เร ยบเร ยงโดย ดร. สมชาย ค มพ ล จาก พรธ ดา ว เช ยรป ญญา Company Logo

Size: px
Start display at page:

Download "เร ยบเร ยงโดย ดร. สมชาย ค มพ ล จาก พรธ ดา ว เช ยรป ญญา www.themegallery.com. Company Logo"

Transcription

1 เร ยบเร ยงโดย ดร. สมชาย ค มพ ล จาก พรธ ดา ว เช ยรป ญญา

2 ห วข อการบรรยาย ท าไมต องม การจ ดการความร แนวค ดพ นฐานเก ยวก บความร แนวค ดพ นฐานเก ยวก บการจ ดการความร Click to add Title การประย กต ใช การจ ดการความร ก บ การจ ดการความร ก บการบร หาร การบร หาร องค กรส วนท องถ น

3 ท าไมต องม การจ ดการความร เม อก าวเข าส ส งคมเศรษฐก จฐานความร ส งคมเศรษฐก จฐานความร... เราต องเร ยนร ให รวดเร วกว าค แข ง รวดเร วกว าค แข ง เร ยนร ท ส มพ นธ ก บการท างาน และสามารถปฏ บ ต งานได ด และม ประส ทธ ภาพมากย งข น

4 ผลกระทบจากการเปล ยนแปลงในระด บโลก องค กร และบ คคล การเปล ยนแปลงระด บโลก การเปล ยนแปลงระด บองค กร การเปล ยนแปลงระด บบ คคล

5 ท าไมต องม การจ ดการความร การเปล ยนแปลงในระด บโลก การเปล ยนผ านของส งคมโลก... จากส งคมเกษตรกรรม ส งคมอ ตสาหกรรม จากส งคมอ ตสาหกรรม ส งคมสารสนเทศ ส งคมสารสนเทศ ส งคมความร ความก าวหน าทางด านเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร แปลงความร ให เป นนว ตกรรม ส นค า และบร การใหม ๆ ให ความส าค ญก บการพ ฒนาทร พยากรมน ษย

6 ท าไมต องม การจ ดการความร การเปล ยนแปลงในระด บองค กร โลกของการท างานท เปล ยนแปลงไป งานไร ท กษะ เปล ยนเป น งานท ต องใช ความร การท างานท ซ าซากจ าเจ เปล ยนเป น งานสร างสรรค งานใครงานม น เปล ยนเป น ท มงาน งานตามหน าท เปล ยนเป น งานตามโครงการ งานท ใช ท กษะอย างเด ยว เปล ยนเป น งานท ใช ท กษะหลากหลาย อ านาจของห วหน า เปล ยนเป น อ านาจของล กค า การส งการจากเบ องบน เปล ยนเป น การประสานงานก บเพ อนร วมงาน องค กรข บเคล อนด วยคนท ม ความร คนท ม ความร (Knowledge workers) เก ดองค กรแห งการเร ยนร ซ งให ความส าค ญก บ การพ ฒนาศ กยภาพ ของมน ษย การเร ยนร และความร องค กรสมรรถนะส ง / องค กรอ จฉร ยะ

7 สภาพแวดล อมภายนอก ภายนอก ภาวะของการแข งข นท งในป จจ บ นและ อนาคต สภาพแวดล อมขององค กร สภาพแวดล อมภายใน ภายใน ความผ ดพลาดซ าๆ ในการท างานของ พน กงาน ความก าวหน าอย างรวดเร วของเทคโนโลย ความร อย ในต วพน กงาน กระแสการเปล ยนแปลงของเศรษฐก จและ ส งคมย คใหม องค กรม Best practices ความร เพ มข นเป น 2 เท า การเร ยนร ท เร ว จะท าให องค กรเก ดความได เปร ยบในการ แข งข น องค กรต องการผลงานท ด ข น เพ อให แน ใจว าทร พย ส นความร ได ม การ จ ดการอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

8 ท าไมต องม การจ ดการความร การเปล ยนแปลงในระด บบ คคล กระบวนการท างานท ม งเน น ค ณภาพ ความเป นเล ศ และการแข งข นในระด บโลก 1995 Nonaka The Knowledge Creation Company ใช กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management Processes) ในการท างาน

9 ท าไมต องม การจ ดการความร พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และ ว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ หมวด 3 มาตรา 11 ส วนราชการ ส วนราชการม หน าท ม หน าท พ ฒนา พ ฒนาความร ในส วนราชการเพ อให ม ล กษณะเป น องค กรแห งการเร ยนร อย างสม าเสมอ โดยต องร บร ร บร ข อม ลข าวสาร และ สามารถ ประมวลผล ความร ในด านต างๆ เพ อน ามา ประย กต ใช ในการปฏ บ ต ราชการได อย างถ กต องรวดเร วและเหมาะสมก บสถานการณ รวมท งต อง ส งเสร มและพ ฒนาความร ความสามารถ สร างว ส ยท ศน และปร บเปล ยน ท ศนคต ของข าราชการในส งก ดให เป นบ คลากรท ม ประส ทธ ภาพ และม การ เร ยนร ร วมก น ท งน เพ อประโยชน ในการปฏ บ ต ราชการของส วน ราชการของส วนราชการให ราชการให สอดคล องก บการบร หารราชการให เก ดผลส มฤทธ ตามพระราชกฤษฎ กา พระราชกฤษฎ กาน น

10 กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ม ต / ประเด นการประเม น น าหน ก (ร อยละ ม ต ท 1 ม ต ด านประส ทธ ผล ผลส าเร จตามแผนปฏ บ ต ราชการ (ระด บแผนกระทรวง / ระด บแผนกล มภารก จ และระด บกรม) Click to add Title ม ต ท 2 ม ต ด านค ณภาพการให บร การ 2.1 การเสร มสร างธรรมาภ บาล 2.2 ความพ งพอใจของผ ร บบร การ ร อยละ)

11 กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ม ต / ประเด นการประเม น น าหน ก (ร อยละ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ 3.1 การบร หารงบประมาณ 3.2 ประส ทธ ภาพของการใช พล งงาน 3.3 การร กษามาตรฐานระยะเวลาการให บร การ Click to add Title 3.4 การจ ดท าต นท นต อหน วย ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร 4.1 การบร หารจ ดการองค กร (PMQA) 4.2 การพ ฒนากฏหมาย ร อยละ)

12 ม ต ท 4 ม ต ด านการพ ฒนาองค กร 4.1 การบร หารจ ดการองค กร ต วช ว ดท 12 ระด บความส าเร จของการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ( ร อยละ 22) ต วช ว ดท 12.1 ระยะเวลาการส งรายงานการประเม นตนเอง การประเม นตนเอง (ร อยละ 1) ต วช ว ดท 12.2 ระด บความส าเร จเฉล ยถ วงน าหน กของความครบถ วนของการจ ดท า ความครบถ วนของการจ ดท า รายงานการประเม นตนเอง (ร อยละ 6) ต วช ว ดท 12.3 ผลคะแนนจาก จากรายงานการประเม นตนเองตามเกณฑ Click to add Title 7 หมวด (ร อยละ 15) 4.2 การพ ฒนากฏหมาย ต วช ว ดท 13 ระด บความส าเร จของการด าเน นการตามแผน พ ฒนากฏหมายของส วนราชการ ( ร อยละ 3)

13 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ - PMQA องค ประกอบหล กของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ 1. ล กษณะส าค ญขององค กร 2. เกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ( 7 หมวด) 2.1 ส วนท เป นกระบวนการ (หมวด 1-6) ม 3 กล มด งน กล มท 1 กล มการน าองค กร (หมวด 1-3: การน าองค กร การวางแผนเช ง ย ทธศาสตร และการให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย) กล มท 2 กล มพ นฐานของระบบ (หมวด 4: การว ด การว เคราะห และการจ ดการ Click to add Title ความร ) กล มท 3 กล มปฏ บ ต การ (หมวด 5-6: การม งเน นทร พยากรบ คคล และการจ ดการ กระบวนการ) 2.2 ส วนท เป นผลล พธ (หมวด 7) ม 4 ม ต ค อ ม ต ด านประส ทธ ผล ด านค ณภาพการให บร การ ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ และด านการพ ฒนาองค กร

14 การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ - PMQA ล กษณะส าค ญขององค กร: สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท าทาย 1.การน าองค กร 2.การวางแผนเช ง 5.การม งเน น ย ทธศาสตร ทร พยากรบ คคล Click to add Title 3.การให ความส าค ญก บ 6.การจ ดการ ผ ร บบร การและผ ม ส วนได กระบวนการ ส วนเส ย 7.ผลล พธ การด าเน นการ 4.การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร

15 การประเม นหมวด 4 (9) เอกสารหล กฐานท ส าค ญ 1. รายการองค ความร ท สน บสน นการด าเน นงานตามประเด น ย ทธศาสตร 2. แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) 3. รายช อ CKO และรายช อ KM Team 4. รายงานความก าวหน า Click (รอบ to add 6 เด อน Title 9 เด อน และ 12 เด อน) 5. หล กฐานแสดงผลการจ ดก จกรรมการจ ดการความร

16 แนวค ดของการประเม นผล ค าถามเพ อการประเม นหมวด 4 (9) ส วนราชการม ว ธ การอย างไรในการจ ดการความร ในเร อง การรวบรวมและถ ายทอดความร ของบ คลากรในส วนราชการ 2. การร บการถ ายทอดความร ท ม ประโยชน จากผ ร บบร การ ผ ม ส วนได ส วนเส ย และองค กรอ น Click to add Title 3. การแสวงหาและแลกเปล ยนว ธ การปฏ บ ต ท เป นเล ศ

17 แนวค ดของการประเม นผล การประเม นจากมาตรฐานท ก าหนด (Check List) 1. การว เคราะห กระบวนการ (ADLI) A (Approach) ม การบร หารจ ดการท เป นระบบแบบแผน D (Deployment) ม การน าไปใช อย างท วถ ง L (Learning) เก ดการเร ยนร Click to add Title I (Integration) บ รณาการเช อมโยงสอดคล องก น 2. การว เคราะห ผลล พธ (LeTCLi)

18 แนวค ดพ นฐานเก ยวก บความร แนวค ดพ นฐานเก ยวก บการจ ดการความร Click to add Title

19 ความหมายของความร ความเข าใจท ได ร บจากประสบการณ หร อจากการศ กษา ความสามารถในการท าให ข อม ลและสารสนเทศมาเป นการ กระท าท ม ประส ทธ ภาพได ส วนผสมของกรอบประสบการณ ค ณค า สารสนเทศ และ ความเช ยวชาญซ งจะเป นกรอบท ท าให เก ดประสบการณ และ ความร ใหม เข าด วยก น

20 ประเภทของความร ความร โดยน ย (Tacit Knowledge) ความร เฉพาะต วท เก ดจากประสบการณ การศ กษา การสนทนา การฝ กอบรม เจตคต ของแต ละบ คคล เป นความร บวกก บ สต ป ญญา และประสบการณ ความร ท ปรากฏช ดเจน (Explicit Knowledge) ความร ท ได ร บการถ ายทอดจากบ คคลออกมาใน ท ได ร บการถ ายทอดจากบ คคลออกมาในร ปของ ร ปของ การบ นท กในร ปแบบต างๆ ร ปแบบต างๆ ซ งก ค อสารสนเทศน นเอง ความร ท เก ดจากว ฒนธรรม (Culture Knowledge) ความร ท เก ดจากความเช อ ความศร ทธา ซ งเก ดจากผลสะท อน กล บของความร และสภาพแวดล อมขององค กร

21 การจ าแนกล กษณะของความร ความร หล ก (Core Knowledge) เป นความร ในระด บพ นฐานท ท กคนในองค กร ความร ในระด บพ นฐานท ท กคนในองค กรต องการหร อ ต องร ความร ในระด บก าวหน า (Advanced Knowledge) เป นความร ท ท าให องค กรไปส จ ดของการแข งข นได เป นความร ท ม ความเฉพาะเจาะจงซ งแตกต างจากค แข งข น ความร เช งนว ตกรรม (Innovative Knowledge) เป นความร ท จะท าให องค กรเป นผ น าทางการตลาดได

22 น ยามของการจ ดการความร การรวบรวมความร ท อย ในองค กรซ งกระจ ดกระจายอย ในต วคน หร อเอกสารมาพ ฒนาเป นองค ความร และม การถ ายทอด การถ ายทอดและ แบ งป นความร อย างเป นระบบเพ อให ท กคนในองค กรสามารถ เข าถ งความร และพ ฒนาตนเองให เป นผ ปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ

23 เป าหมายของการจ ดการความร พ ฒนาคน คนท ม ความร พ ฒนางาน พ ฒนาองค กร กระบวนการท างาน ท ม ค ณภาพ องค กรแห งการเร ยนร พ ฒนาส งคม ส งคมความร ความร

24 ขอบข ายของการจ ดการความร Management of Information Management = Objects = Explicit K. สาขาว ชาท เก ยวข อง ว ทยาการคอมพ วเตอร สารสนเทศศาสตร การร อปร บองค กร ระบบการจ ดการท เก ยวข อง ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ การจ ดการสารสนเทศ (IM) ระบบการวางแผนทร พยากรการผล ตของ องค กร(ERP / Logistic) ศ นย ความร (Knowledge Center) Management of People Management = Process = Tacit K. สาขาว ชาท เก ยวข อง ปร ชญา จ ตว ทยา ส งคมว ทยา ระบบการจ ดการท เก ยวข อง ระบบการจ ดการเก ยวก บล กค า ระบบการบร หารจ ดการทร พยากร มน ษย (HRM) ระบบการพ ฒนา ระบบการพ ฒนาทร พยากรมน ษย (HRD / e-learning / Web-based based training / Competency )

25 กระบวนการจ ดการความร การบ งช ความร / การก าหนดส งท ต องเร ยนร การสร างและแสวงหาความร การจ ดความร ให เป นระบบ การประมวลและกล นกรองความร การเข าถ งความร การแบ งป นความร การเร ยนร

26 ต วอย างกรณ ศ กษา การประย กต ใช การจ ดการความร การจ ดการความร ก บการบร หาร การบร หารองค กรส วนท องถ น Click to add Title การพ ฒนาคน การพ ฒนางาน

27 การบร หารองค กรส วนท องถ น การปกครองส วนท องถ น... เป นการปกครองท ร ฐบาลกลางให อ านาจหร อกระจายอ านาจ ไปให หน วยงานการปกครองท องถ นเพ อเป ดโอกาสให ประชาชน ในท องถ นได ม อ านาจในการปกครองร วมก น เป นผลมาจากความค ดของหล กการกระจายอ านาจ ซ งเป น ว ธ การท ร ฐบาลได มอบอ านาจหน าท บางอย างในการปกครอง และในการจ ดบร การสาธารณะให แก ท องถ นร บไปด าเน นงาน ด วยงบประมาณและเจ าหน าท ของตนเอง ท าให เป นการเป ด โอกาสให ประชาชนในท องถ นม ส วนร วมในการปกครองและ ด าเน นก จการในเร องท เก ยวก บท องถ นโดยเฉพาะตามท ได ร บ มอบหมาย

28 การบร หารองค กรส วนท องถ น ห วใจของการปกครองส วนท องถ น การปกครองส วนท องถ น... ม ความเป นอ สระในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบร หาร การบร หารงานบ คคล การเง นและการคล ง เน นการกระจายอ านาจ ให ความส าค ญก บการม ส วนร วมของประชาชน

29 การจ ดการความร เพ อการพ ฒนาคน: ป จเจกบ คคล ร (Know) ไม ร (Don t know) ม (Have) ร ว าม ความร ร ว าม ความร (แบ งป นความร แบ งป นความร ) ไม ร ว าม ความร ไม ร ว าม ความร (ถอดความร ถอดความร ) ไม ม (Don t Have) ช องว างของความร (Knowledge Gaps) ร ว าไม ม ความร ร ว าไม ม ความร (ค นหา / เก บรวบรวมความร ) ช องว างของความไม ร (Unknown Gaps) ไม ร ว าไม ม ความร ไม ร ว าไม ม ความร (พ ฒนาความร พ ฒนาความร )

30 การจ ดการความร เพ อการพ ฒนางาน ก จกรรม... การเร ยนร เพ อพ ฒนาการท างาน 1. การเร ยนร โดยการปฏ บ ต (Action Learning) 2. การว เคราะห ความผ ดพลาดจากการท างาน (Analyzing Mistakes) 3. การระดมสมองในการท างาน (Brainstorming) 4. การพ ฒนาระบบพ เล ยง (Coaching / Mentoring) 5. การหม นเว ยนการท างาน (Rotating jobs) 6. การพ ฒนาการท างานเช งโครงการ (Project work)

31 การจ ดการความร เพ อการพ ฒนางาน 7. การท างานเป นท ม (Team working) 8. การจ ดท าแฟ มผลงาน (Portfolios) 9. การท าส ญญาการเร ยนร (Learning Contracts) 10. การสร างว ส ยท ศน การเร ยนร (Visioning) 11. การม ท ปร กษาภายนอกองค กร (External Consultants) 12. การสร างเคร อข ายการท างาน (Networking)

32 ก จกรรมการจ ดการความร เป าหมายการจ ดการความร ก จกรรมการจ ดการความร การจ ดการความร พ ฒนางาน จ ดท าค ม อการท างาน จ ดท า Best Practices จ ดท า Lesson Learned พ ฒนาคน สร างเวท การแลกเปล ยนความร การเร ยนร และฝ กอบรม พ ฒนาฐานความร คล งความร (Knowledge Asset) กรณ ศ กษา (Case-based) การปฏ บ ต ท เป นเล ศ (Best Practice) บทเร ยนการเร ยนร (Lesson learned) แนวทางการแก ป ญหาในการท างาน (Solution-based) ท าเน ยบผ เช ยวชาญ (Expert)

33 ป จจ ยแห งความส าเร จของการจ ดการความร 1. ผ น าท กระด บเห นความส าค ญและให การสน บสน นอย างจร งจ งและต อเน อง น อง 2. ม แผนการจ ดการความร ท ช ดเจน ท กคนสามารถร บร และเข าใจถ งเป าหมาย ได ตรงก น 3. ม การน าแผนไปปฏ บ ต ในท กระด บของหน วยงาน 4. ท าให แผนการจ ดการความร ฝ งอย ในเน องานประจ า 5. ความม งม นต อความส าเร จของการจ ดการความร ท กระด บ 6. ม การส อสารความร ในบรรยากาศท เป นม ตร เป ดเผย โปร งใส และไว วางใจ ซ งก นและก น 7. ม การต ดตามและประเม นผลการจ ดการความร อย างต อเน องและสม าเสมอ 8. การม ท มการจ ดการความร ท เข มแข ง

34 ผลล พธ ท ได จากการจ ดการความร ท นมน ษย ผลล พธ ของ การจ ดการ ความร ท นองค กร ท นทางส งคม ทร พย ส นความร

35 การจ ดการความร : แนวค ดเช งบ รณาการ การพ ฒนาทร พยากรมน ษย Adult Learning กระบวนการ จ ดการความร Human Performance Technology การเร ยนร เทคโนโลย สารสนเทศ องค การแห งการเร ยนร และการส อสาร

36 เอกสารอ างอ ง (Selected Reference) ดร.จ ร ชฌา ว เช ยรป ญญา (2551). การจ ดการความร ก บการบร หารองค กรส วนท องถ น สาขาว ชาการจ ดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยร งส ต ห องประช มเทศบาลนครเช ยงใหม ว นท 15 ก มภาพ นธ 2551

37

น กทร พยากรบ คคลก บการจ ดการความร

น กทร พยากรบ คคลก บการจ ดการความร น กทร พยากรบ คคลก บการจ ดการความร ศ วพร ภมรประว ต น กทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน การเปล ยนแปลงอย างรวดเร วของส งคมโลก จนมาถ งส งคมเศรษฐก จฐานความร ในป จจ บ น ซ งม ภาวะการแข งข นท เพ มส งข น ความก าวหน าอย

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กล มพ ฒนาระบบบร หาร (กพร.) กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า การบร หารจ ดการภาคร ฐในป จจ บ นได ย ดหล กการบร หารก

More information

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒

แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ แผนการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะกรรมการบร หารจ ดการความร (Knowledge Management: KM) ส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท ๑ บร บทของส าน กงานเลขาธ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) 1 แนวค ดและความเป นมาของการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ การบร หารจ ดการบ านเม องท ด เป นหล กการบร หารท ได ร บการตราข นเป นกฎหมาย ด งท ปรากฏใน พระราชบ ญญ ต

More information

Knowledge Management

Knowledge Management Knowledge Management 1 พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การ บร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วน ราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค การแห งการเร ยนร อย าง สม าเสมอ

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กรมค มครองส ทธ และเสร ภาพ กระทรวงย ต ธรรม เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร

ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร ค ม อการจ ดท าแผนการจ ดการความร โครงการพ ฒนาส วนราชการ ให เป นองค กรแห งการเร ยนร และการจ ดการความร ในส วนราชการ โดย ส าน กงาน ก.พ.ร. และสถาบ นเพ มผลผล ตแห งชาต ค ม อการจ ดการความร : จากทฤษฎ ส การปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 แผนการจ ดการความร คณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 พฤศจ กายน 2554 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า ส บเน องจากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ

More information

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O<

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< ท มาของ PMQA PMQA ย อมาจาก Public Sector Management Quality Award ภาษาไทยเร ยกว า รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ซ งประเทศไทยโดยส าน กงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ

นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ ป งบประมาณ 2552 ค าน า นโยบายก าก บด แลองค การท ด จ งหว ดกาฬส นธ เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และพระราชกฤษฎ กาว าด

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ.

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action plan) ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา KM Action Plan แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร (KM Action Plan) ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ค าน

More information

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA)

แนวทางการตรวจประเม นต วช ว ดเร อง การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด 2 การวางแผนเช งย ทธศาสตร การถ ายทอดต วช ว ดและเป าหมายของระด บองค กรส ระด บบ คคล-IPA การบร หารความเส ยง-RM หมวด 4 การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร การจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ-IT การจ ดการความร

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ของ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 ของ ขององค การบร หารส วนต าบลถ ารงค อ าเภอบ านลาด จ งหว ดเพชรบ ร 2 ค าน า ตามประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบลจ งหว ดเพชรบ ร เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก

More information

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557

(ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 (ร าง) แผนการจ ดการความร คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2557 ค าน า จากพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ

More information

แผนบร หารจ ดการความร ของ สตน.ทบ.

แผนบร หารจ ดการความร ของ สตน.ทบ. แผนบร หารจ ดการความร ของ สตน.ทบ. ก มภาพ นธ 2554 คานา จากการว ว ฒนาการของส งคมโลกเข าส ย คแห งการเร ยนร ท ไร พรมแดน ทาให เก ด แนวความค ด และทฤษฎ ทางว ชาการใหม ๆ ข น รวมท งการน าเอาเทคโนโลย เข ามาบร หารจ

More information

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด

แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด แผนแม บท การจ ดการความร ส าน กงานอ ยการส งส ด พ.ศ. 2552 2561 ค าน า จากการว ว ฒนาการของส งคมโลกเข าส ย คแห งการเร ยนร ท ไร พรมแดนท าให เก ดแนวความค ด และทฤษฎ ทางว ชาการใหม ๆ ข น รวมท งการน าเอาเทคโนโลย

More information

กรมทร พยากรน า 27 มกราคม 2554 1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

กรมทร พยากรน า 27 มกราคม 2554 1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ P M Q A กรมทร พยากรน า 27 มกราคม 2554 1. ภาพรวมการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ 2 TQM : Framework PMQA Model P. ล กษณะส าค ญขององค กร สภาพแวดล อม ความส มพ นธ และความท

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การจ ดองค ความร ในองค กร

การจ ดองค ความร ในองค กร การจ ดองค ความร ในองค กร ความหมายของ "การจ ดการความร " (Knowledge Management: KM) การจ ดการความร หร อ KM ซ งท ย อมาจากคาว า Knowledge Management ค อ การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในส วนราชการซ งกระจ ดกระจายอย

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

ความหมายของ "การจ ดการความร " (Knowledge Management: KM)

ความหมายของ การจ ดการความร  (Knowledge Management: KM) ความหมายของ "การจ ดการความร " (Knowledge Management: KM) การจ ดการความร หร อ KM ซ งท ย อมาจากค าว า Knowledge Management ค อ การรวบรวมองค ความร ท ม อย ในส วนราชการซ งกระจ ดกระจายอย ในต วบ คคลหร อเอกสาร

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information