ระบบสารสนเทศบร หารจ ดการใบลาน Ancient Palm Leaf Manuscript Management System

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบสารสนเทศบร หารจ ดการใบลาน Ancient Palm Leaf Manuscript Management System"

Transcription

1 ระบบสารสนเทศบร หารจ ดการใบลาน Ancient Palm Leaf Manuscript Management System ช ต ช ย ทองขาว และ ท ศน ย เจร ญพร สาขาว ศวกรรมซอฟต แวร คณะว ทยาการสารสนเทศ มหาว ทยาล ยบ รพา จ งหว ดชลบ ร บทค ดย อ เอกสารใบลาน เป นเอกสารบ นท กเหต การณ และ เร องราวต างๆ ท งทางโลกและทางธรรม เช น เร องราวและ หล กธรรมค าสอนทางพระพ ทธศาสนา ประว ต ศาสตร โหราศาสตร วรรณกรรม พงศาวดาร กฎหมายโบราณ ตารา ยา เวทมนตร คาถา เป นต น เน องด วยป จจ ยในหลายด าน เช น เวลา ความช น แสงแดด สภาพอากาศอาจท าให ข อม ล ท ได ร บการจารไว ในใบลานส ญหาย และเอกสารใบลานได ร บ ความเส ยหาย อ กท งข อความต วอ กษรท บ นท กอย ในเอกสาร ใบลานน น เป นต วอ กษรโบราณ อ กษรพ นถ น จ าเป นต องให ผ เช ยวชาญเป นผ ถอดความ ซ งป จจ บ นม ผ เช ยวชาญทางด าน ภาษาโบราณ ภาษาพ นถ นจ านวนไม มากน ก ท าให องค ความร อ นเป นประโยชน และมรดกของชาต ค อยๆ ส ญหายไป ในท ส ด โครงการน ม งเน นการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการใบ ลาน โดยการน าเทคโนโลย เพ อการอน ร กษ เข าไปช วยในการ อน ร กษ ข อม ลให อย ในร ปแบบด จ ท ล ม ช ดก าก บเพ ออธ บาย ข อม ลซ งเป นมาตรฐาน ม ระบบจ ดเก บ ค นค นข อม ลได อย าง ม ประส ทธ ภาพ อ กท งน าเสนอข อม ลในร ปแบบท ม ความ น าสนใจมากย งข น ABSTRACT Ancient palm leaf document is a document recording the events and stories, both secular and religious, such as Buddhism doctrines, history, astrology, literature, etc. Since time, weather, sunlight, moisture damage the palm leaf document, we need the way to preserve and conserve them. This project aims to develop a management system to provide tools for creating a repository according to the standard metadata. As a result, the ancient palm leaf document can be collected, recorded, transformed, searched and retrieved. ค าส าค ญ : ใบลาน, ปร วรรต, บ รณภาษา และเทคโนโลย เพ อการอน ร กษ 1. บทนา ในป จจ บ น พบว า เอกสารม เอกสารใบลานเป นจ านวน มากซ งเป นแหล งองค ความร ท ม ค ณค าและประโยชน ต อ ประเทศชาต เป นอย างย ง แม จะได ร บการจ ดเก บอย างด ทาง กายภาพ แต การเข าถ งข อม ลโดยไม ท าให ข อม ลเส ยหายย ง ท าได โดยยาก การค นค นและเผยแพร ข อม ลน น ย งไม สามารถเข าถ งได อย างสะดวกและรวดเร ว โครงการน ม งเน น การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารจดหมายเหต ด จ ท ล โดยการน าเทคโนโลย เพ อการอน ร กษ เข าไปช วยในการ อน ร กษ ข อม ลให อย ในร ปแบบด จ ท ล ม ช ดก าก บเพ ออธ บาย ข อม ลซ งเป นมาตรฐาน ม ระบบจ ดเก บ ค นค นข อม ลได อย าง ม ประส ทธ ภาพ อ กท งน าเสนอข อม ลในร ปแบบท ม ความ น าสนใจมากย งข น 2. ทฤษฎ และโครงงานท เก ยวข อง ระบบสารสนเทศบร หารจ ดการใบลานเป นการน า เทคโนโลย เพ อการอน ร กษ เป นการน าเทคโนโลย เข ามาช วย ในการคงสภาพข อม ลให อย ในร ปแบบด จ ท ล แม เอกสาร ต นฉบ บจะเก ดการเส อมสภาพ ช าร ดเส ยหาย นอกจากน ย ง เป นการช วยเผยแพร และส บค นองค ความร ให สามารถเข าถ ง ได โดยง าย โดยไม ทาให เอกสารต นฉบ บ เก ดความเส ยหาย ม ประโยชน ในด านการศ กษาค นคว าข อม ลเป นอย างย ง โดยม รายละเอ ยดท เก ยวข อง ด งน

2 2.1 ช ดคาอธ บายข อม ล หร อเมทาดาทา (Metadata) เมทาดาทา ค อ การอธ บายให ทราบรายละเอ ยดของ ข อม ล ซ งจะต องค ณสมบ ต 2 ประการ ค อ เป นข อม ลท ม โครงสร าง และ ต องอธ บายถ งทร พยากรสารสนเทศน นๆ ความจาเป นท ต องม เมทาดาทา เก ดข นเน องจากสารสนเทศท สร างข นประกอบด วย องค ประกอบ 3 ล กษณะ ค อ 1. เน อหา (Content) ของงาน เก ยวก บช อเร อง ห วเร อง ต นฉบ บ (แหล งท มา) ภาษา เร องท เก ยวข อง และขอบเขต 2. บร บท (Context) ของสารสนเทศ เก ยวก บทร พย ส น ทางป ญญาของงาน เช น ผ เข ยน ผ สร างสรรค ผลงาน สาน กพ มพ ผ ม ส วนร วมในผลงาน และส ทธ ในงานน นๆ 3. โครงสร าง (Structure) ของข อม ลเก ยวก บ ว น เด อน ป ท สร างผลงาน ประเภทของเน อหา ร ปแบบการน าเสนอ ผลงาน และต วบ งช หร อต วระบ ถ งทร พยากร ประเภทและหน าท ของเมทาดาทา การท าเมทาดาทา จะต องเข าใจถ งประเภทของเมทาดา ทาซ งจาแนกตามหน าท ได 3 ประการ ค อ 1. เมทาดาทาเช งการบร หาร หร อ (Administrative metadata) เป นการก าหนดเมทาดาทาเพ อใช ในการจ ดการ ทร พยากรสารสนเทศ ท งในระยะส น และระยะยาว เช น เป นเมทาดาทาของข อม ลเก ยวก บ การจ ดหาสารสนเทศน นๆ การสร าง การปร บปร งสารสนเทศ เป นเมทาดาทาเก ยวก บ การสงวนร กษาข อม ล เช น ข อม ลเก ยวก บการย ายสภาพ เป นต น 2. เมทาดาทาเช งการพรรณนา หร อ (Descriptive metadata) เป นเมทาดาทาท อธ บายเก ยวก บทร พยากร สารสนเทศน นๆ เช น การลงรายการ ช อเร อง อผ แต ง ช ห ว เร อง การจ ดหมวดหม 3. เมทาดาทาเช งโครงสร าง (Structure metadata) เป นเมทาดาทาท แสดงหร อน าสารสนเทศไปถ งผ ใช เช น เม ทาดาทาของข อม ลเก ยวก บอ ปกรณ หร อเคร องท ใช ในการ อ านภาพ ข อม ลการแปลงเป นด จ ท ล เป นต น ความสาค ญของเมทาดาทา 1. เพ อการค นหาสารสนเทศ เมทาดาทาท ถ กก าหนดไว จะเป นต วช วยในการเข าสารสนเทศได 2. การจ ดการทร พยากรสารสนเทศอ เล กทรอน กส เว บ พอร ท ลท เช อมโยงไปย งสารสนเทศต างๆ จะได ประโยชน โดยเฉพาะถ าเว บเหล าน น ถ กสร างเป นแบบไดนาม กเว บจาก เมทาดาทาท เก บในฐานข อม ล โดยการใช โปรแกรมหร อ เคร องม อในการด งและการปร บร ปแบบใหม (Reformat) ได 3. การใช งานได หลากหลายระบบ (Interoperability) ด วยความแตกต างทางฮาร ดแวร ซอฟต แวร โครงสร างข อม ล และส วนต อประสาน การกาหนดใช เมทาดาทา โปรโตคอลท ใช ในการแบ งป นข อม ล และ Crosswalk ระหว างเมทาดาทา สามารถช วยให การส บค นข ามระบบหร อทาให ความแตกต าง ด งกล าวไม เป นอ ปสรรค โดย 2 แนวทาง ได แก 4. การบ งช ด จ ท ล เค าร างเมทาดาทาส วนใหญ ม องค ประกอบท เป นเลขมาตรฐาน เพ อเป นการบ งช เฉพาะถ ง ผลงานหร อสารสนเทศท เมทาดาทาน นอ างถ ง ท อย หร อ ต าแหน งของสารสนเทศด จ ท ลอาจถ กก าหนดด วยช อ แฟ มข อม ล ย อาร แอลหร อต วบ งช ถาวร การม องค ประกอบท ม ข อม ลต วน จะเป นต วช ไปย งสารสนเทศ เมทาดาทาสามารถ ถ กรวมไปก บการอธ บายต วข อม ลด วย 5. การเก บถาวรและการสงวนร กษา เมทาดาทาเป น ก ญแจสาค ญท ทาให แน ใจว า สารสนเทศจะถ กสามารถเข าใช หร อเข าถ งได อย างต อเน อง องค ประกอบของการจ ดเก บ ถาวรและสงวนร กษา จ งเป นส งจ าเป นเพ อต ดตามเส นทาง ของสารสนเทศ (แหล งท มา และประว ต การเปล ยนแปลง) เพ อด รายละเอ ยดของล กษณะทางกายภาพ และเพ อท จะ แข งข นหร อพยายามเล ยนแบบเทคโนโลย ในอนาคต [บรรณาร กษ และสารสนเทศศาสตร ] 2.1 การอน ร กษ เอกสารประเภทใบลาน เอกสารโบราณ หมายถ งหล กฐานท เป นภาษาและ ต วอ กษรท ม อาย ต งแต 100 ป ข นไป เอกสารเหล าน จ ง เปร ยบเสม อนกระจกเงา ท สะท อนให เห นเร องราวต างๆท เคยเก ดข นในอด ต ไม ว าจะเป น ว ฒนธรรม จร ยธรรม จาร ต ประเพณ [3] ใบลาน เป นว สด ธรรมชาต ท มน ษย นามาใช ประโยชน ส าหร บการบ นท กข อความหร อการเข ยนต งแต สม ยโบราณ ก อนท มน ษย จะร จ กว ธ การท ากระดาษ เราจะพบเอกสารท เข ยนบนใบลานในภ ม ภาคเอเช ยเป นจ านวนมากท อย ใน ร ปแบบเอกสาร โดยส วนมากจะเป นเร องเก ยวก บศาสนา ตารายาสม นไพร เร องราวเก ยวก บจาร ตประเพณ เอกสารใบ

3 ลานจ งเป นเอกสารท ม ความส าค ญ ท ควรจะอน ร กษ ไว เพ อ เป นเอกล กษณ ของคนไทย เพ อให เป นสมบ ต ของชาต ต อไป 3. ว ธ การดาเน นโครงงาน ในการจ ดท าโครงงาน ม การออกแบบและว เคราะห ระบบเพ อจ ดทาโครงงาน โดยออกแบบไว ด งห วข อต อไปน 3.1 แผนภาพย สเคส (Use Case Diagram) แผนภาพย สเคส ของระบบระบบบร หารจ ดการใบลาน (จ งหว ดน าน) น นม ขอบเขตการท างานของระบบ โดยจะ แยกออกเป น 2 ส วน ค อ ส วนผ ใช ท วไป และ ส วนผ ด แล ระบบ ผ ใช งาน ค อ ผ ใช งานท วไปของระบบสารสนเทศบร หาร จ ดการใบลาน ผ ใช งานสามารถ เข าด ข อม ลของเอกสารใบ ลานได เช น ในส วนค าแปลของใบลาน, ค าปร วรรต รวมไป ถ งการบ รณภาษา และย งสามารถด ข อม ลส อต างๆ เช น ข อม ลภาพ, เส ยง และว ด โอได ร ปท 1 ใบลาน/เอกสารเก า ค อ ส วนท ผ ด แลระบบสามารถ เพ ม ลบ แก ไขข อม ลต าง ๆ ของเอกสารใบลานได ด งร ปท 3 ประเภทใบลาน/เอกสารเก า ค อ ส วนท ผ ด แลระบบ สามารถเพ ม ลบ แก ไขข อม ลประเภทใบลานและ เอกสารเก าได ด งร ปท 4 ผ ใช งาน ค อ ส วนผ ท ด แลระบบสามารถกาหนดส ทธ ผ ใช งาน และการแก ไขข อม ลผ ท ใช งานได ด งร ป 5 ร ปท 2 แผนภาพย สเคสผ ด แลระบบในส วนหน าแรก ร ปท 1 แผนภาพย สเคสผ ใช งาน ผ ด แลระบบ ค อ ผ ด แลระบบจะจ าแนกออกเป น 4 ย ส เคสไดอะแกรม ค อ หน าแรก, ใบลาน/เอกสารเก า, ประเภท ใบลานเอกสารเก า และ ผ ใช งาน โดยม รายละเอ ยดด งน หน าแรก ค อ ส วนท ผ ด แลระบบสามารถด ข อม ลใบ ลาน พร อมท งสามารถแก ไขข อม ลเอกสารใบลานได ด งร ปท 2 ร ปท 3 แผนภาพย สเคสผ ด แลระบบในส วนใบลาน/เอกสารเก า

4 แผนภาพก จกรรมแสดงแสดงข นตอนการท างานของ ระบบสารสนเทศบร หารจ ดการใบลานประกอบไปด วย หน า แรก, ใบลาน/เอกสารเก า, ประเภทใบลาน/เอกสารเก า และ ข อม ลผ ใช งาน จะท าให เห นต งแต กระบวนการการท างาน ข นตอนแรก ค อ การ Login เข าส ระบบ รวมถ งการท างาน ต างๆ การแก ไขข อม ล จนถ งข นตอนส ดท าย ด งร ปท 7-12 ร ปท 4 แผนภาพย สเคสผ ด แลระบบในส วนประเภทใบลาน/ เอกสารเก า ร ปท 5 แผนภาพย สเคสผ ด แลระบบในส วนผ ใช งาน ม ส วนท ได ร บการพ ฒนาระบบสารสนเทศบร หารจ ดการ ใบลาน ให ม ความน าสนใจย งข น ด งร ปท 6 ร ปท 7 แผนภาพแอคท ว ต ในส วนการ Login เข าส ระบบ ร ปท 6 แผนภาพย สเคสผ ด แลระบบในส วนพ ฒนาเพ มเต ม 3.2 แผนภาพก จกรรม (Activity Diagram)

5 ร ปท 8 แผนภาพแอคท ว ต ในส วนการทางานในหน าแรก ร ปท 10 แผนภาพแอคท ว ต ในส วนการทางานในหน าใบลาน /เอกสารเก า ในการแก ไขข อม ลใบลาน/เอกสารเก า ร ปท 9 แผนภาพแอคท ว ต ในส วนการทางานในหน าใบลาน /เอกสารเก า ในการเพ มข อม ลเอกสารใบลาน ร ปท 11 แผนภาพแอคท ว ต ในส วนการทางานของประเภทใบลาน/ เอกสารเก า

6 ร ปท 14 หน าจอการทางานในส วน ใบลาน/เอกสารเก าด านข อม ล เอกสาร ร ปท 12 แผนภาพแอคท ว ต ในส วนการทางานของผ ใช งาน 4. ผลการดาเน นโครงงาน ระบบสารสนเทศบร หารจ ดการใบลานท พ ฒนาข นม ขอบเขตของการท างาน 4 ส วน ได แก หน าแรก, ใบลาน/ เอกสารเก า, ประเภทใบลาน/เอกสารเก า โดยม รายละเอ ยด การทางาน ด งน ร ปท 15 หน าจอการทางานในส วน ใบลาน/เอกสารเก าด านต วข อม ล เอกสาร ร ปท 13 หน าจอการทางานในส วนหน าแรก ร ปท 16 หน าจอการทางานในส วน ประเภทใบลาน/เอกสารเก า

7 [4] นายอธ ราชย น นข นต และ นายส ญญา ว ฒ สารการ อน ร กษ ใบลาน, ค นเม อ 15 ม.ค.2558, จาก /bailan2.asp ร ปท 17 หน าจอการทางานในส วนผ ใช งาน 5. สร ป ระบบสารสนเทศบร หารจ ดการใบลาน เป นการน า เทคโนโลย เพ อการอน ร กษ เป นการน าเทคโนโลย เข ามาช วย ในการคงสภาพข อม ลให อย ในร ปแบบด จ ท ล แม เอกสาร ต นฉบ บจะเก ดการเส อมสภาพ ช าร ดเส ยหาย นอกจากน ย ง เป นการช วยเผยแพร และส บค นองค ความร ให สามารถเข าถ ง ได โดยง าย โดยไม ทาให เอกสารต นฉบ บ เก ดความเส ยหาย ม ประโยชน ในด านการศ กษาค นคว าข อม ลเป นอย างย ง 6. ก ตต กรรมประกาศ ระบบสารสนเทศบร หารจ ดการใบลาน พ ฒนาต อยอดมา จากการปฏ บ ต งานในรายว ชาสหก จศ กษา ขอขอบค ณค ณว ช ช รา บ รณส งห ผ ช วยว จ ย กล มต าแหน งงานว จ ยและพ ฒนา ศ นย เทคโนโลย อ เล กทรอน กส และคอมพ วเตอร แห งชาต ท ให คาแนะนาและคาปร กษาในการทดสอบใช งานระบบจร ง 7. เอกสารอ างอ ง [1] NSTDA [homepage on the Internet], Metadata, ค นเม อ 14 ม.ค.2558 จาก,http://dict.longdo.com/ [2] Wikipedia.org, ว ก พ เด ย สาราน กรมเสร. Standard Metadata, ค นเม อ 14 ม.ค.2558,จาก [3] นางก ลพ นธาดาจ นทรโพธ ศร, การอน ร กษ เอกสาร ประเภทใบลาน, ค นเม อ 15 ม.ค.2558, จาก bilan_conserv.pdf

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา

บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา 1 บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา ในการทางานย คเทคโนโลย ท ท นสม ย โดยม ว ว ฒนาการของระบบการผล ตเอกสารเร มจากการใช เคร

More information

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร

หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร ร ปแบบรายงานโครงงาน หน วยท 5 ร ปแบบและว ธ การเข ยนรายงานโครงงาน ใบความร ท 5.1 ร ปแบบรายงานโครงงานคอมพ วเตอร เม อท าโครงงานจนได ข อม ลอย างเพ ยงพอและท าการว เคราะห ผล และสร ปผลแล ว ข นตอนต อไปท ต องท าค

More information

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได ระบบสารสนเทศการจาหน ายอะไหล รถจ กรยานยนต กรณ ศ กษา ร านสนองมอเตอร Sale Information System For Motorcycle Spare Parst : A Case Study of Snong Motor ว ช ย เสกประโคนม, เจนจ รา ตองทอง, วราภรณ ชาว ช ย, ล ดดาวรรณ

More information

บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ

บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ ในสภาพการณ ป จจ บ นสารน เทศม ความส าค ญมากย งข น ท าให ม การผล ตสารน เทศ ออกมาในร ปแบบต างๆ มากมาย สารน เทศท เพ มมากข นเหล าน ท าให ผ ใช สารน เทศไม สามารถ ควบค มหร

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

ÊÓ¹Ñ ÇÔ ÂºÃÔ Òà ÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂÍغÅÃÒª Ò¹Õ

ÊÓ¹Ñ ÇÔ ÂºÃÔ Òà ÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂÍغÅÃÒª Ò¹Õ 1. ความหมายของจดหมายเหต ความร ท วไปเก ยวก บจดหมายเหต จดหมายเหต ตามพจนาน กรมไทยฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ.2525 ได ก าหนดความหมายว า หน งส อบอกข าวท เป นไป รายงานหร อบ นท กเหต การณ ต างๆ ท เก ดข น และเอกสารท

More information

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน บทท 4 ผลการศ กษาและอภ ปรายผล การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน 4.1 ส ญล กษณ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ในการว

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง i หล กเกณฑ และเง อนไข ออกคร งท : 1 หน า : 1/9 จ ดทาโดย : คณะกรรมการตรวจสอบภายในและประก นค ณภาพ ผ ทบทวน : (ลงช อ) (นายว บ ลย ส ขพ ล) ผ แทนฝ ายบร หาร ผ อน ม ต : (ลงช อ) (รองศาสตราจารย ดร. คณ ต เฉลยจรรยา)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน นางสาวจาลอง สมสวย ตาแหน งบรรณาร กษ ปฏ บ ต หน าท ห วหน างานห องสม ด

ค ม อการปฏ บ ต งาน นางสาวจาลอง สมสวย ตาแหน งบรรณาร กษ ปฏ บ ต หน าท ห วหน างานห องสม ด ค ม อการปฏ บ ต งาน นางสาวจาลอง สมสวย ตาแหน งบรรณาร กษ ปฏ บ ต หน าท ห วหน างานห องสม ด งานห องสม ด กองบร การการศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นเทคโนโลย ปท มว น ม นาคม 2558 2 คานา ค ม อการปฏ บ ต งาน เป นเคร

More information

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร องค ประกอบในการจ ดเก บเอกสาร ประการแรก ได บ คคลท ม ความร ในการจ ดเก บ เอกสารและม ความชานาญในการจ ดเก บ ประการท สอง ได แก ม ระบบในการจ ดเก บท สอดคล องก บล กษณะและจานวนของเอกสาร

More information

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library)

รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) 1. ความเป นมา รายละเอ ยดข อก าหนด (TOR) งานพ ฒนาระบบบร หารจ ดการเอกสารและฐานข อม ลเอกสารอ เล กทรอน กส (e-document และ Virtual Library) กรมการบ นพลเร อนในฐานะท เป นหน วยงานท ได ร บมอบหมายก าก บด แลก จกรรมการขนส

More information

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น

1. เป นแนวทางสาหร บคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในการพ ฒนามาตรฐาน การบ ญช ในอนาคต และในการทบทวนมาตรฐานการบ ญช ท ม ในป จจ บ น 1 ความหมายของแม บทการบ ญช แม บทการบ ญช (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) ค อ กรอบหร อแนวค ดข นพ นฐานในการจ ดทาและนาเสนองบการเง น ตลอดจนการ กาหนดและนามาตรฐานการบ ญช

More information

การทบทวนวรรณกรรม: หล กการและการใช

การทบทวนวรรณกรรม: หล กการและการใช การทบทวนวรรณกรรม: หล กการและการใช Literature Review: Principle and Function ดร.จ กรกฤษณ โพดาพล * บทค ดย อ บทความน ม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ท ทาว จ ยได เข าใจถ งบทบาทหน าท ของการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องก

More information

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕

โดย คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา ก นยายน ๒๕๕๕ บทสร ปผ บร หาร รายงานผลการศ กษาและการประเม นผลฉบ บสมบ รณ โครงการศ กษาว จ ย โครงการพ ฒนาว ทยากรเคร อข ายภาคประชาชนในร ปแบบ อาสาสม คร สขร. ช มชน เพ อเผยแพร ความร ความเข าใจเก ยวก บกฎหมายข อม ลข าวสารของราชการ

More information

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม

บทท 1. บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 1 บทท 1 บทน ำ ช อโครงงำน โครงงาน ค ม อการทาป ายไวน ลโดยใช โปรแกรม Photo shop ช อผ จ ดทำโครงงำน 1.นางสาวสาว ณ สงคราม 2.นางสาวอาจส ดา ก ต กร ช ออำจำรย ท ปร กษำ อาจารย กาญจนา ประสานย ทธ 1.1 หล กกำรและเหต

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ.

กษาเพ อจ ดท าแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ข อกาหนดการจ าง (Term Of Reference) โครงการศ กษาเพ อจ ดทาแผนปฏ บ ต การตามแผนแม บทการพ ฒนา พ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย นเม องเก าน าน ระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๖๐) ------------------------------------------------------

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส จ ดท าโดย น.ส.ส ชาวด บรรเลงธรรม ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

ค ม อปฏ บ ต งาน การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส จ ดท าโดย น.ส.ส ชาวด บรรเลงธรรม ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค ม อปฏ บ ต งาน การลงทะเบ ยนร บ-ส งหน งส อระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส จ ดท าโดย น.ส.ส ชาวด บรรเลงธรรม ภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น คำน ำ งานสารบรรณภาคว ชาช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล

More information

การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย

การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย การน าระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (E-book) มาใช ในบร หารจ ดการ งานสารบรรณภายในว ทยาล ยเทคน คเลย ดร.ส รศ กด ราษ งานว จ ย พ ฒนานว ตกรรมและส งประด ษฐ ว ทยาล ยเทคน คเลย ป จจ บ นโลกได ก าวส ย คของการส อสารแบบไร

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการจ ดหาพ สด

ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการจ ดหาพ สด งานพ สด งานพ สด ม หน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดซ อ/ จ ดจ าง เพ อให ได มาซ งว สด คร ภ ณฑ ท ด น และ ส งก อสร าง รวมท งการแลกเปล ยน การเช า การควบค ม การจาหน ายและการปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยน และ คร ภ ณฑ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

(ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ร าง) แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ บลราชธาน ค าน า ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ )

โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) โมด ล 2 ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ คณะกรรมการว ชาการ (บรรณาร กษ ) ผ ใช และการพ ฒนาทร พยากรสารสนเทศ 1. การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.1 ความต องการสารสนเทศของผ ใช 1.2 ว ธ การศ กษาความต องการสารสนเทศของผ

More information

กราฟฟ คด ไซน และผ ด แลเว บไซต สถาน ว ทย โทรท ศน กองท พบก ช อง 5 Graphic Designer and Web Administrators to the channel 5

กราฟฟ คด ไซน และผ ด แลเว บไซต สถาน ว ทย โทรท ศน กองท พบก ช อง 5 Graphic Designer and Web Administrators to the channel 5 กราฟฟ คด ไซน และผ ด แลเว บไซต สถาน ว ทย โทรท ศน กองท พบก ช อง 5 Graphic Designer and Web Administrators to the channel 5 ช อน กศ กษา นางสาวชลธ ชา อาพ นแสง สาขา คอมพ วเตอร ธ รก จ คณะ เทคโนโลย สารสนเทศ มหาว

More information

1. เพ อสร างส อความร ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ด วยแผ นพ บ 2. เพ อการนาส อแผ นพ บใช ประโยชน ในสาน กงานและองค กร 3. เพ อศ กษาระบบสาน กงานอ ตโนม ต

1. เพ อสร างส อความร ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ด วยแผ นพ บ 2. เพ อการนาส อแผ นพ บใช ประโยชน ในสาน กงานและองค กร 3. เพ อศ กษาระบบสาน กงานอ ตโนม ต 1 บทท 1 บทน า ความเป นมาของโครงการ ป จจ บ นเทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในช ว ตประจาว นของแต ละบ คคลเป นอย างมาก ซ งม ความจาเป นในการท จะนาส งเหล าน เข ามาเพราะเน องจากว าเทคโนโลย ค อการส อสารท เข าถ งก นได

More information