มาตรฐานระบบจ ดการ ด านพล งงาน ISO : 2011

Size: px
Start display at page:

Download "มาตรฐานระบบจ ดการ ด านพล งงาน ISO 50001 : 2011"

Transcription

1 1 ISO : 2011 Energy Management Systems มาตรฐานระบบจ ดการ ด านพล งงาน ISO : 2011 โดย อ.ว ฒ กรณ จร ยต นต เวทย Mobile :

2 3 สถานการณ การใช พล งงานของโลก 4 ความต องการพล งงานเพ มข นตามจ านวนประชากร

3 ส ดส วนการใช พล งงานในแต ละภ ม ภาคในโลก N.Am S.Am EU ME Afr AP ภ ม ภาคเอเช ยแปซ ฟ ก ย งคงใช พล งงานจาก ฟอสซ ลมาก กว าภ ม ภาค อ น Coal 29% Hydro 7% Nuclear Energy 5% Natural Gas 23% Oil 36% ท มา: BP Statistical Review of World Energy ประเทศก าล งพ ฒนาม ความต องการพล งงานเพ มข นอย างต อเน อง การใช พล งงานในโลกจากป จจ บ นจนถ งป 2030 ม แนวโน มเพ มข นอ ก 40% ยอดรวมอย ท 16.8 ล าน ktoe mtoe 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, China and India Rest of non-oecd OECD ความต องการพล งงานท เพ มข น 93% ในช วง ระหว างป 2007 ถ ง 2030 มาจากประเทศ ก าล งพ ฒนาซ งกว าคร ง มาจากประเทศจ นและ อ นเด ย ท มา: IEA World Energy Outlook 2009

4 ความต องการพล งงานของประเทศไทยเม อเท ยบก บท งโลก ความต องการพล งงานท งโลก อย ท 11,294.9 mtoe เปร ยบเท ยบก บ ประเทศไทยท 66.7 mtoe ค ดเป น 0.6% ของท งโลก สถานการณ การใช พล งงานของประเทศไทย ในป 2552 ประเทศไทยใช พล งงานค ดเป นม ลค า ล านล านบาท ปร มาณการใช พล งงานเช งพาณ ชย ในประเทศ ล านบาร เรลต อว นเท ยบเท าน าม นด บ เช อเพล ง เช งพาณ ชย น าม น 39% Coal, 11.81% Lignite, 6.54% Hydro/ Import Elec., 2.06% ไฟฟ า 61% Natural Gas, 40.94% Oil, 38.64% การใช พล งงาน ตามภาคสาขา Res. & Com., 22.48% Transport., 35.22% Industry, 37.18% Agricultur e, 5.12% 8

5 ผลกระทบจากการผล ตและการใช พล งงาน ผลกระทบต อส ขภาพ 9 ผลกระทบจากการใช พล งงานท เพ มข นของโลก ราคาพล งงานเพ มข น ท าให เก ดภาวะการเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ป ญหาด านส งแวดล อม การขาดแคลนพล งงาน 10

6 ผลกระทบจากการผล ตและการใช พล งงานในโลก เช น ฝนไม ตกต องตามฤด กาล โรค ระบาด ผลผล ตตกต า พ ชผลไม ออกตามฤด กาล เช น ความแห งแล ง อ ท กภ ย ผลกระทบด านการเกษตร ผลกระทบต อทร พยากรน า ผลกระทบต อ โครงสร างพ นฐาน และการต งถ นฐาน ของมน ษย ต วแปรของภ ม อากาศท ส าค ญ ปร มาณฝน อ ณหภ ม ปร มาณแสงแดด ผลกระทบต อความ หลากหลายทางช วภาพ และระบบน เวศ ผลกระทบต อส ขภาพมน ษย โรคระบาด เช น อ ณหภ ม ของโลกเพ มส งข น อ ก 1-3 C ประชากรของโลกประมาณร อยละ 45 จะอย อาศ ยในพ นท เส ยงต อการ แพร กระจายของโรคมาลาเร ย อ ณหภ ม เฉล ยโลกท เพ มข น 1C ส งผลต อ องค ประกอบพ นธ ไม ในป า ถ ง 1 ใน 3 ป าบางชน ดอาจส ญพ นธ ศ ตร พ ชค กคาม ไฟป าเพ มข น ส งม ช ว ตในป าท เปล ยนไป 11 ความจ าเป นในการปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงาน ราคาพล งงานของตลาดโลกเพ มข น การเปล ยนแปลงสภาพภ ม อากาศ ป ญหาด านส งแวดล อม การขาดแคลนพล งงาน ลดต นท นการผล ต กฎหมายต างๆท เข ามาควบค ม 12

7 ป ญหาในการปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงาน เน นทางด านเทคน คมากเก นไป ขาดความต อเน องในการด าเน นการ ไม ม การปร บปร งอย างต อเน อง ไม ม ระบบการจ ดการท เป นร ปธรรม ขาดบ คลากรท ช านาญการ ระบบISO และ พระราชบ ญญ ต อน ร กษ พล งงาน ISO การจ ด การพล งงาน

8 15 ประโยชน ของ ISO ควบค มต นท นพล งงาน เพ มประส ทธ ภาพในการท างาน ลด energy intensity (อ ตราส วนของปร มาณพล งงานท ใช ต อผลของก จกรรม) ลดผลกระทบต อส งแวดล อม พ ฒนาการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง เก ดความร วมม อของคนในองค กร ISO เป นมาตรฐานนานาชาต แต ไม ใช มาตรฐานบ งค บ ส วนการจ ดการพล งงานเป น มาตรฐานระด บชาต ท ออกเป นกฎหมายบ งค บ 16 ท มา :

9 17 18

10 19 หล กการพ ฒนาระบบการจ ดการ 20 ISO และการจ ดการพล งงานตาม พ.ร.บ. ใช หล กการพ ฒนาระบบเด ยวก น

11 ร ปแบบระบบการจ ดการพล งงาน 21 ISO การจ ดการพล งงานตาม พ.ร.บ. การร บรอง ISO ต องม ความสอดคล องก บมาตรฐานท งด านเอกสารของระบบและเอกสารของผลการปฏ บ ต การ ส วนการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ.ต องการรายงานผลตามแบบฟอร ม ท สอดคล องก บข อก าหนด เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 1.กรอบการด าเน นการ ISO การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. 22 ISO เป นมาตรฐานสม ครใจ สามารถ น าไปประย กต ได ก บท กองค กรท ก ขนาดหลายหลากประเภทสาขา อ ตสาหกรรม ISO สามารถใช ได อย างอ สระและ บ รณาการก บระบบบร หารจ ดการอ นได การจ ดการพล งงานตาม พ.ร.บ. เป นมาตรฐานบ งค บตาม กฎหมาย ของกล มอาคารควบค ม/โรงงานควบค ม การจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. ต องด าเน นการตาม มาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดท กฎกระทรวง ก าหนดรวมถ งการจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงานและ ร บรองการจ ดการพล งงาน ส งให แก อธ บด ภายในเด อน ม นาคมเป นประจ าท กป

12 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ กรอบการด าเน นการ (ต อ) ISO ISO ไม ได ม ข อจ าก ดของขนาดองค กร และช วงเวลาท จะด าเน นการของระบบ การขอการร บรอง ISO สามารถ ด าเน นการผ าน CB (Certifying Body) ท จดทะเบ ยนเป นผ ให การร บรอง มาตรฐาน ISO ซ งต องม ผ ตรวจสอบ ประเภท lead assessor ของ ISO หล งผ านการร บรอง หน วยงานจะได ร บ Certificate ISO เป นระยะเวลา 3 ป และจะถ กตรวจประเม นท กหกเด อน หากพบข อบกพร อง CB จะแจ งให หน วยงานด าเน นการแก ไข การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. การจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. ม การก าหนดขนาด องค กรและช วงเวลาท ต องด าเน นการเป นมาตรฐาน ประกาศไว อย างช ดเจน การตรวจประเม นการจ ดการฯจะตรวจสอบความ สอดคล องของรายงานการจ ดการพล งงานและผลของ การปฏ บ ต งานของหน วยงาน โดยผ ตรวจสอบและ ร บรองการจ ดการท ได ร บการแต งต งโดย พพ. หากพบ ข อบกพร องไม ร ายแรงจะแจ งให ด าเน นการแก ไขใน รอบป ถ ดไป การก าหนดขอบเขตและขอบข าย ISO เขตและขอบข าย ISO ISO ไม ได ม ข อจ าก ดของขนาด พรบ.จะก าหนดขอบเขตตาม ขนาดของโรงงาน -ป มลม -เคร องท าความเย น - หม อไอน า -เคร องจ กร - บ คคลากร -เคร องจ กร -บ คคลากร ก าหนดขอบข ายซ งจะ ส มพ นธ ก บขอบเขตท ระบ

13 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ เอกสารอ างอ ง ISO เอกสารท แนะน า ไม ม เอกสารอ างอ ง FBR มาตรฐานเคร องจ กรอ ปกรณ มาตรฐานเคร องม อตรวจว ด มาตรฐานว ธ การตรวจว ด เอกสารท แนะน าจะม ประโยชน มากตอนใช วางแผนการ ด าเน นการ,การก าหนดมาตรการ,การก าหนด base line ค าศ พท และน ยาม พล งงาน (Energy) การใช พล งงาน (Energy use) ฐานพล งงาน (Energy baseline) ปร มาณการใช พล งงาน (Energy consumtion) ประส ทธ ภาพด านพล งงาน (Energy efficiency) สมรรถนะด านพล งงาน (Energy performance) ด ชน ช ว ดสมรรถนะด านพล งงาน (Energy performance indicator)

14 27 สร ปข อก าหนดตาม ISO

15 29 ระบบการจ ดการพล งงาน 30

16 มาตรฐานระบบการจ ดการพล งงาน ข อก าหนดการจ ดการพล งงาน ข อก าหนดท วไป จ ดเอกสาร,น าไปใช,เก บร กษาและปร บปร ง EnMS ตามข อก าหนดของ มาตรฐานสากลน ก าหนด และท าเป นเอกสาร ท ระบ ขอบข ายและขอบเขตของระบบการจ ดการพล งงาน ก าหนดว ธ การท จะปฏ บ ต ตามข อก าหนดของมาตรฐานสากลน เพ อพ ฒนาและ ปร บปร งการ ประส ทธ ภาพการใช พล งงานขององค กรอย างต อเน อง

17 33 หน าท และความร บผ ดชอบ ผ บร หารระด บส ง จ ดท า,น าไปปฏ บ ต, และ เก บร กษาไว ซ งนโยบาย แต งต งคณะท างานด านการจ ดการพล งงาน (ต วแทนผ บร หาร) จ ดหาทร พยากรท จ าเป น ในการ จ ดท า,น าไปปฏ บ ต, เก บร กษาและปร บปร ง ซ ง EnMS และ ผลของประส ทธ ภาพพล งงานท เก ดข น การระบ ขอบข ายและขอบเขตของระบบการจ ดการพล งงาน ส อสารการจ ดการพล งงานท ส าค ญให บ คลากรภายในองค กรร บทราบ ท าให ม นใจว าม การก าหนดว ตถ ประสงค และเป าหมายส าหร บผลการด าเน นงานด าน พล งงาน หน าท และความร บผ ดชอบ 34 ท าให ม นใจว าม การก าหนดด ชน ช ว ดด านพล งงานท เหมาะก บองค กร พ จารณาประส ทธ ภาพด านพล งงานไว ในแผนระยะยาว ท าให ม นใจว าม การว ดผลการด าเน นงานและรายงานต อผ บร หารตามเวลาท ก าหนด จ ดให ม การทบทวนของฝ ายบร หาร (Management review)

18 หน าท และความร บผ ดชอบ 35 คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน (ต วแทนผ บร หาร) ผ บร หารระด บส งต องแต งต งผ แทนฝ ายบร หารด านพล งงานท ม ท กษะและความร ความสามารถท เหมาะสมนอกเหน อจากหน าท ความร บผ ดชอบอ นๆ โดยก าหนดหน าท และความร บผ ดชอบด งน ตรวจสอบให แน ใจว า EnMS สามารถจ ดท า, ด าเน นการ,เก บร กษาและปร บปร งอย าง ต อเน องตามมาตรฐานสากลน ระบ บ คคล ท ได ร บมอบหมายจากผ บร หารในระด บท เหมาะสมในการสน บสน นการจ ด ก จกรรมการจ ดการพล งงาน รายงานประส ทธ ภาพการใช พล งงานต อผ บร หารระด บส ง รายงานประส ทธ ภาพระบบการจ ดการพล งงานต อผ บร หารระด บส ง ตรวจสอบให แน ใจว าแผนงาน และ ก จกรรมต างๆของการจ ดการพล งงานน นถ กออกแบบมา เพ อสน บสน นนโยบายพล งงานขององค กรน น หน าท และความร บผ ดชอบ 36 คณะท างานด านการจ ดการพล งงาน (ต วแทนผ บร หาร) ก าหนด และส อสารหน าท ความร บผ ดชอบ เพ อให เก ดการจ ดการท ม ประส ทธ ผล ก าหนดหล กเกณฑ และว ธ การท จ าเป นเพ อให แน ใจว าท งการด าเน นการและการ ควบค มของ EnMS จะม ประส ทธ ผล ประชาส มพ นธ นโยบาย ว ตถ ประสงค ให พน กงานร บทราบอย างท วถ ง

19 บทน า 37 ร ปแบบระบบการจ ดการพล งงาน 38

20 ค าศ พท และค าน ยามท ส าค ญ แนวค ดสมรรถณะพล งงาน

21 Contents 41 Foreword Introduction 1 Scope 2 Normative references 3 Terms and definitions 4 Energy management system requirements 4.1 General requirements 4.2 Management responsibility Top management Management representative 4.3 Energy policy 4.4 Energy planning General Legal requirements and other requirements Energy review Energy baseline Energy performance indicators Energy objectives, energy targets and energy management action plans 4.5 Implementation and operation General Competence, training and awareness Communication Documentation Operation control Design Procurement of energy services, products, equipment and energy 4.6 Checking Monitoring, measurement and analysis Evaluation of compliance with legal requirements and other requirements Internal audit of the EnMS Nonconformities, correction, corrective action and preventive action Control of records 4.7 Management review General Input to management review Output from management review Introduction 42 The purpose of this International Standard is to enable organizations to establish the systems and processes necessary to improve energy performance, including energy efficiency, use and consumption. ว ตถ ประสงค ของมาตรฐานสากลน จะช วยให องค กรจ ดต งระบบและกระบวนการท จ าเป นในการปร บปร งสมรรถนะด านพล งงาน ประกอบด วยประส ทธ ภาพพล งงาน, การใช พล งงานและปร มาณการใช พล งงาน

22 Introduction 43 Implementation of this International Standard is intended to lead to reductions in greenhouse gas emissions and other related environmental impacts and energy cost through systematic management of energy. การด าเน นการตามมาตรฐานสากลน ม ว ตถ ประสงค เพ อน าไปส การลดการปล อยก าซ เร อนกระจกและอ น ๆ ท เก ยวข องก บผลกระทบด านส งแวดล อมและค าใช จ ายด าน พล งงานผ านการจ ดการระบบพล งงานอย างเป นระบบ Introduction 44 This International Standard is applicable to all types and sizes of organizations, irrespective of geographical, cultural or social conditions. มาตรฐานสากลน สามารถใช ได ก บท กประเภทและขนาดขององค กรโดยไม ค าน งถ ง สภาพภ ม ศาสตร ว ฒนธรรมหร อเง อนไขส งคม

23 Introduction 45 Successful implementation depends on commitment from all levels and functions of the organization, and especially from top management ความส าเร จ ในการน าไปปฏ บ ต ข นอย ก บ ความม งม น ของบ คลากรท กระด บ และท กหน าท ภายในองค กร โดยเฉพาะอย างย ง ผ บร หารระด บส ง Introduction 46 This International Standard specifies energy management system (EnMS) requirements, upon which an organization can develop and implement an energy policy, and establish objectives, targets, and action plans which take into account legal requirements and information related to significant energy use. มาตรฐานสากลน ได ระบ ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน (EnMS) ตามท องค กร สามารถพ ฒนาและด าเน นนโยบายด านพล งงานและสร างว ตถ ประสงค เป าหมายและ แผนการด าเน นงานท ค าน งถ งข อก าหนดทางกฎหมายและสารสนเทศท เก ยวข องก บ การใช พล งงานท ม น ยส าค ญ

24 Introduction 47 An EnMS enables an organization to achieve its policy commitments, take action as needed to improve its energy performance and demonstrate the conformity of the system to the requirements of this International Standard. EnMS ช วยให องค กรเพ อให บรรล ความม งม นตามนโยบายในการด าเน นการในส งท จ าเป นเพ อปร บปร งสมรรถนะด านพล งงานและแสดงให เห นถ งความสอดคล องของ ระบบต อข อก าหนดของมาตรฐานสากลน Introduction 48 This International Standard applies to the activities under the control of the organization, and application of this International Standard can be tailored to fit the specific requirements of the organization, including the complexity of the system, degree of documentation, and resources. มาตรฐานสากลน จะน าไปใช ในก จกรรมภายใต การควบค มขององค กรและการ ประย กต ใช มาตรฐานสากลน สามารถปร บแต งให เหมาะสมก บความต องการเฉพาะ ขององค กรรวมท งความซ บซ อนของระบบ ระด บของการท าเอกสารและทร พยากร

25 Introduction 49 NOTE In the context of energy management, the PDCA approach can be outlined as follows : หมายเหต ในบร บทของการจ ดการพล งงานตามว ธ การ PDCA สามารถอธ บายได ด งน Act: take actions to continually improve energy performance and the EnMS Check: monitor and measure processes and the key characteristics of operations that determine energy performance against the energy policy and objectives, and report the results. Plan: conduct the energy review and establish the baseline, EnPIs, objectives, targets and action plans necessary to deliver results that will improve energy performance in accordance with the organization s policies Do: implement the energy management action plans Introduction NOTE In the context of energy management, the PDCA approach can be outlined as follows : หมายเหต ในบร บทของการจ ดการพล งงานตามว ธ การ PDCA สามารถอธ บายได ด งน 50 การแก ไข : ด าเน นการแก ไข เพ อปร บปร งอย างต อเน องใน สมรรถนะด านพล งงานและ ระบบการจ ดการด านพล งงาน การตรวจสอบ : เฝ าระว งและ ตรวจว ดผล กระบวนการและ ค ณล กษณะส าค ญของการ ด าเน นงานท ม อ ทธ พลต อ สมรรถนะด านพล งงานก บ นโยบายพล งงานและ ว ตถ ประสงค รวามถ งการ รายงานผล การวางแผน : ท าการทบทวน ด านพล งงาน ก าหนดฐาน พล งงานอ างอ ง ด ชน ช ว ด สมรรถด านพล งงาน ว ตถ ประสงค เป าหมายและ แผนงานท จ าเป น เพ อให เก ด ผลล พธ ท จะปร บปร ง สมรรถนะด านพล งงานตาม นโยบายขององค กร การน าไปปฏ บ ต : น าแผนงาน ด านการจ ดการพล งงานไป ปฏ บ ต

26 Introduction 51 Worldwide application of this International Standard contributes to more efficient use of available energy sources, to enhanced competitiveness and to reducing greenhouse gas emissions and other related environmental impacts. This International Standard is applicable irrespective of the types of energy used. การประย กต ใช มาตรฐานสากลน ท วโลกก อให เก ดการใช แหล งพล งงานท ม อย อย างม ประส ทธ ภาพมากข น เพ อเพ มการแข งข นและลดการปล อยก าซเร อนกระจกและอ น ๆ ท เก ยวข องก บผลกระทบต อส งแวดล อม มาตรฐานสากลน น าไปใช ได โดยไม ค าน งถ ง ประเภทของพล งงานท ใช Introduction 52 This International Standard can be used for certification, registration and self-declaration of an organization's EnMS. It does not establish absolute requirements for energy performance beyond the commitments in the energy policy of the organization and its obligation to comply with applicable legal requirements and other requirements. Thus, two organizations carrying out similar operations, but having different energy performance, can both conform to its requirements. มาตรฐานสากลน สามารถน ามาใช ส าหร บการร บรอง การลงทะเบ ยนและการร บรอง ด วยตนเองของระบบการจ ดการพล งงานขององค กร ม นไม ได สร างข อก าหนดท สมบ รณ ท งหมดเก ยวก บสมรรถนะการใช พล งงานท มากไปกว าข อผ กพ นในนโยบาย ด านพล งงานขององค กร และหน าท ของตนเพ อให สอดคล องก บข อก าหนดของ กฎหมายท ใช บ งค บและข อก าหนดอ น ๆ ด งน นสององค กรท ม การด าเน นการท คล ายก นแต ม สมรรถนะการใช พล งงานท แตกต างก น ท งสององค กรถ อว าสามารถ ปฏ บ ต สอดคล องตามข อก าหนดของมาตรฐานสากลน 52

27 Introduction 53 An organization can choose to integrate this International Standard with other management systems, including those related to quality, the environment and occupational health and safety. องค กรสามารถเล อกท จะบ รณาการมาตรฐานสากลน ก บระบบการจ ดการอ น ๆ รวมท ง ท เก ยวข องก บค ณภาพ ส งแวดล อม และอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย Scope 54 This International Standard specifics requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system, whose purpose is to enable an organization to follow a systematic approach in achieving continual improvement of energy performance, including energy efficiency, energy use and energy consumption. ข อก าหนดเฉพาะของมาตรสากลน ส าหร บการจ ดต ง น าไปปฏ บ ต ร กษาไว และปร บปร ง ระบบการจ ดการพล งงาน ม ว ตถ ประสงค เพ อให องค กรปฏ บ ต ตามแนวทางท เป นระบบในการบรรล การปร บปร ง สมรรถนะด านพล งงานอย างต อเน อง ประกอบด วยประส ทธ ภาพพล งงาน, การใช พล งงานและปร มาณพล งงานท ใช 54

28 Scope 55 This International Standard specifies requirements applicable to energy use and consumption, including measurement, documentation and reporting, design and procurement practices for equipment, systems, processes, and personnel that contribute to energy performance. ข อก าหนดเฉพาะของมาตรสากลน น าไปใช ก บการใช พล งงานและปร มาณพล งงานท ใช ประกอบด วย Scope 56 This International Standard applies to all variables affecting energy performance that can be monitored and influenced by the organization. มาตรฐานสากลน น าไปใช ก บต วแปรท งหมดท ม ผลต อสมรรถนะทางด านพล งงานท สามารถตรวจต ดตามและถ กก าหนดโดยองค กร This International Standard does not prescribe specific performance criteria with respect to energy. มาตรฐานสากลน ไม ได ก าหนดเกณฑ สมรรถนะเฉพาะท เก ยวก บพล งงาน This International Standard has been designed to be used independently, but it can be aligned or integrated with other management systems. มาตรฐานสากลน ได ร บการออกแบบมาเพ อใช งานอย างอ สระ แต ก สามารถจ ดท าให อย ในแนวเด ยวหร อรวมเข าก บระบบการจ ดการอ น ๆ

29 Scope 57 This International Standard is applicable to any organization wishing to ensure that it conforms to its stated energy policy and wishing to demonstrate this to others, such conformity being confirmed either by means of self-evaluation and self-declaration of conformity, or by certification of the energy management system by an external organization. มาตรฐานสากลน สามารถใช ได ก บองค กรท ประสงค เพ อให ม นใจว าสอดคล องก บนโยบาย ด านพล งงานของตนตามท กล าวไว และประสงค แสดงให คนอ น ๆเห น เช น ย งคงความ สอดคล องอย ท งโดยว ธ การประเม นและย นย นความสอดคล องด วยต วเอง หร อโดยการ ร บรองระบบการจ ดการพล งงานโดยองค กรภายนอก ข อก าหนดมาตรฐาน 58

30 ข อก าหนดมาตรฐาน 59 ข อก าหนดมาตรฐาน 60

31 ข อก าหนดมาตรฐาน 61 ข อก าหนดมาตรฐาน 62 (ต อ)

32 ต วอย างนโยบายการจ ดการพล งงาน 63 ข อก าหนดมาตรฐาน 64

33 ข อก าหนดมาตรฐาน 65 ข อก าหนดมาตรฐาน 66

34 ต วอย างการช บ งแหล งพล งงาน 67 ต วอย างการช บ งแหล งพล งงาน 68

35 ข อก าหนดมาตรฐาน 69 การใช ไฟฟ าของโรงงานต วอย าง 70

36 ข อก าหนดมาตรฐาน 71 ข อก าหนดมาตรฐาน 72

37 ข อก าหนดมาตรฐาน 73 ข อก าหนดมาตรฐาน 74

38 ข อก าหนดมาตรฐาน 75 ข อก าหนดมาตรฐาน 76

39 ต วอย างว ตถ ประสงค เป าหมาย และด ชน ช 77 ว ด ต วอย างแผนงาน 78

40 79 ข อก าหนดมาตรฐาน 80

41 ต วอย าง Job Description 81 ข อก าหนดมาตรฐาน 82

42 ข อก าหนดมาตรฐาน 83 ข อก าหนดมาตรฐาน 84

43 ข อก าหนดมาตรฐาน 85 ข อก าหนดมาตรฐาน 86

44 ข อก าหนดมาตรฐาน 87 ข อก าหนดมาตรฐาน 88

45 ข อก าหนดมาตรฐาน 89 ข อก าหนดมาตรฐาน 90

46 ข อก าหนดมาตรฐาน 91 ข อก าหนดมาตรฐาน 92

47 ข อก าหนดมาตรฐาน 93 ข อก าหนดมาตรฐาน 94

48 ข อก าหนดมาตรฐาน 95 ข อก าหนดมาตรฐาน 96

49 ข อก าหนดมาตรฐาน 97 ข อก าหนดมาตรฐาน 98

50 ข อก าหนดมาตรฐาน 99 ข อก าหนดมาตรฐาน 100

51 ข อก าหนดมาตรฐาน 101 ข อก าหนดมาตรฐาน 102

52 ข อก าหนดมาตรฐาน 103 ข อก าหนดมาตรฐาน 104

53 ข อก าหนดมาตรฐาน 105 ข อก าหนดมาตรฐาน 106

54 ข อก าหนดมาตรฐาน 107 ข อก าหนดมาตรฐาน 108

55 ข อก าหนดมาตรฐาน 109 ข อก าหนดมาตรฐาน 110

56 ข อก าหนดมาตรฐาน 111 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน 4.1 ข อก าหนดท วไป องค กรต อง 1) จ ดระบบ จ ดท าเอกสาร น าไปปฏ บ ต ร กษาและปร บปร งอย างต อเน องเพ อให สอดคล องตาม มาตรฐานและบรรล ตามข อก าหนดของมาตรฐานน 2) ก าหนดขอบข ายและขอบเขตของระบบการจ ดการพล งงานและจ ดท าเป นเอกสาร 3) ก าหนดว ธ การในการบรรล ข อก าหนดของมาตรฐานน เพ อให เก ดการปร บปร งสมรรถนะด าน พล งงานและระบบการจ ดการพล งงานอย างต อเน อง 112 จ ดท าเอกสารขอบเขตและ ขอบข าย ค ม อการจ ดการพล งงาน ข นตอนการด าเน นงาน ว ธ การปฏ บ ต งาน เอกสารสน บสน น

57 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน ความร บผ ดชอบของฝ ายบร หาร ผ บร หารส งส ด ผ บร หารส งส ดต องแสดงถ งความม งม นในการสน บสน นระบบการจ ดการพล งงานและการปร บปร งให เก ด ประส ทธ ผลอย างต อเน อง โดยด าเน นการให สอดคล องก บข อก าหนด ISO การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ท ง ISO และการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ ด าเน นการไปในแนวทางเด ยวก น โดยผ บร หาร ส งส ดต องม ส วนร วมในการด าเน นการจ ดการพล งงาน เช น แต งต งผ แทนฝ ายบร หารด านพล งงานและให ความ เห นชอบแต งต งท มจ ดการพล งงาน ก าหนดนโยบายพล งงานและลงนามประกาศเป นลายล กษณ อ กษร ม การ ทบทวนผลการบร หารงานและผล กด นให เก ดการปร บปร งพ ฒนาอย างต อเน อง เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน ความร บผ ดชอบของฝ ายบร หาร ผ แทนฝ ายบร หาร ผ บร หารส งส ดต องแต งต งบ คคล (อาจมากกว าหน งคน) ซ งม ท กษะและความสามารถท เหมาะสมเป น ผ แทนฝ ายบร หาร โดยม การก าหนดอ านาจและหน าท ร บผ ดชอบ ISO จ านวนบ คลากรในท มจะข นอย ก บล กษณะ และขนาดองค กร ซ งอาจม เพ ยงหน งคนก ถ อว าเป นผ แทนฝ ายบร หารได การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ผ แทนฝ ายบร หารภายในคณะท างานฯ ต องม การแต งต ง เพ อข นทะเบ ยนเป น ผชร.และผอส.ตามขนาดองค กรท ได ม ข อก าหนดไว ด วย เอกสาร จ ดท าเอกสารเอกสารแต งต งต วแทนฝ ายบร หาร และคณะท างาน

58 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน นโยบายการจ ดการพล งงาน ผ บร หารระด บส งต องก าหนดนโยบายพล งงานขององค กรภายใต ขอบเขตของระบบการจ ดการพล งงานและ ท าให ม นใจว านโยบายน น ม เน อหาสอดคล องตามข อก าหนด ISO ม ข อก าหนดนโยบายครอบคล มเน อหาท งหมดของการ จ ดการตามพ.ร.บ. แต เพ ม การจ ดซ อ โดยก าหนดให องค กรจะต องท าการจ ดซ อ จ ดหาเคร องจ กร เคร องม อ อ ปกรณ การผล ต และบร การอ นๆท จ าเป น โดยต อง พ จารณาถ งการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ รวมท ง จะต องพ จารณาการออกแบบเพ อการปร บปร ง สมรรถนะพล งงานด วย การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. นโยบายฯของการจ ดการพล งงานตาม พ.ร.บ.อย างน อย ต องม เน อหา 5 ข อตามกฎกระทรวง การสน บสน นการจ ดซ อผล ตภ ณฑ และบร การด านพล งงานท ม ประส ทธ ภาพต องม บ นท กเป น เอกสารหล กฐาน เอกสาร จ ดท าเอกสารเอกสาร นโยบายการจ ดการพล งงาน เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การวางแผนด านพล งงาน ข อก าหนดท วไป องค กรต องวางแผนด านพล งงานและจ ดท าเป นเอกสาร โดยต องสอดคล องก บนโยบายพล งงานและ ต องท าให เก ดก จกรรมการปร บปร งสมรรถนะด านพล งงานอย างต อเน อง การใช มาตรฐานน จ งอย บนพ นฐานท องค กรจะทบทวนและประเม นระบบเป นระยะ เพ อช บ งโอกาส ในการปร บปร งและน าไปปฏ บ ต โดยม ความย ดหย นตามองค ประกอบต างๆท น ามาพ จารณา หมายเหต : แนวค ดในการวางแผนด านพล งงานด งแสดงในผ งต อไป ISO ม การน าเอกสารในห วข อต างๆมาพ จารณา โดยม การจ ดท าและเก บบ นท ก ร กษาไว อย างต อเน อง เอกสาร การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ไม ม การระบ ถ งเอกสารอ น โดยอย างน อยให บ นท กใน ร ปแบบของรายงานการจ ดการพล งงาน ข นตอนท 2,4 และ 5 ของการจ ดการพล งงานตาม พ.ร.บ. ถ อเป นส วนหน งของการวางแผนด านพล งงาน วางแผนด านพล งงาน

59 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน 4.4 การวางแผนด านพล งงาน (ต อ) เอกสารท จ าเป นส าหร บการวางแผน 118 บ ลค าไฟฟ า,ค าเช อเพล ง การตรวจว ดระบบ หร อเคร องจ กรอ ปกรณ บ นท กค าการใช พล งงานจากม เตอร (ถ าม ) ข นตอนการควบค มและตรวจสอบเคร องจ กรอ ปกรณ ต างๆ Single line diagram ระบบไฟฟ า diagram ระบบutility เช น ลมอ ด, หม อ ไอน า, chiller เป นต น รายงานการจ ดท า Energy Audit(ถ าม )

60 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การวางแผนด านพล งงาน ข อก าหนดกฎหมายและข อก าหนดอ น ISO ISO ต องม การบ งช น าไปปฏ บ ต และเข าถ งข อก าหนดกฎหมายและ ข อก าหนดอ นท เก ยวข อง การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. การจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. ไม ม การอ างถ ง ข อก าหนดกฎหมายและข อก าหนดอ น ด วยข อก าหนดใน ISO หน วยงานต องปฏ บ ต ตามข อก าหนดในการ จ ดการฯ แต ไม ได ก าหนดว าจะต องได ร บการร บรองภายใต การจ ดการฯ แล วจ งจะสามารถขอการร บรองภายใต ISO เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การวางแผนด านพล งงาน การทบทวนด านพล งงาน ISO ต องจ ดให ม ว ธ การและกฎเกณฑ ท ใช ในการทบทวน พล งงานท าเป นเอกสาร ซ งจะต องครอบคล มเร อง a) การว เคราะห ล กษณะและปร มาณการใช พล งงาน ท งในอด ตและป จจ บ น b) ระบ พ นท ท ใช พล งงานมากอย างม น ยส าค ญด วย การระบ สาธารณ ปโภค, เคร องม อ, ระบบ, กระบวนการและบ คลากรท ท างานในพ นท หร อ ขอบเขตของการใช พล งงานด งกล าว c) จ ดล าด บและบ นท กโอกาสในการปร บปร งผลงาน การใช พล งงาน การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ทบทวนด านพล งงาน โดยการประเม นศ กยภาพด านการ อน ร กษ พล งงาน แบ งออกเป น 3 ระด บ ค อ ระด บองค กร ผล ตภ ณฑ และเคร องจ กร/อ ปกรณ หล กในรอบป ท ผ านมา เอกสาร ว ธ และเกณฑ การทบทวนพล งงาน

61 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การวางแผนด านพล งงาน ข อม ลพ นฐานด านพล งงาน ISO จ ดท าข อม ลพ นฐานด านพล งงานโดยใช ข อม ลด านพล งงานเบ องต น อย ในช วงเวลา ท เหมาะสมก บล กษณะและปร มาณการใช พล งงานขององค กร การเปล ยนแปลง สมรรถนะด านพล งงานต องม การตรวจว ด เปร ยบเท ยบก บข อม ลพ นฐานด านพล งงาน การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ข อม ลด านพล งงานเปร ยบเท ยบเป นแบบป ต อป (ใช ข อม ลในเด อนมกราคม-ธ นวาคม ของรอบป ป จจ บ นเท ยบ ก บรอบป ท ผ านมา) เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การวางแผนด านพล งงาน ต วช ว ดสมรรถนะด านพล งงาน องค กรต องทบทวนต วช ว ดสมรรถนะด านพล งงาน และเปร ยบเท ยบก บข อม ลพ นฐานด านพล งงานตาม ความเหมาะสม ต วช ว ดสมรรถนะด านพล งงาน(EnPI) สามารถแสดงโดยการว ดอ ตราส วนอย างง ายหร อแบบจ าลองท ซ บซ อนข น ISO ไม ได ระบ ต วช ว ดท แน นอน อย างน อยระบ ต วช การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ว ดได ตามแบบฟอร มรายงานฯ เช น ด ชน การใช พล งงานต อหน วยผลผล ต ค าการส ญเส ยพล งงาน

62 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การวางแผนด านพล งงาน ต วช ว ดสมรรถนะด านพล งงาน kwh/ MJ/ ปร มาณการใช ละลง kw/tonrf kwh/m3/sec MJ/หน วยผลผล ต เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การวางแผนด านพล งงาน ว ตถ ประสงค ด านพล งงาน เป าหมายพล งงาน และแผนปฏ บ ต การด านพล งงาน องค กรจะต องจ ดท า น าไปปฏ บ ต และร กษาซ งว ตถ ประสงค และเป าหมายด านพล งงานท จ ดท าเป น ลาย ล กษณ อ กษรของหน วยงาน, ระด บ, กระบวนการหร อสาธารณ ปโภคต างๆท เก ยวข องภายในองค กร รวมถ ง กรอบเวลาแล วเสร จในแต ละว ตถ ประสงค และเป าหมายด านพล งงาน ISO ต องจ ดท าเป นเอกสารลายล กษณ อ กษร ของหน วยงานท เก ยวข อง การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. อย างน อยให ม เอกสารตามแบบฟอร มรายงานการจ ด การพล งงาน เอกสาร ว ตถ ประสงค และเป าหมาย

63 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การน าไปปฏ บ ต และการด าเน นการ ข อก าหนดท วไป องค กรต องน าแผนปฏ บ ต การและผลท เก ดข นจากกระบวนการวางแผนไปใช ในการด าเน นการ ISO การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ท ง ISO และการจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ต องน าข อม ลจากการวางแผนไปด าเน นการตาม แผนท ก าหนดไว เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การน าไปปฏ บ ต และการด าเน นการ ความสามารถ การฝ กอบรมและสร างจ ตส าน ก องค กร ต องม นใจว าบ คลากรท ท างานหร อกระท าในนามขององค กรม ความตระหน กต อ ความส าค ญในการปฏ บ ต ตาม นโยบายพล งงาน บทบาทความร บผ ดชอบและอ านาจหน าท ประโยชน ของการปร บปร งสมรรถนะด านพล งงาน และ ผลกระทบท แท จร งท ม ต อล กษณะและปร มาณการใช พล งงาน ISO การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ท ง ISO และการจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ต องม การก าหนดแผนการฝ กอบรมและก จกรรม เพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

64 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การน าไปปฏ บ ต และการด าเน นการ การส อสาร องค กร ต องส อสารเก ยวก บสมรรถนะด านพล งงานและระบบการจ ดการพล งงานภายในองค กร ท เหมาะสมก บขนาด ขององค กร ISO การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ท ง ISO และการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. ต องม การจ ดท าเอกสารเก ยวก บการส อสาร (ประชาส มพ นธ ) ภายในองค กร ถ งนโยบายพล งงาน และระบบการจ ดการพล งงานท เหมาะสมก บขนาดของ องค กร เพ อให เก ดการร บทราบอย างท วถ ง กรณ ต ดส นใจจะจ ดให ม การส อสารแก บ คคลภายนอก ISO ก าหนดให องค กรต องก าหนดว ธ การเพ อน าไป ปฏ บ ต เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การน าไปปฏ บ ต และการด าเน นการ เอกสาร ข อก าหนดด านเอกสาร ISO ต องก าหนดร ปแบบเอกสารในระบบการ จ ดการพล งงาน ให สอดคล องก บข อก าหนด โดยระด บของเอกสารแต ละองค กรอาจ แตกต างก นได ข นอย ก บขนาดขององค กร ประเภทของก จกรรม ความซ บซ อนของ กระบวนการท เก ยวข องและความสามารถ ของบ คลากร การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ท กองค กรสามารถใช ตามแบบฟอร มมาตรฐานของ รายงานการจ ดการ

65 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การน าไปปฏ บ ต และการด าเน นการ เอกสาร การควบค มเอกสาร ISO ต องม การจ ดท า น าไปปฏ บ ต และร กษาซ ง ข นตอนการด าเน นงาน และปร บปร งเอกสารให ท นสม ยเป นระยะๆตามความเหมาะสม การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ไม ได ม ระบ ก าหนดท ช ดเจน เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การน าไปปฏ บ ต และการด าเน นการ การควบค มด านปฏ บ ต การ ISO ต องระบ และวางแผนก จกรรมต างๆใน การปฏ บ ต การและการบ าร งร กษาท เก ยวข องก บล กษณะการใช พล งงานท ม น ยส าค ญ ส อสารเก ยวก บการควบค มด าน การปฏ บ ต ให บ คลากรท ปฏ บ ต งานร บทราบ การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ไม ได ม ระบ ก าหนดท ช ดเจน

66 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การน าไปปฏ บ ต และการด าเน นการ การออกแบบ ISO องค กรต องพ จารณาโอกาสในการปร บปร ง สมรรถนะด านพล งงานและควบค มด าน ปฏ บ ต การในการออกแบบใหม ด ดแปลง หร อบ รณะหน วยประกอบการ อ ปกรณ ระบบ และกระบวนการท ส งผลต อสมรรถนะด าน พล งงานอย างม น ยส าค ญ โดยต องบ นท กผล ของก จกรรมตามการออกแบบด งกล าว การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ไม ได ม ระบ ก าหนดท ช ดเจน เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การตรวจสอบ การเฝ าระว ง การว ด และการว เคราะห ISO ต องด าเน นการให แน ใจว า ได ม การเฝ าระว ง ว ดและว เคราะห ตามระยะเวลาท วางแผนไว โดยม ประเด นการต ดตามค อ 1.ล กษณะการใช พล งงานท ม น ยส าค ญและผลอ นๆ ของการทบทวนพล งงาน 2.ต วแปรท เก ยวข องก บล กษณะการใช พล งงานท ม น ยส าค ญ 3.ต วช ว ดสมรรถนะด านพล งงาน (Enpls) 4.ประส ทธ ผลของแผนปฏ บ ต การในการบรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายพล งงาน 5.การประเม นปร มาณการใช พล งงานจร ง เปร ยบเท ยบก บท คาดการณ ไว การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ม ด าเน นการเฝ าระว ง การว ด และการว เคราะห เช นเด ยวก น แต สามารถบ นท กอย างน อยตามแบบฟอร ม ของรายงานฯ

67 เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การตรวจสอบ การประเม นการปฏ บ ต ตามข อก าหนดกฎหมายและข อก าหนดอ น ISO ต องประเม นการปฏ บ ต ตามข อก าหนด กฎหมาย และข อก าหนดอ นๆท เก ยวข อง ก บล กษณะการใช พล งงานและปร มาณ การใช พล งงานขององค กรตามช วงเวลาท ก าหนดไว และเก บบ นท กไว การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. ไม ได ม ก าหนดไว เปร ยบเท ยบข อก าหนด ISO ก บการจ ดการพล งงานตามพ.ร.บ. 4. ข อก าหนดระบบการจ ดการพล งงาน การตรวจสอบ การตรวจประเม นภายใน ISO ต องจ ดการตรวจประเม นภายในตามแผนท ก าหนดเพ อให ม นใจว าระบบการจ ดการพล งงาน เป นไปตามการจ ดการพล งงาน รวมถ งข อก าหนดและ ม การปฏ บ ต ร กษาและปร บปร งสมรรถนะด าน พล งงานอย างม ประส ทธ ผล ผ ตรวจประเม นจะต องเป นอ สระและไม ตรวจ ประเม นกระบวนการท ตนเองม ส วนเก ยวข อง บ นท กผลการตรวจประเม นต องจ ดเก บและ รายงานต อผ บร หารระด บส ง การจ ดการพล งงาน ตาม พ.ร.บ. สามารถกระท าในล กษณะการตรวจสอบภายในอย างน อย ป ละคร ง ตามแบบฟอร มมาตรฐานของรายงานการจ ด การพล งงาน โดยคณะผ ตรวจประเม นด านการจ ด การพล งงานภายในองค กรท ได ร บการแต งต งและประกาศ อย างเป นทางการ ท ง ISO และการจ ดการพล งงาน ตามพ.ร.บ.ม แนวทางเช นเด ยวก น

มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000

มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 มาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 โดย อ มาพร ศ ร พ นท 2 สารบ ญ เร องท หน า 1 2 3 4 5 6 7 8 แนะน ามาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9000 หล กการบร หารค ณภาพ ( Quality Management Principle) ข อก าหนดในระบบบร

More information

ค ม อค ณภาพ Quality Manual ISO 9001:2008

ค ม อค ณภาพ Quality Manual ISO 9001:2008 ค ม อค ณภาพ ISO 9001:2008 ระบบบร หารค ณภาพ กรมส ขภาพจ ต 2556 เร อง ค ม อค ณภาพ หน า 2 / 39 หน วยงาน หน วยงานท เก ยวข อง ท กหน วยงาน ท กหน วยงาน ผ จ ดท า คณะท างานจ ดท าเอกสาร คณะท างานจ ดท าเอกสาร ผ ทบทวน

More information

ค ม อพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ส าหร บโรงงานควบค มและอาคารควบค ม

ค ม อพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ส าหร บโรงงานควบค มและอาคารควบค ม ค ม อพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ส าหร บโรงงานควบค มและอาคารควบค ม ต ลาคม 2554 ฉบ บปร บปร ง คร งท 1 ค าน า พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ.2535 ม ผลบ งค บใช ต งแต ว นท 3 เมษายน 2535 โดยม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

การศ กษาความสอดคล องเร องการจ ดการพล งงาน ตามกฎหมายก บมาตรฐาน ISO 50001

การศ กษาความสอดคล องเร องการจ ดการพล งงาน ตามกฎหมายก บมาตรฐาน ISO 50001 การศ กษาความสอดคล องเร องการจ ดการพล งงาน ตามกฎหมายก บมาตรฐาน ISO 50001 ย พาร ตน น เลาะ บ ณฑ ตศ กษา สาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร 140 ถนนเช อมส มพ นธ เขตหนองจอก

More information

ISO 9001 : 2008 REQUIREMENTS ข อก าหนดมาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ

ISO 9001 : 2008 REQUIREMENTS ข อก าหนดมาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9001 : 2008 REQUIREMENTS ข อก าหนดมาตรฐานระบบบร หารงานค ณภาพ ข อก าหนด ISO 9001:2008 By Industrial Business Development Center King Mongkut s University of Technology Thonburi ห วข อ บทน า การต ความข

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

หมวดท 8 : การจ ดการด านพล งงาน (Energy Management)

หมวดท 8 : การจ ดการด านพล งงาน (Energy Management) หมวดท 8 : การจ ดการด านพล งงาน (Energy Management) ช ดการจ ดแสดงท 24 ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) 1. หล กการของเทคโนโลย การอน ร กษ พล งงานท จะประสบความส าเร จและย งย น ต องอาศ ยความเข

More information

ค ม อ การจ ดท าระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยด านสารสนเทศ ของกรมทร พยากรน าบาดาล โดย นายไพศาล ล กขณาน ร กษ ร กษาการผ เช ยวชาญด านนโยบายและแผน

ค ม อ การจ ดท าระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยด านสารสนเทศ ของกรมทร พยากรน าบาดาล โดย นายไพศาล ล กขณาน ร กษ ร กษาการผ เช ยวชาญด านนโยบายและแผน ค ม อ การจ ดท าระบบร กษาความม นคงปลอดภ ยด านสารสนเทศ ของกรมทร พยากรน าบาดาล โดย นายไพศาล ล กขณาน ร กษ ร กษาการผ เช ยวชาญด านนโยบายและแผน กรมทร พยากรน าบาดาล กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เมษายน

More information

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต

กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) ฉบ บเผยแพร ทางเว บไซต กรอบการบร หารความเส ยงองค กร (ERM Framework) สารบ ญ 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร... 1 2. กระบวนการบร หารความเส ยงองค กร... 2 1. น ยามความเส ยงและการบร หารความเส ยงองค กร ความเส ยง (Risk)

More information

การบร หารความเส ยง กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ

การบร หารความเส ยง กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ การบร หารความเส ยง กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า การบร หารความเส ยง น บเป นเคร องม อส าค ญและม ประโยชน ในการบร หารจ ดการองค กร ให สามารถบรรล เป าหมายและว ตถ ประสงค ตามท ก าหนดไว

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นนโยบายด านการบร

More information

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ.

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ. ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ค ม อบร หารองค การ ป พ.ศ. 2557 1 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 2 ค ม อบร

More information

บทท 1 ขอบเขตท วไป ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง

บทท 1 ขอบเขตท วไป ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง บทท 1 ขอบเขตท วไป ว ตถ ประสงค ของค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ค ม อฉบ บน จ ดท าข นเพ อว ตถ ประสงค ต อไปน 1. เพ อให ผ บร หารและผ ปฏ บ ต งานท กระด บม ความร ความเข าใจในหล

More information

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม

ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ค ม อการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘) ด านการอาช วศ กษา ฉบ บสถานศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ส ำน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) Office for National Education Standards and Quality

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

COSO การบร หารความเส ยงท วท งองค กร ส าน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ บร หารความเส ยงตามแนวทางของ ครอบคล มความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล

COSO การบร หารความเส ยงท วท งองค กร ส าน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ บร หารความเส ยงตามแนวทางของ ครอบคล มความเส ยงตามหล กธรรมาภ บาล การบร หารความเส ยงท วท งองค กร ส าน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ส าหร บใช เป นกรอบแนวทางการบร หารความเส ยงในป งบประมาณ 2554 COSO บร หารความเส ยงตามแนวทางของ (Committee of Sponsoring Organization of the

More information

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก :

ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : ค ม อ การด าเน นงานแผนงาน/โครงการเช งร ก : การบร หารแผนงาน/โครงการ และการบร หารการเง นการบ ญช และพ สด ส าน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 4 : 1 ม นาคม 2554 (ปร บบางส วน 5 ก นยายน

More information

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน

ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำ แบบบรรยายล กษณะงาน ค ม อการจ ดทำแบบบรรยายล กษณะงาน โครงการศ กษาข อม ลและพ ฒนาองค ความร เพ อรองร บการกำหนดตำแหน งในส วนราชการ ช อหน งส อ ค ม อการจ ดทำาแบบบรรยายล กษณะงาน ISBN 978-616-548-076-5

More information

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

ค ม อการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต ค ม อการบร หารความเส ยง และการควบค มภายในท วท งองค การ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต คณะกรรมการบร หารความเส ยง คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 คานา เน องด วยมหาว ทยาล ยร งส ตได นาระบบบร หารความเส ยงมาใช

More information

แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ

แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ แนวค ดการบร หารความเส ยงในองค กร ส าน กพ ฒนาธ รก จสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า องค กรท งภาคร ฐและเอกชนให ความส าค ญก บการบร หารความเส ยงขององค กรเป นอ นมาก โดยเฉพาะอย างย งองค กรท ประกอบธ รก จด านการเง

More information

การบร หารความเส ยงและ การควบค มภายใน กล มตรวจสอบภายในกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ

การบร หารความเส ยงและ การควบค มภายใน กล มตรวจสอบภายในกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ การบร หารความเส ยงและ การควบค มภายใน กล มตรวจสอบภายในกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ การบร หารความเส ยงองค กร Enterprise Risk Management ห วข อบรรยาย หล กการและความจ าเป นในการบร หารความเส ยง การบร หารความเส

More information

ต วอย าง ค ม อค ณภาพ (Quality Manual) ISO 9001:2008

ต วอย าง ค ม อค ณภาพ (Quality Manual) ISO 9001:2008 ต วอย าง ISO 9001:2008 นางศ ร วรรณ ต รณเสถ ยรพ นธ นาวาตร บพ ธ ทศเทพพ ท กษ นาวาตร ก ตต ภ ม ภ ม โคกร กษ นายไชยชนะ แช มประเสร ฐ สถาบ นพ ฒนาว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม ก นยายน 2554 Page 2 of 44 สถานะการเผยแพร

More information

แนวทางการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย ตามแนวค ดการเพ มผล ตภาพส เข ยว (Green Productivity)

แนวทางการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย ตามแนวค ดการเพ มผล ตภาพส เข ยว (Green Productivity) ส าน กงานเศรษฐก จอ ตสาหกรรม กระทรวงอ ตสาหกรรม แนวทางการพ ฒนาอ ตสาหกรรมไทย ตามแนวค ดการเพ มผล ตภาพส เข ยว (Green Productivity) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Procedure Manual) Industrial Development with Green Productivity

More information

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน

บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน บทท 4 การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการปฏ บ ต งานเป นการแปลงกลย ทธ ท ก าหนดโดยผลผล ต/โครงการเข า ส ภาคปฏ บ ต โดยท ผลผล ต/โครงการภายใต แผนงบประมาณจะม ข อม ลหล กส าหร บการ จ ดท าแผนการปฏ บ ต งานอย

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยง 2554

ค ม อ การบร หารความเส ยง 2554 ค ม อ การบร หารความเส ยง 2554 องค การสวนพฤกษศาสตร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม สารบ ญ หน า คานา 3 บทนา 4 นโยบายการบร หารความเส ยงองค การสวนพฤกษศาสตร 5 ว ส ยท ศน การบร หารความเส ยง 5 ว ฒนธรรมการบร

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

ตราส ญล กษณ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ

ตราส ญล กษณ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ตราส ญล กษณ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ส ญล กษณ องค ประกอบ ร ปยอดเขาส ง ม ดวงดาวเจ ดจร สอย ด านบน ฉากหล งเป นผ นธงโบกสะบ ด ดวงดาวเปล งประกายส กใส หมายถ ง ความส าเร จ จ ดหมาย จ ดส งส ด ความเป นเล

More information