ความร ท วไปเก ยวก บหล กส ตร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ความร ท วไปเก ยวก บหล กส ตร"

Transcription

1 ความร ท วไปเก ยวก บหล กส ตร * โดย ประท มท พย ส ขราษฎร ความหมายของหล กส ตร ความหมายของหล กส ตรตามพจนาน กรมการศ กษา ม 3 ประการ ได แก 1. หล กส ตร ค อ เน อหาว ชาท จ ดไว เป นระบบให ผ เร ยนได ศ กษาเพ อให จบช น หร อ ร บประกาศน ยบ ตรในหมวดว ชาส าค ญๆ เช น หล กส ตรส งคมศ กษา หล กส ตรศ ลปศ กษา เป นต น 2. หล กส ตร ค อ เค าโครงท วไปของเน อหาหร อส งเฉพาะท จะสอนซ งโรงเร ยนจ ดให แก เด ก เพ อให เด กม ความร จนจบช น หร อประกาศน ยบ ตร เพ อให สามารถเร ยนต อทางอาช พได 3. หล กส ตร ค อ กล มว ชาหร อประสบการณ ต างๆ ท ก าหนดไว ซ งน กเร ยนได เล าเร ยนภายใต การแนะแนวของโรงเร ยนหร อสถาบ นการศ กษา (ปร ยาพร วงศ อน ตรโรจน, 2532) ได ให ความหมายของหล กส ตรไว 3 แนวทาง ได แก 1. หล กส ตรเป นศาสตร ท ม ทฤษฎ หล กการ และการน าไปใช ในการจ ดการเร ยนการสอนตามท ม งหมายไว 2. หล กส ตรเป นระบบการจ ดการศ กษา ประกอบด วย ป จจ ยน าเข า ได แก คร น กเร ยน ว สด อ ปกรณ อาคารสถานท กระบวนการได แก การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ผลผล ต ได แก ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ความส าเร จทางการศ กษา 3. หล กส ตรเป นแผนการจ ดการเร ยนการสอน ท ม งประสงค จะอบรมฝ กฝนผ เร ยนให เป นไป ตามเป าหมายท ต องการ จากความหมายของหล กส ตรด งกล าวพอจะสร ปได ว าหล กส ตร ค อ มวลประสบการณ ท งหมดท สถาบ นการศ กษาจ ดให ผ เร ยนได ศ กษาเพ อให บรรล จ ดม งหมาย องค ประกอบของหล กส ตร องค ประกอบของหล กส ตร ประกอบด วยส วนส าค ญ 4 ประการ (ป ยธ ดา น ลศร, 2538) ค อ 1. ว ตถ ประสงค (Objective) เป นการก าหนดว า ต องการให ผ เร ยนเป นคนอย างไร หร อจะให การศ กษาเพ ออะไร 2. เน อหาว ชา (Content) เป นการเล อกสรรและจ ดเน อหาว ชาความร และ ประสบการณ ต างๆ ท จะช วยให ผ เร ยนพ ฒนาไปส ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว 3. การน าหล กส ตรไปใช (Curriculum Implementation) เป นการน าเอาหล กส ตรท เป น ร ปเล มไปปฏ บ ต ให เก ดผล 4. การประเม นผล (Evaluation) เป นการหาค าตอบว าการด าเน นการของหล กส ตรเป นไป ตามความม งหมายหร อไม เพ ยงใด และม อะไรเป นสาเหต

2 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 2 โดยสร ปแล วจะเห นว า องค ประกอบของหล กส ตรจะประกอบด วย 1. ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร 2. เน อหาว ชา 3. การน าหล กส ตรไปใช 4. การประเม น การน าไปใช การใช หล กส ตรเป นข นตอนท ส าค ญมาก เพราะเป นการน าหล กส ตรไปส แนวปฏ บ ต เพ อให บรรล จ ดม งหมายท ก าหนดไว จากแนวค ดของน กการศ กษา จ งพอสร ปได ว า การน าหล กส ตรไปใช เพ อให ประสบผลส าเร จได น น จะต องม ข นตอนการด าเน นงานด งน 1. การบร หารหล กส ตร ซ งประกอบด วย 1.1 ข นเตร ยมการ เป นการวางแผนการใช หล กส ตร โดยเตร ยมล วงหน าก อนใช หล กส ตรด งน การประชาส มพ นธ หล กส ตร ได แก การออกเอกสารส งพ มพ การใช ส อมวลชน การประช มส มมนา การเตร ยมความพร อมด านบ คลากร ได แก การเตร ยมคร ผ สอน การเตร ยมความพร อมของส อส งอ านวยความสะดวก ได แก ว สด ฝ ก ส อ การสอน ห องสม ด อาคารสถานท งบประมาณ สถานท ฝ กงาน การตรวจสอบความพร อมของผ เร ยน 1.2 ข นด าเน นการเก ยวก บหล กส ตร เม อหล กส ตรได น าไปใช จะต องม การด าเน นการ บร หารหล กส ตร ด งน การประช มคร และบ คลากรท เก ยวข องก บหล กส ตร การจ ดท าค ม อคร การจ ดตารางสอน การจ ดคร เข าสอน การจ ดส งอ านวยความสะดวก ได แก เคร องม อ อ ปกรณ การสอน ส อการสอน ว สด ต างๆ 1.3 การต ดตามผลและประเม นผลการใช หล กส ตร 2. การจ ดการเร ยนการสอน ได แก การเตร ยมการสอน เทคน คและว ธ สอน การว ด และ ประเม นผลการเร ยนการสอน

3 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 3 การประเม นผลหล กส ตร จ ดม งหมายของการประเม นผลหล กส ตร (ท ศนา แขมมณ, 2533) กล าวว า การประเม นผลหล กส ตรม จ ดม งหมายท ส าค ญ 3 ประการ ค อ 1. เพ อหาค ณค าของหล กส ตร โดยด ว าหล กส ตรท สร างข นสามารถตอบสนอง ว ตถ ประสงค ท ต องการหร อไม 2. เพ อต ดส นว า การวางเค าโครงและระบบของหล กส ร ตลอดจนการบร การงานและ การสอนตามหล กส ตร เป นในทางท ถ กต องแล วหร อไม 3. เพ อว ดผลด ว า ผลผล ต ค อ ผ เร ยนน นเป นอย างไร ประเภทของการประเม นผลหล กส ตร หล กส ตรท ด เม อสร างแล วต องม การประเม นท กระยะ เพ อให ได ข อม ลหร อ สารสนเทศ ในการต ดส นใจปร บปร ง หร อเปล ยนแปลง การประเม นผลหล กส ตรสามารถแบ งออกเป น 2 ล กษณะ (เยาวด ว บ ลย ศร, 2536) ได แก 1. การประเม นระหว างด าเน นการ (Formative evaluation) เป นการประเม นผลเพ อการ ปร บปร ง ซ งจะกระท าระหว างโครงการย งไม ส นส ด หร อย งท าการสอนไม จบ 2. การประเม นรวม หร อการประเม นผลเม อเสร จส นการด าเน นการ (Summative evaluation) เป นการประเม นเพ อต ดส นว าหล กส ตรท ได สร างข นและด าเน นการใช ไปแล ว ม ประส ทธ ผล หร อไม และจะต องปร บปร งแก ไขส วนไหนบ าง การประเม นผลประเภทน จะเป นการประเม นผลหล กส ตร ท งระบบ ข นตอนการประเม นผลหล กส ตร ข นตอนของการประเม นผลหล กส ตรม 5 ข นตอน (ป ยธ ดา น ลศร : 2538) ด งน 1. การประเม นจ ดม งหมายในระด บต างๆ ได แก จ ดม งหมายท วไปของหล กส ตร จ ดม งหมายเฉพาะว ชา และจ ดม งหมายในการเร ยนการสอน เพ อด ว าจ ดม งหมายเหล าน เหมาะสมสอดคล องก บ ต วผ เร ยน 2. การประเม นผลโครงการศ กษาของการเร ยนท งหมด เพ อช วยให หล กส ตรบรรล จ ดม งหมายท ก าหนดไว เช น การเตร ยมความพร อมของโรงเร ยนเก ยวก บการใช หล กส ตรใหม 3. การประเม นผลการเล อกเน อหาสาระของว ชา การเล อกและการจ ดประสบการณ การเร ยน ส อการเร ยน ว าได จ ดและด าเน นไปเหมาะสมมากน อยเพ ยงใด

4 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท การประเม นผลการสอน การประเม นผลข นน คร เป นผ ท ม บทบาทมากในการน า หล กส ตรไปใช ในห องเร ยน การประเม นผลในระด บน เพ อด ว าการสอนของคร ด าเน นไปส จ ดม งหมายของ หล กส ตรหร อไม 5. การประเม นผลโครงการของหล กส ตร จากท กล าวมาเก ยวก บการประเม นผลหล กส ตร พอสร ปได ว า การประเม นผลหล กส ตร ม ความส าค ญอย างย งต อค ณภาพของหล กส ตร สารสนเทศท ได จากการประเม นผลหล กส ตรช วยให ผ ท เก ยวข อง ได แก ผ บร หาร อาจารย ผ สอน น ามาปร บปร งหร อพ ฒนาการจ ดการเร ยนการสอนให ม ประส ทธ ภาพด ย งข น ในการประเม นหล กส ตรท ด ควรท จะม การประเม น ท ง Formative evaluation และ Summative evaluation หล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 ประว ต และพ ฒนาการหล กส ตร หล กส ตรการศ กษาบรรณาร กษศาสตร เป นการศ กษาเก ยวก บบรรณาน กรม การจ ดหม การท าบ ตรรายการ การบร หาร และการบร การ ซ งโรงเร ยนบรรณาร กษ ท งหลายต างให ความส าค ญ และบรรจ ไว เป นแกนของหล กส ตร ต อมาเม อม การเป ดสอนสารสนเทศศาสตร ในป ค.ศ ซ งเป นศาสตร สาขาหน งท ศ กษาถ ง ค ณสมบ ต และพฤต กรรมของสารสนเทศ การไหลเว ยนของสารสนเทศ การด าเน นการเก ยวก บสารสนเทศ เพ อการเข าถ งและสามารถใช ประโยชน ได ส งส ด สารสนเทศเก ยวข องก บต วความร ซ งส มพ นธ ก บแหล งเด ม ของสารสนเทศ การรวบรวม การด าเน นงาน การจ ดเก บ การค นค น การต ความ การถ ายโอน การเปล ยนแปลง การ ใช ประโยชน ของสารน เทศ ท งน รวมถ งการศ กษาสารสนเทศท เก ดจากระบบธรรมชาต และระบบท ประด ษฐ ข น การใช รห สส าหร บการส งทอดข าวสาร และการศ กษาเคร องปฏ บ ต การและเทคน คการประมวลผล สารสนเทศ เช น คอมพ วเตอร และระบบค าส ง เป นต น แต อย างไรก ตามแม ว าบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร จะม ความแตกต างก นในหลาย ล กษณะ แต ไม ใช เร องท แตกต างก นโดยส นเช ง แนวทางของศาสตร ท งสองต งอย บนหล กพ นฐานอ น เด ยวก นและม ความส มพ นธ ก น ค อ ต างก ม ล กษณะเก ยวข องก บการจ ดการสารสนเทศ และเป นสหว ชาการ เช นเด ยวก น ด วยเหต ด งกล าว สารสนเทศศาสตร จ งเข ามาม ผลให การศ กษาว ชาบรรณาร กษศาสตร ม การ พ ฒนาเปล ยนแปลงไป ซ งพบได จากหล กส ตรของโรงเร ยนบรรณาร กษศาสตร ท ม การเปล ยนแปลงในช วง ปลายทศวรรษท 1970 โดยเปล ยนเป นหล กส ตรท รวมว ชาท งทางด านบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศ ศาสตร เข าด วยก น เป นการสอนท เน นให ผ เร ยนม ท กษะให เร องการจ ดหา การท าบ ตรรายการ การจ ดเก บและ การเผยแพร เอกสาร ส วนองค ประกอบด านสารน เทศศาสตร ได แก รายว ชาท เก ยวก บห องสม ดอ ตโนม ต ระบบการจ ดเก บและการค นข อม ลออนไลน ฐานข อม ลบรรณาน กรม การว เคราะห และออกแบบระบบ และระบบอ ตโนม ต ท สน บสน นงานห องสม ด ป จจ ยท ผล กด นให เก ดการเปล ยนแปลงในหล กส ตร

5 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 5 การศ กษาบรรณาร กษศาสตร แบบด งเด มเข าหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร แบบใหม ซ งม ล กษณะเป น ว ชาการน น (เพ ญส ภา นาทอง, 2543) พบว าม ป จจ ยส าค ญ 4 ประการ ค อ 1. ผลกระทบของเทคโนโลย จากสภาวะการผล ตสารสนเทศท ม มากเก นความสามารถของ บ คลากร งบประมาณ และเทคน คเด มท ใช อย จะจ ดการให อย างม ประส ทธ ภาพ จ งม การน าเอาเทคโนโลย คอมพ วเตอร เข ามาใช ในการจ ดเก บ การประมวลผล และการค นค นระบบสารสนเทศให ได อย างรวดเร ว ประหย ดเวลาและสถานท ในการเข าถ งสารสนเทศ ต อมาจ งเก ดพ ฒนาทางการส อสารโทรคมนาคม สามารถ ส งเส ยง ข อความ ภาพกราฟฟ กไปได ท วท กแห ง จากการพ ฒนาของเทคโนโลย สารสนเทศน เอง ท าให ห องสม ดต องพ ฒนาระบบการด าเน นงานเป นห องสม ดอ เล กทรอน กส โดยใช เทคโนโลย ช วยในการจ ดเก บ จ ดระบบ และการให บร การ ในห องสม ด ส งผลให บรรณาร กษ และเจ าหน าท ห องสม ดต องพ ฒนาท กษะ ความร และ ความสามารถในการใช เทคโนโลย ด งกล าว เพ อการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ 2. ตลาดแรงงานและความต องการของผ ใช การท ขอบเขตของผ ใช ขยายกว างข นท าให ม ความ ต องการบ คลากรท ม ความร ความสามารถและท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย สารสนเทศโดยตรง เพราะผ ใช เป นกล มท ม ความต องการสารสนเทศท จ าเพาะเจาะจงย งข น ท นสม ย ใช เวลาในการค นคว าส นและรวดเร ว ท า ให ว ธ การด าเน นงานห องสม ดต องพ ฒนาร ปแบบให ม ประส ทธ ภาพย งข น บรรณาร กษ ต องพ ฒนาความร ความสามารถท จะจ ดการสารสนเทศ จากล กษณะความต องการของผ ใช เปล ยนแปลงไป ส งผลต อตลาดงาน ส าหร บว ชาช พบรรณาร กษศาสตร เน องจากการเก ดสาขาว ชาใหม ซ งเก ยวเน องก บการจ ดการสารสนเทศ ค อ การจ ดการสารสนเทศ เทคโนโลย สารสนเทศ สารสนเทศศาสตร และว ทยาการคอมพ วเตอร ซ งว ชาช พเหล าน จะผล ตผ ท ม ความร และท กษะเก ยวก บการใช เทคโนโลย ในการจ ดสถาบ นและฐานข อม ล ซ งค ณสมบ ต ของ กล มว ชาช พน เป นท ต องการอย างย งในวงธ รก จและอ ตสาหกรรม จ งม โอกาสท กว างกว าในตลาดแรงงาน ในขณะท บรรณาร กษ ย งแคบอย เฉพาะห องสม ดเท าน น 3. การพ ฒนาของสถาบ นสารสนเทศ ท เข ามาแทนท บทบาทห องสม ด เพ อ ตอบสนองความ ต องการท เร งด วน เช น ศ นย เอกสาร ศ นย ว เคราะห ข อม ล ซ งเน นการบร การ ค อ การจ ดระบบ การรวบรวม และการเผยแพร ข อม ล โดยการน าเอาเทคโนโลย เข ามาช วย ในการจ ดการและบร การ แต ม ป ญหา ในเร องขาดบ คลากรท ม ความร ความเช ยวชาญ เน องจากย งไม ม การสร างหร อผล ตบ คลากรท เหมาะสมต อ ล กษณะงานด งกล าว เน องจากสถาบ นส วนใหญ ย งเน นผล ตบ ณฑ ตเพ อท างานในห องสม ดเป นหล ก ท าให สถาบ นต าง ๆ ม การปร บปร งหล กส ตรเพ อสอดคล องก บสภาพส งคมและความต องการอย างเร งด วน 4. การแข งข นการผล ตบ ณฑ ต โดยเฉพาะอย างย งในประเทศไทย ท ประสบป ญหาไม ม งาน รองร บบ ณฑ ต เน องจากม การผล ตบ ณฑ ตจากสถาบ นการศ กษาในประเทศไทย ท งในระด บมหาว ทยาล ย และสถาบ นราชภ ฎ ซ งผล ตบ ณฑ ตเพ อไปท างานในห องสม ดมากกว าสถาบ นของเอกชน ป ญหาของอาช พ น ค อ ไม ม งานรองร บในขณะท ม การผล ตบ ณฑ ตออกมามากกว าความต องการ ท าให หลายสถาบ นเร มร บ น กศ กษาน อยลง และม การปร บปร งหล กส ตรเพ อสอดคล องก บสภาพส งคม

6 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 6 จากป จจ ยท กล าวมาท งหมด ท าให ม การพ ฒนาหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร เพ อให สอดคล อง ก บความเป นไปของส งคม ซ งว ธ การหน งท ได ร บการยอมร บและปฏ บ ต ก นอย างแพร หลาย ค อ การ ผสมผสานระว างบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร โดยเพ มรายว ชาเก ยวก บเทคโนโลย โดยเฉพาะ การใช เทคโนโลย คอมพ วเตอร และเทคโนโลย โทรคมนาคม นการประมวลผล จ ดเก บและการเร ยกใช สารสนเทศ ขอบเขตว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ขอบเขตของเน อหาสาขาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร (เพ ญส ภา นาทอง, 2543) ม ด งน 1. การบร หาร ครอบคล มเน อหาเก ยวก บ การด าเน นงานห องสม ด ระบบ สารสนเทศ ระบบห องสม ด การบร หารด านอาคารสถานท ว สด และคร ภ ณฑ งานธ รการ งบประมาณ การบร หารบ คลากร ความร วมม อระหว างห องสม ด กลย ทธ การตลาด มาตรฐานห องสม ด และ เร องอ นๆ ท เก ยวข อง 2. กระบวนการทางเทคน ค คลอบคล มเน อหาเก ยวก บ การค ดเล อก การจ ดหา การแลกเปล ยน การร บบร จาค การทวงถาม การว เคราะห หมวดหม และท ารายการ การก าหนดรห ส การท า ดรรชน และสารส งเขป ห วเร องบรรณาน กรม การค ดออกและท าลาย การซ อมและการบ าร งร กษา งานเทคน ค ท วไป เคร องม อช วยค น และเร องอ นๆ ท เก ยวข อง 3. การบร การ คลอบคล มถ งเน อหาเก ยวก บ ก จกรรมและงานบร การท วไปของห องสม ด การด าเน นงานบร การต างๆ ท งการบร การในระบบม อและระบบเคร องจ กร เช น บร การทร พยากรห องสม ด ได แก บร การส งต พ มพ บร การโสตท ศนว สด บร การส ออ เล กทรอน กส เป นต น รวมถ งเทคน คหร อว ธ การ ให บร การ และเร องอ นๆ ท เก ยวข อง 4. ทร พยากรและแหล งสารสนเทศ ครอบคล มเน อหาเก ยวก บ การด าเน นงานทร พยากร สารสนเทศ การผล ต การเล อกซ อ การส ารวจทร พยากร การว เคราะห และประเม นค าทร พยากร การว เคราะห เน อหา การอ างถ ง บรรณม ต ทร พยากรสารสนเทศประเภทต างๆ แหล งสารสนเทศ การเผยแพร Marcia J. Bates (Bates, 1999 : Online) ได ให ความค ดเห นว า กรอบแนวค ดของสาขาว ชาว า ท กสาขาว ชาจะม กรอบแนวค ดของต วเอง ประกอบด วยองค ประกอบท มองเห นได อย างช นเจน และท น ก ปฏ บ ต ว ชาช พสารสนเทศ ไม ค อยได กล าวถ ง หร อไม ได ร บความสนใจ โดยให ความส าค ญอย ในระด บใต น า (ม แต มองไม เห น), ไม สนใจ) แต จะเน นให ความส าค ญต อบทบาท ของ สารสนเทศ ว าเปร ยบเหม อน เป น Meta Science สาขาท ศ กษาว จ ย และพ ฒนาทฤษฎ เก ยวก บผลผล ตท เป นเอกสาร แนวค ดปฏ บ ต ของว ชาสารสนเทศศาสตร น ศ นย กลางอย ท การท าต วแทนเอกสาร และการจ ดหม สารสนเทศ ว ธ การเข าถ งและค ณค าของสารสนเทศ มากกว าท จะเร ยนร เน อหาของ สารสนเทศ

7 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 7 ร ปแบบใหม ของเอกสาร เทคโนโลย น น ก อให เก ดผลกระทบและเก ดเป นจ ดส าค ญมากใน ส งคมสารสนเทศ ส งท เก ดข นน ได ซ มซ บอย ในวงการต างๆ ท งธ รก จ วงการศ กษา คอมพ วเตอร น กว ทยาศาสตร แห งการเร ยนร การเก ดของเอกสารเหล าน อย ในร ปแบบด จ ตอล และสารสนเทศ ซ งเป นท สนใจของน กว ชาการหลายด าน ท าให เก ดความต องการสารสนเทศท ต องศ กษาว จ ย เพ อสร างทฤษฎ ท จะช วย ให เข าใจในส งท เก ดข น บทสร ป ค อ ศาสตร ของสาขาสารสนเทศศาสตร ต องเข าใจส งท อย ใต น า ว ธ การ หร อทฤษฎ อะไรบ างท ท าให ร ว าแตกต างๆ จากสาขาอ นๆ (Taylor, 1966 อ างถ งใน Rubin, R.E, 2000) ให น ยามของว ชาสารสนเทศศาสตร ว าคลอบ คล ม เร องกระแส(การไหล)ของสารสนเทศ ว ธ การประมวลผลสารสนเทศ เพ อให สามารถเข าถ งและใช ได กระบวนการน จะครอบคล มต งแต การสร าง การแพร กระจาย การรวบรวม การจ ดหม การจ ดเก บ การค น ค น การต ความหร อแปลความ และการใช สารสนเทศ ซ งจะเก ยวเน องก บสาชาว ชาอ นๆ เช น คณ ตศาสตร ตรรก ภาษา จ ตว ทยา เทคโนโลย การว จ ยและการด าเน นงาน กราฟฟ กอาร ต การส อสาร บรรณาร กษศาสตร การจ ดการ และสาขาอ นท เก ยวข อง กล าวโดยสร ปได ว าสนเทศศาสตร ค อศาสตร ท ศ กษาเก ยวก บสารสนเทศ ท งในแง ของ ค ณสมบ ต พฤต กรรม การจ ดกระท าเก ยวก บสนเทศ และการใช สนเทศ แสดงให เห นความส มพ นธ อย าง ใกล ช ดก บพฤต กรรมและการส อสารศาสตร ท ม ประว ต ความเป นมาร วมสม ยก น โดยเฉพาะอย างย งใน แขนงไซเบอร เนต กส ทฤษฎ พ นฐานและทฤษฎ เฉพาะของระบบ และการต ดส นใจ สารสนเทศศาสตร เต บโตถ งจ ดท แขนงว ชาพ นฐานก าล งเก ดข น และก เร ยนร ต อไปอ กนาน ม การพ ฒนาและแยกต วเต บโต เป นสาขาย อยว ชาต างๆ และแปรเป นอ ปกรณ ท รวมต วก นใหม แต ท งน นก ม รากฐานจากสารสนเทศท งส น (ส ก ญญา มก ฏอรฤด. 1, 2539 : )

8 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 8 ความส มพ นธ ระหว างสาขาว ชาสนเทศศาสตร ก บสาขาว ชาอ นๆ ว จ ยศาสตร คอมพ วเตอร ศาสตร ตรรกว ทยา ทฤษฎ การส อสาร ภาษาศาสตร คณ ตศาสตร จ ตว ทยา ส งคมศาสตร พฤต กรรมศาสตร สนเทศศาสตร (Information Science) สารน เทศศาสตร ว ทยาศาสตร บรรณาร กษศาสตร สารส บค นสนเทศ ว ตถ ประสงค ของสาขาว ชาท ม การศ กษา ระด บปร ญญาตร เพ อผล ตบ ณฑ ตบรรณาร กษ และน กเอกสารสนเทศ ท ม ความร ความสามารถด าน บรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต สามารถประกอบว ชาช พ บรรณาร กษ และว ชาช พอ นท เก ยวข อง เป นพ นฐานในการศ กษาว ชาช พบรรณาร กษศาสตร ระด บส ง และ เพ อให ผ เร ยนได ตระหน กถ งความส าค ญและค ณค าของการศ กษาตลอดช ว ต (สถาบ นราชภ ฏเลย, 2544) เพ อผล ตบรรณาร กษ และน กเอกสารสนเทศ ท ม พ นฐานในการพ ฒนาตนเองด านว ชาการ ในระด บส ง ประย กต ความร ท ได ไปพ ฒนาอาช พอ สระ ให ผ เร ยนม เจตคต ท ด ต อว ชาช พบรรณาร กษ รวมท ง ม ความร ก ศร ทธา ภ ม ใจ และร บผ ดชอบในว ชาช พของตน ม ค ณธรรม จร ยธรรมและย ดม นในจรรยาบรรณ ว ชาช พบรรณาร กษ และเพ อให ผ เร ยนได ตระหน กถ งความส าค ญและค ณค าของการศ กษาด วยตนเองตลอด ช ว ต (มหาว ทยาล ยราชภ ฎ จ นทรเกษม. [ออนไลน ].) เพ อผล ตบรรณาร กษ หร อน กสารสนเทศ ตามความต องการก าล งคนของประเทศ ส าหร บ ห องสม ดและศ นย สารสนเทศท งภาคร ฐและเอกชน และเพ อส งเสร มให ผ เร ยนม ความร ม จรรยาบรรณ และสามารถแก ป ญหาในการปฏ บ ต งานห องสม ด หร อศ นย สารน เทศ ( ส พ ฒน ส องแสงจ นทร. 2, 2546 :31-44)

9 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท 21 9 ว ตถ ประสงค ในหล กส ตรระด บปร ญญาตร สาขาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ส วนใหญ ระบ ว า 1. เพ อผล ตบ ณฑ ตให เป น บรรณาร กษ หร อน กเอกสารสนเทศ ท ม ความร ความสามารถด านบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต 2. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม เจตคต ท ด ต อว ชาช พรวมท งม ความร ก ศร ทธา ภ ม ใจ และ ร บผ ดชอบในว ชาช พของตน ม ค ณธรรม จร ยธรรมและย ดม นในจรรยาบรรณว ชาช พ 3. เพ อผล ตบ ณฑ ตท ม พ นฐานในการพ ฒนาตนเองด านว ชาการในระด บส ง สามารถ ประย กต ความร ท ได ไปพ ฒนาอาช พอ สระ 4. เพ อผล ตบ ณฑ ตให ม ความร สามารถแก ป ญหาในการปฏ บ ต งานห องสม ด หร อศ นย สารน เทศ และได ตระหน กถ งความส าค ญและค ณค าของการศ กษาด วยตนเองตลอดช ว ต ระด บปร ญญาโท ปร ชญาและว ตถ ประสงค ในหล กส ตรระด บปร ญญาโท สาขาบรรณาร กษศาสตร และ สารน เทศศาสตร ของมหาว ทยาล ย 10 แห งของประเทศไทย ก าหนดให ม ความส มพ นธ และสอดคล องก บ แผนพ ฒนาการศ กษาระด บอ ดมศ กษาของชาต และสอดคล องก บปร ชญาของสถาบ นอ ดมศ กษาและ มาตรฐานทางว ชาการและว ชาช พ ของเกณฑ มาตรฐานหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา พ.ศ ของ ทบวงมหาว ทยาล ย (มณฑาท พย ส รเส ยง, 2545) ซ งส วนใหญ ระบ ว า 1. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ความสามารถในการบร หารจ ดการ การบร การ และการ เผยแพร สารสนเทศ 2. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให สามารถท าการค นคว าว จ ยทางด านบรรณาร กษศาสตร และ สารน เทศศาสตร 3. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ความสามารถในการใช เทคโนโลย ท เหมาะสมในการ จ ดการสารสนเทศ 4. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให สามารถน าความร ไปประกอบอาช พอ สระได 5. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให สามารถประย กต ใช ความร ท ได ร บเพ อน าไปพ ฒนาช มชน 6. เพ อผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ความสามารถให การว เคราะห ออกแบบ พ ฒนา ด แล ร กษาระบบสารสนเทศของห องสม ดและศ นย สารสนเทศได ส าหร บในสภาพป จจ บ นปร ชญาและว ตถ ประสงค ในหล กส ตรระด บปร ญญาโท สาขา บรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในประเทศไทย สามารถสร ปได ว า หล กส ตรของมหาว ทยาล ย โดยส วนใหญ ย งคงเน นท จะม งผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ความสามารถด านว ช พบรรณาร กษศาสตร และ สารสนเทศศาสตร ควบค ไปก บความสามารถด านเทคโนโลย และท กษะด านการว จ ย ส าหร บหล กส ตรใน ส วนภ ม ภาค เช น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยมหาสารคาม และมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ค อ

10 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท นอกจากหล กส ตรจะเน นการผล ตมหาบ ณฑ ตให ม ความสามารถด านว ชาช พแล ว หล กส ตรย งเน นให มหาบ ณฑ ตสามารถน าความร ท ได ไปใช ให เก ดประโยชน ส าหร บต วเองและช มชน การม ความสามารถ เฉพาะต ว เช น ม ความสามารถในการว เคราะห ออกแบบ พ ฒนา ด แลร กษาระบบสารสนเทศห องสม ดและ ศ นย สารสนเทศ เพ อน าไปใช ในการประกอบอาช พอ สระได และน าความร ไปใช ในการพ ฒนาช มชน ระด บปร ญญาเอก การศ กษาระด บปร ญญาเอก สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ส าหร บประเทศไทยย งไม ม สถาบ นการศ กษาใดเป ดสอนหล กส ตรน แต ม การเป ดสอนหล กส ตร ปร ชญาด ษฏ บ ณฑ ต สาขาว ชาสารสนเทศศ กษา (Ph.D. in Information studies) ท มหาว ทยาล ยขอนแก น เป ดสอน 2 ร ปแบบค อ แบบท 1 เน นผล ตน กว จ ยข นส งในสาขาว ชาสารสนเทศศ กษา แบบท 2 เน นการ ผล ตน กว ชาการข นส งท ม ความร ในเน อหาองค ความร ท สามารถท าว จ ย ทางด านสารสนเทศได ม ระยะการศ กษาตลอดหล กส ตร 3 ป แต ไม เก น 5 ป ( ช ต มา ส จจาน นท, 2547) หล กส ตรม งเน นผล ตทร พยากร บ คคลในว ชาสารสนเทศและเทคโนโลย สารสนเทศ ในระด บส งท ม ความร ความสามารถในการจ การสา รสนเทศ และการจ ดการความร โดยบ รณาการ เป นการบ รณาการองค ความร ด านการบร หารจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ การส อสารและ ทางด านส งคม ช วยในการจ ดการสารสนเทศและความร โดยม งหว งว า ผลจากการศ กษาอย างม ระบบจะท าให เก ดองค ความร ใหม ท ช วยในการผล กด นให เก ดส งคมการเร ยนร อ นจะ น าไปส การพ ฒนาประเทศโดยรวม ด งจะเห นได จะว ตถ ประสงค ของหล กส ตร ค อ 1. ผล ตด ษฏ บ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถเช งบ รณาการ 2. ผล ตด ษฏ บ ณฑ ตท ความร ทางด านบร หารจ ดการ ไอซ ท และองค ความร ทางด าน ส งคม 3. ผล ตด ษฏ บ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถในการว เคราะห ส งเคราะห การว จ ย การแก ป ญหาและสร างองค ความร ใหม ในสาชาว ชา 4. ผล ตด ษฏ บ ณฑ ตท ม ค ณธรรมจร ยธรรม ม ความร บผ ดชอบต อส งคม การศ กษาระด บปร ญญาเอก สาขาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ใน สหร ฐอเมร กา จะม งในด านการผล ตผ สอนระด บอ ดมศ กษา โดยใช ระยะเวลาในการเร ยนอย างน อย 2 ป โดยป แรกเป นการศ กษารายว ชา และป ท 2 เป นการเข ยนว ทยาน พนธ เน นการว จ ยอย างล กซ ง โดยผ ท จบ การศ กษาจะได ร บปร ญญาปร ชญาด ษฏ บ ณฑ ต (Doctor of Philosophy-Ph.D.) และผ บร หารห องสม ดใน ระด บส งจะได ร บปร ญญาบรรณาร กษศาสตร ด ษฎ บ ณฑ ต (Doctor of Library Science D.L.S)

11 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท เน อหาความร ในการเร ยนการสอน เน อหารายว ชาในหล กส ตร สามารถจ ดกล มเน อหาว ชาออกเป น 7 กล ม ค อ 1. การพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บการค ดเล อก การ จ ดหา การผล ต การบ าร งร กษาและการประเม นทร พยากรสารสนเทศ รวมท งการค ดออก เป นต น 2. การจ ดเก บและการส บค นสารสนเทศ ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บการว เคราะห เน อหา การจ ดหมวดหม และการท ารายการทร พยากรสารสนเทศ การท าดรรชน และสาระส งเขป การสร าง ศ พท ส มพ นธ การจ ดเก บและการส บค นสารสนเทศ 3. ทร พยากรและบร การสารสนเทศ ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บ การจ ดการและ บร การทร พยากรหร อส อสารสนเทศประเภทต างๆ สาขาว ชาต างๆ หร อส าหร บกล มผ ใช การศ กษาผ ใช การตลาดและธ รก จสารสนเทศ การปร บแต งสารสนเทศ แลการเผยแพร สารสนเทศ เป นต น 4. ระบบและเทคโนโลย สารสนเทศ ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บการจ ดการ สารสนเทศ ระบบสารสนเทศ การว เคราะห และออกแบบระบบ การพ ฒนาระบบ ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ห องสม ดด จ ตอล เทคโนโลย สารสนเทศ เทคโนโลย คอมพ วเตอร เทคโนโลย การส อสาร และเทคโนโลย โทรคมนาคม เป นต น 5. การบร หาร ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บ หล กและทฤษฎ การบร หารและการจ ดการ การบร หารงานห องสม ดและศ นย สารสนเทศประเภทต างๆ 6. การว จ ย สถ ต และการส มมนา ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บ ระเบ ยบว ธ ว จ ยสถ ต ส าหร บการว จ ย การอ านทบทวนวรรณกรรมและการเข ยนงานว จ ย การส มมนาทางบรรณาร กษศาสตร และ สารสนเทศสาสตร 7. เน อเร องอ นๆ ประกอบด วยเน อหาท เก ยวก บ เน อหาอ นๆ ท ไม สามารถจ ดเข ากล ม เน อหา 6 กล ม ข างต นได เช น ความร และท กษะทางภาษา การเข ยน จ ตว ทยา และจรรยาบรรณว ชาช พ เป นต น จ านวนว ชาท ควรเร ยน ม ก ด านอะไรบ าง บรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร เป นศาสตร สาขาหน งท ได ร บผลกระทบเป นอย าง มากจากการพ ฒนาทางเทคโนโลย เน องจากเป นสาขาว ชาท ศ กษาเก ยวก บการจ ดการข อม ลข าวสาร การพ ฒนาของเทคโนโลย สารสนเทศด งกล าวท าให เก ดการเปล ยนแปลงว ธ การจ ดการก บข อม ลข าวสารท ง ในแง ของการจ ดเก บ การค นหา การเร ยกใช และการเผยแพร จากการเปล ยนแปลงน ท าให ม ผลกระทบต อ บรรณาร กษ ซ งเป นผ ให บร การข อม ลข าวสาร จ าเป นต องม การพ ฒนาเน อหาของหล กส ตร การเร ยนการ สอน เพ อให สามารถด าเน นการ จ ดการก บข อม ลให ผ ใช สามารถน าข อม ลไปใช ได สะดวกรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ โดยเน อหาของหล กส ตรควรจะเร ยนม 3 ด าน ค อ

12 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท กล มว ชาภาคบ งค บในระด บว ชาช พท งบรรณาร กษ และน กเอกสารสนเทศ เช น ความร เบ องต นทางบรรณาร กษศาสตร เทคโนโลย สารน เทศเบ องต น การเล อกและ พ ฒนาทร พยากรสารน เทศ การพ ฒนาทร พยากรสารน เทศ การบร การสารน เทศ การว เคราะห และ ส งเคราะห รายการสารสนเทศ การท ารายการทร พยากรสารน เทศ ระบบการจ ดเก บและค นค นสารน เทศ การจ ดและการบร หารห องสม ดย คใหม การบร หารองค การสารสนเทศ การว เคราะห หมวดหม ทร พยากรสารน เทศ การออกแบบและพ ฒนาฐานข อม ล อ นเตอร เน ตส าหร บศ นย สารสนเทศและ ห องสม ด เทคโนโลย สารสนเทศ การใช ทร พยากรร วมก น การฝ กประสบการว ชาช พ เป นต น 2. กล มว ชาเล อกเก ยวก บเทคโนโลย สารสนเทศ และด านการบร หารจ ดการห องสม ด และศ นย สารสนเทศ เช น การเข ยนเพ อการส อสาร ระบบห องสม ดอ ตโนม ต ห องสม ดด จ ตอลการท า ดรรชน และสาระส งเขป การควบค มบรรณาน กรม สารสนเทศท องถ น สารสนเทศร ฐบาล การจ ดการ ส งพ มพ ต อเน อง การพ ฒนาระบบสารสนเทศ ระบบการจ ดการส าน กงาน การจ ดการส อ การปร บแต งและ เผยแพร สารสนเทศ พ ฒนาการของห องสม ดและศ นย สารน เทศ การบร หารส าน กงาน ทร พยากรสารน เทศ ในสาขาว ชาต างๆ วรรณกรรมส าหร บเด กและว ยร น การว จ ยส าหร บบรรณาร กษ และน กเอกสารสนเทศ เป นต น ความร ความสามารถท กษะท ต องร ต องม ท กษะการเร ยนร สารสนเทศ ประกอบไปด วยการส อสารอ านาจและขอบเขตของสารสนเทศ โดยอธ บายถ งการจ ดการสารสนเทศ การค นค นสารสนเทศ การเข าถ งแหล ง สารสนเทศด วยเคร องม อ ต างๆ รวมไปถ งการอธ บายถ งการประเม น การจ ดการ และการประย กต ใช สารสนเทศในการแก ป ญหาและ สถานการณ ต างๆ ด งน นท กษะและความร ท ผ เร ยนและผ สอนควรม ค อ(ทรงพ นธ เจ มประยงค. 1, (2548) : 15-30) ผ สอน 1. ม ประสบการณ การสอนในด านว ชาช พท สอน 2. ม ความร ความเช ยวชาญหลากหลาย ทางเทคโนโลย สารสนเทศ แหล งสารสนเทศ 3. ม การเข ยน ต าราประกอบการบรรยาย จ ดท าการว จ ยเพ อประเม น แล วน าผลท ได ไป พ ฒนาเน อหาการเร ยนการสอนได 4. ม การเร ยนร และพ ฒนาความสามารถของต วเองอย เสมอ ยอมร บการเปล ยนแปลงของ เทคโนโลย ต างๆ 5. เป นผ เร ยนร ตลอดช ว ต เพราะหากผ สอนไม ม ล กษณะการเป นผ เร ยนร ตลอดช ว ต ส งผลต อเน อหาของการสอน ตลอดจนท ศนคต ของผ เร ยน ด งน นผ สอนต องเร ยนร และ ต ดตามข าวสาร อย างต อเน อง 6. ม ท กษะการสอนและการน าเสนอ

13 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท ผ เร ยน 1. เป นผ ม ความร พ นฐานด านภาษาไทยและภาษาต างประเทศ 2. เป นผ ท สนใจ ใฝ ร ใฝ เร ยน เทคโนโลย สารสนเทศ และสามารถน าไปประย กต ใช ใน หน าท ได 3. ม เจตคต ท ด ต อการเร ยนว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร 4. ม ความร ความสามารถทางบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร 5. สามารถใช เทคโนโลย สารสนเทศได อย างม ประส ทธ ภาพ 6. ม ความสามารถในการน าความร ท ได ไปพ ฒนาตนและพ ฒนางานอย างม ประส ทธ ภาพ 7. ม ค ณธรรม จร ยธรรมและซ อส ตย ต อว ชาช พ 8. เป นน กสารสนเทศท ม ประส ทธ ภาพ แนวโน มของว ชาในศตวรรษท 21 สถาบ นท ผล ตบ ณฑ ตสาขาว ชาบรรณาร กษ ศาสตร และสารน เทศศาสตร ควรได เร งร ด เสร มสร างและปร บปร งหล กส ตร เตร ยมจ ดหาผ สอนท ม ค ณภาพเช ยวชาญในสาขาว ชา ท เก ยวข องและ งบประมาณส าหร บว สด อ ปกรณ เทคโนโลย ใหม ๆ เพ อให บ ณฑ ตท ผล ตออกไป ม ความร ความสามารถใน เร องต างๆ เหล าน (ฉว วรรณ ค หาภ น นท, 2542) 1. ความร ความสามารถในการใช ส ออ เล กทรอน กส เน องจากคอมพ วเตอร เข ามาม บทบาทในการประมวลสารน เทศก อให เก ดความ รวดเร วในการบร หารจ ดการข อม ล การจ ดท าฐานข อม ล และการให บร การสารสเทศได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ ตลอดจนส อต างๆ ท เป นอ เล กทรอน กส ได เข ามาม บทบาท เพ มข น ด งน นบรรณาร กษ หร อ น กบร การสารสนเทศศาสตร ท ผล ตออกมาในย คน จะต องรอบร เร องส ออ เล กทรอน กส ในร ปแบบต างๆ และม ท กษะการใช คอมพ วเตอร การน าคอมพ วเตอร มาใช ในห องสม ดต องม ความร เก ยวก บซอฟต แวร ท น ามาใช ก บงานห องสม ด โดยเฉพาะท ม ค ณสมบ ต เด นสามารถบ รณาการระบบงานท งหมดเข าด วยก น ม ความสามารถในการส บค นข อม ลและฐานข อม ลจากออนไลน จากสถาบ นบร การสารสนเทศต างๆ นอกจากน ต องม ความสามารถใช และร จ กว ธ บ าร งร กษาส ออ เล กทรอน กส ประเภทต างๆ ในการค นคว าเพ อน ามาให ผ ใช บร การได อย างรวดเร วและม ประส ทธ ภาพ 2. ความร ความสามารถในการจ ดการและการตลาด ในสภาวะป จจ บ นบรรณาร กษ / น กบร การสารน เทศ ต องเก งในการจ ดการและ การตลาดด วย เพราะท กอาช พม การแข งข นก นส งท กร ปแบบและม แนวโน มจะม การแข งข นก นส งข นไป เร อยๆ ในท านองเด ยวก นห องสม ดหร อสถาบ นบร การสารน เทศจะหย ดอย ก บท คอยให ผ ใช บร การเข ามาใช อย างเด ยวไม ได แต ต องพยายามหาทางให ม คนเข ามาใช มากท ส ด ด งน นหล กส ตรการเร ยนการสอน

14 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท บรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร จ าเป นต องเพ มความร เทคน คการจ ดการและการตลาด ให ก บ ผ เร ยน เพ อแข งข นก บบ คคลต างๆ ท งในอาช พเด ยวก นและอาช พอ นๆ 3. ความร ความสามารถในการผล ตและให บร การสารน เทศเช งพาณ ชย การน าคอมพ วเตอร เข ามาใช และให บร การส ออ เล กทรอน กส ในร ปแบบต างๆ ท งระบบ เคร อข ายห องสม ดและอ นเตอร เน ตต องม ค าใช จ ายส ง แต งบประมาณท ได ร บม น อยด งน นการให บร การจ ง ต องเก บเง นค าบร การจากผ มาใช บร การ การให บร การเช งพาณ ชย ป จจ บ นเป นท ต องการมากส าหร บน กธ รก จ และผ ประกอบการอ ตสาหกรรม เพราะการได ข อม ลท ม ค ณค าเป นประโยชน ต อการต ดส นใจย อมจะท าให ค มค าท งในด านค าใช จ าย เวลาท เส ยไปก บการลงท นท ม ม ลค าส ง น กธ รก จและผ ประกอบการจ งเต มใจท จะเส ย ค าบร การ 4. ความร ความสามารถในการใช ภาษาต างประเทศ ภาษาต างประเทศเป นเคร องม อส าค ญในการศ กษาเร ยนร ความก าวหน าในว ชาการต างๆ ตลอดจนการให บร การสารน เทศซ งผล ตส อร ปแบบต างๆ ออกมา ภาษาอ งกฤษเป นภาษาท ส าค ญท ใช การก นท ว โลกเป นภาษาสากล การเพ มหล กส ตรภาษาอ งกฤษและภาษาอ นๆ จะช วยให บ ณฑ ตบรรณาร กษศาสตร และ สารน เทศศาสตร ม ความม นใจ และให บร การสารสนเทศได ด ตลอดจนการท างานสาขาอ นๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพและสามารถเอาชนะค แข งในตลาดแรงงานได โดยเฉพาะในย คน อ ตราการว างงานส ง แต แนวโน มบ คลากรท จบสาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ม ความต องการเพ มมากข น 5. ความร ความสามารถในสาขาว ชาอ นๆ ท เก ยวข องเพ มมากข น ในย คศตวรรษท 21 น เป นเร องจ าเป นอย างย งท ผ เร ยนสาขาบรรรณาร กษสตร และ สารน เทศศาสตร จะต องม ความร ศาสตร อ นๆ ท เก ยวข องให มากข น เพ อให สามารถท างานเฉพาะสาขาว ชา ต างๆได กว างขวางมากข น เช น 5.1 การเร ยนร สาขาว จ ย จะม ส วนช วยให บรรณาร กษ ม ความร ท จะให บร การข อม ล ด านการว จ ย และการว เคราะห ข อม ล 5.2 การเร ยนร เร องกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายใกล ต วบรรณาร กษ เช น กฎหมาย ล ขส ทธ กฎหมายธ รก จ และกฎหมายอ นๆ ท เก ยวข องก บการให บร การ และการ จ ดระบบส าหร บ เอกสารท ม การต พ มพ ซ งม ล ขส ทธ อย 5.3 การเร ยนร ว ชาว ทยาศาสตร ม ส วนช วยให สามารถปฏ บ ต งานห องสม ดเฉพาะ สาขาว ทยาศาสตร ต างๆ ได เช น ห องสม ดแพทย ห องสม ดสถาบ นส งแวดล อม ห องสม ดว ทยาศาสตร เป นต น

15 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท แนวทางการพ ฒนาหล กส ตรในอนาคต การศ กษาบรรณาร กษศาสตร ได เปล ยนแปลงอย างมากมากคร งหน งในช วยปลาย ทศวรรษ 1970 การเปล ยนแปลงม หลายร ปแบบ เช น การปร บโครงสร างใหม ของโรงเร ยน บรรณาร กษศาสตร การย บรวมก บสาขาว ชาอ น การเปล ยนช อโรงเร ยน การปร บเปล ยนเน อหาของ หล กส ตร และการเปล ยนช อหล กส ตร เป นต น การเปล ยนแปลงด งกล าวม สาเหต ส าค ญประการหน งส บ เน องมาจากอ ทธ พลของเทคโนโลย (ภรณ ศ ร โชต. 1, (2541) : 28-34) หล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร เด มม กสอนเก ยวก บ บรรณาน กรม การจ ดหม การท าบ ตรรายการ การบร หารและการบร การ โรงเร ยนบรรณาร กษศาสตร หลายแห ง ย งคงเห นว าเร องเหล าน ม ความส าค ญ และบรรจ ไว เป นแกนของหล กส ตร แต การพ ฒนาอย างรวดเร วของเทคโนโลย สารสนเทศ การ จ ดการศ กษาบรรณาร กษศาสตร จ งจ าเป นต องยอมร บความเปล ยนแปลงเหล าน และเร งพ ฒนาหล กส ตรให สอดคล องก บความเปล ยนแปลงท เก ดข น (ประภาวด ส บสนธ. 1, (2541) : 35-47) ในด านต างๆ ด งน 1. เทคโนโลย สารสนเทศ ซ งก อให เก ดผลกระทบต อหล กส ตร ท าให เก ดการเปล ยนแปลง โครงสร างและองค กรต างๆ ของส งคม เปล ยนบทบาทของผ ปฏ บ ต งานสารสนเทศ ด งน นผ ปฏ บ ต งานจ งต อง ม ท กษะพ นฐานและพ ฒนาความสามารถในการใช เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ความส าค ญของสารสนเทศในส งคม เน องจากส งคมได เปล ยนจากส งคม อ ตสาหกรรมเป นส งคมสารสนเทศ องค กรต างๆ เพ มความส าค ญในการจ ดการทร พยากร สารสนเทศ 3. สภาพแวดล อมของห องสม ด : แหล งสารสนเทศย คใหม เน องจากความก าวหน า ของเทคโนโลย สารสนเทศท าให ห องสม ดร บเอาเทคโนโลย สารสนเทศ ม เป นส วนหน งของการปฏ บ ต งาน ภายในและการบร การแก ผ ใช 4. ความต องการของผ ว าจ าง ตลาดงานสารสนเทศ เป นตลาดท ต องการ ผ ปฏ บ ต งานสารสนเทศท ม ท กษะหลากหลาย ท งท กษะเฉพาะงาน เช น การจ ดการสารสนเทศ การสร างระบบ สารสนเทศและฐานข อม ล และท กษะเสร มอ นๆ เช น การส อสารและการส อสารระหว างบ คคล การตลาด การศ กษาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร จ งต องเตร ยมผ ปฏ บ ต งานให ม ความร ท กษะ และความสามารถเป นเล ศ สอดคล องก บป จจ ยเหล าน จ งจ าเป นต องขยายหล กส ตรให กว างมากข น เพ อ ตอบสนองความต องการของผ ว าจ างและแนวโน มการปฏ บ ต งาน สารสนเทศ

16 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท Marcia J. Bates (1999 : Online) ให แนวค ดด านการบร หารจ ดการ เพ อเป นแนวทางในการ พ ฒนาหล กส ตรว า ควรย ด สารสนเทศ เป นแกนกลางท แวดล อมไปด วย ผ ใช โดยม เคร องม อ ท เน นการใช เพ อการเข าถ งสารสนเทศเป นต วเช อม เทคโนโลย ซ งประกอบไปด วย 3 กล ม ค อ 1. การบร หารจ ดการ / นโยบาย 2. ความร ทางเทคน คในว ชาช พ ประกอบด วย ว ชาท เก ยวก บ ผ ใช : ความต องการและพฤต กรรมการค นหาสารสนเทศ สารสนเทศ : การจ ดเก บเพ อการค นค น เทคโนโลย : เคร องม อท น ามาใช 3. การว จ ย จากท กล าวมา พบว าการเปล ยนแปลงการศ กษาและหล กส ตรว ชาบรรณาร กษศาสตร และ สารน เทศศาสตร ท เร มมาต งแต ปลายทศวรรษ ค.ศ เม อเทคโนโลย คอมพ วเตอร ได เข ามาม บทบาทใน งานห องสม ด และเม อเทคโนโลย คอมพ วเตอร พ ฒนาไปอย างรวดเร วและไม หย ดย ง ผลกระทบก ย งคงม ต อ หล กส ตร เร อยมาต งแต ช วยปลายทศวรรษ 1980 ต อต นทศวรรษ 1990 เทคโนโลย คมนาคม ก เป นป จจ ย เสร มท เห นได ช ดเจนว าม อ ทธ พลต อหล กส ตร ด งน นควรปร บปร งโครงสร างหล กส ตรใหม ให ม ความส มพ นธ ก บ โครงสร างของสารสนเทศและความซ บซ อนในการร บส งสารสนเทศของ ผ ให บร การสนเทศ นอกจากน ควรประเม นรายว ชาท ม อย และปร บปร งให อย บนพ นฐานของความต องการใน ว ชาช พ และสอดคล องก บสภาพทร พยากรสารสนเทศในป จจ บ นและอนาคตท จะเก ดข น บทบาทบรรณาร กษ ก บสารสนเทศในอนาคต บทบาทของบรรณาร กษ (Librarian) หร ออาจเป นบ คลากรภายใต ช อเร ยกอย างอ น เช น Information specialist, Cyberian ฯลฯ ซ งเป นบ คลากรท ปฏ บ ต งานให ห องสม ดในอนาคตน น การ ปร บเปล ยนบทบาทในการบร การของบ คลากรให เข าก บสภาพการณ ท เปล ยนแปลงไปในอนาคต ค ณสมบ ต ของบรรณาร กษ หร อน กเอกสารสนเทศท ส าค ญม ด งน (ว ภา จาร วงศ ไพบ ลย และ ส ธรรม อ มาแสงทองก ล. 2 (2548) : 1-11) 1. Information specialist เป นผ ม ความร ในกระบวนการจ ดการ จ ดเก บ และเผยแพร สารน เทศให เก ดการใช ประโยชน มากท ส ด สามารถจ ดบร การสารน เทศแก ผ ใช ได อย างม ประส ทธ ภาพ 2. Information Consultant เป นผ ให ค าแนะน าแก ผ ใช บร การในการเล อกใช ฐานข อม ลท เหมาะสม เพ อท จะได ส บค นค าตอบแก ค าถามของผ ใช บร การได รวดเร วและด ท ส ด 3. Trainer เป นผ ฝ กอบรมแก ผ ใช บร การ หร อเป นผ สร างระบบการเร ยนร ด วยตนเองของ ผ ใช บร การ เพ อให เขาเก ดความร ความเข าใจการใช บร การต างๆ

17 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท Assistant เป นผ ให บร การช วยเหล อผ ใช บร การอย างใกล ช ดย ง โดยเฉพาะการเป นผ ช วยเหล อน กว จ ยหร อน กว ชาการ ในการแสวงหาข อม ลจากแหล งต างๆ มาสน บสน นการค นคว าว จ ย 5. Researcher เป นผ ม ความสนใจ ใคร ร ม งม นท จะศ กษาค นคว าว จ ย เพ อแก ป ญหา หร อ เพ อพ ฒนาว ทยาการด านสารน เทศศาสตร ให เจร ญก าวหน า ท งน ค ณสมบ ต ของบรรณาร กษ ควรม ด งน 1. Knowledge of Knowledge-Categories ม ความร เช งโครงร างของว ชาการแขนงท ตน ให บร การ สามารถส อสารก บผ ใช บร การแขนงว ชาน นได 2. Knowledge of Resources and How to Exploit ม ความร ในแหล งสารน เทศประเภท ต างๆ และร ว าจะใช ประโยชนจากแหล งสารน เทศ น น ๆ ได ในล กษณะใด 3. Knowledge of Information Storage and Retrieval System or Knowledge of Indexing & Abstracting ม ความร เก ยวก บหล กการจ ดเก บและการส บค นระบบสารน เทศ และการจ ดท า ดรรชน และสาระส งเขป 4. Knowledge and Skill of Using New Technology ม ความร และท กษะเก ยวก บเทคโนโลย ใหม ๆ ท งการศ กษาด วยตนเองเพ อเพ มศ กยภาพ (Retraining) และการได ร บการฝ กอบรมซ าอย างสม าเสมอ (Re-train) เพ อให สามารถน ามาประย กต ใช เทคโนโลย ในการบร การสนองความต องการของผ ใช บร การ 5. Knowledge of Programming ม ความร ในการเข ยนโปรแกรม เพ อจะได สามารถ จ ดการหร อประสานงานก บโปรแกรมเมอร ในการพ ฒนาโปรแกรมไว ใช งานได บ คลากรด านสารสนเทศ(บรรณาร กษ ) ท พ งประสงค ในป จจ บ น ในช วงทศวรรษท ผ านมา ตลาดธ รก จสารสนเทศ ท งผ ขายระบบ (Software) ห องสม ด อ ตโนม ต และระบบอ นๆ ท เก ยวข องก บการจ ดการก บข อม ล ม ความต องการบ คลากรด านสารสนเทศ หร อ บรรณาร กษ เปล ยนไป ม แนวค ดใหม ๆ ท ศนะใหม เก ดข นมากมายในการพ ฒนาระบบ เม อก อนเม อน กถ งห องสม ด คงเห นภาพเก าๆ ด โบราณ คนท างานด เคร งเคร ยด ด ๆ ม บรรณาร กษ คอยจ ดหน งส อ ด ไม น าอภ รมย แต ภาพเก าๆ น คงหมดไปด วยพ ฒนาการของเทคโนโลย แนวค ดใหม ๆ เร องทฤษฎ ท เก ดข นในเร อง Information ค อ การรวบรวม การจ ดเก บ และ เผยแพร ข อม ล โดยผ านว ทยาการทางคอมพ วเตอร ซ งเป นส งใหม ส าหร บว ชาน ในท ศนะของผ ประกอบการเฉพาะด าน System integrator - Library System สมบ รณ เจตน จ ราว ฒน (2546) เห นว าบ คลากรหร อน กศ กษาท จะท าอาช พน น าจะม ความร ในด านต อไปน 1. องค ความร (Knowledge) หมายรวมถ ง ความร อ นนอกจากท ได เร ยนร ในมหาว ทยาล ย เป นความร ใน Technology ใหม ๆ ท งคอมพ วเตอร และอ ปกรณ Electronic Device อ นๆ ม แนวค ดความร ทางการจ ดการ ความร ทางสภาพเศรษฐก จท วไปอย างกว างๆ ไม เฉพาะร จ ก MARC ซ งไม น าจะพอก บการ ท างานในป จจ บ น

18 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท บ คล กภาพ (Personality / Communication) น กศ กษาจบใหม จะต องปร บต ว อย าง มากในส งคมการท างาน การแต งต ว ก ร ยาท าทาง การแสดงความค ดเห น นอกจากน การส อสารระหว าง บ คคลในหน วยงาน / องค กรม ความส าค ญเป นอย างมาก เพราะการส อสารท ตรงไปตรงมา (ในท ศนะท ด ) จะช วยพ ฒนาและสร างบ คลกรท ด ของหน วยงานและส งคม 3. การใช ภาษาอ งกฤษ (English Language) ความส าค ญของภาษาอ งกฤษ ซ งเป น ภาษาสากลท ใช ก นท วโลก แนวค ดในเร องภาษาก ค อ ควรจะเพ มท กษะทางภาษาด วย 4. การเคล อนไหว / การเปล ยนแปลง (Mobility) ในส งคมโลกท เปล ยนไป การเคล อนไหว/การเปล ยนแปลง รวดเร วกว าอด ตหลายร อยเท า ล กษณะธ รก จย คใหม จ งต องการคนท างาน ท เคล อนไหว (ทางสมอง) ได รวดเร ว เปล ยนแปลง (ยอมร บ) และพร อมท จะเร ยนร ในการเปล ยนแปลง ต างๆ มากกว าการท างานในแนวค ดเด มท ท าอย ท กๆ ว น 5. ท ศนคต เป นส งส าค ญท ส ด เพราะถ าม ท ศนคต ท ด ต อการงานของตนเองต อองค กร ต อเพ อนร วมงาน ต อส งคม เพราะหลายคน เร ยนเพราะไม ร จะเร ยนอะไร ตามเพ อน ง ายด หางานง าย ฟ ง ร นพ บอก เป นต น ถ าท ศนคต ต อส งท เร ยนมาไม ด ไม ชอบงานท ท าร ส กเง นเด อนน อย ไม ก าวหน า ส ง เหล าน ท าให การท างานไม เก ดการพ ฒนาต อตนเอง ต องาน และส งคม เพราะ ท ศนคต เป นจ ดเร มต นท ส าค ญท ส ด

19 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท หล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ของสถาบ นการศ กษาในต างประเทศ บรรณาร กษ เป นอาช พท เก ดข นพร อมก บการจ ดต งห องสม ดในสม ยโบราณแต ความเจร ญใน ด านน เป นไปอย างช าๆ บรรณาร กษ ท าหน าท เป นเพ ยงผ ด แลและร กษาหน งส อเท าน น การเร ยนร จากการ ฝ กงาน และจากประสบการณ ย อมเพ ยงพอแล ว ต อมาเม อบทบาทของห องสม ดเปล ยนไปเป นสถาบ นท ม ความส าค ญต อส งคมในด านการศ กษา การท างานในห องสม ดต องใช ความร ความสามารถทาง บรรณาร กษศาสตร เพ อใช ในการด าเน นงานห องสม ดให ม ประส ทธ ภาพ สหร ฐอเมร กา เป นประเทศแรกท ม ความต นต วและเห นความส าค ญในเร องน โดยเห นว า ความร ส าหร บประกอบอาช พบรรณาร กษ เป นศาสตร หน งท ต องม การศ กษาเป นระบบเช นเด ยวก บว ทยาการแขนงอ น จ งได จ ดให ม การศ กษาว ชา บรรณาร กษศาสตร อย างเป นทางการข นคร งแรกเม อป ค.ศ ต อมาเม อการศ กษาในสาขาน เป นท แพร หลาย ได ม ประเทศต างๆจ ดการศ กษาข นบ าง โดยในทว ปย โรป ประเทศท เป นประเทศต นแบบให ก บ ประเทศอ นๆ ค อ ประเทศอ งกฤษ และในทว ปเอเช ย ประเทศท ม การศ กษาบรรณาร กษศาสตร และ สารน เทศศาสตร ม การพ ฒนาทางด านเทคโนโลย สารน เทศท ม ความท นสม ยค อ ประเทศญ ป น ส าหร บหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ของสถาบ นการศ กษาใน ต างประเทศ เช น ( ปราณ อ ศวภ ษ ตก ล. 2, 2546 : 5-30) 1. โรงเร ยนบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร มหาว ทยาล นนอร ธ คาโรไลน า แชพเพ ล ฮ ลล ในสหร ฐอเมร กา (School of Information and Library SILS, University of North Carolina at Chapel Hill) เป ดสอนหล กส ตรสารสนเทศศาสตร ท งในระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท โดย บ ณฑ ตท จบการศ กษาในระด บปร ญญาตร จะได ร บปร ญญาท เร ยกว า ว ทยาศาสตร บ ณฑ ตสาขาสารสนเทศ ศาสตร (Bachelor of Science Degree in Information Science) ผ ท จบหล กส ตรน สามารถเข าท างานใน หน วยงานท เก ยวข องก บอ ตสาหกรรมสารสนเทศ สถาป ตยกรรมสารสนเทศ การออกแบบฐานข อม ล การออกแบบเว บไซด ผ ให การสน บสน นในการใช เคร อข ายสารสนเทศ ตลอดจนเป นผ ให ค าปร กษา ด านฐานสนเทศ โดยหล กส ตรการเร ยนการสอนประกอบด วยกล มว ชาต อไปน 1.1 ว ชาพ นฐาน 4 ว ชา รายว ชาท ศ กษา ค อ แคลค ล สเช งธ รก จและ ส งคมศาสตร แคลค ล สของฟ งก ช นต วแปร สถ ต พ นฐานและการว เคราะห ข อม ล การค นค นและว เคราะห สารน เทศ จ ตว ทยาท วไป การศ กษาประว ต ศาสตร ชาต อ นๆ ท ไม ใช ตะว นตกและการศ กษาเปร ยบเท ยบ ทางประว ต ศาสตร 1.2 ว ชาบ งค บ 5 ว ชา รายว ชาท ศ กษา ค อ เคร องม อเพ อการร สารสนเทศ การใช สารสนเทศส าหร บองค การอย างม ประส ทธ ภาพ การประย กต ความค ดเก ยวก บฐานข อม ล การว เคราะห และ ออกแบบสารสนเทศ ห วข อเร งด วนท เก ยวก บสารสนเทศศาสตร

20 ล กษณะของหล กส ตรบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในศตวรรษท ว ชาเล อก รายว ชาท ศ กษา เช น สถาป ตยกรรมสารสนเทศ การศ กษาเอกเทศเก ยวก บสารสนเทศ การจ ดการหน วยงานสารสนเทศ การจ ดการเอกสาร มน ษย ก บ สารสนเทศ เป นต น 2. โรงเร ยนบรรณาร กษศาสตร และสารนเทศศาสตร มหาว ทยาล ยเมนส ออก สต า ใน สหร ฐอเมร กา (School of Library and Information Science, University of Maine at Augusta) เป ดสอนสาขาบรรณาร กษศาสตร และสารน เทศศาสตร ในระด บปร ญญาตร ประกอบด วยรายว ชาต างๆ พอส งเขป เช น ห องสม ดและน กสารสนเทศเบ องต น ห องสม ดและ การให บร การความร สารสนเทศ การค นคว าเบ องต นและการส บค นฐานข อม ล กระบวนการทางเทคน คของ ห องสม ด ส อห องสม ดส าหร บว ยผ ใหญ ตอนต น ความร ด านสารสนเทศข นส ง เทคโนโลย สารสนเทศและ ส อห องสม ด เป นต น 3. แผนกสารสนเทศศ กษาและการส อสาร มหาว ทยาล ยนอร ธทร มเบร ย ในสหราช อาณาจ กร (The Division of Information Communication Studies, University of Northumbria, United Kingdom) หล กส ตรน บ ณฑ ตท จบการศ กษาในระด บปร ญญาตร จะได ร บปร ญญาท เร ยกว า ว ทยาศาสตร บ ณฑ ตสาขาการจ ดการสารสนเทศและการส อสาร (Bachelor of Science Degree in Information and Communication Management) ม ว ตถ ประสงค ในการผล ตบ ณฑ ตให ปฏ บ ต งานใน ส งคมสารสนเทศได เป นน กออกแบบและจ ดการสารสนเทศบนเว บไซด ผ จ ดการระบบอ นทราเน ต บรรณาร กษ ผ จ ดการฐานข อม ล น กพ ฒนาผล ตภ ณฑ สารสนเทศ น กการศ กษา น กว จ ย น กเข ยนและ บรรณาธ การ โดยหล กส ตรประกอบด วยรายว ชาต างๆ พอส งเขป เช น การค นค นสารสนเทศ การจ ดการ ล กค า ท กษะการศ กษา สารสนเทศส าหร บองค กร เทคโนโลย สารสนเทศข นส ง การเร ยนร อ สระเก ยวก บ สารสนเทศ การพ ฒนาสารสนเทศบนเว บ การจ ดการความร ฐานข อม ลข นส ง ม ลต ม เด ย ข อม ล การควบค ม และจร ยธรรม บร การ สารสนเทศ : ทร พยากรและการจ ดหา เป นต น 4. ภาคว ชาสารสนเทศศาสตร ย น เวอร ซ ต ออฟ แอพพราย ซายส ในสมาพ นธร ฐ สว สเซอร แลนด (Department of Information Science, University of Applied Sciences, Switzerland) ม ว ตถ ประสงค ในการผล ตบ ณฑ ต เพ อให สามารถปฏ บ ต งานในห องสม ด ศ นย สารสนเทศ หอจดหมายเหต ตลอดจนการจ ดการสารสนเทศในหน วยงานภาคร ฐ และเอกชน โดยหล กส ตร การเร ยนการสอนประกอบด วยกล มว ชาต อไปน

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา ช อมหาว ทยาล ย ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา คณะคร ศาสตร หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1 รห สและช อรายว ชา EDU104 Innovation and Information Technology in Education จ านวนหน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา)

สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) 458 สายเทคน คการศ กษา โปรแกรมว ชาการบร หารการศ กษา ระด บปร ญญาตร (หล งอน ปร ญญา) จ ดประสงค เฉพาะ 1. เพ อให ผ ศ กษาเก ดความร ความเข าใจทฤษฎ และหล กการของการบร หารการศ กษา สามารถ ประย กต ทฤษฎ การบร หารไปใช

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration)

: Master of Public Health Program (Public Health Administration) M.P.H. (Public Health Administration) หล กส ตรสาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส ข (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2552) 1. ช อหล กส ตร ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ 2. ช อปร ญญา ภาษาไทย ภาษาอ งกฤษ : สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารสาธารณส

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1

ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ประมวลรายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศ 1 ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 ช อรายว ชา เทคโนโลย สารสนเทศ 1 รห สว ชา ง 21103 1 /ส ปดาห 0.5 หน วยก ต กล มสาระเร ยนร งานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1/1-1/10 ภาคเร ยนท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท...1...ป การศ กษา...2557... คร ผ สอน...ธนมญพฤทธ ส ขธนาน ภาส ร... ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) 2. ช อรายว ชา คอมพ วเตอร และสารสนเทศเพ องานอาช พ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา เร ยนป การศ กษา 2554 ในการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนของ ป การศ กษา 2554 ดาเน นการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนใน 3 ห วข อ

More information

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556

รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 รายงานผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด บปร ญญาตร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ผลการสารวจต องการของผ ใช บ ณฑ ตระด

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ

ÅÔ ÊÔ ÔìÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂàªÕ ãëáè. All rights reserved. Copyright by Chiang Mai University สารบาญ ซ สารบาญ หน า ก ตต กรรมประกาศ ค บทค ดย อภาษาไทย ง บทค ดย อภาษาอ งกฤษ ฉ สารบาญตาราง ฎ สารบาญภาพ ฐ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล 1 1.2 ว ตถ ประสงค ของการศ กษา 3 1.3 ประโยชน ท จะได ร บจากการศ กษา 3 1.4

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information