BREASTFEEDING PROMOTION IN THAILAND: PROMISING A BRIGHTER FUTURE

Size: px
Start display at page:

Download "BREASTFEEDING PROMOTION IN THAILAND: PROMISING A BRIGHTER FUTURE"

Transcription

1 การส งเสร มการเล ยงล กด วยนมแม ในประเทศไทย ส ญญาณส อนาคตท สดใส BREASTFEEDING PROMOTION IN THAILAND: PROMISING A BRIGHTER FUTURE พญ. ศ ราภรณ สว สด วร สถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น

2 พญ.ศ ราภรณ สว สด วร การศ กษา แพทย ศาสตร บ ณฑ ต (คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชฯ) ก มารแพทย (สถาบ นส ขภาพเด กฯ) Cert. Lactation Management Education (Wellstart USA.) Cert. BF:Practice and Policy (International institution of Child Health.U.K) Cert. : Hubert H Humphrey Fellowship program (community nutrition) (Emory University, USA.) ป จจ บ น รองผ อ านวยการสถาบ นส ขภาพเด กแห งชาต มหาราช น รองเลขาธ การศ นย นมแม แห งประเทศไทย กรรมการบร หารสมาคมแพทย สตร แห งประเทศไทย

3 พญ.ศ ราภรณ สว สด วร พ.ศ จากหมอเด กม อใหม ท เคยร บ นม ผสมฟร ท งท รพ. และ ใน คล น กส วนต ว หล งจาก ได ร บความร เร องนมแม จากอาจารย นมแม (อ.ว ระ พงศ ฉ ตรานนท, อจ.สง า ดามาพงษ, อ.นงน ช บ ณยเก ยรต ) ก ย ต การร บนมฟร ท างานด านนมแม อย างจร งจ ง และต อเน อง ใน รพ. ระด บ อ าเภอ จ งหว ด จนถ ง สถาบ นฯ ป จจ บ น.. ท างานร วมก บท มงาน จากหลากหลาย สาขาว ชาช พ เพ อช วยผล กด นให เร อง นมแม กล บค นส ส งคมไทย

4 Mysteries of human milk Breastfeeding and future health Situation & Critical factors Family bonding with love project สายใยร กแห งครอบคร ว

5 My steries of human milk Colostrums Protective substances Mucosa associated lymphoid tissue (MALT) DHA AAA Prebiotic Probiotic

6 Colostrums Placenta / Colostrum ( Horse VS Human) No Enfalostrum/ Similostrum / Nantrostrum

7 Protective substances

8 Mucosa associated lymphoid tissue (MALT) Mammary glands act as extensions of GALT BALT Trigger at one site stimulate other distant sites

9 All classes Reverse IgA:IgGAll clas More than 30 components 18 ses maternal others exclusively in milk

10 Omega 6 linoleic acid Omega 3 a-linolenic acid N-9 Series oleic acid DESATURASE + CHAIN ELONGATION DHA AA AA Eico. Me.. ปกต เป นสาร ไม คงต ว DESATURASE + CHAIN ELONGATION.... ผล ตในร างกายแม ใช ได ท นท ม สารช วภาพอ นร วมด วย ส ดส วนท เหมาะสม ไม ร แน DHA.....

11 Probiotic Prebiotic (ล าไส ใหญ ม เช อโรค ต ว ::11 กร มอ จจาระ ) Normal flora : Bifidobacter Lactobacilli เช อฉวยโอกาส : Clostridium Bacteroides Fussobacterium เช อก อโรค : Sal, Shi Normal flora -Probiotic นมแม Oligosaccharide-Prebiotic

12 Normal Flora - Probiotic ปกป อง เย อบ ล าไส ไม ให เช อก อโรค เกาะ แย งอาหาร ปล อย bacteriocin ไม ให เช อก อโรค ก น ท าลาย เช อก อโรค หม กน าตาล ได FFA ย บย ง เช อก อโรค Siraporn Sawasdivorn Zopf D, Roth S. Oligosaccharide anti-infective infective agents. Lancet 1996; 347: )

13 Oligosaccharides Prebiotic

14

15

16 Breastfeeding and future health DM type1 DM type 2 Cancer Hypertension/Obesity Others : IQ,Stem cell

17 Breast feeding and future health ช วยลดความเส ยง /ลดโอกาส การเก ด 3 โรคร าย เบาหวาน มะเร งเม ดเล อดขาว โรคอ วน ผลด ต อพ ฒนาการทางสมอง ผลด ต อส ขภาพแม ช วยปกป องส งแวดล อม ช วยให ทารก ย งได ร บนม แม เก ดภ ยพ บ ต

18 จากการศ กษาของ European multicenter (ค.ศ. 2002) พบว าการได ร บ นมแม ม ความส มพ นธ ก บการลดโอกาสการเก ด โรคเบาหวาน ชน ดท 1 ได ร อยละ 41 (% reduction) หมายความว า นมแม ก บ โรคเบาหวานชน ดท 1 BF related to 41% reduction in DM type 1 ถ าเด กไม ได ก นนมแม และเป นเบาหวานชน ดท 1 จ านวน 100 คน ถ าก นนมแม จะเหล อเป นเบาหวานชน ดท 1 จ านวน 59 คนเบาหวานชน ดน 59 คน แสดงว า ความเส ยงต อการเก ดเบาหวานชน ดท 1 จะลดลง ร อยละ 41 โดยม สมม ต ฐานว า โปรต นนมแม ไม ก อผลการท าลาย เซลล ต บอ อน pancreatic B cell ในขณะ ท เช อว าการให ได ร บโปรต นนมว วเป นป จจ ย ส งเสร มให ม การท าลายเซลล ด งกล าว Ref: Breastfeeding and future health. Curr Opin Clin Nutr Metab Care 9:

19 นมแม ก บ โรคเบาหวานชน ดท 2 จาก 1010 งานว จ ย (ค.ศ ) ม 23 งานว จ ยค ณภาพ และม 7 งานว จ ยท ให ข อม ลเก ยวก บความเส ยงของการเก ดโรคเบาหวานชน ดท 2 ม 5/7 งานว จ ย สน บสน นว าการก นนมแม ช วยลดความเส ยงต อการเก ด เบาหวานในว ยผ ใหญ odds ratio = 0.61 เท า ถ าม เด กไม ได ก นนมแม และโตข นเป นเบาหวาน 100 คน ถ าเปล ยนเด กกล มน มาก นนมแม เม อโตข นจะเป นเบาหวานเพ ยง 61 คน น นค อ ความเส ยงต อการเก ดโรคลดลงร อยละ 39 ในเด กท ก นนมแม Ref: : Evidence on the long-term effects of breastfeeding:sustematic reviews and meta-analyses. World Health Organization 2007

20 นมแม ก บ ระด บความด นโลห ต ม 15 งานว จ ย ท สามารถน ามาว เคราะห ศ กษาในเด ก ราย ความด นไดแอสโตล ค ความด นซ สโตล ค พบว าเด กท ก นนมแม o ความด นซ สโตล ค ต ากว าเด กท ไม ได ก นนมแม 1.4 มม. ปรอท (95%CI -2.2,-0.6, p=0.001) o ความด นไดแอสโตล ค ต ากว าเด กท ไม ได ก นนมแม 0.5 มม. ปรอท (95%CI 0.9,-0.04, p=0.03) ถ งแม ค าน ม น ยส าค ญทางสถ ต แต เน องจากค าท ต างก นน อยมาก จ งไม น าม ความส าค ญในทางคล น ก Ref: Breastfeeding in Infancy and Blood Pressure in Later Life: Systematic Review and Meta-Analysis. Am J Epidemiol 2005;161:15-26.

21 นมแม ก บ โรคอ วน ม ค า odds ratio = 0.78 เท า (CI: ) ถ าม เด กไม ได ก นนมแม และโตข นเป นโรคอ วน 100 คน ถ าเปล ยนเด กกล มน มาก นนมแม เม อโตข นจะเป นโรคอ วนเพ ยง 78 คน น นค อ ความเส ยงต อการเก ด โรคอ วน ลดลงร อยละ 22 ในเด กท ก นนมแม Ref: : Evidence on the long-term effects of breastfeeding:systematic reviews and meta-analyses. World Health Organization 2007

22 จาก 14 งานว จ ย นมแม ก บ โรคมะเร งเม ดเล อดขาว (ALL) ค า odds ratio = 0.8 (95% CI 0.68, 0.84) ถ าม เด กไม ได ก นนมแม และโตข นเป น โรคมะเร งเม ดเล อดขาว 100 คน ถ าเปล ยนเด กกล มน มาก นนมแม เม อโตข นจะเป นโรคมะเร งเม ดเล อดขาว 80 คน น นค อ ความเส ยงต อการเก ดโรคมะเร งเม ดเล อดขาว ลดลงร อยละ 20 ในเด กท ก นนมแม Ref: Evidence on the long-term effects of breastfeeding: systematic reviews and meta-analyses. World Health Organization 2007

23 อ นๆ การศ กษาในฟ ล บป นส ต ดตามเด กจนอาย 8.5 ป พบว า เด กท ก นนมแม ม ระด บ IQ ด กว าเฉล ย จ ด ผลด จะ ด กว าในกล มท ได ก นนมแม นาน และกล มเด กเก ดก อน ก าหนด/น าหน กแรกเก ดน อย นอกจากน นมแม ย งม ผลด ต อส ขภาพแม เช น ลดโอกาสเก ด มะเร งเต านมและร งไข โรคกระด กพร น Ref: : Evidence on the long-term effects of breastfeeding:systematic reviews and meta-analyses. World Health Organization 2007

24 stem cells in human breastmilk น เป นส งท ท าให น กว จ ยท งหลายต างเช อว า ภ ม ค มก นจากนมแม น น จะม ต อเน องยาวนานไปจนเขาเต บโตเป นผ ใหญ เช อว าย งม สารอาหารท จ าเป นต อการเจร ญเต บโตของทารกอ กมากมายในน านมแม ท น กว ทยาศาสตร ย งค นไปไม ถ ง ผมศ กษาเข าไปในความสล บซ บซ อนของเซลล แล วก ค ดว า ไม ม ใครสามารถล วงร ท กส งท กอย างท ซ อนอย ภายในน านมแม ได เลยจร งๆ Mark Cregan et al, The University of Western Australia Cell Tissue Res (2007) 329:

25

26 Situation & Critical factors

27

28 Situation 2006-Thailand Data 2006 (MICS) # birth 809,400 % not breastfed ever 15 % fully breastfed at 3 mo. 7.6 % fully breastfed at 6 mo. 5.4 % partially breastfed at 3 mo. % partially breastfed at 6-9 mo % partially breastfed at mo % partially breastfed at mo. 18.7

29 เหต ผลท แม อาย ป ท ม บ ตรคนส ดท องอาย ต ากว า 1 ป ให ด มนมแม อย างเด ยวต ากว า 4 เด อน ร อยละ 100% 80% 60% 40% % % กลาง กร งเทพฯ ใต เหน อ อ สาน ต องไปท างาน เช อว าเด กควรก นอาหารเสร มด วย แม ไม ม น านมให ก น แม ม ป ญหาส ขภาพ ล กม ป ญหาส ขภาพ สาม หร อคนในครอบคร วไม สน บสน น อ นๆ* ท มา: รายงานการส ารวจอนาม ยการเจร ญพ นธ พ.ศ. 2549, ส าน กงานสถ ต แห งชาต หมายเหต * ได แก กล วร ปร างไม สวย ล กไม ยอมด มนม เป นต น

30

31 Factors Influencing the Change in Breastfeeding eeding Patterns การแพทย สม ยใหม การโฆษณานมผสมของบร ษ ทนม แม ท างานนอกบ านมากข น ว ฒนธรรม ด งเด ม การต อต าน นมผสม บ คลากรสาธารณส ข (ความร ท กษะ ท ศนคต การปฏ บ ต ) ส อต างๆ ท สร างให นมผสมเป นแฟช น การฝ กอบรม บ คลากร สาธารณส ข BFHI CODE & Resolutions การรณรงค เร องนมแม สถานท ท างาน สน บสน น ให ความร จ งใจ สน บสน น ส ทธ เด ก สายใยร ก แห ง ครอบคร ว Adopted from IBFAN-ICDC,Nov 2007

32 ป จจ ยพ นฐาน 1. การม นโยบายและก จกรรมสน บสน นอย าง ต อเน องของกระทรวงสาธารณส ขโดย กรมอนาม ย 2. การสน บสน นของ สสส. ผ านศ นย นมแม แห งประเทศไทย และม การก าก บท ศทาง 3. การท างานเป นภาค เคร อข าย

33 พ.ศ การพ ฒนาส อ

34 Family bonding with love project สายใยร กแห งครอบคร ว

35 เป ดโครงการสายใยร ก 9 ธ.ค. 48

36

37 ประช มว ชาการนมแม แห งชาต คร งท 1 ในว นท ธ นวาคม 2548

38

39 การพ ฒนาส อนมแม ส ส งคม

40 การเคล อนไหวทางส งคมเพ อให ส งคมปร บเปล ยนพฤต กรรม

41 การข บเคล อนทางกฎหมายและนโยบายสาธารณะ เพ อการเล ยงล กด วยนมแม การพ ฒนาส อนมแม ส ส งคม การสร างส งเคราะห และการจ ดการความร

42 การสร างส งเคราะห และการจ ดการความร ช ดความร ท ได จากโครงการว จ ยป 48 ช ดความร ท ผ านการส งเคราะห แล วจ ดท าเป น booklet

43

44 เป ดร บสมาช ก สายใยร กแห งครอบคร ว 10 เม.ย. 49 คาราวานสายใยร กแห ง ครอบคร ว 8 ก.ค. 49 ศ นย พ ฒนาเด กปฐมว ย 20 เม.ย. 51

45 โครงการท อย ในสายใยร กแห งครอบคร ว เศรษฐก จพอเพ ยง โครงการเกษตรสมบ รณ โครงการอาช พเสร มเพ มรายได โครงการแม บ านงานคร ว โครงการสายใยร กแห งครอบคร ว โครงการฟ นฟ สายใยร กแห งครอบคร วฯ โครงการในพระองค ร านศ ลปาช พ 904 ส ขอนาม ยคร วเร อน โครงการส งเสร มการเล ยงล กด วยนมแม โครงการแม อาสา โครงการ รพ. สายใยร กแห งครอบคร วฯ โครงการอาสาสม ครสาธารณส ขเช ยวชาญนมแม โครงการเคร อจ ายส ขภาพมารดาและทารกฯ ครอบคร วอบอ น โครงการศ นย 3 ว ย สานสายใยร กแห งครอบคร ว โครงการคาราวานเสร มสร างเด ก โครงการจ ดต งศ นย พ ฒนาครอบคร ว โครงการนว ตกรรมผ ส งอาย โครงการในพระองค ศ นย ศร ทว ร ก ศ นย พ ฒนาเด กท ป งกรฯ

46 หน วยงานหล กใน โครงการสายใยร กแห งครอบคร ว 6 กระทรวงหล ก 3 หน วยงาน กระทรวงสาธารณส ข กระทรวงเกษตร และสหกรณ กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงพ ฒนาส งคมและมน ษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ศ นย นมแม แห งประเทศไทย สถาบ นราชภ ฏฯ

47

48

49

50

51

52 โรงพยาบาล ห วงโซ การด แลแม และล ก (CARE CHAIN) ANC Delivery Pospartum (critical 1-2 weeksและ ก อนไปท างานนอกบ าน) Well Child care(0-5 yrs) PCU/สอ คล น กนมแม ช มชน ชมรมสายใยร ก สายใยร กแห งครอบคร ว

53 อ ตราการให ล กก นมแม 6 เด อน อ.ป กธงช ย นครราชส มา ร อยละ 84.4 วารสารกรมการแพทย Vol.32 No.2 April-June2007 ม มนมแม ในสถานประกอบการท วประเทศ 75 แห ง เช น บ.อ นทราเซราม ค ล าปาง ฯลฯ มหาสารคาม ร อยละ (760/1390) เช ยงใหม ร อยละ ใน กทม. 8 แห ง เช น ธ.กร งไทย ธ.ไทยพาณ ชย ธ.สแตนดาร ดชาร ตเตอร ขอนแก น ร อยละ บ.จ ม ทอมส น ว ทย การบ น บ.ฟ จ ก ระ รร.เกษมพ ทยา จ นทบ ร ร อยละ จากรายงาน ศ นย นมแม ฯ พศ. 2551

54 Mobile - Green restaurant

55 Mobile -Green -Restaurant Tax free All free Perfectly balanced No infections Natural nourishment Attractive Open 24 hours Service with love

56 นมแม ก บ การปกป องส งแวดล อม ไม ต องต มน า ไม ม ขยะ ไม ต องใช กระป อง ไม ต องใช ขวด ไม ต องใช จ กนม ไม ต องขนส ง ไม ต องม โกด งเก บ นมแม ร กษาส งแวดล อม กระป องนม 550 ล านกระป อง ต องใช แผ นตะก ว จ านวน 86,000 ต น กระดาษปะข างกระป อง 1,230 ต น

57 นมแม ก บ ภ ยพ บ ต เล ยงล กด วยนมแม แม ม ภ ย น าท วม..แผ นด นไหว..ส นาม เด กเล กจะย งได ก นนม

58 ส ญญาณส อนาคตท สดใส 1. ประโยชน นมแม ช ดเจน ป จจ บ น..อนาคต 2. ผ น าท ทรงพล ง 3. ภาค เคร อข ายหลากหลาย 4. ภาค เคร อข ายพ ฒนางาน ม นวตกรรมด วยต วเอง 5. นมแม ม ความส าค ญก บ : ส งแวดล อม 6. นมแม ช วยให เด กเล กย งม อาหารก น แม ใน สถานการณ ว กฤต ฯลฯ

59 กรรมการ ศ นย นมแม พ.ศ ประธาน นพ.ศ ร ว ฒน ท พย ธราดล ( ) นพ.ล อชา วนร ตน ( ) พญ.ศ ร พร ก ญชนะ (2550-ป จจ บ น) เลขาธ การ พญ.ศ ราภรณ สว สด วร ( ) พญ.ย พยง แห งเชาวน ช (2551-ป จจ บ น) ผ ช วยเลขาธ การ นางสาวนงน ช บ ณยเก ยรต นางมย ร ตน ส ทธ ว เศษศ กด กรรมการ นพ.บวร งามศ ร อ ดม นพ.สมศ กด ส ท ศน วรว ฒ ศ.นพ.เกร ยงศ กด จ ระแพทย พญ.น พรรณพร วรมงคล นายสง า ดามาพงษ รศ.ดร.ท ศนา บ ญทอง รศ.กรรณ การ ว จ ตรส คนธ ผศ.ดร.อ ไรพร จ ตต แจ ง พญ.บ ปผา เผ าสว สด ผศ.ดร.จร ยา ว ทยะศ ภร นางม นะ สพสม ย ผศ.พญ.ก ส มา ช ศ ลป พญ.กรรณ การ บางสายน อย พญ.ศ ภกาญจน ศ ลปร สม นพ.สมบ รณ สมหล อ พญ.ศ ร พ ฒนา ศ ร ธนาร ตนก ล พญ.ป ยาภรณ บวรก รต ขจร *IBCLC = International Board Certified Lactation Consultant

60 อ.นงน ช (รอง เลขาฯ) แพร (ธ รการ) ดาว (บ ญช ) หมอเอ (เลขาฯ) บ (ย ทธฯ 1) อาร ต (ย ทธฯ 2) บอล (ธ รการ) เอ (ย ทธฯ 2) ส (ย ทธฯ 3) พ.ศ

61

ส ท ธ ข อ ง แ ม ท ำ ง า น ก บการเล ยงล กด วยนมแม

ส ท ธ ข อ ง แ ม ท ำ ง า น ก บการเล ยงล กด วยนมแม ส ท ธ ข อ ง แ ม ท ำ ง า น ก บการเล ยงล กด วยนมแม ทบทวนวรรณกรรม เร อง นมแม ศ นย นมแม แห งประเทศไทย ส ทธ ของแม ทำงานก บการเล ยงล กด วยนมแม ผ เข ยน ปาร ณา ศร วน ชย ISBN 978-974-422-388-3 ว นท จ ดทำ ส งหาคม

More information

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดาเน นงานร บสนองพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดาเน นงานร บสนองพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในการดาเน นงานร บสนองพระราชดาร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ๑ เม อว นท 15 ส งหาคม 2557 สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร เสด จพระราชดาเน นทรงงานในพ นท โครงการสร

More information

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล

ต วอย างการจ ดทำว ส ยท ศน น กบร หารงานเทศบาล ค าน า ปล ดเทศบาล เป นผ บร หารส งส ดฝ ายข าราชการประจ า ในองค กรเทศบาล จ งจ าเป นต องม แนวค ดและหล กปฏ บ ต ราชการท ถ กต องเหมาะสม สามารถเป นต วกลางเช อมต อนโยบายของร ฐและนโยบาย ผ แทนท องถ น หร อฝ ายการเม

More information

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย

คานา กล มบร หารย ทธศาสตร และการว จ ย คานา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 255 8 ฉบ บน ได จ ดทาข น โดยรวบรวมโครงการของศ นย อนาม ยท 3 ตามกล มว ย ได แก กล มเด กว ยเร ยน และว ยร น, กล มว ยทางาน, กล มพ ฒนาอนาม ยส งแวดล อม และงานตามพ นธก จ ท งโครงการท

More information

ค าน ยม นางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร

ค าน ยม นางสาวย งล กษณ ช นว ตร นายกร ฐมนตร ค าน ยม ร ฐบาลและประชาชนท กคนตระหน กด ว าเด กเป นรากฐานท สำาค ญต อการพ ฒนาประเทศชาต ในอนาคต ด งน นตลอดระยะเวลา ท ผ านมาร ฐบาลจ งได ข บเคล อนนโยบายเก ยวก บเด กและเยาวชน มาอย างต อเน อง โดยเฉพาะอย างย งการส

More information

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก

More information

นสพ.ท กฉบ บ ท ว ท กช อง ไทยร ฐ ข าวสด ไทยโพสต ข าวสด มต ชน

นสพ.ท กฉบ บ ท ว ท กช อง ไทยร ฐ ข าวสด ไทยโพสต ข าวสด มต ชน นสพ.ท กฉบ บ ท ว ท กช อง ไทยร ฐ ไทยโพสต มต ชน สร ปข าว สธ.ประจ าว นท 18 ส งหาคม 2558 ฝ ายว เคราะห และประมวลข าวสาร สาน กสารน เทศ โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เหต ระเบ ดแยกราชประสงค -เสนอข าว วานน

More information

สร ปข อส งการในการประช มกระทรวงมหาดไทย คร งท 2/2550 ว นพ ธท 21 ก มภาพ นธ 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช ม 1 กระทรวงมหาดไทย

สร ปข อส งการในการประช มกระทรวงมหาดไทย คร งท 2/2550 ว นพ ธท 21 ก มภาพ นธ 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช ม 1 กระทรวงมหาดไทย สร ปข อส งการในการประช มกระทรวงมหาดไทย คร งท 2/2550 ว นพ ธท 21 ก มภาพ นธ 2550 เวลา 09.30 น. ณ ห องประช ม 1 กระทรวงมหาดไทย ********************************* การมอบแนวทางปฏ บ ต งานของร ฐมนตร ว าการกระทรวงมหาดไทย

More information

ย ทธศาสตร เป าหมาย และต วช ว ด กระทรวงสาธารณส ข ประจาป พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร เป าหมาย และต วช ว ด กระทรวงสาธารณส ข ประจาป พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร เป าหมาย และต วช ว ด กระทรวงสาธารณส ข ประจาป พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข ว นท 26 ก นยายน 2557 คำนำ ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข ได กาหนดให ม การบ รณาการย ทธศาสตร กระทรวงสาธารณส ข โดยจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน

More information

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558

ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 กระทรวงสาธารณส ข (ฉบ บปร บปร ง ว นท 30 ก นยายน 2557) ย ทธศาสตร ต วช ว ด และแนวทางการจ ดเก บข อม ล กระทรวงสาธารณส ข ประจาป

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ

รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ ~ 1 ~ รายงานสร ปการข บเคล อนและเร งร ดการดาเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (รอบ 12 ก.ย. 57 30 ม.ย. 58) กระทรวงศ กษาธ การ นโยบายท 3. การลดความเหล อมล า ของส งคม และการสร างโอกาสการ เข าถ งบร การของร ฐ 3.1 ในระยะเฉพาะหน

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการศ นย การเร ยนร เกษตรอ นทร ย ทะเลแก ว เพ อข บเคล อนปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการศ นย การเร ยนร เกษตรอ นทร ย ทะเลแก ว เพ อข บเคล อนปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ รายงานผลการดาเน นงาน โครงการศ นย การเร ยนร เกษตรอ นทร ย ทะเลแก ว เพ อข บเคล อนปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๓ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม (ก) คำนำ พระราชบ ญญ ต

More information

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

More information

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

ศ นย ประสานงานองค การช มชนระด บต าบล (ศอช.ต.) ก บการขยายผลหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๕ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได ร บมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให เป นหน วยงานหล กในการข บเคล อนปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โดยการดาเน นงานหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบซ งถ อเป นการพ ฒนา หม บ านหร อช มชนให ม ว ถ ช

More information

ขย คใหม สร างส งคมส ขภาพด ว ถ ธรรม ว ถ ไทย จ งหว ดก าแพงเพชร : " ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดก าแพงเพชร

ขย คใหม สร างส งคมส ขภาพด ว ถ ธรรม ว ถ ไทย จ งหว ดก าแพงเพชร :  ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดก าแพงเพชร Page 1 of 19 (ร าง) ช ดก จกรรมบ รณาการงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรคลงส ท องถ น(Community Approach : Setting Package) และช ดก จกรรมธนาคารว ถ ธรรม ว ถ ไทย (Human Approach) สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดกาแพงเพชร

More information

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป 2555 1 1 1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

ผลงานว ชาการ/งานว จ ย

ผลงานว ชาการ/งานว จ ย ผลงานว ชาการ/งานว จ ย ป งบประมาณ 2553 1. ประส ทธ ผลของโปรแกรมการปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ก บ การจ ดการน าหน กและรอบเอว ของผ ประก นตนและประชาชนกล มเส ยง ในเขตอ าเภอโพธาราม อ าเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร (บทค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

บทท 9 การดาเน นงานอาช วอนาม ย

บทท 9 การดาเน นงานอาช วอนาม ย บทท 9 การดาเน นงานอาช วอนาม ย ค าว า อาช วอนาม ย ม ความหมายถ งงานท เก ยวข องก บการประกอบอาช พของ ผ คนท ท างาน ท ควรจะต องได ร บการค มครองด แลส ขภาพอนาม ยให สามารถท างาน ประกอบอาช พได อย างม นคงปลอดภ ย

More information

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE

More information

รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ...

รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ... รายละเอ ยดการประช มส มมนา ร างอน บ ญญ ต ท ออกตามร างพระราชบ ญญ ต เคร องม อเศรษฐศาสตร เพ อการจ ดการส งแวดล อม พ.ศ.... ๑. หล กการและเหต ผล ซากผล ตภ ณฑ เคร องใช ไฟฟ าและอ เล กทรอน กส จ ดเป นว ตถ อ นตรายประเภทท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง

รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง รายงานรายละเอ ยดประมาณการรายร บงบประมาณรายจ ายท วไป ประจาป งบประมาณ 2553 เทศบาลตาบลบ านฉาง อาเภอบ านฉาง จ งหว ดระยอง ประมาณการรายร บรวมท งส น 45,000,000 บาท แยกเป น รายได จ ดเก บ หมวดภาษ อากร รวม 9,610,000

More information

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕

ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา พฤศจ กายน ๒๕๕๕ ค าน า ส าน กงานพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย จ งหว ดพะเยา เป นราชการบร หารส วน ภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย ม ภารก จและ อ านาจหน าท เก ยวก บการพ ฒนาส งคม

More information

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง (ร าง) จ ดทาว นท 3 ก มภาพ นธ 2557 คานา สารบ ญ บทท 1 : บทนา 1.1 ท มา และความสาค ญ 1.2 ว ตถ ประสงค 1.3 แนวทางการจ ดทาแผนพ ฒนาสถ ต ระด บกล มจ งหว ด บทท 2 : ศ กยภาพ และประเด นย ทธศาสตร

More information