นายแพทย ส ร ยะ วงศ คงคาเทพ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "นายแพทย ส ร ยะ วงศ คงคาเทพ"

Transcription

1 นายแพทย ส ร ยะ วงศ คงคาเทพ ผ ตรวจราชการกระทรวงสาธารณส ข ดร.นพ.พงษ สว สด ร ตนแสง สาธารณส ขน เทศก ด วยความย นด ย ง 1

2 ผ บร หารส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสม ทรสาคร นายแพทย ช ยร ตน เวชพาน ช นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดสม ทรสาคร นายแพทย สมพนธ นวร ตน นายแพทย เช ยวชาญด านเวชกรรมป องก น เภส ชกรสมจ ตต จ นทร อ มพร เภส ชกรเช ยวชาญ (ด านเภส ชสาธารณส ข) นางพ ไลร ตน บ ญว ว ฒน ร กษาการฯ น กว ชาการสาธารณส ขเช ยวชาญ (ด านส งเสร มพ ฒนา) น.ส.ศ ร ล กษณ มณ ประเสร ฐ น กว ชาการสาธารณส ขช านาญการพ เศษ 2

3 รองนายแพทย สาธารณส ขจ งหว ด สม ทรสาคร นายแพทย สมพนธ นวร ตน นายแพทย เช ยวชาญด านเวชกรรมป องก น เภส ชกรสมจ ตต จ นทร อ มพร เภส ชกรเช ยวชาญ (ด านเภส ชสาธารณส ข) นางพ ไลร ตน บ ญว ว ฒน ร กษาการฯ น กว ชาการสาธารณส ข เช ยวชาญ(ด านส งเสร มพ ฒนา) น.ส.ศ ร ล กษณ มณ ประเสร ฐ น กว ชาการสาธารณส ขช านาญการพ เศษ 3

4 กล มงานงานบร หารท วไป นางว นนา ชาญว ฒ ล อชาก ล นางว ณา อย ส ข ธ รการ พ สด นางน ล บล อ มทอง การเง น 4

5 กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สาธารณส ข น.ส.วาร ณ เส ยงบ ญ น.ส.ฉอ อน แก วส ขแท นายจ กษว ฎ จ ลสว สด นางช จ ต เสาว เฉล ม นายว ระพงษ นวลเน อง นายส พจน เส อขา น.ส.ณ ชาภ ทร ว ดบ ญเล ยง นายฉ ตรตะว น เจนกาญจนร กษ น.ส.ภ ทรน นท ปานร กษา 5

6 กล มงานค มครองผ บร โภคด านสาธารณส ข เภส ชกรอร ณศร บ ญมาศ ร 6

7 กล มงานประก นส ขภาพ นางลาว ณย มอญใต นายศ ภกร ภาชโร นางธ ต ร ตน ศ ร พ บ ลย นางอ บล ศร ประเสร ฐ นางภาว ณ หงษ เจร ญ น.ส.ราตร อ งก ลานนท 7

8 กล มงานควบค มโรค นายอร ณ แสงแก ว 8

9 กล มงานส งเสร มส ขภาพ นางว นทนา จาร ปราโมทย น.ส.กรรณ กา ราชเว ยง น.ส.ว นพร มาบ นด ษ นางส ท ศา อ าพลว ร ยะพ นธ น.ส.ณ ชาภา ต งสก ลระหง น.ส.น ศาชล อ นทโชต น.ส.ส จาร ม เผ าพ นธ 9

10 กล มงานท นตสาธารณส ข ทพ.ญ.ประภ สสร ปร ชาว บ ลย น.ส.ส ร ณ ฎฐ เท ยนสว าง น.ส.อ ฐธนกาญจน ม ตรจ งหร ด น จร นทร ก ลอ ปราช 10

11 กล มงานพ ฒนาค ณภาพและร ปแบบบร การ นายสรช ย หลาสาคร นางพ ภ ทรา จ ลสว สด นางเมตตา ศ ลาช ย น.ส.ด จดาว เง นช ง น.ส.พ ชราภรณ หม นจง น.ส.ส ภาวด ฟองฟ ง น.ส.ธ ดาร ตน ว งพ ก ล 11

12 กล มงานทร พยากรบ คคล นางพจนา อ นทรา นางนภาล ย เพชรเวศน นางธน นทร ร ฐ แคล วเกษตรกรณ น.ส.พรพรรณ เกต ลา 12

13 กล มงานน ต การ นายช มพล นาคอ อน นายอภ ชน ส งส ข น.ส.ร ตต กาล อ ท ย 13

14 งานพ ฒนาระบบส ขภาพแรงงานต างด าว นายโสภณา ต บ ญมา 14

15 งานส าน กเลขาน การและอานวยการ นางกฤชวรรณ วงค อาไพ 15

16 พน กงานข บรถ ช าง แม บ าน คนสวน 16

17 17

18 เม องประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประว ต ศาสตร 18

19 19

20 ว ส ยท ศน ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดสม ทรสาคร ภายในป ๒๕๕๙ ประชาชนจ งหว ดสม ทรสาคร จะม ส ขภาพ แข งแรงเพ มข น เพ อพ ฒนาเศรษฐก จจ งหว ดสม ทรสาครให เต บโตเป นคร วโลก 20

21 ค าน ยมร วม SAKHON S : SHARE VISION : ม งม นบรรล ว ส ยท ศน ร วมก น A : ACHIEVEMENT : ม งเน นผลส มฤทธ ในงานท ท า K : KNOWLEDGE : ใช ความร เป นฐานในงานท ปฏ บ ต H : HONOR : จงร กภ กด ในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย O : ORGANIZATION FOCUS : เน นการพ ฒนาองค กรให ม ประส ทธ ภาพ N : NETWORK : พ ฒนาการม ส วนร วมของภาค เคร อข ายในการ บร หารจ ดการระบบส ขภาพแบบไร รอยต อ 21

22 พ นธก จ ( VISION ) 1. บร หารจ ดการระบบส ขภาพบนฐานความร และข อม ลพ นฐาน 2. จ ดระบบบร การต งแต ระด บปฐมภ ม จนถ งระด บตต ยภ ม ให ม ค ณภาพ ครอบคล ม ได มาตรฐาน บร การส งต อม ประส ทธ ภาพไร รอยต อ 3. พ ฒนาการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย ในการจ ดระบบบร การท ครบถ วน ครอบคล มท กกล มประชากรเป าหมาย 22

23 เป าประสงค (GOAL ) 1. อาย คาดเฉล ยเม อแรกเก ด ไม น อยกว า 80 ป 2. อาย คาดเฉล ยของการม ส ขภาพด ไม น อยกว า 72 ป 23

24 ย ทธศาสตร การดาเน นงาน ย ทธศาสตร ท 1.พ ฒนาส ขภาพตามกล มว ย ย ทธศาสตร ท 2.พ ฒนาและจ ดระบบบร การท ม ค ณภาพมาตรฐาน ครอบคล ม ประชาชนสามารถเข าถ งบร การได ย ทธศาสตร ท 3.พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เพ อสน บสน นการ จ ดบร การท ม ประส ทธ ภาพ ย ทธศาสตร ท 4.พ ฒนาการม ส วนร วมของภาค เคร อข าย เพ อ สน บสน นระบบบร การท ม ค ณภาพได มาตรฐานไร รอยต อ 24

25 อาเภอบ านแพ ว อาเภอกระท มแบน อาเภอเม องสม ทรสาคร 25

26 การปกครองและประชากร (ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2553) อาเภอ ตาบล หม บ าน เทศบาล อบต. ประชากร เม อง กระท มแบน บ านแพ ว รวม , , , ,812 ท มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ( 31 ธ นวาคม 2555) 26

27 ประชากรตามทะเบ ยนราษฎร ประชากร ป พ.ศ. ชาย หญ ง รวม Sex Ratio , , , , , , , , ท มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ ว นท 31 ธ นวาคม

28 ประชากรแยกรายส ทธ ตาม DBPOP อาเภอ เพศ ชาย หญ ง รวม เม องสม ทรสาคร 244, , ,584 กระท มแบน 115, , ,458 บ านแพ ว 55,619 60, ,543 รวม 416, , ,585 ท มา : ข อม ล DBPOP ของสาน กงานหล กประก นส ขภาพ ป ๒๕๕๗ 28

29 ร อยละของประชากรจ งหว ดสม ทรสาครแยกรายอาเภอ เม องสม ทรสาคร กระท มแบน บ านแพ ว 14% 28% 58% 29

30 ประชากรจ งหว ดสม ทรสาครรายอาเภอแยกตามส ท อาเภอ ส ทธ ข าราชการ ประก นส งคม ประก น ส ขภาพ อ น ๆ รวม เม องสม ทรสาคร 14, , ,251 4, ,584 กระท มแบน 10, , ,478 5, ,458 บ านแพ ว 3,808 25,561 86, ,543 รวม 28, , ,299 10, ,585 ท มา : ข อม ลประชากร DBPOP จาก สปสช.เด อนต ลาคม ๒๕๕๖ 30

31 แผนภ ม ร อยละของประชากรจ งหว ดสม ทรสาครแย 1% 3% 44% ข าราชการ 52% ประก นส งคม ประก นส ขภาพ อ น ๆ 31

32 โครงสร างและเกณฑ การจ ดกล มประชากรเป าหมาย ป 2557 จากฐานข อม ล DBPop เขตบร การท 5 กล ม จ านวนเป าหมาย ช อกล มเป าหมาย CUP ท (คน) สม ทรสาคร ว ช ยเวช เจษฎา กระท มแบน บ านแพ ว 1 เด กแรกเก ด ถ ง 6 เด อน 29 ว น 3, เด กแรกเก ด ถ ง 11 เด อน 29 ว น 5, เด กอาย ครบ 1 ป 5, เด กอาย ครบ 1 ป 6 เด อน 9, เด กอาย ครบ 2 ป 12, เด กอาย ครบ 2 ป 6 เด อน 16, เด กอาย ครบ 3 ป 19, เด กอาย ต ากว า 3 ป 19, เด กแรกเก ด ถ ง 3 ป (11 ด. 29 ว.) 26, เด กอาย ครบ 4 ป 26, เด กอาย ครบ 5 ป 33, เด กแรกเก ด ถ ง 5 ป (11 ด. 29 ว.) 40, เด กอาย ครบ 3 ป ถ ง 5 ป (11 ด. 29 ว.) 20, เด กอาย ครบ 6 ถ ง 12 ป (11 ด. 29 ว.) 49,

33 กล ม ช อกล มเป าหมาย จ านวน เป าหมาย CUP ท (คน) สม ทรสาคร ว ช ยเวช เจษฎา กระท มแบน บ านแพ ว 15 สตร อาย ครบ 30 ถ ง 70 ป (11 ด. 29 ว.) 258, สตร อาย ครบ 30 ถ ง 60 ป (11 ด. 29 ว.) 239, อาย ครบ 15 ป ข นไป 751, อาย ครบ 15 ป - 34 ป (11 ด. 29 ว.) 329, อาย ครบ 35 ป - 59 ป (11 ด. 29 ว.) 351, อาย ครบ 60 ป ข นไป 70, เด กว ยเร ยน อาย ครบ 5-14 ป (11 ด. 29 ว.) 70, เด กว ยร น อาย ครบ ป (11 ด. 29 ว.) 81, หญ งอาย ครบ ป (11 ด. 29 ว.) 24, ประชากรอาย ครบ ป (11 ด. 29 ว.) 51, ประชากร DBPop ท งหมดของจ งหว ด 855, ประชากรส ทธ ประก นส งคม 446, ประชากรส ทธ ข าราชการ 28, ประชากรท ม ป ญหาสถานะและส ทธ 1, เพ ม ประชากรอาย 30 ถ ง 59 ป 11 ด. 29 ว 236, ประชากรอาย 30 ป ถ ง 69 ป 11 ด.29 ว 257,

34 โรงพยาบาลภาคร ฐและเอกชนในจ งหว ดสม ทรสาคร อาเภอ โรงพยาบาล ร ฐ/ในกาก บฯ จานวน เต ยง รพ./สถานพยาบาล เอกชน จานวน เต ยง รวม รพ. รพ.มหาช ย 1 อ.เม อง สม ทรสาคร (A) รพ.มหาช ย รพ.ศร ว ช ย สถานพยาบาล เจษฎาเวชการ 10 รพ.เอกช ย 100 อ.กระท ม แบน รพ.กระท ม 230 รพ.มหาช ย

35 สถานบร การสาธารณส ขภาคเอกชน จาแนกรายอาเภอ อาเภอ รพ.ม เต ยง สถาน พยาบาล ม เต ยง คล น ก แพทย (แห ง) คล น ก ท นต แพทย (แห ง) สถาน พยาบาล ผด ง ครรภ (แห ง) ร านขาย ยาแผน ป จจ บ น (แห ง) ร านขาย ยาบรรจ เสร จ (แห ง) เม อง กระท มแบน บ านแพ ว ร านขาย ยาแผน โบราณ รวม (แห ง) 35

36 จานวนบ คลากรทางส ขภาพภาคร ฐ หน วยงาน แพทย ท นตแพทย เภส ชกร จานวนบ คลากร พยาบาล ว ชาช พ พยาบาลเทคน ค นวก.สาธารณส ข จพ.สาธารณส ข จพ.ท นตฯ สสจ. สม ทรสาคร รพ. สม ทรสาคร รพ. กระท มแบน รวมจ งหว ด

37 ข อม ลสถานะส ขภาพ สถ ต ช พ (อ ตราการเก ด อ ตราการตาย) เก ด ตาย ป พ.ศ. จ านวน อ ตรา/แสนปชก. จ านวน อ ตรา/แสนปชก

38 สถ ต ช พ (อ ตราการเก ด อ ตราการตาย) ป พ.ศ. อ ตราการเก ด/แสนปชก. ป พ.ศ. อ ตราการตาย/แสนปชก ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป

39 ข อม ลสถานะส ขภาพ อ ตราป วย 10 อ นด บ ลาด บ กล มโรค จ านวน ป วย อ ตรา/แสนปชก. 1 โรคระบบหายใจ โรคเก ยวก บต อมไร ท อ โภชนาการ และเมตาฯ โรคระบบไหลเว ยนเล อด โรคระบบกล ามเน อ รวมโครงร างและเน อเย อย ดเสร ม โรคระบบย อยอาหาร รวมโรคในช องปาก โรคต ดเช อและปรส ต โรคตารวมส วนประกอบของตา โรคผ วหน งและเน อเย อใต ผ วหน ง โรคระบบส บพ นธ ร วมป สสาวะ โรคระบบประสาท ท มา: แบบรายงานสาเหต การป วยของผ ป วยนอกจ งหว ดสม ทรสาคร(รง.504) 39

40 ข อม ลสถานะส ขภาพ โรคต ดต อทางระบาดว ทยา ป วย ลาด บ โรคต ดต อ จ านวน อ ตรา/แสนปชก. 1 อ จจาระร วง ปอดบวม ตาแดง ไข เล อดออก ไข เด งก ม อ เท า ปาก อาหารเป นพ ษ ส กใส ว ณโรคปอด ห ด

41 สถานการณ ไข เล อดออกจ งหว ดสม ทรสาครเม อเท ยบก บจ งหว ดในเขต ส งเป นอ นด บท 38 ของประเทศ ท มา : ข อม ลสาน กระบาดว ทยา กรมควบค มโรค ว นท 11 ธ นวาคม

42 อ ตราป วยด วยโรคไข เล อดออกต อแสนประชากร จาแนกรายอาเภอ จ.สม ทรสาคร ป 2556 อ ตราป วยต อแสนคน แสดงอ ตราป วยต อแสน ปชก.ระด บประเทศ (213.52) เม อง กระท มแบน บ านแพ ว รวมจ งหว ด 42

43 ค า target line, baseline โรคไข เล อดออก ของจ งหว ดสม ทรสาคร ประจาป จำนวนผ ป วย 240 Base line Median Target line มค. กพ. ม ค. เมย. พค. ม ย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. ท มา : ข อม ลระบาดว ทยา ถ งว นท 15 ธ นวาคม

44 อ ตราป วยโรคไข เล อดออกแยกตามกล มอาย 8.66% 3.91% 11.39% 1.66% 1.19% 10.68% 15.54% 0-4 ป 5-9 ป ป ป ป ป ป ป 18.86% % ท มา : ข อม ลระบาดว ทยา ถ งว นท 15 ธ นวาคม

45 การตรวจส ขภาพและประก นส ขภาพคนต างด าว จ งหว ดสม ทรสาคร ป โรงพยาบาล ตรวจ ประก น ตรวจ ประก น รพ.สม ทรสาคร 25,874 53,926 48,223 42,789 28,275 2,784 28,518 1,454 รพ.ว ช ยเวชฯ 37,353 79,463 59,322 63,149 66,702 10,032 36,183 5,557 รพ.กระท มแบน 10,953 19,923 17,226 26,073 19,007 4,405 13,771 1,729 รพ.บ านแพ ว 1,274 2,287 2,019 2,849 2,111 1,413 1, รวม 75, , , , ,095 18,643 79,501 9,129 45

46 การตรวจส ขภาพและประก นส ขภาพคนต างด าว หล งมต ครม. 6 ส งหาคม 2556 (12 ส งหาคม 11 ต ลาคม 2556) ตรวจ/ประก นส ขภาพ สถานพยาบาล 600 2,800 1, รวม สม ทรสาคร 1, ,605 ว ช ยเวชอ นเตอร เนช นแนลฯ 8,156 1, ,798 กระท มแบน 2, ,935 บ านแพ ว รวม 12,144 1, ,532 46

47 5 อ นด บโรคท แรงงานต างด าวเข าร บบร การ ในสถานพยาบาล ป 2556 แผนกผ ป วยนอก แผนกผ ป วยใน โรคระบบทางเด นหายใจ ภาวะแทรกซ อนจากการต งครรภ และ การคลอด โรคระบบกล ามเน อ รวมโครงร าง และ เน อย ดเสร ม ภาวะโภชนาการ การเผาผลาญ พล งงานและต อมไร ท อ โรคระบบย อยอาหาร รวมโรคในช อง ปาก การบาดเจ บจากอ บ ต เหต ว ตถ ภายนอกและสารเคม โรคต ดเช อและปรส ต ระบบการย อยและทางเด นอาหาร โรคผ วหน งและเน อเย อใต ผ วหน ง ผลจากการต งครรภ และการแท ง 47

48 สถานการณ การต งครรภ และการคลอด ของแรงงานต างด าว จ งหว ดสม ทรสาคร ป ต างด าวคลอดในสม ทรสาคร 1,567 2,035 2,125 2,438 2,960 3,686 3,043 2,883 แม ต างด าว อาย < ๒๐ ป คลอดบ ตร แม โลห ตจางHct น อยกว า ๓๓% , ผลเล อด HIV จานวนผ าท องคลอด แท งบ ตร ๐ ๐ เก ดไร ช พ เด กนาหน ก น อยกว า ๒,๕๐๐ กร ม

49 สร ปรายงานต วช ว ดท ไม ผ านเกณฑ ป

50 ร อยละของหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ คร งแรกก อนหร อเท าก บ 12 ส ปดาห (ไม น อยกว าร อยละ 60) ร อยละก อนหร อ 12 ส ปดาห ร อยละก อนหร อ 12 ส ปดาห สม ทรสาคร กระท มแบน บ านแพ ว เจษฎาฯ รวมท งหมด 50

51 ร อยละของหญ งต งครรภ ได ร บการฝากครรภ ครบ 5 คร งตามเกณฑ (ไม น อยกว าร อยละ 90) ร อยละ ร อยละ CUP สม ทรสาคร CUP กระท มแบน CUP บ านแพ ว CUP เจษฎาเวชการ รวม 51

52 ร อยละของหญ งหล งคลอดได ร บการด แลครบ 3 คร งตามเกณฑ (ไม น อยกว าร อยละ 65) ร อยละหล งคลอดครบ 3 คร ง ร อยละหล งคลอดครบ 3 คร ง 52

53 ร อยละของเด กต งแต ทารกแรกเก ดจนถ งอาย ต ากว า 6 เด อนแรก ม ค าเฉล ยก นนมแม อย างเด ยว (ไม น อยกว าร อยละ 50 ) ร อยละก นนมแม ร อยละก นนมแม 53

54 ร อยละของเด กอาย 1 ป ท ได ร บว คซ นป องก นโรคห ด (ไม น อยกว าร อยละ 95) 120 ร อยละว คซ นห ด ร อยละว คซ นห ด

55 ร อยละของเด ก 0-2 ป ม ส วนส งระด บด และร ปร างสมส วน (ไม น อยกว าร อยละ 70 ) ร อยละส วนส งระด บด ร ปร างสมส วน ร อยละส วนส งระด บด ร ปร างสมส วน 55

56 ร อยละของเด กปฐมว ย ม ป ญหาฟ นน านมผ (ไม เก นร อยละ 57) 80 ร อยละฟ นน านมผ ร อยละฟ นน านมผ

57 ร อยละของเด กอาย ต ากว า 3 ป ได ร บการตรวจช องปาก ไม น อยกว าร อยละ 70 ร อยละตรวจช องปาก ร อยละตรวจช องปาก 57

58 ร อยละของเด กอาย ต ากว า 3 ป ได ร บการฝ กท กษะการแปรงฟ นไม น อยกว าร อยละ ผลงาน(ร อยละ) ผลงาน(ร อยละ)

59 ร อยละของเด กอาย ต ากว า 3 ป ท ม ความเส ยงฟ นผ ได ร บการทาฟล ออไรด วาร น ช ไม น อยกว าร อยละ 50 ร อยละฟล ออไรด วาน ช ร อยละฟล ออไรด วาน ช 59

60 ร อยละของสตร ป ม การตรวจเต านมด วยต วเอง (ไม น อยกว าร อยละ ร อยละ 30-70ป ตรวจเต านม ร อยละ 30-70ป ตรวจเต านม

61 ร อยละของสตร ป ได ร บการตรวจค ดกรองมะเร งปากมดล ก สะสมถ งป 2557 ( ไม น อยกว าร อยละ 80) ร อยละ 30-60ป ตรวจมะเร งปากมดล ก ร อยละ 30-60ป ตรวจมะเร งปากมดล ก 61

62 ร อยละของประชาชนอาย ป ได ร บการค ดกรองเบาหวาน/ความด นโลห ตส ง ไม น อยกว าร อยละ ร อยละ15-34ป ค ดกรองDM/HT ร อยละ15-34ป ค ดกรองDM/HT

63 ร อยละของผ ส งอาย ผ พ การท ได ร บการพ ฒนาท กษะทางกายและใจ (ไม น อยกว าร อยละ 80) ผลงาน(ร อยละ) ผลงาน(ร อยละ) 63

64 ร อยละ35-59 ค ดกรองเบาหวาน ร อยละ35-59ป ค ดกรองHT ร อยละ35-59 ค ดกรองเบาหวาน ร อยละ35-59ป ค ดกรองHT ร อยละการวางแผนครอบคร ว ร อยละส งอาย ค ดครองDM/ HT ร อยละการวางแผนครอบคร ว ร อยละส งอาย ค ดครองDM/ HT 64

65 ร อยละร บบร การแพทย แผนไทย ร อยละของ ER ท ม ค ภาพ ผลงาน(ร อยละ) ร อยละร บบร การแพทย แผนไทย ผลงาน(ร อยละ)

66 แผนพ ฒนาส ขภาพจ งหว ดสม ทรสาคร 20 แผนงาน แผนงานการด แลส ขภาพสตร ต งครรภ และเด ก 0-5 ป 1. สถานการณ สตร ต งครรภ มาฝากครรภ ท งหมด 5617 คน 2. มาฝากก อน 12 ส ปดาห 2054 คน ค ดเป นร อยละ น อยกว าผลงานทางเขต 3. และสตร ฝากครรภ ครบ 5 คร ง ตามเกณฑ ร อยละ น อยกว าผลงานของเขต 66

67 สาเหต ของป ญหา 1. ไม อยากหย ดงานมาฝากครรภ 2. ไม ม เง นมาจ ายค าเจาะเล อด 3. ครรภ หล งไม ให ความตระหน ก 4. ครรภ ไม พ งประสงค ไม อยากให ใครทราบ 67

68 มาตรการท ส าค ญ 1. ค นหาสาเหต ท แท จร ง ในการมาฝากครรภ ช า และ ฝากครรภ ไม ครบ - โครงการค นหาสาเหต ของการฝากครรภ ช า และฝาก ครรภ ไม ครบ 5 คร งตามเกณฑ - ก จกรรม ส มภาษณ มารดาท มาคลอด แล วฝากครรภ ช า และฝากครรภ ไม ครบ อย างน อยโรงบาลละ 100 คน และว เคราะห สาเหต ท แท จร ง (Root Cause Analy sis) 68

69 มาตรการท ส าค ญ 2. ม ผ ร บผ ดชอบด แลส ขภาพสตร ต งครรภ และเด ก 0-5 ป เป นการ เฉพาะ - ก จกรรม แต งต ว MCH Broad - แต งต ง MCH Manager จ งหว ด - แต งต ง MCH Manager อาเภอ ม หน าท ประสานงานจ ดทาแผน ไปส การปฏ บ ต การต ดตาม ประเม นผล การจ ดการข อม ล และการสอบสวนผลการ ดาเน นงาน 69

70 แผนพ ฒนาส ขภาพจ งหว ด หล กการ แผนงานแก ป ญหาในพ นท การกระจายงบประมาณตามแผน ม แผนปฏ บ ต การระด บจ งหว ด 70

71 ผ จ ดการแผน (Program Manager) หน าท 1. ประสานงานในภาพรวมจ งหว ด 1 อาเภอ 2. การจ ดทาแผน 3. การทาแผนส การปฏ บ ต 4. การต ดตามการประเม นผล 5. การจ ดการข อม ล 6. การรวบรวมผลการดาเน นงาน 71

72 ผ จ ดการแผนงาน 1. ผ จ ดการแผนงานส ขภาพแม และเด ก (MCH Manager) นางว นทนา จาร ปราโมทย 2. ผ จ ดการแผนงานประถมว ย และว ยเร ยน (Child Manager) นางสาวน ศาชล อ นทโชต 3. ผ จ ดการแผนงานส ขภาพว ยร น (Teenage Manager) นางสาวส จาร ม เผ าพ นธ 4. ผ จ ดการแผนงานโรคเร อร ง (NCD Manager) นางสาวจงกล ห นโน 5. ผ จ ดการแผนงานผ ส งอาย (Aging Manager) นางสาวณ ชาภา ต งสก ลระหง 72

73 กลไกการบ รณาการจ งหว ดสม ทรสาคร นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ด สม ทรสาคร นพ.ช ยร ตน เวชพาน ช MCH นางพ ไลร ตน บ ญว ว ฒน คทง.ว ยเร ยน นางพ ไลร ตน บ ญว ว ฒน คทง.ว ยร น นพ.สมพนธ นวร ตน คทง.ว ยทางาน นพ.สมพนธ นวร ตน คทง.ส งอาย นพ.สมพนธ นวร ตน กล มงานส งเสร ม กล มงานควบค มโรค กล มงานท นต กล มงานส งเสร ม กล มงานควบค มโรค กล มงานท นต กล มงานส งเสร ม กล มงานควบค มโรค กล มงานประก น กล มงานส งเสร ม กล มงานควบค มโรค กล มงานประก น กล มงานส งเสร ม กล มงานประก น กล มงานท นต กล มงานควบค มโรค MCH Manager นางว นทนา จาร ปราโมทย Child Manager นางสาวน ศาชล อ นทโชต Teenage Manager นางสาวส จาร ม เผ าพ นธ NCD Manager นางสาวจงกล ห นโน Aging Manager นางสาวณ ชาภา ต งสก ลระหง เม อง = นางญาดา เม อง = นางสาวณ ฐกานต เม อง = ณ ฐกานต เม อง = นางสายฝน เม อง = นางญาดา แบน = นางสาวอ ญร นทร แบน = นางสาวส ก ญญา แบน = ภ ร โชต แบน = นางศศ ญาร ชต แบน = นางกรส ร แพ ว = นางสาวน นท นภ ส แพ ว = นางสาวจร สดาว แพ ว = นางสาวน นท นภ ส แพ ว = นางสาวไฟจ ตร แพ ว = นางสาวจร สดาว 73

74 สร ปแผนงานการด แลส ขภาพสตร ต งครรภ ม 9 มาตรการ ม 25 โครงการ งบประมาณ PPB 618,000 บาท PPA 901,850 บาท กองท นท นตกรรม 10,000 บาท งบกองท นตาบล 978,600 บาท รวม 2,508,450 บาท 74

75 แผนงานด แลส ขภาพเด ก 0-5 ป สถานการณ เด กอาย 1 ป จานวน 6,172 คน ได ร บว ดซ นห ด 5,836 คนค ดเป นร อยละ เด กอาย 2 ป ได ร บว ดซ น ว ด ซ น DTP4 5,492 คน ค ดเป นร อยละ ว ดซ น OPV4 5,492 คน ค ดเป นร อยละ ว ดซ น JE2 75

76 มาตรการส าค ญ ประเม นความครอบคล ม และให ว ดซ นให ครอบคล ม โดยใช Setting WCC ค ณภาพ ศ นย เด กเล กค ณภาพ และสารวจการได ร บ ว ดซ นจาก โรงพยาบาล และคล น กเอกชน 76

77 ผ จ ดการแผนงาน 1. MCH Manager จ งหว ด : นางว นทนา จาร ปราโมทย 2. MCH Manager อาเภอเม อง : ณ ฐกานต โรจน ช ว น 3. MCH Manager อาเภอกระท มแบน : นางศศ ญาร ชต น นทไพบ ลย 4. MCH Manager อาเภอบ านแพ ว : น.ส.ไพจ ตร พรหมช ย 77

78 3 มาตรการพ ฒนาคล น ก ANC ค ณภาพ 3. มาตรการพ ฒนาคล น ก ANC ค ณภาพ สามารถเฝ าระว ง ค นหา ให บร การ และส งต อการต งครรภ ท ม ความเส ยง และผ ดปกต ได อย างครบถ วนครอบคล ม Thalasemia,Down Syndrom HIV,Hepatitis Anemia Iodine Defficiency High Risk Pregnancy Dental Health 78

79 4.ส งเสร มการฝากครรภ เช งร ก 4.ส งเสร มการฝากครรภ เช งร ก ต งกลว ธ ฝากท องท กท ฟร ท กส ทธ (Health Card) ก จกรรม : จาหน าย Health Card ในสตร ต งครรภ ท กส ทธ 5. พ ฒนา LR ค ณภาพ 79

80 งานท นตสาธารณส ข เด กอาย น อยกว า 3 ป ได ร บการตรวจช องปาก ร อยละ ผ ด แลได ร บผ ดชอบการสอนแปรงฟ น ร อยละ สาเหต ท นตบ คลากรประจา รพ.สต. 20 แห ง ท นตบ คลากรหม นเว ยน 11 แห ง พยาบาลว ชาช พท ผ านการอบรม ทาฟล ออไรด วาน ช 7แห ง 80

81 มาตรการ มาตรการท 1 รณรงค ท นตส งเสร มส ขภาพ CUP เม อง โดย ใช ท นตบ คลากรจากกระท มแบน และบ านแพ ว (ลงแขก) มาตรการท 2 ฝ กอบรมพยาบาลเวชปฏ บ ต และเจ า พน กงานสาธารณส ข ให สามารถทาก จกรรมท นตส ขภาพ ใน รพ.สต. 81

82 โครงการ รณรงค ท นตส งเสร มส ขภาพ CUP เม อง อบรมเช งปฏ บ ต การเจ าหน าท รพ.สต. CUP เม องให บร การ ส งเสร มท นตส ขภาพให ครบ 100% 23 รพ.สต. 82

83 สร ปแผนงานด านท นตส ขภาพ มาตรการสาค ญ 2 มาตรการ โครงการสาค ญ 17 โครงการ งบประมาณกองท นท นตกรรม 170,800 บาท 83

84 สถานการณ เร องการค ดกรองพ ฒนาการเด ก เด กอาย 0-2 ป จานวน คน ได ร บการค ดกรองพ ฒนาการตาม แบบอนาม ย 55 จานวน คน พบว า ม พ ฒนาการสมว ย คนค ดเป นร อยละ 97.6 ม พ ฒนาการล าช า 514 คน ค ดเป นร อยละ 2.4 จะพบว า ผลงานการค ดกรองม พ ฒนาการสมว ยมากกว าเกณฑ ของเขตมาก แสดงว า การค ดกรองขาดประส ทธ ภาพ สาเหต และป ญหา 1. บ คลากรใน รพ.สต. ขาดท กษะ 2. การค ดกรองในเด กเล กอาจไม พบพ ฒนาการล าช า 84

85 มาตรการในการแก ไข 1. อบรมเช งปฏ บ ต การให พยาบาลว ชาช พใน รพ.สต. ม ความสามารถ และ ท กษะในการค ดกรองพ ฒนาการ เด กอาย น อย กว า 5 ป มากข น เป นการอบรม เจ าหน าท ค ดกรองระด บท 1 เป าหมาย การฝ กอบรม ป 2556 ครบ 55 รพ.สต. 85

86 มาตรการในการแก ไข 2. เล อกกล มอาย ท เหมาะสมในการค ดกรอง เพ อสามารถค นหาเด กพ ฒนาการล าช าได มากข นค อกกล มอาย 18 เด อน 30 เด อน และ 42 เด อน 86

87 มาตรการในการแก ไข 3. อบรมเช งปฏ บ ต การพยาบาลค ดกรอง ในคล น กเด กด ใน โรงพยาบาลท ง 3 แห ง เพ อให สามารถค ดกรอง พ ฒนาการล าช า ท ส งจาก รพ.สต. เป นการอบรม พยาบาลค ดกรองระด บท 2 ในคล น กเด กด โรงพยาบาล สม ทรสาคร โรงพยาบาลกระท มแบน และโรงพยาบาล บ านแพ วให สามารถย นย น 4 โรค ค อ ออร ท สต ค สมาธ ส น Mental retardation และ Learning difficialcy 87

88 มาตรการในการแก ไข 4. อบรมพยาบาลส งเสร มพ ฒนาการในคล น ก เด กด ในโรงพยาบาลท ง 3 แห ง เพ อค ดกรอง เด กท ส งเสร มพ ฒนาการแล ว ไม ตอบสนอง ให ก บก มารแพทย จ ตเวชเด ก ทาการบาบ ด และส งเสร มพ ฒนาการต อไป 88

89 มาตรการในการแก ไข รวม 5 มาตรการ 17 โครงการ งบประมาณ PPB 151,950 บาท PPA 451,500 บาท งบกองท นตาบล 3,173,600 บาท รวม 3,777,050 บาท 89

90 แผนงานการด แลส ขภาพเด กว ยเร ยน (6-12 ป ) เด กว ยเร ยน 27,262 คน ร ปร างสมส วน 22,222 คน ค ดเป นร อยละ เด ก 6-14 ป 39,391 คน เป นโรคอ วน 3,035 คน ร อยละ 7.70 เด กป. 1 จานวน 7055 คน ได ร บการเคล อบหล มร องฟ น 3,155 คน ร อยละ

91 สาเหต ของป ญหา 1. โรงเร ยนขนาดใหญ ได ร บความร วมม อน อย เจ าหน าท ให บร การไม เพ ยงพอ โดยเฉพาะใน CUP เม อง 2. โรงเร ยนไม ยอมดาเน นการก บ รพ.เอกชน 91

92 มาตรการส าค ญ 1. ให ความส าค ญในการเคล อบหล มร องฟ น ในฟ นแท โดยท นต บ คลากร 2. ทาโครงการรณรงค เคล อบหล มร องฟ น โดยขาดความร วมม อ จาก CUP กระท มแบน บ านแพ ว (ลงแขก) 3. บ รณาการเร องโรคอ วนและฟ นผ จากขนมหวาน น าอ ดลม โครงการควบค มการบร โภคน าอ ดลม ในโรงเร อน โครงการเสร มพล งผ ปกครองเร องการบร โภคน าอ ดลม ขนม หวาน และขนมขบเค ยว 92

93 สร ปแผนงานด แลส ขภาพเด กว ยเร ยน มาตรการ 7 มาตรการ โครงการ 43 โครงการ งบประมาณ PPB 1,574,000 บาท PPA 4,704,837 บาท PP สน บสน น 2,000 บาท งบกองทนตาบล 10,000 บาท กองท นท นตกรรม 1,021,090 บาท รวม 7,311,927 บาท 93

94 แผนงานด แลส ขภาพว ยร น (15-21 ป ) สถานการณ เด กว ยร นเป นโรคต ดต อทางเพศส มพ นธ ร อยละ มารดาคลอดบ ตรอาย น อยกว า 20 ป ร อยละ พฤต กรรมการใช สารเสพต ดรายใหม เพ มข น สภาพป ญหาในว ยร น เร องเอดส เพศส มพ นธ การต งครรภ ในว ยร นและยาเสพย ต ด 94

95 สาเหต 1. ม เพศส มพ นธ โดยไม ต งใจ 2. ขาดท กษะการปฏ เสธ 3. ครอบคร วแตกแยก ขาดผ ให คาปร กษา 95

96 มาตรการส าค ญ 1. ค นหาผ ม พล งอานาจ ท จะด งด ดให ว ยร นมาขอคาปร กษา และเช อฟ งเม อแนะนาต กเต อน 2. อบรมเช งปฏ บ ต และเสร มพล งผ ให คาปร กษา ให ม ความร มากข น และต ดตามผลการให คาปร กษาอย าง ต อเน อง 3. พ ฒนา Psychosocial clinic ให ความช วยเหล อกล มเส ยง ได อย างม ประส ทธ ภาพ 4. Teen Manager เป นผ ร บผ ดชอบท งระด บจ งหว ด และ ระด บ CUP 96

97 มาตรการส าค ญ 5. พ ฒนาเคร อข าย 1 รร. 1 รพ. (OSOH) ให ดาเน นงาน อย างม ประส ทธ ภาพ 6. ป องก นการต งครรภ ซ าในว ยร นโดยใช ว ธ การค มกาเน ด แบบก งถาวร เช น Norplant IUD 7. ถ งยางอนาม ย 100% ท กท ท กเวลาโดยเฉพาะบร เวณ สถานบร การบ าน อสม. หน วยบร การของร ฐ 97

98 สร ปแผนงานการด แลส ขภาพว ยร น (15-21 ป ) มาตรการ 7 มาตรการ โครงการ 22 โครงการ งบประมาณ PPB 287,265 บาท PPA 1,425,050 บาท PP สน บสน น 50,000 บาท อ นๆ (สสจ.) 2,000,000 บาท รวม 3,762,315 บาท 98

99 แผนงานด แลส ขภาพว ยทางาน (15-59 ป ) ร อยละประชาชนอาย ป ได ร บการค ดกรองเบาหวาน ไม น อยกว าร อยละ ร อยละประชาชนอาย ป ได ร บการค ดกรองความด น โลห ตส ง ไม น อยกว าร อยละ

100 แผนงานด แลส ขภาพว ยทางาน (15-59 ป ) สาเหต การค ดกรองโรคเร อร งย งไม ครอบคล มโดยเฉพาะ กล มประก นส งคม ท ข นทะเบ ยนก บโรงพยาบาล เอกชน ระบบข อม ล 43 แฟ มย งไม สมบ รณ คล น ก NCD ค ณภาพย งไม คลอบคล ม 100

101 มาตรการส าค ญ 1. พ ฒนา NCD คล น กให ครอบคล ม ร อยละ พ ฒนาศ กยภาพ NCD Manager ระด บจ งหว ด และระด บCUP ให ม ประส ทธ ภาพ 3. พ ฒนากระบวนการปร บเปล ยนพฤต กรรมโดยเน นก จกรรม ปร บพฤต กรรมรายบ คคลให ผ ป วยเป นคนเล อก พฤต กรรม ท ต องการปร บเปล ยนผ จ ดการราย CUP (CUP Manager) เป น ผ ให กาล งใจ และเสร มพล งจนผ ป วยปร บเปล ยนพฤต กรรมได สาเร จ เน นค ณภาพการปร บเปล ยนพฤต กรรมท ย งย น ไม เน น ปร มาณ เน นความต อเน อง 101

102 มาตรการส าค ญ 4. รณรงค ค ดกรองกล มเส ยงเน นกล มประก นส งคมรณรงค ค ดกรองภาวะแทรกซ อนในผ ป วยเบาหวานและผ ป วย ความด นโลห ตส ง (ลงแขก) เด อน ธ นวาคม มกราคม CUP เม อง เด อน ก มภาพ นธ CUP กระท มแบน เด อน ม นาคม CUP บ านแพ ว 102

103 สร ปมาตรการในการด แลว ยทางาน (15 59 ป ) มาตรการ โรคความด นโลห ตส ง และเบาหวาน 3 มาตรการ 31 โครงการ มาตรการโรคมะเร ง 4 มาตรการ 18 โครงการ รวม 49 โครงการ PPB 6,507,800 บาท PPA 3,244,950 บาท PP สน บสน น 1,858,600 บาท งบกองทนตาบล 1,531,250 บาท รวม 14,692,600 บาท 103

104 แผนงานด แลส ขภาพผ ส งอาย และ ผ พ การ สถานการ จ งหว ดสม ทรสาครม ผ ส งอาย 49,098 คน ค ดเป นร อยละ ประเม น ADL (สภาวะการพ งพ ง) ต ดส งคม 48,144 คน ร อยละ ต ดบ าน 6,581 คน ร อยละ ต ดเต ยง 1,394 คน ร อยละ

105 การส ารวจสภาวะส ขภาพ เป นความด นโลห ตส ง 14,229 คน ร อยละ เป นเบาหวาน 6,914 คน ร อยละ ไขม นส ง 460 คน ร อยละ 6.82 กระด กข อเท าเส อม 4,119 คน ร อยละ 7.24 โรคห วใจ 1,055 คน ร อยละ 1.88 หลอดเล อดสมอง 471 คน ร อยละ 0.84 น อยกว าการส ารวจ ร อยละ

106 มาตรการส าค ญ 1. จ ดต ง Aging Manager ระด บจ งหว ดและระด บอาเภอ 2. รณรงค ค ดกรอง สภาวะการพ งพ ง (ADL) 3. รณรงค ค ดกรองส ขภาพ 6 โรคเป นราย CUP (ลงแขก) 4. ส งต อผ ส งอาย โรคสายตาเล อนราง และข อเข าเส อม เพ อร กษา อย างถ กต อง 5. ส งเสร มการใส ฟ นประด ษฐ และรากฟ นเท ยมไททาเน ยม 6. ส งเสร มกายอ ปกรณ และขาเท ยมในผ พ การขาขาด 106

107 สร ปมาตรการโครงการในการด แลส ขภาพผ ส งอาย ผ พ การ มาตรการ 5 มาตรการ โครงการ 22 โครงการ งบประมาณ PPB 1,873,875 บาท PPA 1,732,500 บาท กองท นท นตกรรม 662,000 บาท รวม 4,268,378 บาท 107

108 แผนงานอาหารปลอดภ ย สภาพป ญหา 1.ผล ตภ ณฑ ส ขภาพม ค ณภาพไม สม าเสมอ 2.ผล ตภ ณฑ ส ขภาพไม ได มาตรฐาน 3.ผ บร โภคขาดความร และเป นเหย อโฆษณา มาตรการส าค ญ 1.พ ฒนาศ กยภาพเคร อข ายผ บร โภค 2.พ ฒนากลไก การเฝ าระว ง จ ดการป ญหา 3.จ ดลาด บส นค าไม ปลอดภ ยและจ ดการแก ไขป ญหา 108

109 สร ปมาตรการและโครงการ มาตรการ 4 มาตรการ โครงการ 29 โครงการ งบประมาณ Non UC 681,835 บาท PP สน บสน น 284,550 บาท กองท นตาบล 698,700 บาท อ นๆ 344,900 บาท รวม 2,009,985 บาท 109

110 แผนงานการม ส วนร วมภาคประชาชน งาน อสม. สถานการณ จ งหว ดสม ทรสาครม อสม. รวม 3,520 คน ผ านการอบรม อสม.เช ยวชาญ 2,203 คน ค ดเป นร อยละ ป ญหา 1.การอบรม อสม.เช ยวชาญ น อยกว าภาพรวมของเขต 2.การอบรมเจาะเล อดปลายน วไม ครอบร อยละ

111 มาตรการส าค ญ 1.พ ฒนาศ กยภาพ อสม. 2.พ ฒนาศ กยภาพชมรม อสม. 3.พ ฒนาประส ทธ ภาพ อสม.ในการข บเคล อนระบบส ขภาพ มาตรการ 4 มาตรการ โครงการ 3 โครงการ งบประมาณ PP สน บสน น 127,600 บาท กองท นตาบล 180,000 บาท อ นๆ 294,500 บาท รวม 602,100 บาท 111

112 งานกองท นตาบล สถานการณ องค การปกครองส วนท องถ น 37 แห ง เข าร วมกองท นพ ฒนาส ขภาพตาบล 37 แห ง ร อยละ 100 รายร บกองท น 154,730, บาท รายจ าย 84,361, บาท คงเหล อ 70,368, บาท ป ญหา : ทาโครงการด วยงบกองท นน อย 112

113 มาตรการ พ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการบร หารกองท น โครงการ 1 โครงการ งบประมาณ PP สน บสน น 127,600 บาท กองท นตาบล 180,000 บาท อ นๆ 294,500 บาท รวม 602,100 บาท 113

114 แผนงานควบค มโรคต ดต อ โรคไข เล อดออก สถานการณ อ ตราป วย ต อประชากรแสนคน 912 คน อาเภอเม อง อ ตราป วยต อประชากรแสนคน 694 คน ตาบลบางน าจ ด , ตาบลท าทราย , ตาบลคอกกระบ อ สภาพป ญหา เก ดผ ป วยซ าในร ศม 100 เมตร ท ตาบลท าทราย ภายใน 28 ว น (Secondary Infection) ในอาเภอเม อง (Cup ว ช ยเวช) 114

115 มาตรการแก ไข 1.มาตรการป องก น กาจ ดล กน าย งลาย โดยรณรงค 5 ป. 1 ข. จานวน 4 คร ง คร งท 1 15 ก มภาพ นธ 2557 คร งท 2 15 พฤษภาคม 2557 คร งท 3 15 ส งหาคม 2557 คร งท 4 15 พฤศจ กายน

116 มาตรการป องก น Secondary Infection โดยใช ย ทธศาสตร ช วโมง - รายงาน Cup โดยด วน - ควบค มการแพร ระบาดท บ านผ ป วย โดยใช มาตรการ - กางม งให ผ ป วย - ฉ ดสารเคม ฆ าย งในบ าน - ทายาก นย งให ท กคนในบ าน ป องก นย งก ด 116

117 2. 3 ว น - ส ารวจค า CI,HI โดยท ม SRRT อาเภอ - รณรงค 5 ป. 1 ข. ในร ศม 100 เมตร 3. 3 ส ปดาห - ส ารวจค า CI,HI โดยท ม SRRT อาเภอ - รณรงค 5 ป. 1 ข. ในร ศม 100 เมตร 117

118 มาตรการส าค ญ 3 มาตรการ โครงการ 14 โครงการ งบประมาณ PPA PP สน บสน น 6,443,930 บาท 400,000 บาท กองท นตาบล 738,176 บาท รวม 7,852,106 บาท 118

119 โรคอ จจาระร วง สถานการณ อ ตราป วย 1, ต อประชากรแสนคน อ จจาระร วงอย างแรง ไม พบ แสนคน พบในเด กน อยกว า 5 ป อ ตรา ต อประชากร ร ปแบบการระบาด 1 ป เว น 2 ป 119

120 โรคอ จจาระร วง สภาพป ญหา 1. จ งหว ดสม ทรสาครเป นคร วโลกด านอาหารทะเล 2. ระบบประปาบาดาล ไม เต มคลอร น 3. ม แรงงานต างด าว และแรงงานย ายถ นมาก มาตรการส าค ญ รณรงค ก นของร อน ใช ช อนกลาง ล างม อบ อยๆ และถ ายลงส วม 120

121 มาตรการ 3 มาตรการ โครงการ 14 โครงการ งบประมาณ PPB 76,500 บาท PPA 433,500 บาท กองท นตาบล 24,550 บาท รวม 534,550 บาท 121

122 โรคว ณโรค สถานการณ 1. ผ ป วย New + น อยกว าการคาดการณ 744 ราย 762 ราย 2. ผลส ารวจของร กษา ร อยละ ต า สาเหต ตาย ร อยละ ขาดยา ร อยละ

123 มาตรการส าค ญ 1. เร องการค นหาและร กษาด วยระบบ DOTS 2. ผสมผสานการร กษา ว ณโรค ก บเอดส 3. การพ ฒนาคล น ก ว ณโรค ค ณภาพ 4. พ ฒนาฐานข อม ล TB CM 123

124 มาตรการส าค ญ 7 มาตรการ โครงการ 15 โครงการ งบประมาณ Non UC 30,280 บาท PPB 70,000 บาท PPA 230,500 บาท กองท นตาบล 14,340 บาท อ นๆ 939,450 บาท รวม 1,284,570 บาท 124

125 สร ปแผนงานท งหมด 20 แผนงาน โครงการ 310 โครงการ งบประมาณ Non UC 6,182,915 บาท PPB 13,671,840 บาท PPA 19,809,217 บาท PP สน บสน น 4,156,750 บาท กองท นท นตกรรม 1,877,440 บาท กองท นตาบล 8,544,444 บาท อ นๆ 15,146,450 บาท รวมท งส น 69,441,278 บาท 125

126 แผนงานพ ฒนาระบบบร หารส ขภาพ 10 สาขา -รายละเอ ยดนาเสนอ ณ โรงพยาบาลสม ทรสาคร -โครงการท งหมด 4 โครงการ งบประมาณหมวดอ นๆ 1,352,000 บาท 126

127 แผนพ ฒนาระบบส งต อ โครงการท งหมด 3 โครงการ งบประมาณ PP สน บสน น 1,000,000 บาท 127

128 แผนพ ฒนาค ณภาพบร การ โครงการท งหมด งบประมาณ Non UC 4 โครงการ 72,000 บาท 128

129 แผนงานการแพทย ฉ กเฉ นและอ บ ต ภ ย โครงการท งหมด งบประมาณ Non UC 3 โครงการ 375,000 บาท 129

130 แผนงานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด สถานการณ การบาบ ด ยาเสพต ด ป 2556 ผ เข าร บการบาบ ดท กระบบ 1,941 คน อาย ป จานวน 647 คน อาย 25 ป ข นไป จานวน 1,294 คน 130

131 ระบบการบาบ ดร กษา ฟ นฟ สมรรถภาพ ผ ป วยยาเสพต ด ระบบสม ครใจ 1,316 คน ระบบบ งค บบาบ ด 325 คน ระบบต องโทษ 300 คน รวม 1,941 คน 131

132 การต ดตามผ ผ านการบาบ ด ผ ผ านการบาบ ด 1,941 คน ต ดตามได 1,397 คน ค ดเป นร อยละ 72.4 ในระบบสม ครใจ ค ดเป นร อยละ ,316 คน ต ดตามได 1,158 คน ในภาพรวมจากการต ดตามอย างน อย 4 คร งต อป ม ผ ป วยต ดยาเสพต ด เล กยาได ร อยละ

133 มาตรการส าค ญ 1. ค นหาผ เสพ/ผ ต ดยาเสพต ด 2. บาบ ดร กษา ฟ นฟ สภาพและพ ฒนาค ณภาพช ว ต 3. ต ดตาม ด แลช วยเหล อผ ผ านการบาบ ดร กษา ป องก นการ กล บไปเสพซ า 133

134 แผนงานป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด มาตรการ 4 มาตรการ โครงการ 6 โครงการ งบประมาณ Non UC 1,060,000 บาท PPB 30,000 บาท รวม 1,090,000 บาท 134

135 แผนงานโครงการพระราชดาร จ งหว ดสม ทรสาครได น อมน าโครงการTo Be Number One ในท ลกระหม อมหญ งอ บลร ตน ราชก ญญาศ ร ว ฒนาพรรณวด มา ดาเน นการต งแต ป พ.ศ

136 ผลการดาเน นงาน สมาช ก To Be Number One 206,639 คน ชมรมท กประเภท 233 ชมรม สถานประกอบการ 148 ชมรม สถานศ กษา 80 ชมรม ในช มชน 5 ชมรม 136

137 แผนการขยายชมรม To Be Number One ป 2557 ในสถานประกอบการ 3 ชมรม ในสถานศ กษา 3 ชมรม ในช มชน 2 ชมรม 137

138 มาตรการ 3 มาตรการ โครงการ 7 โครงการ งบประมาณ PPA 230,600 บาท อ นๆ 727,800 บาท รวม 958,400 บาท 138

139 แผนงานพ ฒนาระบบข อม ล สถานการณ เน องจากท ง 5 Cup ในจ งหว ดสม ทรสาคร ใช โปรแกรมในการประมวลผลข อม ลต างก นย งไม สามารถ เช อมต อข อม ลได ทาให 43 แฟ มข อม ล ไม สมบ รณ ประเม นผลไม ได 139

140 มาตรการส าค ญ 1.ปร บปร งโปรแกรมข อม ลให สามารถเช อมต อก นได 2.ปร บปร งค ณภาพข อม ลให ครบถ วนสมบ รณ ภายใน ป

141 มาตรการ 7 มาตรการ โครงการ 4 โครงการ งบประมาณ Non UC 200,000 บาท อ นๆ 5,290,000 บาท รวม 5,490,000 บาท 141

142 สถานการณ แผนงานด านการเง นการคล งส ขภาพ (CFO) โรงพยาบาลสม ทรสาคร ความเส ยง ระด บ 3 โรงพยาบาลกระท มแบน ความเส ยง ระด บ 0 ค ณภาพทางบ ญช ท ง 2 โรงพยาบาลอย ระด บ 5 142

143 มาตรการส าค ญ 1.พ ฒนาแผนด านการเง นการคล ง 2.เฝ าระว งสถานการณ ทางการเง น 3.พ ฒนาระบบตรวจสอบภายใน 4.พ ฒนาค ณภาพทางบ ญช 143

144 มาตรการ 5 มาตรการ โครงการ 5 โครงการ งบประมาณ Non UC PP สน บสน น 3,583,800 บาท 406,200 บาท รวม 3,990,000 บาท 144

145 แผนงานบร หารกาล งคน -จร ยธรรม สภาพป ญหา - ขาดแคลนพยาบาลว ชาช พ - ม ภาระการจ างล กจ างช วคราวด วยเง นบาร ง 145

146 มาตรการส าค ญ 1.การปร บเกล ยอ ตรากาล งตามภาระงาน 2.ทาแผนกาล งคนตาม Service Plan 3.ปฐมน เทศข าราชการใหม ให ม ประส ทธ ภาพ มาตรการ 3 มาตรการ โครงการ 2 โครงการ งบประมาณ Non UC 180,000 บาท 146

147 แผนงานบร หารเวชภ ณฑ สถานการณ / สภาพป ญหา ค าใช จ ายด านยา เวชภ ณฑ ไม ใช ยา ว สด ช นส ตร ว สด ร งส ว สด ท นตกรรม ม แนวโน มส งข น จ ดซ อยาร วมในระด บจ งหว ดป ละ 1 คร ง ว สด การแพทย ช นส ตร ร งส ท นตกรรม ย งไม ได ดาเน นการ 147

148 ผลการดาเน นงาน ต นท นค ายา โรงพยาบาลสม ทรสาคร ลดลง % โรงพยาบาลกระท มแบน ลดลง 7.4 % โรงพยาบาลบ านแพ ว(องค การมหาชน) เพ มข น 5.34 % ต นท นว สด การแพทย -ช นส ตร โรงพยาบาลสม ทรสาคร เพ มข น % โรงพยาบาลกระท มแบน เพ มข น % โรงพยาบาลบ านแพ ว(องค การมหาชน) เพ มข น 4.73% 148

149 ต นท นว สด ท นตกรรม โรงพยาบาลสม ทรสาคร ลดลง % โรงพยาบาลกระท มแบน เพ มข น % โรงพยาบาลบ านแพ ว(องค การมหาชน) เพ มข น 55.67% ต นท นว สด ร งส โรงพยาบาลสม ทรสาคร ลดลง % โรงพยาบาลกระท มแบน เพ มข น % โรงพยาบาลบ านแพ ว(องค การมหาชน) เพ มข น % 149

150 ต นท นว สด การแพทย ท วไป โรงพยาบาลสม ทรสาคร เพ มข น % โรงพยาบาลกระท มแบน ลดลง % โรงพยาบาลบ านแพ ว(องค การมหาชน) เพ มข น % 150

151 มาตรการส าค ญ 1.พ ฒนาการบร หารเวชภ ณฑ โดยการซ อยาร วมระด บเขต/ระด บจ งหว ด 2.สน บสน นการใช ยา Generic Name ท ม ค ณภาพเท ยบเท ายา Original มาตรการ 5 มาตรการ โครงการ 1 โครงการ งบประมาณ PP สน บสน น 27,800 บาท 151

152 แผนงานพ ฒนาประส ทธ ภาพการจ ดซ อจ ดจ าง สถานการณ โรงพยาบาลสม ทรสาครและโรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน)ไม ได ร บจ ดสรรงบลงท น Cupกระท มแบนได ร บจ ดสรรงบลงท น 4 รายการ 1.อาคารหอผ ป วย 5 ช น 32,587,200 บาท 2.เคร องช วยหายใจ 1 เคร อง 760,000 บาท 3.ต กผ ป วยนอก อ บ ต เหต 5 ช น 86,964,100 บาท 4.ย น ตทาฟ นรพ.สต.ดอนไก ด 1 เคร อง 438,000 บาท 152

153 ผลงาน ลงนามในส ญญาเร ยบร อยท ง 4 รายการ คร ภ ณฑ 30 ต ลาคม 2556 ส งก อสร าง 30 พฤศจ กายน

154 สร ปแผนปฏ บ ต งานป กล มส งเสร มป องก น 5 แผนงาน โครงการ 195 งบประมาณ 38,664,967 บาท ร อยละ โครงการ 2.กล ม Area Health 4 แผนงาน โครงการ 76 โครงการ งบประมาณ 12,013,311 บาทร อยละ

155 สร ปแผนปฏ บ ต งานป กล มบร การ 4 แผนงาน โครงการ 14 โครงการ งบประมาณ 2,799,000 บาท ร อยละ กล มพ ฒนาค ณภาพ 3 แผนงาน โครงการ 17 โครงการ งบประมาณ 7,538,400 บาท ร อยละ

156 สร ปแผนปฏ บ ต งานป กล มบร หาร 4 แผนงาน โครงการ 8 โครงการ งบประมาณ 8,395,600 บาท ร อยละ 6.44 รวมท งส น 20 แผนงาน 310 โครงการ งบประมาณ 69,441,278 บาท 156

157 กระบวนการดาเน นงานระบบข อม ล 157

158 ข นตอนการด าเน นงาน ใช เป าหมาย DB pop ป ๒๕๕๗ จ งหว ดสม ทรสาคร หน วยบร การท กแห งปร บปร งตาราง PERSON (ก.ค.-ก.ย.๕๖) กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร สสจ.ประสานขอข อม ล Text file DBPop จากกล มงานประก นฯ แล วส งให เขตพ นท ฯ (ต ลาคม ๒๕๕๖) กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร ร บข อม ล DBPop Excel File จาก เขต จ ดการข อม ลตามกล มต วช ว ดในภาพจ งหว ด/อ าเภอ กล มงานพ ฒนาย ทธศาสตร จ ดส งข อม ลเป าหมายตามกล มให ส าน กงานเขตบร การส ขภาพท ๕ และด าเน นการส งข อม ลรายช อประชากรรายอ าเภอ/ ต าบลให แต ละอ าเภอ อ าเภอ/ต าบลแยกข อม ลตามกล มเป าหมาย เพ อใช เป นเป าหมายในการด าเน นงาน 158

159 การดาเน นการเก ยวก บระบบข อม ล ป ๒๕๕๗ 1.ม การต งเป าหมายงานในแต ละกล มว ยโดยใช DBPop ของจ งหว ดซ ง แยกลงถ งราย CUP และประกาศใช เป นเป าหมายของจ งหว ด ตรวจสอบเป าหมายประชากรภาพจ งหว ด/CUP จาก Smart Office 2.ต ดรายช อประชากรแยกรายตาบลส งให ก บพ นท เพ อแยกกล ม ประชากรตามเป าหมายแต ละงาน 3.ม การฝ กอบรมเร องการจ ดเก บและบ นท กข อม ลเฉพาะงาน / การ ตรวจสอบค ณภาพข อม ล 4.ว เคราะห ผลการดาเน นงานในป ๒๕๕๖ เป นราย CUP ในต วช ว ดท ไม ผ านเกณฑ ตามต วช ว ดป ๒๕๕๖ (ส งข น Smart Office) 159

160 160

161 การดาเน นการเก ยวก บระบบข อม ล ป ๒๕๕๗ 5.การส งข อม ล 21/43 แฟ มจากหน วยบร การท กส ปดาห 6.การตรวจสอบค ณภาพข อม ลม การตรวจสอบ ในระด บ อาเภอ/จ งหว ด การร บส ง / ครบถ วน งาน IT ค ณภาพข อม ล กล มงานประก นส ขภาพ ( คณะทางาน ) แก ไขป ญหาในส วนท ม ป ญหา เฉพาะเร อง 7.จ ดทารายงานประจาป สร ปผลการดาเน นงานตาม ต วช ว ดในแต ละงาน 161

162 ป ญหาการดาเน นงานด านข อม ล. การส งข อม ล 21 แฟ มส งได ท กแห งท ง รพ.และ รพ. สต. ส วนการดาเน นงาน 43 แฟ มของโรงพยาบาล ท กแห งย งไม สามารถดาเน นการส งมาได 162

163 163

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013

ร ท นพฤต กรรมและป ก จจ ยเส จจ ย ยง:: บ หร เหล า และอ บ บ หร เหล า ต เ และอ บ หต ในสถานประกอบการ านประกอ 28 มกราคม 2013 ร ท นพฤต กรรมและป จจ ยเส ยง: บ หร เหล า และอ บ ต เหต ในสถานประกอบการ 28 มกราคม 2013 ความหมายของส ขภาวะ ส ขภาวะ หมายถ ง การท บ คคลม ส ขภาพด ครบ 4 ด าน ได แก ก า ย ห ม า ย ถ ง ก า ร ม ร า ง ก า ย ท ส ม บ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล

รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล รายงานการอบรมคร หล กส ตรพ ฒนาศ กยภาพคร ในการจ ดกระบวนการเร ยนร โดยใช ส อ ETV คร งท ๖ คร งท ๖ ว นท ๑๐ ม ถ นายน ๒๕๕๘ กศน.อาเภอนาตาล ท สถานท ร บชม เน อหาก จกรรม ภาพประกอบ ๑ กศน. อำเภอนำตำล หล กส ตรพ ฒนาศ

More information

C U P จ ะ น ะ การด แลครรภ เส ยงของ CUP จะนะ

C U P จ ะ น ะ การด แลครรภ เส ยงของ CUP จะนะ การด แลครรภ เส ยงของ CUP จะนะ จาร วรรณ สมน ก พยาบาลว ชาช พช านาญการ กล มงานเวชปฏ บ ต ครอบคร วและช มชน โรงพยาบาลจะนะ อ าเภอจะนะ จ งหว ดสงขลา ข อม ลท วไป 14 ตาบล 139 หม บ าน ประชากร 98,953 คน ชาย 48,982

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา

รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1 รายงานการกาก บต ดตามการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตรเทคน คการจ ดการเร ยนร ส ความเป นเล ศ กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย ตามโครงการสร างและพ ฒนาเคร อข ายเพ อการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา สาน กงานศ

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย

แผนการจ ดการความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย แผนจ ดความร กรมอนาม ย 2554 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร กรมอนาม ย ช อส วนราช : กรมอนาม ย หน า 1 /1 ประเด นย ทธศาสตร ประเด นย ทธศาสตร ลดป จจ ยเส ยงในเด กว ยเร ยน และว

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information