รายว ชา ท ภาษาไทย 4 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายว ชา ท 22102 ภาษาไทย 4 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก"

Transcription

1 รายว ชา ท ภาษาไทย 4 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก

2 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก ต วช ว ดภาษาไทยระด บม ธยมศ กษาป ท 2 สาระท 1 การอ าน 1. ท 1.1 ม.2/1 อ านออกเส ยงบทร อยแก วและบทร อยกรองได ถ กต อง 2. ท 1.1 ม.2/2 จ บใจความสาค ญ สร ปความ และอธ บายรายละเอ ยดจากเร องท อ าน 3. ท 1.1 ม.2/4 อภ ปรายแสดงความค ดเห นและข อโต แย งเก ยวก บเร องท อ าน 4. ท 1.1 ม.2/5 ว เคราะห และจ าแนกข อเท จจร ง ข อม ลสน บสน น และข อค ดเห นจาก บทความท อ าน 5. ท 1.1 ม.2/7 อ านหน งส อ บทความ หร อคาประพ นธ อย างหลากหลายและประเม น ค ณค าหร อแนวค ดท ได จากการอ านเพ อน าไปแก ป ญหาในช ว ต 6. ท 1.1 ม.2/8 ม มารยาทในการอ าน

3 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก สาระท 2 การเข ยน 7. ท 2.1 ม.2/1 การค ดลายม อต วบรรจงคร งบรรท ด 8. ท 2.1 ม.2/2 เข ยนบรรยายและพรรณนา 9. ท 2.1 ม.2/3 เข ยนเร ยงความ 10. ท 2.1 ม.2/5 เข ยนรายงานการศ กษาค นคว า 11. ท 2.1 ม.2/7 เข ยนว เคราะห ว จารณ และแสดงความร ความค ดเห น หร อโต แย งในเร องท อ าน อย างม เหต ผล 12. ท 2.1 ม.2/8 ม มารยาทในการเข ยน

4 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก สาระท 3 การฟ ง การด การพ ด 13. ท 3.1 ม.2/1 พ ดสร ปใจความสาค ญของเร องท ฟ งและด 14. ท 3.1 ม.2/2 ว เคราะห ข อเท จจร ง ข อค ดเห น และความน าเช อถ อของข าวสารจากส อต างๆ 15. ท 3.1 ม.2/3 ว เคราะห และว จารณ เร องท ฟ งและด อย างม เหต ผล เพ อน าข อค ดมาประย กต ใช ในการดาเน นช ว ต 16. ท 3.1 ม.2/4 พ ดในโอกาสต างๆได ตรงตามว ตถ ประสงค 17. ท 3.1 ม.2/5 พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ศ กษาค นคว าจากการฟ ง การด และการสนทนา 18. ท 3.1 ม.2/6 ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด

5 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก สาระท 4 หล กการใช ภาษาไทย 19. ท 4.1 ม.2/2 ว เคราะห โครงสร างประโยคสาม ญ ประโยครวม และประโยคซ อน 20. ท 4.1 ม.2/4 ใช คาราชาศ พท

6 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก สาระท 5 วรรณคด และวรรณกรรม 21. ท 5.1 ม.2/1 สร ปเน อหาวรรณคด และวรรณกรรมท อ านในระด บท ยากข น 22. ท 5.1 ม.2/2 ว เคราะห และว จารณ วรรณคด วรรณกรรม และวรรณกรรมท องถ นท อ านพร อมยก เหต ผลประกอบ 23. ท 5.1 ม.2/3 อธ บายค ณค าของวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน 24. ท 5.1 ม.2/4 สร ปความร และข อค ดจากการอ านไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง 25. ท 5.1 ม.2/5 ท องจ าบทอาขยานตามท ก าหนดและบทร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ

7 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก

8 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง การละเล น หมายถ ง การละเล นพ นบ าน หมายถ ง

9 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง พ นเม อง หมายถ ง เพลงปฏ พากย หมายถ ง

10 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง...เป นการละเล นท น ยมเล นก นท วท กภาคในประเทศ... โดยเฉพาะในสม ยท... เป นนายกร ฐมนตร ในช วงสงครามโลก คร งท... น น การละเล นท ได ร บความน ยมมาก ค อ... นอกจากจะเล นก นท วไปแล ว ร ฐบาลของ จอมพลแปลก พ บ ลสงครามย งมอบหมายให...ปร บปร ง ท าร าให เป น...ด วย

11 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง ร าวง พ ฒนามาจาก...ท เร ยกว า... แต ย งไม ม หล กฐานว าร าโทนม มาต งแต เม อใด หร อใครผ ค ดประด ษฐ ข น ม แต เพ ยงคาบอกเล า เก ยวก บถ นท พบร าโทน 3 ส านวน สานวนแรกเล าว า ช วงก อนสงครามโลกคร งท... ม การเล นร าโทนบร เวณ...จ งหว ด... แต ย งไม เป นท ร จ กก น โดยท วไป จนกระท งม ผ น าไปเล นในจ งหว ด... การเล นร าโทนเร ม เล นท นครราชส มาก อน แล วจ งขยายความน ยมไปย งถ นอ นในภายหล ง ส วนสานวน ส ดท ายส นน ษฐานว าการเล นร าโทนม มาต งแต...โดยอ างว าม การกล าวถ งในเอกสารของชาวย โรป

12 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง คาว า ร าวง บอกให ร ถ ง... ว าต องม การร า ค อต องแสดงท าทางท ใช...เป นหล ก และการร าน นผ ร าจะต องร าเป นวงม... และใช เคร องดนตร เช น...ต ให จ งหวะประกอบ ร า เป นการแสดงท ผ แสดงเคล อนไหว...และ... ให อย ในอ ร ยาบถท...เข าก บจ งหวะดนตร หากม บทร องด วย ก จะทาท าทางตามถ อยคาในบทร องน น... เป นการร ายร าด วยท าทางท กร ดกรายพร อมก น... เป นการร ายร าด วยท าทางค กค กตามจ งหวะดนตร พ นเม องของ ภาคอ สาน เช น...

13 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง คาร อง แก ว อ จฉร ยะก ล ทานอง เอ อ ส นทรสนาน เพลง ลอยกระทง ว นเพ ญเด อนส บสอง น าก นองเต มตล ง เราท งหลายชายหญ ง สน กก นจร ง ว นลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงก นแล ว ขอเช ญน องแก วออกมาร าวง ร าวงว นลอยกระทง ร าวงว นลอยกระทง บ ญจะส งให เราส ขใจ บ ญจะส งให เราส ขใจ.

14 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง เพลง งามแสงเด อน เน อร อง จม นมาน ตย นเรศ (เฉล ม เศวตน นทน ) ทานอง กรมศ ลปากร งามแสงเด อนมาเย อนส องหล า งามใบหน าเม ออย วงร า (2 เท ยว) เราเล นเพ อสน ก เปล องท กข วายระก า ขอให เล นฟ อนร า เพ อสาม คค เอย.

15 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง ชาวเพลงชาวไทย คาร อง จม นมาน ตย นเรศ (นายเฉล ม เศวตน นท ) ห วหน ากองการส งค ต กรมศ ลปากร (ประพ นธ - ในนามกรมศ ลปากร) ทานอง กรมศ ลปากร ชาวไทยเจ าเอ ย ขออย าละเลยในการท าหน าท การท เราได เล นสน ก เปล องท กข สบายอย างน เพราะชาต เราได เสร ม เอกราชสมบ รณ เราจ งควรช วยช ชาต ให เก งกาจเจ ดจาร ญ เพ อความส ขเพ มพ น ของชาวไทยเรา เอย

16 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง เพลง ช อมาล ทานอง กรมศ ลปากร โอ เจ าช อมาล คนด ของพ ก มา สวยจร งหนาเวลาค าค น สวยจร งหนาเวลาค าค น. โอ จ นทร ไปไหน ทาไมถ งไม ส องแสง เด อนมาแฝงแสงสว าง เมฆน อยลอยมาบ ง เมฆน อยลอยมาบ ง.

17 เร ยนร เร อง ประโยค

18 หน วยท 1 ประโยค ประโยค ค อ... ประกอบด วย...และ... ภาคประธาน เช น...

19 หน วยท 1 ประโยค ภาคแสดง...หร อ... ภาคแสดงประกอบด วย เช น...

20 หน วยท 1 ประโยค คากร ยา ค อ

21 หน วยท 1 ประโยค ชน ดของคากร ยา คากร ยาแบ งออกเป น... ชน ด ด งน 1. กร ยาท ไม ต องม กรรมมาร บ เช น...

22 หน วยท 1 ประโยค 2. กร ยาท ต องม กรรมมารองร บ เช น... เช น...

23 หน วยท 1 ประโยค 3. กร ยาท ต องม คามาร บ......ค อ เช นคาว า... เช น...

24 หน วยท 1 ประโยค 4. กร ยาช วย เช นค าว า... เช น ข อส งเกต กร ยาค าว า...ตามปกต จะใช ก บกร ยาท ม ความหมายไป ในทาง...เช น...ถ าความหมาย ในทาง...ควรใช ค าว า...เป นต น

25 หน วยท 1 ประโยค 5. กร ยาท ทาหน าท คล ายนาม เช น

26 หน วยท 1 ประโยค หน าท ของคากร ยา ม ด งน 1... เช น เช น เช น เช น เช น...

27 หน วยท 1 ประโยค คาว เศษณ คาว เศษณ หมายถ ง แบ งออกเป น... ชน ด ด งน 1.ล กษณว เศษณ ค อ

28 หน วยท 1 ประโยค 2.กาลว เศษณ ค อ... เช น... ต วอย าง :... 3.สถานว เศษณ ค อ... เช น...

29 หน วยท 1 ประโยค 4.ประมาณว เศษณ ค อ... แบ งออกเป น... ชน ด ด งน 1. บอกจ านวนน บ เช น บอกจ านวนปร มาณ ค อ......

30 หน วยท 1 ประโยค 5.น ยมว เศษณ ค อ... เช น... 6.อน ยมว เศษณ ค อ... เช น... 7.ปฤจฉาว เศษณ ค อ... เช น...

31 หน วยท 1 ประโยค 8.ประต ชญาว เศษณ ค อ เช น... 9.ประต เสธว เศษณ ค อ เช น...

32 หน วยท 1 ประโยค หน าท ของคาว เศษณ

33 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายณ ปราบนนทก

34 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ผ แต ง... ประว ต พระบาทสมเด จพระพ ทธยอดฟ าจ ฬาโลกมหาราชทรงพระราชสมภพเม อ พ.ศ ใน ร ชสม ย...พระนามเด มว า... พระชนกค อ...ก บพระชนน ค อ...พระองค เสด จ ข นครองราชย หล งจาก...เสด จสวรรคต เป นปฐมกษ ตร ย แห ง...ตลอดร ชกาลพระองค ทรงทาสงครามท งก บพม าและปราบห วเม องต างๆ ทรงสร างระเบ ยบการปกครอง ฟ นฟ พระพ ทธศาสนา ศ ลปะศาสตร และอ กษรศาสตร รวบรวมชาระ...จนสมบ รณ และพระองค ย งเป น...โดย ทรงพระราชน พนธ...ไว หลายเร อง ได แก......

35 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ท มาของเร อง... จ ดม งหมายในการแต ง

36 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก คาศ พท จากเร องท ควรทราบ กระบถ หมายถ ง... กระเษ ยรวาร หมายถ ง เกลง หมายถ ง ไกรลาส หมายถ ง...

37 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก คนธรรพ หมายถ ง... จ ไร หมายถ ง... ตร ยตร งศา หมายถ ง ตร หมายถ ง......

38 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก เทพนมปฐมพรหมส หน า หมายถ ง เทพอ ปสร หมายถ ง...

39 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ธาตร หมายถ ง... นาค หมายถ ง... บทบงส, บทศร หมายถ ง... บ งเหต หมายถ ง... พระหร วงศ หมายถ ง... พระองค ทรงส งข คทาธร เป นส กรก ร ประจ กษ ใจ

40 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ไฟกาล หมายถ ง ภ กษ ผล หมายถ ง... ล กษม หมายถ ง... ว ทยา หมายถ ง... สาเร จมโนรถ หมายถ ง... ส นท า หมายถ ง...

41 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ล กษณะคาประพ นธ... กลอนบทละคร ค อ......ด งน เม อน น... เช น... บ ดน น... เช น... มาจะกล าวบทไป...

42 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ส บรรณ หมายถ ง... ส ร สวด หมายถ ง... โสมน สา หมายถ ง... ห สน ยน หมายถ ง... อส น หมายถ ง... อ ฒจ นทร หมายถ ง...

43 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ต วละครสาค ญ ตอนนารายณ ปราบนนทก

44 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก พระอ ศวร เป นเทพเจ าสาค ญองค หน ง ม พระกายส... แต พระศอม ส... เพราะเคย... ม พระเนตรถ ง... ดวง ดวงท สามอย... ซ งตามปกต จะหล บอย เน องจากดวงท 3 น ม อาน ภาพร ายแรงมาก หากล มข นเม อใดจะ...และย งม...คร งซ กอย เหน อตาท สาม อาว ธประจาพระองค ค อ... พาหนะประจาพระองค ค อ... ม...เป นพระมเหส ท งสองพระองค ประท บอย ในว มาน ณ... พระอ ศวรม พระนามเร ยกต างๆ เช น......

45 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

46 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก พระนารายณ เป นเทพเจ าฝ าย... ม พระกายส...และ ม... กร อาว ธประจ าพระองค ค อ...บางคร งถ อ...พาหนะประจาพระองค ค อ... ท สถ ตของพระนารายณ เร ยกว า...อย ใน... และประท บบนบ ลล งก นาคช อ... พระมเหส ค อ... พระนารายณ น นจะอวตารปราบย คเข ญอย เป นน จ เช น... พระนารายณ ม พระนามเร ยกต าง ๆ ก น เช น

47 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

48 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก นนทก เป นย กษ ท ท าหน าท...อย ท... ถ กเหล าเทวดา...จนห วล าน นนทกม ความโกรธแค นมาก จ งเข าเฝ า...ท ลขอพรให ม...สามารถ... จากน นนนทกก ใช น วเพชร ช...จนตายเกล อน...จ งต องไปปราบนนทก

49 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก สาระสาค ญของเร อง...ม หน าท...ให...ท... เม อเทวดาพาก นไปเฝ า...พวกเทวดาชอบ...อย เป นประจา ด วยการ...จนกระท ง...นนทกแค นใจเป นอ นมาก แต ก ไม สามารถโต ตอบได แต เก บความแค นไว ในใจ จ งไปเฝ า...ขอรางว ลท ได ทาหน าท ร บผ ดชอบมาช านาน โดยท ลขอให ม ฤทธ สามารถลงโทษผ ท มาร งแกตนได พระ อ ศวรจ งประทานให นนทกม...ท สามารถ...

50 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก นนทกม...เม อถ กหยอกเล นเหม อนเช นเคยก... เหล าเทวดาท มา ย วแหย จ งถ ก...ไปมากมาย ร อนถ ง...ต องขอให...มาลงโทษนนทก พระนารายณ ต องการจะให นนทกร ฤทธ ของอานาจ ท นนทกเท ยวใช ระรานผ อ น จ งแปลงต วเป น...ไป...ให นนทก...ด วยท าต าง ๆ จนถ งท าท... นนทกก ขาห ก เพราะ...นางร ากล บร างเป น...นนทกจ งต อว า พระนารายณ ว า... พระนารายณ ท า......แล วพระนารายณ ก ประหารนนทก นนทกจ งลงมาเก ดเป น... โอรสของ...ก บ... ส วนพระนารายณ อวตารลงมาเป น...

51 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ข อค ดท ได ร บจากเร อง

52 ค ณค างานประพ นธ หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก 1.ค ณค าด าน ค ณค าด าน

53 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ความร ประกอบ ท าร าของนางนารายณ แปลง

54 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก 2.รสทางวรรณคด รามเก ยรต ตอน นารายณ ปราบนนทก ม รสทางวรรณคด ครบท ง... รส ด งน 1. เสาวรจน ย... ด งตอนท นนทกเห น... ก...ก ถ งก บพรรณนาออกมาด งความว า เหล อบเห นสตร ว ไลล กษณ พ ศพ กตร ผ องเพ ยงแขไข งามโอษฐ งามแก มงามจ ไร งามน ยเนตรงามกร งามถ นงามกรรณงามขนง งามองค ย งเทพอ ปสร งามจร ตก ร ยางามงอน งามเอวงามอ อนท งกายา

55 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก 2. นาร ปราโมทย... ด งตอนท...เก ยว... ด งความว า ส ดเอยส ดสวาท โฉมประหลาดล าเทพอ ปสร ท งวาจาจร ตก งามงอน ควรเป นนางฟ อนว ไลล กษณ อ นซ งธ ระของเจ า หน กเบาจงแจ งประจ กษ ถ าวาสนาเราเคยบาร งร ก ก จะเป นภ กษ ผลส บไป

56 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก 3. พ โรธวาท ง... ด งตอนท...ต อว า... ด งความว า... ซ งพระองค จะผลาญช ว เหต ใดม ทาซ งหน า มารยาเป นหญ งไม บ ดส ฤาว ากล วน วเพชรน จะช พระองค ให บรรล ย

57 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก 4. ส ลลาป งคพ ส ย... ด งตอนท...ท ลขอพรจาก... ความว า พระองค ผ ทรงศ กดาเดช ไม โปรดเกศแก ข าบทศร กรรมเวรส งใดด งน ท ลพลางโศก ร าพ น

58 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

59 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

60 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

61 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

62 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

63 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

64 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

65 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

66 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

67 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

68 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

69 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

70 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

71 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

72 ร นเร งเพลงร าวง,นารายณ ปราบนนทก หน วยท 1 การละเล น หมายถ ง มหรสพหร อการแสดงต าง ๆ ท จ ดข นเพ อความสน กสนานร นเร งท งผ เล นและผ ชม การละเล นพ นบ านหมายถ ง การละเล นของชาวบ านในแต ละท องถ นหร อต าบลหม บ านม หลายร ปแบบ ท งการละเล นแบบก จกรรมร นเร ง เช น ร าวง กลองยาว เซ ง โนรา ล เก ล าต ด หน งตะล ง และการละเล นพ นบ านท เป นการแข งข นซ งม กต กาการเล นหร อการแข งข นง าย ๆ ไม ม งท จะเอาชนะก นอย างจร งจ ง การละเล นจ งเป นการ แสดงออกของการเช อมความสาม คค ร กใคร กลมเกล ยวก น เช น ว งเป ยว มอญซ อนผ า แข งก นอาหาร ฯลฯ ร าวงเป นการละเล นท น ยมเล นก นท วท กภาคในประเทศไทย โดยเฉพาะในสม ยท จอมพลแปลก พ บ ล สงคราม เป นนายกร ฐมนตร ในช วงสงครามโลก คร งท 2 น นการละเล นท ได ร บความน ยมมากค อการเล นร าวง นอกจากจะเล นก นท วไปแล ว ร ฐบาลของจอมพลแปลก พ บ ลสงครามย งมอบหมายให กรมศ ลปากรปร บปร งท าร า ให เป นร าวงมาตรฐานด วย ร าวง พ ฒนามาจากการละเล นพ นบ านท เร ยกว าร าโทน แต ย งไม ม หล กฐานว าร าโทนม มาต งแต เม อใด หร อ ใครผ ค ดประด ษฐ ข น ม แต เพ ยงค าบอกเล า เก ยวก บถ นท พบร าโทน 3 ส านวน ส านวนแรกเล าว า ช วงก อน สงครามโลกคร งท 2 ม การเล นร าโทนบร เวณบ านแพะจ งหว ดสระบ ร แต ย งไม เป นท ร จ กก นโดยท วไป จนกระท งม ผ น าไปเล นในจ งหว ดนครราชส มา การเล นร าโทนเร มเล นท นครราชส มาก อน แล วจ งขยายความน ยมไปย งถ นอ นในภายหล ง ส วนส านวนส ดท ายส นน ษฐานว าการเล นร า โทนม มาต งแต สม ยกร งศร อย ธยา โดยอ างว าม การกล าวถ งในเอกสารของชาวย โรป ค าว า ร าวง บอกให ร ถ งว ธ การเล นว าต องม การร า ค อต องแสดงท าทางท ใช ม อและแขนเป นหล ก และการร า น นผ ร าจะต องร าเป นวงม เพลงร องและใช เคร องดนตร เช น โทน ร ามะนา ต ให จ งหวะประกอบ ร า เป นการแสดงท ผ แสดงเคล อนไหวม อ แขน ขา และล าต วให อย ในอ ร ยาบถท อ อนช อย งดงาม เข าก บ จ งหวะดนตร หากม บทร องด วยก จะท าท าทางตามถ อยค าในบทร องน น ฟ อน เป นการร ายร าด วยท าทางท กร ดกรายพร อมก น เซ ง เป นการร ายร าด วยท าทางค กค กตามจ งหวะดนตร พ นเม องของภาคอ สาน เช น เซ งกระต บ เซ งกะหย ง 9

73 10 เพลง ลอยกระทง คาร อง แก ว อ จฉร ยะก ล ทานอง เอ อ ส นทรสนาน ว นเพ ญเด อนส บสอง น าก นองเต มตล ง เราท งหลายชายหญ ง สน กก นจร ง ว นลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงก นแล ว ขอเช ญน องแก วออกมาร าวง ร าวงว นลอยกระทง ร าวงว นลอยกระทง บ ญจะส งให เราส ขใจ บ ญจะส งให เราส ขใจ. เพลง งามแสงเด อน เน อร อง จม นมาน ตย นเรศ (เฉล ม เศวตน นทน ) ทานอง กรมศ ลปากร งามแสงเด อนมาเย อนส องหล า งามใบหน าเม ออย วงร า (2 เท ยว) เราเล นเพ อสน ก เปล องท กข วายระก า ขอให เล นฟ อนร า เพ อสาม คค เอย. เพลงชาวเพลงชาวไทยทย คาร อง จม นมาน ตย นเรศ (นายเฉล ม เศวตน นท ) ห วหน ากองการส งค ต กรมศ ลปากร (ประพ นธ ในนามกรม ศ ลปากร) ทานอง กรมศ ลปากร ชาวไทยเจ าเอ ย ขออย าละเลยในการท าหน าท การท เราได เล นสน ก เปล องท กข สบายอย างน เพราะชาต เราได เสร ม เอกราชสมบ รณ เราจ งควรช วยช ชาต ให เก งกาจเจ ดจ าร ญ เพ อความส ขเพ มพ น ของชาวไทยเรา เอย

74 11 น าท ทานอง กรมศ ลปากร เพลง ช อมาล โอ เจ าช อมาล คนด ของพ ก มา สวยจร งหนาเวลาค าค น สวยจร งหนาเวลาค าค น. โอ จ นทร ไปไหน เด อนมาแฝงแสงสว าง ท าไมถ งไม ส องแสง เมฆน อยลอยมาบ ง เมฆน อยลอยมาบ ง. บทเพลงข างต นเป นบทเพลงส าหร บร าวง ซ งเป นการละเล นพ นบ านชน ดหน ง เน อหาของบทเพลง เป นไปในเช งเก ยวพาราส ระหว างหน มสาว ม เร องราวของประเพณ ท เป นว ถ ช ว ตของไทย ม การชมธรรมชาต และ อ น ๆ ประโยค ประโยค ค อ ข อความท ม ใจความสมบ รณ ประกอบด วยภาคประธาน และภาคแสดง ภาคประธาน เป นส วนท เป นผ กระท า เพ อให ทราบว า ใคร หร ออะไร ท จะแสดงอาการในประโยคน นๆ อาจม ส วนขยายหร อไม ม ก ได เช น ฝนตก ลมพ ด รถต ดมาก น กเร ยนเข าแถว ฉ นก นข าว ภาคแสดง เป นส วนท บอกอาการ หร อบอกสภาพของประธาน ว าท ากร ยาอะไร ภาคแสดงประกอบด วย บทกร ยา บทขยายกร ยา บทกรรรม และบทขยายกรรม (ส วนขยายอาจม หร อไม ม ก ได ) เช น น กเร ยนอ าน หน งส อในห องสม ด, ฉ นไปโรงเร ยน, แมวก ดหน คากร ยา ค อ ค าท แสดงอาการ สภาพ หร อการกระท าของค านาม และค าสรรพนามในประโยค ค ากร ยาบาง ค าอาจม ความหมายสมบ รณ ในต วเอง บางค าต องม ค าอ นมาประกอบ และบางค าต องไปประกอบค าอ นเพ อขยาย ความ ชน ดของคากร ยา ค ากร ยาแบ งออกเป น 5 ชน ด ด งน 1. กร ยาท ไม ต องม กรรมมาร บ (อกรรมกร ยา) เป นกร ยาท ม ความหมายสมบ รณ ช ดเจนในต วเอง เช น -ฉ นน งบนเก าอ - ฝนตกหน ก - เด กร องไห -ค ณล งก าล งนอน

75 2. กร ยาท ต องม กรรมมารองร บ (สกรรมกร ยา) เป นกร ยาท ต องม กรรมมาร บจ งจะได ใจความสมบ รณ เช น มอง ก น ต อ าน ม ท บ แกว ง ขาย ต ด เห น ซ อ เช น -พ อค าขายเส อผ า -คร ต ดกระดาษ -ฉ นเห นเด กในสนาม -พ ซ อของเล นมาให น อง 3. กร ยาท ต องม คามาร บ ค าท มาร บไม ใช กรรมแต เป นส วนเต มเต ม (ว กตรรถกร ยา) ค อ ค ากร ยาน นต องม ค านามหร อสรรพนามมาช วยขยายความหมายให สมบ รณ เช นค าว า เป น เหม อน คล าย เท าค อ เสม อน ด จ เช น -พ อของฉ นเป นต ารวจ -เขาค อน กดนตร ของโรงเร ยน -คร ด จประท ปของน กเร ยน -แมวคล ายเส อ 4. กร ยาช วย (กร ยาน เคราะห )หร อกร ยาน า เป นค าท เต มหน าค ากร ยาหล กในประโยคเพ อช วยขยาย ความหมายของค ากร ยาส าค ญให ช ดเจนย งข น เช นค าว า ก าล ง จะ ได แล ว ต อง อย า จง โปรด ช วย ควร คงจะ อาจจะ เป นต น เช น -เขาก าล งเด นมา -ท านท งหลายโปรดฟ งทางน -น กเร ยนถ กคร ต าหน -เธอควรเตร ยมต วให พร อม ข อส งเกต กร ยาค าว า ถ ก ตามปกต จะใช ก บกร ยาท ม ความหมายไปในทางไม ด เช น ถ กต ถ กด ถ กต าหน ถ า ความหมายในทางด ควรใช ค าว า ได ร บ เช น ได ร บค าชมเชย ได ร บเช ญ เป นต น 5. กร ยาท ทาหน าท คล ายนาม (กร ยาสภาวมาลา) เป นค ากร ยาท ท าหน าท คล ายก บค านาม อาจเป นประธาน เป นกรรม หร อบทขยายของประโยคก ได เช น -เด นเป นการออกก าล งกายท ด (เด นเป นกร ยาท าหน าท เป นประธานของประโยค) -พ ชอบออกก าล งกาย (ออกก าล งกายเป นค ากร ยาท ท าหน าท คล ายนาม เป นกรรมของประโยค) -ก นมากท าให อ วน (ก นมากเป นกร ยาท ท าหน าท เป นประธานของประโยค) 12

76 13 หน าท ของคากร ยา ม ด งน 1.ท าหน าท เป นกร ยาส าค ญของประโยค เช น คนก นข าว นกบ นมาเป นฝ ง เป นต น 2. ท าหน าท เป นประธานของประโยค เช น ก นมากท าให อ วน เป นต น 3. ท าหน าท เป นกรรมของประโยค เช น ฉ นชอบเต นแอร โรบ กตอนเช า เป นต น 4. ท าหน าท ช วยขยายกร ยาส าค ญให ม ความหมายช ดเจนย งข น เช น พ คงจะกล บบ านเย นน เป นต น 5. ท าหน าท ช วยขยายค านามให เข าใจเด นช ดข น เช น ฉ นชอบก นก วยเต ยวผ ด น องชายชอบบะหม แห ง เป นต น คาว เศษณ คาว เศษณ หมายถ ง ค าท ใช ประกอบหร อขยายค านาม สรรพนาม ค ากร ยา หร อค าว เศษณ เพ อ ให ได ใจความช ดเจนข น แบ งออกเป น 9 ชน ด ด งน 1.ล กษณว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบล กษณะต างๆ เช น ส ส ณฐาน ขนาด เส ยง อาการ กล น รส ความร ส ก ฯลฯ ต วอย าง : ฉ นชอบคนด, พ ชอบใส เส อส ชมพ 2.กาลว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบบอกเวลา เช น เช า สาย บ าย เย น พลบค า ห วค า โต ร ง อด ต ป จจ บ น อนาคต ฯลฯ ต วอย าง : แม ก นข าวตอนบ าย, ล งนอนหล บต งแต ห วค า 3.สถานว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบบอกสถานท เช น บน ล าง เหน อ ใต ตะว นออก ตะว นตก ไกล ใกล ฯลฯ 4.ประมาณว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบบอกจ านวนแบ งออกเป น 2 ชน ด ด งน 1. บอกจ านวนน บ เช น ท หน ง หน ง สอง สาม ส ห า เป นต น จะใช เป นต วหน งส อ หร อ ต วเลข 2. บอกจ านวนปร มาณ ค อ การใช ค าว เศษณ ประมาณค าโดยไม ช เฉพาะเจาะจง 5.น ยมว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท บอกความช เฉพาะเจาะจง เช น น น น โน น ฯลฯ 6.อน ยมว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ไม บอกความช เฉพาะเจาะจง เช น ใด อะไร ท าไม ฯลฯ 7.ปฤจฉาว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ม เน อความเป นค าถาม เช น ใด อะไร ไหน ฯลฯ 8.ประต ชญาว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบค าเร ยกร องหร อขานร บ เพ อแสดงความสละสลวยของภาษาและ ความเป นก นเองระหว างผ พ ด เช น คร บ ค ะ จ ะ จ า ฯลฯ 9.ประต เสธว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบบอกความปฏ เสธหร อไม ยอมร บ เช น ไม ม ไม ใช บ ฯลฯ หน าท ของคาว เศษณ 1. ขยายค านาม 2. ขยายค ากร ยา 3. ขยายค าว เศษณ 4. เป นกร ยาในภาคแสดงของประโยค

77 14 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายณ ปราบนนทก ผ แต ง พระบาทสมเด จพระพ ทธยอดฟ าจ ฬาโลกมหาราช ประว ต พระบาทสมเด จพระพ ทธยอดฟ าจ ฬาโลกมหาราชทรงพระราชสมภพเม อ พ.ศ ใน ร ชสม ย พระเจ าอย ห วบรมโกศ พระนามเด มว า ทองด วง พระชนกค อ หลวงพ น จอ กษร ก บพระชนน ค อ ดาวเร อง พระองค เสด จข นครองราชย หล งจากสมเด จพระเจ ากร งธนบ ร เสด จสวรรคต เป นปฐมกษ ตร ย แห ง ราชวงศ จ กร ตลอดร ชกาลพระองค ทรงท าสงครามท งก บพม าและปราบห วเม องต าง ๆ ทรงสร างระเบ ยบ การปกครอง ฟ นฟ พระพ ทธศาสนา ศ ลปศาสตร และอ กษรศาสตร รวบรวมช าระกฎหมายตราสามดวง จนสมบ รณ และพระองค ย งเป นกว โดยทรงพระราชน พนธ วรรณคด ไว หลายเร อง ได แก รามเก ยรต ดา หล ง อ ณร ท และกลอนน ราศเร องรบพม าท ด นแดง ท มาของเร อง น าเค าเร องมาจากมหากาพย รามายณะของอ นเด ย จ ดม งหมายในการแต ง เพ อรวบรวมรามเก ยรต ให สมบ รณ และเพ อแสดงพระเก ยรต ของพระรามหร อพระมหากษ ตร ย ไทย และ ใช ส าหร บเล นละครใน ล กษณะคาประพ นธ แต งด วยกลอนบทละคร กลอนบทละคร ค อ กลอนแปดหร อกลอนส ภาพ ม ล กษณะพ เศษกว ากลอนส ภาพท วไป ค อจะม ค าน า เป นค าข นต นในบทละคร และถ อว าค าน าน นเป น 1 วรรค ด งน เม อน น ใช ข นต นเม อกล าวถ งต วละครท ส าค ญท อย ในชนช นกษ ตร ย เช น พระมหากษ ตร ย พญาย กษ เป นต น บ ดน น ใช ข นต นเม อกล าวถ งต วละครท ม ความส าค ญรองลงมาท อย ในชนช นข าราชบร พาร เช น ย กษ เสนา หร อทหาร เป นต น มาจะกล าวบทไป ใช เม อจะเปล ยนมาเล าเร องใหม ต วละครส าค ญ ตอนนารายณ ปราบนนทก พระอ ศวร เป นเทพเจ าส าค ญองค หน ง ม พระกายส ขาว แต พระศอม ส น ลเพราะเคยด มยาพ ษ ม พระเนตรถ ง 3 ดวง ดวงท สามอย กลางพระนลาฏ ซ งตามปกต จะหล บอย เน องจากดวงท 3 น ม อาน ภาพร ายแรงมาก หากล มข น เม อใดจะเผาผลาญท กอย างให มอดไหม ได และย งม พระจ นทร คร งซ กอย เหน อตาท สาม อาว ธประจ าพระองค ค อ ตร ศ ล ธน คทา บางคร งถ อบ วงบาศ บ ณเฑาะว และส งข พาหนะประจ าพระองค ค อ โคอ ส ภราช ม พระอ มาเป น พระมเหส ท งสองพระองค ประท บอย ในว มาน ณ เขาไกรลาส พระอ ศวรม พระนามเร ยกต างๆ เช น มเหศวร พระตร ศ ล พระศ ล พระศ วะ พระอ ศรา

78 พระสยมภ เจ าภพไตร เจ าสามภพ เจ าจอม ไกรลาส พระทรงโคอาสน พระทรงโคเผ อก เจ าจอมผาเผ อก พระตร เนตร พระอ ศโรโมล เป นต น พระนารายณ เป นเทพเจ าฝ ายปราบปราม ม พระกายส ดอกตะแบก (ส ม วง) และม 4 กร อาว ธประจ าพระองค ค อ ตร คทา จ กร ส งข บางคร งถ อธน และพระขรรค พาหนะประจ าพระองค ค อคร ฑ ท สถ ตของพระนารายณ เร ยกว า ไวก ณฐ อย ในเกษ ยรสม ทร (ทะเลน านม) และประท บบนบ ลล งก นาคช อพระยาอน นตนาคราช พระมเหส ค อพระล กษม พระนารายณ น นจะอวตารปราบย คเข ญอย เป นน จ เช น อวตารเป นพระรามเพ อปราบทศก ณฐ พระนารายณ ม พระนามเร ยกต าง ๆ ก น เช น พระส กร ศร ส งข กร พระกฤษณะจต รภ ช จต รห นถ ว ษณ ไกรสพ วาส เทพ หร พระทรงส งข พระธราธร พระส งขกร เป นต น นนทก เป นย กษ ท ท าหน าท ล างเท าเทวดาอย ท เช งบ นไดเขาไกรลาส ถ กเหล าเทวดากล นแกล งล บห ว ตบห ว บ าง ถนอมผมบ าง จนห วล าน นนทกม ความโกรธแค นมาก จ งเข าเฝ าพระอ ศวรท ลขอพรให ม น วเป นเพชร สามารถช ให ผ ใดตายก ได จากน นนนทกก ใช น วเพชรช เทวดาจนตายเกล อน พระนารายณ จ งต องไปปราบนนทก สาระส าค ญของเร อง นนทกม หน าท ล างเท าให เหล าเทวดาท เช งเขาไกรลาส เม อเทวดาพาก นไปเฝ าพระอ ศวรพวกเทวดาชอบ ข มเหงนนทกอย เป นประจ าด วยการล บห วบ าง ตบห วบ าง จนกระท งผมร วงหมด นนทกแค นใจเป นอ นมากแต ก ไม สามารถโต ตอบได แต เก บความแค นไว ในใจ จ งไปเฝ าพระอ ศวรขอรางว ลท ได ท าหน าท ร บผ ดชอบมาช านาน โดยท ลขอให ม ฤทธ สามารถลงโทษผ ท มาร งแกตนได พระอ ศวรจ งประทานให นนทกม น วเพชรท สามารถช ส งหารใครก ได นนทกม ใจก าเร บเม อถ กหยอกเล นเหม อนเช นเคยก โกรธ เหล าเทวดาท มาย วแหย จ งถ กส งหารไปมากมาย ร อนถ งพระอ ศวรต องขอให พระนารายณ มาลงโทษนนทก พระนารายณ ต องการจะให นนทกร ฤทธ ของอ านาจ ท นนทกเท ยวใช ระรานผ อ น จ งแปลงต วเป นนางร าไปร าย วยวนให นนทกร ายร าตามด วยท าต าง ๆ จนถ งท าท ช น วลงท ต นขา นนทกก ขาห กเพราะเดชน วเพชรของตนเอง นางร ากล บ ร างเป นพระนารายณ นนทกจ งต อว าพระนารายณ ว าม ถ งส กรตนม เพ ยงสองม อเส ยเปร ยบ พระนารายณ ท าว าให น นทกไปเก ดใหม ม ส บหน าย ส บม อและม อาว ธพร อมสรรพ ส วนพระองค จะไปเก ดเป นมน ษย ม สองม อจะได ไปส ก นอ กคร งอย างไม เส ยเปร ยบ แล วพระนารายณ ก ประหารนนทก นนทกจ งลงมาเก ดเป นทศก ณฐ โอรสของ ท าวล สเต ยนก บนางร ชดา ส วนพระนารายณ อวตารลงมาเป นพระราม ข อค ดท ได ร บจากเร อง 1.อ านาจเม ออย ก บผ ท ไม ร จ กใช ย อมเป นโทษ 2.วรรณคด เป นบทว จารณ ช ว ตท าให เข าใจช ว ตของเราและของเพ อนมน ษย ได อ กทางหน ง 15

79 16 ค ณค างานประพ นธ 1.ค ณค าด านวรรณศ ลป การด าเน นเร องรวดเร ว กระช บ ใช ค าชมความงามของนางแปลงได อย างเห นภาพพจน เหมาะ ส าหร บการน าไปแสดงโดยม การข บร องและใช ดนตร ประกอบ 2.ค ณค าด านส งคม ส งคมจะสงบส ขอย ได ถ าคนเราม น าใจต อก น ช วยเหล อเก อก ลก น ไม ข มเหงน าใจก น ความร ประกอบ 1.ท าร าของนางนารายณ แปลง 1. เทพนม 11. ผาลาเพ ยงไหล 2. ปฐม 12. เมขลาล อแก ว 3. พรหมส หน า 13. มย เรศฟ อน 4. สอดสร อยมาลา 14. ลมพ ดยอดตอง 5. กวางเด นดง 15. พรหมน ม ต 6. หงส บ น 16. พ สม ยเร ยงหมอน 7. ก นร นเล ยบถ า 17. ม จฉาชมสาคร 8. ช านางนอน 18. พระส กรขว างจ กร 9. ภมรเคล า 19. นาคาม วนหาง 10.แขกเต าเข าร ง 2.รสทางวรรณคด รามเก ยรต ตอน นารายณ ปราบนนทก ม รสทางวรรณคด ครบท ง 4 รส ด งน 1. เสาวรจน ย (ชมโฉม ชมความงาม) ด งตอนท นนทกเห นนางนารายณ แปลงก ตกตะล งหลงในความ งาม ก ถ งก บพรรณนาออกมาด งความว า เหล อบเห นสตร ว ไลล กษณ พ ศพ กตร ผ องเพ ยงแขไข งามโอษฐ งามแก มงามจ ไร งามน ยเนตรงามกร งามถ นงามกรรณงามขนง งามองค ย งเทพอ ปสร งามจร ตก ร ยางามงอน งามเอวงามอ อนท งกายา 2. นาร ปราโมทย (บทเก ยวพาราส ) ด งตอนท นนทกเก ยวนางนารายณ แปลง ด งความว า ส ดเอยส ดสวาท โฉมประหลาดล าเทพอ ปสร ท งวาจาจร ตก งามงอน ควรเป นนางฟ อนว ไลล กษณ อ นซ งธ ระของเจ า หน กเบาจงแจ งประจ กษ ถ าวาสนาเราเคยบ าร งร ก ก จะเป นภ กษ ผลส บไป

80 17 3. พ โรธวาท ง (บทต ดพ อต อว า หร อบทโกรธ) ด งตอนท นนทกต อว าพระนารายณ ด งความว า... ซ งพระองค จะผลาญช ว เหต ใดม ท าซ งหน า มารยาเป นหญ งไม บ ดส ฤาว ากล วน วเพชรน จะช พระองค ให บรรล ย 4. ส ลลาป งคพ ส ย (บทเศร าโศก คร าครวญ) ด งตอนท นนทกท ลขอพรจากพระอ ศวรความว า พระองค ผ ทรงศ กดาเดช ไม โปรดเกศแก ข าบทศร กรรมเวรส งใดด งน ท ลพลางโศก ร าพ น แบบฝ กห ด หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง จงเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1.ความหมายของเพลงพ นบ าน ข อใดกล าวถ กต องท ส ด 1. เพลงท ชาวบ านร อง 2. เพลงท ชาวบ านประด ษฐ ข น 3. เพลงท ชาวบ านร วมก นร นเร ง 4. เพลงท ชาวบ านร วมก นแสดง 2. ผ ปร บปร งท าร าให เป นร าวงมาตรฐานค อใคร 1. กรมศ ลปากร 2. เฉล ม เศวตน นท 3. แก ว อ จฉร ยะก ล 4. เอ อ ส นทรสนาน 3.ร าวงพ ฒนามาจากการละเล นพ นบ านข อใด 1.ร าโทน 2. ร าเถ ดเท ง 3. ร ากลองยาว 4. ร ากลองร ามะนา 4. เพลงงามแสงเด อน ตอนจบ ลงท ายว า ขอให เล นฟ อนร า เพ ออะไร 1. สว สด เอย 2. ความด เอย 3. สาม คค เอย 4. ความโชคด เอย 5. เพลงชาวไทย ตอนหน งกล าวว า การท เราได เล นสน ก เปล องท กข สบายอย างน เพราะอะไร 1. เพราะชาต เราม งม 2. เพราะชาต เราน นโชคด 3. เพราะชาต เราได คนด 4. เพราะชาต เราได เสร 6.ข อใดไม ม ค าช วยกร ยา 1.ฉ นคงไม ไป 2.ฝนอาจตก 3.เธอจะท าอะไร 4. น องก นข าวผ ด

81 18 7.ค าว า"พร อม"ในข อใดเป นค ากร ยา 1.เคร องม พร อมแล ว 2.เคร องม อพร อมแล ว 3.เราม เคร องม อพร อมแล ว 4.เราออกจากโรงเร ยนพร อมเพ อน 8. "พ อข นรามค าแหงเป นบ ดาของชาวส โขท ย" ค าว า เป น เป นค ากร ยาชน ดใด 1. อกรรมกร ยา 2. สกรรมกร ยา 3. กร ยาน เคราะห 4. ว กตรรถกร ยา 9. ข อใดเป นกร ยาน เคราะห หร อกร ยาช วย 1. ของราคาถ ก 2. เส อถ กน าหม ก 3. คนร ายถ กจ บ 4. เขาท าถ กแล ว 10.ค าว า "ป ด" ในข อใดเป นกร ยาไม ม กรรม 1. ประต ป ดแล ว 2. เขาป ดประกาศ 3. อย าป ดประต เล น 4. พน กงานป ดโรงงาน 11. ประโยคใดไม ม กรรม 1. สมค ดเข ยนจดหมาย 2. ธนากล บจากตลาด 3. ว ระอ านหน งส อ 4. ว ช ตชอบเร ยนภาษาไทย 12. ค าว า "แก " ในข อใดเป นค าว เศษณ 1. เขาเห นแก ต ว 2. คนแก ม กห ต ง 3. เขาให เง นแก ฉ น 4. คนอ วนม กเห นแก ต ว 13. ข อใดม ค าว เศษณ ขยายว เศษณ 1.น กกร ฑาว งเร วมาก 2.สมศร ชอบใส เส อส ฟ า 3.เด กชายใหม ร องเพลงเพราะ 4.เธอเป นนกน อยในกรงทอง 14. ค าว า "มาก" ข อใดเป นค าว เศษณ ขยายว เศษณ 1. ฉ นร กท านมาก 2. เขาม เวลามาก 3. เด กคนน เร ยนเก งมาก 4. หญ งน นชอบก นมาก 15. ข อใดเป นปฤจฉาว เศษณ 1. คนไหนอยากไปก ตามมา 2. คนไหนไม ก นเน อหม 3. คนไหนก มองเหม อนก น 4. ฉ นไม ชอบคนไหนเลย 16.บทละครเร องรามเก ยรต จ ดเป นบทละครประเภทใด 1. ละครนอก 2. ละครใน 3. ละครเพลง 4. ละครร อง

82 ธรรมเน ยมปฏ บ ต ของเหล าเทวดาก อนท จะเข าเฝ าพระอ ศวรจะต องท าอย างไร 1. ให นนทกล างเท าให 2. ปร กษาหาร อก นก อน 3. สรงน าแต งองค ทรงเคร อง 4. รอเพ อนเทวดาให ครบเพ อจะได เข าเฝ าพร อมก น 18. ค าประพ นธ ในข อใดเป นบทนาร ปราโมทย 1. ต วก จะให ด งจ นดา อย าแสนโศกาอาล ย 2. ถ าวาสนาเราเคยบ าร งร ก ก จะเป นภ กษ ผลส บไป 3. ส พยอกหยอกเล นเหม อนท กว น สรวลส นต เยาะเย ยเฮฮา 4. พระองค ผ ทรงศ กดาเดช ไม โปรดเกศแก ข าบทศร 19.ในท ส ดพระนารายณ ลงโทษนนทกด วยว ธ ใด 1. ตร สแล วแกว งตร เกร ยงไกร แสงกระจายพรายไปด งเพล งกาฬ 2. ชาต น ม งม แต สองห ตถ จงไปอ บ ต เอาชาต ใหม 3. ว าแล วกว ดแกว งพระแสงตร ภ ม ต ดเศ ยรกระเด นไป 4. ด วยเดชน วเพชรส ทธ ศ กด ขาห กล มลงไม ทนได 20. ด วยเดชน วเพชรส ทธ ศ กด ขาห กล มลงไม ทนได ค าประพ นธ น เน นให เห นส จธรรมด านใดช ดเจนท ส ด 1. การใช อ านาจอย างไม ม ส นส ด 2. กรรมเป นของตน ไม ม ว นเปล ยนแปลงได 3. ความด ไม ม ส ญ ด งน นไม ควรประกอบกรรมช ว 4. อ านาจท เท ยวใช ระรานผ อ นน น ในท ส ดก กล บมาลงโทษต วเอง เฉลยแบบฝ กห ด หน วยท 1 ร นเร งเพลงร ำวง

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน

บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน สาระการเร ยนร : ประโยชน แท แก มหาชน 1 บทปฏ บ ต การ : ประโยชน แท แก มหาชน หล กการ ร ศ กยภาพ ร จ นตนาการ ร ประโยชน สาระการเร ยนร เร ยนร การว เคราะห ศ กยภาพของป จจ ยศ กษา จ นตนาการเห นค ณ สรรค สร างว ธ การ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง

การเช อมโยงภาพน ง ว ธ สร างการเช อมโยง 27 การเช อมโยงภาพน ง บางคร งเราไม ต องการเสนอภาพตามล าด บ แต ต องการน าเสนอในล กษณะสล บไปมา หร อ ต องการแสดงข อม ลบนอ นเทอร เน ต หร อ แม แต เร ยกใช งานโปรแกรมอ น ๆ เช น CAI หร อ โปรแกรมประย กต อ น ๆ ก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2

ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร อง 1 ห วเร อง2 การใช Word ส าหร บท าว ทยาพนธ หร อ รายงานต างๆ ส วนแรกมาท าความร จ กก บ ล าด บเลข และ ห วเร อง ก อน ท ง 2 ส วนน จะสามารถท าไปใช ในการ สร าง สารบ ญ แบบอ ตโนม ต ได ล าด บเลข ระด บ 1 ล าด บเลข ระด บ 2 ห วเร

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ

ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ ส งท ส งมาด วย 2 แนวทางการจ ดเก บข อม ลบ คลากรและผ ร บบร การหร อผ ม ส วนได ส วนเส ย เพ อประเม นตามแบบ Internal และ External ตามโครงการประเม นค ณธรรมและความโปร งใสการด าเน นงานของหน วยงานภาคร ฐ (Integrity

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558

แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 แยกปฏ บ ต ตามห วงเวลา แผนปฏ บ ต การจ ดเก บภาษ โรงเร อนและท ด น ประจาป 2558 ก นยายน 2557 - ค ดลอกบ ญช ผ ท อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณจ ดเก บ จาก ผ.ท. 5 - ประชาส มพ นธ เร องการเส ยภาษ โรงเร อนและท ด น

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การจ ดและตกแต งข อความ

การจ ดและตกแต งข อความ ======================================================= หน า1 การจ ดและตกแต งข อความ การใช ข อความใน Dreamweaver 8 สามารถเหม อนโปรแกรมท เก ยวก บงานเอกสาร เช น Microsoft Office 1. การปร บเปล ยนภาษาการต

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ หน า ๘๓ ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง ใช หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ดหร อบางประเภท ในท องท องค การบร หารส วนต าบลบ านระกาศ อ าเภอบางบ อ จ งหว ดสม ทรปราการ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง

ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบลหนองก ง เร อง ก าหนดบร เวณห ามก อสร าง ด ดแปลง หร อเปล ยนการใช อาคารบางชน ด หร อบางประเภท ในพ นท บางส วนในเขตองค การบร หารส วนต าบลหนองก ง อ าเภอเม องกาฬส นธ จ งหว ดกาฬส

More information

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล

ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล ก จกรรมท 2.1 ทบทวนการใช งานโปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 และการเร ยกใช งานโปรแกรมเอ กเซล 1. จงบอกถ งว ธ การเข าส โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Windows 95 2. Icon (ส ญร ป) ค ออะไรม หน าท ในการท างานอย างไร 3.

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ผลการเร ยนร ม ความร ความเข าใจเก ยวก บความหมายความส าค ญและประโยชน ของหนางหม แสนอร อย

ผลการเร ยนร ม ความร ความเข าใจเก ยวก บความหมายความส าค ญและประโยชน ของหนางหม แสนอร อย 134 แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 สาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย สาระท 2 การออกแบบและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยท 1 ความหมาย ความส าค ญ และประโยชน ของหนางหม เวลา 1 ช วโมง. สาระส าค ญ การท าหนางหม

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information