ภาวะเศรษฐก จการเกษตรป 2557 และแนวโน มป 2558 ว นท 25 ธ นวาคม 2557

Size: px
Start display at page:

Download "ภาวะเศรษฐก จการเกษตรป 2557 และแนวโน มป 2558 ว นท 25 ธ นวาคม 2557"

Transcription

1 ภาวะเศรษฐก จการเกษตรป 2557 และแนวโน มป 2558 ว นท 25 ธ นวาคม 2557

2 ประเด นในการนาเสนอ ป จจ ยทางเศรษฐก จโลก ภาพรวมเศรษฐก จไทย ป จจ ยทางด านเศรษฐก จการเกษตรไทย ภาวะเศรษฐก จการเกษตรป 2557 แนวโน มเศรษฐก จการเกษตรป 2558

3 ป จจ ยทางเศรษฐก จ เศรษฐก จโลก เศรษฐก จการเกษตรโลก ราคาน าม นด บ อ ตราแลกเปล ยน 3

4 World 3.3 % USA 2.2% EU 1.4% China 7.4% Japan 0.9% Asean 5 4.7% Source : World Economic Outlook, October 2014, IMF Asean 5 : Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam 4

5 เศรษฐก จการเกษตรโลก ด ชน ราคาอาหารโลก (Food Price Index) ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค กล มส นค า เฉล ย ม.ค.-พ.ย % ธ ญพ ช น าม นพ ช น าตาล เน อส ตว ผล ตภ ณฑ นม ท มา : FAO

6 ราคา (USD/bbl) ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ท มา : World Bank

7 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. บาทต อดอลลาร สหร ฐ บาทต อย โร ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ท มา : ธนาคารแห งประเทศไทย 7

8 ภาพรวมเศรษฐก จไทย ป 2557 สศช. ประมาณการเศรษฐก จไทยในป 2557 ขยายต วร อยละ 1.0 การบร โภคของภาคคร วเร อนชะลอต ว ความเช อม นของน กลงท นปร บต วด ข น การเบ กจ าย งบประมาณของภาคร ฐเร มเข าส ภาวะปกต ภายหล งจาก สถานการณ ทางการเม องคล คลาย การส งออกฟ นต วช า จากข อจาก ดของการฟ นต วของ เศรษฐก จโลก อ ตราเง นเฟ อทรงต วอย ในระด บต า 8

9 ป จจ ยทางด านเศรษฐก จการเกษตรของไทย พ นท เพาะปล ก พ นท เก บเก ยว และเน อท ให ผล สภาพน าในอ างเก บน าท ส าค ญ นโยบายและมาตรการด านการเกษตรของร ฐบาล 9

10 เน อท เพาะปล ก เน อท เก บเก ยว และ เน อท ให ผล ป 2556 ป 2557 ข าวนาป ล านไร ล านไร % ข าวนาปร ง ล านไร ล านไร % ม นส าปะหล ง 8.66 ล านไร 8.43 ล านไร % ข าวโพดเล ยงส ตว 7.54 ล านไร 7.40 ล านไร % อ อยโรงงาน 8.57 ล านไร 8.77 ล านไร 2.33 % ยางพารา ล านไร ล านไร 4.43 % ปาล มน าม น 3.77 ล านไร 4.15 ล านไร %

11 ป 2557 เปร ยบเท ยบสภาพน าในอ างเก บน าขนาดใหญ 33 อ าง ป 2557 ก บ ป พ.ย พ.ย. 56 ป 2556 แม ง ด ภ ม พล วช ราลงกรณ ท บเสลา 60 ศร นคร นทร แก งกระจาน 71 แม กวง ก วคอหมา ก วลม ปราณบ ร กระเส ยว ส ร ก ต ห วยหลวง แควน อย อ บลร ตน จ ฬาภรณ ป าส ก ข นด าน น าอ น ลาปาว ฯ 67 บางพระ คลองส ย ด หนองปลาไหล 100 ประแสร น าพ ง พ.ย. ส ร นธร 91 ลานางรอง แม ง ด ศร นคร นทร 84 แก งกระจาน 91 แม กวง ก วคอหมา ภ ม พล ท บเสลา วช ราลงกรณ ก วลม ปราณบ ร กระเส ยว ป าส ก แควน อย ข นด าน ฯ ส ร ก ต ห วยหลวง บางพระ 67 อ บลร ตน จ ฬาภรณ หนองปลาไหล 51 น าอ น 73 ล าปาว 48 น าพ ง ส ร นธร ล านางรอง 98 คลองส ย ด 100 ประแสร 81% ข นไป เกณฑ น าด มาก 7 แห ง 81% ข นไป เกณฑ น ำด มำก 23 แห ง 51-80% เกณฑ น าด 17 แห ง 51-80% เกณฑ น ำด 8 แห ง ร ชชประภา % เกณฑ น าพอใช 5 แห ง 30% เกณฑ น าน อย 4 แห ง ร ชชประภา % เกณฑ น ำพอใช 2 แห ง 30% เกณฑ น ำน อย - แห ง ท มา : กรมชลประทาน บางลาง 57 บางลาง 54

12 ปร มาตรน าในอ างเก บน าท ส าค ญ ณ 25 พ.ย. 57 ต นฤด เพาะปล กฤด แล ง ศร นคร นทร 13,105 ล าน ลบ.ม. (73.9 %) ภ ม พล ส ร ก ต ร ชชประภา อ บลร ตน ส ร นธร ป าส กชลส ทธ แควน อยบ าร งแดน คลองส ย ด 6,240 ล าน ลบ.ม. (46.4 %) 5,979 ล าน ลบ.ม. (62.9 %) 4,795 ล าน ลบ.ม. (85.0%) 1,249 ล าน ลบ.ม. (51.4%) 1,796 ล าน ลบ.ม. (91.4%) 922 ล าน ลบ.ม. (97.1%) 783 ล าน ลบ.ม. (83.4%) 280 ล าน ลบ.ม. (66.7%) ท มา : กรมชลประทาน ณ ว นท 25 พฤศจ กายน ,500 5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 ต วเลขในวงเล บ ค อ ร อยละของความจ อ างฯ ล าน ลบ.ม. 12

13 เปร ยบเท ยบสภาพน าในอ างเก บน าขนาดใหญ 33 อ าง ป 2557 ก บ ป 2556 ป ธ.ค ธ.ค. 56 ป 2556 แม ง ด ท บเสลา วช ราลงกรณ 59 ศร นคร นทร 70 แม กวง ก วลม ภ ม พล แก งกระจาน กระเส ยว ปราณบ ร ก วคอหมา ส ร ก ต ห วยหลวง แควน อย อ บลร ตน จ ฬาภรณ ป าส ก ข นด าน 90 ฯ บางพระ หนองปลาไหล 58 น าอ น 64 ล าปาว 57 คลองส ย ด 97 ประแสร น าพ ง ธ.ค. ส ร นธร 83 ลานางรอง แม ง ด 96 แม กวง ก วคอหมา วช ราลงกรณ ก วลม ภ ม พล ท บเสลา 82 ศร นคร นทร แก งกระจาน ปราณบ ร กระเส ยว ป าส ก แควน อย ข นด าน ฯ ส ร ก ต ห วยหลวง บางพระ 64 อ บลร ตน จ ฬาภรณ หนองปลาไหล 48 น าอ น 66 ล าปาว 48 น าพ ง ส ร นธร ล านางรอง 86 คลองส ย ด 95 ประแสร 81% ข นไป เกณฑ น าด มาก 7 แห ง 81% ข นไป เกณฑ น ำด มำก 21 แห ง 51-80% เกณฑ น าด 18 แห ง 51-80% เกณฑ น ำด 9 แห ง ร ชชประภา % เกณฑ น าพอใช 6 แห ง 30% เกณฑ น าน อย 2 แห ง ร ชชประภา % เกณฑ น ำพอใช 3 แห ง 30% เกณฑ น ำน อย 0 แห ง ป พ.ศ. ปร มาตรน า (ล าน ลบ.ม.) % น าใช การ (ล าน ลบ.ม.) % บางลาง , , , , บางลาง 69

14 การส งเสร มการบร หารจ ดการน าอย างบ รณาการ การส งเสร มอาช พด านการเกษตรในพ นท จ งหว ด ชายแดนภาคใต พ ฒนาความร วมม อก บประเทศเพ อนบ านและ นานาประเทศ การพ ฒนาเกษตรกรและสถาบ นเกษตรกร การพ ฒนาการผล ต การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานและป จจ ยสน บสน น 14

15 ด ชน ผลผล ตและราคาส นค าเกษตร ด ชน ผลผล ตส นค าเกษตร (ป ฐาน = 2548) ด ชน ราคาส นค าเกษตรท เกษตรกรขายได (ป ฐาน = 2548) ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ท มา: ศ นย สารสนเทศการเกษตร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร 15

16 ด ชน ผลผล ตหมวดพ ชผล (ป ฐาน = 2548) ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ด ชน ราคาหมวดพ ชผลท เกษตรกรขายได (ป ฐาน = 2548) ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ท มา: ศ นย สารสนเทศการเกษตร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร 16

17 ด ชน ผลผล ตหมวดปศ ส ตว (ป ฐาน = 2548) ด ชน ราคาหมวดปศ ส ตว ท เกษตรกรขายได (ป ฐาน = 2548) ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ท มา: ศ นย สารสนเทศการเกษตร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร

18 240 ด ชน ผลผล ตหมวดประมง (ป ฐาน = 2548) 240 ด ชน ราคาหมวดประมงท เกษตรกรขายได (ป ฐาน = 2548) ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 80 ม.ค. ก.พ. ม.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค ท มา: ศ นย สารสนเทศการเกษตร สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร 18

19 โลก 4.24% อ ตราการขยายต ว ม ลค าการส งออกส นค าเกษตรและผล ตภ ณฑ ของไทย (ม.ค. ต.ค. 57) สหร ฐอเมร กา 3.17% สหภาพย โรป 5.10% จ น 1.86% ญ ป น -3.67% อาเซ ยน %

20 ส ดส วนม ลค าการส งออกส นค าเกษตรและผล ตภ ณฑ ของไทย (ม.ค. ต.ค. 57) ประเทศอ นๆ 28% อาเซ ยน 9 21% สหร ฐฯ 9% ญ ป น 12% สหภาพย โรป 10% จ น 20% 20

21 ป จจ ยสน บสน น ผลผล ตพ ชเศรษฐก จ อาท ม นส าปะหล ง ข าวโพดเล ยงส ตว ปาล มน าม น และผลไม เพ มข นจากการขยายพ นท ปล กและ สภาพอากาศเอ ออ านวย ผลผล ตปศ ส ตว เช น ไก เน อ และไข ไก เพ มข น จากระบบการ ผล ตท ม มาตรฐาน การส งออกส นค าพ ชและผล ตภ ณฑ หลายชน ดเพ มข น จากเศรษฐก จโลกท ฟ นต ว ป จจ ยลบ ผลผล ตพ ชลดลง โดยเฉพาะข าวนาปร ง จากภาวะภ ยแล ง ผลผล ตก งเพาะเล ยงลดลง จากป ญหาโรคตายด วน ภาคเกษตร 1.2 %

22 สาขาพ ชขยายต ว 1.5 % ผลผล ตพ ชส าค ญท เพ มข น ได แก ข าวนาป ม นส าปะหล ง อ อยโรงงาน ข าวโพดเล ยงส ตว ยางพารา ปาล มน าม น และผลไม ผลผล ตพ ชท ลดลง ได แก ข าวนาปร ง และส บปะรดโรงงาน พ ชท ม ราคาเพ มข น ได แก ม นส าปะหล ง ส บปะรดโรงงาน ปาล มน าม น และม งค ด พ ชท ม ราคาลดลง ได แก ข าวเปล อกเจ า ข าวโพดเล ยงส ตว อ อยโรงงาน ยางพารา ล าไย ท เร ยน และเงาะ

23 สาขาปศ ส ตว ขยายต ว 1.9 % การผล ตส นค าปศ ส ตว โดยรวมอย ในเกณฑ ด ม การปร บระบบการผล ต ท ได มาตรฐาน ม การเฝ าระว งและควบค มโรคระบาด รวมถ งการขยาย การเล ยงเพ อรองร บความต องการของตลาดเพ มข น พบโรคระบาดในส กร บางส วน ผลผล ตไก เน อ และไข ไก เพ มข น ผลผล ตส กร และน านมด บลดลง ราคาของส กรและไข ไก เพ มข น ราคาไก เน อและน านมด บปร บต วลดลงเล กน อย

24 สาขาประมงหดต ว 1.8 % ผลผล ตก งทะเลเพาะเล ยงลดลงจากป ญหาโรคตายด วน (EMS) ปร มาณส ตว น าท จ บได ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวน ผลผล ตส ตว น าจ ดเพ มข น เช น ปลาน ล ก งก ามกราม ปลาด ก ราคาก งขาวแวนนาไมเพ มข น เน องจากปร มาณผลผล ตออกส ตลาดน อย

25 สาขาบร การทางการเกษตรหดต ว 0.5 % พ นท เพาะปล กข าวนาป ลดลง เน องจาก ไม ม การแทรกแซงราคาข าว พ นท เพาะปล กและผลผล ตข าวนาปร ง บางส วนได ร บความเส ยหายจากภ ยแล ง การจ างบร การเคร องจ กรกลทางการ เกษตรลดลง พ นท เพาะปล กอ อยโรงงานเพ มข น จากการบร หารจ ดการเขตเกษตร เศรษฐก จ (Zoning) และการ ส งเสร มของโรงงานน าตาล ส งผลให ม การใช บร การเคร องจ กรกลทาง การเกษตรส าหร บอ อยเพ มข น

26 สาขาป าไม ขยายต ว 2.8 % ไม ยางพารา น าผ ง และถ านไม เพ มข น ไม ยางพาราเพ มข น จากโครงการสงเคราะห และส งเสร มการ ต ดโค นพ นท สวนยางพาราเก าและปล กทดแทนด วยยางพารา พ นธ ด หร อพ ชเศรษฐก จอ นของ สกย. โดยม จ านวนเกษตรกร เข าร วมโครงการค อนข างมาก เน องจากราคายางพาราใน ประเทศตกต า

27 แนวโน มเศรษฐก จ ป 2558 อ ตราการขยายต วของเศรษฐก จโลก ประเทศ 2557f 2558f โลก 3.3% 3.8% สหร ฐอเมร กา 2.2% 3.1% สหภาพย โรป 1.4% 1.8% ญ ป น 0.9% 0.8% จ น 7.4% 7.1% อาเซ ยน 5* 4.7% 5.4% Source : World Economic Outlook, October 2014, IMF Asean 5 : Indonesia Malaysia Philippines Thailand Vietnam สศช. คาดเศรษฐก จไทยในป 2558 ขยายต วอย ในช วงร อยละ การเร งการใช จ ายและการลงท นใน โครงสร างพ นฐานของร ฐบาล ความเช อม นของภาคเอกชนเพ มข น การส งออกม แนวโน มฟ นต วตาม เศรษฐก จของประเทศค ค า การท องเท ยวม แนวโน มเพ มข นจาก น กท องเท ยวในเอเช ยเป นหล ก อ ตราเง นเฟ อม แนวโน มลดลงตาม ราคาพล งงาน 27

28 ป จจ ยภายนอก ป จจ ยภายใน ภาคเกษตร IMF คาดเศรษฐก จโลก ขยายต ว 3.8% ราคาน าม นม แนวโน มลดลง ค าเง นดอลลาร ม แนวโน ม แข งค าข น ค าเง นย โรและเง นเยน ม แนวโน มอ อนค าลง การดาเน นนโยบายพ ฒนา การเกษตรของภาคร ฐ อย างต อเน อง ป ญหาโรค EMS ใน ก งทะเลเพาะเล ยง คล คลายลง ภ ยแล งส งส ญญาณ ต งแต ช วงปลายป 2557 ผลผล ตข าวนาป ม นสาปะหล ง ส บปะรด ยางพารา ปาล มน าม น และผลไม เพ มข น ผลผล ตไก เน อ ส กร ไข ไก และโคนม เพ มข น ผลผล ตก งเพาะเล ยง เพ มข น

29 แนวโน ม เศรษฐก จการเกษตร % ป 2558 พ ช ปศ ส ตว ประมง บร การทางการ ป าไม เกษตร % % % (-3.0) (-2.0) % %

30 30

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว พระราชทานแก ข าราชการพลเร อน เน องในโอกาสว นข าราชการพลเร อน ป พ ทธศ กราช 2555 งานราชการท กอย าง ไม ว าเล กหร อใหญ ง ายหร อยาก ย อมม ความสำค ญอย ในงานของแผ นด

More information

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.

แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. แผนพ ฒนาการเกษตรและสหกรณ ของจ งหว ดพ ษณ โลก (พ.ศ. 2556-2559) ภายใต แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ. 2555-2559) กล มย ทธศาสตร พ ฒนาการเกษตร สาน กงานเกษตรและสหกรณ จ งหว

More information

โอกาสส นค าเกษตรไทยส ประชาคมอาเซ ยน

โอกาสส นค าเกษตรไทยส ประชาคมอาเซ ยน โอกาสส นค าเกษตรไทยส ประชาคมอาเซ ยน คณะอน กรรมการเตร ยมความพร อมภาคการเกษตร ส ประชาคมอาเซ ยน กระทรวงเกษตรและสหกรณ สำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ Office Of Agricultural Economics Ministry

More information

ร บหน งส อและเอกสาร รวม ๑,๘๔๒ ฉบ บ ส งหน งส อและเอกสาร รวม ๘๓๔ ฉบ บ ร บข าวว ทย รวม ๓ ฉบ บ ส งข าวว ทย รวม - ฉบ บ ค าส งสถาน ฯ รวม ๓๖ ฉบ บ

ร บหน งส อและเอกสาร รวม ๑,๘๔๒ ฉบ บ ส งหน งส อและเอกสาร รวม ๘๓๔ ฉบ บ ร บข าวว ทย รวม ๓ ฉบ บ ส งข าวว ทย รวม - ฉบ บ ค าส งสถาน ฯ รวม ๓๖ ฉบ บ ๑.งานธ รการ ๑.๑ งานสารบรรณ ศ นย ว จ ยและพ ฒนาประมงน าจ ดนครศร ธรรมราช ได ด าเน นการเก ยวก บงานสารบรรณในด าน ต างๆ เช น การตอบร บหน งส อและว ทย ในงานราชการท วไปก บหน วยงานท เก ยวข อง จ ดท าเอกสาร ร บ -ส

More information

Gantt Chart แผนปฏ บ ต งานระด บโครงการ 4 ป

Gantt Chart แผนปฏ บ ต งานระด บโครงการ 4 ป Gantt Chart แผนปฏ บ ต งานระด บโครงการ 4 ป โครงการ ระยะเวลา/ป งบประมาณ งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 2555 2556 2557 2558 1.โครงการเพ มพ นธ ส ตว น าตามแหล งน าธรรมชาต 4,000,000 สนง.ประมงจ งหว ดฯ ศพช.ฉะเช งเทรา 2.โครงการส

More information

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain ผ อานวยการส าน กวางแผนการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ประเด นนาเสนอ 1 สถานการณ

More information

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง (ร าง) จ ดทาว นท 3 ก มภาพ นธ 2557 คานา สารบ ญ บทท 1 : บทนา 1.1 ท มา และความสาค ญ 1.2 ว ตถ ประสงค 1.3 แนวทางการจ ดทาแผนพ ฒนาสถ ต ระด บกล มจ งหว ด บทท 2 : ศ กยภาพ และประเด นย ทธศาสตร

More information

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให ประกาศว า โดยท คณะร ฐมนตร ได พ

More information

ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3

ม.ค.-ก.พ. หน วย 6 เม.ย.-ม.ย. หน วย 1, 5 ก.ค.-ส.ค. หน วย 3, 6 พ.ย.-ธ.ค. หน วย 2, 3 ภาพรวมการน าเข า-ส งออกน าม นเช อเพล งป 2554 ในป 2554 ท ผ านมา ประเทศไทยม การน าเข าน าม นเช อเพล งท งหมด 837 พ นบาร เรล/ว น ลดลงจากป 2553 4% แต ม ลค าน าเข า 1,030,235 ล านบาท เพ มข นถ ง 30% ท งน เป นผลจากราคาน

More information

คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน และหกเด อน ส นส ดว นท 30 ม ถ นำยน 2557 และ 2558 บทสร ปผ บร หาร

คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน และหกเด อน ส นส ดว นท 30 ม ถ นำยน 2557 และ 2558 บทสร ปผ บร หาร คำอธ บำยและกำรว เครำะห ของฝ ำยจ ดกำร สำหร บงวดสำมเด อน บทสร ปผ บร หาร ภาพรวมเศรษฐก จโลกในช วงไตรมาส 2 ป 2558 ม ด งน เศรษฐก จของสหร ฐฯฟ นต ว จากการใช จ ายภาคคร วเร อนท กล บมาขยายต วสน บสน นโดยการจ างงานของสหร

More information

กองท นเป ดบ วหลวงตราสารหน ภาคร ฐ

กองท นเป ดบ วหลวงตราสารหน ภาคร ฐ รายงานรอบระยะเวลาหกเด อน กองท นเป ดบ วหลวงตราสารหน ภาคร ฐ สำหร บรอบระยะเวลาต งแต ว นท 1 ส งหาคม 2556 ถ งว นท 31 มกราคม 2557 สารบ ญ ความเห นของบร ษ ทจ ดการ 1 ความเห นของผ ด แลผลประโยชน 3 ผลการดำเน นงานของกองท

More information

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554) กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554)

More information

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔)

นโยบายและแผนว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ฉบ บท ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๖๔) สำน กงานคณะกรรมการนโยบายว ทยาศาสตร เทคโนโลย และนว ตกรรมแห งชาต ๓๑๙ อาคารจ ต ร สจามจ ร ช น ๑๔ ถนนพญาไท แขวงปท มว น เขตปท มว น กร งเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โทรศ พท ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๒ โทรสาร ๐๒-๑๖๐-๕๔๓๙ http://www.sti.or.th

More information

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน

สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน สร ปผลการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การบร หารจ ดการส นค ายางพารา รอบการผล ต 58/59 ว นท 13 14 ม นาคม 2558 ณ ห องประช มพ งบ ญ ช น 8 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร กร งเทพฯ... 1. นโยบายการบร หารจ ดการส นค

More information

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร

ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำน กงบประมาณ สำน กนายกร ฐมนตร ค ำน ำ งบประมาณโดยส งเขปฉบ บน ม ความม งหมายท จะแสดงรายละเอ ยดสาระสำาค ญ โดยสร ปของงบประมาณรายจ ายประจำาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ซ งเป นท งแผนการ ใช

More information

ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural

ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต ๘ 8 Regional Office of Agricultural ๑๓๑ ถนนธราธ บด เทศบาลเม องท าข าม อ.พ นพ น จ.ส ราษฎร ธาน โทรศ พท / โทรสาร ๐ ๗๗๓๑ ๑๕๙๗, ๐ ๗๗๓๑ ๑๖๔๑ E-mail : zone8@oae.go.th ป ท ๑๒ ฉบ บท

More information

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย

การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย ข อม ล ณ ว นท 10 เมษายน 2558 www.nesdb.go.th 1 การพ ฒนาเขตพ ฒนาเศรษฐก จพ เศษของไทย สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ข อม ล ณ ว นท 10 เม.ย. 58 ประเด นการบรรยาย ข อม ล ณ ว นท 10 เมษายน 2558

More information

การประช มคณะกรรมการจ ดระบบสถ ต ประเทศไทย ๓ ด าน คร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๕ ส งหาคม ๒๕๕๖

การประช มคณะกรรมการจ ดระบบสถ ต ประเทศไทย ๓ ด าน คร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๕ ส งหาคม ๒๕๕๖ 2 ระเบ ยบวาระท ๑ เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ มต คณะร ฐมนตร เม อว นท ๑๘ พฤศจ กายน ๒๕๕๗ เร อง คณะกรรมการจ ดระบบสถ ต ประเทศไทย ๓ ด าน (ด านส งคม ด านเศรษฐก จ และด านทร พยากรธรรมชาต และ ส งแวดล อม) และคณะกรรมการท

More information

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด

การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย การคอร ร ปช นกรณ การศ กษา : โครงการร บจานาข าวท กเม ด อ มมาร สยามวาลา สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ท ปร กษา น พนธ พ วพงศกร สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย ห วหน าโครงการ

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

ความอย รอดของอ ตสาหกรรมการเล ยงส ตว...ภายใต สารพ ดว กฤต อด ศร กฤษณวงศ สมาคมผ เพาะเล ยงปลาไทย

ความอย รอดของอ ตสาหกรรมการเล ยงส ตว...ภายใต สารพ ดว กฤต อด ศร กฤษณวงศ สมาคมผ เพาะเล ยงปลาไทย ความอย รอดของอ ตสาหกรรมการเล ยงส ตว...ภายใต สารพ ดว กฤต อด ศร กฤษณวงศ ภาพรวมผลผล ตส ตว น า ห วข อนาเสนอ ผลผล ตส ตว น าจ ด ประเทศไทย อ ตราการบร โภคปลาน าจ ดของคนไทย ว กฤต และโอกาสปลาไทย แนวทางการเพาะเล

More information

คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต

คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต คล น กเทคโนโลย เพ มผลผล ตและลดต นท นการเพาะปล กม นสาปะหล ง ด วยว ธ จ ดการแบบประณ ต โดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เกร ยงศ กด บ ญเท ยง และคณะ โครงการคล น กเทคโนโลย น ได ร บการสน บสน นจาก กระทรวงว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

More information

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต

รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต รายงานการศ กษา เร อง การพ ฒนาพ นท ชายฝ งทะเลภาคใต Myanmar คลองกระ ระนอง อ.บ านตาข น ส ราษฎร ธาน นครศร ธรรมราช กระบ อ.ท งสง ป ตตาน อ.สะเดา ยะลา นราธ อ.ส ไหงโก-ลก Sungai Petani อ.เบตง Malaysia 19 ธ นวาคม

More information

อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างรวดเร ว ต อเน อง และอย ในระด บต า ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า 2547 2548 2549 2550 2551-3 ไม ใช อาหาร

อ ตราเง นเฟ อลดลงอย างรวดเร ว ต อเน อง และอย ในระด บต า ท มา : ส าน กด ชน เศรษฐก จการค า 2547 2548 2549 2550 2551-3 ไม ใช อาหาร สร ปภาวะส งคมรายเด อน (เผยแพร มกราคม 2552) อ ตราเง นเฟ อในเด อนธ นวาคม 2551 อย ในระด บต าท ร อยละ.4 ปร บลดลงอย างรวดเร วและต อเน องตามราคาน าม นท ลดลง และคาดว าเง นเฟ อจะอย ในระด บต าตลอดช วงคร งแรกของป

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น

ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ย ทธศาสตร การพ ฒนาองค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ว ส ยท ศน (Vision) องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ม งม นพ ฒนาขอนแก นให น าอย ส การพ ฒนาท สมด ลและย งย น ภายใต หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและการบร หารจ ดการท

More information

ท าอย างไรเกษตรกรไทยเข าถ งและใช ประโยชน FTA : เพ อพ ฒนาส การส งออก ข าวโพดเล ยงส ตว สถานการณ ข าวโพดเล ยงส ตว ของโลก

ท าอย างไรเกษตรกรไทยเข าถ งและใช ประโยชน FTA : เพ อพ ฒนาส การส งออก ข าวโพดเล ยงส ตว สถานการณ ข าวโพดเล ยงส ตว ของโลก ท าอย างไรเกษตรกรไทยเข าถ งและใช ประโยชน FTA : เพ อพ ฒนาส การส งออก ข าวโพดเล ยงส ตว สถานการณ ข าวโพดเล ยงส ตว ของโลก หน วย : ล านต น รายการ 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 +/-(%) (56/57) / (57/58) การผล

More information

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม ว ส ยท ศน : เป นองค การแห งความร และส งเสร มพล งการม ส วนร วมในการข บเคล อนงานว ฒนธรรมเพ อความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ๑ ประเด นย ทธศาสตร เป

More information

7. แผนพ ฒนาจ งหว ดขอนแก น ป 2557-2560 ว ส ยท ศน : ขอนแก นเม องน าอย ม งส มหานครแห งอาเซ ยน พ นธก จ : 1. เสร มสร างช มชนให เข มแข ง ประชาชนม ความส ข

7. แผนพ ฒนาจ งหว ดขอนแก น ป 2557-2560 ว ส ยท ศน : ขอนแก นเม องน าอย ม งส มหานครแห งอาเซ ยน พ นธก จ : 1. เสร มสร างช มชนให เข มแข ง ประชาชนม ความส ข 7. แผนพ ฒนาจ งหว ดขอนแก น ป 2557-2560 ว ส ยท ศน : ขอนแก นเม องน าอย ม งส มหานครแห งอาเซ ยน พ นธก จ : 1. เสร มสร างช มชนให เข มแข ง ประชาชนม ความส ข 2.พ ฒนาให เป นและเป นต นแบบของการพ ฒนาและบร หารจ งหว

More information