คณะทางาน CFO ต ดตาม 2 ประเด น

Size: px
Start display at page:

Download "คณะทางาน CFO ต ดตาม 2 ประเด น"

Transcription

1 คณะทางาน CFO ดาม 2 ประเด น การจ ดซ อจ ดจ าง งบค าเ อม% (ระด บประเทศ) ป 2557 งบกระ นเศรษฐก จ ป 2558 งบประมาณ 2558 ความก าวหน าการก อร าง งบป 2557 (งบป เด ยว,งบผ ก น) งบผ ก นป งบอ นๆ น.อ นทร จ นแดง

2 ประเด นท 1 การจ ดซ อจ ดจ าง

3 ลงนามใน ญญาแล ว จ. ทล ง งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน อาคาร กยาบาล 24 ห อง (12 ครอบคร ว) ร.ะโหมด อาคาราน กงาน าธารณ ขจ งหว ด 10 บ าน กข าราชการ ระด บ 5-6 ระด บ รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 รายการ9 รายการ10 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

4 ลงนามใน ญญาแล ว จ. ทล ง คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน ย น ทาฟ น 10 0 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

5 ลงนามใน ญญาแล ว ร. ทล ง งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน บ าน กข าราชการ ระด บ รายการ1 รายการ2 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

6 ลงนามใน ญญาแล ว ร. ทล ง คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน เคร องปร บอากาศ (ยกเล กเน องจากม ผ ว จารณ ) เคร อง ดามการทางานของห วใจและ ญญาณช ระบบรวมศ นย 8 เ ยง รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 รายการ9 รายการ10 รายการ11 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

7 ลงนามใน ญญาแล ว จ.งขลา งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน บ าน กข าราชการ ระด บ 3-4 ยกเล กประกาศประกวดราคาคร งท 1 อาคารถาน อนาม ยปากแระ ยกเล กประกาศประกวดราคาคร งท 1 อาคาร กยาบาล 24 ห อง อาคารเวชศาร ฟ นฟ อาคารผ ป วยนอก- อ บ เห รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 รายการ9 รายการ10 รายการ11 รายการ12 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

8 รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 รายการ9 รายการ10 รายการ11 รายการ12 รายการ13 รายการ14 รายการ15 รายการ16 รายการ17 รายการ18 รายการ19 รายการ รายการ21 รายการ22 รายการ23 รายการ24 รายการ25 รายการ26 รายการ27 รายการ28 รายการ29 รายการ รายการ31 รายการ32 รายการ33 รายการ34 รายการ35 รายการ36 รายการ37 ลงนามใน ญญาแล ว จ.งขลา คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน ลงนามใน ญญาแล ว ครบท กรายการ 10 0 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

9 ลงนามใน ญญาแล ว ร.งขลา งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน อาคารเวชศาร ร กษาโรคออท ซ ม,ผ า ด, ผ ป วยว กฤเด ก,ไเท ยม เป นอาคาร คล. 5 ช น ราคา 1,000,000 รายการ1 รายการ2 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

10 ลงนามใน ญญาแล ว ร.งขลา คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน ลงนามใน ญญาแล ว ครบท กรายการ 10 0 รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

11 ลงนามใน ญญาแล ว ร.หาดใหญ คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน 10 0 รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

12 ลงนามใน ญญาแล ว จ. ล งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน อาคาร กยาบาล 24 ห อง ร.ควนกาหลง รายการ1 รายการ2 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

13 ลงนามใน ญญาแล ว จ. ล คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน 10 0 รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 รายการ9 รายการ10 รายการ11 รายการ12 รายการ13 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

14 ลงนามใน ญญาแล ว อาคารผ ป วย เศษ 7 ช น ราคา 121,000,000 ร. ล งก อร าง auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน 10 0 รายการ1 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

15 ลงนามใน ญญาแล ว ร. ล คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน เคร องช วยหายใจาหร บทารก แรกเก ดชน ดความถ ง รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

16 ลงนามใน ญญาแล ว จ.ยะลา งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน ปร บปร งอาคาราน กงาน อ.ยะหา บ าน กข าราชการ ระด บ 7-8 ระด บ รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 รายการ9 รายการ10 รายการ11 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

17 ลงนามใน ญญาแล ว จ.ยะลา คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน อบเด ก ย น ทาฟ นาหร บ ท นาภ บาล ย น ทาฟ น งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

18 ลงนามใน ญญาแล ว ร.ยะลา คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน เคร องวนห วใจ ระนาบเด ยว ราคา 26,7, รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

19 ลงนามใน ญญาแล ว ร.เบง งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน 10 0 รายการ1 รายการ2 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

20 ลงนามใน ญญาแล ว ร.เบง คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน ลงนามใน ญญาแล ว ครบท กรายการ 10 0 รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

21 ลงนามใน ญญาแล ว จ.นราธ วา งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน อาคารผ ป วยใน เ ยง อาคาร กยาบาล 24 ห อง (12 ครอบคร ว) บ าน กข าราชการ ระด บ 5-6 ระด บ 9 0 รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 รายการ9 รายการ10 รายการ11 รายการ12 รายการ13 รายการ14 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

22 รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 รายการ9 รายการ10 รายการ11 รายการ12 รายการ13 รายการ14 รายการ15 รายการ16 รายการ17 รายการ18 รายการ19 รายการ รายการ21 รายการ22 รายการ23 รายการ24 รายการ25 รายการ26 รายการ27 รายการ28 รายการ29 รายการ รายการ31 รายการ32 รายการ33 รายการ34 รายการ35 รายการ36 รายการ37 รายการ38 ลงนามใน ญญาแล ว เคร องน งฆ า เช อจ ล นทร ย จ.นราธ วา คร ภ ณฑ อบเด ก -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน ย น ทาฟ น เคร อง องร กษา ทารก วเหล อง เคร องเอกซเรย ท วไป เ ยงผ ป วย ชน ดามไก งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

23 ลงนามใน ญญาแล ว ร.นราธ วา งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน อาคารซ กฟอก และหน วยจ าย กลาง เป นอาคาร คล. 3 ช น ราคา 28,017,0 0 รายการ1 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

24 ลงนามใน ญญาแล ว ร.นราธ วา คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน เ ยงผ า ดด านศ ลยกรรมออร โธป ด ก และกระด ก นหล ง เคร องช วยหายใจ าหร บทารกแรกเก ด ชน ดความถ ง ย น ทาฟ น รถยาบาล (รถ ) รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

25 ลงนามใน ญญาแล ว จ.ป าน งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน บ าน กข าราชการ ระด บ 5-6 ระด บ 7-8 บ าน กข าราชการ ระด บ งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

26 รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 รายการ9 รายการ10 รายการ11 รายการ12 รายการ13 รายการ14 รายการ15 รายการ16 รายการ17 รายการ18 รายการ19 รายการ รายการ21 รายการ22 รายการ23 รายการ24 รายการ25 รายการ26 รายการ27 รายการ28 รายการ29 รายการ รายการ31 ลงนามใน ญญาแล ว จ.ป าน คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน 10 0 เคร องน งฆ า เช อจ ล นทร ย งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

27 ลงนามใน ญญาแล ว ร.ป าน งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน อาคารผ ป วยนอกและอ บ เห เป นอาคาร คล. 9 ช น ราคา 489,000, รายการ1 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

28 ลงนามใน ญญาแล ว ร.ป าน คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน เคร อง ดามการทางานของ ห วใจและ ญญาณช ช ดเคร องม อ ผ า ดมอง เคร องช วยหายใจชน ดควบค ม ด วยปร มารและความด น เคร องช วยหายใจาหร บ ทารกแรกเก ดชน ดความถ ง ช ดเคร องม อเป ด กระโหลกศ รษะ เคร อง ดามการทางานของ ห วใจและ ญญาณช อ โนม 10 0 รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 รายการ8 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

29 ลงนามใน ญญาแล ว ร. ไหงโกลก งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน 10 บ าน กข าราชการ ระด บ รายการ1 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

30 ลงนามใน ญญาแล ว ร. ไหงโกลก คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน เคร องช วยหายใจ าหร บทารกแรกเก ด ชน ดความถ ง รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 รายการ6 รายการ7 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

31 ลงนามใน ญญาแล ว จ.ร ง งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน อาคาร กยาบาล ห อง ร.ปะเหล ยน บ าน กข าราชการ ระด บ 9 จ.ร ง รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

32 ลงนามใน ญญาแล ว จ.ร ง คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน 10 0 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

33 ลงนามใน ญญาแล ว ร.ร ง งก อร าง -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน อาคาร กแทย ยาบาล เภ ชกร 88 ย น เป นอาคาร คล. 8 ช น ราคา 71,256,0 รายการ1 รายการ2 รายการ3 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

34 ลงนามใน ญญาแล ว ร.ร ง คร ภ ณฑ -auction 12 ข นอน อบราคา 7 ข นอน ว ธ เศษ 6 ข นอน กลงราคา 4 ข นอน รายการ1 รายการ2 รายการ3 รายการ4 รายการ5 งบค าเ อม% ป 57(ประเทศ) งบกระ นเศรษฐก จ58 งบประมาณ58

35 ประเด นท 2 ความก าวหน าการก อร าง

36 หน วยบร การ ร ปภารวมการ ดามงบฯ งบป 2557 (งบป เด ยว,งบผ ก น) งบผ ก น ป งบอ น ๆ จ. ทล ง รท. ทล ง จ. ล ร. ล จ.ยะลา รศ.ยะลา รท.เบง จ.งขลา รท.งขลา รศ.หาดใหญ 1 2 -

37 ร ปภารวมการ ดามงบฯ หน วยบร การ งบป 2557 (งบป เด ยว,งบผ ก น) งบผ ก น ป งบอ น ๆ จ.ป าน รท.ป าน จ.ร ง 1-2 รศ.ร ง จ.นราธ วา รท.นราธ วา รวม 9 7 2

38 รายงานความก าวหน า งบป 2557 (งบป เด ยว,งบผ ก น)

39 แผนการดาเน นงาน ร.หาดใหญ จ.งขลา งบป 2557(งบป เด ยว) อาคารร ง ก อร างท อ.นาหม อม ราคา 142,,000 บาท จานวน 16 งวด งวด2 เร มก อร าง 16 กค 57 น ด 3 ค กย - 12 ย (45ว น) ช าไป 4 เด อนกว า (3 งวดงานกว า) ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค 58 ความก าวหน า ณ 28 มค 58 งวด3 13 ย - 27 ธค (45ว น) งวด4 28 ก - 10 ก (45ว น) งวด5 งวด6 อย ระหว าง ด อผ เช ยวชาญ เ อดาเน นการารวจว เคราะห ด นทางธรณ ฟ ก และออกแบบฐานรากใหม หย ดก อร าง 18 ธค 57 งวด7 ขณะน ผ ว าฯอน ม ให ผ ร บจ างหย ดงานและ อน ม ให ดาเน นการแก ไขให แล วเร จภายใน ว น **อย ข นอน งข อม ล อให ก บผ ออกแบบ กย.57 ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58

40 แผนการดาเน นงาน ร. เกา จ.ร ง งบป 2557(งบป เด ยว) อาคารอ บ เห ราคา 26,123,0 บาท จานวน 9 งวด งวด1 งวด2 งวด3 งวด4 งวด5 งวด6 น ด 12 เมย 58 ยกเล ก ญญาจ างในงวดท 1 รอกองแบบแผน เ อประมาณการราคาใหม ขณะน อย ระหว างการประานงาน กองแบบแผน คาดว าเร จ ปดาห หน า ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58 เมย.58 ค.58 ม ย.58

41 แผนการดาเน นงาน ร.ากใบ จ.นราธ วา งบป 2557(งบป เด ยว) ก อร างอาคารผ ป วย เ ยง ราคา 15,765, บาท จานวน 8 งวด ลงนาม 12 ธค.56 น ด 7 ม ค 58 ช าไป 7 เด อน (3 งวดงานกว า) ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด4 ม ย.57 ค.57 ( ว น) งวด5 ค.57 ค.57(55ว น) งวด6 งวด 5 (%) ค.57 ย.57(55ว น) งวด7 กาล งก อร างงาน งวด4(%)และ งวด5 (%) งวด5 (%) ย.57 มค.58(ว น) กาล งก อร างงาน งวด4(%)และงวด5 (%) ม ย.57 กค.57 ค.57 กย.57 ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58

42 แผนการดาเน นงาน อ.เจาะไอร อง จ.นราธ วา งบป 2557(งบป เด ยว) ก อร างอาคาราน กงานาธารณ ขอาเภอ ราคา 3,465,000 บาท จานวน 6 งวด ลงนาม 12 ธค.56 น ด 7 ม ค 58 ช าไป 1 เด อน (คร งงวดงาน) ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด3 งวด4 กค.57 ค.57 (ว น) งวด5 ค.57 ธค.57 (ว น) งวด6 กาล งก อร างงวด 4 (%) และงวด 5 (25%) งวด 5 (25%) รอ งมอบงานงวด4,5 และกาล งก อร างงาน งวด6 (%) ธค.57 ม ค.57 (ว น) งวด6 (%) กค.57 ค.57 กย.57 ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58 เมย.58

43 จานวน 12 งวด งวด7 งวด8 งวด9 ลงนาม 4 ก 57 น ด 11 ม ค 58 3กย-2ค(ว น) แผนการดาเน นงาน ร.ป าน จ.ป าน งบป 2557(งบป เด ยว) อาคารแฟล กแทย ย น ราคา 28,091,000 บาท 3ค-1ย(ว น) ช าไปเก อบ 3 เด อนกว า ( 3 งวดงานกว า) 2ย-1ธค(ว น) ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด10 งวด11 งวด12 ระหว าง งมอบ งานงวด7 กาล งก อร างงวด 8 (5%) 2ธค-31ธค(ว น) 1มค-มค(ว น) 31มค-11ม ค(ว น) กาล งก อร าง งวด 8 (45%) กย.57 ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58

44 แผนการดาเน นงานร.. ล โบะย ไร จ.ป าน งบป 2557(งบป เด ยว) ก อร างอาคารถาน อนาม ย ราคา 3,,000 บาท จานวน 5 งวด น ด 21 ค 57 ได ร บการขยายถ ง ม ค 58 ดาเน นการามแผน ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด3 งวด4 4กค57-22ค57 (ว น) งวด5 23 ค.57 ม ค.58 (ว น) กาล งก อร างงวด 5 (%) กาล งก อร างงวด 5 (95%) ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58 เมย.58 ค.58

45 แผนการดาเน นงาน ร.ยะลา จ.ยะลา งบป 57(งบผ ก น) ก อร างอาคารอ บ เห และฉ กเฉ น ราคา 0,643,0,000 บาท จานวน งวด งวด1 เร มก อร าง 26 ธค 57 น ด ญญา 4 กย ธค ม ย 58 (1 ว น) ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด2 งวด3 งวด4 งวด5 อย ในข นอนการ งมอบ นท ร อถอนอาคารเด มใช เวลาประมาณ 1 เด อน งวด6 ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58 เมย.58 ค.58 ม ย.58 กค.58

46 แผนการดาเน นงานร.นราธ วาราชนคร นทร จ.นราธ วา งบป 57(งบผ ก น) อาคารแฟล กแทย ย น (6 ช น) ราคา 26,7,000 บาท จานวน 12 งวด เร ม 26 ค 57 น ด ม ย 58 ช าไปเก อบ 2 เด อน (2 งวดงานกว า) ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด6 23ย-22ธค งวด7 23ธค-21มค งวด8 22มค-ก งวด9 กาล งก อร างงาน งวด 6 (%) งวด 7 (55%) 21ก-22ม งวด10 23ม ค-21เมย งวด11 งวด12 งมอบงานงวด 6 แล ว และกาล งก อร างงาน งวด 7 (55%) 22เมย-21ค 22ค-ม ย ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58 เมย.58 ค.58 ม ย.58

47 รายงานความก าวหน างบผ ก น ป

48 แผนการดาเน นงาน ร.ปากะย น จ. ทล ง งบผ ก นป 54 อาคาร กแทย 10 ครอบคร ว ราคา 9,103,0 บาท ผ ร บจ างท งงานในงวดท 2 งบประมาณ วนท เหล อ 6,099,546 บาท ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 แ ง งคณะกรรมการ กาหนดราคากลาง ขออน ม ใช ราคา กลาง และร าง TOR ประกาศประกวดราคาและ -Acution -รายงานผลการ อรองราคา -บร ษ ททา BOQ ใหม (หล งจาก อรองราคา) ทา ญญา จ าง ทบทวนราคากลางใหม าม ม ครม. (รอผ ว าฯลงนาม) ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58

49 แผนการดาเน นงาน ร.หาดใหญ จ.งขลา งบผ ก นป 54 การก อร างอาคารบร การและน บน นทางการแทย 17 ช น ราคา 439,0,000 บาท จานวน 45 งวด น ด 16 ม ค 58 ได ร บการขยาย 13 ค 58 ดาเน นการามแผน ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด37 (ว น) งวด38 งวด39 งวด งวด41 งวด42 งวด43 งวด44 (ว น) ก อร างงานงวด37(84%),งวด 38(97%),งวด39(74%),งวด (24%),งวด41(16%),งวด 42(17%), งวด43(13%), งวด44(11%) (ว น) (ว น) (ว น) ก อร างงานงวด37(86%),งวด 38(98%),งวด39(75%),งวด (25%),งวด41(17%),งวด 42(18%), งวด43(14%), งวด44(12%) (ว น) (ว น) (ว น) ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58 เมย.58 ค.58 ม ย.58

50 แผนการดาเน นงาน ร.หาดใหญ จ.งขลา งบผ ก นป 56 ก อร างอาคาร ป ราคา 233,0,000 บาท จานวน 25 งวด น ด 28 ค 59 ช าไปเก อบ 3 เด อนกว า (เก อบ 3 งวดงาน) ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด7 28กค - 10กย(45) งวด8 11กย 25ค(45) งวด9 งวด10 กาล งก อร างงานงวด 7 (%),งวด 8 (%) งวด 8 (88%) 26ค 9ธค(45) 10ธค 23มค(45) งวด11 งวด12 กาล งก อร างงานงวด 7 (99%),งวด 8 (88%), งวด 9 (%) และงวด10 (33%) งวด 9 (%) งวด 10 (33%) 24มค 4ม ค(45) กค.57 ค.57 กย.57 ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58

51 แผนการดาเน นงาน ร.ป าน จ.ป าน งบผ ก นป 56 ก อร างอาคารแฟล กยาบาล ย น ราคา 66,000,000 บาท จานวน 16 งวด งวด11 น ด 27 เมย 58 31ค-9ค(ว น ช าไปเก อบ 4 เด อน (เก อบ 4 งวดงาน) ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด12 10ค-18ย(ว น งวด13 19ย-28ธค(ว น งวด14 งวด15 กาล งก อร างงวด 11 (%) 29ธค-6ก(ว น 7ก-18ม ค(ว น งวด16 กาล งก อร างงวด 11 (%) กย.57 ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58

52 แผนการดาเน นงาน ร.ยะลา จ.ยะลา งบป 56(งบผ ก น) ก อร างอาคารแฟล กแทย ๒๐ ย น ราคา 29,0,000 บาท จานวน 13 งวด งวด9 น ด 19 ม ค 58 ช าไปเก อบ 3 เด อน ( 1 งวดงานกว า) ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด10 11กย-ค(ว น) งวด11 21ค-29ย(ว น) งวด12 ย-8มค(ว น) งวด13 งวด12 (%) 9มค-19ม ค(55ว น) กาล งก อร างงานงวด 11 (%) และงวด12 (%) งวด12 (%) กาล งก อร างงานงวด 11 (%) และงวด12 (%) กย.57 ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58 เมย.58

53 แผนการดาเน นงาน ร.ร ง จ.ร ง งบป 55 (งบผ ก น) ก อร างอาคารอ บ เห และฉ กเฉ น ราคา 417,283,057 บาท จานวน 24 งวด งวด1 งวด2 งวด3 งวด4 งวด5 งวด6 เร ม ญญา 12 กค 55 น ด ญญา 4 กย 58 หย ดการก อร าง ช าไปเก อบ 2 ป (21 งวดงาน) (กาหนดเร จว น) -ขาดคนงาน (คนงานม า *เข าๆ ออกๆ) -ม หน ง อเร งร ด 7 คร ง -ผ ว าราชการ ดามด วย วเอง (กาหนดเร จว น) งหน ง อเร งร ด เม อว นท 2 ม ค 58 (คนงานเข าๆ ออกๆ จ ดทาหน ง อเร งร ดคร งท 8 *ให กรรมการผ จ ดการบร ษ ท เข ามาบ ท านผ ว าฯ จ.ร งภายใน ว น หากบร ษ ทย งเ กเฉยไม ดาเน นการใด ๆ จ งหว ดจะใช ทธ บอกเล ก ญญา และงวน ทธ การเร ยกร องค าเ ยหายท งหมด ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 ไม ม ความ ค บหน า ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58 ก.58 ม ค.58 เมย.58

54 แผนการดาเน นงานร.มเด จฯ นาทว จ.งขลา งบป 56(งบผ ก น) อาคารผ ป วยนอก อ บ เห 5 ช น เป นอาคาร คล 5 ช น ราคา 83,0,000 บาท จานวน 14 งวด เร ม 3 ค 56 น ด 26 ค 58 ช าไป 6 เด อนกว า (5 งวดงานกว า) ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด7 งวด8 ค-18ม ย งวด9 19ม ย-28กค งวด10 งวด11 กาล งก อร างงาน งวด 8(%) งวด 9 (%) และงวด10 (%) งวด 9 (%) 29กค-6กย 7กย-16ค งวด12 กาล งก อร างงานงวด 8 (%) งวด 9 (%) และงวด 10 (%) งวด 10 (%) 17ค25ย ค.57 ม ย.57 กค.57 ค.57 กย.57 ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58

55 รายงานความก าวหน างบอ น ๆ

56 แผนการดาเน นงาน ร.ห วยยอด จ.ร ง งบป 55(งบป เด ยว) อาคารอ บ เห คล.2 ช นแบบเลขท 8728 ราคา 26,429,000 บาท จานวน 9 งวด น ด 27 กย 57 จากเด ม 11 เมย.57 ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด5 งวด6 งวด 5 ย-ธค(ว น) น ด ญญาจ างแล ว งานย งไม แล วเร จ งวด7 ธค-ก(ว น) งวด8 งวด9 ก-ม ค(35ว น) ม ค-เมย(ว น) เหล องานอ กประมาณ 2 งวดงาน ค าปร บ 632,2.24 กาล งก อร างงาน งวด 8 (10%) กาล งก อร างงาน งวด 8 (%) ค.56 ย.56 ธค.56 มค.57 ก.57 ม ค.57 เมย.57 ค.57 ม ย.57 กค.57 ค.57 กย.57 ค.57

57 แผนการดาเน นงาน ร.ย านาขาว จ.ร ง งบป 56(งบป เด ยว) ก อร างอาคารอ บ เห คล.2 ช น ราคา 26,429,000 บาท จานวน 9 งวด งวด6 งวด7 น ด 12 ธค.57(แก ไข ญญาจาก 12 กค.57) 21 กค - 29 ค (ว น) ค-8ค(ว น) น ด ญญาจ างแล ว งานย งไม แล วเร จ ามแผน ความก าวหน า ณ 3 ม ค.58 ความก าวหน า ณ 28 มค.58 งวด8 9ค-12ย(35ว น) งวด9 13ย-12ธค(ว น) กาล งก อร างงวด 6 (%) กาล งก อร างงวด 6 (98%) เหล องานก อร างอ ก 3 งวดงานกว า (เร มปร บอน งงานงวด 6) *ว นละ 27,000 บาท กค.57 ค.57 กย.57 ค.57 ย.57 ธค.57 มค.58

58

การบร หารส ญญา และหล กประก น

การบร หารส ญญา และหล กประก น การบร หารส ญญา และหล กประก น 1 ร ปแบบของส ญญา 1. เต มร ป (ข อ 132) 1.1 ทาส ญญาตามต วอย างท กวพ. กาหนด 1.2 ม ข อความแตกต าง เส ยเปร ยบ/ไม ร ดก ม 1.3 ร างใหม 2. ลดร ป (ข อ 133) ข อตกลงเป นหน งส อ (ใบส งซ

More information

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง 1 ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง ระเบ ยบ ส าน กงานนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และแก ไขเพ มเต ม ข อ 18 (1-6) ข อ 19 ข อ 20 ข อ 21 ข อ 22 ข อ 23ข อ 24 ข อ 26 ข อ 26 ว ธ การซ อ และการจ างคร งหน

More information

ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 -------------------------------------------------

ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 ------------------------------------------------- ระเบ ยบกรมส งเสร มสหกรณ ว าด วยการบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ (กพส.) พ.ศ. 2552 ------------------------------------------------- เพ อให การบร หารเง นกองท นพ ฒนาสหกรณ เป นไปโดยความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ

More information

ร างขอบเขตงาน : TOR) การประม ลงานก อสร างอาคารเอนกประสงค และบร หารงานกลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

ร างขอบเขตงาน : TOR) การประม ลงานก อสร างอาคารเอนกประสงค และบร หารงานกลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ร างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) การประม ลงานก อสร างอาคารเอนกประสงค และบร หารงานกลาง มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ************************************** ๑. ความเป นมา จากการแบ งโครงสร างการบร หารและการปร

More information

ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการจ ดหาพ สด

ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการจ ดหาพ สด งานพ สด งานพ สด ม หน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดซ อ/ จ ดจ าง เพ อให ได มาซ งว สด คร ภ ณฑ ท ด น และ ส งก อสร าง รวมท งการแลกเปล ยน การเช า การควบค ม การจาหน ายและการปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยน และ คร ภ ณฑ

More information

ประกาศกรมสรรพากร เร อง ประกวดราคาจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส

ประกาศกรมสรรพากร เร อง ประกวดราคาจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส ร างขอบเขตของงาน (TOR) งานจ างบร หารอาคารกรมสรรพากร จ านวน 1 งาน ส าหร บการบร หารงานระบบอาคาร การบร การร กษาความปลอดภ ย และการบร การร กษา ความสะอาด ระยะเวลา 10 เด อนต งแต ว นท 1 ธ นวาคม 2555 ถ งว นท 30

More information

ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม

ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม ค ม อการจ ดซ อจ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. 2535 และฉบ บแก ไขเพ มเต ม โดยท วไปการด าเน นงานเก ยวก บการพ สด จะม หน วยงานท เก ยวข องภายใต ร ปแบบการจ ดองค กร การบร หารซ งเป นหน วยงานท

More information

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร

ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ค ม อปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ส าน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร (ส าน กงาน กปร.) ก มภาพ นธ มกราคม 2552 2549 ค ม อการปฏ บ ต งาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชด

More information

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558

แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 แนวทางการให ว คซ น MR เข มท 2 เพ อเร งภ ม ค มก นต อโรคห ด ในเด กอาย 2.5 ป ถ ง 7 ป ท วประเทศ ป 2558 ----------------------------- ตามท กระทรวงสาธารณส ขได ก าหนดให ว คซ นรวมป องก นโรคห ด-คางท ม-ห ดเยอรม

More information

ค ม อปฏ บ ต งานด านการควบค มการเง น การบ ญช ระบบการควบค มการเง นหน วยงานย อย พ.ศ.2544

ค ม อปฏ บ ต งานด านการควบค มการเง น การบ ญช ระบบการควบค มการเง นหน วยงานย อย พ.ศ.2544 ค ม อปฏ บ ต งานด านการควบค มการเง น การบ ญช ระบบการควบค มการเง นหน วยงานย อย พ.ศ.2544 โดยหน วยตรวจสอบภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 เอกสารลาด บท 7/2554 คาน า ด วยหน วยตรวจสอบภายใน

More information

ระเบ ยบมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ว าด วย การบร หารอาคารร ตนโกส นทร เพลส พ.ศ. ๒๕๕๗

ระเบ ยบมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ว าด วย การบร หารอาคารร ตนโกส นทร เพลส พ.ศ. ๒๕๕๗ ระเบ ยบมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ว าด วย การบร หารอาคารเพลส พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ อให การบร หารจ ดการอาคารเพลส ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล เป นไปด วยความเร ยบร อย บรรล ว ตถ ประสงค ในการบร หารงานและม ความคล

More information

มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร เร ยบเร ยงโดย งานพ สด กล มบร หารการเง นการคล งและพ สด สาน กงาน กปร. ต ลาคม 2556 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด

More information

ของ คณะกรรมการจ ดซ อ/จ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน

ของ คณะกรรมการจ ดซ อ/จ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน s ค ม อการด าเน นงาน ของ คณะกรรมการจ ดซ อ/จ ดจ าง ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ********** จ ดท าโดย งานพ สด กคพ.สบก.สศอ. ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ เร อง หน า ข นตอนการด

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน)

โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) 334 โครงการก อสร างอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน พร อมส งก อสร างประกอบ (ทดแทน) ๑. หล กการและเหต ผล ด วยอาคารสาน กงานขนส งจ งหว ดส ราษฎร ธาน เป นอาคารสาน กงานท ก อสร างมานานกว า ๒๐ ป สภาพอาคารม

More information

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ.

แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. แนวทางการจ ดประช มสม ชชาสตร ระด บจ งหว ด ประจาป ๒๕๕๖... ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการส งเสร มและประสานงานสตร แห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให ม คณะกรรมการนโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาสตร แห งชาต ( กยส.

More information

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กร งเทพฯ... 1. นโยบายการบร หารจ ดการส นค

More information

เพ อจะก อ เปล ยนแปลง โอน สงวน หร อระง บซ งส ทธ

เพ อจะก อ เปล ยนแปลง โอน สงวน หร อระง บซ งส ทธ การบร หาร ส ญญา ส ญญา ส ญญา หมายถ ง การใด อ นได กระท าลง โดยชอบด วยกฎหมายและด วยใจสม คร ม งเน น โดยตรงต อการผ กน ต ส มพ นธ ข นระหว างบ คคล หร อน ต บ คคล ต งแต สองฝ ายข นไป เพ อจะก อ เปล ยนแปลง โอน สงวน

More information

เอกสารประกอบ การจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ/แนวทาง เร อง การจ ดท ากระดาษท าการ การตรวจสอบด านการเง นการบ ญช

เอกสารประกอบ การจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ/แนวทาง เร อง การจ ดท ากระดาษท าการ การตรวจสอบด านการเง นการบ ญช เอกสารประกอบ การจ ดการความร ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ/แนวทาง เร อง การจ ดท ากระดาษท าการ การตรวจสอบด านการเง นการบ ญช (ตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของส วนราชการประจ าป งบประมาณ 2556) ต วช ว ดร วม : (RM)

More information

ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ 2556

ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ 2556 การบร หารกองท นหล กประก นส ขภาพแห งชาต ป งบประมาณ 2557 ประเด นท แตกต างจากป งบประมาณ 2556 7 ต ลาคม 2556 โดย นพ.ธ รว ฒน กรศ ลป ผ อานวยการสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต เขต 12 สงขลา ห วข อน าเสนอ 1. เง

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง)

ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง) ค ม อการปฏ บ ต งาน UNDO (ฉบ บปร บปร ง) ตามหล กเกณฑ และว ธ การแสดงความประสงค กล บไปใช ส ทธ ในบาเหน จ บานาญตามพระราชบ ญญ ต บาเหน จบานาญข าราชการ พ.ศ. 2494 สาน กการเง นการคล ง สาน กบร หารการร บ-จ ายเง นภาคร

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท 1 : ผลการด าเน นงานประจ าและงานโครงการตามย ทธศาสตร 1)

More information

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม ว ส ยท ศน : เป นองค การแห งความร และส งเสร มพล งการม ส วนร วมในการข บเคล อนงานว ฒนธรรมเพ อความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ๑ ประเด นย ทธศาสตร เป

More information

ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด

ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด ผ งข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด 25 26 ข นตอนการปฏ บ ต งานพ สด งานว สด 1.ข นตอนการจ ดซ อ/จ ดจ าง และการตรวจร บพ สด ร บแผนจ ดซ อ/จ ดจ างจากหน วยเบ ก ส บราคา บร ษ ท/ห าง/ร าน ท าบ นท กขออน ม ต จ ดซ อ/จ ดจ าง ด

More information

หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร

หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร หล กการและการบ นท กบ ญช ส นทร พย ถาวร โดย... ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ 1 ห วข อบรรยาย 1. ความหมายของส นทร พย. ประเภทของส นทร พย. นโยบายบ ญช เก ยวก บส นทร พย 4. ระบบส นทร พย ถาวร (FA) ในระบบGFMIS.

More information

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลท าแร งออก เร อง สอบราคาจ างออกแบบก อสร างอาคารส าน กงานท ท าการองค การบร หาร ส วนต าบลท าแร งออก โดยว ธ ค ดเล อกแบบจ าก

ประกาศองค การบร หารส วนต าบลท าแร งออก เร อง สอบราคาจ างออกแบบก อสร างอาคารส าน กงานท ท าการองค การบร หาร ส วนต าบลท าแร งออก โดยว ธ ค ดเล อกแบบจ าก ประกาศองค การบร หารส วนต าบลท าแร งออก เร อง สอบราคาจ างออกแบบก อสร างอาคารส าน กงานท ท าการองค การบร หาร ส วนต าบลท าแร งออก โดยว ธ ค ดเล อกแบบจ าก ดข อก าหนด (คร งท 2)... ด วยองค การบร หารส วนต าบลท

More information

สร ปสาระสาค ญกฎกระทรวงการตรวจสอบอาคาร

สร ปสาระสาค ญกฎกระทรวงการตรวจสอบอาคาร สร ปสาระสาค ญกฎกระทรวงการตรวจสอบอาคาร ความนา กฎหมายว าด วยการควบค มอาคารได กาหนดมาตรการในการ ควบค ม ๔ ข นตอน ต งแต ข นตอนการออกแบบ การย นขออน ญาต ก อสร าง การก อสร าง และการใช อาคาร ๑. ข นตอนการออกแบบ

More information