E.G.W. (The Ministry of Healing, cp. 43, pg. 510)

Size: px
Start display at page:

Download "E.G.W. (The Ministry of Healing, cp. 43, pg. 510)"

Transcription

1 บทท 13 ว นท 27 ม ถ นายน 2015

2 ข า แต พระ บ ด า ถ า พระ อ งค ท ย พอ พระ ขอ ให ถ วย น เล อ น พ น ไ ป จ าก พระองค แต อย าง ไร ก ด อย า ให เป น ไป ตาม ใจ ข า พระ องค แต ใ ตาม พระ ท ย ขอ ง พระ อ งค (ล กา 22:42) อาด ม และเอวา ถ กการทดลองของซาตานในสวนเอเดน ซ งพวก เขาเล อกท จะท าตามความต องการของตนเองแทนท พระประสงค ของพระเจ า แต อาด ม คนท สอง (1 คร. 15:45) เล อกท จะกระท าตามน า พระท ยของพระเจ าในสวนเกทเสมน และปฏ เสธการล อลวงของ ซาตาน พระเยซ ได น าช ยชนะต อความบาปมาส เรา พระองค ทรงกระท าผ าน การอธ ษฐานและการยอมจ านนต อน าพระท ยของพระเจ า ซ งน นก ค อเราม อาว ธ 2 ชน ดน ท จะน ามาส ช ยชนะในการทดลองในท ก ว นน

3 เหต ผลท กล าวว าท าไมผ คนจ านวนมากจ งน าตนเองเข าไปส ในการทดลองก ค อว า พวกเขาไม ได น าเอาพระเจ ามาเป นผ น าในการด าเน นช ว ตของพวกเขาน นเอง เม อ เราได ท าลายค าส ญญาท เราม ต อพระเจ าลงก าแพงป องก นความบาปของพระเจ าก จะ ถ กน าออกไปจากช ว ตของเรา ไม เพ ยงแค ว าความต งใจท ด หร อการด าเน นในส งท ด จะ สามารถช วยให เราม ช ว ตท ม ช ยชนะต อความบาปได ท านจะต องเป นผ ท ม ช ว ตแห ง การอธ ษฐานด วย ความต งใจของท านไม ห นเหไปเหม อนลมท เป นเพ ยงแค ช วคร ง คราว แต จะต องจร งจ ง ม นคง ซ งก ใช ส งท จ าเป นน กท ท กๆ คร งในการอธ ษฐาน จะต องค กเข าลงเช นน น แต เราจะต องปล กฝ งให ม อ ปน ส ยแห งการอธ ษฐานต อองค พระผ ช วยให รอดของเราอย างสม าเสมอเม อท านก าล งเด น หร อก าล งย งก บงาน หร อ งานประจ าท ต องท าอย ท กๆ ว น ให จ ตใจของท านได ถ กยกข นส ความเง ยบ, การร อง ท ลขอความเข มแข ง, ท ลขอแสงสว าง, ท ลขอความร ซ งท กส งน ค อลมหายใจแห งการ อธ ษฐาน E.G.W. (The Ministry of Healing, cp. 43, pg. 510)

4 ย ดาสได ร บการยอมร บน บถ อ อย างส งจากเหล าสาวก ของพระคร สต เขาม อ ทธ พลอย เหน อพวกสาวก ย ดาส ได แสดงความค ดเห นมากมายซ งแสดงถ งควาสามารถ ของเขา สาวกคนอ นๆ ต างไม สามารถท จะกระท าหลาย อย างได เหม อนท ย ดาสกระท า ย ดาส ได ร บการยก ย องว าเป นสาวกผ ม ความสามารถท ไม อาจจะมองข ามไป ได และย ดาสม ความเช อม นในความค ดของตนเองเป น อย างมาก และเขาม กจะแสดงออกถ งความเช อม นใน ความสามารถเหล าน แต ย ดาสกล บตาบอดท มองไม เห น ในความอ อนแอของตนเอง ซ งพระเยซ คร สต ได พยายาม น าให เขามาส ในจ ดท สามารถเข าใจและมองเห นความ ผ ดพลาดเพ อท จะแก ไขส งเหล าน น ย ดาส ไ ป ปร ษา ก ก บ พวก ห ว หน า ป โร ห ต และ พวก นาย ทห า ร ร ษา ก พระ ว ห าร ว า จะ มอบ พระ องค ให ก บ พวก เขา ด วย ว ธ ใด (ล กา 22:3) E.G.W. (The Desire of Ages, cp. 76, pg. 717) ย ดาสตาบอดเพราะเง นและอ านาจ เขาได ขายพระ เยซ คร สต และท าให เขาพลาดช ว ตฝ ายจ ตว ญญาณ และช ว ตน ร นดร

5 สภาเซนเฮดร น (22:52-54, 66-71) ผ ร ายค น หน ก ง ทต ร ง ถไ ว จ ด ง หม พ น ประ ม าท พระ พวกเขาได พ ส จน แล วว าพระเยซ คร สต อ งค ว เจ า า เป น พระ คร สต ไม? ใช จ ง ช หร อ วย ต ว ทรงเป นพระมาซ ฮา แต พวกเขาเล อก เอ ง ก บเรา ท ง สอ ง ให รอ ด เถ แต ด อ ก ค น หน ง ห าม ท จะปฏ เสธพระองค ปราม เขา ว า เจ า ไม เกรง กล ว พระ เจ า หร อ? เพราะ เจ าก ก ถ ลง โทษ เหม อ น ก น (ล กา 23:39- ป ลาต(23:1-7, 13-25) 40) เขาได พ ส จน แล วว าพระองค ทรง บร ส ทธ แต เขาก เล อกท จะลงโทษ ล กาได บรรยายถ งบ คคล กของคนหลายแบบท พระองค ก าล งถ กตร งกางเขนให ตายอย พร อมก บพระเยซ ในขณะน น เฮโรด (23:6-12) พระองค ร ว าพระเยซ ทรงม ฤทธ อ านาจ แต ก ย งเล อกท จะเยาะเย ยพระองค เม อมองไปท กางเขน, เราจะเล อกท จะ กระท าส งใดเม อเราอย ในสถานการณ น น? โจรผ กล บใจ (26:39-43) เขาเข าใจถ งความบร ส ทธ ของ พระองค และเขาเล อกท จะมอบช ว ต ของเขาไว ในพระห ตถ ของพระองค

6 พวก นาง พบ ว า ก อ น ห น ก ล ง อ อ ก จ าก ปา ก แล ว อ โมงค และ เม อ เข า ไ ป หา ก ไ ม พบ พ ระ ศพ ขอ ง พระ เย ซ อ งค พระ ผ เป เจ า น (ล กา 24:2-3) ผ หญ งเหล าน นต างก ประหลาดใจ เม อเหล าท ตนสวรรค บอกว า พระองค ทรงฟ นค นพระชนม แล ว (ล กา 24:6) การฟ นค นพระชนม น น ส าค ญต อแผนการแห งความรอดอย างไร? ถ าไม ม การฟ นค นพระชนม ก ไม ม หว ง (1 โคร นธ 15:14) ถ าไม ม การฟ นค นพระชนม ก ไม ม ผ กลางระหว างน ษย ก บพระ เจ า (ฮ บร 7:25) ถ าไม ม การฟ นค นพระชนม ก ไม ม ช ยชนะเหน อความตาย (1 โคร นธ 15:21) สาธ ก าร แด พ ระ เจ า พระ บ ด า แห ง พระ ค ร เย สซ ต อ งค พระ เป ผ น เจ า ของ เรา โดย พระ เมต ต า ล น เหล อ ขอ ง พระ อ งค ทรง โปรด ให เรา บ ง เก ด ใหม เข า ใน ความ หว ง ท ย งย น โด ย ก าร ค น พระ ชนม ขอ ง พระ เยซ คร สต (1 เปโตร 1:3)

7 พระอ งค จ ง ต ร ส ก บ สอ ง ค น น โอ น ค น ว โง า เขลา และ ม ใจ เฉ อ ย ช า ใน ก าร เช อ ถ อ ย ค าซ ง พวก เผ ผย พระ วจ นะ กล าว ไ ว น น พระ ค ร สต จ าเป น ต อ ง ทน ท ก ข อ ย า ง น น แล ว จ ง เข า ใน พระ ส ร ขอ ง พ ระ อ งค ไ ม? ใช แล ว หพระ ร อ งค ทรง อ ธ บาย พค มภ ร ท ระ เล ง ถ งพระ อ งค ท ก ข อ ให เขา ฟ ง เร ม เสส ต น และ ต บร ง รด แต า ผ โม เผ ย พระ วจ นะ ท ง หมด (ล กา 24:25-27) พระเยซ ทรงพ ส จน ให สาวกได เห นถ งว าการฟ นค นช พของ พระองค เป นเร องจร งด วยการห กขนมป ง และก นปลา, และให พวกเขาแตะต องพระองค. ถ งกระน นพระองค ก ม ได ให พวกเขาเช อในส งน ด วย ประสบการณ ของพวกเขาเอง แต ให เช อโดยการศ กษา ถ งพระวจนะของพระองค ด งน นพระองค จ งบอกก บพวกเขาว า พระ อง ค ตร สก บ เขา ว า ม ถ อยค าเข ย น ไว อย า ง น นว า พ ร ะคร ส ท ก ข และเป นข น จา ก ตาย สาม ใน ว น และ ท จะต องปร กาศ ะ ท ว ท กปร ะชาชาต ใน พร ะ นา ม ของ พร ะองค เร องก า ใจ ให ม เพ อก า รย ก บา ป โ ดย เร ม ต นท ซ า ก เล ม ร งเยร (ล กา 24:46-47) พระองค ทรงอ างอ งไปย งพระวจนะ ของพระเจ า

8 ภายหล งจากท พระเยซ ทรงฟ นค นพระชนม แล วพระองค ทรงปรากฏต อสาวกท ก าล ง เด นทางไปท เม องเอมาอ ส พระองค ปรารถนาท จะให ความจร งท ปรากฏในพระวจนะน น เป นรากฐานแห งความค ดของพวกเขาไม เพ ยงเท าน นพระวจนะน นจะสน บสน นค าพยาน ของเขา เพราะค าถามท งหลายเหล าน จะได ร บการเป ดเผยโดยพวกผ เผยวจนะท บ นท ก เอาไว ในพระค มภ ร เด ม เป นความจ าเป นท ผ ต ดตามพระคร สต จะต องม ความเช อท ถ กต องไม เพ ยงแต เป นความเช อส วนบ คคลเท าน น แต เป นความร ท จะน าเอาพระคร สต ไปประกาศต อคนท งหลายในโลกน ด วย และในเบ องแรกแห งความร ท จะน าไปบอกแก คนท งหลายในโลกน นก ค อพระองค ได น าให ผ เช อน นไปถ งค าพยานของ โมเสสและผ เผยพระวจนะท งหมด ซ งค าพยานท ปรากฏอย ในพระค มภ ร เด มเหล าน ล วนม ค ณค า และความส าค ญท ส าแดงให เห นถ งการฟ นค นพระชนม ของพระเยซ คร สต ท งส น E.G.W. (The Desire of Ages, cp. 19, pg. 349)

จงมาหาพระคร สต, และได ร บการทำให ด พร อมในพระองค (โมโรไน 10:3)

จงมาหาพระคร สต, และได ร บการทำให ด พร อมในพระองค (โมโรไน 10:3) จงมาหาพระคร สต, และได ร บการทำให ด พร อมในพระองค (โมโรไน 10:3) หน งส อความก าวหน าส วนบ คคลเล มน เป นของ ลายเซ นของเยาวชนหญ ง เยาวชนหญ ง ความก าวหน า ส วนบ คคล จ ดพ มพ โดย ศาสนจ กรของพระเยซ คร สต แห งว

More information

ย งกว าน นผ คนส วนใหญ ร ว าต วเองไม เก งอะไร ถ งแม กระน นผ คนส วนใหญ ก ค ดผ ดมากกว าค ดถ ก

ย งกว าน นผ คนส วนใหญ ร ว าต วเองไม เก งอะไร ถ งแม กระน นผ คนส วนใหญ ก ค ดผ ดมากกว าค ดถ ก SIRICHAI SUN12-5614070011 Managing Oneself (การบร หารจ ดการตนเอง) ความส าเร จในสภาวะเศรษฐก จท พ งพ งความร ย อมเป นของผ ท ร จ กต วเอง ร จ กจ ดแข ง ร จ กค าน ยมของตนเอง และร จ กว ธ การท างานท เขาท าได ด

More information

ตอนท 1 งานท ด ม กม จ ดเร มต นจาก สภาวะว กฤต

ตอนท 1 งานท ด ม กม จ ดเร มต นจาก สภาวะว กฤต ตอนท 1 งานท ด ม กม จ ดเร มต นจาก สภาวะว กฤต 1 มองในภาพรวม งานท ด ม กม จ ดเร มต นจากสภาวะว กฤต ค ำแนะน ำฟ นธงจากโตโยต า คนเราน นหากไม อย ในสภาพยากล ำบาก ย อมไม ค ดใช ป ญญา ค ณโจ ฟ จ โอะ (JŌ fujio) 1 รองประธานบร

More information

ป ท 11 ฉบ บท 5 ประจ ำเด อนพฤษภาคม พ.ศ. 2557

ป ท 11 ฉบ บท 5 ประจ ำเด อนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 จลสารคนสภา ป ท 11 ฉบ บท 5 ประจ ำเด อนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ผ บร หารและบ คลากรส ำน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ร วมจ ดก จกรรมอ ำลารองประธานว ฒ สภา คนท หน ง ว นพ ธท 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห องประช มหมายเลข 2801 อาคารส ขประพฤต

More information

การสอนและการเร ยนร พระก ตต ค ณ

การสอนและการเร ยนร พระก ตต ค ณ การสอนและการเร ยนร พระก ตต ค ณ ค ม อสำ หร บคร และผ นำ ในเซม นาร และสถาบ นศาสนา THAI 10581 425 การสอนและการเร ยนร พระก ตต ค ณ ค ม อส ำหร บคร และผ น ำในเซม นาร และ สถาบ นศาสนา จ ดพ มพ โดยศาสนจ กรของพระเยซ

More information

บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม

บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม บทท 8 มารยาทในการเข าประช ม เม อเราได ม การต ดต อส อสาร ม ความส มพ นธ ก บกล มชนต าง ๆ ไม ว าจะเป นคนในท ท างานเด ยวก นใน สถาบ นการศ กษา ในองค กร สมาคม สโมสร ฯลฯ ซ งเป นการท างานร วมก นระหว างกล มคนหลายคนแล

More information

การจ ดท างบการเง นรวม

การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารเผยแพร เลขท อช. 6/2547 การจ ดท างบการเง นรวม เอกสารฉบ บน จ ดท าโดย และ ส าน กงานคณะกรรมการก าก บหล กทร พย สมาคมน กบ ญช และผ สอบบ ญช ร บอน ญาต และตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เผยแพร เม อว นท 15 พฤศจ

More information

ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา

ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา ท มาของเร องร องเร ยน/กล าวหา 1.จากบ คคลท ร องเร ยน/กล าวหา 1.1 บ ตรสนเท ห 1.2 หน งส อร องเร ยน 1.3 ส อสารมวลชน เช น นสพ./ว ทย /โทรท ศน 2. จากหน วยงานอ น เช น 1.1 สตง./ปปช./ปปท./ร ฐสภา/ส าน กงาน ก.พ. 1.2

More information

รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ

รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ รายงานฉบ บส ดท าย ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อพ ฒนาศ กยภาพของข าราชการ เสนอต อ ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ โดย สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร ก มภาพ นธ 2006 ภาพสะท อนถ งส มมนาเช งปฏ บ ต การ

More information

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย*

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* โดย ศาสตราจารย ดร. เมธ ครองแก ว* ภายหล งจากต อส เก อบสามป เพ อผล กด นให แนวค ดของกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาท ผ ก ก บรายได ในอนาคต (กรอ.) ในระด บอ ดมศ

More information

เม องบการเง นท น าเช อถ อจ าเป น ค าถามต อมาก ค อ ท าอย างไรให งบการเง นน าเช อถ อ

เม องบการเง นท น าเช อถ อจ าเป น ค าถามต อมาก ค อ ท าอย างไรให งบการเง นน าเช อถ อ การส มมนา "Financial Report Update 2001 : The Changing Scene การบรรยายพ เศษ เร อง ความส าค ญของมาตรฐานบ ญช ต อการรายงานข อม ลทางการเง น ขององค กรธ รก จ โดย ดร. ประสาร ไตรร ตน วรก ล เลขาธ การ สนง. คณะกรรมการ

More information

เร องการวางแผนการศ กษา และ ว ธ ปฏ บ ต ตนให ประสบความสำเร จได เป นเนต บ ณฑ ตไทย

เร องการวางแผนการศ กษา และ ว ธ ปฏ บ ต ตนให ประสบความสำเร จได เป นเนต บ ณฑ ตไทย ๗ เร องการวางแผนการศ กษา และ ว ธ ปฏ บ ต ตนให ประสบความสำเร จได เป นเนต บ ณฑ ตไทย การจะทำอะไรก แล วแต ถ าเราต องการประสบความสำเร จ ตามท ม งหว งไว ก อนอ นเราต องม การวางแผน เส ยก อน และก ปฏ บ ต ให เป นไปตามแผน

More information

ค ม อ การจ ดท ารายงานสถ ต คด แพ ง กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม

ค ม อ การจ ดท ารายงานสถ ต คด แพ ง กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ การจ ดท ารายงานสถ ต คด แพ ง กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม กรมบ งค บคด กระทรวงย ต ธรรม ค าน า เน องด วยการจ ดเก บข อม ลสถ ต คด แพ งม ความจ าเป นและส าค ญต อภาพรวมของกรม บ งค บคด คณะท างานฯจ งได พ จารณาปร

More information

ว ธ ร บม อก บ พน กงานเจ าป ญหา (ตอนจบ) *

ว ธ ร บม อก บ พน กงานเจ าป ญหา (ตอนจบ) * (ต อจากฉบ บท 63) ว ธ ร บม อก บ พน กงานเจ าป ญหา (ตอนจบ) * ส ก ญญา ร ศม ธรรมโชต srassametummachot@yahoo.com พน กงานเจ าป ญหาประเภทท 3 เสวนาท งว น โดยท วไป บ คคลท ม มน ษยส มพ นธ ท ด และเข าก บผ อ นได ง ายม

More information

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ

ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ค ม อการประสานงาน กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ผ นาช มชนปฏ บ ต (ค ณอานวย) กล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ 2554 คานา ค ม อการประสานงานของกล มงานช วยว ชาการ มหาว ทยาล ยแม โจ ฉบ บน เป นองค ความร

More information

พระส นตะปาปา หร อ โป ป อาจารย สอง ส ดหล อ

พระส นตะปาปา หร อ โป ป อาจารย สอง ส ดหล อ พระส นตะปาปา หร อ โป ป อาจารย สอง ส ดหล อ Roman Catholic พระส นตะปาปา ประม ขส งส ดของ ศาสนาคร สต น กายโรม นคาทอล ก ผ น าศาสน กชนชาวคาทอล กกว า 1200 ล านคนท วโลก พระส นตะปาปา / โป ป : Pope พระคาร ด นาล

More information

จดหมายสม ครงาน 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

จดหมายสม ครงาน 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. จดหมายสม ครงาน การเข ยนเอกสารสม ครงานเป นจ ดเร มต นของการสม ครงาน ด งน นจ งต องจ ดท าข นอย างรอบคอบ ม ความ สมบ รณ ท งในร ปแบบและเน อหาเพราะม บทบาทเสม อนเป นต วแทนของผ สม ครงานท จะส งผลให เก ดการจ างงาน

More information

การเข ยนหน งส อราชการ (Official Letter)

การเข ยนหน งส อราชการ (Official Letter) ๑ การเข ยนหน งส อราชการ (Official Letter) นางสาวปว ณา จ นทร ประด ษฐ เจ าหน าท บร หารงานท วไป ในย คของการปฏ ร ประบบราชการ และการปร บเปล ยนองค กรต าง ๆ การเข ยนหน งส อเพ อส อ ความหมายให เข าใจตรงก นเป นส

More information

ประโยชน ของการฝ กสมาธ แนวการเจร ญสต ป ฏฐาน โดย ดร.พ รย ทธ เจร ญส ขมงคล อาจารย ประจำ ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (น ด า)

ประโยชน ของการฝ กสมาธ แนวการเจร ญสต ป ฏฐาน โดย ดร.พ รย ทธ เจร ญส ขมงคล อาจารย ประจำ ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (น ด า) งานว จ ยทางสถ ต เก ยวก บ ประโยชน ของการฝ กสมาธ แนวการเจร ญสต ป ฏฐาน โดย ดร.พ รย ทธ เจร ญส ขมงคล อาจารย ประจำ ว ทยาล ยนานาชาต สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร (น ด า) หลายๆคนท ศ กษาเก ยวก บพระพ ทธ- ศาสนามาพอสมควรม

More information

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College

ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ. Copyright (C) NTV College ช อโครงงาน การใช ระบบบ ญช รายร บ-รายจ าย ควบค มธ รก จผล ตพรมเช ดเท านางบ ญแทน จ าจ าร ญ ป ญหาด านเครด ตก าล งจะกลายเป นป ญหาส าค ญอ กป ญหาหน งส าหร บ ส งคมไทย เน องจากในช วงท ผ านมาสถาบ นการเง นท งหลายต

More information

ผ แต ง คร ส ทธ (ส ทธ ช ย ทองวร)

ผ แต ง คร ส ทธ (ส ทธ ช ย ทองวร) เฉลยข อสอบโควตา ม.ขอนแก น ภาษาไทย ฉบ บรวม 8 พ.ศ. (50-57) ผ แต ง คร ส ทธ (ส ทธ ช ย ทองวร) จ ดพ มพ และจ ดจาหน ายโดย โรงเร ยนกวดว ชาด แอ ค (The Act. School) 123/2 หม 8 ต.ศ ลา อ.เม อง จ.ขอนแก น 40000 โทรศ

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

ป ญหาการบร หารงานบ คคลก บศ กยภาพของผ บร หาร ในศาลช นต น

ป ญหาการบร หารงานบ คคลก บศ กยภาพของผ บร หาร ในศาลช นต น ป ญหาการบร หารงานบ คคลก บศ กยภาพของผ บร หาร ในศาลช นต น โดย นายถ รพ นธ ส วรรณโรจน รายงานผลงานส วนบ คคลน เป นส วนหน งของการอบรม หล กส ตร ผ พ พากษาผ บร หารในศาลช นต น ร นท 8 สถาบ นพ ฒนาข าราชการฝ ายต ลาการศาลย

More information

3. ร บทราบผลการแจ งเว ยนร บรองรายงานการประช มสภามหาว ทยาล ยท กษ ณ คร งท 9/2556 โดยไม ม การแก ไข

3. ร บทราบผลการแจ งเว ยนร บรองรายงานการประช มสภามหาว ทยาล ยท กษ ณ คร งท 9/2556 โดยไม ม การแก ไข ป ท 5 ฉบ บท 2 เด นในฉบ บ รายงานการประช ม 1 คร งท 1/2557 ปฏ ท นการประช ม 4 ประจ าป พ.ศ. 2557 และ ภาพก จกรรม โครงสร างการบร หาร 5 งาน แนะน าบ คลากร 8 ฝ ายบร หารงาน เว บไซด ส าน กงาน 9 สาระน าร 10 http://www.tsu.ac.th/tsuco

More information

หน า เทคน คการสนทนาทางโทรศ พท

หน า เทคน คการสนทนาทางโทรศ พท ศ นย ประสานงานข อม ลด านกรรมาธ การ โทร. 0 2831 9475-7 โทรสาร. 0 2831 9476 สารบ ญ บทน า หน า เทคน คการสนทนาทางโทรศ พท 1. การเตร ยมความพร อม 1 2. การพ ดและการใช เส ยงขณะสนทนา 1 3. การใช ส านวน ในการส อสาร

More information

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ

มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บท 17 (ปร บปร ง 2555) เร อง ส ญญาเช า คาแถลงการณ มาตรฐานการบ ญช ฉบ บน เป นไปตามเกณฑ ท กาหนดข นโดยมาตรฐานการบ ญช ระหว างประเทศ ฉบ บท 17 เร อง ส ญญาเช า ซ งเป นฉบ บปร บปร งของคณะกรรมการมาตรฐานการบ

More information

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน

เอกสารประกอบการเร ยนการสอน เอกสารประกอบการเร ยนการสอน ว ชาพระพ ทธศาสนา (ส31202) กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร การบร หารจ ตและการเจร ญป ญญา นายส รพล ส น นต ะ โรงเร ยนเช ยงดาวว ทยาคม

More information

ภารก จท 4 การน บคะแนน

ภารก จท 4 การน บคะแนน 102 ภารก จท 4 การน บคะแนน การน บคะแนนเล อกต ง จ ดประสงค เพ อให ผ เข าร บการอบรม 1. ทราบข นตอนว ธ การปฏ บ ต ในการทาหน าท น บคะแนนเล อกต งของกรรมการประจา หน วยเล อกต ง 2. ทดลองฝ กปฏ บ ต ในการน บคะแนนเล อกต

More information

การจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

การจ ดการเร ยนร เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ ผ สอนเป นศ นย กลาง ผ สอน ความร ผ เร ยน ผ เร ยนเป นศ นย กลาง ผ สอน ความร ผ เร ยน ผ เร ยนเป นฝา ว ชาเป นตะป คร เป นค อน ตอกเอา...ตอกเอา!! (เส ยงเร ยกร องจากผ เร ยนกล

More information