สร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554"

Transcription

1 (หน าปก) สร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554 โดยสาน กว จ ย มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย

2

3 สารบ ญ หน า การกาหนดประเด นความร และเป าหมายในการจ ดการความร : ด านการว จ ย 2 ผลการดาเน นงาน : เป าหมายต วช ว ด 3 ผลการดาเน นงาน : สร ปเน อหาสาระสาค ญจากก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร 3 ภาคผนวก 1 8 เอกสารแนบ 1 รายช ออาจารย จากคณะต าง ๆ ท เข าร วมก จกรรมคร งท 1 เอกสารแนบ 2 รายช ออาจารย จากคณะต าง ๆ ท เข าร วมก จกรรมคร งท 2 เอกสารแนบ 3 รายช ออาจารย จากคณะต าง ๆ ท เข าร วมก จกรรมคร งท 3 เอกสารแนบ 4 รายช ออาจารย จากคณะต าง ๆ ท เข าร วมก จกรรมคร งท 4 ภาคผนวก 2 18 รวมเล มบทความและเอกสารนาเสนอ ท เก ยวข องก บก จกรรมการจ ดการความร ด านการว จ ย (เสนอผ านเว บไซต สาน กว จ ย) เร องท 1 การเล อกใช สถ ต ในการว จ ย โดย ดร.ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ เร องท 2 การใช SPSS for Windows เพ อการว เคราะห ข อม ล โดย ดร.ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ เร องท 3 การเข ยนบทความว ชาการและบทความว จ ย โดย รศ.ดร สมบ ต ท ฑทร พย เร องท 4 จรรยาบรรณ และล ขส ทธ เก ยวก บการว จ ย โดย ดร.ประกอบ ค ณาร กษ เร องท 5 โปรแกรมตรวจสอบการค ดลอกเน อหาจากเคร อข ายอ นเตอร เน ต โปรแกรม Viper

4 2 รายงานสร ปผลการดาเน นงานการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554 ความนา ป การศ กษา 2554 มหาว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการจ ดการความร ตาม ระบบและกลไกท มหาว ทยาล ยก าหนด ส งเสร มการด าเน นงานจ ดการความร ด านการว จ ย โดยจ ดท าแผนปฏ บ ต งานการจ ดการความร ท กคณะ ก าหนด เป าหมายช ดเจน เพ อให สอดคล องก บแผนกลย ทธ ด านบร หารจ ดการระด บมหาว ยาล ย รวมท งการแต งต ง คณะกรรมการช ดต าง ๆ ด านการจ ดการความร ต งแต ระด บมหาว ทยาล ย ระด บคณะ หน วยงาน เพ อเป นกลไกในการ ดาเน นงานจ ดการความร ตามระบบท กาหนด นโยบายการจ ดการความร มหาว ทยาล ยฯ มต คณะกรรมการบร หารจ ดการความร ระด บมหาว ทยาล ย ได กาหนดนโยบายการจ ดการความร ป การศ กษา 2554 ด งน 1. ส งเสร มให เก ดกระบวนการจ ดการความร ในท กหน วยงาน โดยให บ คลากรม ส วนร วมในการจ ดการความร และใช องค ความร ในการดาเน นงานตามภารก จ 2. ส งเสร มให ม กลไกในการจ ดการท ด เพ อยกระด บการจ ดการความร ให ม งเข าส เกณฑ มาตรฐาน 3. ก าหนดประเด นความร และเป าหมายการจ ดการความร ให สอดคล องก บพ นธก จและแผนกลย ทธ มหาว ทยาล ย การกาหนดประเด นความร และเป าหมายในการจ ดการความร : ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554 ส าน กว จ ยบร หารงานว จ ยโดยใช การจ ดการความร เป นเคร องม อในการข บเคล อนภารก จ ว จ ย ตามนโยบายของมหาว ทยาล ย และแผนการจ ดการความร ด านการว จ ย โดยกาหนดประเด นความร ด านการว จ ย 3 เร อง ได แก 1.ระเบ ยบว ธ ว จ ย: การกาหนดประเด นป ญหาว จ ย 2. การใช สถ ต และ 3. การเข ยนบทความว จ ย กลไกการดาเน นงานจ ดการความร : ม สาน กว จ ยเป นผ ร บผ ดชอบหล ก และคณะทางานช ดต าง ๆ ท เก ยวข อง โดยจ ดก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ด านการว จ ย ร วมก บกล มเป าหมายอาจารย ท ท างานว จ ย ในป การศ กษา 2554 ตามประเด นจ ดการความร ท กาหนดข างต น รวมท งส น จานวน 4 คร ง ได แก คร งท 1 เร อง การกาหนดป ญหาการว จ ย ว นท 27 กรกฎาคม 2554 โดยจ ดแบ งกล มย อยแลกเปล ยนเร ยนร ตามกล ม สาขาว ชาเพ อร วมก นพ ฒนาประเด นป ญหาการว จ ยให ช ดเจนเม อเร มต นท างานว จ ย ม ผ เข าร วมก จกรรมจ านวน 31 คน จาก 9 คณะ (รายช อเอกสารแนบ 1 ภาคผนวก) คร งท 2 เร องการเล อกใช สถ ต เพ อการว จ ย ว นท 18 มกราคม 2555 โดยค ดเล อกงานว จ ยเพ อน าส ก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร ม ผ เข าร วมก จกรรม 23 คน จาก 7 คณะ (รายช อเอกสารแนบ 2 ภาคผนวก )

5 คร งท 3 เร อง จรรยาบรรณและการเข ยนบทความว จ ย ว นท 25 มกราคม 2555 โดยแบ งกล มเป าหมายตามกล ม สาขาว ชา เสนอร างบทความว จ ย ซ งอย ในข นตอน การเตร ยมเสนอบทความว จ ยต พ มพ เผยแพร ร วมน าเสนอ ประเด นป ญหาในการเข ยนบทความว จ ย ม ผ เข าร วมก จกรรม 30 คน จาก 10 คณะ (รายช อเอกสารแนบ 3 ภาคผนวก) คร งท 4 เร อง การต ดตามความก าวหน าการด าเน นงานว จ ย ว นท 1 ก มภาพ นธ 2555 การจ ดแบ งกล มงานว จ ย ตามความก าวหน าในแต ละข นตอนของโครงการว จ ย เพ อแลกเปล ยนเร ยนร การทางานว จ ยร วมก น ม ผ เข าร วมก จกรรม 45 คน จาก 12 คณะ (รายช อเอกสารแนบ 4 ภาคผนวก) ผลการดาเน นงาน : เป าหมายต วช ว ด คณะกรรมการจ ดการความร ด านว จ ย ส าน กว จ ย ก าหนดเป าหมายหล กของแผนจ ดการความร ด านว จ ย ด งน 1. ข อเสนอโครงการว จ ย ท ได ร บการอน ม ต ร อยละ 80 ของจ านวนข อเสนอโครงการว จ ยท เสนอขอ พ จารณาร บท นว จ ยภายในท งหมด ผลการด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ค อข อเสนอโครงการว จ ยท เสนอขอท นสน บสน นว จ ยภายใน มหาว ทยาล ย ท งหมด 55 โครงการ และได ร บการอน ม ต จ านวน 53 โครงการ ค ดเป นร อยละ ผลงานว จ ย แล วเสร จตามเวลาท ก าหนดในแผนงานว จ ย ท ระบ ในข อเสนอโครงการว จ ย และสามารถ ต พ มพ แพร บทคามว จ ยได ร อยละ 50 ของโครงการว จ ย ในป การศ กษา 2554 ผลการดาเน นงาน : บรรล เป าหมาย ค อ ม ผลงานว จ ยต พ มพ เผยแพร ได ร อยละ การรวบรวมความร และสร ปประเด นความร เพ อนาไปใช ประโยชน และการเผยแพร ท วไป ผลด าเน นงาน : บรรล เป าหมาย ค อจ ดท าร ปเล มรวบรวมเอกสารประกอบการสนทนาแลกเปล ยน เร ยนร จากผ ทรงค ณว ฒ ท เป นผ นากล มสนทนา รวมท งน าเอกสารด งกล าวเผยแพร ความร ผ านเว ปไซต สาน กว จ ยว จ ย และมหาว ทยาล ย ผลดาเน นงาน : สร ปเน อหาสาระสาค ญจากก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ก จกรรมคร งท 1 การกาหนดป ญหาการว จ ย ผ นากล มสนทนาแลกเปล ยนได แก ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก รศ. ดร. บ ญใจ ศร สถ ตย นราก ล, ห วหน ากล มย อย ได แก ดร.ปร ยากมล ข าน, อาจารย ก ตต ชยางคก ล ได ข อสร ปสาค ญ ค อ 1. กรอบว ธ ค ด และข นตอนในการเสนอประเด นป ญหาว จ ย ท ช ดเจนและม ความเป นไปได ในการทางานว จ ย 2. กล มแลกเปล ยนเร ยนร จาก 3 กล มสาขาว ชา ได พ ฒนาข อเสนอประเด นป ญหาว จ ย รวมท งหมด 19 เร อง ได แก 2.1. การพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศสม นไพรไทย 2.2. การพ ฒนาโปรแกรม (Applications) บนอ ปกรณ พกพาสาหร บการเร ยนการสอนรายว ชา

6 หล กการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร 2.3. การศ กษาการประเม นสมรรถนะระบบบร หารจ ดการงานซ อมบ าร งร กษาของสถาน ประกอบการ ขนาดกลางและขนาดย อมในจ งหว ดปท มธาน 2.4. การศ กษาป จจ ยในการเป นศ นย กลางโลจ สต กส อาเซ ยนของประเทศไทย 2.5. การศ กษาป จจ ยท ม ผลต อการเก ดอ บ ต เหต ในการทางานของพน กงานในโรงงานอ ตสาหกรรม 2.6. พ ฒนาท กษะการควบค มจราจรทางอากาศ ณ สนามบ น 2.7. ล กษณะของน กศ กษาคณะการบ นก บความต องการของอ ตสาหกรรมการบ น 2.8. ความต องการอ ปกรณ การฝ กเจ าหน าท สน บสน นการบ นภาคพ น 2.9. การบร หารงานตามหล กธรรมาภ บาลของหน วยงานภาคร ฐ ว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน การศ กษาความเป นไปได ของร ปแบบการด แลส ขภาพผ ส งอาย กฏหมายอน ญาโตต ลาการ การคงอย ลาออกกลางค นของน กศ กษาคณะศ ลปศาสตร การพ ฒนาส อการสอนเพ อพ ฒนารายว ชาภาษาไทยเพ อการส อสาร การว จ ยเพ อพ ฒนาศาสตร ทางว ทย โทรท ศน การพ ฒนาส อการสอน การว จ ยเพ อพ ฒนาเร ยนการสอน การพ ฒนางานว จ ยตามศาสตร ของคณะเภส ชศาสตร การว จ ยการเร ยนการสอนโดยใช ว จ ยเป นฐานรายว ชาระเบ ยบว ธ ว จ ย ก จกรรม คร งท 2 เร องการเล อกใช สถ ต เพ อการว จ ย โดยม ผ นากล มสนทนาแลกเปล ยน เร ยนร ค อ ดร.ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ ซ งเป นว ทยากรจากภายนอก ม ข อสร ปสาค ญ ค อ 1. ประเภทของสถ ต ท ใช ในการว จ ย โดยเน นประเด นความแตกต างระหว างสถ ต ม พาราม เตอร และไร พาราม เตอร (เอกสารแนบ ภาคผนวก เร องท 1 ) เช น 1.1. ล กษณะของการแจกแจงของประชากรท เล อกกล มต วอย างมาศ กษา สถ ต ม พาราม เตอร : ม ข อตกลงเบ องต นเก ยวก บล กษณะการแจกแจงของประชากรท เล อกส มต วอย างมาศ กษาค อต อง ม การแจกแจงปกต สถ ต ไร พาราม เตอร : ไม ม ข อตกลงเบ องต นเก ยวก บล กษณะการแจกแจงเฉพาะของประชากร จ งม เร ยกการทดสอบน ว า การทดสอบการแจกแจงแบบอ สระ (Distribution free test) ระด บการว ดของต วแปร สถ ต ม พาราม เตอร : ต องใช ก บข อม ลท ม ระด บการว ดอย างต าอย ในระด บช วง (Interval Scale) สถ ต ไร พาราม เตอร : ใช ได ก บข อม ลในท กระด บการว ด

7 1.3. ข อตกลงเบ องต นของสถ ต ทดสอบ สถ ต ม พาราม เตอร : สถ ต ทดสอบม ข อตกลงเบ องต นท เข มงวดท เก ยวข องก บพาราม เตอร และการแจกแจงของ ประชากร ข อตกลงเบ องต นท สาค ญ 3 ประการค อ - การแจกแจงเป นโค งปกต - ข อม ลท เก บรวบรวมได อย ในมาตรา การว ดระด บช วงข นไป - ความแปรปรวนของประชากรแต ละกล มต องเท าก น สถ ต ไร พาราม เตอร : สถ ต ทดสอบม ข อตกลงเบ องต นน อย ไม ย งยาก จ งสามารถนาไปใช ได อย างกว างขวาง 1.4 ขนาดกล มต วอย าง สถ ต ม พาราม เตอร : กล มต วอย างควรม ขนาดใหญ เพ อให ข อม ลท น ามาทดสอบเป นไปตามข อตกลงเบ องต นของสถ ต ทดสอบท เล อกใช สถ ต ไร พาราม เตอร : ใช ได ก บกล มต วอย างท กขนาด ๆ โดยเฉพาะกล มต วอย างท ม จ านวนน อยมาก ควรใช สถ ต ไร พาราม เตอร จะเหมาะสมกว า 1.5 การว เคราะห สถ ต สถ ต ม พาราม เตอร : ย งยาก ซ บซ อน และใช เวลานาน บางคร งม กน ยามว เคราะห ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร สถ ต ไร พาราม เตอร : ว เคราะห ง าย ไม ซ บซ อน ทาได รวดเร ว 1.6 อานาจทดสอบ สถ ต ม พาราม เตอร : ม อ านาจการทดสอบทางสถ ต ส ง หากข อม ลเป นไปตามข อตกลงเบ องต นของสถ ต ม พาราม เตอร แล ว ควรใช สถ ต ทดสอบประเภทน แต ถ าข อม ลไม เป นไปตามข อตกลงเบ องต นแล ว ไม ควรฝ าฝ นใช สถ ต ทดสอบ ประเภทน สถ ต ไร พาราม เตอร : ม อ านาจการทดสอบต ากว าสถ ต ม พาราม เตอร แต ถ าข อม ลไม เป นไปตามข อตกลงเบ องต นของ สถ ต ม พาราม เตอร ควรใช สถ ต ทดสอบกล มน เพราะผลการทดสอบจะม ความถ กต องและเช อถ อได มากกว า 2. สถ ต ท ใช ตรวจสอบค ณภาพเคร องม อว ด ในการท างานว จ ยต องม การสร างเคร องม อว ดท ม ค ณภาพ สามารถว ดได ในส งท ผ ว จ ยต องการ จ าเป นต อง สร างโดยย ดหล กการสร างของเคร องม อแต ละชน ด และตรวจสอบค ณภาพให ครอบคล มท กด านก อนน าไปใช ในการ ว จ ย โดยม ข นตอนการสร างเคร องม อว ด เช น การศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บต วแปรท ต องการศ กษา

8 ท าความเข าใจและน ยามต วแปรเหล าน นให ช ดเจน ก าหนดประเภทของเคร องม อว จ ยท เหมาะสมก บต วแปรท ต องการศ กษาและกล ม กล มเป าหมายในการว จ ย สร างเคร องม อว จ ยให ม ข อค าถามครบถ วน ครอบคล มท ก ค ณล กษณะของต วแปรท ต องการศ กษา โดยย ดหล กการสร างเคร องม อว จ ยประเภทน น ๆ และตรวจสอบค ณภาพ ของเคร องม อว จ ยโดยอาศ ยผ เช ยวชาญ เป นต น 3. การใช SPSS for Windows เพ อการว เคราะห ข อม ล โดยเน นสาระส าค ญ เร อง ข นตอนการว เคราะห การเตร ยม เคร องม อเพ อเก บรวบรวมข อม ล การพ จารณาความม น ยส าค ญทางสถ ต และการว เคราะห สถ ต พ นฐาน เป นต น (รายละเอ ยดเอกสาร ภาคผนวก เร องท 2 ) 4. การแลกเปล ยนประเด นการเล อกใช สถ ต จากต วอย างผลงานว จ ยของอาจารย คณะต าง ๆ เช น ป ญหาการใช สถ ต อ างอ งโดยไม ได ม การส มต วอย าง, การเล อกกล มประชากรท ไม สอดคล องก บค าถามว จ ย, การหาค าค ณภาพของ เคร องม อว ด เป นต น ก จกรรมคร งท 3 เร องจรรยาบรรณและการเข ยนบทความว จ ย ผ นากล มสนทนาแลกเปล ยนเร ยนร ได แก รศ.ดร.พ มลพรรณ เรพเพอร, รศ.ดร.ประกอบ ค ณาร กษ และ รศ.ดร.สมบ ต ท ฆทร พย ดร.ภ ทราวด มากม โดย ม การสร ปประเด นสร ปสาค ญค อ 1. การเข ยนบทความว ชาการ ม ประเด นส าค ญเช น ความหมายและค ณค าของบทความว ชาการ, ประเภท บทความว ชาการ,การเข ยนความนาในบทความ, การวางโครงเร อง, การเข ยนเน อเร อง, และการใช แผนภาพ ร ปภาพ เป นต น (เอกสาร ภาคผนวกเร องท 3 ) 2. จรรยาบรรณและล ขส ทธ งานว จ ย ม ประเด นสาค ญ เช น การเตร ยมบทความว ชาการ / บทความว จ ยและล ข ส ทธ ตามพรบ. ล ขส ทธ พ.ศ การละเม ดล ขส ทธ การลอกผลงาน การอ างอ งและการประเม นผล (เอกสารภาคผนวกเร องท 4 ) 3. แนวทางการเข ยนบทความเพ อให ได ร บการยอมร บต พ มพ ในวารสารทางว ชาการ, การใช ภาษาและว ธ การ นาเสนอบทความ, แหล งต พ มพ เผยแพร, ค ณภาพของบทความว จ ย นอกจากน ม การแลกเปล ยนเร ยนร จาก ต วอย างการเข ยนบทความท ด และบทความท ไม ด ส าหร บให ข อเสนอแนะแก อาจารย ท ก าล งเตร ยมเสนอ บทความว จ ย ต พ มพ เผยแพร ต อไป 4. โปรแกรมตรวจจ บการละเม ดส ทธ ในประเด นเก ยวก บว ธ การใช งาน และข นตอนการตรวจสอบการลอก ผลงาน ( เอกสารภาคผนวกเร องท 5 ) ก จกรรมคร งท 4 การต ดตามความก าวหน าการด าเน นงานว จ ย โดยแบ งกล มสนทนาแลกเปล ยนเร ยนร ตาม พ ฒนาการความก าวหน าผลด าเน นงานว จ ยของอาจารย โดยค ดเล อกผลงานว จ ยท อย ในข นตอนด าเน นการ ความก าวหน าคร งท 3 เป นต วอย างนาเสนอประเด นแลกเปล ยนเร ยนร จานวน 11 เร อง จากคณะต าง ๆ เช น

9 คณะพยาบาลศาสตร 1. ผลการใช การออกกาล งกายสมองต อการป องก นโรคสมองเส อมในผ ส งอาย คณะพยาบาลศาสตร 2. ความค ดเห นต อป จจ ยท ม ผลต อภาวะโภชนาการเก นในเด กน กเร ยนช นประถมศ กษา 1-6 จ งหว ดปท มธาน คณะเภส ชศาสตร 3. การพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยใช การอภ ปรายกล ม รายว ชาเภส ชกรรมจ ายยา 1 คณะสาธารณส ข 4. การพ ฒนาการเร ยนการสอนโดยใช ป ญหาเป นฐาน ด วยกระบวนการกล มและสถานการณ จ าลองในรายว ชากฎหมาย สาธารณส ของน กศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย คณะว ศวกรรมศาสตร 5. การพ ฒนาแอพพล เคช นบนอ ปกรณ พกพาส าหร บการเร ยนร ด วยตนเองเร องการเข ยนโปรแกรมภาษาซ ในรายว ชา โปรแกรมคอมพ วเตอร คณะเทคโนโลย สารสนเทศ 6. ผลส มฤทธ ทางการเร ยนและความสามารถในการค ดแก ป ญหาจากกรณ ต วอย างของการแบ งกล มต อการเร ยน รายว ชาการเข ยนโปรแกรมคอมพ วเตอร 1 มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย คณะการบ น 7. การพ ฒนาท กษะการว เคราะห ข อม ลข าวสารการบ น โดยใช ป ญหาเป นฐาน คณะบร หารธ รก จ 8. ความส มพ นธ ระหว างร ปแบบการเร ยนการสอนโดยใช ป ญหาเป นฐานและผลส มฤทธ ทางการเร ยนในรายว ชา ระเบ ยบว ธ ว จ ย คณะร ฐประศาสนศาสตร 9. การบร หารงานตามหล กการบร หารจ ดการบ านเม องท ด ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดปท มธาน คณะน ต ศาสตร 10. ส ทธ ในกระบวนการย ต ธรรมของผ ส งอาย ในประเทศไทย : ศ กษากรณ ผ ส งอาย ตกเป นผ ต องหาในคด อาญา คณะน เทศศาสตร 11. การสร างแบบฝ กท กษะการใช งานกล องถ ายภาพแบบ Digital Single Lens Reflex (DSLR) คณะศ ลปศาสตร 12. การเปร ยบเท ยบพฤต กรรมการเล อกใช บร การจ ดผ านแดนไทยของน กท องเท ยวชาวไทย กรณ ศ กษา สะพาน ม ตรภาพไทย-ลาว จ งหว ดหนองคายและจ งหว ดนครพนม ม ประเด นสาค ญจากการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างกล ม เพ อนาไปใช ปร บปร งรายงานว จ ย ด งน

10 1. กล มว ทยาศาสตร ส ขภาพ ได แก เร อง ว ธ การส มกล มต วอย าง และการว เคราะห ข อม ล 2. กล มว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได แก ประเด นเร อง การใช ภาษา ว ธ นาเสนอการเข ยนเอกสารท เก ยวข อง การออกแบบว จ ยการเร ยนการสอน เกณฑ การเล อกกล มทดลอง กล มควบค ม และการอ างอ ง 3. กล มมน ษย ศาสตร และส งคม ได แก ประเด น เร อง การกาหนดว ตถ ประสงค การน ยามค าส าค ญและการเล อก และการเล อกใช สถ ต... สาน กว จ ย มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย

11 2

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 รวมเล ม บทความและเอกสารนาเสนอ ท เก ยวข องก บก จกรรมการจ ดการความร ด านการว จ ย ป การศ กษา 2554 รวบรวมโดยส าน กว จ ย มหาว ทยาล ยอ สเท ร นเอเช ย

22 2 สารบ ญ หน า เร องท 1 การเล อกใช สถ ต ในการว จ ย โดยดร.ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ 3 เร องท 2 การใช SPSS for Windows เพ อการว เคราะห ข อม ล โดยดร.ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ 13 เร องท 3 การเข ยนบทความว ชาการและบทความว จ ย โดย รศ.ดร สมบ ต ท ฆทร พย 24 เร องท 4 จรรยาบรรณ และล ขส ทธ เก ยวก บการว จ ย โดย ดร.ประกอบ ค ณาร กษ 74 เร องท 5 โปรแกรมตรวจสอบการค ดลอกเน อหาจากเคร อข ายอ นเตอร เน ต โปรแกรม Viper 101

23 3 เร องท 1 การเล อกใช สถ ต ในการว จ ย โดย ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ ความหมายของสถ ต ค าว า สถ ต (Statistics) มาจากภาษาเยอรม นว า Statistik ม รากศ พท มาจาก Stat หมายถ งข อม ล หร อ สารสนเทศ ซ งจะอานวยประโยชน ต อการบร หารประเทศในด านต าง ๆ เช น การท าส ามะโนคร ว เพ อจะทราบจ านวน พลเม องในประเทศท งหมด ในสม ยต อมา ค าว า สถ ต ได หมายถ ง ต วเลขหร อข อม ลท ได จากการเก บรวบรวม เช น จ านวนผ ประสบอ บ ต เหต บนท องถนน อ ตราการเก ดของเด กทารก ปร มาณน าฝนในแต ละป เป นต น สถ ต ใน ความหมายท กล าวมาน เร ยกอ กอย างหน งว า ข อม ลทางสถ ต (Statistical data) อ กความหมายหน ง สถ ต หมายถ ง ว ธ การท ว าด วยการเก บรวบรวมข อม ล การน าเสนอข อม ล การว เคราะห ข อม ล และการต ความหมายข อม ล สถ ต ในความหมายน เป นท งว ทยาศาสตร และศ ลปศาสตร เร ยกว าสถ ต ศาสตร ประเภทของสถ ต สถ ต แบ งออกเป น 2 ประเภท ค อ สถ ต พรรณนา (Descriptive Statistics) และสถ ต อ างอ ง (Inferential Statistics) โดยสถ ต แต ละประเภทม ล กษณะด งน 1. สถ ต พรรณนา (Descriptive Statistics) เป นสถ ต ท ใช อธ บายค ณล กษณะของส งท ต องการศ กษา กล มใดกล มหน ง หร ออธ บายข อม ลท เก บรวบรวมมาได เช น คร ประจ าช นระด บประถมศ กษาป ท 6 คนหน งต องการ ศ กษาลาด บการเก ดของน กเร ยนท เป นท ปร กษา จานวน 30 คน คร จ งใช คาถามถามเด กน กเร ยนในช น ข อม ลเก บมาได ค อลาด บการเก ดของน กเร ยนท ง 30 คน คร จ งนาข อม ลมาว เคราะห เพ ออธ บายข อม ลท เก บรวบรวมข อม ลมาได ซ งสถ ต ท คร ใช ก ค อสถ ต พรรณนา 2. สถ ต อ างอ ง (Inferential Statistics) เป นสถ ต ท ใช อธ บายค ณล กษณะของส งท ต องการศ กษากล ม ใดกล มหน งหร อหลายกล ม แล วสามารถอ างอ งไปย งกล มประชากรได เช น คร คนหน งต องการทราบล าด บการเก ดของ น กเร ยนท กคนท กาล งศ กษาอย ในระด บประถมศ กษาป ท 6 ในจ งหว ดหน ง แต เป นไปไม ได ท คร คนน จะไปสอบถามก บ น กเร ยนท กคน ซ งม อย จ านวนหลายหม นคน เธอจ งส มน กเร ยนมากล มหน งจากโรงเร ยนต าง ๆ ในจ งหว ด แล ว สอบถามล าด บการเก ดของน กเร ยนในกล มน น แล วคร น าข อม ลท เก บรวบรวมมาได ว เคราะห ซ งสถ ต ท คร ใช ก ค อสถ ต อ างอ ง แล วสร ปผลการว เคราะห ไปย งน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ท งหมดในจ งหว ด น นค อ สถ ต อ างอ งใช เม อผ ว จ ย ไม สามารถเก บข อม ลก บกล มท ต องการศ กษาท งหมดท ม จ านวนมากได จ งอาศ ยการศ กษาก บกล มเล ก ๆ แล วใช สถ ต อ างอ งเพ ออ างอ งผลการศ กษาไปย งกล มท ต องการศ กษาท งหมด กล มเล ก ๆ ท นามาศ กษาน นควรจะต องเป นต วแทนท ด ของกล มท ต องการท งหมด ซ งจะเร ยกว า กล มต วอย าง (sample) ส วนกล มท ต องการศ กษาท งหมด จะเร ยกว า

24 4 ประชากร (population) โดยกล มต วอย างท นามาศ กษาจะต องเป นต วแทนท ด ของประชากร ต วแทนท ด ของประชากร ได มาโดยว ธ การส มต วอย าง โดยอาศ ยเทคน คการส มต วอย างท เหมาะสม สถ ต อ างอ งสามารถแบ งออกได เป น 2 ประเภท ค อ 2.1 Parametric Statistics เป นว ธ การทางสถ ต ท จะต องเป นไปตามข อตกลงเบ องต น 3 ประการด งน 1) ข อม ลท เก บรวบรวมได จะต องอย ในระด บช วงข นไป (Interval Scale) 2) ข อม ลท เก บรวบรวมได จากกล มต วอย างจะต องม การแจกแจงเป นโค งปกต 3) กล มประชากรแต ละกล มท น ามาศ กษาจะต องม ความแปรปรวนเท าก น สถ ต ท อย ใน ประเภทน เช น t-test, ANOVA, Multiple Regression ฯลฯ 2.2 Nonparametric Statistics เป นว ธ การทางสถ ต ท สามารถน ามาใช ได โดยปราศจากข อตกลง เบ องต นท ง 3 ประการข างต น สถ ต ท อย ในประเภทน เช น ไคสแควร, Median Test, Sign test ฯลฯ โดยปกต แล วน กว จ ยม กน ยมใช สถ ต ม พาราม เตอร ท งน เพราะผลล พธ ท ได จากการใช สถ ต ม พาราม เตอร ม อ านาจการทดสอบ (Power of Test) ส งกว าการใช สถ ต ไร พาราม เตอร สถ ต ม พาราม เตอร เป นการ ทดสอบท ได มาตรฐาน ม ข นตอนต าง ๆ ท สมบ รณ ด งน นเม อข อม ลม ค ณสมบ ต ท สอดคล องก บข อตกลงเบ องต นสาม ประการในการใช สถ ต ม พาราม เตอร จ งไม ม ผ ใดค ดท จะห นไปใช สถ ต ไร พาราม เตอร ในการทดสอบสมมต ฐาน อานาจการทดสอบ (Power of Test) ค อ ความน าจะเป นของการปฏ เสธสมมต ฐานศ นย เม อสมมต ฐานศ นย เป นเท จ ด งน น อานาจการทดสอบทางสถ ต ก ค อความน าจะเป นในการต ดส นใจท ถ กต อง

25 5 ตาราง 1.1 เปร ยบเท ยบความแตกต างระหว างสถ ต ม พาราม เตอร และไร พาราม เตอร ประเด นเปร ยบเท ยบ สถ ต ม พาราม เตอร สถ ต ไร พาราม เตอร 1. ล กษณะของการแจกม ข อตกลงเบ องต นเก ยวก บล กษณะการแจกไม ม ข อตกลงเบ องต นเก ยวก บล กษณะการแจก แจงของประชากรท เล อกแจงของประชากรท เล อกส มต วอย างมาศ กษาแจงเฉพาะของประชากร จ งม เร ยกการ กล มต วอย างมาศ กษา ค อต องม การแจกแจงปกต ทดสอบน ว า การทดสอบการแจกแจงแบบ อ สระ (Distribution free test) 2. ระด บการว ดของต วต องใช ก บข อม ลท ม ระด บการว ดอย างต าอย ในใช ได ก บข อม ลในท กระด บการว ด แปร ระด บช วง (Interval Scale) 3. ข อตกลงเบ องต นของสถ ต ทดสอบม ข อตกลงเบ องต นท เข มงวดท สถ ต ทดสอบม ข อตกลงเบ องต นน อย ไม ย งยาก สถ ต ทดสอบ เก ยวข องก บพาราม เตอร และการแจกแจงของจ งสามารถนาไปใช ได อย างกว างขวาง ประชากร ข อตกลงเบ องต นท ส าค ญ 3 ประการค อ - การแจกแจงเป นโค งปกต - ข อม ลท เก บรวบรวมได อย ในมาตราการ ว ดระด บช วงข นไป - ความแปรปรวนของประชากรแต ละกล ม

26 6 ประเด นเปร ยบเท ยบ สถ ต ม พาราม เตอร สถ ต ไร พาราม เตอร ต องเท าก น 4. ขนาดของกล ม ต วอย าง กล มต วอย างควรม ขนาดใหญ เพ อให ข อม ลท ใช ได ก บกล มต วอย างท กขนาด ๆ โดยเฉพาะ นามาทดสอบเป นไปตามข อตกลงเบ องต นของกล มต วอย างท ม จานวนน อยมาก ควรใช สถ ต ไร สถ ต ทดสอบท เล อกใช พาราม เตอร จะเหมาะสมกว า 5. การว เคราะห สถ ต ย งยาก ซ บซ อน และใช เวลานาน บางคร งม กว เคราะห ง าย ไม ซ บซ อน ทาได รวดเร ว น ยามว เคราะห ด วยโปรแกรมคอมพ วเตอร 6. อานาจการทดสอบ ม อ านาจการทดสอบทางสถ ต ส ง หากข อม ลม อานาจการทดสอบต ากว าสถ ต ม พาราม เตอร เป นไปตามข อตกลงเบ องต นของสถ ต ม แต ถ าข อม ลไม เป นไปตามข อตกลงเบ องต น พาราม เตอร แล ว ควรใช สถ ต ทดสอบประเภทของสถ ต ม พาราม เตอร ควรใช สถ ต ทดสอบ น แต ถ าข อม ลไม เป นไปตามข อตกลงเบ องต นกล มน เพราะผลการทดสอบจะม ความถ กต อง แล ว ไม ควรฝ าฝ นใช สถ ต ทดสอบประเภทน และเช อถ อได มากกว า ค าพาราม เตอร และค าสถ ต ค าพาราม เตอร (Parameters) เป นค าท อธ บายหร อบรรยายค ณล กษณะท ต องการศ กษาในกล มประชากร (Population) ซ งถ อเป นค าอ นแท จร งท ได จากการศ กษาก บท ก ๆ หน วยในกล มประชากรท งหมดท สนใจศ กษา แต โดยมากเราจะไม ทราบค า เน องจากประชากรม จ านวนมาก ไม สามารถจะศ กษาได ท งหมด ส ญล กษณ ท ใช แทน ค าพาราม เตอร เช น ค าเฉล ย ใช ส ญล กษณ, ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ใช ส ญล กษณ, ส มประส ทธ สหส มพ นธ ใช ส ญล กษณ XY เป นต น

27 7 ค าสถ ต (Statistic) เป นค าท อธ บายหร อบรรยายค ณล กษณะของกล มต วอย างท ถ กส มมาจากประชากร ส ญล กษณ ท ใช แทนค าสถ ต เช น ค าเฉล ย ใช ส ญล กษณ X, ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ใช ส ญล กษณ S, ส มประส ทธ สหส มพ นธ ใช ส ญล กษณ r XY เป นต น มาตราการว ด การว ดจะเป นการศ กษาค ณล กษณะของบ คคลหร อส งท ต องการศ กษาและ กาหนดต วเลขให ก บบ คคลหร อส ง ท ต องการศ กษา โดยต วเลขน นจะแทนค ณล กษณะท ศ กษา โดยต วเลขท แทนค ณล กษณะท ศ กษาจะต องอย ภายใต กฎเกณฑ ท แน นอน และสามารถนามาเปร ยบเท ยบก นได อย างม ความหมาย มาตราการว ดแบ งออกเป น 4 ระด บค อ ระด บท 1 ระด บนามบ ญญ ต (Nominal Scale) เป นระด บท ใช จ าแนกความแตกต างของค ณล กษณะท ต องการว ดออกเป นกล ม เช น เพศ แบ งออกเป นกล มเพศชาย และกล มเพศหญ ง โดยอาจก าหนดให เลข 1 แทนเพศ ชาย และเลข 2 แทนเพศหญ ง, ระด บการศ กษาแบ งออกเป นกล มท ม การศ กษาต ากว าปร ญญาตร ให แทนด วยเลข 1 กล มท ม การศ กษาระด บปร ญญาตร ให แทนด วยเลข 2 และกล มท ม การศ กษาส งกว าระด บปร ญญาตร ให แทนด วยเลข 3 เป นต น ต วเลข 1, 2 และ 3 ท ใช แทนกล มต าง ๆ น น ถ อเป นต วเลขในระด บนามบ ญญ ต ไม สามารถน ามาบวก ลบ ค ณ หาร หร อหาส ดส วนได ต วอย างอ น ๆ เช น สายรถเมล เลขประจาต วน ส ต หมายเลขโทรศ พท หมายเลขท น งในโรงภาพยนตร อาช พ ภ ม ลาเนา ศาสนา ว ชาเอกท ศ กษา กล มเล อด เป นต น ถ าต วแปรท อย ในมาตรการว ดนามบ ญญ ต น จาแนกได 2 ล กษณะ เช น เพศ จาแนกเป นชายและหญ ง หร อผล การสอบจาแนกได เป น ผ านและไม ผ าน จะเร ยกว า Dichotomous Variable แต ถ าจาแนกได เป นหลายล กษณะ เช น ว ชาเอกของน ส ต จ าแนกได เป น ว ชาเอกคณ ตศาสตร ว ชาเอกส งคมศ กษา ว ชาเอกภาษาอ งกฤษ ฯ จะเร ยกว า Polytomous Variable ระด บท 2 ระด บอ นด บท (Ordinal Scales) เป นระด บท ใช ส าหร บจ ดอ นด บท หร อต าแหน งของส งท ต องการว ด เช น ดาสอบได ท 1 แดงสอบได ท 2 เข ยวสอบได ท 3, น กเร ยนห อง ม.2/1 เก งเป นท 1 ห อง 2/3 เก งเป นท 3 ห อง 2/5 เก งเป นท 3 เป นต น ต วเลข 1, 2, 3 เป นต วเลขในระด บอ นด บท สามารถนามาบวกลบก นได ต วอย างอ น ๆ เช น อ นด บท ผลการเร ยน อ นด บท ในการประกวดต าง ๆ เป นต น ต วเลขท ได สามารถจ าแนก ข อม ลได ว าแตกต างก น และแตกต างก นไปในมากกว าหร อน อยกว า แต ไม สามารถบอกระยะห างระหว างข อม ลได ว า แตกต างก นในปร มาณเท าใด เช น ไม สามารถบอกได ว า น กเร ยนท สอบได ท 1 เก งเป นสองเท าของน กเร ยนท สอบได ท 2 หร อบอกไม ได ว าน กร องท ชนะการประกวดได รางว ลท 1 ร องเพลงได ไพเราะเป นสองเท าของน กเร ยนท ชนะการ ประกวดได ท 2 ระด บท 3 ระด บช วง (Interval Scale) เป นระด บท สามารถกาหนดค าต วเลขโดยม ช วงห างระหว างต วเลข เท า ๆ ก น แต ไม ม 0 (ศ นย ) แท ม แต 0 (ศ นย ) สมมต เช น นายว ช ยสอบได 0 คะแนน ม ได หมายความว าเขาไม ม ความร เพ ยงแต เขาไม สามารถทาข อสอบซ งเป นต วแทนของความร ท งหมดได อ ณหภ ม 0 องศา ม ได หมายความว าจะ ไม ม ความร อน เพ ยงแต ม ความร อนเป น 0 เท าน น เป นต น ระด บน สามารถนาต วเลขมาบวก ลบ ค ณ หาร ก นได ระด บท 4 ระด บอ ตราส วน (Ratio Scale) เป นระด บท สามารถกาหนดค าต วเลขให ก บส งท ต องการว ด ม 0 (ศ นย ) แท เช น น าหน ก ความส ง อาย เป นต น ระด บน สามารถนาต วเลขมาบวก ลบ ค ณ หาร หร อหาอ ตราส วนก นได

28 8 ในทางการว ดการศ กษา ส งคมศาสตร หร อพฤต กรรมศาสตร ข อม ลหร อต วเลขท ได จากการว ดม กจะอย ไม เก น ระด บท 3 เช นการว ดผลส มฤทธ ทางการเร ยน การว ดเจตคต การว ดเชาวน ป ญญา การว ดบ คล กภาพ เป นต น ข อม ล หร อต วเลขในระด บท 4 น นพบมากในการว ดทางว ทยาศาสตร เช น ความยาว ความส ง ระยะทาง ความด งของเส ยง เป นต น ประเด นท ควรพ จารณาในการเล อกใช สถ ต ท เหมาะสม ในการเล อกใช สถ ต ท เหมาะสมก บการว จ ย ผ ว จ ยควรตอบค าถามในประเด นต อไปน ให ได ก อน เพราะจะเป น แนวทางในการเล อกใช สถ ต ท เหมาะสมถ กต อง ด งน 1. ว ตถ ประสงค ในการว จ ยค ออะไร 1.1 ทดสอบความแตกต างระหว างกล ม 1.2 หาความส มพ นธ 2. ข อม ลท เก บรวบรวมมาในแต ละต วแปรจ ดอย ในมาตรการว ดใด 2.1 นามบ ญญ ต (Nominal Scale) 2.2 เร ยงลาด บ (Ordinal Scale) 2.3 อ ตรภาค (Interval Scale) หร ออ ตราส วน (Ratio Scale) 3. ต วแปรตามท ใช ม ก ต ว ต ว 3.2 มากกว า 1 ต ว 4. ต วแปรอ สระท ใช ม ก ต ว ต ว 4.2 มากกว า 1 ต ว 5. จานวนกล มท ศ กษาม ก กล ม กล ม กล ม 5.3 มากกว า 2 กล ม

29 9 ต วอย างการเล อกใช สถ ต สาหร บการว จ ย ช อเร อง การศ กษาแบบแผนการเร ยนของน กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ความม งหมาย เพ อเปร ยบเท ยบแบบแผนการเร ยนของน กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตจาแนกตาม เพศ ระด บช นป และอาช พของผ ปกครอง สมมต ฐาน 1) น กศ กษาชายและหญ งของมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตม แบบแผนการเร ยนแตกต างก น 2) น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตท ศ กษาในระด บช นท แตกต างก นม แบบแผนการเร ยนแตกต างก น 3) น กศ กษามหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ตท ผ ปกครองม อาช พต างก นม แบบแผนการเร ยนแตกต างก น ประเภทของต วแปร ต วแปรอ สระ - เพศ (ชาย หญ ง) - ระด บช นป (ช นป ท 1, 2, 3, 4) - อาช พผ ปกครอง (ร บราชการ ธ รก จ ร บจ าง ฯ) ต วแปรตาม - แบบแผนการเร ยน สถ ต ท ใช ในการว จ ย 1. สถ ต พรรณนา การว ดแนวโน มเข าส ส วนกลาง เช น ค าเฉล ย ม ธยฐาน ฐานน ยม ฯ การว ดการกระจาย เช น พ ส ย ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน ความแปรปรวน ฯ การหาความส มพ นธ เช น สหส มพ นธ เพ ยร ส น สหส มพ นธ พห ค ณ ฯ 2. สถ ต อ างอ ง Parametric Statistics เช น Independent Samples t-test Dependent Samples t-test Analysis of Variance (ANOVA), Analysis of Covariance (ANCOVA) Hotelling's T 2 Multivariate of Variance (MANOVA), Multivariate of Covariance (MANCOVA) Simple Regression, Multiple Regression Path Analysis ฯลฯ Nonparametric Statistics เช น

30 10 2 -test The Mann-Whitney U Test The McNemar Test The Wilcoxon Matched Pairs Signed-Ranks Test ฯลฯ สถ ต ท ใช ตรวจสอบค ณภาพเคร องม อว ด ในการท างานว จ ยต องม การสร างเคร องม อว ดท ม ค ณภาพ สามารถว ดได ในส งท ผ ว จ ยต องการ จ าเป นต อง สร างโดยย ดหล กการสร างของเคร องม อแต ละชน ด และตรวจสอบค ณภาพให ครอบคล มท กด านก อนน าไปใช ในการ ว จ ย ข นตอนการสร างเคร องม อว ดโดยท วไปม ด งน 1. ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บต วแปรท ต องการศ กษา ท าความเข าใจและน ยามต วแปร เหล าน นให ช ดเจน 2. กาหนดประเภทของเคร องม อว จ ยท เหมาะสมก บต วแปรท ต องการศ กษาและกล ม กล มเป าหมายใน การว จ ย 3. ร างเคร องม อว จ ยให ม ข อค าถามครบถ วน ครอบคล มท กค ณล กษณะของต วแปรท ต องการศ กษา โดยย ดหล กการสร างเคร องม อว จ ยประเภทน น ๆ 4. ตรวจสอบค ณภาพของเคร องม อว จ ยโดยอาศ ยผ เช ยวชาญพ จารณาความช ดเจนของข อค าถาม ความสอดคล องก บน ยามต วแปร สอดคล องก บค ณล กษณะของส งท ต องการว ด โดยอาจให ผ เช ยวชาญให คะแนนข อคาถามเป นรายข อ ด งน ให คะแนน +1 หากแน ใจว าข อคาถามสอดคล องก บก บส งท ต องการว ด ให คะแนน 0 หากไม แน ใจว าข อคาถามน นสอดคล องก บส งท ต องการว ด ให คะแนน -1 หากแน ใจว าข อคาถามไม สอดคล องก บส งท ต องการว ด โดยผ เช ยวชาญควรเป นจานวนค เช น 3 ท าน 5 ท าน เป นต น แล วน าคะแนนท ได จากผ เช ยวชาญแต ละท าน มาค านวณหาคะแนนเฉล ย ค าคะแนนเฉล ยท ได ค อค า IOC (Item-Objective Congruence / Index of Consistency) โดยข อค าถามควรม ค า IOC > 0.5 และอาจแก ไขข อค าถามตามข อเสนอแนะจากผ เช ยวชาญ เม อ เคร องม อได ผ านผ เช ยวชาญแล วถ อว าม ค ณภาพในด านความตรงตามเน อหา (Content Validity)

31 11 ข อคาถาม คนท 1 คนท 2 คนท 3 IOC นาไปทดลองใช ก บกล มท ไม ใช กล มต วอย างในการว จ ยเพ อตรวจสอบค ณภาพรายข อค าถาม โดยพ จารณาค ณภาพ ในด านความยากหร ออานาจจาแนกของข อคาถาม ความยาก ส าหร บเคร องม อว จ ยท เป นแบบทดสอบท ว ดความสามารถทางสมอง เช น ผลส มฤทธ ทางการ เร ยน เชาวน ป ญญาและความถน ด ค ดว เคราะห ค ดสร างสรรค ความสามารถในการแก ป ญหา ฯ p = จานวนคนตอบถ ก / จานวนคนท งหมด ค า p ค อความยาก เป นส ดส วนของคนตอบถ ก โดยม ค าอย ระหว าง 0-1 ข อค าถามท ม ค ณภาพควรม ความ ยากอย ระหว าง อานาจจาแนก สาหร บเคร องม อว จ ยหลากหลายชน ด โดยข อค าถามต องสามารถจ าแนกออกเป นกล มท ม ค ณล กษณะน นก บกล มท ไม ม ค ณล กษณะน นออกจากก นได สามารถหาอ านาจจ าแนกได โดยหาความส มพ นธ ระหว าง คะแนนรายข อก บคะแนนรวมท งฉบ บท ห กข อน นออก หากข อค าถามตรวจให คะแนน 0-1 ใช สหส มพ นธ พอยท ไบ ซ เร ยล (Point-Biserial Correlation) หากข อค าถามตรวจให คะแนนเป นหลายค า ใช สหส มพ นธ เพ ยร ส น (Pearson Correlation) โดยควรม ค าอานาจจาแนก 0.20 ข นไป จากน นพ จารณาข อคาถามโดยต ดข อคาถามท ไม ม ค ณภาพท งไป น าข อค าถามท ม ค ณภาพแล ว และม จ านวน ข อคาถามตามท ต องการ และครบถ วนครอบคล มในส งท ต องการว ด มาดาเน นการตรวจสอบค ณภาพท งฉบ บ

32 12 6. นาไปทดลองใช ก บกล มท ไม ใช กล มต วอย างในการว จ ยเพ อตรวจสอบค ณภาพท งฉบ บ อาจตรวจสอบ ค ณภาพด งน ความตรงตามโครงสร าง (Construct Validity) หากเคร องม อว จ ยน นว ดต วแปรทางจ ตว ทยา ตรวจสอบ Construct Validity ด วยการว เคราะห องค ประกอบ (Factor Analysis) ความเท ยง (Reliability) เป นการตรวจสอบความคงท ของผลการตอบ โดยเล อกว ธ การว เคราะห ท เหมาะก บ เคร องม อแต ละประเภทท น ยมใช ค อ ส มประส ทธ แอลฟา (Cronbach's Alpha Coefficient) 7. จ ดเตร ยมเคร องม อให เพ ยงพอสาหร บกล มต วอย างท ใช ในการว จ ยต อไป

33 13

34 14 แบบว ดเชาวน อารมณ คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย X ลงในช องท ตรงก บความเป นจร ง โดยผลการตอบของท านจะไม ส งผลกระทบใด ๆ ต อต วท าน ตอนท 1 ข อม ลส วนบ คคล 1. เพศ [ 1 ] ชาย [ 2 ] หญ ง 2. อาย ป 3. ประสบการณ การทางาน ป 4. สถานภาพ [ 1 ] โสด [ 2 ] สมรส [ 3 ] อ น ๆ โปรดระบ 5. ปร ญญาตร สาเร จการศ กษาในว ชาเอก ตอนท 2 แบบว ดเชาวน อารมณ ข อความ ประจา บ อย ๆ บางคร ง น า น ๆ ไ ม เ ค ย คร ง เลย 1. ฉ นสามารถร บร ความร ส กต าง ๆ ท เก ดข นแม ว า ความร ส กน น ๆ จะละเอ ยดอ อนเพ ยงใด 2. ฉ นใช ความร ส กช วยในการต ดส นใจเร องบางเร อง แม ว าเร องน นจะม ความสาค ญอย างย งในช ว ตของฉ น 3. ฉ นม กจะม อารมณ ไม ด 4. เวลาฉ นโกรธ ฉ นจะพยายามควบค มอารมณ โกรธน นไว 5. ฉ นสามารถรอในส งท ฉ นปรารถนาได 6. ฉ นร ส กกระวนกระวายใจ เวลาท ต องไปแข งข นอะไร ก บใคร 7. แม ไม สมหว ง ฉ นก ไม ยอมแพ ย งคงส ต อไปด วย ความหว ง 8. ฉ นสามารถร บร ความร ส กของคนอ นได โดยท เขาไม ต องมาบอกฉ นว าเขาร ส กอย างไร 9. การท ฉ นสามารถร บร ความร ส กของคนอ นได ทาให ฉ นร ส กเห นอกเห นใจ สงสารในโชคชะตาของเขา 10. ฉ นร ส กย งยากล าบากใจท จะจ ดการก บป ญหา ส มพ นธภาพหร อความข ดแย งท เก ดข น 11. ฉ นสามารถร บร ได ว าเพ อน ๆ ร ส กอย างไร หร อเพ อน

35 15 ๆ ม ความส มพ นธ ก นอย างไร โดยท เขาไม ต องบอก ให ฉ นทราบ 12. ฉ นสามารถระง บอารมณ หร อความร ส กท กข ใจต าง ๆ ได โดยไม ให อารมณ หร อความร ส กน น ๆ มาเป นอ ปสรรค ในช ว ต เร องท 2 การใช SPSS for Windows เพ อการว เคราะห ข อม ล ฉ ตรศ ร ป ยะพ มลส ทธ SPSS for Windows เป นโปรแกรมส าเร จร ปว เคราะห สถ ต ได เก อบท กประเภท เป นท น ยมในหม น ส ตน กศ กษา ระด บปร ญญาตร ถ งปร ญญาเอก ตลอดจนบรรดาน กว จ ยท วไปท ใช SPSS เป นเคร องม อสาหร บใช ในการทาว จ ย ท งน เพราะ จ ดเด นของโปรแกรมค อใช งานได ง าย และท ส าค ญค อว เคราะห ค าสถ ต ได หลากหลายประเภท ต งแต ต วแปรเด ยวจนถ ง หลายร อยต วแปร ว เคราะห ได ท งสถ ต พรรณนา, สถ ต สร ปอ างอ ง และสถ ต หาค ณภาพเคร องม อว ด ข นตอนการว เคราะห เม อผ ว จ ยได น าเคร องม อว จ ยไปเก บก บกล มต วอย างเร ยบร อยแล วจะน ามาว เคราะห จะต องม การเตร ยมข อม ล เส ยก อน 1. ผ ว เคราะห จะต องทราบว าต วแปรท ต องใช ในการว เคราะห ม อะไรบ าง 2. น ยามต วแปร โดย 2.1 ต งช อต วแปร 2.2 กาหนดชน ดของต วแปรว าเป นต วเลข เป นส ญล กษณ เป นต วอ กษร เป นว นท หร อเป นจ านวนเง น และอาจจะกาหนดจานวนของต วอ กษรและทศน ยมก ได 2.3 อธ บายค ณล กษณะของต วแปรและอธ บายค าของต วแปร 2.4 น ยามรห สของต วแปร (ถ าม ) 2.5 ก าหนดค า Missing Value เป นค าท ก าหนดข นในกรณ ท ข อม ลไม สมบ รณ อาจจะอ านไม ออก หร อไม ตอบมา ก ใช ค าน แทน โดยปกต จะต งค าเป น 9, 99, 999, 9999 ฯ 2.6 กาหนดความกว างของเซลท จะป อนข อม ล 2.7 กาหนดมาตรว ดของต วแปรว าเป น Nominal, Ordinal หร อ Scale 3. ป อนข อม ลท งหมดจากเคร องม อว จ ยท กฉบ บ 4. กาหนดสถ ต ท จะว เคราะห ในการเล อกสถ ต ท จะว เคราะห จะต องเล อกให เหมาะก บ

36 16 ต วแปรและข อม ลท ม อย และท สาค ญจะต องเล อกสถ ต ให เหมาะสมก บสมมต ฐานในการว จ ย 5. ส งว เคราะห ข อม ล 6. พ มพ ผลการว เคราะห 7. แปลผลการว เคราะห การเตร ยมเคร องม อเพ อเก บรวบรวมข อม ล ในการเก บรวบรวมข อม ลน นอาจจะใช เคร องม อต าง ๆ ก น เช น แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบ รายการ แบบส มภาษณ แบบส งเกต ฯลฯ ซ งผ ว จ ยควรจะม การเตร ยมเคร องม อไว ให สะดวกในการน าไปว เคราะห ข อม ล ด วยคอมพ วเตอร ซ งม ข นตอนด งน 1. การสร างรห ส และการกาหนดช อต วแปร ต วอย างแบบสอบถาม สาหร บเจ าหน าท ส วนท 1 [ ] [ ] ID 1. เพศ [ ] 1. ชาย [ ] 2. หญ ง [ ] SEX 2. อาย ป [ ] [ ] AGE 3. ช นป [ ] 1. ป 1 [ ] 2. ป 2 [ ] 3. ป 3 ข นไป 4. สถานภาพ [ ] 1. ภาคปกต [ ] 2. ภาคพ เศษ [ ] STATUS จากต วอย าง ต วแปร ID สาหร บบอกลาด บท ของกล มต วอย าง ในข อ 1. ให ต วแปรช อว า SEX กาหนดรห ส 1 แทนเพศชาย และรห ส 2 แทนเพศหญ ง ในข อ 2. ให ต วแปรช อว า AGE เป นต วแปรอาย ของกล มต วอย าง ในข อ 3. ให ต วแปรช อว า YEAR กาหนดรห ส 1 แทนช นป 1 รห ส 2 แทนช นป 2 และรห ส 3 แทนช นป 3 ข นไป

37 17 ในข อ 4. ให ต วแปรช อว า STATUS กาหนดรห ส 1 แทนภาคปกต และรห ส 2 แทนภาคพ เศษ ต วอย างการลงรห สแบบสอบถาม 1 ส วนทางซ ายต วคาถามข อ 1-4 กล มต วอย างจะเป นผ ตอบ และส วนทางขวาเป นการลงรห สตามค ม อการลงรห ส ของผ ว จ ย สาหร บเจ าหน าท ส วนท 1 [ 0 ] [ 1 ] ID 1. เพศ [ / ] 1. ชาย [ ] 2. หญ ง [ 1 ] SEX 2. อาย 28 ป [ 2 ] [ 8 ] AGE 3. ช นป [ ] 1. ป 1 [ 2 ] YEAR [ / ] 2. ป 2 [ ] 3. ป 3 ข นไป [ 2 ] YEAR 4. สถานภาพ [ / ] 1. ภาคปกต [ ] 2. ภาคพ เศษ [ 1 ] STATUS ต วอย างการลงรห สแบบสอบถาม 2 ให ทาเคร องหมายกากบาท ( ) หน าประเทศท ท านอยากจะไป (ตอบได มากกว า 1 ประเทศ) [ ] 1. จ น [ ] COUNTRY1 [ ] 2. อ งกฤษ [ ] COUNTRY2

38 18 [ ] 3. อเมร กา [ ] COUNTRY3 [ ] 4. ฝร งเศส [ ] COUNTRY4 จากต วอย างน จะเห นว า ผ ตอบสามารถเล อกตอบได มากกว า 1 ต วเล อก ด งน นการลงรห สจะให เลข 1 แทนผ ตอบ เล อกตอบต วเล อกน น และ 0 แทนผ ตอบไม เล อกตอบต วเล อกน น ด งน [ ] 1. จ น [1] COUNTRY1 [ ] 2. อ งกฤษ [1] COUNTRY2 [ ] 3. อเมร กา [0] COUNTRY3 [ ] 4. ฝร งเศส [1] COUNTRY4 ต วอย างการลงรห สแบบสอบถาม 3 ให ท านเร ยงลาด บประเทศท ท านอยากไปมากท ส ดเป นลาด บท 1 และประเทศท ท านอยากไปรอง ลงมาเป นอ นด บท 2, 3 และ 4 [ ] 1. จ น [ ] COUNTRY1 [ ] 2. อ งกฤษ [ ] COUNTRY2 [ ] 3. อเมร กา [ ] COUNTRY3 [ ] 4. ฝร งเศส [ ] COUNTRY4 จากต วอย าง การลงรห สทาได 2 แบบค อ แบบท 1 ใช เลขหน าข อเป นรห สแทนข อม ล ด งต วอย างการตอบ [2] 1. จ น [3] COUNTRY1

39 19 [4] 2. อ งกฤษ [1] COUNTRY2 [1] 3. อเมร กา [4] COUNTRY3 [3] 4. ฝร งเศส [2] COUNTRY4 ผ ตอบเล อกอเมร กาเป นอ นด บท 1 ซ งอย ในต วเล อกท 3 จ งใส เลข 3 ในช องต วแปร COUNTRY1 ผ ตอบเล อกจ น เป นอ นด บท 2 ซ งอย ในต วเล อกท 1 จ งใส เลข 1 ในช องต วแปร COUNTRY2 ผ ตอบเล อกฝร งเศสเป นอ นด บท 3 ซ งอย ใน ต วเล อกท 4 จ งใส เลข 4 ในช องต วแปร COUNTRY3 ผ ตอบเล อกอ งกฤษเป นอ นด บท 4 ซ งอย ในต วเล อกท 2 จ งใส เลข 2 ในช องต วแปร COUNTRY4 แบบท 2 ใช อ นด บท เล อกแทนรห สข อม ล ด งต วอย างคาตอบ [2] 1. จ น [2] COUNTRY1 [4] 2. อ งกฤษ [4] COUNTRY2 [1] 3. อเมร กา [1] COUNTRY3 [3] 4. ฝร งเศส [3] COUNTRY4 ผ ตอบเล อกจ นเป นอ นด บท 2 จ งใส เลข 2 ในช องต วแปร COUNTRY1 เล อกอ งกฤษเป นอ นด บท 4 จ งใส เลข 4 ในช องต วแปร COUNTRY2 เล อกอเมร กาเป นอ นด บท 1 ใส เลข 1 ในช องต วแปร COUNTRY3 เล อกฝร งเศสเป นอ นด บท 3 ใส เลข 3 ในช อง COUNTRY4 2. การจ ดทาค ม อลงรห ส ต วอย างแบบสอบถาม สาหร บเจ าหน าท ส วนท 1 [ ] [ ] ID 1. เพศ [ ] 1. ชาย [ ] 2. หญ ง

40 20 [ ] SEX 2. อาย ป [ ] [ ] AGE 3. ช นป [ ] 1. ป 1 [ ] YEAR [ ] 2. ป 2 [ ] 3. ป 3 ข นไป 4. สถานภาพ [ ] 1. ภาคปกต [ ] 2. ภาคพ เศษ [ ] STATUS สามารถจ ดทาค ม อลงรห สได ด งน ข อ ต วแปร จานวนสดมภ ค าท เป นไปได - ID 1 SEX AGE YEAR STATUS ชาย 2. หญ ง ป 1 2. ป 2 3. ป 3 ข นไป 1. ภาคปกต 2. ภาคพ เศษ การพ จารณาความม น ยสาค ญทางสถ ต

41 21 ในการทดสอบสมมต ฐานไม ว าจะเป น Chi-square, t-test, F-test ฯลฯ หากค านวณด วยม อเราต องน าค าท ค านวณได ไปเปร ยบเท ยบก บค าในตาราง หากค าท ค านวณด วยม อมากกว าค าในตารางเราจะปฏ เสธสมมต ฐาน H 0 และ ยอมร บสมมต ฐาน H 1 สาหร บการว เคราะห ด วยคอมพ วเตอร น นเราจะพ จารณาความม น ยส าค ญทางสถ ต ท ค า Probability (p) ซ งก ค อระด บของความม น ยสาค ญทางสถ ต สมมต ว า p =.90 แสดงว าค าสถ ต ม น ยสาค ญท ระด บ.90 โดยมากในการว จ ยทางการศ กษาน นเราต งสมมต ฐานไว ท ระด บ.01 หร อ.05 ถ าหากผ ว จ ยต งระด บไว ท.01 แล ว ค าสถ ต ท ค านวณได ปรากฏว า p =.008 แสดงว าม น ยส าค ญทางสถ ต ถ าค าท ค านวณได p =.023 จะส งเกตว าระด บ น ยสาค ญท คานวณได ส งกว าระด บท ผ ว จ ยต งไว แสดงว าไม ม น ยสาค ญทางสถ ต ถ าหากผ ว จ ยต งระด บไว ท.05 ค า p =.023 ก จะม น ยสาค ญทางสถ ต ท นท แต ถ า p =.078 ซ งระด บน ยสาค ญท คานวณได ส งกว าระด บท ผ ว จ ยต งไว แสดงว า ไม ม น ยสาค ญทางสถ ต โดยปกต โปรแกรมจะแสดงระด บน ยส าค ญแบบสองทาง (Two Tailed) ถ าสมมต ฐานท ต งไว เป นสมมต ฐานแบบ ทางเด ยวจะต องนาระด บน ยสาค ญมาหารสอง การเปล ยนข อม ล การแปลงข อม ลเราจะใช เมน Transform เมน ย อย Recode จ าแนกออกเป น Into Same Variable ค อแปลง ข อม ลแล ว ข อม ลใหม เข าไปแทนท ข อม ลเก า และ Into Different Variable ค อแปลงข อม ลแล ว โปรแกรมจะสร างต ว แปรใหม ส าหร บเก บข อม ลใหม และต วแปรเก าย งคงอย เล อกต วแปรท ต องการแปลงข อม ล (Input Variable) จากน นท า การแปลงค าเก าเป นค าใหม (Old and New Values) หากเล อกเป น Inte Different Variable ต องต งช อต วแปรใหม ท เก บค าข อม ลใหม ท แปลงแล ว (Output Variable) การ Compute ข อม ล ใช ในการสร างต วแปรข นมาใหม โดยการจ ดกระทาก บต วแปรเด มหร อค าต าง ๆ เช น compute total = item1 + item2 + item3 + item4 + item5. คาส ง compute จะสร างต วแปรใหม ช อว า total ซ งเป นค าท เก ดจากต วแปร item1 ถ ง item5 รวมก น ในการว เคราะห ใช เมน Transform เมน รอง Compute สามารถจะใช เคร องหมายทางคณ ตศาสตร ได ด งน + หมายถ ง การบวก - หมายถ ง การลบ * หมายถ ง การค ณ / หมายถ ง การหาร ** หมายถ ง การยกกาล ง

42 22 การแจกแจงความถ ใช เมน Analyzeใช เมน รอง Descriptive Statistics และเมน ย อย Frequencies จะสามารถว เคราะห สถ ต ได ด งน mean แสดงค าเฉล ย semean แสดงค าความคลาดเคล อนมาตรฐานของค าเฉล ย median แสดงค าม ธยฐาน mode แสดงค าฐานน ยม stddev แสดงค าความเบ ยงเบนมาตรฐาน variance แสดงค าความแปรปรวน skewness แสดงค าความเบ seskew แสดงความคลาดเคล อนมาตรฐานของค าความเบ kurtosis แสดงค าความโด ง sekurt แสดงความคลาดเคล อนมาตรฐานของค าความโด ง range แสดงค าพ ส ย minimum แสดงค าต าส ด maximum แสดงค าส งส ด sum แสดงค าผลรวม Quartiles หาค าในตาแหน งควอไทล Percentiles หาค าในตาแหน งเปอร เซ นต ไทลท กาหนด นอกจากว เคราะห สถ ต แล วย งสามารถสร าง Bar Chart, Pie Chart และ Histogram ได อ กด วย การว เคราะห สถ ต พ นฐาน ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Descriptive Statistics และเมน ย อย Descriptive จะสามารถว เคราะห สถ ต ได ด งน mean, semean, stddev, variance, skewness, kurtosis, range, minimum,maximum, sum การแจกแจงความถ แบบตาราง 2 ทางข นไปและสถ ต ท เก ยวข อง

43 23 ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Descriptive Statistics และเมน ย อย Crosstap จะสามารถแจกแจงความถ ด วย ตาราง 2 ทางข นไป ภายในตารางสามารถเล อกค าแสดงในตารางได ท งค าความถ ค าความถ ท คาดหว ง ค าเปอร เซ นต ตาม แนวแถว แนวสดมภ และแนวผลรวมและว เคราะห สถ ต ท เก ยวข อง เช น Chi-square, CRAMER'S V เป นต น การว เคราะห ค าสถ ต พ นฐานแยกตามกล มย อย ใช เมน Analyzeใช เมน รอง Compare Means และเมน ย อย Means จะสามารถว เคราะห สถ ต พ นฐานได เหม อน Descriptive แล วย งสามารถว เคราะห ความแปรปรวนส าหร บทดสอบความส มพ นธ เช งเส นตรงระหว าง 2 ต วแปรได อ ก ด วย การว เคราะห สถ ต t-test Independent Sample ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Compare Means และเมน ย อย Independent Sample t-test ส าหร บ เปร ยบเท ยบค าเฉล ยระหว างกล มต วอย าง 2 กล มท เป นอ สระจากก น การว เคราะห สถ ต t-test Dependent Sample ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Compare Means และเมน ย อย Paired Sample t-test ส าหร บเปร ยบเท ยบ ค าเฉล ยระหว างกล มต วอย าง 2 กล มท ส มพ นธ ก น การว เคราะห สถ ต One-Way ANOVA ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Compare Means และเมน ย อย One-Way ANOVA จะแสดงตารางว เคราะห ความ แปรปรวน แต ผ ว จ ยสามารถว เคราะห ค าสถ ต พ นฐานได สามารถเปร ยบเท ยบความเป นเอกพ นธ ของความแปรปรวนได ด วย เม อว เคราะห One-Way ANOVA แล วปรากฏว าม น ย ส าค ญทางสถ ต ผ ว เคราะห สามารถด าเน นการเปร ยบเท ยบพห ค ณ ต อไปได การว เคราะห สถ ต Correlation 2 ต วแปร

44 24 ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Correlation และเมน ย อย Bivariate สามารถว เคราะห สหส มพ นธ ระหว าง 2 ต ว แปรด วยส ตร Pearson-Product Moment, Kendall s tau-b, Spearman Rho โดยจะแสดงอย ในร ปของเมตร กซ สหส มพ นธ การว เคราะห Reliability ของเคร องม อ ใช เมน Analyze ใช เมน รอง Scale และเมน ย อย Reliability Analysis ส าหร บการว เคราะห ความเช อม นของ เคร องม อด วยว ธ - alpha แสดงส มประส ทธ แอลฟาของครอนบ ค - split(n) ส มประส ทธ แบ งคร งข อสอบ โดยจะแบ งข อสอบออกเป น n/2 ส วน ในกรณ ข อสอบเป นจ านวนค ข อสอบจะถ กแบ งออกเป น 2 ส วนไม เท าก น เช นม 5 ข อจะแบ งได เป น ส วนแรก 3 ข อ ส วนสอง 2 ข อ - guttman จะแสดงค าความเช อม นของก ตแมน - parallel จะประมาณค าความเช อม นภายใต ข อตกลงแบบทดสอบค ขนานสหส มพ นธ และ ความแปรปรวนระหว างข อสอบแต ละข อ - covariances เมตร กซ ความแปรปรวนและความแปรปรวนร วมระหว างข อสอบ - correlation สหส มพ นธ ระหว างข อสอบสร างตาราง ANOVA - F-test ตารางว เคราะห ความแปรปรวน - cochran ค าสถ ต Cochran'Q - friedman ค าสถ ต friedman's Chi-square และ Kendall coefficient of Concordance สถ ต พ นฐานรายข อม - mean ค าสถ ต พ นฐานของสเกล - variance ค าความแปรปรวนของสเกล - covariance ค าความแปรปรวนร วมของสเกล - correlation ค าสหส มพ นธ ของสเกล สถ ต พ นฐานของสเกล - Item สถ ต พ นฐานรายข อ - Scale สถ ต พ นฐานของช ดข อสอบท อย ในสเกล - Scale if Item Delete สถ ต พ นฐานของช ดข อสอบท อย ในสเกลเม อลบข อน นออกจากสเกล

45 25 แบบว ดเชาวน อารมณ คาช แจง โปรดทาเคร องหมาย X ลงในช องท ตรงก บความเป นจร ง โดยผลการตอบของท านจะไม ส งผลกระทบใด ๆ ต อต ว ท าน ตอนท 1 ข อม ลส วนบ คคล 1. เพศ [ 1 ] ชาย [ 2 ] หญ ง 2. อาย ป 3. ประสบการณ การทางาน ป 4. สถานภาพ [ 1 ] โสด [ 2 ] สมรส [ 3 ] อ น ๆ โปรดระบ

46 26 5. ปร ญญาตร สาเร จการศ กษาในว ชาเอก ตอนท 2 แบบว ดเชาวน อารมณ ข อความ ประจา บ อย ๆ บางคร ง 1. ฉ นสามารถร บร ความร ส กต าง ๆ ท เก ดข นแม ว า ความร ส กน น ๆ จะละเอ ยดอ อนเพ ยงใด 2. ฉ นใช ความร ส กช วยในการต ดส นใจเร องบางเร อง แม ว า เร องน นจะม ความสาค ญอย างย งในช ว ตของฉ น 3. ฉ นม กจะม อารมณ ไม ด 4. เวลาฉ นโกรธ ฉ นจะพยายามควบค มอารมณ โกรธน นไว 5. ฉ นสามารถรอในส งท ฉ นปรารถนาได 6. ฉ นร ส กกระวนกระวายใจ เวลาท ต องไปแข งข นอะไร ก บใคร 7. แม ไม สมหว ง ฉ นก ไม ยอมแพ ย งคงส ต อไปด วยความหว ง 8. ฉ นสามารถร บร ความร ส กของคนอ นได โดยท เขาไม ต อง มาบอกฉ นว าเขาร ส กอย างไร 9. การท ฉ นสามารถร บร ความร ส กของคนอ นได ท าให ฉ น ร ส กเห นอกเห นใจ สงสารในโชคชะตาของเขา 10. ฉ นร ส กย งยากล าบากใจท จะจ ดการก บป ญหา ส มพ นธภาพหร อความข ดแย งท เก ดข น 11. ฉ นสามารถร บร ได ว าเพ อน ๆ ร ส กอย างไร หร อเพ อน ๆ ม ความส มพ นธ ก นอย างไร โดยท เขาไม ต องบอกให ฉ นทราบ 12. ฉ นสามารถระง บอารมณ หร อความร ส กท กข ใจต าง ๆ ได โดยไม ให อารมณ หร อความร ส กน น ๆ มาเป นอ ปสรรคใน ช ว ต นาน ๆ คร ง ไ ม เ ค ย เลย ว เคราะห ข อม ลด งน 1. ม ข อความว ดเชาวน อารมณ ทางลบ ควรกล บคะแนนใหม (ข อ 3, 6 10) 2. คานวณหาคะแนนรวมของเชาวน อารมณ 3. คานวณความถ และร อยละ และคานวณค าสถ ต พ นฐานของต วแปร

47 4. คานวณความถ และร อยละแยกตามกล มต วแปรเพศและอาช พ 5. คานวณค าสถ ต พ นฐานของเชาวน อารมณ แยกตามกล มเพศ 6. ตรวจสอบค ณภาพแบบว ดเชาวน อารมณ 7. เพศต างก นจะม คะแนนเฉล ยเชาวน อารมณ แตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต หร อไม 8. อาช พต างก นจะม คะแนนเฉล ยเชาวน อารมณ แตกต างก นอย างม น ยสาค ญทางสถ ต หร อไม 27

48 28 1

49 29 2

50 30 3

51 31 4

52 32

53 33 5

54 34 6

55 35 7

56 36

57 37 8

58 38 9

59 39 10

60 40 11

61 41 ภาพประกอบ

62 42

63 43

64 44 14

65 45 15

66 46 1

67 47

68 48 17

69 49 18

70 50 19

71 51 Lipson, C. and Sheat. N.J. (1973), Statistical Design and Analysis for Engineering Experiments, McGraw-Hill Book Co., New York. 20

72 52

73 53 Rubin, Z. (1981). The Bright Side of Poverty, Psychology Today, 15 (10) :

74 54 Teekasap, S. (1984), Wind-Energy Research and Development at Faculty of Engineering King Mongkut s Institute of Technology, North Bangkok, Proceeding of Round Table Discussion on Theory and Practice of Wind-Mill, Electric Generation System on September 27, 1984, at Faculty of Engineering King Mongkut s Institute of Technology, North Bangkok, Bangson, Dusit, Bangkok 10800, Thailand. 22

75 55 Springer G.S. and Knoll, G.F. (1982), Cardiovascular Development in Sedentary, Report No College of Engineering, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan USA. 23

76 56 24

77 57 25

78 58 26

79 59

80 60 28

81 61

82 62 29

83 63 30

84 64 31

85 65 SMART 32

86 66 S : SENSIBLE : M : MEASURABKE A : ATTAINABLE R : REASONABLE T : TIME 33

87 67 34

88 68 35

89 69 36

90 70 37

91 71 38

92 72 39

93 73 40

94 74

95 75 41

96 76 42

97 77 43

98 78 44

99 79 45

100 80 46

101 81 47

102 82 48

103 83 49

104 84 50

105 85

106 86

107 87

108 88

109 89

110 90

111 91

112 92

113

114 94

115

116 96

117 97

118 98

119 99

120 100

121 101

122 102

123 103 DIRECT INDIRECT

124 104 DIRECT QUOTAION

125 105 INDIRECT QUOTAION PARAPHRAZING EVALUATION SUMMARIZING

126 106 PARAPHRAZING

127 107

128 108 SUMMARIZING

129 109

130 110

131 111 EVALUATION

132 112

133 113 PLAGIARISM

134 114

135 115 Viper

136 highlight Link) *.NET Framework download URL : amilyid= D E -F D E CF A &displaylang=en install)

137 Double click 117

138 118

139 119

140 120 Password : Password User name : User name User name Password * URL : r.aspx

141 121

142 122

143 123

144 124

145 125

146 126

147 127

148 128

149 129

150 130

151 131

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

การว เคราะห ความแปรปรวน

การว เคราะห ความแปรปรวน การว เคราะห ความแปรปรวน อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : 084-809-0022 E-mail : t_pongamai@hotmail.com การว เคราะห ความแปรปรวน Analysis of Variance หร อ ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวน ค อ เทคน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office)

ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) ค ม อการร บ-ส งหน งส อราชการ (OBEC e-office) การร บหน งส อด วยระบบ (OBEC e-office) (สารบรรณกล ม) 1. เป ดเว บไซต http://portal.obec.go.th/wps/portal หร อเป ดผ านเว บไซต http://www.aya1.go.th/ ( Obec e-office

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง

ง14201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 4 เวลา 80 ช วโมง ง1201 คอมพ วเตอร รายว ชาเพ มเต ม กล มการงานอาช พและเทคโนโลย ช นประถมศ กษาป ท 80 ช วโมง ศ กษา ค นคว า การใช โปรแกรม Windows Movie Maker สร าง Music video ส วนต ว ต ดต อเพลงและว ด โอ การใช โปรแกรม Internet

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information