ความร ท วไปเก ยวก บหล กส ตร

Size: px
Start display at page:

Download "ความร ท วไปเก ยวก บหล กส ตร"

Transcription

1 ความร ท วไปเก ยวก บหล กส ตร * โดย ประท มท พย ส ขราษฎร ความหมายของหล กส ตร ความหมายของหล กส ตรตามพจนาน กรมการศ กษา ม 3 ประการ ได แก 1. หล กส ตร ค อ เน อหาว ชาท จ ดไว เป นระบบให ผ เร ยนได ศ กษาเพ อให จบช น หร อ ร บประกาศน ยบ ตรในหมวดว ชาส าค ญๆ เช น หล กส ตรส งคมศ กษา หล กส ตรศ ลปศ กษา เป นต น 2. หล กส ตร ค อ เค าโครงท วไปของเน อหาหร อส งเฉพาะท จะสอนซ งโรงเร ยนจ ดให แก เด ก เพ อให เด กม ความร จนจบช น หร อประกาศน ยบ ตร เพ อให สามารถเร ยนต อทางอาช พได 3. หล กส ตร ค อ กล มว ชาหร อประสบการณ ต างๆ ท ก าหนดไว ซ งน กเร ยนได เล าเร ยนภายใต การแนะแนวของโรงเร ยนหร อสถาบ นการศ กษา (ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน, 2532) ได ให ความหมายของหล กส ตรไว 3 แนวทาง ได แก 1. หล กส ตรเป นศาสตร ท ม ทฤษฎ หล กการ และการน าไปใช ในการจ ดการเร ยนการสอนตามท ม งหมายไว 2. หล กส ตรเป นระบบการจ ดการศ กษา ประกอบด วย ป จจ ยน าเข า ได แก คร น กเร ยน ว สด อ ปกรณ อาคารสถานท กระบวนการได แก การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ผลผล ต ได แก ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ความส าเร จทางการศ กษา 3. หล กส ตรเป นแผนการจ ดการเร ยนการสอน ท ม งประสงค จะอบรมฝ กฝนผ เร ยนให เป นไป ตามเป าหมายท ต องการ จากความหมายของหล กส ตรด งกล าวพอจะสร ปได ว าหล กส ตร ค อ มวลประสบการณ ท งหมดท สถาบ นการศ กษาจ ดให ผ เร ยนได ศ กษาเพ อให บรรล จ ดม งหมาย องค ประกอบของหล กส ตร องค ประกอบของหล กส ตร ประกอบด วยส วนส าค ญ 4 ประการ (ป ยธ ดา น ลศร, 2538) ค อ 1. ว ตถ ประสงค (Objective) เป นการก าหนดว า ต องการให ผ เร ยนเป นคนอย างไร หร อจะให การศ กษาเพ ออะไร 2. เน อหาว ชา (Content) เป นการเล อกสรรและจ ดเน อหาว ชาความร และ ประสบการณ ต างๆ ท จะช วยให ผ เร ยนพ ฒนาไปส ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว 3. การน าหล กส ตรไปใช (Curriculum Implementation) เป นการน าเอาหล กส ตรท เป น ร ปเล มไปปฏ บ ต ให เก ดผล 4. การประเม นผล (Evaluation) เป นการหาค าตอบว าการด าเน นการของหล กส ตรเป นไป ตามความม งหมายหร อไม เพ ยงใด และม อะไรเป นสาเหต

2 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 2 โดยสร ปแล วจะเห นว า องค ประกอบของหล กส ตรจะประกอบด วย 1. ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 2. เน อหาว ชา 3. การน าหล กส ตรไปใช 4. การประเม น การน าไปใช การใช หล กส ตรเป นข นตอนท ส าค ญมาก เพราะเป นการน าหล กส ตรไปส แนวปฏ บ ต เพ อให บรรล จ ดม งหมายท ก าหนดไว จากแนวค ดของน กการศ กษา จ งพอสร ปได ว า การน าหล กส ตรไปใช เพ อให ประสบผลส าเร จได น น จะต องม ข นตอนการด าเน นงานด งน 1. การบร หารหล กส ตร ซ งประกอบด วย 1.1 ข นเตร ยมการ เป นการวางแผนการใช หล กส ตร โดยเตร ยมล วงหน าก อนใช หล กส ตรด งน การประชาส มพ นธ หล กส ตร ได แก การออกเอกสารส งพ มพ การใช ส อมวลชน การประช มส มมนา การเตร ยมความพร อมด านบ คลากร ได แก การเตร ยมคร ผ สอน การเตร ยมความพร อมของส อส งอ านวยความสะดวก ได แก ว สด ฝ ก ส อ การสอน ห องสม ด อาคารสถานท งบประมาณ สถานท ฝ กงาน การตรวจสอบความพร อมของผ เร ยน 1.2 ข นด าเน นการเก ยวก บหล กส ตร เม อหล กส ตรได น าไปใช จะต องม การด าเน นการ บร หารหล กส ตร ด งน การประช มคร และบ คลากรท เก ยวข องก บหล กส ตร การจ ดท าค ม อคร การจ ดตารางสอน การจ ดคร เข าสอน การจ ดส งอ านวยความสะดวก ได แก เคร องม อ อ ปกรณ การสอน ส อการสอน ว สด ต างๆ 1.3 การต ดตามผลและประเม นผลการใช หล กส ตร 2. การจ ดการเร ยนการสอน ได แก การเตร ยมการสอน เทคน คและว ธ สอน การว ด และ ประเม นผลการเร ยนการสอน

3 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 3 การประเม นผลหล กส ตร จ ดม งหมายของการประเม นผลหล กส ตร (ท ศนา แขมมณ, 2533) กล าวว า การประเม นผลหล กส ตรม จ ดม งหมายท ส าค ญ 3 ประการ ค อ 1. เพ อหาค ณค าของหล กส ตร โดยด ว าหล กส ตรท สร างข นสามารถตอบสนอง ว ตถ ประสงค ท ต องการหร อไม 2. เพ อต ดส นว า การวางเค าโครงและระบบของหล กส ร ตลอดจนการบร การงานและ การสอนตามหล กส ตร เป นในทางท ถ กต องแล วหร อไม 3. เพ อว ดผลด ว า ผลผล ต ค อ ผ เร ยนน นเป นอย างไร ประเภทของการประเม นผลหล กส ตร หล กส ตรท ด เม อสร างแล วต องม การประเม นท กระยะ เพ อให ได ข อม ลหร อ สารสนเทศ ในการต ดส นใจปร บปร ง หร อเปล ยนแปลง การประเม นผลหล กส ตรสามารถแบ งออกเป น 2 ล กษณะ (เยาวด ว บ ลย ศร, 2536) ได แก 1. การประเม นระหว างด าเน นการ (Formative evaluation) เป นการประเม นผลเพ อการ ปร บปร ง ซ งจะกระท าระหว างโครงการย งไม ส นส ด หร อย งท าการสอนไม จบ 2. การประเม นรวม หร อการประเม นผลเม อเสร จส นการด าเน นการ (Summative evaluation) เป นการประเม นเพ อต ดส นว าหล กส ตรท ได สร างข นและด าเน นการใช ไปแล ว ม ประส ทธ ผล หร อไม และจะต องปร บปร งแก ไขส วนไหนบ าง การประเม นผลประเภทน จะเป นการประเม นผลหล กส ตร ท งระบบ ข นตอนการประเม นผลหล กส ตร ข นตอนของการประเม นผลหล กส ตรม 5 ข นตอน (ป ยธ ดา น ลศร : 2538) ด งน 1. การประเม นจ ดม งหมายในระด บต างๆ ได แก จ ดม งหมายท วไปของหล กส ตร จ ดม งหมายเฉพาะว ชา และจ ดม งหมายในการเร ยนการสอน เพ อด ว าจ ดม งหมายเหล าน เหมาะสมสอดคล องก บ ต วผ เร ยน 2. การประเม นผลโครงการศ กษาของการเร ยนท งหมด เพ อช วยให หล กส ตรบรรล จ ดม งหมายท ก าหนดไว เช น การเตร ยมความพร อมของโรงเร ยนเก ยวก บการใช หล กส ตรใหม 3. การประเม นผลการเล อกเน อหาสาระของว ชา การเล อกและการจ ดประสบการณ การเร ยน ส อการเร ยน ว าได จ ดและด าเน นไปเหมาะสมมากน อยเพ ยงใด

4 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท การประเม นผลการสอน การประเม นผลข นน คร เป นผ ท ม บทบาทมากในการน า หล กส ตรไปใช ในห องเร ยน การประเม นผลในระด บน เพ อด ว าการสอนของคร ด าเน นไปส จ ดม งหมายของ หล กส ตรหร อไม 5. การประเม นผลโครงการของหล กส ตร จากท กล าวมาเก ยวก บการประเม นผลหล กส ตร พอสร ปได ว า การประเม นผลหล กส ตร ม ความส าค ญอย างย งต อค ณภาพของหล กส ตร สารสนเทศท ได จากการประเม นผลหล กส ตรช วยให ผ ท เก ยวข อง ได แก ผ บร หาร อาจารย ผ สอน น ามาปร บปร งหร อพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพด ย งข น ในการประเม นหล กส ตรท ด ควรท จะม การประเม น ท ง Formative evaluation และ Summative evaluation หล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 ประว ต และพ ฒนาการหล กส ตร หล กส ตรการศ กษาบรรณาร กษศาสตร เป นการศ กษาเก ยวก บบรรณาน กรม การจ ดหม การท าบ ตรรายการ การบร หาร และการบร การ ซ งโรงเร ยนบรรณาร กษ ท งหลายต างให ความส าค ญ และบรรจ ไว เป นแกนของหล กส ตร ต อมาเม อม การเป ดสอนสารสนเทศศาสตร ในป ค.ศ ซ งเป นศาสตร สาขาหน งท ศ กษาถ ง ค ณสมบ ต และพฤต กรรมของสารสนเทศ การไหลเว ยนของสารสนเทศ การด าเน นการเก ยวก บสารสนเทศ เพ อการเข าถ งและสามารถใช ประโยชน ได ส งส ด สารสนเทศเก ยวข องก บต วความร ซ งส มพ นธ ก บแหล งเด ม ของสารสนเทศ การรวบรวม การด าเน นงาน การจ ดเก บ การค นค น การต ความ การถ ายโอน การเปล ยนแปลง การ ใช ประโยชน ของสารน เทศ ท งน รวมถ งการศ กษาสารสนเทศท เก ดจากระบบธรรมชาต และระบบท ประด ษฐ ข น การใช รห สส าหร บการส งทอดข าวสาร และการศ กษาเคร องปฏ บ ต การและเทคน คการประมวลผล สารสนเทศ เช น คอมพ วเตอร และระบบค าส ง เป นต น แต อย างไรก ตามแม ว าบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร จะม ความแตกต างก นในหลาย ล กษณะ แต ไม ใช เร องท แตกต างก นโดยส นเช ง แนวทางของศาสตร ท งสองต งอย บนหล กพ นฐานอ น เด ยวก นและม ความส มพ นธ ก น ค อ ต างก ม ล กษณะเก ยวข องก บการจ ดการสารสนเทศ และเป นสหว ชาการ เช นเด ยวก น ด วยเหต ด งกล าว สารสนเทศศาสตร จ งเข ามาม ผลให การศ กษาว ชาบรรณาร กษศาสตร ม การ พ ฒนาเปล ยนแปลงไป ซ งพบได จากหล กส ตรของโรงเร ยนบรรณาร กษศาสตร ท ม การเปล ยนแปลงในช วง ปลายทศวรรษท 1970 โดยเปล ยนเป นหล กส ตรท รวมว ชาท งทางด านบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศ ศาสตร เข าด วยก น เป นการสอนท เน นให ผ เร ยนม ท กษะให เร องการจ ดหา การท าบ ตรรายการ การจ ดเก บและ การเผยแพร เอกสาร ส วนองค ประกอบด านสารน เทศศาสตร ได แก รายว ชาท เก ยวก บห องสม ดอ ตโนม ต ระบบการจ ดเก บและการค นข อม ลออนไลน ฐานข อม ลบรรณาน กรม การว เคราะห และออกแบบระบบ และระบบอ ตโนม ต ท สน บสน นงานห องสม ด ป จจ ยท ผล กด นให เก ดการเปล ยนแปลงในหล กส ตร

5 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 5 การศ กษาบรรณาร กษศาสตร แบบด งเด มเข าหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร แบบใหม ซ งม ล กษณะเป น ว ชาการน น (เพ ญส ภา นาทอง, 2543) พบว าม ป จจ ยส าค ญ 4 ประการ ค อ 1. ผลกระทบของเทคโนโลย จากสภาวะการผล ตสารสนเทศท ม มากเก นความสามารถของ บ คลากร งบประมาณ และเทคน คเด มท ใช อย จะจ ดการให อย างม ประส ทธ ภาพ จ งม การน าเอาเทคโนโลย คอมพ วเตอร เข ามาใช ในการจ ดเก บ การประมวลผล และการค นค นระบบสารสนเทศให ได อย างรวดเร ว ประหย ดเวลาและสถานท ในการเข าถ งสารสนเทศ ต อมาจ งเก ดพ ฒนาทางการส อสารโทรคมนาคม สามารถ ส งเส ยง ข อความ ภาพกราฟฟ กไปได ท วท กแห ง จากการพ ฒนาของเทคโนโลย สารสนเทศน เอง ท าให ห องสม ดต องพ ฒนาระบบการด าเน นงานเป นห องสม ดอ เล กทรอน กส โดยใช เทคโนโลย ช วยในการจ ดเก บ จ ดระบบ และการให บร การ ในห องสม ด ส งผลให บรรณาร กษ และเจ าหน าท ห องสม ดต องพ ฒนาท กษะ ความร และ ความสามารถในการใช เทคโนโลย ด งกล าว เพ อการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ตลาดแรงงานและความต องการของผ ใช การท ขอบเขตของผ ใช ขยายกว างข นท าให ม ความ ต องการบ คลากรท ม ความร ความสามารถและท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศโดยตรง เพราะผ ใช เป นกล มท ม ความต องการสารสนเทศท จ าเพาะเจาะจงย งข น ท นสม ย ใช เวลาในการค นคว าส นและรวดเร ว ท า ให ว ธ การด าเน นงานห องสม ดต องพ ฒนาร ปแบบให ม ประส ทธ ภาพย งข น บรรณาร กษ ต องพ ฒนาความร ความสามารถท จะจ ดการสารสนเทศ จากล กษณะความต องการของผ ใช เปล ยนแปลงไป ส งผลต อตลาดงาน ส าหร บว ชาช พบรรณาร กษศาสตร เน องจากการเก ดสาขาว ชาใหม ซ งเก ยวเน องก บการจ ดการสารสนเทศ ค อ การจ ดการสารสนเทศ เทคโนโลย สารสนเทศ สารสนเทศศาสตร และว ทยาการคอมพ วเตอร ซ งว ชาช พเหล าน จะผล ตผ ท ม ความร และท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย ในการจ ดสถาบ นและฐานข อม ล ซ งค ณสมบ ต ของ กล มว ชาช พน เป นท ต องการอย างย งในวงธ รก จและอ ตสาหกรรม จ งม โอกาสท กว างกว าในตลาดแรงงาน ในขณะท บรรณาร กษ ย งแคบอย เฉพาะห องสม ดเท าน น 3. การพ ฒนาของสถาบ นสารสนเทศ ท เข ามาแทนท บทบาทห องสม ด เพ อ ตอบสนองความ ต องการท เร งด วน เช น ศ นย เอกสาร ศ นย ว เคราะห ข อม ล ซ งเน นการบร การ ค อ การจ ดระบบ การรวบรวม และการเผยแพร ข อม ล โดยการน าเอาเทคโนโลย เข ามาช วย ในการจ ดการและบร การ แต ม ป ญหา ในเร องขาดบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญ เน องจากย งไม ม การสร างหร อผล ตบ คลากรท เหมาะสมต อ ล กษณะงานด งกล าว เน องจากสถาบ นส วนใหญ ย งเน นผล ตบ ณฑ ตเพ อท างานในห องสม ดเป นหล ก ท าให สถาบ นต าง ๆ ม การปร บปร งหล กส ตรเพ อสอดคล องก บสภาพส งคมและความต องการอย างเร งด วน 4. การแข งข นการผล ตบ ณฑ ต โดยเฉพาะอย างย งในประเทศไทย ท ประสบป ญหาไม ม งาน รองร บบ ณฑ ต เน องจากม การผล ตบ ณฑ ตจากสถาบ นการศ กษาในประเทศไทย ท งในระด บมหาว ทยาล ย และสถาบ นราชภ ฎ ซ งผล ตบ ณฑ ตเพ อไปท างานในห องสม ดมากกว าสถาบ นของเอกชน ป ญหาของอาช พ น ค อ ไม ม งานรองร บในขณะท ม การผล ตบ ณฑ ตออกมามากกว าความต องการ ท าให หลายสถาบ นเร มร บ น กศ กษาน อยลง และม การปร บปร งหล กส ตรเพ อสอดคล องก บสภาพส งคม

6 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 6 จากป จจ ยท กล าวมาท งหมด ท าให ม การพ ฒนาหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร เพ อให สอดคล อง ก บความเป นไปของส งคม ซ งว ธ การหน งท ได ร บการยอมร บและปฏ บ ต ก นอย างแพร หลาย ค อ การ ผสมผสานระว างบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร โดยเพ มรายว ชาเก ยวก บเทคโนโลย โดยเฉพาะ การใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร และเทคโนโลย โทรคมนาคม นการประมวลผล จ ดเก บและการเร ยกใช สารสนเทศ ขอบเขตว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ขอบเขตของเน อหาสาขาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร (เพ ญส ภา นาทอง, 2543) ม ด งน 1. การบร หาร ครอบคล มเน อหาเก ยวก บ การด าเน นงานห องสม ด ระบบ สารสนเทศ ระบบห องสม ด การบร หารด านอาคารสถานท ว สด และคร ภ ณฑ งานธ รการ งบประมาณ การบร หารบ คลากร ความร วมม อระหว างห องสม ด กลย ทธ การตลาด มาตรฐานห องสม ด และ เร องอ นๆ ท เก ยวข อง 2. กระบวนการทางเทคน ค คลอบคล มเน อหาเก ยวก บ การค ดเล อก การจ ดหา การแลกเปล ยน การร บบร จาค การทวงถาม การว เคราะห หมวดหม และท ารายการ การก าหนดรห ส การท า ดรรชน และสารส งเขป ห วเร องบรรณาน กรม การค ดออกและท าลาย การซ อมและการบ าร งร กษา งานเทคน ค ท วไป เคร องม อช วยค น และเร องอ นๆ ท เก ยวข อง 3. การบร การ คลอบคล มถ งเน อหาเก ยวก บ ก จกรรมและงานบร การท วไปของห องสม ด การด าเน นงานบร การต างๆ ท งการบร การในระบบม อและระบบเคร องจ กร เช น บร การทร พยากรห องสม ด ได แก บร การส งต พ มพ บร การโสตท ศนว สด บร การส ออ เล กทรอน กส เป นต น รวมถ งเทคน คหร อว ธ การ ให บร การ และเร องอ นๆ ท เก ยวข อง 4. ทร พยากรและแหล งสารสนเทศ ครอบคล มเน อหาเก ยวก บ การด าเน นงานทร พยากร สารสนเทศ การผล ต การเล อกซ อ การส ารวจทร พยากร การว เคราะห และประเม นค าทร พยากร การว เคราะห เน อหา การอ างถ ง บรรณม ต ทร พยากรสารสนเทศประเภทต างๆ แหล งสารสนเทศ การเผยแพร Marcia J. Bates (Bates, 1999 : Online) ได ให ความค ดเห นว า กรอบแนวค ดของสาขาว ชาว า ท กสาขาว ชาจะม กรอบแนวค ดของต วเอง ประกอบด วยองค ประกอบท มองเห นได อย างช นเจน และท น ก ปฏ บ ต ว ชาช พสารสนเทศ ไม ค อยได กล าวถ ง หร อไม ได ร บความสนใจ โดยให ความส าค ญอย ในระด บใต น า (ม แต มองไม เห น), ไม สนใจ) แต จะเน นให ความส าค ญต อบทบาท ของ สารสนเทศ ว าเปร ยบเหม อน เป น Meta Science สาขาท ศ กษาว จ ย และพ ฒนาทฤษฎ เก ยวก บผลผล ตท เป นเอกสาร แนวค ดปฏ บ ต ของว ชาสารสนเทศศาสตร น ศ นย กลางอย ท การท าต วแทนเอกสาร และการจ ดหม สารสนเทศ ว ธ การเข าถ งและค ณค าของสารสนเทศ มากกว าท จะเร ยนร เน อหาของ สารสนเทศ

7 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 7 ร ปแบบใหม ของเอกสาร เทคโนโลย น น ก อให เก ดผลกระทบและเก ดเป นจ ดส าค ญมากใน ส งคมสารสนเทศ ส งท เก ดข นน ได ซ มซ บอย ในวงการต างๆ ท งธ รก จ วงการศ กษา คอมพ วเตอร น กว ทยาศาสตร แห งการเร ยนร การเก ดของเอกสารเหล าน อย ในร ปแบบด จ ตอล และสารสนเทศ ซ งเป นท สนใจของน กว ชาการหลายด าน ท าให เก ดความต องการสารสนเทศท ต องศ กษาว จ ย เพ อสร างทฤษฎ ท จะช วย ให เข าใจในส งท เก ดข น บทสร ป ค อ ศาสตร ของสาขาสารสนเทศศาสตร ต องเข าใจส งท อย ใต น า ว ธ การ หร อทฤษฎ อะไรบ างท ท าให ร ว าแตกต างๆ จากสาขาอ นๆ (Taylor, 1966 อ างถ งใน Rubin, R.E, 2000) ให น ยามของว ชาสารสนเทศศาสตร ว าคลอบ คล ม เร องกระแส(การไหล)ของสารสนเทศ ว ธ การประมวลผลสารสนเทศ เพ อให สามารถเข าถ งและใช ได กระบวนการน จะครอบคล มต งแต การสร าง การแพร กระจาย การรวบรวม การจ ดหม การจ ดเก บ การค น ค น การต ความหร อแปลความ และการใช สารสนเทศ ซ งจะเก ยวเน องก บสาชาว ชาอ นๆ เช น คณ ตศาสตร ตรรก ภาษา จ ตว ทยา เทคโนโลย การว จ ยและการด าเน นงาน กราฟฟ กอาร ต การส อสาร บรรณาร กษศาสตร การจ ดการ และสาขาอ นท เก ยวข อง กล าวโดยสร ปได ว าสนเทศศาสตร ค อศาสตร ท ศ กษาเก ยวก บสารสนเทศ ท งในแง ของ ค ณสมบ ต พฤต กรรม การจ ดกระท าเก ยวก บสนเทศ และการใช สนเทศ แสดงให เห นความส มพ นธ อย าง ใกล ช ดก บพฤต กรรมและการส อสารศาสตร ท ม ประว ต ความเป นมาร วมสม ยก น โดยเฉพาะอย างย งใน แขนงไซเบอร เนต กส ทฤษฎ พ นฐานและทฤษฎ เฉพาะของระบบ และการต ดส นใจ สารสนเทศศาสตร เต บโตถ งจ ดท แขนงว ชาพ นฐานก าล งเก ดข น และก เร ยนร ต อไปอ กนาน ม การพ ฒนาและแยกต วเต บโต เป นสาขาย อยว ชาต างๆ และแปรเป นอ ปกรณ ท รวมต วก นใหม แต ท งน นก ม รากฐานจากสารสนเทศท งส น (ส ก ญญา มก ฏอรฤด. 1, 2539 : )

8 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 8 ความส มพ นธ ระหว างสาขาว ชาสนเทศศาสตร ก บสาขาว ชาอ นๆ ว จ ยศาสตร คอมพ วเตอร ศาสตร ตรรกว ทยา ทฤษฎ การส อสาร ภาษาศาสตร คณ ตศาสตร จ ตว ทยา ส งคมศาสตร พฤต กรรมศาสตร สนเทศศาสตร (Information Science) สารน เทศศาสตร ว ทยาศาสตร บรรณาร กษศาสตร สารส บค นสนเทศ ว ตถ ประสงค ของสาขาว ชาท ม การศ กษา ระด บปร ญญาตร เพ อผล ตบ ณฑ ตบรรณาร กษ และน กเอกสารสนเทศ ท ม ความร ความสามารถด าน บรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต สามารถประกอบว ชาช พ บรรณาร กษ และว ชาช พอ นท เก ยวข อง เป นพ นฐานในการศ กษาว ชาช พบรรณาร กษศาสตร ระด บส ง และ เพ อให ผ เร ยนได ตระหน กถ งความส าค ญและค ณค าของการศ กษาตลอดช ว ต (สถาบ นราชภ ฏเลย, 2544) เพ อผล ตบรรณาร กษ และน กเอกสารสนเทศ ท ม พ นฐานในการพ ฒนาตนเองด านว ชาการ ในระด บส ง ประย กต ความร ท ได ไปพ ฒนาอาช พอ สระ ให ผ เร ยนม เจตคต ท ด ต อว ชาช พบรรณาร กษ รวมท ง ม ความร ก ศร ทธา ภ ม ใจ และร บผ ดชอบในว ชาช พของตน ม ค ณธรรม จร ยธรรมและย ดม นในจรรยาบรรณ ว ชาช พบรรณาร กษ และเพ อให ผ เร ยนได ตระหน กถ งความส าค ญและค ณค าของการศ กษาด วยตนเองตลอด ช ว ต (มหาว ทยาล ยราชภ ฎ จ นทรเกษม. [ออนไลน ].) เพ อผล ตบรรณาร กษ หร อน กสารสนเทศ ตามความต องการก าล งคนของประเทศ ส าหร บ ห องสม ดและศ นย สารสนเทศท งภาคร ฐและเอกชน และเพ อส งเสร มให ผ เร ยนม ความร ม จรรยาบรรณ และสามารถแก ป ญหาในการปฏ บ ต งานห องสม ด หร อศ นย สารน เทศ ( ส พ ฒน ส องแสงจ นทร. 2, 2546 :31-44)

9 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 9 ว ตถ ประสงค ในหล กส ตรระด บปร ญญาตร สาขาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ส วนใหญ ระบ ว า 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตให เป น บรรณาร กษ หร อน กเอกสารสนเทศ ท ม ความร ความสามารถด านบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม เจตคต ท ด ต อว ชาช พรวมท งม ความร ก ศร ทธา ภ ม ใจ และ ร บผ ดชอบในว ชาช พของตน ม ค ณธรรม จร ยธรรมและย ดม นในจรรยาบรรณว ชาช พ 3. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม พ นฐานในการพ ฒนาตนเองด านว ชาการในระด บส ง สามารถ ประย กต ความร ท ได ไปพ ฒนาอาช พอ สระ 4. เพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ความร สามารถแก ป ญหาในการปฏ บ ต งานห องสม ด หร อศ นย สารน เทศ และได ตระหน กถ งความส าค ญและค ณค าของการศ กษาด วยตนเองตลอดช ว ต ระด บปร ญญาโท ปร ชญาและว ตถ ประสงค ในหล กส ตรระด บปร ญญาโท สาขาบรรณาร กษศาสตร และ สารน เทศศาสตร ของมหาว ทยาล ย 10 แห งของประเทศไทย ก าหนดให ม ความส มพ นธ และสอดคล องก บ แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษาของชาต และสอดคล องก บปร ชญาของสถาบ นอ ดมศ กษาและ มาตรฐานทางว ชาการและว ชาช พ ของเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ของ ทบวงมหาว ทยาล ย (มณฑาท พย ส รเส ยง, 2545) ซ งส วนใหญ ระบ ว า 1. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ความสามารถในการบร หารจ ดการ การบร การ และการ เผยแพร สารสนเทศ 2. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให สามารถท าการค นคว าว จ ยทางด านบรรณาร กษศาสตร และ สารน เทศศาสตร 3. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ความสามารถในการใช เทคโนโลย ท เหมาะสมในการ จ ดการสารสนเทศ 4. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให สามารถน าความร ไปประกอบอาช พอ สระได 5. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให สามารถประย กต ใช ความร ท ได ร บเพ อน าไปพ ฒนาช มชน 6. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ความสามารถให การว เคราะห ออกแบบ พ ฒนา ด แล ร กษาระบบสารสนเทศของห องสม ดและศ นย สารสนเทศได ส าหร บในสภาพป จจ บ นปร ชญาและว ตถ ประสงค ในหล กส ตรระด บปร ญญาโท สาขา บรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในประเทศไทย สามารถสร ปได ว า หล กส ตรของมหาว ทยาล ย โดยส วนใหญ ย งคงเน นท จะม งผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ความสามารถด านว ช พบรรณาร กษศาสตร และ สารสนเทศศาสตร ควบค ไปก บความสามารถด านเทคโนโลย และท กษะด านการว จ ย ส าหร บหล กส ตรใน ส วนภ ม ภาค เช น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม และมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ค อ

10 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท นอกจากหล กส ตรจะเน นการผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ความสามารถด านว ชาช พแล ว หล กส ตรย งเน นให มหาบ ณฑ ตสามารถน าความร ท ได ไปใช ให เก ดประโยชน ส าหร บต วเองและช มชน การม ความสามารถ เฉพาะต ว เช น ม ความสามารถในการว เคราะห ออกแบบ พ ฒนา ด แลร กษาระบบสารสนเทศห องสม ดและ ศ นย สารสนเทศ เพ อน าไปใช ในการประกอบอาช พอ สระได และน าความร ไปใช ในการพ ฒนาช มชน ระด บปร ญญาเอก การศ กษาระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ส าหร บประเทศไทยย งไม ม สถาบ นการศ กษาใดเป ดสอนหล กส ตรน แต ม การเป ดสอนหล กส ตร ปร ชญาด ษฏ บ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศศ กษา (Ph.D. in Information studies) ท มหาว ทยาล ยขอนแก น เป ดสอน 2 ร ปแบบค อ แบบท 1 เน นผล ตน กว จ ยข นส งในสาขาว ชาสารสนเทศศ กษา แบบท 2 เน นการ ผล ตน กว ชาการข นส งท ม ความร ในเน อหาองค ความร ท สามารถท าว จ ย ทางด านสารสนเทศได ม ระยะการศ กษาตลอดหล กส ตร 3 ป แต ไม เก น 5 ป ( ช ต มา ส จจาน นท, 2547) หล กส ตรม งเน นผล ตทร พยากร บ คคลในว ชาสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ ในระด บส งท ม ความร ความสามารถในการจ การสา รสนเทศ และการจ ดการความร โดยบ รณาการ เป นการบ รณาการองค ความร ด านการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ การส อสารและ ทางด านส งคม ช วยในการจ ดการสารสนเทศและความร โดยม งหว งว า ผลจากการศ กษาอย างม ระบบจะท าให เก ดองค ความร ใหม ท ช วยในการผล กด นให เก ดส งคมการเร ยนร อ นจะ น าไปส การพ ฒนาประเทศโดยรวม ด งจะเห นได จะว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ค อ 1. ผล ตด ษฏ บ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถเช งบ รณาการ 2. ผล ตด ษฏ บ ณฑ ตท ความร ทางด านบร หารจ ดการ ไอซ ท และองค ความร ทางด าน ส งคม 3. ผล ตด ษฏ บ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในการว เคราะห ส งเคราะห การว จ ย การแก ป ญหาและสร างองค ความร ใหม ในสาชาว ชา 4. ผล ตด ษฏ บ ณฑ ตท ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ความร บผ ดชอบต อส งคม การศ กษาระด บปร ญญาเอก สาขาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ใน สหร ฐอเมร กา จะม งในด านการผล ตผ สอนระด บอ ดมศ กษา โดยใช ระยะเวลาในการเร ยนอย างน อย 2 ป โดยป แรกเป นการศ กษารายว ชา และป ท 2 เป นการเข ยนว ทยาน พนธ เน นการว จ ยอย างล กซ ง โดยผ ท จบ การศ กษาจะได ร บปร ญญาปร ชญาด ษฏ บ ณฑ ต (Doctor of Philosophy-Ph.D.) และผ บร หารห องสม ดใน ระด บส งจะได ร บปร ญญาบรรณาร กษศาสตร ด ษฎ บ ณฑ ต (Doctor of Library Science D.L.S)

11 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท เน อหาความร ในการเร ยนการสอน เน อหารายว ชาในหล กส ตร สามารถจ ดกล มเน อหาว ชาออกเป น 7 กล ม ค อ 1. การพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บการค ดเล อก การ จ ดหา การผล ต การบ าร งร กษาและการประเม นทร พยากรสารสนเทศ รวมท งการค ดออก เป นต น 2. การจ ดเก บและการส บค นสารสนเทศ ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บการว เคราะห เน อหา การจ ดหมวดหม และการท ารายการทร พยากรสารสนเทศ การท าดรรชน และสาระส งเขป การสร าง ศ พท ส มพ นธ การจ ดเก บและการส บค นสารสนเทศ 3. ทร พยากรและบร การสารสนเทศ ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บ การจ ดการและ บร การทร พยากรหร อส อสารสนเทศประเภทต างๆ สาขาว ชาต างๆ หร อส าหร บกล มผ ใช การศ กษาผ ใช การตลาดและธ รก จสารสนเทศ การปร บแต งสารสนเทศ แลการเผยแพร สารสนเทศ เป นต น 4. ระบบและเทคโนโลย สารสนเทศ ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บการจ ดการ สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ การว เคราะห และออกแบบระบบ การพ ฒนาระบบ ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ห องสม ดด จ ตอล เทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย คอมพ วเตอร เทคโนโลย การส อสาร และเทคโนโลย โทรคมนาคม เป นต น 5. การบร หาร ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บ หล กและทฤษฎ การบร หารและการจ ดการ การบร หารงานห องสม ดและศ นย สารสนเทศประเภทต างๆ 6. การว จ ย สถ ต และการส มมนา ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บ ระเบ ยบว ธ ว จ ยสถ ต ส าหร บการว จ ย การอ านทบทวนวรรณกรรมและการเข ยนงานว จ ย การส มมนาทางบรรณาร กษศาสตร และ สารสนเทศสาสตร 7. เน อเร องอ นๆ ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บ เน อหาอ นๆ ท ไม สามารถจ ดเข ากล ม เน อหา 6 กล ม ข างต นได เช น ความร และท กษะทางภาษา การเข ยน จ ตว ทยา และจรรยาบรรณว ชาช พ เป นต น จ านวนว ชาท ควรเร ยน ม ก ด านอะไรบ าง บรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร เป นศาสตร สาขาหน งท ได ร บผลกระทบเป นอย าง มากจากการพ ฒนาทางเทคโนโลย เน องจากเป นสาขาว ชาท ศ กษาเก ยวก บการจ ดการข อม ลข าวสาร การพ ฒนาของเทคโนโลย สารสนเทศด งกล าวท าให เก ดการเปล ยนแปลงว ธ การจ ดการก บข อม ลข าวสารท ง ในแง ของการจ ดเก บ การค นหา การเร ยกใช และการเผยแพร จากการเปล ยนแปลงน ท าให ม ผลกระทบต อ บรรณาร กษ ซ งเป นผ ให บร การข อม ลข าวสาร จ าเป นต องม การพ ฒนาเน อหาของหล กส ตร การเร ยนการ สอน เพ อให สามารถด าเน นการ จ ดการก บข อม ลให ผ ใช สามารถน าข อม ลไปใช ได สะดวกรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ โดยเน อหาของหล กส ตรควรจะเร ยนม 3 ด าน ค อ

12 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท กล มว ชาภาคบ งค บในระด บว ชาช พท งบรรณาร กษ และน กเอกสารสนเทศ เช น ความร เบ องต นทางบรรณาร กษศาสตร เทคโนโลย สารน เทศเบ องต น การเล อกและ พ ฒนาทร พยากรสารน เทศ การพ ฒนาทร พยากรสารน เทศ การบร การสารน เทศ การว เคราะห และ ส งเคราะห รายการสารสนเทศ การท ารายการทร พยากรสารน เทศ ระบบการจ ดเก บและค นค นสารน เทศ การจ ดและการบร หารห องสม ดย คใหม การบร หารองค การสารสนเทศ การว เคราะห หมวดหม ทร พยากรสารน เทศ การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล อ นเตอร เน ตส าหร บศ นย สารสนเทศและ ห องสม ด เทคโนโลย สารสนเทศ การใช ทร พยากรร วมก น การฝ กประสบการว ชาช พ เป นต น 2. กล มว ชาเล อกเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ และด านการบร หารจ ดการห องสม ด และศ นย สารสนเทศ เช น การเข ยนเพ อการส อสาร ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ห องสม ดด จ ตอลการท า ดรรชน และสาระส งเขป การควบค มบรรณาน กรม สารสนเทศท องถ น สารสนเทศร ฐบาล การจ ดการ ส งพ มพ ต อเน อง การพ ฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการจ ดการส าน กงาน การจ ดการส อ การปร บแต งและ เผยแพร สารสนเทศ พ ฒนาการของห องสม ดและศ นย สารน เทศ การบร หารส าน กงาน ทร พยากรสารน เทศ ในสาขาว ชาต างๆ วรรณกรรมส าหร บเด กและว ยร น การว จ ยส าหร บบรรณาร กษ และน กเอกสารสนเทศ เป นต น ความร ความสามารถท กษะท ต องร ต องม ท กษะการเร ยนร สารสนเทศ ประกอบไปด วยการส อสารอ านาจและขอบเขตของสารสนเทศ โดยอธ บายถ งการจ ดการสารสนเทศ การค นค นสารสนเทศ การเข าถ งแหล ง สารสนเทศด วยเคร องม อ ต างๆ รวมไปถ งการอธ บายถ งการประเม น การจ ดการ และการประย กต ใช สารสนเทศในการแก ป ญหาและ สถานการณ ต างๆ ด งน นท กษะและความร ท ผ เร ยนและผ สอนควรม ค อ(ทรงพ นธ เจ มประยงค. 1, (2548) : 15-30) ผ สอน 1. ม ประสบการณ การสอนในด านว ชาช พท สอน 2. ม ความร ความเช ยวชาญหลากหลาย ทางเทคโนโลย สารสนเทศ แหล งสารสนเทศ 3. ม การเข ยน ต าราประกอบการบรรยาย จ ดท าการว จ ยเพ อประเม น แล วน าผลท ได ไป พ ฒนาเน อหาการเร ยนการสอนได 4. ม การเร ยนร และพ ฒนาความสามารถของต วเองอย เสมอ ยอมร บการเปล ยนแปลงของ เทคโนโลย ต างๆ 5. เป นผ เร ยนร ตลอดช ว ต เพราะหากผ สอนไม ม ล กษณะการเป นผ เร ยนร ตลอดช ว ต ส งผลต อเน อหาของการสอน ตลอดจนท ศนคต ของผ เร ยน ด งน นผ สอนต องเร ยนร และ ต ดตามข าวสาร อย างต อเน อง 6. ม ท กษะการสอนและการน าเสนอ

13 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท ผ เร ยน 1. เป นผ ม ความร พ นฐานด านภาษาไทยและภาษาต างประเทศ 2. เป นผ ท สนใจ ใฝ ร ใฝ เร ยน เทคโนโลย สารสนเทศ และสามารถน าไปประย กต ใช ใน หน าท ได 3. ม เจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร 4. ม ความร ความสามารถทางบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร 5. สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ 6. ม ความสามารถในการน าความร ท ได ไปพ ฒนาตนและพ ฒนางานอย างม ประส ทธ ภาพ 7. ม ค ณธรรม จร ยธรรมและซ อส ตย ต อว ชาช พ 8. เป นน กสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ แนวโน มของว ชาในศตวรรษท 21 สถาบ นท ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชาบรรณาร กษ ศาสตร และสารน เทศศาสตร ควรได เร งร ด เสร มสร างและปร บปร งหล กส ตร เตร ยมจ ดหาผ สอนท ม ค ณภาพเช ยวชาญในสาขาว ชา ท เก ยวข องและ งบประมาณส าหร บว สด อ ปกรณ เทคโนโลย ใหม ๆ เพ อให บ ณฑ ตท ผล ตออกไป ม ความร ความสามารถใน เร องต างๆ เหล าน (ฉว วรรณ ค หาภ น นท, 2542) 1. ความร ความสามารถในการใช ส ออ เล กทรอน กส เน องจากคอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทในการประมวลสารน เทศก อให เก ดความ รวดเร วในการบร หารจ ดการข อม ล การจ ดท าฐานข อม ล และการให บร การสารสเทศได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนส อต างๆ ท เป นอ เล กทรอน กส ได เข ามาม บทบาท เพ มข น ด งน นบรรณาร กษ หร อ น กบร การสารสนเทศศาสตร ท ผล ตออกมาในย คน จะต องรอบร เร องส ออ เล กทรอน กส ในร ปแบบต างๆ และม ท กษะการใช คอมพ วเตอร การน าคอมพ วเตอร มาใช ในห องสม ดต องม ความร เก ยวก บซอฟต แวร ท น ามาใช ก บงานห องสม ด โดยเฉพาะท ม ค ณสมบ ต เด นสามารถบ รณาการระบบงานท งหมดเข าด วยก น ม ความสามารถในการส บค นข อม ลและฐานข อม ลจากออนไลน จากสถาบ นบร การสารสนเทศต างๆ นอกจากน ต องม ความสามารถใช และร จ กว ธ บ าร งร กษาส ออ เล กทรอน กส ประเภทต างๆ ในการค นคว าเพ อน ามาให ผ ใช บร การได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ 2. ความร ความสามารถในการจ ดการและการตลาด ในสภาวะป จจ บ นบรรณาร กษ / น กบร การสารน เทศ ต องเก งในการจ ดการและ การตลาดด วย เพราะท กอาช พม การแข งข นก นส งท กร ปแบบและม แนวโน มจะม การแข งข นก นส งข นไป เร อยๆ ในท านองเด ยวก นห องสม ดหร อสถาบ นบร การสารน เทศจะหย ดอย ก บท คอยให ผ ใช บร การเข ามาใช อย างเด ยวไม ได แต ต องพยายามหาทางให ม คนเข ามาใช มากท ส ด ด งน นหล กส ตรการเร ยนการสอน

14 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท บรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร จ าเป นต องเพ มความร เทคน คการจ ดการและการตลาด ให ก บ ผ เร ยน เพ อแข งข นก บบ คคลต างๆ ท งในอาช พเด ยวก นและอาช พอ นๆ 3. ความร ความสามารถในการผล ตและให บร การสารน เทศเช งพาณ ชย การน าคอมพ วเตอร เข ามาใช และให บร การส ออ เล กทรอน กส ในร ปแบบต างๆ ท งระบบ เคร อข ายห องสม ดและอ นเตอร เน ตต องม ค าใช จ ายส ง แต งบประมาณท ได ร บม น อยด งน นการให บร การจ ง ต องเก บเง นค าบร การจากผ มาใช บร การ การให บร การเช งพาณ ชย ป จจ บ นเป นท ต องการมากส าหร บน กธ รก จ และผ ประกอบการอ ตสาหกรรม เพราะการได ข อม ลท ม ค ณค าเป นประโยชน ต อการต ดส นใจย อมจะท าให ค มค าท งในด านค าใช จ าย เวลาท เส ยไปก บการลงท นท ม ม ลค าส ง น กธ รก จและผ ประกอบการจ งเต มใจท จะเส ย ค าบร การ 4. ความร ความสามารถในการใช ภาษาต างประเทศ ภาษาต างประเทศเป นเคร องม อส าค ญในการศ กษาเร ยนร ความก าวหน าในว ชาการต างๆ ตลอดจนการให บร การสารน เทศซ งผล ตส อร ปแบบต างๆ ออกมา ภาษาอ งกฤษเป นภาษาท ส าค ญท ใช การก นท ว โลกเป นภาษาสากล การเพ มหล กส ตรภาษาอ งกฤษและภาษาอ นๆ จะช วยให บ ณฑ ตบรรณาร กษศาสตร และ สารน เทศศาสตร ม ความม นใจ และให บร การสารสนเทศได ด ตลอดจนการท างานสาขาอ นๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพและสามารถเอาชนะค แข งในตลาดแรงงานได โดยเฉพาะในย คน อ ตราการว างงานส ง แต แนวโน มบ คลากรท จบสาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ม ความต องการเพ มมากข น 5. ความร ความสามารถในสาขาว ชาอ นๆ ท เก ยวข องเพ มมากข น ในย คศตวรรษท 21 น เป นเร องจ าเป นอย างย งท ผ เร ยนสาขาบรรรณาร กษสตร และ สารน เทศศาสตร จะต องม ความร ศาสตร อ นๆ ท เก ยวข องให มากข น เพ อให สามารถท างานเฉพาะสาขาว ชา ต างๆได กว างขวางมากข น เช น 5.1 การเร ยนร สาขาว จ ย จะม ส วนช วยให บรรณาร กษ ม ความร ท จะให บร การข อม ล ด านการว จ ย และการว เคราะห ข อม ล 5.2 การเร ยนร เร องกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายใกล ต วบรรณาร กษ เช น กฎหมาย ล ขส ทธ กฎหมายธ รก จ และกฎหมายอ นๆ ท เก ยวข องก บการให บร การ และการ จ ดระบบส าหร บ เอกสารท ม การต พ มพ ซ งม ล ขส ทธ อย 5.3 การเร ยนร ว ชาว ทยาศาสตร ม ส วนช วยให สามารถปฏ บ ต งานห องสม ดเฉพาะ สาขาว ทยาศาสตร ต างๆ ได เช น ห องสม ดแพทย ห องสม ดสถาบ นส งแวดล อม ห องสม ดว ทยาศาสตร เป นต น

15 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรในอนาคต การศ กษาบรรณาร กษศาสตร ได เปล ยนแปลงอย างมากมากคร งหน งในช วยปลาย ทศวรรษ 1970 การเปล ยนแปลงม หลายร ปแบบ เช น การปร บโครงสร างใหม ของโรงเร ยน บรรณาร กษศาสตร การย บรวมก บสาขาว ชาอ น การเปล ยนช อโรงเร ยน การปร บเปล ยนเน อหาของ หล กส ตร และการเปล ยนช อหล กส ตร เป นต น การเปล ยนแปลงด งกล าวม สาเหต ส าค ญประการหน งส บ เน องมาจากอ ทธ พลของเทคโนโลย (ภรณ ศ ร โชต. 1, (2541) : 28-34) หล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร เด มม กสอนเก ยวก บ บรรณาน กรม การจ ดหม การท าบ ตรรายการ การบร หารและการบร การ โรงเร ยนบรรณาร กษศาสตร หลายแห ง ย งคงเห นว าเร องเหล าน ม ความส าค ญ และบรรจ ไว เป นแกนของหล กส ตร แต การพ ฒนาอย างรวดเร วของเทคโนโลย สารสนเทศ การ จ ดการศ กษาบรรณาร กษศาสตร จ งจ าเป นต องยอมร บความเปล ยนแปลงเหล าน และเร งพ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความเปล ยนแปลงท เก ดข น (ประภาวด ส บสนธ. 1, (2541) : 35-47) ในด านต างๆ ด งน 1. เทคโนโลย สารสนเทศ ซ งก อให เก ดผลกระทบต อหล กส ตร ท าให เก ดการเปล ยนแปลง โครงสร างและองค กรต างๆ ของส งคม เปล ยนบทบาทของผ ปฏ บ ต งานสารสนเทศ ด งน นผ ปฏ บ ต งานจ งต อง ม ท กษะพ นฐานและพ ฒนาความสามารถในการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ความส าค ญของสารสนเทศในส งคม เน องจากส งคมได เปล ยนจากส งคม อ ตสาหกรรมเป นส งคมสารสนเทศ องค กรต างๆ เพ มความส าค ญในการจ ดการทร พยากร สารสนเทศ 3. สภาพแวดล อมของห องสม ด : แหล งสารสนเทศย คใหม เน องจากความก าวหน า ของเทคโนโลย สารสนเทศท าให ห องสม ดร บเอาเทคโนโลย สารสนเทศ ม เป นส วนหน งของการปฏ บ ต งาน ภายในและการบร การแก ผ ใช 4. ความต องการของผ ว าจ าง ตลาดงานสารสนเทศ เป นตลาดท ต องการ ผ ปฏ บ ต งานสารสนเทศท ม ท กษะหลากหลาย ท งท กษะเฉพาะงาน เช น การจ ดการสารสนเทศ การสร างระบบ สารสนเทศและฐานข อม ล และท กษะเสร มอ นๆ เช น การส อสารและการส อสารระหว างบ คคล การตลาด การศ กษาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร จ งต องเตร ยมผ ปฏ บ ต งานให ม ความร ท กษะ และความสามารถเป นเล ศ สอดคล องก บป จจ ยเหล าน จ งจ าเป นต องขยายหล กส ตรให กว างมากข น เพ อ ตอบสนองความต องการของผ ว าจ างและแนวโน มการปฏ บ ต งาน สารสนเทศ

16 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท Marcia J. Bates (1999 : Online) ให แนวค ดด านการบร หารจ ดการ เพ อเป นแนวทางในการ พ ฒนาหล กส ตรว า ควรย ด สารสนเทศ เป นแกนกลางท แวดล อมไปด วย ผ ใช โดยม เคร องม อ ท เน นการใช เพ อการเข าถ งสารสนเทศเป นต วเช อม เทคโนโลย ซ งประกอบไปด วย 3 กล ม ค อ 1. การบร หารจ ดการ / นโยบาย 2. ความร ทางเทคน คในว ชาช พ ประกอบด วย ว ชาท เก ยวก บ ผ ใช : ความต องการและพฤต กรรมการค นหาสารสนเทศ สารสนเทศ : การจ ดเก บเพ อการค นค น เทคโนโลย : เคร องม อท น ามาใช 3. การว จ ย จากท กล าวมา พบว าการเปล ยนแปลงการศ กษาและหล กส ตรว ชาบรรณาร กษศาสตร และ สารน เทศศาสตร ท เร มมาต งแต ปลายทศวรรษ ค.ศ เม อเทคโนโลย คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทใน งานห องสม ด และเม อเทคโนโลย คอมพ วเตอร พ ฒนาไปอย างรวดเร วและไม หย ดย ง ผลกระทบก ย งคงม ต อ หล กส ตร เร อยมาต งแต ช วยปลายทศวรรษ 1980 ต อต นทศวรรษ 1990 เทคโนโลย คมนาคม ก เป นป จจ ย เสร มท เห นได ช ดเจนว าม อ ทธ พลต อหล กส ตร ด งน นควรปร บปร งโครงสร างหล กส ตรใหม ให ม ความส มพ นธ ก บ โครงสร างของสารสนเทศและความซ บซ อนในการร บส งสารสนเทศของ ผ ให บร การสนเทศ นอกจากน ควรประเม นรายว ชาท ม อย และปร บปร งให อย บนพ นฐานของความต องการใน ว ชาช พ และสอดคล องก บสภาพทร พยากรสารสนเทศในป จจ บ นและอนาคตท จะเก ดข น บทบาทบรรณาร กษ ก บสารสนเทศในอนาคต บทบาทของบรรณาร กษ (Librarian) หร ออาจเป นบ คลากรภายใต ช อเร ยกอย างอ น เช น Information specialist, Cyberian ฯลฯ ซ งเป นบ คลากรท ปฏ บ ต งานให ห องสม ดในอนาคตน น การ ปร บเปล ยนบทบาทในการบร การของบ คลากรให เข าก บสภาพการณ ท เปล ยนแปลงไปในอนาคต ค ณสมบ ต ของบรรณาร กษ หร อน กเอกสารสนเทศท ส าค ญม ด งน (ว ภา จาร วงศ ไพบ ลย และ ส ธรรม อ มาแสงทองก ล. 2 (2548) : 1-11) 1. Information specialist เป นผ ม ความร ในกระบวนการจ ดการ จ ดเก บ และเผยแพร สารน เทศให เก ดการใช ประโยชน มากท ส ด สามารถจ ดบร การสารน เทศแก ผ ใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. Information Consultant เป นผ ให ค าแนะน าแก ผ ใช บร การในการเล อกใช ฐานข อม ลท เหมาะสม เพ อท จะได ส บค นค าตอบแก ค าถามของผ ใช บร การได รวดเร วและด ท ส ด 3. Trainer เป นผ ฝ กอบรมแก ผ ใช บร การ หร อเป นผ สร างระบบการเร ยนร ด วยตนเองของ ผ ใช บร การ เพ อให เขาเก ดความร ความเข าใจการใช บร การต างๆ

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร

การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร การประก นค ณภาพระด บหล กส ตร ว ทยาล ยการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ธ นวาคม 2556 บทท 1 ข อม ลท วไป ช อ และท ต งหน วยงาน ว ทยาล ยการจ ดการ ต งอย ช น 2 อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว

More information

ท กษะการร สารสนเทศของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 1 ห อง 5

ท กษะการร สารสนเทศของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 1 ห อง 5 ท กษะการร สารสนเทศของน กศ กษาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ช นป ท 1 ห อง 5 นางสาวชลท พย เดชะ ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ยานยนต สาน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาการศ กษา ของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. 2555-2559 ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ.2555-2559 จ ดท าข นภายใต กรอบท ศทางของแผนพ

More information

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย

หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย หล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง พ ทธศ กราช ๒๕๕๖ คณะมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย รายละเอ ยดของล กส ตรพ ทธศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาภาษาศาสตร หล กส ตรปร บปร ง

More information

2.2 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาท ได งานท าแล ว เม อจ าแนกตามคณะว ชาพบว า คณะว ชาท ม บ ณฑ ตม งานท ามากท ส ด ค อ คณะท นตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร ซ งม งานท

2.2 บ ณฑ ตท ส าเร จการศ กษาท ได งานท าแล ว เม อจ าแนกตามคณะว ชาพบว า คณะว ชาท ม บ ณฑ ตม งานท ามากท ส ด ค อ คณะท นตแพทยศาสตร และคณะแพทยศาสตร ซ งม งานท ก ค าน า รายงานการว เคราะห ภาวะการม งานท าของบ ณฑ ต ร นป การศ กษา 2553 ของมหาว ทยาล ย นเรศวร เป นการส ารวจสถานภาพ ต ดตามผล เก ยวก บข อม ลพ นฐาน การม งานท า และสาเหต ของการ ไม ได งานท า ป ญหาและอ ปสรรคในการหางานท

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา

การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การพ ฒนาแนวทางการด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านหนองจาน อ าเภอขามสะแกแสง จ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ ชน นช ดา ร ตนปราณ เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน

More information

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร

สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร สม ดบ นท กการเร ยนร สาระท กษะการเร ยนร รห สว ชา ทร31001 รายว ชาท กษะการเร ยนร รห สประจาต วน กศ กษา... ช อ-สก ล... ช อคร ประจากล ม... ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย เขตคลองเตย เร องท 1 ความหมาย

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต

ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ประกาศคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เร อง แนวทางการปฏ บ ต ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๒ -------------------------------- เพ ออน ว ต ให เป นไปตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง กรอบมาตรฐานค

More information

รายงานการว จ ย. เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล

รายงานการว จ ย. เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล รายงานการว จ ย เร องแนวทางการพ ฒนาการบร หารงานธ รการ ของแผนก English Program ในป การศ กษา 2554 โดย อมรร ตน เกษตรธนาน ก ล โรงเร ยนอ สส มช ญธนบ ร เขตบางแค จ งหว ดกร งเทพมหานคร 1 บทค ดย อ จ ดม งหมายของการว

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ฉบ บท 5 จ ดท าโดย ส าน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยรามค าแหง ม ถ นายน

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง การศ กษาคร งน ผ ศ กษาม งศ กษาความพร อมในการจ ดการศ กษาระด บปฐมว ยของ องค การบร หารส วนต าบลห วยยาบ อ าเภอบ านธ จ งหว ดล าพ น ผ ศ กษาได ศ กษาเอกสารและ การศ กษาท เก ยวข

More information

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม รายงาน การจ ดทาและผลการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอน ช ดส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายว ชาน ทรรศการงานห องสม ด ง 40213 เร อง การจ ดน ทรรศการห องสม ด ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา

เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา เอกสารข าวสาร งานว จ ยและพ ฒนา Research and Development Newsletter ป ท ๑๒ ฉบ บท ๑๓๓ ประจ าเด อนก นยายน ๒๕๕๖ กองท นย ต ธรรม : ข อม ลและบทว เคราะห ผลการท างาน และประส ทธ ภาพในการให ความ ช วยเหล อทางกฎหมายอ

More information

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา

หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา รายงานการต ดตามและประเม นผลการปฏ ร ปการศ กษา ในวาระครบรอบ 3 ป ของการประกาศใช พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 5 การบร หารและการจ ดการศ กษา ส าน กประเม นผลการจ ดการศ กษา ศาสนา และว ฒนธรรม ส าน

More information

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง 6 บทท 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาเร องความต องการพ ฒนาบ คลากรของข าราชการคร ในส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาชลบ ร เขต 3 อ าเภอบางละม ง จ งหว ดชลบ ร ผ ว จ ยได ศ กษารวบรวมแนวค ด ทฤษฎ เอกสาร

More information

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก

อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก รายงานฉบ บสมบ รณ อนาคตภาพของเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร : กระบวนท ศน และย ทธศาสตร เพ อการเปล ยนแปลงจากฐานราก จ ดท าโดย ศ นย นว ตกรรมนโยบาย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร เสนอต อ ศ นย คาดการณ เทคโนโลย

More information

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร

การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร การบร หารการจ ดการเร ยนการสอนภาษาจ นของโรงเร ยนเอกชนสอนภาษาจ น ส งก ดส าน กงาน คณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน ในกร งเทพมหานคร สารน พนธ ของ ชลาล ย อานามว ฒน เสนอต อบ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 ด เรก อน นต สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บทค ดย อ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ บทค ดย อ ห วข อว จ ย การพ ฒนาและหาประส ทธ ภาพเอกสารประกอบการสอนว ชาการออกแบบ โปรแกรมใช คอมพ วเตอร ช วยสอนสาหร บน กศ กษาระด บช นประกาศน ยบ ตร ว ชาช พป ท 2 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ กก จ ช อผ ว จ ย นางสาวอ

More information

ค าน า (รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด ) คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

ค าน า (รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด ) คณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า ตามท คณะกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาภายในสถานศ กษา ระด บอ ดมศ กษา ซ งม อ านาจ หน าท ในการก าหนดหล กเกณฑ และแนวทางปฏ บ ต ต าง ๆ เพ อส งเสร มสน บสน น พ ฒนาการด าเน นงานเก ยวก บ การประก นค ณภาพการศ

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information

หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา

หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา หลากหลายว ธ ก บการใช ICT เพ อการศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต ส าน กนายกร ฐมนตร 371.334 ส691ห ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต หลากหลายว ธ การใช ICT เพ อการเร ยนการสอน. กร งเทพฯ : สถาบ น เทคโนโลย

More information

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555

แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 แผนบร หารจ ดการก าล งคน ของจ งหว ดราชบ ร (HR Scorecard) ป พ.ศ. 2552-2555 จ ดท าโดย กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กงานจ งหว ดราชบ ร โทร.0-3233-7890 ค าน า การบร หารบ คลากรของราชการส วนภ ม ภาคท ม ภารก จเก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 www.korat4.go.th ค

More information

การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ

การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ รายงานฉบ บสมบ รณ การจ ดท าย ทธศาสตร การปฏ ร ปการศ กษา ข นพ นฐานให เก ดความร บผ ดชอบ เสนอต อ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย ม ลน ธ สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ม นาคม 2556 รายช อคณะผ ว จ

More information