สร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 (หน าปก) สร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554 โดยสาน กว จ ย มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย

2

3 สารบ ญ หน า การกาหนดประเด นความร และเป าหมายในการจ ดการความร : ด านการว จ ย 2 ผลการดาเน นงาน : เป าหมายต วช ว ด 3 ผลการดาเน นงาน : สร ปเน อหาสาระสาค ญจากก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร 3 ภาคผนวก 1 8 เอกสารแนบ 1 รายช ออาจารย จากคณะต าง ๆ ท เข าร วมก จกรรมคร งท 1 เอกสารแนบ 2 รายช ออาจารย จากคณะต าง ๆ ท เข าร วมก จกรรมคร งท 2 เอกสารแนบ 3 รายช ออาจารย จากคณะต าง ๆ ท เข าร วมก จกรรมคร งท 3 เอกสารแนบ 4 รายช ออาจารย จากคณะต าง ๆ ท เข าร วมก จกรรมคร งท 4 ภาคผนวก 2 18 รวมเล มบทความและเอกสารนาเสนอ ท เก ยวข องก บก จกรรมการจ ดการความร ด านการว จ ย (เสนอผ านเว บไซต สาน กว จ ย) เร องท 1 การเล อกใช สถ ต ในการว จ ย โดย ดร.ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ เร องท 2 การใช SPSS for Windows เพ อการว เคราะห ข อม ล โดย ดร.ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ เร องท 3 การเข ยนบทความว ชาการและบทความว จ ย โดย รศ.ดร สมบ ต ท ฑทร พย เร องท 4 จรรยาบรรณ และล ขส ทธ เก ยวก บการว จ ย โดย ดร.ประกอบ ค ณาร กษ เร องท 5 โปรแกรมตรวจสอบการค ดลอกเน อหาจากเคร อข ายอ นเตอร เน ต โปรแกรม Viper

4 2 รายงานสร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554 ความนา ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการจ ดการความร ตาม ระบบและกลไกท มหาว ทยาล ยก าหนด ส งเสร มการด าเน นงานจ ดการความร ด านการว จ ย โดยจ ดท าแผนปฏ บ ต งานการจ ดการความร ท กคณะ ก าหนด เป าหมายช ดเจน เพ อให สอดคล องก บแผนกลย ทธ ด านบร หารจ ดการระด บมหาว ยาล ย รวมท งการแต งต ง คณะกรรมการช ดต าง ๆ ด านการจ ดการความร ต งแต ระด บมหาว ทยาล ย ระด บคณะ หน วยงาน เพ อเป นกลไกในการ ดาเน นงานจ ดการความร ตามระบบท กาหนด นโยบายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยฯ มต คณะกรรมการบร หารจ ดการความร ระด บมหาว ทยาล ย ได กาหนดนโยบายการจ ดการความร ป การศ กษา 2554 ด งน 1. ส งเสร มให เก ดกระบวนการจ ดการความร ในท กหน วยงาน โดยให บ คลากรม ส วนร วมในการจ ดการความร และใช องค ความร ในการดาเน นงานตามภารก จ 2. ส งเสร มให ม กลไกในการจ ดการท ด เพ อยกระด บการจ ดการความร ให ม งเข าส เกณฑ มาตรฐาน 3. ก าหนดประเด นความร และเป าหมายการจ ดการความร ให สอดคล องก บพ นธก จและแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ย การกาหนดประเด นความร และเป าหมายในการจ ดการความร : ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554 ส าน กว จ ยบร หารงานว จ ยโดยใช การจ ดการความร เป นเคร องม อในการข บเคล อนภารก จ ว จ ย ตามนโยบายของมหาว ทยาล ย และแผนการจ ดการความร ด านการว จ ย โดยกาหนดประเด นความร ด านการว จ ย 3 เร อง ได แก 1.ระเบ ยบว ธ ว จ ย: การกาหนดประเด นป ญหาว จ ย 2. การใช สถ ต และ 3. การเข ยนบทความว จ ย กลไกการดาเน นงานจ ดการความร : ม สาน กว จ ยเป นผ ร บผ ดชอบหล ก และคณะทางานช ดต าง ๆ ท เก ยวข อง โดยจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด านการว จ ย ร วมก บกล มเป าหมายอาจารย ท ท างานว จ ย ในป การศ กษา 2554 ตามประเด นจ ดการความร ท กาหนดข างต น รวมท งส น จานวน 4 คร ง ได แก คร งท 1 เร อง การกาหนดป ญหาการว จ ย ว นท 27 กรกฎาคม 2554 โดยจ ดแบ งกล มย อยแลกเปล ยนเร ยนร ตามกล ม สาขาว ชาเพ อร วมก นพ ฒนาประเด นป ญหาการว จ ยให ช ดเจนเม อเร มต นท างานว จ ย ม ผ เข าร วมก จกรรมจ านวน 31 คน จาก 9 คณะ (รายช อเอกสารแนบ 1 ภาคผนวก) คร งท 2 เร องการเล อกใช สถ ต เพ อการว จ ย ว นท 18 มกราคม 2555 โดยค ดเล อกงานว จ ยเพ อน าส ก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร ม ผ เข าร วมก จกรรม 23 คน จาก 7 คณะ (รายช อเอกสารแนบ 2 ภาคผนวก )

5 คร งท 3 เร อง จรรยาบรรณและการเข ยนบทความว จ ย ว นท 25 มกราคม 2555 โดยแบ งกล มเป าหมายตามกล ม สาขาว ชา เสนอร างบทความว จ ย ซ งอย ในข นตอน การเตร ยมเสนอบทความว จ ยต พ มพ เผยแพร ร วมน าเสนอ ประเด นป ญหาในการเข ยนบทความว จ ย ม ผ เข าร วมก จกรรม 30 คน จาก 10 คณะ (รายช อเอกสารแนบ 3 ภาคผนวก) คร งท 4 เร อง การต ดตามความก าวหน าการด าเน นงานว จ ย ว นท 1 ก มภาพ นธ 2555 การจ ดแบ งกล มงานว จ ย ตามความก าวหน าในแต ละข นตอนของโครงการว จ ย เพ อแลกเปล ยนเร ยนร การทางานว จ ยร วมก น ม ผ เข าร วมก จกรรม 45 คน จาก 12 คณะ (รายช อเอกสารแนบ 4 ภาคผนวก) ผลการดาเน นงาน : เป าหมายต วช ว ด คณะกรรมการจ ดการความร ด านว จ ย ส าน กว จ ย ก าหนดเป าหมายหล กของแผนจ ดการความร ด านว จ ย ด งน 1. ข อเสนอโครงการว จ ย ท ได ร บการอน ม ต ร อยละ 80 ของจ านวนข อเสนอโครงการว จ ยท เสนอขอ พ จารณาร บท นว จ ยภายในท งหมด ผลการด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ค อข อเสนอโครงการว จ ยท เสนอขอท นสน บสน นว จ ยภายใน มหาว ทยาล ย ท งหมด 55 โครงการ และได ร บการอน ม ต จ านวน 53 โครงการ ค ดเป นร อยละ ผลงานว จ ย แล วเสร จตามเวลาท ก าหนดในแผนงานว จ ย ท ระบ ในข อเสนอโครงการว จ ย และสามารถ ต พ มพ แพร บทคามว จ ยได ร อยละ 50 ของโครงการว จ ย ในป การศ กษา 2554 ผลการดาเน นงาน : บรรล เป าหมาย ค อ ม ผลงานว จ ยต พ มพ เผยแพร ได ร อยละ การรวบรวมความร และสร ปประเด นความร เพ อนาไปใช ประโยชน และการเผยแพร ท วไป ผลด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ค อจ ดท าร ปเล มรวบรวมเอกสารประกอบการสนทนาแลกเปล ยน เร ยนร จากผ ทรงค ณว ฒ ท เป นผ นากล มสนทนา รวมท งน าเอกสารด งกล าวเผยแพร ความร ผ านเว ปไซต สาน กว จ ยว จ ย และมหาว ทยาล ย ผลดาเน นงาน : สร ปเน อหาสาระสาค ญจากก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก จกรรมคร งท 1 การกาหนดป ญหาการว จ ย ผ นากล มสนทนาแลกเปล ยนได แก ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก รศ. ดร. บ ญใจ ศร สถ ตย นราก ล, ห วหน ากล มย อย ได แก ดร.ปร ยากมล ข าน, อาจารย ก ตต ชยางคก ล ได ข อสร ปสาค ญ ค อ 1. กรอบว ธ ค ด และข นตอนในการเสนอประเด นป ญหาว จ ย ท ช ดเจนและม ความเป นไปได ในการทางานว จ ย 2. กล มแลกเปล ยนเร ยนร จาก 3 กล มสาขาว ชา ได พ ฒนาข อเสนอประเด นป ญหาว จ ย รวมท งหมด 19 เร อง ได แก 2.1. การพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศสม นไพรไทย 2.2. การพ ฒนาโปรแกรม (Applications) บนอ ปกรณ พกพาสาหร บการเร ยนการสอนรายว ชา

6 หล กการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร 2.3. การศ กษาการประเม นสมรรถนะระบบบร หารจ ดการงานซ อมบ าร งร กษาของสถาน ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย อมในจ งหว ดปท มธาน 2.4. การศ กษาป จจ ยในการเป นศ นย กลางโลจ สต กส อาเซ ยนของประเทศไทย 2.5. การศ กษาป จจ ยท ม ผลต อการเก ดอ บ ต เหต ในการทางานของพน กงานในโรงงานอ ตสาหกรรม 2.6. พ ฒนาท กษะการควบค มจราจรทางอากาศ ณ สนามบ น 2.7. ล กษณะของน กศ กษาคณะการบ นก บความต องการของอ ตสาหกรรมการบ น 2.8. ความต องการอ ปกรณ การฝ กเจ าหน าท สน บสน นการบ นภาคพ น 2.9. การบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาลของหน วยงานภาคร ฐ ว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน การศ กษาความเป นไปได ของร ปแบบการด แลส ขภาพผ ส งอาย กฏหมายอน ญาโตต ลาการ การคงอย ลาออกกลางค นของน กศ กษาคณะศ ลปศาสตร การพ ฒนาส อการสอนเพ อพ ฒนารายว ชาภาษาไทยเพ อการส อสาร การว จ ยเพ อพ ฒนาศาสตร ทางว ทย โทรท ศน การพ ฒนาส อการสอน การว จ ยเพ อพ ฒนาเร ยนการสอน การพ ฒนางานว จ ยตามศาสตร ของคณะเภส ชศาสตร การว จ ยการเร ยนการสอนโดยใช ว จ ยเป นฐานรายว ชาระเบ ยบว ธ ว จ ย ก จกรรม คร งท 2 เร องการเล อกใช สถ ต เพ อการว จ ย โดยม ผ นากล มสนทนาแลกเปล ยน เร ยนร ค อ ดร.ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ ซ งเป นว ทยากรจากภายนอก ม ข อสร ปสาค ญ ค อ 1. ประเภทของสถ ต ท ใช ในการว จ ย โดยเน นประเด นความแตกต างระหว างสถ ต ม พาราม เตอร และไร พาราม เตอร (เอกสารแนบ ภาคผนวก เร องท 1 ) เช น 1.1. ล กษณะของการแจกแจงของประชากรท เล อกกล มต วอย างมาศ กษา สถ ต ม พาราม เตอร : ม ข อตกลงเบ องต นเก ยวก บล กษณะการแจกแจงของประชากรท เล อกส มต วอย างมาศ กษาค อต อง ม การแจกแจงปกต สถ ต ไร พาราม เตอร : ไม ม ข อตกลงเบ องต นเก ยวก บล กษณะการแจกแจงเฉพาะของประชากร จ งม เร ยกการทดสอบน ว า การทดสอบการแจกแจงแบบอ สระ (Distribution free test) ระด บการว ดของต วแปร สถ ต ม พาราม เตอร : ต องใช ก บข อม ลท ม ระด บการว ดอย างต าอย ในระด บช วง (Interval Scale) สถ ต ไร พาราม เตอร : ใช ได ก บข อม ลในท กระด บการว ด

7 1.3. ข อตกลงเบ องต นของสถ ต ทดสอบ สถ ต ม พาราม เตอร : สถ ต ทดสอบม ข อตกลงเบ องต นท เข มงวดท เก ยวข องก บพาราม เตอร และการแจกแจงของ ประชากร ข อตกลงเบ องต นท สาค ญ 3 ประการค อ - การแจกแจงเป นโค งปกต - ข อม ลท เก บรวบรวมได อย ในมาตรา การว ดระด บช วงข นไป - ความแปรปรวนของประชากรแต ละกล มต องเท าก น สถ ต ไร พาราม เตอร : สถ ต ทดสอบม ข อตกลงเบ องต นน อย ไม ย งยาก จ งสามารถนาไปใช ได อย างกว างขวาง 1.4 ขนาดกล มต วอย าง สถ ต ม พาราม เตอร : กล มต วอย างควรม ขนาดใหญ เพ อให ข อม ลท น ามาทดสอบเป นไปตามข อตกลงเบ องต นของสถ ต ทดสอบท เล อกใช สถ ต ไร พาราม เตอร : ใช ได ก บกล มต วอย างท กขนาด ๆ โดยเฉพาะกล มต วอย างท ม จ านวนน อยมาก ควรใช สถ ต ไร พาราม เตอร จะเหมาะสมกว า 1.5 การว เคราะห สถ ต สถ ต ม พาราม เตอร : ย งยาก ซ บซ อน และใช เวลานาน บางคร งม กน ยามว เคราะห ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร สถ ต ไร พาราม เตอร : ว เคราะห ง าย ไม ซ บซ อน ทาได รวดเร ว 1.6 อานาจทดสอบ สถ ต ม พาราม เตอร : ม อ านาจการทดสอบทางสถ ต ส ง หากข อม ลเป นไปตามข อตกลงเบ องต นของสถ ต ม พาราม เตอร แล ว ควรใช สถ ต ทดสอบประเภทน แต ถ าข อม ลไม เป นไปตามข อตกลงเบ องต นแล ว ไม ควรฝ าฝ นใช สถ ต ทดสอบ ประเภทน สถ ต ไร พาราม เตอร : ม อ านาจการทดสอบต ากว าสถ ต ม พาราม เตอร แต ถ าข อม ลไม เป นไปตามข อตกลงเบ องต นของ สถ ต ม พาราม เตอร ควรใช สถ ต ทดสอบกล มน เพราะผลการทดสอบจะม ความถ กต องและเช อถ อได มากกว า 2. สถ ต ท ใช ตรวจสอบค ณภาพเคร องม อว ด ในการท างานว จ ยต องม การสร างเคร องม อว ดท ม ค ณภาพ สามารถว ดได ในส งท ผ ว จ ยต องการ จ าเป นต อง สร างโดยย ดหล กการสร างของเคร องม อแต ละชน ด และตรวจสอบค ณภาพให ครอบคล มท กด านก อนน าไปใช ในการ ว จ ย โดยม ข นตอนการสร างเคร องม อว ด เช น การศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บต วแปรท ต องการศ กษา

8 ท าความเข าใจและน ยามต วแปรเหล าน นให ช ดเจน ก าหนดประเภทของเคร องม อว จ ยท เหมาะสมก บต วแปรท ต องการศ กษาและกล ม กล มเป าหมายในการว จ ย สร างเคร องม อว จ ยให ม ข อค าถามครบถ วน ครอบคล มท ก ค ณล กษณะของต วแปรท ต องการศ กษา โดยย ดหล กการสร างเคร องม อว จ ยประเภทน น ๆ และตรวจสอบค ณภาพ ของเคร องม อว จ ยโดยอาศ ยผ เช ยวชาญ เป นต น 3. การใช SPSS for Windows เพ อการว เคราะห ข อม ล โดยเน นสาระส าค ญ เร อง ข นตอนการว เคราะห การเตร ยม เคร องม อเพ อเก บรวบรวมข อม ล การพ จารณาความม น ยส าค ญทางสถ ต และการว เคราะห สถ ต พ นฐาน เป นต น (รายละเอ ยดเอกสาร ภาคผนวก เร องท 2 ) 4. การแลกเปล ยนประเด นการเล อกใช สถ ต จากต วอย างผลงานว จ ยของอาจารย คณะต าง ๆ เช น ป ญหาการใช สถ ต อ างอ งโดยไม ได ม การส มต วอย าง, การเล อกกล มประชากรท ไม สอดคล องก บค าถามว จ ย, การหาค าค ณภาพของ เคร องม อว ด เป นต น ก จกรรมคร งท 3 เร องจรรยาบรรณและการเข ยนบทความว จ ย ผ นากล มสนทนาแลกเปล ยนเร ยนร ได แก รศ.ดร.พ มลพรรณ เรพเพอร, รศ.ดร.ประกอบ ค ณาร กษ และ รศ.ดร.สมบ ต ท ฆทร พย ดร.ภ ทราวด มากม โดย ม การสร ปประเด นสร ปสาค ญค อ 1. การเข ยนบทความว ชาการ ม ประเด นส าค ญเช น ความหมายและค ณค าของบทความว ชาการ, ประเภท บทความว ชาการ,การเข ยนความนาในบทความ, การวางโครงเร อง, การเข ยนเน อเร อง, และการใช แผนภาพ ร ปภาพ เป นต น (เอกสาร ภาคผนวกเร องท 3 ) 2. จรรยาบรรณและล ขส ทธ งานว จ ย ม ประเด นสาค ญ เช น การเตร ยมบทความว ชาการ / บทความว จ ยและล ข ส ทธ ตามพรบ. ล ขส ทธ พ.ศ การละเม ดล ขส ทธ การลอกผลงาน การอ างอ งและการประเม นผล (เอกสารภาคผนวกเร องท 4 ) 3. แนวทางการเข ยนบทความเพ อให ได ร บการยอมร บต พ มพ ในวารสารทางว ชาการ, การใช ภาษาและว ธ การ นาเสนอบทความ, แหล งต พ มพ เผยแพร, ค ณภาพของบทความว จ ย นอกจากน ม การแลกเปล ยนเร ยนร จาก ต วอย างการเข ยนบทความท ด และบทความท ไม ด ส าหร บให ข อเสนอแนะแก อาจารย ท ก าล งเตร ยมเสนอ บทความว จ ย ต พ มพ เผยแพร ต อไป 4. โปรแกรมตรวจจ บการละเม ดส ทธ ในประเด นเก ยวก บว ธ การใช งาน และข นตอนการตรวจสอบการลอก ผลงาน ( เอกสารภาคผนวกเร องท 5 ) ก จกรรมคร งท 4 การต ดตามความก าวหน าการด าเน นงานว จ ย โดยแบ งกล มสนทนาแลกเปล ยนเร ยนร ตาม พ ฒนาการความก าวหน าผลด าเน นงานว จ ยของอาจารย โดยค ดเล อกผลงานว จ ยท อย ในข นตอนด าเน นการ ความก าวหน าคร งท 3 เป นต วอย างนาเสนอประเด นแลกเปล ยนเร ยนร จานวน 11 เร อง จากคณะต าง ๆ เช น

9 คณะพยาบาลศาสตร 1. ผลการใช การออกกาล งกายสมองต อการป องก นโรคสมองเส อมในผ ส งอาย คณะพยาบาลศาสตร 2. ความค ดเห นต อป จจ ยท ม ผลต อภาวะโภชนาการเก นในเด กน กเร ยนช นประถมศ กษา 1-6 จ งหว ดปท มธาน คณะเภส ชศาสตร 3. การพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยใช การอภ ปรายกล ม รายว ชาเภส ชกรรมจ ายยา 1 คณะสาธารณส ข 4. การพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยใช ป ญหาเป นฐาน ด วยกระบวนการกล มและสถานการณ จ าลองในรายว ชากฎหมาย สาธารณส ของน กศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย คณะว ศวกรรมศาสตร 5. การพ ฒนาแอพพล เคช นบนอ ปกรณ พกพาส าหร บการเร ยนร ด วยตนเองเร องการเข ยนโปรแกรมภาษาซ ในรายว ชา โปรแกรมคอมพ วเตอร คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 6. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนและความสามารถในการค ดแก ป ญหาจากกรณ ต วอย างของการแบ งกล มต อการเร ยน รายว ชาการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร 1 มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย คณะการบ น 7. การพ ฒนาท กษะการว เคราะห ข อม ลข าวสารการบ น โดยใช ป ญหาเป นฐาน คณะบร หารธ รก จ 8. ความส มพ นธ ระหว างร ปแบบการเร ยนการสอนโดยใช ป ญหาเป นฐานและผลส มฤทธ ทางการเร ยนในรายว ชา ระเบ ยบว ธ ว จ ย คณะร ฐประศาสนศาสตร 9. การบร หารงานตามหล กการบร หารจ ดการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดปท มธาน คณะน ต ศาสตร 10. ส ทธ ในกระบวนการย ต ธรรมของผ ส งอาย ในประเทศไทย : ศ กษากรณ ผ ส งอาย ตกเป นผ ต องหาในคด อาญา คณะน เทศศาสตร 11. การสร างแบบฝ กท กษะการใช งานกล องถ ายภาพแบบ Digital Single Lens Reflex (DSLR) คณะศ ลปศาสตร 12. การเปร ยบเท ยบพฤต กรรมการเล อกใช บร การจ ดผ านแดนไทยของน กท องเท ยวชาวไทย กรณ ศ กษา สะพาน ม ตรภาพไทย-ลาว จ งหว ดหนองคายและจ งหว ดนครพนม ม ประเด นสาค ญจากการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างกล ม เพ อนาไปใช ปร บปร งรายงานว จ ย ด งน

10 1. กล มว ทยาศาสตร ส ขภาพ ได แก เร อง ว ธ การส มกล มต วอย าง และการว เคราะห ข อม ล 2. กล มว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได แก ประเด นเร อง การใช ภาษา ว ธ นาเสนอการเข ยนเอกสารท เก ยวข อง การออกแบบว จ ยการเร ยนการสอน เกณฑ การเล อกกล มทดลอง กล มควบค ม และการอ างอ ง 3. กล มมน ษย ศาสตร และส งคม ได แก ประเด น เร อง การกาหนดว ตถ ประสงค การน ยามค าส าค ญและการเล อก และการเล อกใช สถ ต... สาน กว จ ย มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย

11 2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 รวมเล ม บทความและเอกสารนาเสนอ ท เก ยวข องก บก จกรรมการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554 รวบรวมโดยส าน กว จ ย มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย

22 2 สารบ ญ หน า เร องท 1 การเล อกใช สถ ต ในการว จ ย โดยดร.ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ 3 เร องท 2 การใช SPSS for Windows เพ อการว เคราะห ข อม ล โดยดร.ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ 13 เร องท 3 การเข ยนบทความว ชาการและบทความว จ ย โดย รศ.ดร สมบ ต ท ฆทร พย 24 เร องท 4 จรรยาบรรณ และล ขส ทธ เก ยวก บการว จ ย โดย ดร.ประกอบ ค ณาร กษ 74 เร องท 5 โปรแกรมตรวจสอบการค ดลอกเน อหาจากเคร อข ายอ นเตอร เน ต โปรแกรม Viper 101

23 3 เร องท 1 การเล อกใช สถ ต ในการว จ ย โดย ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ ความหมายของสถ ต ค าว า สถ ต (Statistics) มาจากภาษาเยอรม นว า Statistik ม รากศ พท มาจาก Stat หมายถ งข อม ล หร อ สารสนเทศ ซ งจะอานวยประโยชน ต อการบร หารประเทศในด านต าง ๆ เช น การท าส ามะโนคร ว เพ อจะทราบจ านวน พลเม องในประเทศท งหมด ในสม ยต อมา ค าว า สถ ต ได หมายถ ง ต วเลขหร อข อม ลท ได จากการเก บรวบรวม เช น จ านวนผ ประสบอ บ ต เหต บนท องถนน อ ตราการเก ดของเด กทารก ปร มาณน าฝนในแต ละป เป นต น สถ ต ใน ความหมายท กล าวมาน เร ยกอ กอย างหน งว า ข อม ลทางสถ ต (Statistical data) อ กความหมายหน ง สถ ต หมายถ ง ว ธ การท ว าด วยการเก บรวบรวมข อม ล การน าเสนอข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการต ความหมายข อม ล สถ ต ในความหมายน เป นท งว ทยาศาสตร และศ ลปศาสตร เร ยกว าสถ ต ศาสตร ประเภทของสถ ต สถ ต แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ สถ ต พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถ ต อ างอ ง (Inferential Statistics) โดยสถ ต แต ละประเภทม ล กษณะด งน 1. สถ ต พรรณนา (Descriptive Statistics) เป นสถ ต ท ใช อธ บายค ณล กษณะของส งท ต องการศ กษา กล มใดกล มหน ง หร ออธ บายข อม ลท เก บรวบรวมมาได เช น คร ประจ าช นระด บประถมศ กษาป ท 6 คนหน งต องการ ศ กษาลาด บการเก ดของน กเร ยนท เป นท ปร กษา จานวน 30 คน คร จ งใช คาถามถามเด กน กเร ยนในช น ข อม ลเก บมาได ค อลาด บการเก ดของน กเร ยนท ง 30 คน คร จ งนาข อม ลมาว เคราะห เพ ออธ บายข อม ลท เก บรวบรวมข อม ลมาได ซ งสถ ต ท คร ใช ก ค อสถ ต พรรณนา 2. สถ ต อ างอ ง (Inferential Statistics) เป นสถ ต ท ใช อธ บายค ณล กษณะของส งท ต องการศ กษากล ม ใดกล มหน งหร อหลายกล ม แล วสามารถอ างอ งไปย งกล มประชากรได เช น คร คนหน งต องการทราบล าด บการเก ดของ น กเร ยนท กคนท กาล งศ กษาอย ในระด บประถมศ กษาป ท 6 ในจ งหว ดหน ง แต เป นไปไม ได ท คร คนน จะไปสอบถามก บ น กเร ยนท กคน ซ งม อย จ านวนหลายหม นคน เธอจ งส มน กเร ยนมากล มหน งจากโรงเร ยนต าง ๆ ในจ งหว ด แล ว สอบถามล าด บการเก ดของน กเร ยนในกล มน น แล วคร น าข อม ลท เก บรวบรวมมาได ว เคราะห ซ งสถ ต ท คร ใช ก ค อสถ ต อ างอ ง แล วสร ปผลการว เคราะห ไปย งน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท งหมดในจ งหว ด น นค อ สถ ต อ างอ งใช เม อผ ว จ ย ไม สามารถเก บข อม ลก บกล มท ต องการศ กษาท งหมดท ม จ านวนมากได จ งอาศ ยการศ กษาก บกล มเล ก ๆ แล วใช สถ ต อ างอ งเพ ออ างอ งผลการศ กษาไปย งกล มท ต องการศ กษาท งหมด กล มเล ก ๆ ท นามาศ กษาน นควรจะต องเป นต วแทนท ด ของกล มท ต องการท งหมด ซ งจะเร ยกว า กล มต วอย าง (sample) ส วนกล มท ต องการศ กษาท งหมด จะเร ยกว า

24 4 ประชากร (population) โดยกล มต วอย างท นามาศ กษาจะต องเป นต วแทนท ด ของประชากร ต วแทนท ด ของประชากร ได มาโดยว ธ การส มต วอย าง โดยอาศ ยเทคน คการส มต วอย างท เหมาะสม สถ ต อ างอ งสามารถแบ งออกได เป น 2 ประเภท ค อ 2.1 Parametric Statistics เป นว ธ การทางสถ ต ท จะต องเป นไปตามข อตกลงเบ องต น 3 ประการด งน 1) ข อม ลท เก บรวบรวมได จะต องอย ในระด บช วงข นไป (Interval Scale) 2) ข อม ลท เก บรวบรวมได จากกล มต วอย างจะต องม การแจกแจงเป นโค งปกต 3) กล มประชากรแต ละกล มท น ามาศ กษาจะต องม ความแปรปรวนเท าก น สถ ต ท อย ใน ประเภทน เช น t-test, ANOVA, Multiple Regression ฯลฯ 2.2 Nonparametric Statistics เป นว ธ การทางสถ ต ท สามารถน ามาใช ได โดยปราศจากข อตกลง เบ องต นท ง 3 ประการข างต น สถ ต ท อย ในประเภทน เช น ไคสแควร, Median Test, Sign test ฯลฯ โดยปกต แล วน กว จ ยม กน ยมใช สถ ต ม พาราม เตอร ท งน เพราะผลล พธ ท ได จากการใช สถ ต ม พาราม เตอร ม อ านาจการทดสอบ (Power of Test) ส งกว าการใช สถ ต ไร พาราม เตอร สถ ต ม พาราม เตอร เป นการ ทดสอบท ได มาตรฐาน ม ข นตอนต าง ๆ ท สมบ รณ ด งน นเม อข อม ลม ค ณสมบ ต ท สอดคล องก บข อตกลงเบ องต นสาม ประการในการใช สถ ต ม พาราม เตอร จ งไม ม ผ ใดค ดท จะห นไปใช สถ ต ไร พาราม เตอร ในการทดสอบสมมต ฐาน อานาจการทดสอบ (Power of Test) ค อ ความน าจะเป นของการปฏ เสธสมมต ฐานศ นย เม อสมมต ฐานศ นย เป นเท จ ด งน น อานาจการทดสอบทางสถ ต ก ค อความน าจะเป นในการต ดส นใจท ถ กต อง

25 5 ตาราง 1.1 เปร ยบเท ยบความแตกต างระหว างสถ ต ม พาราม เตอร และไร พาราม เตอร ประเด นเปร ยบเท ยบ สถ ต ม พาราม เตอร สถ ต ไร พาราม เตอร 1. ล กษณะของการแจกม ข อตกลงเบ องต นเก ยวก บล กษณะการแจกไม ม ข อตกลงเบ องต นเก ยวก บล กษณะการแจก แจงของประชากรท เล อกแจงของประชากรท เล อกส มต วอย างมาศ กษาแจงเฉพาะของประชากร จ งม เร ยกการ กล มต วอย างมาศ กษา ค อต องม การแจกแจงปกต ทดสอบน ว า การทดสอบการแจกแจงแบบ อ สระ (Distribution free test) 2. ระด บการว ดของต วต องใช ก บข อม ลท ม ระด บการว ดอย างต าอย ในใช ได ก บข อม ลในท กระด บการว ด แปร ระด บช วง (Interval Scale) 3. ข อตกลงเบ องต นของสถ ต ทดสอบม ข อตกลงเบ องต นท เข มงวดท สถ ต ทดสอบม ข อตกลงเบ องต นน อย ไม ย งยาก สถ ต ทดสอบ เก ยวข องก บพาราม เตอร และการแจกแจงของจ งสามารถนาไปใช ได อย างกว างขวาง ประชากร ข อตกลงเบ องต นท ส าค ญ 3 ประการค อ - การแจกแจงเป นโค งปกต - ข อม ลท เก บรวบรวมได อย ในมาตราการ ว ดระด บช วงข นไป - ความแปรปรวนของประชากรแต ละกล ม

26 6 ประเด นเปร ยบเท ยบ สถ ต ม พาราม เตอร สถ ต ไร พาราม เตอร ต องเท าก น 4. ขนาดของกล ม ต วอย าง กล มต วอย างควรม ขนาดใหญ เพ อให ข อม ลท ใช ได ก บกล มต วอย างท กขนาด ๆ โดยเฉพาะ นามาทดสอบเป นไปตามข อตกลงเบ องต นของกล มต วอย างท ม จานวนน อยมาก ควรใช สถ ต ไร สถ ต ทดสอบท เล อกใช พาราม เตอร จะเหมาะสมกว า 5. การว เคราะห สถ ต ย งยาก ซ บซ อน และใช เวลานาน บางคร งม กว เคราะห ง าย ไม ซ บซ อน ทาได รวดเร ว น ยามว เคราะห ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร 6. อานาจการทดสอบ ม อ านาจการทดสอบทางสถ ต ส ง หากข อม ลม อานาจการทดสอบต ากว าสถ ต ม พาราม เตอร เป นไปตามข อตกลงเบ องต นของสถ ต ม แต ถ าข อม ลไม เป นไปตามข อตกลงเบ องต น พาราม เตอร แล ว ควรใช สถ ต ทดสอบประเภทของสถ ต ม พาราม เตอร ควรใช สถ ต ทดสอบ น แต ถ าข อม ลไม เป นไปตามข อตกลงเบ องต นกล มน เพราะผลการทดสอบจะม ความถ กต อง แล ว ไม ควรฝ าฝ นใช สถ ต ทดสอบประเภทน และเช อถ อได มากกว า ค าพาราม เตอร และค าสถ ต ค าพาราม เตอร (Parameters) เป นค าท อธ บายหร อบรรยายค ณล กษณะท ต องการศ กษาในกล มประชากร (Population) ซ งถ อเป นค าอ นแท จร งท ได จากการศ กษาก บท ก ๆ หน วยในกล มประชากรท งหมดท สนใจศ กษา แต โดยมากเราจะไม ทราบค า เน องจากประชากรม จ านวนมาก ไม สามารถจะศ กษาได ท งหมด ส ญล กษณ ท ใช แทน ค าพาราม เตอร เช น ค าเฉล ย ใช ส ญล กษณ, ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ใช ส ญล กษณ, ส มประส ทธ สหส มพ นธ ใช ส ญล กษณ XY เป นต น

27 7 ค าสถ ต (Statistic) เป นค าท อธ บายหร อบรรยายค ณล กษณะของกล มต วอย างท ถ กส มมาจากประชากร ส ญล กษณ ท ใช แทนค าสถ ต เช น ค าเฉล ย ใช ส ญล กษณ X, ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ใช ส ญล กษณ S, ส มประส ทธ สหส มพ นธ ใช ส ญล กษณ r XY เป นต น มาตราการว ด การว ดจะเป นการศ กษาค ณล กษณะของบ คคลหร อส งท ต องการศ กษาและ กาหนดต วเลขให ก บบ คคลหร อส ง ท ต องการศ กษา โดยต วเลขน นจะแทนค ณล กษณะท ศ กษา โดยต วเลขท แทนค ณล กษณะท ศ กษาจะต องอย ภายใต กฎเกณฑ ท แน นอน และสามารถนามาเปร ยบเท ยบก นได อย างม ความหมาย มาตราการว ดแบ งออกเป น 4 ระด บค อ ระด บท 1 ระด บนามบ ญญ ต (Nominal Scale) เป นระด บท ใช จ าแนกความแตกต างของค ณล กษณะท ต องการว ดออกเป นกล ม เช น เพศ แบ งออกเป นกล มเพศชาย และกล มเพศหญ ง โดยอาจก าหนดให เลข 1 แทนเพศ ชาย และเลข 2 แทนเพศหญ ง, ระด บการศ กษาแบ งออกเป นกล มท ม การศ กษาต ากว าปร ญญาตร ให แทนด วยเลข 1 กล มท ม การศ กษาระด บปร ญญาตร ให แทนด วยเลข 2 และกล มท ม การศ กษาส งกว าระด บปร ญญาตร ให แทนด วยเลข 3 เป นต น ต วเลข 1, 2 และ 3 ท ใช แทนกล มต าง ๆ น น ถ อเป นต วเลขในระด บนามบ ญญ ต ไม สามารถน ามาบวก ลบ ค ณ หาร หร อหาส ดส วนได ต วอย างอ น ๆ เช น สายรถเมล เลขประจาต วน ส ต หมายเลขโทรศ พท หมายเลขท น งในโรงภาพยนตร อาช พ ภ ม ลาเนา ศาสนา ว ชาเอกท ศ กษา กล มเล อด เป นต น ถ าต วแปรท อย ในมาตรการว ดนามบ ญญ ต น จาแนกได 2 ล กษณะ เช น เพศ จาแนกเป นชายและหญ ง หร อผล การสอบจาแนกได เป น ผ านและไม ผ าน จะเร ยกว า Dichotomous Variable แต ถ าจาแนกได เป นหลายล กษณะ เช น ว ชาเอกของน ส ต จ าแนกได เป น ว ชาเอกคณ ตศาสตร ว ชาเอกส งคมศ กษา ว ชาเอกภาษาอ งกฤษ ฯ จะเร ยกว า Polytomous Variable ระด บท 2 ระด บอ นด บท (Ordinal Scales) เป นระด บท ใช ส าหร บจ ดอ นด บท หร อต าแหน งของส งท ต องการว ด เช น ดาสอบได ท 1 แดงสอบได ท 2 เข ยวสอบได ท 3, น กเร ยนห อง ม.2/1 เก งเป นท 1 ห อง 2/3 เก งเป นท 3 ห อง 2/5 เก งเป นท 3 เป นต น ต วเลข 1, 2, 3 เป นต วเลขในระด บอ นด บท สามารถนามาบวกลบก นได ต วอย างอ น ๆ เช น อ นด บท ผลการเร ยน อ นด บท ในการประกวดต าง ๆ เป นต น ต วเลขท ได สามารถจ าแนก ข อม ลได ว าแตกต างก น และแตกต างก นไปในมากกว าหร อน อยกว า แต ไม สามารถบอกระยะห างระหว างข อม ลได ว า แตกต างก นในปร มาณเท าใด เช น ไม สามารถบอกได ว า น กเร ยนท สอบได ท 1 เก งเป นสองเท าของน กเร ยนท สอบได ท 2 หร อบอกไม ได ว าน กร องท ชนะการประกวดได รางว ลท 1 ร องเพลงได ไพเราะเป นสองเท าของน กเร ยนท ชนะการ ประกวดได ท 2 ระด บท 3 ระด บช วง (Interval Scale) เป นระด บท สามารถกาหนดค าต วเลขโดยม ช วงห างระหว างต วเลข เท า ๆ ก น แต ไม ม 0 (ศ นย ) แท ม แต 0 (ศ นย ) สมมต เช น นายว ช ยสอบได 0 คะแนน ม ได หมายความว าเขาไม ม ความร เพ ยงแต เขาไม สามารถทาข อสอบซ งเป นต วแทนของความร ท งหมดได อ ณหภ ม 0 องศา ม ได หมายความว าจะ ไม ม ความร อน เพ ยงแต ม ความร อนเป น 0 เท าน น เป นต น ระด บน สามารถนาต วเลขมาบวก ลบ ค ณ หาร ก นได ระด บท 4 ระด บอ ตราส วน (Ratio Scale) เป นระด บท สามารถกาหนดค าต วเลขให ก บส งท ต องการว ด ม 0 (ศ นย ) แท เช น น าหน ก ความส ง อาย เป นต น ระด บน สามารถนาต วเลขมาบวก ลบ ค ณ หาร หร อหาอ ตราส วนก นได

28 8 ในทางการว ดการศ กษา ส งคมศาสตร หร อพฤต กรรมศาสตร ข อม ลหร อต วเลขท ได จากการว ดม กจะอย ไม เก น ระด บท 3 เช นการว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน การว ดเจตคต การว ดเชาวน ป ญญา การว ดบ คล กภาพ เป นต น ข อม ล หร อต วเลขในระด บท 4 น นพบมากในการว ดทางว ทยาศาสตร เช น ความยาว ความส ง ระยะทาง ความด งของเส ยง เป นต น ประเด นท ควรพ จารณาในการเล อกใช สถ ต ท เหมาะสม ในการเล อกใช สถ ต ท เหมาะสมก บการว จ ย ผ ว จ ยควรตอบค าถามในประเด นต อไปน ให ได ก อน เพราะจะเป น แนวทางในการเล อกใช สถ ต ท เหมาะสมถ กต อง ด งน 1. ว ตถ ประสงค ในการว จ ยค ออะไร 1.1 ทดสอบความแตกต างระหว างกล ม 1.2 หาความส มพ นธ 2. ข อม ลท เก บรวบรวมมาในแต ละต วแปรจ ดอย ในมาตรการว ดใด 2.1 นามบ ญญ ต (Nominal Scale) 2.2 เร ยงลาด บ (Ordinal Scale) 2.3 อ ตรภาค (Interval Scale) หร ออ ตราส วน (Ratio Scale) 3. ต วแปรตามท ใช ม ก ต ว ต ว 3.2 มากกว า 1 ต ว 4. ต วแปรอ สระท ใช ม ก ต ว ต ว 4.2 มากกว า 1 ต ว 5. จานวนกล มท ศ กษาม ก กล ม กล ม กล ม 5.3 มากกว า 2 กล ม

29 9 ต วอย างการเล อกใช สถ ต สาหร บการว จ ย ช อเร อง การศ กษาแบบแผนการเร ยนของน กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ความม งหมาย เพ อเปร ยบเท ยบแบบแผนการเร ยนของน กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตจาแนกตาม เพศ ระด บช นป และอาช พของผ ปกครอง สมมต ฐาน 1) น กศ กษาชายและหญ งของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตม แบบแผนการเร ยนแตกต างก น 2) น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตท ศ กษาในระด บช นท แตกต างก นม แบบแผนการเร ยนแตกต างก น 3) น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตท ผ ปกครองม อาช พต างก นม แบบแผนการเร ยนแตกต างก น ประเภทของต วแปร ต วแปรอ สระ - เพศ (ชาย หญ ง) - ระด บช นป (ช นป ท 1, 2, 3, 4) - อาช พผ ปกครอง (ร บราชการ ธ รก จ ร บจ าง ฯ) ต วแปรตาม - แบบแผนการเร ยน สถ ต ท ใช ในการว จ ย 1. สถ ต พรรณนา การว ดแนวโน มเข าส ส วนกลาง เช น ค าเฉล ย ม ธยฐาน ฐานน ยม ฯ การว ดการกระจาย เช น พ ส ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ฯ การหาความส มพ นธ เช น สหส มพ นธ เพ ยร ส น สหส มพ นธ พห ค ณ ฯ 2. สถ ต อ างอ ง Parametric Statistics เช น Independent Samples t-test Dependent Samples t-test Analysis of Variance (ANOVA), Analysis of Covariance (ANCOVA) Hotelling's T 2 Multivariate of Variance (MANOVA), Multivariate of Covariance (MANCOVA) Simple Regression, Multiple Regression Path Analysis ฯลฯ Nonparametric Statistics เช น

30 10 2 -test The Mann-Whitney U Test The McNemar Test The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test ฯลฯ สถ ต ท ใช ตรวจสอบค ณภาพเคร องม อว ด ในการท างานว จ ยต องม การสร างเคร องม อว ดท ม ค ณภาพ สามารถว ดได ในส งท ผ ว จ ยต องการ จ าเป นต อง สร างโดยย ดหล กการสร างของเคร องม อแต ละชน ด และตรวจสอบค ณภาพให ครอบคล มท กด านก อนน าไปใช ในการ ว จ ย ข นตอนการสร างเคร องม อว ดโดยท วไปม ด งน 1. ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บต วแปรท ต องการศ กษา ท าความเข าใจและน ยามต วแปร เหล าน นให ช ดเจน 2. กาหนดประเภทของเคร องม อว จ ยท เหมาะสมก บต วแปรท ต องการศ กษาและกล ม กล มเป าหมายใน การว จ ย 3. ร างเคร องม อว จ ยให ม ข อค าถามครบถ วน ครอบคล มท กค ณล กษณะของต วแปรท ต องการศ กษา โดยย ดหล กการสร างเคร องม อว จ ยประเภทน น ๆ 4. ตรวจสอบค ณภาพของเคร องม อว จ ยโดยอาศ ยผ เช ยวชาญพ จารณาความช ดเจนของข อค าถาม ความสอดคล องก บน ยามต วแปร สอดคล องก บค ณล กษณะของส งท ต องการว ด โดยอาจให ผ เช ยวชาญให คะแนนข อคาถามเป นรายข อ ด งน ให คะแนน +1 หากแน ใจว าข อคาถามสอดคล องก บก บส งท ต องการว ด ให คะแนน 0 หากไม แน ใจว าข อคาถามน นสอดคล องก บส งท ต องการว ด ให คะแนน -1 หากแน ใจว าข อคาถามไม สอดคล องก บส งท ต องการว ด โดยผ เช ยวชาญควรเป นจานวนค เช น 3 ท าน 5 ท าน เป นต น แล วน าคะแนนท ได จากผ เช ยวชาญแต ละท าน มาค านวณหาคะแนนเฉล ย ค าคะแนนเฉล ยท ได ค อค า IOC (Item-Objective Congruence / Index of Consistency) โดยข อค าถามควรม ค า IOC > 0.5 และอาจแก ไขข อค าถามตามข อเสนอแนะจากผ เช ยวชาญ เม อ เคร องม อได ผ านผ เช ยวชาญแล วถ อว าม ค ณภาพในด านความตรงตามเน อหา (Content Validity)

31 11 ข อคาถาม คนท 1 คนท 2 คนท 3 IOC นาไปทดลองใช ก บกล มท ไม ใช กล มต วอย างในการว จ ยเพ อตรวจสอบค ณภาพรายข อค าถาม โดยพ จารณาค ณภาพ ในด านความยากหร ออานาจจาแนกของข อคาถาม ความยาก ส าหร บเคร องม อว จ ยท เป นแบบทดสอบท ว ดความสามารถทางสมอง เช น ผลส มฤทธ ทางการ เร ยน เชาวน ป ญญาและความถน ด ค ดว เคราะห ค ดสร างสรรค ความสามารถในการแก ป ญหา ฯ p = จานวนคนตอบถ ก / จานวนคนท งหมด ค า p ค อความยาก เป นส ดส วนของคนตอบถ ก โดยม ค าอย ระหว าง 0-1 ข อค าถามท ม ค ณภาพควรม ความ ยากอย ระหว าง อานาจจาแนก สาหร บเคร องม อว จ ยหลากหลายชน ด โดยข อค าถามต องสามารถจ าแนกออกเป นกล มท ม ค ณล กษณะน นก บกล มท ไม ม ค ณล กษณะน นออกจากก นได สามารถหาอ านาจจ าแนกได โดยหาความส มพ นธ ระหว าง คะแนนรายข อก บคะแนนรวมท งฉบ บท ห กข อน นออก หากข อค าถามตรวจให คะแนน 0-1 ใช สหส มพ นธ พอยท ไบ ซ เร ยล (Point-Biserial Correlation) หากข อค าถามตรวจให คะแนนเป นหลายค า ใช สหส มพ นธ เพ ยร ส น (Pearson Correlation) โดยควรม ค าอานาจจาแนก 0.20 ข นไป จากน นพ จารณาข อคาถามโดยต ดข อคาถามท ไม ม ค ณภาพท งไป น าข อค าถามท ม ค ณภาพแล ว และม จ านวน ข อคาถามตามท ต องการ และครบถ วนครอบคล มในส งท ต องการว ด มาดาเน นการตรวจสอบค ณภาพท งฉบ บ

32 12 6. นาไปทดลองใช ก บกล มท ไม ใช กล มต วอย างในการว จ ยเพ อตรวจสอบค ณภาพท งฉบ บ อาจตรวจสอบ ค ณภาพด งน ความตรงตามโครงสร าง (Construct Validity) หากเคร องม อว จ ยน นว ดต วแปรทางจ ตว ทยา ตรวจสอบ Construct Validity ด วยการว เคราะห องค ประกอบ (Factor Analysis) ความเท ยง (Reliability) เป นการตรวจสอบความคงท ของผลการตอบ โดยเล อกว ธ การว เคราะห ท เหมาะก บ เคร องม อแต ละประเภทท น ยมใช ค อ ส มประส ทธ แอลฟา (Cronbach's Alpha Coefficient) 7. จ ดเตร ยมเคร องม อให เพ ยงพอสาหร บกล มต วอย างท ใช ในการว จ ยต อไป

33 13

34 14 แบบว ดเชาวน อารมณ คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย X ลงในช องท ตรงก บความเป นจร ง โดยผลการตอบของท านจะไม ส งผลกระทบใด ๆ ต อต วท าน ตอนท 1 ข อม ลส วนบ คคล 1. เพศ [ 1 ] ชาย [ 2 ] หญ ง 2. อาย ป 3. ประสบการณ การทางาน ป 4. สถานภาพ [ 1 ] โสด [ 2 ] สมรส [ 3 ] อ น ๆ โปรดระบ 5. ปร ญญาตร สาเร จการศ กษาในว ชาเอก ตอนท 2 แบบว ดเชาวน อารมณ ข อความ ประจา บ อย ๆ บางคร ง น า น ๆ ไ ม เ ค ย คร ง เลย 1. ฉ นสามารถร บร ความร ส กต าง ๆ ท เก ดข นแม ว า ความร ส กน น ๆ จะละเอ ยดอ อนเพ ยงใด 2. ฉ นใช ความร ส กช วยในการต ดส นใจเร องบางเร อง แม ว าเร องน นจะม ความสาค ญอย างย งในช ว ตของฉ น 3. ฉ นม กจะม อารมณ ไม ด 4. เวลาฉ นโกรธ ฉ นจะพยายามควบค มอารมณ โกรธน นไว 5. ฉ นสามารถรอในส งท ฉ นปรารถนาได 6. ฉ นร ส กกระวนกระวายใจ เวลาท ต องไปแข งข นอะไร ก บใคร 7. แม ไม สมหว ง ฉ นก ไม ยอมแพ ย งคงส ต อไปด วย ความหว ง 8. ฉ นสามารถร บร ความร ส กของคนอ นได โดยท เขาไม ต องมาบอกฉ นว าเขาร ส กอย างไร 9. การท ฉ นสามารถร บร ความร ส กของคนอ นได ทาให ฉ นร ส กเห นอกเห นใจ สงสารในโชคชะตาของเขา 10. ฉ นร ส กย งยากล าบากใจท จะจ ดการก บป ญหา ส มพ นธภาพหร อความข ดแย งท เก ดข น 11. ฉ นสามารถร บร ได ว าเพ อน ๆ ร ส กอย างไร หร อเพ อน

35 15 ๆ ม ความส มพ นธ ก นอย างไร โดยท เขาไม ต องบอก ให ฉ นทราบ 12. ฉ นสามารถระง บอารมณ หร อความร ส กท กข ใจต าง ๆ ได โดยไม ให อารมณ หร อความร ส กน น ๆ มาเป นอ ปสรรค ในช ว ต เร องท 2 การใช SPSS for Windows เพ อการว เคราะห ข อม ล ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ SPSS for Windows เป นโปรแกรมส าเร จร ปว เคราะห สถ ต ได เก อบท กประเภท เป นท น ยมในหม น ส ตน กศ กษา ระด บปร ญญาตร ถ งปร ญญาเอก ตลอดจนบรรดาน กว จ ยท วไปท ใช SPSS เป นเคร องม อสาหร บใช ในการทาว จ ย ท งน เพราะ จ ดเด นของโปรแกรมค อใช งานได ง าย และท ส าค ญค อว เคราะห ค าสถ ต ได หลากหลายประเภท ต งแต ต วแปรเด ยวจนถ ง หลายร อยต วแปร ว เคราะห ได ท งสถ ต พรรณนา, สถ ต สร ปอ างอ ง และสถ ต หาค ณภาพเคร องม อว ด ข นตอนการว เคราะห เม อผ ว จ ยได น าเคร องม อว จ ยไปเก บก บกล มต วอย างเร ยบร อยแล วจะน ามาว เคราะห จะต องม การเตร ยมข อม ล เส ยก อน 1. ผ ว เคราะห จะต องทราบว าต วแปรท ต องใช ในการว เคราะห ม อะไรบ าง 2. น ยามต วแปร โดย 2.1 ต งช อต วแปร 2.2 กาหนดชน ดของต วแปรว าเป นต วเลข เป นส ญล กษณ เป นต วอ กษร เป นว นท หร อเป นจ านวนเง น และอาจจะกาหนดจานวนของต วอ กษรและทศน ยมก ได 2.3 อธ บายค ณล กษณะของต วแปรและอธ บายค าของต วแปร 2.4 น ยามรห สของต วแปร (ถ าม ) 2.5 ก าหนดค า Missing Value เป นค าท ก าหนดข นในกรณ ท ข อม ลไม สมบ รณ อาจจะอ านไม ออก หร อไม ตอบมา ก ใช ค าน แทน โดยปกต จะต งค าเป น 9, 99, 999, 9999 ฯ 2.6 กาหนดความกว างของเซลท จะป อนข อม ล 2.7 กาหนดมาตรว ดของต วแปรว าเป น Nominal, Ordinal หร อ Scale 3. ป อนข อม ลท งหมดจากเคร องม อว จ ยท กฉบ บ 4. กาหนดสถ ต ท จะว เคราะห ในการเล อกสถ ต ท จะว เคราะห จะต องเล อกให เหมาะก บ

36 16 ต วแปรและข อม ลท ม อย และท สาค ญจะต องเล อกสถ ต ให เหมาะสมก บสมมต ฐานในการว จ ย 5. ส งว เคราะห ข อม ล 6. พ มพ ผลการว เคราะห 7. แปลผลการว เคราะห การเตร ยมเคร องม อเพ อเก บรวบรวมข อม ล ในการเก บรวบรวมข อม ลน นอาจจะใช เคร องม อต าง ๆ ก น เช น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบ รายการ แบบส มภาษณ แบบส งเกต ฯลฯ ซ งผ ว จ ยควรจะม การเตร ยมเคร องม อไว ให สะดวกในการน าไปว เคราะห ข อม ล ด วยคอมพ วเตอร ซ งม ข นตอนด งน 1. การสร างรห ส และการกาหนดช อต วแปร ต วอย างแบบสอบถาม สาหร บเจ าหน าท ส วนท 1 [ ] [ ] ID 1. เพศ [ ] 1. ชาย [ ] 2. หญ ง [ ] SEX 2. อาย ป [ ] [ ] AGE 3. ช นป [ ] 1. ป 1 [ ] 2. ป 2 [ ] 3. ป 3 ข นไป 4. สถานภาพ [ ] 1. ภาคปกต [ ] 2. ภาคพ เศษ [ ] STATUS จากต วอย าง ต วแปร ID สาหร บบอกลาด บท ของกล มต วอย าง ในข อ 1. ให ต วแปรช อว า SEX กาหนดรห ส 1 แทนเพศชาย และรห ส 2 แทนเพศหญ ง ในข อ 2. ให ต วแปรช อว า AGE เป นต วแปรอาย ของกล มต วอย าง ในข อ 3. ให ต วแปรช อว า YEAR กาหนดรห ส 1 แทนช นป 1 รห ส 2 แทนช นป 2 และรห ส 3 แทนช นป 3 ข นไป

37 17 ในข อ 4. ให ต วแปรช อว า STATUS กาหนดรห ส 1 แทนภาคปกต และรห ส 2 แทนภาคพ เศษ ต วอย างการลงรห สแบบสอบถาม 1 ส วนทางซ ายต วคาถามข อ 1-4 กล มต วอย างจะเป นผ ตอบ และส วนทางขวาเป นการลงรห สตามค ม อการลงรห ส ของผ ว จ ย สาหร บเจ าหน าท ส วนท 1 [ 0 ] [ 1 ] ID 1. เพศ [ / ] 1. ชาย [ ] 2. หญ ง [ 1 ] SEX 2. อาย 28 ป [ 2 ] [ 8 ] AGE 3. ช นป [ ] 1. ป 1 [ 2 ] YEAR [ / ] 2. ป 2 [ ] 3. ป 3 ข นไป [ 2 ] YEAR 4. สถานภาพ [ / ] 1. ภาคปกต [ ] 2. ภาคพ เศษ [ 1 ] STATUS ต วอย างการลงรห สแบบสอบถาม 2 ให ทาเคร องหมายกากบาท ( ) หน าประเทศท ท านอยากจะไป (ตอบได มากกว า 1 ประเทศ) [ ] 1. จ น [ ] COUNTRY1 [ ] 2. อ งกฤษ [ ] COUNTRY2

38 18 [ ] 3. อเมร กา [ ] COUNTRY3 [ ] 4. ฝร งเศส [ ] COUNTRY4 จากต วอย างน จะเห นว า ผ ตอบสามารถเล อกตอบได มากกว า 1 ต วเล อก ด งน นการลงรห สจะให เลข 1 แทนผ ตอบ เล อกตอบต วเล อกน น และ 0 แทนผ ตอบไม เล อกตอบต วเล อกน น ด งน [ ] 1. จ น [1] COUNTRY1 [ ] 2. อ งกฤษ [1] COUNTRY2 [ ] 3. อเมร กา [0] COUNTRY3 [ ] 4. ฝร งเศส [1] COUNTRY4 ต วอย างการลงรห สแบบสอบถาม 3 ให ท านเร ยงลาด บประเทศท ท านอยากไปมากท ส ดเป นลาด บท 1 และประเทศท ท านอยากไปรอง ลงมาเป นอ นด บท 2, 3 และ 4 [ ] 1. จ น [ ] COUNTRY1 [ ] 2. อ งกฤษ [ ] COUNTRY2 [ ] 3. อเมร กา [ ] COUNTRY3 [ ] 4. ฝร งเศส [ ] COUNTRY4 จากต วอย าง การลงรห สทาได 2 แบบค อ แบบท 1 ใช เลขหน าข อเป นรห สแทนข อม ล ด งต วอย างการตอบ [2] 1. จ น [3] COUNTRY1

39 19 [4] 2. อ งกฤษ [1] COUNTRY2 [1] 3. อเมร กา [4] COUNTRY3 [3] 4. ฝร งเศส [2] COUNTRY4 ผ ตอบเล อกอเมร กาเป นอ นด บท 1 ซ งอย ในต วเล อกท 3 จ งใส เลข 3 ในช องต วแปร COUNTRY1 ผ ตอบเล อกจ น เป นอ นด บท 2 ซ งอย ในต วเล อกท 1 จ งใส เลข 1 ในช องต วแปร COUNTRY2 ผ ตอบเล อกฝร งเศสเป นอ นด บท 3 ซ งอย ใน ต วเล อกท 4 จ งใส เลข 4 ในช องต วแปร COUNTRY3 ผ ตอบเล อกอ งกฤษเป นอ นด บท 4 ซ งอย ในต วเล อกท 2 จ งใส เลข 2 ในช องต วแปร COUNTRY4 แบบท 2 ใช อ นด บท เล อกแทนรห สข อม ล ด งต วอย างคาตอบ [2] 1. จ น [2] COUNTRY1 [4] 2. อ งกฤษ [4] COUNTRY2 [1] 3. อเมร กา [1] COUNTRY3 [3] 4. ฝร งเศส [3] COUNTRY4 ผ ตอบเล อกจ นเป นอ นด บท 2 จ งใส เลข 2 ในช องต วแปร COUNTRY1 เล อกอ งกฤษเป นอ นด บท 4 จ งใส เลข 4 ในช องต วแปร COUNTRY2 เล อกอเมร กาเป นอ นด บท 1 ใส เลข 1 ในช องต วแปร COUNTRY3 เล อกฝร งเศสเป นอ นด บท 3 ใส เลข 3 ในช อง COUNTRY4 2. การจ ดทาค ม อลงรห ส ต วอย างแบบสอบถาม สาหร บเจ าหน าท ส วนท 1 [ ] [ ] ID 1. เพศ [ ] 1. ชาย [ ] 2. หญ ง

40 20 [ ] SEX 2. อาย ป [ ] [ ] AGE 3. ช นป [ ] 1. ป 1 [ ] YEAR [ ] 2. ป 2 [ ] 3. ป 3 ข นไป 4. สถานภาพ [ ] 1. ภาคปกต [ ] 2. ภาคพ เศษ [ ] STATUS สามารถจ ดทาค ม อลงรห สได ด งน ข อ ต วแปร จานวนสดมภ ค าท เป นไปได - ID 1 SEX AGE YEAR STATUS ชาย 2. หญ ง ป 1 2. ป 2 3. ป 3 ข นไป 1. ภาคปกต 2. ภาคพ เศษ การพ จารณาความม น ยสาค ญทางสถ ต

41 21 ในการทดสอบสมมต ฐานไม ว าจะเป น Chi-square, t-test, F-test ฯลฯ หากค านวณด วยม อเราต องน าค าท ค านวณได ไปเปร ยบเท ยบก บค าในตาราง หากค าท ค านวณด วยม อมากกว าค าในตารางเราจะปฏ เสธสมมต ฐาน H 0 และ ยอมร บสมมต ฐาน H 1 สาหร บการว เคราะห ด วยคอมพ วเตอร น นเราจะพ จารณาความม น ยส าค ญทางสถ ต ท ค า Probability (p) ซ งก ค อระด บของความม น ยสาค ญทางสถ ต สมมต ว า p =.90 แสดงว าค าสถ ต ม น ยสาค ญท ระด บ.90 โดยมากในการว จ ยทางการศ กษาน นเราต งสมมต ฐานไว ท ระด บ.01 หร อ.05 ถ าหากผ ว จ ยต งระด บไว ท.01 แล ว ค าสถ ต ท ค านวณได ปรากฏว า p =.008 แสดงว าม น ยส าค ญทางสถ ต ถ าค าท ค านวณได p =.023 จะส งเกตว าระด บ น ยสาค ญท คานวณได ส งกว าระด บท ผ ว จ ยต งไว แสดงว าไม ม น ยสาค ญทางสถ ต ถ าหากผ ว จ ยต งระด บไว ท.05 ค า p =.023 ก จะม น ยสาค ญทางสถ ต ท นท แต ถ า p =.078 ซ งระด บน ยสาค ญท คานวณได ส งกว าระด บท ผ ว จ ยต งไว แสดงว า ไม ม น ยสาค ญทางสถ ต โดยปกต โปรแกรมจะแสดงระด บน ยส าค ญแบบสองทาง (Two Tailed) ถ าสมมต ฐานท ต งไว เป นสมมต ฐานแบบ ทางเด ยวจะต องนาระด บน ยสาค ญมาหารสอง การเปล ยนข อม ล การแปลงข อม ลเราจะใช เมน Transform เมน ย อย Recode จ าแนกออกเป น Into Same Variable ค อแปลง ข อม ลแล ว ข อม ลใหม เข าไปแทนท ข อม ลเก า และ Into Different Variable ค อแปลงข อม ลแล ว โปรแกรมจะสร างต ว แปรใหม ส าหร บเก บข อม ลใหม และต วแปรเก าย งคงอย เล อกต วแปรท ต องการแปลงข อม ล (Input Variable) จากน นท า การแปลงค าเก าเป นค าใหม (Old and New Values) หากเล อกเป น Inte Different Variable ต องต งช อต วแปรใหม ท เก บค าข อม ลใหม ท แปลงแล ว (Output Variable) การ Compute ข อม ล ใช ในการสร างต วแปรข นมาใหม โดยการจ ดกระทาก บต วแปรเด มหร อค าต าง ๆ เช น compute total = item1 + item2 + item3 + item4 + item5. คาส ง compute จะสร างต วแปรใหม ช อว า total ซ งเป นค าท เก ดจากต วแปร item1 ถ ง item5 รวมก น ในการว เคราะห ใช เมน Transform เมน รอง Compute สามารถจะใช เคร องหมายทางคณ ตศาสตร ได ด งน + หมายถ ง การบวก - หมายถ ง การลบ * หมายถ ง การค ณ / หมายถ ง การหาร ** หมายถ ง การยกกาล ง

42 22 การแจกแจงความถ ใช เมน Analyzeใช เมน รอง Descriptive Statistics และเมน ย อย Frequencies จะสามารถว เคราะห สถ ต ได ด งน mean แสดงค าเฉล ย semean แสดงค าความคลาดเคล อนมาตรฐานของค าเฉล ย median แสดงค าม ธยฐาน mode แสดงค าฐานน ยม stddev แสดงค าความเบ ยงเบนมาตรฐาน variance แสดงค าความแปรปรวน skewness แสดงค าความเบ seskew แสดงความคลาดเคล อนมาตรฐานของค าความเบ kurtosis แสดงค าความโด ง sekurt แสดงความคลาดเคล อนมาตรฐานของค าความโด ง range แสดงค าพ ส ย minimum แสดงค าต าส ด maximum แสดงค าส งส ด sum แสดงค าผลรวม Quartiles หาค าในตาแหน งควอไทล Percentiles หาค าในตาแหน งเปอร เซ นต ไทลท กาหนด นอกจากว เคราะห สถ ต แล วย งสามารถสร าง Bar Chart, Pie Chart และ Histogram ได อ กด วย การว เคราะห สถ ต พ นฐาน ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Descriptive Statistics และเมน ย อย Descriptive จะสามารถว เคราะห สถ ต ได ด งน mean, semean, stddev, variance, skewness, kurtosis, range, minimum,maximum, sum การแจกแจงความถ แบบตาราง 2 ทางข นไปและสถ ต ท เก ยวข อง

43 23 ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Descriptive Statistics และเมน ย อย Crosstap จะสามารถแจกแจงความถ ด วย ตาราง 2 ทางข นไป ภายในตารางสามารถเล อกค าแสดงในตารางได ท งค าความถ ค าความถ ท คาดหว ง ค าเปอร เซ นต ตาม แนวแถว แนวสดมภ และแนวผลรวมและว เคราะห สถ ต ท เก ยวข อง เช น Chi-square, CRAMER'S V เป นต น การว เคราะห ค าสถ ต พ นฐานแยกตามกล มย อย ใช เมน Analyzeใช เมน รอง Compare Means และเมน ย อย Means จะสามารถว เคราะห สถ ต พ นฐานได เหม อน Descriptive แล วย งสามารถว เคราะห ความแปรปรวนส าหร บทดสอบความส มพ นธ เช งเส นตรงระหว าง 2 ต วแปรได อ ก ด วย การว เคราะห สถ ต t-test Independent Sample ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Compare Means และเมน ย อย Independent Sample t-test ส าหร บ เปร ยบเท ยบค าเฉล ยระหว างกล มต วอย าง 2 กล มท เป นอ สระจากก น การว เคราะห สถ ต t-test Dependent Sample ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Compare Means และเมน ย อย Paired Sample t-test ส าหร บเปร ยบเท ยบ ค าเฉล ยระหว างกล มต วอย าง 2 กล มท ส มพ นธ ก น การว เคราะห สถ ต One-Way ANOVA ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Compare Means และเมน ย อย One-Way ANOVA จะแสดงตารางว เคราะห ความ แปรปรวน แต ผ ว จ ยสามารถว เคราะห ค าสถ ต พ นฐานได สามารถเปร ยบเท ยบความเป นเอกพ นธ ของความแปรปรวนได ด วย เม อว เคราะห One-Way ANOVA แล วปรากฏว าม น ย ส าค ญทางสถ ต ผ ว เคราะห สามารถด าเน นการเปร ยบเท ยบพห ค ณ ต อไปได การว เคราะห สถ ต Correlation 2 ต วแปร

44 24 ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Correlation และเมน ย อย Bivariate สามารถว เคราะห สหส มพ นธ ระหว าง 2 ต ว แปรด วยส ตร Pearson-Product Moment, Kendall s tau-b, Spearman Rho โดยจะแสดงอย ในร ปของเมตร กซ สหส มพ นธ การว เคราะห Reliability ของเคร องม อ ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Scale และเมน ย อย Reliability Analysis ส าหร บการว เคราะห ความเช อม นของ เคร องม อด วยว ธ - alpha แสดงส มประส ทธ แอลฟาของครอนบ ค - split(n) ส มประส ทธ แบ งคร งข อสอบ โดยจะแบ งข อสอบออกเป น n/2 ส วน ในกรณ ข อสอบเป นจ านวนค ข อสอบจะถ กแบ งออกเป น 2 ส วนไม เท าก น เช นม 5 ข อจะแบ งได เป น ส วนแรก 3 ข อ ส วนสอง 2 ข อ - guttman จะแสดงค าความเช อม นของก ตแมน - parallel จะประมาณค าความเช อม นภายใต ข อตกลงแบบทดสอบค ขนานสหส มพ นธ และ ความแปรปรวนระหว างข อสอบแต ละข อ - covariances เมตร กซ ความแปรปรวนและความแปรปรวนร วมระหว างข อสอบ - correlation สหส มพ นธ ระหว างข อสอบสร างตาราง ANOVA - F-test ตารางว เคราะห ความแปรปรวน - cochran ค าสถ ต Cochran'Q - friedman ค าสถ ต friedman's Chi-square และ Kendall coefficient of Concordance สถ ต พ นฐานรายข อม - mean ค าสถ ต พ นฐานของสเกล - variance ค าความแปรปรวนของสเกล - covariance ค าความแปรปรวนร วมของสเกล - correlation ค าสหส มพ นธ ของสเกล สถ ต พ นฐานของสเกล - Item สถ ต พ นฐานรายข อ - Scale สถ ต พ นฐานของช ดข อสอบท อย ในสเกล - Scale if Item Delete สถ ต พ นฐานของช ดข อสอบท อย ในสเกลเม อลบข อน นออกจากสเกล

45 25 แบบว ดเชาวน อารมณ คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย X ลงในช องท ตรงก บความเป นจร ง โดยผลการตอบของท านจะไม ส งผลกระทบใด ๆ ต อต ว ท าน ตอนท 1 ข อม ลส วนบ คคล 1. เพศ [ 1 ] ชาย [ 2 ] หญ ง 2. อาย ป 3. ประสบการณ การทางาน ป 4. สถานภาพ [ 1 ] โสด [ 2 ] สมรส [ 3 ] อ น ๆ โปรดระบ

46 26 5. ปร ญญาตร สาเร จการศ กษาในว ชาเอก ตอนท 2 แบบว ดเชาวน อารมณ ข อความ ประจา บ อย ๆ บางคร ง 1. ฉ นสามารถร บร ความร ส กต าง ๆ ท เก ดข นแม ว า ความร ส กน น ๆ จะละเอ ยดอ อนเพ ยงใด 2. ฉ นใช ความร ส กช วยในการต ดส นใจเร องบางเร อง แม ว า เร องน นจะม ความสาค ญอย างย งในช ว ตของฉ น 3. ฉ นม กจะม อารมณ ไม ด 4. เวลาฉ นโกรธ ฉ นจะพยายามควบค มอารมณ โกรธน นไว 5. ฉ นสามารถรอในส งท ฉ นปรารถนาได 6. ฉ นร ส กกระวนกระวายใจ เวลาท ต องไปแข งข นอะไร ก บใคร 7. แม ไม สมหว ง ฉ นก ไม ยอมแพ ย งคงส ต อไปด วยความหว ง 8. ฉ นสามารถร บร ความร ส กของคนอ นได โดยท เขาไม ต อง มาบอกฉ นว าเขาร ส กอย างไร 9. การท ฉ นสามารถร บร ความร ส กของคนอ นได ท าให ฉ น ร ส กเห นอกเห นใจ สงสารในโชคชะตาของเขา 10. ฉ นร ส กย งยากล าบากใจท จะจ ดการก บป ญหา ส มพ นธภาพหร อความข ดแย งท เก ดข น 11. ฉ นสามารถร บร ได ว าเพ อน ๆ ร ส กอย างไร หร อเพ อน ๆ ม ความส มพ นธ ก นอย างไร โดยท เขาไม ต องบอกให ฉ นทราบ 12. ฉ นสามารถระง บอารมณ หร อความร ส กท กข ใจต าง ๆ ได โดยไม ให อารมณ หร อความร ส กน น ๆ มาเป นอ ปสรรคใน ช ว ต นาน ๆ คร ง ไ ม เ ค ย เลย ว เคราะห ข อม ลด งน 1. ม ข อความว ดเชาวน อารมณ ทางลบ ควรกล บคะแนนใหม (ข อ 3, 6 10) 2. คานวณหาคะแนนรวมของเชาวน อารมณ 3. คานวณความถ และร อยละ และคานวณค าสถ ต พ นฐานของต วแปร

47 4. คานวณความถ และร อยละแยกตามกล มต วแปรเพศและอาช พ 5. คานวณค าสถ ต พ นฐานของเชาวน อารมณ แยกตามกล มเพศ 6. ตรวจสอบค ณภาพแบบว ดเชาวน อารมณ 7. เพศต างก นจะม คะแนนเฉล ยเชาวน อารมณ แตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต หร อไม 8. อาช พต างก นจะม คะแนนเฉล ยเชาวน อารมณ แตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต หร อไม 27

48 28 1

49 29 2

50 30 3

51 31 4

52 32

53 33 5

54 34 6

55 35 7

56 36

57 37 8

58 38 9

59 39 10

60 40 11

61 41 ภาพประกอบ

62 42

63 43

64 44 14

65 45 15

66 46 1

67 47

68 48 17

69 49 18

70 50 19

71 51 Lipson, C. and Sheat. N.J. (1973), Statistical Design and Analysis for Engineering Experiments, McGraw-Hill Book Co., New York. 20

72 52

73 53 Rubin, Z. (1981). The Bright Side of Poverty, Psychology Today, 15 (10) :

74 54 Teekasap, S. (1984), Wind-Energy Research and Development at Faculty of Engineering King Mongkut s Institute of Technology, North Bangkok, Proceeding of Round Table Discussion on Theory and Practice of Wind-Mill, Electric Generation System on September 27, 1984, at Faculty of Engineering King Mongkut s Institute of Technology, North Bangkok, Bangson, Dusit, Bangkok 10800, Thailand. 22

75 55 Springer G.S. and Knoll, G.F. (1982), Cardiovascular Development in Sedentary, Report No College of Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan USA. 23

76 56 24

77 57 25

78 58 26

79 59

80 60 28

81 61

82 62 29

83 63 30

84 64 31

85 65 SMART 32

86 66 S : SENSIBLE : M : MEASURABKE A : ATTAINABLE R : REASONABLE T : TIME 33

87 67 34

88 68 35

89 69 36

90 70 37

91 71 38

92 72 39

93 73 40

94 74

95 75 41

96 76 42

97 77 43

98 78 44

99 79 45

100 80 46

101 81 47

102 82 48

103 83 49

104 84 50

105 85

106 86

107 87

108 88

109 89

110 90

111 91

112 92

113

114 94

115

116 96

117 97

118 98

119 99

120 100

121 101

122 102

123 103 DIRECT INDIRECT

124 104 DIRECT QUOTAION

125 105 INDIRECT QUOTAION PARAPHRAZING EVALUATION SUMMARIZING

126 106 PARAPHRAZING

127 107

128 108 SUMMARIZING

129 109

130 110

131 111 EVALUATION

132 112

133 113 PLAGIARISM

134 114

135 115 Viper

136 highlight Link) *.NET Framework download URL : amilyid= D E -F D E CF A &displaylang=en install)

137 Double click 117

138 118

139 119

140 120 Password : Password User name : User name User name Password * URL : r.aspx

141 121

142 122

143 123

144 124

145 125

146 126

147 127

148 128

149 129

150 130

151 131

แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการท างานว จ ยในช นเร ยน

แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการท างานว จ ยในช นเร ยน แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการท างานว จ ยในช นเร ยน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการท างานว จ ยท เก ยวก บการเร ยนการสอน เล ม น จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การท างานว

More information

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต 1 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต ความหมายของสถ ต คาว า สถ ต (Statistics) มาจากภาษาเยอรม นว า Statistik ม รากศ พท มาจาก Stat หมายถ ง ข อม ล หร อ สารสนเทศ ซ งจะอานวยประโยชน ต อการบร หารประเทศในด านต าง

More information

เอกสารประกอบการอบรม ห วข อ การว เคราะห ข อม ลเพ อการทาว จ ยอย างง าย

เอกสารประกอบการอบรม ห วข อ การว เคราะห ข อม ลเพ อการทาว จ ยอย างง าย 1 เอกสารประกอบการอบรม ห วข อ การว เคราะห ข อม ลเพ อการทาว จ ยอย างง าย ส ำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน โดย... วาสนา สะอาด 2 การว จ ย ค อ? การว เคราะห ข อม ลเพ อทาว จ ยอย างง าย การว

More information

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ คณะกรรมการประจ าหล กส ตร 1. ผศ.ดร.น นทวรรณ ช างค ด ประธานกรรมการ 2. รศ.ส ณ ย ล องประเสร ฐ กรรมการ 3. ผศ.ดร.น ตย หท ยวส วงศ ส ขศร กรรมการ 4. ผศ.ดร.สาโรช

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บทค ดย อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บทค ดย อ ห วข อว จ ย การพ ฒนาและหาประส ทธ ภาพเอกสารประกอบการสอนว ชาการออกแบบ โปรแกรมใช คอมพ วเตอร ช วยสอนสาหร บน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตร ว ชาช พป ท 2 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ กก จ ช อผ ว จ ย นางสาวอ

More information

แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยใช โปรแกรม SPSS for Windows

แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยใช โปรแกรม SPSS for Windows แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยใช โปรแกรม SPSS for Windows โดย สาน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม กรมการศาสนา แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยโปรแกรม

More information

บทท 8 เคร องม อ ว ธ การท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล

บทท 8 เคร องม อ ว ธ การท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล บทท 8 เคร องม อ ว ธ การท ใช ในการเก บรวบรวมข อม ล ในการว จ ยใด ๆ ท ผ ว จ ยจะสามารถนาข อม ลท เก บรวบรวมได มาใช ตอบป ญหาการว จ ย ท กาหนดไว ได อย างม ประส ทธ ภาพ และม ความสอดคล องตามว ตถ ประสงค ของการว จ

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร รายงานการว จ ย เร อง การจ ดท าบ ญช ของธ รก จขนาดกลางและขนาดย อมในเขตภาษ เจร ญ กร งเทพมหานคร โดย นางสาวอภ ญญา ว เศษส งห ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2556 รายงานว จ ย เร อง การจ

More information

ISBN 978-616-223-058-5

ISBN 978-616-223-058-5 ISBN 978-616-223-058-5 1 เทคน คการเข ยน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร องช ย จร งศ รว ฒน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น เอกสารการประกอบการปฏ บ ต งานสาหร บ ข าราชการ และพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน นในสถาบ

More information

เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน

เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน 1 เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน พ มพ ท : ศ นย ผล ตเอกสาร สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น จำนวนท พ มพ : 200 เล ม สน บสน นกำรพ มพ : สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น ป ท พ มพ :

More information

การยอมร บระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ของการเคหะแห งชาต ADOPTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF NATIONAL HOUSING AUTHORITY

การยอมร บระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ของการเคหะแห งชาต ADOPTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF NATIONAL HOUSING AUTHORITY การยอมร บระบบจ ดการเอกสารอ เล กทรอน กส ของการเคหะแห งชาต ADOPTION OF ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF NATIONAL HOUSING AUTHORITY นวร ตน ม น ชนารถ การค นคว าอ สระน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย รศ.ดร.เก ยรต ส ดา ศร ส ข รายงานการว จ ยเป นเอกสารรายงานผลการด าเน นการว จ ย ซ งผ ว จ ยท กคนจะต องจ ดท า หล งจากท าว จ ยแล วเสร จ เพ อรายงานผลการด าเน นการว จ ย การเข ยนรายงานการว

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project)

โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ ตแห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร โครงการการศ กษาพห ภาษา ศ นย ว จ ยและพ ฒนาการศ กษา โครงการการศ กษาความรอบร เฉพาะเร อง (Senior Project) โรงเร ยนสาธ

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร

More information

ป จจ ยท ม ผลกระทบต อประส ทธ ผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของโรงเร ยนทหารขนส ง กรมการขนส งทหารบก พ.อ.พรเล ศ ย โถขาว

ป จจ ยท ม ผลกระทบต อประส ทธ ผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของโรงเร ยนทหารขนส ง กรมการขนส งทหารบก พ.อ.พรเล ศ ย โถขาว ป จจ ยท ม ผลกระทบต อประส ทธ ผลการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ของโรงเร ยนทหารขนส ง กรมการขนส งทหารบก พ.อ.พรเล ศ ย โถขาว ป ญหาพ เศษน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชานโยบายสาธารณะ

More information

2.2 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาท ได งานท าแล ว เม อจ าแนกตามคณะว ชาพบว า คณะว ชาท ม บ ณฑ ตม งานท ามากท ส ด ค อ คณะท นตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร ซ งม งานท

2.2 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาท ได งานท าแล ว เม อจ าแนกตามคณะว ชาพบว า คณะว ชาท ม บ ณฑ ตม งานท ามากท ส ด ค อ คณะท นตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร ซ งม งานท ก ค าน า รายงานการว เคราะห ภาวะการม งานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ของมหาว ทยาล ย นเรศวร เป นการส ารวจสถานภาพ ต ดตามผล เก ยวก บข อม ลพ นฐาน การม งานท า และสาเหต ของการ ไม ได งานท า ป ญหาและอ ปสรรคในการหางานท

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม รายงาน การจ ดทาและผลการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอน ช ดส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายว ชาน ทรรศการงานห องสม ด ง 40213 เร อง การจ ดน ทรรศการห องสม ด ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป

More information

ค ณภาพ ระบบควบค มค ณภาพ ม การทางานท เป นมาตรฐาน ทางานเป นท ม และม การพ ฒนางานอย าง ต อเน อง

ค ณภาพ ระบบควบค มค ณภาพ ม การทางานท เป นมาตรฐาน ทางานเป นท ม และม การพ ฒนางานอย าง ต อเน อง 1 ตอนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพ การศ กษา มาตรา 47 ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557 คำนำ ค ม อและแนวปฏ บ ต การก าก บต ดตามและประเม นโครงการเป นกระบวนการส าค ญท ช วยให ได สารสนเทศท เป นประโยชน ต อการต ดส นใจของผ บร หารและผ เก ยวข องก บโครงการ ซ งผ ท าหน าท ในการ ประเม นได ศ กษาเร ยนร จนม

More information

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม

นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม 1 พ ฒนาการใช โปรแกรม Microsoft office Power Point 2010 ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 โดยใช แบบฝ กท กษะ นางสาวศ ร ภ ทร ร งเร องส นงาม โรงเร ยนอ สส มช ญศร ราชา ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 2 สารบ ญ บทท หน

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information