รายว ชา ท ภาษาไทย 4 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก

Size: px
Start display at page:

Download "รายว ชา ท 22102 ภาษาไทย 4 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก"

Transcription

1 รายว ชา ท ภาษาไทย 4 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก

2 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก ต วช ว ดภาษาไทยระด บม ธยมศ กษาป ท 2 สาระท 1 การอ าน 1. ท 1.1 ม.2/1 อ านออกเส ยงบทร อยแก วและบทร อยกรองได ถ กต อง 2. ท 1.1 ม.2/2 จ บใจความสาค ญ สร ปความ และอธ บายรายละเอ ยดจากเร องท อ าน 3. ท 1.1 ม.2/4 อภ ปรายแสดงความค ดเห นและข อโต แย งเก ยวก บเร องท อ าน 4. ท 1.1 ม.2/5 ว เคราะห และจ าแนกข อเท จจร ง ข อม ลสน บสน น และข อค ดเห นจาก บทความท อ าน 5. ท 1.1 ม.2/7 อ านหน งส อ บทความ หร อคาประพ นธ อย างหลากหลายและประเม น ค ณค าหร อแนวค ดท ได จากการอ านเพ อน าไปแก ป ญหาในช ว ต 6. ท 1.1 ม.2/8 ม มารยาทในการอ าน

3 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก สาระท 2 การเข ยน 7. ท 2.1 ม.2/1 การค ดลายม อต วบรรจงคร งบรรท ด 8. ท 2.1 ม.2/2 เข ยนบรรยายและพรรณนา 9. ท 2.1 ม.2/3 เข ยนเร ยงความ 10. ท 2.1 ม.2/5 เข ยนรายงานการศ กษาค นคว า 11. ท 2.1 ม.2/7 เข ยนว เคราะห ว จารณ และแสดงความร ความค ดเห น หร อโต แย งในเร องท อ าน อย างม เหต ผล 12. ท 2.1 ม.2/8 ม มารยาทในการเข ยน

4 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก สาระท 3 การฟ ง การด การพ ด 13. ท 3.1 ม.2/1 พ ดสร ปใจความสาค ญของเร องท ฟ งและด 14. ท 3.1 ม.2/2 ว เคราะห ข อเท จจร ง ข อค ดเห น และความน าเช อถ อของข าวสารจากส อต างๆ 15. ท 3.1 ม.2/3 ว เคราะห และว จารณ เร องท ฟ งและด อย างม เหต ผล เพ อน าข อค ดมาประย กต ใช ในการดาเน นช ว ต 16. ท 3.1 ม.2/4 พ ดในโอกาสต างๆได ตรงตามว ตถ ประสงค 17. ท 3.1 ม.2/5 พ ดรายงานเร องหร อประเด นท ศ กษาค นคว าจากการฟ ง การด และการสนทนา 18. ท 3.1 ม.2/6 ม มารยาทในการฟ ง การด และการพ ด

5 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก สาระท 4 หล กการใช ภาษาไทย 19. ท 4.1 ม.2/2 ว เคราะห โครงสร างประโยคสาม ญ ประโยครวม และประโยคซ อน 20. ท 4.1 ม.2/4 ใช คาราชาศ พท

6 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก สาระท 5 วรรณคด และวรรณกรรม 21. ท 5.1 ม.2/1 สร ปเน อหาวรรณคด และวรรณกรรมท อ านในระด บท ยากข น 22. ท 5.1 ม.2/2 ว เคราะห และว จารณ วรรณคด วรรณกรรม และวรรณกรรมท องถ นท อ านพร อมยก เหต ผลประกอบ 23. ท 5.1 ม.2/3 อธ บายค ณค าของวรรณคด และวรรณกรรมท อ าน 24. ท 5.1 ม.2/4 สร ปความร และข อค ดจากการอ านไปประย กต ใช ในช ว ตจร ง 25. ท 5.1 ม.2/5 ท องจ าบทอาขยานตามท ก าหนดและบทร อยกรองท ม ค ณค าตามความสนใจ

7 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง, นารายณ ปราบนนทก

8 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง การละเล น หมายถ ง การละเล นพ นบ าน หมายถ ง

9 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง พ นเม อง หมายถ ง เพลงปฏ พากย หมายถ ง

10 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง...เป นการละเล นท น ยมเล นก นท วท กภาคในประเทศ... โดยเฉพาะในสม ยท... เป นนายกร ฐมนตร ในช วงสงครามโลก คร งท... น น การละเล นท ได ร บความน ยมมาก ค อ... นอกจากจะเล นก นท วไปแล ว ร ฐบาลของ จอมพลแปลก พ บ ลสงครามย งมอบหมายให...ปร บปร ง ท าร าให เป น...ด วย

11 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง ร าวง พ ฒนามาจาก...ท เร ยกว า... แต ย งไม ม หล กฐานว าร าโทนม มาต งแต เม อใด หร อใครผ ค ดประด ษฐ ข น ม แต เพ ยงคาบอกเล า เก ยวก บถ นท พบร าโทน 3 ส านวน สานวนแรกเล าว า ช วงก อนสงครามโลกคร งท... ม การเล นร าโทนบร เวณ...จ งหว ด... แต ย งไม เป นท ร จ กก น โดยท วไป จนกระท งม ผ น าไปเล นในจ งหว ด... การเล นร าโทนเร ม เล นท นครราชส มาก อน แล วจ งขยายความน ยมไปย งถ นอ นในภายหล ง ส วนสานวน ส ดท ายส นน ษฐานว าการเล นร าโทนม มาต งแต...โดยอ างว าม การกล าวถ งในเอกสารของชาวย โรป

12 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง คาว า ร าวง บอกให ร ถ ง... ว าต องม การร า ค อต องแสดงท าทางท ใช...เป นหล ก และการร าน นผ ร าจะต องร าเป นวงม... และใช เคร องดนตร เช น...ต ให จ งหวะประกอบ ร า เป นการแสดงท ผ แสดงเคล อนไหว...และ... ให อย ในอ ร ยาบถท...เข าก บจ งหวะดนตร หากม บทร องด วย ก จะทาท าทางตามถ อยคาในบทร องน น... เป นการร ายร าด วยท าทางท กร ดกรายพร อมก น... เป นการร ายร าด วยท าทางค กค กตามจ งหวะดนตร พ นเม องของ ภาคอ สาน เช น...

13 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง คาร อง แก ว อ จฉร ยะก ล ทานอง เอ อ ส นทรสนาน เพลง ลอยกระทง ว นเพ ญเด อนส บสอง น าก นองเต มตล ง เราท งหลายชายหญ ง สน กก นจร ง ว นลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงก นแล ว ขอเช ญน องแก วออกมาร าวง ร าวงว นลอยกระทง ร าวงว นลอยกระทง บ ญจะส งให เราส ขใจ บ ญจะส งให เราส ขใจ.

14 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง เพลง งามแสงเด อน เน อร อง จม นมาน ตย นเรศ (เฉล ม เศวตน นทน ) ทานอง กรมศ ลปากร งามแสงเด อนมาเย อนส องหล า งามใบหน าเม ออย วงร า (2 เท ยว) เราเล นเพ อสน ก เปล องท กข วายระก า ขอให เล นฟ อนร า เพ อสาม คค เอย.

15 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง ชาวเพลงชาวไทย คาร อง จม นมาน ตย นเรศ (นายเฉล ม เศวตน นท ) ห วหน ากองการส งค ต กรมศ ลปากร (ประพ นธ - ในนามกรมศ ลปากร) ทานอง กรมศ ลปากร ชาวไทยเจ าเอ ย ขออย าละเลยในการท าหน าท การท เราได เล นสน ก เปล องท กข สบายอย างน เพราะชาต เราได เสร ม เอกราชสมบ รณ เราจ งควรช วยช ชาต ให เก งกาจเจ ดจาร ญ เพ อความส ขเพ มพ น ของชาวไทยเรา เอย

16 หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง เพลง ช อมาล ทานอง กรมศ ลปากร โอ เจ าช อมาล คนด ของพ ก มา สวยจร งหนาเวลาค าค น สวยจร งหนาเวลาค าค น. โอ จ นทร ไปไหน ทาไมถ งไม ส องแสง เด อนมาแฝงแสงสว าง เมฆน อยลอยมาบ ง เมฆน อยลอยมาบ ง.

17 เร ยนร เร อง ประโยค

18 หน วยท 1 ประโยค ประโยค ค อ... ประกอบด วย...และ... ภาคประธาน เช น...

19 หน วยท 1 ประโยค ภาคแสดง...หร อ... ภาคแสดงประกอบด วย เช น...

20 หน วยท 1 ประโยค คากร ยา ค อ

21 หน วยท 1 ประโยค ชน ดของคากร ยา คากร ยาแบ งออกเป น... ชน ด ด งน 1. กร ยาท ไม ต องม กรรมมาร บ เช น...

22 หน วยท 1 ประโยค 2. กร ยาท ต องม กรรมมารองร บ เช น... เช น...

23 หน วยท 1 ประโยค 3. กร ยาท ต องม คามาร บ......ค อ เช นคาว า... เช น...

24 หน วยท 1 ประโยค 4. กร ยาช วย เช นค าว า... เช น ข อส งเกต กร ยาค าว า...ตามปกต จะใช ก บกร ยาท ม ความหมายไป ในทาง...เช น...ถ าความหมาย ในทาง...ควรใช ค าว า...เป นต น

25 หน วยท 1 ประโยค 5. กร ยาท ทาหน าท คล ายนาม เช น

26 หน วยท 1 ประโยค หน าท ของคากร ยา ม ด งน 1... เช น เช น เช น เช น เช น...

27 หน วยท 1 ประโยค คาว เศษณ คาว เศษณ หมายถ ง แบ งออกเป น... ชน ด ด งน 1.ล กษณว เศษณ ค อ

28 หน วยท 1 ประโยค 2.กาลว เศษณ ค อ... เช น... ต วอย าง :... 3.สถานว เศษณ ค อ... เช น...

29 หน วยท 1 ประโยค 4.ประมาณว เศษณ ค อ... แบ งออกเป น... ชน ด ด งน 1. บอกจ านวนน บ เช น บอกจ านวนปร มาณ ค อ......

30 หน วยท 1 ประโยค 5.น ยมว เศษณ ค อ... เช น... 6.อน ยมว เศษณ ค อ... เช น... 7.ปฤจฉาว เศษณ ค อ... เช น...

31 หน วยท 1 ประโยค 8.ประต ชญาว เศษณ ค อ เช น... 9.ประต เสธว เศษณ ค อ เช น...

32 หน วยท 1 ประโยค หน าท ของคาว เศษณ

33 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายณ ปราบนนทก

34 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ผ แต ง... ประว ต พระบาทสมเด จพระพ ทธยอดฟ าจ ฬาโลกมหาราชทรงพระราชสมภพเม อ พ.ศ ใน ร ชสม ย...พระนามเด มว า... พระชนกค อ...ก บพระชนน ค อ...พระองค เสด จ ข นครองราชย หล งจาก...เสด จสวรรคต เป นปฐมกษ ตร ย แห ง...ตลอดร ชกาลพระองค ทรงทาสงครามท งก บพม าและปราบห วเม องต างๆ ทรงสร างระเบ ยบการปกครอง ฟ นฟ พระพ ทธศาสนา ศ ลปะศาสตร และอ กษรศาสตร รวบรวมชาระ...จนสมบ รณ และพระองค ย งเป น...โดย ทรงพระราชน พนธ...ไว หลายเร อง ได แก......

35 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ท มาของเร อง... จ ดม งหมายในการแต ง

36 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก คาศ พท จากเร องท ควรทราบ กระบถ หมายถ ง... กระเษ ยรวาร หมายถ ง เกลง หมายถ ง ไกรลาส หมายถ ง...

37 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก คนธรรพ หมายถ ง... จ ไร หมายถ ง... ตร ยตร งศา หมายถ ง ตร หมายถ ง......

38 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก เทพนมปฐมพรหมส หน า หมายถ ง เทพอ ปสร หมายถ ง...

39 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ธาตร หมายถ ง... นาค หมายถ ง... บทบงส, บทศร หมายถ ง... บ งเหต หมายถ ง... พระหร วงศ หมายถ ง... พระองค ทรงส งข คทาธร เป นส กรก ร ประจ กษ ใจ

40 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ไฟกาล หมายถ ง ภ กษ ผล หมายถ ง... ล กษม หมายถ ง... ว ทยา หมายถ ง... สาเร จมโนรถ หมายถ ง... ส นท า หมายถ ง...

41 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ล กษณะคาประพ นธ... กลอนบทละคร ค อ......ด งน เม อน น... เช น... บ ดน น... เช น... มาจะกล าวบทไป...

42 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ส บรรณ หมายถ ง... ส ร สวด หมายถ ง... โสมน สา หมายถ ง... ห สน ยน หมายถ ง... อส น หมายถ ง... อ ฒจ นทร หมายถ ง...

43 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ต วละครสาค ญ ตอนนารายณ ปราบนนทก

44 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก พระอ ศวร เป นเทพเจ าสาค ญองค หน ง ม พระกายส... แต พระศอม ส... เพราะเคย... ม พระเนตรถ ง... ดวง ดวงท สามอย... ซ งตามปกต จะหล บอย เน องจากดวงท 3 น ม อาน ภาพร ายแรงมาก หากล มข นเม อใดจะ...และย งม...คร งซ กอย เหน อตาท สาม อาว ธประจาพระองค ค อ... พาหนะประจาพระองค ค อ... ม...เป นพระมเหส ท งสองพระองค ประท บอย ในว มาน ณ... พระอ ศวรม พระนามเร ยกต างๆ เช น......

45 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

46 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก พระนารายณ เป นเทพเจ าฝ าย... ม พระกายส...และ ม... กร อาว ธประจ าพระองค ค อ...บางคร งถ อ...พาหนะประจาพระองค ค อ... ท สถ ตของพระนารายณ เร ยกว า...อย ใน... และประท บบนบ ลล งก นาคช อ... พระมเหส ค อ... พระนารายณ น นจะอวตารปราบย คเข ญอย เป นน จ เช น... พระนารายณ ม พระนามเร ยกต าง ๆ ก น เช น

47 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

48 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก นนทก เป นย กษ ท ท าหน าท...อย ท... ถ กเหล าเทวดา...จนห วล าน นนทกม ความโกรธแค นมาก จ งเข าเฝ า...ท ลขอพรให ม...สามารถ... จากน นนนทกก ใช น วเพชร ช...จนตายเกล อน...จ งต องไปปราบนนทก

49 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก สาระสาค ญของเร อง...ม หน าท...ให...ท... เม อเทวดาพาก นไปเฝ า...พวกเทวดาชอบ...อย เป นประจา ด วยการ...จนกระท ง...นนทกแค นใจเป นอ นมาก แต ก ไม สามารถโต ตอบได แต เก บความแค นไว ในใจ จ งไปเฝ า...ขอรางว ลท ได ทาหน าท ร บผ ดชอบมาช านาน โดยท ลขอให ม ฤทธ สามารถลงโทษผ ท มาร งแกตนได พระ อ ศวรจ งประทานให นนทกม...ท สามารถ...

50 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก นนทกม...เม อถ กหยอกเล นเหม อนเช นเคยก... เหล าเทวดาท มา ย วแหย จ งถ ก...ไปมากมาย ร อนถ ง...ต องขอให...มาลงโทษนนทก พระนารายณ ต องการจะให นนทกร ฤทธ ของอานาจ ท นนทกเท ยวใช ระรานผ อ น จ งแปลงต วเป น...ไป...ให นนทก...ด วยท าต าง ๆ จนถ งท าท... นนทกก ขาห ก เพราะ...นางร ากล บร างเป น...นนทกจ งต อว า พระนารายณ ว า... พระนารายณ ท า......แล วพระนารายณ ก ประหารนนทก นนทกจ งลงมาเก ดเป น... โอรสของ...ก บ... ส วนพระนารายณ อวตารลงมาเป น...

51 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ข อค ดท ได ร บจากเร อง

52 ค ณค างานประพ นธ หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก 1.ค ณค าด าน ค ณค าด าน

53 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก ความร ประกอบ ท าร าของนางนารายณ แปลง

54 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก 2.รสทางวรรณคด รามเก ยรต ตอน นารายณ ปราบนนทก ม รสทางวรรณคด ครบท ง... รส ด งน 1. เสาวรจน ย... ด งตอนท นนทกเห น... ก...ก ถ งก บพรรณนาออกมาด งความว า เหล อบเห นสตร ว ไลล กษณ พ ศพ กตร ผ องเพ ยงแขไข งามโอษฐ งามแก มงามจ ไร งามน ยเนตรงามกร งามถ นงามกรรณงามขนง งามองค ย งเทพอ ปสร งามจร ตก ร ยางามงอน งามเอวงามอ อนท งกายา

55 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก 2. นาร ปราโมทย... ด งตอนท...เก ยว... ด งความว า ส ดเอยส ดสวาท โฉมประหลาดล าเทพอ ปสร ท งวาจาจร ตก งามงอน ควรเป นนางฟ อนว ไลล กษณ อ นซ งธ ระของเจ า หน กเบาจงแจ งประจ กษ ถ าวาสนาเราเคยบาร งร ก ก จะเป นภ กษ ผลส บไป

56 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก 3. พ โรธวาท ง... ด งตอนท...ต อว า... ด งความว า... ซ งพระองค จะผลาญช ว เหต ใดม ทาซ งหน า มารยาเป นหญ งไม บ ดส ฤาว ากล วน วเพชรน จะช พระองค ให บรรล ย

57 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก 4. ส ลลาป งคพ ส ย... ด งตอนท...ท ลขอพรจาก... ความว า พระองค ผ ทรงศ กดาเดช ไม โปรดเกศแก ข าบทศร กรรมเวรส งใดด งน ท ลพลางโศก ร าพ น

58 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

59 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

60 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

61 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

62 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

63 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

64 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

65 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

66 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

67 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

68 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

69 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

70 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

71 หน วยท 1 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายปราบนนทก

72 ร นเร งเพลงร าวง,นารายณ ปราบนนทก หน วยท 1 การละเล น หมายถ ง มหรสพหร อการแสดงต าง ๆ ท จ ดข นเพ อความสน กสนานร นเร งท งผ เล นและผ ชม การละเล นพ นบ านหมายถ ง การละเล นของชาวบ านในแต ละท องถ นหร อต าบลหม บ านม หลายร ปแบบ ท งการละเล นแบบก จกรรมร นเร ง เช น ร าวง กลองยาว เซ ง โนรา ล เก ล าต ด หน งตะล ง และการละเล นพ นบ านท เป นการแข งข นซ งม กต กาการเล นหร อการแข งข นง าย ๆ ไม ม งท จะเอาชนะก นอย างจร งจ ง การละเล นจ งเป นการ แสดงออกของการเช อมความสาม คค ร กใคร กลมเกล ยวก น เช น ว งเป ยว มอญซ อนผ า แข งก นอาหาร ฯลฯ ร าวงเป นการละเล นท น ยมเล นก นท วท กภาคในประเทศไทย โดยเฉพาะในสม ยท จอมพลแปลก พ บ ล สงคราม เป นนายกร ฐมนตร ในช วงสงครามโลก คร งท 2 น นการละเล นท ได ร บความน ยมมากค อการเล นร าวง นอกจากจะเล นก นท วไปแล ว ร ฐบาลของจอมพลแปลก พ บ ลสงครามย งมอบหมายให กรมศ ลปากรปร บปร งท าร า ให เป นร าวงมาตรฐานด วย ร าวง พ ฒนามาจากการละเล นพ นบ านท เร ยกว าร าโทน แต ย งไม ม หล กฐานว าร าโทนม มาต งแต เม อใด หร อ ใครผ ค ดประด ษฐ ข น ม แต เพ ยงค าบอกเล า เก ยวก บถ นท พบร าโทน 3 ส านวน ส านวนแรกเล าว า ช วงก อน สงครามโลกคร งท 2 ม การเล นร าโทนบร เวณบ านแพะจ งหว ดสระบ ร แต ย งไม เป นท ร จ กก นโดยท วไป จนกระท งม ผ น าไปเล นในจ งหว ดนครราชส มา การเล นร าโทนเร มเล นท นครราชส มาก อน แล วจ งขยายความน ยมไปย งถ นอ นในภายหล ง ส วนส านวนส ดท ายส นน ษฐานว าการเล นร า โทนม มาต งแต สม ยกร งศร อย ธยา โดยอ างว าม การกล าวถ งในเอกสารของชาวย โรป ค าว า ร าวง บอกให ร ถ งว ธ การเล นว าต องม การร า ค อต องแสดงท าทางท ใช ม อและแขนเป นหล ก และการร า น นผ ร าจะต องร าเป นวงม เพลงร องและใช เคร องดนตร เช น โทน ร ามะนา ต ให จ งหวะประกอบ ร า เป นการแสดงท ผ แสดงเคล อนไหวม อ แขน ขา และล าต วให อย ในอ ร ยาบถท อ อนช อย งดงาม เข าก บ จ งหวะดนตร หากม บทร องด วยก จะท าท าทางตามถ อยค าในบทร องน น ฟ อน เป นการร ายร าด วยท าทางท กร ดกรายพร อมก น เซ ง เป นการร ายร าด วยท าทางค กค กตามจ งหวะดนตร พ นเม องของภาคอ สาน เช น เซ งกระต บ เซ งกะหย ง 9

73 10 เพลง ลอยกระทง คาร อง แก ว อ จฉร ยะก ล ทานอง เอ อ ส นทรสนาน ว นเพ ญเด อนส บสอง น าก นองเต มตล ง เราท งหลายชายหญ ง สน กก นจร ง ว นลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงก นแล ว ขอเช ญน องแก วออกมาร าวง ร าวงว นลอยกระทง ร าวงว นลอยกระทง บ ญจะส งให เราส ขใจ บ ญจะส งให เราส ขใจ. เพลง งามแสงเด อน เน อร อง จม นมาน ตย นเรศ (เฉล ม เศวตน นทน ) ทานอง กรมศ ลปากร งามแสงเด อนมาเย อนส องหล า งามใบหน าเม ออย วงร า (2 เท ยว) เราเล นเพ อสน ก เปล องท กข วายระก า ขอให เล นฟ อนร า เพ อสาม คค เอย. เพลงชาวเพลงชาวไทยทย คาร อง จม นมาน ตย นเรศ (นายเฉล ม เศวตน นท ) ห วหน ากองการส งค ต กรมศ ลปากร (ประพ นธ ในนามกรม ศ ลปากร) ทานอง กรมศ ลปากร ชาวไทยเจ าเอ ย ขออย าละเลยในการท าหน าท การท เราได เล นสน ก เปล องท กข สบายอย างน เพราะชาต เราได เสร ม เอกราชสมบ รณ เราจ งควรช วยช ชาต ให เก งกาจเจ ดจ าร ญ เพ อความส ขเพ มพ น ของชาวไทยเรา เอย

74 11 น าท ทานอง กรมศ ลปากร เพลง ช อมาล โอ เจ าช อมาล คนด ของพ ก มา สวยจร งหนาเวลาค าค น สวยจร งหนาเวลาค าค น. โอ จ นทร ไปไหน เด อนมาแฝงแสงสว าง ท าไมถ งไม ส องแสง เมฆน อยลอยมาบ ง เมฆน อยลอยมาบ ง. บทเพลงข างต นเป นบทเพลงส าหร บร าวง ซ งเป นการละเล นพ นบ านชน ดหน ง เน อหาของบทเพลง เป นไปในเช งเก ยวพาราส ระหว างหน มสาว ม เร องราวของประเพณ ท เป นว ถ ช ว ตของไทย ม การชมธรรมชาต และ อ น ๆ ประโยค ประโยค ค อ ข อความท ม ใจความสมบ รณ ประกอบด วยภาคประธาน และภาคแสดง ภาคประธาน เป นส วนท เป นผ กระท า เพ อให ทราบว า ใคร หร ออะไร ท จะแสดงอาการในประโยคน นๆ อาจม ส วนขยายหร อไม ม ก ได เช น ฝนตก ลมพ ด รถต ดมาก น กเร ยนเข าแถว ฉ นก นข าว ภาคแสดง เป นส วนท บอกอาการ หร อบอกสภาพของประธาน ว าท ากร ยาอะไร ภาคแสดงประกอบด วย บทกร ยา บทขยายกร ยา บทกรรรม และบทขยายกรรม (ส วนขยายอาจม หร อไม ม ก ได ) เช น น กเร ยนอ าน หน งส อในห องสม ด, ฉ นไปโรงเร ยน, แมวก ดหน คากร ยา ค อ ค าท แสดงอาการ สภาพ หร อการกระท าของค านาม และค าสรรพนามในประโยค ค ากร ยาบาง ค าอาจม ความหมายสมบ รณ ในต วเอง บางค าต องม ค าอ นมาประกอบ และบางค าต องไปประกอบค าอ นเพ อขยาย ความ ชน ดของคากร ยา ค ากร ยาแบ งออกเป น 5 ชน ด ด งน 1. กร ยาท ไม ต องม กรรมมาร บ (อกรรมกร ยา) เป นกร ยาท ม ความหมายสมบ รณ ช ดเจนในต วเอง เช น -ฉ นน งบนเก าอ - ฝนตกหน ก - เด กร องไห -ค ณล งก าล งนอน

75 2. กร ยาท ต องม กรรมมารองร บ (สกรรมกร ยา) เป นกร ยาท ต องม กรรมมาร บจ งจะได ใจความสมบ รณ เช น มอง ก น ต อ าน ม ท บ แกว ง ขาย ต ด เห น ซ อ เช น -พ อค าขายเส อผ า -คร ต ดกระดาษ -ฉ นเห นเด กในสนาม -พ ซ อของเล นมาให น อง 3. กร ยาท ต องม คามาร บ ค าท มาร บไม ใช กรรมแต เป นส วนเต มเต ม (ว กตรรถกร ยา) ค อ ค ากร ยาน นต องม ค านามหร อสรรพนามมาช วยขยายความหมายให สมบ รณ เช นค าว า เป น เหม อน คล าย เท าค อ เสม อน ด จ เช น -พ อของฉ นเป นต ารวจ -เขาค อน กดนตร ของโรงเร ยน -คร ด จประท ปของน กเร ยน -แมวคล ายเส อ 4. กร ยาช วย (กร ยาน เคราะห )หร อกร ยาน า เป นค าท เต มหน าค ากร ยาหล กในประโยคเพ อช วยขยาย ความหมายของค ากร ยาส าค ญให ช ดเจนย งข น เช นค าว า ก าล ง จะ ได แล ว ต อง อย า จง โปรด ช วย ควร คงจะ อาจจะ เป นต น เช น -เขาก าล งเด นมา -ท านท งหลายโปรดฟ งทางน -น กเร ยนถ กคร ต าหน -เธอควรเตร ยมต วให พร อม ข อส งเกต กร ยาค าว า ถ ก ตามปกต จะใช ก บกร ยาท ม ความหมายไปในทางไม ด เช น ถ กต ถ กด ถ กต าหน ถ า ความหมายในทางด ควรใช ค าว า ได ร บ เช น ได ร บค าชมเชย ได ร บเช ญ เป นต น 5. กร ยาท ทาหน าท คล ายนาม (กร ยาสภาวมาลา) เป นค ากร ยาท ท าหน าท คล ายก บค านาม อาจเป นประธาน เป นกรรม หร อบทขยายของประโยคก ได เช น -เด นเป นการออกก าล งกายท ด (เด นเป นกร ยาท าหน าท เป นประธานของประโยค) -พ ชอบออกก าล งกาย (ออกก าล งกายเป นค ากร ยาท ท าหน าท คล ายนาม เป นกรรมของประโยค) -ก นมากท าให อ วน (ก นมากเป นกร ยาท ท าหน าท เป นประธานของประโยค) 12

76 13 หน าท ของคากร ยา ม ด งน 1.ท าหน าท เป นกร ยาส าค ญของประโยค เช น คนก นข าว นกบ นมาเป นฝ ง เป นต น 2. ท าหน าท เป นประธานของประโยค เช น ก นมากท าให อ วน เป นต น 3. ท าหน าท เป นกรรมของประโยค เช น ฉ นชอบเต นแอร โรบ กตอนเช า เป นต น 4. ท าหน าท ช วยขยายกร ยาส าค ญให ม ความหมายช ดเจนย งข น เช น พ คงจะกล บบ านเย นน เป นต น 5. ท าหน าท ช วยขยายค านามให เข าใจเด นช ดข น เช น ฉ นชอบก นก วยเต ยวผ ด น องชายชอบบะหม แห ง เป นต น คาว เศษณ คาว เศษณ หมายถ ง ค าท ใช ประกอบหร อขยายค านาม สรรพนาม ค ากร ยา หร อค าว เศษณ เพ อ ให ได ใจความช ดเจนข น แบ งออกเป น 9 ชน ด ด งน 1.ล กษณว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบล กษณะต างๆ เช น ส ส ณฐาน ขนาด เส ยง อาการ กล น รส ความร ส ก ฯลฯ ต วอย าง : ฉ นชอบคนด, พ ชอบใส เส อส ชมพ 2.กาลว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบบอกเวลา เช น เช า สาย บ าย เย น พลบค า ห วค า โต ร ง อด ต ป จจ บ น อนาคต ฯลฯ ต วอย าง : แม ก นข าวตอนบ าย, ล งนอนหล บต งแต ห วค า 3.สถานว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบบอกสถานท เช น บน ล าง เหน อ ใต ตะว นออก ตะว นตก ไกล ใกล ฯลฯ 4.ประมาณว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบบอกจ านวนแบ งออกเป น 2 ชน ด ด งน 1. บอกจ านวนน บ เช น ท หน ง หน ง สอง สาม ส ห า เป นต น จะใช เป นต วหน งส อ หร อ ต วเลข 2. บอกจ านวนปร มาณ ค อ การใช ค าว เศษณ ประมาณค าโดยไม ช เฉพาะเจาะจง 5.น ยมว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท บอกความช เฉพาะเจาะจง เช น น น น โน น ฯลฯ 6.อน ยมว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ไม บอกความช เฉพาะเจาะจง เช น ใด อะไร ท าไม ฯลฯ 7.ปฤจฉาว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ม เน อความเป นค าถาม เช น ใด อะไร ไหน ฯลฯ 8.ประต ชญาว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบค าเร ยกร องหร อขานร บ เพ อแสดงความสละสลวยของภาษาและ ความเป นก นเองระหว างผ พ ด เช น คร บ ค ะ จ ะ จ า ฯลฯ 9.ประต เสธว เศษณ ค อ ค าว เศษณ ท ประกอบบอกความปฏ เสธหร อไม ยอมร บ เช น ไม ม ไม ใช บ ฯลฯ หน าท ของคาว เศษณ 1. ขยายค านาม 2. ขยายค ากร ยา 3. ขยายค าว เศษณ 4. เป นกร ยาในภาคแสดงของประโยค

77 14 บทละครเร องรามเก ยรต ตอน นารายณ ปราบนนทก ผ แต ง พระบาทสมเด จพระพ ทธยอดฟ าจ ฬาโลกมหาราช ประว ต พระบาทสมเด จพระพ ทธยอดฟ าจ ฬาโลกมหาราชทรงพระราชสมภพเม อ พ.ศ ใน ร ชสม ย พระเจ าอย ห วบรมโกศ พระนามเด มว า ทองด วง พระชนกค อ หลวงพ น จอ กษร ก บพระชนน ค อ ดาวเร อง พระองค เสด จข นครองราชย หล งจากสมเด จพระเจ ากร งธนบ ร เสด จสวรรคต เป นปฐมกษ ตร ย แห ง ราชวงศ จ กร ตลอดร ชกาลพระองค ทรงท าสงครามท งก บพม าและปราบห วเม องต าง ๆ ทรงสร างระเบ ยบ การปกครอง ฟ นฟ พระพ ทธศาสนา ศ ลปศาสตร และอ กษรศาสตร รวบรวมช าระกฎหมายตราสามดวง จนสมบ รณ และพระองค ย งเป นกว โดยทรงพระราชน พนธ วรรณคด ไว หลายเร อง ได แก รามเก ยรต ดา หล ง อ ณร ท และกลอนน ราศเร องรบพม าท ด นแดง ท มาของเร อง น าเค าเร องมาจากมหากาพย รามายณะของอ นเด ย จ ดม งหมายในการแต ง เพ อรวบรวมรามเก ยรต ให สมบ รณ และเพ อแสดงพระเก ยรต ของพระรามหร อพระมหากษ ตร ย ไทย และ ใช ส าหร บเล นละครใน ล กษณะคาประพ นธ แต งด วยกลอนบทละคร กลอนบทละคร ค อ กลอนแปดหร อกลอนส ภาพ ม ล กษณะพ เศษกว ากลอนส ภาพท วไป ค อจะม ค าน า เป นค าข นต นในบทละคร และถ อว าค าน าน นเป น 1 วรรค ด งน เม อน น ใช ข นต นเม อกล าวถ งต วละครท ส าค ญท อย ในชนช นกษ ตร ย เช น พระมหากษ ตร ย พญาย กษ เป นต น บ ดน น ใช ข นต นเม อกล าวถ งต วละครท ม ความส าค ญรองลงมาท อย ในชนช นข าราชบร พาร เช น ย กษ เสนา หร อทหาร เป นต น มาจะกล าวบทไป ใช เม อจะเปล ยนมาเล าเร องใหม ต วละครส าค ญ ตอนนารายณ ปราบนนทก พระอ ศวร เป นเทพเจ าส าค ญองค หน ง ม พระกายส ขาว แต พระศอม ส น ลเพราะเคยด มยาพ ษ ม พระเนตรถ ง 3 ดวง ดวงท สามอย กลางพระนลาฏ ซ งตามปกต จะหล บอย เน องจากดวงท 3 น ม อาน ภาพร ายแรงมาก หากล มข น เม อใดจะเผาผลาญท กอย างให มอดไหม ได และย งม พระจ นทร คร งซ กอย เหน อตาท สาม อาว ธประจ าพระองค ค อ ตร ศ ล ธน คทา บางคร งถ อบ วงบาศ บ ณเฑาะว และส งข พาหนะประจ าพระองค ค อ โคอ ส ภราช ม พระอ มาเป น พระมเหส ท งสองพระองค ประท บอย ในว มาน ณ เขาไกรลาส พระอ ศวรม พระนามเร ยกต างๆ เช น มเหศวร พระตร ศ ล พระศ ล พระศ วะ พระอ ศรา

78 พระสยมภ เจ าภพไตร เจ าสามภพ เจ าจอม ไกรลาส พระทรงโคอาสน พระทรงโคเผ อก เจ าจอมผาเผ อก พระตร เนตร พระอ ศโรโมล เป นต น พระนารายณ เป นเทพเจ าฝ ายปราบปราม ม พระกายส ดอกตะแบก (ส ม วง) และม 4 กร อาว ธประจ าพระองค ค อ ตร คทา จ กร ส งข บางคร งถ อธน และพระขรรค พาหนะประจ าพระองค ค อคร ฑ ท สถ ตของพระนารายณ เร ยกว า ไวก ณฐ อย ในเกษ ยรสม ทร (ทะเลน านม) และประท บบนบ ลล งก นาคช อพระยาอน นตนาคราช พระมเหส ค อพระล กษม พระนารายณ น นจะอวตารปราบย คเข ญอย เป นน จ เช น อวตารเป นพระรามเพ อปราบทศก ณฐ พระนารายณ ม พระนามเร ยกต าง ๆ ก น เช น พระส กร ศร ส งข กร พระกฤษณะจต รภ ช จต รห นถ ว ษณ ไกรสพ วาส เทพ หร พระทรงส งข พระธราธร พระส งขกร เป นต น นนทก เป นย กษ ท ท าหน าท ล างเท าเทวดาอย ท เช งบ นไดเขาไกรลาส ถ กเหล าเทวดากล นแกล งล บห ว ตบห ว บ าง ถนอมผมบ าง จนห วล าน นนทกม ความโกรธแค นมาก จ งเข าเฝ าพระอ ศวรท ลขอพรให ม น วเป นเพชร สามารถช ให ผ ใดตายก ได จากน นนนทกก ใช น วเพชรช เทวดาจนตายเกล อน พระนารายณ จ งต องไปปราบนนทก สาระส าค ญของเร อง นนทกม หน าท ล างเท าให เหล าเทวดาท เช งเขาไกรลาส เม อเทวดาพาก นไปเฝ าพระอ ศวรพวกเทวดาชอบ ข มเหงนนทกอย เป นประจ าด วยการล บห วบ าง ตบห วบ าง จนกระท งผมร วงหมด นนทกแค นใจเป นอ นมากแต ก ไม สามารถโต ตอบได แต เก บความแค นไว ในใจ จ งไปเฝ าพระอ ศวรขอรางว ลท ได ท าหน าท ร บผ ดชอบมาช านาน โดยท ลขอให ม ฤทธ สามารถลงโทษผ ท มาร งแกตนได พระอ ศวรจ งประทานให นนทกม น วเพชรท สามารถช ส งหารใครก ได นนทกม ใจก าเร บเม อถ กหยอกเล นเหม อนเช นเคยก โกรธ เหล าเทวดาท มาย วแหย จ งถ กส งหารไปมากมาย ร อนถ งพระอ ศวรต องขอให พระนารายณ มาลงโทษนนทก พระนารายณ ต องการจะให นนทกร ฤทธ ของอ านาจ ท นนทกเท ยวใช ระรานผ อ น จ งแปลงต วเป นนางร าไปร าย วยวนให นนทกร ายร าตามด วยท าต าง ๆ จนถ งท าท ช น วลงท ต นขา นนทกก ขาห กเพราะเดชน วเพชรของตนเอง นางร ากล บ ร างเป นพระนารายณ นนทกจ งต อว าพระนารายณ ว าม ถ งส กรตนม เพ ยงสองม อเส ยเปร ยบ พระนารายณ ท าว าให น นทกไปเก ดใหม ม ส บหน าย ส บม อและม อาว ธพร อมสรรพ ส วนพระองค จะไปเก ดเป นมน ษย ม สองม อจะได ไปส ก นอ กคร งอย างไม เส ยเปร ยบ แล วพระนารายณ ก ประหารนนทก นนทกจ งลงมาเก ดเป นทศก ณฐ โอรสของ ท าวล สเต ยนก บนางร ชดา ส วนพระนารายณ อวตารลงมาเป นพระราม ข อค ดท ได ร บจากเร อง 1.อ านาจเม ออย ก บผ ท ไม ร จ กใช ย อมเป นโทษ 2.วรรณคด เป นบทว จารณ ช ว ตท าให เข าใจช ว ตของเราและของเพ อนมน ษย ได อ กทางหน ง 15

79 16 ค ณค างานประพ นธ 1.ค ณค าด านวรรณศ ลป การด าเน นเร องรวดเร ว กระช บ ใช ค าชมความงามของนางแปลงได อย างเห นภาพพจน เหมาะ ส าหร บการน าไปแสดงโดยม การข บร องและใช ดนตร ประกอบ 2.ค ณค าด านส งคม ส งคมจะสงบส ขอย ได ถ าคนเราม น าใจต อก น ช วยเหล อเก อก ลก น ไม ข มเหงน าใจก น ความร ประกอบ 1.ท าร าของนางนารายณ แปลง 1. เทพนม 11. ผาลาเพ ยงไหล 2. ปฐม 12. เมขลาล อแก ว 3. พรหมส หน า 13. มย เรศฟ อน 4. สอดสร อยมาลา 14. ลมพ ดยอดตอง 5. กวางเด นดง 15. พรหมน ม ต 6. หงส บ น 16. พ สม ยเร ยงหมอน 7. ก นร นเล ยบถ า 17. ม จฉาชมสาคร 8. ช านางนอน 18. พระส กรขว างจ กร 9. ภมรเคล า 19. นาคาม วนหาง 10.แขกเต าเข าร ง 2.รสทางวรรณคด รามเก ยรต ตอน นารายณ ปราบนนทก ม รสทางวรรณคด ครบท ง 4 รส ด งน 1. เสาวรจน ย (ชมโฉม ชมความงาม) ด งตอนท นนทกเห นนางนารายณ แปลงก ตกตะล งหลงในความ งาม ก ถ งก บพรรณนาออกมาด งความว า เหล อบเห นสตร ว ไลล กษณ พ ศพ กตร ผ องเพ ยงแขไข งามโอษฐ งามแก มงามจ ไร งามน ยเนตรงามกร งามถ นงามกรรณงามขนง งามองค ย งเทพอ ปสร งามจร ตก ร ยางามงอน งามเอวงามอ อนท งกายา 2. นาร ปราโมทย (บทเก ยวพาราส ) ด งตอนท นนทกเก ยวนางนารายณ แปลง ด งความว า ส ดเอยส ดสวาท โฉมประหลาดล าเทพอ ปสร ท งวาจาจร ตก งามงอน ควรเป นนางฟ อนว ไลล กษณ อ นซ งธ ระของเจ า หน กเบาจงแจ งประจ กษ ถ าวาสนาเราเคยบ าร งร ก ก จะเป นภ กษ ผลส บไป

80 17 3. พ โรธวาท ง (บทต ดพ อต อว า หร อบทโกรธ) ด งตอนท นนทกต อว าพระนารายณ ด งความว า... ซ งพระองค จะผลาญช ว เหต ใดม ท าซ งหน า มารยาเป นหญ งไม บ ดส ฤาว ากล วน วเพชรน จะช พระองค ให บรรล ย 4. ส ลลาป งคพ ส ย (บทเศร าโศก คร าครวญ) ด งตอนท นนทกท ลขอพรจากพระอ ศวรความว า พระองค ผ ทรงศ กดาเดช ไม โปรดเกศแก ข าบทศร กรรมเวรส งใดด งน ท ลพลางโศก ร าพ น แบบฝ กห ด หน วยท 1 ร นเร งเพลงร าวง จงเล อกค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว 1.ความหมายของเพลงพ นบ าน ข อใดกล าวถ กต องท ส ด 1. เพลงท ชาวบ านร อง 2. เพลงท ชาวบ านประด ษฐ ข น 3. เพลงท ชาวบ านร วมก นร นเร ง 4. เพลงท ชาวบ านร วมก นแสดง 2. ผ ปร บปร งท าร าให เป นร าวงมาตรฐานค อใคร 1. กรมศ ลปากร 2. เฉล ม เศวตน นท 3. แก ว อ จฉร ยะก ล 4. เอ อ ส นทรสนาน 3.ร าวงพ ฒนามาจากการละเล นพ นบ านข อใด 1.ร าโทน 2. ร าเถ ดเท ง 3. ร ากลองยาว 4. ร ากลองร ามะนา 4. เพลงงามแสงเด อน ตอนจบ ลงท ายว า ขอให เล นฟ อนร า เพ ออะไร 1. สว สด เอย 2. ความด เอย 3. สาม คค เอย 4. ความโชคด เอย 5. เพลงชาวไทย ตอนหน งกล าวว า การท เราได เล นสน ก เปล องท กข สบายอย างน เพราะอะไร 1. เพราะชาต เราม งม 2. เพราะชาต เราน นโชคด 3. เพราะชาต เราได คนด 4. เพราะชาต เราได เสร 6.ข อใดไม ม ค าช วยกร ยา 1.ฉ นคงไม ไป 2.ฝนอาจตก 3.เธอจะท าอะไร 4. น องก นข าวผ ด

81 18 7.ค าว า"พร อม"ในข อใดเป นค ากร ยา 1.เคร องม พร อมแล ว 2.เคร องม อพร อมแล ว 3.เราม เคร องม อพร อมแล ว 4.เราออกจากโรงเร ยนพร อมเพ อน 8. "พ อข นรามค าแหงเป นบ ดาของชาวส โขท ย" ค าว า เป น เป นค ากร ยาชน ดใด 1. อกรรมกร ยา 2. สกรรมกร ยา 3. กร ยาน เคราะห 4. ว กตรรถกร ยา 9. ข อใดเป นกร ยาน เคราะห หร อกร ยาช วย 1. ของราคาถ ก 2. เส อถ กน าหม ก 3. คนร ายถ กจ บ 4. เขาท าถ กแล ว 10.ค าว า "ป ด" ในข อใดเป นกร ยาไม ม กรรม 1. ประต ป ดแล ว 2. เขาป ดประกาศ 3. อย าป ดประต เล น 4. พน กงานป ดโรงงาน 11. ประโยคใดไม ม กรรม 1. สมค ดเข ยนจดหมาย 2. ธนากล บจากตลาด 3. ว ระอ านหน งส อ 4. ว ช ตชอบเร ยนภาษาไทย 12. ค าว า "แก " ในข อใดเป นค าว เศษณ 1. เขาเห นแก ต ว 2. คนแก ม กห ต ง 3. เขาให เง นแก ฉ น 4. คนอ วนม กเห นแก ต ว 13. ข อใดม ค าว เศษณ ขยายว เศษณ 1.น กกร ฑาว งเร วมาก 2.สมศร ชอบใส เส อส ฟ า 3.เด กชายใหม ร องเพลงเพราะ 4.เธอเป นนกน อยในกรงทอง 14. ค าว า "มาก" ข อใดเป นค าว เศษณ ขยายว เศษณ 1. ฉ นร กท านมาก 2. เขาม เวลามาก 3. เด กคนน เร ยนเก งมาก 4. หญ งน นชอบก นมาก 15. ข อใดเป นปฤจฉาว เศษณ 1. คนไหนอยากไปก ตามมา 2. คนไหนไม ก นเน อหม 3. คนไหนก มองเหม อนก น 4. ฉ นไม ชอบคนไหนเลย 16.บทละครเร องรามเก ยรต จ ดเป นบทละครประเภทใด 1. ละครนอก 2. ละครใน 3. ละครเพลง 4. ละครร อง

82 ธรรมเน ยมปฏ บ ต ของเหล าเทวดาก อนท จะเข าเฝ าพระอ ศวรจะต องท าอย างไร 1. ให นนทกล างเท าให 2. ปร กษาหาร อก นก อน 3. สรงน าแต งองค ทรงเคร อง 4. รอเพ อนเทวดาให ครบเพ อจะได เข าเฝ าพร อมก น 18. ค าประพ นธ ในข อใดเป นบทนาร ปราโมทย 1. ต วก จะให ด งจ นดา อย าแสนโศกาอาล ย 2. ถ าวาสนาเราเคยบ าร งร ก ก จะเป นภ กษ ผลส บไป 3. ส พยอกหยอกเล นเหม อนท กว น สรวลส นต เยาะเย ยเฮฮา 4. พระองค ผ ทรงศ กดาเดช ไม โปรดเกศแก ข าบทศร 19.ในท ส ดพระนารายณ ลงโทษนนทกด วยว ธ ใด 1. ตร สแล วแกว งตร เกร ยงไกร แสงกระจายพรายไปด งเพล งกาฬ 2. ชาต น ม งม แต สองห ตถ จงไปอ บ ต เอาชาต ใหม 3. ว าแล วกว ดแกว งพระแสงตร ภ ม ต ดเศ ยรกระเด นไป 4. ด วยเดชน วเพชรส ทธ ศ กด ขาห กล มลงไม ทนได 20. ด วยเดชน วเพชรส ทธ ศ กด ขาห กล มลงไม ทนได ค าประพ นธ น เน นให เห นส จธรรมด านใดช ดเจนท ส ด 1. การใช อ านาจอย างไม ม ส นส ด 2. กรรมเป นของตน ไม ม ว นเปล ยนแปลงได 3. ความด ไม ม ส ญ ด งน นไม ควรประกอบกรรมช ว 4. อ านาจท เท ยวใช ระรานผ อ นน น ในท ส ดก กล บมาลงโทษต วเอง เฉลยแบบฝ กห ด หน วยท 1 ร นเร งเพลงร ำวง

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐

ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ความร -ความจา ความเข าใจ การนาไปใช การว เคราะห การส งเคราะห การประเม นค า ๑ ประเด นออกข อสอบ ระด บพฤต กรรม ข อ ประเด นออกข อสอบ คะแนน เต ม ๑-๒๐ ๒๑-๔๐ ๔๑-๕๕ ๕๖-๗๕ ๑. การใช ภาษาในการส อสารอย างม ศ ลปะและม

More information

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา

ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา ค ม อการบร หารงานล กเส อ ในสถานศ กษา โดย นายก นตพ ชญ ม เคร อ ผ กาก บกล มล กเส อโรงเร ยน โรงเร ยนว ดว งขนายทาย การาม อาเภอท าม วง จ งหว ดกาญจนบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษากาญจนบ ร เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

เพ อพ ฒนาระบบผ ประสานงาน คณะร ฐมนตร และร ฐสภา (ปคร.)

เพ อพ ฒนาระบบผ ประสานงาน คณะร ฐมนตร และร ฐสภา (ปคร.) เอกสารสร ปการส มมนา เพ อพ ฒนาระบบผ ประสานงาน คณะร ฐมนตร และร ฐสภา (ปคร.) ส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร สารบ ญ หน า การมอบนโยบายในการปฏ บ ต หน าท ของผ ประสานงานคณะร ฐมนตร และร ฐสภา (ปคร.) 1 โดย นายสาท ตย วงศ

More information

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและการศ กษาท เก ยวข อง ในการศ กษาการบร หารงานแบบพ ทธว ธ ของโรงเร ยนพระปร ย ต ธรรม อ าเภอเม อง เช ยงใหม ผ ศ กษาได ก าหนดขอบข ายการศ กษาเอกสารทางว ชาการ แนวค ด และหล กการ ท เก ยวข องด งน 1. ความหมายและความส

More information

โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ

โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ รายงานผลโครงการส งเสร มน ส ยร กการอ าน ประจาป งบประมาณ 2556 โดย นางสาวนรมน หอมกลบ คร บรรณาร กษ โรงเร ยนคงคาราม อาเภอเม องฯ จ งหว ดเพชรบ ร สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 คานา การอ านหน งส อเพ

More information

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น.

รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของส าน กงานต ารวจแห งชาต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. รายงานการส มมนามอบนโยบายการบร หารราชการของสาน กงานตารวจแห งชาต ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ว นพฤห สบด ท 3 ต ลาคม ๒๕๕6 เวลา 8.30-1๘.00 น. ณ ห องประช ม ศร ยานนท ช น ๒ อาคาร ๑ ตร.... ผ มาประช ม 1. นางสาว ย งล

More information

ตอนท 1 ส ขศ กษาและพลศ กษา : จ านวน 40 ข อ รวม 40 คะแนน

ตอนท 1 ส ขศ กษาและพลศ กษา : จ านวน 40 ข อ รวม 40 คะแนน รห สว ชา 96 ส ขศ กษาฯ หน า 2 ตอนท 1 ส ขศ กษาและพลศ กษา : จ านวน 40 ข อ รวม 40 คะแนน แบบระบายต วเล อก แต ละข อม ค าตอบท ถ กต องท ส ดเพ ยงค าตอบเด ยว จ านวน 40 ข อ : ข อละ 1 คะแนน 1. ฟ นน านมของเด กจะเร

More information

พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร

พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร คำ นำ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงอ ท ศพระองค เส ยสละ เพ อประโยชน ส ขและความ เจร ญร งเร องแก ประเทศชาต และประชาชนอย างจร งจ ง ด วยพระว ร ยะอ ตสาหะ พระปร ชาสามารถ และสายพระเนตรอ นยาวไกล พระองค เสด จร วมท

More information

หล กการส าค ญของการล กเส อ (สาม ญ) ก จกรรมการเร ยนร

หล กการส าค ญของการล กเส อ (สาม ญ) ก จกรรมการเร ยนร 1 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ล กเส อ เนตรนาร ช นประถมศ กษาป ท 5 หน วยท 1 เร อง ว ชาการล กเส อ เวลา 16 ช วโมง แผนการเร ยนร ท 1 เร อง ความหมายและว ตถ ประสงค หล กการสาค ญของการล กเส อ (สาม ญ) เวลา 1 ช วโมง

More information

คณะผ จ ดท า บอกกล าว บรรณาธ การ นางกรแก ว ศร ด านจาก,นางสาวร นทร ลภ ส ร ตนธ ระน นท

คณะผ จ ดท า บอกกล าว บรรณาธ การ นางกรแก ว ศร ด านจาก,นางสาวร นทร ลภ ส ร ตนธ ระน นท คณะผ จ ดท า Vol.4/55 ท ปร กษาก ตต มศ กด นางน นทา อ นเง น บรรณาธ การบร หาร นางพ ชร เพ ชรส นท ด บรรณาธ การ นางขณ ฏฐา อ นทรอ ม กองบรรณาธ การ นางสาวค ทยวรรณ พ ฒนาก จเมธ, ฝ ายภาพและออกแบบ นางสาวจ ตรลดา ค ณทาบ

More information

สารบ ญ เร อง หน า บรรณาน กรม 156

สารบ ญ เร อง หน า บรรณาน กรม 156 ก ค าน า แผนการจ ดการการเร ยนร ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช ประกอบการสอน รายว ชา การแสดงพ นเม อง รห สว ชา ศ 42201 ซ งในกระบวนการจ ดก จกรรมการเร ยนร ได น าว ธ การสอน และเทคน คการสอนน กเร ยนสามารถเร ยนร โดยผ านส

More information

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน

จ ดม งหมายการเข ยนรายงาน บทท 7 การเข ยนรายงาน สาระส าค ญ การศ กษาป จจ บ นส งเสร มให ผ เร ยน ค ดเป น ทาเป น แก ป ญหาเป น และส งเสร มให ผ เร ยนศ กษาค นคว า ด วยตนเองมากข น การเสนอรายงานจ งม บทบาท และสาค ญย งในการเร ยนการสอนซ งส

More information

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต

เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล พ พ ธภ ณฑ ธรรมชาต ท ม ช ว ต วารสารเพ อเยาวชนของม ลน ธ เสร มสร างเอกล กษณ ของชาต ป ท ๔ ฉบ บท ๑๒ เด อนเมษายน - ม ถ นายน ๒๕๕๖ เมธาว โฉมทอง เหร ยญทองช วว ทยาโอล มป ก ๒๕๕๕ ๔ ยอดเยาวชนว จ ยงานอวกาศ โยคะเด ก อ นดาม น สวรรค ของคนร กทะเล

More information

The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org

The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org The book is owned by ค ณ Noname Typed to Word Document by ค ณ Noname Converted to PDF Format by webmaster@samgler.org This PDF file is intended for educational purpose and private use only. Our goal is

More information

บทท 9 การออกแบบและจ ดท าหน งส อ

บทท 9 การออกแบบและจ ดท าหน งส อ บทท 9 การออกแบบและจ ดท าหน งส อ ว ว ฒนาการในการจ ดร ปเล มหน งส อน น อาจกล าวได ว าเก ดจากการเปล ยนแปลงล กษณะ ของหน งส อ ตามความจ าเป นในแต ละย คแต ละสม ยท เปล ยนแปลงไป โดยการพ มพ หน งส อในสม ย แรก ๆ น

More information

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48

ค าน า งานธ รการ ส าน กอธ การบด ว ทยาล ยเทคโนโลย ภาคใต (SCT.) ค ม องานสารบรรณ ส าน กอธ การบด หน าท 1/48 หน าท 1/48 ค าน า การจ ดท าค ม อในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร น งานธ รการ ส าน กอธ การบด จ ดท าข นเพ อเป นแนวปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ และการจ ดระบบเอกสาร การ ด าเน นงานของหน วยงานในว

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ

แผนการจ ดการเร ยนร ท : 5 ช อว ชา : เศรษฐก จพอเพ ยง ช อหน วย ภ ม ป ญญาท องถ นและการสร างเสร มภ ม ป ญญา คาบรวม 4 คาบ ห วข อเร อง 1.1 หล กการท ส าค ญของภ ม ป ญญาท องถ น 1.2 การพ ฒนาภ ม ป ญญาท องถ น 1.3 ความส มพ นธ ของภ ม ป ญญาท องถ นก บเศรษฐก จพอเพ ยง 1.4 ภ ม ป ญญาไทย สาระส าค ญ ภ ม ป ญญาท องถ น หร อภ ม ป ญญาชาวบ าน หมายถ

More information

ค าน ยม นางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร

ค าน ยม นางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร ค าน ยม ร ฐบาลและประชาชนท กคนตระหน กด ว าเด กเป นรากฐานท สำาค ญต อการพ ฒนาประเทศชาต ในอนาคต ด งน นตลอดระยะเวลา ท ผ านมาร ฐบาลจ งได ข บเคล อนนโยบายเก ยวก บเด กและเยาวชน มาอย างต อเน อง โดยเฉพาะอย างย งการส

More information

หล กการและเทคน คการเข ยนโครงการพ ฒนาทร พยากรบ คคล

หล กการและเทคน คการเข ยนโครงการพ ฒนาทร พยากรบ คคล หล กการและเทคน คการเข ยนโครงการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ------------------------------------------------------ ชาญช ย งามเจร ญ * คน งก จ ล มตระก ล ** ป จจ บ นการพ ฒนาทร พยากรบ คคลด วยการฝ กอบรม เป นท น ยมของหน

More information

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553

หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 หล กส ตรสถานศ กษา โรงเร ยนว ดบางนางบ ญ พ ทธศ กราช 2553 ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาปท มธาน เขต 1 - 2 - ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กส ตรการเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ

หล กส ตรการเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ แผนการสอนล กเส อสาม ญ ล กเส อเอก หน าท 1 หล กส ตรการเร ยนการสอนก จกรรมล กเส อ ในฐานะท คณะล กเส อแห งชาต (The National Scout Organization of Thailand: NSOT) เป นสมาช ก ขององค การล กเส อโลก (World Organization

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานเลขาน การ Secretary Works

ค ม อการปฏ บ ต งานเลขาน การ Secretary Works ค ม อการปฏ บ ต งานเลขาน การ Secretary Works ฝ ายช วยอานวยการ สาน กงานเลขาน การกรม กรมส ขภาพจ ต คานา ผ เป นเลขาน การต องเป นผ รอบคอบเป นผ ท ไว เน อเช อใจได เลขาน การควรเป นผ ท ม ความสามารถในท กษะ ท กๆเร

More information

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น

ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น ป ท 2 ฉบ บท 15 กรกฎาคม 2554 การท องเท ยวสร างสรรค พ ฒนาช มชนให ย งย น 2 ท ผ านมาประเทศไทยให ความส ำค ญก บการท องเท ยวเพ ยง ในแง เศรษฐก จเท าน น แต หลายคร งม ค ำถามเก ดข นว าช มชนในแต ละ แหล งท องเท ยวม

More information

ว ชา การศ กษาสงเคราะห แนวพ ทธ ๔๐๖ ๔๑๕ พระคร บรมธาต ก จจาทร

ว ชา การศ กษาสงเคราะห แนวพ ทธ ๔๐๖ ๔๑๕ พระคร บรมธาต ก จจาทร ว ชา การศ กษาสงเคราะห แนวพ ทธ ๔๐๖ ๔๑๕ พระคร บรมธาต ก จจาทร บทท ๑ การศ กษาสงเคราะห ของพระพ ทธศาสนา การศาสนศ กษาสงเคราะห การศาสนศ กษาสงเคราะห หมายถ ง การจ ดการศ กษาเพ อช วยเหล อเก อก ล หร ออ ดหน นจ นเจ อช

More information

ย งกว าน นผ คนส วนใหญ ร ว าต วเองไม เก งอะไร ถ งแม กระน นผ คนส วนใหญ ก ค ดผ ดมากกว าค ดถ ก

ย งกว าน นผ คนส วนใหญ ร ว าต วเองไม เก งอะไร ถ งแม กระน นผ คนส วนใหญ ก ค ดผ ดมากกว าค ดถ ก SIRICHAI SUN12-5614070011 Managing Oneself (การบร หารจ ดการตนเอง) ความส าเร จในสภาวะเศรษฐก จท พ งพ งความร ย อมเป นของผ ท ร จ กต วเอง ร จ กจ ดแข ง ร จ กค าน ยมของตนเอง และร จ กว ธ การท างานท เขาท าได ด

More information

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management)

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร หารว ฒนธรรมข ามชาต (3571304) (Cross-Cultural Management) พรรณปพร จ นทร ฉาย โรงเร ยนการท องเท ยวและการบร การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 2556 เอกสารประกอบการสอน รายว ชา การบร

More information

การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ

การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ การบร หารจ ดการงานอาคารสถานท และยานพาหนะ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร โดย นางบ ญตา ก จหว าง เจ าหน าท บร หารงานท วไปชานาญการ งานธ รการ หอสม ดพระราชว งสนามจ นทร สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศ ลปากร 2554 คำนำ

More information

บทท 1 การส อสาร ( Communication )

บทท 1 การส อสาร ( Communication ) บทท 1 การส อสาร ( Communication ) ว ตถ ประสงค การเร ยนร 1. น กศ กษาบอกความหมายและความสาค ญของการส อสาร องค ประกอบของการส อสาร และส อท ใช ในการส อสาร 2. น กศ กษาม ความร ความเข าใจในการส อสารเช งว จนะ และอว

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษาป ญหาการด าเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดในจ งหว ดสงขลา คร งน ผ ว จ ยศ กษาเอกสารเก ยวก บ ความส าค ญของการจ ดการศ กษาให แก เด กปฐมว

More information

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 สำาน ก การ ศ กษา กร งเทพมหานคร ศ นย สาธารณประโยชน และ ประชา ส งคม สถาบ น บ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร และองค

More information