แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดย ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดย ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร"

Transcription

1 แผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โดย ส าน กบร หารกลาง ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ม นาคม 2557

2 สารบ ญ บทท หน า 1 บทน า 1 ๒ บร บทของการบร หารบ คคล ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ๓ ผลการร บฟ งความค ดเห นของผ บร หาร และบ คลากร ส าน กงานนโยบายและแผน การขนส งและจราจร เก ยวก บท ศทางและความต องการบร หารบ คคล พ.ศ. 255๖ แผนกลย ทธ การบร หารบ คคลส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 5 การน าแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและ จราจร พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ส การปฏ บ ต ๔ ภาคผนวก

3 บทท ๑ บทน า หล กการและเหต ผล พระราชบ ญญ ต ระเบ ยบข าราชการพลเร อน พ.ศ. ๒๕๕๑ ม เจตนารมณ ท จะให การบร หาร บ คคลของข าราชการพลเร อนเป นไปเพ อผลส มฤทธ ต อภารก จ ภาคร ฐ ม ประส ทธ ภาพ ค มค า และม ค ณธรรม โดยให ข าราชการปฏ บ ต ราชการอย างม ค ณภาพ ม ค ณธรรม และม ช ว ตท ด ด งน น ส าน กงาน ก.พ. จ งได ปร บแนวทางการบร หารบ คคลภาคร ฐภายใต การบร หาร บ คคลเช งกลย ทธ และก าหนดหล กเกณฑ ว ธ การ และมาตรฐานการบร หารและพ ฒนา บ คคลของส วนราชการให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล โดยได ก าหนดมาตรฐานความส าเร จในด าน การบร หารบ คคลของส วนราชการ (HR Scorecard) ไว ๕ ม ต ได แก ๑) ม ต ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic Alignment) ๒) ม ต ประส ทธ ภาพของการ บร หารบ คคล (HR Operational Efficiency) ๓) ม ต ประส ทธ ผลของการบร หาร บ คคล (HRM Program Effectiveness) ๔) ม ต ความพร อมร บผ ดชอบด านการบร หาร บ คคล (HR Accountability) และ ๕) ม ต ค ณภาพช ว ตและความสมด ลของช ว ตและการท า งาน (Quality of Work Life) และสอดคล องก บ แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) หมวด ๕ (การม งเน นบ คคล) โดยต องม การวางแผนกลย ทธ การบร หาร บ คคล (HR Scorecard) ให สอดคล องก บแผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ า ป ของส วนราชการ เพ อยกระด บการบร หารจ ดการ แสดงให เห นถ งความม งม นท จะท าให บ คลากรม ความ พ งพอใจ ม การพ ฒนา และม ความผาส ก ซ งเก ยวข องก บว ธ การปฏ บ ต งานท ม ความย ดหย นและม ผล การปฏ บ ต งานท ด นโยบายการพ ฒนาค ณภาพการบร หารการจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก าหนดความท าทายท ส วนราชการต องให ความส าค ญแก บ คลากร ๖ ประการ ได แก ๑) การแสดงให เห นถ งความม งม นของผ น า องค กรท ม ต อความส าเร จของบ คลากร ๒) การยก ย องชมเชยบ คลากรท มากกว าการให ค าตอบแทนตามปกต ๓) การสน บสน นการพ ฒนาและ ความก าวหน าของบ คลากร ๔) การแบ งป นความร ขององค กรเพ อให บ คลากรสามารถให บร การ ผ ร บบร การได ด ย งข น และสน บสน นให องค กรบรรล ว ตถ ประ สงค เช งกลย ทธ ๕) การสร าง สภาพแวดล อมสน บสน นเพ อบ คลากรท หลากหลาย ท งน เพ อให ว ส ยท ศน และภารก จของส วนราชการ บรรล ได ตามเป าหมายอย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ๑

4 ความเป นมา จากหล กการและเหต ผลข างต น ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) จ ง จ าเป นต องม การวางแผนการบร หารจ ดการบ คคล ท งในระยะส น ระยะปานกลาง และตาม ระยะเวลาของแผนย ทธศาสตร ของ สนข. เพ อเป นการรองร บหล กการและแนวทางต างๆ และเป นการ เตร ยมความพร อมให ก บบ คลากร เพ อให สามารถปฏ บ ต ภารก จของ สนข. ได อย างม ประส ทธ ภาพ และ บรรล เป าหมายการเป นองค กรท ม สมรรถนะส งตามแผนย ทธศาสตร ของ สนข. สนข. ได เร มจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลคร งแรก โดยผ านกระบวนการ HR Scorecard โดยม ระยะเวลาของแผนต งแต ป พ.ศ และได จ ดท าแผนกลย ทธ การ บร หารบ คคล คร งท ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ เพ อใช ด าเน น การบร หาร บ คคลในองค กร ต อมา ได ม การทบทวนและปร บปร งแผนกลย ทธ ฉบ บล าส ด เป น แผนกลย ทธ การบร หาร บ คคล พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ เพ อให สอดคล องก บแผนย ทธศาสตร สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โดยม ข นตอนสร ปพอส งเขป ด งน ๑. ศ กษาเอกสารข อม ลต างๆ ท เก ยวข องก บบร บทการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร บ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ได แก ๑.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ค าน ยมองค กร ประเด นย ทธศาสตร ภารก จ และหน าท ของ สนข. ๑.๒ การทบทวนแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลขอ งส าน กงานน โยบาย และแผนการขนส งและจราจร (สนข.) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ๑.๓ สร ปผลการด าเน นงานการบร หารบ คคลของส าน กงานนโยบายและ แผนการขนส งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๕๖ ๑.๔ นโยบายด านการบร หารงานบ คคลของส าน กงาน ก.พ. และส าน กงาน ก.พ.ร. ๒. ประเม นสถานภาพด านการบร หารบ คคล โดย การจ ดประช มเพ อร บฟ งความ ค ดเห นผ บร หารและบ คลากร สนข. เก ยวก บท ศทางและความต องการบร หาร บ คคล พ.ศ. 255๖ 2559 ซ งเป นการว เคราะห จ ดแข ง จ ดอ อน โอกาส และอ ปสรรค ของการบร หารบ คคล ของสนข. (SWOT Analysis) รวมท งการว เคราะห ส วน ต าง (Gap Analysis) ของการบร หารบ คคลในป จจ บ นก บความคาดหว งของ บ คลากรท ม ต อการบร หารบ คคลของ สนข. ๓. พ จารณาก าหนดว ส ยท ศน และประเด นย ทธศาสตร ด านการบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕ ๖-๒๕๕๙ โดยก าหนดจาก การ ว เคราะห และส งเคราะห ข อม ลท ได จาก การด าเน นการในข อ 2 ได แก แนวโน มและท ศทางการบร หารบ คคลจาก การร บฟ งความค ดเห น การประเม นสถานภาพ ด านการบร หารบ คคลใน ป จจ บ น และการว เคราะห ส วนต างของ การบร หารบ คคลในป จจ บ นก บความ คาดหว งของบ คลากรท ม ต อการบร หารทร พยา กรบ คคลของ สนข. โดยค าน งถ งความ ๒

5 สอดคล องตามแผน ย ทธศาตร ของ สนข. พ.ศ. 255๖ 2559 และนโยบายด านการ บร หารงานบ คคลของส าน กงาน ก.พ. และส าน กงาน ก.พ.ร. ๔. พ จารณาก าหนดเป าประสงค เช งกลย ทธ ด านการบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และต วช ว ดผลการปฏ บ ต งานแต ละเป าประสงค โดยน าประเด น ย ทธศาสตร ท ได ตามข อ ๓ มาพ จารณาหาป จจ ยสน บสน นหร ออ ปสรรคท จะส งผลให ประเด นย ทธศาสตร ประสบความส าเร จ และน าป จจ ยท ส งผลให ประเด นย ทธศาสตร บรรล ผลส าเร จ น นมาก าหนดเป นเป าประสงค เช งกลย ทธ โดยให สอดคล องก บม ต มาตรฐานความส าเร จของระบบบร หารบ คคลของส าน กงาน ก.พ. ท ง ๕ ม ต (HR Scorecard) พร อมท งก าหนดต วช ว ดผลการด าเน นงาน (KPIs) ของแต ละ เป าประสงค และก าหนดโครงการท ตอบสนองต อเป าประสงค ๕. จ ดท ารายละเอ ยดแผน กลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ตาม HR Scorecard Template และก าหนดแผนงาน/โครงการรองร บ และน าเสนอให ผ บร หาร สนข. พ จารณาแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลด งกล าว ๖. น าเสนอแผน กลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ และ แผนปฏ บ ต การประจ าป แก คณะกรรมการก าก บด แลแผนกลย ทธ การบร หาร บ คคล สนข. เพ อร บข อเสนอแนะและขอความเห นชอบ ๗. จ ดส มมนาถ ายทอดแผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ แก บ คลากร สนข. เพ อเก ดการร บร และเข าใจแนวทางการด าเน นงานตามแผนกลย ทธ ฯ โดยม การประเม นผลความเข าใจ โดยรายละเอ ยดของการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ ท ได ด าเน นการตามข นตอนท ๑ ๕ ด งกล าว ม รายละเอ ยดด งในบทท 2-5 ๓

6 บทท ๒ บร บทของการบร หารบ คคล ส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ ๒.๑ ว ส ยท ศน พ นธก จ และภารก จของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส ง และจราจร (สนข.) ในป จจ บ น แผนย ทธศาสตร ของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร(สนข.) (พ.ศ. 255๖ 2559) ได ก าหนดว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค ย ทธศาสตร รวมท งภารก จหน าท ไว ด งน ว ส ยท ศน องค กรน าในการก าหนดท ศทางการพ ฒนาระบบขนส งและจราจรของประเทศ พ นธก จ พ นธก จของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ม ๓ ประการ ได แก (1) เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐาน และบ รณาการการจ ดท าแผนด านการ ขนส งและจราจร รวมท งการข บเคล อนไปส การปฏ บ ต (2) ส งเสร มความปลอดภ ยและส งแวดล อมในระบบการขนส งและจราจร (3) พ ฒนาและประย กต ใช เทคโนโลย เพ อจ ดท าและเผยแพร ข อม ล สารสนเทศ และ องค ความร ด านการขนส งและจราจร ค าน ยมองค กร ค าน ยมของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจรท ย ดถ อปฏ บ ต ค อ OTP to TOP ท มงานเป นเล ศ ร วมเป ดใจกว าง สานสร างเคร อข าย ท มงานเป นเล ศ T-Teamwork ม งเน นการท างานเป นท มม จ ดม งหมายและเป าหมาย ร วมก น ม ความร บผ ดชอบต อหน าท โดยม งผลส มฤทธ ของงาน ร วมเป ดใจกว าง O-Open-mind ม งเน นการท างานแบบเป ดใจ ยอมร บฟ งความค ดเห น ของผ อ น เก ดการบ รณาการและแลกเปล ยนความร สานสร างเคร อข าย P-Partnership ม งเน นการประสานความร วมม อ และการม ส วนร วมใน การท างานก บบ คคลภายในและภายนอกองค กร ๔

7 เป าประสงค เป าประสงค ของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร ม ๓ ข อ ได แก (1) ม การน าข อเสนอนโยบายและแผนด านการขนส งและจราจร ไปส การปฏ บ ต อย าง เป นร ปธรรม (2) ม การน าระบบฐานข อม ลสารสนเทศท พ ฒนาข นไปใช ในการจ ดท านโยบายและ แผนด านการขนส งและจราจร (3) สนข. เป นองค กรสมรรถนะส งในการบร หารจ ดการตามแนวทาง การพ ฒนา ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ตารางท ๑ ความสอดคล องของประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และกลย ทธ ประเด นย ทธศาสตร สนข. เป าประสงค กลย ทธ พ.ศ การพ ฒนานโยบายและ แผนด านการขนส งและ จราจรให สอดคล องก บ สถานการณ ของประเทศ 2. การ พ ฒนาระบบ ฐานข อม ลสารสนเทศการ ขนส งและจราจรเพ อการ จ ดท านโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร 3. การ พ ฒนาระบบการ บร หารจ ดการองค กรส การ เป นองค กรสมรรถนะส ง ต วช ว ด เป าประสงค ม การน าข อเสนอนโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจร ไปส การปฏ บ ต อย าง เป นร ปธรรม ต วช ว ดเป าประสงค ๑. จ านวนข อเสนอนโยบายและแผน ด านการขนส งและจราจรท น าไปส การปฏ บ ต อย างเป นร ปธรรม ๒. ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การต อ ข อเสนอนโยบายและแผนด านการขนส งและ จราจร เป าประสงค ม การน าระบบฐานข อม ล สารสนเทศท พ ฒนาข นไปใช ในการจ ดท า นโยบายและแผนด านการขนส งและจราจร ต วช ว ดเป าประสงค ร อยละความพ งพอใจต อข อม ลสารสนเทศด าน การขนส งและจราจรของ สนข. เป าประสงค สนข. เป นองค กร สมรรถนะส งในการบร หารจ ดการตาม แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ (PMQA) ต วช ว ดเป าประสงค ระด บความส าเร จของ สนข. ในการ ยกระด บค ณภาพการบร หารองค กรให ผ านเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการ ภาคร ฐระด บพ นฐาน (Certified FL) และพ ฒนาไปส ระด บท ส งข น ๑. เพ มประส ทธ ภาพการจ ดท านโยบาย และแผน และผล กด นไปส การปฏ บ ต ๒. สร างเคร อข ายความร วมม อก บผ ท เก ยวข องท กภาคส วน ๓.พ ฒนาระบบการต ดตาม และประเม นนโยบายและแผนอย างเป น ระบบและต อเน อง ๔. พ ฒนาระบบฐานข อม ลสารสนเทศ เพ อการจ ดท านโยบายและแผนด านการ ขนส งและจราจร ๕. พ ฒนาระบบการเผยแพร ข อม ล สารสนเทศให ใช งานได อย างสะดวก เข าถ ง ง าย และค นหาข อม ลท ต องการได รวดเร ว ๖. พ ฒนาการบร หารจ ดการตาม แนวทาง PMQA ๕

8 ภารก จและหน าท ของส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) ตามกฎกระทรวงแบ งส วนราชการส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เม อว นท ๓๑ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ก าหนดให สนข. ม ภารก จ เก ยวก บการเสนอแนะนโยบายและจ ดท าแผนหล ก แผนแม บท และย ทธศาสตร ก ารพ ฒนาระบบ การขนส งและจราจร ความปลอดภ ยและส งแวดล อมในระบบการขนส งของประเทศ โดยให ม อ านาจ หน าท ด งต อไปน ๑) ศ กษา ว เคราะห และจ ดท าแผนหล ก แผนแม บท แผนการลงท นด านการขนส ง และจราจรในระด บประเทศ รวมท งต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผน ๒) ศ กษ า เสนอแนะนโยบายและก าหนดมาตรการ มาตรฐานด านการจ ดระบบ การจราจรทางบกให สอดคล องก บแผนหล กด านการขนส งและจราจร ว เคราะห กล นกรองความเหมาะสมของแผนงานและโครงการจ ดระบบการจราจรทางบกเสนอ ต อคณะกรรมการจ ดระบบการจราจรทางบกรวมท งการด าเน นการตามกฎหมายว าด วย คณะกรรมการจ ดระบบการจราจรทางบกและกฎหมายอ นท เก ยวข อง ๓) ศ กษา ว เคราะห และจ ดท ารายงานด านการขนส งและจราจร ความปลอดภ ย และส งแวดล อมในระบบการขนส ง ๔) ศ กษา ว เคราะห และว จ ย เพ อจ ดท ารายงานและแนวโน มของการขนส งและจราจร ท งในด านเศรษฐก จความปลอดภ ย และส งแวดล อมและจ ดท าระบบข อม ลและสารสนเทศ ของการขนส งและจราจรรวมท งพ ฒนาเทคโนโลย การจราจรและขนส งอ จฉร ยะ ๕) ปฏ บ ต การอ นใดตามท กฎหมายก าหนดให เป นอ านาจหน าท ของส าน กงาน หร อตามท กระทรวงหร อคณะร ฐมนตร มอบหมาย ๒.๒ นโยบายด านการบร หารงานบ คคลของส าน กงาน ก.พ. และส าน กงาน ก.พ.ร. ในป จจ บ น เน องจากการบร หารมน ษย เป นกระบวนการส าค ญประการหน งในการบร หารงาน ขององค กรเพ อให บรรล ว ส ยท ศน พ นธก จ และว ตถ ประสงค ท ก าหนด และเป นหน าท ของแต ละ องค กรท จะต องสร างกระบวนการบร หารจ ดก ารบ คคล ท เป นระบบและม ประส ทธ ภาพ ในการพ ฒนาและด แลมน ษย ในองค กรน นๆ การบร หารบ คคลภาคร ฐแนวใหม ม เป าหมายส งส ดเพ อให ผ ปฏ บ ต งานสามารถปฏ บ ต งานได อย างเต มศ กยภาพและม ประส ทธ ภาพ เก ดผลส มฤทธ ต อภารก จของร ฐแ ละตอบสนองความต องการของประชาชน ด งน นการปร บเปล ยน บทบาทด านการบร หารบ คคลในภาคราชการจ งม จ ดม งหมาย เพ อสร างความเข มแข งให ก บ ส วนราชการในการบร หารบ คคลของตนเองตามหล กปร ชญาการบร หารงานสม ยใหม ท ว า ผ บร หารสายงานหล ก ค อ ผ บร หารบ คคลท แท จร ง ด วยเหต น ระบบการ บร หาร บ คคลแนวใหม จ งต องเป นระบบท สร างความคล องต วให แก ผ บร หาร และเป นระบบท เก อหน น ต อการท างา นเช งย ทธศาสตร เพ อช วยให บรรล เป าหมายท ก าหนดไว ส าน กงาน ก.พ. และส าน กงาน ก.พ.ร. ได วางนโ ยบายด านการบร หารงานบ คคลของภาคร ฐท ส าค ญไว ๒ เร อง ค อ ๖

9 ๑) การประเม นระบบบร หารบ คคล ตามกรอบมาตรฐานความส าเร จ ด านการบร หารบ คคล (Human Resource Scorecard) ของส าน กงาน ก.พ. ๒) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ หมวด ๕ การม งเน นบ คคล ของส าน กงาน ก.พ.ร. โดยม สาระส าค ญสร ปได ด งน ๑) การประเม นระบบบร หารบ คคลตามกรอบมาตรฐานความส าเร จ ด านการบร หารบ คคล (Human Resource Scorecard) ของ ส าน กงาน ก.พ. การประเม นระบบบร หารบ คคลถ อเป นเคร องม อส าค ญซ งจะช วยให องค กร ทราบว าจะใช ก าล งคนอย างม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล ม ความค มค า และช วยให องค กร บรรล พ นธก จและเป าหมายท ต งไว ได อย างไร เพ อให ส วนราชการทราบถ งสมรรถนะในการบร หาร บ คคลของตน โดยได ก าหนดกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารท ร พยากรบ คคล (Standard for Success) ไว 5 ม ต และให ส วนราชการจ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารบ คคล ตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด งกล าว เพ อน าไปส การปฏ บ ต ท ม งเน นให เก ดผลต อความส าเร จ ตามเป าหมายย ทธศาสตร ของส วนราชการ และเป นกรอบในการต ดตามประเ ม นผลต อไป ส าหร บ กรอบมาตรฐานความส าเร จ 5 ม ต ท สาน กงาน ก.พ. ก าหนดไว ประกอบด วย ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารบ คคล ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารบ คคล ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หารบ คคล ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน รายละเอ ยดม ด งน ม ต ท 1 ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร หมายถ ง การท ส วนราชการม แนวทางและ ว ธ การบร หารบ คคลด งต อไปน 1) ม นโยบาย แผนงานและมาตรการด านการบร หารบ คคล ซ งม ความสอดคล อง และสน บสน นให หน วยงานบรรล พ นธก จเป าหมายและว ตถ ประสงค ท ต งไว 2) ม การวางแผนและบร หารก าล งคนท งในเช งปร มาณและค ณภาพ กล าวค อ ก าล งคนม ขนาดและสมรรถนะ ท เหมาะสมสอดคล องก บการบรรล ภารก จ และความจ าเป นของส วนราชการ ท งในป จจ บ นและอนาคต ม การว เคราะห สภาพ ก าล งคน (Workforce Analysis) สามารถระบ ช องว างด านความต องการก าล งคน และม แผนเพ อลดช องว างด งกล าว ๗

10 3) ม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการด านการบร หารบ คคล เพ อด งด ด ให ได มา พ ฒนาและร กษาไว ซ งกล มข าราชการและ ผ ปฏ บ ต งานท ม ท กษะ หร อสมรรถนะส ง ซ งจ าเป นต อความคงอย และข ดความสามารถในการแข งข น ของส วนราชการ (Talent Management) 4) ม แผนการสร างและพ ฒนาผ บร หารท กระด บ รวมท งม แผนการสร างความต อเน อง ในการบร หารราชการ นอกจากน ย งรวมถ งการท ผ น าปฏ บ ต ตนเป นแบบอย างท ด และสร างแรงบ นดาลใจให ก บข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ท งในเร องของ ผลการปฏ บ ต งานและพฤต กรรมในการท างาน ม ต ท 2 ประส ทธ ภาพของการบร หารบ คคล (HR Operational Efficiency) หมายถ ง ก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคลของส วนราชการ (HR Transactional Activities) ม ล กษณะด งต อไปน ๑) ก จกรรมและกระบวนการบร หารบ คคลของส วนราชการ เช น การสรรหา ค ดเล อก การบรรจ แต งต ง การพ ฒนา การเล อนข นเล อนต าแหน ง การโยกย าย และก จกรรมด านการบร หารบ คคลอ นๆ ม ความถ กต องและท นเวลา (Accuracy and Timeliness) ๒) ม ระบบฐานข อม ลด านการบร หารบ คคลท ม ความถ กต อง เท ยงตรง ท นสม ย และน ามาใช ประกอบการต ดส นใจและการบร หารบ คคล ของส วนราชการได จร ง ๓) ส ดส วนค าใช จ ายส าหร บก จกรรมและกระบวนการบร หารทร พยากรบ คคล ต องบประมาณรายจ ายของส วนราชการม ความเหมาะสม และสะท อนผล ตภาพ ของบ คลากร (HR Productivity) ตลอดจนความค มค า (Value for Money) ๔) ม การน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในก จกรรมและกระบวนการบร หาร บ คคลของส วนราชการ เพ อปร บปร งการบร หารและก ารบร การ (HR Automation) ม ต ท 3 ประส ทธ ผลของการบร หารบ คคล (HRM Programme Effectiveness) หมายถ ง นโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารบ คคล ของส วนราชการ ก อให เก ดผลด งต อไปน 1) การร กษาไว ซ งข าราชการและผ ปฏ บ ต งานซ งจ าเป นต อการบรรล เป าหมาย พ นธก จ ของส วนราชการ (Retention) 2) ความพ งพอใจของข าราชการและบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน ต อนโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการด านการบร หารบ คคลของส วนราชการ 3) การสน บสน นให เก ดการเร ยนร และการพ ฒนาอย างต อเน อง รวมท งส งเสร ม ให ม การแบ งป นแลกเปล ยนข อม ลและความร (Development and Knowledge Management) เพ อพ ฒนาข าราชการและผ ปฏ บ ต งานให ม ท กษะและสมรรถนะ ท จ าเป นส าหร บการบรรล ภารก จและเป าหมายของส วนราชการ ๘

11 4) ม ระบบการบร หารผลงาน (Performance Management) ท เน นประส ทธ ภา พ ประส ทธ ผลและความ ค มค า ม ระบบหร อว ธ การประเม นผลการปฏ บ ต งานท สามารถ จ าแนกความแตกต างและจ ดล าด บผลการปฏ บ ต งาน ของข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ซ งเร ยกช ออ นได อย างม ประส ทธ ผลหร อไม เพ ยงใด นอกจากน ข าราชการและผ ปฏ บ ต งาน ม ความเข าใจถ งความเช อมโยงระหว างผลการปฏ บ ต งานส วนบ คคลและผลงาน ของท มงานก บความส าเร จหร อผลงานของส วนราชการ ม ต ท 4 ความพร อมร บผ ดด านการบร หารบ คคล หมายถ ง การท ส วนราชการ ม ล กษณะด งต อไปน 1) ร บผ ดชอบต อการต ดส นใจและผลของการต ดส นใจด านการบร หารบ คคล ตลอดจนการด าเน นการด าน ว น ย โดยค าน งถ งหล กความสามารถและผลงาน หล กค ณธรรม หล กน ต ธรรม และหล กส ทธ มน ษยชน 2) ม ความโปร งใสในท กกระบวนการของการบร หารบ คคล ท งน จะต อง ก าหนดให ความพร อมร บผ ดด านการบร หารบ คคลแทรกอย ใน ท กก จกรรมด านการบร หารบ คคลของส วนราชการ ม ต ท 5 ค ณภาพช ว ตและความสมด ลระหว างช ว ตก บการท างาน หมายถ ง การท ส วนราชการม นโยบาย แผนงาน โครงการและมาตรการ ซ งจะน าไปส การพ ฒนาค ณภาพช ว ต ของข าราชการและบ คลากรภาคร ฐ ด งน 1) ข าราชการและผ ปฏ บ ต งานม ความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมในการท างานระบบงาน และบรรยากาศการท างาน ตลอดจนม การน าเทคโนโลย การส อสารเข ามาใช ในการบร หารราชการและการให บร การแก ประชาชน ซ งจะส งเสร มให ข าราชการ และผ ปฏ บ ต งานได ใช ศ กยภาพอย างเต มท โดยไม ส ญเส ยร ปแบบการใช ช ว ตส วนต ว 2) ม การจ ดสว สด การและส งอ านวยความสะดวกเพ มเต มท ไม ใช สว สด การภาคบ งค บ ตามกฎหมาย ซ งม ความเหมาะสม สอดคล องก บความต องการและสภาพของส วนราชการ 3) ม การส งเสร มความส มพ นธ อ นด ระหว างฝ ายบร หารของส วน ราชการ ก บข าราชการ และบ คลากรผ ปฏ บ ต งาน และระหว างข าราชการและผ ปฏ บ ต งานด วยก นเองและให ก าล งคนม ความพร อมท จะข บเคล อนส วนราชการให พ ฒนาไปส ว ส ยท ศน ท ต องการ ม ต ในการประเม นสมรรถนะในการบร หารบ คคลท ง 5 ม ต เป นเคร องม อ ให ส วนราชการใช ในการประเม นตนเองว าม นโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการด าเน นงาน ด านการบร หารบ คคลสอดคล องก บม ต ในการประเม นด งกล าวอย างม ประส ทธ ภาพ ประส ทธ ผลหร อไม มากน อยเพ ยงใด หากย งไม ม การด าเน นการตามม ต การประเม นด งกล าว หร อ ม ในระด บน อยแล ว ส วนราชการจะต องม การพ ฒนาระบบการบร หารบ คคล ให สอดคล องก บม ต การประเม นด งกล าว และเป นการยกระด บประส ทธ ภาพและค ณภาพ ในการปฏ บ ต งานด านการบร หารบ คคลได ตามหล กเกณฑ และกรอบมาตรฐานความส าเร จ ท ง 5 ม ต ๙

12 ๒) การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ(PMQA) หมวด ๕ การม งเน น บ คคลของส าน กงาน ก.พ.ร. การพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐถ อเป นเคร องม อผล กด นให การพ ฒนาระบบ ราชการไทยให ม ประส ทธ ภาพและย งย นมากข น โดยเกณฑ ค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ประกอบด วย ๗ หมวด ค อ หมวด ๑ การน าองค การ หมวด ๒ การวางแผนเช งกลย ทธ หมวด ๓ การให ความส าค ญก บผ ร บบร การและผ ม ส วนได เส ย หมวด ๔ การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร หมวด ๕ การม งเน นบ คคล หมวด ๖ การจ ดการกระบวนการ หมวด ๗ ผลล พธ การด าเน นการ โดยการก าหนดแผนกลย ทธ การบร หารบ คคล จะต องค าน งถ งเกณฑ ค ณภาพ การบร หารจ ดการภาคร ฐ ๓ หมวด ค อ หมวดท ๑ การน าองค กร สาระส าค ญท เก ยวข อง ค อ สนข.จะต องม รายงานการมอบ อ านาจและต ดตามประเม นทบทวนการมอบอ านาจในองค กร การจ ด ก จกรรมการเร ยนร สร างความผ กพ นและแรงจ งใจโดยผ บร หารเป นต วหล ก หมวดท ๒ การวางแผนเช งกลย ทธ สาระส าค ญท เก ยวข อง ค อ สนข.จะต องม การวางแผนกลย ทธ ด านการบร หารบ คคลให สอดคล องก บ แผนปฏ บ ต ราชการ ๔ ป และแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป หมวดท ๔ การว ด การว เคราะห และการจ ดการความร สาระส าค ญท เก ยวข อง ค อ สนข. จะต องจ ดท าแผนการจ ดการความร และน าแผนไปปฏ บ ต และ หมวดท ๕ ซ งเป นหมวดท ม งเน นการบร หารบ คคลโดยตรง สาระส าค ญโดยส งเขป ของหมวด ๕ ค อ การม งเน น เป นการตรวจประเม นว า ระบบงา น และระบบการเร ยนร ของบ คลากรและการสร างแรงจ งใจช วยให บ คลากร พ ฒนาตนเองและใช ศ กยภาพอย างเต มท เพ อให ม งไปในแนวทางเด ยวก นก บ เป าประสงค และแผนปฏ บ ต การโดยรวมของส วนราชการอย างไร รวมท ง ตรวจประเม นความใส ใจการสร างและร กษาสภาพแวดล อมในการท างาน สร างบร รยากาศท เอ อต อการปฏ บ ต งานของบ คล ากร ซ งจะน าไปส ผลการด าเน นงานท เป นเล ศและความเจร ญก าวหน าของบ คลากรและ ส วนราชการ ในหมวดน ครอบคล มข อก าหนดด านการพ ฒนาและการจ ดการบ คคล ในล กษณะบ รณาการ เป นการจ ดการบ คคลท สอดคล องไปในแนวทางเด ยวก น ก บย ทธศาสตร โดยรวมของส วนราชการ ๑๐

13 การม งเน นบ คคลเป นการตรวจประเม นเก ยวก บระบบงาน การเร ยนร ของบ คลากรและการสร างแรงจ งใจ และการสร างความผาส กและความพ งพอใจแก บ คลากร ด งน ๑) ระบบงาน (Work System) หมายถ ง ว ธ การจ ดโครงสร างหร อออกแบบระบบการท างาน ของบ คลากรในองค กร ท งท เป นทางการและไม เป นทางการ เพ อให การปฏ บ ต งาน บรรล พ นธก จและเป าประสงค เช งย ทธศาสตร และใช ศ กยภาพของบ คลากร ได อย างม ประส ทธ ภาพส งส ด ๒) การเร ยนร ของบ คลากรและการสร างแรงจ งใจ (Learning and Motivation) การเร ยนร ประกอบด วย ๒ ส วน ค อ การเร ยนร ขององค กร และการเร ยนร ของบ คลากร - การเร ยนร ขององค กรได มาจากการว จ ยและพ ฒนาวงจรการประเม นและการปร บปร ง ความค ดและป จจ ยน าเข าจากบ คลการและผ ร บบร การและผ ม ส วนได ส วนเส ย การแลกเปล ยน ว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศและการจ ดระด บเท ยบเค ยง - การเร ยนร ของบ คล ากรได มาจากการศ กษา การฝ กอบรม และโอกาส ในการพ ฒนาเพ อความเจร ญก าวหน าของแต ละบ คคล การสร างแรงจ งใจเพ อให บ คลากรพ ฒนาตนเองให เก ดความก าวหน าในหน าท การงาน ๓) การสร างความผาส กและความพ งพอใจแ ก บ คลากร (Well-Being and Satisfaction) เพ อ สน บสน นความผาส ก ความพ งพอใจ และการจ งใจบ คลากรท กคน โดยค าน งถ งความ หลากหลายของบ คลากร รวมถ งความสามารถขององค กรในการร บม อก บภาวะ ฉ กเฉ นหร อภ ยพ บ ต เพ อปกป องบ คลากรและสถานท ท างานให ปลอดภ ย การประเม นระบบบร หารบ คคล ตามกรอบมาตรฐานความส าเร จด านการบร หาร บ คคล (Human Resource Scorecard) ของส าน กงาน ก.พ.และการพ ฒนาค ณภาพการบร หาร จ ดการภาคร ฐ หมวด ๕ การม งเน นบ คคล ของส าน กงาน ก.พ.ร. เป นนโยบายส าค ญ ท ส วนราชการจะต องถ อปฏ บ ต เพ อให การบร หารบ คคล ของหน วยงาน เป นไป อย างม ประส ทธ ภาพ ๒.๓ การทบทวนแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคลขอ งส าน กงาน นโยบายและแผนการขนส งและจราจร (สนข.) พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ ส าน กงานนโยบายและแผนก ารขนส งและจราจรได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หาร บ คคล พ.ศ ตามกรอบมาตรฐานความส าเร จ ๕ ด าน ท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนด ประกอบด วย ๕ ม ต ด งน ม ต ท ๑ ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของการบร หารบ คคล (HR Operational Efficiency) ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของการบร หารบ คคล (HRM Programme Effectiveness) ม ต ท ๔ ความพร อมร บผ ดด านการบร หารบ คคล (HR Accountability) ม ต ท ๕ ค ณภาพช ว ตและความสมด ลของช ว ตก บการงาน (Quality of Work Life) แผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ก าหนดให ม ว ส ยท ศน ด านการบร หารบ คคล ด งน ๑๑

14 ว ส ยท ศน ด านการบร หารบ คคล สนข. พ.ศ เป นหน วยงานบร หารและพ ฒนาบ คคลท ม ศ กยภาพ โดยย ดหล ก ธรรมาภ บาล ให บ คลากรในองค กรเป นคนด คนเก ง พร อมค ณภาพช ว ตอย างสมด ล โดยม ประเด นย ทธ ศาสตร ๑๑ ประเด น และเป าประสงค เช งกลย ทธ ๑๕ เป าประสงค ท สอดคล องก บมาตรฐานความส าเร จด านการบร หารบ คคล (HR Scorecard) ๕ ม ต ด งน ม ต ท ๑: ความสอดคล องเช งย ทธศาสตร (Strategic HR Alignment) ประกอบด วย ประเด นย ทธ ศาสตร ๓ ย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑: การบร หารบ คคลให สอดคล องและสน บสน น ย ทธศาสตร สนข. โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๑.๑ การบร หารบ คคลม ควา มสอดคล องและสน บสน น ย ทธศาสตร สนข. ประเด นย ทธศาสตร ท ๒: การจ ดท าแผนการบร หารอ ตราก าล งคนและปร บ อ ตราก าล งให เหมาะสมและสอดคล องก บปร มาณงานให ท นต อการเปล ยนแปลง โดยได ก าหนด เป าประสงค ไว ค อ ๒.๑ ม การวางแผนและบร หารอ ตราก าล งท เหมาะสมสอดคล องก บภา รก จ ขององค กร ประเด นย ทธศาสตร ท ๓: การพ ฒนาบ คลากรเพ อรองร บต าแหน งทางการบร หาร ระด บส งในอนาคต (Succession Plan) โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๓.๑ ม การวางแผนส บทอดต าแหน งการพ ฒนาผ บร หาร(Succession Plan) ม ต ท ๒: ประส ทธ ภาพของการบร หาร บ คคล (HR Operational Efficiency) ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ๒ ย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๔: การพ ฒนาระบบการสรรหา บรรจ และแต งต งบ คลากร โดย ย ดหล กสมรรถนะ และให ตรงก บความต องการของหน วยงาน โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๔.๑ ระบบการสรรหา บรรจ และแต งต งท ถ กต อง ย ต ธรรม โปร งใส ตรวจสอบได และรวดเร ว ประเด นย ทธศาสตร ท ๕: การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านบ คลากร สามารถจ ดการหร อใช ประโยชน จากข อม ลด านบ คลากรในกระบวนการบร หารบ คคลได โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๕.๑ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศของกระบวนการบร หารบ คคล ม ต ท ๓: ประส ทธ ผลของการบร หารบ คคล (HRM Programme Effectiveness) ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ๔ ย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๖: การพ ฒนาระบบสร างแรงจ งใจในการท างานให ก บ บ คลากรเพ อสร างขว ญและก าล งใจในการปฏ บ ต งาน และธ ารงร กษาบ คลากรให อย ก บองค กร โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๖.๑ สร างระบบแรงจ งใจเพ อสร างขว ญก าล งใจและธ ารงร กษาบ คลากร ๑๒

15 ประเด นย ทธศาสตร ท ๗: การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร (Knowledge Management) โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๗.๑ ม การเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ประเด นย ทธศาสตร ท ๘: การพ ฒนาระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งาน (Performance Management) ให สามารถน ามาใช ในกระบวนการบร หารบ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๘.๑ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งานท สะท อนผลการปฏ บ ต งาน อย างแท จร ง ประเด นย ทธศาสตร ท ๙: การพ ฒนาบ ค คลให ครอบคล มท กสายงาน เหมาะสมก บการปฏ บ ต งานและเป าหมายขององค กรและม ความค มค า โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๙.๑ พ ฒนาบ คลากร สนข.ให เป นผ ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งาน ได อย างม ออาช พ ๙.๒ การพ ฒนาบ คลากรม ความค มค า ม ต ท ๔: ความพร อมร บผ ดด านการบร หารบ คคล (HR Accountability) ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ๑ ย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑๐: การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และสร างความโปร งใส ของการบร หารบ คคล โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๑๐.๑ การใช หล กธรรมาภ บาลในการบร หารบ คคล ๑๐.๒ ม การส งเสร มให บ คลากร สนข. ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ในการปฏ บ ต งาน ๑๐.๓ การเผยแพร ข อม ลข าวสารด านการบร หารงานบ คคลอย างสม าเสมอ ม ต ท ๕: ค ณภาพช ว ตและความสมด ลของช ว ตและการท างาน (Quality of Work Life) ประกอบด วยประเด นย ทธศาสตร ๑ ย ทธศาสตร ด งน ประเด นย ทธศาสตร ท ๑๑: การสร างเสร มความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตท ด และการท างานให บ คลากรในองค กร โดยได ก าหนดเป าประสงค ไว ค อ ๑๑.๑ เสร มสร างสภาพแวดล อมและสว สด การเพ อความสมด ลของช ว ต ๑๑.๒ ม ความส มพ นธ อ นด ท กระด บและม บรรยากาศท ด ของการปฏ บ ต งาน ภายในองค กร ๑๓

16 ตารางท ๒ สร ป แผนกลย ทธ การบร หาร บ คคลของส าน กงานนโยบายและแผน การขนส งและจราจร (พ.ศ. 255๕ 255๙) ว ส ยท ศน เป นหน วยงานบร หารและ พ ฒนาบ คคลท ม ศ กยภาพ โดยย ดหล ก ธรรมาภ บาล ให บ คลากรในองค กรเป นคนด คน เก ง พร อมค ณภาพช ว ตอย างสมด ล พ นธก จ 1. เสนอแนะนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและจ ดท า แผนพ ฒนาระบบการขนส ง และจราจร 2. ศ กษา ว จ ย และพ ฒนา เทคโนโลย นว ตกรรมด านการ ขนส งและจราจร 3. ส งเสร มความปลอดภ ย และ ส งแวดล อมในระบบขนส งและ จราจร 4. จ ดท า พ ฒนา และเผยแพร ข อม ล สารสนเทศ การจ ดการ องค ความร ด านการขนส งและ จราจร 5. ข บเคล อนนโยบาย มาตรการ มาตรฐานและแผนเพ อให เก ดผล ในการปฏ บ ต 6. พ ฒนาการบร หารจ ดการ องค กร และบ คคล ประเด นย ทธศาสตร แผนกลย ทธ การบร หารบ คคล สนข. ๑. การบร หารบ คคลให สอดคล องและสน บสน น ย ทธศาสตร สนข. ๒. การจ ดท าแผนการบร หารอ ตราก าล งคนและปร บอ ตราก าล งให เหมาะสมและสอดคล องก บปร มาณงานให ท นต อการเปล ยนแปลง ๓. การพ ฒนาบ คลากรเพ อรองร บต าแหน งทางการบร หารระด บส ง ในอนาคต (Succession Plan) ๔. การพ ฒนาระบบการสรรหา บรรจ และแต งต งบ คลากรโดยย ด หล กสมรรถนะและให ตรงก บความต องการของหน วยงาน ๕. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ลด านบ คลากร สามารถ จ ดการหร อใช ประโยชน จากข อม ล ด านบ คลากรในกระบวนการ บร หารบ คคลได ๖. การพ ฒนาระบบสร างแรงจ งใจในการท างานให ก บบ คลากรเพ อ สร างขว ญและก าล งใจในกา รปฏ บ ต งาน และธ ารงร กษาบ คลากรให อย ก บองค กร ๗. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายในองค กร (Knowledge Management) ๘. การพ ฒนาระบบการบร หารผลการปฏ บ ต งาน (Performance Management) ให สามารถน ามาใช ในกระบวนการบร หาร บ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพ ๙. การพ ฒนาบ คคลให ครอบคล มท กสายงานเหมาะสมก บ การปฏ บ ต งานและเป าหมายขององค กร และม ความค มค า 1๐. การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และสร างความโปร งใสของการ บร หารบ คคล ๑๑. การสร า งเสร มความสมด ลระหว างค ณภาพช ว ตท ด และการ ท างานให บ คลากรในองค กร ๑๔

17 ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และโครงการด านการบร หารบ คคล ของแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร.ศ. พ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด โครงการ ม ต ท ๑ ความสอดคล อง เช งย ทธศาสตร ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของการ บร หาร บ คคล ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของการ บร หารบ คคล ๑. การบร หารบ คคลให สอดคล อง และสน บสน นย ทธศาสตร สนข. ๒. การจ ดท าแผนการบร หารอ ตราก าล งคนและ ปร บอ ตราก าล งให เหมาะสมและสอดคล องก บ ปร มาณงานให ท นต อการเปล ยนแปลง ๓. การพ ฒนาบ คลากรเพ อรองร บต าแหน ง ทางการบร หารระด บส งในอนาคต (Succession Plan) ๔. การพ ฒนาระบบการสรรหา บรรจ และ แต งต งบ คลากรโดยย ดหล กสมรรถนะ และให ตรงก บความต องการของหน วยงาน ๕. การพ ฒนาระบบการจ ดการฐานข อม ล ด านบ คลากร สามารถจ ดการหร อใช ประโยชน จากข อม ลด านบ คลากรในกระบวนการบร หาร บ คคลได ๖. การพ ฒนาระบบสร างแรงจ งใจในการท างาน ให ก บบ คลากรเพ อสร างขว ญและก าล งใจในการ ปฏ บ ต งาน และธ ารงร กษาบ คลากรให อย ก บ องค กร ๑.๑ การบร หารบ คคลม ความสอดคล องและสน บสน นย ทธศาสตร สนข. ๒.๑ ม การวางแผนและบร หารอ ตราก าล ง ท เหมาะสมสอดคล องก บภารก จขององค กร ๓.๑ ม การวางแผนส บทอดต าแหน งการพ ฒนา ผ บร หาร (Succession Plan) ๔.๑ ระบบการสรรหา บรรจ และแต งต ง ท ถ กต อง ย ต ธรรม โปร งใส ตรวจสอบได และ รวดเร ว ๕.๑ พ ฒนาระบบเทคโนโลย สารสนเทศ ของกระบวนการบร หารบ คคล ๖.๑ สร างระบบแรงจ งใจเพ อสร างขว ญก าล งใจ และธ ารงร กษาบ คลากร ๑.๑.๑ ระด บความส าเร จของการจ ดท าแผน กลย ทธ การบร หารบ คคล ๒.๑.๑ ม แผนอ ตราก าล งท สอดคล องก บภารก จ องค กร ๒.๑.๒ ร อยละของความส าเร จในการจ ด อ ตราก าล งให สอดคล องเหมาะสมก บภารก จ ๓.๑.๑ ม แผนส บทอดต าแหน ง (Succession Plan) ๔.๑.๑ ระด บความพ งพอใจของบ คลากร กล มเป าหมายท ม ต อระบบการสรรหา บรรจ และแต งต ง ๕.๑.๑ จ านวนก จกรรม/กระบวนงานท ด าเน นการได ตามเป าหมายในระยะเวลาท ก าหนด ๖.๑.๑ ร อยละสายงานท ได ด าเน นการจ ดท า แผนเส นทางความก าวหน าในสายอาช พ (Career path) โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ตามแผน กลย ทธ การบร หารบ คคล โครงการจ ดท าแผนอ ตราก าล ง สนข. พ.ศ. ๒๕๕5-๒๕๕๙ แผนการด าเน นงานการจ ดอ ตราก าล ง สนข. พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ โครงการจ ดท าแผนส บทอดต าแหน งผ บร หาร (Succession Plan) โครงการจ ดท าระเบ ยบและว ธ การสรรหา บรรจ และแต งต งใหม โดยย ดหล กสมรรถนะเป นธรรม และโปร งใส โครงการส ารวจความพ งพอใจของบ คลากรท ม ต อระบบการสรรหา บรรจ แต งต ง และ กระบวนการบร หารบ คคลของ สนข. โครงการปร บปร งกระบวนงานด านการบร หาร บ คคลด วยเทคโนโลย สารสนเทศ โครงการจ ดท าเส นทางความก าวหน าในสาย อาช พ (Career path) ๑๒

18 ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และโครงการด านการบร หารบ คคล ของแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร.ศ. พ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ต อ) ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด โครงการ ม ต ท ๓ ประส ทธ ผลของการ บร หารบ คคล (ต อ) ม ต ท ๔ ความพร อมร บผ ดด านการ บร หารบ คคล ๗. การพ ฒนาระบบการจ ดการความร ภายใน องค กร (Knowledge Management) ๘. การพ ฒนาระบบการบร หารผลการ ปฏ บ ต งาน (Performance Management) ให สามารถน ามาใช ในกระบวนการบร หาร บ คคลได อย างม ประส ทธ ภาพ ๙. การพ ฒนาบ คคลให ครอบคล ม ท กสายงานเหมาะสมก บการปฏ บ ต งานและ เป าหมายขององค กร และม ความค มค า ๑๐. การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และ สร างความโปร งใสของการบร หาร บ คคล ๗.๑ ม การเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ๗.๑.๑ จ านวนองค ความร ตามแผนการจ ดการ ความร ๘.๑ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๘.๑.๑ ระด บความส าเร จของระบบการ ท สะท อนผลการปฏ บ ต งานอย างแท จร ง ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๙.๑ พ ฒนาบ คลากร สนข.ให เป นผ ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานได อย างม ออาช พ ๙.๑.๓ ร อยละของบ คลากรกล มเป าหมาย ท ได ร บการจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล (IDP) ๙.๒ การพ ฒนาบ คลากรม ความค มค า ๙.๒.๑ ร อยละของบ คลากรกล มเป าหมายท ผ าน การพ ฒนาต างๆ ม ผลการประเม นเพ มข น ๑๐.๑ การใช หล กธรรมาภ บาลในการบร หาร บ คคล ๑๐.๒ ม การส งเสร มให บ คลากร สนข. ม ค ณธรรมและจร ยธรรมในการปฏ บ ต งาน แผนการจ ดการความร ของ สนข. โครงการต ดตามประเม นผลระบบการ ประเม นผลการปฏ บ ต งาน ๙.๑.๑ ม แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาข าราชการ โครงการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา ข าราชการ ๙.๑.๒ ร อยละของต าแหน งงานท ได ร บการ โครงการจ ดท าเส นทางการพ ฒนาของบ คลากร จ ดท า Training Road Map (Training Road Map) ๑๐.๑.๑ ร อยละของข าวสารข อม ลการ ด าเน นการด านการบร หารบ คคล ท ได ร บการเผยแพร ผ านช องทางต างๆ ๑๐.๑.๒ ระด บความพ งพอใจของผ ใช บร การ ท ได ร บค าปร กษา/ค าช แจงจากคล น ก HR ๑๐.๒.๑ ม แผนย ทธศาสตร การส งเสร มค ณธรรม และจร ยธรรม โครงการจ ดท าแผนพ ฒนารายบ คคล (IDP) โครงการการประก นค ณภาพการฝ กอบรม โครงการเผยแพร ข าวสาร/ข อม ลการด าเน นการ ด านบ คคล โครงการคล น ก HR โครงการจ ดท าแผนย ทธศาสตร การส งเสร ม ค ณธรรมและจร ยธรรม ๑๓

19 ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด และโครงการด านการบร หารบ คคล ของแผนกลย ทธ การบร หารบ คคลส าน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร.ศ. พ ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ต อ) ม ต ตามกรอบ HR Scorecard ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค เช งกลย ทธ ต วช ว ด โครงการ ม ต ท ๔ ความพร อมร บผ ด ด านการบร หาร บ คคล (ต อ) ม ต ท ๕ ค ณภาพช ว ตและความ สมด ลของช ว ตและการ ท างาน ๑๐. การเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม และ สร างความโปร งใสของการบร หาร บ คคล (ต อ) ๑๑ การสร างเสร มความสมด ลระหว างค ณภาพ ช ว ตท ด และการท างานให บ คลากรในองค กร ๑๐.๓ การเผยแพร ข อม ลข าวสารด านการ บร หารงาน บ คคลอย างสม าเสมอ ๑๑.๑ เสร มสร างสภาพแวดล อมและสว สด การ เพ อความสมด ลของช ว ต ๑๑.๒ ม ความส มพ นธ อ นด ท กระด บและม บรรยากาศท ด ของการปฏ บ ต งานภายในองค กร ๑๐.๓.๑ ร อยละของจ านวนเร องร องเร ยน เก ยวก บความไม โปร งใสด านการบร หารงาน บ คคลลดลง ๑๑.๑.๑ จ านวนสว สด การท ได ร บการปร บปร ง/ พ ฒนาข นใหม ๑๑.๑.๒ ร อยละของบ คลากรท ม ความพ งพอใจ ต อบรรยากาศสภาพ แวดล อมและค ณภาพช ว ต แผนงานการจ ดเก บหล กฐานการต ดส นใจหร อ การใช ด ลพ น จและรายงานเก ยวก บด าน การบร หารงานบ คคล โครงการพ ฒนาและปร บปร งสว สด การ โครงการส ารวจความพ งพอใจท ม ต อบรรยากาศ สภาพแวดล อม และค ณภาพช ว ตในการท างาน ในการท างาน ๑๑.๒.๑ จ านวนคร งในการประช มพบปะ แผนงานการประช มเพ อร บฟ งความค ดเห น ระหว างผ บร หารและเจ าหน าท ๑๑.๒.๒ จ านวนก จกรรมท เสร มสร างว ฒนธรรม องค กรตามค าน ยม HEART และส งเสร ม ความส มพ นธ อ นด แก บ คลากรภายในองค กร ๑๑.๒.๓ ม แผนแม บทการเสร มสร างความเสมอ ภาคระหว างหญ ง-ชาย โครงการเสร มสร างว ฒนธรรมองค กรตามค าน ยม HEART และส งเสร มความส มพ นธ อ นด ภายในองค กร โครงการจ ดท าแผนแม บทการเสร มสร าง ความเสมอภาคระหว างหญ ง-ชาย ๑๔

20 ๒.๔ สร ป ผลการ ด าเน นงาน การ บร หารทร พ ยากรบ คคล ของส าน กงาน นโยบายและแผนการขนส งและจราจร พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๕๕๖ จากผลการด าเน นงานการบร หารบ คคลของ สนข. พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ ท าให ทราบถ งความก าวหน าของความส าเร จตามเป าหมายท หน วยงานภาคร ฐต อง บร หารบ คคล ให บรรล ผลตาม แต ละม ต ของมาตรฐานความส าเ ร จด านการบร หารบ คคล ท ส าน กงาน ก.พ. ก าหนด ม ด งน ม ต ท ๑ ความสอดคล องเช งย ทธ ศาสตร (หมายถ ง การท ส วนราชการม แนวทา ง และว ธ การบร หารบ คคล ) พบว า การด าเน นงานการบร หารบ คคล ตามประเด น ป จจ ยประเม นท ง ๔ ป จจ ย เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของม ต น สนข. ได ด าเน นการ ในเร อง แผนกลย ทธ การบร หารบ คคล และม แผนพ ฒนาแล ว แต ย งไม ได ด าเน นการ ครอบคล มในเร องด งต อไปน 1. จ ดท าแผนอ ตรก าล งของ สนข. และแผนด าเน นงานการจ ดอ ตราก าล ง เพ อ ตอบสนองเร องการวางแผนและบร หารก าล งคนท เหมาะสม 2. จ ดท าแผนสร างความต อเน องในการบร หารราชการ (Succession Plan) เพ อตอบสนอง เร องการสร างและพ ฒนาผ บร หารท กระด บ 3. ต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นการของการจ ดท าแผนการพ ฒนาและฝ กอบรม ผ บร หารท กระด บ และการจ ดท าบ ญช รายช อข าราชก ารผ ผ านการกล นกรอง เพ อร บการพ จารณาแต งต งให ด ารงต าแหน งประเภทอ านวยการ (Managerial Talent Pools) เพ อตอบสนองเร องการสร างและพ ฒนาผ บร หารท กระด บ 4. การบร หารจ ดการ ผ ปฏ บ ต งานท ม ท กษะหร อสมรรถนะส ง ( Talent Management) ม ต ท ๒ ประส ทธ ภาพของการบร หารบ คคล (หมายถ ง ก จกรรมและกระบวนการ บร หารบ คคลของส วนราชการ ) พบว า การด าเน นการตามประเด นของป จจ ยประเม นท ง ๔ ป จจ ย เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค และเป าหมายของม ต น สนข. ได ด าเน นการในเร องกระบวนการบร หาร บ คคลท ถ กต องและท นเวลา ระบบฐานข อม ลด านการบร หารบ คคลท ถ กต อง การใช งบประมาณ ด านการบร หารบ คคล และการน าเทคโนโลย สารสนเทศมาใช ในการบร หารและบร การ แต ย งไม ได ด าเน นการครอบคล มในเร องด งต อไปน ๑. การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ด านการบร หารบ คคลเก ยวก บการใช งบประมาณ ๒. การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลการด าเน นงานด านการน าเทคโนโลย สารสนเทศ มาใช ในกระบวนการบร หารบ คคล (HR Automation) ๑๒

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : 1 การบ งช ความร จ ดประช มภายในหน วยเพ อ ว เคราะห และตรวจสอบองค ความร ท ม อย และต องใช โครงการสรรหา พน กงาน สามารถบรรจ พน กงานได ตาม ความต องการ ระเบ ยบ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ หน าท 1 ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตภาคร ฐของกรมเจ าท า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ท ๑ เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยม ให หน วยงานภาคร ฐบร หารงาน

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด..

ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. แบบประเม น การพ ฒนาค ณภาพระบบบร การอนาม ยส งแวดล อม ขององค กรปกครองส วนท องถ น ช อหน วยงาน...อาเภอ...จ งหว ด.. ประเด นการประเม น หมวด 1 การนาองค กร 1. องค กรปกครองส วนท องถ นม การกาหนดว ส ยท ศน ค าน ยม

More information