Vážení účastníci medzinárodného seminára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Vážení účastníci medzinárodného seminára"

Transcription

1 Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve Vážení účastníci medzinárodného seminára Technika a mechanizácia prác v ťažbovo-výrobnom procese lesov Slovenska zaznamenala najmä v posledných dvoch rokoch mimoriadne zmeny. V uvedenom období sa taktiež zvýšená pozornosť venuje obnoviteľným zdrojom energie ako aj dopadom využívania jednotlivých druhov energií na životné prostredie a tým pádom aj na prostredie lesa. Tu treba zdôrazniť, že práve lesné hospodárstvo sa môže na využívaní obnoviteľných zdrojov energie významne podieľať. Považujeme preto konanie medzinárodného seminára pod názvom Perspektívy ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve za veľmi aktuálne a potrebné. Naše pracovisko, Katedra lesnej ťažby a mechanizácie, sa na riešení uvedenej problematiky významne podieľa. Pri zakladaní ale aj samotnom riešení viacerých projektov ešte donedávna figurovalo meno p. prof. Tibora Lukáča, ktorý sa žiaľ konania tejto konferencie nedožil. Chceme preto, aby toto naše široké odborné stretnutie patrilo aj jeho pamiatke. O aktuálnosti organizovania tohto seminára jednoznačne svedčí počet odprezentovaných a v zborníku uvedených referátov, ale samozrejme aj široká medzinárodná účasť. Je preto reálny predpoklad, že celý medzinárodný seminár bude na vysokej odbornej úrovni, čo sa odrazí aj na reálnosti a praktickej využiteľnosti nami prijatých záverov, ktoré by mali byť zavedené predovšetkým do lesníckej praxe. Súčasťou nášho podujatia je aj odborná exkurzia konaná na Odštepnom lesnom závode Beňuš. V rámci nej by sme chceli všetkým účastníkom priamo v podmienkach lesnej výroby ukázať technológie a ich priame dopady na lesné prostredie, o ktorých sa v mnohých vystúpeniach alebo v zborníku uvedených separátoch bude hovoriť. Organizátori uvedeného medzinárodného seminára na TU vo Zvolene sa snažili o čo najlepšie a najkvalitnejšie jeho zabezpečenie. Chcú súčasne vysloviť presvedčenie, že každý z účastníkov bude z nášho podujatia odchádzať spokojný, s množstvom nových a progresívnych myšlienok, ktoré sa budú dať využiť pri našej každodennej práci v lese. Organizátori seminára 7

2 8

3 Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A PRÁVNA ÚPRAVA LESNÉHO HOSPODÁRSTVA NA SLOVENSKU PAVEL TOMA, EDUARD GREPPEL Ak hovoríme o technologickom rozvoji v súvislosti s lesným hospodárstvom, treba úvodom pripomenúť, že táto problematika úzko nadväzuje na Komuniké o stave konkurencieschopnosti priemyslu EÚ, ktoré EÚ prijala v roku 1999 a ktoré priamo súvisí s lesnou výrobou a lesníctvom ako takým. Ako poukázala štúdia, ktorá bola v súčasnosti premietnutá do oznámenia komisie Rade a Európskemu parlamentu o akčnom pláne EÚ pre oblasť lesného hospodárstva č. SEK/2006/748 z , lesníctvo zaostáva v oblasti zabezpečenia vysoko modernou technikou. Akčný plán EÚ v oblasti lesného hospodárstva, ako základný strategický dokument EÚ zameraný na rozvoja a trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov, deklaruje ako jeden z hlavných cieľov rozvoja práve podpora výskumu a technologického rozvoja. Hlavným zámerom je pritom posilnenie konkurenčnej schopnosti lesného hospodárstva a racionálne využívanie lesných produktov, tovarov a služieb spojených s uplatňovaním trvalo udržateľného obhospodarovania lesov. Ak zoberieme do úvahy skutočnosť, že lesné hospodárstvo sa dostáva do pozornosti EÚ v súvislosti s uplatňovaním priorít, zásad a cieľov udržateľného rozvoja, seminár o perspektívach a vývoji ťažbovo dopravných technológií vo výrobe dreva predstavuje jednak možnosť zhodnotenia súčasného stavu v tejto oblasti lesného hospodárstva na Slovensku a predpokladám, že vytvorí, resp. naznačí perspektívy a trendy rozvoja tejto oblasti, ktoré vytvoria predpoklady pre začlenenie sa Slovenska medzi vyspelé krajiny EÚ v oblasti lesného hospodárstva. Je potrebné pristúpiť k podrobnému posúdeniu výsledkov technického rozvoja a jeho uplatňovanie v ťažbe, sústreďovaní a doprave dreva na Slovensku a navrhnúť orientáciu rozvoja zo súčasného stavu stagnácie technickej úrovne a používaných technológií. Smerovanie lesného hospodárstva v intenciách Programového vyhlásenia vlády SR má stanoviť nová stratégia v tomto technickom odvetví Národný lesnícky program, ako základný nástroj novej štátnej lesníckej politiky v oblasti lesného hospodárstva. Základnou orientáciou lesného hospodárstva v zmysle návrhu Národného lesníckeho programu je zachovanie, ochrana a zveľaďovanie lesov pri racionálnom využívaní produkčných a mimoprodukčných funkcií lesov. Nevyhnutnou orientáciou je ekologizácia lesníctva, ako súhrn opatrení zameraných na postupnú elimináciu škodlivých činiteľov a zmiernenie negatívnych dôsledkov ich pôsobenia. Environmentálne priaznivé, dnes známe ako ekologické, obhospodarovanie lesov predpokladá uplatňovanie hospodárskych spôsobov, ktoré najviac vyhovujú trvalo udržateľnému obhospodarovaniu s prihliadnutím na kategorizáciu lesov, intenzitu ich využívania a režim hospodárenia. Ak pojednávame o právnej úprave o lesoch tak treba pripomenúť že podľa zákona č.326/2005 Z.z. o lesoch (ďalej len zákon o lesoch ) sa v lesoch podľa ustanovení 18 zákona uplatňuje hospodársky spôsob podrastový, ktorý sa postupným rubom zameriava na dosiahnutie čo najvyššieho podielu pomerného zmladenia, prevažne v kategórii hospodárskych lesov a lesov osobitného určenia, pričom pôvodné podmienky lesov SR ho umožňujú uplatňovať asi na 70 % výmery lesov; hospodársky spôsob výberkový možno postupným prebudovaním štruktúry lesných porastov uplatňovať na približne 5 10 % lesov; hospodársky spôsob účelový. 9

4 Ak by sme sa chceli bližšie pozrieť na právnu úpravu, ktorá rieši problematiku ťažby a prepravy dreva túto rieši zákon o lesoch v treťom oddiely, 22 až 25. V intenciách 22 je ťažba charakterizovaná ako proces skladajúci sa z vyznačenia ťažby, technologickej prípravy pracoviska, výrubu stromov a sústreďovania dreva na odvozné miesto. Orientácia na environmentálne priaznivé technológie je v zákone o lesoch jasne deklarovaná v 23 ods. 3, ktorý ukladá vykonávateľovi ťažby povinnosť ťažbu uskutočňovať tak, aby sa minimalizovali negatívne dôsledky na pôdu, následný lesný porast - čiže prirodzené zmladenie, priľahlé stromy, ktoré po ťažbe zostávajú v lesnom poraste a v neposlednom rade aj na kvalitu ťaženého dreva. Po ukončení ťažby je vykonávateľ ťažby, za určených podmienok prevažne zmluvných dodávateľských prác, ktorá sa cielenou činnosťou a kontrolou odborného lesného hospodára musí stať samozrejmosťou, povinný narušenú lesnú pôdu, lesný porast, priľahlé stromy ošetriť takým spôsobom, aby nedochádzalo k ich ďalšiemu poškodzovaniu. Je prvoradou úlohou odborného lesného hospodára, aby sa tieto úlohy, pri vydávaní prípadného súhlasu na ťažbu a kontrole jej realizácie plnenie týchto povinností, stali pre dodávateľov prác samozrejmosťou a viedli k uplatňovaniu moderných technológií zameraných jednak na vysokú efektivitu práce, pru ktorej však budú uplatňované vysoké nároky na minimalizáciu negatívnych vplyvov na okolité životné prostredie. Podobne pri sústreďovaní dreva zákon o lesoch v 24 ods. 1 ukladá povinnosť obhospodarovateľovi s cieľom, aby pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva zabránil nadmernému poškodeniu pôdy, okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov. Tu sa predpokladá, že obhospodarovateľ lesa zabezpečí používanie environmentálne priaznivej techniky - strojov a zariadení, ktoré používajú pohonné mazacie a pracovné médiá neohrozujúce lesný ekosystém (bionafta, biodegradovateľné tlakové motorové a mazacie médiá). V tomto smere je treba upriamiť pozornosť na právne predpisy, pripravované v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd, ktoré preberajú smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2004/35/ES, podľa ustanovení ktorej sú členské štáty povinné prevziať do národnej legislatívy v termíne Environmentálnou škodou podľa pripravovaného zákona bude ujma na chránených druhoch a biotopoch, na vode a na pôde. Ak si uvedomíme, že 75 % plochy území zaradených do siete NATURA 2000 sa nachádza na lesných pozemkoch, je namieste kardinálna otázka, ako ďalej v mechanizácii lesníckych činností, pretože pre v lesníckej prevádzke desiatky rokov sa nemeniace stereotypy v ťažbe v sústreďovaní dreva, založené na prestárlych a morálne zastaralých UKT a LKT bez výrazného zvýšenia podielu lesných systémov harvesterov a vývozných súprav môže znamenať kolaps v lesnej výrobe a v jeho dôsledku značné problémy s racionálnym využívaním lesných zdrojov s priemerným ročným etátom ťažby dreva na úrovni cca 7 mil. m 3. Lesný zákon rieši v 25 zákon problematiku sprístupňovania lesa ako plánovanie, projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu lesných ciest s cieľom zabezpečenia trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch, využívania funkcií lesov, vytvorenia podmienok na zabezpečenie ochrany pred požiarmi s možnosť prístupu na poskytnutie zdravotnej pomoci a záchrany. Zároveň ukladá vlastníkom a správcom lesných ciest tieto udržiavať v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené. Aj keď zákon o lesoch pamätá na súvislosti vplývajúce na sprístupňovanie lesa a využívanie lesných ciest, nemôže riešiť základný rozpor medzi tým, čo by malo byť a čo je reálnou skutočnosťou. Stačí zalistovať v Zelenej správe a každý zistí, že lesnej dopravnej sieti je za posledných 15 rokov venovaná len malá, alebo, čo je tiež častý prípad, žiadna pozornosť. Od zrušenia Štátneho fondu zveľaďovania lesa sa lesné cesty a zvážnice prestali prakticky budovať. K dĺžku lesných ciest predstavuje km, čo je len 10

5 o km viac ako v roku 1990 a dĺžka zvážnic km sa zvýšila oproti roku 1990 o km. Uvedený vývoj zreteľne poukazuje na to, že sa nám vôbec nedarí čo i len priblížiť sa úrovni cestnej siete niektorých členských krajín EÚ (Rakúsko), s ktorými máme porovnateľné prírodné pomery lesov a dosahujeme približne 50 % ich hustoty cestnej siete v lesoch. Stav lesných ciest na Slovensku vlastníci a správcovia lesov sú schopní udržiavať len v takom stave, aby komunikácie boli schopné zabezpečiť nutnú dopravu dreva, čo je pri zvyšujúcej sa tonáži odvozu dreva stále zložitejšie. Vážené dámy, vážení páni, toto je len krátky výpočet súvislostí strategických, koncepčných a právnych nástrojov EÚ a Slovenskej republiky, viažucich sa k uplatňovaniu vyspelej techniky a technológie v lesnom hospodárstve. Domnievať sa, že v slovenských pomeroch vystačíme s tými technológiami a technikou, ktorá sa u nás v súčasnosti uplatňujú, by bolo vážnou chybou. O tom nás presvedčila aj vetrová kalamita, ktorá poškodila lesy vo veľkom rozsahu a ktorú, bez použitia vyspelej techniky a technológie, by bolo len veľmi ťažko zvládnuteľné. Ak dnes konštatujeme, že kalamita z roku 2005 je v rozhodujúcom objeme spracovaná, je to predovšetkým vďaka vysoko efektívnych strojov a zariadení, ktoré v drvivej väčšine však neboli vo vlastníctve subjektov zo Slovenska. Vysoká efektivita spracovania sa premietla takisto do ekonomického hľadiska, čo dokladujú ceny kalamitného dreva, ktoré nezaznamenali priepastný prepad ani pri takom pretlaku dreva, aký v súvislosti s kalamitou počas roku 2005 nastal. Je mylné sa domnievať, že konkurencieschopnosť slovenského lesníckeho sektora bude možno udržiavať so zastaranými technológiami lesníckej výroby a zastaranou technikou. Je povinnosťou Slovenskej republiky, ako členskej krajiny EÚ, ale predovšetkým nás všetkých, ktorí sme si lesy požičali ako dedičstvo od našich rodičov, zachovať lesy Slovenska v stave, kedy budú schopné plniť všetky funkcie a uspokojovať aj potreby budúcich generácií. Som presvedčený, že problematika vývoja ťažbovo dopravných technológií vo výrobe dreva je jednou z nosných oblastí perspektív rozvoja lesníctva na Slovensku. Aj z tohto dôvodu si dovoľujem, ako zástupca ústredného orgánu štátnej správy lesného hospodárstva vysloviť presvedčenie, že iniciatíva, ktorá vznikla práve na akademickej lesníckej pôde TU Zvolen prinesie nové myšlienky do smerovania ťažbovo dopravných technológií. Adresa autorov: Ing. Pavel Toma, Ing. Eduard Greppel Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky Dobrovičova 12. Bratislava Slovenská republika 11

6 12

7 Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve TECHNOLÓGIE V ŤAŽBOVO VÝROBNOM PROCESE ZAMYSLENIE JÁN ŠVANČARA, IVAN ŠPILDA ÚVOD Ťažbovo - výrobný proces tak, ako všetky ľudské aktivity, je poznamenaný zákonitosťami vývoja. Od prvopočiatkov, kedy prevládala v ťažbovej činnosti fyzická sila, až po dnešné moderné viacoperačné stroje, sa trendu ich zdokonaľovania prispôsobovali aj technológie v ťažbovo-výrobnom procese. Tento vývoj pokračuje a je veľmi ťažké v súčasných podmienkach prognózovať budúcnosť, ktorá bude závislá na celkovej stratégii hospodárenia v lesoch, požiadavkách ekonomických, ekologických, ako aj na potrebe využívania jednotlivých funkcií lesa človekom. Nasadenie technológií a používanie mechanizačných prostriedkov v nedávnej minulosti bolo limitované ich vlastníctvom. Akákoľvek optimalizácia ich používania bola vopred odsúdená na neúspech, pretože v prvom rade sa do úvahy zobrali disponibilné mechanizmy, až potom podmienky v ťažbovo-výrobnom procese. Zavedením dodávateľského spôsobu vykonávania ťažbovej činnosti sa otvorili aj pre lesného hospodára nové možnosti v stratégii používania optimálnych technológií. Celý proces je odvodený od projektu ťažby dreva na základe plnenia bilancovaného podielu ťažby dreva. Už v tejto fáze dochádza k zabezpečeniu primárnych požiadaviek na uplatnenie optimalizácie celého výrobného procesu naplánovaním jednotlivých druhov ťažby, ich koncentrácie, cez sortimentáciu na stojato a stanovenie podmienok pre vyhlásenie výberového konania pre dodávateľov prác. V tomto momente si lesný hospodár určí aj technologické požiadavky naformulovaním podmienok pre dodávateľa prác, ktoré by mali zohľadniť ekonomické a ekologické požiadavky na ťažbovo výrobný proces v konkrétnom poraste (JPRL). OPTIMALIZÁCIA POUŽÍVANÝCH METÓD Podiel používania jednotlivých metód ťažby dreva (stromová, sortimentová a kmeňová) je v rámci Lesov SR, š.p. Banská Bystrica závislý na terénnych podmienkach, charakteristických znakoch porastu a možnostiach dodávateľov prác, resp. ich vybavenosti požadovanými mechanizmami. Prehľad o približovaní dreva v m 3 podľa prostriedkov je v tab. č. 1. Približovanie v roku 2005 tab. č. 1 P-OM P-VM VM-OM SA Podiel % Ručne ,15 Kone ,38 UKT ,48 LKT ,71 Lanovky ,25 Pásové traktory ,08 Helikoptéra ,10 Vyvozné súpravy ,85 Spolu:

8 Uvedený prehľad potvrdzuje dlhodobo používaný, tradičný spôsob približovania za lanom navijaka traktora, ktorý reprezentuje viac ako 90 percentný podiel na celkovom približovaní. Optimalizácia ťažbovo-výrobného procesu je závislá okrem iného aj na objeme výkonov vykonávaných dodávateľským spôsobom. Za rok 2005 bol podiel ťažbovej činnosti vykonaný dodávateľmi nasledovný : Ťažba dreva cudzími... 97,35 % Približovanie dreva cudzími... 96,66 % Mechanizačné prostriedky OZLT Činnosť Druh prostriedku Počet Ťažba a približovanie LKT 81 + LKT 82 C klasické približovanie 15 Larix 3 T+LKT 81 T 6 Larix LKT 81T 2 Larix Combi + LKT 81T 1 Larix Combi H + UKT 1 Larix Hydro + LKT 81 T 1 STYER KSK 16 + LKT 81 T 3 "MOUNTY " (horský harvester) 1 Harvester JD D+ vývozka JD 1110 D 1 Procesor KP - 40 (podvozok T-815) 2 LKT 82 C + stínacia hlavica 1 Odvoz dreva NA T 815, IVECO 103 Údržba cestnej siete NA vyklápač ( 15 sypačov ) 31 buldozér 14 nakladače a rýpadlá 16 Autogréder 5 Dodávateľským spôsobom vykonávané práce v ťažbovej činnosti pri správnej cenovej politike vytvárajú predpoklady zvyšovania efektívnosti a optimalizácie výberu vhodných technológií. ČO NÁS TRÁPI? Z pohľadu zefektívnenia celého procesu ťažby a dopravy dreva existujú niektoré prekážky, ktoré čiastočne, alebo úplne blokujú činnosť lesného hospodára. V rámci Lesov SR, š.p. Banská Bystrica sú to najmä neusporiadané vlastnícke vzťahy, vysoký podiel náhodných ťažieb a nestabilné dodávateľské prostredie vrátane cien za dodávané práce. Povinnosť obhospodarovať tzv. lesy neštátne neodovzdané, deklarovaná v príslušnej legislatíve, je na jednej strane prísne určená obhospodarovateľovi, ale na druhej strane už nemá takú istú právnu silu pre vlastníka, práve z dôvodu priority vlastníckych práv. Prejavuje sa to každoročne už pri príprave plánu ťažby dreva podľa vlastníctva LPF a druhov ťažby. Stručný prehľad v m 3 je v tab. č

9 Bilancie a plán ťažby na rok 2005 tab. č. 2 Vlastníctvo Lesy Lesy neštátne Ťažba štátne neodovzdané prenajaté Spolu ihl list SA ihl list SA Ťažba spolu Ťažba spolu Plán Bilancia Bilancie a plán ťažby na rok 2006 ihl list SA ihl list SA Plán Bilancia Aj napriek naplánovaným nižším úlohám, v neštátnych neodovzdaných lesoch naďalej dochádza k obmedzovaniu ich obhospodarovania vlastníkom, a to zvlášť v obnovných úmyselných ťažbách alebo pri spracovaní náhodných ťažieb (viď graf). Prehľad ťažbového fondu podľa druhu ťažby a užívania na rok 2006 (m 3 ) Bilancia Plán štátne neštátne štátne neštátne štátne neštátne Ťažba OÚ + kalamita Ťažba výchovná Ťažba spolu 15

10 Objem náhodných ťažieb, extrémy ich vzniku v čase a objeme, najmä v ihličnatých oblastiach, prakticky znemožňujú plánovať optimálne technológie a zabezpečovať vhodných dodávateľov prác. Celú problematiku musí lesný hospodár riešiť v časovej tiesni so zameraním na zvládnutie potencionálneho ohrozenia zo strany ochrany lesa, ale aj maximálneho zhodnotenia kalamitnej hmoty. Prehľad o spracovanej kalamite v m 3 za roky 2004, 2005 a 1. polrok 2006 je v tabuľke č. 3. Spracovanie kalamity tab. č. 3 OZ Spracované do : Šaštín Smolenice Palárikovo Levice Topolčianky Prievidza Trenčín P.Bystrica Žilina Čadca Námestovo L.Hrádok Beňuš Č.Balog S.Lupča Žarnovica Krupina Kriváň R.Sobota Revúca Rožňava Košice Prešov Bardejov Vranov Sobrance Spolu: Podiel náhodnej ťažby na celkovej ťažbe sa neustále zvyšuje. Kým v roku 2002 činil len necelých 30 %, tak v extrémnom roku 2005 to bolo viac ako 58 %, pričom ihličnaté odštepné závody postihnuté veternou kalamitou žiadnu inú ťažbu nevykonávali. Zo všeobecne známych skutočností, ale aj z priameho kontaktu s dodávateľmi prác je zrejmé, že cenová politika ešte nenadobudla charakter vyspelých, trhovo orientovaných krajín. Zabezpečovanie dodávateľských prác prenajatými, väčšinou značne opotrebovanými mechanizmami bez ekonomickej perspektívy nákupu nových, moderných strojov, je nevýhodné tak pre dodávateľa, ako aj objednávateľa služieb. Rast nových podnikateľských subjektov je veľmi pomalý a preto aj disponibilná kapacita a ponuka technicky a technologicky primeraných mechanizmov zaostáva za potrebami a požiadavkami moderného lesného hospodárstva. 16

11 HARVESTEROVÉ TECHNOLÓGIE NA SLOVENSKU Tak, ako aj v iných vyspelých krajinách, aj na Slovensku bol hlavný dôvod pre využívanie tejto technológie zvyšovanie produktivity práce, vynechanie čiastkových činností pri spracovaní dreva, zmenšenie poškodenia lesných ciest a samotného dreva, rýchly prehľad a evidencia o vyrobenom dreve, rýchly prenos dát, jemnejší spôsob ťažby. Nevýhoda zahŕňa vysoké vstupné náklady na nákup technológie, drahý servis, nedostatok kvalifikovanej obsluhy. Pilotný projekt nasadenia harvesterovej technológie v podmienkach Lesov SR, š.p. prebehol v roku Predmetom záujmu a odskúšania tejto modernej techniky bolo jej nasadenie vo výchovných ťažbách ihličnatých, prípadne prevažne ihličnatých porastoch so sklonom max. do 40 %. Bolo spracovaných vyše m³. V roku 2004 pilotný projekt pokračoval a bolo spracovaných viac ako m³ dreva. HRT 8% LAN s HRT 2% LAN 7% Klasické technológie 83% Prehľad spracovania hmoty HRT Rok Ťažba celkom Ťažba HRT Podiel v % Počet HRT v mil. m³ v m³ dodávateľský , , , , , , ,33 20 V roku 2004 sa Lesy SR, š.p. rozhodli zakúpiť jeden harvesterový uzol. Ako optimálne riešenie bol vybratý harvester strednej kategórie spolu s forvarderom od rovnakého výrobcu. Zakúpený harvester, typ JOHN DEERE 1270 D, bol dodaný pre Odštepný závod lesnej techniky Banská Bystrica Forwarder (vývozná kolesová súprava), typ JOHN DEERE 1110 D, bol zakúpený a dodaný pre Odštepný závod lesnej techniky

12 Vzhľadom na rozdielny termín dodania harvestera a forwardera, mohli byť oba stroje nasadené ako kompletný harvesterový uzol až v mesiaci október Za rok 2005 spracoval cez 4000 m³. Plán na rok 2006 je cez m³. LANOVKY S HARVESTEROVOU HLAVICOU Pilotný projekt nasadenia horských lanoviek bol uskutočnený v roku Na odskúšanie toho systému približovania dreva boli vybraté kalamitné porasty na OZ Rožňava v objeme približne m³ vo svahoch bežne nad 40 %. Aj na základe tejto pozitívnej skúsenosti Lesy SR, š.p. zakúpili jednu modernú lanovku typu Mounty Táto lanovka je inštalovaná na podvozku vozidla MAN 6x6. Nosnosť lanovky je 4 tony, dosah 800 m, hydraulický manipulátor Penz je vybavený harvesterovou hlavicou WOODY 60. Súčasťou lanovky sú aj dva vozíky pre prevádzku po svahu (Woodliner) a proti svahu (Liftliner). Procesorová lanovka MOUNTY bola okamžite po dodaní nasadená do spracovania kalamity na OZ Beňuš, pričom skúsenosti z jej doterajšieho nasadenia sú jednoznačne pozitívne : - nasadenie procesorovej lanovky je optimálne predovšetkým v ihličnatých ťažbách - trasy lanovky boli priamo napojené na odvoznú sieť OZ - vyrobené hotové sortimenty dreva sa priamo pri lanovke nakladali na odvoznú súpravu (so zadnou montážou HR) - odpadá odvetvovanie stromov v poraste a odťahovanie dreva od lanovky na odvozné miesto - odvetvovanie a výroba hotových sortimentov dreva harvesterovou hlavicou Woody na odvoznej ceste zvyšujú bezpečnosť pri práci a zvyšujú výkonnosť a efektivitu lanovkovej technológie Pre rok 2006 bol postavený plán výkonov tejto lanovky na m 3. Rovnako, ako pri harvesteroch, aj pri tejto technológii je dôležitá kvalitná a skúsená obsluha. Vyškolení operátori sú v procese zdokonaľovania. NOVÝ PROGRAM LESNÁ BIOMASA Zvláštnym, a pre pomery Slovenska novým prvkom, ktorý vstupuje do ťažbovovýrobného procesu priamo v lesnej prevádzke, je príprava a zužitkovanie biomasy. Lesy SR, š.p., ako jeden z mála subjektov, prakticky ihneď po svojom založení v roku 2000 začal s produkciou tohto významného, obnoviteľného zdroja energie. Komplexné spracovanie biomateriálu produkovaného lesom, sa muselo odraziť aj v zmene technológie a v celkovom prístupe lesného hospodára k jeho príprave. Objem výroby biomasy sa od prvých nesmelých pokusov dostal nad hranicu 150 tis. m 3 už v roku 2005, pričom plán na rok 2006 je vyrobiť m 3 biomasy. Výroba biomasy okrem dokonalejšieho zhodnotenia produkčných schopností lesa má vplyv aj na zmenu zaužívaných technologických postupov v ťažbovej činnosti. V prvom rade núti lesného hospodára využívať čo najviac metódu výroby sortimentov s primeraným podielom neodvetvených vrchovcových častí stromu, prípadne v porastoch s nízkou objemovosťou vo výchovných ťažbách do 50 rokov ponechať neodvetvené celé stromy. Efektivita procesu prípravy biomasy z pohľadu navrhovaných technologických postupov je pri stanovených cenách štiepky a odvoznej vzdialenosti veľmi ľahko vypočítateľná, podobne zvyšujúca sa potreba nasadenia viacoperačných strojov je v súlade so zásadami moderného hospodárenia v lesoch. 18

13 AKO ĎALEJ Snahou Lesov SR, š.p. je optimalizovať plánovanie a nasadenie vhodných technológií do takej miery a v takom časovom intervale, aby prekážky efektívnosti využitia moderných mechanizmov boli minimalizované, aby z pohľadu lesného hospodára boli vylúčené možné hrubé chyby pri ťažbovo-výrobnom procese a to aj v extrémnych situáciách neočakávaných náhodných ťažieb. K dosiahnutiu tohto cieľa by mala prispieť aj vzájomná spolupráca s TU Zvolen pri vypracovaní tzv. technologickej mapy ako vedecky odvodeného návodu pre lesného hospodára, určujúca technológiu a technologický postup, ktorý je v konkrétnom poraste najvýhodnejší. Samotné odborné spracovanie tejto úlohy chápeme ako prvý krok pri zdokonaľovaní používania optimálnych technologických postupov. Druhou podmienkou je vlastniť, alebo mať k dispozícii dostatočný počet požadovaných mechanizmov, prípadne dodávateľov prác, ktorí takéto mechanizmy vlastnia. Splnenie tejto podmienky úzko súvisí s cenovou politikou, ale aj so zámermi zriaďovateľa v oblasti všeobecného smerovania politiky obhospodarovania lesov SR. Predpokladom úspechu je zvládnutie a stabilizovanie vlastníckych vzťahov a v neposlednom rade permanentné zvyšovanie odbornej úrovne lesných hospodárov v intenciách svetového trendu modernizácie ťažbovo-výrobného procesu. Adresa autorov: Ing. Ján Švančara vedúci Odboru usmerňovania lesníckych činností Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica Tel : 048/ Fax : 048/ Mobil : 00421/ Ing. Ivan Špilda Odbor usmerňovania lesníckych činností Lesy SR, š.p. Námestie SNP 8, Banská Bystrica Tel : 048/ Fax : 048/ Mobil : 00421/

14 20

15 Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve ŤAŽBOVO-DOPRAVNÝ PROCES A PERSPEKTÍVY JEHO VÝVOJA VO VOJENSKÝCH LESOCH A MAJETKOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PODNIK PLIEŠOVCE. TEODOR DERCO 1. ÚVOD Vojenské lesy a majetky SR, š. p. Pliešovce (VLM) vznikli po rozdelení Československa v r Podnik vznikol pre potreby efektívneho a ekologického obhospodarovania lesnej a poľnohospodárskej pôdy vo vojenských výcvikových priestoroch armády SR. Podnik hospodári na výmere ha lesnej pôdy s ročnou ťažbou cca m 3. Tvoria ho štyri odštepné závody: Malacky, Pliešovce, Kežmarok a Kamenica nad Cirochou. Výrobné podmienky u jednotlivých odštepných závodov Vojenských lesov a majetkov š.p. Pliešovce sú veľmi rôznorodé čo vyplýva z rôznych prírodných podmienok, drevinového zloženia, preto aj technológie výchovy lesa a ťažieb dreva sú rôzne. Iný postup pri obnove lesa sa vykonáva v oblasti Záhorskej nížiny pri obnove borovice, kde sa používa desaťročia overený holorubný hospodársky spôsob, iný zase v oblasti Javoria, Levočských vrchov a Vihorlatu, kde je namieste jemnejší spôsob hospodárenia za podpory prirodzeného zmladenia. Územie VLM je preto pre lesnícky cítiaceho človeka veľmi atraktívne a z hľadiska lesnícky činností zaujímavé, kde sa dá odborne veľmi dobre realizovať. VLM investujú nemalé prostriedky na obnovu strojového parku a progresívnych ťažbových technológií. Zavedením evidencie vyťaženého dreva cez Timbatec-Pocet, čo je vlastne malý terénny počítač sa vojenské lesy zaradili medzi špičku v lesníckej činnosti na Slovensku. Samozrejme že všetky uvedené skutočnosti kladú zvýšené nároky na odbornosť a kreativitu lesníckeho personálu. Vysoké odborné nároky a rýchly trend zavádzania nových technológií a informačných systémov umožňuje VLM úspešne uspieť v konkurencii z inými lesníckymi organizáciami na trhu v rámci Slovenskej republiky. 2. SÚČASNÝ STAV ŤAŽBOVO-DOPRAVNÉHO PROCESU U VLM Ťažbovo-dopravný proces je v priamej úmere závislý od konfigurácie terénu, výrobných úloh, drevinového zloženia a sortimentovej skladby v danej oblasti. Preto aj technológie ťažby u jednotlivých odštepných závodov (OZ) vojenských lesov a majetkov sú rozdielne. Jednotlivé odštepné závody hospodária vo vojenských obvodoch, ktoré majú veľmi špecifické podmienky, od Záhorskej nížiny cez pohorie Javorie, Levočské vrchy až po Vihorlat na východe. Vojenské lesy musia pri svojej hospodárskej činnosti vziať do úvahy nielen zvýšenú činnosť cvičiacich vojsk, ale aj záujmy ochrany prírody, preto že v okolí výcvikových priestoroch sa nachádzajú chránené územia, čo kladie na lesnícky personál zvýšené nároky pri plnení si svojich pracovných povinností. Veľká časť územia VLM patrí medzi významné vodohospodárske oblasti s I. - III. stupňom ochrany a je významným zdrojom pitnej vody, čoho význam bude v budúcnosti naďalej vzrastať vzhľadom na strategický význam vody. Preto na týchto územiach VLM 21

16 hospodária v súlade s vodohospodárskymi a ekologickými predpismi. Rozsah úloh u VLM je uvedený v tabuľke 1 a 2. Tabuľka 1 Úlohy ťažbovej činnosti na rok 2006 (VLM spolu) odštepný závod R Ukazovateľ tech.jed. Malacky Pliešovce Kežmarok Kamenica Spolu 1 Ťažba celkom m z toho ihličnatá m listnatá m Prvotný odvoz m Druhotný odvoz m Manipulácia dreva celkom m z toho na pni m na OM m na man. sklade m Vagonóvanie m Samovýroba celkom m z toho ihličnatá m listnatá m Dodávky dreva celkom m z toho ihličnaté m listnaté m Predaj dreva na pni m z toho ihličnatý m listnatý m Ťažba harvesterom m Tabuľka 2 Úlohy pestovnej činnosti na rok 2006 (VLM spolu) R Ukazovateľ tech. jed. odštepný závod Malacky Pliešovce Kežmarok Kamenica Spolu 1 Uhadzovanie haluziny ha Celoplošná príprava pôdy ha Umelá obnova lesa ha Spolupôsobenie pri umelej obnove ha Ošetrovanie MLP ha Ochrana MLP ha Oplocovanie MLP km Prečistky ha Prebierky celkom ha Prebierky celkom m z toho do 50 rokov ha z toho do 50 rokov m Premeny ha Prevody ha Rekonštrukcie ha Výstavba školiek ha

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

Konkurence na železnici

Konkurence na železnici MASARYKOVA UNIVERZITA Ekonomicko-správní fakulta Konkurence na železnici budoucnost pro 21. století nebo destrukce sítě? Sborník příspěvků ze semináře Telč 2012 editoři: Martin Kvizda Zdeněk Tomeš Brno

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

výmera smrečín na Slovensku je 502 tis. ha, čo predstavuje plošné zastúpenie 26,1 % (MORAVČÍK a kol. 2008). Uvedené skutočnosti v spojitosti s

výmera smrečín na Slovensku je 502 tis. ha, čo predstavuje plošné zastúpenie 26,1 % (MORAVČÍK a kol. 2008). Uvedené skutočnosti v spojitosti s PROGNÓZA NÁHODNÝCH ŤAŽIEB V SMREČINÁCH V DÔSLEDKU MECHANICKY PÔSOBIACICH ABIOTICKÝCH ŠKODLIVÝCH ČINITEĽOV V OBLASTI KYSUCE A ORAVA, TATRY, SPIŠ, SLOVENSKÉ RUDOHORIE Jozef KONÔPKA, Bohdan KONÔPKA Národné

More information

Acta Facultatis Ecologiae

Acta Facultatis Ecologiae Acta Facultatis Ecologiae Journal of Faculty of Ecology and Environmental Sciences Technical University in Zvolen Volume 20 2009 BELÁČEK B. Využitie vizualizačných technológií v krajinárskom výskume na

More information

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání)

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1 Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ZMLUVA O DIELO č. ZML 1100632 uzavretá v súlade s

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation

Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Economic efficiency of agricultural enterprises and its evaluation Ekonomická efektivnost zemìdìlských podnikù a její hodnocení E. ROSOCHATECKÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic Abstract:

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

Importance of the ICT sector for Slovakia

Importance of the ICT sector for Slovakia Importance of the ICT sector for Slovakia 2016 Úvod IT Asociácia predstavuje pod názvom Význam IKT sektora pre Slovensko v poradí už tretiu analýzu postavenia sektoru informačných a komunikačných technológií

More information

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava www.reformazdravotnictva.sk Corporate Design: M.E.S.A. 10 Consulting Group Obálka & Print: Publicis Knut Copyrights Pre reformu zdravotníctva

More information

RIADENIE KVALITY V PROCESE KAMENÁRSKEJ VÝROBY

RIADENIE KVALITY V PROCESE KAMENÁRSKEJ VÝROBY RIADENIE KVALITY V PROCESE KAMENÁRSKEJ VÝROBY Ing. Henrieta PAVOLOVÁ, PhD., Mgr. Mária Muchová Abstrakt Predkladaný príspevok sa zaoberá riadením kvality vo výrobe výrobkov z prírodného kameňa. Podáva

More information

Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA B I A T E C B I A T E C Strieborná zberateľská minca Pamiatková rezervácia Košice Už dvadsať rokov vydáva Národná banka Slovenska

More information

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13

GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA GEOGRAFIE A REGIONÁLNEHO ROZVOJA GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE 13 TRENDY REGIONÁLNEHO ROZVOJA V EURÓPSKEJ ÚNII NITRA 2009 GEOGRAFICKÉ INFORMÁCIE

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

Princípy ochrany dospelých smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom. Rastislav Jakuš Miroslav Blaženec editori A K A D É M V I E D S L O V E N S K Á

Princípy ochrany dospelých smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom. Rastislav Jakuš Miroslav Blaženec editori A K A D É M V I E D S L O V E N S K Á Rastislav Jakuš Miroslav Blaženec editori S L O V E N S K Á A K A D É M I A V I E D S L O V A C A A C A D E M I A S C I E N T I A R U M Princípy ochrany dospelých smrekových porastov pred podkôrnym hmyzom

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI

BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI BIOETANOL: SÚČASNÉ TRENDY VO VÝSKUME A V PRAXI MARTIN ŠULÁK a DANIELA ŠMOGROVIČOVÁ Oddelenie biochemickej technológie Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

More information

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA ODHAD MOŽNÝCH VPLYVOV ZAVEDENIA EURA NA PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR V SR

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA ODHAD MOŽNÝCH VPLYVOV ZAVEDENIA EURA NA PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR V SR NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA ODHAD MOŽNÝCH VPLYVOV ZAVEDENIA EURA NA PODNIKATEĽSKÝ SEKTOR V SR Odbor výskumu NBS Jún 2006 Národná banka Slovenska, 2006 Prezentované názory a výsledky v tejto štúdii sú názormi

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

Polymérne konštrukčné materiály

Polymérne konštrukčné materiály Polymérne konštrukčné materiály Odborná publikácia Tatiana Liptáková, Pavol Alexy, Ernest Gondár, Viera Khunová Recenzenti: prof. Ing. Ivan Hudec, PhD. prof. Ing. Ivan Chodák, DrSc. Vedecký redaktor: prof.

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

INFLUENCE OF WORK INJURIES AND ILLNESSES ON ECONOMICAL AND TIME ASPECT OF THE WORK

INFLUENCE OF WORK INJURIES AND ILLNESSES ON ECONOMICAL AND TIME ASPECT OF THE WORK INFLUENCE OF WORK INJURIES AND ILLNESSES ON ECONOMICAL AND TIME ASPECT OF THE WORK ĽUBOMÍR IVAN Abstract The aim of the submitted article is to analyze how the work injuries occurrence, occupational diseases

More information

Podniková ekonomika a manažment Elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku Číslo 2 Rok 2015 ISSN 1336-5878

Podniková ekonomika a manažment Elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku Číslo 2 Rok 2015 ISSN 1336-5878 Podniková ekonomika a manažment Elektronický vedecký časopis o ekonomike, manažmente, marketingu a logistike podniku Číslo 2 Rok 2015 ISSN 1336-5878 Editorial Podniková ekonomika a manažment Elektronický

More information

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra sociálneho rozvoja a práce REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Vedecký recenzovaný on-line časopis Ročník I číslo 2/2015 ISSN 2453 6148

More information

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Akzo Nobel Car Refinishes bv Automotive and Aerospace Coatings Tento výrobok je určený pre profesionálnu povrchovú úpravu automobilov podľa referencií uvedených v technickom liste výrobcu. ODDIEL 1 Identifikácia

More information

Udržateľné miesto výstavby

Udržateľné miesto výstavby Projekt LEED kategórie Udržateľné miesto výstavby Voda Energia Materiály Kvalita vnútorného prostredia Hranice úrovní Pôvodné a prispôsobené druhy Dažďová voda Ochrana alergikov (opeľovanie hmyzom vs

More information

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU

PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU ACTA FACULTATIS TECHNICAE XVI ZVOLEN SLOVAKIA 2011 PRODUCT LIFE CYCLE COST MANAGEMENT RIADENIE NÁKLADOV ŽIVOTNÉHO CYKLU VÝROBKU František FREIBERG Erika SUJOVÁ ABSTRACT: The management of life cycle costing

More information

Projekt zlepšení komplexního řízení zásob ve firmě TOP DRINKS, s. r. o. Bc. Pavol Hanták

Projekt zlepšení komplexního řízení zásob ve firmě TOP DRINKS, s. r. o. Bc. Pavol Hanták Projekt zlepšení komplexního řízení zásob ve firmě TOP DRINKS, s. r. o. Bc. Pavol Hanták Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cieľom diplomovej práce je analyzovať súčasný stav riadenia zásob v spoločnosti

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

OUTSOURCINGOVÉ MODELY A PREVÁDZKA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

OUTSOURCINGOVÉ MODELY A PREVÁDZKA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU OUTSOURCINGOVÉ MODELY A PREVÁDZKA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU Bohuslav Martiško Fakulta financií, Univerzita Mateja Bela, Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica, SR bohuslav.martisko@umb.sk Abstrakt Článok

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

Rozhovory Ivan Kúdela a Milan Anjel ROSALINE 2009 všetko o bezpečnosti v cestnej doprave, závery kongresu Kampane a projekty zamerané na bezpečnosť

Rozhovory Ivan Kúdela a Milan Anjel ROSALINE 2009 všetko o bezpečnosti v cestnej doprave, závery kongresu Kampane a projekty zamerané na bezpečnosť ROČNÍK/YEAR XIV ZVLÁŠTNE VYDANIE ROSALINE 2009 BRATISLAVA INFORMATIKA KOMUNIKÁCIE PODNIKANIE INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovory Ivan Kúdela a Milan Anjel ROSALINE 2009 všetko o bezpečnosti v

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

Ochrana osôb a majetku

Ochrana osôb a majetku Ochrana osôb a majetku Ing. Tomáš Loveček, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra bezpečnostného manažmentu 1 Terminológia - Ochrana ochrana (angl.: Protection) Starostlivosť

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti Konsolidovaná účtovná závierka za rok, KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT za rok, v tis. EUR Bod 2013 2012 Úrokové výnosy 7 295 075 163 724 Úrokové náklady

More information

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT

THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Lucia MURÍNOVÁ Jan ŠINOVSKÝ THE TWO-FACTOR THEORY AND WORKING TIME ARRANGEMENT Rudolf HORÁK (recenzent) Abstract: This paper presents main principles of The two-factor theory also known as Herzberg's motivation-hygiene

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

ZHODNOTENIE VPLYVU HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA STROJÁRSKY PRIEMYSEL SR IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS TO THE MACHINE ENGINEERING INDUSTRY OF SR

ZHODNOTENIE VPLYVU HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA STROJÁRSKY PRIEMYSEL SR IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS TO THE MACHINE ENGINEERING INDUSTRY OF SR ZHODNOTENIE VPLYVU HOSPODÁRSKEJ KRÍZY NA STROJÁRSKY PRIEMYSEL SR IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS TO THE MACHINE ENGINEERING INDUSTRY OF SR Elena Širá ABSTRACT This article analyze through selected indicators

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka Contractual system and Recodification of the Civil Code Dokazovanie v civilnom procese Discovery in Civil Proceedings Sekcia občianskeho práva Civil

More information

Societas pedologica slovaca

Societas pedologica slovaca Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava Societas pedologica slovaca Lesnícka fakulta TU Zvolen Katedra prírodného prostredia Lesníckej fakulty TU Zvolen 2 Piate pôdoznalecké dni 2008 Výskumný

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Lesnícka fakulta TU Zvolen. Societas pedologica slovaca. Katedra prírodného prostredia Lesníckej fakulty TU Zvolen

Lesnícka fakulta TU Zvolen. Societas pedologica slovaca. Katedra prírodného prostredia Lesníckej fakulty TU Zvolen Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava Societas pedologica slovaca Lesnícka fakulta TU Zvolen Katedra prírodného prostredia Lesníckej fakulty TU Zvolen 2 Piate pôdoznalecké dni 2008 Výskumný

More information

automobilky, register automotive, dodávatelia, robotika, automatizácia, t ti á i zváranie,

automobilky, register automotive, dodávatelia, robotika, automatizácia, t ti á i zváranie, 4 / 120 Kč www.leaderpress.sk 1/2013 6. ročník marec 2013 Časopis o automobilovom priemysle, strojárstve a ekonomike ai magazine 1/2013 a u t o m o t i v e i n d u s t r y Journal about the automotive

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 15 th International Scientific

More information

ANALÝZA VÝVOJA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ANALÝZA VÝVOJA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ANALÝZA VÝVOJA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Anna Bánociová Úvod Za kolísku vzniku dane z pridanej hodnoty sa považuje štát Michigan (USA), kde bola zavedená prvý krát, a to už v roku

More information

POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK. Obsah

POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK. Obsah POLYMÉRNE ÍLOVÉ NANOKOMPOZITY KAROL JESENÁK Katedra anorganickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, 842 15 Bratislava, Slovenská republika jesenak@fns.uniba.sk Došlo 16.1.06, prepracované

More information

Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu

Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu Pezinok 2013 Recenzenti: doc. JUDr. Ján Husár, Csc. doc. JUDr. Monika Jurčová,

More information