Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2013 (82). 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 5/2013 (82). 66"

Transcription

1 УДК 51924: ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОКАРДІОСИГНАЛУ ПРИ ФІЗИЧНОМУ НАВАНТАЖЕННІ М О Хвостівський В Л Дунець Г М Шадріна Л Є Дедів Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя вул Руська 56 м Тернопіль Україна Е-mail: Розроблено комп ютерну імітаційну моль електрокардіосигналу при фізичному навантаженні у вигляді суми синусоїд із випадковими значеннями амплітуд їх тривалостей експоненційним затуханням на характерних часових рівнях та зі зміною періодів сигналу за наперед заданим законом (характерна особливість сигналу при фізичному навантаженні) Запропонована імітаційна моль ураховує у своїй структурі поєднання властивостей повторності з випадковістю зміни періодів сигналу за наперед заданим законом і дає змогу за відомими медичними параметрами молювати сигнали патологій і норм із високою вірогідністю відтворення За допомогою програмного забезпечення Matlab розроблено програму для імітування електрокардіосигналів при фізичному навантаженні з графічним інтерфейсом користувача за допомогою якої можна легко згенерувати любий тип електрокардіосигналу (норма чи патологія) Ключові слова: електрокардіосигнал імітаційна моль математична моль період фізичне навантаження Matlab ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОКАРДИОСИГНАЛА ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ М О Хвостивский В Л Дунец Г М Шадрина Л Е Дедив Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя ул Руська 20 г Тернополь Украина Е-mail: Разработана компьютерная имитационная моль электрокардиосигнала при физической нагрузке в ви суммы синусоид со случайными значениями амплитуд их длительностей экспоненциальным затуханием на характерных временных уровнях и с изменением периодов сигнала по заранее заданному закону (характерная особенность сигнала при физической нагрузке) Предлагаемая имитационная моль учитывает в своей структуре сочетание свойств повторности со случайностью смены периодов сигнала по заранее заданному закону и позволяет по известным медицинским параметрам молировать сигналы патологий и норм с высокой вероятностью воспроизвения С помощью программного обеспечения Matlab разработана программа для имитации электрокардиосигналов при физической нагрузке с графическим интерфейсом пользователя с помощью которой можно легко сгенерировать любой тип электрокардиосигнала (норма или патология) Ключевые слова: электрокардиосигнал имитационная моль математическая моль период физическая нагрузка Matlab АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ За статистичними даними Європейської Спілки Кардіологів спостерігається теннція до зростанні раптової смертності підлітків під час фізичних тренувань яка станом на 2011 рік становить 23 % на підлітків із них 21 % раптова смертність від прихованих захворювань серцево-судинної системи (ССС) Таку високу смертність лікарі пов язують із негативним впливом на функціональний стан людського організму таких факторів як суцільна комп ютеризація яка призводить до пасивного способу життя; стреси; розумове перенавантаження; погіршення екології; сезонні впливи та ін Тому контроль і своєчасна діагностика стану ССС при фізичному навантаженні та врахування адаптивних можливостей організму людини є актуальною задачею Для запобігання смертностей під час фізичних тренувань у спортивній медицині використовують скринінгові обстеження в яких діагностування стану ССС і виявлення проявів прихованих патологій проводять за допомогою функціональних проб (ФП) у вигляді дозованого фізичного навантаження основним джерелом інформації про стан ССС слугує електрокардіосиґнал (ЕКС) Належне опрацювання ЕКС за допомогою кардіодіагностичних систем ( Кардіолаб ХАІ Медика Україна; Поліспектр-тм Нейро-софт Росія; Easy ECG Stress Ates medica deice SRL Італія; Cortex MetaLyzer Cortex Німеччина; EN-Stair Eraf-oius Голландія; Schiller Schiller AG Швейцарія; E-Bie Geeral electric США та інші) дає змогу виявити функціональні зміни у ССС при фізичному навантаженні та вибрати методику провення профілактичних заходів а у випадку виявлення патологічних порушень запобігти розвитку хвороби відповідним лікуванням Ефективність опрацювання ЕКС при фізичному навантаженні суттєво залежить від наявності акватної до такої задачі його математичної молі і розробленої на її основі комп ютерної імітаційної молі як засобу для тестування результатів опрацювання ЕКС оскільки імітаційна моль дає змогу задавати у своїй структурі апріорні дані про характерні властивості сигналу при фізичному навантаженні Аналіз відомих комп ютерних імітаційних молей ЕКС показав що у їх структурах не враховано зміну його періоду за наперед заданим законом що є характерною особливістю для даного типу сигналів при фізичному навантаженні Зокрема математична моль ЕКС у вигляді вектора дискретних стаціонарних лінійних випадкових процесів (Лупенко СА Литвиненко ЯВ Щербак АМ) [1] не враховує нестаціонарність; адитивна суміш стаціо- 66

2 нарних і нестаціонарних послідовностей (Литвиненко ЯВ) [2] не враховує випадковість часових інтервалів (наприклад інтервалів між зубцями); адитивно-мультиплікативна моль (Файнзильберг ЛС Беклер ТЮ) [3] не враховує зміну періоду за наперед заданим законом; циклічний випадковий процес та вектор циклічних ритмічно пов язаних випадкових процесів (Лупенко СА) [4 5] не дає змогу описати електрокардіосигнал при фізичному навантаженні; періодично корельована випадкова послідовність (ПКВП) (Хвостівський МО Шадріна ГМ Дедів ЛЄ Дунець ВЛ) [6] не враховує випадкову зміну періоду а неформалізована абстрактна моль у вигляді кусково-лінійної апроксимації (Losada R) [7] не враховує плавність переходів між зубцями P Q R S U та циклами ЕКС Тому розроблення комп ютерної імітаційної молі ЕКС яка би врахувала у своїй структурі поєднання періодичності з випадковістю та зміну періоду сигналу за наперед заданим законом для задачі верифікації методів опрацювання сигналів при фізичному навантаженні в кардіодіагностичних системах є актуальною науковою задачею МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ При дії на організм людини фізичного навантаження тривалості кардіоциклів починають зменшуватися до певного рівня а після завершення фізичного навантаження зростають упродовж якого часу до попереднього рівня (стан відновлення) Враховуючи те що організм людини функціонує як одне ціле (робота м язів тісно пов язана із роботою серця єдиною системою кровообігу) серце людини при фізичному навантаженні змінює свій режим роботи переходячи з одного функціонального стану в іншій Базуючись на припущенні про те що організм людини може перебувати в різних функціональних станах а саме: стані спокою фізичного навантаження та відновлення після фізичного навантаження ЕКС при фізичному навантаженні розбито на відповідні ділянки які відповідають кожному із функціональних станів (рис 1) Рисунок 1 Експериментально зареєстрований ЕКС при фізичному навантажені: (а) стан спокою (б) стан навантаження (в) стан відновлення Рис 1 свідчить що експериментально зареєстрований системою CARDIOSENS ЕКС людини під час фізичного навантаження (ФП Руф є 30 присідань за 45 с) гостро реагує на нього змінюючи ритм та амплітуду але не змінюючи своєї структури Для того щоб виявити функціональні зміни у ССС при фізичному навантаженні та вибрати методику провення профілактичних або лікувальних заходів (у випадку виявлення патологічних порушень) необхідно опрацювати ЕКС при фізичному навантаженні на базі акватної до такої задачі його математичної молі і розробити на її основі комп ютерну імітаційну моль У працях Драгана ЯП Дунця ВЛ [8 9] математичну моль ЕКС при фізичному навантаженні обґрунтовано у вигляді періодично корельованого випадкового процесу (ПКВП) класу який має подання через стаціонарні компоненти: t t t it e (1) Z випадкова складова i t e періодична складова ЕКС базова частота Базуючись на математичній молі ЕКС у вигляді ПКВП комп ютерна імітаційна моль повинна бути періодичною (повторюючи амплітудні значення зубців PQRS через період Т) випадковою (змінюючи відповідним чином тривалості зубців та їх амплітудні значення) та враховувати зміну серцевого циклу під час дозованого фізичного навантаження змінюючи належним чином період Т Згідно літературних джерел [10 11] ЕКС у межах періоду (серцевий цикл) складається із семи характерних хвиль у вигляді зубців PQRS (рис 2) тому бумо молювати кожну із хвиль окремо а потім об єднавши їх в один цілий масив утворимо ЕКС Рисунок 2 Основні параметри електрокардіосиґналу Спочатку молюємо хвилі ЕКС (Q R S U) у межах їх часового діапазону -го періоду відповідно від 0 до потім змольовані хвилі розташовуємо на часовій осі залежно від їх послідовного розміщення а часові проміжки яким вони не належать заповнюємо нулями згідно виразу: t t t 0 t 0 t 1 2 (2) продовжені по часовій області хвилі ЕКС t (заповнення нулями часових проміжків яким не належать хвилі): 67

3 t t 1 t (3) 0 t 1 тривалість -ої хвилі на -му періоді ЕКС 1 2 Для тального розуміння способу формування ЕКС на рис 2 зображено як формується ЕКС у межах періоду (рис 3) Рисунок 3 Спосіб формування -ї хвилі ЕКС у межах періоду Отримані таким чином у межах періоду хвилі ЕКС сумуються і маємо сигнал в цілому сформований на періоді Оскільки ЕКС є повторним тому щоб змолювати періодичний сиґнал його необхідно подовжити на необхідну -ну кількість періодів: t t t R (4) Змольовані періоди ЕКС (5) розташовуємо на часовій осі залежно від їх послідовного розміщення в часі Області яким вони не належать заповнюємо нулями відповідно до виразу t t 1 t t (5) 0 1 t - періодично продовжений ЕКС по часовій осі t t R t - ЕКС у межах -го періоду t t тривалість -го періоду ЕКС Окрім періодичності ЕКС характеризується випадковістю амплітуд зубців та їх тривалостей Внесення випадковості забезпечується використанням для опису ЕКС молі у вигляді ПКВП яка в своїй структурі її враховує На рис 4 зображено схему формування ЕКС у межах реалізації для тального розуміння як формується повторний та випадковий ЕКС Рисунок 4 Принцип формування повторного та випадкового ЕКС Зміну періоду ЕКС при фізичному навантажені зображено на рис 5 через D1 D2 і D3 позначено області на яких період змінює своє значення А максимальне значення періоду (при навантаженні) Номер періоду Рисунок 5 Зміна періоду ЕКС при фізичному навантаженні Для опису зміни періоду ЕКС при фізичному навантаженні запропоновано ввести коефіцієнт зміни періоду K (коефіцієнт підсилення або послаблення) який забезпечить імітування ЕКС за формою (рис 5) шляхом його перемноження на значення - го періоду K На рис 5 видно що значення періоду ЕКС змінюється за експоненційним законом: при навантаженні різко зростає і при відновленні плавно падає тому значення коефіцієнта зміни K має змінюватися за таким же законом Отже зміну періоду при дозованому фізичному навантаженні (ФП Руф є 30 присідань за 45 с) описуємо за допомогою синусоїди з експоненційним затуханням на певних заданих часових проміжках у вигляді виразу: K K K 1 K max (6) 13 продовжені за відліками хвилі коефіцієнта зміни періоду K K max (заповнення нулями ділянки яким не належать хвилі): 68

4 K K 0 D t D (7) K -на хвиля коефіцієнта зміни періоду в межах -го періоду K На рис 6 зображено спосіб формування зміни - го періоду ЕКС при фізичному навантаженні M A та дисперсією D A яка є показником відхилення D M випадкова величина тривалості хвиль з математичним сподіванням M та дисперсією D яка є показником відхилення На рис 7 зображено ЕКС з основними інформативними параметрами які є необхідними для задачі параметричної інтифікації Номер періоду Рисунок 6 Спосіб формування коефіцієнта зміни періоду Базуючись на способах імітування ЕКС (рисунки 2-4) імітаційну моль подано у вигляді виразу: t t t Z t Z Z t R (8) період ЕКС R продовжений по числовій осі -ий t t t продовжені по часовій області -ні хвилі ЕКС t t 0 Імітаційну моль -ої хвилі ЕКС на одному -му періоді побудовано у вигляді синусоїди із експоненційним затуханням на характерних часових інтервалах яка враховує медичні діагностичні параметри такі як амплітуди хвиль та їх часові тривалості і випадковість амплітуд хвиль та їх часових інтервалів: t K t A 2 t f e L 0 s si t (9) номер хвилі на певних інтервалах =12 N N кількість хвиль тривалість -ої хвилі на -му періоді A амплітуда -ої хвилі f частоти коливань синусоїд (в даному випадку для півперіоду) K коефіцієнти нахилу -ої хвилі L масштабні коефіцієнти для -ої хвилі У молі (9) амплітуди хвиль A і часові їх тривалості є сталими величинами тому в даний вираз ввено випадкову складову: t K t A A t f e L 0 si 2 M A DA A t (10) випадкова величина амплітуди хвиль з математичним сподіванням Рисунок 7 Електрокардіосиґнал та його основні параметри Отримані значення функцій (11) для хвиль об єднано в одну функцію: t t t t t (11) t1 0 1 часовий діапазон 1-ої хвилі t2 0 2 часовий діапазон 2-ої хвилі t3 0 3 часовий діапазон 3-ої хвилі t 0 часовий діапазон -ої хвилі t тривалості яка рівна періоду ЕКС Вираз (11) зображено у вигляді виразу: t Z t 0 t t t 0 t (12) продовжені по часовій області -ні хвилі ЕКС t Вираз (12) описує імітаційну моль ЕКС у межах -го періоду яка враховує у своїй структурі випадковість амплітуд та їх тривалостей тобто є нестаціонарним випадковим процесом Підставивши вирази (10) і (12) в (8) отримано: t 1 M 0 0 t K 1 t K 1 N t t K K (13) N кількість періодів ЕКС M кількість хвиль ЕКС в межах -го періоду K коефіцієнт зміни періоду:

5 K A si 2 f e 13 0 D 1 K D M max L (14) D -на область на яких період змінює своє значення K max максимальна значення зміни періоду A максимальне значення -ої хвилі на -му періоді f частоти коливань синусоїд (в даному випадку для півперіоду) M коефіцієнти нахилу -ої хвилі L масштабні коефіцієнти для -ої хвилі Отже вираз (14) є описує імітаційну моль ЕКС яка враховує у своїй структурі випадковість повторність та зміну періоду за наперед заданим законом Реалізація комп ютерної імітаційної молі ЕКС при дозованому фізичному навантаженні яка розроблена за допомогою сучасного програмного забезпечення у середовищі MALAB із графічним інтерфейсом користувача зображено на рис 8 Рисунок 8 Реалізація імітованого електрокардіосиґналу при фізичному навантаженні (t 1 =75 c t 2 =25 c t 3 =45 с) ВИСНОВКИ Отже розроблена імітаційна моль електрокардіосигналу при фізичному навантаженні у вигляді суми синусоїд з експоненційним затуханням на характерних часових рівнях із випадковими значеннями амплітуд та їх тривалостей дає змогу врахувати поєднання властивостей повторності із випадковістю та зміни періодів сигналу за наперед заданим законом (характерна особливість сигналу при фізичному навантаженні) ЛІТЕРАТУРА 1 Алгоритм молювання дискретних стаціонарних лінійних випадкових процесів / ЯВ Литвиненко СА Лупенко АИ Чупрін ЛМ Щербак // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій Дніпропетровськ: навчальна книга 2000 Т 4 С Імітаційна моль електрокардіосигналу для задач тестування комп ютерних алгоритмів його обробки / ЯВ Литвиненко ЛМ Щербак // Тези доповій сятої наук конф Тернопіль: ТДТУ 2005 С 71 3 Применение математического молирования в исследовании нового метода медицинской диагностики / ЛС Файнзильберг ТЮ Беклер // Вестник НТУ "ХПІ" Тематический выпуск: Информатика і молирование Харьков: НТУ "ХПИ" С Математичне молювання сигналів серця в задачах технічної кардіометрії на базі їх молі у вигляді циклічного випадкового процесу / С Лупенко Ю Стуна // Вісн Терноп рж техн ун-ту 2006 Т 11 1 С Статистичний сумісний аналіз кардіосигналів на основі вектора циклічних ритмічно пов язаних випадкових процесів / СА Лупенко ЯВ Литвиненко АС Сверрстюк // Електроніка та системи управління (18) С Імітаційна моль електрокардіосиґналу на основі періодично корельованого випадкового процесу / ЛЄ Дедів МО Хвостівський ВЛ Дунець ГМ Шадріна // Вісник Тернопільського ржавного технічного університету Тернопіль: ТДТУ ім ІПулюя С Matlab701/toolbox/sigal/sigdemos/ecgm Шлях доступу до функції генерування електрокардіосигналу 8 Обгрунтування акватності математичної молі електрокардіосиґналу для задачі виявлення патології / ВЛ Дунець ЯП Драган ГМ Осухівська // Вісник Хмельницького національного технологічного університету Хмельницький: ХНУ С Дунець ВЛ Стохастична моль електрокардіосиґналу для задачі діагностики стану серця під час фізичного навантаження // Вісник національного університету «Львівська політехніка» Львів: Видавництво Львівської політехніки C Біомедичні сигнали та їх обробка / Абакумов ВГ Геранін ВО Рибін ОІ і ін К: Тоо ВЕК с 11 Электрокардиографический атлас / АЗ Чернов МИ Кечкер М: Медицина 1979 SIMULAION MODEL OF EXERIONAL ELECROCARDIOSIGNAL M Hvostivsyy V Duets H Shadria L Dediv eropil Iva Pul'uj Natioal echical Uiversity vul Rysa 56 eropil Uraie Е-mail: he authors have developed a computer simulatio model of exertioal electrocardiosigal he model cosiders a sigal as a sum of siusoids of radom amplitude their duratios the expoetial sigal atteuatio for specific time levels ad periods while chagig the sigal i a predetermied maer by law (particular feature of the sigal durig 70

6 a exercise) he model described taes ito accout structurally the combiatio of repetitio property ad radom varyig of the sigal periods i a predetermied fashio his model also allows for simulatio of ad sigals for the cases of medical pathologies ad ormal physical state usig the parameters obtaied ad with high probability Usig Matlab software there was developed a program to simulate exertioal electrocardiosigals with a custom graphical iterface that helps you geerate easily ay type of electrocardiosigal (ormal or pathology) Кey words: electrocardiosigal simulatio model mathematical model period physical activity Matlab REFERENCES 1 Litvieo Y Lupeo S Chupri A Shcerba L (2000) Algorithm simulatio of discrete liear statioary stochastic processes Actual problems of automatio ad iformatio techology o 4 pp Uraiе 2 Litvieo Y Shcherba L (2005) A simulatio model of electrocardiosigal for tass testig computer algorithms of processig Proc 10 th Sci Cof NU p 71eropil Uraiе 3 Fajzylber L Beler (2011) Applicatio of mathematical modelig i Study medical ew method of diagosis rasactios of NU "KPI" Series: Iformatic ad modelig o 36 pp Kharov Uraiе 4 Lupeo S Studea J (2006) Mathematical modelig of sigals i the heart cardiometry techical problems o the basis of their model i a cyclic stochastic process rasactios of eropil State echical Uiversity o 1 pp Uraiе 5Lupeo S Litvieo Y Sverstyu A (2008) Statistical aalysis of the cardiosigal based o cyclic vector rhythmically related stochastic processes Electroics ad cotrol systems o 4 (18) pp Uraiе 6 Dediv L Hvostivsyy M Duetc V Shadria G (2008) A simulatio model electrocardiographic sigal from periodically correlated evetual process rasactios of eropil State echical Uiversity o 3 pp Uraiе 7 Matlab701/toolbox/sigal/sigdemos/ecgm path to geeratig fuctios electroсardiosigal 8 Duets V Draga Y Osuhivsa G (2007) Justificatio eletrocardio-sigals adequacy of the mathematical model for the problem of detectig pathology rasactios of Khmelitsy Natioal Uiversity of echology o 2 pp Uraiе 9 Duetc V (2011) Stochastic model electrocardiosigal for problem diagosis of the heart durig exercise rasactios of Natioal Uiversity "Lviv Polytechic" o 694 pp Uraiе 10 Abaumov V Herai V Rybi A Svatosh J Sycope Y et al (1997) Biomedychi sygily ta ih obroba [Biomedical Sigals ad processig] VEK+ Kyiv Uraie 11 Cherov A Keche M (1979) Eletroardiografichesii atlas [Electrocardiographic atlas] Medicie Moscow Russia Стаття надійшла

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

моделювання прогнозування

моделювання прогнозування МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ А. М. Єріна моделювання прогнозування Навчальний посібник Допущено Міністерством освіти і науки України Київ 2001 ББК

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки

До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на роки 148 До ухваленої Концепції інформатизації сфери охорони здоров я України на 2013 2018 роки Стрімкий розвиток інформаційних технологій у сфері охорони здоров я, рух України до євроінтеграції обумовили потребу

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання

Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

More information

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами Всі дії з правами «АДМІНІСТРАТОРА» Налаштування брандмауера Windows. Брандмауер (мережевий екран) це захисний бар єр між комп ютером чи мережею і зовнішнім

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ Актуальність теми. Сучасний розвиток індустрії ІТ-технологій та програмної інженерії пов язаний з розробкою програмного забезпечення (ПЗ), що базується на використанні

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА УДК 658.15.01:005.21 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Наталія Вікторівна ЗАМЯТІНА викладач кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

ISSN Вісник НТУ «ХПІ» (1128)

ISSN Вісник НТУ «ХПІ» (1128) УДК 621.331 Д. О. БОСИЙ, канд. техн. наук, доцент, докторант ДНУЗТ, Дніпропетровськ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В статті розглянуто питання виконання розрахунків систем

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ П. Я. Попович ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1 ББК 65:9 (4 Укр.) 306.7 УБК 338.409.3 Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб єктів господарювання. Підручник. Тернопіль:

More information

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ПЛІШ Ірина Валеріївна УДК 37.018.593+37.014.6:004.9 ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

More information

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ

ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ УДК 004.738.5:338.46 О.I. Грабар, к.т.н., доц. Житомирський державний технологічний університет ВИКОРИСТАННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ РНР 5 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ В статті

More information

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

кандидат фізико математичних наук

кандидат фізико математичних наук ДК 004.085 держреєстрації: 0110U002271 Інв. Національна академія наук України Інститут проблем реєстрації інформації (ІПРІ НАН України) 03113, м.київ 113, вул. Шпака, 2 тел. (044) 456 83 89, факс (044)

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ

КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УДК 658:005.2 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ Спеціальність 08.00.04 Економіка

More information

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки 2 готельних мереж за контрактним управлінням приділено недостатньо уваги, переваги контрактного управління готельними мережами не висвітленні в повній мірі, оскільки є відносно новим явищем для національного

More information

Заяви керівництва. НАЕК «Енергоатом»

Заяви керівництва. НАЕК «Енергоатом» Заяви керівництва 2014 НАЕК «Енергоатом» ЗАЯВИ КЕРІВНИЦТВА ДП НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» У СФЕРІ БЕЗПЕКИ, ЯКОСТІ, ЕКОЛОГІЇ, ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ,

More information

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел УДК 332.14 КП держреєстрації 0111U002150 Інв. Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (СумДУ) 40007, м.суми, вул.римського-корсакова, 2; тел.330172 ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової

More information

Магістерська дисертація зі спеціальності Комп ютеризовані та робототехнічні системи (код та назва напряму спеціальності)

Магістерська дисертація зі спеціальності Комп ютеризовані та робототехнічні системи (код та назва напряму спеціальності) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра технічної кібернетики «На правах рукопису» УДК 004.051 «До захисту

More information

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ УДК 354:656.078 Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ У статті розглядається тема посилення ролі нових пріоритетів формування господарського механізму щодо забезпечення

More information

ПОДАННЯ Й ОБРОБКА ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

ПОДАННЯ Й ОБРОБКА ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Запорізький національний технічний університет C. О. Субботін ПОДАННЯ Й ОБРОБКА ЗНАНЬ У СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Навчальний посібник

More information

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Зміст Встановлення... 2 Початок роботи... 4 Реєстрація пристрою... 8 Перегляд та вибір оновлень... 8 Придбання оновлень та додаткових даних... 10 Завантаження

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством

Глуха Г. Я. У свою чергу, серед дослідників, які детально ви- Економіка та управління національним господарством УДК 339.543 Глуха Г. Я. Митна політика як фактор економічного зростання країни Стаття присвячена дослідженню впливу митної політики держави на економічне зростання. Визначено сутність економічного зростання

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «APRIORI. CЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» WWW.APRIORI-JOURNAL.RU 1 2014 УДК 351.745.7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ Грибов Михаил Леонидович канд. юр. наук Национальная

More information

КиТ. Цели и задачи. Редакторы. Редколлегия. Редакция. Заказ журнала. Авторские права. Издатели. Печать КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕМЕДИЦИНА

КиТ. Цели и задачи. Редакторы. Редколлегия. Редакция. Заказ журнала. Авторские права. Издатели. Печать КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕМЕДИЦИНА КиТ КЛИНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И ТЕЛЕМЕДИЦИНА Цели и задачи Междисциплинарный научно-методический журнал «Клиническая информатика и Телемедицина» публикует работы по всем разделам медицинской информатики,

More information

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Майстро С. В., д.держ.упр., проф., НУЦЗУ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ 24. Региональное развитие: опыт России и ЕС / Рук. авт. колл. и отв. ред. А. Г. Гранберг. М.: ЗАО "Изд-во "Экономика", 2000. 435 с. 25. Регіональна політика в країнах Європи. Уроки для України: Проект

More information

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»)

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ГСТУ СУІБ 2.0/ISO/IEC 27002:2010 ГАЛУЗЕВИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ЗВІД ПРАВИЛ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ (ISO/IEC 27002:2005, MOD)

More information

Основи педагогічного оцінювання

Основи педагогічного оцінювання Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Канівець Т.М. Основи педагогічного оцінювання Навчально-методичний посібник This project has been funded with support from the European Commission.

More information

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 01 січень 2016-29 грудень 2016 2.1. ІНФОРМАЦІЯ

More information

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об єднання бізнесу МЕТА 1 Мета цього МСФЗ полягає у визначенні фінансової звітності суб єкту господарювання, який набуває форми об єднання бізнесу. Зокрема,

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М.

засновників наукових шкіл (у галузі високовольтної прискорювальної техніки А.К. Вальтера; у галузі техніки високих напруг В.М. ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію Веселової Надії Вікторівни «Становлення і розвиток харківських наукових шкіл у галузі техніки та електрофізики високих напруг (1930-2010 рр.)», представлену на

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. КИЇВ 2013 Зміст

More information

Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання судді

Порядок та методологія кваліфікаційного оцінювання судді ПОГОДЖЕНО Рішення Ради суддів України від Голова Ради суддів України В.М.Сімоненко ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

More information

Концепція нової національної культурної політики України

Концепція нової національної культурної політики України Концепція нової національної культурної політики України Документ розроблено в рамках проекту Культурний код Східного партнерства у співавторстві Ігоря Савчака (ГО Центр культурного менеджменту ), Оксани

More information

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Посібник зі Скраму Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри Липень 2011 Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Зміст Мета Посібника... 3 Загальні відомості про Скрам... 3 Скрам Підхід

More information

1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ ANALYSIS OF SOURCINGS OF INVESTMENT

More information

СТРАТЕГІЯ розвитку національної системи крові

СТРАТЕГІЯ розвитку національної системи крові 1 ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням Кабінету Міністрів України від 2016 р. СТРАТЕГІЯ розвитку національної системи крові 1. Загальна частина Для забезпечення рівноправного та своєчасного доступу громадян до якісної

More information

Особенности соревновательной и тренировочной деятельности спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в различных дисциплинах легкой атлетики

Особенности соревновательной и тренировочной деятельности спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в различных дисциплинах легкой атлетики 1 3МЕДИКО-Б 09ОЛОГ 09ЧН 09 АСПЕКТИ УПРАВЛ 09ННЯ В ОЗДОРОВЧ 09Й Ф 09ЗИЧН 09Й КУЛЬТУР 09 09 СПОРТ 09 Особенности соревновательной и тренировочной деятельности спортсменок высокой квалификации, специализирующихся

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 02.12.2014 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А 28 листопада 2014 року 755 м.київ Про затвердження Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків

More information

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВИДІВ ВАНТАЖІВ МІЖ АВТОМОБІЛЬНИМ І ЗАЛІЗНИЧНИМ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВИДІВ ВАНТАЖІВ МІЖ АВТОМОБІЛЬНИМ І ЗАЛІЗНИЧНИМ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УДК 656.078.1 Ю.О. ДАВІДІЧ, докт. техн. наук, проф., ХНАМГ, м. Харків Д.П. ПОНКРАТОВ, канд. техн. наук, доц., ХНАМГ, м. Харків М.В. ОЛЬХОВА, асистент, ХНАМГ,

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.12.2014 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А від 29 грудня 2014 р. 867 м. Київ Про затвердження Положення про організацію внутрішнього контролю в банках України

More information

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Лекція 1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі Питання для розгляду: 1. Роль і місце цивільної оборони у сучасному світі. 2. Визначення цивільної оборони. Принципи і завдання ЦО. 3. Організаційна

More information

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія ВСТУП Лекція 1 1. Вступ. Предмет та завдання курсу Історія польської мови. 2. Методи і принципи вивчення історії мови. Джерела вивчення історії мови. 3. Зв язок історії польської мови з іншими науками

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl "TTB". И. 2

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl TTB. И. 2 FAST 11-14 CF P РО ВАГ АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО Ж И З : FAST 11 CF P FAST 14 CF P И. 1 14 1 Й: Й 1. И...2 2. ъ...3 3. Н...4 4. А...5 5. Н...5 6. В...6 7. Ж 6 8. ъ...7 9. Р...7 10. Й...7 11. К...7 12. З...8

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» м. Київ 2014 Сторінка 2 з 12 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ... 8 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ..8 4. УМОВИ УЧАСТІ В ЗАХОДІ...

More information

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р.

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р. Редакція від: 06.12.2012 р. 01.01.2013 р. 03.01.2013 р. 05.01.2013 р. 24.04.2013 р. 16.05.2013 р. 04.07.2013 р. 11.08.2013 р. Чинна з 01.01.2014 р. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (зміни, передбачені підпунктами

More information

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ПРОЕКТНО- ВИШУКУВАЛЬНИЙ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» ЗАТВЕРДЖЕНО За рішенням комітету з конкурсних торгів 19-11 від 7 грудня 2011

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Проект 17.01.2014 1 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України Про телебачення

More information

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ УДК 330.111.4 Б. Г. Чемісов, канд. геогр. наук, доц., ЧДІЕУ ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ АНОТАЦІЯ. Викладено авторське уявлення про геоекономічний простір. Розглянуто різні

More information

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру

П Р О Г Р А М А фахового іспиту «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКА)» для вступу у магістратуру Міністерство освіти і науки України Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Кафедра германської філології Затверджено

More information

Електронні гроші в Україні

Електронні гроші в Україні Аналітичний звіт Електронні гроші в Україні Дмитро Науменко, Віталій Кравчук, Андрій Глибовець Київ 2012 Віталій Кравчук, Дмитро Науменко, Андрій Глибовець. Електронні гроші в Україні. / Аналітичний звіт.

More information

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ УДК 331.108.26 С. О. Коцалап, Г. М. Коваленко, А. В. Бєляєва Донбаський державний технічний університет, м. Алчевск, Луганська обл. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ

More information

ПЕНСІЙНИЙ ВІК : ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ

ПЕНСІЙНИЙ ВІК : ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕНСІЙНИЙ ВІК : ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ аналітична доповідь КИЇВ - 2013 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. КИЇВ 2012 Зміст

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Митрополита В. Липківського, 45, м. Київ-35, 03680,

More information

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Архівні зібрання України Спеціальні довідники ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

More information

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДП «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ»

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДП «ІЛЛІЧІВСЬКИЙ МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ» Міністерство інфраструктури України, Першому заступнику Міністра, Голові постійно діючої Комісії Міністерства інфраструктури України для проведення конкурсного відбору керівників суб єктів господарювання

More information

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. Український центр оцінювання якості освіти ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ Київ 2007 ББК 74.202.5 З-78

More information

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДЕЛІКВЕНТНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ШКОЛЯРІВ

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДЕЛІКВЕНТНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ШКОЛЯРІВ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДЕЛІКВЕНТНИХ ПІДЛІТКІВ ТА ШКОЛЯРІВ Балабанова Л.М.*, Віденєєв І.О.** *доктор психологічних наук, доцент, **кандидат психологічних наук, доцент, Харківський національний

More information

Національні Стандарти Оцінки

Національні Стандарти Оцінки Національні Стандарти Оцінки (проект) Проект Національних Стандартів Оцінки підготовлений Українським Товариством Оцінювачів на заміну діючим НСО. Склад Робочої Групи: МАРКУС Я.І., НАЗИРОВА В.П., РОМАСЕНКО

More information

Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров я в Україні на період

Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров я в Україні на період 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Національна стратегія побудови нової системи охорони здоров я в Україні на період 2015 2025 Київ, листопад

More information

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Римарська Н.І., Корягін М.В.

СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Римарська Н.І., Корягін М.В. Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 24 (63). 2011 г. 2. С. 155-160. УДК 336.14 СУТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ БЮДЖЕТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ

More information

Системний звіт. «Проблеми адміністрування податків для бізнесу в Україні» Жовтень 2015

Системний звіт. «Проблеми адміністрування податків для бізнесу в Україні» Жовтень 2015 Системний звіт «Проблеми адміністрування податків для бізнесу в Україні» Жовтень 2015 ЗМІСТ Зміст 1 2 3 4 ВСТУП 4 ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 6 СУТЬ ПРОБЛЕМИ 6 Депонування ПДВ за рахунок оборотних коштів

More information

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Комітету роздрібного бізнесу АТ Укрексімбанк протокол від 09.04.2014 27 ПРАВИЛА ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

More information

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК За редакцією доктора економічних наук Момот Т.В. Рекомендовано Міністерством

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року Замовник рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНОН ДНІПРО»,

More information

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ІНСТИТУТ КІБЕРНЕТИКИ ім. В.М. ГЛУШКОВА ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

More information

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРОЕКТ. Вноситься Кабінетом Міністрів України. А. Яценюк р. Про азартні ігри в Україні

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРОЕКТ. Вноситься Кабінетом Міністрів України. А. Яценюк р. Про азартні ігри в Україні Вноситься Кабінетом Міністрів України ПРОЕКТ А. Яценюк 2015 р. ЗАКОН УКРАЇНИ Про азартні ігри в Україні Цей Закон встановлює основні правові та організаційні засади господарської діяльності у сфері організації

More information