นายแพทย ส ร ยะ วงศ คงคาเทพ

Size: px
Start display at page:

Download "นายแพทย ส ร ยะ วงศ คงคาเทพ"

Transcription

1 นายแพทย ส ร ยะ วงศ คงคาเทพ ผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข ดร.นพ.พงษ สว สด ร ตนแสง สาธารณส ขน เทศก ด วยความย นด ย ง 1

2 ผ บร หารส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสม ทรสาคร นายแพทย ช ยร ตน เวชพาน ช นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดสม ทรสาคร นายแพทย สมพนธ นวร ตน นายแพทย เช ยวชาญด านเวชกรรมป องก น เภส ชกรสมจ ตต จ นทร อ มพร เภส ชกรเช ยวชาญ (ด านเภส ชสาธารณส ข) นางพ ไลร ตน บ ญว ว ฒน ร กษาการฯ น กว ชาการสาธารณส ขเช ยวชาญ (ด านส งเสร มพ ฒนา) น.ส.ศ ร ล กษณ มณ ประเสร ฐ น กว ชาการสาธารณส ขช านาญการพ เศษ 2

3 รองนายแพทย สาธารณส ขจ งหว ด สม ทรสาคร นายแพทย สมพนธ นวร ตน นายแพทย เช ยวชาญด านเวชกรรมป องก น เภส ชกรสมจ ตต จ นทร อ มพร เภส ชกรเช ยวชาญ (ด านเภส ชสาธารณส ข) นางพ ไลร ตน บ ญว ว ฒน ร กษาการฯ น กว ชาการสาธารณส ข เช ยวชาญ(ด านส งเสร มพ ฒนา) น.ส.ศ ร ล กษณ มณ ประเสร ฐ น กว ชาการสาธารณส ขช านาญการพ เศษ 3

4 กล มงานงานบร หารท วไป นางว นนา ชาญว ฒ ล อชาก ล นางว ณา อย ส ข ธ รการ พ สด นางน ล บล อ มทอง การเง น 4

5 กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข น.ส.วาร ณ เส ยงบ ญ น.ส.ฉอ อน แก วส ขแท นายจ กษว ฎ จ ลสว สด นางช จ ต เสาว เฉล ม นายว ระพงษ นวลเน อง นายส พจน เส อขา น.ส.ณ ชาภ ทร ว ดบ ญเล ยง นายฉ ตรตะว น เจนกาญจนร กษ น.ส.ภ ทรน นท ปานร กษา 5

6 กล มงานค มครองผ บร โภคด านสาธารณส ข เภส ชกรอร ณศร บ ญมาศ ร 6

7 กล มงานประก นส ขภาพ นางลาว ณย มอญใต นายศ ภกร ภาชโร นางธ ต ร ตน ศ ร พ บ ลย นางอ บล ศร ประเสร ฐ นางภาว ณ หงษ เจร ญ น.ส.ราตร อ งก ลานนท 7

8 กล มงานควบค มโรค นายอร ณ แสงแก ว 8

9 กล มงานส งเสร มส ขภาพ นางว นทนา จาร ปราโมทย น.ส.กรรณ กา ราชเว ยง น.ส.ว นพร มาบ นด ษ นางส ท ศา อ าพลว ร ยะพ นธ น.ส.ณ ชาภา ต งสก ลระหง น.ส.น ศาชล อ นทโชต น.ส.ส จาร ม เผ าพ นธ 9

10 กล มงานท นตสาธารณส ข ทพ.ญ.ประภ สสร ปร ชาว บ ลย น.ส.ส ร ณ ฎฐ เท ยนสว าง น.ส.อ ฐธนกาญจน ม ตรจ งหร ด น จร นทร ก ลอ ปราช 10

11 กล มงานพ ฒนาค ณภาพและร ปแบบบร การ นายสรช ย หลาสาคร นางพ ภ ทรา จ ลสว สด นางเมตตา ศ ลาช ย น.ส.ด จดาว เง นช ง น.ส.พ ชราภรณ หม นจง น.ส.ส ภาวด ฟองฟ ง น.ส.ธ ดาร ตน ว งพ ก ล 11

12 กล มงานทร พยากรบ คคล นางพจนา อ นทรา นางนภาล ย เพชรเวศน นางธน นทร ร ฐ แคล วเกษตรกรณ น.ส.พรพรรณ เกต ลา 12

13 กล มงานน ต การ นายช มพล นาคอ อน นายอภ ชน ส งส ข น.ส.ร ตต กาล อ ท ย 13

14 งานพ ฒนาระบบส ขภาพแรงงานต างด าว นายโสภณา ต บ ญมา 14

15 งานส าน กเลขาน การและอานวยการ นางกฤชวรรณ วงค อาไพ 15

16 พน กงานข บรถ ช าง แม บ าน คนสวน 16

17 17

18 เม องประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประว ต ศาสตร 18

19 19

20 ว ส ยท ศน ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสม ทรสาคร ภายในป ๒๕๕๙ ประชาชนจ งหว ดสม ทรสาคร จะม ส ขภาพ แข งแรงเพ มข น เพ อพ ฒนาเศรษฐก จจ งหว ดสม ทรสาครให เต บโตเป นคร วโลก 20

21 ค าน ยมร วม SAKHON S : SHARE VISION : ม งม นบรรล ว ส ยท ศน ร วมก น A : ACHIEVEMENT : ม งเน นผลส มฤทธ ในงานท ท า K : KNOWLEDGE : ใช ความร เป นฐานในงานท ปฏ บ ต H : HONOR : จงร กภ กด ในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย O : ORGANIZATION FOCUS : เน นการพ ฒนาองค กรให ม ประส ทธ ภาพ N : NETWORK : พ ฒนาการม ส วนร วมของภาค เคร อข ายในการ บร หารจ ดการระบบส ขภาพแบบไร รอยต อ 21

22 พ นธก จ ( VISION ) 1. บร หารจ ดการระบบส ขภาพบนฐานความร และข อม ลพ นฐาน 2. จ ดระบบบร การต งแต ระด บปฐมภ ม จนถ งระด บตต ยภ ม ให ม ค ณภาพ ครอบคล ม ได มาตรฐาน บร การส งต อม ประส ทธ ภาพไร รอยต อ 3. พ ฒนาการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย ในการจ ดระบบบร การท ครบถ วน ครอบคล มท กกล มประชากรเป าหมาย 22

23 เป าประสงค (GOAL ) 1. อาย คาดเฉล ยเม อแรกเก ด ไม น อยกว า 80 ป 2. อาย คาดเฉล ยของการม ส ขภาพด ไม น อยกว า 72 ป 23

24 ย ทธศาสตร การดาเน นงาน ย ทธศาสตร ท 1.พ ฒนาส ขภาพตามกล มว ย ย ทธศาสตร ท 2.พ ฒนาและจ ดระบบบร การท ม ค ณภาพมาตรฐาน ครอบคล ม ประชาชนสามารถเข าถ งบร การได ย ทธศาสตร ท 3.พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เพ อสน บสน นการ จ ดบร การท ม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 4.พ ฒนาการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย เพ อ สน บสน นระบบบร การท ม ค ณภาพได มาตรฐานไร รอยต อ 24

25 อาเภอบ านแพ ว อาเภอกระท มแบน อาเภอเม องสม ทรสาคร 25

26 การปกครองและประชากร (ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2553) อาเภอ ตาบล หม บ าน เทศบาล อบต. ประชากร เม อง กระท มแบน บ านแพ ว รวม , , , ,812 ท มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ( 31 ธ นวาคม 2555) 26

27 ประชากรตามทะเบ ยนราษฎร ประชากร ป พ.ศ. ชาย หญ ง รวม Sex Ratio , , , , , , , , ท มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ ว นท 31 ธ นวาคม

28 ประชากรแยกรายส ทธ ตาม DBPOP อาเภอ เพศ ชาย หญ ง รวม เม องสม ทรสาคร 244, , ,584 กระท มแบน 115, , ,458 บ านแพ ว 55,619 60, ,543 รวม 416, , ,585 ท มา : ข อม ล DBPOP ของสาน กงานหล กประก นส ขภาพ ป ๒๕๕๗ 28

29 ร อยละของประชากรจ งหว ดสม ทรสาครแยกรายอาเภอ เม องสม ทรสาคร กระท มแบน บ านแพ ว 14% 28% 58% 29

30 ประชากรจ งหว ดสม ทรสาครรายอาเภอแยกตามส ท อาเภอ ส ทธ ข าราชการ ประก นส งคม ประก น ส ขภาพ อ น ๆ รวม เม องสม ทรสาคร 14, , ,251 4, ,584 กระท มแบน 10, , ,478 5, ,458 บ านแพ ว 3,808 25,561 86, ,543 รวม 28, , ,299 10, ,585 ท มา : ข อม ลประชากร DBPOP จาก สปสช.เด อนต ลาคม ๒๕๕๖ 30

31 แผนภ ม ร อยละของประชากรจ งหว ดสม ทรสาครแย 1% 3% 44% ข าราชการ 52% ประก นส งคม ประก นส ขภาพ อ น ๆ 31

32 โครงสร างและเกณฑ การจ ดกล มประชากรเป าหมาย ป 2557 จากฐานข อม ล DBPop เขตบร การท 5 กล ม จ านวนเป าหมาย ช อกล มเป าหมาย CUP ท (คน) สม ทรสาคร ว ช ยเวช เจษฎา กระท มแบน บ านแพ ว 1 เด กแรกเก ด ถ ง 6 เด อน 29 ว น 3, เด กแรกเก ด ถ ง 11 เด อน 29 ว น 5, เด กอาย ครบ 1 ป 5, เด กอาย ครบ 1 ป 6 เด อน 9, เด กอาย ครบ 2 ป 12, เด กอาย ครบ 2 ป 6 เด อน 16, เด กอาย ครบ 3 ป 19, เด กอาย ต ากว า 3 ป 19, เด กแรกเก ด ถ ง 3 ป (11 ด. 29 ว.) 26, เด กอาย ครบ 4 ป 26, เด กอาย ครบ 5 ป 33, เด กแรกเก ด ถ ง 5 ป (11 ด. 29 ว.) 40, เด กอาย ครบ 3 ป ถ ง 5 ป (11 ด. 29 ว.) 20, เด กอาย ครบ 6 ถ ง 12 ป (11 ด. 29 ว.) 49,

33 กล ม ช อกล มเป าหมาย จ านวน เป าหมาย CUP ท (คน) สม ทรสาคร ว ช ยเวช เจษฎา กระท มแบน บ านแพ ว 15 สตร อาย ครบ 30 ถ ง 70 ป (11 ด. 29 ว.) 258, สตร อาย ครบ 30 ถ ง 60 ป (11 ด. 29 ว.) 239, อาย ครบ 15 ป ข นไป 751, อาย ครบ 15 ป - 34 ป (11 ด. 29 ว.) 329, อาย ครบ 35 ป - 59 ป (11 ด. 29 ว.) 351, อาย ครบ 60 ป ข นไป 70, เด กว ยเร ยน อาย ครบ 5-14 ป (11 ด. 29 ว.) 70, เด กว ยร น อาย ครบ ป (11 ด. 29 ว.) 81, หญ งอาย ครบ ป (11 ด. 29 ว.) 24, ประชากรอาย ครบ ป (11 ด. 29 ว.) 51, ประชากร DBPop ท งหมดของจ งหว ด 855, ประชากรส ทธ ประก นส งคม 446, ประชากรส ทธ ข าราชการ 28, ประชากรท ม ป ญหาสถานะและส ทธ 1, เพ ม ประชากรอาย 30 ถ ง 59 ป 11 ด. 29 ว 236, ประชากรอาย 30 ป ถ ง 69 ป 11 ด.29 ว 257,

34 โรงพยาบาลภาคร ฐและเอกชนในจ งหว ดสม ทรสาคร อาเภอ โรงพยาบาล ร ฐ/ในกาก บฯ จานวน เต ยง รพ./สถานพยาบาล เอกชน จานวน เต ยง รวม รพ. รพ.มหาช ย 1 อ.เม อง สม ทรสาคร (A) รพ.มหาช ย รพ.ศร ว ช ย สถานพยาบาล เจษฎาเวชการ 10 รพ.เอกช ย 100 อ.กระท ม แบน รพ.กระท ม 230 รพ.มหาช ย

35 สถานบร การสาธารณส ขภาคเอกชน จาแนกรายอาเภอ อาเภอ รพ.ม เต ยง สถาน พยาบาล ม เต ยง คล น ก แพทย (แห ง) คล น ก ท นต แพทย (แห ง) สถาน พยาบาล ผด ง ครรภ (แห ง) ร านขาย ยาแผน ป จจ บ น (แห ง) ร านขาย ยาบรรจ เสร จ (แห ง) เม อง กระท มแบน บ านแพ ว ร านขาย ยาแผน โบราณ รวม (แห ง) 35

36 จานวนบ คลากรทางส ขภาพภาคร ฐ หน วยงาน แพทย ท นตแพทย เภส ชกร จานวนบ คลากร พยาบาล ว ชาช พ พยาบาลเทคน ค นวก.สาธารณส ข จพ.สาธารณส ข จพ.ท นตฯ สสจ. สม ทรสาคร รพ. สม ทรสาคร รพ. กระท มแบน รวมจ งหว ด

37 ข อม ลสถานะส ขภาพ สถ ต ช พ (อ ตราการเก ด อ ตราการตาย) เก ด ตาย ป พ.ศ. จ านวน อ ตรา/แสนปชก. จ านวน อ ตรา/แสนปชก

38 สถ ต ช พ (อ ตราการเก ด อ ตราการตาย) ป พ.ศ. อ ตราการเก ด/แสนปชก. ป พ.ศ. อ ตราการตาย/แสนปชก ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป

39 ข อม ลสถานะส ขภาพ อ ตราป วย 10 อ นด บ ลาด บ กล มโรค จ านวน ป วย อ ตรา/แสนปชก. 1 โรคระบบหายใจ โรคเก ยวก บต อมไร ท อ โภชนาการ และเมตาฯ โรคระบบไหลเว ยนเล อด โรคระบบกล ามเน อ รวมโครงร างและเน อเย อย ดเสร ม โรคระบบย อยอาหาร รวมโรคในช องปาก โรคต ดเช อและปรส ต โรคตารวมส วนประกอบของตา โรคผ วหน งและเน อเย อใต ผ วหน ง โรคระบบส บพ นธ ร วมป สสาวะ โรคระบบประสาท ท มา: แบบรายงานสาเหต การป วยของผ ป วยนอกจ งหว ดสม ทรสาคร(รง.504) 39

40 ข อม ลสถานะส ขภาพ โรคต ดต อทางระบาดว ทยา ป วย ลาด บ โรคต ดต อ จ านวน อ ตรา/แสนปชก. 1 อ จจาระร วง ปอดบวม ตาแดง ไข เล อดออก ไข เด งก ม อ เท า ปาก อาหารเป นพ ษ ส กใส ว ณโรคปอด ห ด

41 สถานการณ ไข เล อดออกจ งหว ดสม ทรสาครเม อเท ยบก บจ งหว ดในเขต ส งเป นอ นด บท 38 ของประเทศ ท มา : ข อม ลสาน กระบาดว ทยา กรมควบค มโรค ว นท 11 ธ นวาคม

42 อ ตราป วยด วยโรคไข เล อดออกต อแสนประชากร จาแนกรายอาเภอ จ.สม ทรสาคร ป 2556 อ ตราป วยต อแสนคน แสดงอ ตราป วยต อแสน ปชก.ระด บประเทศ (213.52) เม อง กระท มแบน บ านแพ ว รวมจ งหว ด 42

43 ค า target line, baseline โรคไข เล อดออก ของจ งหว ดสม ทรสาคร ประจาป จำนวนผ ป วย 240 Base line Median Target line มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ท มา : ข อม ลระบาดว ทยา ถ งว นท 15 ธ นวาคม

44 อ ตราป วยโรคไข เล อดออกแยกตามกล มอาย 8.66% 3.91% 11.39% 1.66% 1.19% 10.68% 15.54% 0-4 ป 5-9 ป ป ป ป ป ป ป 18.86% % ท มา : ข อม ลระบาดว ทยา ถ งว นท 15 ธ นวาคม

45 การตรวจส ขภาพและประก นส ขภาพคนต างด าว จ งหว ดสม ทรสาคร ป โรงพยาบาล ตรวจ ประก น ตรวจ ประก น รพ.สม ทรสาคร 25,874 53,926 48,223 42,789 28,275 2,784 28,518 1,454 รพ.ว ช ยเวชฯ 37,353 79,463 59,322 63,149 66,702 10,032 36,183 5,557 รพ.กระท มแบน 10,953 19,923 17,226 26,073 19,007 4,405 13,771 1,729 รพ.บ านแพ ว 1,274 2,287 2,019 2,849 2,111 1,413 1, รวม 75, , , , ,095 18,643 79,501 9,129 45

46 การตรวจส ขภาพและประก นส ขภาพคนต างด าว หล งมต ครม. 6 ส งหาคม 2556 (12 ส งหาคม 11 ต ลาคม 2556) ตรวจ/ประก นส ขภาพ สถานพยาบาล 600 2,800 1, รวม สม ทรสาคร 1, ,605 ว ช ยเวชอ นเตอร เนช นแนลฯ 8,156 1, ,798 กระท มแบน 2, ,935 บ านแพ ว รวม 12,144 1, ,532 46

47 5 อ นด บโรคท แรงงานต างด าวเข าร บบร การ ในสถานพยาบาล ป 2556 แผนกผ ป วยนอก แผนกผ ป วยใน โรคระบบทางเด นหายใจ ภาวะแทรกซ อนจากการต งครรภ และ การคลอด โรคระบบกล ามเน อ รวมโครงร าง และ เน อย ดเสร ม ภาวะโภชนาการ การเผาผลาญ พล งงานและต อมไร ท อ โรคระบบย อยอาหาร รวมโรคในช อง ปาก การบาดเจ บจากอ บ ต เหต ว ตถ ภายนอกและสารเคม โรคต ดเช อและปรส ต ระบบการย อยและทางเด นอาหาร โรคผ วหน งและเน อเย อใต ผ วหน ง ผลจากการต งครรภ และการแท ง 47

48 สถานการณ การต งครรภ และการคลอด ของแรงงานต างด าว จ งหว ดสม ทรสาคร ป ต างด าวคลอดในสม ทรสาคร 1,567 2,035 2,125 2,438 2,960 3,686 3,043 2,883 แม ต างด าว อาย < ๒๐ ป คลอดบ ตร แม โลห ตจางHct น อยกว า ๓๓% , ผลเล อด HIV จานวนผ าท องคลอด แท งบ ตร ๐ ๐ เก ดไร ช พ เด กนาหน ก น อยกว า ๒,๕๐๐ กร ม

49 สร ปรายงานต วช ว ดท ไม ผ านเกณฑ ป

50 ร อยละของหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ คร งแรกก อนหร อเท าก บ 12 ส ปดาห (ไม น อยกว าร อยละ 60) ร อยละก อนหร อ 12 ส ปดาห ร อยละก อนหร อ 12 ส ปดาห สม ทรสาคร กระท มแบน บ านแพ ว เจษฎาฯ รวมท งหมด 50

51 ร อยละของหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ ครบ 5 คร งตามเกณฑ (ไม น อยกว าร อยละ 90) ร อยละ ร อยละ CUP สม ทรสาคร CUP กระท มแบน CUP บ านแพ ว CUP เจษฎาเวชการ รวม 51

52 ร อยละของหญ งหล งคลอดได ร บการด แลครบ 3 คร งตามเกณฑ (ไม น อยกว าร อยละ 65) ร อยละหล งคลอดครบ 3 คร ง ร อยละหล งคลอดครบ 3 คร ง 52

53 ร อยละของเด กต งแต ทารกแรกเก ดจนถ งอาย ต ากว า 6 เด อนแรก ม ค าเฉล ยก นนมแม อย างเด ยว (ไม น อยกว าร อยละ 50 ) ร อยละก นนมแม ร อยละก นนมแม 53

54 ร อยละของเด กอาย 1 ป ท ได ร บว คซ นป องก นโรคห ด (ไม น อยกว าร อยละ 95) 120 ร อยละว คซ นห ด ร อยละว คซ นห ด

55 ร อยละของเด ก 0-2 ป ม ส วนส งระด บด และร ปร างสมส วน (ไม น อยกว าร อยละ 70 ) ร อยละส วนส งระด บด ร ปร างสมส วน ร อยละส วนส งระด บด ร ปร างสมส วน 55

56 ร อยละของเด กปฐมว ย ม ป ญหาฟ นน านมผ (ไม เก นร อยละ 57) 80 ร อยละฟ นน านมผ ร อยละฟ นน านมผ

57 ร อยละของเด กอาย ต ากว า 3 ป ได ร บการตรวจช องปาก ไม น อยกว าร อยละ 70 ร อยละตรวจช องปาก ร อยละตรวจช องปาก 57

58 ร อยละของเด กอาย ต ากว า 3 ป ได ร บการฝ กท กษะการแปรงฟ นไม น อยกว าร อยละ ผลงาน(ร อยละ) ผลงาน(ร อยละ)

59 ร อยละของเด กอาย ต ากว า 3 ป ท ม ความเส ยงฟ นผ ได ร บการทาฟล ออไรด วาร น ช ไม น อยกว าร อยละ 50 ร อยละฟล ออไรด วาน ช ร อยละฟล ออไรด วาน ช 59

60 ร อยละของสตร ป ม การตรวจเต านมด วยต วเอง (ไม น อยกว าร อยละ ร อยละ 30-70ป ตรวจเต านม ร อยละ 30-70ป ตรวจเต านม

61 ร อยละของสตร ป ได ร บการตรวจค ดกรองมะเร งปากมดล ก สะสมถ งป 2557 ( ไม น อยกว าร อยละ 80) ร อยละ 30-60ป ตรวจมะเร งปากมดล ก ร อยละ 30-60ป ตรวจมะเร งปากมดล ก 61

62 ร อยละของประชาชนอาย ป ได ร บการค ดกรองเบาหวาน/ความด นโลห ตส ง ไม น อยกว าร อยละ ร อยละ15-34ป ค ดกรองDM/HT ร อยละ15-34ป ค ดกรองDM/HT

63 ร อยละของผ ส งอาย ผ พ การท ได ร บการพ ฒนาท กษะทางกายและใจ (ไม น อยกว าร อยละ 80) ผลงาน(ร อยละ) ผลงาน(ร อยละ) 63

64 ร อยละ35-59 ค ดกรองเบาหวาน ร อยละ35-59ป ค ดกรองHT ร อยละ35-59 ค ดกรองเบาหวาน ร อยละ35-59ป ค ดกรองHT ร อยละการวางแผนครอบคร ว ร อยละส งอาย ค ดครองDM/ HT ร อยละการวางแผนครอบคร ว ร อยละส งอาย ค ดครองDM/ HT 64

65 ร อยละร บบร การแพทย แผนไทย ร อยละของ ER ท ม ค ภาพ ผลงาน(ร อยละ) ร อยละร บบร การแพทย แผนไทย ผลงาน(ร อยละ)

66 แผนพ ฒนาส ขภาพจ งหว ดสม ทรสาคร 20 แผนงาน แผนงานการด แลส ขภาพสตร ต งครรภ และเด ก 0-5 ป 1. สถานการณ สตร ต งครรภ มาฝากครรภ ท งหมด 5617 คน 2. มาฝากก อน 12 ส ปดาห 2054 คน ค ดเป นร อยละ น อยกว าผลงานทางเขต 3. และสตร ฝากครรภ ครบ 5 คร ง ตามเกณฑ ร อยละ น อยกว าผลงานของเขต 66

67 สาเหต ของป ญหา 1. ไม อยากหย ดงานมาฝากครรภ 2. ไม ม เง นมาจ ายค าเจาะเล อด 3. ครรภ หล งไม ให ความตระหน ก 4. ครรภ ไม พ งประสงค ไม อยากให ใครทราบ 67

68 มาตรการท ส าค ญ 1. ค นหาสาเหต ท แท จร ง ในการมาฝากครรภ ช า และ ฝากครรภ ไม ครบ - โครงการค นหาสาเหต ของการฝากครรภ ช า และฝาก ครรภ ไม ครบ 5 คร งตามเกณฑ - ก จกรรม ส มภาษณ มารดาท มาคลอด แล วฝากครรภ ช า และฝากครรภ ไม ครบ อย างน อยโรงบาลละ 100 คน และว เคราะห สาเหต ท แท จร ง (Root Cause Analy sis) 68

69 มาตรการท ส าค ญ 2. ม ผ ร บผ ดชอบด แลส ขภาพสตร ต งครรภ และเด ก 0-5 ป เป นการ เฉพาะ - ก จกรรม แต งต ว MCH Broad - แต งต ง MCH Manager จ งหว ด - แต งต ง MCH Manager อาเภอ ม หน าท ประสานงานจ ดทาแผน ไปส การปฏ บ ต การต ดตาม ประเม นผล การจ ดการข อม ล และการสอบสวนผลการ ดาเน นงาน 69

70 แผนพ ฒนาส ขภาพจ งหว ด หล กการ แผนงานแก ป ญหาในพ นท การกระจายงบประมาณตามแผน ม แผนปฏ บ ต การระด บจ งหว ด 70

71 ผ จ ดการแผน (Program Manager) หน าท 1. ประสานงานในภาพรวมจ งหว ด 1 อาเภอ 2. การจ ดทาแผน 3. การทาแผนส การปฏ บ ต 4. การต ดตามการประเม นผล 5. การจ ดการข อม ล 6. การรวบรวมผลการดาเน นงาน 71

72 ผ จ ดการแผนงาน 1. ผ จ ดการแผนงานส ขภาพแม และเด ก (MCH Manager) นางว นทนา จาร ปราโมทย 2. ผ จ ดการแผนงานประถมว ย และว ยเร ยน (Child Manager) นางสาวน ศาชล อ นทโชต 3. ผ จ ดการแผนงานส ขภาพว ยร น (Teenage Manager) นางสาวส จาร ม เผ าพ นธ 4. ผ จ ดการแผนงานโรคเร อร ง (NCD Manager) นางสาวจงกล ห นโน 5. ผ จ ดการแผนงานผ ส งอาย (Aging Manager) นางสาวณ ชาภา ต งสก ลระหง 72

73 กลไกการบ รณาการจ งหว ดสม ทรสาคร นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ด สม ทรสาคร นพ.ช ยร ตน เวชพาน ช MCH นางพ ไลร ตน บ ญว ว ฒน คทง.ว ยเร ยน นางพ ไลร ตน บ ญว ว ฒน คทง.ว ยร น นพ.สมพนธ นวร ตน คทง.ว ยทางาน นพ.สมพนธ นวร ตน คทง.ส งอาย นพ.สมพนธ นวร ตน กล มงานส งเสร ม กล มงานควบค มโรค กล มงานท นต กล มงานส งเสร ม กล มงานควบค มโรค กล มงานท นต กล มงานส งเสร ม กล มงานควบค มโรค กล มงานประก น กล มงานส งเสร ม กล มงานควบค มโรค กล มงานประก น กล มงานส งเสร ม กล มงานประก น กล มงานท นต กล มงานควบค มโรค MCH Manager นางว นทนา จาร ปราโมทย Child Manager นางสาวน ศาชล อ นทโชต Teenage Manager นางสาวส จาร ม เผ าพ นธ NCD Manager นางสาวจงกล ห นโน Aging Manager นางสาวณ ชาภา ต งสก ลระหง เม อง = นางญาดา เม อง = นางสาวณ ฐกานต เม อง = ณ ฐกานต เม อง = นางสายฝน เม อง = นางญาดา แบน = นางสาวอ ญร นทร แบน = นางสาวส ก ญญา แบน = ภ ร โชต แบน = นางศศ ญาร ชต แบน = นางกรส ร แพ ว = นางสาวน นท นภ ส แพ ว = นางสาวจร สดาว แพ ว = นางสาวน นท นภ ส แพ ว = นางสาวไฟจ ตร แพ ว = นางสาวจร สดาว 73

74 สร ปแผนงานการด แลส ขภาพสตร ต งครรภ ม 9 มาตรการ ม 25 โครงการ งบประมาณ PPB 618,000 บาท PPA 901,850 บาท กองท นท นตกรรม 10,000 บาท งบกองท นตาบล 978,600 บาท รวม 2,508,450 บาท 74

75 แผนงานด แลส ขภาพเด ก 0-5 ป สถานการณ เด กอาย 1 ป จานวน 6,172 คน ได ร บว ดซ นห ด 5,836 คนค ดเป นร อยละ เด กอาย 2 ป ได ร บว ดซ น ว ด ซ น DTP4 5,492 คน ค ดเป นร อยละ ว ดซ น OPV4 5,492 คน ค ดเป นร อยละ ว ดซ น JE2 75

76 มาตรการส าค ญ ประเม นความครอบคล ม และให ว ดซ นให ครอบคล ม โดยใช Setting WCC ค ณภาพ ศ นย เด กเล กค ณภาพ และสารวจการได ร บ ว ดซ นจาก โรงพยาบาล และคล น กเอกชน 76

77 ผ จ ดการแผนงาน 1. MCH Manager จ งหว ด : นางว นทนา จาร ปราโมทย 2. MCH Manager อาเภอเม อง : ณ ฐกานต โรจน ช ว น 3. MCH Manager อาเภอกระท มแบน : นางศศ ญาร ชต น นทไพบ ลย 4. MCH Manager อาเภอบ านแพ ว : น.ส.ไพจ ตร พรหมช ย 77

78 3 มาตรการพ ฒนาคล น ก ANC ค ณภาพ 3. มาตรการพ ฒนาคล น ก ANC ค ณภาพ สามารถเฝ าระว ง ค นหา ให บร การ และส งต อการต งครรภ ท ม ความเส ยง และผ ดปกต ได อย างครบถ วนครอบคล ม Thalasemia,Down Syndrom HIV,Hepatitis Anemia Iodine Defficiency High Risk Pregnancy Dental Health 78

79 4.ส งเสร มการฝากครรภ เช งร ก 4.ส งเสร มการฝากครรภ เช งร ก ต งกลว ธ ฝากท องท กท ฟร ท กส ทธ (Health Card) ก จกรรม : จาหน าย Health Card ในสตร ต งครรภ ท กส ทธ 5. พ ฒนา LR ค ณภาพ 79

80 งานท นตสาธารณส ข เด กอาย น อยกว า 3 ป ได ร บการตรวจช องปาก ร อยละ ผ ด แลได ร บผ ดชอบการสอนแปรงฟ น ร อยละ สาเหต ท นตบ คลากรประจา รพ.สต. 20 แห ง ท นตบ คลากรหม นเว ยน 11 แห ง พยาบาลว ชาช พท ผ านการอบรม ทาฟล ออไรด วาน ช 7แห ง 80

81 มาตรการ มาตรการท 1 รณรงค ท นตส งเสร มส ขภาพ CUP เม อง โดย ใช ท นตบ คลากรจากกระท มแบน และบ านแพ ว (ลงแขก) มาตรการท 2 ฝ กอบรมพยาบาลเวชปฏ บ ต และเจ า พน กงานสาธารณส ข ให สามารถทาก จกรรมท นตส ขภาพ ใน รพ.สต. 81

82 โครงการ รณรงค ท นตส งเสร มส ขภาพ CUP เม อง อบรมเช งปฏ บ ต การเจ าหน าท รพ.สต. CUP เม องให บร การ ส งเสร มท นตส ขภาพให ครบ 100% 23 รพ.สต. 82

83 สร ปแผนงานด านท นตส ขภาพ มาตรการสาค ญ 2 มาตรการ โครงการสาค ญ 17 โครงการ งบประมาณกองท นท นตกรรม 170,800 บาท 83

84 สถานการณ เร องการค ดกรองพ ฒนาการเด ก เด กอาย 0-2 ป จานวน คน ได ร บการค ดกรองพ ฒนาการตาม แบบอนาม ย 55 จานวน คน พบว า ม พ ฒนาการสมว ย คนค ดเป นร อยละ 97.6 ม พ ฒนาการล าช า 514 คน ค ดเป นร อยละ 2.4 จะพบว า ผลงานการค ดกรองม พ ฒนาการสมว ยมากกว าเกณฑ ของเขตมาก แสดงว า การค ดกรองขาดประส ทธ ภาพ สาเหต และป ญหา 1. บ คลากรใน รพ.สต. ขาดท กษะ 2. การค ดกรองในเด กเล กอาจไม พบพ ฒนาการล าช า 84

85 มาตรการในการแก ไข 1. อบรมเช งปฏ บ ต การให พยาบาลว ชาช พใน รพ.สต. ม ความสามารถ และ ท กษะในการค ดกรองพ ฒนาการ เด กอาย น อย กว า 5 ป มากข น เป นการอบรม เจ าหน าท ค ดกรองระด บท 1 เป าหมาย การฝ กอบรม ป 2556 ครบ 55 รพ.สต. 85

86 มาตรการในการแก ไข 2. เล อกกล มอาย ท เหมาะสมในการค ดกรอง เพ อสามารถค นหาเด กพ ฒนาการล าช าได มากข นค อกกล มอาย 18 เด อน 30 เด อน และ 42 เด อน 86

87 มาตรการในการแก ไข 3. อบรมเช งปฏ บ ต การพยาบาลค ดกรอง ในคล น กเด กด ใน โรงพยาบาลท ง 3 แห ง เพ อให สามารถค ดกรอง พ ฒนาการล าช า ท ส งจาก รพ.สต. เป นการอบรม พยาบาลค ดกรองระด บท 2 ในคล น กเด กด โรงพยาบาล สม ทรสาคร โรงพยาบาลกระท มแบน และโรงพยาบาล บ านแพ วให สามารถย นย น 4 โรค ค อ ออร ท สต ค สมาธ ส น Mental retardation และ Learning difficialcy 87

88 มาตรการในการแก ไข 4. อบรมพยาบาลส งเสร มพ ฒนาการในคล น ก เด กด ในโรงพยาบาลท ง 3 แห ง เพ อค ดกรอง เด กท ส งเสร มพ ฒนาการแล ว ไม ตอบสนอง ให ก บก มารแพทย จ ตเวชเด ก ทาการบาบ ด และส งเสร มพ ฒนาการต อไป 88

89 มาตรการในการแก ไข รวม 5 มาตรการ 17 โครงการ งบประมาณ PPB 151,950 บาท PPA 451,500 บาท งบกองท นตาบล 3,173,600 บาท รวม 3,777,050 บาท 89

90 แผนงานการด แลส ขภาพเด กว ยเร ยน (6-12 ป ) เด กว ยเร ยน 27,262 คน ร ปร างสมส วน 22,222 คน ค ดเป นร อยละ เด ก 6-14 ป 39,391 คน เป นโรคอ วน 3,035 คน ร อยละ 7.70 เด กป. 1 จานวน 7055 คน ได ร บการเคล อบหล มร องฟ น 3,155 คน ร อยละ

91 สาเหต ของป ญหา 1. โรงเร ยนขนาดใหญ ได ร บความร วมม อน อย เจ าหน าท ให บร การไม เพ ยงพอ โดยเฉพาะใน CUP เม อง 2. โรงเร ยนไม ยอมดาเน นการก บ รพ.เอกชน 91

92 มาตรการส าค ญ 1. ให ความส าค ญในการเคล อบหล มร องฟ น ในฟ นแท โดยท นต บ คลากร 2. ทาโครงการรณรงค เคล อบหล มร องฟ น โดยขาดความร วมม อ จาก CUP กระท มแบน บ านแพ ว (ลงแขก) 3. บ รณาการเร องโรคอ วนและฟ นผ จากขนมหวาน น าอ ดลม โครงการควบค มการบร โภคน าอ ดลม ในโรงเร อน โครงการเสร มพล งผ ปกครองเร องการบร โภคน าอ ดลม ขนม หวาน และขนมขบเค ยว 92

93 สร ปแผนงานด แลส ขภาพเด กว ยเร ยน มาตรการ 7 มาตรการ โครงการ 43 โครงการ งบประมาณ PPB 1,574,000 บาท PPA 4,704,837 บาท PP สน บสน น 2,000 บาท งบกองทนตาบล 10,000 บาท กองท นท นตกรรม 1,021,090 บาท รวม 7,311,927 บาท 93

94 แผนงานด แลส ขภาพว ยร น (15-21 ป ) สถานการณ เด กว ยร นเป นโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ร อยละ มารดาคลอดบ ตรอาย น อยกว า 20 ป ร อยละ พฤต กรรมการใช สารเสพต ดรายใหม เพ มข น สภาพป ญหาในว ยร น เร องเอดส เพศส มพ นธ การต งครรภ ในว ยร นและยาเสพย ต ด 94

95 สาเหต 1. ม เพศส มพ นธ โดยไม ต งใจ 2. ขาดท กษะการปฏ เสธ 3. ครอบคร วแตกแยก ขาดผ ให คาปร กษา 95

96 มาตรการส าค ญ 1. ค นหาผ ม พล งอานาจ ท จะด งด ดให ว ยร นมาขอคาปร กษา และเช อฟ งเม อแนะนาต กเต อน 2. อบรมเช งปฏ บ ต และเสร มพล งผ ให คาปร กษา ให ม ความร มากข น และต ดตามผลการให คาปร กษาอย าง ต อเน อง 3. พ ฒนา Psychosocial clinic ให ความช วยเหล อกล มเส ยง ได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. Teen Manager เป นผ ร บผ ดชอบท งระด บจ งหว ด และ ระด บ CUP 96

97 มาตรการส าค ญ 5. พ ฒนาเคร อข าย 1 รร. 1 รพ. (OSOH) ให ดาเน นงาน อย างม ประส ทธ ภาพ 6. ป องก นการต งครรภ ซ าในว ยร นโดยใช ว ธ การค มกาเน ด แบบก งถาวร เช น Norplant IUD 7. ถ งยางอนาม ย 100% ท กท ท กเวลาโดยเฉพาะบร เวณ สถานบร การบ าน อสม. หน วยบร การของร ฐ 97

98 สร ปแผนงานการด แลส ขภาพว ยร น (15-21 ป ) มาตรการ 7 มาตรการ โครงการ 22 โครงการ งบประมาณ PPB 287,265 บาท PPA 1,425,050 บาท PP สน บสน น 50,000 บาท อ นๆ (สสจ.) 2,000,000 บาท รวม 3,762,315 บาท 98

99 แผนงานด แลส ขภาพว ยทางาน (15-59 ป ) ร อยละประชาชนอาย ป ได ร บการค ดกรองเบาหวาน ไม น อยกว าร อยละ ร อยละประชาชนอาย ป ได ร บการค ดกรองความด น โลห ตส ง ไม น อยกว าร อยละ

100 แผนงานด แลส ขภาพว ยทางาน (15-59 ป ) สาเหต การค ดกรองโรคเร อร งย งไม ครอบคล มโดยเฉพาะ กล มประก นส งคม ท ข นทะเบ ยนก บโรงพยาบาล เอกชน ระบบข อม ล 43 แฟ มย งไม สมบ รณ คล น ก NCD ค ณภาพย งไม คลอบคล ม 100

101 มาตรการส าค ญ 1. พ ฒนา NCD คล น กให ครอบคล ม ร อยละ พ ฒนาศ กยภาพ NCD Manager ระด บจ งหว ด และระด บCUP ให ม ประส ทธ ภาพ 3. พ ฒนากระบวนการปร บเปล ยนพฤต กรรมโดยเน นก จกรรม ปร บพฤต กรรมรายบ คคลให ผ ป วยเป นคนเล อก พฤต กรรม ท ต องการปร บเปล ยนผ จ ดการราย CUP (CUP Manager) เป น ผ ให กาล งใจ และเสร มพล งจนผ ป วยปร บเปล ยนพฤต กรรมได สาเร จ เน นค ณภาพการปร บเปล ยนพฤต กรรมท ย งย น ไม เน น ปร มาณ เน นความต อเน อง 101

102 มาตรการส าค ญ 4. รณรงค ค ดกรองกล มเส ยงเน นกล มประก นส งคมรณรงค ค ดกรองภาวะแทรกซ อนในผ ป วยเบาหวานและผ ป วย ความด นโลห ตส ง (ลงแขก) เด อน ธ นวาคม มกราคม CUP เม อง เด อน ก มภาพ นธ CUP กระท มแบน เด อน ม นาคม CUP บ านแพ ว 102

103 สร ปมาตรการในการด แลว ยทางาน (15 59 ป ) มาตรการ โรคความด นโลห ตส ง และเบาหวาน 3 มาตรการ 31 โครงการ มาตรการโรคมะเร ง 4 มาตรการ 18 โครงการ รวม 49 โครงการ PPB 6,507,800 บาท PPA 3,244,950 บาท PP สน บสน น 1,858,600 บาท งบกองทนตาบล 1,531,250 บาท รวม 14,692,600 บาท 103

104 แผนงานด แลส ขภาพผ ส งอาย และ ผ พ การ สถานการ จ งหว ดสม ทรสาครม ผ ส งอาย 49,098 คน ค ดเป นร อยละ ประเม น ADL (สภาวะการพ งพ ง) ต ดส งคม 48,144 คน ร อยละ ต ดบ าน 6,581 คน ร อยละ ต ดเต ยง 1,394 คน ร อยละ

105 การส ารวจสภาวะส ขภาพ เป นความด นโลห ตส ง 14,229 คน ร อยละ เป นเบาหวาน 6,914 คน ร อยละ ไขม นส ง 460 คน ร อยละ 6.82 กระด กข อเท าเส อม 4,119 คน ร อยละ 7.24 โรคห วใจ 1,055 คน ร อยละ 1.88 หลอดเล อดสมอง 471 คน ร อยละ 0.84 น อยกว าการส ารวจ ร อยละ

106 มาตรการส าค ญ 1. จ ดต ง Aging Manager ระด บจ งหว ดและระด บอาเภอ 2. รณรงค ค ดกรอง สภาวะการพ งพ ง (ADL) 3. รณรงค ค ดกรองส ขภาพ 6 โรคเป นราย CUP (ลงแขก) 4. ส งต อผ ส งอาย โรคสายตาเล อนราง และข อเข าเส อม เพ อร กษา อย างถ กต อง 5. ส งเสร มการใส ฟ นประด ษฐ และรากฟ นเท ยมไททาเน ยม 6. ส งเสร มกายอ ปกรณ และขาเท ยมในผ พ การขาขาด 106

107 สร ปมาตรการโครงการในการด แลส ขภาพผ ส งอาย ผ พ การ มาตรการ 5 มาตรการ โครงการ 22 โครงการ งบประมาณ PPB 1,873,875 บาท PPA 1,732,500 บาท กองท นท นตกรรม 662,000 บาท รวม 4,268,378 บาท 107

108 แผนงานอาหารปลอดภ ย สภาพป ญหา 1.ผล ตภ ณฑ ส ขภาพม ค ณภาพไม สม าเสมอ 2.ผล ตภ ณฑ ส ขภาพไม ได มาตรฐาน 3.ผ บร โภคขาดความร และเป นเหย อโฆษณา มาตรการส าค ญ 1.พ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายผ บร โภค 2.พ ฒนากลไก การเฝ าระว ง จ ดการป ญหา 3.จ ดลาด บส นค าไม ปลอดภ ยและจ ดการแก ไขป ญหา 108

109 สร ปมาตรการและโครงการ มาตรการ 4 มาตรการ โครงการ 29 โครงการ งบประมาณ Non UC 681,835 บาท PP สน บสน น 284,550 บาท กองท นตาบล 698,700 บาท อ นๆ 344,900 บาท รวม 2,009,985 บาท 109

110 แผนงานการม ส วนร วมภาคประชาชน งาน อสม. สถานการณ จ งหว ดสม ทรสาครม อสม. รวม 3,520 คน ผ านการอบรม อสม.เช ยวชาญ 2,203 คน ค ดเป นร อยละ ป ญหา 1.การอบรม อสม.เช ยวชาญ น อยกว าภาพรวมของเขต 2.การอบรมเจาะเล อดปลายน วไม ครอบร อยละ

111 มาตรการส าค ญ 1.พ ฒนาศ กยภาพ อสม. 2.พ ฒนาศ กยภาพชมรม อสม. 3.พ ฒนาประส ทธ ภาพ อสม.ในการข บเคล อนระบบส ขภาพ มาตรการ 4 มาตรการ โครงการ 3 โครงการ งบประมาณ PP สน บสน น 127,600 บาท กองท นตาบล 180,000 บาท อ นๆ 294,500 บาท รวม 602,100 บาท 111

112 งานกองท นตาบล สถานการณ องค การปกครองส วนท องถ น 37 แห ง เข าร วมกองท นพ ฒนาส ขภาพตาบล 37 แห ง ร อยละ 100 รายร บกองท น 154,730, บาท รายจ าย 84,361, บาท คงเหล อ 70,368, บาท ป ญหา : ทาโครงการด วยงบกองท นน อย 112

113 มาตรการ พ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการบร หารกองท น โครงการ 1 โครงการ งบประมาณ PP สน บสน น 127,600 บาท กองท นตาบล 180,000 บาท อ นๆ 294,500 บาท รวม 602,100 บาท 113

114 แผนงานควบค มโรคต ดต อ โรคไข เล อดออก สถานการณ อ ตราป วย ต อประชากรแสนคน 912 คน อาเภอเม อง อ ตราป วยต อประชากรแสนคน 694 คน ตาบลบางน าจ ด , ตาบลท าทราย , ตาบลคอกกระบ อ สภาพป ญหา เก ดผ ป วยซ าในร ศม 100 เมตร ท ตาบลท าทราย ภายใน 28 ว น (Secondary Infection) ในอาเภอเม อง (Cup ว ช ยเวช) 114

115 มาตรการแก ไข 1.มาตรการป องก น กาจ ดล กน าย งลาย โดยรณรงค 5 ป. 1 ข. จานวน 4 คร ง คร งท 1 15 ก มภาพ นธ 2557 คร งท 2 15 พฤษภาคม 2557 คร งท 3 15 ส งหาคม 2557 คร งท 4 15 พฤศจ กายน

116 มาตรการป องก น Secondary Infection โดยใช ย ทธศาสตร ช วโมง - รายงาน Cup โดยด วน - ควบค มการแพร ระบาดท บ านผ ป วย โดยใช มาตรการ - กางม งให ผ ป วย - ฉ ดสารเคม ฆ าย งในบ าน - ทายาก นย งให ท กคนในบ าน ป องก นย งก ด 116

117 2. 3 ว น - ส ารวจค า CI,HI โดยท ม SRRT อาเภอ - รณรงค 5 ป. 1 ข. ในร ศม 100 เมตร 3. 3 ส ปดาห - ส ารวจค า CI,HI โดยท ม SRRT อาเภอ - รณรงค 5 ป. 1 ข. ในร ศม 100 เมตร 117

118 มาตรการส าค ญ 3 มาตรการ โครงการ 14 โครงการ งบประมาณ PPA PP สน บสน น 6,443,930 บาท 400,000 บาท กองท นตาบล 738,176 บาท รวม 7,852,106 บาท 118

119 โรคอ จจาระร วง สถานการณ อ ตราป วย 1, ต อประชากรแสนคน อ จจาระร วงอย างแรง ไม พบ แสนคน พบในเด กน อยกว า 5 ป อ ตรา ต อประชากร ร ปแบบการระบาด 1 ป เว น 2 ป 119

120 โรคอ จจาระร วง สภาพป ญหา 1. จ งหว ดสม ทรสาครเป นคร วโลกด านอาหารทะเล 2. ระบบประปาบาดาล ไม เต มคลอร น 3. ม แรงงานต างด าว และแรงงานย ายถ นมาก มาตรการส าค ญ รณรงค ก นของร อน ใช ช อนกลาง ล างม อบ อยๆ และถ ายลงส วม 120

121 มาตรการ 3 มาตรการ โครงการ 14 โครงการ งบประมาณ PPB 76,500 บาท PPA 433,500 บาท กองท นตาบล 24,550 บาท รวม 534,550 บาท 121

122 โรคว ณโรค สถานการณ 1. ผ ป วย New + น อยกว าการคาดการณ 744 ราย 762 ราย 2. ผลส ารวจของร กษา ร อยละ ต า สาเหต ตาย ร อยละ ขาดยา ร อยละ

123 มาตรการส าค ญ 1. เร องการค นหาและร กษาด วยระบบ DOTS 2. ผสมผสานการร กษา ว ณโรค ก บเอดส 3. การพ ฒนาคล น ก ว ณโรค ค ณภาพ 4. พ ฒนาฐานข อม ล TB CM 123

124 มาตรการส าค ญ 7 มาตรการ โครงการ 15 โครงการ งบประมาณ Non UC 30,280 บาท PPB 70,000 บาท PPA 230,500 บาท กองท นตาบล 14,340 บาท อ นๆ 939,450 บาท รวม 1,284,570 บาท 124

125 สร ปแผนงานท งหมด 20 แผนงาน โครงการ 310 โครงการ งบประมาณ Non UC 6,182,915 บาท PPB 13,671,840 บาท PPA 19,809,217 บาท PP สน บสน น 4,156,750 บาท กองท นท นตกรรม 1,877,440 บาท กองท นตาบล 8,544,444 บาท อ นๆ 15,146,450 บาท รวมท งส น 69,441,278 บาท 125

126 แผนงานพ ฒนาระบบบร หารส ขภาพ 10 สาขา -รายละเอ ยดนาเสนอ ณ โรงพยาบาลสม ทรสาคร -โครงการท งหมด 4 โครงการ งบประมาณหมวดอ นๆ 1,352,000 บาท 126

127 แผนพ ฒนาระบบส งต อ โครงการท งหมด 3 โครงการ งบประมาณ PP สน บสน น 1,000,000 บาท 127

128 แผนพ ฒนาค ณภาพบร การ โครงการท งหมด งบประมาณ Non UC 4 โครงการ 72,000 บาท 128

129 แผนงานการแพทย ฉ กเฉ นและอ บ ต ภ ย โครงการท งหมด งบประมาณ Non UC 3 โครงการ 375,000 บาท 129

130 แผนงานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด สถานการณ การบาบ ด ยาเสพต ด ป 2556 ผ เข าร บการบาบ ดท กระบบ 1,941 คน อาย ป จานวน 647 คน อาย 25 ป ข นไป จานวน 1,294 คน 130

131 ระบบการบาบ ดร กษา ฟ นฟ สมรรถภาพ ผ ป วยยาเสพต ด ระบบสม ครใจ 1,316 คน ระบบบ งค บบาบ ด 325 คน ระบบต องโทษ 300 คน รวม 1,941 คน 131

132 การต ดตามผ ผ านการบาบ ด ผ ผ านการบาบ ด 1,941 คน ต ดตามได 1,397 คน ค ดเป นร อยละ 72.4 ในระบบสม ครใจ ค ดเป นร อยละ ,316 คน ต ดตามได 1,158 คน ในภาพรวมจากการต ดตามอย างน อย 4 คร งต อป ม ผ ป วยต ดยาเสพต ด เล กยาได ร อยละ

133 มาตรการส าค ญ 1. ค นหาผ เสพ/ผ ต ดยาเสพต ด 2. บาบ ดร กษา ฟ นฟ สภาพและพ ฒนาค ณภาพช ว ต 3. ต ดตาม ด แลช วยเหล อผ ผ านการบาบ ดร กษา ป องก นการ กล บไปเสพซ า 133

134 แผนงานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด มาตรการ 4 มาตรการ โครงการ 6 โครงการ งบประมาณ Non UC 1,060,000 บาท PPB 30,000 บาท รวม 1,090,000 บาท 134

135 แผนงานโครงการพระราชดาร จ งหว ดสม ทรสาครได น อมน าโครงการTo Be Number One ในท ลกระหม อมหญ งอ บลร ตน ราชก ญญาศ ร ว ฒนาพรรณวด มา ดาเน นการต งแต ป พ.ศ

136 ผลการดาเน นงาน สมาช ก To Be Number One 206,639 คน ชมรมท กประเภท 233 ชมรม สถานประกอบการ 148 ชมรม สถานศ กษา 80 ชมรม ในช มชน 5 ชมรม 136

137 แผนการขยายชมรม To Be Number One ป 2557 ในสถานประกอบการ 3 ชมรม ในสถานศ กษา 3 ชมรม ในช มชน 2 ชมรม 137

138 มาตรการ 3 มาตรการ โครงการ 7 โครงการ งบประมาณ PPA 230,600 บาท อ นๆ 727,800 บาท รวม 958,400 บาท 138

139 แผนงานพ ฒนาระบบข อม ล สถานการณ เน องจากท ง 5 Cup ในจ งหว ดสม ทรสาคร ใช โปรแกรมในการประมวลผลข อม ลต างก นย งไม สามารถ เช อมต อข อม ลได ทาให 43 แฟ มข อม ล ไม สมบ รณ ประเม นผลไม ได 139

140 มาตรการส าค ญ 1.ปร บปร งโปรแกรมข อม ลให สามารถเช อมต อก นได 2.ปร บปร งค ณภาพข อม ลให ครบถ วนสมบ รณ ภายใน ป

141 มาตรการ 7 มาตรการ โครงการ 4 โครงการ งบประมาณ Non UC 200,000 บาท อ นๆ 5,290,000 บาท รวม 5,490,000 บาท 141

142 สถานการณ แผนงานด านการเง นการคล งส ขภาพ (CFO) โรงพยาบาลสม ทรสาคร ความเส ยง ระด บ 3 โรงพยาบาลกระท มแบน ความเส ยง ระด บ 0 ค ณภาพทางบ ญช ท ง 2 โรงพยาบาลอย ระด บ 5 142

143 มาตรการส าค ญ 1.พ ฒนาแผนด านการเง นการคล ง 2.เฝ าระว งสถานการณ ทางการเง น 3.พ ฒนาระบบตรวจสอบภายใน 4.พ ฒนาค ณภาพทางบ ญช 143

144 มาตรการ 5 มาตรการ โครงการ 5 โครงการ งบประมาณ Non UC PP สน บสน น 3,583,800 บาท 406,200 บาท รวม 3,990,000 บาท 144

145 แผนงานบร หารกาล งคน -จร ยธรรม สภาพป ญหา - ขาดแคลนพยาบาลว ชาช พ - ม ภาระการจ างล กจ างช วคราวด วยเง นบาร ง 145

146 มาตรการส าค ญ 1.การปร บเกล ยอ ตรากาล งตามภาระงาน 2.ทาแผนกาล งคนตาม Service Plan 3.ปฐมน เทศข าราชการใหม ให ม ประส ทธ ภาพ มาตรการ 3 มาตรการ โครงการ 2 โครงการ งบประมาณ Non UC 180,000 บาท 146

147 แผนงานบร หารเวชภ ณฑ สถานการณ / สภาพป ญหา ค าใช จ ายด านยา เวชภ ณฑ ไม ใช ยา ว สด ช นส ตร ว สด ร งส ว สด ท นตกรรม ม แนวโน มส งข น จ ดซ อยาร วมในระด บจ งหว ดป ละ 1 คร ง ว สด การแพทย ช นส ตร ร งส ท นตกรรม ย งไม ได ดาเน นการ 147

148 ผลการดาเน นงาน ต นท นค ายา โรงพยาบาลสม ทรสาคร ลดลง % โรงพยาบาลกระท มแบน ลดลง 7.4 % โรงพยาบาลบ านแพ ว(องค การมหาชน) เพ มข น 5.34 % ต นท นว สด การแพทย -ช นส ตร โรงพยาบาลสม ทรสาคร เพ มข น % โรงพยาบาลกระท มแบน เพ มข น % โรงพยาบาลบ านแพ ว(องค การมหาชน) เพ มข น 4.73% 148

149 ต นท นว สด ท นตกรรม โรงพยาบาลสม ทรสาคร ลดลง % โรงพยาบาลกระท มแบน เพ มข น % โรงพยาบาลบ านแพ ว(องค การมหาชน) เพ มข น 55.67% ต นท นว สด ร งส โรงพยาบาลสม ทรสาคร ลดลง % โรงพยาบาลกระท มแบน เพ มข น % โรงพยาบาลบ านแพ ว(องค การมหาชน) เพ มข น % 149

150 ต นท นว สด การแพทย ท วไป โรงพยาบาลสม ทรสาคร เพ มข น % โรงพยาบาลกระท มแบน ลดลง % โรงพยาบาลบ านแพ ว(องค การมหาชน) เพ มข น % 150

151 มาตรการส าค ญ 1.พ ฒนาการบร หารเวชภ ณฑ โดยการซ อยาร วมระด บเขต/ระด บจ งหว ด 2.สน บสน นการใช ยา Generic Name ท ม ค ณภาพเท ยบเท ายา Original มาตรการ 5 มาตรการ โครงการ 1 โครงการ งบประมาณ PP สน บสน น 27,800 บาท 151

152 แผนงานพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดซ อจ ดจ าง สถานการณ โรงพยาบาลสม ทรสาครและโรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน)ไม ได ร บจ ดสรรงบลงท น Cupกระท มแบนได ร บจ ดสรรงบลงท น 4 รายการ 1.อาคารหอผ ป วย 5 ช น 32,587,200 บาท 2.เคร องช วยหายใจ 1 เคร อง 760,000 บาท 3.ต กผ ป วยนอก อ บ ต เหต 5 ช น 86,964,100 บาท 4.ย น ตทาฟ นรพ.สต.ดอนไก ด 1 เคร อง 438,000 บาท 152

153 ผลงาน ลงนามในส ญญาเร ยบร อยท ง 4 รายการ คร ภ ณฑ 30 ต ลาคม 2556 ส งก อสร าง 30 พฤศจ กายน

154 สร ปแผนปฏ บ ต งานป กล มส งเสร มป องก น 5 แผนงาน โครงการ 195 งบประมาณ 38,664,967 บาท ร อยละ โครงการ 2.กล ม Area Health 4 แผนงาน โครงการ 76 โครงการ งบประมาณ 12,013,311 บาทร อยละ

155 สร ปแผนปฏ บ ต งานป กล มบร การ 4 แผนงาน โครงการ 14 โครงการ งบประมาณ 2,799,000 บาท ร อยละ กล มพ ฒนาค ณภาพ 3 แผนงาน โครงการ 17 โครงการ งบประมาณ 7,538,400 บาท ร อยละ

156 สร ปแผนปฏ บ ต งานป กล มบร หาร 4 แผนงาน โครงการ 8 โครงการ งบประมาณ 8,395,600 บาท ร อยละ 6.44 รวมท งส น 20 แผนงาน 310 โครงการ งบประมาณ 69,441,278 บาท 156

157 กระบวนการดาเน นงานระบบข อม ล 157

158 ข นตอนการด าเน นงาน ใช เป าหมาย DB pop ป ๒๕๕๗ จ งหว ดสม ทรสาคร หน วยบร การท กแห งปร บปร งตาราง PERSON (ก.ค.-ก.ย.๕๖) กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สสจ.ประสานขอข อม ล Text file DBPop จากกล มงานประก นฯ แล วส งให เขตพ นท ฯ (ต ลาคม ๒๕๕๖) กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร ร บข อม ล DBPop Excel File จาก เขต จ ดการข อม ลตามกล มต วช ว ดในภาพจ งหว ด/อ าเภอ กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร จ ดส งข อม ลเป าหมายตามกล มให ส าน กงานเขตบร การส ขภาพท ๕ และด าเน นการส งข อม ลรายช อประชากรรายอ าเภอ/ ต าบลให แต ละอ าเภอ อ าเภอ/ต าบลแยกข อม ลตามกล มเป าหมาย เพ อใช เป นเป าหมายในการด าเน นงาน 158

159 การดาเน นการเก ยวก บระบบข อม ล ป ๒๕๕๗ 1.ม การต งเป าหมายงานในแต ละกล มว ยโดยใช DBPop ของจ งหว ดซ ง แยกลงถ งราย CUP และประกาศใช เป นเป าหมายของจ งหว ด ตรวจสอบเป าหมายประชากรภาพจ งหว ด/CUP จาก Smart Office 2.ต ดรายช อประชากรแยกรายตาบลส งให ก บพ นท เพ อแยกกล ม ประชากรตามเป าหมายแต ละงาน 3.ม การฝ กอบรมเร องการจ ดเก บและบ นท กข อม ลเฉพาะงาน / การ ตรวจสอบค ณภาพข อม ล 4.ว เคราะห ผลการดาเน นงานในป ๒๕๕๖ เป นราย CUP ในต วช ว ดท ไม ผ านเกณฑ ตามต วช ว ดป ๒๕๕๖ (ส งข น Smart Office) 159

160 160

161 การดาเน นการเก ยวก บระบบข อม ล ป ๒๕๕๗ 5.การส งข อม ล 21/43 แฟ มจากหน วยบร การท กส ปดาห 6.การตรวจสอบค ณภาพข อม ลม การตรวจสอบ ในระด บ อาเภอ/จ งหว ด การร บส ง / ครบถ วน งาน IT ค ณภาพข อม ล กล มงานประก นส ขภาพ ( คณะทางาน ) แก ไขป ญหาในส วนท ม ป ญหา เฉพาะเร อง 7.จ ดทารายงานประจาป สร ปผลการดาเน นงานตาม ต วช ว ดในแต ละงาน 161

162 ป ญหาการดาเน นงานด านข อม ล. การส งข อม ล 21 แฟ มส งได ท กแห งท ง รพ.และ รพ. สต. ส วนการดาเน นงาน 43 แฟ มของโรงพยาบาล ท กแห งย งไม สามารถดาเน นการส งมาได 162

163 163

ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง

ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง เสนอ คณะผ ตรวจราชการและน เทศงาน กระทรวงสาธารณส ข รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 ระหว างว นท 17 19 ก มภาพ นธ 2558 สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส

More information

ย ทธศาสตร เป าหมาย และต วช ว ด กระทรวงสาธารณส ข ประจาป พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร เป าหมาย และต วช ว ด กระทรวงสาธารณส ข ประจาป พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร เป าหมาย และต วช ว ด กระทรวงสาธารณส ข ประจาป พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข ว นท 26 ก นยายน 2557 คำนำ ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข ได กาหนดให ม การบ รณาการย ทธศาสตร กระทรวงสาธารณส ข โดยจ

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงพยาบาลท าใหม อ าเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เร อง ขออน

More information

ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย

ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย ค ม อการดาเน นงาน ประจาป 2558 ของ กรมอนาม ย กองแผนงาน 14 ต ลาคม 2557 สารบ ญ ส วนท 1 นโยบาย 1 นโยบายร ฐบาลของคณะร ฐมนตร พลเอกประย ทธ จ นทร โอชานายกร ฐมนตร 2 หน า นโยบายกระทรวงสาธารณส ข 3 นโยบายและมาตรการการส

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย คานา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 255 8 ฉบ บน ได จ ดทาข น โดยรวบรวมโครงการของศ นย อนาม ยท 3 ตามกล มว ย ได แก กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น, กล มว ยทางาน, กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม และงานตามพ นธก จ ท งโครงการท

More information

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง ผลกระทบต อระบบบร การส ขภาพจากการย ายถ นของ แรงงานอาเซ ยนเม อประเทศไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community): กรณ ศ กษาเคร อข าย บร การส ขภาพ เคร อข ายท

More information

การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ แผนส ขภาพจ งหว ดเคร อข าย:CUP

การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ แผนส ขภาพจ งหว ดเคร อข าย:CUP การจ ดทาแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ แผนส ขภาพจ งหว ดเคร อข าย:CUP กระบวนการจ ดทาแผนส ขภาพระด บเขต การว เคราะห ป จจ ย ทางย ทธศาสตร การกาหนดท ศทาง ของเขต การจ ดทาแผนส ขภาพ เขต, จ งหว ด การอน ม

More information

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป 2555 1 1 1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล

More information

สร ปผลการน เทศงานระด บจ งหว ด รอบท 1/2557 ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดหนองบ วล าภ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ

สร ปผลการน เทศงานระด บจ งหว ด รอบท 1/2557 ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดหนองบ วล าภ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ 1 สร ปผลการน เทศงานระด บจ งหว ด รอบท 1/2557 สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดหนองบ วลาภ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 CUP เม อง (ว นท 3 ม นาคม 2557) กล มงานท นตสาธารณส ข 1. เจ าหน าท ให บร การประชาชนอย างสม าเสมอและเป

More information

ขย คใหม สร างส งคมส ขภาพด ว ถ ธรรม ว ถ ไทย จ งหว ดก าแพงเพชร : " ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดก าแพงเพชร

ขย คใหม สร างส งคมส ขภาพด ว ถ ธรรม ว ถ ไทย จ งหว ดก าแพงเพชร :  ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดก าแพงเพชร Page 1 of 19 (ร าง) ช ดก จกรรมบ รณาการงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรคลงส ท องถ น(Community Approach : Setting Package) และช ดก จกรรมธนาคารว ถ ธรรม ว ถ ไทย (Human Approach) สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดกาแพงเพชร

More information

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ค ม อการบร หารงานบร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม และก จการพ เศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ บร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม ก จการพ เศษ 12 02 ~ ๑ ~ คานา การดาเน นงานด านบร การว ชาการ เป

More information

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

More information

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558

แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วนตาบลเพ มพ นทร พย ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงานกองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน ประจาป งบประมาณ 2558 โดย กองท นหล กประก นส ขภาพ องค การบร หารส วน อาเภอบ านนาสาร จ งหว ดส ราษฎร ธาน - สาเนาค ฉบ บ - ประกาศกองท นหล กประก นส ขภาพองค การบร

More information

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข ก ค าน า ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามได จ ดท าเอกสารน ข น เพ อให หน วยงานภายในเคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเน นการจ ดท าตามกรอบแนวทางการจ

More information

บทนา การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว

บทนา การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว บทนา 1 การจ ดการกาล งคนด านสาธารณส ขเพ อเสร มสร างความเข มแข ง ระบบบร การสาธารณส ข โดย น กส ขภาพครอบคร ว ศ.นพ.ประเวศ วส กล าวว า เป าหมายไปให ถ ง Goal ของการสร างส ขภาวะ ค อ Begin with the end in mind

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

นายส ว ฒน มห ตน ร นดร ก ล ผ อานวยการโรงพยาบาลสวนปร ง

นายส ว ฒน มห ตน ร นดร ก ล ผ อานวยการโรงพยาบาลสวนปร ง คำนำ รายงานประจ าป 2555 (Annual Report) เป นเคร องม อท บ งช การด าเน นงาน เสม อนกระเงาท สะท อนภาพการด าเน นงานของโรงพยาบาลในรอบป ท ผ านมา โรงพยาบาลสวนปร งได ม ความก าวหน าในการ พ ฒนาด านต างๆ อย างต อเน

More information

การพ ฒนาเกณฑ การจ ดการก ำล งคน ของสหว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๕

การพ ฒนาเกณฑ การจ ดการก ำล งคน ของสหว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๕ การพ ฒนาเกณฑ การจ ดการก ำล งคน ของสหว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖ ก นยายน ๒๕๕๕ ส ำน กบร หารการสาธารณส ข ส ำน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข การพ ฒนาเกณฑ การจ ดการก ำล งคนของสหว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำน กบร หารการสาธารณส ข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗

แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗ แนวทางการด าเน นงานท นตสาธารณส ข ประจ าป 255๗ ส าน กท นตสาธารณส ข กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ค าน า ปากค อประต ส ส ขภาพ ซ งช องปากเป นส วนหน งของการม ส ขภาพด ช วยเสร มค ณภาพช ว ต เพราะ ป ญหาส ขภาพช องปากจะส

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ( ร างท ๒/๒๕๕๔ )

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ( ร างท ๒/๒๕๕๔ ) มาตรฐานการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ด ( ร างท ๒/๒๕๕๔ ) จากการประช มร บฟ งความค ดเห นและว พากย โดยผ ทรงค ณว ฒ ว นท ๔ พฤษภาคม

More information

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร

รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร 1. ล กษณะองค กร รายงานผลการดาเน นการ(Application Report) กรมส ขภาพจ ต --------------------------------------------------- ส วนท 1 ล กษณะสาค ญขององค กร ก. ล กษณะพ นฐานของส วนราชการ พ นธก จหล กของกรมส ขภาพจ

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของ เทศบาลตาบลภ ผาแดง อาเภอหนองว วซอ จ งหว ดอ ดรธาน คานา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 กาหนดให องค กรปกครองส วนท องถ

More information

ค าน า กองว ชาการและแผนงาน

ค าน า กองว ชาการและแผนงาน ค าน า แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.2554 2556) ถ อว าเป นเคร องม อส าค ญอย างย งท จะช วย ว เคราะห สภาพป ญหา ความต องการของท องถ นเพ อน าไปส การก าหนดจ ดม งหมายในการพ ฒนาการก าหนด ภารก จ และแนวทางการด าเน นงานอย างเป

More information

การประเม นตนเอง โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ป งบประมาณ 2555

การประเม นตนเอง โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ป งบประมาณ 2555 การประเม นตนเอง โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ป งบประมาณ 2555 โรงพยาบาลท าช าง จ งหว ดส งห บ ร องค ประกอบท 1 การนาองค กรและการบร หาร องค ประกอบท 1 การนาองค กรและการบร หาร ด ชน 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา นโยบาย

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร

แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร แผนพ ฒนาสามป ( พ.ศ.2556-2558 ) องค การบร หารส วนตาบลว ดขวาง อาเภอโพทะเล จ งหว ดพ จ ตร คานา องค การบร หารส วนตาบลจะต องจ ดทาแผนพ ฒนาท องถ นของตนเอง ตามกฎหมายการกาหนด แผนและข นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542

More information