การบร หารจ ดการ ส นค าคงคล ง

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การบร หารจ ดการ ส นค าคงคล ง"

Transcription

1 การบร หารจ ดการ ส นค าคงคล ง

2 ห วข อการอบรม ประเภทของ Inventory หน าท ของ Inventory ต นท นการเก บว สด คงคล ง ระบบการควบค มและตรวจน บว สด คงคล ง การจ ดหมวดหม ว สด คงคล ง Inventory Lead time ระด บการบร การล กค าและส นค าคงคล งเพ อความปลอดภ ย การกาหนดเวลาในการส งเต มเต มว สด และส นค าคงคล ง การกาหนดปร มาณในการส งเต มเต มว สด และส นค าคงคล ง การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ 2

3 ชน ดของ Inventory

4 หน าท ของ Inventory Anticipation Inventory: การม ว สด คงคล งเพ อเก บไว ใช ในกรณ พ เศษ ต างๆ ท จะเก ดข นตามแผนการดาเน นงานท งกรณ ท คาดว าจะม ความ ต องการเพ มข นจากปกต เช น planned sales promotion programs, seasonal fluctuations และกรณ ท ว สด หร อส นค าน นอาจขากแคลนช วคราว เช น plant shutdowns Fluctuation Inventory: การม ว สด คงคล งเพ อเก บไว สารองในกรณ ท ความ ต องการของล กค าหร อการจ ดส งว สด หร อส นค าจะ Supplier ม ความไม แน นอน Lot size Inventory: การม ว สด คงคล งเน องจากกรผล ตหร อส งซ อแบบเต ม Lot เพ อร กษาการผล ตให ม อ ตราคงท หร อเพ อให ได ส วนลดปร มาณจากการ จ ดซ อจานวนมากต อคร ง Hedging Inventory: การม ว สด คงคล งไว เพ อเก งกาไรในอนาคต 4

5 ประเภทของ Inventory ว สด หร อส นค าท เก บตามรอบ ( Cycle Stock): ว สด หร อส นค าท เก บตามรอบ เป นว สด หร อส นค าท ม ไว เพ อทดแทนว สด หร อส นค าท ขายไปหร อว สด หร อส นค า ท ใช ไปในการผล ต ซ งว สด หร อส นค าประเภทน จะเก บไว เพ อตอบสนองความ ต องการว สด หร อส นค าภายใต เง อนไขท ม ความแน นอน และอย ภายใต สมมต ฐาน ท ว าความต องการว สด หร อส นค าและเวลาน าในการส งคงท และทราบล วงหน า ว สด หร อส นค าปลอดภ ยหร อว สด หร อส นค าก นชน ( Safety or Buffer Stock): เป นว สด หร อส นค าจานวนหน งท เก บไว เก นจานวนว สด หร อส นค าท เก บ ไว ตามรอบปกต เน องจากความไม แน นอนในความต องการ ซ งปร มาณว สด คง คล งโดยเฉล ยจะเท าก บคร งหน งของปร มาณ การส งซ อตามปกต บวกก บปร มาณ ว สด หร อส นค าปลอดภ ย 5

6 Cycle Stock and Safety Stock 6

7 ประเภทของ Inventory ว สด คงคล งระหว างทาง (In transit Inventories): เป นว สด หร อส นค าท อย ระหว างการลาเล ยงจากสถานท หน งไปย งอ กสถานท หน ง ซ งว สด หร อส นค า เหล าน อาจจะถ อได ว าเป นส วนหน งของว สด หร อส นค าท เก บไว แม ว าว สด หร อ ส นค าเหล าน จะย งไม สามารถขายหร อขนส งในลาด บต อไปได จนกว าว สด หร อ ส นค าน นจะไปถ งผ ท ส งว สด หร อส นค าน นเส ยก อน ด งน น ในการคานวณต นท น ในการเก บร กษาว สด หร อส นค าของต นทางควรจะรวมต นท นของว สด หร อส นค า คงคล งระหว างทางไว ด วย ว สด หร อส นค าไม เคล อนไหว (Dead Stock): เป นว สด หร อส นค าท ก จการเก บ ไว นานและย งไม ม ความต องการว สด หร อส นค าชน ดน นเก ดข นซ งอาจเป นเพราะ ว สด หร อส นค าล าสม ย เส อมสภาพ ในกรณ ท เป นว สด หร อส นค าตกค างควรทา การพ จารณาว าเพ อป องก นการเส อมของว สด หร อส นค า หร อการน ามาขายลด ราคาหน าโรงงานก อาจจะช วยแก ไขป ญหาน ลงได 7

8 ว ตถ ประสงค ของ Inventory ตอบสนองความต องการของล กค าท ประมาณการไว ในแต ละช วงเวลาท งใน และนอกฤด กาล ร กษาการผล ตให ม อ ตราคงท สม าเสมอ เพ อร กษาระด บการว าจ างแรงงาน การ เด นเคร องจ กร ฯลฯ ให สม าเสมอได โดยจะเก บว สด หร อส นค าท ขายไม หมด ในช วงขายไม ด ไว ขายตอนช วงขายด ซ งช วงน นอาจจะผล ตไม ท นขาย ทาให ธ รก จได ส วนลดปร มาณจากการจ ดซ อจานวนมากต อคร ง ป องก นการ เปล ยนแปลงราคาแลผลกระทบจากเง นเฟ อเม อว สด หร อส นค าในท องตลาดม ราคาส งข น ป องก นของขาดม อด วยว สด หร อส นค าเผ อขาดม อ เม อเวลารอคอยล าช าหร อ บ งเอ ญได คาส งซ อเพ มข นกะท นห น ทาให กระบวนการผล ตสามารถดาเน นการต อเน องอย างราบร น ไม ม การ หย ดชะง กเพราะของขาดม อจนเก ดความเส ยหายแก กระบวนการผล ต 8

9 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท ม การกาหนดปร มาณการส งซ อและรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง ท เหมาะสม 9

10 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆ ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท ม การกาหนดปร มาณการส งซ อและรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง ท เหมาะสม 10

11 ต นท นว สด คงคล ง ค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา (Item cost) ค าใช จ ายในส วนน ประกอบด วย ราคาว สด หร อว สด หร อส นค า ค าขนส ง ค าประก น ค าธรรมเน ยมต างๆ ค าภาษ ศ ลกากร 11

12 ต นท นว สด คงคล ง ค าใช จ ายในการส งซ อ (Ordering Cost) เป นค าใช จ ายท ต องจ ายเพ อให ได มาซ งว สด คงคล งท ต องการ ซ งจะแปรตามจานวนคร งของการส งซ อ แต ไม แปรตามปร มาณว สด คงคล ง เพราะส งซ อของมากเท าใดก ตามในแต ละ คร ง ค าใช จ ายในการส งซ อก ย งคงท แต ถ าย งส งซ อบ อยคร งค าใช จ ายใน การส งซ อจะย งส งข น ค าใช จ ายในการส งซ อได แก ค าเอกสารใบส งซ อ ค าจ างพน กงานจ ดซ อ ค าโทรศ พท ค าขนส งว สด หร อส นค า ค าใช จ ายในการตรวจร บของและเอกสาร ค าธรรมเน ยมการน าของออกจากศ ลกากร ค าใช จ ายในการชาระเง น 12

13 ต นท นว สด คงคล ง ค าใช จ ายในการเก บร กษา (Carrying Cost) เป นค าใช จ ายจากการม ว สด คงคล งและการร กษาสภาพให ว สด คงคล งน นอย ในร ปท ใช งานได ซ งจะ แปรตามปร มาณว สด คงคล งท ถ อไว และระยะเวลาท เก บว สด คงคล งน นไว ค าใช จ ายในการเก บร กษา ได แก ต นท นเง นท นท จมอย ก บว สด คงคล งซ งค อค าดอกเบ ยจ ายถ าเง นท นน นมาจากการก ย มหร อ เป นค าเส ยโอกาสถ าเง นท นน นเป นส วนของเจ าของ ค าคล งว สด หร อส นค า ค าไฟฟ าเพ อการร กษาอ ณหภ ม ค าใช จ ายของว สด หร อว สด หร อส นค าท ชาร ดเส ยหายหร อหมดอาย เส อมสภาพจากการเก บ นานเก นไป ค าภาษ และการประก นภ ย ค าจ างยามและพน กงานประจาคล งว สด หร อส นค า ฯลฯ 13

14 ต นท นว สด คงคล ง: Trade off 14

15 ต นท นว สด คงคล ง ค าใช จ ายเน องจากว สด หร อส นค าขาดแคลน (Shortage Cost หร อ Stock out Cost) เป นค าใช จ ายท เก ดข นจากการม ว สด คงคล งไม เพ ยงพอต อการผล ต หร อการขาย ทาให ล กค ายกเล กคาส งซ อ ขาดรายได ท ควรได ก จการเส ยช อเส ยง กระบวนการผล ตหย ดชะง กเก ดการว างงานของเคร องจ กรและคนงาน ฯลฯ ค าใช จ ายเน องจากว สด หร อว สด หร อส นค าขาดแคลน ได แก คาส งซ อ ของล อตพ เศษทางอากาศเพ อน ามาใช แบบฉ กเฉ น ค าปร บเน องจากว สด หร อ ส นค าให ล กค าล าช า ค าเส ยโอกาสในการขาย ค าใช จ ายท เก ดข นจากการเส ยค า ความน ยม ฯลฯ ค าใช จ ายน จะแปรผกผ นก บปร มาณว สด คงคล งท ถ อไว น นค อถ าถ อว สด หร อส นค าไว มากจะไม เก ดการขาดแคลน แต ถ าถ อว สด คงคล งไว น อยก อาจเก ด โอกาสท จะเก ดการขาดแคลนได มากกว า 15

16 ต นท นว สด คงคล ง ค าใช จ ายในการปร บต งเคร องจ กรใหม (Capacity- Related Cost) เป น ค าใช จ ายท เก ดข นจากการท เคร องจ กรจะต องเปล ยนการทางานหน งไปทางาน อ กอย างหน ง ซ งจะเก ดการว างงานช วคราว ว สด คงคล งจะถ กท งให รอ กระบวนการผล ตท จะต งใหม ค าใช จ ายในการต งเคร องจ กรใหม น จะม ล กษณะเป นต นท นคงท ต อคร ง ซ ง จะข นอย ก บขนาดของล อตการผล ต ถ าผล ตเป นล อตใหญ ม การต งเคร องใหม นาน คร ง ค าใช จ ายในการต งเคร องใหม ก จะต า แต ยอดสะสมของว สด คงคล งจะส ง ถ า ผล ตเป นล อตเล กม การต งเคร องใหม บ อยคร ง ค าใช จ ายในการต งเคร องใหม ก จะ ส ง แต ว สด คงคล งจะม ระด บต าลง และสามารถส งมอบงานให แก ล กค าได เร วข น 16

17 ต นท นว สด คงคล ง : Trade off 17

18 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท ม การกาหนดปร มาณการส งซ อและรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง ท เหมาะสม 18

19 ระบบการควบค มและตรวจน บว สด คงคล ง ระบบว สด คงคล งอย างต อเน อง (Continuous Inventory System Perpetual System) เป นระบบว สด คงคล งท ม การเก บข อม ลท กคร งท ม การร บและจ ายของ ทาให ม ข อม ลท แสดงยอดคงเหล อท แท จร งของว สด คงคล งอย เสมอ ซ งจาเป นอย างย งใน การควบค มว สด คงคล งรายการท สาค ญท ปล อยให ขาดม อไม ได ป จจ บ นการน าเอาคอมพ วเตอร เข ามาประย กต ใช ก บงานสาน กงานและบ ญช สามารถช วยแก ไขป ญหาในข อน โดยการใช รห สแห ง (Bar Code) ต ดบนว สด หร อส นค าแล วใช เคร องอ านรห สแห ง (Laser Scan) ซ งว ธ น นอกจากจะม ความถ กต อง แม นยา เท ยงตรงแล ว ย งสามารถใช เป นฐานข อม ลของการบร หาร ว สด คงคล งในซ พพลายเชนของว สด หร อส นค าได อ กด วย 19

20 ระบบการควบค มและตรวจน บว สด คงคล ง ระบบว สด คงคล งเม อส นงวด (Periodic Inventory System) เป นระบบว สด คงคล งท ม การเก บข อม ลเฉพาะในช วงเวลาท กาหนดไว เท าน น เช นตรวจน บและลงบ ญช ท กปลายส ปดาห หร อปลายเด อน และจะม การส งซ อ เข ามาเต มให เต มระด บท ต งไว ระบบน จะเหมาะก บว สด หร อส นค าท ม การ ส งซ อและเบ กใช เป นช วงเวลาท แน นอน เช น ร านขาย CD จะม การสารวจ ยอดCDในแต ละว น และสร ปยอดตอนส นส ปดาห เพ อด ปร มาณ CD คงค าง ในร านและคล งว สด หร อส นค า เพ อเตร ยมส งมาเพ มเพราะจะม การเผ อสารอง การขาดม อโดยไม คาดค ดไว ก อนล วงหน าบ าง และระบบน จะทาให ม การปร บ ปร มาณการส งซ อใหม เม อความต องการเปล ยนแปลงไปด วย 20

21 ระบบการควบค มและตรวจน บว สด คงคล ง ข อด ของระบบว สด คงคล งแบบต อเน อง ม ว สด คงคล งเผ อขาดม อน อยกว า โดยจะเผ อว สด หร อส นค าไว เฉพาะช วงเวลา รอคอยเท าน นเน องจากสามารถส งเพ มใหม ได ตลอด ในขณะท การตรวจน บ ว สด คงคล งเม อส นงวดต องเผ อว สด หร อส นค าไว ท งช วงเวลารอคอย และเวลา ระหว างการส งซ อเน องจากจะไม สามารถส งซ อถ าย งไม ถ งช วงเวลาท กาหนด ข อด ของระบบว สด คงคล งเม อส นงวด ใช เวลาน อยกว าและเส ยค าใช จ ายในการควบค มน อยกว าระบบต อเน อง ค าใช จ ายในการเก บข อม ลว สด คงคล งต ากว า 21

22 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท ม การกาหนดปร มาณการส งซ อและรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง ท เหมาะสม 22

23 ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ ระบบน เป นว ธ การจาแนกว สด คงคล งออกเป นแต ละประเภทโดยพ จารณาปร มาณและ ม ลค าของว สด คงคล งแต ละรายการเป นเกณฑ เพ อลดภาระในการด แล ตรวจน บ และ ควบค มว สด คงคล งท ม อย มากมาย ซ งถ าควบค มท กรายการอย างเข มงวดเท าเท ยมก น จะเส ยเวลาและค าใช จ ายมากเก นความจาเป น เพราะในบรรดาว สด คงคล งท งหลาย ของแต ละธ รก จจะม กเป นไปตามเกณฑ ด งต อไปน A เป นว สด คงคล งท ม ปร มาณน อย (5-15% ของว สด คงคล งท งหมด) แต ม ม ลค ารวม ค อนข างส ง (70-80% ของม ลค าท งหมด) B เป นว สด คงคล งท ม ปร มาณปานกลาง (30% ของว สด คงคล งท งหมด) และม ม ลค ารวม ปานกลาง (15% ของม ลค าท งหมด) C เป นว สด คงคล งท ม ปร มาณมาก (50-60% ของว สด คงคล งท งหมด) แต ม ม ลค ารวม ค อนข างต า (5-10% ของม ลค าท งหมด) 23

24 ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ ประเภท ปร มาณการใช ต นท น/หน วย ($) ม ลค าการใช ($) เปอร เซ นต ม ลค าการใช 1 5, , % 2 1, , % 3 10, , % 4 6, , % 5 7, , % 6 6, , % 7 5, , % 8 4, , % 9 7, , % 10 3, , % Total $ 254, % 24

25 ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ ม ลค าการใช ($) เปอร เซ นต ม ลค าการใช % % 9 6.9% 2 4.7% 4 4.7% 1 2.9% % 8 2.2% 5 1.5% 7 1.5% 25

26 Percent Usage Cumulative % Usage ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ 45.0% 40.0% 35.0% 120.0% 100.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% Item No. Percentage of Total Dollar Usage Cumulative Percentage 26

27 ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ การจาแนกว สด คงคล งเป นหมวด ABC จะทาให การควบค มว สด คงคล งแตกต าง ก นด งต อไปน A ควบค มอย างเข มงวดมาก ด วยการลงบ ญช ท กคร งท ม การร บจ าย และม การตรวจน บ จานวนจร งเพ อเปร ยบเท ยบก บจานวนในบ ญช อย บ อยๆ (เช น ท กว นหร อ ท กส ปดาห ) การควบค มจ งควรใช ระบบว สด คงคล งอย างต อเน องและต องเก บของไว ในท ปลอดภ ย ในด านการจ ดซ อก ควรหาผ ขายไว หลายรายเพ อลดความเส ยงจากการขาดแคลนว สด หร อส นค าและสามารถเจรจาต อรองราคาได B ควบค มอย างเข มงวดปานกลาง ด วยการลงบ ญช ค มยอดบ นท กเสมอเช นเด ยวก บ A ควรม การเบ กจ ายอย างเป นระบบเพ อป องก นการส ญหาย การตรวจน บจานวนจร งก ทา เช นเด ยวก บ A แต ความถ น อยกว า (เช น ท กส ปดาห หร อ ท กส นเด อน) และการ ควบค ม B จ งควรใช ระบบว สด คงคล งอย างต อเน องเช นเด ยวก บ A 27

28 ระบบการจาแนกว สด คงคล งเป นหมวดเอบ ซ C ไม ม การจดบ นท กหร อม ก เพ ยงเล กน อย ว สด คงคล งประเภทน จะวางให หย บ ใช ได ตามสะดวกเน องจากเป นของราคาถ กและปร มาณมาก ถ าทาการควบค ม อย างเข มงวด จะทาให ม ค าใช จ ายมากซ งไม ค มค าก บประโยชน ท ได ป องก นไม ให ส ญหาย การตรวจน บ C จะใช ระบบว สด คงคล งแบบส นงวดค อเว นส กระยะจะมา ตรวจน บด ว าพร องไปเท าใดแล วก ซ อมาเต ม หร ออาจใช ระบบสองกล อง (Two bin system) ซ งม กล องว สด อย 2 กล องเป นการเผ อไว พอใช ของในกล องแรก หมดก น าเอากล องสารองมาใช แล วร บซ อของเต มใส กล องสารองแทน ซ งจะทาให ไม ม การขาดม อเก ดข น 28

29 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท ม การกาหนดปร มาณการส งซ อและรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง ท เหมาะสม 29

30 Lead Time & Its Impact เวลาน า (Lead Time) ค อ ช วงเวลาต งแต เร มม ความต องการ ว สด ควงคล ง จนกระท งได ร บว สด คงคล งหร อส นค าน นมา Lead time can be defined as the time it takes from when you first determine a need for a product until it arrives on your doorstep. If lead time was zero, inventory could be zero. 30

31 ระด บการบร การล กค า (Service Level) ระด บการบร การล กค า หมายถ ง ความน าจะเป นท ความต องการของ ล กค าจะไม เก นกว าปร มาณว สด คงคล งท ม อย คล งท ม อย ในขณะน น Service level = 95% ถ าม ล กค าส งว สด หร อส นค า 100 คร งจะม แค 5 คร งท เราจะไม ม ว สด หร อส นค าให ท นท (ว สด หร อส นค าท ม อย ในคล งว สด หร อส นค าไม เพ ยงพอ) ถ าระด บ Service Level ส งจะม ในการต ดส นใจว าจะกาหนดระด บ Service Level เป นเท าไหร ต องคาน งถ งต นท นท เก ดเพ มซ งค อต นท นในการเก บว สด หร อ ส นค าไว ในคงคล งในร ปแบบของ safety stock ถ าระด บ Service Level ส งจะม ต นท นในการเก บว สด หร อส นค าไว ในคงคล ง (The cost of carrying safety stock) มาก และต นท นจากการท ว สด หร อส นค า ขาด (the cost of a stockout) น อย 31

32 ว สด คงคล งท เก บสารองเพ อความปลอดภ ย (Safety Stock) ว สด คงคล งเพ อความปลอดภ ย (Safety stock) เป นว สด คงคล งท ต องสารองไว ก นว สด หร อส นค าขาดเม อว สด หร อส นค าถ กใช มากกว าท คาดการณ ไว ว สด คงคล งท เก บสารองไว โดยปร มาณของ Safety stock จะมากหร อน อยน น จะข นก บความไม แน นอนของปร มาณความต องการ ถ าปร มาณความต องการ ว สด หร อส นค า ในแต ละช วงเวลาไม สามารถคาดการณ ได อย างแน นอน อาจทา ต องเก บ Safety stock ในปร มาณมากข น 32

33 ว สด คงคล งท เก บสารองเพ อความปลอดภ ย (Safety Stock) 33

34 การกาหนดปร มาณ Safety Stock ความถ กต องในการพยากรณ (Forecast Accuracy) ถ าความถ กต องในการ พยากรณ มากจะช วยให ปร มาณ Safety Stock น อยลง เป าหมายการบร การล กค า (Target service Level ) ถ าเราต งเป าหมายในการบร การ ล กค าไว ส ง เราจะต องเก บ Safety Stock ในปร มาณมากข น ความถ ในการเต มเต ม (Replenishment Frequency) ถ าเราสามารถเต มเต มว สด คง คล งได บ อยๆ เราจะสามารถลดปร มาณ Safety Stock ลงได เน องจากเราม โอกาสถ ข นท จะส งว สด หร อส นค ามาเพ ม เวลาน าและความแปรปรวนของเวลาน า (Lead time & Its variability) ถ าเวลาน าใน การเต มเต มว สด คงคล งลดลง เราสามารถลดปร มาณ Safety Stock ลงได เน องจาก เราสามารถส งว สด หร อส นค ามาเพ มได โดยใช เวลาไม นาน นอกจากน ถ าเวลาน าม ความแน นอนหร อม ความแปรปรวนต า จานวน Safety Stock เราอาจไม ต องเก บ Safety Stock 34

35 การกาหนดปร มาณ Safety Stock ถ าต องการเพ มService Level ปร มาณว สด คงคล งท เราจะต อง เก บจะเพ มมากไปด วย โดยเฉพาะอย างย งถ าเรา ต องการเพ มService Levelให ใกล 100% เราจะต องเพ ม ปร มาณว สด คงคล งเป นจานวน มาก 35

36 การบร หารจ ดการว สด คงคล งท ม ประส ทธ ภาพ ม ระบบการพยากรณ ท เช อถ อได และสามารถบ งช ข อผ ดพลาดในการพยากรณ ได สามารถประมาณการเก ยวก บ ต นท นด านต างๆ ได ต นท นจากค าใช จ ายท จ ายไปเพ อให ได ว สด หร อว สด หร อส นค าน นๆมา ต นท นการเก บว สด คงคล ง ต นท นในการส งซ อ ต นท นจากการขาดแคลนว สด คงคล ง ม ระบบในการควบค มและ ต ดตามปร มาณ ว สด คงคล ง ม ระบบการจ ดหมวดหม ว สด คงคล งท ด ม ข อม ลเก ยวก บเวลาน า ในการส งซ อว ตถ ด บ หร อช นส วนในการผล ตแต ละประเภท 36

37 การต ดส นใจเก ยวก บการจ ดการว สด คงคล ง ควรส งซ อว สด หร อส นค าเม อไร บ อยแค ไหน (ความถ ) และแต ละคร งห างก น เท าไร (Timing) ควรส งซ อว สด หร อส นค าคร งละเท าไร (Quantity) ควรม ว สด คงคล งสารองไว บ างหร อไม ด วยจานวนเท าใด (Safety Stock) 37

38 การกาหนดรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง 38

39 การกาหนดรอบเวลาในการเต มเต มว สด คงคล ง การใช การวางแผนความต องการว สด (Material requirement Planning) การส งซ อเม อถ งจ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม (Reorder Point) การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง (Fixed-Order-Interval) 39

40 การวางแผนความต องการว สด แนวค ดของระบบ MRP ม งเน นการส งว สด ให ถ กต อง เพ ยงพอก บจานวนท ต องการ และในเวลาท ต องการ การจะดาเน นการให บรรล ตามเป าหมายด งกล าวน ได จาเป นต องม การประสานงานภายในระบบ เป นอย างด ระหว าง ความต องการ ของล กค า (Customers) ผ ผล ต และผ ส งมอบ (Suppliers) โดยม หน วยงานกลาง เช นฝ ายวางแผนช วยในการประสานและรวบรวมข อม ลของฝ ายต างๆมาทาการ ประมวลผลและจ ดทาเป นแผนความต องการว สด แต ละรายการ ผลจากระบบ MRP จะเป นรายงานท บอกให ทราบว าจะต องทาการส งซ อหร อส ง ผล ตว สด อะไร จานวนเท าไร และ เม อไร โดยแผนการส งว สด ท งหมดจะม เป าหมายท สอดคล องก น ค อผล ตภ ณฑ หร อว สด ข นส ดท ายท กาหนดไว ในตาราง การผล ตหล ก (Master Production schedule) แผนความต องการว สด น จ งเปร ยบเสม อนเป นต วประสานเป าหมายของบร ษ ทก บ ท กฝ าย 40

41 การวางแผนความต องการว สด การ เปล ยนแปลง ทางว ศวกรรม คาส งซ อ จากล กค า แผนการผล ตรวม ตารางการผล ตหล ก พยากรณ ความ ต องการ การ เปล ยนแปลง ว สด คงคล ง แฟ มข อม ลรายการว สด (BOM) ระบบ MRP แฟ มข อม ลสถานะของคงคล ง (Inventory Record File) รายงานข นต น รายงานแผนกาหนดการออกใบส ง รายงานการเปล ยนแปลงใบส งเด ม สถานะว สด คงคล ง รายงานข นท 2 รายงานป ญหาพ เศษ รายงานผลการดาเน นงาน รายงานกาวางแผน

42 การวางแผนความต องการว สด : Input ตารางการผล ตหล ก เป นตารางท แสดงกาหนดการของรายการว สด ท เป น ความต องการอ สระ (Independent Demand) ซ งได แก ผล ตภ ณฑ ข นส ดท ายของ บร ษ ทท จาหน ายให แก ล กค า ซ งอาจจะเป นผล ตภ ณฑ สาเร จร ปหร อ ช นส วนท บร ษ ทผล ตขายออกไปในล กษณะของช นส วนบร การ โดยตารางการผล ตหล กจะ บรรจ กาหนดการผล ตท ได ร บความเห นชอบแล ว และ จะแสดงให ทราบว า ต องการจะผล ตอะไร จานวนเท าไร และ เม อไร สาหร บตารางการผล ตหล กอาจ กาหนดข นจากแหล งข อม ลแหล งใดแหล งหน งหร อหลายแหล งด งต อไปน เช น จากใบส งของล กค า ซ งส งซ อผล ตภ ณฑ ชน ดใดชน ดหน งโดยเฉพาะ และม กจะ กาหนดเวลาส งมอบผล ตภ ณฑ ท แน นอน หร อ จาก การพยากรณ ความต องการ ซ งคานวณตามหล กการทางสถ ต จากข อม ลยอดขายในอด ตและจากการว จ ย ตลาด 42

43 การวางแผนความต องการว สด : Input ตารางการผล ตหล ก Item: Ladder-back chair Order Policy: 150 units Lead Time: 1 week Quantity on Hand: 55 April May Forecast Customer orders booked Projected onhand inventory MPS quantity MPS start

44 การวางแผนความต องการว สด : Input บ ญช รายการว สด (Bill of Material) หร อ เร ยกอ กช อหน งว าแฟ มโครงสร าง ผล ตภ ณฑ (Product Structure Files) จะบรรจ สารสนเทศท เป นรายละเอ ยดของ ผล ตภ ณฑ แต ละรายการอย างสมบ รณ โดยแฟ มบ ญช รายการว สด จะบรรจ โครงสร าง ของผล ตภ ณฑ ท กๆรายการของบร ษ ท รายละเอ ยดภายในโครงสร างผล ตภ ณฑ จะ แสดงให ทราบถ งรายการว สด ท กๆรายการ พร อมท งปร มาณความต องการว สด แต ละ รายการท จาเป นต อการผล ตเป นผล ตภ ณฑ สาเร จร ปแต ละรายการหน งหน วย รายการว สด ด งกล าวน ย งถ กบรรจ อย ในแฟ มบ ญช รายการว สด ท สะท อนให เห นถ ง โครงสร างของการผล ตเป นผล ตภ ณฑ โดยแสดงให เห นถ งความส มพ นธ ของว สด แต ละ รายการตามลาด บข นในการผล ตเป นผล ตภ ณฑ สาเร จร ป น บต งแต ว ตถ ด บ (Raw materials) ช นส วน (Parts) ประกอบย อย (Subassemblies) และช นส วนประกอบ (Assemblies) ผล ตภ ณฑ แต ละรายการจะต องม หน งโครงสร างผล ตภ ณฑ หร อ หน ง บ ญช รายการว สด 44

45 Bill of Materials A Ladder-back chair B (1) Ladder-back subassembly C (1) Seat subassembly D (2) Front legs E (4) Leg supports F (2) Back legs G (4) Back slats H (1) Seat frame I (1) Seat cushion BOM for a Ladder-Back Chair J (4) Seat-frame boards

46 การวางแผนความต องการว สด : Input แฟ มข อม ลสถานะพ สด คงคล ง (Inventory Record Files) เป นแฟ มข อม ลท บ นท ก รายการว สด แต ละรายการท คงคล งไว อย างสมบ รณ ข อม ลสถานะพ สด คงคล งท จาเป นต อการประมวลผลในระบบ MRP สามารถแยกได เป น 2 กล ม หล ก ค อ กล มท ม การเคล อนไหวตลอดเวลา และกล มท ค อนข างคงท ไม ค อยม การเคล อนไหวหร อเปล ยนแปลง ความถ กต องและท นสม ยของข อม ลในแฟ มข อม ลสถานะของคงคล งน บว าม ส วนสาค ญ เป นอย างย งต อความม ประส ทธ ผลของการดาเน นงานระบบ MRP และป จจ ยสาค ญท ทาให แฟ มข อม ลสถานะพ สด คงคล งม ความถ กต องและเป นป จจ บ นแบบเวลาจร ง (Real-time) อย ตลอดเวลา ก ค อ การม ระบบการบ นท กการเคล อนไหวของของคงคล ง ท ม ประส ทธ ภาพ ท งด านความถ กต อง รวดเร ว และ ครบถ วน 46

47 แฟ มข อม ลสถานะพ สด คงคล ง ข อม ลพ สด คงคล งท แสดงสถานะจะม การเปล ยนแปลงตลอดเวลา (Status Data)จาก การร บเข าหร อการจ ายออกพ สด คงคล ง แผนการส ง (Planed order Releases) พ สด คงคล งในม อ (Inventory on hand) ว สด ระหว างการส ง (Materials on order) พ สด คงคล งพร อมใช (Available Inventory) 47

48 แฟ มข อม ลสถานะพ สด คงคล ง ส วนอ กกล มหน ง ส วนใหญ จะเป นข อม ลท เก ยวข องก บป จจ ยด านการ วางแผนท ใช ในระบบ MRP ขนาดร นการส ง (Lot sizes) ช วงเวลาน า (Lead Times) ระด บสต อกเผ อความปลอดภ ย (Safety Stock Level) อ ตราของเส ย (Scrap Rates) อ ตราผลได (Yield) 48

49 การวางแผนความต องการว สด : Output ผลได จากระบบ MRP จะออกมาในร ปของรายงานต างๆ ท เป นตาราง กาหนดการในการจ ดหาว สด แต ละรายการในอนาคตเพ อตอบสนองต อความ ต องการของMPSในแต ละช วงเวลา ซ งม กจะม การเปล ยนแปลงเก ดข น ตลอดเวลา ตารางด งกล าวน จะเป นสารสนเทศท ช วยผ บร หารในการต ดส นใจใน การดาเน นการด านการจ ดการพ สด คงคล งของบร ษ ท แผนการส งซ อหร อส งผล ต ใบส งซ อหร อส งผล ต การเปล ยนแปลงแผนการส ง ข อม ลสถานะพ สด คงคล ง 49

50 จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม (Reorder Point) เป นการบร หารจ ดการ ว สด และส นค าคงคล งโดยกาหนดจ ดท จะส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม ไว ล วงหน า จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม (Reorder Point)น นม ความส มพ นธ แปร ตามต วแปร 2 ต ว ค อ อ ตราความต องการใช ว สด คงคล งและรอบเวลาน าในการ ส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล ง (Lead Time) ระด บว สด คงคล งรายการน นจะลดต าลงในช วงส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล ง จนถ งระด บต าส ดท วางแผนไว และเม อถ งกาหนดเวลาร บว สด หร อส นค า จะทา การร บส นค าเข ามา การร บส นค าแต ละคร งม ปร มาณท จะทาให ม ส นค าคงคล งถ งระด บท วางแผนไว (Min-Max) การร บส นค าแต ละคร งม ปร มาณคงท ตาม lot size ท กาหนดไว 50

51 จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม ในอ ตราความต องการว สด คงคล งคงท และรอบเวลาคงท เป นสภาวะท ไม เส ยงท จะเก ดว สด หร อส นค าขาดม อเลย เพราะท กส งท กอย างแน นอน จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม R = d x L d = อ ตราความต องการว สด คงคล ง L = เวลาน าในการเต มเต มว สด หร อส นค า 51

52 Inventory level จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม Q Reorder point, R 0 LT Time LT 52

53 Inventory level จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม Safety Stock ข นก บความต องการในช วง lead time Reorder point, R Q 0 LT Safety Stock Time LT 53

54 จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม ในอ ตราความต องการว สด คงคล งท แปรผ น เป นสภาวะท อาจเก ดของขาดม อได เพราะว าอ ตราการใช หร อความ ต องการว สด คงคล งไม สม าเสมอ จ งต องม การเก บว สด คงคล งเพ อความปลอดภ ย ซ งช วยให อ ตราการบร การล กค าด ข น ในกรณ ท ม ข อม ลความเบ ยงเบนมาตรฐานของอ ตราความต องการว สด หร อส นค า ในช วงเวลาน า จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม สามารถหาได ด งน จ ดส งเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล งใหม = ความต องการในช วงเวลาน า + ว สด คงคล งเพ อความปลอดภ ย Reorder Point = Demand during Lead Time + Safety Stock 54

55 การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง (Fixed-Order-Interval) ระบบน จะกาหนดช วง ห างของการตรวจสอบระด บและส งว สด คงคล งแต ละคร งเป นระยะเวลาคงท หากระด บว สด คงคล งไม เพ ยงพอก บความต องการก อนถ งกาหนดการตรวจสอบ คร งต อไป ให ทาการส งว สด หร อส นค ามาก อนกาหนดการตรวจสอบได ความถ ในการตรวจสอบและส งว สด หร อส นค าจะแตกต างก นตามประเภทของ ว สด หร อส นค า โดยเป นการกาหนดจากฝ ายวางแผน ปร มาณการส งว สด หร อ ส นค าแต ละรายการจะแตกต างโดยปร มาณการส งจะเป นการประมาณการ ล วงหน าและครอบคล มความต องการใช เป นระยะเวลาส นๆ เช น สองส ปดาห, ส ส ปดาห หร อส บสองส ปดาห โดยใช การตรวจสอบระด บว สด หร อส นค า เช น การตรวจน บ การด ข อม ลจากว สด คงคล งการ ด การใช ระบบคอมพ วเตอร 55

56 การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง ส งท เราสนใจสาหร บระบบน ค อ ระด บว สด คงคล งส งส ดท วางแผนไว (Planned maximum stock) ซ งในการส งแต ละคร งเราต องม นใจว าว สด คงคล งจะข นไปถ ง ระด บส งส ดน ระด บส งส ดด งกล าวจะต องมากพอท จะใช ในช วงรอการตรวจสอบ (Review Interval) และช วงเวลาน าการส ง ด งน นระด บว สด คงคล งส งส ดท วางแผนไว เรา จะกาหนดให เป น Target Level 56

57 Quantity Order quantity การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง Review Period Target level Lead time Time

58 การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง Target Level ในอ ตราความต องการว สด คงคล งคงท และรอบเวลาคงท เป นสภาวะท ไม เส ยงท จะเก ดว สด หร อส นค าขาดม อเลย เพราะท กส งท กอย าง แน นอน Target Level = ความต องการในช วงรอการตรวจสอบ (Review Interval) + ความต องการช วงเวลาน าการส งซ อ Target Level = d x (R + L) โดยท d = อ ตราความต องการว สด คงคล ง L = เวลาน าในการเต มเต มว สด หร อส นค า R = เวลาในช วงรอการตรวจสอบ (Review Interval) 58

59 Quantity Order Quantity การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง Target level Review Period Lead time Time

60 การส งเม อครบรอบเวลาในการส ง Target Level ในอ ตราความต องการว สด คงคล งท แปรผ น เป นสภาวะท อาจ เก ดของขาดม อได เพราะว าอ ตราการใช หร อความต องการว สด คงคล งไม สม าเสมอ จ งต องม การเก บว สด คงคล งเพ อความปลอดภ ย ซ งช วยให อ ตราการ บร การล กค าด ข น Target Level = ความต องการในช วงรอการตรวจสอบ (Review Interval) + ความต องการช วงเวลาน าการส งซ อ + ว สด หร อส นค าสารองเพ อความปลอดภ ย (Safety-Stock, SS) Target Level = d x (R + L) + SS 60

61 การกาหนดปร มาณในการเต มเต มว สด คงคล ง 61

62 การกาหนดปร มาณเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล ง ส งแบบ Lot for Lot ส งแบบ Fixed Order Quantity ส งแบบ ปร มาณการส งท ประหย ด (Economic Order Quantity) 62

63 การกาหนดปร มาณเต มเต มว สด หร อส นค าคงคล ง Lot-for-Lot ส งเท าท ต องการจะไม ม การเหล อเก บเน องจากส งเท าท ต องการ ใช สาหร บการส งซ อว ตถ ด บหร อส นค าท. ความต องการท เป นอ สระต อก น (Independent demand) ราคาไม แพง (A items) ผล ตแบบ Just-in-Time (JIT) Fixed-Order Quantity ส งซ อเป นปร มาณตายต วท กคร งท ม การส ง เร วและง าย การต ดส นใจสาหร บปร มาณในการส งซ อให ด จากความเหมาะสม อาจไม ได ผลล พธ ท ด ท ส ด 63

64 การส งด วยปร มาณการส งท ประหย ด (EOQ) เป นระบบว สด คงคล งท ใช ก นอย างแพร หลาย โดยจะใช ก บว สด คงคล งท ม ล กษณะ ของความต องการท เป นอ สระไม เก ยวข องต อเน องก บความต องการของว สด คง คล งต วอ น (Independent Demand) จ งต องวางแผนพ จารณาความต องการและ พยากรณ อ ปสงค ของล กค าโดยตรง ระบบขนาดการส งซ อท ประหย ดจะพ จารณาต นท นรวมของว สด คงคล งท ต าส ด เป นหล กเพ อกาหนดระด บปร มาณการส งซ อต อคร งท เร ยกว า ขนาดการส งซ อท ประหย ด 64

65 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ ลดขนาดการส งซ อและการส งผล ตลง สาหร บส นค าท ทาการจ ดซ อ ให ทาการบร หารต นท นการจ ดซ อ (Acquisition transaction costs) ให ต าลง โดยใช คอมพ วเตอร หร อระบบสารสนเทศในการสร างคาส งซ อ (Purchase Orders: PO) การใช ระบบ (Electronic Data Interchange: EDI) ในการส งผ านข อม ลคา ส งซ อ (PO) การใช ระบบแจ งการขนส งส นค าล วงหน า (Advance Shipping Notices: ASNs) เพ อทาการลดต นท นการจ ดซ อ ซ งจะสามารถลดต นท นด านการจ ดซ อและการร บ ส นค าลดลง และสามารถส งได บ อยข น หร อสามารถลดปร มาณส นค าคงคล งโดยเฉล ยได สาหร บส นค าท ทาการผล ตน น หากต นท นการต ดต งหร อการเปล ยนเคร องม อ (Equipment changeover costs) ม ค าส ง การแก ไขให ก จกรรมน ให ม เวลาการเปล ยนเคร องม อท ส นลง จะสามารถลดปร มาณ ส นค าคงคล งได และเพ มประส ทธ ภาพการผล ตได 65

66 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ ลดต นท นการเก บส นค าคงคล ง (Lower inventory costs) เพ มการใช ประโยชน ของพ นท โดยการให เช าพ นท ท ม อย หร อ ลดการการขยายพ นท คล งส นค า โดยใช เคร องม อท สามารถขนถ านส นค าในช องแคบ การใช ช นลอย หร อ ว ธ การเก บส นค าท เหมาะสมมากข น การต งระด บปร มาณส นค าเผ อขาดให เหมาะสม การต งระด บปร มาณส นค าคงคล งเผ อขาด (Safety stock) ให ม ความ เหมาะสมและ ช ดเจน วางแผนการประกอบเม อเก ดความต องการ(Think postponement) สาหร บส นค าท เป นช นส วนท สามารถน าไปผล ตส นค าต อเน องได อ กหลายชน ด (Parent products) ควร จะทาการเก บส นค าคงคล งไว ในร ปแบบของส นค าก ง สาเร จร ป (Semi-finished product) เพ อลดปร มาณส นค า คงคล งท งหมด เน องจาก สามารถลดปร มาณส นค าคงคล งของท กรายการแต ละแบบได 66

67 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ พยากรณ ความต องการของล กค าอย างสม าเสมอ การใช ประสบการณ แก ไขสมการพยากรณ ในการคานวณความต องการของส นค า เพ อท ลดความ ผ ดพลาดจากการใช ส ตรพยากรณ เพ ยงอย างเด ยวจะสามารถลดการ เก บส นค าเก นความจาเป น ส นค าขาดแคลน ทาให ม ส นค าเพ ยงแค ความต องการของ ล กค า เหต การณ บางเหต การณ ทาให เก ดความต องการของส นค าเพ มข นในเวลาอ นรวดเร ว ทาให ต องคาน งถ ง เหต การณ น นในการจ ดการส นค าคงคล ง อาท เทศกาลสงกรานต ท ทาให ความต องการต วรถยนต โดยสารประจา ทางหร อต วเคร องบ นเพ มส งข น ทาให ต องม การวางแผนส นค าคงคล งรองร บเหต การณ ด งกล าว 67

68 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ สร างความร วมม อระหว างซ พพลายเออร ในการส งซ อส นค า สร างความร วมม อของซ พพลายเออร หล กในการจ ดซ อส นค าหลายรายการ (Multiple SKUs) ซ งจะทาให สามารถการจ ดซ อส นค าแต ละประเภทได ในปร มาณท น อยลง และส งได ถ ข น ทาให การเก บส นค าคงคล งน อยลง สร างความร วมม อของซ พพลายเออร หล กท ต งอย ในพ นท ใกล เค ยงก น สามารถเพ มการ ใช ประโยชน ของรถบรรท กขนส งส นค าให สามารถขนส นค าได เต มน าหน กบรรท กมากข น รวมรายการส นค าระหว างการขนส ง (Try merge-in-transit) กรณ ท ล กค าม ความต องการร บส นค าหลายรายการในเวลาเด ยวก น ในระหว างการขนส ง อาจจะม การ รวมบางรายการท มาจากสถานท ต างก นมาขนรวมก นเพ อความสะดวกในการ ร บส นค าของล กค าภายในคร งเด ยว ทาให การขนส งม ประส ทธ ภาพมากข นและสามารถเพ ม ประส ทธ ภาพการบร หารส นค าคงคล งได ด ข น เน องจาก สามารถขนส งส นค าได ถ มากข น ต นท นส นค าคงคล งจะลดลง 68

69 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ จ ดส งส นค าต อไปให ล กค าเม อส นค ามาถ ง (Cross-dock customer shipments) การจ ดการจ ดส งส นค าต อไปให ล กค าเม อส นค ามาถ ง (Cross-dock) จะสามารถลดความ ต องการในการ เก บส นค าคงคล ง เน องจากส นค าสามารถน าส งต อไปย งล กค าได ท นท โดย ไม ต องทาการจ ดเก บส นค า การให ซ พพลายเออร เป นผ บร หารส นค าคงคล ง (Vendor-Managed Inventory: VMI) สร างแรงจ งใจท เหมาะสมให ซ พพลายเออร เข ามาร บผ ดชอบการบร หารส นค าคงคล ง เน อง จากซ พพลายเออร สามารถทราบปร มาณส นค าคงคล งและแผนการผล ตส นค าของฝ าย ตนเอง และสามารถทราบความ ต องการท แท จร งของส นค าพร อมก บปร มาณส นค าคงคล ง ของล กค า ส งผลให ต นท นส นค าคงคล งท งฝ ายซ พพลายเออร และล กค าลดลง 69

70 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ ลดระยะเวลาในการส งซ อ การลดระยะเวลาในการส งซ อว ตถ ด บหร อช นส วน ไม ว าจะเป นระยะเวลาในการส งซ อจาก ซ พพลายเออร หร อระยะเวลาในการขนส งส นค า หร อ ระยะเวลาในการร บส นค า จะส งผลให ปร มาณความต องการในการ เก บส นค าคงคล งลดลง นอกจากน การลดความไม แน นอน ของระยะเวลาในการส งซ อก สามารถลดความต องการ ของการเก บส นค าได เคล อนย ายส นค าคงคล ง (Transshipment) เม อส นค าคงคล งของส นค าบางรายการ ณ คล งส นค าแห งหน งม มากเก นไป อย างไรก ตาม ได ม ความ ต องการส นค าประเภทเด ยวก น ณ คล งส นค าอ กท หน ง ด งน นระบบในการเกล ย ปร มาณส นค าคงคล งจากท หน ง มาท หน งท ม ประส ทธ ภาพ จะส งผลด ต อการบร หารส นค า คงคล งได ด อย างไรก ตามต นท นในการเคล อนย าย ส นค าน ต องอย ในระด บท จ งใจ 70

71 การบร หารจ ดการ Inventory อย างม ประส ทธ ภาพ การกาจ ดส นค า Dead Stock (ส นค าท ไม เคล อนไหวเป นเวลามากกว า 6 เด อน) และส นค า Slow Moving (ส นค าท ถ กขายออกไปช า อาจจะเด อนละ คร ง หร อ สองเด อนคร ง เป นต น) ซ งการจ ดการลดกล มส นค าเหล าน เป นการช วยลดต นท นท งในคล งส นค า (Warehousing) การจ ดดาเน นการส นค าในคล ง (Handling) การขนส ง (Transportation) เช น ส นค าท ไม เคล อนไหว หร อเคล อนไหวช า ทาให เปล องพ นท จ ดเก บ และการด แลส นค าในคล ง อ กท ง ค าขนส งต อรายการเม อม การส งซ อจากล กค า อาจทาให ไม ค มก บการส ง เม อเท ยบส ดส วน ปร มาณส ง ซ อต อค าจ ดส ง(กรณ ใช Third Party Logistics ส วนใหญ จะค ดค าบร การตาม จานวนกล องท จ ดส ง โดยจะส งตามรอบและเส นทางท กาหนดไว ก อนหน าน ) 71

72 การเช อมโยงต วช ว ด ประส ทธ ภาพ ก บก จกรรมโลจ สต กส

73 ต วช ว ดประส ทธ ภาพด านโลจ สต กส ม ต ด านต นท น ต นท นถ อครองส นค าคงคล ง (Inventory Carrying Cost) ต นท นการบร หารคล งส นค า (Warehousing Cost) ต นท นการขนส งส นค า (Transportation Cost) ม ต ด านเวลา ระยะเวลาเฉล ยของการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า (Average Order Cycle Time) ระยะเวลาเฉล ยของการจ ดส งส นค า (Average Delivery Cycle Time) ระยะเวลาเฉล ยการเก บส นค าสาเร จร ปอย างเพ ยงพอเพ อตอบสนองความต องการของล กค า (Average Inventory Day) ม ต ด านความน าเช อถ อ อ ตราความสามารถในการส งมอบส นค า (DIFOT) อ ตราความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า (Forecast Accuracy) อ ตราการถ กต กล บของส นค า (Return Rate) อ ตราความถ กต องของข อม ลส นค าคงคล ง (Inventory Accuracy) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 73

74 ต นท นการถ อครองส นค าคงคล ง ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการถ อครองส นค าต อยอดขาย (Ratio of Inventory Carrying Cost Per Sales) ข อม ลท ใช คานวณ (1) ยอดขายรวมของบร ษ ท บาท (2) ม ลค าการถ อครองรวมโดยเฉล ย ว ตถ ด บ ส นค าระหว างผล ต (3) ค าประก นภ ยรวมโดยเฉล ย บาทต อป บาทต อป บาทต อป ส นค าสาเร จร ป บาทต อป ว ตถ ด บ ส นค าระหว างผล ต (4) อ ตราดอกเบ ยเง นก ค ดเป นร อยละ บาทต อป บาทต อป บาทต อป ส นค าสาเร จร ป บาทต อป ต อป ว ธ การคานวณ ((2) x (4)) + (3) (1) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 74

75 ต นท นการถ อครองส นค าคงคล ง (ต อ) ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการถ อครองส นค าต อยอดขาย ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง การวางแผนการจ ดซ อ : Safety stock, Order size, Lead time การวางแผนการตลาด : Forecast accuracy, Forecast on promotion การวางแผนการผล ต : Safety stock, Production size, Lead time นโยบาย Inventory : Decoupling point, Inventory target การจ ดการ Dead-stock และ Slow moving การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการส นค าคงคล ง น การเก งราคา ต นท นทางการเง น เช น อ ตราดอกเบ ย หร อความคาดหว งผ ถ อห น ประส ทธ ภาพในการผล ต : Yield, Produce to Plan ก จกรรมอ กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 75

76 ต นท นการบร หารคล งส นค า ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการบร หารคล งส นค าต อยอดขาย (Ratio of Warehousing Cost Per Sales) ข อม ลท ใช คานวณ (1) ยอดขายรวมของบร ษ ท บาท กรณ คล งส นค าของบร ษ ท (2) ม ลค าก อสร างอาคารคล งส นค า (เป นการคานวณค าเส อมราคาของ ส งก อสร างหร ออาคาร โดยกาหนดให อาย การใช งาน 20 ป ) บาทต อป (3) ค าประก นภ ยอาคารคล งส นค า บาทต อป (4) รวมเง นเด อนพน กงานประจาของแผนกคล งส นค า บาทต อป (5) รวมค าจ างพน กงานช วคราวหร อ Outsource ของแผนกคล งส นค า บาทต อป (6) ค าล วงเวลารวมของแผนกคล งส นค า บาทต อป (7) ม ลค าอ ปกรณ ขนถ าย (Material Handling) ท งหมดในคล งส นค าท เป นทร พย ส นของบร ษ ท (เป นการคานวณค าเส อมราคาของ เคร องม อ อ ปกรณ และเคร องจ กรกล โดยกาหนดให อาย การใช งาน 10 ป ) บาทต อป กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 76

77 ต นท นการบร หารคล งส นค า (ต อ) ข อม ลท ใช คานวณ (8) ค าเช าอ ปกรณ ขนถ าย (Material Handling) ท งหมดในคล งส นค า บาทต อป (9) ค าน าม นเช อเพล ง / ค าไฟฟ า สาหร บอ ปกรณ ขนถ ายในคล งส นค า บาทต อป (10) ม ลค าของระบบสารสนเทศการบร หารคล งส นค า (Warehouse Management System) ท ม การลงท นในป ท ผ านมา (เป นการคานวณค าเส อมราคาของคร ภ ณฑ คอมพ วเตอร โดย กาหนดให อาย การใช งาน 5 ป ) (11) ค าเช าหร อค าล ขส ทธ สาหร บระบบบร หารคล งส นค า (Warehouse Management System) (12) ค าใช จ ายคล งส นค าอ นๆ (ระบ...) กรณ เช าคล งภายนอก (13) พ นท ของคล งส นค าท เช าท งหมด (14) ค าเช าพ นท คล งส นค าภายนอก บาทต อป บาทต อป บาทต อป หน วยน บ (เช น ตาราง เมตร เป นต น) บาทต อหน วยน บ กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 77

78 ต นท นการบร หารคล งส นค า (ต อ) ว ธ การคานวณ ((2) / 20) + (3) + (4) + (5) + (6) + ((7) / 10) + (8) + (9) + ((10) / 5) + (11) + (12) + [(13) + (14)] (1) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 78

79 ต นท นการบร หารคล งส นค า (ต อ) ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการบร หารคล งส นค าต อยอดขาย ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง การเล อกสถานท ขนาดคล งสาหร บการจ ดการส นค าคงคล ง (Site selection) การใช ประโยชน จากพ นท คล งส นค า (Space utilization) การจ ดการคล งท เป นระบบระเบ ยบ (Warehouse management) ปฏ บ ต การคล งส นค าท ม ความแม นยา รวดเร ว ไม ม ความส ญเส ย การลงท นอ ปกรณ และระบบการจ ดการท เหมาะสม การซ อมบาร งอ ปกรณ ท ใช ในการปฏ บ ต การคล งส นค า การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการคล งส นค า การตรวจน บสต อกและการจ ดการกรณ ม ความคลาดเคล อนของข อม ลส นค าคงคล ง ก จกรรมอ น การประก นภ ยท เหมาะสมก บต วส นค าและคล งส นค า กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 79

80 ต นท นการขนส งส นค า ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการขนส งต อยอดขาย (Ratio of Transportation Cost Per Sales) ข อม ลท ใช คานวณ (1) ยอดขายรวมของบร ษ ท บาท กรณ บร ษ ทขนส งส นค าด วยตนเอง (2) ค าใช จ ายของพน กงานแผนกขนส ง (เช น เง นเด อน ค าแรงช วคราว ค าล วงเวลา เป นต น) (3) ค าน าม นสาหร บการขนส งส นค าท ง ตถ ด บและส นค าสาเร จร ปโดย เฉล ย (4) ม ลค ารถท ใช ขนส งส นค า (เป นการคานวณค าเส อมราคาของรถท ใช ขนส งส นค า โดยกาหนดให อาย การใช งาน 5 ป ) (5) ต นท นค าบาร งร กษารถท งหมดโดยเฉล ย (6) ต นท นอ น ๆ (ระบ...) บาทต อป บาทต อป บาทต อป บาทต อป บาทต อป กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 80

81 ต นท นการขนส งส นค า (ต อ) กรณ ว าจ างผ ให บร การขนส ง กรณ ขนส งส นค าขาเข า (Inbound Transport) ข อม ลท ใช คานวณ (7) ค าใช จ ายขนส งส นค าเข าโรงงานท งหมด (สาหร บกรณ น าเข า ให น บเฉพาะค าขนส งจากท าเร อหร อสนามบ นมาย งโรงงานเท าน น) กรณ ขนส งส นค าขาออก (Outbound Transport) (8) ค าขนส งส นค าออกจากโรงงานท งหมด (สาหร บกรณ ส งออก ต างประเทศ โดยน บเฉพาะค าใช จ ายในการขนส งส นค าจากโรงงาน ไปย งท าเร อหร อสนามบ นภายในประเทศเท าน น) บาทต อป บาทต อป ว ธ การคานวณ (2) + (3) + ((4) / 5) + (5) + (6) + (7) + (8) (1) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 81

82 ต นท นการขนส งส นค า (ต อ) ต วช ว ด: ส ดส วนต นท นการขนส งส นค าต อยอดขาย ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง กระบวนการจ ดการคาส งซ อของล กค าและการจ ดเตร ยมรถขนส ง ความพร อมของส นค าท จะส งและประส ทธ ภาพการหย บส นค าของคล ง การจ ดการระบบการขนส ง เส นทาง ตารางเวลา การใช ประโยชน จากรถขนส งและการจ ดการขนส งเต มค น การจ ดการขนย าย ขนถ ายข นรถ ลงรถ การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อบร หารการขนส ง การจ ดซ อ: การว าจ างผ ให บร การขนส ง การเล อกข อกาหนดในการส งมอบส นค าท เหมาะสม การจ ดการขนส งหลายร ปแบบ (Multimodal Transport) การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการขนส ง ก จกรรมอ น ก จกรรมประหย ดพล งงาน การซ อมบาร งรถและอ ปกรณ ส วนควบ กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 82

83 ระยะเวลาเฉล ยของการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า (Average Order Cycle Time) ระยะเวลาต งแต บร ษ ทได ร บคาส งซ อจากล กค าจนสามารถส งส นค าให ล กค าได ม ระยะเวลาเฉล ย (สาหร บกรณ ส งออกต างประเทศ น บเฉพาะ ระยะเวลาในการขนส งส นค าจากโรงงานไปย งท าเร อหร อสนามบ น ภายในประเทศเท าน น) หน วยน บ (เช น ช วโมง ว น เป นต น) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 83

84 ระยะเวลาเฉล ยการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า (ต อ) ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง นโยบายเก ยวก บการตอบสนองคาส งซ อ: Delivery to order, Assemble to order, Make to order, Purchase to order, Design to order การบ นท กก จกรรมและว เคราะห ม ต ด านเวลาการตอบสนองคาส งซ อ การว เคราะห และลดระยะเวลารอคอยในซ พพลายเชน การว เคราะห ระยะเวลาเฉล ยและค าความเบ ยงเบนของแต ละก จกรรมใน Cycle Time ท กก จกรรมในซ พพลายเชนม ผลต อระยะเวลาการตอบสนอง เช น การวางแผนซ พพลายเชน การจ ดซ อ จ ดเก บว ตถ ด บ การผล ตและการบรรจ การจ ดเก บผล ตภ ณฑ การจ ดการคล งส นค า การขนส ง ความถ กต อง ของงานเอกสาร การว เคราะห Critical Path ในการผล ตและโลจ สต กส กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 84

85 ระยะเวลาเฉล ยของการจ ดส งส นค า ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยของการจ ดส งส นค า (Average Delivery Cycle Time) ระยะเวลาโดยเฉล ยท ใช ในการขนส งส นค าจากโรงงานไปย งสถานท ของล กค าหล ก (สาหร บกรณ ส งออกต างประเทศ น บเฉพาะระยะเวลา ในการขนส งส นค าจากโรงงานไปย งท าเร อหร อสนามบ น ภายในประเทศเท าน น) หน วยน บ (เช น ช วโมง ว น เป นต น) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 85

86 ระยะเวลาเฉล ยของการจ ดส งส นค า (ต อ) ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยของการจ ดส งส นค า ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง การจ ดการและการปฏ บ ต การขนส ง การวางแผนเส นทางและตารางเวลาการขนส ง การข บข อย างปลอดภ ย การว เคราะห และลดระยะเวลารอคอยระหว างการจ ดส งส นค า การบ นท กก จกรรมและว เคราะห ม ต ด านเวลาของการจ ดส งส นค า การว เคราะห ระยะเวลาเฉล ยและค าความเบ ยงเบนของก จกรรมการจ ดส งส นค า กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 86

87 ระยะเวลาเฉล ยการเก บส นค าสาเร จร ปอย างเพ ยงพอ ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยการเก บส นค าสาเร จร ปอย างเพ ยงพอเพ อตอบสนองความต องการของล กค า (Average Inventory Day) ระยะเวลาโดยเฉล ยท บร ษ ทใช สาหร บเก บส นค าสาเร จร ปภายใน คล งส นค า ในปร มาณท เพ ยงพอต อการตอบสนองความต องการของ ล กค า หน วยน บ (เช น ช วโมง ว น เป นต น) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 87

88 ระยะเวลาเฉล ยการเก บส นค าสาเร จร ปอย างเพ ยงพอ (ต อ) ต วช ว ด: ระยะเวลาเฉล ยการจ ดเก บส นค าคงคล ง ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง ความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า ประส ทธ ภาพในการวางแผนให สอดคล องก นท งซ พพลายเชน ความสามารถในการปร บเปล ยนแผนตามสถานการณ และข อม ลใหม การกาหนดเป าหมายระด บส นค าคงคล งและความสามารถในการควบค ม การปฏ บ ต งานด าน Supply ให เป นไปตามแผนซ พพลายเชน ความถ กต องของข อม ลส นค าคงคล ง นโยบายการจ ดซ อและการเก งกาไร การป นส วนก บการจ ดลาด บความสาค ญของล กค า กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 88

89 อ ตราความสามารถในการส งมอบส นค า ต วช ว ด: อ ตราความสามารถในการส งมอบส นค า (DIFOT Rate) ข อม ลท ใช คานวณ (1) บร ษ ทของท านม การส งมอบส นค าให แก ล กค าหล กเป นจานวน คาส งซ อต อป (หร อ เด อน ส ปดาห ว น) (2) บร ษ ทของท านม การส งมอบส นค าครบตามจานวนให แก ล กค าหล ก เป นจานวน (3) บร ษ ทของท านม การส งมอบส นค าตรงตามเวลาให แก ล กค าหล ก เป นจานวน คาส งซ อต อป (หร อ เด อน ส ปดาห ว น) คาส งซ อต อป (หร อ เด อน ส ปดาห ว น) ว ธ การคานวณ (2) (3) x (1) (1) กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 89

90 อ ตราความสามารถในการส งมอบส นค า (ต อ) ต วช ว ด: อ ตราความสามารถในการส งมอบส นค า ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง ความเข าใจในนโยบายการตอบสนองคาส งซ อจากล กค า ทราบระยะเวลาเฉล ยและค าความเบ ยงเบนของแต ละก จกรรมในซ พพลายเชน ความสามารถในการควบค มระยะเวลาการส งมอบส นค าของแต ละก จกรรมในซ พพลายเชน ความสามารถในการลดระยะเวลารอคอยในซ พพลายเชน กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 90

91 อ ตราความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า ต วช ว ด: อ ตราความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า (Forecast Accuracy Rate) อ ตราความแม นยาของการพยากรณ ความต องการของล กค า โดยเฉล ยค ดเป นร อยละ ของการพยากรณ แต ละคร ง กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 91

92 อ ตราความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า (ต อ) ต วช ว ด: อ ตราความแม นยาการพยากรณ ความต องการของล กค า ก จกรรมซ พพลายเชนและโลจ สต กส ท เก ยวข อง เทคน คการพยากรณ ให สอดคล องก บธ รก จ ความสามารถในการเข าถ งข อม ลทางการตลาดและท กษะการว เคราะห อาจม การพยากรณ หลายช ด จากหลายหน วยงาน ร ปแบบการพยากรณ ท สามารถน ามาใช วางแผนซ พพลายเชน ความรวดเร วของการส อสารความคลาดเคล อนของการพยากรณ ความต องการของล กค า นโยบายการกาหนดเป าหมายส นค าคงคล งสารองตามความแม นยาการพยากรณ กรมอ ตสาหกรรมพ นฐานและการเหม องแร 92

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing

หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing หน งส อแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของ ส าน กห กบ ญช (Clearing API User) ข นตอนการแจ งขอหร อเปล ยนแปลง Application Programming Interface User ของส าน กห กบ ญช (Clearing

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา

บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา บทสร ปผ บร หาร การว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนป การศ กษา เร ยนป การศ กษา 2554 ในการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนของ ป การศ กษา 2554 ดาเน นการว เคราะห ประส ทธ ภาพการใช ห องเร ยนใน 3 ห วข อ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research

แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) คาอธ บายรายว ชา ว ตถ ประสงค ท วไป เน อหา. Operation Research แผนบร หารการสอนประจาว ชา รห สว ชา 7134901 รายว ชา การว จ ยดาเน นงาน 3(2-2-5) Operation Research คาอธ บายรายว ชา หล กการเบ องต นเก ยวก บโครงสร างและแบบจ าลองทางคณ ตศาสตร ทฤษฎ การต ดส นใจ การ เล ยนแบบทางสถ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information