WORK INSTRUCTION ว ธ การทางาน

Size: px
Start display at page:

Download "WORK INSTRUCTION ว ธ การทางาน"

Transcription

1 Eff.. Date. Page. 1 Of ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการใน ต งแต การเตร ยม ว ธ เอกสารท ต องใช ประกอบ ข นตอนต าง ๆ ท จาเป น ครอบคล มท งภายในและภายนอกองค กร 2. ขอบเขต ครอบคล มในส วนของการจ ดเตร ยม แต ไม รวมถ งการแก ไข และว เคราะห ข อม ลและกรณ ท ล กค าไม สามารถ ปฏ บ ต ตามแผนงานได 3. น ยาม On Site ค อ อบรมและแนะนาว ธ การใช โปรแกรมให ก บล กค าโดยใช สถานท อบรม ท บร ษ ทล กค า Implementer จะต องออกไปปฏ บ ต งานนอกสถานท (Implement/Training) ตามเง อนไข On Site In House ค อ อบรมและแนะนาว ธ การใช โปรแกรมให ก บล กค าโดยใช สถานท ของบร ษ ท โปรซอฟท คอมเทค จาก ด Implementer จะต องทาและแนะนา (Implement/Training) ตามเง อนไข In House กรณ On Site ค อ อบรมและแนะนาว ธ การใช โปรแกรมให ก บล กค าโดยใช สถานท อบรม ท บร ษ ทล กค า Implementer จะต องออกไปปฏ บ ต งานนอกสถานท (Implement/Training) ตามเง อนไข On Site ได ร บ Business Information จากแผนก SL MGR.IM Assign Business Information ใหเจ าหน าท Implement เจ าหน าท Implement โทร แนะนาต ว ภายใน 1-2 ว น บ นท กข อม ลการโทรใน Prosoft CRM (FR-GN-020)

2 Eff.. Date. Page. 2 Of 14 ส ง Project Plan และ หน งส อส งต ว ให ล กค าเพ อ น ดว น IM (FR-IM-003) ตรวจสอบเง อนไขการเก บ เง น ก อนการเข า IM คร งท 1 เข า Implement คร งท 1 เพ อ Get Requirement และ แนะนาการโอนข อม ล (WI-IM-001) ทาจดหมายแจ งเหต ผลท ไม ใหเข า Implement ให ล กค าเซ นต ร บทราบ (FR-GN-006) ต ดตามการส งไฟล โอน ข อม ล หากล กค าไม ส งภายใน 1 เด อน ทาจดหมาย เต อนคร งท 1 (FR-GN-001) หากส งจดหมายเต อนแล วย ง ไม ส งตามกาหนดทาจดหมาย ต ดส ทธ การโอนข อม ลฟร (FR-GN-002) Implement ตาม Plan

3 Eff.. Date. Page. 3 Of 14 ข นตอนการทางานของท ม Implement 1.ข นตอนการทางานของเจ าหน าท Improvement Process No. Process Name Define 1 Introduce & Get Requirement แนะนาต วและแจ งรายละเอ ยดข นตอนการทางาน 2 Training & Implement แนะนาการใช งานโปรแกรมและวางระบบ 3 Workshop & Practice ปฏ บ ต งานจร งและทาแบบทดสอบ 4 Closing Process ตรวจสอบและสร ปการใช งานแต ละระบบ และแต ละข นตอนจะม Work in Process หร อกาหนด Plan Implement Process เพ อจ ดว ธ การ Implement ในแต ละข นตอน ซ งจะ จ ดสรรจานวนว นตามแต ละ Product ท ง Product กล ม Accounting และกล ม HRMI 1.1 เจ าหน าท ต องเตร ยม Database เร มต นและแบบฟอร มเพ อให ก บล กค าพร อมใช งาน 1.2 เจ าหน าท ต องทาแบบทดสอบเพ อประเม น User ส งผ ม อานาจของล กค าประเม นการข นระบบ 1.3 หล งจากให บร การในแต ละคร งต องสร ปการให บร การในแต ละคร งเพ อให ล กค าและผ เก ยวข องทราบสถานะงาน 1.4 หล งจากการเข าปฏ บ ต งานแต ละคร งให ทาสร ปส ง mail ท ร บเร องนากล บมาแก ไขส งให ก บล กค าและผ เก ยวข องทราบท ก คร ง หากกรณ ท ไม สามารถสร ปส ง mail ได หร อต องปฏ บ ต งานต ดต อก นให โทรแจ งผลความค บหน าก บล กค าแทนก อน 1.5 ในการทาสร ปส ง mail หากได ร บกาหนดส งงาน Due, ส งงาน จะต องสร ปแต ละสถานะงานให ล กค าและผ เก ยวข องทราบ ท กคร ง (เอกสารสร ปป ญหาการใช งาน) (FR-IM-009) 2. การเตร ยมเอกสารประกอบในการให บร การของเจ าหน าท เอกสารประกอบการ Implement คร งท 1 (Introduce & Get Requirement ) 1.หน งส อส งต ว (FR-IM-002) 2.Project Plan (เอกสาร Improvement Process ใบปะหน า แลรายละเอ ยด) (FR-IM-003) 3.ข อม ลการทางาน และ Requirement / ฟอร มเก บข อม ล Requirement (FR-IM-004) 4. Check List (FR-IM-012) 5.ใบปฏ บ ต งาน (FR-IM-016) 6.ใบรายช อผ เข าอบรม (FR-IM-006) คร งท 2 ก อนคร งส ดท าย ( Training & Implement, Workshop & Practice ) 1.ใบปฏ บ ต งาน (FR-IM-016) 2.ใบรายช อผ เข าอบรม (FR-IM-006) 3.Check List Work Shop (แยกตาม ระบบท ใช งานจร ง) (FR-IM-010) คร งส ดท าย ( Closing Process ) 1.ใบปฏ บ ต งาน (FR-IM-016) 2.ใบรายช อผ เข าอบรม (FR-IM- 006) 3.ใบป ด Job (FR-IM-007) 4.เอกสารสร ป Flow การใช งาน โปรแกรมประจาบร ษ ท (FR-IM- 009) 5. แบบสร ปฟอร ม (FR-IM-011) 6. แบบสารวจการทางาน (FR-IM- 004)

4 Eff.. Date. Page. 4 Of 14 ส งท ต องจ ดทาให ก บล กค าก อนป ด Job Implement ม ด งน 1. จ ดทาร ปแบบงบการเง นกาไรขาดท น, งบด ลและงบต นขาย เพ อสามารถ Import เข าข อม ลจร งและแนะนาล กค าแก ไขปร บเปล ยน เพ อให ออกงบการเง นได เร ว 2. จ ดทาเอกสาร User Manual เพ อแนะนาข อม ลท จาเป นต องกาหนด และเป นการเน นย าการกาหนดข อม ลค าเร มต นในก ารใช งาน ได อย างถ กต อง และเพ มประส ทธ ภาพ 5. ว เคราะห และแก ไขป ญหา เม อ Implementer ทาการ Implement / Training แล วพบป ญหา หร อคาร องขอจากล กค า ให Implementerว เคราะห และแก ไขป ญหาตามแต ละกรณ โดยปฏ บ ต ตามเร องท เก ยวข องด งน 5.1 การ Set Form 5.1 การ Set Form 5.2 การโอนข อม ลเร มต น 5.3 การแจ ง Bug หร อ RFC 5.4 เร องอ น ๆ ท เก ยวข องก บการใช โปรแกรม หากล กค าต องการ Set Form ให Implementer จ ดเก บรายละเอ ยดฟอร มท ล กค าต องการใช และกล บมา จ ดทาเอกสาร Request Job และ Job Form Requirement Spec. โดยปฏ บ ต ตามข นตอน (WI-IM-004) ซ งถ าเป นล กค า On Site จะนาเอกสารไปให ล กค าเซ นร บทราบพร อมก บการเข า Implement แต ถ าเป นกรณ In House ให ทาการส งแฟ กซ เอกสารไปให ล กค าเซ นร บทราบ 5.2 การโอนข อม ล, ค าเร มต น (WI-IM-004) 5.3 การแจ ง Bug หร อ RFC หากล กค าต องการโอนข อม ล ให Implementer จ ดทา Request Job โดยปฏ บ ต ตามข นตอน หากล กค าแจ งป ญหาเก ยวก บ Bug หร อ RFC ให Implementer ทาการแจ ง Bug หร อ RFC ใน Change Request Form และจ ดทาเอกสารสร ปป ญหาการใช งาน (FR-IM-009) 5.4 เร องอ น ๆ ท เก ยวข องก บการใช โปรแกรม ให Implementer ทาการว เคราะห และแก ไขป ญหาตามกรณ ท ล กค าแจ งมา หากไม สามารถดาเน นการ แก ป ญหาได ให แจ งไปย ง MGR.IM เพ อทาการประสานงานไปย งหน วยงานท เก ยวข อง หล งจากท ม การแจ งไปย งผ ท เก ยวข องแล ว Implementer ต องทาการต ดตามผลการแก ป ญหาและแจ งให ล กค าร บทราบแนวทางในการแก ไขป ญหาด งกล าวด วย

5 Eff.. Date. Page. 5 Of กรณ In House ค อ อบรมและแนะนาว ธ การใช โปรแกรมให ก บล กค าโดยใช สถานท ของบร ษ ท โปรซอฟท คอมเทค จาก ด Implementer จะต องทาและแนะนา (Implement/Training) ตามเง อนไข In House ข นตอนการทางาน In House ข นตอนการแนะนาการจองอบรม ล กค าสามารถด รายละเอ ยดได จากเว บไซค ของโปรซอฟท โดยท ล กค าเป นผ ทาการจองอบรมเอง ซ งม ข นตอน การบ นท กการจองอบรมด งน 1.1 เข าไปท ระบบการจองอบรม ท 1.2 เล อกห วข อ จะปรากฎหน าจอด งน ใส Username และ Password กรณ ท เคยสม ครสมาช กแล ว แต ถ าย งไม ม Username และ password ให ทาการสม ครสมาช กก อน 1.3 Click ท เพ อเข าโปรแกรมจะปรากฎหน าจอต อนร บด งน

6 Eff.. Date. Page. 6 Of หล งจากท เข าโปรแกรมแล ว สามารถทาการจองอบรมแต ละโปรแกรมได โดยคล กท ด านล างของโปรแกรมท ต องการจองอบรม หร อถ าต องการเอกสาร ประกอบ สามารถด รายละเอ ยดได ท 1.6 หล งจากท ทาการจองอบรมโปรแกรมแล ว จะปรากฎหน าจอของ Course ให ทาการเล อก ด งน 1.7 เม อเล อก Course ท จะอบรมได แล ว จะปรากฎหน าจอให ย นย น ด งน หากต องการย นย นให กดป มตกลง หร อถ าไม ต องการให กด ยกเล ก

7 Eff.. Date. Page. 7 Of หล งจากย นย นแล ว จะแสดงหน าจอย นย นอ กคร ง ซ งข นตอนน ถ อว าส นส ดการจอง อบรม และทางล กค าจะต องพ มพ ใบย นย นมาแสดงเวลาเข าอบรม หากล กค าไม ได นามาด วย ในว นท ทา ทางเจ าหน าท Implementer สามารถตรวจสอบได จากเว บจองอบรมตาม Course ท ล กค าจอง

8 Eff.. Date. Page. 8 Of จ ดทา Course อบรมเพ อนาข น Web Implementer ผ ร บผ ดชอบจะจ ดทาตาราง Course ในเด อนถ ดไปโดยจะจ ดทาคอร สอบรมพร อม Update on web ภายในว นท 5 ของเด อนถ ดไป โดยม ข นตอนด งน 1. จ ดทาตาราง In House (FR-IM-010) 2. ส งใหเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบในแต ละ Course ร บทราบและลงช อ โดยส งใหเจ าหน าท ผ สอน และ CC BU Manager 3. Update On Web Prosoft ล วงหน า 1 เด อน ม ข นตอนด งน 1.1 เข าไปท ระบบการจองอบรม ท 1.2 เล อกห วข อ จะปรากฎหน าจอด งน 1.3 Click ท เจ าหน าท ใส Username และ Password Click ท

9 Eff.. Date. Page. 9 Of Click เล อกโปรแกรมท ต องการเพ ม Course 1.5 Click New เพ อเพ ม Course จ ดทาปฏ ท นน ดหมาย Implementer ผ ร บผ ดชอบในแต ละ Course จ ดทาปฏ ท นน ดหมายซ งม ข นตอนด งน 1. เข าไปท โปรแกรม CRM 2. ใส User name และ Password ของพน กงานท ต องการเข าโปรแกรม

10 Eff.. Date. Page. 10 Of เล อก Database ของบร ษ ท โปรซอฟท ฯ ท ใช งานอย ป จจ บ น 4. เข าไปท เมน Activity Appointment บ นท กรายละเอ ยดด งร ป 5. Tab Require ใหระบ ห อง TC ท จอง 6. บ นท กรายการ

11 Eff.. Date. Page. 11 Of จ ดทาใบรายช อผ เข าอบรม Implementer ผ ร บผ ดชอบในแต ละ Course จ ดทาใบรายช อผ เข าอบรม เพ อส งให MGR. เซ นต อน ม ต ก อนการ อบรม 2 ว น ซ งม ข นตอนด งน 1. เข าไปท ระบบการจองอบรม ท 2. เล อกห วข อ จะปรากฎหน าจอด งน 3. Click ท เจ าหน าท เพ อ Log in 4. ระบ Username และ Password 5. จะปรากฎรายละเอ ยดคอร สอบรม โดยเล อกท ฟอร มรายช อผ เข าอบรม

12 Eff.. Date. Page. 12 Of จะปรากฎฟอร มรายช อผ เข าอบรมด งร ป 7. ตรวจสอบรห ส MA โดยใส ท ช องหมายเหต ของฟอร ม แต ถ าในกรณ ท ล กค าย งไม ได ซ อโปรแกรม ใหระบ ข อความว า ย งไม ได ซ อโปรแกรม และระบ ช อพน กงานขาย : ว นแรกของ อบรมโปรแกรม Implementer ทาโปรแกรมตามท ได ร บมอบหมาย ตามข นตอนด งน 1. เตร ยมการก อนเร มอบรม เวลา น. เจ าหน าท ทาการต อนร บล กค าท เข าอบรม โดยม ข นตอนด งน - จ ดเตร ยมใบรายช อ และปากกา สาหร บล กค าในลงทะเบ ยนอบรม - รอต อนร บหน าห อง TC1 - ร บลงทะเบ ยนล กค าท มาร บ แนะนาให ล กค าตรวจสอบช อ ภาษาอ งกฤษให ถ กต อง เพ อนาไปออกใบร บรองผล ( Certificate ) - แนะนาให ล กค าเข าอบรมตามห องท จ ดไว ให 2. แนะนาประว ต และผลงานของบร ษ ท เวลา น. Implementer ทาการเป ด File Present เก ยวก บประว ต คณะผ บร หาร ส นค าและบร การ ผลงานและรางว ล รวมถ งแผนงานในอนาคต และตารางให ล กค าทราบ (ซ งจะเป ดเฉพาะว นแรกของ เท าน น) หล งจากท ล กค าเข าห องแล วให ผ ช วยว ทยากร ป ดท ว และแอร หน าห อง

13 Eff.. Date. Page. 13 Of ดาเน นตามตาราง หล งจากท ส นส ดการนาเสนอ File Present บร ษ ทฯ Implementer ดาเน น ด งน 1. เวลา น. Implementer ดาเน นตามตาราง 2. ระหว างช วงพ กท านอาหารกลางว น ให ป ดแอร ป ดไฟ ป ด Projector และพ กหน า จอคอมพ วเตอร ท กเคร อง 3. เวลา น. Implementer ดาเน นตามตาราง 4. ประเม นผล หล งจากทาเสร จในแต ละว นแล ว Implementer จะทาการประเม นผลความเข าใจของล กค า โดยให ล กค าทา Workshop คร งท 1 โดยม การให คาปร กษาระหว างทาแบบทดสอบ เม อล กค าทา Workshop เสร จแล ว ใหเก บ เอกสาร และ ป ดเคร องคอมพ วเตอร ให อย ในสภาพเร ยบร อย : ว นท 2 ของ หล งจากล กค าลงทะเบ ยนแล ว Implementer ดาเน น ซ งม ข นตอนด งน 1. เวลา น. Implementer ดาเน นตามตาราง 2. เวลา น. Implementer ดาเน นตามตาราง หล งจากอบรมเสร จ Implementer ดาเน นการด งน - จ ดเตร ยม Workshop คร งท 2 และให คาปร กษาระหว างทาแบบทดสอบ - จ ดเก บเอกสาร และ ป ดเคร องคอมพ วเตอร หล งจากล กค าทา Workshop เสร จ เร ยบร อยแล ว : ว นท 3 ของ หล งจากล กค าลงทะเบ ยนแล ว Implementer ดาเน น ซ งม ข นตอนด งน 1. เวลา น. Implementer ดาเน นตามตาราง 2. เวลา น. Implementer ดาเน นตามตาราง หล งจากอบรมเสร จ Implementer ดาเน นการด งน - จ ดเตร ยม Workshop คร งท 3 และให คาปร กษาระหว างทา Workshop - จ ดเก บเอกสาร และ ป ดเคร องคอมพ วเตอร หล งจากล กค าทา Workshop เสร จ เร ยบร อยแล ว : ว นท 4 ของ หล งจากล กค าลงทะเบ ยนแล ว Implementer ดาเน น ซ งม ข นตอนด งน 1. เวลา น. Implementer ดาเน นตามตาราง 2. เวลา น. Implementer ดาเน นตามตาราง หล งจากอบรมเสร จ Implementer ดาเน นการด งน - ให ล กค าทาข อสอบโปรแกรมท เข าอบรม ซ งเม อทาเสร จแล วให Implementer จดคะแนนท ล กค าทาได เพ อนาไปจ ดทา เอกสารป ด Job ส ง SP - ให ล กค าทาแบบประเม นผล (FR-IM-008) เพ อนาไปจ ดทาสร ปผล (FR-IM-009) 3. หล งจากท ล กค าจ ดทาข อสอบเสร จเร ยบร อยแล ว จะม พ ธ การมอบใบ Certificate โดย Implement Manager และถ ายร ปร วมก บว ทยากร โดยม ข นตอนการจ ดทาใบ Certificate ตามเอกสาร (FR-GN-008) หมายเหต 1. เอกสารท ป ด Job In House ส งแผนก SP ม ด งน - ใบป ด In House (FR-IM-018) - ใบรายช อผ เข าอบรม(FR-IM-006) - แบบสร ปผล (FR-IM-009) - แบบประเม นผล (FR-IM-008) 2. สาหร บแบบทดสอบ (Workshop ) แบบประเม นหล ง และแบบประเม นความพ งพอใจ ทางแผนก Implement จ ดเตร ยมใน ช นวางเอกสารตามว นท ทา(หน าต เอกสารของแผนกImplement)

14 Eff.. Date. Page. 14 Of ตรวจสอบจานวนแบบทดสอบ (Workshop) แบบประเม นหล ง และแบบประเม นความพ งพอใจ ว าม เพ ยงพอก บจานวนของล กค าในหร อไม

QUALITY PROCEDURE Doc. Name. การบร การฝ กอบรม

QUALITY PROCEDURE Doc. Name. การบร การฝ กอบรม QUALITY PROCEDURE Doc. Name. การบร การฝ กอบรม Doc. no. Rev. no. PROSOFT COMTECH CO., LTD. Eff. Date. Page. 1 of 7 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อเพ มประส ทธ ภาพในการอบรม ม การเตร ยมแผนการดาเน นงาน รวมถ งการว ดและประเม

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส 1-1 1.1 ร จ กระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส บทท 1 ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการจ ดการเอกสาร ข อม ล ทร พยากร

More information

WORK INSTRUCTION ว ธ การทางาน

WORK INSTRUCTION ว ธ การทางาน Eff.. Date. 14/10/05 Page. 1 Of 7 ล งช อผ จ ดทา... (ว ยะดา เพ งภ ญโญ) ว นท... 15/09/06 Support ล งช อผ ทบทวน... (จ ระศ กด ร กกล น ) ว นท... 15/09/06 MGR.Support ล งช อผ อน ม ต... ( อ จฉรา ส นทรพ น จ )

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART)

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) 1.การเข าส ระบบงาน ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารแผนงานและงบประมาณ(SMART) ร ปท 1.1 หน าจอการเข าส ระบบงานบร หารแผนงานและงบประมาณ ส าหร บผ ขอเบ กจ าย/ย มงบประมาณ ผ ใช งานระบบจะต องม username และรห สผ านเพ

More information

งานบร หารงานท วไป ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร

งานบร หารงานท วไป ค ม อปฏ บ ต งานบ คลากรประจาสาน กงานคณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร งานบร หารงานท วไป ในการบร หารงานของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ภาระงานบร หารงานท วไปของส าน กงาน คณบด ผ ปฏ บ ต งานต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร หารจ ดการ ภายในส าน กงานหร

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หล กเกณฑ การบร หารโครงการบร การว ชาการแก ส งคม กระบวนการในการบร หารโครงการ หล งจากท โครงการได

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล

การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล การพ ฒนาบ คลากรเพ อให ธ รก จ สปาไทยก าวไกลส สากล 1.1 การก าหนดค ณสมบ ต ของตาแหน ง 1.2 ว ธ การร บสม คร 1.3 จ ดทาค ม อกฎระเบ ยบว น ย 1.4 การปฐมน เทศ 1.5 การปฏ บ ต เม อพน กงานทาผ ด 5 = ก าหนดค ณสมบ ต ก าหนดให

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

Car Insurance system

Car Insurance system ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารงานประก นภ ยรถยนต Car Insurance system User manual Vol. 15.0.1 Pf-Software.Net (info@pf-software.net) lineid : pittaya.chumrus หน า 1 สารบ ญ หน าท 1. ข นตอนการท างาน 4 2. เร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค

โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. 1) การประปาส วนภ ม ภาค โครงการระบบจ ดการความเส ยงของ กปภ. ค ม อการใช งานระบบบร หารความเส ยง (User Manual Vol. ) การประปาส วนภ ม ภาค เวอร ช น.0. จ ดท าโดย บร ษ ท ย บอ นซอย จ าก ด บทน า โครงการระบบจ ดการความเส ยงของการประปาส วนภ

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School )

ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) ค ม อโปรแกรมบร หารงานสถานศ กษา MIS-SCHOOL (MIS-SCHOOL : Management Information System School ) สาหร บอาจารย ผ สอน/อาจารย ท ปร กษา(GRADE PROGRAM) ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย อ กษรพ ทยา ค ม อโปรแกรมบร

More information

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13. ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.30 15.30 น. ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช น 2 อาคารศ นย ภาษา

More information

ค ม อการใช งาน ระบบศ นย ข อม ลเล อกต ง

ค ม อการใช งาน ระบบศ นย ข อม ลเล อกต ง ค ม อการใช งาน ระบบศ นย ข อม ลเล อกต ง กระทรวงมหาดไทย บทน า เอกสารค ม อการใช งานเล มน ทาง ได จ ดท าข นเพ อ ประกอบการเร ยนร การใช งานระบบศ นย ข อม ลการเล อกต ง ของ ซ งเน อหาส วนใหญ จะเป นการใช งานระบบ ได

More information

ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR)

ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR) ระบบงบประมาณ พ สด การเง น และบ ญช กองท น โดยเกณฑ พ งร บ-พ งจ าย ล กษณะ 3 ม ต มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ฉบ บ ปร บปร ง ข นตอนการจ ดท าเอกสาร ค าขอซ อ (PR) เอกสารประกอบการใช งานระบบจ ดซ อ/จ ดจ าง ส าหร บ ผ ปฏ บ

More information

บทท 13 การส มมนา ส มมนา หมายถ ง การประช มเพ อแลกเปล ยนความร และความค ดเห นเพ อหาข อสร ปในเร องใดเร องหน ง ผล ของการส มมนาถ อเป นเพ ยงข อเสนอแนะ

บทท 13 การส มมนา ส มมนา หมายถ ง การประช มเพ อแลกเปล ยนความร และความค ดเห นเพ อหาข อสร ปในเร องใดเร องหน ง ผล ของการส มมนาถ อเป นเพ ยงข อเสนอแนะ บทท 13 การส มมนา ส มมนา หมายถ ง การประช มเพ อแลกเปล ยนความร และความค ดเห นเพ อหาข อสร ปในเร องใดเร องหน ง ผล ของการส มมนาถ อเป นเพ ยงข อเสนอแนะ จ ดม งหมายของการส มมนา 1. เพ อศ กษาประเด นต างๆของป ญหาน

More information

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง

หล กเกณฑ และเง อนไข ในการร บรอง i หล กเกณฑ และเง อนไข ออกคร งท : 1 หน า : 1/9 จ ดทาโดย : คณะกรรมการตรวจสอบภายในและประก นค ณภาพ ผ ทบทวน : (ลงช อ) (นายว บ ลย ส ขพ ล) ผ แทนฝ ายบร หาร ผ อน ม ต : (ลงช อ) (รองศาสตราจารย ดร. คณ ต เฉลยจรรยา)

More information

ค ม อการใช งานระบบส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงานและบร การอ เล กทรอน กส (e-service)

ค ม อการใช งานระบบส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงานและบร การอ เล กทรอน กส (e-service) สารบ ญ ภาพรวมของระบบส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงานและบร การ e service 2 ระบบส งเสร มการพ ฒนาฝ ม อแรงงานก บแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 5 การบ นท กข อม ลทะเบ ยนสถานประกอบก จการในส วนของ Back office 6 การขอความเห

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖ ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖ ค ม อระบบการจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส ส าหร บผ ร บบ าบ ด/ก าจ ด ค ม อการใช งาน ระบบการจ ดการว

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร

แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด QA 1 แนวปฏ บ ต ท ด ด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะสาธารณส ขศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนการปฏ บ ต ท ท าให หน วยงานประสบความส าเร จหร อน าไป ส ความเป นเล

More information

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส E-Document for windows user manual ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส การเข าส ระบบ... 3 หน าแรก (HOME)... 7 เมน การใช งาน... 9 ประเภทกล องเอกสารและการใช งาน... 28 กล องสร างเอกสาร (DOCUMENT BOX)...

More information

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail

ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail ค ม อสาหร บผ เร มต นใช งาน MSU Live Mail เคร อข ายไฮเทคเพ อการศ กษา ส การเร ยนร ท ท นสม ย จ ดทาโดย สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ขอต อนร บส MSU Live Mail MSU Live Mail ค อกล มของบร การออนไลน ท ไมโครซอฟท

More information