BIO-STATISTICAL METHODS FOR CLINICAL RESEACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "BIO-STATISTICAL METHODS FOR CLINICAL RESEACH"

Transcription

1 BIO-STATISTICAL METHODS FOR CLINICAL RESEACH by DR.

2 PRINCIPLE ป ญหาการว จ ย ว ตถ ประสงค การว จ ย สมมต ฐานการว จ ย การออกแบบ เคร องม อว ด การส มต วอย าง การว เคราะห ข อม ล การแปลความหมาย สร ปผลการว จ ย เป าหมายการว จ ย ล กษณะต วแปร ท ศ กษา ล กษณะของประชากร กล มต วอย าง พ นฐานความร เก ยวก บสถ ต บรรยายประชากรหร อกล มต วอย าง อธ บายความส มพ นธ และการทานาย ทดสอบความแตกต างระหว างประชากร ว เคราะห โครงสร างของกล มต วแปร ว เคราะห เช งสาเหต ตรวจสอบความตรงของโมเดลก บข อม ล เช งประจ กษ ประเภท จานวน ระด บการว ด ประเภท จานวน การแจกแจง ร ปแบบต างๆของการเล อกใช สถ ต

3 PRINCIPLE คาถามว จ ย/ ว ตถ ประสงค การ ว จ ย ล กษณะข อม ล/ มาตรการว ด ข อตกลงเบ องต น ของสถ ต ว เคราะห แนวทางการเล อกใช สถ ต ในการว จ ย.

4 KEY DEFINITIONS ประชากร (population) ค อ การรวบรวมท ก ๆ รายการ (item) หร อ ส งของ (thing) ท ต องการนามาพ จารณา เช น ผ คน หร อ ส งของ เป นต น ต วอย าง (sample) ค อ ส วนหน งของประชากรท เล อกมาเพ อใช ในการ ว เคราะห ต วแปรหร อพาราม เตอร (parameter) ค อ ข อสร ปจากการว ดท อธ บาย ถ งค ณล กษณะของประชากรหน ง ๆ ต วสถ ต (statistic) ค อ ข อสร ปของการว ดท ได จากการคานวณจากกล ม ต วอย างกล มหน ง

5 POPULATION vs. SAMPLE Population Sample การว ดท ใช อธ บายประชากรเร ยกว า ต วพาราม เตอร (parameters) การว ดท ได จากการคานวณจากต วอย าง เร ยกว า ต วสถ ต (statistics)

6 PRINCIPLE ล กษณะของข อม ล ล กษณะต วอย าง การเล อกสถ ต พ จารณาจาก ว ตถ ประสงค ของการว จ ย.

7 Before Choose Statistic to Clinical Research.. L o g o ก อนท จะทาการเล อกใช สถ ต จะต องต งคาถามให ก บต วเองว า... ม จานวนต วแปรท เก ยวข องในคาถามเฉพาะน น ๆ เป นจานวนเท าใด ข อม ลม ระด บการว ดแบบแบ งเป นกล ม จ ดเร ยงเป นอ นด บหร อม ค าเป น ต วเลขต อเน อง ข อม ลหร อเทอมความคลาดเคล อนเป น ไปตาม Assumptions ของสถ ต น นๆ หร อไม ม จานวนกล มต วอย างท งหมดก กล มในคาถามเฉพาะน น ๆ การแจกแจงของข อม ลเป นแบบปกต หร อไม ต วอย างแต ละกล มน นเป นอ สระก นหร อเป นต วอย างท ข นแก ก น ม ว ตถ ประสงค ของการศ กษาอย างไร.

8 Before Choose Statistic to Clinical Research.. ว ตถ ประสงค ประชากรท ม การ แจงแจงแบบปกต ประเภทของข อม ล เร ยงลาด บ/ไม แน ใจ ว าประชากรม การ แจกแจงแบบปกต อธ บายหน งกล ม Mean, SD Median, Interquartile Range เปร ยบเท ยบหน งกล ม ก บค าท ระบ เปร ยบเท ยบสองกล ม ท เป นอ สระก น เปร ยบเท ยบสองกล ม ท ส มพ นธ ก นจ บค One-sample t test Two independent samples t test Paired t test Wilcoxon test Mann-Whitney U Wilcoxon signed ranks test. ค าว ดท ม ค าเป นไปได สอง ค า Proportion Chi-square, Z-test, or Binomial test Chi-square, Z-test, test Fisher s exact test, McNemar s test

9 Your Proposal vs Statistic DR.

10 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด ส.สมเด จฯ ป จจ ยท เก ยวข อง ก บภาวะสมอง เส อมในผ ป วย โรคจ ตเภทเร อร ง Case control study ผ ป วยนอกท ได ร บการ ว น จฉ ยว า เป นโรคจ ต เภท - ระยะเวลาป วย - ระยะเวลาก นยา - ผ ป วยโรคจ ตเภท เร องร งท ม ภาวะ สมองเส อม ความช กและ ป จจ ยท เก ยวข อง ต าง ๆ.

11 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด รพจ.นครพนม ศ กษาป จจ ย เส ยงท ม ผลต อ การกล บมาเสพ ซ าในผ ป วยโรค ร วมจ ตเวชสาร เสพต ดแมท แอมเฟตาม น Case control study ผ ป วยโรค ร วมจ ตเวช สารเสพต ด ในคนไทยท กล บมา ร กษาซ า. ป จจ ยเส ยงท ม ผลต อ การกล บมาเสพซ า การกล บมาเสพซ า ป จจ ยท ทาให กล บมาเสพซ า การเพ มปร มาณสาร การก าวไปส การ เสพสารเสพต ดชน ด อ นๆเพ มข น แบบประเม น ADL, NPI, Quality of life

12 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สวนสราญรมย ผลของ โปรแกรมจ ต ส งคมบาบ ด ในผ ป วย ส งอาย โรค สมองเส อมท ม ป ญหาBPSD Quasi- Experimental design ผ ส งอาย โรค สมองเส อม ท ม ป ญหา BPSD. โปรแกรมจ ตส งคม บาบ ดในผ ป วยส งอาย โรคสมองเส อมท ม ป ญหาBPSD ป ญหา BPSD ความสามารถในการ ปฏ บ ต ก จว ตร ประจาว น ค ณภาพ ช ว ต แบบประเม น ADL, NPI, Quality of life

13 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด ศ นย ส ขภาพจ ตท 12 ผลของโปรแกรม ส งเสร มส ขภาพจ ต เพ อพ ฒนาความส ข 5 ม ต ในผ ส งอาย จ งหว ด ชายแดนภาคใต Quasi- Experimental design (The one group pretest posttest design).

14 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด ส.พ ฒนาการเด กราชนคร นทร การพ ฒนาช ดส งเสร ม พ ฒนาการด านการ เร ยนในเด กปฐมว ยท ม พ ฒนาการล าช า ทางการเร ยนร Experimental design เด กปฐมว ยท ม ช วงอาย 3-7 ป และม พ ฒนาการ ทางการเร ยนร ต า กว าว ย.

15 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด ส.พ ฒนาการเด กภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ การศ กษาความ ช กและป จจ ยท เก ยวข องก บโรค PTSD ของ น กเร ยนระด บช น ม ธยมศ กษาใน อาเภอแห งหน ง จ งหว ดขอนแก น Descriptive crosssectional study น กเร ยน ระด บ ม ธยมศ กษา ตอนต นและ ตอนปลาย.

16 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด รพจ.ขอนแก น การพ ฒนาแบบ ประเม นความ เส ยงต อการฆ า ต วตายในผ ป วย ท ร บไว ร กษาใน โรงพยาบาลจ ต เวช Descriptive crosssectional study ผ ป วยจ ตเวช ในจ งหว ด ขอนแก น.

17 Proposal vs Statistic รพจ.เลยฯ ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด การศ กษาความส มพ นธ ระหว างเพศหญ งและ ป จจ ยทางว ฒนธรรมท เก ยวข องก บการเก ดโรค ซ มเศร า ในผ ป วยท มาร บ บร การ โรงพยาบาลจ ต เวชเลยราชนคร นทร Crosssectional analytic study ผ ป วยใหม ท มา ร บบร การ รพ. จ ตเวชเลยราช นคร นทร อย ในช วงอาย 15 ป ข นไป ในช วง เวลาท กาหนด.

18 Proposal vs Statistic สยส. ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด ร ปแบบการพยากรณ ทางสถ ต สาหร บโรค ทางส ขภาพจ ตและจ ต เวช ต นท นประส ทธ ผลของ ระบบให คาปร กษาทาง โทรศ พท สาย ส ขภาพจ ต 1323 Descriptive study ว จ ยเช งค ณภาพ.

19 Descriptive Statistic by DR.

20 DEFINITIONS Central Tendency Variation Shape สถ ต ท บ งบอกถ งค า กลาง ฐานน ยม (Mode) ม ธยฐาน (Median) ค าเฉล ย (Mean) สถ ต ท บ งบอกถ งการผ นแปร Ordinal Scale - Interquartile Range Interval and Ratio Scale - Range (Max. - Min.) - Variance - Standard Deviation. สถ ต ท บ งบอกการ กระจาย ค าคลาดเคล อน มาตรฐานของ ค าเฉล ย (S.E. mean)

21 Measures of CENTRAL TENDENCY Mean Central Tendency Mode Median

22 Measures of CENTRAL TENDENCY ความส มพ นธ ระหว างค ากลาง ฐานน ยม ม ธยฐานค าเฉล ย ข อม ลม การแจกแจงแบบปกต (Normal Distribution) Mo = Md = x ท มา

23 Measures of CENTRAL TENDENCY ความส มพ นธ ระหว างค ากลาง ฐานน ยม ม ธยฐานค าเฉล ย ข อม ลม การแจกแจงแบบเบ ซ าย (Negative Skewed Distribution) Mo > Md > x ท มา

24 Measures of CENTRAL TENDENCY ข อด และข อจาก ดของ Central Tendency ค ากลาง ฐานน ยม ม ธยฐาน ค าเฉล ย ข อด เหมาะก บข อม ลท ม ค าผ ดปกต เช น ค าส งเก นไปหร อต าเก นไป ข อจาก ด 1. ไม เหมาะก บข อม ลไม ซ าก น 2. อาจม คาตอบได มากกว า 1 คาตอบ และคาตอบอาจ แตกต างก นมาก เหมาะก บข อม ลท ม ค าผ ดปกต เช นเด ยวก บฐาน น ยม ใช ก บข อม ลเช ง ปร มาณเท าน น 1. สะดวกในการคานวณแม เก บข อม ลไม ครบ 2. ใช ในการเปร ยบเท ยบข อม ล เช งปร มาณหลายๆช ด 1. เป นค ากลางท ไม ด ถ าข อม ล ม ค าผ ดปกต 2. ใช ก บข อม ลเช งปร มาณ เท าน น

25 Measures of CENTRAL TENDENCY สถ ต ท ใช ในการว ดตาแหน งข อม ล การคานวณหาค าของข อม ลในตาแหน งใดๆสามารถทาได โดย คานวณจากเปอร เซ นต ไทล (Percentile) หร อควอไทล (Quartiles) ท มา

26 Measures of CENTRAL TENDENCY Mean Central Tendency Mode Median

27 Measures of Central Tendency : MEAN L o g o ค าเฉล ยแบบเลขคณ ต (arithmetic mean) เป นว ธ ท น ยมใช มากท ส ดของ การคานวณหาค ากลาง คานวณหาได จากผลรวมของค าท งหมด หารด วยจานวน ค าเฉล ยประชากร (population) Mean μ= = ค าเฉล ยต วอย าง (sample) =

28 Measures of Central Tendency : MEAN L o g o Mean For a sample of size n: x-bar The i th value = sample of size Observed values

29 Example of MEAN L o g o Mean จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค าเฉล ยเลขคณ ต (Mean) ของน าหน กผ ป วยกล มน = 52.58

30 Problem of MEAN L o g o Mean Answer : ผลกระทบของค าส ดโต ง (extreme values หร อ outliers) Mean = 13 Mean = 14 = 13 = 13

31 Measures of CENTRAL TENDENCY Mean Central Tendency Mode Median

32 Measures of Central Tendency : MEDIAN L o g o Median

33 Example of MEDIAN L o g o Median จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค าม ธยฐานน าหน กของผ ป วยกล มน

34 Example of MEDIAN L o g o Median Answer : เร ยงข อม ลจากน อยไปหามาก ตาแหน งท น าหน ก น อยท ส ด มากท ส ด

35 Measure : MEAN vs MEDIAN Mean vs L o g o Median ในขณะท ค าเฉล ยจะได ร บผลกระทบจากค าส ดโต ง (extreme values) ค าม ธยฐานจะไม ได ร บผลกระทบจากค าส ดโต งในช ดข อม ล Mean = 13 Mean = 13

36 Measures of CENTRAL TENDENCY Mean Central Tendency Mode Median

37 Measures of Central Tendency : MODE L o g o Mode ค าฐานน ยม (Mode) เป นค ากลางของข อม ลท ว ดจากความถ ของ ฐานข อม ล ค าฐานน ยม ค อ ค าของข อม ลท ม ความถ ส งส ด บางช ดข อม ล อาจม ค าฐานน ยมหลายค า ในขณะท บางช ดข อม ลอาจไม ม ค า ฐานน ยม Mode = 9 No Mode

38 Example of MODE จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค าม ธยฐาน (median) น าหน กของผ ป วยกล มน L o g o Mode Answer : ค าฐานน ยม = 43

39 Example of Measures of Central Tendency L o g o Mean Median Median จากข อม ลของเคร อง X-ray ต อไปน Question : จงหาค าเฉล แบบเลขคณ ต ค าม ธยฐาน และค าฐานน ยม ลาด บท ราคา 2,000, , , , ,000 Answer : Mean = (2,000, , , , ,000)/5 = 3,000,000/5 = 600,000 Median = 300,000 Mode = 100,000

40 WHICH MEASURE TO CHOOSE? L o g o Mean Median Median ค าเฉล ย (mean) เป นน ยมท ใช โดยท วไปในการหาค ากลาง ยกเว น ในกรณ ท ม ค าส ดโต งในช ดข อม ล ค าม ธยฐาน (median)จะถ กนามาใช เพ อหล กเล ยงป ญหาท เก ดจากค าส ดโต ง เน องจากค าม ธยฐานไม ได ร บผลกระทบ ในบางสถานการณ ควรพ จารณาท งค าเฉล ย (mean) และ ค าม ธยฐาน (median) ประกอบก น

41 Summary of Measures of Central Tendency Central Tendency L o g o Mean Median Median Mean Meadian Mode Geometric Mean Arithmetic Mean Middle value in the ordered array Most frequently observed value X Average value XG =(X 1 x X 2 x x X n Rate of change of a variable over time

42 Measures of VARIATION

43 Measures of VARIATION การว ดความผ นแปร จะให สารสนเทศ ของการกระจาย (spread) หร อ ความผ นแปร (variability) ของข อม ล Coefficient of Variation Range Variation Standard Deviation Variance

44 Measures of VARIATION Range Coefficient of Variation Variation Variance Standard Deviation

45 Measures of VARIATION : RANGE L o g o Range พ ส ย (Range) เป นการว ดการกระจายข อม ลอย างง ายและหยาบท ส ด เป นส วนต างระหว างค าส งส ดก บค าต าส ด Range = X largest X smallest Range = 13-1 =12

46 Example of VARIATION : RANGE จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค าพ ส ย (range) น าหน กของผ ป วยกล มน L o g o Range Answer : พ ส ย = ค าส งส ด ค าต าส ด = = 54

47 Problem with VARIATION : RANGE L o g o Range ไม สนใจการกระจายต วของข อม ล Range = 12 7 = Range = 12 7 = 5 ได ร บผลกระทบจากค าส ดโต ง (outliers) ในช ดข อม ล 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,22,3,3,3,3,4,5 Range = 5-1 = 4 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,22,3,3,3,3,4,120 Range = = 119

48 Measures of VARIATION Range Coefficient of Variation Variation Variance Standard Deviation

49 Measures of VARIATION : VARIANCE L o g o Variance Variance ค อค าเฉล ยของค ายกกาล งสองของความผ นแปร ของแต ละค าออกไปจากค าเฉล ย Sample variance: Where X S 2 n i 1 = arithmetic mean n = sample size (X i n -1 X i = i th value of the variable X X) 2

50 Measures of VARIATION : STANDARD DEVIATION Standard Deviation ม กนามาใช ว ดค าความผ นแปร แสดงความผ นแปรรอบ ๆ ค าเฉล ย ม หน วยเด ยวก บข อม ลเร มต น Sample standard deviation: L o g o S.D. S n i 1 (X i n -1 X) 2

51 Example of VARIATION : S.D. จงหาส วนเบ ยงแบนมาตรฐานของกล มต วอย างต อไปน Sample Data (X i ) : n = 8 Mean = X = 16 L o g o S.D.

52 Comparing VARIATION : S.D. L o g o S.D. Data A Data B Data C Mean = 15.5 S = Mean = 15.5 S =.9258 Mean = 15.5 S = 4.57

53 Comparing VARIATION : S.D. L o g o S.D. Smaller standard variation Larger standard variation Same mean Different standard variation

54 Measures of VARIATION : VARIANCE vs S.D. L o g o Variance vs S.D. เป นการว ดการกระจายของข อม ล โดยม แนวค ดว า ข อม ลในช ดน นห างจากค าเฉล ยอย เท าไร ประชากร (population) Variance S.D. N N กล มต วอย าง (sample) N-1

55 Example of VARIATION : VARIANCE vs S.D. Variance L o g o จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค า X, Variance และ SD. น าหน กของผ ป วยกล มน S.D.

56 Example of VARIATION : VARIANCE vs S.D. จงหาค าเฉล ยเลขคณ ต จงหาค าความแปรปรวน n-1 12 Variance L o g o S.D. = จงหาค าเบ ยงเบนมาตรฐาน = 18.40

57 Summary of VARIATION : VARIANCE vs S.D. Variance L o g o S.D.

58 Measures of COEFFICIENT OF VARIATION : CoV. Range Coefficient of Variation Variation Variance Standard Deviation

59 Measures of CoV. L o g o Coefficient of Variation ว ดความผ นแปรแบบส มพ ทธ (relative variation) ม หน วยเป นเปอร เซ นต (%) แสดงความผ นแปรเท ยบก บค าเฉล ย (variation relative to mean) ใช เท ยบสองกล มของข อม ลหร อมากกว า แต ว ดคนละหน วยก น CV S X 100%

60 Example of CoV. จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค า CoV น าหน กของผ ป วยกล มน Answer : L o g o Coefficient of Variation

61 Comparing of CoV. L o g o Coefficient of Variation Stock ค าเฉล ย (mean) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค าส มประส ทธ ของความแปรผ น (CoV.) A B C Stocks A and B have the same standard deviation, but stock B is less variable relative to its price. Stock C has a much smaller standard deviation than stocks and B but a much higher coefficient of variation.

62 Measures of SHAPE OF A DISTRIBUTION ค ากระจายท ได ไม ว าจะคานวณโดยว ธ ใด ถ าท ได ม ค ามากแสดงว า ข อม ลม การกระจายมาก หากค าท ได ม ค าน อย แสดงว า ข อม ลม การกระจายน อย Skewness Shape Kurtosis

63 Measures of SHAPE OF A DISTRIBUTION Skewness Shape Kurtosis

64 Measures of SHAPE : SKEWNESS Skewness Shape Kurtosis

65 Measures of SHAPE : SKEWNESS L o g o Skewness ความเบ (Skewness) เป นค าท ใช ว ดล กษณะของเส นโค งว า ม ความเบ หร อไม ไม เบ ค อ ค าส มประส ทธ ความเบ เป นศ นย แสดงว าข อม ลม ความสมมาตร เบ ซ าย ค อ ค าส มประส ทธ ความเบ เป นลบ เบ ขวา ค อ ค าส มประส ทธ ความเบ เป นบวก Left-skewness or Negative skewness Normal or Symmetric Right-skewness or Positive skewness Mean < Median, skew< 0 Mean = Median, skew= 0 Mean > Median, skew> 0

66 Measures of SHAPE : KURTOSIS Skewness Shape Kurtosis

67 Measures of SHAPE : KURTOSIS L o g o Kurtosis ความโด ง (Kurtosis) เป นค าท ใช ว ดล กษณะของเส นโค งว าม ความโด งหร อไม ค าเป นบวก (Leptokurtic) ค อ เส นโด งส งมาก ค าเป นศ นย (Mesokurtic) ค อ กราฟท ม การแจกแจงปกต ค าเป นลบ (Platykurtic) ค อ เส นโด งน อยหร อป าน Leptokurtic (kurtosis > 0) Mesokurtic (kurtosis = 0) Platykurtic (kurtosis < 0)

68 RELATIONSHIP between TWO NUMERICAL variables Descriptive Statistics DR.

69 Measures : COVARIANCE ความแปรปรวนร วม (covariance) บอกถ งความส มพ นธ ระหว างต วแปรเช งปร มาณ 2 ต วแปร บอกได เพ ยงท ศทางของความส มพ นธ แต ไม ได บอกถ งความ เป นเหต เป นผลในความส มพ นธ น น (causal effect) The sample covariance: COV(X,Y) = n-1

70 L o g o Measures : COEFFICIENT of COVARIANCE Where COV(X,Y) = n-1 n-1 n-1

71 L o g o Measures : COEFFICIENT of COVARIANCE ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ (Coefficient of Covariance) ช ท ศทาง และระด บความผ นผวนของต วแปรแต ละค

72 L o g o Scatter Plots : Various Correlation Coefficients Y Y Y X r = -1 r = r = 0 X X Y Y Y r = +1 X r = X r = 0 X

73 ไปด วยก นอย างสมบ รณ (p = +1.0) Stock M Stock M Portfolio MM สวนทางก นอย างสมบ รณ (p = +1.0) Stock W Stock W Portfolio WM

74 EXAMPLE : COEFFICIENT of CORRELTION สมม ต ให ค าความแปรปรวนร วมเท าก บ และค าส วนเบ ยงเบน มาตรฐานของอ ตราผลตอบแทนของหล กทร พย X และ Y ม ค าเท าก บ และ ตามลาด บ Question : จงคานวณค าส มประส ทธ สหส มพ นธ ระหว างอ ตราผลตอบแทน ของหล กทร พย X และ Y Answer : ค าส มประส ทธ สหส มพ นธ =

75 Measure : Quartiles ค าควอไทล (Quartiles) ม แนวค ดเด ยวก นก บค าม ธยฐาน (Median) 50% 50% Median ค าควอไทล จะแบ งข อม ลออกเป น 4 ส วนเท าก น จ งม ค าควอไทล ได 3 ตาแหน ง 25% 25% 25% 25% Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 : 25% of the observations are smaller and 75% are larger : same of the median : 50% of the observations are smaller and 50% are larger : 25% of the observations are greater

76 Steps for Calculating QUARTILES Q1 = (n+1)/4 Q2 = (n+1)/2 Q3 = (n+1)3/4

77 Example of QUARTILES จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค า Quartiles น าหน กของผ ป วยกล มน

78 Example of QUARTILES Answer : เร ยงข อม ลจากน อยไปหามาก ตาแหน งท น าหน ก

79 Measure : INTERQUARTILE RANGE (IQR) ส วนเบ ยงเบนควอไทล (Interquatile Range) เป นการว ดการกระจาย ข อม ลอย างหน ง ซ งม แนวค ดคล ายก บพ ส ย (Range) IQR = Q 3 Q 1 IQR 25% 50% 25% Measures the spread in the middle 50% of the data Is a measure of variability that is not influenced by outliers or extreme values

80 Example of RANGE & INTERQUARTILE RANGE จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค า พ ส ยและส วนเบ ยงเบนควอไทล น าหน กของผ ป วย กล มน Answer : เร ยงข อม ลจากน อยไปหามาก ตาแหน งท น าหน ก

81 Example of RANGE & INTERQUARTILE RANGE

82 Measure : DECILE ค าเดไซล (Decile) ม แนวค ดเด ยวก นก บค าม ธยฐาน (Median) และ ค าควอไทล (Quartile) ค าเดไซล จะแบ งข อม ลออกเป น 10 ส วนเท าๆก น จ งม ค าเดไซล ได 9 ตาแหน ง D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 Median

83 STEPS IN CALCULATING DECILE

84 Example of DECILE จากข อม ลของผ ป วยกล มหน ง ท แสดงน าหน กในหน วยก โลกร ม Question : จงหาค า DECILE น าหน กของผ ป วยกล มน Answer : เร ยงข อม ลจากน อยไปหามาก ตาแหน งท น าหน ก

85 Example of DECILE

86 Statistic for Your Proposal DR.

87 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต รพจ.นครพนม ศ กษาป จจ ย เส ยงท ม ผลต อ การกล บมา เสพซ าใน ผ ป วยโรคร วม จ ตเวชสารเสพ ต ดแมทแอมเฟ ตาม น Case control study ผ ป วยโรค ร วมจ ตเวช สารเสพต ด ในคนไทยท กล บมา ร กษาซ า ป จจ ยเส ยงท ม ผล ต อการกล บมาเสพ ซ า การกล บมาเสพซ า ป จจ ยท ทาให กล บมาเสพซ า การเพ มปร มาณ สาร การก าวไปส การ เสพสารเสพต ด ชน ดอ นๆเพ มข น. แบบประเม น ADL, NPI, Quality of life

88 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต ส.สมเด จฯ ป จจ ยท เก ยวข องก บ ภาวะสมอง เส อมในผ ป วย โรคจ ตเภท เร อร ง Case control study ผ ป วยนอกท ได ร บการ ว น จฉ ยว า เป นโรคจ ต เภท - ระยะเวลาป วย - ระยะเวลาก นยา - ผ ป วยโรคจ ตเภท เร องร งท ม ภาวะสมองเส อม ความช กและ ป จจ ยท เก ยวข องต าง ๆ exposed non-exposed Disease - exposed population Disease + non-exposed

89 . L o g o แนวทางการว เคราะห ผลการว จ ย Case control design กล มศ กษา กล มท เก ดโรค ม ป จจ ยท สงส ย ไม ม ป จจ ยท สงส ย กล มเปร ยบเท ยบ ม ป จจ ยท สงส ย กล มท ไม เก ดโรค ไม ม ป จจ ยท สงส ย

90 Case control design : สถ ต Odds ratios Odds Ratios = Ratio of two odds Odds = โอกาสของการเก ดเหต การณ (ม ป จจ ย) เท ยบก บ โอกาส ของการไม เก ดเหต การณ (ไม ม ป จจ ย) Odds ค อ E+ E- ถ าให E+ ค อ โอกาสท จะเก ดเหต การณ ท คาดหมาย E- ค อ โอกาสท จะไม เก ดเหต การณ ท คาดหมาย.

91 . L o g o Case control design : สถ ต Odds ratios Odds ratio ค อ = A E+ B E+ ถ า A E- B E- A E+ ค อ โอกาสท จะเก ดเหต การณ ท คาดหมายข นในกล ม A A E- ค อ โอกาสท จะไม เก ดเหต การณ ท คาดหมายข นในกล ม A B E+ ค อ โอกาสท จะเก ดเหต การณ ท คาดหมายข นในกล ม B B E- ค อ โอกาสท จะไม เก ดเหต การณ ท คาดหมายข นในกล ม B

92 . L o g o Case control design : สถ ต Odds ratios กล มผ ป วย กล มควบค ม ส มผ สป จจ ย A B ไม ส มผ สป จจ ย C D A+C B+D Odd A/C B/D Odds ratio ตาราง 2x2 = (A/C)/(B/D) = AD/BC.#

93 Case control design : สถ ต Odds ratios ม ป จจ ย ไม ม ป จจ ย ป วย a c ไม ป วย b d โอกาสของการเก ดเหต การณ (ม ป จจ ย)ของผ ป วย = a/(a+c) โอกาสของการไม เก ดเหต การณ (ไม ม ป จจ ย) ของผ ป วย = c/(a+c) Odds ของการม ป จจ ยเส ยงในกล มผ ป วย = [a/(a+c)] / [c/(a+c)] = a/c.

94 . L o g o Case control design : สถ ต Odds ratios ม ป จจ ย ไม ม ป จจ ย ป วย a c ไม ป วย b d Odds ใน Case-control study Odds ของการม ป จจ ยในผ ป วย = a/c Odds ของการม ป จจ ยในกล มเปร ยบเท ยบ = b/d Odds ratio = (a/c) / (b/d) = ad / bc

95 Example Case-control study: สถ ต Odds ratios การศ กษาเก ยวก บโรค อ จจาระร วง ได ค ดเล อกผ ป วยจานวน 50 คน และ ค ดเล อกผ ไม ป วยเป นกล มเปร ยบเท ยบ 100 คน และเม อสอบถามข อม ลการ ร บประทานขนมจ นของแต ละคน พบว า ม ผ ป วยท ร บประทานขนมจ นจานวน 40 คน และกล มอ างอ งท ร บประทานขนมจ น 20 คน ม ป จจ ย ไม ม ป จจ ย ป วย a c ไม ป วย b d ก นขนมจ น ไม ก นขนมจ น Odds Ratio (OR) = ad/bc. ป วย ไม ป วย

96 ป วย ไม ป วย Example Case-control study: สถ ต Odds ratios L o g o Odds Ratio (OR) = ad/bc = = 16 40x x 10 ก นขนมจ น ไม ก นขนมจ น ป วย ไม ป วย ผ ป วยม ส ดส วนการก นขนมจ นต อการไม ก น เป น 16 เท าของผ ไม ป วย THORANIN 96 KONGSUK, M.D.,M.Sc.

97 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต สวนสราญรมย ผลของ โปรแกรมจ ต ส งคมบาบ ดใน ผ ป วยส งอาย โรคสมองเส อม ท ม ป ญหาBPSD Quasi- Experimental design ผ ส งอาย โรค สมองเส อม ท ม ป ญหา BPSD โปรแกรมจ ต ส งคมบาบ ดใน ผ ป วยส งอาย โรค สมองเส อมท ม ป ญหาBPSD ป ญหา BPSD ความสามารถใน การปฏ บ ต ก จว ตร ประจาว น ค ณภาพช ว ต. แบบประเม น ADL, NPI, Quality of life

98 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต ศ นย ส ขภาพจ ตท 12 ผลของโปรแกรม ส งเสร มส ขภาพจ ต เพ อพ ฒนาความส ข 5 ม ต ในผ ส งอาย จ งหว ด ชายแดนภาคใต Quasi- Experimental design (The one group pretest posttest design).

99 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต ส.พ ฒนาการเด กราชนคร นทร การพ ฒนาช ดส งเสร ม พ ฒนาการด านการ เร ยนในเด กปฐมว ยท ม พ ฒนาการล าช า ทางการเร ยนร Experimental design เด กปฐมว ยท ม ช วงอาย 3-7 ป และม พ ฒนาการ ทางการเร ยนร ต ากว าว ย Exposure ความส มพ นธ Outcome.

100 แนวทางการว เคราะห ผลการว จ ย Experimental design แบบการว จ ย แนวทางการว เคราะห ด วยสถ ต O X O Pair t-test เปร ยบเท ยบ pretest ก บ posttest X O O Independent t-test เปร ยบเท ยบระหว างกล ม ANOVA เปร ยบเท ยบระหว างกล ม O X O Pair t-test เปร ยบเท ยบ pretest ก บ posttest, Independent O O t-test เปร ยบเท ยบระหว างกล ม ANCOVA เปร ยบเท ยบpretest เป นcovariate O O O X O O O ABA,ABAB Regression เปร ยบเท ยบ Posttest ก บ Baseline Sign test Mann-Whitney U-test ใช Graph แสดงแนวโน มเปร ยบเท ยบ Baseline ก บระยะ Intervention.

101 Example : Experimental design กล มศ กษา กล มท ม ป จจ ย กล มเก ดโรค กล มไม เก ดโรค กล มเปร ยบเท ยบ กล มเก ดโรค กล มท ไม ม ป จจ ย กล มเก ดโรค.

102 Example : Experimental design ในการทดลองร กษาโรคซ มเศร าด วยยา A เปร ยบเท ยบก บยา B หาย ไม หาย รวม ยา A ยา B รวม

103 Example : Experimental design Success rate ยา A = จานวนผ ร กษาหายด วยยา A = 85/125 = 0.68 จานวนผ ท ร กษาด วยยา A ท งหมด Success rate ระบบยา B = จานวนผ ร กษาหายด วยยา B = 100/135 = 0.74 จานวนผ ท ร กษาด วยยา B ประส ทธ ภาพของการร กษาด วยยา A เท ยบก บยา B = 0.68/0.74 = 0.92 (95%CI= ).

104 Proposal vs Statistic ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต ส.พ ฒนาการเด กภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ การศ กษาความ ช กและป จจ ยท เก ยวข องก บโรค PTSD ของ น กเร ยน ระด บช น ม ธยมศ กษาใน อาเภอแห งหน ง จ งหว ด ขอนแก น Descriptive crosssectional study น กเร ยน ระด บ ม ธยมศ กษา ตอนต นและ ตอนปลาย.

105 Proposal vs Statistic รพจ.เลยฯ ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต การศ กษา ความส มพ นธ ระหว างเพศหญ ง และป จจ ยทาง ว ฒนธรรมท เก ยวข องก บการ เก ดโรคซ มเศร า ในผ ป วยท มาร บ บร การ โรงพยาบาลจ ต เวชเลยราช นคร นทร Crosssectional analytic study ผ ป วยใหม ท มาร บบร การ รพ.จ ตเวชเลย ราชนคร นทร อย ในช วงอาย 15 ป ข นไป ในช วงเวลาท กาหนด....

106 Proposal vs Statistic รพจ.ขอนแก น ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต การพ ฒนาแบบ ประเม นความเส ยงต อ การฆ าต วตายในผ ป วย ท ร บไว ร กษาใน โรงพยาบาลจ ตเวช Descriptive cross-sectional study ผ ป วยจ ตเวช ในจ งหว ด ขอนแก น.

107 แนวทางการว เคราะห ผลการว จ ย Cross-sectional design ม ป จจ ยและป วย ประชากร ศ กษา ม ป จจ ยและไม ป วย ไม ม ป จจ ยและป วย กล มศ กษา กล มเปร ยบเท ยบ ไม ม ป จจ ยและไม ป วย.

108 Example : Cross-sectional design การศ กษาความส มพ นธ ระหว างการไม ออกกาล งการก บการป วยเป นโรค สมองเส อม จากการส มต วอย าง 179 ราย พบว า ม ผ ไม ออกกาล งกาย 89 ราย (เป นผ ป วย 14 ราย, ไม เป นผ ป วย 75 ราย) ม ผ ท ออกกาล งกาย 90 ราย (เป นผ ป วย 3 ราย, ไม เป นผ ป วย 87 ราย) ป วย ไม ป วย รวม ไม ออกกาล งกาย ออกกาล งกาย รวม

109 Example : Cross-sectional design การศ กษาความส มพ นธ ระหว างการไม ออกกาล งกายก บการป วยเป นโรคสมอง เส อม จากการส มต วอย าง 179 ราย ป วย ไม ป วย รวม ไม ออกกาล งกาย ออกกาล งกาย รวม Prevalence กล มท ไม ออกกาล งกาย = 14/89 = 15.7% Prevalence กล มท ออกกาล งกาย = 3/ 90 = 3.3% Prevalent ratio = 4.7, Prevalent difference = 12.4%

110 Proposal vs Statistic สยส. ช อว จ ย ร ปแบบการว จ ย ประชากร ต วแปร การว ด สถ ต ร ปแบบการพยากรณ ทางสถ ต สาหร บโรค ทางส ขภาพจ ตและ จ ตเวช ต นท นประส ทธ ผล ของระบบให คาปร กษาทาง โทรศ พท สาย ส ขภาพจ ต 1323 Descriptive study ว จ ยเช งค ณภาพ.

111 THANK YOU FOR YOUR ATTENTIONS

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การว เคราะห ความแปรปรวน

การว เคราะห ความแปรปรวน การว เคราะห ความแปรปรวน อาจารย ผ องอาไพ เสนแสง อาจารย ผ สอน เบอร โทร : 084-809-0022 E-mail : t_pongamai@hotmail.com การว เคราะห ความแปรปรวน Analysis of Variance หร อ ANOVA การว เคราะห ความแปรปรวน ค อ เทคน

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล. การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007

บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล. การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล 77 บทท 3 การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล การต ดต งโปรแกรม Add Ins เพ อการว เคราะห ข อม ล ส าหร บ Excel 2007 ม ข นตอนด งน 1. เป ดโปรแกรม Microsoft

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร ฉบ บย อ สาขาว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาค30203สถ ต เบ องต น

แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร ฉบ บย อ สาขาว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาค30203สถ ต เบ องต น แผนย อ ค00สถ ต เบ องต น หน าท แผนการจ ดการเร ยนร และแผนการประเม นผลการเร ยนร ฉบ บย อ สาขาว ชาคณ ตศาสตร รายว ชาค00สถ ต เบ องต น จ านวนหน วยก ต. หน วยก ต เวลาเร ยน คาบ/ส ปดาห ช นม ธยมศ กษาป ท ภาคเร ยนท ป

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห )

งานอาช พ 2. อธ บายส วนประกอบของหน าต างโปรแกรม ในหน วยท 4 โครงสร างของเน อการ ค นคว า และการม ส วนร วมใน (5 ส ปดาห ) แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 3 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดย ได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5.

เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. เค าโครงเร องท จะบรรยาย 1. คด ปกครองเก ยวก บส งแวดล อม 2. การกาหนดประเด น 3. การเตร ยมการก อนจ ดทาความเห น 4. เทคน คในการเข ยนความเห น 5. การกาหนดคาบ งค บ 6. ต วอย างคาพ พากษาท น าสนใจ ความหมายของ คด ปกครองทางส

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4

การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 การใช Microsoft Excel ในการค านวณทางการเง น ตอนท 4 ดร. ก ตต พ นธ คงสว สด เก ยรต จากการท ได ศ กษาถ งการใช โปรแกรม Microsoft Excel ในการค านวณค าของเง นตามเวลา โดยได ท าการค านวณหาม ลค าป จจ บ น ม ลค าในอนาคต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร

กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร คณะผ ว จ ย กรอบแนวค ดการว จ ย ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร การใช ประโยชน ศ นย การเร ยนร ไอซ ท ช มชนกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ด านเคร องคอมพ วเตอร ด านการจ ดเก

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน

แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน แผนการจ ดการเร ยนร ระด บ ปวช. ปวส. รห สว ชา 2001-0001 ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ จานวน 2 หน วยก ต เวลา 3 ช วโมง / ส ปดาห รวม 54 ช วโมง / ภาคเร ยน หน วยท สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร ก จกรรมการเร

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง )

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา พ มพ ด ดไทยด วยคอมพ วเตอร รห สว ชา 0- ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. บอกส

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท

การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท การใช โปรแกรมสำเร จร ป Excel ในการทดสอบแบบเอฟ และ ท จ นทร ตน วรสรรพว ทย 1. การทดสอบแบบเอฟ (F-Test) การทดสอบแบบเอฟ (F-Test) เป นการทดสอบเปร ยบเท ยบความแปรปรวนของข อม ล 2 ช ด ท ได จากสภาวะการ ทดสอบท ต างก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

การว เคราะห ข อสอบ ( Item Analysis )

การว เคราะห ข อสอบ ( Item Analysis ) การว เคราะห ข อสอบ ( Item Analysis ) เร ยบเร ยงโดย พ.ท.หญ ง ปวรส บ ตะเข ยว การว เคราะห ข อสอบ เป นการตรวจสอบค ณภาพของข อสอบเป นรายข อ เพ อพ จารณาว า ข อสอบแต ละข อน น ม ระด บความยากหร อค าความง าย ( Difficulty

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน

การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน 1 การจ ดการระบบต ดต อเราโดย Web Admin สามารถแบ งออกเป น 6 ห วข อ ด งน ËÑÇ ŒÍ Í ข อความต ดต อ ประเภทข อความการต ดต อ ฟอร มข อความต ดต อ ข อม ลการต ดต อ แผนท ต ดต อ ต งค าการต ดต อ ŒÍ ÇÒÁµÔ µ Í เป นส วนส

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information