"ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 2015"

Size: px
Start display at page:

Download ""ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research Protection @Copyright 2015""

Transcription

1 "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 215" - Bloomberg กล มเด นเร อเทกอง (น าหน กการลงท น : เท าตลาดฯ) ด ชน BDI ในว นอ งคารท ผ านมาพล กกล บมาลดลงจากว นก อน หน า 1.6% เป นว นแรก อย ท 1,46 จ ด ขณะท ด ชน BSI และ BSHI (ด ชน ค าระวางเร อขนาด Supramax และ Handysize ท TTA และ PSL ให บร การอย ) ฟ นต ว.77% และทรงต ว ตามล าด บ ว นพ ธท 19 ส งหาคม พ.ศ. ด ชน ค าระวางเร อ ณ ว นท 18 ส.ค. BDI BCI BPI BSI BHSI Capesize Panamax Supramax Handysize 1,46 1,838 1, % -3.92% -.47%.77%.% ราคาส นแร เหล กท ท า Tianjin (เหร ยญฯต อต น) % Change -.2%.7%.% -.4% Average BDI BCI BPI BSI BSHI BDI BCI BPI BSI BHSI Index Index Index Index Index % chg. % chg. % chg. % chg. % chg. 1Q , % -32% 8% 6% 6% 2Q , % 2% 1% 15% 17% 3Q56 1,292 2,217 1, % 73% 15% 5% 1% 4Q56 1,854 2,891 1,781 1, % 3% 59% 44% 3% 1Q57 1,371 2,16 1,32 1, % -3% -27% -17% -2% 2Q , % -18% -4% -23% -27% 3Q , % 12% -6% -1% -16% 4Q57 1,12 2,15 1, % 13% 41% 1% 16% 1Q % -74% -42% -34% -26% 2Q % 41% 8% 5% -4% 3Q58 TD 1,31 1,842 1, % 134% 62% 31% 2% การกล บมาอ อนต วอ กคร งของด ชน BDI ได ร บป จจ ยลบบางส วนมาจาก แผนการหย ดงานประท วงของพน กงานในกรมศ ลกากร ประเทศบราซ ล เพ อต อรองอ ตราค าจ างและว นหย ด โดยจะเร มม การหย ดงานในว นน เป นว นแรก ส งผลให เก ดความก งวลต อความ ล าช าในการด าเน นงานท ท าเร อ จากการม พน กงานตรวจสอบส นค าท ไม เพ ยงพอก บปร มาณส นค าท ต องตรวจสอบ เป นผลให จ านวน เร อท ท าเร อล นท า แต ท งน ย งคงต องต ดตามต วเลขสต อกส นแร เหล กท ท าเร อประเทศจ น ซ งป จจ บ น อย ระด บต ากว าค าเฉล ย ย อนหล ง 3 ป ราว 16.3% ท ล านต น อาจเป นป จจ ยผล กด นให ม การ Restocking ส นแร เหล กในช วงปลายป และผล กด นความ ต องการใช เร อเทกองในช วงด งกล าว โดยรวมในระยะส นด ชน BDI ย งไม ม ป จจ ยผล กด นช ดเจน จ งคาดว าด ชน BDI ในในว นน ย งจะ เคล อนไหวในกรอบแคบๆ ท งน ด วยค าเฉล ย ด ชน BSI และ BSHI (ด ชน ค าระวางเร อขนาด Supramax และ Handsize ท TTA และ PSL ให บร การ) ต งแต ต นงวด 3Q58 ถ งป จจ บ น (QTD) เพ มข น 31% qoq และ 2% qoq ตามล าด บ โดยย งคงฟ นต วต อเน องจากการเข าส ฤด กาลขนส งเมล ดธ ญพ ช จากทว ปอเมร กาใต สะท อนแนวโน มรายได ค าระวางเร อเทกองในงวด 3Q58 ของ TTA และ PSL ให ม โอกาสฟ นต วจากงวดก อนหน า โดยเฉพาะ TTA ท ม การพล กกล บมาม ก าไรปกต ต งแต งวด 2Q58 ท 75 ล านบาท หล งบร ษ ทย อยเมอร เมดได น าเร อ Subsea 3 ล าใหญ กล บมาด าเน นงานอ กคร งหล งเข าอ ซ อมเร อไปตลอดงวด 1Q58 ซ งคาดว าจะเป นจ ดต าส ดของป และคาดจะม ก าไรเต บโตต อเน องใน งวด 3Q58 ซ งจะท าจ ดส งส ดของป จ งคงค าแนะน า ซ อ ม Upside จากราคาป จจ บ น 49% ขณะท กล มเด นเร อประเภทคอนเทนเนอร (RCL) ท แม จะได ร บผลกระทบจากการแข งข นต ดราคาของผ ประกอบการายใหญ ของโลก จากซ พพลายเร อขนาดใหญ ท ล นตลาด แต เช อว า จะเป นเพ ยงผลกระทบทางอ อมเท าน น เน องจาก RCL ม กองเร อขนาดเล ก ไม ใช ขนาดท ม การแข งข นอย ในป จจ บ น (ขนาดใหญ ) อ กท ง อ ต อเร อส วนใหญ หย ดต อเร อขนาดของ RCL ไปแล ว เร อของ RCL จ งเป นเร อ ท ม ความต องการส งต อเน อง รวมถ งกลย ทธ ในการบร หารจ ดการกองเร อแบบ Optimization ช วยให RCL สามารถร กษาระด บค าระวาง เร อให ไม ลดลงเท าก บอ ตสาหกรรมท ชะลอต วอย ในช วงท ผ านมา และในงวด 3Q58 RCL ย งได ร บผลบวกจากราคาน าม นเตาท ม ราคา เฉล ย ลดลงแล วกว า 19.23% qoq โดยรวม ฝ ายว จ ยจ งคาดว า RCL จะม ก าไรปกต ในป อย ท 3 ล านบาท เต บโต 56.6% yoy ท งน ก าหนดม ลค าพ นฐานป (อ ง PBV ท 1 เท า ใกล เค ยงค าเฉล ยของกล มฯท 1.9 เท า) อย ท 12 บาท ม Upside 6% จ ง แนะน า ซ อ ข อม ลในเอกสารฉบ บน รวบรวมมาจากแหล งข อม ลท น าเช อถ อ อย างไรก ด บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม สามารถท จะย นย นหร อร บรองความถ กต องของข อม ลเหล าน ได ไม ว าประการใด ๆ บทว เคราะห ใน เอกสารน จ ดท าข นโดยอ างอ งหล กเกณฑ ทางว ชาการเก ยวก บหล กการว เคราะห และม ได เป นการช น า หร อเสนอแนะให ซ อหร อขายหล กทร พย ใด ๆ การต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ใด ๆ ของผ อ าน ไม ว าจะเก ดจาก การอ านบทความในเอกสารน หร อไม ก ตาม ล วนเป นผลจากการใช ว จารณญาณของผ อ าน โดยไม ม ส วนเก ยวข องหร อพ นธะผ กพ นใด ๆ ก บ บร ษ ทหล กทร พย เอเซ ย พล ส จ าก ด ไม ว ากรณ ใด

2 "ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 215" ว นพ ธท 19 ส งหาคม พ.ศ. Top 2 Net Buying Value (B m) Top 2 Net Selling Value (B m) Stock Date Net Stock Date Net 18-Aug 17-Aug 14-Aug 13-Aug 11-Aug (YTD) 18-Aug 17-Aug 14-Aug 13-Aug 11-Aug (YTD) BBL ,395.4 AOT -1, ,84.2 KBANK ,347.5 SCB ,152.5 SCC ,986.6 INTUCH ,54.1 CPALL ,1.1 BDMS ,573.4 PTT ,621.9 CPN BH ,572.9 CENTEL ,19.2 JAS BEAUTY TASCO ,35.8 AAV ,41.7 IFEC ADVANC ,116.8 MINT ,43.8 TMB ,292.7 TVO TRUE ,278. BIGC CPF TUF ,915.4 AP HMPRO TIPCO EGCO ,51.2 BTS ,634.7 GUNKUL BEC THREL n.a PTTEP EA THCOM BLA SPALI STEC ,265.4 DTAC Top 2 Most Active by Value (B m) Top 2 NVDR Daily Outstanding Stock Date: 18 Aug 215 Net Stock Thai NVDR's Paid Up Capital % of Paid Up Total Buy Sell Net % * (YTD) Investment Shares Capital AOT 2, , , ,84.2 TISCO-P 22,399 33, KBANK 1, ,347.5 BBL 639,47,23 1,98,842, INTUCH ,54.1 KBANK 574,216,75 2,393,26, BBL ,395.4 INTUCH 692,641,168 3,26,42, SCB ,152.5 LH 2,48,843,359 11,72,46, SCC ,986.6 TWFP 18,766,721 95,6, PTT ,621.9 EGCO 9,8, ,465, BDMS ,573.4 CGH-W1 135,328, ,48, CPN RATCH 216,727,328 1,45,, CPALL ,1.1 THIP 1,143,5 8,, MINT ,43.8 AP 43,22,74 3,145,899, PTTGC ,722.9 MALEE 18,667,796 14,, ADVANC ,116.8 GL 154,31,136 1,196,777, CENTEL ,19.2 LPN 184,983,666 1,475,698, BH ,572.9 LH-W3 4,244, ,7, DTAC TCAP 159,398,94 1,277,816, JAS TASCO 192,248,1 1,542,931, TRUE ,278. GBX 134,976,6 1,89,76, KTB THRE 494,518,997 4,214,993, TPIPL PRANDA 47,22,4 49,529, Source : set.or.th

3 ห นท ขายชอร ต (Short Sell) ข อม ลการขายชอร ต ณ ว นท 18 สงหา คม ว นพ ธท 19 ส งหาคม พ.ศ. AAV ADVANC AOT AP BANPU BBL 667,1 975,6 15,6 5, 26,278,. 2,87,188. 3,619,2. 282,5..36% BCP 313,6 6,837,36..25% BDMS 14,7 17,148, % BEC 4,2 1,373, % BH 283, 5,316, % BMCL 115,5 3,796, % BTS 7,4 1,612, % CENTEL 35, 631,5..36% CK 1,162,7 1,91, % CPALL 19, 6,387,5..24% CPF 15,9 3,698,41..4% CPN 49,1 2,45, % DTAC 1,141,5 22,849,7..61% EARTH 558,6 23,738,55..84% EGCO 32,5 2,141,3..11% ERW 3,4 136,8. 4.5% GLOW 2,8 429,8..99% GUNKUL 1, 37,8..64% HMPRO 15,4 1,359,5..19% INTUCH 4,2 86,51..75% IRPC 69,2 422,12..2% ITD 16,9 1,368, % IVL 6,57,5 25,789,85..6% JAS 976, 6,982, % KBANK 156,6 3,836,52..8% KTB 36,8 184,. 5.91% KTC 874,3 149,78,15..44% LH 3,277,9 56,695, % M 1, 82,55..1% MAJOR 96,8 773, % MINT 9,6 544, % MONO 15, 4,792,5..11% PS 1,368,3 31,958, % 11,7 3, % PTTEP 14,6 343, % PTTGC 1,4,5 296,42, % RATCH 14,9 8,327, % ROBINS 2,532,6 147,934, %.14% S 8,2 446, % SAWAD 5,8 221, % SCB SCC 5,5 1 31,775. 3, % SPALI 99,8 14,1,5..1% STEC 42,9 22,148,4..6% TCAP 5,6 93,52..% THAI 43, 9,646,..7% THCOM 1,5 3,15,. 1.44% TMB 226,7 2,322,49..5% TOP 15,8 3,598, % TPIPL 4,881, 1,84, % TRUE 115,3 5,552, % TTCL 6,492,4 14,841, % TTW 9,81,8 88,847, % TUF 4, 972,. 2.8% UNIQ 42, 489,3. 1.2% UV 5,2 918, % VGI 8, 5, 3, 1,48,. 21,. 18, %.92%.43%.32%.11%.54% หล กทร พย ปร มาณห นท ขายชอร ต ม ลค าการขายชอร ต %ปร มาณการขายชอร ตเท ยบก บปร มาณ (ห น) (บาท) การซ อขายแบบ Auto Matching หมายเหต -ไม รวมรายการขายชอร ตของสมาชกท เป นผ ร วมค าหน วยลงท นหร อผ ด แลสภาพคล องของหน วยลงท นของกองท นรวมอ ท เอฟ เพ อบ ญชบร ษ ทประเภทเพ อท าก าไรจากสวนต างของราคาหร อเพ อด แลสภาพคล อง แล วแต กรณ ท มา : set.or.th

4 ว นพ ธท 19 ส งหาคม พ.ศ. รายงานการเปล ยนแปลงการถ อหล กทร พย ของผ บร หาร (แบบ 59-2) ประจ าว นท 18 สงหาคม ช อบร ษ ท ว ธ การได มา/จ าหน าย ช อผ บร หาร ประเภทหล กทร พย ว นท ร บเอกสาร ว นท ได มา/จ าหน าย จ านวน ราคา AJD ขาย เอนก พ ฒนสฤษฎ ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 3,, 1.39 AJD ขาย เอนก พ ฒนสฤษฎ ใบส าค ญแสดงส ทธ ท จะซ อห น 18/8/ 17/8/ 1,,.97 APCO ซ อ พ เชษฐ ว ร ยะจ ตรา ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 1, 1.74 APCO ซ อ อร ณ ว ร ยะจ ตรา ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 1, 1.74 ASIMAR ขาย ประว ต จ นทร เร อง ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 8, 3.72 BA ซ อ ปราเสร ฐ ปราสาททองโอสถ ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 3,536, BDMS ซ อ ปราเสร ฐ ปราสาททองโอสถ ห นสาม ญ 18/8/ 14/8/ 1,1, 19.4 BDMS ซ อ ปราเสร ฐ ปราสาททองโอสถ ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 1,5, BLAND ซ อ อ ษฎ ค ณ ศร ส ญยนนท ใบส าค ญแสดงส ทธ ท จะซ อห น4 17/8/ 1/8/ 1,.37 ECL ซ อ ปร ชา ว ระพงษ ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 9, 1.73 GL ซ อ โศณ ต พ ชญางก ร ห นสาม ญ 17/8/ 14/8/ 7, 13.9 GUNKUL ซ อ พงษ สกร ด าเน น ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 2, 21.3 HFT ขาย ฉ ฝง หล น ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 25, 4.56 M ซ อ สมชาย พ พ ธว จ ตรกร ห นสาม ญ 18/8/ 14/8/ 128, M ซ อ สมชาย พ พ ธว จ ตรกร ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 1, RS โอนออก ส รช ย เชษฐโชต ศ กด ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 1,,. SAPPE ขาย นท อ อนอ น ห นสาม ญ 18/8/ 14/8/ 2, SAPPE ขาย นท อ อนอ น ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 4, SPALI ซ อ ประท ป ต งมต ธรรม ห นสาม ญ 18/8/ 13/8/ 2,617, SPALI ซ อ ประท ป ต งมต ธรรม ห นสาม ญ 18/8/ 14/8/ 3, 16.8 SPALI ซ อ ประท ป ต งมต ธรรม ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 45, SPALI ซ อ อ จฉรา ต งมต ธรรม ห นสาม ญ 18/8/ 13/8/ 2,617, SPALI ซ อ อ จฉรา ต งมต ธรรม ห นสาม ญ 18/8/ 14/8/ 3, 16.8 SPALI ซ อ อ จฉรา ต งมต ธรรม ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 45, SVI ขาย ว รพ นธ พ ลเกษ ห นสาม ญ 18/8/ 13/8/ 73, SVI ขาย ว รพ นธ พ ลเกษ ห นสาม ญ 18/8/ 14/8/ 1, TPIPL ขาย ทย ต ศร ย กต ส ร ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 2,, 2.15 TRU ซ อ ปร ชา อรรถว ภ ชน ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 1, 3.88 TSC ซ อ ทว ฉ ตร จ ฬางก ร ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 3, UTP ซ อ ว ชชระ ช นเศรษฐวงศ ห นสาม ญ 18/8/ 14/8/ 16, 3.65 UTP ซ อ ว ชชระ ช นเศรษฐวงศ ห นสาม ญ 18/8/ 17/8/ 288, 3.56 ท มา : sec.or.th รายงานการได มา/จ าหน ายหล กทร พย ของก จการ (แบบ 246-2) ประจ าว นท 18 สงหาคม ช อ ช อผ ได มา/จ าหน าย 2 sell/buy/เพ ม-ลด ประเภท %ได มา/ %หล งได มา/ ว นท ได มา/ หมายเหต 3 บร ษ ท concert party/ หล กทร พย 1จ าหน าย 2 จ าหน าย 2 จ าหน าย เพ ม-ลด ม.258 RS นาย ส รช ย เชษฐโชต ศ กด sell ห น /8/ 1 ห น หมายถ ง ห นสาม ญหร อห นบ ร มสทธ หร อใบแสดงสทธ ในผลประโยชน ท เก ดจากหล กทร พย อ างอ งไทย (DR) 2 กรณ ท ม การรายงานเป นกล ม ชอผ /จ าหน าย ได มา จะแสดงข อม ลของบ คคลในกล มท ม การเปล ยนแปลง สวน %การได มา/จ าหน าย และ %หล งการได มา/จ าหน าย จะแสดงต วเลขของท งกล ม และบ คคลตามมาตรา ข อม ลเบ องต น หมายถ ง ข อม ลย งไม ครบถ วน และ/หร อ อย ระหว างการสอบทาน ฉบ บแก ไข หมายถ ง ผ รายงานย นเอกสารช ดใหม เพ อแก ไขช ดเด ม ท มา : sec.or.th

5 ASIA PLUS SECURITIES CO.,LTD. Broker#8. Research 215 ว นพ ธท 19 ส งหาคม พ.ศ. หล กทร พย หล กทร พย ท เข าข ายมาตรการก าก บการซอขาย ส นส ด หล กทร พย Cash Balance ตามเกณฑ เด ม ระด บ 1 Cash Balance ตามเกณฑ Trading Alert ระด บ 2 ระด บ 3 ว นเร มต น ว นส นส ด ว นเร มต น ว นส นส ด ว นเร มต น ว นส นส ด ว นเร มต น ว นส นส ด 14 AJD-W ก.ย PICO ก.ย VTE 17 4 ก.ย VTE-W ก.ย KC 17 4 ก.ย DIMET 13 1 ก.ย DIMET-W ก.ย BTC 1 18 ก.ย PAE 1 18 ก.ย PAE-W ก.ย SPA STAR STAR-W APCS DAII 3 11 ก.ย TSF 3 11 ก.ย AJP AJP-W TAKUNI ม.ค GENCO 27 4 ก.ย GENCO-W ก.ย SANKO 27 4 ก.ย THE 27 4 ก.ย TRUBB 27 4 ก.ย LIVE LIVE-W BSM BSM-W HPT ระด บ 1) หล กทร พย ท เข าข ายมาตรการก าก บการซอขาย (Cash Balance) ระด บ 2) ห ามค านวณวงเง นซอขาย Cash และ Balance ระด บ 3) ห าม Net settlement, ห ามค านวณวงเง นซอขาย Cash และ Balance ท มา : ตลท.

6 v 679 ว นพ ธท 19 ส งหาคม พ.ศ. ราคาน าม นด บ ราคาขายปล กน าม นส าเร จร ปตลาดส งคโปร เหร ยญฯ/บาร เรล Nymex = (+.46) Dubai = (-.62) เหร ยญฯ/บาร เรล เบนซ นพ เศษไร สารตะก ว = ด เซลหม นเร ว = 57.2 น าม นเตา = 4.16 ท มา : Bloomberg ท มา : ไทยออยล ค าการกล นของส งคโปร ด ชน ค าระวาง BDI เหร ยญฯ/บาร เรล 16 18/8/58 = 5.8 (+.7) , 1,5 1, 5 จ ด 18/8/58 = 1,46 (-17) พ.ย. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 58 พ.ค. 58 ท มา : APEX ท มา :Bloomberg 2, 1,5 1, 5 จ ด 8,687 Baltic Dry และรายได ค าระวางของ PSL 6,575 7,854 6,74 5,757 พ.ย. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 58 พ.ค. 58 เหร ยญฯ/ล า/ว น 1, 8, 6, 4, 2, จ ด 2, 1,5 1, 5 Baltic Dry และรายได ค าระวางของ TTA 9,33 8,641 8,91 8,683 6,244 พ.ย. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 58 พ.ค. 58 เหร ยญฯ/ล า/ว น 1, 8, 6, 4, 2, Baltic Dry Index รายได ค าระวาง PSL ท มา : lme.co.uk ท มา : Bloomberg ต น 1,5, 1,, 5, ราคาส งกะส Stock 462,925 ต น Price 1, , 4, 3, 2, 1, US$/Ton ท มา : lme.co.uk ท มา : Bloomberg Baltic Dry Index ราคาเหล ก รายได ค าระวาง TTA HRC (CIS) = Slab (CIS) = 285

7 ราคาเอท ล น และโพรพ ล น ราคา HDPE, LDPE และ LLDPE 2, Ethylene Propylene 2,1 HDPE LLDPE LDPE 1,5 1,7 1, 1, ท มา : Datastream ท มา : Datastream ราคา PVC, EDC, VCM และ Ethylene PVC EDC Ethylene VCM 2, 1,6 ราคาพาราไซล น และเบนซ น Paraxylene Benzene 1,2 1,5 8 1, ท มา : Datastream ท มา : Datastream ราคา PTA, PET และ MEG PTA PET 2, MEG 1,6 1, ราคาถ านห น 13 ส.ค.58 = 6.4 เหร ยญ/ต น ท มา : Datastream ท มา : BANPU บาท / ก โลกร ม ราคาไก เป น ราคาก งขาว 61-7 ต ว/ก.ก. Avg = Avg = Avg = บาท / ก โลกร ม ม.ค. 57 พ.ค. 57 พ.ย. 57 ม.ค. 58 ม.ค. 58 พ.ค. 58 ท มา : สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร ท มา : สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร Avg = Avg = Avg =

8 Equity Calendar August 18, 215 August 215 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday New listing - Derrivative Warrant New listing - Derrivative Warrant New listing - Derrivative Warrant Change # shares/ board lot : XD DTAC13C1512A 1m PTT13P161A 5m BANP1C162A 67.3m SCC 5 shrs (from 1 shrs) TRUE13C161A 1m IRPC13P162A 5m BANP1P162A 33.33m ITD13P162A 1m BTS1C162A 87.19m XD XD S513C151A 1m BTS1P162A 4.17m CK1C162A m XD CK1P162A 72.58m CPAL1C162A 99.99m XR CPAL1P162A 53.45m TH HMPR1C162A 75.46m HMPR1P162A 4.53m Conversion ICHI1P162A 27.49m MBAX-W1 XE IVL1C162A 53.32m TTA-W3 (final, "SP") IVL1P162A 72.58m "SP" sign posted KTC1C162A 34.62m XN AP11C158A Conversion S51C1512A 5.41m XR TRUE11P158A BMCL13C158A S51P1512A 37.14m WR TRUE13P158A SAMA1C162A 88m "SP" sign posted SAMA1P162A 47.47m Conversion ROBI27C158A New shares trading SAWA1C162A 93.74m AP11C158A PTTG27C158A BGT 1.17m shrs (w) SAWA1P162A 46.9m TRUE11P158A SPCG27C158A STEC1C162A 61.25m TRUE13P158A STA27C158A STEC1P162A 33.53m TTA27C158A STPI1C162A 62.49m "SP" sign posted ADVA23C158A STPI1P162A 31.85m CK18C158A KTB23P158A TMB23P158A Sector move MAI to SET AOT13C158A ILINK > Technology THCO13C158A TPIP13C158A XD XN Conversion AOT27C158A BANP27C158A BEC27C158A CPF27C158A MINT27C158A New shares trading NESDB - GDP 2Q15 SANKO 74.9m shrs (xr) XD XD XD XD XD XW BTC 1 existing : Conversion BANP7C158A ITD7C158A TRUE7C158A "SP" sign posted BANP7C158A ITD7C158A TRUE7C158A XN XR GUNKUL XR XW STHAI GUNKUL 2 existing : NEWS 3 existing : Conversion ROBI27C158A Conversion PTTG27C158A AJP-W1 SPCG27C158A CK18C158A STA27C158A MINT-W5 TTA27C158A SMM-W3 ADVA23P158A KTB23P158A TMB23P158A AOT13C158A THCO13C158A TPIP13C158A "SP" sign posted AAV42C158A BAY42C158A BEC42C158A BH42C158A BIG42C158A BJC42C158A BJCH42C158A BTS42C158A CENT42C158A CK42C158A CPAL42C158A CPF42C158A GLOW42C158A HANA42C158A KCE42C158A KKP42C158A KTIS42C158A SCC42C158A SCCC42C158A SGP42C158A SIM42C158A STA42C158A STEC42C158A TCAP42C158A VGI42C158A C = conversion, CB = convertible bonds, PP = private placement, p = preferred shares, w = warrants, n = new, STD = stock dividend, NPG = Non-Performing Group Provided by Amika (ext 1229)

9 Equity Calendar August 18, 215 August 215 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 31 Conversion AAV42C158A BAY42C158A BEC42C158A BH42C158A BIG42C158A BJC42C158A BJCH42C158A BTS42C158A CENT42C158A CK42C158A CPAL42C158A CPF42C158A GLOW42C158A HANA42C158A KCE42C158A KKP42C158A KTIS42C158A SCC42C158A SCCC42C158A SGP42C158A SIM42C158A STA42C158A STEC42C158A TCAP42C158A VGI42C158A CIG-W5 CSC-P 1:1 ECL-W2 GL-W3 NPP-W1 "SP" sign posted S513C158B S513P158A S528C158A S528P158A CPF8C158A CPF8P158A ITD8C158A JAS8C158A M8C158A PTT8C158A PTT8P158A SPAL8C158A SPCG8C158A STEC8C158A STPI8C158A TRUE8P158A TTCL8C158A UV8C158A VGI8C158A BOT : Jul-15 Trade September 215 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Conversion XD XR Conversion KCE-W2 AF CENT11C158A CK11C158A "SP" sign posted XN Conversion CPF11C158A CENT11C158A S513C158B CPN11C158A CK11C158A S513P158A DTAC11C158A CPF11C158A "SP" sign posted S528P158A DTAC11P158A CPN11C158A BDMS28C159A S528P158A ITD11C158A DTAC11C158A CPF28C159A BMCL8C158A SPAL11C158A DTAC11P158A IRPC28C159A CPF8C158A STEC11C158A ITD11C158A IRPC28C159B CPF8P158A ADVA1C158A SPAL11C158A IRPC28P159A ITD8C158A ADVA1P158A STEC11C158A ITD28C159A JAS8C158A AOT1C158A ADVA1C158A IVL28C159A M8C158A AOT1P158A ADVA1P158A PSL28C159A PTT8C158A BMCL1C158A AOT1C158A SGP28C159A PTT8P158A BMCL1P158A AOT1P158A SIRI28C159A SPAL8C158A INTU1C158A BMCL1C158A SIRI28C159B SPCG8C158A INTU1P158A BMCL1P158A TPIP28C159A STEC8C158A IRPC1C158A INTU1C158A TPIP28C159B STPI8C158A IRPC1P158A INTU1P158A TRUE28C159A TRUE8P158A ITD1C158A IRPC1C158A TRUE28C159B TTCL8C158A ITD1P158A IRPC1P158A TRUE28P159A UV8C158A JAS1C158A ITD1C158A VGI8C158A JAS1P158A ITD1P158A KBAN1C158A JAS1C158A KBAN1P158A JAS1P158A KTB1C158A KBAN1C158A KTB1P158A KBAN1P158A PTT1C158A KTB1C158A PTT1P158A KTB1P158A PTTE1C158A PTT1C158A PTTE1P158A PTT1P158A S51C158A 1 PTTE1C158A S51P158A 1 PTTE1P158A SCB1C158A S51C158A SCB1P158A S51P158A TPIP1C158A SCB1C158A TPIP1P158A SCB1P158A TTA1C158A TPIP1C158A TTA1P158A TPIP1P158A TTA1C158A TTA1P158A MOC : Aug-15 CPI Conversion XE XR Conversion BDMS28C159A TMI-W1 (final, "SP") TMILL + TTA-W3 (final) CPF28C159A IRPC28C159A XW IRPC28C159B WHA 1 existing IRPC28P159A ITD28C159A IVL28C159A PSL28C159A SGP28C159A SIRI28C159A SIRI28C159B TPIP28C159A TPIP28C159B TRUE28C159A TRUE28C159B TRUE28P159A XW WORK 2 existing : MPC meeting C = conversion, CB = convertible bonds, PP = private placement, p = preferred shares, w = warrants, n = new, STD = stock dividend, NPG = Non-Performing Group Provided by Amika (ext 1229)

ท ศทางตลาดห นว นน ( ร กพงศ ไชยศ ภราก ล เลขทะเบ ยนฯ: 19838) ฟ นต ว เก งก าไรห นแนวโน มผลประกอบการเด น

ท ศทางตลาดห นว นน ( ร กพงศ ไชยศ ภราก ล เลขทะเบ ยนฯ: 19838) ฟ นต ว เก งก าไรห นแนวโน มผลประกอบการเด น Thailand in focus 11 ส งหาคม 2558 รายงานด ชน ตลาดห น ป ด เปล ยนแปลง % SET index 1420.13-8.66-0.61 SET50 928.25-7.16-0.77 SET P/E 19.04 SET P/BV 1.91 SET Div. Yield 3.07% DOW 17615.17 241.79 1.39 NASDAQ

More information

คาดว าห นไทยว นน ปร บต วลงตามตลาดห นท วโลก หล งน กลงท นห นมาสนใจในส นทร พย ปลอดภ ยมาก

คาดว าห นไทยว นน ปร บต วลงตามตลาดห นท วโลก หล งน กลงท นห นมาสนใจในส นทร พย ปลอดภ ยมาก คาดด ชน ปร บลง คาดว าห นไทยว นน ปร บต วลงตามตลาดห นท วโลก หล งน กลงท นห นมาสนใจในส นทร พย ปลอดภ ยมาก ข น เน องจากป ญหาเศรษฐก จและป ญหาความร นแรงทางการเม องระหว างประเทศเร มกล บมาอ กคร ง ซ ง แม ว า ในประเทศไทยย

More information

OFM ต งเป ายอดขายจาก online เป น 10% ของยอดขายของ เคร อเซ นทร ลท งหมด ซ งคาดว าอ ก 10 ป จะอย ท ประมาณ 500,000 ลบ. ค ณ วรว ฒ อ นใจ, CEO

OFM ต งเป ายอดขายจาก online เป น 10% ของยอดขายของ เคร อเซ นทร ลท งหมด ซ งคาดว าอ ก 10 ป จะอย ท ประมาณ 500,000 ลบ. ค ณ วรว ฒ อ นใจ, CEO Retails Thailand Officemate PCL OFM TB / OFM.BK ต วแทนห น E-Commerce Conviction ของไทย เราเร มต นบทว เคราะห ด วยค าแนะน า "ถ อ" ด วยว ธ ค ดลดกระแสเง นสด (WACC 9% และ Terminal Growth 3.0%) ได ราคาเหมาะสมเท

More information

Results review 5 Aug 2015

Results review 5 Aug 2015 Results review บมจ. แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส (ADVANC) บร ษ ทปร บประมาณการลงแต ย งคงม แนวโน มสดใส ก าไรส ทธ ไตรมาส 2/58 ลดลงเล กน อย 0.5% แต เพ มข น 16% YoY อย ท 9.8 พ นล านบาท สอดคล องก บประมาณการของเราแต

More information

หน าหน งอ อน (ตามฤด กาล) ฉ ดกาไรหด

หน าหน งอ อน (ตามฤด กาล) ฉ ดกาไรหด หน าหน งอ อน (ตามฤด กาล) ฉ ดกาไรหด ด ษฐนพ ว ธนเวค น 662 680 2931 น กว เคราะห การลงท น บร ษ ทหล กทร พย เคเคเทรด จ าก ด dithanop@kktrade.co.th กาไร 3Q57 หดแรง QoQ แต ทรงต ว YoY เราคาดก าไร 3Q57 หดต วกว า

More information

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update ANAN (ซ อ): ก าไร 2Q58 หดต ว แต จะโดดเด น 2H58 AP (ซ อ): ก าไรม แนวโน มมากข นใน 3Q58 BANPU (ถ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งหล งของป BJC (ถ อ): ขาดป จจ

More information

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นอ งคารท 18 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update AAV (ซ อ): กล บมาอย ในจ ดน าลงท น AOT (ซ อ ): ระยะยาวด ด ข น หล งแผนขยายสนามบ นค บหน า ASK (ซ อ): Defensive ปลอดภ ยไร ก งวล BCH (ขาย): ก าไร 2Q58

More information

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ 2Q58 Results Note ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ ภ ยแลงและราคาส นคาเกษตรตกต าย งเป นป จจ ยกระทบหล กของ GCAP กดก าไร เต บโตจ าก ด จ งตองเร งปร บกลย ทธ ไปส นเช อนอกกล มเกษตรเพ

More information

ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ

ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ ห วข อ สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ บรรยายโดย.. ดร.กฤษฎา เสกตระก ล, CFP ผ ช วยกรรมการผ อ านวยการ ศ นย ส งเสร มการพ ฒนาความร ตลาดท น (TSI) ตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย 1 1 สแกนงบ..ค นพบห น (VI) ในดวงใจ

More information

ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3

ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3 ภาพรวมการน าเข า-ส งออกน าม นเช อเพล งป 2554 ในป 2554 ท ผ านมา ประเทศไทยม การน าเข าน าม นเช อเพล งท งหมด 837 พ นบาร เรล/ว น ลดลงจากป 2553 4% แต ม ลค าน าเข า 1,030,235 ล านบาท เพ มข นถ ง 30% ท งน เป นผลจากราคาน

More information

การท าส รา 1. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ บร หารงานส รา พ.ศ. 2543 ลงว นท 6 ต ลาคม 2543 2. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ การบร หารงานส รา พ.ศ.ศ.

การท าส รา 1. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ บร หารงานส รา พ.ศ. 2543 ลงว นท 6 ต ลาคม 2543 2. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ การบร หารงานส รา พ.ศ.ศ. การทาส รา 1. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ บร หารงานส รา พ.ศ. 2543 ลงว นท 6 ต ลาคม 2543 2. ประกาศกระทรวงการคล ง เร อง ว ธ การบร หารงานส รา พ.ศ. 2543 (ฉบ บท 2) ลงว นท 21 ธ นวาคม 2543 3. ประกาศกระทรวงการคล

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

Disclosure Focus. June 2014

Disclosure Focus. June 2014 Disclosure Focus June 2014 เพ อการท างานท ต องอาศ ยก าล งกายและก าล งสมองอ นแข งแกร ง Disclosure Focus ฉบ บน จ งขอน า 7 อาหารบ าร งสมองมาแนะน าแก ท กท านด งน ค ะ 1. ปลา: ม กรดไขม น และโอเมก า 3 ช วยสร

More information

คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน และหกเด อน ส นส ดว นท 30 ม ถ นำยน 2557 และ 2558 บทสร ปผ บร หาร

คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน และหกเด อน ส นส ดว นท 30 ม ถ นำยน 2557 และ 2558 บทสร ปผ บร หาร คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน บทสร ปผ บร หาร ภาพรวมเศรษฐก จโลกในช วงไตรมาส 2 ป 2558 ม ด งน เศรษฐก จของสหร ฐฯฟ นต ว จากการใช จ ายภาคคร วเร อนท กล บมาขยายต วสน บสน นโดยการจ างงานของสหร

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กร งเทพฯ... 1. นโยบายการบร หารจ ดการส นค

More information

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม

ห วข อเร อง บทนา จ ดประสงค เช งพฤต กรรม ห วข อเร อง 1. ความหมายของการบ ญช 2. จ ดประสงค ของการบ ญช 3. ประโยชน ของข อม ลการบ ญช และผ ใช ประโยชน จากบ ญช 4. ข อสมมต ตามแม บทการบ ญช 5. ข อแนะนาเก ยวก บการเร ยนว ชาบ ญช บทนา เน อหาสาระในบทน กล าวถ

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

ร จ กตลาดการเง น ร จ กตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย องค ประกอบของตลาดหล กทร พย ฯ ร จ กตลาดแรกและตลาดรอง

ร จ กตลาดการเง น ร จ กตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย องค ประกอบของตลาดหล กทร พย ฯ ร จ กตลาดแรกและตลาดรอง น าร อง 1. ลงท นในห นไม ว นอย างท ค ด 2. ร จ กห นส กน ด ก อนค ดเทรด 3. เทรดห นอย างม นใจ ต องว เคราะห ป จจ ยพ นฐานและป จจ ยเทคน ค 4. ลงท นห นออนไลน... ง ายแค คล ก 5. รอบร เร องส ทธ และหน าท ของผ ลงท น

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

แนวโน มตลาด ประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58

แนวโน มตลาด ประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58 แนวโน มตลาด ประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58 เจตอาทร สองเม อง Quantitative Analyst แนวโน มตลาดประจ าส ปดาห 29-3 ก.ค. 58 29 ม ถ นายน 2558 1.0 ภาพตลาดจาก Strategist & Technical & Quantitative 2.0 Theme play on

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 17 เร อง ส ญญาเช า ซ งเป นฉบ บปร บปร งของคณะกรรมการมาตรฐานการบ

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information