ส วนท 1 บทน า

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 1 บทน า -----------------------------------------"

Transcription

1 -- ส วนท บทน า ความเป นมาของโปรแกรม โปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล Recycle Bank v.0 เป นโปรแกรมท พ ฒนาข น เป นโปรแกรมช ดทดลองใช งานส าหร บการ บร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ลในโรงเร ยน เพ อให ม การจ ดเก บข อม ลใน เช งสถ ต อย างเป นระบบท ง ายต อการส บค น ช วยลดการดาเน นงานด านระบบ เอกสาร ซ งคาดหว งว าโปรแกรมด งกล าวจะสามารถใช เป นเคร องม อท ใช ใน การบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ลได อย างม ประส ทธ ภาพต อไป การพ ฒนาโปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ลใน โรงเร ยน เป นส วนหน งของก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพธนาคารขยะร ไซเค ลใน โรงเร ยน โครงการพ ฒนาศ กยภาพในการจ ดการขยะแบบครบวงจร ภายใต แผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 553 ท งน ส าน กงาน ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดอ ดรธาน ได พ ฒนาโปรแกรมข น พร อมก บจ ดฝ กอบรมการใช งานโปรแกรม และแจกโปรแกรมช ดทดลองใช ให ก บสถานศ กษาท สม ครเข าร วมก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพธนาคารขยะร ไซเค ล ในโรงเร ยน ซ งส าน กงานฯ จะรวบรวมประเด นป ญหา ข อผ ดพลาดจากการ ทางานของระบบ ตลอดจนข อค ดเห น / ข อเสนอแนะ ต างๆ มาใช ปร บปร ง ความสามารถการทางานของโปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะ ร ไซเค ล เพ อให สามารถตอบสนองความต องการในการใช งานของผ ใช ได อย างเหมาะสมต อไป

2 --. ความต องการของระบบ โปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล (Recycle Bank.0) เป นโปรแกรมท พ ฒนาข นจากโปรแกรม Microsoft visual Basic โดย ทางานบนระบบปฏ บ ต การ Windows เคร องคอมพ วเตอร ท จะสามารถต ดต ง โปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล (Recycle Bank.0) จะต องม ค ณสมบ ต ด งน.. ค ณสมบ ต ด าน Hardware (เคร องคอมพ วเตอร ) () เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ก บโปรแกรมระบบบร หารจ ดการ ธนาคารขยะร ไซเค ลควรม พ นท ว างของฮาร ดด สก Drive C:\ อย างน อย 300 MB และพ นท ว าง Drive D:\ อย างน อย 00 MB โดยจาเป นต องม Drive D:\ เน องจากโปรแกรมด งกล าวจะจ ดเก บข อม ลลงใน Drive D:\ () ม ความเร วของ ซ พ ย ไม ต ากว า GHz และม หน วยความจา (RAM) ไม ต ากว า 56 MB (ท เหมาะสมควรม ความจา RAM อย างน อย 5 MB ข นไป.. ค ณสมบ ต ด าน Software เคร องคอมพ วเตอร ท ใช งานก บโปรแกรมด งกล าวจะต อง ต ดต งโปรแกรมท สน บสน นการทางานของระบบ ได แก () โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ Microsoft Windows XP () โปรแกรม Microsoft Office 003 ร นท ม โปรแกรม Microsoft Access (โดยท วไปม กจะเป นร น Microsoft Office Professional 003)

3 -3- ส วนท การต ดต งโปรแกรมระบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล อ ปกรณ ท ใช ในการต ดต งโปรแกรม เคร องคอมพ วเตอร ท ใช ในการต ดต งโปรแกรม สามารถใช งานได ท ง เคร องคอมพ วเตอร แบบต งโต ะ (Personal Computer) และแบบ Note Book โดยทาการต ดต งผ านอ ปกรณ CD-ROM หร อ DVD-ROM ท งน หาก คอมพ วเตอร ท ใช งานไม ม CD-ROM หร อ DVD-ROM ก สามารถค ดลอกไฟล ต ดต งในแผ นโปรแกรมจ ดเก บในอ ปกรณ USB Flash Drive ก อนนาไปต ดต ง ในเคร องคอมพ วเตอร. การต ดต งโปรแกรม.. การต ดต ง Driver ในการต ดต งโปรแกรม Recycle Bank v.0 ให ทาการต ดต ง Driver ก อนตามข นตอน ด งน () ใส แผ น CD ต ดต งโปรแกรมเข าไปในเคร องอ าน CD/DVD-ROM ของคอมพ วเตอร ภายในแผ นจะพบ Folder ช อ Recycle Bank Setup จากน นให เข าไปใน folder ช อ Recycle Bank Setup ตามภาพ

4 -4- () เม อเข าไปใน folder ช อ Recycle Bank Setup แล วจะเห น ว าม folder ย อย ช อ driver และ setup ให เข าไปใน folder ช อ driver (3) ภายใน folder ช อ setup ให double Click ไฟล ช อ setup (4) รอส กคร จะพบข อความต อนร บตามภาพ ให Click ป ม OK

5 -5- (5) เม อเข าส หน าจอตามภาพให Click ท ร ป (6) จากน นให Click ท ป ม Continue (7) เม อต ดต ง driver เสร จเร ยบร อยแล วจะปรากฏข อความ ตามภาพ แล ว Click ป ม OK

6 -6-.. การต ดต งโปรแกรม Recycle Bank v.0 () เป ดแผ น CD ต ดต งโปรแกรม แล วเข าไปใน Folder ช อ Recycle Bank Setup () เม อเข าไปใน folder ช อ Recycle Bank Setup จะพบ folder ย อย folder ช อ driver และ setup ให เข าไปใน folder ช อ setup (3) จากน นจะพบไฟล ช อ Setup ให Double Click ไฟล ช อ setup

7 -7- (4) เม อเข าส หน าจอตามภาพให Click ป ม Next 3 4 (5) เม อเข าส หน าจอตามภาพให Click ป ม Install

8 Click ป ม Finish -8- (6) เม อต ดต งโปรแกรมเสร จจะพบหน าจอตามภาพ แล วให

9 -9- ส วนท 3 การใช งานโปรแกรม การเป ดโปรแกรม เม อต ดต งโปรแกรมเสร จแล วจะสามารถเป ดโปรแกรมได ว ธ การ โดยอาจจะ Double click ไอคอนท หน าจอ หร ออาจเป ดจาก start menu จากน นให Click ป ม เข าส ระบบ

10 -0- ในการเข าใช งานโปรแกรมท กคร งผ ใช จะต องม ช อผ ใช งาน และ รห สผ าน ซ งจะต องลงช อใช งานก อนท กคร งเพ อความปลอดภ ยของข อม ล ในระบบ โดยการเป ดโปรแกรมคร งแรกน น จะกาหนด ช อผ ใช งาน ค อ admin และ รห สผ าน ค อ admin เช นเด ยวก น เม อกรอกช อผ ใช และรห สผ าน แล วให Click ป ม ตกลง เม อเข าส โปรแกรมแล วจะพบหน าจอด งภาพ 3. การเปล ยนช อผ ใช งานและรห สผ าน เพ อความปลอดภ ยในการใช งาน เม อต ดต งโปรแกรมเสร จแล วควรทา การเปล ยนช อผ ใช งานและรห สผ าน เพ อป องก นม ให ผ อ นท ไม เก ยวข องมาเป ด โปรแกรมและแก ไขข อม ล โดยสามารถดาเน นการได ด งน

11 จากหน าจอลงช อใช งาน ให กรอกช อผ ใช งานและรห สผ าน ใน กรณ ท เปล ยนช อผ ใช งานและรห สผ านคร งแรก ให กรอกช อผ ใช งานค อ admin และรห สผ านค อ admin จากน นให Click ป ม เปล ยนรห สผ าน 3.. เม อ Click ป ม เปล ยนรห สผ าน จะพบหน าจอให กรอกช อ ผ ใช งานใหม และรห สผ านใหม ตามภาพ 3..3 กรอกช อผ ใช และรห สผ านใหม โดยสามารถกาหนดข นเองได 3..3 จากน นจะพบข อความแจ งว า การเปล ยนรห สผ านเสร จ สมบ รณ แล ว โดยหากจะเป ดโปรแกรมให Click ป ม Yes หากต องการออก จากโปรแกรมให Click ป ม No

12 การปร บต งค าการทางานของระบบ เพ อให โปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ลสามารถ ทางานได อย างสอดคล องก บสภาพการดาเน นงานจร งของแต ละโรงเร ยน หล งจากท ต ดต งโปรแกรมเสร จแล ว ก อนใช งานโปรแกรมจ งจาเป นต อง ปร บต งค าการทางานของระบบก อนเสมอ โดยให Click ป ม ปร บต งค า จาก Tool bar ด านบนส ดของหน าจอทางานหล ก ด งน จากน นจะเข าส หน าจอการปร บต งค าการทางานของระบบ ตามภาพ 3.3. แก ไขข อม ลท วไปของโรงเร ยน จากหน าจอปร บต งค า ให Click ป ม จ ดการข อม ลโรงเร ยน

13 -3- จากน น ให Click ป ม แก ไข ในส วนข อม ลท วไป เม อแก ไขข อม ลช อโรงเร ยนและท อย แล ว Click ป ม บ นท ก 3.3. การแก ไขข อม ลอาเภอและจ งหว ด จากหน าจอปร บต งค า ให Click ป ม จ ดการข อม ลอาเภอ จ งหว ด

14 -4- หล งจากต ดต งโปรแกรมเสร จ ระบบจะกาหนดช อจ งหว ด เป นจ งหว ดอ ดรธาน ท งน หากโรงเร ยนม ท ต งอย ในจ งหว ดอ นให Click ป ม แก ไข เพ อแก ไขข อม ลช อจ งหว ด เม อแก ไขข อม ลช อจ งหว ดแล วให Click ป ม บ นท ก

15 -5- การเพ มช ออาเภอ ให เพ มเฉพาะอาเภอท เป นท อย ของสมาช ก ธนาคารขยะ ซ งบางโรงเร ยนอาจม น กเร ยนท มาจากอาเภอเด ยว ในขณะท บาง โรงเร ยนอาจม น กเร ยนจากหลายอาเภอ ทาการเพ มช ออาเภอจากหน าจอปร บต งค าโดย Click ป ม เพ ม ในส วนของข อม ลอาเภอ จากน นให พ มพ ช ออาเภอ แล ว Click ป ม บ นท ก

16 -6- การเพ มช อตาบล (ควรเพ มช ออาเภอก อนเสมอ) โดยให เพ ม ช อเฉพาะตาบลซ งเป นท อย ของสมาช กธนาคารขยะร ไซเค ล ได แก น กเร ยน และบ คลากรของโรงเร ยนน นๆ การเพ มช อตาบลจากหน าจอปร บต งค า ให Click ป ม เพ ม ในส วนของข อม ลตาบล อาเภอ จากน นให เล อกช ออาเภอโดย Click ป มเล อกท อย ท ายช องช อ จากน นจะปรากฏรายช ออาเภอในกล องข อความตามภาพ ให click เล อกช ออาเภอ แล ว Click ป ม ตกลง

17 -7- จากน นให กรอกช อตาบล แล ว Click ป ม บ นท ก การจ ดการข อม ลห องเร ยน การจ ดการข อม ลห องเร ยน เพ อให สอดคล องก บสภาพของ แต ละโรงเร ยน ได แก ระด บช น และห องเร ยน ท งน บางโรงเร ยนอาจม เฉพาะ ระด บช นประถมศ กษา บางโรงเร ยนม เฉพาะระด บม ธยมศ กษา ในขณะท บาง โรงเร ยนม ท ง ระด บ รวมท งสถานศ กษาอ นๆ ท อาจม การแบ งระด บช นเร ยน เป นระด บอาช วศ กษา และอ ดมศ กษา เป นต น การจ ดการข อม ลห องเร ยนจาก หน าจอปร บต งค า ให Click ป ม จ ดการข อม ลห องเร ยน โปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล ได กาหนดระด บช นเร ยนมาให อ ตโนม ต ระด บ ได แก ระด บประถมศ กษาและ ม ธยมศ กษา ซ งผ ใช งานสามารถ เพ ม ลบ และแก ไข ระด บช นได ด งน

18 เพ มช อระด บช นเร ยน โดยการ Click ป ม เพ ม จากน นพ มพ ช อระด บช นเร ยน แล ว Click ป ม บ นท ก ลบช อระด บช นเร ยน โดยการเล อกช อระด บช นเร ยน ท ต องการจะลบ แล ว Click ป ม ลบ แก ไขช อระด บช นเร ยน โดยการเล อกช อระด บช น เร ยนท ต องการแก ไข แล ว Click ป ม แก ไข จากน นพ มพ แก ไขช อระด บช น เร ยน แล ว Click ป ม บ นท ก 4 3

19 การเพ มช อห องเร ยน การเพ มช อห องเร ยน ควรจะม ข อม ลระด บช นเร ยน ในโปรแกรมก อเสมอ เราสามารถเพ มช อห องเร ยนโดยการเล อกระด บช นเร ยน ให Click ป มท อย ท ายช องช อระด บช นเร ยน ตามภาพ จากน นจะพบกล องข อความให เล อกระด บช นเร ยน ท ต องการเพ มช อห อง ให Click เล อกระด บช นเร ยน แล ว Click ป ม ตกลง Click ป ม บ นท ก จากน นให พ มพ ช อห องเร ยนท ต องการเพ ม แล ว

20 -0- ส วนการลบ และแก ไขข อม ลช อห องเร ยนสามารถ ดาเน นการได ในล กษณะเช นเด ยวก นก บการลบ และแก ไขข อม ลระด บช น เร ยน 3.4 การกาหนดประเภทและราคาของขยะร ไซเค ล โปรแกรม Recycle Bank v.0 ออกแบบมาเพ อให ผ ใช งาน สามารถกาหนดประเภท และราคาของขยะร ไซเค ลท ร บฝากจากสมาช ก เพ อให สอดคล องก บสภาพการใช งานจร งของแต ละโรงเร ยนท อาจม การ จาแนกประเภทและราคาของขยะร ไซเค ลแตกต างก นไป การกาหนดประเภทและราคาขยะร ไซเค ลท ร บฝาก สามารถ ดาเน นการได โดย Click เมน Tool bar ด านบนส ดท ป ม ประเภท-ราคา 3.4. การกาหนดประเภทของขยะร ไซเค ลท ร บฝาก ให Click ป ม กาหนดประเภท แล ว Click ป ม เพ ม

21 -- จากน น โปรแกรมจากาหนดรห สประเภทให อ ตโนม ต ให พ มพ ช อประเภท และกาหนดส ญล กษณ ประเภท แล ว Click ป ม บ นท ก 3 จากน น โปรแกรมจะแจ งให ย นย นการบ นท กข อม ลประเภท หากต องการย นย นการบ นท กให Click ป ม ตกลง หากไม ต องการบ นท กให Click ป ม ยกเล ก *หมายเหต * ประเภทขยะ หมายถ ง ช อหมวดหร อช อกล ม ของขยะร ไซเค ลท จาแนกข นตามความเหมาะสม เช น กระดาษ, พลาสต ก, โลหะ เป นต น ส วนส ญล กษณ ควรกาหนดเป นอ กษรภาษาอ งกฤษท ม ต วย อ สอดคล องก บประเภทของขยะเพ อให จดจาได ง าย เช น ประเภทพลาสต ก กาหนด ส ญล กษณ เป น PL ซ งมาจาก Plastic เป นต น 3.4. การกาหนดชน ดและราคา เป นการกาหนดชน ดของขยะขยะ ร ไซเค ลท จะร บฝากอย างละเอ ยดภายใต ประเภทหร อหมวดต างๆ ท จาแนกไว ใน ข อ 3.4. ซ งการทางานในส วนน จะให ผ ใช งานกาหนดหน วยท ร บซ อ เช น ก โลกร ม, ใบ รวมท งกาหนดราคาต อหน วยของขยะร ไซเค ลแต ละชน ดด วย

22 -- การกาหนดชน ดและราคาจากหน าจอ ประเภท-ราคา ให Click ป ม กาหนดชน ดและราคา จากน นจะต องเล อกประเภทก อน โดยการ Click ป มท ายช องประเภท เล อกช อประเภท (ซ งต องพ จารณาก อนว าชน ดของขยะท จะ เพ มเข าระบบน นควรจ ดอย ในประเภทไหน หากไม พบประเภทท เหมาะสม จะต องไปทาการเพ มประเภทตามข อ 3.4. ก อน) จากน น Click ป ม ตกลง

23 -3- จะเห นว าข อม ลช อประเภทและรห สชน ดโปรแกรมจะ ค ดลอกมาใส ในช องข อม ลโดยอ ตโนม ต จากน นให กรอก ชน ด, หน วยท ร บ ซ อ และราคาต อหน วย แล ว Click ป ม บ นท ก จากน นให ย นย นการบ นท กข อม ล โดย Click ป ม ตกลง 3.5 การเป ดบ ญช (ร บสม ครสมาช ก) ทาการเป ดบ ญช (ร บสม ครสมาช กใหม ) โดย Click ท Tool bar ด าน บนส ดของหน าจอทางานหล ก ป ม เป ดบ ญช ตามภาพ

24 -4- จากน นให Click ป ม เป ดบ ญช ท ด านล างส ดของหน า จากน นให Click เล อกประเภทสมาช ก โดยโปรแกรมท ออกแบบมา สามารถเป นสมาช กธนาคารขยะได ท งน กเร ยน บ คลากรของโรงเร ยน และ บ คคลภายนอก

25 -5- การกรอกข อม ลในหน าน ให กรอกเฉพาะในช องกรอกข อม ล เฉพาะในช องส เหล องเท าน น (ช องส เทาโปรแกรมจะกรอกให เอง) การกรอกข อม ลบางช องท ม ป มให Click เล อก (ม ล กษณะเป นป ม เล กๆ ท ายช องข อม ล) การกรอกข อม ลในล กษณะน ผ ใช งานไม สามารถกรอกลงช องข อม ลได โดยตรง แต จะให Click ป มเล อกรายการข อม ล เพ อเร ยกข อม ลมาให ผ ใช เล อก ท งน เพ อเป นการป องก นความผ ดพลาดจากการ กรอกข อม ลน นเอง การกรอกข อม ลท ให Click ป มเล อกรายการ เช น คาคาหน าช อ ให Click ป มท อย ต ดก บช องคานาหน าช อ จากน น เล อกรายการคานาหน าช อ แล ว Click ป ม ตกลง

26 -6- หล งจากกรอกข อม ลครบถ วนแล ว Click ป ม บ นท ก จากน น โปรแกรมจะให ตอบย นย นการบ นท กข อม ล ให Click ป ม ตกลง 3.6 การจ ดการข อม ลสมาช ก ในส วนของการจ ดการข อม ลสมาช ก จะใช สาหร บตรวจสอบ ส บค น และแก ไขข อม ลสมาช กธนาคารขยะ โดย Click ท Tool Bar ของหน าจอ ทางานหล ก ป ม สมาช ก 3.6. การส บค นข อม ลสมาช ก ในกรณ ท ม สมาช กธนาคารขยะเป น จานวนมาก การส บค นข อม ลจะสมาช กจะเป นประโยชน อย างย งในการค นหา ข อม ลสมาช กโดยรวดเร ว เพ อเข าไปจ ดการข อม ล ซ งสามารถทาได ด งน

27 -7- การส บค นข อม ลสมาช ก สามารถส บค นได จากท งจากรห สสมาช ก และช อของสมาช ก ตามข นตอน ด งน () Click เล อกว ธ การส บค น (เล อกค นจากรห ส หร อจากช อ) () กรอกคาส บค น โดยไม จาเป นต องกรอกให ครบท งหมด เช น ต องการส บค นข อม ลของนายว ช ย เพ ยงแค กรอกคาส บค น ว ก จะสามารถ ดาเน นการได เช นเด ยวก น (3) Click ป ม ค น ท งน การส บค นข อม ลตามรห สสมาช กก ดาเน นการโดยว ธ การเด ยวก น การแก ไขข อม ลสมาช ก กรณ ท ธนาคารขยะม สมาช กจานวนมาก การแก ไขข อม ล สมาช กอาจจาเป นต องส บค นข อม ลตามว ธ การในข อ 3.6. ก อน จากน นจ ง แก ไขข อม ลสมาช กโดยให เล อกรายการข อม ลท จะแก ไข โดยการ Click รายการในตารางข อม ลสมาช ก จากน นจะส งเกตเห นว าข อม ลสมาช กรายน น จะปรากฏในส วนของข อม ลสมาช ก และท อย สมาช กด านขวา

28 -8- จากน น Click ป ม แก ไข แล วทาการแก ไขข อม ลท ต องการ จากน น Click ป ม บ นท ก แก ไขข อม ล 3

29 การฝาก การฝากจะสามารถดาเน นการได จะต องม การ ปร บต งค าการทางาน ของระบบ เป ดบ ญช กาหนดประเภทและชน ดของขยะท ร บฝากก อนเสมอ และเม อทาตามข นตอนด งกล าว สามารถทารายการฝากโดย Click ท Tool Bar ของหน าจอทางานหล ก ป ม ฝาก จากน นให ส บค นข อม ลสมาช กท ต องการทารายการฝาก แล ว Click เล อกรายการสมาช กในตารางข อม ลสมาช ก แล ว Click ป ม ทารายการฝาก จากน นเล อกประเภทขยะร ไซเค ล แล ว Click ป ม ตกลง

30 -30- จากน น Click เล อกชน ดของขยะ แล ว Click ป ม ตกลง จะแสดงหน าจอให กรอกจานวนท ฝาก กรอกจานวนท ฝากแล ว Click ป ม บ นท ก โปรแกรมจะให ตอบย นย นการฝาก หากย นย น Click ป ม ตกลง

31 -3- จากน นจะกล บเข าส หน าจอตามภาพ ในกรณ ท สมาช กรายเด มต องการ ฝากเพ ม ให Click ป ม ฝากเพ ม (แต ถ าหากต องการฝากรายการเด ยวก ให Click ป ม จบการฝาก ) ในกรณ ต วอย างน ทาการฝากเพ ม โปรแกรมก จะให เล อกประเภท แล ว เล อกชน ดขยะขยะร ไซเค ลท จะฝากในข นตอนเด ยวก นก บการฝากคร งแรก 3 จากน นให กรอกจานวนขาย แล ว Click ป ม บ นท ก ย นย นการบ นท ก Click ป ม ตกลง 4

32 -3- เม อสมาช กรายน นๆ ฝากขยะร ไซเค ลครบแล ว ให Click ป ม จบการฝาก จากน นโปรแกรมจะทาเอกสารสร ปการฝาก ซ งสามารถส งพ มพ ได Click ป ดหน าน 3.8 การถอนเง น จากเมน Tool bar ของหน าจอทางานหล ก ให Click ป ม ถอน

33 -33- การถอนเง นจากธนาคารให เล อกรายการข อม ลสมาช กท ต องการถอน เง น ซ งในกรณ ท ม สมาช กเป นจานวนมากจาต องทาการส บค นข อม ลสมาช ก ก อน แล วจ งเล อกรายการสมาช กท ต องการถอนเง น จากน นให Click ป ม ถอน โปรแกรมจะให กรอกจานวนเง นท ต องการถอน กรอกจานวนเง นท จะถอน แล ว Click ป ม ตกลง จากน น Click ป ม ตกลง เพ อย นย นการถอนเง น

34 -34- จะเห นว าม การปร บลดยอดเง นคงเหล อในบ ญช แล ว 3.9 การป ดบ ญช จากเมน Tool bar ให Click ป ม ป ดบ ญช จากน นให เล อกรายการข อม ลสมาช กท ต องการป ดบ ญช ซ งในกรณ ท ม สมาช กเป นจานวนมากจาต องทาการส บค นข อม ลสมาช กก อน แล วจ งเล อก รายการสมาช กท ต องการป ดบ ญช จากน นให Click ป ม ป ดบ ญช

35 -35- Click ป ม ตกลง เพ อย นย นการป ดบ ญช ระบบแล ว ซ งจะเห นว ารายการข อม ลสมาช กท ป ดบ ญช ถ กลบออกจาก 3.0 รายร บ-รายจ าย รายร บ รายจ าย หมายถ งท งรายร บและรายจ ายของก จการธนาคาร ขยะร ไซเค ล เช น การร บเง นบร จาค, เง นท ได จากการนาขยะร ไซเค ลไปขาย ให ก บแหล งร บซ อ ถ อว าเป นรายร บของธนาคาร การจ ายเง นซ อว สด ส าน กงาน/อ ปกรณ ต างๆ การจ ายเง นค าตอบแทน (ถ าม ) รวมท งการจ ายเง น ให ก บสมาช กท มาถอนเง นหร อป ดบ ญช เหล าน ถ อว าเป นรายจ ายของธนาคาร ขยะร ไซเค ล ซ งจะต องกรอกข อม ลลงในโปรแกรม ท งน สาหร บการถอนเง น และการป ดบ ญช ของสมาช กแต ละรายน น โปรแกรมจะบ นท กข อม ลลงใน ส วนของรายจ ายอ ตโนม ต ด งน น ในส วนน จ งให ผ ใช งาน กรอกข อม ลเข าระบบเฉพาะรายการท เป นรายร บและรายจ าย แต ไม รวมถ งการถอนเง นและการป ดบ ญช ของสมาช ก (ไม ต องนารายการถอนเง นและป ดบ ญช มากรอกในส วนน )

36 -36- การกรอกข อม ลรายร บ รายจ าย จากเมน Tool bar ของหน าจอ ทางานหล ก ให Click ป ม รายร บ-จ าย 3.0. การลงรายร บ การลงรายร บ ให Click เล อก option button รายร บ จากน น Click ป มเล อกว นท Click เล อกว นท โดยให เล อกว นท ร บเง น

37 -37- จากน นกรอกรายการท เป นรายร บ และจานวนเง น แล ว Click ป ม บ นท ก 3 Click ป ม ตกลง เพ อย นย นการบ นท กข อม ล Note: การเล อกว นท -เด อน-ป Click เล อกเปล ยนเด อน Click เล อกว นท ในปฏ ท น Click เล อกเปล ยนป

38 การลงรายจ าย การลงรายจ าย ให Click เล อก option button รายจ าย จากน นให เล อกว นท เด อน ป โดย Click ป มเล อกว นท Click เล อกว นท โดยเล อกว นท จ ายเง นในรายการน นๆ

39 -39- กรอกรายละเอ ยดรายการ(รายจ าย) และจานวนเง น แล ว Click ป ม บ นท ก Click ป ม ตกลง เพ อย นย นการบ นท กข อม ล 3. รายงาน การด รายงานต างๆ จากเมน ท ลบาร หน าจอหล ก ให Click ป ม รายงาน 3.. สถ ต ปร มาณขยะ Click ป ม สถ ต ปร มาณขยะ

40 -40- เล อกว นท ท ต องการด รายงาน แล ว Click ป ม แสดงข อม ล เล อกน น ผลท ได จะแสดงข อม ลสถ ต ปร มาณขยะแยกประเภทในว นท หากต องการด ข อม ลสถ ต รายเด อนให Click ป ม สถ ต ราย เด อน ระบบจะแสดงข อม ลสถ ต ปร มาณขยะแยกประเภทรายเด อน (เด อนของ ว นท เล อกไว หากต องการเปล ยนเด อนให เล อกว นท ใหม เป นว นใดก ได ใน เด อนท ต องการ)

41 -4- ในทานองเด ยวก น หากต องการด ข อม ลสถ ต รายป ให Click ป ม สถ ต รายป ระบบจะแสดงข อม ลสถ ต ปร มาณขยะแยกประเภทรายป (ป ของว นท เล อกไว หากต องการเปล ยนป ให เล อกว นท ใหม เป นว นใดก ได ในป ท ต องการ) ต วอย างท แสดงให ด น น จะเห นว าสถ ต ปร มาณขยะรายว น รายเด อน และรายป เป นข อม ลเด ยวก น ท งน เน องจากได ทดลองกรอกข อม ลการฝาก เพ ยงว นเด ยว

42 ทะเบ ยนค มเจ าหน Click ป ม ทะเบ ยนค มเจ าหน โปรแกรมจะแสดงข อม ลสมาช กท ม เง นฝากในบ ญช 3..3 สม ดเง นสด Click ป ม สม ดเง นสด จากน นให เล อกว นท ในว ธ การเด ยวก นก บการเล อกว นท ใน การด สถ ต ปร มาณขยะ จากน น Click ป ม สม ดเง นสดรายว น

43 -43- ระบบจะแสดงข อม ลรายร บ รายจ าย รายว นของว นท เล อก หากต องการด ข อม ลสม ดเง นสดรายเด อนให Click ป ม สม ด เง นสดรายเด อน ระบบจะแสดงข อม ลสม ดเง นสดรายเด อน (เด อนของว นท เล อกไว หากต องการเปล ยนเด อนให เล อกว นท ใหม เป นว นใดก ได ในเด อนท ต องการ)

44 สร ปการนาฝาก Click ป ม สร ปการนาฝาก เล อกว นท แล ว Click ป ม สร ปการฝากรายว น ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการฝากรายว นในว นท เล อกไว

45 -45- กรณ ต องการด ข อม ลสร ปการฝากรายเด อนให Click ป ม สร ปการฝากรายเด อน ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการฝากรายเด อน ซ งเป น เด อนเด ยวก นก บว นท เล อกไว ซ งหากต องการด ข อม ลเด อนอ นๆ จะต อง เปล ยนว นท ใหม เป นว นใดก ได ในเด อนท ต องการด ข อม ล ในทานองเด ยวก น หากต องการด ข อม ลสร ปการฝากรายป ให Click ป ม สร ปการฝากรายป ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการฝากรายป ซ งเป น ป เด ยวก นก บว นท เล อกไว ซ งหากต องการด ข อม ลป อ นๆ จะต องเปล ยนว นท ใหม เป นว นใดก ได ในป ท ต องการด ข อม ล

46 สร ปการถอน Click ป ม สร ปการถอน รายว น เล อกว นท ท ต องการด ข อม ล แล ว Click ป ม สร ปการถอน ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการถอนเง นรายว น ของว นท เล อก

47 -47- กรณ ต องการด ข อม ลสร ปการถอนเง นรายเด อนให Click ป ม สร ปการถอนรายเด อน ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการถอนรายเด อน ซ งเป น เด อนเด ยวก นก บว นท เล อกไว ซ งหากต องการด ข อม ลเด อนอ นๆ จะต อง เปล ยนว นท ใหม เป นว นใดก ได ในเด อนท ต องการด ข อม ล ในทานองเด ยวก น หากต องการด ข อม ลสร ปการถอนรายป ให Click ป ม สร ปการถอนรายป ระบบจะแสดงข อม ลสร ปการถอนรายป ซ งเป นป เด ยวก นก บว นท เล อกไว ซ งหากต องการด ข อม ลป อ นๆ จะต องเปล ยน ว นท ใหม เป นว นใดก ได ในป ท ต องการด ข อม ล

48 -48- ประว ต ผ พ ฒนาโปรแกรมระบบบร หารจ ดการธนาคารขยะร ไซเค ล (Recycle Bank v.0) ช อ สก ล : นายบ ญชา ข นส งเน น ว นเก ด : 8 ธ นวาคม พ.ศ. 57 ภ ม ลาเนา : 33 หม บ านโคกมะกอก ตาบลบ งข เหล ก อ.ส งเน น จ.นครราชส มา การศ กษา : ประถมศ กษา โรงเร ยนบ านโคกมะกอก ต.บ งข เหล ก อ.ส งเน น จ.นครราชส มา ระด บม ธยมศ กษาตอนต น โรงเร ยนส งเน น อ.ส งเน น จ.นครราชส มา ม ธยมศ กษาตอนปลาย โรงเร ยนราชส มาว ทยาล ย จ.นครราชส มา ปร ญญาตร ว ทยาศาสตร บ ณฑ ต (สาธารณส ขศาสตร ) มหาว ทยาล ยขอนแก น ระด บปร ญญาโท สาธารณส ขศาสตรมหาบ ณฑ ต (อนาม ยส งแวดล อม) คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ประว ต การทางาน พฤศจ กายน 540 พฤษภาคม 54 น กว ชาการส งแวดล อม บร ษ ท United Tech Engineering จาก ด พฤษภาคม ส งหาคม 54 น กว ชาการส งแวดล อม บร ษ ท S.P.S Consulting and Service ส งหาคม 54 ม นาคม 546 น กว ชาการส งแวดล อม สาน กงาน ส งแวดล อมภาคท 5 นครราชส มา (สาน กงานส งแวดล อมภาคท ป จจ บ น) ม นาคม 546 ป จจ บ น น กว ชาการส งแวดล อม สาน กงานทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมจ งหว ดอ ดรธาน

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save)

การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) 12 การจ ดการก บแฟ มข อม ล จ ดเก บเอกสาร (Save) ใช ไอคอน แทนการเร ยกเมน File, Save ได เม อสร างงานด วย Word ควรท าการจ ดเก บงานน นไว ในฮาร ดด สก จากน นจ งค อย ท าการค ดลอก (Copy) หร อย าย (Move) ไปไว ในแผ

More information

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อ กระทรวงศ กษาธ การ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อ ศธ. 02 โปรแกรมงานทะเบ ยนและว ดผลการศ กษา การสารองข อม ล เพ อนาไปใช รายงานภาวะการม งานทา (งานแนะแนวฯ) สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ # 1 การสารองข อม ลจากงานทะเบ ยน ในกรณ ท ใช งานโปรแกรม

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation)

โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) โปรแกรมระบบเผยแพร ผลงาน และนว ตกรรมทางการศ กษา (E-innovation) จ ดท าโดย อภ ว ฒน ก นศร เว ยง กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยงราย เขต 1 http://www.cri1.obec.go.th ค าน า โปรแกรมระบบเผยแพร

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ

การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ การใช ระบบบ ญช ค มเคร องคอมพ วเตอร และอ ปกรณ ข นตอนการใช งานหน าจอโปรแกรม ๑. การเข าใช งานระบบ สามารถเข าได ทางเว บไซค โรงเร ยนเตร ยมทหาร(www.afaps.ac.th) ด งภาพท ๑.๑ ภาพท ๑.๑ การเข าใช งานระบบ ๒. หน าจอเพ

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 การบ นท กโครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 1. การเข าส โปรแกรม 1.1) ด บเบ ลคล กท Icon หน าจอท ม ช อว า Shortcut GFMIS01.exe 1 ภาพท 1 แสดง Icon โปรแกรม GFMIS 1.2) กรอกรห สผ ใช และรห สผ าน

More information

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค

การตรวจสอบการต ดต งโปรแกรมสแกนเอกสารและการด ภาพสแกน ค ม อทางด านเทคน ค เพ อให การใช งานระบบงานสารบรรณและระบบจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส สามารถใช งานได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ผ ใช งานระบบจาเป นจะต องเตร ยมความพร อมของเคร องคอมพ วเตอร ท จะใช งานระบบระบบงาน สารบรรณและระบบจ

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557

ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557 ค ม อ ระบบบร หารจ ดการข อม ลสารสนเทศ สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ Special Education Technology (SET) ประจาป การศ กษา 2557 สารบ ญ หน า เข าส ระบบ ลงทะเบ ยน 1 เข าส ระบบ 2 ข อม ลพ นฐาน ข อม ลพ นฐานสถานศ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก

โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก โปรแกรมบร หารจ ดการหอพ ก การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

บทท 1 เร มต นการใช งาน

บทท 1 เร มต นการใช งาน 1 บทท 1 เร มต นการใช งาน 1. เป ดโปรแกรม Internet Explorer ข นมา จากน นเข าเว บไซต ของส าน กงาน กศน.จ งหว ด ค อ http://lpa.nfe.go.th จากน น ใช เมาส คล กไปท กล อง e-office กศน.ล าปาง (ตามล กศร ช ) ด งภาพ

More information

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57

การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 การแก ไขข อม ลอ ตราใน ท าเน ยบก าล งพลอ เล กทรอน กส ปร บปร ง เม อ 12 ก.ย. 57 1. ผ ใช งานเข าส ระบบ PDX ท pdx.rta.mi.th เพ อเข าส หน า LOGIN ด งภาพด านล าง 2. เม อเข าส ระบบแล ว ไปท เมน ด านซ าย คล กท แล

More information

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต

ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด. การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1 ค ม อการปอนขอม ล ระบบศ นยขอม ลกลางกระทรวงมหาดไทยและจ งหว ด การป อนข อม ลของศ นย ข อม ลกลางแนะน าให ใช Internet Explorer เป นต วเป ดเว บไซต 1. เขาเว บไซต www.lamphun.go.th 2. คล ก banner ตามหมายเลข 2

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน

ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน ค ม อการใช งาน ระบบบร หารจ ดการกองท นสว สด การช มชน พ ฒนาระบบโดย นายอภ ชาต ป บ านใหม 134 หม 11 ต.พ ช ย อ.เม อง จ.ลาปาง 52000 Email : Apichat@rmutl.ac.th โทร.082-1801-335 สารบ ญ การเข างานใช ระบบ 1 เมน

More information

Nature4thai Application

Nature4thai Application ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา Nature4thai Application สถานการณ ประจาว นด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม User Manual หน า 1 ถ ง 12 สารบ ญ ค ม อการใช งานระบบจ ดการเน อหา (CMS) หน า คาแนะนาในการเตร ยมข

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ค ม อการต ดต งโปรแกรม โครงการพ ฒนาระบบควบค มและกาหนดส ทธ ของแท บเล ตพ ซ เพ อสน นสน นการจ ดการเร ยนการสอนโดยใช เคร องคอมพ วเตอร พกพา กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร 1. ข นตอนการต งค าเคร องแท บเล ตพ

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

CryptBot e-office/e-document Alert TM

CryptBot e-office/e-document Alert TM CryptBot e-office/e-document Alert TM (ระบบแจ งเต อนเอกสารอ เล กทรอน กส ) สามารถแจ งเต อนเม อได ร บเอกสารอ เล กทรอน กส เข าใหม ผ านทางหน าจอ Desktop ได โดยไม ต อง Logon หร อ เป ด ระบบe-Office ค างไว หร

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://sesa17.tk กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ และประกอบด วยห วข อเมน หล กด งต อไปน งบประมาณ ประกอบด

More information

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง

ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง 17 ท างานก บข อม ล การเล อนต าแหน ง งานเอกสารม กจะม ปร มาณของงานเป นจ านวนมาก ด งน นการเล อนต าแหน ง เพ อ ไปย งจ ดท ต องการได อย างรวดเร ว จะท าให การท างานเอกสารน น ๆ เก ดผลส าเร จ อย างรวดเร วตามไปด

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด

ค ม อการใช งาน ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด ส าหร บ ใช งานระบบ (จ งหว ด/ศ นย /กล ม) โครงการพ ฒนาระบบงานบร หารและจ ดการโครงการ กรมส งเสร มสหกรณ บร ษ ท บ ซโพเทนเช ยล จ าก ด สารบ ญ เร อง ค ม อการใช งาน หน า 1. รายงานความก าวหน า... 2 1.1 รายงานผลงาน/

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร

เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร เอกสารประกอบการเร ยน เร อง คอมพ วเตอร น าร ร จ กคอมพ วเตอร ป จ บ นคอมพ วเตอร เป นอ ปกรณ เทคโนโลย สารสนเทศท น ยมใช ก นอย างแพร หลาย โดยท วไปเราจะน าคอมพ วเตอร มาใช ในการท างานต าง ๆ เช นการค ดค านวณ การพ

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส เพ อประส ทธ ภาพในการท างาน ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ได ร บการออกแบบให เก บข อม ลเป นป เช นเด ยวก บ สม ดทะเบ ยนร บส งเอกสาร ท แยกสม ดร บ-ส งเป นป เม อข นป ใหม ท านจะส งเกตเห นป ฐานข อม ลให เล อก ด งภาพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS)

ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) หน า 1 ค ม อ การใช งาน ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ (MIS) การเข าใช งานระบบสารสนเทศเพ อการบร หารจ ดการ สามารถเข าใช งานโดยพ มพ URL ท ช อง Address ด งน http://www.mis.ru.ac.th

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ค ม อการใช งานOneDrive

ค ม อการใช งานOneDrive P a g e 1 ค ม อการใช งานOneDrive OneDrive เป นส วนหน งของการใช งานระบบเมล ของมหาว ทยาล ย การใช งาน จะใช User & Password ต วเด ยวก บระบบอ เมล ร ปแบบ User/ Password อ เมล ท กาหนดให น กศ กษาใช งานเป นด งน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet)

ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) 1 ค ม อการต ดต งส อการเร ยนช นประถมศ กษาป ท 2 ในคอมพ วเตอร พกพา (Tablet) การเช อมต อแท บเล ตก บคอมพ วเตอร (Tablet Connect With Computer) การเช อมต อ ระหว างแท บเล ต ก บ คอมพ วเตอร เพ อทาการเคล อนย ายไฟล

More information

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS)

ค ม อการใช งาน ระบบ. NiMExpress (Android OS) 1 ค ม อการใช งาน ระบบ NiMExpress (Android OS) 2 สารบ ญ เข าส application 3 ข นตอนการสม ครสมาช กบน NiMExpress 4 ข นตอนการเข าส ระบบ NiMExpress 7 ข นตอนการสร างบ ลส งส นค าใหม 8 การ Tracking ส งส นค า 18

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การใช ระบบสารสนเทศงานว จ ยและงานสร างสรรค สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม การเข าส ระบบ ระบบสารสนเทศงานว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น

ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ค ม อการใช งาน ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น ความสามารถของระบบ ระบบบ คลากรเทศบาลนครขอนแก น สามารถบ นท กข อม ลอ ตราก าล งเทศบาลนคร ขอนแก น อ นประกอบไปด วย ข อม ลต าแหน ง ข อม ลบ คลากร ข อม ลเง นเด อน ประว

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.)

ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) ค ม อการใช งาน ระบบรายงานผลการด าเน นงานค มครองผ บร โภคด านผล ตภ ณฑ ส ขภาพในส วนภ ม ภาค (แบบรายงาน คบส.) 1 หน า 1. การเข าส ระบบรายงานผลการด าเน นงาน คบส. 2 2. Menu การใช งานระบบรายงาน คบส. 5 3. การรายงานผลการด

More information

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org

เอกสารประกอบการต ดต ง OpenOffice.org การต ดต ง OpenOffice.org ช ดต ดต ง OpenOffice.org ม ต วอย างร ปแบบช อไฟล OOo_3.2.1_Win_x86_install-wJRE_en- US.exe โดยม ความหมายด งน OOo เป นต วย อของ OpenOffice.org 3.2.1 แสดงร น (Version) ของโปรแกรม

More information

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม

ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม ค ม อ การรายงานการป องก น และแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) สาน กงาน ป.ป.ส. กระทรวงย ต ธรรม สารบ ญ หน า คานา การเข าระบบรายงานการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด (รายว น) ว ธ การเข าส ระบบ 1 การบ นท กข อม ลรายว

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding)

ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) ค ม อการใช งานผ ค าก บภาคร ฐ (Electronic Bidding : e-bidding) จ ดท าโดย กล มงานมาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สารบ ญ 1. ขอร บ/ ช อเอกสาร... 1 หน า 2. เสนอราคา... 16 ค ม อการใช งานของผ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศ สน บสน นงานประก นค ณภาพการศ กษา

ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศ สน บสน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ค ม อการใช งาน ระบบสารสนเทศ สน บสน นงานประก นค ณภาพการศ กษา งานสารสนเทศเพ อการบร หาร (MIS) ส าน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ม ถ นายน 2556 ค ม อการใช ระบบสารสนเทศสน บสน นงานประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน

ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน ค ม อการใช งานโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1. ส วนแสดงข อม ลต าง ๆ ในโปรแกรมช วยประเม นผลการเร ยน 1 2 3 4 5 6 7 8 1.1 หมายเลข 1 ส วนแสดงข อม ลเก ยวก นรายว ชาท ต องการประเม นผลการเร ยน 1.2 หมายเลข 2 ส วนแสดงข

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze

SNC. ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze ว ธ การทางานของ Program DeepFreeze เม อม การทาให เก ดการเปล ยนแปลงข อม ลใด ๆ ลงใน Drive ท ม การป องก น โดย DeepFreeze ก สามารถทาได ตามปกต เช น เราเก บข อม ล ก เก บได เป นปกต การต ดไวร สก ต ดได ตามปกต แต

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th

การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th การเข าใช งานโปรแกรม การเข าใช งานโปรแกรม เข าทางหน าเว บไซด กรมการพ ฒนาช มชน http://www.cdd.go.th เมน ระบบรายงานข อม ลภายใน ห วข อ บร หารงบประมาณและก จกรรมฯ (BPM) หร อ http://110.164.192.180/n_bpm55-1

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค ม อการใช งานระบบ admin เว บไซต มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ข )นตอนท * 1 เข าไปท http://www.nrru.ac.th/admin_nrru2010 ข )นตอนท *2 ให กรอกข อม ล (ช อผ ใช งาน, รห สผ าน, ต วเลขตามรห สภาพ) ในช องว าง แล

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ

ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ ค ม อการส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมโยธาธ การและผ งเม อง (@dpt.go.th) และ น าเข าข อม ลผ ใช ระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กลางเพ อการส อสารในภาคร ฐ (@dpt.mail.go.th) การส ารองระบบจดหมายอ เล กทรอน กส กรมฯ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1

งานสถ ต และรายงาน. (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน (Statistic & Reporting Module) ค ม อการใช งานระบบห องสม ดอ ตโนม ต สพฐ. เวอร ช น 3 1 งานสถ ต และรายงาน แบ งออกเป น 2 ส วน ส วนแรกอย หน าหล กเป นเมน การเก บสถ ต ผ เข าใช บร การ ห องสม ด

More information