13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

Size: px
Start display at page:

Download "13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง"

Transcription

1 บร ษ ท คอมเซเว น จาก ด (มหาชน) 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นเก ยวก บระบบควบค มภายในของคณะกรรมการบร ษ ท บร ษ ทให ความสาค ญอย างย งต อการจ ดให ม ระบบการควบค มภายในท ด ซ งเป นไปตามหล กการของการกาก บ ด แลก จการท ด กล าวค อ การปฏ บ ต งานในหน าท ต างๆ ด วยความโปร งใส ย ต ธรรม เช อถ อได และม การถ วงด ลอานาจ ซ งสามารถตรวจสอบได อ นน าไปส ประโยชน ส งส ดต อผ ถ อห น พน กงาน และผ ม ส วนเก ยวข องท กฝ าย โดยท ประช ม คณะกรรมการบร ษ ทคร งท 3/2557 เม อว นท 10 ก มภาพ นธ 2557 และท ประช มคณะกรรมการบร ษ ทคร งท 12/2557 เม อว นท 15 ต ลาคม 2557 ได อน ม ต การแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน เพ อท าหน าท สอบทานความ ม ประส ทธ ภาพและความเพ ยงพอของระบบควบค มภายในของบร ษ ทรวมถ งดาเน นการตรวจสอบเพ อให ม นใจว าบร ษ ท ม การด าเน นธ รก จเป นไปตามเกณฑ ท กฎหมายก าหนดและเกณฑ ท เก ยวข องของตลาดหล กทร พย ฯ และสาน กงาน ก.ล.ต. นอกจากน บร ษ ทได แต งต งบร ษ ท พ แอนด แอล อ นเทอร นอล ออด ท จาก ด ( พ แอนด แอล ) เพ อท าหน าท ตรวจสอบและประเม นความเพ ยงพอของระบบควบค มภายในของบร ษ ท พร อมท งให และต ดตามผลการ ปร บปร งระบบควบค มภายในการปฏ บ ต ตามนโยบาย และระเบ ยบปฏ บ ต ท เก ยวข อง ซ งรวมถ งแนวทางการประเม นของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ในด านต างๆ 5 ด าน ได แก (1) สภาพแวดล อมการควบค ม (Control Environment) (2) การประเม นความเส ยง (Risk Assessment) (3) มาตรการควบค ม (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการส อสารข อม ล (Information & Communication) และ (5) ระบบต ดตาม (Monitoring Activities) โดยพ แอนด แอลจะรายงานผลการตรวจสอบและการต ดตามการปร บปร งแก ไขต อคณะกรรมการตรวจสอบและ ฝ ายบร หารท เก ยวข อง เพ อให ม นใจว าการดาเน นงานของบร ษ ทม ประส ทธ ภาพและเป นไปตามข อกาหนดของกฎหมาย หร อกฎเกณฑ ท เก ยวข อง ท งน ท ประช มคณะกรรมการบร ษ ทคร งท 2/2558 เม อว นท 10 ก มภาพ นธ 2558 ได พ จารณาแบบประเม น ความเพ ยงพอของระบบควบค มภายในของบร ษ ท โดยสอบถามข อม ลจากพ แอนด แอล ข อม ลจากฝ ายบร หารท เก ยวข อง และรายงานการตรวจสอบระบบควบค มภายใน พร อมท งม ความเห นว า บร ษ ทม ระบบการควบค มภายในท เพ ยงพอและ เหมาะก บการประกอบธ รก จของบร ษ ท พร อมท งจ ดท าแบบประเม นความเพ ยงพอของระบบควบค มภายใน ตามเอกสารแนบ 4 ส วนท 2 หน า 98

2 บร ษ ท คอมเซเว น จาก ด (มหาชน) 13.2 ความเห นเก ยวก บระบบควบค มภายในของผ สอบบ ญช บร ษ ท ไพร ซวอเตอร เฮาส ค เปอร ส เอบ เอเอส จาก ด ผ สอบบ ญช ของบร ษ ทได ตรวจสอบงบการเง นสาหร บป ส นส ดว นท 31 ธ นวาคม 2557 โดยผ สอบบ ญช ได ให ข อส งเกตในการตรวจสอบงบการเง นซ งบร ษ ทได ดาเน นการแก ไข แล ว ท งน ผ สอบบ ญช ได ทาการต ดตามการแก ไขด งกล าวโดยได ออกรายงานข อส งเกตและ จากการตรวจสอบบ ญช ลงว นท 25 ก มภาพ นธ 2558 โดยม รายละเอ ยดด งน ห วข อ / / 1. ความเส ยงทางภาษ จากการขายส นค า ให ต วแทนขาย บร ษ ทจะดาเน นการเปล ยนแปลงข นตอนการทางาน ภาษ ขายท เก ดจากรายการขายให ก บต วแทนขาย ก บต วแทนขาย โดยเม อบร ษ ทส งส นค าให ต วแทนขาย ของบร ษ ทไม ถ กต องจากรายการขายน น ทาให บร ษ ท ม ความเส ยงต อทางภาษ ขายก บกรมสรรพากร บร ษ ทควรปร กษาเพ มเต มก บผ เช ยวชาญทางด าน ภาษ บร ษ ทจะบ นท กขายและภาษ ขายท เก ดข นท นท และ บร ษ ทจะดาเน นการปร บปร งโปรแกรมระบบ ITEC และ Oracle บร ษ ทอย ระหว างเร มดาเน นการแก ไขซ งคาดว าจะ แล วเสร จภายในเด อนมกราคม ความเห นเก ยวก บระบบควบค มภายในของผ ตรวจสอบภายใน บร ษ ท พ แอนด แอล อ นเทอร นอล ออด ท จาก ด ( พ แอนด แอล ) ได สอบทานและประเม นระบบควบค มภายใน ของบร ษ ทใน 6 เร อง ประกอบด วยวงจรรายได วงจรรายจ าย การบร หารสาขา การบร หารงานทร พย ส นถาวร การบร หารงานทร พยากรบ คคล และการบร หารส นค าคงคล งท ว าจ างบ คคลภายนอก ท งน ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2557 บร ษ ทม ข อส งเกตสาหร บระบบควบค มภายใน สร ปด งน ส วนท 2 หน า 99

3 บร ษ ท คอมเซเว น จาก ด (มหาชน) ห วข อ / 1. การข นทะเบ ยนผ ขายในระบบ (วงจรรายจ าย) ตรวจสอบเอกสารประกอบการเป ดบ ญช ผ ขายเปร ยบเท ยบก บ ฐานข อม ลผ ขายในระบบ Oracle สาหร บเด อนเมษายน 2557 จานวน 37 รายการ พบว า 1. เอกสารประกอบการเป ดหน าบ ญช ผ ขายไม ครบถ วน จานวน 13 รายการ ค ดเป นร อยละ การลงนามในเอกสารประกอบไม ครบถ วนจานวน 16 รายการ แบ งเป น 2.1 ไม ร บรองสาเนาจานวน 13 รายการ ค ดเป นร อยละ ลงนามไม ครบถ วนจานวน 3 รายการ ค ดเป นร อยละ 8.11 บร ษ ทควรกาหนดผ สอบทานหร อกาหนดกระบวนการในการ สอบทานความครบถ วนของเอกสาร เพ อให ผ ปฏ บ ต งาน สามารถรวบรวมเอกสารได อย างถ กต องและครบถ วน 2. การจ ายชาระค าเช า (วงจรรายจ าย) ตรวจสอบข อม ลการจ ายชาระค าเช าเด อนเมษายน 2557 จานวน 64 รายการ พบว า 1. ส ญญาเช าไม ครบถ วนจานวน 3 รายการค ดเป นร อยละ ส ญญาเช าพ นท หมดอาย แต ย งม การจ ายค าเช าจานวน 5 รายการ ค ดเป นร อยละ การลงนามในส ญญาเช าพ นท ไม ครบถ วน จานวน 9 รายการ ค ดเป นร อยละ บร ษ ทควรกาหนดแนวทางในเร องด งกล าวให ช ดเจน โดยควรม การบ นท กภายในสาหร บกรณ ท อย ระหว างการต อส ญญาหร อตก ลงราคาเพ อให ท กฝ ายท เก ยวข องได ร บทราบ / ฝ ายบร หารร บทราบและเห นควรให ดาเน นการสอบทานความถ กต องและ ครบถ วนของเอกสารท ได ร บมาท กคร ง บร ษ ทได ดาเน นการแจ งขอเอกสารและ การลงนามก บผ ขายแล ว หากม การซ อ หร อว าจ างในคร งต อไป ท งน ในป จจ บ นเอกสารประกอบการเป ด บ ญช ผ ขายต องครบถ วนและลงนามก อน น ามาใช ประกอบในการข นทะเบ ยนผ ขาย ท กคร ง ฝ ายบร หารร บทราบและส งการให ผ ท ร บผ ดชอบดาเน นการทบทวนส ญญาท หมดอาย ให ดาเน นการต อส ญญาแล ว 1. เร องส ญญาเช าไม ครบถ วนน น บร ษ ทได ดาเน นการต ดตามส ญญา ครบถ วนแล ว 2. เร องส ญญาเช าหมดอาย แต ย งม การจ ายค าเช าน น ป จจ บ นอย ระหว าง การดาเน นการต อส ญญาอ ก 1 รายการ เร องการลงนามในส ญญาเช าไม ครบถ วนน น ป จจ บ นอย ระหว างการ ดาเน นการจานวน ส ญญา 7 ส วนท 2 หน า 100

4 บร ษ ท คอมเซเว น จาก ด (มหาชน) ห วข อ / 3. การบร การหล งการขาย (วงจรรายได ) ตรวจสอบรายงานการให บร การของศ นย บร การฯ ของเด อน เมษายน 2557 ซ งเป นการให บร การด านต างๆ พบว า ระยะเวลาในการดาเน นการต อข อร องเร ยนนานเก นระยะเวลาท บร ษ ทกาหนดหร อเก นกว า 12 ช วโมง บร ษ ทควรม กระบวนการต ดตามกรณ การป ดข อร องเร ยนจาก ล กค าในแต ละคร ง/ว น เพ อให สามารถดาเน นการได ในระยะเวลา ท กาหนด โดยใช ระบบการแจ งเต อนท อาจม ความช ดเจนย งข น เช น เบอร โทรศ พท ของผ ร บผ ดชอบในแต ละเร องเป นต น 4. ระบบงานขาย/รายได ของสาขา (การบร หารสาขา) จากการส มตรวจสาขาจานวน 13 สาขา พบว า 1. ตรวจน บเง นรายได ประจาว นพบว าม เง นเก นจากเง นรายได ของว นก อนเข าตรวจ จานวน 2 สาขา 2. พบว าม การใช ใบเสร จร บเง นช วคราวท ไม เหมาะสม โดยไม ม การควบค มการเบ กใบเสร จร บเง นเข ยนม อของแต ละสาขา 1. บร ษ ทควรกาหนดผ ร บผ ดชอบในการสอบทานเง นรายได ประจาว นให ช ดเจน โดยต องม การลงนามตรวจสอบให ช ดเจนตามท บร ษ ทกาหนด 2. บร ษ ทควรม การจ ดทาทะเบ ยนค มใบเสร จร บเง นช วคราวใน การเบ ก-จ าย โดยกาหนดข นตอนการปฏ บ ต ให ช ดเจน 3. / ฝ ายบร หารร บทราบและให ดาเน นการ ตามระยะเวลาท กาหนไว โดยหากไม เป นไปตามท กาหนดให ม การส อสารถ ง สาเหต ท กคร ง เร มดาเน นการแล วต งแต เด อนต ลาคม 2557 ท 1ผ บร หารร บทราบผลการ ตรวจสอบ โดยกาช บให ทางสาขา ตรวจสอบจานวนเง นรายได ของแต ละว น ให ถ กต อง ท 2ในป จจ บ นบร ษ ทย งได ดาเน นการจ ดทาข นตอนการควบค มการ ใช ใบเสร จร บเง นช วคราวโดยจ ดทา ทะเบ ยนค มใบเสร จร บเง นช วคราว ซ ง จะต องม การบ นท กท กคร งท ม การเบ กจ าย และการค นเล มเด มเพ อร บเล มใหม บร ษ ทได ดาเน นการแล วโดยฝ าย บร หารงานท วไปเป นผ ร บผ ดชอบในการ ควบค มทะเบ ยนใบเสร จร บเง นช วคราว โดยเร มต งแต เด อนต ลาคม 2557 ส วนท 2 หน า 101

5 บร ษ ท คอมเซเว น จาก ด (มหาชน) ห วข อ / 5. ระบบงานการบร หารส นค าภายในสาขา (การบร หารสาขา) จากการตรวจน บส นค าภายในสาขา พบว า 1. ส นค าขาด-เก น จากการส มตรวจน บส นค าภายในสาขาและ พบส นค าสล บ Code ก นจ งทาให ม ผลขาด-เก นด งกล าว 2. การจ ดเร ยงส นค าไม เป นไปตาม FIFO ในส นค าท บร ษ ท กาหนด 1. บร ษ ทควรม การส มตรวจน บส นค าภายในสาขาอย างเป น ประจา โดยไม ม การแจ งล วงหน าและต องม การหาสาเหต ใน กรณ ขาด-เก นท กคร ง 2. บร ษ ทควรดาเน นการแก ไขการจ ดเร ยงส นค าใหม ท นท เพ อให เป นไปตามนโยบายการหย บส นค าแบบ FIFO 6. การคานวณค าเส อมราคาและการต ดบ ญช ทร พย ส นถาวร (การบร หารทร พย ส นถาวร-สาน กงานใหญ /สาขา) การคานวณค าเส อมราคาทร พย ส นของเด อนเมษายน 2557 จานวน 86 รายการ พบว า การคานวณค าเส อมราคาก อนว นร บ ส นทร พย ถาวรจานวน 31 รายการ ม ลค ารวม บาท บร ษ ทควรม การส อสารทาความเข าใจเก ยวก บหล กการบ นท ก บ ญช ท ถ กต องให ก บพน กงาน และควรเพ มข นตอนการ ตรวจทานข อม ลให ม ความถ กต องเพ ยงพอ / ท 1ฝ ายบร หารร บทราบผลการ ตรวจสอบ โดยบร ษ ทม มาตรการในการ กาหนดความร บผ ดชอบในกรณ ส นค า ขาด-เก นจากการตรวจน บไว อย างช ดเจน ท 2ฝ ายบร หารร บทราบและ กาช บทางสาขาให ม การตรวจสอบการ จ ดเร ยงส นค าตามท บร ษ ทกาหนดไว บร ษ ทมอบหมายให ฝ ายตรวจสอบภายใน เข าไปส มตรวจน บส นค าในแต ละสาขา อย างเป นประจาท กเด อนรวมถ งการ ตรวจสอบการจ ดเร ยงส นค าและให ม การ รายงานผลท กคร ง สาเหต ด งกล าวเก ดจากเด มบร ษ ทม นโยบายให ค ดค าเส อมราคาตามว นท ใน เอกสาร แต ท งน ผ บร หารร บทราบและ เห นควรให ปฏ บ ต ให ถ กต องตามหล กบ ญช โดยให ดาเน นการแก ไขท นท ซ งเร มต งแต เด อนกรกฎาคม 2557 ดาเน นการเร ยบร อยแล ว ส วนท 2 หน า 102

6 บร ษ ท คอมเซเว น จาก ด (มหาชน) ห วข อ / 7. การจ ดทาส ญญาจ างงาน (การบร หารทร พยากรบ คคล) ไม พบเอกสารส ญญาว าจ างทางานแบ งเป นพน กงานเข าใหม จานวน 3 รายการ และพน กงานป จจ บ นจานวน 1 รายการ ค ด เป นร อยละ 2.68 บร ษ ทควรจ ดทาส ญญาจ างงานระหว างบร ษ ทและล กจ างไว เป น ลายล กษณ อ กษร โดยระบ รายละเอ ยดท สาค ญในส ญญาจ าง อย างช ดเจน อ กท งลงนามในข อตกลงของส ญญาอย างครบถ วน เพ อให ม หล กฐานใช อ างอ งรายละเอ ยดในการจ างงานอย าง ช ดเจน 8. การจ ดทาแฟ มประว ต พน กงาน (การบร หารทร พยากรบ คคล) เอกสารประกอบในแฟ มประว ต พน กงานไม ครบถ วน แบ งเป น พน กงานเข าใหม จานวน 11 รายการและพน กงานป จจ บ น จานวน 9 รายการ ค ดเป นร อยละ บร ษ ทควรต ดตามเอกสารและจ ดเก บเอกสารตามท บร ษ ท กาหนดไว ท กรายการ เพ อให ฐานข อม ลพน กงานม ความ ครบถ วน 9. การค าประก นพน กงาน (การบร หารทร พยากรบ คคล) พบเอกสารประกอบในช ดหน งส อค าประก นไม ครบถ วน แบ งเป นพน กงานเข าใหม จานวน 3 รายการและพน กงาน ป จจ บ นจานวน 8 รายการ ค ดเป นร อยละ 7.39 บร ษ ทควรตรวจสอบเอกสารท ใช ในการทาส ญญาระหว างบร ษ ท ก บล กจ างว าม ความถ กต องและจ ดเก บให ครบถ วน เพ อให ม นใจ ในการค าประก นของพน กงานม ความถ กต องครบถ วน / สาเหต ด งกล าวเก ดจากย งน าส งเอกสาร สาค ญไม ครบถ วน ด งน นบร ษ ทจ งย งไม สามารถจ ดทาส ญญาจ างงานได อย างไรก ตาม ผ บร หารร บทราบและโดยจะปร บปร ง ระเบ ยบปฏ บ ต ให ช ดเจน อ กท งจะทบทวน ระยะเวลาในการส งเอกสารเข าสาน กงาน ใหญ ให ม ความเหมาะสม เร มดาเน นการเร ยบร อยแล วต งแต เด อน พฤศจ กายน 2557 ฝ ายบร หารร บทราบและปร บปร ง Check List สาหร บเอกสารท จาเป นข นต าว าต อง ม เอกสารใดบ างอย างช ดเจน ดาเน นการเร ยบร อยแล วต งแต เด อน พฤศจ กายน 2557 ฝ ายบร หารร บทราบและดาเน นการ ต ดตามเร ยบร อยแล ว ดาเน นการเร ยบร อยแล วต งแต เด อน พฤศจ กายน 2557 ส วนท 2 หน า 103

7 บร ษ ท คอมเซเว น จาก ด (มหาชน) ห วข อ / 10. การปร บตาแหน งงาน (การบร หารทร พยากรบ คคล) แบบฟอร มในการพ จารณาอน ม ต ตาแหน งงานไม เหมาะสมโดย ขายการลงนามในช องของประธานเจ าหน าท บร หาร (CEO) ซ งในการปฏ บ ต งานจร ง CEO ไม ต องลงนามในแบบฟอร ม ด งกล าว บร ษ ทควรพ จารณาแบบฟอร มใหม ให ม ความเหมาะสมและ สอดคล องก บการปฏ บ ต งานจร ง เพ อให ม นใจได ว าม การปฏ บ ต ตามนโยบายของบร ษ ท 11. ระบบในการบ นท กเวลาการทางาน (การบร หารทร พยากรบ คคล) การแจ งข อม ลการทางานของพน กงานในระบบ Pro Soft ไม เหมาะสมและยากต อการตรวจสอบ กล าวค อ กรณ พน กงาน สแกนเข าทางานแต ไม ได สแกนออก ระบบฯจะบ นท กว า พน กงานคนด งกล าวทางานครบช วงเวลาปกต บร ษ ทควรหามาตรการในการควบค มระบบการบ นท กเวลาการ ทางาน เพ อให สามารถต ดตามเวลาการทางานของพน กงานได อย างถ กต องตามความเป นจร ง อ กท งลดช องทางไม ให เก ดการ หลบหล กของพน กงานได / ฝ ายบร หารร บทราบและดาเน นการ ปร บปร งแบบฟอร มใหม ให สอดคล องก บ การปฏ บ ต งานจร ง ดาเน นการเร ยบร อยแล วต งแต เด อน พฤศจ กายน 2557 ฝ ายบร หารร บทราบและอย ระหว างหาทาง แก ไข อย างไรก ตามป จจ บ นบร ษ ทได เพ ม ข นตอนการตรวจสอบให เคร งคร ดมากข น บร ษ ทดาเน นการแก ไขระบบด งกล าว เร ยบร อยแล วต งแต เด อนธ นวาคม 2557 โดยในป จจ บ นระบบด งกล าวสามารถใช งานได ตามปกต ส วนท 2 หน า 104

8 บร ษ ท คอมเซเว น จาก ด (มหาชน) 13.4 ฝ ายตรวจสอบภายในของบร ษ ท บร ษ ทได แต งต งให บร ษ ท พ แอนด แอล อ นเทอร นอล ออด ท จาก ด ( พ แอนด แอล ) ซ งเป นหน วยงานภายนอก ให ปฏ บ ต หน าท เป นผ ตรวจสอบระบบควบค มภายในของบร ษ ทต งแต ป 2553 จนถ งป จจ บ น ซ งพ แอนด แอลได มอบหมายให นายธนภ ทร วงค ว ทย ตาแหน ง Internal Audit Supervisor เป นผ ร บผ ดชอบหล กในการปฏ บ ต หน าท ผ ตรวจสอบภายใน ของบร ษ ท ด งม รายละเอ ยดตามเอกสารแนบ 3 ท งน ตามขอบเขต อานาจ หน าท ของคณะกรรมการตรวจสอบน น คณะกรรมการตรวจสอบม อ านาจในการพ จารณาแต งต ง โยกย าย เล กจ างห วหน าหน วยงานตรวจสอบภายใน หร อ หน วยงานอ นใดท ร บผ ดชอบเก ยวก บการตรวจสอบภายในได ตามความเหมาะสม จากการพ จารณาค ณสมบ ต และประสบการณ ของพ แอนด แอลแล ว บร ษ ทเห นว าพ แอนด แอลเป นหน วยงาน ภายนอกท ม ความเป นอ สระ ทาหน าท รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต อคณะกรรมการตรวจสอบ และม ค ณสมบ ต เพ ยงพอท จะทาหน าท ฝ ายตรวจสอบภายในของบร ษ ทได อย างม ประส ทธ ภาพ นอกจากน นายธนภ ทร วงค ว ทย ต าแหน ง Internal Audit Supervisor ย งม ค ณสมบ ต เพ ยงพอท จะทาหน าท ห วหน างานตรวจสอบภายในของบร ษ ทได เน องจาก ม ประสบการณ ในการท างานด านการตรวจสอบภายในมากกว า 5 ป และได เข าร บการอบรมในหล กส ตรท เก ยวข อง มาอย างต อเน อง ส วนท 2 หน า 105

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง

13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13. การควบค มภายในและการบร หารจ ดการความเส ยง 13.1 ความเห นของคณะกรรมการบร ษ ท เก ยวก บการควบค มภายใน ได ตระหน กถ งความสาค ญของการจ ดให ม ระบบควบค มภายใน เพ อให เป นไป ตามหล กของการกาก บด แลก จการท ด เพ

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

ส าน กกรรมการผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการจ านวน 11 ท าน ด งน

ส าน กกรรมการผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการจ านวน 11 ท าน ด งน 9. การจ ดการ 9.1 โครงสร างการจ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 โครงสร างการบร หารของบร ษ ท ประกอบด วยคณะกรรมการท งหมด 5 ช ด ได แก คณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค

More information

บทนา แนวปฏ บ ต การตรวจสอบการจ ดซ อจ ดจ างภาคราชการ กรมบ ญช กลาง 1

บทนา แนวปฏ บ ต การตรวจสอบการจ ดซ อจ ดจ างภาคราชการ กรมบ ญช กลาง 1 บทนา มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจร ยธรรมของผ ตรวจสอบภายในของส วนราชการ ท กรมบ ญช กลางกาหนด ได กล าวถ งกระบวนการตรวจสอบภายใน ซ งประกอบด วย 3 กระบวนการหล ก ด งน ( กระบวนการตรวจสอบภายในปรากฏตามแผนภาพท 1 ) 1.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

โครงสร างการจ ดการ โครงสร างการจ ดการของบร ษ ท แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จำก ด (มหาชน) คณะกรรมการ คณะกรรมการบร หาร ประธานกรรมการบร หาร

โครงสร างการจ ดการ โครงสร างการจ ดการของบร ษ ท แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จำก ด (มหาชน) คณะกรรมการ คณะกรรมการบร หาร ประธานกรรมการบร หาร โครงสร างการจ ดการ โครงสร างการจ ดการของบร ษ ท แอดวานซ อ นโฟร เซอร ว ส จำก ด (มหาชน) คณะกรรมการ คณะอน กรรมการสรรหา คณะอน กรรมการกำหนดค าตอบแทน คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการตรวจสอบ 058 ประธานกรรมการบร หาร

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นนโยบายด านการบร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง

ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง 1 ค ม อการด าเน นการจ ดซ อ และจ ดจ าง ระเบ ยบ ส าน กงานนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ.2535 และแก ไขเพ มเต ม ข อ 18 (1-6) ข อ 19 ข อ 20 ข อ 21 ข อ 22 ข อ 23ข อ 24 ข อ 26 ข อ 26 ว ธ การซ อ และการจ างคร งหน

More information

มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร มาตรฐานการจ ดซ อจ ดจ าง ของ สาน กงานคณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงาน โครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร เร ยบเร ยงโดย งานพ สด กล มบร หารการเง นการคล งและพ สด สาน กงาน กปร. ต ลาคม 2556 พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ.

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ. ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ค ม อบร หารองค การ ป พ.ศ. 2557 1 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 2 ค ม อบร

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส

แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส แนวทางการปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงว ฒนธรรม ว าด วยกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด พ.ศ. ๒๕๕๖ ประว ต ความเป นมา กองท นส งเสร มงานว ฒนธรรมจ งหว ด เป นส วนหน งของกองท นส งเสร มงานว ฒนธรรม กรมส งเสร มว ฒนธรรม

More information

การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗

การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗ การประช มเช งปฏ บ ต การ เสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บระบบการควบค มภายใน ประจาป ๒๕๕๗ การควบค มภายในตามระเบ ยบ คตง. ว าด วยการกาหนด มาตรฐานการควบค มภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ป ญหาของหน วยงานภาคร ฐ ป ญหาในการบร

More information

และประกาศรายช อผ ม ส ทธ ได ร บการค ดเล อกให เข าเสนอราคา ในว นท

และประกาศรายช อผ ม ส ทธ ได ร บการค ดเล อกให เข าเสนอราคา ในว นท ประกาศ สถาบ นมะเร งแห งชาต เร อง ประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สถาบ นมะเร งแห งชาต ม ความประสงค จะประกวดราคาจ าง SCAN เอกสารเวชระเบ ยนผ ป วย ท งหมดไม เก น 8 ล านแผ น ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน

More information

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก

การบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ก รายงานการตรวจสอบการบร หารจ ดการกองท นหล กประก นส ขภาพ ขององค กรปกครองส วนท องถ นในจ งหว ดสระบ ร ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) เป นองค กรท จ ดต งข นตาม พระราชบ ญญ ต หล กประก นส ขภาพแห งชาต พ.ศ.2545

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

กฎบ ตรคณะอน กรรมการบร หารความเส ยง (Risk Management Committee Charter)

กฎบ ตรคณะอน กรรมการบร หารความเส ยง (Risk Management Committee Charter) (Risk Management Committee Charter) สารบ ญ 1 ว ตถ ประสงค... 3 2 ค าจ าก ดความ... 3 3 กฎบ ตรคณะอน กรรมการบร หารความเส ยง... 4 3.1 องค ประกอบ การแต งต ง วาระการด ารงต าแหน ง และค าตอบแทน...4 3.2 อ านาจ หน

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง

หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 4 หน วยท 1 หน าท ของผ ควบค มและตรวจงานก อสร าง 1.1. ความหมายของผ ควบค มงานก อสร าง ผ ควบค มงาน ม ความหมายในหลายระด บ แล วแต ความต องการของเจ าของงานท จะให ทา ท งน ผ ควบค มงานอาจจะมาจากผ ออกแบบ หร อเป นว

More information

แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา

แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา แนวทางการตรวจสอบ การจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ ว ตถ ประสงค การตรวจสอบ 1. เพ อให ทราบว าหน วยร บตรวจดาเน นการจ ดซ อ/จ ดจ าง โดยว ธ สอบราคา ปฏ บ ต เป นไปตามกฎหมาย ระเบ ยบ หน งส

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) การจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา กระบวนการสน บสน น ด านการบร หารงานพ สด คณะท างานจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งานการจ ดหาโดยว ธ ตกลงราคา กองพ สด กรกฏาคม 2553 ค าน า การจ ดกระบวนการใน PM

More information

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท

นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท นโยบายการก าก บด แลก จการท ด และ ค ม อจรรยาบรรณของบร ษ ท บร ษ ท เอกร ฐว ศวกรรม จ าก ด (มหาชน) ฉบ บแก ไขตามมต คณะกรรมการบร ษ ทคร งท... ว นท... สารบ ญ หน า 1. นโยบายการก าก บด แลก จการ 3-7 2. จรรยาบรรณในการประกอบธ

More information