The Emergence of ASEAN

Size: px
Start display at page:

Download "The Emergence of ASEAN"

Transcription

1 The Changing of Economic Scene The Emergence of ASEAN Dr. KANOK ABHIRADEE

2 ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 10 ประเทศ 600 ล านคน

3 ป ญหาของสมาช กกล มประเทศอาเซ ยน 1. ขนาดของเศรษฐก จก บความค มค าในการผล ต (Size of Market) 2. ความกดด นและการเอาเปร ยบของประเทศมหาอานาจ (Threats & Exploitation) 3. ความแตกต างด านเช อชาต เผ าพ นธ ภาษา (Ethnic Differences) 4. ระบบการปกป องตนเองและการก ดก นทางการค า (Protectionism & Barriers) 5. ความแข งแกร งและสมรรถนะด านท น/การเง น (Financial Capacity) 6. การขาดการปฏ ส มพ นธ (Poor Communication & Connectivity) 7. ความแตกต างในการบร หารประเทศ (Differences in Administration) 8. ป ญหาชายแดนและความค กร น (Boarder Conflicts) 9. etc.

4 การว ว ฒนาของ ASEAN 1. การเร มต นในร ปแบบของชมรมเศรษฐก จ (Economic Club (2510) ) 2. ย ทธศาสตร การแบ งการผล ตของภ ม ภาค (Regional Complementation Strategy (2519) ) 3. การลงนามในสนธ ส ญญาการค าเสร ของ ASEAN (AFTA Establishment (2535) )

5 ความสาค ญของอาเซ ยนต อไทย ความสาค ญ : 1. เสถ ยรภาพทางเศรษฐก จ 2. ค ค าอ นด บ 1 (20% = 60,000 ล าน USD) 3. ตลาดส งออก 21% ของม ลค าการส งออก 4. น กท องเท ยว 4 ล านคน (ค ดเป น 26% ของชาวต างชาต )

6 ความหลากหลาย ของ FTA ในและนอก ASEAN (สถาบ นว จ ยแห งประเทศไทย)

7 ความตกลง การค าเสร (FTA) ท เก ยวข องก บ ประเทศไทย

8 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ด านการเม อง การต อรองด านการเม องของไทยโดยอาศ ยฐาน ASEAN จะได ผลส งข น ป ญหาชายแดนก บเพ อนบ านบางประเทศย งย ดเย อ หลากหลาย และร นแรง ประชากรเพ อนบ านท มาทางานในประเทศจะเป นโอกาสด านเศรษฐก จต อไป แต จะ ล กลามไปส ป ญหาด านการเม อง (หร อไม?) การกดด นของประเทศมหาอานาจในย โรปต อป ญหาด านชายแดนของประเทศจะ หน กหน วง ท งล กล บ ซ บซ อน และเป ดเผย ป จจ ยด านเศรษฐก จชายแดน (Border Trade & Investment) จะม อ ทธ พลต อภาค การเม องส งข น และซ บซ อนมากข น

9 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ด านการเม อง ประเด น : ป ญหาท เก ยวข องก บชายแดน ซ งม ผลกระทบโดยตรง ต อความม นคงของชาต และการปกป องอธ ปไตยเหน อด นแดน ควรได ร บความสนใจ ศ กษา และถ ายทอดมากน อยเพ ยงใด และ อย างไร

10 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ด านเศรษฐก จ ม ขนาดตลาดส งออกใหญ ข น (530 ล านคน) เพ มสมรรถนะในการป องก นการโจมต ของ Deregulated Funds จากกล มประเทศ พ ฒนาแล วได ด ข น การเข าส การค าขายท เต มไปด วยกฎ/ระเบ ยบ/มาตรการต างๆ/การก ดก น/และ เทคน คด านกฎหมาย ส นค าการเกษตรจะรบล างก นร นแรง ผ บร โภคม ทางเล อกมากข น/ส นค าราคาถ กลง ธ รก จ Franchise เป ดกว าง

11 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ด านเศรษฐก จ ประเทศพ ฒนาแล วให ความสาค ญต อป จจ ยเศรษฐก จมากกว าหล กการและความ ถ กต อง ส นค าท ผล ต ค ณภาพต องส งและม จ ดเด น แตกต าง เก บได นาน น าบร โภค (เน น สร างสรรค?) ปร ชญาพระราชทาน เศรษฐก จพอเพ ยง จะได ร บการนาไปปฏ บ ต มากข น จาก ป ญหาเกษตรกรไร ท ด น/ไร อาช พ การขยายต วของท นจากกล มประทศอ สลาม

12 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ประเด น : ด านเศรษฐก จ จะเสร มบทบาทอย างไรให ช มชนเข าใจถ งการแข งข น ป ญหา และโอกาสท จะเก ดข นในอ ก 3-4 ป ข างหน า อย างไร จะร วมพ ฒนาและต อยอดความก นด อย ด ให ก บช มชนได โบสถ อย างไร จะนาผลกระทบท อาจเก ดข นได มาควบรวมก บการเทศน ใน

13 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ด านส งคม ความเข าใจ ความเคารพซ งก นและก น และการยอมร บระหว างชนชาต ต างๆด ข น การสมรสก บคนต างชาต ใน ASEAN ม มากข น การกล บมาของโรคระบาดร ายแรงพร อมกลายพ นธ การค ามน ษย จะเพ มข น สถาบ นส งส ดจะอย ในใจของประชาชนมากข น ฯลฯ

14 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ด านส งคม ประเด น : ศาสนจ กรสามารถพ ฒนากระบวนการด แลส งคมได ท นก บ ป ญหาท หลากหลายและร นแรงหร อไม?

15 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ด านส งแวดล อม มหาอานาจทางเศรษฐก จและอ ตสาหกรรมจะผล กภาระอ ตสาหกรรมพ ษออกมา จะถ กกระทาเลวร ายท ส ดก อนต นต วจร งจ ง NGO ด านส งแวดล อมจะม อ ทธ พลมากกว าภาคร ฐ และจะได แรงสน บสน นจาก ประชาชนมากข น ภาคการเม องม งสร างผลประโยชน เข าพรรคโดยเน นโครงการขนาดใหญ (Mega Project) ภายใต ความร วมม อก บประเทศในกล ม ASEAN และมองข ามป จจ ยด าน ส งแวดล อม ฯลฯ

16 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ด านส งแวดล อม ประเด น : เราควรเห นก จกรรมด าน CSR/OSR ในพ นท อย างเป น ร ปธรรมหร อไม? เพ ยงใด?

17 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ด านศาสนา พ ฒนาการของศาสนาอ สลาม ศ นย กลางศาสนาพ ทธของภ ม ภาค การตกเป นเป าของช มชนคาธอล ก/คร สเต ยน การพ งพาศาสนาเพ อแสวงหาความสงบจะส งข น

18 ผลกระทบต อประเทศไทย (ASEAN) ด านศาสนา ประเด น : บทบาทของศาสนจ กรท งในประเทศไทยและใน ASEAN ควรปร บเปล ยนอย างไร?

19 ความเป นไปได ของความเป นศ นย กลาง (HUB) (คะแนนเต ม 10) 1. MEDICAL HUB (8/10) เป นไปได มาก ม ความหลากหลาย แข งก นสร างมาตรฐาน แต อ นเด ยจะมาแทนท 2. EDUCATION HUB (4/10) เป นไปได เพราะการศ กษาไทยถ กมองว าจบง าย ไม แพง เม องไทยน าอย /สน ก และต องเป น English Base

20 ความเป นไปได ของความเป นศ นย กลาง (HUB) 3. LOGISTIC HUB (6/10) (คะแนนเต ม 10) เป นไปได ส งมาก เพราะเป นศ นย กลางของเส นทางถนนเคร อข ายหล กซ งได สร าง เก อบเสร จสมบ รณ แล ว 3.1 ทางอากาศ แข งแกร งแต ม คอขวด 3.2 ทางบก แข งแกร ง ถนนด เช อมต อง าย 3.3 ทางเร อ อ อนแอ กองเร อจาก ด ขาดผ นาภาคการเง น ไม สน บสน นเช งร ก 3.4 ทางราง อ อนแอมาก ข ดแย งผลประโยชน พวกพ อง สหภาพแรงงานราคาถ กและค ณภาพต ามากในท ก ด าน

21 ความเป นไปได ของความเป นศ นย กลาง (HUB) 4. FINANCIAL HUB (5/10) (คะแนนเต ม 10) สถาบ นทางการเง นไม ด แลครบท งระบบ ม งแต ผลกาไร สถาบ นทางการเง นเฉพาะทาง ถ กแทรกแซง ถ กเพ งเล ง หน เส ยส ง ส งคโปร ม ศ กยภาพ สมรรถนะ และธรรมาภ บาลส งกว า 5. AGRO HUB (7/10) เป นศ นย กลางด านอาหารแต อ อนเร องการว จ ยและพ ฒนาพ นธ ฯลฯ การ สร างค ณค าเพ ม ไม สนใจพ นธก จหล ก/ไม สนใจ KPI 6. AUTOMOTIVE HUB (9/10) เป น DETROIT of ASIA อย แล ว

22 ศ นย กลางศาสนาคาธอล ก (CATHOLIC CLUB) 1. ต องม ว ส ยท ศน ร วมท ช ดเจน 2. กาหนดพ นธก จท หลากหลาย ท งภายในและระหว างประเทศ 3. เป นผ นาด านความค ด ส งคม เศรษฐก จ การเม อง เทคโนโลย ส งแวดล อม และ ต อส ด านคอร ปช น ความเก ยจคร าน และเอกล กษณ ทางลบ 4. กล าหาญ เส ยสละ ช ดเจน ม งเผยแพร 5. เก งภาษาหลากหลาย (อ งกฤษ จ น อารบ ค) 6. ร ป ญหาโอกาสท แท จร ง และเก ดเป นแผนและผลงานประจ กษ 7. ผล ตน กเทศน ท ต ดอ นด บ ให พล ง จ บใจ ใช สรรพส อได ด 8. ค ดอย างสร างสรรค แปลก แตกต าง

23 WHAT IS CREATIVITY

24 ..There's no such thing as creativity; you just reassemble what's already there. George Balanchine RUSSIAN AMERICAN CHOREOGRAPHER CREATIVITY

25 Creativity is Coming up with Something new By letting go of Conventional. Kenneth Heilman World Famous Psychologist CREATIVITY

26 Creativity is a solution to problem Brian Aldiss Novelist CREATIVITY

27 CREATIVITY MEANS SETTING NEW TRENDS THROUGH CREATION / INNOVATION

28 CREATIVITY HAS NO LIMIT..

29 ROSE is ROSE

30 Love For ROSE

31 ROSE & CREATIVITY

32

33 $ 8.00+

34 WE SENT OUT FOR 10 YEARS NOW AND SOLD "PER CONTAINER" WHILE OTHER COUNTRY EXPORTS 1,000,000 RAINBOW ROSES PER YEAR AND SOLD ON A "PER PIECE" BASIS.

35 HARNN skin & body care products beautify and protect the skin, with an emphasis on aromatherapy

36

37

38 Anti-Theft Lunch Bags

39 Nike Stadium Packaging

40 Banana Guard Packaging

41 Gloji Light Bulb Bottle

42 Coconut Water Packaging

43 Newton Running Packaging

44 Juice Skins Packaging

45 Silhouette Optimized Grip Bottle

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61 CREATIVITY MEANS NOT COPYING. Jacques Maximin, chef

62 WHATEVER CREATIVITY IS, IT IS IN PART A SOLUTION TO A PROBLEM. JACQUES MAXIMIN, CHEF

63 CREATIVITY IS CONVENIENCE.

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75 THANK YOU

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สาน กนายกร ฐมนตร tjr ~ n1 Y'l 61'El-.:J 66f..j'W~W-J 'W 1 6 ~ r'l1~n 966 \N ~~-.:JA~ 6 6

More information

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง:

ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: ช มชนท องถ นจ ดการตนเอง: เหต ผล ความหมาย เป าหมาย ต วช ว ดและกระบวนการทางาน ทาไมต องปฏ ร ปประเทศไทยให ช มชนท องถ นต องจ ดการตนเอง ในอด ต ช มชนท องถ นท กหนแห งล วนบร หารจ ดการตนเอง เป นช มชนเข มแข ง พ งตนเอง

More information

ปาฐกถาพ เศษ โดย ค ณเดช พ มคชา การท องเท ยวโดยช มชน : ความท าทายของการท องเท ยวว ถ ชาวบ านส มาตรฐานสากล

ปาฐกถาพ เศษ โดย ค ณเดช พ มคชา การท องเท ยวโดยช มชน : ความท าทายของการท องเท ยวว ถ ชาวบ านส มาตรฐานสากล เอกสารสร ปการส มมนา การท องเท ยวโดยช มชน...โอกาสในการเร ยนร และการแบ งป นในอาเซ ยน (Innovating CBT in ASEAN) ว นท 30 พฤษภาคม 2556 ณ พระนครแกรนด ว ว มหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนคร กร งเทพฯ โดย สถาบ นการท องเท

More information

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม

ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 320 ส วนท 4 นโยบายการส งเสร มความเสมอภาคและความเป นธรรมในส งคมไทย แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 พ.ศ. 2555-2559 ประกาศใน ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 152 ง เม อว นท 14 ธ นวาคม 2554 แผนพ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ

บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร โครงการศ กษาสถานการณ และภาวการณ ลงท นของ SMEs ไทยในต างประเทศ ความเป นมา ภายใต สถานการณ เศรษฐก จย คโลกาภ ว ตน ท การแข งข นม ความร นแรงและรวดเร วมากข นท งทางด าน ต นท น สายการผล ต

More information

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร.

ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. หน า ๑ ประกาศ เร อง แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ภ ม พลอด ลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด จพระปรม นทรมหาภ ม พลอด ลยเดช ม พระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ ให ประกาศว า โดยท คณะร ฐมนตร ได พ

More information

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) บทสร ปสาหร บผ บร หาร ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ย ทธศาสตร การว จ ยรายประเด นด านการปฏ ร ปการศ กษาและสร างสรรค การเร ยนร เป นย ทธศาสตร การว

More information

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท

รายงานผลการ พ ฒนาเศรษฐก จและส งคมของประเทศ 2 ป ของแผนพ ฒนาฯ ฉบ บท ค าน า แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 11 (พ.ศ.2555-2559) ได ประกาศใช มาต งแต ว นท 1 ต ลาคม 2554 เป นแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศท เก ดจากการม ส วนร วมของท กภาคส วนใน ส งคมไทย และย งคงน อมน าหล กปร

More information

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน

บทสร ปผ บร หาร ศ กยภาพผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศท ม ศ กยภาพในการเช อมโยงธ รก จภายในภ ม ภาคอาเซ ยน บทสร ปผ บร หาร รายงานฉบ บน เป นการน าเสนอผลการศ กษาข อม ลศ กยภาพของผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยเปร ยบเท ยบก บ กล มประเทศในอาเซ ยนรวมท งน าเสนอแนวทางการเตร ยมความพร อมให ผ ประกอบธ รก จและธ รก จไทยในการสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554) กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554)

More information

นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗

นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๗ --------------------------- ๑. ความน า นโยบายการบร หารและการพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต เป นนโยบายระด บชาต ท จ ดท าข นตามพระราชบ ญญ ต การบร หารราชการจ

More information

รายงานการพ ฒนาโลกประจ าป

รายงานการพ ฒนาโลกประจ าป รายงานการพ ฒนาโลกประจ าป 2555 : ความเส ยงและโอกาส: การบร หารความเส ยงเพ อการพ ฒนา World Development Report 2014: Risk and Opportunity: Managing Risk for Development การบร หารความเส ยงเป นเคร องม อเพ อการพ

More information

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย*

บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* บทว จารณ ระบบการเง นเพ อการอ ดมศ กษาในประเทศไทย* โดย ศาสตราจารย ดร. เมธ ครองแก ว* ภายหล งจากต อส เก อบสามป เพ อผล กด นให แนวค ดของกองท นเง นให ก ย มเพ อการศ กษาท ผ ก ก บรายได ในอนาคต (กรอ.) ในระด บอ ดมศ

More information

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย

รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย รายงานการส มมนาเร อง ว กฤต และโอกาส ในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย การส มมนาเร อง " ว กฤตและโอกาสในการปฏ ร ปการศ กษาและส งคมไทย " ซ งจ ดข น เม อว นท 21 ก นยายน 2542 ม จ ดประสงค เพ อน าเสนอรายงานสภาวะการศ

More information

ประชาส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยนก บการข บเคล อน สว สด การส งคมและการพ ฒนาอาเซ ยน อาจารย ฤด เสร มชย ต คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ประชาส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยนก บการข บเคล อน สว สด การส งคมและการพ ฒนาอาเซ ยน อาจารย ฤด เสร มชย ต คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ประชาส งคมและว ฒนธรรมอาเซ ยนก บการข บเคล อน สว สด การส งคมและการพ ฒนาอาเซ ยน อาจารย ฤด เสร มชย ต คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Association of South East Asian Nations สมาคมประชาชาต

More information

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคมอาเซ ยน ตอนท 2 ค ณล กษณะของเด กไทยในประชาคม ค ณล กษณะของเด กไทยและต วช ว ดความสาเร จ การพ ฒนาการเร ยนร ของเด กไทยส ประชาคมให ประสบผลส าเร จ จ าเป นต อง กาหนดเป าหมาย ได แก ค ณล กษณะของเด กไทยท จะพ ฒนาส การเป นประชาคมให

More information

บทบาทกระทรวงการคล งในย คโลกาภ ว ตน กรณ จาต กวณ ช ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล ง

บทบาทกระทรวงการคล งในย คโลกาภ ว ตน กรณ จาต กวณ ช ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล ง บทบาทกระทรวงการคล งในย คโลกาภ ว ตน กรณ จาต กวณ ช ร ฐมนตร ว าการกระทรวงการคล ง Surround yourself with the best people you can, delegate authority, and don t interfere as long as the policy you ve decided

More information

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 5 แนวทางการประเม นการดาเน นงาน การจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ( ASEAN ) ได ก อต งข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มความเข าใจอ นด ต อก นระหว างประเทศในภ ม

More information

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain

เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain เช งร กส นค าเกษตรไทย ภายใต การจ ดการ Logistics และ Supply Chain ผ อานวยการส าน กวางแผนการเกษตร ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ประเด นนาเสนอ 1 สถานการณ

More information

แผนกลย ทธ ของศ นย บร การก ฬา ๒๕๕๖-๒๕๕๙

แผนกลย ทธ ของศ นย บร การก ฬา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ แผนกลย ทธ ของศ นย บร การก ฬา ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ศ นย บร การการก ฬามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ถ กจ ดต งข นเพ อว ตถ ประสงค หล กค อการ ให บร การแก บ คคลากรและน กศ กษามหาว ทยาล ยธรรมศาสตร และให บร การสถานท และการจ ด แข งก

More information

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย

ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย ข อเสนอโครงการว จ ย การศ กษาเพ อปร บโครงสร างอ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลของไทย สถาบ นว จ ยเพ อการพ ฒนาประเทศไทย 0 1 1. สถานการณ และสภาพป ญหา ในช วงประมาณสามทศวรรษท ผ านมา อ ตสาหกรรมอ อยและน าตาลทรายของไทยได

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย

ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) : โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย บทว เคราะห โอกาสและผลกระทบต อภาคอ ตสาหกรรมไทย จากการเข าร วมประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (AEC) สารบ ญ ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (ASEAN Economic

More information

(สร ปสาระส สาค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส สวนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ธ นวาคม

(สร ปสาระส สาค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส สวนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ต ธ นวาคม Error! Number cannot be represented in specified format. ๑ เล มท (สร ปสาระส ส าค ญ) ข อเสนอ การปฏ ร ปประเทศไทย รวบรวมจากส ส วนราชการและประมวลผลโดย ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ธ นวาคม

More information

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก

สารบ ญ. Code Of Practice สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ กล มธ รก จอาหาร ท ปโก สารบ ญ หน า 1/25 สารจากกรรมการผ จ ดการ คาน ยาม ประว ต บร ษ ท โครงสร างการจ ดการ 1. ร ปแบบองค ประกอบ 2. อานาจหน าท 2.1 อานาจหน าท คณะกรรมการบร ษ ท 2.2 อานาจหน าท คณะกรรมการบร หาร 2.3 อานาจหน าท กรรมการผ

More information

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม

การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม การจ ดทาแผนบร หารความเส ยง กรมส งเสร มว ฒนธรรม กระทรวงว ฒนธรรม ว ส ยท ศน : เป นองค การแห งความร และส งเสร มพล งการม ส วนร วมในการข บเคล อนงานว ฒนธรรมเพ อความภาคภ ม ใจในความเป นไทย ๑ ประเด นย ทธศาสตร เป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ หน า ๑๔ เล ม ๑๒๘ ตอนพ เศษ ๖๗ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการท องเท ยวแห งชาต เร อง แผนพ ฒนาการท องเท ยวแห งชาต พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห งพระราชบ ญญ ต

More information