การบร หารจ ดการ ส นค าคงคล ง

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการ ส นค าคงคล ง"

Transcription

1 การบร หารจ ดการ ส นค าคงคล ง

2 ห วข อการอบรม ประเภทของ Inventory หน าท ของ Inventory ต นท นการเก บว สด คงคล ง ระบบการควบค มและตรวจน บว สด คงคล ง การจ ดหมวดหม ว สด คงคล ง Inventory Lead time ระด บการบร การล กค าและส นค าคงคล งเพ อความปลอดภ ย การกาหนดเวลาในการส งเต มเต มว สด และส นค าคงคล ง การกาหนดปร มาณในการส งเต มเต มว สด และส นค าคงคล ง การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ 2

3 ชน ดของ Inventory

4 หน าท ของ Inventory Anticipation Inventory: การม ว สด คงคล งเพ อเก บไว ใช ในกรณ พ เศษ ต างๆ ท จะเก ดข นตามแผนการดาเน นงานท งกรณ ท คาดว าจะม ความ ต องการเพ มข นจากปกต เช น planned sales promotion programs, seasonal fluctuations และกรณ ท ว สด หร อส นค าน นอาจขากแคลนช วคราว เช น plant shutdowns Fluctuation Inventory: การม ว สด คงคล งเพ อเก บไว สารองในกรณ ท ความ ต องการของล กค าหร อการจ ดส งว สด หร อส นค าจะ Supplier ม ความไม แน นอน Lot size Inventory: การม ว สด คงคล งเน องจากกรผล ตหร อส งซ อแบบเต ม Lot เพ อร กษาการผล ตให ม อ ตราคงท หร อเพ อให ได ส วนลดปร มาณจากการ จ ดซ อจานวนมากต อคร ง Hedging Inventory: การม ว สด คงคล งไว เพ อเก งกาไรในอนาคต 4

5 ประเภทของ Inventory ว สด หร อส นค าท เก บตามรอบ ( Cycle Stock): ว สด หร อส นค าท เก บตามรอบ เป นว สด หร อส นค าท ม ไว เพ อทดแทนว สด หร อส นค าท ขายไปหร อว สด หร อส นค า ท ใช ไปในการผล ต ซ งว สด หร อส นค าประเภทน จะเก บไว เพ อตอบสนองความ ต องการว สด หร อส นค าภายใต เง อนไขท ม ความแน นอน และอย ภายใต สมมต ฐาน ท ว าความต องการว สด หร อส นค าและเวลาน าในการส งคงท และทราบล วงหน า ว สด หร อส นค าปลอดภ ยหร อว สด หร อส นค าก นชน ( Safety or Buffer Stock): เป นว สด หร อส นค าจานวนหน งท เก บไว เก นจานวนว สด หร อส นค าท เก บ ไว ตามรอบปกต เน องจากความไม แน นอนในความต องการ ซ งปร มาณว สด คง คล งโดยเฉล ยจะเท าก บคร งหน งของปร มาณ การส งซ อตามปกต บวกก บปร มาณ ว สด หร อส นค าปลอดภ ย 5

6 Cycle Stock and Safety Stock 6

7 ประเภทของ Inventory ว สด คงคล งระหว างทาง (In transit Inventories): เป นว สด หร อส นค าท อย ระหว างการลาเล ยงจากสถานท หน งไปย งอ กสถานท หน ง ซ งว สด หร อส นค า เหล าน อาจจะถ อได ว าเป นส วนหน งของว สด หร อส นค าท เก บไว แม ว าว สด หร อ ส นค าเหล าน จะย งไม สามารถขายหร อขนส งในลาด บต อไปได จนกว าว สด หร อ ส นค าน นจะไปถ งผ ท ส งว สด หร อส นค าน นเส ยก อน ด งน น ในการคานวณต นท น ในการเก บร กษาว สด หร อส นค าของต นทางควรจะรวมต นท นของว สด หร อส นค า คงคล งระหว างทางไว ด วย ว สด หร อส นค าไม เคล อนไหว (Dead Stock): เป นว สด หร อส นค าท ก จการเก บ ไว นานและย งไม ม ความต องการว สด หร อส นค าชน ดน นเก ดข นซ งอาจเป นเพราะ ว สด หร อส นค าล าสม ย เส อมสภาพ ในกรณ ท เป นว สด หร อส นค าตกค างควรทา การพ จารณาว าเพ อป องก นการเส อมของว สด หร อส นค า หร อการน ามาขายลด ราคาหน าโรงงานก อาจจะช วยแก ไขป ญหาน ลงได 7

8 ว ตถ ประสงค ของ Inventory ตอบสนองความต องการของล กค าท ประมาณการไว ในแต ละช วงเวลาท งใน และนอกฤด กาล ร กษาการผล ตให ม อ ตราคงท สม าเสมอ เพ อร กษาระด บการว าจ างแรงงาน การ เด นเคร องจ กร ฯลฯ ให สม าเสมอได โดยจะเก บว สด หร อส นค าท ขายไม หมด ในช วงขายไม ด ไว ขายตอนช วงขายด ซ งช วงน นอาจจะผล ตไม ท นขาย ทาให ธ รก จได ส วนลดปร มาณจากการจ ดซ อจานวนมากต อคร ง ป องก นการ เปล ยนแปลงราคาแลผลกระทบจากเง นเฟ อเม อว สด หร อส นค าในท องตลาดม ราคาส งข น ป องก นของขาดม อด วยว สด หร อส นค าเผ อขาดม อ เม อเวลารอคอยล าช าหร อ บ งเอ ญได คาส งซ อเพ มข นกะท นห น ทาให กระบวนการผล ตสามารถดาเน นการต อเน องอย างราบร น ไม ม การ หย ดชะง กเพราะของขาดม อจนเก ดความเส ยหายแก กระบวนการผล ต 8

9 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท ม การกาหนดปร มาณการส งซ อและรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง ท เหมาะสม 9

10 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆ ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท ม การกาหนดปร มาณการส งซ อและรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง ท เหมาะสม 10

11 ต นท นว สด คงคล ง ค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา (Item cost) ค าใช จ ายในส วนน ประกอบด วย ราคาว สด หร อว สด หร อส นค า ค าขนส ง ค าประก น ค าธรรมเน ยมต างๆ ค าภาษ ศ ลกากร 11

12 ต นท นว สด คงคล ง ค าใช จ ายในการส งซ อ (Ordering Cost) เป นค าใช จ ายท ต องจ ายเพ อให ได มาซ งว สด คงคล งท ต องการ ซ งจะแปรตามจานวนคร งของการส งซ อ แต ไม แปรตามปร มาณว สด คงคล ง เพราะส งซ อของมากเท าใดก ตามในแต ละ คร ง ค าใช จ ายในการส งซ อก ย งคงท แต ถ าย งส งซ อบ อยคร งค าใช จ ายใน การส งซ อจะย งส งข น ค าใช จ ายในการส งซ อได แก ค าเอกสารใบส งซ อ ค าจ างพน กงานจ ดซ อ ค าโทรศ พท ค าขนส งว สด หร อส นค า ค าใช จ ายในการตรวจร บของและเอกสาร ค าธรรมเน ยมการน าของออกจากศ ลกากร ค าใช จ ายในการชาระเง น 12

13 ต นท นว สด คงคล ง ค าใช จ ายในการเก บร กษา (Carrying Cost) เป นค าใช จ ายจากการม ว สด คงคล งและการร กษาสภาพให ว สด คงคล งน นอย ในร ปท ใช งานได ซ งจะ แปรตามปร มาณว สด คงคล งท ถ อไว และระยะเวลาท เก บว สด คงคล งน นไว ค าใช จ ายในการเก บร กษา ได แก ต นท นเง นท นท จมอย ก บว สด คงคล งซ งค อค าดอกเบ ยจ ายถ าเง นท นน นมาจากการก ย มหร อ เป นค าเส ยโอกาสถ าเง นท นน นเป นส วนของเจ าของ ค าคล งว สด หร อส นค า ค าไฟฟ าเพ อการร กษาอ ณหภ ม ค าใช จ ายของว สด หร อว สด หร อส นค าท ชาร ดเส ยหายหร อหมดอาย เส อมสภาพจากการเก บ นานเก นไป ค าภาษ และการประก นภ ย ค าจ างยามและพน กงานประจาคล งว สด หร อส นค า ฯลฯ 13

14 ต นท นว สด คงคล ง: Trade off 14

15 ต นท นว สด คงคล ง ค าใช จ ายเน องจากว สด หร อส นค าขาดแคลน (Shortage Cost หร อ Stock out Cost) เป นค าใช จ ายท เก ดข นจากการม ว สด คงคล งไม เพ ยงพอต อการผล ต หร อการขาย ทาให ล กค ายกเล กคาส งซ อ ขาดรายได ท ควรได ก จการเส ยช อเส ยง กระบวนการผล ตหย ดชะง กเก ดการว างงานของเคร องจ กรและคนงาน ฯลฯ ค าใช จ ายเน องจากว สด หร อว สด หร อส นค าขาดแคลน ได แก คาส งซ อ ของล อตพ เศษทางอากาศเพ อน ามาใช แบบฉ กเฉ น ค าปร บเน องจากว สด หร อ ส นค าให ล กค าล าช า ค าเส ยโอกาสในการขาย ค าใช จ ายท เก ดข นจากการเส ยค า ความน ยม ฯลฯ ค าใช จ ายน จะแปรผกผ นก บปร มาณว สด คงคล งท ถ อไว น นค อถ าถ อว สด หร อส นค าไว มากจะไม เก ดการขาดแคลน แต ถ าถ อว สด คงคล งไว น อยก อาจเก ด โอกาสท จะเก ดการขาดแคลนได มากกว า 15

16 ต นท นว สด คงคล ง ค าใช จ ายในการปร บต งเคร องจ กรใหม (Capacity- Related Cost) เป น ค าใช จ ายท เก ดข นจากการท เคร องจ กรจะต องเปล ยนการทางานหน งไปทางาน อ กอย างหน ง ซ งจะเก ดการว างงานช วคราว ว สด คงคล งจะถ กท งให รอ กระบวนการผล ตท จะต งใหม ค าใช จ ายในการต งเคร องจ กรใหม น จะม ล กษณะเป นต นท นคงท ต อคร ง ซ ง จะข นอย ก บขนาดของล อตการผล ต ถ าผล ตเป นล อตใหญ ม การต งเคร องใหม นาน คร ง ค าใช จ ายในการต งเคร องใหม ก จะต า แต ยอดสะสมของว สด คงคล งจะส ง ถ า ผล ตเป นล อตเล กม การต งเคร องใหม บ อยคร ง ค าใช จ ายในการต งเคร องใหม ก จะ ส ง แต ว สด คงคล งจะม ระด บต าลง และสามารถส งมอบงานให แก ล กค าได เร วข น 16

17 ต นท นว สด คงคล ง : Trade off 17

18 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท ม การกาหนดปร มาณการส งซ อและรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง ท เหมาะสม 18

19 ระบบการควบค มและตรวจน บว สด คงคล ง ระบบว สด คงคล งอย างต อเน อง (Continuous Inventory System Perpetual System) เป นระบบว สด คงคล งท ม การเก บข อม ลท กคร งท ม การร บและจ ายของ ทาให ม ข อม ลท แสดงยอดคงเหล อท แท จร งของว สด คงคล งอย เสมอ ซ งจาเป นอย างย งใน การควบค มว สด คงคล งรายการท สาค ญท ปล อยให ขาดม อไม ได ป จจ บ นการน าเอาคอมพ วเตอร เข ามาประย กต ใช ก บงานสาน กงานและบ ญช สามารถช วยแก ไขป ญหาในข อน โดยการใช รห สแห ง (Bar Code) ต ดบนว สด หร อส นค าแล วใช เคร องอ านรห สแห ง (Laser Scan) ซ งว ธ น นอกจากจะม ความถ กต อง แม นยา เท ยงตรงแล ว ย งสามารถใช เป นฐานข อม ลของการบร หาร ว สด คงคล งในซ พพลายเชนของว สด หร อส นค าได อ กด วย 19

20 ระบบการควบค มและตรวจน บว สด คงคล ง ระบบว สด คงคล งเม อส นงวด (Periodic Inventory System) เป นระบบว สด คงคล งท ม การเก บข อม ลเฉพาะในช วงเวลาท กาหนดไว เท าน น เช นตรวจน บและลงบ ญช ท กปลายส ปดาห หร อปลายเด อน และจะม การส งซ อ เข ามาเต มให เต มระด บท ต งไว ระบบน จะเหมาะก บว สด หร อส นค าท ม การ ส งซ อและเบ กใช เป นช วงเวลาท แน นอน เช น ร านขาย CD จะม การสารวจ ยอดCDในแต ละว น และสร ปยอดตอนส นส ปดาห เพ อด ปร มาณ CD คงค าง ในร านและคล งว สด หร อส นค า เพ อเตร ยมส งมาเพ มเพราะจะม การเผ อสารอง การขาดม อโดยไม คาดค ดไว ก อนล วงหน าบ าง และระบบน จะทาให ม การปร บ ปร มาณการส งซ อใหม เม อความต องการเปล ยนแปลงไปด วย 20

21 ระบบการควบค มและตรวจน บว สด คงคล ง ข อด ของระบบว สด คงคล งแบบต อเน อง ม ว สด คงคล งเผ อขาดม อน อยกว า โดยจะเผ อว สด หร อส นค าไว เฉพาะช วงเวลา รอคอยเท าน นเน องจากสามารถส งเพ มใหม ได ตลอด ในขณะท การตรวจน บ ว สด คงคล งเม อส นงวดต องเผ อว สด หร อส นค าไว ท งช วงเวลารอคอย และเวลา ระหว างการส งซ อเน องจากจะไม สามารถส งซ อถ าย งไม ถ งช วงเวลาท กาหนด ข อด ของระบบว สด คงคล งเม อส นงวด ใช เวลาน อยกว าและเส ยค าใช จ ายในการควบค มน อยกว าระบบต อเน อง ค าใช จ ายในการเก บข อม ลว สด คงคล งต ากว า 21

22 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท ม การกาหนดปร มาณการส งซ อและรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง ท เหมาะสม 22

23 ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ ระบบน เป นว ธ การจาแนกว สด คงคล งออกเป นแต ละประเภทโดยพ จารณาปร มาณและ ม ลค าของว สด คงคล งแต ละรายการเป นเกณฑ เพ อลดภาระในการด แล ตรวจน บ และ ควบค มว สด คงคล งท ม อย มากมาย ซ งถ าควบค มท กรายการอย างเข มงวดเท าเท ยมก น จะเส ยเวลาและค าใช จ ายมากเก นความจาเป น เพราะในบรรดาว สด คงคล งท งหลาย ของแต ละธ รก จจะม กเป นไปตามเกณฑ ด งต อไปน A เป นว สด คงคล งท ม ปร มาณน อย (5-15% ของว สด คงคล งท งหมด) แต ม ม ลค ารวม ค อนข างส ง (70-80% ของม ลค าท งหมด) B เป นว สด คงคล งท ม ปร มาณปานกลาง (30% ของว สด คงคล งท งหมด) และม ม ลค ารวม ปานกลาง (15% ของม ลค าท งหมด) C เป นว สด คงคล งท ม ปร มาณมาก (50-60% ของว สด คงคล งท งหมด) แต ม ม ลค ารวม ค อนข างต า (5-10% ของม ลค าท งหมด) 23

24 ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ ประเภท ปร มาณการใช ต นท น/หน วย ($) ม ลค าการใช ($) เปอร เซ นต ม ลค าการใช 1 5, , % 2 1, , % 3 10, , % 4 6, , % 5 7, , % 6 6, , % 7 5, , % 8 4, , % 9 7, , % 10 3, , % Total $ 254, % 24

25 ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ ม ลค าการใช ($) เปอร เซ นต ม ลค าการใช % % 9 6.9% 2 4.7% 4 4.7% 1 2.9% % 8 2.2% 5 1.5% 7 1.5% 25

26 Percent Usage Cumulative % Usage ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ 45.0% 40.0% 35.0% 120.0% 100.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Item No. Percentage of Total Dollar Usage Cumulative Percentage 26

27 ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ การจาแนกว สด คงคล งเป นหมวด ABC จะทาให การควบค มว สด คงคล งแตกต าง ก นด งต อไปน A ควบค มอย างเข มงวดมาก ด วยการลงบ ญช ท กคร งท ม การร บจ าย และม การตรวจน บ จานวนจร งเพ อเปร ยบเท ยบก บจานวนในบ ญช อย บ อยๆ (เช น ท กว นหร อ ท กส ปดาห ) การควบค มจ งควรใช ระบบว สด คงคล งอย างต อเน องและต องเก บของไว ในท ปลอดภ ย ในด านการจ ดซ อก ควรหาผ ขายไว หลายรายเพ อลดความเส ยงจากการขาดแคลนว สด หร อส นค าและสามารถเจรจาต อรองราคาได B ควบค มอย างเข มงวดปานกลาง ด วยการลงบ ญช ค มยอดบ นท กเสมอเช นเด ยวก บ A ควรม การเบ กจ ายอย างเป นระบบเพ อป องก นการส ญหาย การตรวจน บจานวนจร งก ทา เช นเด ยวก บ A แต ความถ น อยกว า (เช น ท กส ปดาห หร อ ท กส นเด อน) และการ ควบค ม B จ งควรใช ระบบว สด คงคล งอย างต อเน องเช นเด ยวก บ A 27

28 ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ C ไม ม การจดบ นท กหร อม ก เพ ยงเล กน อย ว สด คงคล งประเภทน จะวางให หย บ ใช ได ตามสะดวกเน องจากเป นของราคาถ กและปร มาณมาก ถ าทาการควบค ม อย างเข มงวด จะทาให ม ค าใช จ ายมากซ งไม ค มค าก บประโยชน ท ได ป องก นไม ให ส ญหาย การตรวจน บ C จะใช ระบบว สด คงคล งแบบส นงวดค อเว นส กระยะจะมา ตรวจน บด ว าพร องไปเท าใดแล วก ซ อมาเต ม หร ออาจใช ระบบสองกล อง (Two bin system) ซ งม กล องว สด อย 2 กล องเป นการเผ อไว พอใช ของในกล องแรก หมดก น าเอากล องสารองมาใช แล วร บซ อของเต มใส กล องสารองแทน ซ งจะทาให ไม ม การขาดม อเก ดข น 28

29 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท ม การกาหนดปร มาณการส งซ อและรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง ท เหมาะสม 29

30 Lead Time & Its Impact เวลาน า (Lead Time) ค อ ช วงเวลาต งแต เร มม ความต องการ ว สด ควงคล ง จนกระท งได ร บว สด คงคล งหร อส นค าน นมา Lead time can be defined as the time it takes from when you first determine a need for a product until it arrives on your doorstep. If lead time was zero, inventory could be zero. 30

31 ระด บการบร การล กค า (Service Level) ระด บการบร การล กค า หมายถ ง ความน าจะเป นท ความต องการของ ล กค าจะไม เก นกว าปร มาณว สด คงคล งท ม อย คล งท ม อย ในขณะน น Service level = 95% ถ าม ล กค าส งว สด หร อส นค า 100 คร งจะม แค 5 คร งท เราจะไม ม ว สด หร อส นค าให ท นท (ว สด หร อส นค าท ม อย ในคล งว สด หร อส นค าไม เพ ยงพอ) ถ าระด บ Service Level ส งจะม ในการต ดส นใจว าจะกาหนดระด บ Service Level เป นเท าไหร ต องคาน งถ งต นท นท เก ดเพ มซ งค อต นท นในการเก บว สด หร อ ส นค าไว ในคงคล งในร ปแบบของ safety stock ถ าระด บ Service Level ส งจะม ต นท นในการเก บว สด หร อส นค าไว ในคงคล ง (The cost of carrying safety stock) มาก และต นท นจากการท ว สด หร อส นค า ขาด (the cost of a stockout) น อย 31

32 ว สด คงคล งท เก บสารองเพ อความปลอดภ ย (Safety Stock) ว สด คงคล งเพ อความปลอดภ ย (Safety stock) เป นว สด คงคล งท ต องสารองไว ก นว สด หร อส นค าขาดเม อว สด หร อส นค าถ กใช มากกว าท คาดการณ ไว ว สด คงคล งท เก บสารองไว โดยปร มาณของ Safety stock จะมากหร อน อยน น จะข นก บความไม แน นอนของปร มาณความต องการ ถ าปร มาณความต องการ ว สด หร อส นค า ในแต ละช วงเวลาไม สามารถคาดการณ ได อย างแน นอน อาจทา ต องเก บ Safety stock ในปร มาณมากข น 32

33 ว สด คงคล งท เก บสารองเพ อความปลอดภ ย (Safety Stock) 33

34 การกาหนดปร มาณ Safety Stock ความถ กต องในการพยากรณ (Forecast Accuracy) ถ าความถ กต องในการ พยากรณ มากจะช วยให ปร มาณ Safety Stock น อยลง เป าหมายการบร การล กค า (Target service Level ) ถ าเราต งเป าหมายในการบร การ ล กค าไว ส ง เราจะต องเก บ Safety Stock ในปร มาณมากข น ความถ ในการเต มเต ม (Replenishment Frequency) ถ าเราสามารถเต มเต มว สด คง คล งได บ อยๆ เราจะสามารถลดปร มาณ Safety Stock ลงได เน องจากเราม โอกาสถ ข นท จะส งว สด หร อส นค ามาเพ ม เวลาน าและความแปรปรวนของเวลาน า (Lead time & Its variability) ถ าเวลาน าใน การเต มเต มว สด คงคล งลดลง เราสามารถลดปร มาณ Safety Stock ลงได เน องจาก เราสามารถส งว สด หร อส นค ามาเพ มได โดยใช เวลาไม นาน นอกจากน ถ าเวลาน าม ความแน นอนหร อม ความแปรปรวนต า จานวน Safety Stock เราอาจไม ต องเก บ Safety Stock 34

35 การกาหนดปร มาณ Safety Stock ถ าต องการเพ มService Level ปร มาณว สด คงคล งท เราจะต อง เก บจะเพ มมากไปด วย โดยเฉพาะอย างย งถ าเรา ต องการเพ มService Levelให ใกล 100% เราจะต องเพ ม ปร มาณว สด คงคล งเป นจานวน มาก 35

36 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท 36

37 การต ดส นใจเก ยวก บการจ ดการว สด คงคล ง ควรส งซ อว สด หร อส นค าเม อไร บ อยแค ไหน (ความถ ) และแต ละคร งห างก น เท าไร (Timing) ควรส งซ อว สด หร อส นค าคร งละเท าไร (Quantity) ควรม ว สด คงคล งสารองไว บ างหร อไม ด วยจานวนเท าใด (Safety Stock) 37

38 การกาหนดรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง 38

39 การกาหนดรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง การใช การวางแผนความต องการว สด (Material requirement Planning) การส งซ อเม อถ งจ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม (Reorder Point) การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง (Fixed-Order-Interval) 39

40 การวางแผนความต องการว สด แนวค ดของระบบ MRP ม งเน นการส งว สด ให ถ กต อง เพ ยงพอก บจานวนท ต องการ และในเวลาท ต องการ การจะดาเน นการให บรรล ตามเป าหมายด งกล าวน ได จาเป นต องม การประสานงานภายในระบบ เป นอย างด ระหว าง ความต องการ ของล กค า (Customers) ผ ผล ต และผ ส งมอบ (Suppliers) โดยม หน วยงานกลาง เช นฝ ายวางแผนช วยในการประสานและรวบรวมข อม ลของฝ ายต างๆมาทาการ ประมวลผลและจ ดทาเป นแผนความต องการว สด แต ละรายการ ผลจากระบบ MRP จะเป นรายงานท บอกให ทราบว าจะต องทาการส งซ อหร อส ง ผล ตว สด อะไร จานวนเท าไร และ เม อไร โดยแผนการส งว สด ท งหมดจะม เป าหมายท สอดคล องก น ค อผล ตภ ณฑ หร อว สด ข นส ดท ายท กาหนดไว ในตาราง การผล ตหล ก (Master Production schedule) แผนความต องการว สด น จ งเปร ยบเสม อนเป นต วประสานเป าหมายของบร ษ ทก บ ท กฝ าย 40

41 การวางแผนความต องการว สด การ เปล ยนแปลง ทางว ศวกรรม คาส งซ อ จากล กค า แผนการผล ตรวม ตารางการผล ตหล ก พยากรณ ความ ต องการ การ เปล ยนแปลง ว สด คงคล ง แฟ มข อม ลรายการว สด (BOM) ระบบ MRP แฟ มข อม ลสถานะของคงคล ง (Inventory Record File) รายงานข นต น รายงานแผนกาหนดการออกใบส ง รายงานการเปล ยนแปลงใบส งเด ม สถานะว สด คงคล ง รายงานข นท 2 รายงานป ญหาพ เศษ รายงานผลการดาเน นงาน รายงานกาวางแผน

42 การวางแผนความต องการว สด : Input ตารางการผล ตหล ก เป นตารางท แสดงกาหนดการของรายการว สด ท เป น ความต องการอ สระ (Independent Demand) ซ งได แก ผล ตภ ณฑ ข นส ดท ายของ บร ษ ทท จาหน ายให แก ล กค า ซ งอาจจะเป นผล ตภ ณฑ สาเร จร ปหร อ ช นส วนท บร ษ ทผล ตขายออกไปในล กษณะของช นส วนบร การ โดยตารางการผล ตหล กจะ บรรจ กาหนดการผล ตท ได ร บความเห นชอบแล ว และ จะแสดงให ทราบว า ต องการจะผล ตอะไร จานวนเท าไร และ เม อไร สาหร บตารางการผล ตหล กอาจ กาหนดข นจากแหล งข อม ลแหล งใดแหล งหน งหร อหลายแหล งด งต อไปน เช น จากใบส งของล กค า ซ งส งซ อผล ตภ ณฑ ชน ดใดชน ดหน งโดยเฉพาะ และม กจะ กาหนดเวลาส งมอบผล ตภ ณฑ ท แน นอน หร อ จาก การพยากรณ ความต องการ ซ งคานวณตามหล กการทางสถ ต จากข อม ลยอดขายในอด ตและจากการว จ ย ตลาด 42

43 การวางแผนความต องการว สด : Input ตารางการผล ตหล ก Item: Ladder-back chair Order Policy: 150 units Lead Time: 1 week Quantity on Hand: 55 April May Forecast Customer orders booked Projected onhand inventory MPS quantity MPS start

44 การวางแผนความต องการว สด : Input บ ญช รายการว สด (Bill of Material) หร อ เร ยกอ กช อหน งว าแฟ มโครงสร าง ผล ตภ ณฑ (Product Structure Files) จะบรรจ สารสนเทศท เป นรายละเอ ยดของ ผล ตภ ณฑ แต ละรายการอย างสมบ รณ โดยแฟ มบ ญช รายการว สด จะบรรจ โครงสร าง ของผล ตภ ณฑ ท กๆรายการของบร ษ ท รายละเอ ยดภายในโครงสร างผล ตภ ณฑ จะ แสดงให ทราบถ งรายการว สด ท กๆรายการ พร อมท งปร มาณความต องการว สด แต ละ รายการท จาเป นต อการผล ตเป นผล ตภ ณฑ สาเร จร ปแต ละรายการหน งหน วย รายการว สด ด งกล าวน ย งถ กบรรจ อย ในแฟ มบ ญช รายการว สด ท สะท อนให เห นถ ง โครงสร างของการผล ตเป นผล ตภ ณฑ โดยแสดงให เห นถ งความส มพ นธ ของว สด แต ละ รายการตามลาด บข นในการผล ตเป นผล ตภ ณฑ สาเร จร ป น บต งแต ว ตถ ด บ (Raw materials) ช นส วน (Parts) ประกอบย อย (Subassemblies) และช นส วนประกอบ (Assemblies) ผล ตภ ณฑ แต ละรายการจะต องม หน งโครงสร างผล ตภ ณฑ หร อ หน ง บ ญช รายการว สด 44

45 Bill of Materials A Ladder-back chair B (1) Ladder-back subassembly C (1) Seat subassembly D (2) Front legs E (4) Leg supports F (2) Back legs G (4) Back slats H (1) Seat frame I (1) Seat cushion BOM for a Ladder-Back Chair J (4) Seat-frame boards

46 การวางแผนความต องการว สด : Input แฟ มข อม ลสถานะพ สด คงคล ง (Inventory Record Files) เป นแฟ มข อม ลท บ นท ก รายการว สด แต ละรายการท คงคล งไว อย างสมบ รณ ข อม ลสถานะพ สด คงคล งท จาเป นต อการประมวลผลในระบบ MRP สามารถแยกได เป น 2 กล ม หล ก ค อ กล มท ม การเคล อนไหวตลอดเวลา และกล มท ค อนข างคงท ไม ค อยม การเคล อนไหวหร อเปล ยนแปลง ความถ กต องและท นสม ยของข อม ลในแฟ มข อม ลสถานะของคงคล งน บว าม ส วนสาค ญ เป นอย างย งต อความม ประส ทธ ผลของการดาเน นงานระบบ MRP และป จจ ยสาค ญท ทาให แฟ มข อม ลสถานะพ สด คงคล งม ความถ กต องและเป นป จจ บ นแบบเวลาจร ง (Real-time) อย ตลอดเวลา ก ค อ การม ระบบการบ นท กการเคล อนไหวของของคงคล ง ท ม ประส ทธ ภาพ ท งด านความถ กต อง รวดเร ว และ ครบถ วน 46

47 แฟ มข อม ลสถานะพ สด คงคล ง ข อม ลพ สด คงคล งท แสดงสถานะจะม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา (Status Data)จาก การร บเข าหร อการจ ายออกพ สด คงคล ง แผนการส ง (Planed order Releases) พ สด คงคล งในม อ (Inventory on hand) ว สด ระหว างการส ง (Materials on order) พ สด คงคล งพร อมใช (Available Inventory) 47

48 แฟ มข อม ลสถานะพ สด คงคล ง ส วนอ กกล มหน ง ส วนใหญ จะเป นข อม ลท เก ยวข องก บป จจ ยด านการ วางแผนท ใช ในระบบ MRP ขนาดร นการส ง (Lot sizes) ช วงเวลาน า (Lead Times) ระด บสต อกเผ อความปลอดภ ย (Safety Stock Level) อ ตราของเส ย (Scrap Rates) อ ตราผลได (Yield) 48

49 การวางแผนความต องการว สด : Output ผลได จากระบบ MRP จะออกมาในร ปของรายงานต างๆ ท เป นตาราง กาหนดการในการจ ดหาว สด แต ละรายการในอนาคตเพ อตอบสนองต อความ ต องการของMPSในแต ละช วงเวลา ซ งม กจะม การเปล ยนแปลงเก ดข น ตลอดเวลา ตารางด งกล าวน จะเป นสารสนเทศท ช วยผ บร หารในการต ดส นใจใน การดาเน นการด านการจ ดการพ สด คงคล งของบร ษ ท แผนการส งซ อหร อส งผล ต ใบส งซ อหร อส งผล ต การเปล ยนแปลงแผนการส ง ข อม ลสถานะพ สด คงคล ง 49

50 จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม (Reorder Point) เป นการบร หารจ ดการ ว สด และส นค าคงคล งโดยกาหนดจ ดท จะส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม ไว ล วงหน า จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม (Reorder Point)น นม ความส มพ นธ แปร ตามต วแปร 2 ต ว ค อ อ ตราความต องการใช ว สด คงคล งและรอบเวลาน าในการ ส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล ง (Lead Time) ระด บว สด คงคล งรายการน นจะลดต าลงในช วงส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล ง จนถ งระด บต าส ดท วางแผนไว และเม อถ งกาหนดเวลาร บว สด หร อส นค า จะทา การร บส นค าเข ามา การร บส นค าแต ละคร งม ปร มาณท จะทาให ม ส นค าคงคล งถ งระด บท วางแผนไว (Min-Max) การร บส นค าแต ละคร งม ปร มาณคงท ตาม lot size ท กาหนดไว 50

51 จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม ในอ ตราความต องการว สด คงคล งคงท และรอบเวลาคงท เป นสภาวะท ไม เส ยงท จะเก ดว สด หร อส นค าขาดม อเลย เพราะท กส งท กอย างแน นอน จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม R = d x L d = อ ตราความต องการว สด คงคล ง L = เวลาน าในการเต มเต มว สด หร อส นค า 51

52 Inventory level จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม Q Reorder point, R 0 LT Time LT 52

53 Inventory level จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม Safety Stock ข นก บความต องการในช วง lead time Reorder point, R Q 0 LT Safety Stock Time LT 53

54 จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม ในอ ตราความต องการว สด คงคล งท แปรผ น เป นสภาวะท อาจเก ดของขาดม อได เพราะว าอ ตราการใช หร อความ ต องการว สด คงคล งไม สม าเสมอ จ งต องม การเก บว สด คงคล งเพ อความปลอดภ ย ซ งช วยให อ ตราการบร การล กค าด ข น ในกรณ ท ม ข อม ลความเบ ยงเบนมาตรฐานของอ ตราความต องการว สด หร อส นค า ในช วงเวลาน า จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม สามารถหาได ด งน จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม = ความต องการในช วงเวลาน า + ว สด คงคล งเพ อความปลอดภ ย Reorder Point = Demand during Lead Time + Safety Stock 54

55 การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง (Fixed-Order-Interval) ระบบน จะกาหนดช วง ห างของการตรวจสอบระด บและส งว สด คงคล งแต ละคร งเป นระยะเวลาคงท หากระด บว สด คงคล งไม เพ ยงพอก บความต องการก อนถ งกาหนดการตรวจสอบ คร งต อไป ให ทาการส งว สด หร อส นค ามาก อนกาหนดการตรวจสอบได ความถ ในการตรวจสอบและส งว สด หร อส นค าจะแตกต างก นตามประเภทของ ว สด หร อส นค า โดยเป นการกาหนดจากฝ ายวางแผน ปร มาณการส งว สด หร อ ส นค าแต ละรายการจะแตกต างโดยปร มาณการส งจะเป นการประมาณการ ล วงหน าและครอบคล มความต องการใช เป นระยะเวลาส นๆ เช น สองส ปดาห, ส ส ปดาห หร อส บสองส ปดาห โดยใช การตรวจสอบระด บว สด หร อส นค า เช น การตรวจน บ การด ข อม ลจากว สด คงคล งการ ด การใช ระบบคอมพ วเตอร 55

56 การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง ส งท เราสนใจสาหร บระบบน ค อ ระด บว สด คงคล งส งส ดท วางแผนไว (Planned maximum stock) ซ งในการส งแต ละคร งเราต องม นใจว าว สด คงคล งจะข นไปถ ง ระด บส งส ดน ระด บส งส ดด งกล าวจะต องมากพอท จะใช ในช วงรอการตรวจสอบ (Review Interval) และช วงเวลาน าการส ง ด งน นระด บว สด คงคล งส งส ดท วางแผนไว เรา จะกาหนดให เป น Target Level 56

57 Quantity Order quantity การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง Review Period Target level Lead time Time

58 การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง Target Level ในอ ตราความต องการว สด คงคล งคงท และรอบเวลาคงท เป นสภาวะท ไม เส ยงท จะเก ดว สด หร อส นค าขาดม อเลย เพราะท กส งท กอย าง แน นอน Target Level = ความต องการในช วงรอการตรวจสอบ (Review Interval) + ความต องการช วงเวลาน าการส งซ อ Target Level = d x (R + L) โดยท d = อ ตราความต องการว สด คงคล ง L = เวลาน าในการเต มเต มว สด หร อส นค า R = เวลาในช วงรอการตรวจสอบ (Review Interval) 58

59 Quantity Order Quantity การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง Target level Review Period Lead time Time

60 การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง Target Level ในอ ตราความต องการว สด คงคล งท แปรผ น เป นสภาวะท อาจ เก ดของขาดม อได เพราะว าอ ตราการใช หร อความต องการว สด คงคล งไม สม าเสมอ จ งต องม การเก บว สด คงคล งเพ อความปลอดภ ย ซ งช วยให อ ตราการ บร การล กค าด ข น Target Level = ความต องการในช วงรอการตรวจสอบ (Review Interval) + ความต องการช วงเวลาน าการส งซ อ + ว สด หร อส นค าสารองเพ อความปลอดภ ย (Safety-Stock, SS) Target Level = d x (R + L) + SS 60

61 การกาหนดปร มาณในการเต มเต มว สด คงคล ง 61

62 การกาหนดปร มาณเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล ง ส งแบบ Lot for Lot ส งแบบ Fixed Order Quantity ส งแบบ ปร มาณการส งท ประหย ด (Economic Order Quantity) 62

63 การกาหนดปร มาณเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล ง Lot-for-Lot ส งเท าท ต องการจะไม ม การเหล อเก บเน องจากส งเท าท ต องการ ใช สาหร บการส งซ อว ตถ ด บหร อส นค าท. ความต องการท เป นอ สระต อก น (Independent demand) ราคาไม แพง (A items) ผล ตแบบ Just-in-Time (JIT) Fixed-Order Quantity ส งซ อเป นปร มาณตายต วท กคร งท ม การส ง เร วและง าย การต ดส นใจสาหร บปร มาณในการส งซ อให ด จากความเหมาะสม อาจไม ได ผลล พธ ท ด ท ส ด 63

64 การส งด วยปร มาณการส งท ประหย ด (EOQ) เป นระบบว สด คงคล งท ใช ก นอย างแพร หลาย โดยจะใช ก บว สด คงคล งท ม ล กษณะ ของความต องการท เป นอ สระไม เก ยวข องต อเน องก บความต องการของว สด คง คล งต วอ น (Independent Demand) จ งต องวางแผนพ จารณาความต องการและ พยากรณ อ ปสงค ของล กค าโดยตรง ระบบขนาดการส งซ อท ประหย ดจะพ จารณาต นท นรวมของว สด คงคล งท ต าส ด เป นหล กเพ อกาหนดระด บปร มาณการส งซ อต อคร งท เร ยกว า ขนาดการส งซ อท ประหย ด 64

65 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ ลดขนาดการส งซ อและการส งผล ตลง สาหร บส นค าท ทาการจ ดซ อ ให ทาการบร หารต นท นการจ ดซ อ (Acquisition transaction costs) ให ต าลง โดยใช คอมพ วเตอร หร อระบบสารสนเทศในการสร างคาส งซ อ (Purchase Orders: PO) การใช ระบบ (Electronic Data Interchange: EDI) ในการส งผ านข อม ลคา ส งซ อ (PO) การใช ระบบแจ งการขนส งส นค าล วงหน า (Advance Shipping Notices: ASNs) เพ อทาการลดต นท นการจ ดซ อ ซ งจะสามารถลดต นท นด านการจ ดซ อและการร บ ส นค าลดลง และสามารถส งได บ อยข น หร อสามารถลดปร มาณส นค าคงคล งโดยเฉล ยได สาหร บส นค าท ทาการผล ตน น หากต นท นการต ดต งหร อการเปล ยนเคร องม อ (Equipment changeover costs) ม ค าส ง การแก ไขให ก จกรรมน ให ม เวลาการเปล ยนเคร องม อท ส นลง จะสามารถลดปร มาณ ส นค าคงคล งได และเพ มประส ทธ ภาพการผล ตได 65

66 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ ลดต นท นการเก บส นค าคงคล ง (Lower inventory costs) เพ มการใช ประโยชน ของพ นท โดยการให เช าพ นท ท ม อย หร อ ลดการการขยายพ นท คล งส นค า โดยใช เคร องม อท สามารถขนถ านส นค าในช องแคบ การใช ช นลอย หร อ ว ธ การเก บส นค าท เหมาะสมมากข น การต งระด บปร มาณส นค าเผ อขาดให เหมาะสม การต งระด บปร มาณส นค าคงคล งเผ อขาด (Safety stock) ให ม ความ เหมาะสมและ ช ดเจน วางแผนการประกอบเม อเก ดความต องการ(Think postponement) สาหร บส นค าท เป นช นส วนท สามารถน าไปผล ตส นค าต อเน องได อ กหลายชน ด (Parent products) ควร จะทาการเก บส นค าคงคล งไว ในร ปแบบของส นค าก ง สาเร จร ป (Semi-finished product) เพ อลดปร มาณส นค า คงคล งท งหมด เน องจาก สามารถลดปร มาณส นค าคงคล งของท กรายการแต ละแบบได 66

67 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ พยากรณ ความต องการของล กค าอย างสม าเสมอ การใช ประสบการณ แก ไขสมการพยากรณ ในการคานวณความต องการของส นค า เพ อท ลดความ ผ ดพลาดจากการใช ส ตรพยากรณ เพ ยงอย างเด ยวจะสามารถลดการ เก บส นค าเก นความจาเป น ส นค าขาดแคลน ทาให ม ส นค าเพ ยงแค ความต องการของ ล กค า เหต การณ บางเหต การณ ทาให เก ดความต องการของส นค าเพ มข นในเวลาอ นรวดเร ว ทาให ต องคาน งถ ง เหต การณ น นในการจ ดการส นค าคงคล ง อาท เทศกาลสงกรานต ท ทาให ความต องการต วรถยนต โดยสารประจา ทางหร อต วเคร องบ นเพ มส งข น ทาให ต องม การวางแผนส นค าคงคล งรองร บเหต การณ ด งกล าว 67

68 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ สร างความร วมม อระหว างซ พพลายเออร ในการส งซ อส นค า สร างความร วมม อของซ พพลายเออร หล กในการจ ดซ อส นค าหลายรายการ (Multiple SKUs) ซ งจะทาให สามารถการจ ดซ อส นค าแต ละประเภทได ในปร มาณท น อยลง และส งได ถ ข น ทาให การเก บส นค าคงคล งน อยลง สร างความร วมม อของซ พพลายเออร หล กท ต งอย ในพ นท ใกล เค ยงก น สามารถเพ มการ ใช ประโยชน ของรถบรรท กขนส งส นค าให สามารถขนส นค าได เต มน าหน กบรรท กมากข น รวมรายการส นค าระหว างการขนส ง (Try merge-in-transit) กรณ ท ล กค าม ความต องการร บส นค าหลายรายการในเวลาเด ยวก น ในระหว างการขนส ง อาจจะม การ รวมบางรายการท มาจากสถานท ต างก นมาขนรวมก นเพ อความสะดวกในการ ร บส นค าของล กค าภายในคร งเด ยว ทาให การขนส งม ประส ทธ ภาพมากข นและสามารถเพ ม ประส ทธ ภาพการบร หารส นค าคงคล งได ด ข น เน องจาก สามารถขนส งส นค าได ถ มากข น ต นท นส นค าคงคล งจะลดลง 68

69 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดส งส นค าต อไปให ล กค าเม อส นค ามาถ ง (Cross-dock customer shipments) การจ ดการจ ดส งส นค าต อไปให ล กค าเม อส นค ามาถ ง (Cross-dock) จะสามารถลดความ ต องการในการ เก บส นค าคงคล ง เน องจากส นค าสามารถน าส งต อไปย งล กค าได ท นท โดย ไม ต องทาการจ ดเก บส นค า การให ซ พพลายเออร เป นผ บร หารส นค าคงคล ง (Vendor-Managed Inventory: VMI) สร างแรงจ งใจท เหมาะสมให ซ พพลายเออร เข ามาร บผ ดชอบการบร หารส นค าคงคล ง เน อง จากซ พพลายเออร สามารถทราบปร มาณส นค าคงคล งและแผนการผล ตส นค าของฝ าย ตนเอง และสามารถทราบความ ต องการท แท จร งของส นค าพร อมก บปร มาณส นค าคงคล ง ของล กค า ส งผลให ต นท นส นค าคงคล งท งฝ ายซ พพลายเออร และล กค าลดลง 69

70 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ ลดระยะเวลาในการส งซ อ การลดระยะเวลาในการส งซ อว ตถ ด บหร อช นส วน ไม ว าจะเป นระยะเวลาในการส งซ อจาก ซ พพลายเออร หร อระยะเวลาในการขนส งส นค า หร อ ระยะเวลาในการร บส นค า จะส งผลให ปร มาณความต องการในการ เก บส นค าคงคล งลดลง นอกจากน การลดความไม แน นอน ของระยะเวลาในการส งซ อก สามารถลดความต องการ ของการเก บส นค าได เคล อนย ายส นค าคงคล ง (Transshipment) เม อส นค าคงคล งของส นค าบางรายการ ณ คล งส นค าแห งหน งม มากเก นไป อย างไรก ตาม ได ม ความ ต องการส นค าประเภทเด ยวก น ณ คล งส นค าอ กท หน ง ด งน นระบบในการเกล ย ปร มาณส นค าคงคล งจากท หน ง มาท หน งท ม ประส ทธ ภาพ จะส งผลด ต อการบร หารส นค า คงคล งได ด อย างไรก ตามต นท นในการเคล อนย าย ส นค าน ต องอย ในระด บท จ งใจ 70

71 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ การกาจ ดส นค า Dead Stock (ส นค าท ไม เคล อนไหวเป นเวลามากกว า 6 เด อน) และส นค า Slow Moving (ส นค าท ถ กขายออกไปช า อาจจะเด อนละ คร ง หร อ สองเด อนคร ง เป นต น) ซ งการจ ดการลดกล มส นค าเหล าน เป นการช วยลดต นท นท งในคล งส นค า (Warehousing) การจ ดดาเน นการส นค าในคล ง (Handling) การขนส ง (Transportation) เช น ส นค าท ไม เคล อนไหว หร อเคล อนไหวช า ทาให เปล องพ นท จ ดเก บ และการด แลส นค าในคล ง อ กท ง ค าขนส งต อรายการเม อม การส งซ อจากล กค า อาจทาให ไม ค มก บการส ง เม อเท ยบส ดส วน ปร มาณส ง ซ อต อค าจ ดส ง(กรณ ใช Third Party Logistics ส วนใหญ จะค ดค าบร การตาม จานวนกล องท จ ดส ง โดยจะส งตามรอบและเส นทางท กาหนดไว ก อนหน าน ) 71

72 การเช อมโยงต วช ว ด ประส ทธ ภาพ ก บก จกรรมโลจ สต กส

73 ต วช ว ดประส ทธ ภาพด านโลจ สต กส ม ต ด านต นท น ต นท นถ อครองส นค าคงคล ง (Inventory Carrying Cost) ต นท นการบร หารคล งส นค า (Warehousing Cost) ต นท นการขนส งส นค า (Transportation Cost) ม ต ด านเวลา ระยะเวลาเฉล ยของการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า (Average Order Cycle Time) ระยะเวลาเฉล ยของการจ ดส งส นค า (Average Delivery Cycle Time) ระยะเวลาเฉล ยการเก บส นค าสาเร จร ปอย างเพ ยงพอเพ อตอบสนองความต องการของล กค า (Average Inventory Day) ม ต ด านความน าเช อถ อ อ ตราความสามารถในการส งมอบส นค า (DIFOT) อ ตราความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า (Forecast Accuracy) อ ตราการถ กต กล บของส นค า (Return Rate) อ ตราความถ กต องของข อม ลส นค าคงคล ง (Inventory Accuracy) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 73

74 ต นท นการถ อครองส นค าคงคล ง ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการถ อครองส นค าต อยอดขาย (Ratio of Inventory Carrying Cost Per Sales) ข อม ลท ใช คานวณ (1) ยอดขายรวมของบร ษ ท บาท (2) ม ลค าการถ อครองรวมโดยเฉล ย ว ตถ ด บ ส นค าระหว างผล ต (3) ค าประก นภ ยรวมโดยเฉล ย บาทต อป บาทต อป บาทต อป ส นค าสาเร จร ป บาทต อป ว ตถ ด บ ส นค าระหว างผล ต (4) อ ตราดอกเบ ยเง นก ค ดเป นร อยละ บาทต อป บาทต อป บาทต อป ส นค าสาเร จร ป บาทต อป ต อป ว ธ การคานวณ ((2) x (4)) + (3) (1) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 74

75 ต นท นการถ อครองส นค าคงคล ง (ต อ) ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการถ อครองส นค าต อยอดขาย ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง การวางแผนการจ ดซ อ : Safety stock, Order size, Lead time การวางแผนการตลาด : Forecast accuracy, Forecast on promotion การวางแผนการผล ต : Safety stock, Production size, Lead time นโยบาย Inventory : Decoupling point, Inventory target การจ ดการ Dead-stock และ Slow moving การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการส นค าคงคล ง น การเก งราคา ต นท นทางการเง น เช น อ ตราดอกเบ ย หร อความคาดหว งผ ถ อห น ประส ทธ ภาพในการผล ต : Yield, Produce to Plan ก จกรรมอ กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 75

76 ต นท นการบร หารคล งส นค า ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการบร หารคล งส นค าต อยอดขาย (Ratio of Warehousing Cost Per Sales) ข อม ลท ใช คานวณ (1) ยอดขายรวมของบร ษ ท บาท กรณ คล งส นค าของบร ษ ท (2) ม ลค าก อสร างอาคารคล งส นค า (เป นการคานวณค าเส อมราคาของ ส งก อสร างหร ออาคาร โดยกาหนดให อาย การใช งาน 20 ป ) บาทต อป (3) ค าประก นภ ยอาคารคล งส นค า บาทต อป (4) รวมเง นเด อนพน กงานประจาของแผนกคล งส นค า บาทต อป (5) รวมค าจ างพน กงานช วคราวหร อ Outsource ของแผนกคล งส นค า บาทต อป (6) ค าล วงเวลารวมของแผนกคล งส นค า บาทต อป (7) ม ลค าอ ปกรณ ขนถ าย (Material Handling) ท งหมดในคล งส นค าท เป นทร พย ส นของบร ษ ท (เป นการคานวณค าเส อมราคาของ เคร องม อ อ ปกรณ และเคร องจ กรกล โดยกาหนดให อาย การใช งาน 10 ป ) บาทต อป กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 76

77 ต นท นการบร หารคล งส นค า (ต อ) ข อม ลท ใช คานวณ (8) ค าเช าอ ปกรณ ขนถ าย (Material Handling) ท งหมดในคล งส นค า บาทต อป (9) ค าน าม นเช อเพล ง / ค าไฟฟ า สาหร บอ ปกรณ ขนถ ายในคล งส นค า บาทต อป (10) ม ลค าของระบบสารสนเทศการบร หารคล งส นค า (Warehouse Management System) ท ม การลงท นในป ท ผ านมา (เป นการคานวณค าเส อมราคาของคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร โดย กาหนดให อาย การใช งาน 5 ป ) (11) ค าเช าหร อค าล ขส ทธ สาหร บระบบบร หารคล งส นค า (Warehouse Management System) (12) ค าใช จ ายคล งส นค าอ นๆ (ระบ...) กรณ เช าคล งภายนอก (13) พ นท ของคล งส นค าท เช าท งหมด (14) ค าเช าพ นท คล งส นค าภายนอก บาทต อป บาทต อป บาทต อป หน วยน บ (เช น ตาราง เมตร เป นต น) บาทต อหน วยน บ กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 77

78 ต นท นการบร หารคล งส นค า (ต อ) ว ธ การคานวณ ((2) / 20) + (3) + (4) + (5) + (6) + ((7) / 10) + (8) + (9) + ((10) / 5) + (11) + (12) + [(13) + (14)] (1) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 78

79 ต นท นการบร หารคล งส นค า (ต อ) ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการบร หารคล งส นค าต อยอดขาย ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง การเล อกสถานท ขนาดคล งสาหร บการจ ดการส นค าคงคล ง (Site selection) การใช ประโยชน จากพ นท คล งส นค า (Space utilization) การจ ดการคล งท เป นระบบระเบ ยบ (Warehouse management) ปฏ บ ต การคล งส นค าท ม ความแม นยา รวดเร ว ไม ม ความส ญเส ย การลงท นอ ปกรณ และระบบการจ ดการท เหมาะสม การซ อมบาร งอ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต การคล งส นค า การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการคล งส นค า การตรวจน บสต อกและการจ ดการกรณ ม ความคลาดเคล อนของข อม ลส นค าคงคล ง ก จกรรมอ น การประก นภ ยท เหมาะสมก บต วส นค าและคล งส นค า กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 79

80 ต นท นการขนส งส นค า ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการขนส งต อยอดขาย (Ratio of Transportation Cost Per Sales) ข อม ลท ใช คานวณ (1) ยอดขายรวมของบร ษ ท บาท กรณ บร ษ ทขนส งส นค าด วยตนเอง (2) ค าใช จ ายของพน กงานแผนกขนส ง (เช น เง นเด อน ค าแรงช วคราว ค าล วงเวลา เป นต น) (3) ค าน าม นสาหร บการขนส งส นค าท ง ตถ ด บและส นค าสาเร จร ปโดย เฉล ย (4) ม ลค ารถท ใช ขนส งส นค า (เป นการคานวณค าเส อมราคาของรถท ใช ขนส งส นค า โดยกาหนดให อาย การใช งาน 5 ป ) (5) ต นท นค าบาร งร กษารถท งหมดโดยเฉล ย (6) ต นท นอ น ๆ (ระบ...) บาทต อป บาทต อป บาทต อป บาทต อป บาทต อป กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 80

81 ต นท นการขนส งส นค า (ต อ) กรณ ว าจ างผ ให บร การขนส ง กรณ ขนส งส นค าขาเข า (Inbound Transport) ข อม ลท ใช คานวณ (7) ค าใช จ ายขนส งส นค าเข าโรงงานท งหมด (สาหร บกรณ น าเข า ให น บเฉพาะค าขนส งจากท าเร อหร อสนามบ นมาย งโรงงานเท าน น) กรณ ขนส งส นค าขาออก (Outbound Transport) (8) ค าขนส งส นค าออกจากโรงงานท งหมด (สาหร บกรณ ส งออก ต างประเทศ โดยน บเฉพาะค าใช จ ายในการขนส งส นค าจากโรงงาน ไปย งท าเร อหร อสนามบ นภายในประเทศเท าน น) บาทต อป บาทต อป ว ธ การคานวณ (2) + (3) + ((4) / 5) + (5) + (6) + (7) + (8) (1) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 81

82 ต นท นการขนส งส นค า (ต อ) ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการขนส งส นค าต อยอดขาย ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง กระบวนการจ ดการคาส งซ อของล กค าและการจ ดเตร ยมรถขนส ง ความพร อมของส นค าท จะส งและประส ทธ ภาพการหย บส นค าของคล ง การจ ดการระบบการขนส ง เส นทาง ตารางเวลา การใช ประโยชน จากรถขนส งและการจ ดการขนส งเต มค น การจ ดการขนย าย ขนถ ายข นรถ ลงรถ การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อบร หารการขนส ง การจ ดซ อ: การว าจ างผ ให บร การขนส ง การเล อกข อกาหนดในการส งมอบส นค าท เหมาะสม การจ ดการขนส งหลายร ปแบบ (Multimodal Transport) การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการขนส ง ก จกรรมอ น ก จกรรมประหย ดพล งงาน การซ อมบาร งรถและอ ปกรณ ส วนควบ กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 82

83 ระยะเวลาเฉล ยของการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า (Average Order Cycle Time) ระยะเวลาต งแต บร ษ ทได ร บคาส งซ อจากล กค าจนสามารถส งส นค าให ล กค าได ม ระยะเวลาเฉล ย (สาหร บกรณ ส งออกต างประเทศ น บเฉพาะ ระยะเวลาในการขนส งส นค าจากโรงงานไปย งท าเร อหร อสนามบ น ภายในประเทศเท าน น) หน วยน บ (เช น ช วโมง ว น เป นต น) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 83

84 ระยะเวลาเฉล ยการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า (ต อ) ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง นโยบายเก ยวก บการตอบสนองคาส งซ อ: Delivery to order, Assemble to order, Make to order, Purchase to order, Design to order การบ นท กก จกรรมและว เคราะห ม ต ด านเวลาการตอบสนองคาส งซ อ การว เคราะห และลดระยะเวลารอคอยในซ พพลายเชน การว เคราะห ระยะเวลาเฉล ยและค าความเบ ยงเบนของแต ละก จกรรมใน Cycle Time ท กก จกรรมในซ พพลายเชนม ผลต อระยะเวลาการตอบสนอง เช น การวางแผนซ พพลายเชน การจ ดซ อ จ ดเก บว ตถ ด บ การผล ตและการบรรจ การจ ดเก บผล ตภ ณฑ การจ ดการคล งส นค า การขนส ง ความถ กต อง ของงานเอกสาร การว เคราะห Critical Path ในการผล ตและโลจ สต กส กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 84

85 ระยะเวลาเฉล ยของการจ ดส งส นค า ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยของการจ ดส งส นค า (Average Delivery Cycle Time) ระยะเวลาโดยเฉล ยท ใช ในการขนส งส นค าจากโรงงานไปย งสถานท ของล กค าหล ก (สาหร บกรณ ส งออกต างประเทศ น บเฉพาะระยะเวลา ในการขนส งส นค าจากโรงงานไปย งท าเร อหร อสนามบ น ภายในประเทศเท าน น) หน วยน บ (เช น ช วโมง ว น เป นต น) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 85

86 ระยะเวลาเฉล ยของการจ ดส งส นค า (ต อ) ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยของการจ ดส งส นค า ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง การจ ดการและการปฏ บ ต การขนส ง การวางแผนเส นทางและตารางเวลาการขนส ง การข บข อย างปลอดภ ย การว เคราะห และลดระยะเวลารอคอยระหว างการจ ดส งส นค า การบ นท กก จกรรมและว เคราะห ม ต ด านเวลาของการจ ดส งส นค า การว เคราะห ระยะเวลาเฉล ยและค าความเบ ยงเบนของก จกรรมการจ ดส งส นค า กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 86

87 ระยะเวลาเฉล ยการเก บส นค าสาเร จร ปอย างเพ ยงพอ ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยการเก บส นค าสาเร จร ปอย างเพ ยงพอเพ อตอบสนองความต องการของล กค า (Average Inventory Day) ระยะเวลาโดยเฉล ยท บร ษ ทใช สาหร บเก บส นค าสาเร จร ปภายใน คล งส นค า ในปร มาณท เพ ยงพอต อการตอบสนองความต องการของ ล กค า หน วยน บ (เช น ช วโมง ว น เป นต น) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 87

88 ระยะเวลาเฉล ยการเก บส นค าสาเร จร ปอย างเพ ยงพอ (ต อ) ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยการจ ดเก บส นค าคงคล ง ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง ความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า ประส ทธ ภาพในการวางแผนให สอดคล องก นท งซ พพลายเชน ความสามารถในการปร บเปล ยนแผนตามสถานการณ และข อม ลใหม การกาหนดเป าหมายระด บส นค าคงคล งและความสามารถในการควบค ม การปฏ บ ต งานด าน Supply ให เป นไปตามแผนซ พพลายเชน ความถ กต องของข อม ลส นค าคงคล ง นโยบายการจ ดซ อและการเก งกาไร การป นส วนก บการจ ดลาด บความสาค ญของล กค า กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 88

89 อ ตราความสามารถในการส งมอบส นค า ต วช ว ด: อ ตราความสามารถในการส งมอบส นค า (DIFOT Rate) ข อม ลท ใช คานวณ (1) บร ษ ทของท านม การส งมอบส นค าให แก ล กค าหล กเป นจานวน คาส งซ อต อป (หร อ เด อน ส ปดาห ว น) (2) บร ษ ทของท านม การส งมอบส นค าครบตามจานวนให แก ล กค าหล ก เป นจานวน (3) บร ษ ทของท านม การส งมอบส นค าตรงตามเวลาให แก ล กค าหล ก เป นจานวน คาส งซ อต อป (หร อ เด อน ส ปดาห ว น) คาส งซ อต อป (หร อ เด อน ส ปดาห ว น) ว ธ การคานวณ (2) (3) x (1) (1) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 89

90 อ ตราความสามารถในการส งมอบส นค า (ต อ) ต วช ว ด: อ ตราความสามารถในการส งมอบส นค า ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง ความเข าใจในนโยบายการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า ทราบระยะเวลาเฉล ยและค าความเบ ยงเบนของแต ละก จกรรมในซ พพลายเชน ความสามารถในการควบค มระยะเวลาการส งมอบส นค าของแต ละก จกรรมในซ พพลายเชน ความสามารถในการลดระยะเวลารอคอยในซ พพลายเชน กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 90

91 อ ตราความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า ต วช ว ด: อ ตราความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า (Forecast Accuracy Rate) อ ตราความแม นยาของการพยากรณ ความต องการของล กค า โดยเฉล ยค ดเป นร อยละ ของการพยากรณ แต ละคร ง กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 91

92 อ ตราความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า (ต อ) ต วช ว ด: อ ตราความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง เทคน คการพยากรณ ให สอดคล องก บธ รก จ ความสามารถในการเข าถ งข อม ลทางการตลาดและท กษะการว เคราะห อาจม การพยากรณ หลายช ด จากหลายหน วยงาน ร ปแบบการพยากรณ ท สามารถน ามาใช วางแผนซ พพลายเชน ความรวดเร วของการส อสารความคลาดเคล อนของการพยากรณ ความต องการของล กค า นโยบายการกาหนดเป าหมายส นค าคงคล งสารองตามความแม นยาการพยากรณ กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 92

การวางแผน และควบค มการผล ต

การวางแผน และควบค มการผล ต การวางแผน และควบค มการผล ต 1 ความส าค ญของการวางแผนและควบค มการผล ต การวางแผนและควบค มการผล ต ว ตถ ประสงค เพ อให เก ดประโยชน ส งส ดจากทร พยากรท ม อย อย างจ าก ด และให เป นท พอใจแก ความต องการของล กค า

More information

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด

การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด การเพ มประส ทธ ภาพการจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท ภ ม ไทย คอมซ ส จ าก ด ส น นทา ศ ร เจร ญว ฒน การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการจ ดการโลจ สต

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการโลจ สต กส ของอ ตสาหกรรมผล ตเคร องเบญจรงค จ งหว ดสม ทรสงคราม

รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการโลจ สต กส ของอ ตสาหกรรมผล ตเคร องเบญจรงค จ งหว ดสม ทรสงคราม รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการโลจ สต กส ของอ ตสาหกรรมผล ตเคร องเบญจรงค จ งหว ดสม ทรสงคราม โดย ฤด น ยมร ตน ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ 2553 รายงานการว จ ย เร อง การจ ดการโลจ

More information

การศ กษาแนวทางการพ ฒนาต นแบบเทคโนโลย สารสนเทศ ในกระบวนการน าเข าและส งออกส นค าโดยระบบ RFID เขตปลอดอากร ท าอากาศยานส วรรณภ ม พ ระยา สาโมทย

การศ กษาแนวทางการพ ฒนาต นแบบเทคโนโลย สารสนเทศ ในกระบวนการน าเข าและส งออกส นค าโดยระบบ RFID เขตปลอดอากร ท าอากาศยานส วรรณภ ม พ ระยา สาโมทย การศ กษาแนวทางการพ ฒนาต นแบบเทคโนโลย สารสนเทศ ในกระบวนการน าเข าและส งออกส นค าโดยระบบ RFID เขตปลอดอากร ท าอากาศยานส วรรณภ ม พ ระยา สาโมทย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ

More information

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล

ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาการพ ฒนาระบบการบร หารจ ดการร านค าปล กกรณ ศ กษา ร านค มบ ญ ต าบลอาฮ จ งหว ดเลย คณาพร ค าม ล การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการประกอบการ

More information

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ

ค ม อน กเร ยน แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 1 ค ม อน กเร ยน ช ดการเร ยน ว ชา การบร หารการจ ดซ อ เร อง การบร หารส นค าคงคล ง สาหร บช น ปวส. 1 แผนกว ชาการตลาด ช ดท 1 แนวความค ดพ นฐาน ในการจ ดการส นค าคงคล ง ค ม อน กเร ยนจานวน 3 คาบ 2 ค ม อน กศ กษา

More information

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555

อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช อาจารย ร ตน ชนก พราหมณ ศ ร ป พ มพ 2555 การวางระบบบ ญช พ มพ คร งท : 1 ส งหาคม 2555 จ านวน 100 เล ม จ ดพ มพ โดย: มหาว ทยาล ยพ ษณ

More information

การวางแผนและควบค มทางการเง น

การวางแผนและควบค มทางการเง น การวางแผนและควบค มทางการเง น Financial Planning and controlling FIN 3302 ความร ท วไปเก ยวก บการวางแผนและควบค มทางการเง น - ความหมายและล กษณะของการวางแผนและควบค มทางการเง น - ข อด ข อจาก ด ของการวางแผนและควบค

More information

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย

การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย การบร หารโครงการ: การน าระบบสารสนเทศมาใช ในการจ ดการส นค าคงคล ง ของบร ษ ทอ ตสาหกรรมเคร องด มต วอย าง โดย นายพงษ พ พ ฒน ข าละม าย ว ทยาน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรปร ญญาว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาเพ อปร บปร งกระบวนการให บร การด านระบบสารสนเทศ เป นการใช หล กการ ตามแนวค ด การศ กษาว ธ การท างาน (Method Study) มาเพ อลดกระบวนการและระยะเวลาในการ ให บร การโดยม

More information

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ

แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ แนวทางปฏ บ ต การบร หารความเส ยงของสหกรณ ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมากโดยเฉพาะอย าง ย งองค กรท ประกอบธ รก จด

More information

ค ณล กษณะของร ปแบบการขนส ง

ค ณล กษณะของร ปแบบการขนส ง 1 ค ณล กษณะของร ปแบบการขนส ง ในการเล อกร ปแบบการขนส งท เหมาะสม เราจะต องเข าใจถ งค ณสมบ ต ของร ปแบบการขนส งแต ละ ร ปแบบ ซ งค ณล กษณะหล ก ๆ โดยสร ปในแง ของข อด และข อเส ยของแต ละร ปแบบการขนส ง ม ด งน การขนส

More information

บทค ดย อ 1. ท มาและความสาค ญของป ญหา

บทค ดย อ 1. ท มาและความสาค ญของป ญหา ศ กษาเสนอแนวทางการแก ป ญหาคล งส นค า ด วยระบบ WMS (Warehouse Management System) เข ามาบร หารจ ดการคล งส นค า กรณ ศ กษา บร ษ ท บร ษ ท เบ นไมเยอร เคม คอลส (ท ) จาก ด นายสายชล พ งจ น บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย

More information

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย

บร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) และบร ษ ทย อย งบการเง น และ รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต สาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2554 และ 2553 รายงานของผ สอบบ ญช ร บอน ญาต เสนอ ผ ถ อห นบร ษ ท แปซ ฟ กไพพ จาก ด (มหาชน) ข าพเจ าได ตรวจสอบ งบแสดงฐานะ การเง นรวมและงบแสดงฐานะการเง

More information

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น

หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น หน วยท 2 การจ ดการโครงการลงท น 1 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ภ ทรก ตต เนต น ยม 2 แผนผ งแนวค ดหน วยท 2 การว เคราะห โครงการลงท น การประมาณกระแสเง นสด การประมาณความค มค าการลงท นโดยใช งบลงท น การจ ดการโครงการลงท

More information

Update มาตรฐานการบ ญช

Update มาตรฐานการบ ญช Update มาตรฐานการบ ญช มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 16 (ปร บปร ง 2552) เร อง ท ด น อาคาร อ ปกรณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 23 (ปร บปร ง 2552) เร อง ต นท นการก ย ม มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 40 (ปร บปร ง 2552) เร อง อส งหาร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ

กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ กระบวนการจ ดบ ญช ของก จการซ อมาขายไป (จาหน ายเอกสาร) นางสาว ณ ฐร กา ช ยส ทธ เสนอต อฝ ายว ชาการโรงเร ยนเทคโนโลย บร หารธ รก จ (St.theresa) เพ อเป นส วนหน งของหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประเภทว ชาบร หารธ

More information

การบ ญช เพ อการจ ดการ

การบ ญช เพ อการจ ดการ การบ ญช เพ อการจ ดการ คานา การบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ได จ ดทาข นเพ อประกอบการเร ยนการสอนในว ชาการบ ญช เพ อ การจ ดการสาหร บน กศ กษาและผ ท สนใจท วไป ได ม การปร บปร งเน อหาสาระให สอดคล องก บการบ ญช เพ อการจ

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย

การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษากลย ทธ การบร หารโครงการในธ รก จอส งหาร มทร พย เพ อการแข งข นอย างย งย น กรณ ศ กษากล มบร ษ ท เจ าพระยามหานคร จ าก ด(มหาชน) ส ร ยา อ มน อย การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 17 เร อง ส ญญาเช า ซ งเป นฉบ บปร บปร งของคณะกรรมการมาตรฐานการบ

More information

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น

บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น บทท 12 ความร พ นฐานเก ยวก บการว เคราะห งบการเง น เม อได ศ กษารายละเอ ยดต าง ๆ เก ยวก บงบการเง นแล ว ในส วนต อไปจะอธ บายรายละเอ ยด ท เก ยวก บการว เคราะห งบการเง น ด งน ความหมายของการว เคราะห งบการเง น การว

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

ท กษะการใช ซอฟต แวร คอมพ วเตอร

ท กษะการใช ซอฟต แวร คอมพ วเตอร พฤกษชาต ชาต ร งสรรค Miki [พ มพ ช อบร ษ ท] [เล อกว นท ] ป ท พ มพ 2555 พฤกษชาต ชาต ร งสรรค ป ท พ มพ 2555 พ มพ คร งท 1: ม ถ นายน 2555 จ านวน 300 เล ม จ ดพ มพ โดย : มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก จ าก ด 693 ถ.ม ตรภาพ

More information

บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ

บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ จากสภาพเศรษฐก จในป จจ บ นน จะพบว าธ รก จม การแข งข นการส งมาก ต องอาศ ยว ธ การและกล ย ทธ ต าง ๆ มากมายเพ อให ธ รก จอย รอด ต องม การวางแผนการด าเน นงานอย างด ร จ กความต องการของ

More information

การจ ดซ อและจ ดหา (PROCUREMENT AND SUPPLY MANAGEMENT) ดร ปารเมศ วรเศยานนท

การจ ดซ อและจ ดหา (PROCUREMENT AND SUPPLY MANAGEMENT) ดร ปารเมศ วรเศยานนท การจ ดซ อและจ ดหา (PROCUREMENT AND SUPPLY MANAGEMENT) ดร ปารเมศ วรเศยานนท บทนา การจ ดซ อและจ ดหาม ความส มพ นธ ก บก จกรรมอ นๆ ในธ รก จค าปล ก ในด านของการนาส นค าหร อ บร การภายในและภายนอกองค กรไปตองสนอความต

More information