แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดย ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดย ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร"

Transcription

1 แผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดย ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ม นาคม 2557

2 สารบ ญ บทท หน า 1 บทน า 1 ๒ บร บทของการบร หารบ คคล ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓ ผลการร บฟ งความค ดเห นของผ บร หาร และบ คลากร ส าน กงานนโยบายและแผน การขนส งและจราจร เก ยวก บท ศทางและความต องการบร หารบ คคล พ.ศ. 255๖ แผนกลย ทธ การบร หารบ คคลส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 5 การน าแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและ จราจร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ส การปฏ บ ต ๔ ภาคผนวก

3 บทท ๑ บทน า หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ม เจตนารมณ ท จะให การบร หาร บ คคลของข าราชการพลเร อนเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จ ภาคร ฐ ม ประส ทธ ภาพ ค มค า และม ค ณธรรม โดยให ข าราชการปฏ บ ต ราชการอย างม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และม ช ว ตท ด ด งน น ส าน กงาน ก.พ. จ งได ปร บแนวทางการบร หารบ คคลภาคร ฐภายใต การบร หาร บ คคลเช งกลย ทธ และก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และมาตรฐานการบร หารและพ ฒนา บ คคลของส วนราชการให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยได ก าหนดมาตรฐานความส าเร จในด าน การบร หารบ คคลของส วนราชการ (HR Scorecard) ไว ๕ ม ต ได แก ๑) ม ต ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) ๒) ม ต ประส ทธ ภาพของการ บร หารบ คคล (HR Operational Efficiency) ๓) ม ต ประส ทธ ผลของการบร หาร บ คคล (HRM Program Effectiveness) ๔) ม ต ความพร อมร บผ ดชอบด านการบร หาร บ คคล (HR Accountability) และ ๕) ม ต ค ณภาพช ว ตและความสมด ลของช ว ตและการท า งาน (Quality of Work Life) และสอดคล องก บ แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด ๕ (การม งเน นบ คคล) โดยต องม การวางแผนกลย ทธ การบร หาร บ คคล (HR Scorecard) ให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ า ป ของส วนราชการ เพ อยกระด บการบร หารจ ดการ แสดงให เห นถ งความม งม นท จะท าให บ คลากรม ความ พ งพอใจ ม การพ ฒนา และม ความผาส ก ซ งเก ยวข องก บว ธ การปฏ บ ต งานท ม ความย ดหย นและม ผล การปฏ บ ต งานท ด นโยบายการพ ฒนาค ณภาพการบร หารการจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก าหนดความท าทายท ส วนราชการต องให ความส าค ญแก บ คลากร ๖ ประการ ได แก ๑) การแสดงให เห นถ งความม งม นของผ น า องค กรท ม ต อความส าเร จของบ คลากร ๒) การยก ย องชมเชยบ คลากรท มากกว าการให ค าตอบแทนตามปกต ๓) การสน บสน นการพ ฒนาและ ความก าวหน าของบ คลากร ๔) การแบ งป นความร ขององค กรเพ อให บ คลากรสามารถให บร การ ผ ร บบร การได ด ย งข น และสน บสน นให องค กรบรรล ว ตถ ประ สงค เช งกลย ทธ ๕) การสร าง สภาพแวดล อมสน บสน นเพ อบ คลากรท หลากหลาย ท งน เพ อให ว ส ยท ศน และภารก จของส วนราชการ บรรล ได ตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ๑

4 ความเป นมา จากหล กการและเหต ผลข างต น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) จ ง จ าเป นต องม การวางแผนการบร หารจ ดการบ คคล ท งในระยะส น ระยะปานกลาง และตาม ระยะเวลาของแผนย ทธศาสตร ของ สนข. เพ อเป นการรองร บหล กการและแนวทางต างๆ และเป นการ เตร ยมความพร อมให ก บบ คลากร เพ อให สามารถปฏ บ ต ภารก จของ สนข. ได อย างม ประส ทธ ภาพ และ บรรล เป าหมายการเป นองค กรท ม สมรรถนะส งตามแผนย ทธศาสตร ของ สนข. สนข. ได เร มจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลคร งแรก โดยผ านกระบวนการ HR Scorecard โดยม ระยะเวลาของแผนต งแต ป พ.ศ และได จ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารบ คคล คร งท ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อใช ด าเน น การบร หาร บ คคลในองค กร ต อมา ได ม การทบทวนและปร บปร งแผนกลย ทธ ฉบ บล าส ด เป น แผนกลย ทธ การบร หาร บ คคล พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โดยม ข นตอนสร ปพอส งเขป ด งน ๑. ศ กษาเอกสารข อม ลต างๆ ท เก ยวข องก บบร บทการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร บ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ได แก ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ค าน ยมองค กร ประเด นย ทธศาสตร ภารก จ และหน าท ของ สนข. ๑.๒ การทบทวนแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลขอ งส าน กงานน โยบาย และแผนการขนส งและจราจร (สนข.) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ๑.๓ สร ปผลการด าเน นงานการบร หารบ คคลของส าน กงานนโยบายและ แผนการขนส งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๕๖ ๑.๔ นโยบายด านการบร หารงานบ คคลของส าน กงาน ก.พ. และส าน กงาน ก.พ.ร. ๒. ประเม นสถานภาพด านการบร หารบ คคล โดย การจ ดประช มเพ อร บฟ งความ ค ดเห นผ บร หารและบ คลากร สนข. เก ยวก บท ศทางและความต องการบร หาร บ คคล พ.ศ. 255๖ 2559 ซ งเป นการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค ของการบร หารบ คคล ของสนข. (SWOT Analysis) รวมท งการว เคราะห ส วน ต าง (Gap Analysis) ของการบร หารบ คคลในป จจ บ นก บความคาดหว งของ บ คลากรท ม ต อการบร หารบ คคลของ สนข. ๓. พ จารณาก าหนดว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕ ๖-๒๕๕๙ โดยก าหนดจาก การ ว เคราะห และส งเคราะห ข อม ลท ได จาก การด าเน นการในข อ 2 ได แก แนวโน มและท ศทางการบร หารบ คคลจาก การร บฟ งความค ดเห น การประเม นสถานภาพ ด านการบร หารบ คคลใน ป จจ บ น และการว เคราะห ส วนต างของ การบร หารบ คคลในป จจ บ นก บความ คาดหว งของบ คลากรท ม ต อการบร หารทร พยา กรบ คคลของ สนข. โดยค าน งถ งความ ๒

5 สอดคล องตามแผน ย ทธศาตร ของ สนข. พ.ศ. 255๖ 2559 และนโยบายด านการ บร หารงานบ คคลของส าน กงาน ก.พ. และส าน กงาน ก.พ.ร. ๔. พ จารณาก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานแต ละเป าประสงค โดยน าประเด น ย ทธศาสตร ท ได ตามข อ ๓ มาพ จารณาหาป จจ ยสน บสน นหร ออ ปสรรคท จะส งผลให ประเด นย ทธศาสตร ประสบความส าเร จ และน าป จจ ยท ส งผลให ประเด นย ทธศาสตร บรรล ผลส าเร จ น นมาก าหนดเป นเป าประสงค เช งกลย ทธ โดยให สอดคล องก บม ต มาตรฐานความส าเร จของระบบบร หารบ คคลของส าน กงาน ก.พ. ท ง ๕ ม ต (HR Scorecard) พร อมท งก าหนดต วช ว ดผลการด าเน นงาน (KPIs) ของแต ละ เป าประสงค และก าหนดโครงการท ตอบสนองต อเป าประสงค ๕. จ ดท ารายละเอ ยดแผน กลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ตาม HR Scorecard Template และก าหนดแผนงาน/โครงการรองร บ และน าเสนอให ผ บร หาร สนข. พ จารณาแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลด งกล าว ๖. น าเสนอแผน กลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และ แผนปฏ บ ต การประจ าป แก คณะกรรมการก าก บด แลแผนกลย ทธ การบร หาร บ คคล สนข. เพ อร บข อเสนอแนะและขอความเห นชอบ ๗. จ ดส มมนาถ ายทอดแผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ แก บ คลากร สนข. เพ อเก ดการร บร และเข าใจแนวทางการด าเน นงานตามแผนกลย ทธ ฯ โดยม การประเม นผลความเข าใจ โดยรายละเอ ยดของการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ท ได ด าเน นการตามข นตอนท ๑ ๕ ด งกล าว ม รายละเอ ยดด งในบทท 2-5 ๓

6 บทท ๒ บร บทของการบร หารบ คคล ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ ๒.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ และภารก จของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส ง และจราจร (สนข.) ในป จจ บ น แผนย ทธศาสตร ของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร(สนข.) (พ.ศ. 255๖ 2559) ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร รวมท งภารก จหน าท ไว ด งน ว ส ยท ศน องค กรน าในการก าหนดท ศทางการพ ฒนาระบบขนส งและจราจรของประเทศ พ นธก จ พ นธก จของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ม ๓ ประการ ได แก (1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบ รณาการการจ ดท าแผนด านการ ขนส งและจราจร รวมท งการข บเคล อนไปส การปฏ บ ต (2) ส งเสร มความปลอดภ ยและส งแวดล อมในระบบการขนส งและจราจร (3) พ ฒนาและประย กต ใช เทคโนโลย เพ อจ ดท าและเผยแพร ข อม ล สารสนเทศ และ องค ความร ด านการขนส งและจราจร ค าน ยมองค กร ค าน ยมของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจรท ย ดถ อปฏ บ ต ค อ OTP to TOP ท มงานเป นเล ศ ร วมเป ดใจกว าง สานสร างเคร อข าย ท มงานเป นเล ศ T-Teamwork ม งเน นการท างานเป นท มม จ ดม งหมายและเป าหมาย ร วมก น ม ความร บผ ดชอบต อหน าท โดยม งผลส มฤทธ ของงาน ร วมเป ดใจกว าง O-Open-mind ม งเน นการท างานแบบเป ดใจ ยอมร บฟ งความค ดเห น ของผ อ น เก ดการบ รณาการและแลกเปล ยนความร สานสร างเคร อข าย P-Partnership ม งเน นการประสานความร วมม อ และการม ส วนร วมใน การท างานก บบ คคลภายในและภายนอกองค กร ๔

7 เป าประสงค เป าประสงค ของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ม ๓ ข อ ได แก (1) ม การน าข อเสนอนโยบายและแผนด านการขนส งและจราจร ไปส การปฏ บ ต อย าง เป นร ปธรรม (2) ม การน าระบบฐานข อม ลสารสนเทศท พ ฒนาข นไปใช ในการจ ดท านโยบายและ แผนด านการขนส งและจราจร (3) สนข. เป นองค กรสมรรถนะส งในการบร หารจ ดการตามแนวทาง การพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ตารางท ๑ ความสอดคล องของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และกลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร สนข. เป าประสงค กลย ทธ พ.ศ การพ ฒนานโยบายและ แผนด านการขนส งและ จราจรให สอดคล องก บ สถานการณ ของประเทศ 2. การ พ ฒนาระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศการ ขนส งและจราจรเพ อการ จ ดท านโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร 3. การ พ ฒนาระบบการ บร หารจ ดการองค กรส การ เป นองค กรสมรรถนะส ง ต วช ว ด เป าประสงค ม การน าข อเสนอนโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร ไปส การปฏ บ ต อย าง เป นร ปธรรม ต วช ว ดเป าประสงค ๑. จ านวนข อเสนอนโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจรท น าไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม ๒. ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การต อ ข อเสนอนโยบายและแผนด านการขนส งและ จราจร เป าประสงค ม การน าระบบฐานข อม ล สารสนเทศท พ ฒนาข นไปใช ในการจ ดท า นโยบายและแผนด านการขนส งและจราจร ต วช ว ดเป าประสงค ร อยละความพ งพอใจต อข อม ลสารสนเทศด าน การขนส งและจราจรของ สนข. เป าประสงค สนข. เป นองค กร สมรรถนะส งในการบร หารจ ดการตาม แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ (PMQA) ต วช ว ดเป าประสงค ระด บความส าเร จของ สนข. ในการ ยกระด บค ณภาพการบร หารองค กรให ผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) และพ ฒนาไปส ระด บท ส งข น ๑. เพ มประส ทธ ภาพการจ ดท านโยบาย และแผน และผล กด นไปส การปฏ บ ต ๒. สร างเคร อข ายความร วมม อก บผ ท เก ยวข องท กภาคส วน ๓.พ ฒนาระบบการต ดตาม และประเม นนโยบายและแผนอย างเป น ระบบและต อเน อง ๔. พ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศ เพ อการจ ดท านโยบายและแผนด านการ ขนส งและจราจร ๕. พ ฒนาระบบการเผยแพร ข อม ล สารสนเทศให ใช งานได อย างสะดวก เข าถ ง ง าย และค นหาข อม ลท ต องการได รวดเร ว ๖. พ ฒนาการบร หารจ ดการตาม แนวทาง PMQA ๕

8 ภารก จและหน าท ของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เม อว นท ๓๑ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให สนข. ม ภารก จ เก ยวก บการเสนอแนะนโยบายและจ ดท าแผนหล ก แผนแม บท และย ทธศาสตร ก ารพ ฒนาระบบ การขนส งและจราจร ความปลอดภ ยและส งแวดล อมในระบบการขนส งของประเทศ โดยให ม อ านาจ หน าท ด งต อไปน ๑) ศ กษา ว เคราะห และจ ดท าแผนหล ก แผนแม บท แผนการลงท นด านการขนส ง และจราจรในระด บประเทศ รวมท งต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผน ๒) ศ กษ า เสนอแนะนโยบายและก าหนดมาตรการ มาตรฐานด านการจ ดระบบ การจราจรทางบกให สอดคล องก บแผนหล กด านการขนส งและจราจร ว เคราะห กล นกรองความเหมาะสมของแผนงานและโครงการจ ดระบบการจราจรทางบกเสนอ ต อคณะกรรมการจ ดระบบการจราจรทางบกรวมท งการด าเน นการตามกฎหมายว าด วย คณะกรรมการจ ดระบบการจราจรทางบกและกฎหมายอ นท เก ยวข อง ๓) ศ กษา ว เคราะห และจ ดท ารายงานด านการขนส งและจราจร ความปลอดภ ย และส งแวดล อมในระบบการขนส ง ๔) ศ กษา ว เคราะห และว จ ย เพ อจ ดท ารายงานและแนวโน มของการขนส งและจราจร ท งในด านเศรษฐก จความปลอดภ ย และส งแวดล อมและจ ดท าระบบข อม ลและสารสนเทศ ของการขนส งและจราจรรวมท งพ ฒนาเทคโนโลย การจราจรและขนส งอ จฉร ยะ ๕) ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของส าน กงาน หร อตามท กระทรวงหร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ๒.๒ นโยบายด านการบร หารงานบ คคลของส าน กงาน ก.พ. และส าน กงาน ก.พ.ร. ในป จจ บ น เน องจากการบร หารมน ษย เป นกระบวนการส าค ญประการหน งในการบร หารงาน ขององค กรเพ อให บรรล ว ส ยท ศน พ นธก จ และว ตถ ประสงค ท ก าหนด และเป นหน าท ของแต ละ องค กรท จะต องสร างกระบวนการบร หารจ ดก ารบ คคล ท เป นระบบและม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาและด แลมน ษย ในองค กรน นๆ การบร หารบ คคลภาคร ฐแนวใหม ม เป าหมายส งส ดเพ อให ผ ปฏ บ ต งานสามารถปฏ บ ต งานได อย างเต มศ กยภาพและม ประส ทธ ภาพ เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐแ ละตอบสนองความต องการของประชาชน ด งน นการปร บเปล ยน บทบาทด านการบร หารบ คคลในภาคราชการจ งม จ ดม งหมาย เพ อสร างความเข มแข งให ก บ ส วนราชการในการบร หารบ คคลของตนเองตามหล กปร ชญาการบร หารงานสม ยใหม ท ว า ผ บร หารสายงานหล ก ค อ ผ บร หารบ คคลท แท จร ง ด วยเหต น ระบบการ บร หาร บ คคลแนวใหม จ งต องเป นระบบท สร างความคล องต วให แก ผ บร หาร และเป นระบบท เก อหน น ต อการท างา นเช งย ทธศาสตร เพ อช วยให บรรล เป าหมายท ก าหนดไว ส าน กงาน ก.พ. และส าน กงาน ก.พ.ร. ได วางนโ ยบายด านการบร หารงานบ คคลของภาคร ฐท ส าค ญไว ๒ เร อง ค อ ๖

9 ๑) การประเม นระบบบร หารบ คคล ตามกรอบมาตรฐานความส าเร จ ด านการบร หารบ คคล (Human Resource Scorecard) ของส าน กงาน ก.พ. ๒) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ หมวด ๕ การม งเน นบ คคล ของส าน กงาน ก.พ.ร. โดยม สาระส าค ญสร ปได ด งน ๑) การประเม นระบบบร หารบ คคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร จ ด านการบร หารบ คคล (Human Resource Scorecard) ของ ส าน กงาน ก.พ. การประเม นระบบบร หารบ คคลถ อเป นเคร องม อส าค ญซ งจะช วยให องค กร ทราบว าจะใช ก าล งคนอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม ความค มค า และช วยให องค กร บรรล พ นธก จและเป าหมายท ต งไว ได อย างไร เพ อให ส วนราชการทราบถ งสมรรถนะในการบร หาร บ คคลของตน โดยได ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารท ร พยากรบ คคล (Standard for Success) ไว 5 ม ต และให ส วนราชการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารบ คคล ตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด งกล าว เพ อน าไปส การปฏ บ ต ท ม งเน นให เก ดผลต อความส าเร จ ตามเป าหมายย ทธศาสตร ของส วนราชการ และเป นกรอบในการต ดตามประเ ม นผลต อไป ส าหร บ กรอบมาตรฐานความส าเร จ 5 ม ต ท สาน กงาน ก.พ. ก าหนดไว ประกอบด วย ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารบ คคล ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารบ คคล ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หารบ คคล ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน รายละเอ ยดม ด งน ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร หมายถ ง การท ส วนราชการม แนวทางและ ว ธ การบร หารบ คคลด งต อไปน 1) ม นโยบาย แผนงานและมาตรการด านการบร หารบ คคล ซ งม ความสอดคล อง และสน บสน นให หน วยงานบรรล พ นธก จเป าหมายและว ตถ ประสงค ท ต งไว 2) ม การวางแผนและบร หารก าล งคนท งในเช งปร มาณและค ณภาพ กล าวค อ ก าล งคนม ขนาดและสมรรถนะ ท เหมาะสมสอดคล องก บการบรรล ภารก จ และความจ าเป นของส วนราชการ ท งในป จจ บ นและอนาคต ม การว เคราะห สภาพ ก าล งคน (Workforce Analysis) สามารถระบ ช องว างด านความต องการก าล งคน และม แผนเพ อลดช องว างด งกล าว ๗

10 3) ม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด านการบร หารบ คคล เพ อด งด ด ให ได มา พ ฒนาและร กษาไว ซ งกล มข าราชการและ ผ ปฏ บ ต งานท ม ท กษะ หร อสมรรถนะส ง ซ งจ าเป นต อความคงอย และข ดความสามารถในการแข งข น ของส วนราชการ (Talent Management) 4) ม แผนการสร างและพ ฒนาผ บร หารท กระด บ รวมท งม แผนการสร างความต อเน อง ในการบร หารราชการ นอกจากน ย งรวมถ งการท ผ น าปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และสร างแรงบ นดาลใจให ก บข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ท งในเร องของ ผลการปฏ บ ต งานและพฤต กรรมในการท างาน ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารบ คคล (HR Operational Efficiency) หมายถ ง ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ (HR Transactional Activities) ม ล กษณะด งต อไปน ๑) ก จกรรมและกระบวนการบร หารบ คคลของส วนราชการ เช น การสรรหา ค ดเล อก การบรรจ แต งต ง การพ ฒนา การเล อนข นเล อนต าแหน ง การโยกย าย และก จกรรมด านการบร หารบ คคลอ นๆ ม ความถ กต องและท นเวลา (Accuracy and Timeliness) ๒) ม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารบ คคลท ม ความถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย และน ามาใช ประกอบการต ดส นใจและการบร หารบ คคล ของส วนราชการได จร ง ๓) ส ดส วนค าใช จ ายส าหร บก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล ต องบประมาณรายจ ายของส วนราชการม ความเหมาะสม และสะท อนผล ตภาพ ของบ คลากร (HR Productivity) ตลอดจนความค มค า (Value for Money) ๔) ม การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในก จกรรมและกระบวนการบร หาร บ คคลของส วนราชการ เพ อปร บปร งการบร หารและก ารบร การ (HR Automation) ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารบ คคล (HRM Programme Effectiveness) หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารบ คคล ของส วนราชการ ก อให เก ดผลด งต อไปน 1) การร กษาไว ซ งข าราชการและผ ปฏ บ ต งานซ งจ าเป นต อการบรรล เป าหมาย พ นธก จ ของส วนราชการ (Retention) 2) ความพ งพอใจของข าราชการและบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน ต อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารบ คคลของส วนราชการ 3) การสน บสน นให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาอย างต อเน อง รวมท งส งเสร ม ให ม การแบ งป นแลกเปล ยนข อม ลและความร (Development and Knowledge Management) เพ อพ ฒนาข าราชการและผ ปฏ บ ต งานให ม ท กษะและสมรรถนะ ท จ าเป นส าหร บการบรรล ภารก จและเป าหมายของส วนราชการ ๘

11 4) ม ระบบการบร หารผลงาน (Performance Management) ท เน นประส ทธ ภา พ ประส ทธ ผลและความ ค มค า ม ระบบหร อว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานท สามารถ จ าแนกความแตกต างและจ ดล าด บผลการปฏ บ ต งาน ของข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ซ งเร ยกช ออ นได อย างม ประส ทธ ผลหร อไม เพ ยงใด นอกจากน ข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ม ความเข าใจถ งความเช อมโยงระหว างผลการปฏ บ ต งานส วนบ คคลและผลงาน ของท มงานก บความส าเร จหร อผลงานของส วนราชการ ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หารบ คคล หมายถ ง การท ส วนราชการ ม ล กษณะด งต อไปน 1) ร บผ ดชอบต อการต ดส นใจและผลของการต ดส นใจด านการบร หารบ คคล ตลอดจนการด าเน นการด าน ว น ย โดยค าน งถ งหล กความสามารถและผลงาน หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม และหล กส ทธ มน ษยชน 2) ม ความโปร งใสในท กกระบวนการของการบร หารบ คคล ท งน จะต อง ก าหนดให ความพร อมร บผ ดด านการบร หารบ คคลแทรกอย ใน ท กก จกรรมด านการบร หารบ คคลของส วนราชการ ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน หมายถ ง การท ส วนราชการม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะน าไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ต ของข าราชการและบ คลากรภาคร ฐ ด งน 1) ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานม ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการท างานระบบงาน และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนม การน าเทคโนโลย การส อสารเข ามาใช ในการบร หารราชการและการให บร การแก ประชาชน ซ งจะส งเสร มให ข าราชการ และผ ปฏ บ ต งานได ใช ศ กยภาพอย างเต มท โดยไม ส ญเส ยร ปแบบการใช ช ว ตส วนต ว 2) ม การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มท ไม ใช สว สด การภาคบ งค บ ตามกฎหมาย ซ งม ความเหมาะสม สอดคล องก บความต องการและสภาพของส วนราชการ 3) ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารของส วน ราชการ ก บข าราชการ และบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน และระหว างข าราชการและผ ปฏ บ ต งานด วยก นเองและให ก าล งคนม ความพร อมท จะข บเคล อนส วนราชการให พ ฒนาไปส ว ส ยท ศน ท ต องการ ม ต ในการประเม นสมรรถนะในการบร หารบ คคลท ง 5 ม ต เป นเคร องม อ ให ส วนราชการใช ในการประเม นตนเองว าม นโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเน นงาน ด านการบร หารบ คคลสอดคล องก บม ต ในการประเม นด งกล าวอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลหร อไม มากน อยเพ ยงใด หากย งไม ม การด าเน นการตามม ต การประเม นด งกล าว หร อ ม ในระด บน อยแล ว ส วนราชการจะต องม การพ ฒนาระบบการบร หารบ คคล ให สอดคล องก บม ต การประเม นด งกล าว และเป นการยกระด บประส ทธ ภาพและค ณภาพ ในการปฏ บ ต งานด านการบร หารบ คคลได ตามหล กเกณฑ และกรอบมาตรฐานความส าเร จ ท ง 5 ม ต ๙

12 ๒) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ(PMQA) หมวด ๕ การม งเน น บ คคลของส าน กงาน ก.พ.ร. การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐถ อเป นเคร องม อผล กด นให การพ ฒนาระบบ ราชการไทยให ม ประส ทธ ภาพและย งย นมากข น โดยเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประกอบด วย ๗ หมวด ค อ หมวด ๑ การน าองค การ หมวด ๒ การวางแผนเช งกลย ทธ หมวด ๓ การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได เส ย หมวด ๔ การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร หมวด ๕ การม งเน นบ คคล หมวด ๖ การจ ดการกระบวนการ หมวด ๗ ผลล พธ การด าเน นการ โดยการก าหนดแผนกลย ทธ การบร หารบ คคล จะต องค าน งถ งเกณฑ ค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ๓ หมวด ค อ หมวดท ๑ การน าองค กร สาระส าค ญท เก ยวข อง ค อ สนข.จะต องม รายงานการมอบ อ านาจและต ดตามประเม นทบทวนการมอบอ านาจในองค กร การจ ด ก จกรรมการเร ยนร สร างความผ กพ นและแรงจ งใจโดยผ บร หารเป นต วหล ก หมวดท ๒ การวางแผนเช งกลย ทธ สาระส าค ญท เก ยวข อง ค อ สนข.จะต องม การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารบ คคลให สอดคล องก บ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป หมวดท ๔ การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร สาระส าค ญท เก ยวข อง ค อ สนข. จะต องจ ดท าแผนการจ ดการความร และน าแผนไปปฏ บ ต และ หมวดท ๕ ซ งเป นหมวดท ม งเน นการบร หารบ คคลโดยตรง สาระส าค ญโดยส งเขป ของหมวด ๕ ค อ การม งเน น เป นการตรวจประเม นว า ระบบงา น และระบบการเร ยนร ของบ คลากรและการสร างแรงจ งใจช วยให บ คลากร พ ฒนาตนเองและใช ศ กยภาพอย างเต มท เพ อให ม งไปในแนวทางเด ยวก นก บ เป าประสงค และแผนปฏ บ ต การโดยรวมของส วนราชการอย างไร รวมท ง ตรวจประเม นความใส ใจการสร างและร กษาสภาพแวดล อมในการท างาน สร างบร รยากาศท เอ อต อการปฏ บ ต งานของบ คล ากร ซ งจะน าไปส ผลการด าเน นงานท เป นเล ศและความเจร ญก าวหน าของบ คลากรและ ส วนราชการ ในหมวดน ครอบคล มข อก าหนดด านการพ ฒนาและการจ ดการบ คคล ในล กษณะบ รณาการ เป นการจ ดการบ คคลท สอดคล องไปในแนวทางเด ยวก น ก บย ทธศาสตร โดยรวมของส วนราชการ ๑๐

13 การม งเน นบ คคลเป นการตรวจประเม นเก ยวก บระบบงาน การเร ยนร ของบ คลากรและการสร างแรงจ งใจ และการสร างความผาส กและความพ งพอใจแก บ คลากร ด งน ๑) ระบบงาน (Work System) หมายถ ง ว ธ การจ ดโครงสร างหร อออกแบบระบบการท างาน ของบ คลากรในองค กร ท งท เป นทางการและไม เป นทางการ เพ อให การปฏ บ ต งาน บรรล พ นธก จและเป าประสงค เช งย ทธศาสตร และใช ศ กยภาพของบ คลากร ได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ๒) การเร ยนร ของบ คลากรและการสร างแรงจ งใจ (Learning and Motivation) การเร ยนร ประกอบด วย ๒ ส วน ค อ การเร ยนร ขององค กร และการเร ยนร ของบ คลากร - การเร ยนร ขององค กรได มาจากการว จ ยและพ ฒนาวงจรการประเม นและการปร บปร ง ความค ดและป จจ ยน าเข าจากบ คลการและผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย การแลกเปล ยน ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศและการจ ดระด บเท ยบเค ยง - การเร ยนร ของบ คล ากรได มาจากการศ กษา การฝ กอบรม และโอกาส ในการพ ฒนาเพ อความเจร ญก าวหน าของแต ละบ คคล การสร างแรงจ งใจเพ อให บ คลากรพ ฒนาตนเองให เก ดความก าวหน าในหน าท การงาน ๓) การสร างความผาส กและความพ งพอใจแ ก บ คลากร (Well-Being and Satisfaction) เพ อ สน บสน นความผาส ก ความพ งพอใจ และการจ งใจบ คลากรท กคน โดยค าน งถ งความ หลากหลายของบ คลากร รวมถ งความสามารถขององค กรในการร บม อก บภาวะ ฉ กเฉ นหร อภ ยพ บ ต เพ อปกป องบ คลากรและสถานท ท างานให ปลอดภ ย การประเม นระบบบร หารบ คคล ตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หาร บ คคล (Human Resource Scorecard) ของส าน กงาน ก.พ.และการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ หมวด ๕ การม งเน นบ คคล ของส าน กงาน ก.พ.ร. เป นนโยบายส าค ญ ท ส วนราชการจะต องถ อปฏ บ ต เพ อให การบร หารบ คคล ของหน วยงาน เป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ ๒.๓ การทบทวนแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลขอ งส าน กงาน นโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ส าน กงานนโยบายและแผนก ารขนส งและจราจรได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร บ คคล พ.ศ ตามกรอบมาตรฐานความส าเร จ ๕ ด าน ท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนด ประกอบด วย ๕ ม ต ด งน ม ต ท ๑ ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของการบร หารบ คคล (HR Operational Efficiency) ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของการบร หารบ คคล (HRM Programme Effectiveness) ม ต ท ๔ ความพร อมร บผ ดด านการบร หารบ คคล (HR Accountability) ม ต ท ๕ ค ณภาพช ว ตและความสมด ลของช ว ตก บการงาน (Quality of Work Life) แผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ก าหนดให ม ว ส ยท ศน ด านการบร หารบ คคล ด งน ๑๑

14 ว ส ยท ศน ด านการบร หารบ คคล สนข. พ.ศ เป นหน วยงานบร หารและพ ฒนาบ คคลท ม ศ กยภาพ โดยย ดหล ก ธรรมาภ บาล ให บ คลากรในองค กรเป นคนด คนเก ง พร อมค ณภาพช ว ตอย างสมด ล โดยม ประเด นย ทธ ศาสตร ๑๑ ประเด น และเป าประสงค เช งกลย ทธ ๑๕ เป าประสงค ท สอดคล องก บมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารบ คคล (HR Scorecard) ๕ ม ต ด งน ม ต ท ๑: ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) ประกอบด วย ประเด นย ทธ ศาสตร ๓ ย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑: การบร หารบ คคลให สอดคล องและสน บสน น ย ทธศาสตร สนข. โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๑.๑ การบร หารบ คคลม ควา มสอดคล องและสน บสน น ย ทธศาสตร สนข. ประเด นย ทธศาสตร ท ๒: การจ ดท าแผนการบร หารอ ตราก าล งคนและปร บ อ ตราก าล งให เหมาะสมและสอดคล องก บปร มาณงานให ท นต อการเปล ยนแปลง โดยได ก าหนด เป าประสงค ไว ค อ ๒.๑ ม การวางแผนและบร หารอ ตราก าล งท เหมาะสมสอดคล องก บภา รก จ ขององค กร ประเด นย ทธศาสตร ท ๓: การพ ฒนาบ คลากรเพ อรองร บต าแหน งทางการบร หาร ระด บส งในอนาคต (Succession Plan) โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๓.๑ ม การวางแผนส บทอดต าแหน งการพ ฒนาผ บร หาร(Succession Plan) ม ต ท ๒: ประส ทธ ภาพของการบร หาร บ คคล (HR Operational Efficiency) ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ๒ ย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๔: การพ ฒนาระบบการสรรหา บรรจ และแต งต งบ คลากร โดย ย ดหล กสมรรถนะ และให ตรงก บความต องการของหน วยงาน โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๔.๑ ระบบการสรรหา บรรจ และแต งต งท ถ กต อง ย ต ธรรม โปร งใส ตรวจสอบได และรวดเร ว ประเด นย ทธศาสตร ท ๕: การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านบ คลากร สามารถจ ดการหร อใช ประโยชน จากข อม ลด านบ คลากรในกระบวนการบร หารบ คคลได โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๕.๑ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของกระบวนการบร หารบ คคล ม ต ท ๓: ประส ทธ ผลของการบร หารบ คคล (HRM Programme Effectiveness) ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ๔ ย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๖: การพ ฒนาระบบสร างแรงจ งใจในการท างานให ก บ บ คลากรเพ อสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งาน และธ ารงร กษาบ คลากรให อย ก บองค กร โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๖.๑ สร างระบบแรงจ งใจเพ อสร างขว ญก าล งใจและธ ารงร กษาบ คลากร ๑๒

15 ประเด นย ทธศาสตร ท ๗: การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร (Knowledge Management) โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๗.๑ ม การเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ประเด นย ทธศาสตร ท ๘: การพ ฒนาระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งาน (Performance Management) ให สามารถน ามาใช ในกระบวนการบร หารบ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๘.๑ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท สะท อนผลการปฏ บ ต งาน อย างแท จร ง ประเด นย ทธศาสตร ท ๙: การพ ฒนาบ ค คลให ครอบคล มท กสายงาน เหมาะสมก บการปฏ บ ต งานและเป าหมายขององค กรและม ความค มค า โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๙.๑ พ ฒนาบ คลากร สนข.ให เป นผ ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ได อย างม ออาช พ ๙.๒ การพ ฒนาบ คลากรม ความค มค า ม ต ท ๔: ความพร อมร บผ ดด านการบร หารบ คคล (HR Accountability) ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ๑ ย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑๐: การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และสร างความโปร งใส ของการบร หารบ คคล โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๑๐.๑ การใช หล กธรรมาภ บาลในการบร หารบ คคล ๑๐.๒ ม การส งเสร มให บ คลากร สนข. ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ในการปฏ บ ต งาน ๑๐.๓ การเผยแพร ข อม ลข าวสารด านการบร หารงานบ คคลอย างสม าเสมอ ม ต ท ๕: ค ณภาพช ว ตและความสมด ลของช ว ตและการท างาน (Quality of Work Life) ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ๑ ย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑๑: การสร างเสร มความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตท ด และการท างานให บ คลากรในองค กร โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๑๑.๑ เสร มสร างสภาพแวดล อมและสว สด การเพ อความสมด ลของช ว ต ๑๑.๒ ม ความส มพ นธ อ นด ท กระด บและม บรรยากาศท ด ของการปฏ บ ต งาน ภายในองค กร ๑๓

16 ตารางท ๒ สร ป แผนกลย ทธ การบร หาร บ คคลของส าน กงานนโยบายและแผน การขนส งและจราจร (พ.ศ. 255๕ 255๙) ว ส ยท ศน เป นหน วยงานบร หารและ พ ฒนาบ คคลท ม ศ กยภาพ โดยย ดหล ก ธรรมาภ บาล ให บ คลากรในองค กรเป นคนด คน เก ง พร อมค ณภาพช ว ตอย างสมด ล พ นธก จ 1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจ ดท า แผนพ ฒนาระบบการขนส ง และจราจร 2. ศ กษา ว จ ย และพ ฒนา เทคโนโลย นว ตกรรมด านการ ขนส งและจราจร 3. ส งเสร มความปลอดภ ย และ ส งแวดล อมในระบบขนส งและ จราจร 4. จ ดท า พ ฒนา และเผยแพร ข อม ล สารสนเทศ การจ ดการ องค ความร ด านการขนส งและ จราจร 5. ข บเคล อนนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและแผนเพ อให เก ดผล ในการปฏ บ ต 6. พ ฒนาการบร หารจ ดการ องค กร และบ คคล ประเด นย ทธศาสตร แผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. ๑. การบร หารบ คคลให สอดคล องและสน บสน น ย ทธศาสตร สนข. ๒. การจ ดท าแผนการบร หารอ ตราก าล งคนและปร บอ ตราก าล งให เหมาะสมและสอดคล องก บปร มาณงานให ท นต อการเปล ยนแปลง ๓. การพ ฒนาบ คลากรเพ อรองร บต าแหน งทางการบร หารระด บส ง ในอนาคต (Succession Plan) ๔. การพ ฒนาระบบการสรรหา บรรจ และแต งต งบ คลากรโดยย ด หล กสมรรถนะและให ตรงก บความต องการของหน วยงาน ๕. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านบ คลากร สามารถ จ ดการหร อใช ประโยชน จากข อม ล ด านบ คลากรในกระบวนการ บร หารบ คคลได ๖. การพ ฒนาระบบสร างแรงจ งใจในการท างานให ก บบ คลากรเพ อ สร างขว ญและก าล งใจในกา รปฏ บ ต งาน และธ ารงร กษาบ คลากรให อย ก บองค กร ๗. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร (Knowledge Management) ๘. การพ ฒนาระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งาน (Performance Management) ให สามารถน ามาใช ในกระบวนการบร หาร บ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพ ๙. การพ ฒนาบ คคลให ครอบคล มท กสายงานเหมาะสมก บ การปฏ บ ต งานและเป าหมายขององค กร และม ความค มค า 1๐. การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และสร างความโปร งใสของการ บร หารบ คคล ๑๑. การสร า งเสร มความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตท ด และการ ท างานให บ คลากรในองค กร ๑๔

17 ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และโครงการด านการบร หารบ คคล ของแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร.ศ. พ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด โครงการ ม ต ท ๑ ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของการ บร หาร บ คคล ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของการ บร หารบ คคล ๑. การบร หารบ คคลให สอดคล อง และสน บสน นย ทธศาสตร สนข. ๒. การจ ดท าแผนการบร หารอ ตราก าล งคนและ ปร บอ ตราก าล งให เหมาะสมและสอดคล องก บ ปร มาณงานให ท นต อการเปล ยนแปลง ๓. การพ ฒนาบ คลากรเพ อรองร บต าแหน ง ทางการบร หารระด บส งในอนาคต (Succession Plan) ๔. การพ ฒนาระบบการสรรหา บรรจ และ แต งต งบ คลากรโดยย ดหล กสมรรถนะ และให ตรงก บความต องการของหน วยงาน ๕. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ล ด านบ คลากร สามารถจ ดการหร อใช ประโยชน จากข อม ลด านบ คลากรในกระบวนการบร หาร บ คคลได ๖. การพ ฒนาระบบสร างแรงจ งใจในการท างาน ให ก บบ คลากรเพ อสร างขว ญและก าล งใจในการ ปฏ บ ต งาน และธ ารงร กษาบ คลากรให อย ก บ องค กร ๑.๑ การบร หารบ คคลม ความสอดคล องและสน บสน นย ทธศาสตร สนข. ๒.๑ ม การวางแผนและบร หารอ ตราก าล ง ท เหมาะสมสอดคล องก บภารก จขององค กร ๓.๑ ม การวางแผนส บทอดต าแหน งการพ ฒนา ผ บร หาร (Succession Plan) ๔.๑ ระบบการสรรหา บรรจ และแต งต ง ท ถ กต อง ย ต ธรรม โปร งใส ตรวจสอบได และ รวดเร ว ๕.๑ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ของกระบวนการบร หารบ คคล ๖.๑ สร างระบบแรงจ งใจเพ อสร างขว ญก าล งใจ และธ ารงร กษาบ คลากร ๑.๑.๑ ระด บความส าเร จของการจ ดท าแผน กลย ทธ การบร หารบ คคล ๒.๑.๑ ม แผนอ ตราก าล งท สอดคล องก บภารก จ องค กร ๒.๑.๒ ร อยละของความส าเร จในการจ ด อ ตราก าล งให สอดคล องเหมาะสมก บภารก จ ๓.๑.๑ ม แผนส บทอดต าแหน ง (Succession Plan) ๔.๑.๑ ระด บความพ งพอใจของบ คลากร กล มเป าหมายท ม ต อระบบการสรรหา บรรจ และแต งต ง ๕.๑.๑ จ านวนก จกรรม/กระบวนงานท ด าเน นการได ตามเป าหมายในระยะเวลาท ก าหนด ๖.๑.๑ ร อยละสายงานท ได ด าเน นการจ ดท า แผนเส นทางความก าวหน าในสายอาช พ (Career path) โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ตามแผน กลย ทธ การบร หารบ คคล โครงการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง สนข. พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕๙ แผนการด าเน นงานการจ ดอ ตราก าล ง สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โครงการจ ดท าแผนส บทอดต าแหน งผ บร หาร (Succession Plan) โครงการจ ดท าระเบ ยบและว ธ การสรรหา บรรจ และแต งต งใหม โดยย ดหล กสมรรถนะเป นธรรม และโปร งใส โครงการส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อระบบการสรรหา บรรจ แต งต ง และ กระบวนการบร หารบ คคลของ สนข. โครงการปร บปร งกระบวนงานด านการบร หาร บ คคลด วยเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการจ ดท าเส นทางความก าวหน าในสาย อาช พ (Career path) ๑๒

18 ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และโครงการด านการบร หารบ คคล ของแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร.ศ. พ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ต อ) ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด โครงการ ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของการ บร หารบ คคล (ต อ) ม ต ท ๔ ความพร อมร บผ ดด านการ บร หารบ คคล ๗. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายใน องค กร (Knowledge Management) ๘. การพ ฒนาระบบการบร หารผลการ ปฏ บ ต งาน (Performance Management) ให สามารถน ามาใช ในกระบวนการบร หาร บ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพ ๙. การพ ฒนาบ คคลให ครอบคล ม ท กสายงานเหมาะสมก บการปฏ บ ต งานและ เป าหมายขององค กร และม ความค มค า ๑๐. การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และ สร างความโปร งใสของการบร หาร บ คคล ๗.๑ ม การเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ๗.๑.๑ จ านวนองค ความร ตามแผนการจ ดการ ความร ๘.๑ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๘.๑.๑ ระด บความส าเร จของระบบการ ท สะท อนผลการปฏ บ ต งานอย างแท จร ง ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๙.๑ พ ฒนาบ คลากร สนข.ให เป นผ ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานได อย างม ออาช พ ๙.๑.๓ ร อยละของบ คลากรกล มเป าหมาย ท ได ร บการจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล (IDP) ๙.๒ การพ ฒนาบ คลากรม ความค มค า ๙.๒.๑ ร อยละของบ คลากรกล มเป าหมายท ผ าน การพ ฒนาต างๆ ม ผลการประเม นเพ มข น ๑๐.๑ การใช หล กธรรมาภ บาลในการบร หาร บ คคล ๑๐.๒ ม การส งเสร มให บ คลากร สนข. ม ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน แผนการจ ดการความร ของ สนข. โครงการต ดตามประเม นผลระบบการ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๙.๑.๑ ม แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ โครงการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการ ๙.๑.๒ ร อยละของต าแหน งงานท ได ร บการ โครงการจ ดท าเส นทางการพ ฒนาของบ คลากร จ ดท า Training Road Map (Training Road Map) ๑๐.๑.๑ ร อยละของข าวสารข อม ลการ ด าเน นการด านการบร หารบ คคล ท ได ร บการเผยแพร ผ านช องทางต างๆ ๑๐.๑.๒ ระด บความพ งพอใจของผ ใช บร การ ท ได ร บค าปร กษา/ค าช แจงจากคล น ก HR ๑๐.๒.๑ ม แผนย ทธศาสตร การส งเสร มค ณธรรม และจร ยธรรม โครงการจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล (IDP) โครงการการประก นค ณภาพการฝ กอบรม โครงการเผยแพร ข าวสาร/ข อม ลการด าเน นการ ด านบ คคล โครงการคล น ก HR โครงการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การส งเสร ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ๑๓

19 ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และโครงการด านการบร หารบ คคล ของแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร.ศ. พ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ต อ) ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด โครงการ ม ต ท ๔ ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร บ คคล (ต อ) ม ต ท ๕ ค ณภาพช ว ตและความ สมด ลของช ว ตและการ ท างาน ๑๐. การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และ สร างความโปร งใสของการบร หาร บ คคล (ต อ) ๑๑ การสร างเสร มความสมด ลระหว างค ณภาพ ช ว ตท ด และการท างานให บ คลากรในองค กร ๑๐.๓ การเผยแพร ข อม ลข าวสารด านการ บร หารงาน บ คคลอย างสม าเสมอ ๑๑.๑ เสร มสร างสภาพแวดล อมและสว สด การ เพ อความสมด ลของช ว ต ๑๑.๒ ม ความส มพ นธ อ นด ท กระด บและม บรรยากาศท ด ของการปฏ บ ต งานภายในองค กร ๑๐.๓.๑ ร อยละของจ านวนเร องร องเร ยน เก ยวก บความไม โปร งใสด านการบร หารงาน บ คคลลดลง ๑๑.๑.๑ จ านวนสว สด การท ได ร บการปร บปร ง/ พ ฒนาข นใหม ๑๑.๑.๒ ร อยละของบ คลากรท ม ความพ งพอใจ ต อบรรยากาศสภาพ แวดล อมและค ณภาพช ว ต แผนงานการจ ดเก บหล กฐานการต ดส นใจหร อ การใช ด ลพ น จและรายงานเก ยวก บด าน การบร หารงานบ คคล โครงการพ ฒนาและปร บปร งสว สด การ โครงการส ารวจความพ งพอใจท ม ต อบรรยากาศ สภาพแวดล อม และค ณภาพช ว ตในการท างาน ในการท างาน ๑๑.๒.๑ จ านวนคร งในการประช มพบปะ แผนงานการประช มเพ อร บฟ งความค ดเห น ระหว างผ บร หารและเจ าหน าท ๑๑.๒.๒ จ านวนก จกรรมท เสร มสร างว ฒนธรรม องค กรตามค าน ยม HEART และส งเสร ม ความส มพ นธ อ นด แก บ คลากรภายในองค กร ๑๑.๒.๓ ม แผนแม บทการเสร มสร างความเสมอ ภาคระหว างหญ ง-ชาย โครงการเสร มสร างว ฒนธรรมองค กรตามค าน ยม HEART และส งเสร มความส มพ นธ อ นด ภายในองค กร โครงการจ ดท าแผนแม บทการเสร มสร าง ความเสมอภาคระหว างหญ ง-ชาย ๑๔

20 ๒.๔ สร ป ผลการ ด าเน นงาน การ บร หารทร พ ยากรบ คคล ของส าน กงาน นโยบายและแผนการขนส งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๕๖ จากผลการด าเน นงานการบร หารบ คคลของ สนข. พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ท าให ทราบถ งความก าวหน าของความส าเร จตามเป าหมายท หน วยงานภาคร ฐต อง บร หารบ คคล ให บรรล ผลตาม แต ละม ต ของมาตรฐานความส าเ ร จด านการบร หารบ คคล ท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนด ม ด งน ม ต ท ๑ ความสอดคล องเช งย ทธ ศาสตร (หมายถ ง การท ส วนราชการม แนวทา ง และว ธ การบร หารบ คคล ) พบว า การด าเน นงานการบร หารบ คคล ตามประเด น ป จจ ยประเม นท ง ๔ ป จจ ย เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของม ต น สนข. ได ด าเน นการ ในเร อง แผนกลย ทธ การบร หารบ คคล และม แผนพ ฒนาแล ว แต ย งไม ได ด าเน นการ ครอบคล มในเร องด งต อไปน 1. จ ดท าแผนอ ตรก าล งของ สนข. และแผนด าเน นงานการจ ดอ ตราก าล ง เพ อ ตอบสนองเร องการวางแผนและบร หารก าล งคนท เหมาะสม 2. จ ดท าแผนสร างความต อเน องในการบร หารราชการ (Succession Plan) เพ อตอบสนอง เร องการสร างและพ ฒนาผ บร หารท กระด บ 3. ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นการของการจ ดท าแผนการพ ฒนาและฝ กอบรม ผ บร หารท กระด บ และการจ ดท าบ ญช รายช อข าราชก ารผ ผ านการกล นกรอง เพ อร บการพ จารณาแต งต งให ด ารงต าแหน งประเภทอ านวยการ (Managerial Talent Pools) เพ อตอบสนองเร องการสร างและพ ฒนาผ บร หารท กระด บ 4. การบร หารจ ดการ ผ ปฏ บ ต งานท ม ท กษะหร อสมรรถนะส ง ( Talent Management) ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของการบร หารบ คคล (หมายถ ง ก จกรรมและกระบวนการ บร หารบ คคลของส วนราชการ ) พบว า การด าเน นการตามประเด นของป จจ ยประเม นท ง ๔ ป จจ ย เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของม ต น สนข. ได ด าเน นการในเร องกระบวนการบร หาร บ คคลท ถ กต องและท นเวลา ระบบฐานข อม ลด านการบร หารบ คคลท ถ กต อง การใช งบประมาณ ด านการบร หารบ คคล และการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารและบร การ แต ย งไม ได ด าเน นการครอบคล มในเร องด งต อไปน ๑. การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ด านการบร หารบ คคลเก ยวก บการใช งบประมาณ ๒. การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นงานด านการน าเทคโนโลย สารสนเทศ มาใช ในกระบวนการบร หารบ คคล (HR Automation) ๑๒

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ของกรมพ ฒนาท ด น พ.ศ. 2551-2554 ตามแนวทาง HR Scorecard

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ของกรมพ ฒนาท ด น พ.ศ. 2551-2554 ตามแนวทาง HR Scorecard กรมพ ฒนาท ด น แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ของกรมพ ฒนาท ด น พ.ศ. 2551-2554 ตามแนวทาง HR Scorecard จ ดท าโดย กรมพ ฒนาท ด น ส งหาคม 2550 www.ldd.go.th http://psd101.ldd.go.th/webpsd6/ สารบ ญ หน า ส วนท

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล พ.ศ. 2554-2558 ส าน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง สารบ ญ บทท 1 บทนา... 3 บทท 2 แนวค ดเร องการจ ดทาแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคตามหล ก HR Scorecard...

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๘ มาตรฐานความสาเร จ การบร หารทร พยากรบ คคล ย ทธศาสตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร บร หารทร พยากรบ คคลเช งร กตามหล กธรรมาภ บาล ส งเสร ม และสน บสน น ให บ คลากรม มาตรฐานทางว ชาการ ค ณธรรม และศ กยภาพอย างม

More information

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5)

แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) แผนกลย ทธ ด านการบร หารทร พยากรบ คคล กรมเจ าท า ป งบประมาณ 2555 ๒๕๕8 (ฉบ บปร บปร ง ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕5) ส าน กแผนงาน กล มนโยบายและแผนงาน ม นาคม ๒๕๕5 ค าน า การคมนาคมขนส งทางน า เป นการขนส งท ใช ก นมาต

More information

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก.

รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. รายงาน การบร หารทร พยากรบ คคล ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕5 ของกรมชลประทาน แบบ รบ.-ก. ๒ แบบ รบ. ก. - ๑ [ส วนท ๑] ข อม ลเบ องต นของส วนราชการ ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ ย ทธศาสตร ของส วนราชการ ว ส ยท ศน น าสมบ

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป

แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป แผนการพ ฒนาบ คลากร 3 ป (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2560) เทศบาลต าบลพระอ นทราชา อ าเภอบางปะอ น จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ฝ ายการเจ าหน าท ส าน กปล ดเทศบาล ค าน า อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 3/1 แห งพระราชบ

More information

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙

แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคล กรมการพ ฒนาช มชน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ กองการเจ าหน าท กล มงานวางแผนอ ตราก าล ง โทร.๐๒-๑๔๑๖๑๙๔ ธ นวาคม ๒๕๕๔ บทสร ปส าหร บผ บร หาร แผนย ทธศาสตร การบร หารทร พยากรบ คคลกรมการพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กพ ฒนาทร พยากรบ คคล ค าน า ส าน กงานเลขาธ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2559

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2559 แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล กรมชลประทาน ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2559 ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล เพ อใช เป นแนวทางในการ บร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน และเป นเคร องม

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

OrganizationDevelopment แผนพ ฒนาองค การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม ม นาคม 2556

OrganizationDevelopment แผนพ ฒนาองค การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม ม นาคม 2556 OrganizationDevelopment แผนพ ฒนาองค การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 สาน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม ม นาคม 2556 แผนพ ฒนาองค การ ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) (Human Resource Development Plan) 1 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย ระยะเวลา 4 ป (2557-2560) ว ทยาล ยมวยไทยศ กษาและการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง 2 คำนำ แผนพ ฒนาบ คลากร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป พ.ศ. ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส าน กงานนโยบายและแผนทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม... ส วนท ๑ : ความจ าเป นและความส าค ญของการพ ฒนาทร พยากรบ คคล บทท ๑ เหต ผล ความจ าเป น ตามท ส าน กงาน ก.พ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 )

แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) แผนพ ฒนาบ คลากรของฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2553 2556 ) จ ดทาโดย ผ ช วยอธ การบด ฝ ายว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตอ ดรธาน คาน า แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นว จ ยและพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 1 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2558 เทศบาลต าบลโคกกรวด อ าเภอเม องนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา 2 ค าน า การจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลต าบลโคกกรวด เพ อให สอดคล องก บอ านาจหน าท ร บผ ดชอบตามกฎหมายท

More information

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 1 แผนการบร หาร พ ฒนาและบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 ป จจ บ นคณะเกษตรศาสตร ได ด าเน นจ ดการศ กษา ณ.บ านหมอนไม หม 3 ต าบลป าเซ า อ าเภอ เม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ ม พ นท รวม 92

More information

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ

ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ค ม อค าอธ บายต วช ว ดการพ ฒนาค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส วนราชการส งก ดร ฐสภา กรณ ไม ผ านการร บรองเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) จ ดพ มพ โดย ส

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร

รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา รายงานผลส มฤทธ การจ ดการความร ของส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๔ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA)

การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) การจ ดการความร การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) กล มพ ฒนาระบบบร หาร (กพร.) กรมส งเสร มสหกรณ ค าน า การบร หารจ ดการภาคร ฐในป จจ บ นได ย ดหล กการบร หารก

More information