Mid-Year GRAND SALE!! DEALERS NEWS ÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹. Review ÊÔ¹ ŒÒ. Contact Us. Page Page Page

Size: px
Start display at page:

Download "Mid-Year GRAND SALE!! DEALERS NEWS ÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹. Review ÊÔ¹ ŒÒ. Contact Us. Page... 2. Page... 7. Page... 10. www.facebook."

Transcription

1 DEALERS NEWS ºÑº Õè 43 Çѹ Õè 11 à ÒÃÁ ÊÔ ËÒ Á 2556 Mid-Year GRAND SALE!! ÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹ Page... 2 Review ÊÔ¹ ŒÒ Page... 7 Contact Us Page

2 ÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹ 2 Dealer Conference & Dealer Training สว สด ค ะ ผ านพ นไปแล วนะคะสำหร บงาน Dealer Conference และ Dealer Training คร งท 1 ประจำป 2556 ท ได จ ดข นไปเม อว นพ ธท 3 กรกฎาคม 2556 ท Asian Knowledge Institute ช น 34 อาคาร Interchange 21 ซ งก ได ร บความร วมม อเป นอย างด จากบร ษ ท วรธ นย เทคโนโลย จำก ด ในการร วมแสดงผล ตภ ณฑ ระด บโลกจาก Aver ภายในงานนอกจากจะม การเป ดต วผล ตภ ณฑ ใหม พร อมท ง Update ข อม ลผล ตภ ณฑ ต างๆแล ว ย งม การสอนการใช งาน และการต ดต งอ ปกรณ ต างๆให ก บ Dealer ท เข าร วมงาน ซ งเราก ไม พลาดท จะนำภาพบางส วนมาให ชมก นค ะ ส วนภาพ บรรยากาศภายในงานท งหมด สามารถเข ามาร บชมได ท ค ะ ทางบร ษ ทต องขอขอบพระค ณท กท านท ให ความสนใจเข าร วมงานในคร งน และหว งเป นอย างย งว าจะได ร บ การตอบร บท ด เช นน เร อยไปนะคะ บร ษ ท พอยซ เทคโนโลย จำก ด

3 ÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹ 3 Vega Gateways

4 ÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹ 4 Snom

5 ÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹ 5 YEALINK SHINES AT CommunicAsia 2013 Yealink Yealink, the Global Top5 SIP Phone Provider and international leader in VoIP telecommunications, attended CommunicaAsia 2013 last month at Marina Bay Sands in Singapore with great success. At CommunicaAsia 2013, Asia s largest integrated info communications technology event (ICT), executives from companies of all sizes and industries assembled from around the world to network, educate and learn together, through a series of lectures, speeches and panels dedicated to the best, newest Internet technologies. VP530 SIP-T38G Yealink presented on IP Contact Center Solutions, SMEs, Carriers, and Unified Communications, and exhibited on their recently released T4 series phone, EXP40 LCD expansion module, and BT40 Bluetooth USB dongle. New designs, higher resolution, and advanced features set the Yealink T4 series apart in its class of sleek yet affordable SIP phones, while the large graphic EXP40 LCD screen looked luxurious, and the BT40 Bluetooth USB dongle brought next-level compact connectivity to the display table. SIP-T32G SIP-T28P+EXP39 Yealink s sponsored Patton SIP Trunking workshop was enjoyed by attendees, while other reports indicated impressive booth design and heightened brand awareness for Yealink. USB-W1DL

6 ÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹ 6 Yealink Yealink T4 series IP Phone The Paperless DSS Keys Green Solution Environmental responsibility is becoming a global phenomenon. As population levels, energy and resource use grow, business people in particular are increasingly concerned that technology is having a detrimental impact on the world in which we live and work. No-one takes this more seriously than Yealink. For this reason, the T4 series incorporates major advances in energy efficiency and pioneering moves towards the paperless office. Our concern is to help Yealink s customers worldwide meet their voluntary and statutory environmental targets. VP530 SIP-T38G Across the world, businesses, governments and government agencies, the banking and financial sector, plus large institutions such as universities now routinely account for their actions in audited environmental management systems. Yealink s Paperless DSS Keys innovation has a positive overall effect. The concept advanced in the SIP-T4 series is the Page Switching key. Different models within the series exploit this feature in different ways. The T46G for example includes 10 physical programmable line keys which can be configured up to 27 paperless DSS keys. In contrast, the T42G and T41P both use 6 physical programmable line keys which can be configured up to 15 paperless DSS keys. Using the EXP40 extension system, there are 20 physical keys that can be used in conjunction with up to 40 paperless DSS keys. Two pages can be viewed. Yealink will continue to develop solutions that help customers meet their commitments to safeguard the environment while also being able to prove their practical green credentials. SIP-T32G SIP-T28P+EXP39 USB-W1DL

7 Review ÊÔ¹ ŒÒ 7 Sangoma NetBorder Lync Express ในฉบ บน เราจะมาพ ดถ งการพ ฒนาด านการส อสาร ซ งเก ดจากการนำเอาเคร องม อเคร องใช อ ปกรณ หร อเทคโนโลย ต างๆ ท เราได เล งเห น ถ งความเหมาะสมและข ดความสามารถของส งเหล าน น มารวมอย ในอ ปกรณ ต วใดต วหน งแล ว สามารถเพ มประส ทธ ภาพและความสามารถในการ ใช งานให ก บผ ใช บร การได และสามารถสร างความพ งพอใจ สร างม ต ใหม ๆของการส อสาร ก จะถ อเป นการพ ฒนาพ ฒนาอ กก าวหน ง และเป นก าว ท สำค ญของการพ ฒนาด านการส อสาร ด งเช นอ ปกรณ ท เราจะกล าวถ งก นในฉบ บน น นก ค อ NetBorder Lync Express NetBorder Lync Express เป นการรวมเอาฟ งก ช นการทำงานของ VoIP gateway และ SBC รวมเข าก บ Server Lync แล วนำมาว เคราะห ออกแบบผสมผสานก นอย างลงต ว จนกลายเป น NetBorder Lync Express ซ งม ค ณล กษณะและความสามารถในการตอบโจทย การใช งานของ องค กร เพ มประส ทธ ภาพทางการส อสารอย างครบวงจร การรวมต วก นของ VoIP gateway ก บ SBC และ Microsoft Lync เปล ยนหน าหน งของ ธ รก จทางการส อสารให ล ำสม ยมากข น และนำมาส การใช งานท เก ดประโยชน ต อผ ใช งานอย างส งส ด ในด านการใช งาน เหมาะสำหร บการใช งานก บธ รก จขนาดเล กถ งขนาดใหญ ซ งสามารถรองร บผ ใช งานได มากถ ง 1,000 ผ ใช งาน รวมเอา Solution การใช งานแบบครบวงจร ประกอบเข าไว ด วยก น (All in one) ได อย างเร ยบง ายและลงต ว รองร บการเช อมต อ PSTN ทำให เก ดความม นใจในการใช งาน เพราะได ร บการร บรองจาก NetBorder Express VoIP Gateway รองร บการเช อมต อก บอ ปกรณ โทรศ พท และโทรสาร เพ อใช บร การทางการส อสารแบบครบวงจร สามารถบ รณาการ Office 365 (Exchange และ Sharepoint Online) ก บการบร การ LynC on-premise

8 Review ÊÔ¹ ŒÒ 8 Sangoma การประย กต ใช งาน รองร บการใช งานร วมก บโทรศ พท สำหร บ Office 365(Telephony Support for Office 365) รองร บการทำงานในสำน กงานสาขา ก บเคร องใช ในสำน กงานสาขา Survivable (Branch Office Support with Continuous Survivable Branch-Office Appliance)

9 Review ÊÔ¹ ŒÒ 9 Sangoma รองร บการเปล ยนระบบ IP PBX ก บ Lync (IP PBX Replacement with Lync) รองร บการขยาย Lync ไปส PBX (Extending Lync to the PBX) รองร บการควบค ม Border สำหร บ Microsoft Lync ( Session Border Controller for Microsoft Lync )

10 Contact US 10 ºÃÔÉÑ ¾Í«à â¹âåâõ Ó Ñ 76 ÊØ ØÁÇÔ «Í 2 á Ç ÅÍ àµâ à µ ÅÍ àµâ ÃØ à ¾ àçåò Ó Òà : TELEPHONE : FAX : ADMINISTRATORS CONTACT سàÍŽ ext : SALES CONTACT ½ ÒÂÅÙ ŒÒ Ò¹ Project : Ø³à Ž ext ( ) ½ ÒÂÅÙ ŒÒ Ò¹ Partner : سÁÔ ¹ ext ( ) : سÁ ext ( ) ½ ÒÂÅÙ ŒÒ Ò¹ Dealer : سÃØ ext ( )

[ บทความท วไป ] ในป จจ บ นน ภาวะแข งข นทางธ รก จย งทว. Mind Mapping

[ บทความท วไป ] ในป จจ บ นน ภาวะแข งข นทางธ รก จย งทว. Mind Mapping [ บทความท วไป ] ชน ดา บ ญชรโชต ก ล ในป จจ บ นน ภาวะแข งข นทางธ รก จย งทว ความร นแรงมากข นเร อยๆ ส งผลให ท กองค กรท งภาคร ฐ และเอกชน ต างต นต วปฏ ร ปการบร หารองค กรของตน จากการบร หารสม ยเก าเข าส การบร

More information

สภาพป ญหา สภาพป ญหาภายในองค กร

สภาพป ญหา สภาพป ญหาภายในองค กร What was the situation before the initiative? (the problem) Describe in no more than 500 words, the problem to which the initiative was a solution, including major issues, trends and conditions, as well

More information

TERABYTE - Professional, IT Solution

TERABYTE - Professional, IT Solution TERABYTE - Professional, IT Solution www.terabytenet.com The world of infinite communication 230 CS Tower Building (Thosaphol Land II Building), 12th Flr., Ratchadaphisek Rd., Huaykwang, Bangkok 10320

More information

Mother Day. Happy. TrueBusiness. Business Technology Workstyle Innovation. August 2015. Dealer Solution โซล ช น เพ อต วแทนจำหน ายยานยนต

Mother Day. Happy. TrueBusiness. Business Technology Workstyle Innovation. August 2015. Dealer Solution โซล ช น เพ อต วแทนจำหน ายยานยนต TrueBusiness Read on MObile device ios Android Win8 Business Technology Workstyle Innovation Happy August 2015 Mother Day Cloud โครงสร างพ นฐาน ทางธ รก จย คด จ ตอล Dealer Solution โซล ช น เพ อต วแทนจำหน

More information

Reivew SNOM300. Feature Guide. Version 1.0 (Release 13/10/2011)

Reivew SNOM300. Feature Guide. Version 1.0 (Release 13/10/2011) Reivew SNOM300 Feature Guide Version 1.0 (Release 13/10/2011) Snom 300 ในป จจ บ น ระบบ VoIP ค อนข างได ร บความน ยม และ ใช ก นอย างแพร หลาย ในองค กรท ต องการระบบการส อสารท ม ประส ทธ ภาพ เน องจาก จ ดการควบค

More information

บทท 13 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม

บทท 13 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม บทท 13 การทาเอกสารประกอบโปรแกรม การทาเอกสารประกอบโปรแกรมเป นงานท ส าค ญของการพ ฒนาโปรแกรม เอกสาร ประกอบโปรแกรมช วยให ผ ใช โปรแกรมเข าใจว ตถ ประสงค ข อม ลท จะต องใช ก บ โปรแกรม ตลอดจนผลล พธ ท จะได จากโปรแกรม

More information

ISO 9000 ก บการประย กต ใช KM ในอ ตสาหกรรมขนาดเล ก

ISO 9000 ก บการประย กต ใช KM ในอ ตสาหกรรมขนาดเล ก 56 Productivity World Measurement, Analysis, and KM ส ประภาดา โชต มณ suprapada@ftpi.or.th ISO 9000 ก บการประย กต ใช KM ในอ ตสาหกรรมขนาดเล ก จ ากประสบการณ ของผ เข ยนในการพ ฒนาระบบ ISO 9000 และพ ฒนาระบบการจ

More information

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต

าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต P a g e 1 ระบบ E-Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาช มพร เขต 1 ได พ ฒนาระบบงานสารบรรณ การร บ ส งเอกสาร ภายใต เคร อข ายเทคโนโลย สารสนเทศการส อสารและการเร

More information

RajaMangala University of Technology

RajaMangala University of Technology การพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล V O L U M E 1, I S S U E 1 O F F I C E O F I N F O R M A T I O N T E C H N O L O G Y RajaMangala University of Technology การพ ฒนา โครงสร

More information

หน วยงานท เผยแพร Distributed by ป ท จ ดพ มพ Published

หน วยงานท เผยแพร Distributed by ป ท จ ดพ มพ Published หน วยงานท เผยแพร ส าน กสถ ต พยากรณ ส าน กงานสถ ต แห งชาต ศ นย ราชการเฉล มพระเก ยรต 8 พรรษาฯ อาคาร B ช น 2 ถนนแจ งว ฒนะ เขตหล กส กทม.121 โทร 2142 1234 ต อ 17498 โทรสาร 2143 8132 ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส binfopub@nso.go.th

More information

การออกแบบการเร ยนการสอนด วยระบบ e-learning INSTRUCTION DESIGN BY E-LEARNING SYSTEM

การออกแบบการเร ยนการสอนด วยระบบ e-learning INSTRUCTION DESIGN BY E-LEARNING SYSTEM การออกแบบการเร ยนการสอนด วยระบบ e-learning INSTRUCTION DESIGN BY E-LEARNING SYSTEM บทค ดย อ การออกแบบการเร ยนการสอนด วยระบบ e-learning เพ อพ ฒนาผ เร ยนน นเป นส งท ม ความสำค ญ เป นอย างย งสำหร บโลกย คไอท

More information

ว าท ร อยตารวจจตร สาธ ต ณ เช ยงใหม 1 พฐา ส วรรณร ตน บทค ดย อ

ว าท ร อยตารวจจตร สาธ ต ณ เช ยงใหม 1 พฐา ส วรรณร ตน บทค ดย อ การใช เทคโนโลย สารสนเทศของบ คลากรในกล มงานอานวยการและกล มงานสน บสน น กองบ นตารวจ The Use Information Technology of the Personnel in the Administrative and Supporting Units at the Thai Police Aviation Division

More information

ดร. ประชาสรรค แสนภ กด ศ นย ฝ กอบรมภ ม ป ญญาส สากล

ดร. ประชาสรรค แสนภ กด ศ นย ฝ กอบรมภ ม ป ญญาส สากล การเข ยนแผนท ความร (Knowledge Map) การเข ยนแผนท ความร เป นอ กเร องหน งท ไม ค อยจะม ใครได กล าวถ งจร งๆ จ งๆ จะม บ างก หน าสองหน าหน งส อ ผมเลยถ อโอกาสนำเร องน มาให คร ได ศ กษา และนำไปใช งานก บการทำงาน

More information

BEST OF OFFICE DECORATION

BEST OF OFFICE DECORATION VOL.10 JANUARY - MARCH 2010 THE MOST ADMIRED COMPLIMENTARY DESIGN MAGAZINE. THE EIGHT HOURS. PROMOTIONAL MATERIAL. NOT FOR SALE. ASSEMBLAGE DESIGN BEST OF OFFICE DECORATION IN FOCUS ZERO PER ZERO POSSIBILITY

More information

การสร างความส มพ นธ ระหว างบ คคลและช มชน

การสร างความส มพ นธ ระหว างบ คคลและช มชน การสร างความส มพ นธ ระหว างบ คคลและช มชน ว ธ ศ กษาบทเร ยน คล ก หร อ บร เวณส วนใดส วนหน งบนพ นท สไลด ตามเส ยงบรรยาย ด งต วอย าง Krupop.tatc.ac.th การสร างความส มพ นธ ระหว างบ คคลและช มชน ห วข อศ กษา ระด

More information

ความหมายของการจ ดการความร

ความหมายของการจ ดการความร ~ 50 ~ เร องท 1 ความหมาย ความส าค ญ หล กการของการจ ดการความร ความหมายของการจ ดการความร การจ ดการ หมายถ ง กระบวนการในการส งงานควบค มงานและด าเน นงานเพ อให เก ด การเข าถ งความร ถ ายทอดความร ท ต องด าเน นการร

More information

SOFTWARE MODERNIZATION AND BUSINESS PERFORMANCE. Carbon Footprint โฉมใหม ลด

SOFTWARE MODERNIZATION AND BUSINESS PERFORMANCE. Carbon Footprint โฉมใหม ลด น ตยสาร IT ราย 3 เด อน ฉบ บท 40 ต ลาคม - ธ นวาคม 2557 Volume 40 October - December 2014 SOFTWARE MODERNIZATION AND BUSINESS PERFORMANCE + มาตรฐาน CSA-STAR Cloud Security + JBOSS + Policy Online Solution

More information

Alternative Energy Certification

Alternative Energy Certification ÇÒÃÊÒÃÍ Ã ØÃ Ô à¾ Í ÒþѲ¹ÒÍÂ Ò ÂÑ Â ¹ ºÑº Õ 1» Õ 5 à ͹Á ÃÒ Á-àÁÉÒ¹ 2556 Alternative Energy Certification การร บรองการใช หร อผล ตพล งงานทดแทน Disclose Information on Pollution Emission to Public Is this

More information

Newsletter ส ำน กงำนบร หำรเทคโนโลย สำรสนเทศเพ อพ ฒนำกำรศ กษำ ป ท 2 ฉบ บท 19 ประจ ำเด อน มกรำคม 2558

Newsletter ส ำน กงำนบร หำรเทคโนโลย สำรสนเทศเพ อพ ฒนำกำรศ กษำ ป ท 2 ฉบ บท 19 ประจ ำเด อน มกรำคม 2558 Newsletter ส ำน กงำนบร หำรเทคโนโลย สำรสนเทศเพ อพ ฒนำกำรศ กษำ ป ท 2 ฉบ บท 19 ประจ ำเด อน มกรำคม 2558 th การประช ม WUNCA หร อ ประช มเช งปฏ บ ต การ เร อง การดาเน นก จกรรมบนระบบเคร อข ายสารสนเทศ เพ อพ ฒนาการศ

More information

การพ ฒนาโปรแกรมค ย บอร ดภาษาไทยอ จฉร ยะบนระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด

การพ ฒนาโปรแกรมค ย บอร ดภาษาไทยอ จฉร ยะบนระบบปฏ บ ต การแอนดรอยด การพ ฒนาดรอยด The Development of Intelligent Thai Keyboard Application on Android OS ณ ฐว ฒ เต ยวแช (Nattawut Teawchae) 1 และจ ระศ กด น าประด ษฐ (Jeerasak Numpradit) 2 ภาคว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ คณะเทคโนโลย

More information

EGRP III IT UPDATE : TRENDS AND TOOLS 2013 บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ ำก ด มหำชน : ค ณภำคภ ม ส ก ญจนศ ร

EGRP III IT UPDATE : TRENDS AND TOOLS 2013 บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ ำก ด มหำชน : ค ณภำคภ ม ส ก ญจนศ ร EGRP III IT UPDATE : TRENDS AND TOOLS 2013 บร ษ ท ซ นเน ค (ประเทศไทย) จ ำก ด มหำชน : ค ณภำคภ ม ส ก ญจนศ ร Synnex ผ ก อต ง ค อ ค ณส พ นธ มงคลส ธ ด วยท นจดทะเบ ยน 1,000,000 บาท และม พน กงานเพ ยง 4 คน โดยใช

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

ความแตกต างระหว างเวอร ช นต าง ๆ ของ Microsoft Office 2010

ความแตกต างระหว างเวอร ช นต าง ๆ ของ Microsoft Office 2010 โดย กองบรรณาธ การ การใช Microsoft Office ป จจ บ นได ม การใช Microsoft Office 2010 ใน การจ ดท าเอกสารก นอย างแพร หลาย ซ งหลาย ๆ คน อาจบ นว า ย งไม ท นได ใช เลยโปรแกรม Microsoft Office 2007 หร อใช ย งไม

More information

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได ระบบสารสนเทศการจาหน ายอะไหล รถจ กรยานยนต กรณ ศ กษา ร านสนองมอเตอร Sale Information System For Motorcycle Spare Parst : A Case Study of Snong Motor ว ช ย เสกประโคนม, เจนจ รา ตองทอง, วราภรณ ชาว ช ย, ล ดดาวรรณ

More information

ประโยชน ของการศ กษาช มชน

ประโยชน ของการศ กษาช มชน 6. เพ อศ กษาความย งยากสล บซ บซ อนของป ญหาและแนวทางท จะปร บปร งแก ไข 7. เพ อทราบว าบ คคลหร อกล มบ คคลใดท สนใจให การสน บสน น หร อค ดค านการแก ไขป ญหาน น ๆ ของช มชน 8. เพ อค นหาว ธ การแก ไขป ญหาท ปฏ บ ต ได

More information

โปรแกรมระบบช วยเหล อและการจ ดการฐานความร เพ อสน บสน นการ ให บร การด าน IT โรงพยาบาลมหาว ทยาล ยนเรศวร จ งหว ดพ ษณ โลก

โปรแกรมระบบช วยเหล อและการจ ดการฐานความร เพ อสน บสน นการ ให บร การด าน IT โรงพยาบาลมหาว ทยาล ยนเรศวร จ งหว ดพ ษณ โลก โปรแกรมระบบช วยเหล อและการจ ดการฐานความร เพ อสน บสน นการ ให บร การด าน IT โรงพยาบาลมหาว ทยาล ยนเรศวร จ งหว ดพ ษณ โลก The Development of IT Service System and Knowledge Base System for Naresuan University

More information

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 ส มาล ศร จ นทร * 1 และ แก วเว ยง น ำนาผล** 2

Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 ส มาล ศร จ นทร * 1 และ แก วเว ยง น ำนาผล** 2 Journal of Graduate School, Pitchayatat 9(2): July-December 2014 81 การด ำเน นงานของโรงเร ยนต นแบบในฝ น ตามโครงการหน งอ ำเภอหน งโรงเร ยนในฝ น ในส ำน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 27 The Operation

More information

IMPACT EVENT CALENDAR 2015

IMPACT EVENT CALENDAR 2015 August 8-16, 2015 OTOP ศ ลปาช พ ประท ปไทย "สมเด จแม ทรงให ภ ม ป ญญาไทย ส สากล" Community Development Department Challenger 1-3 Time : 10:00 21:00 hrs. Aidem Media Co.,Ltd Tel. 02 575 0491-2 8-16 ส งหาคม

More information

Office 365 : A day for Startup เข ยน และ เร ยบเร ยงโดย : พงศ ว ฒ ไพรไพศาลก จ. Office 365 : A day for Startup by Pongwud Praipaisankij 1

Office 365 : A day for Startup เข ยน และ เร ยบเร ยงโดย : พงศ ว ฒ ไพรไพศาลก จ. Office 365 : A day for Startup by Pongwud Praipaisankij 1 Office 365 : A day for Startup เข ยน และ เร ยบเร ยงโดย : พงศ ว ฒ ไพรไพศาลก จ Office 365 : A day for Startup by Pongwud Praipaisankij 1 บทน า หน งส อเล มน เข ยนข นมาเพ อท จะให เป นแนวทางในการ ต ดส นใจและเล

More information

เราม งม นสร าง ช มชนวางใจ อ ตสาหกรรมโปร งใส ก าวไปพร อมๆ ก น

เราม งม นสร าง ช มชนวางใจ อ ตสาหกรรมโปร งใส ก าวไปพร อมๆ ก น ความเป นมา ประเทศไทยม งส การพ ฒนาท ย งย นตามท ได ให ส ตยาบ นร บรองปฏ ญญาโจฮ นเนสเบ ร ก (Johannesburg Declaration on Sustainable Development) เม อป พ.ศ.2545 และปฏ ญญามะน ลาว าด วยอ ตสาหกรรมส เข ยว (Manila

More information