1. การค นพบก มม นตภาพร งส

Size: px
Start display at page:

Download "1. การค นพบก มม นตภาพร งส"

Transcription

1 Radioactivity

2 1. การค นพบก มม นตภาพร งส แบ กเกอแรล พบว า ม ร งส ปล อยออกมาจากผล ก ของเกล อย เรเน ยมซ งร งส น ท าให เก ดรอยด าบน แผ นฟ ล มถ ายร ปได เร นต เกน ก ค นพบร งส เอกซ ในป เด ยวก นก บ แบ กเกอแรล เร ยกร งส ท แผ ออกมาว า ก มม นตภาพร งส ส วน สารท ม สมบ ต การแผ ร งส น เร ยกว า สาร ก มม นตร งส ร ทเธอร ฟอร ด พบว า ร งส ท แผ ออกมาจากธาต ก มม นตร งส ค อ ร งส แอลฟา ม อ านาจทะล ทะลวง ต า และร งส บ ตา ม อ านาจทะล ทะลวงส งกว า ปอล ว ยาร พบร งส แกมมา ซ งม อ านาจทะล ทะลวงส งกว าร งส แอลฟา และบ ตามาก ร งส แกมมาไม ม ประจ และเป นคล นแม เหล กไฟฟ า จ งไม เบ ยงเบนในสนามแม เหล ก

3 2. เสถ ยรภาพน วเคล ยร น วไคลด เสถ ยร (stable nuclide) ค อ น วไคลด ท น วคล ออนส งแรง กระท าซ งก นและก นพอด ท าให เก ดความสมด ลภายในน วเคล ยส เป นน วไคลด ท ม ความอย ต ว น วไคลด ก มม นตร งส (radioactive nuclide) ค อ น วไคลด ท ม องค ประกอบไม เหมาะสม แรงกระท าระหว างน วคล ออนไม อย ใน สภาพสมด ล น วไคลด น นจะพยายามเปล ยนแปลงสภาพภายใน น วเคล ยส เพ อปร บต วเข าส สภาวะสมด ล ด วยการปล อยพล งงาน ส วนเก นออกมาในร ปก มม นตร งส ในป จจ บ นม ธาต ท ค นพบ 109 ธาต ประกอบด วย 1700 น วไคลด โดยม น วไคลด เสถ ยรเพ ยง 270 น วไคลด ส วนท เหล อเป นน วไคลด ก มม นตร งส

4 จ านวนน วไคลด เสถ ยร จ าแนกตามจ านวนอน ภาคโปรตอนและน วตรอน โปรตอน : น วตรอน จ านวนน วไคลด เสถ ยร ค ค 162 ค ค 55 ค ค 49 ค ค 4 น วไคลด เสถ ยรท ม จ านวนโปรตอนและน วตรอนเป นเลขค ม ประมาณ 60% จากน วไคลด ท งหมด น วไคลด เสถ ยรท ม จ านวนโปรตอนหร อน วตรอนเป นเลขค ม ประมาณ 40% จากน วไคลด ท งหมด

5 หากเร ยงน วไคลด ท งหมดตาม จ านวนโปรตอนและน วตรอน แล ว น วไคลด เสถ ยรจะเร ยงอย ในแนวใกล เส นทะแย (N=Z) แนวเส นท แสดงต าแหน งของ น วไคลด เสถ ยรน เร ยกว า เส น เสถ ยรภาพ (stability line)

6 3. ร งส น วเคล ยร ร งส ท ปล อยออกมาเน องจากการสลายต วของธาต ก มม นตร งส น เร ยกว า ร งส น วเคล ยร (nuclear radiation) เช น ร งส แอลฟา ร งส บ ตา ร งส แกมมา ร งส ท ปล อยออกมาจะม พล งงานอย ในช วง kev MeV ซ งมาก พอท จะท าให ต วกลางท ร งส ผ านแตกต วเป นไอออน จ งอาจเร ยก ร งส ท ม สมบ ต น ว า ร งส ก อไอออน (ionizing radiation) อาจจ าแนกร งส น วเคล ยร ออกเป น 2 ประเภทค อ 1. ร งส แม เหล กไฟฟ า (electromagnetic radiation) เช น ร งส แกมมา ร งส เอกซ เป นร งส ท ม สมบ ต ของคล น ค อ ความยาวคล น ความถ และไม ม มวล 2. ร งส อน ภาค (particulate radiation) เช น อน ภาคแอลฟา อน ภาค บ ตา อน ภาคน วตรอน อน ภาคโพซ ตรอน เป นร งส ท ประกอบด วย กล มอน ภาคขนาดเล กๆ สามารถว ดมวลของอน ภาคได

7 ในการสลายต วของน วไคลด ก มม นตร งส รวมท งปฏ ก ร ยาน วเคล ยร (nuclear reaction) ต างๆ กระบวนการท เก ดข นจะต องเป นไป ตามกฎการอน ร กษ (conservation law) A 1 A 2 + A 3 X 1 + X 2 X 3 + X 4 จากกฎการอน ร กษ จะได ว า 1. พล งงานรวมของระบบจะต องคงต ว E 1 + E 2 E 3 + E 4 4. เลขเช งมวลของระบบต องคงต ว A 1 + A 2 A 3 + A 4 2. โมเมนต มเช งเส นของระบบต องคงต ว P 1 + P 2 P 3 + P 4 3. ประจ รวมของระบบต องคงต ว 5. โมเมนต มเช งม มรวมของระบบต องคงต ว I 1 + I 2 I 3 + I 4 Z 1 + Z 2 Z 3 + Z 4

8 4. ประเภทการสลายต วของอะตอมก มม นตร งส 4.1 การสลายต วให อน ภาคแอลฟา อน ภาคแอลฟา (α-particle) เป นน วเคล ยสของธาต ฮ เล ยม ม ส ญล กษณ 4 He 2 ม มวล amu แอลฟาม กจะเก ดจากการ สลายต วของธาต หน กๆ ซ งม เลขอะตอมต งแต 83 ข นไป หล งจากการสลายต วให อน ภาคแอลฟาแล ว น วคล ออนจะอย ใน สถานะกระต น (excited state) และจะลงมาส สถานะพ น โดยการ ปล อยพล งงานออกมาในร ปร งส แกมมา สมการท วไปของการสลายต วให อน ภาคแอลฟา A Z P D+ He+ Q A 4 4 Z 2 2

9 การสลายต วให อน ภาคแอลฟา พล งงานของการสลายต วจะเป น พล งงานจลน ของอน ภาคแอลฟา และน วไคลด ล ก Qα = Eα + E D Q = ( m m m ) c α p Qα = ( MP MD MHe) c D α 2 2 ต วอย างของน วไคลด ก มม นตร งส ท สลายต วให อน ภาคแอลฟา Pu U + He U Th+ He Th Ra + He Ra Rn+ He

10 สเปกตร มพล งงานของอน ภาคแอลฟา

11 แบบแผนการสลายต ว (decay scheme) ซ งให ข อม ลได มากกว า เช น ประเภทร งส คร งช ว ต เปอร เซ นต การสลายต วโดยเฉพาะ อย างย งน วไคลด ท สลายต วให ร งส ท ม พล งงานได หลายค า

12 ต วอย าง 1 จงค านวณพล งงานท ได จากการสลายต วของอน ภาค แอลฟา จากการสลายต วของ 226 Ra 226 Ra Rn He 2 + Q เม อ M Ra = amu M Ra M He = amu = amu Q α = (M p M D M He ) c 2 = ( ) x MeV = x 10-3 x MeV = MeV

13 4.2 การสลายต วให อน ภาคบ ตา อน ภาคบ ตา (β-particle, 0 e -1 ) ค อ อน ภาคอ เล กตรอนซ งม มวล amu ม ประจะ -1e ม อ านาจทะล ทะลวงผ าน ว ตถ ต างๆ ได ด มากกว าอน ภาคแอลฟา เพราะม มวลน อย กว าแอลฟามาก การสลาย การสลายต วให อน ภาคแอลฟาเก ดข นก บน วไคลด ท ม น วตรอนมากเก นไป (neutron excess) ท าให เก ดความไม สมด ลในน วเคล ยส น วตรอนจะเปล ยนเป นโปรตอน พร อม ท งให บ ตา และแอนต น วตร โน n H + e+ ν การสลายต วให อน ภาคบ ตาจะท าให น วไคลด ล กม เลขเช งอะตอมเพ มข น หน งหน วย A Z P D+ e+ ν + Q A 0 Z+ 1 1

14 น วตร โนเป นอน ภาคท ไม ม ประจ และม มวลเท าก บศ นย พล งงานการ สลายต วให บ ตา จ งค านวณได ด งน β Q = ( m m m ) c p D e β Q = ( M M ) c P D 2 2 พล งงานท ได จากการสลายต วน จะเป นพล งงานของบ ตาและแอน ต น วตร โน ซ งจะแบ งก นใน ส ดส วนท ไม แน นอน ท าให ม สเปกตร มของพล งงานท ต อเน อง (continuous spectrum)

15 ต วอย างการสลายต วให อน ภาคบ ตาของน วไคลด ก มม นตร งส P S + e+ ν Mg Al + e + ν Co Ni + e + ν Ba La + e + ν

16 4.3 การสลายต วให อน ภาคโพซ ตรอน อน ภาคบ ตา (β-particle, 0 e -1 ) ค อ อน ภาคอ เล กตรอนซ งม มวล amu ม ประจะ -1e ม อ านาจทะล ทะลวงผ าน ว ตถ ต างๆ ได ด มากกว าอน ภาคแอลฟา เพราะม มวลน อย กว าแอลฟามาก การสลาย การสลายต วให อน ภาคแอลฟาเก ดข นก บน วไคลด ท ม น วตรอนมากเก นไป (neutron excess) ท าให เก ดความไม สมด ลในน วเคล ยส น วตรอนจะเปล ยนเป นโปรตอน พร อม ท งให บ ตา และแอนต น วตร โน n H + e+ ν การสลายต วให อน ภาคบ ตาจะท าให น วไคลด ล กม เลขเช งอะตอมเพ มข น หน งหน วย A Z P D+ e+ ν + Q A 0 Z+ 1 1

17 พล งงานจากการสลายต วให โพซ ตรอน จะแบ งก นระหว างโพซ ตรอนและ น วตร โน ท าให พล งงานของโพซ ตรอนม ล กษณะต อเน อง ซ งสามารถ ค านวณพล งงานการสลายต วได ด งน β Q + = ( m m m ) c p D e β Q + = ( M M 2 m ) c P D e 2 2 การสลายต วให อน ภาคโพซ ตรอนเก ดข นได ต อเม อผลต างของ M p และ M D ม ค ามากกว าพล งงานของ 2 อ เล กตรอน ซ งเท าก บ x 2 = 1.02 MeV อน ภาคโพซ ตรอนท เก ดข นจะอย ไม นาน แต จะรวมต วก บ อ เล กตรอนใดๆ แล วเปล ยนเป น 2 โฟตอน ซ งแต ละโฟตอนม พล งงาน MeV กระบวนการท เก ดข นน เร ยกว า แอนน ฮ เล ช น (annihilation)

18 กระบวนการแอนน ฮ เลช น

19 ต วอย างการสลายต วให อน ภาคโพซ ตรอนของน วไคลด ก มม นตร งส N C+ e+ ν Na Ne + e + ν P Si+ e+ ν Cu Ni + e + ν

20 4.4 การจ บอ เล กตรอน การจ บอ เล กตรอน (electron capture) เก ดก บน วไคลด ท ม โปรตอนมากเก นไป แต ไม สามารถสลายต วให อน ภาค โพซ ตรอนได เน องจากผลต างของมวลอะตอมแม ก บล กม ค า น อยกว า 1.02 MeV p+ e n+ ν อ เล กตรอนท ถ กจ บม กจะเป นอ เล กตรอนท อย ในวง K (K-shell) เพราะอย ใกล น วเคล ยสมากท ส ด อาจเร ยกว า การจ บอ เล กตรอน วงเค (K-capture) เม ออ เล กตรอนวงในเข าไปรวมก บน วเคล ยส อ เล กตรอนในวงถ ดไปก เข ามาแทนท โดยการปลดปล อยพล งงานส วนเก นออกมา ในร ปคล น แม เหล กไฟฟ าหร อร งส เอกซ น นเอง ร งส เอกซ ท ถ กปลดปล อยออกมาน ม โอกาสไปชนก บอ เล กตรอนท อย ในวงอ น ท าให อ เล กตรอนหล ดออกจากอะตอม เราเร ยก อ เล กตรอนต วน ว า โอเจอร อ เล กตรอน (auger electron)

21 กระบวนการจ บอ เล กตรอนท าให เก ดการปลดปล อยร งส เอกซ และโอเจอร อ เล กตรอน

22 สมการท วไปของการจ บอ เล กตรอน A Z P + e D+ ν + Q 0 A 1 Z 1 Q = ( m + m m ) c EC p e D Q = ( M M ) c EC P D ต วอย างน วไคลด ก มม นตร งส ท สลายต วโดยกระบวนการจ บอ เล กตรอน Fe+ e Mn V + e Ti+ X ray Cu + e Ni + X ray I + e Te+ X ray

23 น วไคลด ก มม นตร งส บางชน ดอาจสลายต วให ท งอน ภาคโพซ ตรอน และการจ บอ เล กตรอน เช น 22 Na ซ งค านวณพล งงานการสลายต ว ได ด งน

24 แบบแผนการสลายต วของ 22 Na เพ อแสดงให เห นการสลายต วให อน ภาคโพซ ตรอน (a) การสลายต วโดยกระบวนการจ บอ เล กตรอน (b) และการสลายต วรวมท งสองกระบวนการ (c)

25 4.5 การสลายต วให ร งส แกมมา หล งจากการสลายต วให ร งส หร ออน ภาคใดๆ แล ว หากน วไคลด ล ก ย งอย ในสถานะกระต นปรากฏการณ ท จะตามมาค อ การปร บต วเข าส สถานะพ น โดยการปล อยคล นแม เหล กไฟฟ า ซ งก ค อ ร งส แกมมา หร อโฟตอนน นเอง Am Z X X + γ A Z

26

27

28 5. ร งส เอกซ ค นพบโดยศาสตราจารย เร นต เกน เม อป ค.ศ ขณะท าการทดลอง หลอดร งส แคโทด เป นร งส ประเภทคล นแม เหล กไฟฟ า เช นเด ยวก บร งส แกมมา แต ม ช วง ความยาวคล นต ากว า ค อ ประมาณ อ งสตรอม เคล อนท เป นเส นตรง และไม ถ กท าให เบ ยงเบนโดยสนามแม เหล กไฟฟ า ท าให ว ตถ บางอย างเร องแสงได เป นร งส ก อไอออน ท าให เก ดรอยด าบนแผ นฟ ล มถ ายร ปได เช นเด ยวก บแสงสว าง ทะล ทะลวงผ านว ตถ ต างๆ ได ด ถ กด ดกล นโดยว ตถ ท ม เลขเช งมวลส ง ม สมบ ต เช นเด ยวก บแสง เช น การสะท อน การห กเห การเล ยวเบน

29

30 5.1 เคร องก าเน ดร งส เอกซ เม ออ เล กตรอนความเร วส ง กระทบเป า จะส ญเส ยพล งงาน ความร อน 99% และส วน พล งงานท เหล อจะเปล ยนเป น ร งส เอกซ

31 5.2 กระบวนการเก ดร งส เอกซ กระบวนการเก ดร งส เอกซ แคแรกเทอร สต ก (characteristic X-ray)

32 กระบวนการเก ดร งส เอกซ เบรมส ชตราล ง (Bremsstrahlung)

33 พล งงานของเบรมส ชตราล งส งหร อต า ข นอย ก บอ เล กตรอน ท เข าใกล น วเคล ยสของเป าได มากหร อน อย หากเข าใกล น วเคล ยสมาก จะส ญเส ยพล งงานมาก จ งได เบรมส ชตราล ง ท ม พล งงานส ง

34 สเปกตร มร งส เอกซ ประกอบด วย สเปกตร มต อเน อง จากเบรมส ชตราล งและสเปกตร มเช งเส นจากร งส เอกซ แคแรกเทอร สต ก

35 เพ ม ma ท าให ไส หลอดร อนข น ม ผลให ม อ เล กตรอนม ก ข น ท าให ได ร งส เอกซ มากข น

36 เพ ม kv ท าให อ เล กตรอนม พล งงานส งข น ท าให ได ร งส เอกซ ท ม พล งงานส งข น

37 6. น วตรอน ค.ศ โบเทอ (Bothe) และเบคเคอร (Becker) ย งแอลฟาเข า กระทบแผ นเบร ลเล ยม (Be) พบว าม ร งส ชน ดหน งเก ดข น เป นร งส ท ไม ม ประจ และม อ านาจทะล ทะลวงส ง ท งสองคาดว าเป นร งส แกมมาพล งงานส ง ต อมา ล กสาวของมาร ค ร ช อ ไอแรน ค ร (Irene Curie) และสาม เฟรเด อร ก (Frederic) พบว า เม อร งส ท เก ดข นจากเบร ลเล ยมเข าชนแผ น พาราฟ น จะท าให เก ดอน ภาคโปรตอนพล งงานส ง ท งสองจ งสร ปว าร งส น ไม ใช ร งส แกมมา ค.ศ แชดว ก (Chadwick) เป นคนท พบว าร งส ท ออกมาเป นร งส น วตรอนน นเอง ด งน นจากการทดลองของโบเทอ และ เบคเคอร สามารถเข ยนเป นสมการ ได เป น He+ Be C+ n

38 6.1 ประเภทของน วตรอน น วตรอนเป นอน ภาคท ไม ม ประจ มวล amu เป นองค ประกอบของ น วเคล ยส ยกเว นอะตอมของไฮโดรเจน เม ออย ในน วเคล ยสน วตรอนจะเป น อน ภาคท อย ต ว แต เม ออย เป นอ สระ จะสลายต วให อน ภาคบ ตาและโปรตอน ด วยคร งช ว ต 12.8 ว นาท n p+ e + ν

39 จ าแนกน วตรอนตามพล งงานและความเร ว น วตรอนช า (slow neutron) ค อ อน ภาคน วตรอนท ม พล งงานต ากว า 1keV อาจจ าแนกได เป น เทอร ม ลน วตรอน (thermal neutron) ม พล งงานเฉล ย ev เรโซแนนซ น วตรอน (resonance neutron) ม พล งงานอย ในช วง 1 100eV น วตรอนเร ว (fast neutron) หมายถ ง อน ภาคน วตรอนท ม พล งงานส ง กว า 1keV อาจจ าแนกได เป น น วตรอนปานกลาง (intermediate neutron) ม พล งงานอย ในช วง 1 500keV น วตรอนพล งงานส ง (high energy neutron) ม พล งงานอย ในช วง MeV น วตรอนส มพ ทธภาพ (relativistic neutron) ม พล งงานส งกว า 20 MeV

40 6.2 แหล งก าเน ดน วตรอน

41

42

43

44

45 7. แผนภ ม น วไคลด รายละเอ ยดของน วไคลด เสถ ยรในแผนภ ม น วไคลด

46 รายละเอ ยดของน วไคลด ก มม นตร งส ในแผนภ ม น วไคลด

47 Assignment ข อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

48

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร

โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร โครงสร างหล กส ตร และค าอธ บายรายว ชา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ชาพ นฐาน-เพ ม เต ม ช วงช นท 4 (ม.4-6) ส าหร บกล มเน นว ทยาศาสตร -คณ ตศาสตร ฉบ บปร บปร งล าส ดป 2552 โรงเร ยนร ตนโกส นทร สมโภชบวรน เวศศาลายา

More information

หน วยท 1 การเคล อนท แนวตรง

หน วยท 1 การเคล อนท แนวตรง หน วยท 1 การเคล อนท แนวตรง 1. การเคล อนท แนวตรง 1.1 ระยะทาง และ การกระจ ด 1.1.1 ระยะทาง (Distance) ค อ ความยาวตามเส นทางท ว ตถ เคล อนท ไปได ท งหมด เป น ปร มาณสเกลลาร ค อ ม แต ขนาดอย างเด ยว ม หน วยเป นเมตร

More information

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร 11 ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลางกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สาระท 1 ส งม ช ว ตก บกระบวนการดารงช ว ต มาตรฐาน ว 1.1 เข าใจหน วยพ นฐานของส งม ช ว ต ความส มพ นธ ของโครงสร าง และหน าท ของระบบต างๆ ของส

More information

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง

ต วช ว ดและสาระการเร ยนร แกนกลาง ต วช ว ดและ กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ท มา : กระทรวงศ กษาธ การ ต วช ว ดและ กล มสาระการเร ยนร ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ต วช ว ดและ

More information

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร

กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ท าไมต องเร ยนว ทยาศาสตร กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ว ทยาศาสตร ม บทบาทส าค ญย งในส งคมโลกป จจ บ นและอนาคต เพราะว ทยาศาสตร เก ยวข อง ก บท กคนท งในช ว ตประจ าว นและการงานอาช พต าง ๆ ตลอดจนเทคโนโลย เคร

More information

โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น

โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น ๑๐๐ โครงสร างกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น รายว ชาพ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท ๑ ว๒๑๑๐๑ ว ทยาศาสตร ๑ ๖๐ ช วโมง ๓ ช วโมง/ส ปดาห /ภาคเร ยน ๑.๕ หน วยก ต ว๒๑๑๐๒ ว ทยาศาสตร ๒ ๖๐ ช วโมง ๓

More information

เอกสารประกอบการสอนว ชาฟ ส กส เร องความร อน เร ยบเร ยงโดยคร บ ญเก ด ยศร งเร อง www.krookird.com หน า 28

เอกสารประกอบการสอนว ชาฟ ส กส เร องความร อน เร ยบเร ยงโดยคร บ ญเก ด ยศร งเร อง www.krookird.com หน า 28 เอกสารประกอบการสอนว ชาฟ ส กส เร องความร อน เร ยบเร ยงโดยคร บ ญเก ด ยศร งเร อง www.krookird.com หน า 8 บทท 8 ความร อน 8. ความร อน ความร อน เป นพล งงานร ปหน งท สามารถท างานได และเปล ยนเป นพล งงานร ปอ นได

More information

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1

แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 (นว ตกรรมว ธ สอนว ทยาศาสตร ) แผนการจ ดการเร ยนร โดยใช การจ ดการเร ยนร แบบส บเสาะหาความร (7E) เร อง แรงและการเคล อนท ของช นม ธยมศ กษาป ท 1 1 โดย นางจ ร ญญา หง าฝา ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนเทศบาล 2 (คลองจ

More information

การสอบค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ในมหาว ทยาล ยขอนแก นโดยว ธ ร บตรง ประจ าป การศ กษา 2550

การสอบค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ในมหาว ทยาล ยขอนแก นโดยว ธ ร บตรง ประจ าป การศ กษา 2550 การสอบค ดเล อกบ คคลเข าศ กษา ในมหาว ทยาล ยขอนแก นโดยว ธ ร บตรง ประจ าป การศ กษา 550 ช อ... รห สว ชา 08 เลขท น งสอบ...... ข อสอบว ชา ฟ ส กส สนามสอบ... ว นท 11 พฤศจ กายน 549 ห องสอบ... เวลา 15.00 17.00 น.

More information

www.youtube.com/conceptapply

www.youtube.com/conceptapply ตะล ยข อสอบฟ ส กส มข.54 สอนโดยพ เอก โรงเร ยนกวดว ชา Concept Apply ว ชาฟ ส กส ตะล ยข อสอบโควตา มข.54 สอนโดย พ เอก โรงเร ยนกวดว ชาคอนเซ ปแอ พพลาย อ. ภาณ พงศ บ ญป ญญาประด ษฐ (วศ.บ) ความจ าจะอย ก บเราเพ ยงช

More information

9. ส วนใดของสมองท ม ผลท าให ร างกายเก ด การเปล ยนแปลงไปส ความเป นหน มและสาว ก. ไขส นหล ง ข. ต อมใต สมอง ค. ส วนของเน อสมอง ง.

9. ส วนใดของสมองท ม ผลท าให ร างกายเก ด การเปล ยนแปลงไปส ความเป นหน มและสาว ก. ไขส นหล ง ข. ต อมใต สมอง ค. ส วนของเน อสมอง ง. โรงเร ยนพ ลเจร ญว ทยาคม ข อสอบว ดผลปลายภาคประจ าภาคเร ยนท ป การศ กษา 2552 ว ชา ว ทยาศาสตร รห สว ชา ว 32101 ช นม ธยมศ กษาป ท 2 เวลาสอบ 60 นาท คะแนนเต ม 20 คะแนน สอบว นท ก นยายน 2552 ค าส ง ให น กเร ยนเล

More information

ค ม อการประหย ดพล งงานไฟฟ าแสงสว าง และเคร องปร บอากาศภายในสาน กงาน

ค ม อการประหย ดพล งงานไฟฟ าแสงสว าง และเคร องปร บอากาศภายในสาน กงาน ค ม อการประหย ดพล งงานไฟฟ าแสงสว าง และเคร องปร บอากาศภายในสาน กงาน คำนำ ด วยมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ม การส งเสร มและสน บสน นการประหย ดพล งงาน ภายในมหาว ทยาล ย ศ นย บร การการก ฬา มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ได

More information

ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก นป 2550

ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก นป 2550 ข อสอบเข ามหาว ทยาล ยขอนแก นป 550 1. ว ตถ หน งเคล อนท จากตาแหน ง x = +1.0 เมตร ไปทางซ ายจนถ งตาแหน ง x = -3.0 เมตร ใช เวลา 4 ว นาท หล งจากน นเคล อนท ไปทางขวาจนถ งตาแหน ง x = -1.0 เมตร ใช เวลา ว นาท จงหาอ

More information

www.youtube.com/conceptapply

www.youtube.com/conceptapply ตะล ยข อสอบฟ ส กส มข.50 สอนโดยพ เอก โรงเร ยนกวดว ชา Concept Apply ว ชาฟ ส กส ตะล ยข อสอบโควตา มข.50 สอนโดย พ เอก โรงเร ยนกวดว ชาคอนเซ ปแอ พพลาย อ. ภาณ พงศ บ ญป ญญาประด ษฐ (วศ.บ) ความจ าจะอย ก บเราเพ ยงช

More information

๑. กระบวนการบร หารโครงการ

๑. กระบวนการบร หารโครงการ การบร หารโครงการ หน งส อเล มน อย ในช ด Harvard Business Essentials ซ งเป นผลงานของ Robert D. Austin และแปลและเร ยบเร ยงโดยคมส น ขจรช พพ นธ งาน ซ งสาระส าค ญของหน งส อเล มน ม ด งน ๑. กระบวนการบร หารโครงการ

More information

๑. ช อเร อง ฐานข อม ลรายงานการประช มของคณะกรรมาธ การสาม ญในร ปแผ นซ ด (CD ROM)

๑. ช อเร อง ฐานข อม ลรายงานการประช มของคณะกรรมาธ การสาม ญในร ปแผ นซ ด (CD ROM) เค าโครง ข อเสนอแนวค ดการปร บปร งหร อพ ฒนางาน ต าแหน งประเภทว ชาการ ของนางสาวมาณร กา จ นทาโภ ป จจ บ นด ารงต าแหน ง ว ทยากร ประเภทว ชาการ ระด บปฏ บ ต การ เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน งระด บช านาญการ ๑. ช อเร

More information

เอกสารประกอบการสอน เคม อ นทร ย 37

เอกสารประกอบการสอน เคม อ นทร ย 37 เอกสารประกอบการสอน เคม อ นทร ย 37 ผลการเร ยนร ท คาดหว ง 5. ทดลอง ศ กษาสมบ ต บางประการของสารประกอบไฮโดรคาร บอน 6. เร ยกช อ เข ยนโครงสร าง ส ตรเคม บอกสมบ ต ปฏ ก ร ยา ประโยชน และโทษ ของสารประกอบไฮโดรคาร บอน

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 19 (ปร บปร ง 2555) เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 19 เร อง ผลประโยชน ของพน กงาน ซ งเป นฉบ

More information

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง

เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง 194 เร อง การออกแบบงานนาเสนอ และ เทคน คการจ ดการภาพน ง การออกแบบงานนาเสนอ การสร างงานนาเสนอท แตกต างก บงานของผ อ นน น จะทาให งานนาเสนอด เป นเอกล กษณ ของผ สร างเอง และเป นการเพ มความน าสนใจให ก บงานนาเสนอน

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน ป การศ กษา 2556 รห สว ชา ท33101 ช อว ชา ภาษาไทย สถานภาพของว ชา พ นฐาน จานวน 40 ชม./ ภาค จานวนหน วยก ต 1.

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน ป การศ กษา 2556 รห สว ชา ท33101 ช อว ชา ภาษาไทย สถานภาพของว ชา พ นฐาน จานวน 40 ชม./ ภาค จานวนหน วยก ต 1. โครงการสอนรายว ชาภาษาไทยพ นฐาน ป การศ กษา 2556 รห สว ชา ท33101 ช อว ชา ภาษาไทย สถานภาพของว ชา พ นฐาน จานวน 40 ชม./ ภาค จานวนหน วยก ต 1.0/ภาคเร ยน ช อผ สอน นางปร ยาน ช แสงมหาช ย ***********************************************************************************************

More information

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย

เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น การสร างเคร อข าย เอกสารฉบ บน ใช เพ อประโยชน ทางการศ กษาเท าน น เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง หมวดว ชางานช มชนและมวลชนส มพ นธ การสร างเคร อข าย ว ตถ ประสงค การเร ยนร 1. เพ อให ผ เร ยนทราบถ งความหมายของเคร อข ายและการสร

More information

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 3 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส

More information

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน

ค าน า ณ ฏฐณ ชา สายป าน ช ดการเร ยนร เร อง บรรยากาศ กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร ช นม ธยมศ กษาป ท 1 2 จ ดท าโดย นางสาวณ ฏฐณ ชา สายป าน โรงเร ยนระยองว ทยาคมปากน า จ งหว ดระยอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 18 ส

More information

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6

จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร ยนร ป.6 ม.3 ม.6 สร ปมาตรฐานและต วช ว ด ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สาหร บการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ข นพ นฐาน (O-NET) จาแนกตามกล มสาระการเร ยนร จ านวนมาตรฐาน/ต วช ว ดท ใช ในการประเม น กล มสาระการเร

More information

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ

ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ หน งส อ รายว ชา การพ ฒนาแผนและโครงการอาช พ (อช32001) 1 ตอนท 1 การว เคราะห แผนโครงการพ ฒนาอาช พให ม รายได ม เง นออม และม ท นในการขยายอาช พ เร องท 1 ความส มพ นธ ของเหต ผลของแผนและโครงการก บการม รายได ม เง

More information

เอกสารเผยแพร เอกสารประกอบการเร ยนการสอน รายว ชา งานปร บอากาศรถยนต (2101-2105) ส าหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.)

เอกสารเผยแพร เอกสารประกอบการเร ยนการสอน รายว ชา งานปร บอากาศรถยนต (2101-2105) ส าหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) เอกสารประกอบการเร ยนการสอน รายว ชา งานปร บอากาศรถยนต (2101-2105) ส าหร บน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ (ปวช.) จ ดท าโดย นายทนงศ กด ป นคล าย ต าแหน ง คร ว ทยฐานะช านาญการ สาขาว ชา เคร องกล สาขางาน เทคน

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information