ส วนท 1 บทน า

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 1 บทน า -----------------------------------------"

Transcription

1 -- ส วนท บทน า ความเป นมาของโปรแกรม โปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล Recycle Bank v.0 เป นโปรแกรมท พ ฒนาข น เป นโปรแกรมช ดทดลองใช งานส าหร บการ บร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ลในโรงเร ยน เพ อให ม การจ ดเก บข อม ลใน เช งสถ ต อย างเป นระบบท ง ายต อการส บค น ช วยลดการดาเน นงานด านระบบ เอกสาร ซ งคาดหว งว าโปรแกรมด งกล าวจะสามารถใช เป นเคร องม อท ใช ใน การบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ลได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป การพ ฒนาโปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ลใน โรงเร ยน เป นส วนหน งของก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพธนาคารขยะร ไซเค ลใน โรงเร ยน โครงการพ ฒนาศ กยภาพในการจ ดการขยะแบบครบวงจร ภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 553 ท งน ส าน กงาน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดอ ดรธาน ได พ ฒนาโปรแกรมข น พร อมก บจ ดฝ กอบรมการใช งานโปรแกรม และแจกโปรแกรมช ดทดลองใช ให ก บสถานศ กษาท สม ครเข าร วมก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพธนาคารขยะร ไซเค ล ในโรงเร ยน ซ งส าน กงานฯ จะรวบรวมประเด นป ญหา ข อผ ดพลาดจากการ ทางานของระบบ ตลอดจนข อค ดเห น / ข อเสนอแนะ ต างๆ มาใช ปร บปร ง ความสามารถการทางานของโปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะ ร ไซเค ล เพ อให สามารถตอบสนองความต องการในการใช งานของผ ใช ได อย างเหมาะสมต อไป

2 --. ความต องการของระบบ โปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล (Recycle Bank.0) เป นโปรแกรมท พ ฒนาข นจากโปรแกรม Microsoft visual Basic โดย ทางานบนระบบปฏ บ ต การ Windows เคร องคอมพ วเตอร ท จะสามารถต ดต ง โปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล (Recycle Bank.0) จะต องม ค ณสมบ ต ด งน.. ค ณสมบ ต ด าน Hardware (เคร องคอมพ วเตอร ) () เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ก บโปรแกรมระบบบร หารจ ดการ ธนาคารขยะร ไซเค ลควรม พ นท ว างของฮาร ดด สก Drive C:\ อย างน อย 300 MB และพ นท ว าง Drive D:\ อย างน อย 00 MB โดยจาเป นต องม Drive D:\ เน องจากโปรแกรมด งกล าวจะจ ดเก บข อม ลลงใน Drive D:\ () ม ความเร วของ ซ พ ย ไม ต ากว า GHz และม หน วยความจา (RAM) ไม ต ากว า 56 MB (ท เหมาะสมควรม ความจา RAM อย างน อย 5 MB ข นไป.. ค ณสมบ ต ด าน Software เคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานก บโปรแกรมด งกล าวจะต อง ต ดต งโปรแกรมท สน บสน นการทางานของระบบ ได แก () โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP () โปรแกรม Microsoft Office 003 ร นท ม โปรแกรม Microsoft Access (โดยท วไปม กจะเป นร น Microsoft Office Professional 003)

3 -3- ส วนท การต ดต งโปรแกรมระบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล อ ปกรณ ท ใช ในการต ดต งโปรแกรม เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการต ดต งโปรแกรม สามารถใช งานได ท ง เคร องคอมพ วเตอร แบบต งโต ะ (Personal Computer) และแบบ Note Book โดยทาการต ดต งผ านอ ปกรณ CD-ROM หร อ DVD-ROM ท งน หาก คอมพ วเตอร ท ใช งานไม ม CD-ROM หร อ DVD-ROM ก สามารถค ดลอกไฟล ต ดต งในแผ นโปรแกรมจ ดเก บในอ ปกรณ USB Flash Drive ก อนนาไปต ดต ง ในเคร องคอมพ วเตอร. การต ดต งโปรแกรม.. การต ดต ง Driver ในการต ดต งโปรแกรม Recycle Bank v.0 ให ทาการต ดต ง Driver ก อนตามข นตอน ด งน () ใส แผ น CD ต ดต งโปรแกรมเข าไปในเคร องอ าน CD/DVD-ROM ของคอมพ วเตอร ภายในแผ นจะพบ Folder ช อ Recycle Bank Setup จากน นให เข าไปใน folder ช อ Recycle Bank Setup ตามภาพ

4 -4- () เม อเข าไปใน folder ช อ Recycle Bank Setup แล วจะเห น ว าม folder ย อย ช อ driver และ setup ให เข าไปใน folder ช อ driver (3) ภายใน folder ช อ setup ให double Click ไฟล ช อ setup (4) รอส กคร จะพบข อความต อนร บตามภาพ ให Click ป ม OK

5 -5- (5) เม อเข าส หน าจอตามภาพให Click ท ร ป (6) จากน นให Click ท ป ม Continue (7) เม อต ดต ง driver เสร จเร ยบร อยแล วจะปรากฏข อความ ตามภาพ แล ว Click ป ม OK

6 -6-.. การต ดต งโปรแกรม Recycle Bank v.0 () เป ดแผ น CD ต ดต งโปรแกรม แล วเข าไปใน Folder ช อ Recycle Bank Setup () เม อเข าไปใน folder ช อ Recycle Bank Setup จะพบ folder ย อย folder ช อ driver และ setup ให เข าไปใน folder ช อ setup (3) จากน นจะพบไฟล ช อ Setup ให Double Click ไฟล ช อ setup

7 -7- (4) เม อเข าส หน าจอตามภาพให Click ป ม Next 3 4 (5) เม อเข าส หน าจอตามภาพให Click ป ม Install

8 Click ป ม Finish -8- (6) เม อต ดต งโปรแกรมเสร จจะพบหน าจอตามภาพ แล วให

9 -9- ส วนท 3 การใช งานโปรแกรม การเป ดโปรแกรม เม อต ดต งโปรแกรมเสร จแล วจะสามารถเป ดโปรแกรมได ว ธ การ โดยอาจจะ Double click ไอคอนท หน าจอ หร ออาจเป ดจาก start menu จากน นให Click ป ม เข าส ระบบ

10 -0- ในการเข าใช งานโปรแกรมท กคร งผ ใช จะต องม ช อผ ใช งาน และ รห สผ าน ซ งจะต องลงช อใช งานก อนท กคร งเพ อความปลอดภ ยของข อม ล ในระบบ โดยการเป ดโปรแกรมคร งแรกน น จะกาหนด ช อผ ใช งาน ค อ admin และ รห สผ าน ค อ admin เช นเด ยวก น เม อกรอกช อผ ใช และรห สผ าน แล วให Click ป ม ตกลง เม อเข าส โปรแกรมแล วจะพบหน าจอด งภาพ 3. การเปล ยนช อผ ใช งานและรห สผ าน เพ อความปลอดภ ยในการใช งาน เม อต ดต งโปรแกรมเสร จแล วควรทา การเปล ยนช อผ ใช งานและรห สผ าน เพ อป องก นม ให ผ อ นท ไม เก ยวข องมาเป ด โปรแกรมและแก ไขข อม ล โดยสามารถดาเน นการได ด งน

11 จากหน าจอลงช อใช งาน ให กรอกช อผ ใช งานและรห สผ าน ใน กรณ ท เปล ยนช อผ ใช งานและรห สผ านคร งแรก ให กรอกช อผ ใช งานค อ admin และรห สผ านค อ admin จากน นให Click ป ม เปล ยนรห สผ าน 3.. เม อ Click ป ม เปล ยนรห สผ าน จะพบหน าจอให กรอกช อ ผ ใช งานใหม และรห สผ านใหม ตามภาพ 3..3 กรอกช อผ ใช และรห สผ านใหม โดยสามารถกาหนดข นเองได 3..3 จากน นจะพบข อความแจ งว า การเปล ยนรห สผ านเสร จ สมบ รณ แล ว โดยหากจะเป ดโปรแกรมให Click ป ม Yes หากต องการออก จากโปรแกรมให Click ป ม No

12 การปร บต งค าการทางานของระบบ เพ อให โปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ลสามารถ ทางานได อย างสอดคล องก บสภาพการดาเน นงานจร งของแต ละโรงเร ยน หล งจากท ต ดต งโปรแกรมเสร จแล ว ก อนใช งานโปรแกรมจ งจาเป นต อง ปร บต งค าการทางานของระบบก อนเสมอ โดยให Click ป ม ปร บต งค า จาก Tool bar ด านบนส ดของหน าจอทางานหล ก ด งน จากน นจะเข าส หน าจอการปร บต งค าการทางานของระบบ ตามภาพ 3.3. แก ไขข อม ลท วไปของโรงเร ยน จากหน าจอปร บต งค า ให Click ป ม จ ดการข อม ลโรงเร ยน

13 -3- จากน น ให Click ป ม แก ไข ในส วนข อม ลท วไป เม อแก ไขข อม ลช อโรงเร ยนและท อย แล ว Click ป ม บ นท ก 3.3. การแก ไขข อม ลอาเภอและจ งหว ด จากหน าจอปร บต งค า ให Click ป ม จ ดการข อม ลอาเภอ จ งหว ด

14 -4- หล งจากต ดต งโปรแกรมเสร จ ระบบจะกาหนดช อจ งหว ด เป นจ งหว ดอ ดรธาน ท งน หากโรงเร ยนม ท ต งอย ในจ งหว ดอ นให Click ป ม แก ไข เพ อแก ไขข อม ลช อจ งหว ด เม อแก ไขข อม ลช อจ งหว ดแล วให Click ป ม บ นท ก

15 -5- การเพ มช ออาเภอ ให เพ มเฉพาะอาเภอท เป นท อย ของสมาช ก ธนาคารขยะ ซ งบางโรงเร ยนอาจม น กเร ยนท มาจากอาเภอเด ยว ในขณะท บาง โรงเร ยนอาจม น กเร ยนจากหลายอาเภอ ทาการเพ มช ออาเภอจากหน าจอปร บต งค าโดย Click ป ม เพ ม ในส วนของข อม ลอาเภอ จากน นให พ มพ ช ออาเภอ แล ว Click ป ม บ นท ก

16 -6- การเพ มช อตาบล (ควรเพ มช ออาเภอก อนเสมอ) โดยให เพ ม ช อเฉพาะตาบลซ งเป นท อย ของสมาช กธนาคารขยะร ไซเค ล ได แก น กเร ยน และบ คลากรของโรงเร ยนน นๆ การเพ มช อตาบลจากหน าจอปร บต งค า ให Click ป ม เพ ม ในส วนของข อม ลตาบล อาเภอ จากน นให เล อกช ออาเภอโดย Click ป มเล อกท อย ท ายช องช อ จากน นจะปรากฏรายช ออาเภอในกล องข อความตามภาพ ให click เล อกช ออาเภอ แล ว Click ป ม ตกลง

17 -7- จากน นให กรอกช อตาบล แล ว Click ป ม บ นท ก การจ ดการข อม ลห องเร ยน การจ ดการข อม ลห องเร ยน เพ อให สอดคล องก บสภาพของ แต ละโรงเร ยน ได แก ระด บช น และห องเร ยน ท งน บางโรงเร ยนอาจม เฉพาะ ระด บช นประถมศ กษา บางโรงเร ยนม เฉพาะระด บม ธยมศ กษา ในขณะท บาง โรงเร ยนม ท ง ระด บ รวมท งสถานศ กษาอ นๆ ท อาจม การแบ งระด บช นเร ยน เป นระด บอาช วศ กษา และอ ดมศ กษา เป นต น การจ ดการข อม ลห องเร ยนจาก หน าจอปร บต งค า ให Click ป ม จ ดการข อม ลห องเร ยน โปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล ได กาหนดระด บช นเร ยนมาให อ ตโนม ต ระด บ ได แก ระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษา ซ งผ ใช งานสามารถ เพ ม ลบ และแก ไข ระด บช นได ด งน

18 เพ มช อระด บช นเร ยน โดยการ Click ป ม เพ ม จากน นพ มพ ช อระด บช นเร ยน แล ว Click ป ม บ นท ก ลบช อระด บช นเร ยน โดยการเล อกช อระด บช นเร ยน ท ต องการจะลบ แล ว Click ป ม ลบ แก ไขช อระด บช นเร ยน โดยการเล อกช อระด บช น เร ยนท ต องการแก ไข แล ว Click ป ม แก ไข จากน นพ มพ แก ไขช อระด บช น เร ยน แล ว Click ป ม บ นท ก 4 3

19 การเพ มช อห องเร ยน การเพ มช อห องเร ยน ควรจะม ข อม ลระด บช นเร ยน ในโปรแกรมก อเสมอ เราสามารถเพ มช อห องเร ยนโดยการเล อกระด บช นเร ยน ให Click ป มท อย ท ายช องช อระด บช นเร ยน ตามภาพ จากน นจะพบกล องข อความให เล อกระด บช นเร ยน ท ต องการเพ มช อห อง ให Click เล อกระด บช นเร ยน แล ว Click ป ม ตกลง Click ป ม บ นท ก จากน นให พ มพ ช อห องเร ยนท ต องการเพ ม แล ว

20 -0- ส วนการลบ และแก ไขข อม ลช อห องเร ยนสามารถ ดาเน นการได ในล กษณะเช นเด ยวก นก บการลบ และแก ไขข อม ลระด บช น เร ยน 3.4 การกาหนดประเภทและราคาของขยะร ไซเค ล โปรแกรม Recycle Bank v.0 ออกแบบมาเพ อให ผ ใช งาน สามารถกาหนดประเภท และราคาของขยะร ไซเค ลท ร บฝากจากสมาช ก เพ อให สอดคล องก บสภาพการใช งานจร งของแต ละโรงเร ยนท อาจม การ จาแนกประเภทและราคาของขยะร ไซเค ลแตกต างก นไป การกาหนดประเภทและราคาขยะร ไซเค ลท ร บฝาก สามารถ ดาเน นการได โดย Click เมน Tool bar ด านบนส ดท ป ม ประเภท-ราคา 3.4. การกาหนดประเภทของขยะร ไซเค ลท ร บฝาก ให Click ป ม กาหนดประเภท แล ว Click ป ม เพ ม

21 -- จากน น โปรแกรมจากาหนดรห สประเภทให อ ตโนม ต ให พ มพ ช อประเภท และกาหนดส ญล กษณ ประเภท แล ว Click ป ม บ นท ก 3 จากน น โปรแกรมจะแจ งให ย นย นการบ นท กข อม ลประเภท หากต องการย นย นการบ นท กให Click ป ม ตกลง หากไม ต องการบ นท กให Click ป ม ยกเล ก *หมายเหต * ประเภทขยะ หมายถ ง ช อหมวดหร อช อกล ม ของขยะร ไซเค ลท จาแนกข นตามความเหมาะสม เช น กระดาษ, พลาสต ก, โลหะ เป นต น ส วนส ญล กษณ ควรกาหนดเป นอ กษรภาษาอ งกฤษท ม ต วย อ สอดคล องก บประเภทของขยะเพ อให จดจาได ง าย เช น ประเภทพลาสต ก กาหนด ส ญล กษณ เป น PL ซ งมาจาก Plastic เป นต น 3.4. การกาหนดชน ดและราคา เป นการกาหนดชน ดของขยะขยะ ร ไซเค ลท จะร บฝากอย างละเอ ยดภายใต ประเภทหร อหมวดต างๆ ท จาแนกไว ใน ข อ 3.4. ซ งการทางานในส วนน จะให ผ ใช งานกาหนดหน วยท ร บซ อ เช น ก โลกร ม, ใบ รวมท งกาหนดราคาต อหน วยของขยะร ไซเค ลแต ละชน ดด วย

22 -- การกาหนดชน ดและราคาจากหน าจอ ประเภท-ราคา ให Click ป ม กาหนดชน ดและราคา จากน นจะต องเล อกประเภทก อน โดยการ Click ป มท ายช องประเภท เล อกช อประเภท (ซ งต องพ จารณาก อนว าชน ดของขยะท จะ เพ มเข าระบบน นควรจ ดอย ในประเภทไหน หากไม พบประเภทท เหมาะสม จะต องไปทาการเพ มประเภทตามข อ 3.4. ก อน) จากน น Click ป ม ตกลง

23 -3- จะเห นว าข อม ลช อประเภทและรห สชน ดโปรแกรมจะ ค ดลอกมาใส ในช องข อม ลโดยอ ตโนม ต จากน นให กรอก ชน ด, หน วยท ร บ ซ อ และราคาต อหน วย แล ว Click ป ม บ นท ก จากน นให ย นย นการบ นท กข อม ล โดย Click ป ม ตกลง 3.5 การเป ดบ ญช (ร บสม ครสมาช ก) ทาการเป ดบ ญช (ร บสม ครสมาช กใหม ) โดย Click ท Tool bar ด าน บนส ดของหน าจอทางานหล ก ป ม เป ดบ ญช ตามภาพ

24 -4- จากน นให Click ป ม เป ดบ ญช ท ด านล างส ดของหน า จากน นให Click เล อกประเภทสมาช ก โดยโปรแกรมท ออกแบบมา สามารถเป นสมาช กธนาคารขยะได ท งน กเร ยน บ คลากรของโรงเร ยน และ บ คคลภายนอก

25 -5- การกรอกข อม ลในหน าน ให กรอกเฉพาะในช องกรอกข อม ล เฉพาะในช องส เหล องเท าน น (ช องส เทาโปรแกรมจะกรอกให เอง) การกรอกข อม ลบางช องท ม ป มให Click เล อก (ม ล กษณะเป นป ม เล กๆ ท ายช องข อม ล) การกรอกข อม ลในล กษณะน ผ ใช งานไม สามารถกรอกลงช องข อม ลได โดยตรง แต จะให Click ป มเล อกรายการข อม ล เพ อเร ยกข อม ลมาให ผ ใช เล อก ท งน เพ อเป นการป องก นความผ ดพลาดจากการ กรอกข อม ลน นเอง การกรอกข อม ลท ให Click ป มเล อกรายการ เช น คาคาหน าช อ ให Click ป มท อย ต ดก บช องคานาหน าช อ จากน น เล อกรายการคานาหน าช อ แล ว Click ป ม ตกลง

26 -6- หล งจากกรอกข อม ลครบถ วนแล ว Click ป ม บ นท ก จากน น โปรแกรมจะให ตอบย นย นการบ นท กข อม ล ให Click ป ม ตกลง 3.6 การจ ดการข อม ลสมาช ก ในส วนของการจ ดการข อม ลสมาช ก จะใช สาหร บตรวจสอบ ส บค น และแก ไขข อม ลสมาช กธนาคารขยะ โดย Click ท Tool Bar ของหน าจอ ทางานหล ก ป ม สมาช ก 3.6. การส บค นข อม ลสมาช ก ในกรณ ท ม สมาช กธนาคารขยะเป น จานวนมาก การส บค นข อม ลจะสมาช กจะเป นประโยชน อย างย งในการค นหา ข อม ลสมาช กโดยรวดเร ว เพ อเข าไปจ ดการข อม ล ซ งสามารถทาได ด งน

27 -7- การส บค นข อม ลสมาช ก สามารถส บค นได จากท งจากรห สสมาช ก และช อของสมาช ก ตามข นตอน ด งน () Click เล อกว ธ การส บค น (เล อกค นจากรห ส หร อจากช อ) () กรอกคาส บค น โดยไม จาเป นต องกรอกให ครบท งหมด เช น ต องการส บค นข อม ลของนายว ช ย เพ ยงแค กรอกคาส บค น ว ก จะสามารถ ดาเน นการได เช นเด ยวก น (3) Click ป ม ค น ท งน การส บค นข อม ลตามรห สสมาช กก ดาเน นการโดยว ธ การเด ยวก น การแก ไขข อม ลสมาช ก กรณ ท ธนาคารขยะม สมาช กจานวนมาก การแก ไขข อม ล สมาช กอาจจาเป นต องส บค นข อม ลตามว ธ การในข อ 3.6. ก อน จากน นจ ง แก ไขข อม ลสมาช กโดยให เล อกรายการข อม ลท จะแก ไข โดยการ Click รายการในตารางข อม ลสมาช ก จากน นจะส งเกตเห นว าข อม ลสมาช กรายน น จะปรากฏในส วนของข อม ลสมาช ก และท อย สมาช กด านขวา

28 -8- จากน น Click ป ม แก ไข แล วทาการแก ไขข อม ลท ต องการ จากน น Click ป ม บ นท ก แก ไขข อม ล 3

29 การฝาก การฝากจะสามารถดาเน นการได จะต องม การ ปร บต งค าการทางาน ของระบบ เป ดบ ญช กาหนดประเภทและชน ดของขยะท ร บฝากก อนเสมอ และเม อทาตามข นตอนด งกล าว สามารถทารายการฝากโดย Click ท Tool Bar ของหน าจอทางานหล ก ป ม ฝาก จากน นให ส บค นข อม ลสมาช กท ต องการทารายการฝาก แล ว Click เล อกรายการสมาช กในตารางข อม ลสมาช ก แล ว Click ป ม ทารายการฝาก จากน นเล อกประเภทขยะร ไซเค ล แล ว Click ป ม ตกลง

30 -30- จากน น Click เล อกชน ดของขยะ แล ว Click ป ม ตกลง จะแสดงหน าจอให กรอกจานวนท ฝาก กรอกจานวนท ฝากแล ว Click ป ม บ นท ก โปรแกรมจะให ตอบย นย นการฝาก หากย นย น Click ป ม ตกลง

31 -3- จากน นจะกล บเข าส หน าจอตามภาพ ในกรณ ท สมาช กรายเด มต องการ ฝากเพ ม ให Click ป ม ฝากเพ ม (แต ถ าหากต องการฝากรายการเด ยวก ให Click ป ม จบการฝาก ) ในกรณ ต วอย างน ทาการฝากเพ ม โปรแกรมก จะให เล อกประเภท แล ว เล อกชน ดขยะขยะร ไซเค ลท จะฝากในข นตอนเด ยวก นก บการฝากคร งแรก 3 จากน นให กรอกจานวนขาย แล ว Click ป ม บ นท ก ย นย นการบ นท ก Click ป ม ตกลง 4

32 -3- เม อสมาช กรายน นๆ ฝากขยะร ไซเค ลครบแล ว ให Click ป ม จบการฝาก จากน นโปรแกรมจะทาเอกสารสร ปการฝาก ซ งสามารถส งพ มพ ได Click ป ดหน าน 3.8 การถอนเง น จากเมน Tool bar ของหน าจอทางานหล ก ให Click ป ม ถอน

33 -33- การถอนเง นจากธนาคารให เล อกรายการข อม ลสมาช กท ต องการถอน เง น ซ งในกรณ ท ม สมาช กเป นจานวนมากจาต องทาการส บค นข อม ลสมาช ก ก อน แล วจ งเล อกรายการสมาช กท ต องการถอนเง น จากน นให Click ป ม ถอน โปรแกรมจะให กรอกจานวนเง นท ต องการถอน กรอกจานวนเง นท จะถอน แล ว Click ป ม ตกลง จากน น Click ป ม ตกลง เพ อย นย นการถอนเง น

34 -34- จะเห นว าม การปร บลดยอดเง นคงเหล อในบ ญช แล ว 3.9 การป ดบ ญช จากเมน Tool bar ให Click ป ม ป ดบ ญช จากน นให เล อกรายการข อม ลสมาช กท ต องการป ดบ ญช ซ งในกรณ ท ม สมาช กเป นจานวนมากจาต องทาการส บค นข อม ลสมาช กก อน แล วจ งเล อก รายการสมาช กท ต องการป ดบ ญช จากน นให Click ป ม ป ดบ ญช

35 -35- Click ป ม ตกลง เพ อย นย นการป ดบ ญช ระบบแล ว ซ งจะเห นว ารายการข อม ลสมาช กท ป ดบ ญช ถ กลบออกจาก 3.0 รายร บ-รายจ าย รายร บ รายจ าย หมายถ งท งรายร บและรายจ ายของก จการธนาคาร ขยะร ไซเค ล เช น การร บเง นบร จาค, เง นท ได จากการนาขยะร ไซเค ลไปขาย ให ก บแหล งร บซ อ ถ อว าเป นรายร บของธนาคาร การจ ายเง นซ อว สด ส าน กงาน/อ ปกรณ ต างๆ การจ ายเง นค าตอบแทน (ถ าม ) รวมท งการจ ายเง น ให ก บสมาช กท มาถอนเง นหร อป ดบ ญช เหล าน ถ อว าเป นรายจ ายของธนาคาร ขยะร ไซเค ล ซ งจะต องกรอกข อม ลลงในโปรแกรม ท งน สาหร บการถอนเง น และการป ดบ ญช ของสมาช กแต ละรายน น โปรแกรมจะบ นท กข อม ลลงใน ส วนของรายจ ายอ ตโนม ต ด งน น ในส วนน จ งให ผ ใช งาน กรอกข อม ลเข าระบบเฉพาะรายการท เป นรายร บและรายจ าย แต ไม รวมถ งการถอนเง นและการป ดบ ญช ของสมาช ก (ไม ต องนารายการถอนเง นและป ดบ ญช มากรอกในส วนน )

36 -36- การกรอกข อม ลรายร บ รายจ าย จากเมน Tool bar ของหน าจอ ทางานหล ก ให Click ป ม รายร บ-จ าย 3.0. การลงรายร บ การลงรายร บ ให Click เล อก option button รายร บ จากน น Click ป มเล อกว นท Click เล อกว นท โดยให เล อกว นท ร บเง น

37 -37- จากน นกรอกรายการท เป นรายร บ และจานวนเง น แล ว Click ป ม บ นท ก 3 Click ป ม ตกลง เพ อย นย นการบ นท กข อม ล Note: การเล อกว นท -เด อน-ป Click เล อกเปล ยนเด อน Click เล อกว นท ในปฏ ท น Click เล อกเปล ยนป

38 การลงรายจ าย การลงรายจ าย ให Click เล อก option button รายจ าย จากน นให เล อกว นท เด อน ป โดย Click ป มเล อกว นท Click เล อกว นท โดยเล อกว นท จ ายเง นในรายการน นๆ

39 -39- กรอกรายละเอ ยดรายการ(รายจ าย) และจานวนเง น แล ว Click ป ม บ นท ก Click ป ม ตกลง เพ อย นย นการบ นท กข อม ล 3. รายงาน การด รายงานต างๆ จากเมน ท ลบาร หน าจอหล ก ให Click ป ม รายงาน 3.. สถ ต ปร มาณขยะ Click ป ม สถ ต ปร มาณขยะ

40 -40- เล อกว นท ท ต องการด รายงาน แล ว Click ป ม แสดงข อม ล เล อกน น ผลท ได จะแสดงข อม ลสถ ต ปร มาณขยะแยกประเภทในว นท หากต องการด ข อม ลสถ ต รายเด อนให Click ป ม สถ ต ราย เด อน ระบบจะแสดงข อม ลสถ ต ปร มาณขยะแยกประเภทรายเด อน (เด อนของ ว นท เล อกไว หากต องการเปล ยนเด อนให เล อกว นท ใหม เป นว นใดก ได ใน เด อนท ต องการ)

41 -4- ในทานองเด ยวก น หากต องการด ข อม ลสถ ต รายป ให Click ป ม สถ ต รายป ระบบจะแสดงข อม ลสถ ต ปร มาณขยะแยกประเภทรายป (ป ของว นท เล อกไว หากต องการเปล ยนป ให เล อกว นท ใหม เป นว นใดก ได ในป ท ต องการ) ต วอย างท แสดงให ด น น จะเห นว าสถ ต ปร มาณขยะรายว น รายเด อน และรายป เป นข อม ลเด ยวก น ท งน เน องจากได ทดลองกรอกข อม ลการฝาก เพ ยงว นเด ยว

42 ทะเบ ยนค มเจ าหน Click ป ม ทะเบ ยนค มเจ าหน โปรแกรมจะแสดงข อม ลสมาช กท ม เง นฝากในบ ญช 3..3 สม ดเง นสด Click ป ม สม ดเง นสด จากน นให เล อกว นท ในว ธ การเด ยวก นก บการเล อกว นท ใน การด สถ ต ปร มาณขยะ จากน น Click ป ม สม ดเง นสดรายว น

43 -43- ระบบจะแสดงข อม ลรายร บ รายจ าย รายว นของว นท เล อก หากต องการด ข อม ลสม ดเง นสดรายเด อนให Click ป ม สม ด เง นสดรายเด อน ระบบจะแสดงข อม ลสม ดเง นสดรายเด อน (เด อนของว นท เล อกไว หากต องการเปล ยนเด อนให เล อกว นท ใหม เป นว นใดก ได ในเด อนท ต องการ)

44 สร ปการนาฝาก Click ป ม สร ปการนาฝาก เล อกว นท แล ว Click ป ม สร ปการฝากรายว น ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการฝากรายว นในว นท เล อกไว

45 -45- กรณ ต องการด ข อม ลสร ปการฝากรายเด อนให Click ป ม สร ปการฝากรายเด อน ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการฝากรายเด อน ซ งเป น เด อนเด ยวก นก บว นท เล อกไว ซ งหากต องการด ข อม ลเด อนอ นๆ จะต อง เปล ยนว นท ใหม เป นว นใดก ได ในเด อนท ต องการด ข อม ล ในทานองเด ยวก น หากต องการด ข อม ลสร ปการฝากรายป ให Click ป ม สร ปการฝากรายป ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการฝากรายป ซ งเป น ป เด ยวก นก บว นท เล อกไว ซ งหากต องการด ข อม ลป อ นๆ จะต องเปล ยนว นท ใหม เป นว นใดก ได ในป ท ต องการด ข อม ล

46 สร ปการถอน Click ป ม สร ปการถอน รายว น เล อกว นท ท ต องการด ข อม ล แล ว Click ป ม สร ปการถอน ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการถอนเง นรายว น ของว นท เล อก

47 -47- กรณ ต องการด ข อม ลสร ปการถอนเง นรายเด อนให Click ป ม สร ปการถอนรายเด อน ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการถอนรายเด อน ซ งเป น เด อนเด ยวก นก บว นท เล อกไว ซ งหากต องการด ข อม ลเด อนอ นๆ จะต อง เปล ยนว นท ใหม เป นว นใดก ได ในเด อนท ต องการด ข อม ล ในทานองเด ยวก น หากต องการด ข อม ลสร ปการถอนรายป ให Click ป ม สร ปการถอนรายป ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการถอนรายป ซ งเป นป เด ยวก นก บว นท เล อกไว ซ งหากต องการด ข อม ลป อ นๆ จะต องเปล ยน ว นท ใหม เป นว นใดก ได ในป ท ต องการด ข อม ล

48 -48- ประว ต ผ พ ฒนาโปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล (Recycle Bank v.0) ช อ สก ล : นายบ ญชา ข นส งเน น ว นเก ด : 8 ธ นวาคม พ.ศ. 57 ภ ม ลาเนา : 33 หม บ านโคกมะกอก ตาบลบ งข เหล ก อ.ส งเน น จ.นครราชส มา การศ กษา : ประถมศ กษา โรงเร ยนบ านโคกมะกอก ต.บ งข เหล ก อ.ส งเน น จ.นครราชส มา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนส งเน น อ.ส งเน น จ.นครราชส มา ม ธยมศ กษาตอนปลาย โรงเร ยนราชส มาว ทยาล ย จ.นครราชส มา ปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต (สาธารณส ขศาสตร ) มหาว ทยาล ยขอนแก น ระด บปร ญญาโท สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต (อนาม ยส งแวดล อม) คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ประว ต การทางาน พฤศจ กายน 540 พฤษภาคม 54 น กว ชาการส งแวดล อม บร ษ ท United Tech Engineering จาก ด พฤษภาคม ส งหาคม 54 น กว ชาการส งแวดล อม บร ษ ท S.P.S Consulting and Service ส งหาคม 54 ม นาคม 546 น กว ชาการส งแวดล อม สาน กงาน ส งแวดล อมภาคท 5 นครราชส มา (สาน กงานส งแวดล อมภาคท ป จจ บ น) ม นาคม 546 ป จจ บ น น กว ชาการส งแวดล อม สาน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดอ ดรธาน

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0... 2 การเข าส ระบบ... 2 1. ข อม ลสว สด การช มชน... 2 ค นหาข อม ลสว สด การ... 2 เพ มข อม ลสว สด การ... 3 ด /แก ไขข อม ลสว สด การ... 7 1.

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา ค ม อ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา () SMSS Version 3.0 เอกสารประกอบการฝ กอบรม SMSS ระหว างว นท 7-10 พฤษภาคม 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คำนำ ระบบสน บสน นการบร หารจ

More information

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย

เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย เสนอ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย โดย มหาว ทยาล ยขอนแก น มหาว ทยาล ยเช ยงใหม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ก มภาพ นธ 2555 คานา ข อม ลความจาเป นพ นฐาน (หร อท เร ยกก นว า จปฐ. ) ได ดาเน

More information

บทท 1. การต ดต ง AppServ 2.5.10

บทท 1. การต ดต ง AppServ 2.5.10 1 บทท 1 การต ดต ง AppServ 2.5.10 โปรแกรม AppServ win32 2.5.10 เพ อให ผ ศ กษาเข าใจกระบวนการต ดต งแอปพล เคช นเซ ฟเวอร (AppServ) ซ งระบบโปรแกรมท ผ พ ฒนาได ใช ฐานข อม ล MySQL และใช งานร วมก บ PHP ในส วนของ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5

ค ม อการใช งานโปรแกรม LocalSchool V.5 1 ข นตอนการต ดต ง ของโปรแกรม Localschool V.5 การต ดต ง 1. เม อ ดาวน โหลดโปรแกรม Localschool V.5 จาก Localpt.net 2. ให สร างห องเก บข อม ลไว ท ไดร ฟ D: 3. ไฟล ท ดาวน โหลดมาเก บไว จะเป นไฟล นามสก ล.rar โดยทาการแตกไฟล

More information

คาน า นายเนรม ต เทพนอก ว ศวกรชลประทานชานาญการ ส วนจ ดสรรน าและบาร งร กษา สาน กชลประทานท 8

คาน า นายเนรม ต เทพนอก ว ศวกรชลประทานชานาญการ ส วนจ ดสรรน าและบาร งร กษา สาน กชลประทานท 8 คาน า ค ม อการใช งานโปรแกรมเก บสถ ต ท วไปด านจ ดสรรน าของโครงการชลประทาน (โปรแกรม IRRIPROSTAT) น จ ดทาข นเพ อใช เป นค ม อประกอบการใช โปรแกรม IRRIPROSTAT ซ งได ถ กพ ฒนาข นเพ อใช เป นเคร องม อช วยในการจ

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖

สถำบ นพ ฒนำองค กรช มชน (องค กำรมหำชน) กรกฎำคม ๒๕๕๖ คำนำ โครงการสน บสน นการจ ดสว สด การช มชนเป นโครงการท เคร อข ายองค กรช มชนได ร เร มด าเน นการ และเสนอให ร ฐบาลสน บสน นงบประมาณสมทบต อเน องสามป โดยจ ดสรรงบประมาณผ านสถาบ นพ ฒนา องค กรช มชนต งแต ป ๒๕๕๓ ซ

More information

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า

ค ม อการใช โปรแกรม P-OBEC คาน า 2 คาน า ด วยสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน เป นหน วยงานท ม หน าท ในการ บร หารจ ดการทร พยากรบ คคลท งในส วนกลาง และสาน กงานเขตพ นท การศ กษา จ งม ความจาเป นใช ข อม ลสารสนเทศทางด านการบร หารทร พยากร สาหร

More information

ค ม อการใช ระบบ O-NET

ค ม อการใช ระบบ O-NET สถาบ นทดสอบทางการศ กษาแห งชาต (องค การมหาชน) ค ม อการใช ระบบ O-NET ส าหร บศ นย สอบ (กรกฎาคม 2554) 128 อาคารพญาไทพลาซ า ช น 36 เขตราชเทว กร งเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2217-3800 http://www.niets.or.th ต ดต

More information

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร

สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร สารบ ญ หน า ท มาและความส าค ญ 1 ส วนท 1 การบร หารโครงการ 2 1.1 กลไกการบร หารจ ดการโครงการ 2 1.2 แนวทางการสน บสน น 3 1.3 กลไกและข นตอนในการบร หารโครงการ 5 1.4 ผลการพ จารณาโครงการ 7 1.5 ข อม ลและเอกสารท

More information

ค ม อ การบร หารจ ดการ

ค ม อ การบร หารจ ดการ เอกสารท 6/2558 ค ม อ การบร หารจ ดการ ระบบข อม ลสารสนเทศ 2558 กล มงานข อม ลสารสนเทศ กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาสงขลา เขต 2 โทร. 0-7425-8216 ต อ 15 เว บไซต http://www.skz2.go.th http://203.172.179.30/aoc_ska2

More information

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดต งสภาช มชน (CODI SAPA V1.1) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2)

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดต งสภาช มชน (CODI SAPA V1.1) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2) ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดต งสภาช มชน (CODI SAPA V1.1) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว นท 21 พฤศจ กายน 2556

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR)

ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR) ระบบงบประมาณ พ สด การเง น และบ ญช กองท น โดยเกณฑ พ งร บ-พ งจ าย ล กษณะ 3 ม ต มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ฉบ บ ปร บปร ง ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR) เอกสารประกอบการใช งานระบบจ ดซ อ/จ ดจ าง ส าหร บ ผ ปฏ บ

More information

โครงการ การพ ฒนาส ออ เล กทรอน กส เพ อส งเสร มธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม เร อง โปรแกรมเช าหน งส อ

โครงการ การพ ฒนาส ออ เล กทรอน กส เพ อส งเสร มธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม เร อง โปรแกรมเช าหน งส อ โครงการ การพ ฒนาส ออ เล กทรอน กส เพ อส งเสร มธ รก จขนาดกลางและขนาดย อม เร อง โปรแกรมเช าหน งส อ นางสาวอรณ ชาต สว สด นายกฤษณะ เก ดคา นายเกษมศานต ปร ญญาขจร รายงานน เป นส วนหน งของการศ กษาว ชาโครงการหล กส

More information

โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลความจ าเป นพ นฐาน (จปฐ.) และข อม ลพ นฐาน ป 2558 โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลพ นฐานระด บหม บ าน (กชช.

โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลความจ าเป นพ นฐาน (จปฐ.) และข อม ลพ นฐาน ป 2558 โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลพ นฐานระด บหม บ าน (กชช. โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลความจ าเป นพ นฐาน (จปฐ.) และข อม ลพ นฐาน ป 2558 โปรแกรมบ นท กและประมวลผลข อม ลพ นฐานระด บหม บ าน (กชช. 2ค) ป 2558 คณะผ พ ฒนาโปรแกรม ผ ช วยศาสตราจารย บ ญส ง ว ฒนก จ มหาว ทยาล

More information

กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย คานา จากกระแสพระราชด าร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วท ตร สว า ผ ท ปฏ บ ต งานส งคม สงเคราะห ผ อ น เม อท าแล วและม ผลด ท าให ผ ท ได ร บการสงเคราะห

More information

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4

ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 1 ความเป นมาของระบบ ค ม อการใช งานระบบสาน กงานอ ตโนม ต E-Office สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 4 ในป จจ บ นน สาน กงานจานวนมากได นาเทคโนโลย สารสนเทศเข ามาประย กต ใช อย างแพร หลาย เพ อให

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional

ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 0 ค ม อการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 1 เร มต นการใช งานโปรแกรมขายส นค า NS EasyStore Professional 1. การเร ยกใช งานโปรแกรม การเร ยกใช งานโปรแกรมหร อการเป ดใช โปรแกรมน น สามารถทาได

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า

ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า ค าน า/สารบ ญ : 1 ค าน า คงจะไม ปฏ เสธก นว าป จจ บ น ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ เข ามาม บทบาทในช ว ตประจ าว นของเรามากข น และม การพ ฒนาอย างต อเน องรวดเร วมาก ซอฟท แวร คอมพ วเตอร ก เช นก น ม การปร บปร งเปล

More information

ระบบฐานข อม ลเพ อการพ ฒนาเด กและเยาวชน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร

ระบบฐานข อม ลเพ อการพ ฒนาเด กและเยาวชน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ระบบฐานข อม ลเพ อการพ ฒนาเด กและเยาวชน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ภายใต แผนพ ฒนาเด กและเยาวชนในถ นท รก นดาร ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ระยะท ๔

More information

กล มเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท 3 กรมตรวจบ ญช สหกรณ พฤษภาคม 2555

กล มเทคโนโลย สารสนเทศ สาน กงานตรวจบ ญช สหกรณ ท 3 กรมตรวจบ ญช สหกรณ พฤษภาคม 2555 คำนำ ตามท กรมตรวจบ ญช สหกรณ กาหนดโครงการนาร องในการลดปร มาณ กระดาษทาการและลดพ นท ในการจ ดเก บเอกสาร โดยให ผ สอบบ ญช จ ดท ากระดาษทาการ สอบบ ญช สหกรณ และกล มเกษตรกรให อย ในร ปแบบไฟล อ เล กทรอน กส น น เพ

More information

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps

โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย. www.codi.or.th/promaps โปรแกรมบร หาร โครงการด านพ ฒนาและการเบ ก-จ าย www.codi.or.th/promaps แนะนาระบบบร หารโครงการด านพ ฒนา กล มเป าหมาย กองเลขาจ งหว ด/ขบวนองค กร ช มชน สาน กงานภาค กองเลขาโครงการ/งบประมาณ การเง นและบ ญช ว ตถ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบศ นย ข อม ลเล อกต ง

ค ม อการใช งาน ระบบศ นย ข อม ลเล อกต ง ค ม อการใช งาน ระบบศ นย ข อม ลเล อกต ง กระทรวงมหาดไทย บทน า เอกสารค ม อการใช งานเล มน ทาง ได จ ดท าข นเพ อ ประกอบการเร ยนร การใช งานระบบศ นย ข อม ลการเล อกต ง ของ ซ งเน อหาส วนใหญ จะเป นการใช งานระบบ ได

More information

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส for windows ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 10 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 29 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)... 34 1 สร างเอกสาร DOCUMENT...

More information

ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน

ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ขยายผลการใช งานระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 เอกสารลาด

More information

บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา การบร หารโรงเร ยน ท กขนาดม ขอบข ายงานเหม อนก นในเช งค ณภาพแต แตกต างก น ในเช งปร มาณ การบร หารงานโรงเร ยนจะบรรล ตามจ ดม งหมายของหล กส ตรได ด น นผ บร หารโรงเร

More information