การท างานบร การส งคมในกระบวนการยต ธรรมเช งสมานฉ นท

Size: px
Start display at page:

Download "การท างานบร การส งคมในกระบวนการยต ธรรมเช งสมานฉ นท"

Transcription

1 การท างานบรการสงคมในกระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท นบตงแตประเทศไทยน ากระบวนทศน เร องความยตธรรมเชงสมานฉนท (Restorative Justice) มาเผยแพรในแวดวงวชาการของหนวยงานในกระบวนการยตธรรมและไดน าเสนอแนวคดเร องน ส เวท สม มนา ระดบชาตหลายครง ตงแตป พ.ศ อาท การสมมนาเร อง กระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท : ทางเล อกใหม ส าหรบกระบวนการยตธรรมไทย ซ งจดโดยกรมคมประพฤตรวมกบโครงการพฒนาระบบกฎหมายไทย ส านกงานกองทนสนบสนนการวจย (สกว.) และในการประชมทางวชาการระดบชาตวาดวยงานยตธรรมครงท 1 ไดกาหนดหวขอ วธ การปฏบตตอผ กระท าผดโดยกระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท เปนประเดนหน งของการ ประชมตอมาหนวยงานตาง ๆ เชนกรมพนจและคมครองเดกและเยาวชน กรมคมประพฤตกรมราชทณฑ และ ศาลยตธรรมกไดเรมน ากระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท ไปทดลองใชในแตละขนตอนของการพจารณาคด ค อ - กรมพนจฯ ใชในขนตอนกอนการพจารณาคด ตามมาตรา 63 ของพระราชบญญตจดตงศาลเยาวชนและ ครอบครวฯ ซ งกาหนดใหผ อ านวยการสถานพนจฯ สามารถเสนอความเหนตอพนกงาน อยการเพ อสงไมฟ อง เดกหร อเยาวชนท ผานกระบวนการประชมกลมครอบครวและชมชน (family and CommunityGroup Conferencing) - กรมคมประพฤตน ามาใชในขนตอนการส บเสาะและพนจ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 56 โดยใชกบ คด ท ม ผ เส ยหาย ซ งหากทงฝ ายผ กระท าผดและฝ ายผ เส ยหายสมครใจท จะเขารวมประชมประสานสมพนธภาพ (Victim Offender Mediation) และตกลงกนไดพนกงานคมประพฤตกจะน าขอเทจจรงเกยวกบผ กระท าผดและ ผลจากการประชมเสนอความเหนในรายงานการส บเสาะและพนจเพ อใหศาลใชประกอบดลพนจในการพจารณา กาหนดวธ ปฏบตท เหมาะสมกบจ าเลย - กรมราชทณฑ ใชกบผ ตองขงท เขาโครงการราชทณฑ เชงสมานฉนท ซ งไดคดเล อกผ ตองขงเขารบการอบรม ซ งนอกจากเพ อแกไขทศนคตและพฤตกรรมแลวยงใหเร ยนร ถ งผลการกระท าผดท กอใหเกดความเส ยหาย โดยจด เวท ความร ส กของเหย อใหผ เส ยหายไดมาแสดงความร ส กและความเด อดรอนท ไดรบเพ อเป ดโอกาสใหผ ตองขงได ขอขมา และชดเชยความเส ยหาย เชนการชดใชเงนและการท างานชดใชสงคมซ งจะชวยใหเกดความเขาใจและการ ใหอภยกนในสวนศาลยตธรรมม ศ าลเยาวชนและครอบครวบางแหงไดน ามาใชในกระบวนการพจารณาคด จากแนวคดหลกซ งเปนท มาของกระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท 3 ประการ ค อ 1. แนวคดเร องสทธของเหย อ (Victim Right) 2. แนวคดในการเบ ยงเบนคด ออกจากกระบวนการยตธรรมทางอาญา(Diverion) 3. แนวคดเร องงานยตธรรมชมชน (Community Justice) ซ งมองวาการแกปญหาอาชญากรรมเปนเร องท ชมชน ตองม สวนรวม ท าใหระบบงานยตธรรมทางอาญาของหลาย ๆ ประเทศ ไดน ากระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท มาใชในร ปแบบตางๆ และพฒนาใหเหมาะสมกบวฒนธรรมสภาพสงคมและระบบกฎหมายของแตละประเทศ ซ งถ อเปนกระบวนการยตธรรมทางเล อกท ไมตองการหาขอยตหร อผลสรปวางาน ฝายใดถ ก - ฝายใดผด และ ไมเนนการลงโทษ แตถ อวาเม อม การกระท าความผดเกดข น ซ งม ผลใหสมพนธภาพระหวางบคคลถ กท าลาย

2 และม ผลกระทบตอความสงบสขของชมชน จะท าอยางไรใหทกฝ ายกลบมาม ความสมพนธ ท ด ตอกนเทาท จะท าได และหยดยงไมใหเกดการกระท าผดข นอ ก องค ประกอบของกระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท และผลลพธ ท เก ยวของ ไดแก 1. การประชมเจรจา ซ งม หลายร ปแบบ เชน การประชมกลมครอบครว การไกลเกล ย การประชมสราง สมพนธภาพ และการพจารณาโดยคณะกรรมการชมชน เปนตน 2. การจดท าขอตกลง ระหวางฝายผ เส ยหายและฝายผ กระท าผด ซ งเปนผลจาก ขอ 1 และบางครงอาจม ขอเสนอ ของตวแทนชมชนดวย 3. การชดใชเย ยวยาความเส ยใหกบผ เส ยหายและผ ไดรบผลกระทบหร อชมชน รวมทงการแกไขฟ นฟ ผ กระท าผด 4. การเป ดโอกาสใหชมชนหร อผ ม สวนเกยวของเขามาม สวนรวมในการแกปญหาของทงสองฝ าย หร อรวม ด าเนนการใหเปนไปตามขอตกลง การใชโปรแกรมการท างานบรการสงคมในกระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท ในการชดใชเย ยวยา ความเส ยหายใหแกผ เส ยหาย (Restitution) ทงในกรณ ท ม ผ เส ยหายโดยตรงหร อกรณ ท ถ อวาชมชนเป นผ เส ยหาย เน องจากไดรบผลกระทบจากอาชญากรรม นอกจากการชดใชท เปนทรพย สนหร อ ตวเงนแลว การใหผ กระท าผดท างานบรการสงคม (Community Service) ถ อเปนสวนหน งของขอตกลง หร อ ค าพพากษาท ใหผ กระท าผดไดชดเชยความเส ยหาย (Repair the harm) อยางเปนร ปธรรมอยางไรกด กา รใหผ กระท าผด ท างานบรการสงคมอนเปนผลจากขอตกลงจะม วตถประสงค ท ตางจากการใชเปนมาตรการแกไขฟ นฟ โดยเปน เง อนไขของการคมความประพฤต และการใชเปนมาตรการลงโทษ ซ งการด าเนนกระบวนการยตธรรม เชงสมานฉนท ในประเทศไทย ขณะน ในสว นของกรมพนจฯ ส าหรบคด ท ม การท าขอตกลงกนไดสวนหน งจะให ผ กระท าผดท างานบรการสงคมดวย โดยม ทงการท างานใหกบผ เส ยหายโดยตรง เชน การชวยงานในรานคาท ผ กระท าผดขโมยของ และการท างานใหหนวยงานท ไมแสวงหาผลกาไรเชน ชวยงานในหองสมด สวนกรมคม ประพฤตในการท าขอตกลงสวนใหญยงเปนการชดใชโดยตรงใหกบผ เส ยหาย ในตางประเทศการท างานบรการสงคมท เป นผลมาจากกระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท จะม วตถประสงค หร อมงใหผ กระท าผดตระหนกวาเปนการท างานเพ อชดใชความเส ยหาย ไมใชการลงโทษ (Restorative Community Service as a personal obligation to make amends for the harm done )โดยลกษณะประเภทงานท จดใหท าจะจดให สมพนธ กบการกระท าผด และไดชดใชความเส ยหายตามท ผ เส ยหายหร อสมาชกชมชนเหนสมควร อยางไรกด ในทางปฏบตบางประเทศ เชน ออสเตรเล ยตอนใตพบวาการจดโปรแกรมการท างานบรการสงคมใหสอดคลองกบ ประเภทความผดเปนเร องคอนขางยาก ซ งอาจม ผลใหผ กระท าผดร ส กวาถ กลงโทษมากกวาไดชดเชยความเส ยหาย และไมกอใหเกดความส าน กรบผดชอบหร อการเหนคณคาตนเองตามวตถประสงค ของการท างานบรการสงคมใน กระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท ในการจดใหผ กระท าผดท างานบรการสงคม สามารถด าเนนการไดโดยหนวยงานภาคเอกชนท ไมแสวงหากาไร (Non-Profit Organizations) เชน องค กรทางดานศาสนา และหนวยงานของรฐ เชนส านกงานคมประพฤต และ หนวยงานสงคมสงเคราะห ในกระบวนการยตธรรม (Social Work Services in thecriminal Justice) ซ งการจด โปรแกรมการท างานบรการสงคมของประเทศสหราชอาณาจกร ตามกฎหมาย(The Criminal Justice Act 1972) ศาลจะกาหนดใหเป นเง อนไขหน งของการคมความประพฤตโดยหนวยงานท ด าเนนการจะเป นส านกงาน

3 คมประพฤต ซ งม ผ ประสานงาน (Programme Coordinator ) พจารณาสงตอไปย งหนวยงานภาค ตางๆ ทงท เปน องค กรการกศลและหนวยงานของรฐ เพ อจดใหผ กระท าผดท างานตามจ านวนชวโมงท ศาลกาหนด อยางไรกด พบ ปญหาวาการท างานบรการสงคมควรท าใหผ กระท าผดร ส กวาไดชดเ ชยความเส ยหายมากกวาถ กลงโทษ ดงนน จ งม การแกไขกฎหมายใน ป ค.ศ ใหศาลสามารถสงใชมาตรการท างานบรการสงคมแยกเปนมาตรการเฉพาะได (sole sanction) ทงน เพ อใชในวตถประสงค เพ อการชดเชยความเส ยหาย (reparation) ส าหรบกรณ ท ผ เส ยหาย ไมตองการเผชญหนากบผ กระท าผด หร อในคด ท ไมม ผ เส ยหาย การท างานบรการสงคมจะถ กใชเพ อเปนโปรแกรม การแกไขฟ นฟ (Alternative treatment) ดงนน จ งอาจท าใหเกดความสบสนในการกาหนดใหผ กระท าผดท างาน บรการสงคมในแตละวตถประสงค วาควรจะกาหนดประเภทลกษณะงานและจ านวนชวโมงการท างานอยางไรให เหมาะสมและสามารถบรรลวตถประสงค ท แทจรงแตละดาน ค อ เพ อเปนการลงโทษ เพ อชดเชยความเส ยหาย หร อ เพ อการแกไขฟ นฟ ผ กระท าผดดงนนเพ อใหการท างานบรการสงคมในกระบวนการยตธรรมเชงสมานฉน ท บรรล เป าหมายในการฟ นฟ สมพนธภาพหร อการแกไขใหค นด (Restorative vision) จ งม ความจ าเปนท จะตองช แจง ท าความเขาใจถ งวตถประสงค ท ใหผ กระท าผดท างานบรการสงคมใหชดเจน วาเปนการท าใหชมชนเกดความสงบสข (Peace) โดยการชดเชยความเส ยหายท เกดจากการกระท าผด โดยการจดใหท างานท สอดคลองกบประเภทและ ผลกระทบของความผด ซ งจะแตกตางจากการใชในวตถประสงค เพ อการแกไขฟ นฟ โดยเปนเง อนไขหร อ โปรแกรมหน งในการคมความประพฤต ท จะมงกาหนดประเภทงานหร อกจกรรมใหเหมาะสมกบสภาพปญหา (Needs) ของตวผ กระท าผดมากกวา สรป การกาหนดใหผ กระท าผดท างานบรการสงคมนนผ รบผดชอบการจดหร อมอบหมายใหท างาน ซ งอาจเปน พนกงานคมประพฤตหร อสมาชกของชมชน จะตองม ความชดเจนในวตถประสงค แตละดานของการท างานบรการ สงคม และจะตองช แจงท าความเขาใจใหผ กระท าผดยอมรบและพรอมท จะท างานใหครบตามจ านวนชวโมงท กาหนด โดยประเภทงานท จดใหท า ควรพจารณาใหม ความเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยงในการท างานบรการสงคม เพ อชดเชย ความเส ยหายท ไดกอข นและเปนผลลพธ มาจากขอตกลงในกระบวนการยตธรรมเชงสมานฉนท ซ งมงใหผ กระท าผดเกดความส าน กรบผดชอบและ เหนคณคาจากการท างานนน การกาหนดร ปแบบ ประเภท กจกรรม และสถานท ท างานท สอดคลองกบความผด จะม ผลตอความส าเรจของการใชวธ การท างานบรการสงคม ท จะชวยใหเกดความสมานฉนท และเกดสนตสขภายในชมชนอยางแทจรง จดท าโดย สภาวด คงสตย นกบรหารจดการงานยตธรรม

4 10 ประการในการใชคอมพวเตอร 10 ประการในการใชคอมพวเตอร อยางปลอดภยกบซอฟต แวร ท นยมใชในสถานท ท างานปจจบน : 1. ใชโปรแกรมปรบปรงลาสด ตดตงโปรแกรมปรบปรงและซอฟต แวร รกษาความปลอดภยในเซร ฟเวอร ในเคร องคอมพวเตอร ทงชนดตงโต ะและชนดแลปทอปทกเคร อง ในการรบโปรแกรมปรบปรงลาสดของระบบปฏบตการ ซอฟต แวร และฮาร ดแวร ของWindows โปรดไปท Microsoft Update ซ งจะสแกนเคร องคอมพวเตอร ของคณเพ อตรวจสอบวาคณ ตองใชโปรแกรมปรบปรงตวใด จากนน คณจะสามารถดาวน โหลดโปรแกรมปรบปรงโปรแกรมใดโปรแกรมหน ง หร อทกโปรแกรมได เพ อเปนการปรบปรงความปลอดภยและความเสถ ยรของซอฟต แวร Microsoft Office

5 ของคณใหไปท Office Update แลวไปท ลงค Check for Updates หากคณใช Windows XP Professional คณจะม วธ การรบโปรแกรมปรบปรงท งายยงข นไปอ กเพ ยงเป ดใชคณสมบตAutomatic Updates เทานน คอมพวเตอร ของ คณจะแจงใหคณทราบโดยอตโนมตทนท ท ม โปรแกรมปรบปรงท ส าคญท คณสามารถใชได 2. ลดความเส ยงจากภยของไวรส ม วธ การตางๆ เป นจ านวนมากท คณสามารถกระท าไดเพ อป องกนคอมพวเตอร และเคร อขายของ คณใหปลอดภยจากไวรส การใชซอฟต แวร ป องกนไวรสและท าใหซอฟต แวร ดงกลาวทนสมยอย เสมอเป นสงท ควรท าเปนล าดบแรก และยงม สงอ นๆ ท คณสามารถท าได เชน ใชการตงคาเพ อรกษาควา มปลอดภยท ตงมาจาก โรงงานใน Office 2003 ซ งเปนรนท ม ปลอดภยมากท สดเทาท วางจ าหนายมาของ Office เขาเวบไซต Office Update เพ อดาวน โหลดโปรแกรมปรบปรงและ Patch ตางๆ หามเป ดอ เมลหร อไฟล แนบท นาสงสย ใหใชประโยชน จาก ตวกรองอ เมลขยะท ยอดเย ยมของ Outlook 2003 เพ อสงอ เมลท นาสงสยตรงไปยงโฟลเดอร อ เมลขยะของคณ 3. ใช Windows Security Centre ในการต งคา ด ขอม ลอยางชดเจนของการตงคาการรกษาความ ปลอดภยในคอมพวเตอร ของคณท รวมขอม ลทก อยางไวในจอภาพเด ยวใน Windows Security Centre โดยคณสามารถปรบแตงระดบการป องกนไดตามความ เหมาะสมส าหรบการใชงานของคณ การตงคาท ใชป องกนคอมพวเตอร ของคณดงกลาวจะม ผลกบไฟล หร อขอม ล ทงหมดท สงผานทางอน เทอร เนต ซ งชวยป องกนขอม ลลบทางธรกจของคณ 4. เขารหสขอมลท ม ความส าคญในเคร องแลปทอปของคณ หากคณเดนทางเพ อท าธรกจและใชเคร องแลปทอปท รนดวย Windows 2000 Professional หร อ Windows XP Professional ใหท าการป องกนการโจรกรรมขอม ล โดยใช Encrypted File System (EFS) เพ อ เขารหสไฟล และโฟลเดอร ท ม ความส าคญ และหากวาเคร องแลปทอปของคณถ กขโมยไป ไฟล และโฟลเดอร ของ คณจะไดรบการป องกนเน องจากม เพ ยงผ ท ม ค ย ถอดรหสพเศษเทานนจ งจะสามารถเขาใชไฟล ท เขารหสดงกลาวได 5. ดาวน โหลดไฟล ทางอนเทอร เนตเฉพาะจากแหลงขอมลท ไวใจไดเทาน น หากคณไมแนใจวาไฟล ท กาลงจะดาวน โหลดม ความปลอดภยหร อไม ใหดาวน โหลดไฟล เหลานนลงในดสกท แยกตางหากจากฮาร ดดสก เชน ซ ด หร อฟลอปป ดสก จากนน คณกจะสามารถสแกนไฟล เหลา นนดวยโปรแกรมสแกนไวรสได 6. ใชระบบเขารหสท ใชรหสผานเพ อป องกนไฟล ในโปรแกรม Office เทคโนโลย การเขารหสท ปรบปรงใหมท าใหการรกษาความปลอดภยดวยรหสผานม ประสทธภาพ มากยงข นในโปรแกรม Word 2003 และ Excel 2003 และขยายการเขารหสท ใชรหสผานไปใชกบ PowerPoint 2003 อ กดวย คณสามารถเป ดใชงานการป องกนไฟล ดวยรหสผานไดจากเมน เคร องม อ ของโปรแกรมทงสาม ดงกลาว และวธ น เปนวธ ท ม ประสทธภาพท สดในการป องกนการเขาใชขอม ลลบทางธรกจได

6 7. ลางขอมลในฮาร ดดสก ของคณกอนก าจดท ง หากคณไดคอมพวเตอร หร อโนตบ คเคร องใหมมาและกาลงจะทงเคร องเกาไป ใหตรวจสอบวา คณไดลบขอม ลสวนบคคลและขอม ลทางธรกจท ส าคญทงแลว กอนท จะกาจดเคร องดงกลาวทง ซ งมใชเพ ยงแค การลบไฟล ตางๆ แลวตามลบไฟล เหลานนออกจาก Recycle Bin เทานน แตหมายถ งการฟอร แมตฮาร ดดสกใหม หร อใชซอฟต แวร ในการลางขอม ลทงหมดในฮาร ดดสก 8. ใชไฟร วอลล หากบรษทของคณใชการเช อมตออนเทอร เนตชนดบรอดแบนด ท เช อมตอตลอดเวลาอย ใหตดตง ไฟร วอลล ซ งเปนวธ การป องกนขนพ นฐานส าหรบ ป องกนผ บกรกจากภายนอก ไฟร วอลล แบงออกเปน 2 ประเภท ใหญๆ ค อ 1) ไฟร วอลล ชนดซอฟต แวร เชน Microsoft Internet Connection Firewall ท มาพรอมกบ Windows XP Professional ซ งจะป องกนเคร องท ซอฟต แวร นนใชรนโปรแกรม และ 2) ไฟร วอลล ชนดฮาร ดแวร ท ใชสกดกนการ รบสงขอม ลทงหมดระหวางอนเทอร เนตกบเคร อขายทงหมดของคณยกเวนแตการรบสงขอม ลจากผ สงท คณ กาหนดไวเทานน 9. ไมใชเซร ฟเวอร ในการทองเวบ เน องจากเซร ฟเวอร เปนศ นย บญชาการของเคร อขายทงหมดของคณ จ งเปนท เกบขอม ลทางธรกจ ท ม ความส าคญ หากเซร ฟเวอร ของคณถ กบกรก ขอม ลทงหมดตลอดจนเคร อขายทงหมดของคณกจะไดรบ อนตรายดวย 10. ใชรหสผานอยางชาญฉลาด ใชรหสผานท ยากตอการคาดเดาเสมอ โดยม ความยาวอยางนอย 8 ตวอกษรและม ตวพมพ เลกและ ตวพมพ ใหญ ตวเลขและสญลกษณ ผสมกน อยาใชรหสผานตวเด ยวกนซ าๆ กนตลอดเวลา ใหหมนเปล ยนรหสผา ของคณเสมอ และหากคณม ปญหาในการจ ารหสผาน ใหลองพจารณาใชรหสวล ซ งคณสามารถใชใน Windows 2000 และ Windows XP ได ตวอยางรหสวล เชน "I had pizza for lunch Tuesday" เคลดลบเพมเตม : หล กหน ใหหางจากความพยายามในการหลอกใหคณเป ดเผยหมายเลขบตรเครดต เลขท บญช ธนาคาร รหสผาน หร อขอม ลสวนบคคลอ นๆ การหลอกลวงเหลาน อาจเผยแพรผานทางอ เมลหร อในร ปของ แบบฟอร มส าหรบกรอกขอม ลท แสดงข นมาท หนาจอ ซ งอาจปลอมเปนการขอขอม ลท สงมาจากธนาคารหร อ สถาบนท ม ช อเส ยงอ นๆ ท นาเช อถ อกได เพ อมใหตกเปนเหย อของการหลอกลวงดงกลาว จ งหามตอบกลบอ เมล ท ขอขอม ลสวนบคคลของคณ และในกรณ ท ม ขอสงสย ใหโทรศพท สอบถามสถาบนท อางวาตองการขอม ลนน เย ยมชมเวบไซต ตางๆ ดวยการพมพ URL ลงในชองแอดเดรสโดยตรง ตรวจสอบใหแนใจวา เวบไซต ท คณเปดเผย

7 ขอม ลใหนน เป นเวบไซต ท ใชระบบการเขารหส ตรวจสอบหนงส อแจงยอดคาใชจายของบตรเครดตและธนาคาร อย เสมอ แจงเจาหนาท หากสงสยวาม การกระท าใดๆ ท กอให เกดความเส ยหายตอขอม ลสวนบคคลของคณ จดท าโดย สภาวด คงสตย นกบรหารจดการงานยตธรรม

การวางแผนจ งเป นเร องท เก ยวก บ - อนาคต - การต ดสนใจ - การปฏ บ ต

การวางแผนจ งเป นเร องท เก ยวก บ - อนาคต - การต ดสนใจ - การปฏ บ ต ขนตอนในการเข ยนโครงการ 1. ชอแผนงาน 2. ชอโครงการ 3. หลกการและเหต ผล 4. วตถ ประสงค 5. เปาหมาย 6. วธ ด าเนนการ 7. ระยะเวลาด าเนนการ 8. งบประมาณ 9. ผ รบผดชอบโครงการ 10. หนวยงานท ให การสนบสน น 11. การประเมนผล

More information

ม งผล กด นการเสร มสร างและพ ฒนาเศรษฐก จจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอย างย งย น เพ อความม นคงของช มชนท องถ นและการพ ฒนาประเทศ

ม งผล กด นการเสร มสร างและพ ฒนาเศรษฐก จจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอย างย งย น เพ อความม นคงของช มชนท องถ นและการพ ฒนาประเทศ ค ารบรองการปฏบตงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 (องค การมหาชน) เอกสารประกอบ 1 แผนปฏบต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 (องค การมหาชน) วสยทศน ม งผลกดนการเสรมสรางและพฒนาเศรษฐกจจากฐานความหลากหลายทางช วภาพอยางยงย

More information

หน วยท 1 อ นเทอร เน ตและการส อสาร

หน วยท 1 อ นเทอร เน ตและการส อสาร หนวยท 1 อ นเทอร เน ตและการส อสาร ผลการเร ยนรท คาดหวง 1. อธ บายความหมายของเคร อขายอ นเทอร เน ต และการส อสารผานเคร อขาย ได 2. อธ บายประโยชน และโทษของอ นเทอร เน ตและการน ามาใชในช ว ตประจ าวนไดอยาง เหมาะสม

More information

คนไม ถ กน นทา ไม ม ในโลก

คนไม ถ กน นทา ไม ม ในโลก บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) บทท 2 การวางแผนการขนสง (Transportation Planning) เน อหาในบทน จะกลาวถ ง ความหมายของการวางแผนการขนสง กระบวนการวางแผนการขนสง การกาหนด แนวทางการสารวจขอม ลเพ

More information

ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000

ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000 สภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปภ มภ ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบ รห ส 1000 ข อพ จารณาเฉพาะในการตรวจสอบเคร องม อทางการเง น ค าอธ บายว ธ ปฏ บ ต งานตรวจสอบฉบ บน จ ดท าข นโดย คณะกรรมการว ชาช พบ ญช ด านการสอบบ

More information

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย

ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการพ สด ของหนวยการบร หารราชการสวนทองถ น พ.ศ. 2535 แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2539 (ฉบ บท 3-5) พ.ศ. 2541 (ฉบ บท 6) พ.ศ. 2543 (ฉบ บท 7) พ.ศ. 2545 (ฉบ บท 8) พ.ศ. 2547 (ฉบ บท 9)

More information

รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน

รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน เอกสารประกอบการสอน รห สว ชา 1204-1303 ว ชาคอมพ วเตอร ก บงานส าน กงาน หล กส ตรว ชาช พระยะส น กรมอาช วศ กษา พ.ศ. 2540 เร อง MICROSOFT OFFICE ACCESS 2007 ศ กด ส ทธ ว ชราร ตน ว ทยาล ยสารพ ดชางพ ษณ โลก ส าน

More information

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น

ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น ค ม อ การจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล กรมท ด น กองฝ กอบรม กรมท ด น ค าน า ส าน กงาน ก.พ. ไดก าหนดแนวทางปฏ บ ต ในการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการของขาราชการ พลเร อนสาม ญใหม การประเม นความส าเร จของงาน อ นเป'นผลมาจากการปฏ

More information

Tuesday, October 16, 12

Tuesday, October 16, 12 เว บไซต ไอเอฟพ เลกาซ เป นช มชนออนไลน ของศ ษย เก าไอเอฟพ ท วโลก เว บไซต น เป นแหล งทร พยากรและพ นท เพ อให ศ ษย เก าได เผยแพร ข าวสารเก ยวก บว ชาช พ ก จกรรม แหล งทร พยากรซ งเป นของช มชนไอเอฟพ ท วโลก และของบ

More information

ใบแทรกส าหร บข อตกลงส ทธ การใช งานผล ตภ ณฑ BLACKBERRY SOLUTION ส าหร บบร การ BLACKBERRY BUSINESS CLOUD ใน MICROSOFT OFFICE 365 ( ใบแทรก )

ใบแทรกส าหร บข อตกลงส ทธ การใช งานผล ตภ ณฑ BLACKBERRY SOLUTION ส าหร บบร การ BLACKBERRY BUSINESS CLOUD ใน MICROSOFT OFFICE 365 ( ใบแทรก ) ใบแทรกส าหร บขอตกลงส ทธ การใชงานผล ตภ ณฑ BLACKBERRY SOLUTION ส าหร บบร การ BLACKBERRY BUSINESS CLOUD ใน MICROSOFT OFFICE 365 ( ใบแทรก ) ประกาศส าค ญ: เพ อการเขาถ งและ/หร อใชบร การ Cloud น (ด งท ระบ ดานล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553)

แผนปฏ บ ต ราชการและแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบ งค บคด (ฉบ บปร บปร ง เด อนมกราคม 2553) แผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมบงคบคด (ฉบบปรบปร ง เด อนมกราคม 2553) กรมบงคบคดไดจดท าแผนปฏบตราชการและแผนปฏบตการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ข นภายใตกรอบของแผนบรหารราชการแผนดน แผนปฏบตราชการกระทรวง

More information

Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย

Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย Microsoft Windows Vista และ OpenOffice.org 2.0 Microsoft Windows Vista การตดตงระบบปฏบตการ ดวย และ OpenOffice.org 2.0 glison@sanook.com INTRODUCTION (จากใจผ:เข=ยน)

More information

ค ม อการใชงานระบบต ดตามประเม นผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ดและกล มจ งหว ด

ค ม อการใชงานระบบต ดตามประเม นผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ดและกล มจ งหว ด ค ม อการใชงานระบบต ดตามประเม นผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏ บ ต ราชการประจ าปของจ งหว ดและกล มจ งหว ด บทน า การบร หารงานจ งหว ด/กล มจ งหว ดแบบบ รณาการไดใหความส าค ญก บการบร หารการพ ฒนา ในล กษณะย ดพ นท เป#นหล

More information

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา

หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา หล กการเข ยนTORและการ กาหนดค ณสมบตของผ เสนอราคา TOR ค ออะไร รางขอบเขตงาน (Term of reference : TOR ) เป นข อก าหนดเง อนไขการประกวดราคา เปนขอกาหนดเงอนไขการประกวดราคา เป นเอกสารแสดงข อม ล รายการ รายละเอ ยด

More information

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร

การจ ดการความร. (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร การจ ดการความร (Knowledge Management : KM) เร อง การฝ#กอบรมเพ อการพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษข นพ นฐานแก1บ คลากร ส าน กงานสหกรณ9จ งหว ดก าแพงเพชร ก ค าน า กระบวนการจ ดการเร ยนร (Knowledge Management) เปนการสรางช

More information

แผนบร หารความตอเน องในสภาวะว กฤต ของกรมศ ลกากร

แผนบร หารความตอเน องในสภาวะว กฤต ของกรมศ ลกากร แผนบร หารความตอเน องในสภาวะว กฤต ของกรมศ ลกากร นางมาล ส มโนทยาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมศ ลกากร ก นยายน 2556 1. บทน า แผนบร หารความตอเน องหร อตอไปน จะเร ยกวา Business Continuity Plan (BCP) ฉบ บน จ ดท าข

More information

หนาท ท งหมดของระบบชวยเหล อทางการเง นฯ 1. หนาท มอบหมายน ต กรเป5นเจาของส านวน (. สชง)

หนาท ท งหมดของระบบชวยเหล อทางการเง นฯ 1. หนาท มอบหมายน ต กรเป5นเจาของส านวน (. สชง) ส งท ควรทราบกอนการใชงานระบบร บค าขอ เน องจากระบบร บค าขอ ม การพ ฒนาใหตอบสนองตอ function การท างานแบบ Offline ค อ สามารถท างานไดแม ระบบเคร อขายม ป7ญหา หร อเคร องคอมพ วเตอร8ของผ ใชงานไมสามารถต ดตอก บเคร

More information

รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม

รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม รายงานประจ าป 2557 ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม หน#า 1 ค าน า ศ นยเทคโนโลย สารสนเทศ ได#จ ดท ารายงานประจ าป 2557

More information

... ให ไว ณ ว นท... พ.ศ... เป นป ท.. ในร ชกาลป จจ บ น

... ให ไว ณ ว นท... พ.ศ... เป นป ท.. ในร ชกาลป จจ บ น ราง พระราชบ ญญ ต การจ ดซ อจ ดจางและการบร หารพ สด ภาคร ฐ พ.ศ....... ใหไว ณ ว นท... พ.ศ.... เป นป ท.. ในร ชกาลป จจ บ น พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา โดยท เป

More information

แผนแมบทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖

แผนแมบทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ แผนแมบทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร (ฉบ บท ๒) ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๖ ฉบ บเสนอผานความเห นชอบ ตามมตคณะร ฐมนตร เม อว นท ๕ สงหาคม ๒๕๕๒ โดย กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร รวมก บ กระทรวงวทยาศาสตร

More information

ค าน า (นายจ รศ กด ส คนธชาต ) อธ บด กรมการจ ดหางาน

ค าน า (นายจ รศ กด ส คนธชาต ) อธ บด กรมการจ ดหางาน ค าน า การประมาณการแนวโนมความตองการแรงงานในชวงป 2553 2557 คร งน ม ว ตถ ประสงค 3 ประการค อ ประการแรก เพ อเป นขอม ลแกหนวยงานในส งกดกรมการจ ดหางาน ส าหร บใชในการแนะแนวอาช พแกน กเร ยน นสตน กศ กษา และผ วางงาน

More information

สถานอารยธรรมศ กษา โขง-สาละว น

สถานอารยธรรมศ กษา โขง-สาละว น คานา ด วยส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ได ก าหนดมาตรฐานและต วบ งช การ ประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เพ อให สถาบ นอ ดมศ กษาใช เป นกรอบการด าเน นงานด านการประก น ค ณภาพการศ กษา โดยเร มต นจาก พ.ศ. 2556

More information

The 5th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2009 ธาดา จ นตะค ณ 1 และ ณ ฐว อ ตกฤษฏ 2

The 5th National Conference on Computing and Information Technology NCCIT 2009 ธาดา จ นตะค ณ 1 และ ณ ฐว อ ตกฤษฏ 2 การพฒนาระบบสารสนเทศสาหรบการบรหารโครงการพฒนาซอฟต แวร ผานอนเทอร เน ต The Development of Information System for Software Project Management via the Internet ธาดา จนตะค ณ 1 และ ณฐว อ ตกฤษฏ 2 ภาควชาเทคโนโลย

More information

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค าน า จากการปร บปร งกระบวนการจ ดการความร ในป จจ บ น ท าให หน วยงานต องจ ดการ ความร ให เป นระบบ ม มาตรฐานเพ

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2558 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมตางๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และกอให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด งน

More information

หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548

หล กสตรการศ กษามหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หล กสตรปร บปรง พ.ศ. 2548 หลกสตรมหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร หลกสตรปรบปรง พ.ศ. 2548 1. ช อหลกสตร 1.2 มหาบณฑต สาขาวชาการบรหาร Master of Education Program in Educational Administration 2. ช อปรญญา 2.1 ช อเต ม มหาบณฑต (การบรหาร) Master

More information

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.)

ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาวาด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 และแผนการ บร หารราชการแผนด

More information

ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ. 2551 รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556

ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ. 2551 รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556 ระเบ ยบเทศบาลเม องคอหงส วาดวยการด าเน นงานของคณะกรรมการช มชน พ.ศ. 2551 รวมท งท แกไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2556 ค าน า เทศบาล(Municipality)เปนองคกรปกครองสวนท องถ นร ปแบบหน ง ท ม บทบาทส าค ญในการ ให บร

More information

ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร

ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร ค ม อ การด าเน นงานธนาคารขยะร ไซเค ล โดยการประย กตใชระบบประมวลผลดวยโปรแกรม คอมพ วเตอร ส าน กงานส งแวดลอมภาคท ๑๒ อ บลราชธาน ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดลอม

More information

ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management)

ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management) ค ม อ การจ ดการความร (Knowledge Management) มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ค าน า มหาว ทยาล ยม นโยบายใหแตละสวนงาน สรางและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแหงการเร ยนร ซ งตองม การจ ดการความร ตามภารก จของแตละสวนงานส

More information