Market Outlook 19 ส งหาคม 2558

Size: px
Start display at page:

Download "Market Outlook 19 ส งหาคม 2558"

Transcription

1 สร ปภาวะตลาด (18/8/58) SET 1, ม ลค าการซ อขาย 78, ล านบาท P/E (เท า) สถาบ น -12, ล านบาท SET บ ญช หล กทร พย +1, ล านบาท P/BV (เท า) ต างประเทศ -6, ล านบาท SET100 1, ในประเทศ +17, ล านบาท Dividend Yield (%) ป จจ ยท ม ผลต อตลาดว นน (-) ตลาดห นต างประเทศ : DJIA , NASDAQ , S&P -5.52, FTSE , CAC และ DAX แม ได ร บป จจ ยบวก จากต วเลขการเร มต นสร างบ านของสหร ฐฯ - กค. เพ มข น 0.2%MoM อย ท 1.21 ล านย น ต ซ งเป นระด บส งส ดน บแต ตค. 50 บ งช ว าภาวะตลาด ท อย อาศ ยของสหร ฐฯ ย งคงม ความแข งแกร ง แต ไม สามารถชดเชยป จจ ยลบจากความก งวลต อเศรษฐก จจ นท อาจจะชะลอต วลงมากกว าท คาดการณ ไว และทาให ด ชน เซ ยงไฮ คอมโพส ต ลดลง จ ด หร อ 6.15% ขณะท อย ระหว างรอรายงานการประช มนโยบายการเง นของเฟด (28 29/7/58) เช าว นพฤ. ตามเวลาไทย เพ อประเม นท ศทางการเร มปร บข นอ ตราดอกเบ ยของเฟด...ราคาน าม นด บ (NYMEX) ส งมอบเด อน ก.ย. +US$0.75 อย ท US$42.62 ต อบาร เรล ภายใต ป จจ ยหน นจากการคาดการณ ว าสต อกน าม นด บ ล าส ดของสหร ฐฯ จะลดลงอ ก และต วเลขการเร มต นสร างบ าน - กค. ของสหร ฐฯ ปร บต วเพ มข นอย างแข งแกร ง...ราคาทองคา (COMEX) ส งมอบเด อน ธ.ค. -US$1.5 อย ท US$1,116.9 ต อออนซ ภายใต การคาดการณ เฟด อาจจะปร บข นอ ตราดอกเบ ยใน ไม ช าน หล งสหร ฐฯ เป ดเผยต วเลขการเร มต นสร างบ านล าส ดแข งแกร ง ซ งเป นป จจ ยกดด นต อภาวะการซ อขายในตลาดทองคา (-) เม ดเง นลงท นจากต างประเทศส ทธ -6,909 ล านบาท สะสมต งแต ต นป ส ทธ -59,394 ล านบาท (ป 57 ม ยอดขายส ทธ สะสม 36,584 ล านบาท) ท ศทางตลาด : ท ศทางตลาด : ม โอกาสปร บลง? โดยย งคงให น าหน กป จจ ยในประเทศ จากสถานการณ ความร นแรงท เก ดข นในพ นท ราชประสงค ซ งคาดส งผล กระทบต อความเช อม นในการลงท น ท าให ท งสถาบ นในประเทศ และต างชาต ขายส ทธ ม ลค า 12,031 ล านบาท และ 6,909 ล านบาท ตามล าด บ นอกจากน ย งส งผลกระทบโดยตรงต อห นท เก ยวก บการท องเท ยว เช น กล มโรงแรม (CENTEL และ ERW เป นต น) และห นกล มสายการบ น (เช น AAV, THAI, BA และ NOK) เป นต น นอกจากน ระด บราคาน าม นท อย ในระด บต า คาดย งส งผลต อห นในกล มพล งงาน อย างไรก ตามย งม ป จจ ยบวก เข ามาบ างจากประเด นการปร บครม. โดยเฉพาะท มเศรษฐก จ แต คาดย งไม สามารถชดเชยป จจ ยข างต นท กดด นภาพรวมตลาด...ทางด านประเด นต างประเทศ ย งไม ม ป จจ ยช น าใหม ๆ คาดอย ระหว างรอรายงานการประช มนโยบายการเง นของเฟด (28 29/7/58) เช าว นพฤ. ตามเวลาไทย เพ อประเม นท ศทางการเร มปร บข นอ ตราดอกเบ ยของเฟด ขณะท เง นหยวนเร มม เสถ ยรภาพ คาดช วยคลายความก งวลการปร บลด ค าเง นของประเทศอ นๆ ตามจ น...และย งแนะต ดตาม (1) ห นกล มโรงกล น เช น IRPC, PTTGC, TOP และ BCP หล งผลการดาเน นงาน 2Q/58 ออกมาโดดเด น เรามองเป นโอกาสใน การทยอยสะสมห นในช วงท ราคาอ อนต วสาหร บการลงท นในระยะยาวกลาง ยาว (2) กล มร บเหมาก อสร างท คาดย งคงได ร บประโยชน จากโครงการ ภาคร ฐ เช น TRC และ UNIQ (3) ค าเง นบาท ภาพรวมย งม ท ศทางอ อนค า โดยเคล อนไหวบร เวณ คาดส งผลด ต อกล มส งออก และ (4) กล มว สด ก อสร างท คาดได ร บประโยชน ต อเน องจากโครงการก อสร างของภาคร ฐ เช น SCC และ TASCO, VNG เป นต น ผลตอบแทนพ นธบ ตรสหร ฐ 10 ป อย ท 2.20% (ระด บส งส ด 3.77% เม อ กพ. 54) และด ชน ความเส ยง (VIX) มาอย ท ห นแนะน า : GL ประเด นท ต องต ดตาม (19-21 สค. 58) 19/8/58 : สหร ฐฯ เป ดเผย (1) ด ชน ราคาผ บร โภค (CPI) - กค. (2) สต อกน าม น (3) รายงานการประช มเฟดเม อ 28 29/7/58 20/8/58 : สหร ฐฯ เป ดเผย (1) ผ ขอร บสว สด การว างงาน (2) ยอดขายบ านม อสอง - กค. (3) ด ชน ช น าเศรษฐก จสหร ฐฯ - กค. (4) ผลสารวจด ชน ก จกรรมการผล ตเขตม ด-แอตแลนต ก - สค. 21/8/58 : - ไม ม รายงานข อม ลเศรษฐก จท สาค ญของสหร ฐฯ - น กว เคราะห : จ ตรลดา เลขาพ นธ

2 ห นแนะน า GL : ราคาเป าหมาย (ป 58) บาท ผลการดาเน นงาน 2Q/58 ม กาไรส ทธ 129 ล านบาท ท า New High ต อเน อง ป จจ ยหล กมาจากธ รก จในก มพ ชาซ งม กาไร ประมาณ 47 ล าน ค ดเป น 37% ของกาไรรวม และNPL ปร บต วลดลงเหล อ 515 ล าน จาก 1Q/58 ซ งอย ท 573 ล านบาท ส งผลให NPL/Loans ลดลงเหล อ 8.07% และผ บร หารต งเป าจะลด NPL/Loans ให เหล อ 5% ในส นป น ในป 58 GL เน นขยายธ รก จในประเทศกล ม CLMV (ก มพ ชา ลาว และอ นโดน เซ ย) โดยย งใช Model ไปพร อมพ นธม ตรหล ก เช น Honda และ Kubota เน นเป ดสาขาให ครอบคล มและลดต นท นโดยบร หารจาก Head Office ในประเทศน นๆ ทาให ค าใช จ ายต า มากส งผลให ค นท นได อย างรวดเร ว ประเม นราคาเป าหมายป 58 ท บาท Financial Summary F 2559F Net Profit (Btmn) EPS (Bt) Growth (%) % % % 42.13% BV (Bt) Dividend (Bt) PE (x) PBV (x) Dividend Yield (%) ท มา : GL และประมาณการโดย AIRA ท มา : BIZNEWS

3 ห นในข าว FSMARTล นป 58 กาไรส ทธ น วไฮ ย ารายได โต 40% (ข าวห น 19/8/58) FSMART ม นใจกาไรส ทธ ป น ทาน วไฮ หล งคร งป แรกทาได แล ว 124 ล านบาท เล งเพ มเป ายอดเต มเง น-จานวนต บ ญเต ม ด นรายได ป น โต เข าเป า 40% พร อมล ยเจรจาแบงก ให บร การร บโอนเง นผ านหน าต บ ญเต ม คาดสร ปช ดเจนในป น ข อม ล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป าหมายเฉล ย บาท PTT ขาดท น NGV ลดฮวบ (ข าวห น 19/8/58) ปตท. ล นป 2558 ขาดท น NGV ลดฮวบ คร งป แรกเหล อแค 5,500 ล านบาท ร บผลบวกปร บโครงสร างพล งงาน ย าแผน 5 ป ลงท น 3 แสน ล านบาท โบรกฯช เป นห น TOP PICK เช ยร ซ อ ราคาเป าหมาย 394 บาท ข อม ล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป าหมายเฉล ย บาท THCOM คร งหล งด กว าคร งแรก บ คไทยคม7 เต มพ ก ด หน นรายได ป น โต 6% (ข าวห น 19/8/58) ' THCOM' แย มรายได คร งป หล งโตกว าคร งป แรก หล งร บร รายได ไทยคม 7 เต ม 100% ส นป น บวกบ คขายห นซ เนอร โทนเพ ม หน นรายได ท ง ป น เต บโต 5-6% ส วนไทยคม 8 ม ยอดจองแล ว 13% คาดม ยอดจอง 50% ก อนย งกลางป 59 ข อม ล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป าหมายเฉล ย บาท BAFS จ อเพ มเป ารายได ล กค าป 58 ใช บร การแน น ต งงบลงท น 600 ล านบาท (ข าวห น 19/8/58) BAFS เล งปร บเพ มเป ารายได ป 58 ในช วงไตรมาส 3 ล นล กค าใช บร การแน นทะล ก ก าหนดงบลงท นรวม 600 ล านบาท รองร บแผนขยาย ธ รก จ ECF ม นใจรายได ป น โต12% เล งเพ มส ดส วนการส งออก (ข าวห น 19/8/58) ECF ม นใจป น รายได โตตามเป า 12% โชว คร งป แรกกวาดรายได ล านบาท กาไรส ทธ ล านบาท คร งป หล งล ยตลาดท งในและ ต างประเทศ ต งเป าเพ มส ดส วนรายได การส งออกไม ต ากว า20% ในป น TRC ล นได งานเหม องโปแตช เคาะข อสร ปคร งป หล ง ม ลค าหล กหม นล าน (ข าวห น 19/8/58) TRC จ อสร ปงานก อสร างเหม องแร โปแตช ม ลค าหล กหม นล านบาท ภายในช วงคร งป หล ง เล งเพ มส ดส วนถ อห นส งข นโชว กาไรไตรมาส 2 ทะล ก 66 ล านบาท ข อม ล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป าหมายเฉล ย 2.43 บาท ESTAR จ อโอน สตาร ว ว คอนโดฯ ม ลค า 3.8 พ นล าน โชว ยอดจอง 80% (ข าวห น 19/8/58) ESTAR เตร ยมโอนโครงการ Star View ม ลค า 3,800 ล านบาท คาดเร มโอนเด อนก นยายนน เผยเศรษฐก จชะลอต ว อาจกระทบการโอนของ ตลาดอส งหาฯ แต ย นไม กระทบโครงการ Star View

4 INTUCH ย ารายได ป น โต 7% THCOM บ คกาไร ADVANC (ข าวห น 19/8/58) " INTUCH " ย ารายได ป น โต 5-7% คาดคร งหล งโตกว าคร งแรก หล ง THCOM โตต อเน อง บ คส วนแบ งกาไร ADVANC 90% ข อม ล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป าหมายเฉล ย บาท SORKON ล ยตลาดกล มม สล ม (ข าวห น 19/8/58) นายเจร ญ ร จ ราโสภณ กรรมการผ จ ดการใหญ บร ษ ท ส.ขอนแก นฟ ดส จาก ด (มหาชน) หร อ SORKON เป ดเผยว า ภาพรวมคร งป หล ง บร ษ ทม แผนทาตลาดผล ตภ ณฑ อาหารฮาลาล โดย ส.ขอนแก น จะเร มส งออกผล ตภ ณฑ ประเภทอาหารขบเค ยวท ผล ตจากซ ฟ ดและเน อไก ในไตรมาส 4 ไปย งตลาดตะว นออกกลาง ซ งเป นกล มล กค าม สล ม ห นกล มโรงแรมราคาร วง CENTEL ยอดจองสะด ด- ERW ย ารายได โต (ข าวห น 19/8/58) ห นกล มโรงแรม CENTEL-ERW-MINT ราคาปร บลงแรง หล งม เหต ระเบ ด ฟาก รณช ต CENTEL คาดม ยกเล กการจองห องพ ก ส วน ERW ล นอย ระหว างประเม น ย ารายได เต บโต 30-35% ด านโบรกฯ มองกระทบ MINT น อยส ด ข อม ล Consensus (www.settrade.com) : ราคาเป าหมายเฉล ย CENTEL บาท ERW-5.80 บาท MINT บาท หมายเหต : ข อม ล Consensus จาก (19/8/58)

5 M.East Asian Foreign Institutional Investment (ข อม ลจาก Bloomberg) Countries Day (Million$) %dod WTD (Million$) MTD (Million$) YTD (Million$) as of India % , /08/2558 Indonesia % /08/2558 Japan n.a. n.a. 2, , , /08/2558 Pakistan % /08/2558 Philippines % /08/2558 S. Korea % , , /08/2558 Sri Lanka n.a /08/2558 Taiwan % , /08/2558 Thailand % , /08/2558 Vietnam % /08/2558 Abu Dhabi % /08/2558 Dubai % /08/2558 Qatar % /08/2558 Inflation & Policy Rates Asia Headline Policy G-10 Headline Policy BRICS Headline Policy Inflation (%) Rate (%) Inflation (%) Rate (%) Inflation (%) Rate (%) China US Brazil Hong Kong EURO Russia India Japan India Indonesia UK China Malaysia Canada S.Africa Pakistan Australia Philippines New Zealand Singapore Switzerland S.Korea Denmark Taiwan Norway Thailand Sweden Vietnam

6

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นอ งคารท 18 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update AAV (ซ อ): กล บมาอย ในจ ดน าลงท น AOT (ซ อ ): ระยะยาวด ด ข น หล งแผนขยายสนามบ นค บหน า ASK (ซ อ): Defensive ปลอดภ ยไร ก งวล BCH (ขาย): ก าไร 2Q58

More information

คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน และหกเด อน ส นส ดว นท 30 ม ถ นำยน 2557 และ 2558 บทสร ปผ บร หาร

คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน และหกเด อน ส นส ดว นท 30 ม ถ นำยน 2557 และ 2558 บทสร ปผ บร หาร คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน บทสร ปผ บร หาร ภาพรวมเศรษฐก จโลกในช วงไตรมาส 2 ป 2558 ม ด งน เศรษฐก จของสหร ฐฯฟ นต ว จากการใช จ ายภาคคร วเร อนท กล บมาขยายต วสน บสน นโดยการจ างงานของสหร

More information

ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3

ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3 ภาพรวมการน าเข า-ส งออกน าม นเช อเพล งป 2554 ในป 2554 ท ผ านมา ประเทศไทยม การน าเข าน าม นเช อเพล งท งหมด 837 พ นบาร เรล/ว น ลดลงจากป 2553 4% แต ม ลค าน าเข า 1,030,235 ล านบาท เพ มข นถ ง 30% ท งน เป นผลจากราคาน

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

ท ศทางตลาดห นว นน ( ร กพงศ ไชยศ ภราก ล เลขทะเบ ยนฯ: 19838) ฟ นต ว เก งก าไรห นแนวโน มผลประกอบการเด น

ท ศทางตลาดห นว นน ( ร กพงศ ไชยศ ภราก ล เลขทะเบ ยนฯ: 19838) ฟ นต ว เก งก าไรห นแนวโน มผลประกอบการเด น Thailand in focus 11 ส งหาคม 2558 รายงานด ชน ตลาดห น ป ด เปล ยนแปลง % SET index 1420.13-8.66-0.61 SET50 928.25-7.16-0.77 SET P/E 19.04 SET P/BV 1.91 SET Div. Yield 3.07% DOW 17615.17 241.79 1.39 NASDAQ

More information

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต]

#27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] #27 [รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต] รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต 122 เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท น เอ มเอฟซ จ ำก ด (มหาชน) เสนอ คณะกรรมการและผ ถ อห น บร ษ ทหล กทร พย จ ดการกองท

More information

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต

บร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต งบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2556 และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท บางจากป โตรเล ยม จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบและของบร ษ ท บางจากป โตรเล

More information

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ

บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ บทท 5 การแสดงรายการในงบกาไรขาดท นเบ ดเสร จ 1. การรายงานรายได 2. การรายงานค าใช จ าย 3. กาไรขาดท นเบ ดเสร จอ น 4. กาไรต อห น 5. ค ณภาพกาไร ผ ช วยศาสตราจารย เยาวร กษ ส ขว บ ลย 5.1 การรายงานรายได ศ กษาเพ

More information

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550

บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 บร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) รายงาน และ งบการเง น 31 ธ นวาคม 2551 และ 2550 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอต อผ ถ อห นของบร ษ ทหล กทร พย ธนชาต จ าก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบงบด ล ณ ว นท 31

More information

กองท นเป ดบ วหลวงตราสารหน ภาคร ฐ

กองท นเป ดบ วหลวงตราสารหน ภาคร ฐ รายงานรอบระยะเวลาหกเด อน กองท นเป ดบ วหลวงตราสารหน ภาคร ฐ สำหร บรอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 ส งหาคม 2556 ถ งว นท 31 มกราคม 2557 สารบ ญ ความเห นของบร ษ ทจ ดการ 1 ความเห นของผ ด แลผลประโยชน 3 ผลการดำเน นงานของกองท

More information

บทท 2 ภาพรวมเศรษฐก จมหภาค

บทท 2 ภาพรวมเศรษฐก จมหภาค บทท 2 ภาพรวมเศรษฐก จมหภาค เศรษฐก จไทยสามารถฟ นต วจากว กฤตการณ เศรษฐก จโลก โดยอาศ ยแรงกระต นจากภาคการผล ตเพ อการส งออกเป นส าค ญ และคาดว าจะขยาย ต วอย างแข งแกร งในป พ.ศ. 2553 ถ งแม จะเก ดความว นวายทางการเม

More information

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM)

สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) สร ปผ บร หาร โครงการส งเสร มระบบบร หารจ ดการขนส งเพ อการประหย ดพล งงาน (พ.ศ. 2555) (Logistics and Transport Management ; LTM) ป จจ บ นประเทศไทย ม ส ดส วนการใช พล งงานข นส ดท ายแยกตามประเภทสาขาธ รก จแบ

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 17 เร อง ส ญญาเช า ซ งเป นฉบ บปร บปร งของคณะกรรมการมาตรฐานการบ

More information

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ

จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ 2Q58 Results Note ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 จ แคปป ตอล เมฆหมอกย งปกคล มธ รก จ ภ ยแลงและราคาส นคาเกษตรตกต าย งเป นป จจ ยกระทบหล กของ GCAP กดก าไร เต บโตจ าก ด จ งตองเร งปร บกลย ทธ ไปส นเช อนอกกล มเกษตรเพ

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555

รายงานผลการปฏ บ ต งานตรวจสอบภายในแบบย อ ต งแต เด อนเมษายน ม ถ นายน 2555 1. การต ดตามและประเม นผลการ ด าเน นงานตามแผนพ ฒนา อ ตสาหกรรมของประเทศ ประเด นการตรวจสอบ ม การน าผลการศ กษาไปใช ประโยชน ม การก าหนดแนวทางการ ด าเน นงานในอนาคต ได ร บการสน บสน นจากผ บร หาร รายงานผลการปฏ

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF)

รายงานประจำป สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 ณ 31 ธ นวาคม 2556 กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) รายงานประจำป กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) กองท นรวมอส งหาร มทร พย เคพ เอ น (KPNPF) สำหร บระยะเวลาต ง แต วน ท 22 เมษายน 2556 ถ งว นท 31 ธ นวาคม 2556 รายงานประจำป ณ 31 ธ นวาคม 2556 สารบ ญ สาส

More information

: ความเส ยงต อภาระหน โครงการ 2 ล านล าน ก บอนาคตประเทศไทย. เอกสาร Background Paper สาหร บงานส มมนา โครงการ 2 ล านล าน ก บอนาคตประเทศไทย

: ความเส ยงต อภาระหน โครงการ 2 ล านล าน ก บอนาคตประเทศไทย. เอกสาร Background Paper สาหร บงานส มมนา โครงการ 2 ล านล าน ก บอนาคตประเทศไทย เอกสาร Background Paper สาหร บงานส มมนา โครงการ 2 ล านล าน ก บอนาคตประเทศไทย โครงการ 2 ล านล าน ก บอนาคตประเทศไทย : ความเส ยงต อภาระหน จ ดทาโดย ดร. เศรษฐพ ฒ ส ทธ วาทนฤพ ฒ วร ณ ประด ษฐ ท ศน ย ศ ร ก ญญา

More information

รายงานประจ าป 2555. Fund กองท นรวมอส งหาร มทร พย ศาลาแอทสาทร. Sala @ Sathorn Property Fund รอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2554 30 ม ถ นายน 2555

รายงานประจ าป 2555. Fund กองท นรวมอส งหาร มทร พย ศาลาแอทสาทร. Sala @ Sathorn Property Fund รอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2554 30 ม ถ นายน 2555 รายงานประจ าป 2555 Fund รอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 กรกฎาคม 2554 30 ม ถ นายน 2555 กองท นท เน นลงท นในอส งหาร มทร พย SSPF กองท นรวมอส งหาร มทร พย ศาลาแอทสาทร Sala @ Sathorn Property Fund Krungsri Asset Management

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

ASPS Fundamental Update

ASPS Fundamental Update ว นจ นทร ท 17 ส งหาคม พ.ศ. 2558 ASPS Fundamental Update ANAN (ซ อ): ก าไร 2Q58 หดต ว แต จะโดดเด น 2H58 AP (ซ อ): ก าไรม แนวโน มมากข นใน 3Q58 BANPU (ถ อ): น าหน กก าไรอย ท คร งหล งของป BJC (ถ อ): ขาดป จจ

More information

Outlook. Quarter 1/2013. ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ

Outlook. Quarter 1/2013. ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ EIC l Economic Intelligence Center Outlook Quarter 1/2013 ภาพรวมเศรษฐก จป 2013 Bull - Bear: ราคาน ำม น In focus: เง นท นไหลเข า แนวโน ม ผลกระทบ และมาตรการร บม อ In focus: จ บตา FDI ญ ป นรอบใหม ความสำค

More information

ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554

ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554 ท บชง. 0692/2554 ว นท 22 พฤศจ กายน 2554 เร อง การต ออาย ส ญญาเช าอาคารเซ นเตอร พอยท ส ข มว ท-ทองหล อ การร บจ างบร หารอาคารโรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซ เดนซ ส ข มว ท เทอร ม น ล 21 และการขายอส

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

บร ษ ทจดทะเบ ยนก บตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เม อว นท 6 มกราคม 2547

บร ษ ทจดทะเบ ยนก บตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เม อว นท 6 มกราคม 2547 หมำยเหต สำรบ ญ 1 ข อม ลท วไป 2 เกณฑ การจ ดทางบการเง นรวมระหว างกาล 3 รายการก บบ คคลหร อก จการท เก ยวข องก น 4 ล กหน การค า 5 เง นลงท นในบร ษ ทย อย 6 ท ด น อาคารและอ ปกรณ 7 ภาษ เง นได รอการต ดบ ญช 8 เจ

More information

การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน)

การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน) ว นศ กร ท 25 เมษายน 2557 เร มเวลา 14.00 น. 1 ณ ห องประช ม ช น 1 บร ษ ท ว นเทจ ว ศวกรรม จาก ด (มหาชน) การประช มสาม ญผ ถ อห น ประจาป 2557 VINTAGE ข อม ลท วไป ส นส ด ณ 31 ธ นวาคม 2556 ท นจดทะเบ ยน 318,550,000

More information

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556

รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 รายงานการศ กษาว เคราะห รายได รายจ าย และผลกระทบ จากการปร บอ ตราค าจ างข นต า ป 2556 จ ดท าโดย ส าน กงานปล ดกระทรวงแรงงาน ส าน กเศรษฐก จการแรงงาน ส าน กงานคณะกรรมการค าจ าง ส าน กงานแรงงานจ งหว ด ค าน า

More information

ก ตต กรรมประกาศ คณะผ จ ดทา ก มภาพ นธ 2554

ก ตต กรรมประกาศ คณะผ จ ดทา ก มภาพ นธ 2554 i ก ตต กรรมประกาศ แผนธ รก จจ ดส งอาหาร Bangkok food delivery ฉบ บน ส าเร จได อย างสมบ รณ ด วย ความกร ณาของ รองศาสตราจารย จ ร ตน ส งข แก ว และผ ช วยศาสตราจารย โอภาศ โสตถ ล กษณ ในฐานะอาจารย ท ปร กษา ท ได

More information

บทสร ปและข อเสนอแนะ บทท 4

บทสร ปและข อเสนอแนะ บทท 4 บทท 4 บทสร ปและข อเสนอแนะ 4.1 บทสร ป โครงการสร างความร ความเข าใจรองร บกระแสโลกาภ ว ตน และการเป ดเสร การค า ได อาศ ยการ จ ดส มมนาเป นเคร องม อหล กในการเผยแพร และสร างความร ความเข าใจ โดยว ธ การด าเน นโครงการเร

More information

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ

ส วนท 1. สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) ทร สต เพ อการลงท นในอส งหาร มทร พย และส ทธ การเช าด บบล วเอชเอ บ สซ เนส คอมเพล กซ ส วนท 1 สร ปข อม ลส าค ญของหน วยทร สต (Fact Sheet) สร ปข อม ลส าค ญน เป นส วนหน งของแบบแสดงรายการข อม ลการเสนอขายหน วยทร สต และหน งส อช ชวนซ งเป นเพ ยงข อม ล สร ปเก ยวก บการเสนอขาย ล กษณะและความเส ยงของกองทร

More information