BIO-STATISTICAL METHODS FOR CLINICAL RESEACH

Size: px
Start display at page:

Download "BIO-STATISTICAL METHODS FOR CLINICAL RESEACH"

Transcription

1 BIO-STATISTICAL METHODS FOR CLINICAL RESEACH by DR.

2 PRINCIPLE ป ญหาการว จ ย ว ตถ ประสงค การว จ ย สมมต ฐานการว จ ย การออกแบบ เคร องม อว ด การส มต วอย าง การว เคราะห ข อม ล การแปลความหมาย สร ปผลการว จ ย เป าหมายการว จ ย ล กษณะต วแปร ท ศ กษา ล กษณะของประชากร กล มต วอย าง พ นฐานความร เก ยวก บสถ ต บรรยายประชากรหร อกล มต วอย าง อธ บายความส มพ นธ และการทานาย ทดสอบความแตกต างระหว างประชากร ว เคราะห โครงสร างของกล มต วแปร ว เคราะห เช งสาเหต ตรวจสอบความตรงของโมเดลก บข อม ล เช งประจ กษ ประเภท จานวน ระด บการว ด ประเภท จานวน การแจกแจง ร ปแบบต างๆของการเล อกใช สถ ต

3 PRINCIPLE คาถามว จ ย/ ว ตถ ประสงค การ ว จ ย ล กษณะข อม ล/ มาตรการว ด ข อตกลงเบ องต น ของสถ ต ว เคราะห แนวทางการเล อกใช สถ ต ในการว จ ย.

4 KEY DEFINITIONS ประชากร (population) ค อ การรวบรวมท ก ๆ รายการ (item) หร อ ส งของ (thing) ท ต องการนามาพ จารณา เช น ผ คน หร อ ส งของ เป นต น ต วอย าง (sample) ค อ ส วนหน งของประชากรท เล อกมาเพ อใช ในการ ว เคราะห ต วแปรหร อพาราม เตอร (parameter) ค อ ข อสร ปจากการว ดท อธ บาย ถ งค ณล กษณะของประชากรหน ง ๆ ต วสถ ต (statistic) ค อ ข อสร ปของการว ดท ได จากการคานวณจากกล ม ต วอย างกล มหน ง

5 POPULATION vs. SAMPLE Population Sample การว ดท ใช อธ บายประชากรเร ยกว า ต วพาราม เตอร (parameters) การว ดท ได จากการคานวณจากต วอย าง เร ยกว า ต วสถ ต (statistics)

6 PRINCIPLE ล กษณะของข อม ล ล กษณะต วอย าง การเล อกสถ ต พ จารณาจาก ว ตถ ประสงค ของการว จ ย.

7 Before Choose Statistic to Clinical Research.. L o g o ก อนท จะทาการเล อกใช สถ ต จะต องต งคาถามให ก บต วเองว า... ม จานวนต วแปรท เก ยวข องในคาถามเฉพาะน น ๆ เป นจานวนเท าใด ข อม ลม ระด บการว ดแบบแบ งเป นกล ม จ ดเร ยงเป นอ นด บหร อม ค าเป น ต วเลขต อเน อง ข อม ลหร อเทอมความคลาดเคล อนเป น ไปตาม Assumptions ของสถ ต น นๆ หร อไม ม จานวนกล มต วอย างท งหมดก กล มในคาถามเฉพาะน น ๆ การแจกแจงของข อม ลเป นแบบปกต หร อไม ต วอย างแต ละกล มน นเป นอ สระก นหร อเป นต วอย างท ข นแก ก น ม ว ตถ ประสงค ของการศ กษาอย างไร.

8 Before Choose Statistic to Clinical Research.. ว ตถ ประสงค ประชากรท ม การ แจงแจงแบบปกต ประเภทของข อม ล เร ยงลาด บ/ไม แน ใจ ว าประชากรม การ แจกแจงแบบปกต อธ บายหน งกล ม Mean, SD Median, Interquartile Range เปร ยบเท ยบหน งกล ม ก บค าท ระบ เปร ยบเท ยบสองกล ม ท เป นอ สระก น เปร ยบเท ยบสองกล ม ท ส มพ นธ ก นจ บค One-sample t test Two independent samples t test Paired t test Wilcoxon test Mann-Whitney U Wilcoxon signed ranks test. ค าว ดท ม ค าเป นไปได สอง ค า Proportion Chi-square, Z-test, or Binomial test Chi-square, Z-test, test Fisher s exact test, McNemar s test

9 Your Proposal vs Statistic DR.

10 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด ส.สมเด จฯ ป จจ ยท เก ยวข อง ก บภาวะสมอง เส อมในผ ป วย โรคจ ตเภทเร อร ง Case control study ผ ป วยนอกท ได ร บการ ว น จฉ ยว า เป นโรคจ ต เภท - ระยะเวลาป วย - ระยะเวลาก นยา - ผ ป วยโรคจ ตเภท เร องร งท ม ภาวะ สมองเส อม ความช กและ ป จจ ยท เก ยวข อง ต าง ๆ.

11 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด รพจ.นครพนม ศ กษาป จจ ย เส ยงท ม ผลต อ การกล บมาเสพ ซ าในผ ป วยโรค ร วมจ ตเวชสาร เสพต ดแมท แอมเฟตาม น Case control study ผ ป วยโรค ร วมจ ตเวช สารเสพต ด ในคนไทยท กล บมา ร กษาซ า. ป จจ ยเส ยงท ม ผลต อ การกล บมาเสพซ า การกล บมาเสพซ า ป จจ ยท ทาให กล บมาเสพซ า การเพ มปร มาณสาร การก าวไปส การ เสพสารเสพต ดชน ด อ นๆเพ มข น แบบประเม น ADL, NPI, Quality of life

12 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สวนสราญรมย ผลของ โปรแกรมจ ต ส งคมบาบ ด ในผ ป วย ส งอาย โรค สมองเส อมท ม ป ญหาBPSD Quasi- Experimental design ผ ส งอาย โรค สมองเส อม ท ม ป ญหา BPSD. โปรแกรมจ ตส งคม บาบ ดในผ ป วยส งอาย โรคสมองเส อมท ม ป ญหาBPSD ป ญหา BPSD ความสามารถในการ ปฏ บ ต ก จว ตร ประจาว น ค ณภาพ ช ว ต แบบประเม น ADL, NPI, Quality of life

13 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด ศ นย ส ขภาพจ ตท 12 ผลของโปรแกรม ส งเสร มส ขภาพจ ต เพ อพ ฒนาความส ข 5 ม ต ในผ ส งอาย จ งหว ด ชายแดนภาคใต Quasi- Experimental design (The one group pretest posttest design).

14 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด ส.พ ฒนาการเด กราชนคร นทร การพ ฒนาช ดส งเสร ม พ ฒนาการด านการ เร ยนในเด กปฐมว ยท ม พ ฒนาการล าช า ทางการเร ยนร Experimental design เด กปฐมว ยท ม ช วงอาย 3-7 ป และม พ ฒนาการ ทางการเร ยนร ต า กว าว ย.

15 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด ส.พ ฒนาการเด กภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ การศ กษาความ ช กและป จจ ยท เก ยวข องก บโรค PTSD ของ น กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาใน อาเภอแห งหน ง จ งหว ดขอนแก น Descriptive crosssectional study น กเร ยน ระด บ ม ธยมศ กษา ตอนต นและ ตอนปลาย.

16 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด รพจ.ขอนแก น การพ ฒนาแบบ ประเม นความ เส ยงต อการฆ า ต วตายในผ ป วย ท ร บไว ร กษาใน โรงพยาบาลจ ต เวช Descriptive crosssectional study ผ ป วยจ ตเวช ในจ งหว ด ขอนแก น.

17 Proposal vs Statistic รพจ.เลยฯ ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด การศ กษาความส มพ นธ ระหว างเพศหญ งและ ป จจ ยทางว ฒนธรรมท เก ยวข องก บการเก ดโรค ซ มเศร า ในผ ป วยท มาร บ บร การ โรงพยาบาลจ ต เวชเลยราชนคร นทร Crosssectional analytic study ผ ป วยใหม ท มา ร บบร การ รพ. จ ตเวชเลยราช นคร นทร อย ในช วงอาย 15 ป ข นไป ในช วง เวลาท กาหนด.

18 Proposal vs Statistic สยส. ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด ร ปแบบการพยากรณ ทางสถ ต สาหร บโรค ทางส ขภาพจ ตและจ ต เวช ต นท นประส ทธ ผลของ ระบบให คาปร กษาทาง โทรศ พท สาย ส ขภาพจ ต 1323 Descriptive study ว จ ยเช งค ณภาพ.

19 Descriptive Statistic by DR.

20 DEFINITIONS Central Tendency Variation Shape สถ ต ท บ งบอกถ งค า กลาง ฐานน ยม (Mode) ม ธยฐาน (Median) ค าเฉล ย (Mean) สถ ต ท บ งบอกถ งการผ นแปร Ordinal Scale - Interquartile Range Interval and Ratio Scale - Range (Max. - Min.) - Variance - Standard Deviation. สถ ต ท บ งบอกการ กระจาย ค าคลาดเคล อน มาตรฐานของ ค าเฉล ย (S.E. mean)

21 Measures of CENTRAL TENDENCY Mean Central Tendency Mode Median

22 Measures of CENTRAL TENDENCY ความส มพ นธ ระหว างค ากลาง ฐานน ยม ม ธยฐานค าเฉล ย ข อม ลม การแจกแจงแบบปกต (Normal Distribution) Mo = Md = x ท มา

23 Measures of CENTRAL TENDENCY ความส มพ นธ ระหว างค ากลาง ฐานน ยม ม ธยฐานค าเฉล ย ข อม ลม การแจกแจงแบบเบ ซ าย (Negative Skewed Distribution) Mo > Md > x ท มา

24 Measures of CENTRAL TENDENCY ข อด และข อจาก ดของ Central Tendency ค ากลาง ฐานน ยม ม ธยฐาน ค าเฉล ย ข อด เหมาะก บข อม ลท ม ค าผ ดปกต เช น ค าส งเก นไปหร อต าเก นไป ข อจาก ด 1. ไม เหมาะก บข อม ลไม ซ าก น 2. อาจม คาตอบได มากกว า 1 คาตอบ และคาตอบอาจ แตกต างก นมาก เหมาะก บข อม ลท ม ค าผ ดปกต เช นเด ยวก บฐาน น ยม ใช ก บข อม ลเช ง ปร มาณเท าน น 1. สะดวกในการคานวณแม เก บข อม ลไม ครบ 2. ใช ในการเปร ยบเท ยบข อม ล เช งปร มาณหลายๆช ด 1. เป นค ากลางท ไม ด ถ าข อม ล ม ค าผ ดปกต 2. ใช ก บข อม ลเช งปร มาณ เท าน น

25 Measures of CENTRAL TENDENCY สถ ต ท ใช ในการว ดตาแหน งข อม ล การคานวณหาค าของข อม ลในตาแหน งใดๆสามารถทาได โดย คานวณจากเปอร เซ นต ไทล (Percentile) หร อควอไทล (Quartiles) ท มา

26 Measures of CENTRAL TENDENCY Mean Central Tendency Mode Median

27 Measures of Central Tendency : MEAN L o g o ค าเฉล ยแบบเลขคณ ต (arithmetic mean) เป นว ธ ท น ยมใช มากท ส ดของ การคานวณหาค ากลาง คานวณหาได จากผลรวมของค าท งหมด หารด วยจานวน ค าเฉล ยประชากร (population) Mean μ= = ค าเฉล ยต วอย าง (sample) =

28 Measures of Central Tendency : MEAN L o g o Mean For a sample of size n: x-bar The i th value = sample of size Observed values

29 Example of MEAN L o g o Mean จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค าเฉล ยเลขคณ ต (Mean) ของน าหน กผ ป วยกล มน = 52.58

30 Problem of MEAN L o g o Mean Answer : ผลกระทบของค าส ดโต ง (extreme values หร อ outliers) Mean = 13 Mean = 14 = 13 = 13

31 Measures of CENTRAL TENDENCY Mean Central Tendency Mode Median

32 Measures of Central Tendency : MEDIAN L o g o Median

33 Example of MEDIAN L o g o Median จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค าม ธยฐานน าหน กของผ ป วยกล มน

34 Example of MEDIAN L o g o Median Answer : เร ยงข อม ลจากน อยไปหามาก ตาแหน งท น าหน ก น อยท ส ด มากท ส ด

35 Measure : MEAN vs MEDIAN Mean vs L o g o Median ในขณะท ค าเฉล ยจะได ร บผลกระทบจากค าส ดโต ง (extreme values) ค าม ธยฐานจะไม ได ร บผลกระทบจากค าส ดโต งในช ดข อม ล Mean = 13 Mean = 13

36 Measures of CENTRAL TENDENCY Mean Central Tendency Mode Median

37 Measures of Central Tendency : MODE L o g o Mode ค าฐานน ยม (Mode) เป นค ากลางของข อม ลท ว ดจากความถ ของ ฐานข อม ล ค าฐานน ยม ค อ ค าของข อม ลท ม ความถ ส งส ด บางช ดข อม ล อาจม ค าฐานน ยมหลายค า ในขณะท บางช ดข อม ลอาจไม ม ค า ฐานน ยม Mode = 9 No Mode

38 Example of MODE จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค าม ธยฐาน (median) น าหน กของผ ป วยกล มน L o g o Mode Answer : ค าฐานน ยม = 43

39 Example of Measures of Central Tendency L o g o Mean Median Median จากข อม ลของเคร อง X-ray ต อไปน Question : จงหาค าเฉล แบบเลขคณ ต ค าม ธยฐาน และค าฐานน ยม ลาด บท ราคา 2,000, , , , ,000 Answer : Mean = (2,000, , , , ,000)/5 = 3,000,000/5 = 600,000 Median = 300,000 Mode = 100,000

40 WHICH MEASURE TO CHOOSE? L o g o Mean Median Median ค าเฉล ย (mean) เป นน ยมท ใช โดยท วไปในการหาค ากลาง ยกเว น ในกรณ ท ม ค าส ดโต งในช ดข อม ล ค าม ธยฐาน (median)จะถ กนามาใช เพ อหล กเล ยงป ญหาท เก ดจากค าส ดโต ง เน องจากค าม ธยฐานไม ได ร บผลกระทบ ในบางสถานการณ ควรพ จารณาท งค าเฉล ย (mean) และ ค าม ธยฐาน (median) ประกอบก น

41 Summary of Measures of Central Tendency Central Tendency L o g o Mean Median Median Mean Meadian Mode Geometric Mean Arithmetic Mean Middle value in the ordered array Most frequently observed value X Average value XG =(X 1 x X 2 x x X n Rate of change of a variable over time

42 Measures of VARIATION

43 Measures of VARIATION การว ดความผ นแปร จะให สารสนเทศ ของการกระจาย (spread) หร อ ความผ นแปร (variability) ของข อม ล Coefficient of Variation Range Variation Standard Deviation Variance

44 Measures of VARIATION Range Coefficient of Variation Variation Variance Standard Deviation

45 Measures of VARIATION : RANGE L o g o Range พ ส ย (Range) เป นการว ดการกระจายข อม ลอย างง ายและหยาบท ส ด เป นส วนต างระหว างค าส งส ดก บค าต าส ด Range = X largest X smallest Range = 13-1 =12

46 Example of VARIATION : RANGE จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค าพ ส ย (range) น าหน กของผ ป วยกล มน L o g o Range Answer : พ ส ย = ค าส งส ด ค าต าส ด = = 54

47 Problem with VARIATION : RANGE L o g o Range ไม สนใจการกระจายต วของข อม ล Range = 12 7 = Range = 12 7 = 5 ได ร บผลกระทบจากค าส ดโต ง (outliers) ในช ดข อม ล 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,22,3,3,3,3,4,5 Range = 5-1 = 4 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,22,3,3,3,3,4,120 Range = = 119

48 Measures of VARIATION Range Coefficient of Variation Variation Variance Standard Deviation

49 Measures of VARIATION : VARIANCE L o g o Variance Variance ค อค าเฉล ยของค ายกกาล งสองของความผ นแปร ของแต ละค าออกไปจากค าเฉล ย Sample variance: Where X S 2 n i 1 = arithmetic mean n = sample size (X i n -1 X i = i th value of the variable X X) 2

50 Measures of VARIATION : STANDARD DEVIATION Standard Deviation ม กนามาใช ว ดค าความผ นแปร แสดงความผ นแปรรอบ ๆ ค าเฉล ย ม หน วยเด ยวก บข อม ลเร มต น Sample standard deviation: L o g o S.D. S n i 1 (X i n -1 X) 2

51 Example of VARIATION : S.D. จงหาส วนเบ ยงแบนมาตรฐานของกล มต วอย างต อไปน Sample Data (X i ) : n = 8 Mean = X = 16 L o g o S.D.

52 Comparing VARIATION : S.D. L o g o S.D. Data A Data B Data C Mean = 15.5 S = Mean = 15.5 S =.9258 Mean = 15.5 S = 4.57

53 Comparing VARIATION : S.D. L o g o S.D. Smaller standard variation Larger standard variation Same mean Different standard variation

54 Measures of VARIATION : VARIANCE vs S.D. L o g o Variance vs S.D. เป นการว ดการกระจายของข อม ล โดยม แนวค ดว า ข อม ลในช ดน นห างจากค าเฉล ยอย เท าไร ประชากร (population) Variance S.D. N N กล มต วอย าง (sample) N-1

55 Example of VARIATION : VARIANCE vs S.D. Variance L o g o จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค า X, Variance และ SD. น าหน กของผ ป วยกล มน S.D.

56 Example of VARIATION : VARIANCE vs S.D. จงหาค าเฉล ยเลขคณ ต จงหาค าความแปรปรวน n-1 12 Variance L o g o S.D. = จงหาค าเบ ยงเบนมาตรฐาน = 18.40

57 Summary of VARIATION : VARIANCE vs S.D. Variance L o g o S.D.

58 Measures of COEFFICIENT OF VARIATION : CoV. Range Coefficient of Variation Variation Variance Standard Deviation

59 Measures of CoV. L o g o Coefficient of Variation ว ดความผ นแปรแบบส มพ ทธ (relative variation) ม หน วยเป นเปอร เซ นต (%) แสดงความผ นแปรเท ยบก บค าเฉล ย (variation relative to mean) ใช เท ยบสองกล มของข อม ลหร อมากกว า แต ว ดคนละหน วยก น CV S X 100%

60 Example of CoV. จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค า CoV น าหน กของผ ป วยกล มน Answer : L o g o Coefficient of Variation

61 Comparing of CoV. L o g o Coefficient of Variation Stock ค าเฉล ย (mean) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค าส มประส ทธ ของความแปรผ น (CoV.) A B C Stocks A and B have the same standard deviation, but stock B is less variable relative to its price. Stock C has a much smaller standard deviation than stocks and B but a much higher coefficient of variation.

62 Measures of SHAPE OF A DISTRIBUTION ค ากระจายท ได ไม ว าจะคานวณโดยว ธ ใด ถ าท ได ม ค ามากแสดงว า ข อม ลม การกระจายมาก หากค าท ได ม ค าน อย แสดงว า ข อม ลม การกระจายน อย Skewness Shape Kurtosis

63 Measures of SHAPE OF A DISTRIBUTION Skewness Shape Kurtosis

64 Measures of SHAPE : SKEWNESS Skewness Shape Kurtosis

65 Measures of SHAPE : SKEWNESS L o g o Skewness ความเบ (Skewness) เป นค าท ใช ว ดล กษณะของเส นโค งว า ม ความเบ หร อไม ไม เบ ค อ ค าส มประส ทธ ความเบ เป นศ นย แสดงว าข อม ลม ความสมมาตร เบ ซ าย ค อ ค าส มประส ทธ ความเบ เป นลบ เบ ขวา ค อ ค าส มประส ทธ ความเบ เป นบวก Left-skewness or Negative skewness Normal or Symmetric Right-skewness or Positive skewness Mean < Median, skew< 0 Mean = Median, skew= 0 Mean > Median, skew> 0

66 Measures of SHAPE : KURTOSIS Skewness Shape Kurtosis

67 Measures of SHAPE : KURTOSIS L o g o Kurtosis ความโด ง (Kurtosis) เป นค าท ใช ว ดล กษณะของเส นโค งว าม ความโด งหร อไม ค าเป นบวก (Leptokurtic) ค อ เส นโด งส งมาก ค าเป นศ นย (Mesokurtic) ค อ กราฟท ม การแจกแจงปกต ค าเป นลบ (Platykurtic) ค อ เส นโด งน อยหร อป าน Leptokurtic (kurtosis > 0) Mesokurtic (kurtosis = 0) Platykurtic (kurtosis < 0)

68 RELATIONSHIP between TWO NUMERICAL variables Descriptive Statistics DR.

69 Measures : COVARIANCE ความแปรปรวนร วม (covariance) บอกถ งความส มพ นธ ระหว างต วแปรเช งปร มาณ 2 ต วแปร บอกได เพ ยงท ศทางของความส มพ นธ แต ไม ได บอกถ งความ เป นเหต เป นผลในความส มพ นธ น น (causal effect) The sample covariance: COV(X,Y) = n-1

70 L o g o Measures : COEFFICIENT of COVARIANCE Where COV(X,Y) = n-1 n-1 n-1

71 L o g o Measures : COEFFICIENT of COVARIANCE ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ (Coefficient of Covariance) ช ท ศทาง และระด บความผ นผวนของต วแปรแต ละค

72 L o g o Scatter Plots : Various Correlation Coefficients Y Y Y X r = -1 r = r = 0 X X Y Y Y r = +1 X r = X r = 0 X

73 ไปด วยก นอย างสมบ รณ (p = +1.0) Stock M Stock M Portfolio MM สวนทางก นอย างสมบ รณ (p = +1.0) Stock W Stock W Portfolio WM

74 EXAMPLE : COEFFICIENT of CORRELTION สมม ต ให ค าความแปรปรวนร วมเท าก บ และค าส วนเบ ยงเบน มาตรฐานของอ ตราผลตอบแทนของหล กทร พย X และ Y ม ค าเท าก บ และ ตามลาด บ Question : จงคานวณค าส มประส ทธ สหส มพ นธ ระหว างอ ตราผลตอบแทน ของหล กทร พย X และ Y Answer : ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ =

75 Measure : Quartiles ค าควอไทล (Quartiles) ม แนวค ดเด ยวก นก บค าม ธยฐาน (Median) 50% 50% Median ค าควอไทล จะแบ งข อม ลออกเป น 4 ส วนเท าก น จ งม ค าควอไทล ได 3 ตาแหน ง 25% 25% 25% 25% Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 : 25% of the observations are smaller and 75% are larger : same of the median : 50% of the observations are smaller and 50% are larger : 25% of the observations are greater

76 Steps for Calculating QUARTILES Q1 = (n+1)/4 Q2 = (n+1)/2 Q3 = (n+1)3/4

77 Example of QUARTILES จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค า Quartiles น าหน กของผ ป วยกล มน

78 Example of QUARTILES Answer : เร ยงข อม ลจากน อยไปหามาก ตาแหน งท น าหน ก

79 Measure : INTERQUARTILE RANGE (IQR) ส วนเบ ยงเบนควอไทล (Interquatile Range) เป นการว ดการกระจาย ข อม ลอย างหน ง ซ งม แนวค ดคล ายก บพ ส ย (Range) IQR = Q 3 Q 1 IQR 25% 50% 25% Measures the spread in the middle 50% of the data Is a measure of variability that is not influenced by outliers or extreme values

80 Example of RANGE & INTERQUARTILE RANGE จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค า พ ส ยและส วนเบ ยงเบนควอไทล น าหน กของผ ป วย กล มน Answer : เร ยงข อม ลจากน อยไปหามาก ตาแหน งท น าหน ก

81 Example of RANGE & INTERQUARTILE RANGE

82 Measure : DECILE ค าเดไซล (Decile) ม แนวค ดเด ยวก นก บค าม ธยฐาน (Median) และ ค าควอไทล (Quartile) ค าเดไซล จะแบ งข อม ลออกเป น 10 ส วนเท าๆก น จ งม ค าเดไซล ได 9 ตาแหน ง D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 Median

83 STEPS IN CALCULATING DECILE

84 Example of DECILE จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค า DECILE น าหน กของผ ป วยกล มน Answer : เร ยงข อม ลจากน อยไปหามาก ตาแหน งท น าหน ก

85 Example of DECILE

86 Statistic for Your Proposal DR.

87 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต รพจ.นครพนม ศ กษาป จจ ย เส ยงท ม ผลต อ การกล บมา เสพซ าใน ผ ป วยโรคร วม จ ตเวชสารเสพ ต ดแมทแอมเฟ ตาม น Case control study ผ ป วยโรค ร วมจ ตเวช สารเสพต ด ในคนไทยท กล บมา ร กษาซ า ป จจ ยเส ยงท ม ผล ต อการกล บมาเสพ ซ า การกล บมาเสพซ า ป จจ ยท ทาให กล บมาเสพซ า การเพ มปร มาณ สาร การก าวไปส การ เสพสารเสพต ด ชน ดอ นๆเพ มข น. แบบประเม น ADL, NPI, Quality of life

88 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต ส.สมเด จฯ ป จจ ยท เก ยวข องก บ ภาวะสมอง เส อมในผ ป วย โรคจ ตเภท เร อร ง Case control study ผ ป วยนอกท ได ร บการ ว น จฉ ยว า เป นโรคจ ต เภท - ระยะเวลาป วย - ระยะเวลาก นยา - ผ ป วยโรคจ ตเภท เร องร งท ม ภาวะสมองเส อม ความช กและ ป จจ ยท เก ยวข องต าง ๆ exposed non-exposed Disease - exposed population Disease + non-exposed

89 . L o g o แนวทางการว เคราะห ผลการว จ ย Case control design กล มศ กษา กล มท เก ดโรค ม ป จจ ยท สงส ย ไม ม ป จจ ยท สงส ย กล มเปร ยบเท ยบ ม ป จจ ยท สงส ย กล มท ไม เก ดโรค ไม ม ป จจ ยท สงส ย

90 Case control design : สถ ต Odds ratios Odds Ratios = Ratio of two odds Odds = โอกาสของการเก ดเหต การณ (ม ป จจ ย) เท ยบก บ โอกาส ของการไม เก ดเหต การณ (ไม ม ป จจ ย) Odds ค อ E+ E- ถ าให E+ ค อ โอกาสท จะเก ดเหต การณ ท คาดหมาย E- ค อ โอกาสท จะไม เก ดเหต การณ ท คาดหมาย.

91 . L o g o Case control design : สถ ต Odds ratios Odds ratio ค อ = A E+ B E+ ถ า A E- B E- A E+ ค อ โอกาสท จะเก ดเหต การณ ท คาดหมายข นในกล ม A A E- ค อ โอกาสท จะไม เก ดเหต การณ ท คาดหมายข นในกล ม A B E+ ค อ โอกาสท จะเก ดเหต การณ ท คาดหมายข นในกล ม B B E- ค อ โอกาสท จะไม เก ดเหต การณ ท คาดหมายข นในกล ม B

92 . L o g o Case control design : สถ ต Odds ratios กล มผ ป วย กล มควบค ม ส มผ สป จจ ย A B ไม ส มผ สป จจ ย C D A+C B+D Odd A/C B/D Odds ratio ตาราง 2x2 = (A/C)/(B/D) = AD/BC.#

93 Case control design : สถ ต Odds ratios ม ป จจ ย ไม ม ป จจ ย ป วย a c ไม ป วย b d โอกาสของการเก ดเหต การณ (ม ป จจ ย)ของผ ป วย = a/(a+c) โอกาสของการไม เก ดเหต การณ (ไม ม ป จจ ย) ของผ ป วย = c/(a+c) Odds ของการม ป จจ ยเส ยงในกล มผ ป วย = [a/(a+c)] / [c/(a+c)] = a/c.

94 . L o g o Case control design : สถ ต Odds ratios ม ป จจ ย ไม ม ป จจ ย ป วย a c ไม ป วย b d Odds ใน Case-control study Odds ของการม ป จจ ยในผ ป วย = a/c Odds ของการม ป จจ ยในกล มเปร ยบเท ยบ = b/d Odds ratio = (a/c) / (b/d) = ad / bc

95 Example Case-control study: สถ ต Odds ratios การศ กษาเก ยวก บโรค อ จจาระร วง ได ค ดเล อกผ ป วยจานวน 50 คน และ ค ดเล อกผ ไม ป วยเป นกล มเปร ยบเท ยบ 100 คน และเม อสอบถามข อม ลการ ร บประทานขนมจ นของแต ละคน พบว า ม ผ ป วยท ร บประทานขนมจ นจานวน 40 คน และกล มอ างอ งท ร บประทานขนมจ น 20 คน ม ป จจ ย ไม ม ป จจ ย ป วย a c ไม ป วย b d ก นขนมจ น ไม ก นขนมจ น Odds Ratio (OR) = ad/bc. ป วย ไม ป วย

96 ป วย ไม ป วย Example Case-control study: สถ ต Odds ratios L o g o Odds Ratio (OR) = ad/bc = = 16 40x x 10 ก นขนมจ น ไม ก นขนมจ น ป วย ไม ป วย ผ ป วยม ส ดส วนการก นขนมจ นต อการไม ก น เป น 16 เท าของผ ไม ป วย THORANIN 96 KONGSUK, M.D.,M.Sc.

97 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต สวนสราญรมย ผลของ โปรแกรมจ ต ส งคมบาบ ดใน ผ ป วยส งอาย โรคสมองเส อม ท ม ป ญหาBPSD Quasi- Experimental design ผ ส งอาย โรค สมองเส อม ท ม ป ญหา BPSD โปรแกรมจ ต ส งคมบาบ ดใน ผ ป วยส งอาย โรค สมองเส อมท ม ป ญหาBPSD ป ญหา BPSD ความสามารถใน การปฏ บ ต ก จว ตร ประจาว น ค ณภาพช ว ต. แบบประเม น ADL, NPI, Quality of life

98 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต ศ นย ส ขภาพจ ตท 12 ผลของโปรแกรม ส งเสร มส ขภาพจ ต เพ อพ ฒนาความส ข 5 ม ต ในผ ส งอาย จ งหว ด ชายแดนภาคใต Quasi- Experimental design (The one group pretest posttest design).

99 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต ส.พ ฒนาการเด กราชนคร นทร การพ ฒนาช ดส งเสร ม พ ฒนาการด านการ เร ยนในเด กปฐมว ยท ม พ ฒนาการล าช า ทางการเร ยนร Experimental design เด กปฐมว ยท ม ช วงอาย 3-7 ป และม พ ฒนาการ ทางการเร ยนร ต ากว าว ย Exposure ความส มพ นธ Outcome.

100 แนวทางการว เคราะห ผลการว จ ย Experimental design แบบการว จ ย แนวทางการว เคราะห ด วยสถ ต O X O Pair t-test เปร ยบเท ยบ pretest ก บ posttest X O O Independent t-test เปร ยบเท ยบระหว างกล ม ANOVA เปร ยบเท ยบระหว างกล ม O X O Pair t-test เปร ยบเท ยบ pretest ก บ posttest, Independent O O t-test เปร ยบเท ยบระหว างกล ม ANCOVA เปร ยบเท ยบpretest เป นcovariate O O O X O O O ABA,ABAB Regression เปร ยบเท ยบ Posttest ก บ Baseline Sign test Mann-Whitney U-test ใช Graph แสดงแนวโน มเปร ยบเท ยบ Baseline ก บระยะ Intervention.

101 Example : Experimental design กล มศ กษา กล มท ม ป จจ ย กล มเก ดโรค กล มไม เก ดโรค กล มเปร ยบเท ยบ กล มเก ดโรค กล มท ไม ม ป จจ ย กล มเก ดโรค.

102 Example : Experimental design ในการทดลองร กษาโรคซ มเศร าด วยยา A เปร ยบเท ยบก บยา B หาย ไม หาย รวม ยา A ยา B รวม

103 Example : Experimental design Success rate ยา A = จานวนผ ร กษาหายด วยยา A = 85/125 = 0.68 จานวนผ ท ร กษาด วยยา A ท งหมด Success rate ระบบยา B = จานวนผ ร กษาหายด วยยา B = 100/135 = 0.74 จานวนผ ท ร กษาด วยยา B ประส ทธ ภาพของการร กษาด วยยา A เท ยบก บยา B = 0.68/0.74 = 0.92 (95%CI= ).

104 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต ส.พ ฒนาการเด กภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ การศ กษาความ ช กและป จจ ยท เก ยวข องก บโรค PTSD ของ น กเร ยน ระด บช น ม ธยมศ กษาใน อาเภอแห งหน ง จ งหว ด ขอนแก น Descriptive crosssectional study น กเร ยน ระด บ ม ธยมศ กษา ตอนต นและ ตอนปลาย.

105 Proposal vs Statistic รพจ.เลยฯ ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต การศ กษา ความส มพ นธ ระหว างเพศหญ ง และป จจ ยทาง ว ฒนธรรมท เก ยวข องก บการ เก ดโรคซ มเศร า ในผ ป วยท มาร บ บร การ โรงพยาบาลจ ต เวชเลยราช นคร นทร Crosssectional analytic study ผ ป วยใหม ท มาร บบร การ รพ.จ ตเวชเลย ราชนคร นทร อย ในช วงอาย 15 ป ข นไป ในช วงเวลาท กาหนด....

106 Proposal vs Statistic รพจ.ขอนแก น ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต การพ ฒนาแบบ ประเม นความเส ยงต อ การฆ าต วตายในผ ป วย ท ร บไว ร กษาใน โรงพยาบาลจ ตเวช Descriptive cross-sectional study ผ ป วยจ ตเวช ในจ งหว ด ขอนแก น.

107 แนวทางการว เคราะห ผลการว จ ย Cross-sectional design ม ป จจ ยและป วย ประชากร ศ กษา ม ป จจ ยและไม ป วย ไม ม ป จจ ยและป วย กล มศ กษา กล มเปร ยบเท ยบ ไม ม ป จจ ยและไม ป วย.

108 Example : Cross-sectional design การศ กษาความส มพ นธ ระหว างการไม ออกกาล งการก บการป วยเป นโรค สมองเส อม จากการส มต วอย าง 179 ราย พบว า ม ผ ไม ออกกาล งกาย 89 ราย (เป นผ ป วย 14 ราย, ไม เป นผ ป วย 75 ราย) ม ผ ท ออกกาล งกาย 90 ราย (เป นผ ป วย 3 ราย, ไม เป นผ ป วย 87 ราย) ป วย ไม ป วย รวม ไม ออกกาล งกาย ออกกาล งกาย รวม

109 Example : Cross-sectional design การศ กษาความส มพ นธ ระหว างการไม ออกกาล งกายก บการป วยเป นโรคสมอง เส อม จากการส มต วอย าง 179 ราย ป วย ไม ป วย รวม ไม ออกกาล งกาย ออกกาล งกาย รวม Prevalence กล มท ไม ออกกาล งกาย = 14/89 = 15.7% Prevalence กล มท ออกกาล งกาย = 3/ 90 = 3.3% Prevalent ratio = 4.7, Prevalent difference = 12.4%

110 Proposal vs Statistic สยส. ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต ร ปแบบการพยากรณ ทางสถ ต สาหร บโรค ทางส ขภาพจ ตและ จ ตเวช ต นท นประส ทธ ผล ของระบบให คาปร กษาทาง โทรศ พท สาย ส ขภาพจ ต 1323 Descriptive study ว จ ยเช งค ณภาพ.

111 THANK YOU FOR YOUR ATTENTIONS

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต

บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต 1 บทท 1 ความร เบ องต นเก ยวก บสถ ต ความหมายของสถ ต คาว า สถ ต (Statistics) มาจากภาษาเยอรม นว า Statistik ม รากศ พท มาจาก Stat หมายถ ง ข อม ล หร อ สารสนเทศ ซ งจะอานวยประโยชน ต อการบร หารประเทศในด านต าง

More information

แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการท างานว จ ยในช นเร ยน

แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการท างานว จ ยในช นเร ยน แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการท างานว จ ยในช นเร ยน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการท างานว จ ยท เก ยวก บการเร ยนการสอน เล ม น จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การท างานว

More information

การว เคราะห ข อม ลด วย Microsoft Excel

การว เคราะห ข อม ลด วย Microsoft Excel การว เคราะห ข อม ลด วย Microsoft Excel การว เคราะห ข อม ล : ข อม ลท ทำกำรเก บรวบรวม โดยท วไปจะม จำนวนมำก เม อได ข อม ลมำแล ว ก จะม กำรดำเน นก บข อม ลด วยว ธ กำรต ำงๆ เช น กำรแยกประเภท กำรจ ดช น กำรส งเขป

More information

แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยใช โปรแกรม SPSS for Windows

แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยใช โปรแกรม SPSS for Windows แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยใช โปรแกรม SPSS for Windows โดย สาน กพ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม กรมการศาสนา แนวทางการประมวลผลข อม ลมาตรฐานศ นย ศ กษาพระพ ทธศาสนาว นอาท ตย โดยโปรแกรม

More information

การจ ดทาสถ ต และการว เคราะห ข อม ลภาคต ดขวาง (Cross section analysis) ภ กด ทองส ม เสนอต อสาน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 30 ก นยายน 2556

การจ ดทาสถ ต และการว เคราะห ข อม ลภาคต ดขวาง (Cross section analysis) ภ กด ทองส ม เสนอต อสาน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 30 ก นยายน 2556 เอกสารท 5 การจ ดทาสถ ต และการว เคราะห ข อม ลภาคต ดขวาง (Cross section analysis) ภ กด ทองส ม เสนอต อสาน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม 30 ก นยายน 2556 1 การจ ดทาสถ ต และการว เคราะห ข อม ลภาคต ดขวาง(Cross

More information

เอกสารประกอบการอบรม ห วข อ การว เคราะห ข อม ลเพ อการทาว จ ยอย างง าย

เอกสารประกอบการอบรม ห วข อ การว เคราะห ข อม ลเพ อการทาว จ ยอย างง าย 1 เอกสารประกอบการอบรม ห วข อ การว เคราะห ข อม ลเพ อการทาว จ ยอย างง าย ส ำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน โดย... วาสนา สะอาด 2 การว จ ย ค อ? การว เคราะห ข อม ลเพ อทาว จ ยอย างง าย การว

More information

สารบ ญ การว เคราะห ความแปรปรวนและการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยของแผนการทดลองแบบ RCBD. โดย การใช ค าส ง One way ANOVA 55. โดย การใช ค าส ง Univariate 63

สารบ ญ การว เคราะห ความแปรปรวนและการเปร ยบเท ยบค าเฉล ยของแผนการทดลองแบบ RCBD. โดย การใช ค าส ง One way ANOVA 55. โดย การใช ค าส ง Univariate 63 สารบ ญ เร อง หน า ระเบ ยบว ธ ว จ ยทางว ทยาศาสตร (ส าเนา Power Point) 1 สถ ต เบ องต น 9 การว เคราะห ข อม ลโดยใช สถ ต เช งบรรยาย 11 สถ ต เช งอน มาน 14 การออกแบบการว จ ย (Research design) 17 การออกแบบการทดลอง

More information

การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556

การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556 1 การพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นการเร ยนร การจ ดการความร (Knowledge Management) ประจาป การศ กษา 2556 ห วข อการจ ดการความร 1.การสร างแบบสอบถามออนไลน ด วย Google Drive 2.การว เคราะห ข อม ลด วยโปรแกรม SPSS (1-พ นฐาน)

More information

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ คณะกรรมการประจ าหล กส ตร 1. ผศ.ดร.น นทวรรณ ช างค ด ประธานกรรมการ 2. รศ.ส ณ ย ล องประเสร ฐ กรรมการ 3. ผศ.ดร.น ตย หท ยวส วงศ ส ขศร กรรมการ 4. ผศ.ดร.สาโรช

More information

เคร องม อท ใช ในการว จ ย การว เคราะห ผลเบ องต น

เคร องม อท ใช ในการว จ ย การว เคราะห ผลเบ องต น เคร องม อท ใช ในการว จ ย การว เคราะห ผลเบ องต น ผศ.ดร.ณ ฐท ตา โรจนประศาสน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลศร ว ช ย ว ทยาเขตตร ง การประช มเช งปฏ บ ต การ การพ ฒนาศ กยภาพคณะท างานพ ฒนามาตรฐานค ณภาพช ว ตคนพ การ

More information

สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล

สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล ผศ.ดร. อรสา จร ญธรรม คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ สถ ต ข นส งและการว เคราะห ข อม ล 1. วงจรว จ ย 2. ประเภทของสถ ต ตามบทบาท ในการว จ ย 3. ประเภทของสถ

More information

การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย

การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย การใช งานโปรแกรมSPSS ในการว เคราะห ข อม ล ย ทธศ ลป ช มณ น กว จ ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ต วแปร ส งต างๆ ท สนใจศ กษาและสามารถเปล ยนแปลงค าได ต งแต 2 ค า ข นไป ระด บการว ดต วแปร อ

More information

หน วยท 3 3.1 การว เคราะห ข อม ล

หน วยท 3 3.1 การว เคราะห ข อม ล หน วยท 3 การว เคราะห ข อม ล เม อเก บรวบรวมข อม ล แล วตรวจสอบความถ กต องของข อม ล ไม ว าข อม ลน นเป นข อม ลเช ง ปร มาณหร อข อม ลเช งค ณภาพ โดยข อม ลท เก บมาม ว ตถ ประสงค เพ อ การหาค ณภาพเคร องม อ การ หาประส

More information

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย ข นตอนในการท าว จ ย (Steps in Research) เน องจากการศ กษาว จ ย เป นกระบวนการอย างหน งท จะค นคว าหาความร ใหม ๆ เป น การศ กษาท เป นหล กฐานม ระเบ ยบ เพ อค นหาค าตอบหร อหล กฐานท เหมาะสม

More information

การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ

การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ การใช โปรแกรมส าเร จร ปเพ อการพยากรณ สารบ ญ โปรแกรมสาเร จร ปเพ อการพยากรณ -- 1 หน า การใช Excel ในงานด านสถ ต 3 การเพ ม Add-In ของ MS Office 2007 11 การหาค าสถ ต เช งพรรณนา โดย Excel 13 การใช Excel ในการพยากรณ

More information

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา 2305 384 Biological Statistics Laboratory ผศ.ดร.ตอศ กด ส ลาน นท ภาคว ชาพฤกษศาสตร คณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณมหาว ทยาล ย

เอกสารประกอบการสอน รายว ชา 2305 384 Biological Statistics Laboratory ผศ.ดร.ตอศ กด ส ลาน นท ภาคว ชาพฤกษศาสตร คณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณมหาว ทยาล ย เอกสารประกอบการสอน รายว ชา 2305 384 Biological Statistics Laboratory ผศ.ดร.ตอศ กด ส ลาน นท ภาคว ชาพฤกษศาสตร คณะว ทยาศาสตร จ ฬาลงกรณมหาว ทยาล ย ภาคปลาย ป(การศ กษา 2556 สารบ ญ ปฏ บ ต การท 3 Descriptive Statistics

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา

การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดส พรรณบ ร พ.ศ. 2557 การจ ดการความร กระบวนการว จ ยทางระบาดว ทยา ความหมายของระบาดว ทยา ความหมายของระบาดว ทยาท น กศ กษา ส วนใหญ

More information

การใช โปรแกรม StatLab

การใช โปรแกรม StatLab การใช โปรแกรม StatLab โปรแกรมส าเร จร ปทางสถ ต StatLab สร างข นโดยใช ภาษา Visual Basic for Applications ท เพ มเข า ไป (Add-in) ใน Microsoft Excel ส าหร บใช ในการว เคราะห ข อม ลทางสถ ต ข นพ นฐาน รวมท งสร

More information

รายงานการว จ ยในช นเร ยน

รายงานการว จ ยในช นเร ยน รายงานการว จ ยในช นเร ยน การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยน ว ชา การงานอาช พและเทคโนโลย (เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร) ระหว างน กเร ยนท เร ยนด วยเอกสารประกอบการเร ยนเป นภาษาอ งกฤษ ก บน กเร ยนท เร ยนด

More information

การเข ยนรายงานการสอบสวนทางระบาดว ทยา How to Write an Epidemiologic Investigation Report

การเข ยนรายงานการสอบสวนทางระบาดว ทยา How to Write an Epidemiologic Investigation Report การเข ยนรายงานการสอบสวนทางระบาดว ทยา How to Write an Epidemiologic Investigation Report ส าน กระบาดว ทยา กรมควบค มโรค การสอบสวนทางระบาดว ทยาของโรคหร อป ญหาสาธารณส ขต างๆ ไม ว าจะเป นโรคต ดต อท พบได บ อยหร

More information

มหาว ทยาล ยศร ปท ม รายงานการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง

มหาว ทยาล ยศร ปท ม รายงานการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง มหาว ทยาล ยศร ปท ม รายงานการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนการสอน เร อง การศ กษาผลของการใช กรณ ศ กษาจ ดการเร ยนการสอนในรายว ชา IMG462 ส มมนาการจ ดการอ ตสาหกรรม สาขาว ชาการจ ดการอ ตสาหกรรม คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล

More information

เหมาะสมก บน ส ต น กศ กษาและท กท านท ต องการว เคราะห ข อม ลสถ ต

เหมาะสมก บน ส ต น กศ กษาและท กท านท ต องการว เคราะห ข อม ลสถ ต เน นการใช งาน SPSS ได โดยง าย ม ภาพและค าอธ บายประกอบค าส ง รองศาสตราจารย ด ารงค ท พย โยธา เสร มการค านวณด วย MATHCAD ภาคว ชา ว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร ประย กต ใช ได ก บ SPSS V. 7-9 จ ฬาลงกรณ กรณ มหาว

More information

ประเด น/ห วข อเร องในการน าเสนอและแลกเปล ยนความค ดเห น

ประเด น/ห วข อเร องในการน าเสนอและแลกเปล ยนความค ดเห น สร ปผลการส มมนาแลกเปล ยนองค ความร เคร อข ายว ชาการ และพ ฒนากรอบท ศทางการพ ฒนางานว ชาการด านยาเสพต ด ป งบประมาณ ๒๕๕๒ ว นท ๑๓-๑๕ ส งหาคม ๒๕๕๑ ณ โรงแรมเอ-ว น เดอะ รอย ล คร ส พ ทยา จ งหว ดชลบ ร ----------------------------------------------

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ

ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ ป จจ ยท ม ผลต อแรงจ งใจในการทางานของบ คลากรระด บปฏ บ ต การและระด บห วหน างานท คณะเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ย M อท ตยา เสนะวงศ การศ กษาค นคว าด วยตนเองเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรบร

More information

นายก ตต ธ ช อ มว ฒนก ล

นายก ตต ธ ช อ มว ฒนก ล ความพ งพอใจของประชาชนท ม ต อการให บร การด านโครงสร างพ นฐานของ องค การบร หารส วนตาบลในเขตอาเภอโนนไทย จ งหว ดนครราชส มา นายก ตต ธ ช อ มว ฒนก ล โครงงานน เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรว ศวกรรมศาสตรมหาบ

More information

พฤต กรรมการบร หารของผ บร หารศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยนอาเภอ ในจ งหว ดอ ดรธาน

พฤต กรรมการบร หารของผ บร หารศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยนอาเภอ ในจ งหว ดอ ดรธาน ตราห างจากขอบกระดาษ 1 น ว ขอบกระดาษ 1.5 น ว ตรา ก X ย = 1 X 1.5 น ว ระยะห างจากฐานตรา 1 enter 16 p พฤต กรรมการบร หารของผ บร หารศ นย บร การการศ กษานอกโรงเร ยนอาเภอ ในจ งหว ดอ ดรธาน ถ าช อเก น 2 บรรท ดจ

More information

74.10 25.90 56.15 39.57 4.28

74.10 25.90 56.15 39.57 4.28 1 รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนา ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน: โอกาสและความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ระหว างว นท 20 21 ก มภาพ นธ 2556 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซ า จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

ว รว ฒน เหล ยมมณ * หท ยชนก หว งวงศ เจร ญ ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต

ว รว ฒน เหล ยมมณ * หท ยชนก หว งวงศ เจร ญ ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต The 2 nd Academic Science and Technology Conference (ASTC 2014) 21 March 2014 การจ าลองสถานการณ เพ อหาช วงเวลาท เหมาะสม ส าหร บการต ดส นใจซ อหร อขายหล กทร พย ของบร ษ ท ปตท.จ าก ด(มหาชน) โดยอาศ ยเส นค าเฉล

More information