บทท 8 ระบบสารสนเทศสาน กงาน

Size: px
Start display at page:

Download "บทท 8 ระบบสารสนเทศสาน กงาน"

Transcription

1 บทท 8 ระบบสารสนเทศสาน กงาน

2 Outline ความหมายของระบบสารสนเทศสาน กงาน ประเภทของงานสาน กงาน ชน ดของระบบสารสนเทศสาน กงาน ประเภทของระบบสาน กงาน

3 บทนา ป จจ บ นเทคโนโลย คอมพ วเตอร เจร ญก าวหน าอย างมาก และม บทบาทสาค ญท จะช วยให การทางานของสาน กงานม ประส ทธ ภาพ ท นสม ยและบร การข อม ลข าวสารต างๆให ก บผ บร หาร เพ อช วยใน การต ดส นใจ และผ ปฏ บ ต งานฝ ายต างๆ ให เก ดประโยชน ส งส ด

4 ระบบสารสนเทศสาน กงาน ระบบสารสนเทศสาน กงาน (Office Information System) หมายถ ง ระบบท ใช เทคโนโลย สารสนเทศเข ามาช วยอานวยความ สะดวก และเพ มประส ทธ ภาพในการดาเน นงานในสาน กงาน ประเภทของงานสาน กงาน 1. การต ดส นใจ (Decision Making) ส วนใหญ เก ยวข องก บผ บร หาร ท ต องต ดส นใจแก ป ญหาอย างใดอย างหน ง จ งจาเป นท ต องจ ดการและ วางระบบในการรวบรวมและจ ดร ปแบบสารสนเทศให ง ายต อผ บร หาร

5 2. การจ ดการเอกสาร (Document Handling) เช น จดหมายเว ยน บ นท ก หร อคาส ง เป นต น ซ งต องม การจ ดทา ตรวจสอบ และร บผ ดชอบในการเก บร กษาและจ ดระบบให เร ยบร อย 3. การเก บร กษา (Storage) เป นการจ ดระบบรวบรวมข อม ล บ นท กต างๆ อย างถ กต องและ ปลอดภ ย พร อมท จะเร ยกกล บมาใช งานได อย างรวดเร วตามความต องการ 4. การจ ดเตร ยมข อม ล (Data Manipulation) เป นการจ ดเตร ยมข อม ลสาหร บการใช งาน ซ ง ต องอาศ ยบ คคลท ม ความร ความเข าใจ และความชานาญในงาน และสามารถจ ดร ปแบบของข อม ล ได อย างสอดคล องก บความต องการของป ญหา เพ อให ได ข อม ลท ม ประส ทธ ภาพ 5. การต ดต อส อสาร (Communication) การส อสาร การแลกเปล ยนข อม ล การต ดต อผ าน ส อต างๆ เช น โทรศ พท โทรสาร หร อไปรษณ ย อ เล กทรอน กส เป นต น

6 ชน ดของระบบสารสนเทศสาน กงาน

7 1. ระบบจ ดการทางด านเอกสาร (Document Management System) ม หน าท ในการจ ดการทางด านเอกสาร เช น การสร าง การ แก ไข การบ นท ก และการทาสาเนาเพ อจ ดส งไปย งฝ ายต างๆ แบ ง ออกเป น 5 ประเภท ได แก ช วยในงานด านการพ มพ เป นการนาร ปภาพต างๆ นการเก บร กษาข อม ลในหน วยความจาสารอง นการผล ตเอกสารซ ออกแบบเอกสารในร ปแบบต างๆ าๆ มาไว ในเอกสาร จดหมาย ก นออกมาหลายช ด เอกสารต างๆ เช น ซ งระบบน หน งส อ ซ งในป จจ บ นจะม เคร องทาสาเนาท เช อมเข าก บคอมพ วเตอร ได ซ โดยม ช ดคาส งสาหร บการประมวลภาษา งต องม การเก บร กษาของม ลอย างเป นระบบ จะช วยให การเก บบ นท กสารสนเทศท ม ล กษณะเป ใบโฆษณา แผ นพ บ ใบปล ว โดยใช โปรแกรมสาเร จร ป ท ช วยเพ มประส ทธ ภาพและ เพ อไม ให เก ดการส ญ นร ปภาพ เช น PageMaker, ประส ทธ ผลของการพ มพ งาน ต างๆ หาย การทาลายข อม ลโดยไม ต เป นไปด วยความสะดวก Indesign งใจ เช น รวดเร ว หร อการโจรกรรมข อม ล การจ ดร ปแบบงานพ มพ และเป นระบบรวมท การทาตาราง ซ งช วยให การกระจายข าวสารออกไปจากแหล งผล ตม งจะส งผลต อการดาเน นธ รก จได การจ ดเร ยงหน า การจ ดทาสารบ ญ และการ ตรวจสอบคาผ ด ประส ทธ ภาพข นด วย เป นต น จ งทาให การออกเอกสารเป นไปอย างม ค ณภาพ รวดเร ว ถ กต อง และเป นม ออาช พข น

8 ระบบสารสนเทศสาน กงาน (ต อ) 2. ระบบการส งข าวสาร (Message Handing System) เป นระบบท ถ กพ ฒนามาเพ อควบค มงานทางด านการส งผ าน ข าวสารภายในและภายนอกสาน กงาน ประกอบด วย 3 ร ปแบบ อานวยความสะดวก จะเหม อนก บ หร อเคร องแฟกซ (FAX) รวดเร ว แต ต างก นท เป นการส งข าวสารด วยเส ยง ช วยในการส งข อม ลข าวสาร และไม ส นเปล องในการทางานในสาน กงาน ซ งประกอบด วยข อความและร ปภาพบนกระดาษไปส โดยอาศ ยอ ปกรณ ท ทาหน าท ในการแปลง ส ญญาณ อ กปลายทางท ต องการอยางรวดเร วและม ค ณภาพ เส ยงให เป นส ญญาณด จ ตอล ส งผ านทางสายโทรศ พท เม อถ งปลายทางเส ยงก จะถ กแปลงจากส ญญาณ ด จ ตอลให เป นส ญญาณเส ยงเพ อนาไปใช

9 3. ระบบประช มทางไกล (Teleconferencing System) เป นระบบท ช วยให ผ เข าร วมประช มสามารถท จะพ ดค ยหร อ ประช มก นได โดยไม จาเป นต องอย ท เด ยวก น หร ออย ในห องท ประช ม แบ งออกเป น 5 ประเภท เป นระบบการประช มท ผ เข าร วมประช มสามารถมองเห นหน าและได ย นเส ยงของฝ เป นการสร างการออกอากาศรายการโทรท ศน ภายในองค การ เป นระบบการประช มท ผ เข าร วมประช มสามารถท จะได ย นเส ยงของผ ร วมประช ม นระบบท นาเอาระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เข ามาใช ในการพ ดค ย นระบบท อานวยความสะดวกในการปฏ บ ต งานพ นท ห างไกล ซ งอาจจะเป โดยการเช อมต อคอมพ วเตอร เข าส ซ งจะทาให ผ เข าร วมประช มสามารถพ ดค ยก น นการถ ายทอดสด ายตรงข ามได และสามารถพ ดโต ตอบก นได การบ นท กเทป ทาให เหม อนก บได ระบบเคร อข าย เพ อให น งพ ดค ยอย คนในองค การได ร บทราบ ของสาน กงาน เหม อนก บโทรศ พท และระหว างท ม การประช มผ เข าร วมประช มก สามารถใช เคร องคอมพ วเตอร ในการคานวณประมวลผลหร อพ มพ ในห องเด ยวก น ซ จะช วยให ไม ต องเส ยเวลาในการเด นทางมาสาน กงาน หร อแลกเปล ยนข อม ลระหว างก น ด งน นจะต องม การศ กษา พ ฒนา ตรวจสอบ รายงานเพ อเสนอให ก บท ประช มได ในท นท และควบค มการทางานระยะไกล เพ อให สามารถประเม นผลงานและกาหนดผลตอบแทนท เหมาะสมก บผลงานได

10 4. ระบบสน บสน นงานในสาน กงาน (Office Support System) เป นระบบท ช วยเพ มประส ทธ ภาพในการจ ดเตร ยมการนาเสนองาน เป นระบบท นาคอมพ วเตอร มาช วยในการออกแบบ นระบบท ถ กพ ฒนาข นระบบท ช วยให ผ ใช สามารถจ ดการก บตารางเวลา นระบบการเผยแพร ข าวสารทางอ เล กทรอน กส ภายในองค การผ านระบบเคร อข ายคอมพ วเตอร เพ อกระจายและ นเพ อท จะสน บสน นให พน กงานสามารถใช อ ปกรณ หร อช ดคาส งท ช วยอานวยความสะดวก ซ งสามารถออกแบบภาพเสม อนจร งและทดสอบผลงานบน จดบ นท ก และรายช อ ซ งผ ใช สามารถท จะนาเสนอข อม ล ตลอดจนเลขหมายโทรศ พท ของบ คคลท และร ปภาพ ในองค การร วมก น อย างสอดคล องก น เก ยวข องอย างม ประส ทธ ภาพ หน าจอคอมพ วเตอร ได แลกเปล ยนข อม ลข าวสารภายในหน วยงาน เช น , เช น Word กระดาษบ นท ก, processing, Fax แฟ มนามบ ตร, และ Voice นาฬ กา, Mail เป นต น เคร องค ดเลข, ปฏ ท น

11 ประเภทของระบบสาน กงาน แบ งเป น 3 ชน ดค อ 1. สาน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) อาศ ยหล กการการรวมเอาเทคโนโลย ต างๆ เข ามาอย ในระบบ เด ยวก น เพ อให เช อมต อส มพ นธ ก นได เช น ระบบคอมพ วเตอร ระบบเคร อข ายและการส อสาร ระบบการจ ดการข อม ล และระบบ การจ ดเก บเอกสาร ซ งจะช วยให ประหย ดเวลาในการทางาน และ เพ มประส ทธ ภาพให ก บบ คลากรในการปฏ บ ต งานได

12 ประโยชน ของสาน กงานอ ตโนม ต 1. เพ มความรวดเร ว และท นต อความต องการ 2. ข อม ลม ความถ กต องแม นยา และสามารถตรวจสอบได ง าย เก บบ นท กและนาข อม ลมาใช ใหม ได ตลอดเวลา 3. ประหย ดค าใช จ าย 4. เพ มประส ทธ ภาพในการต ดต อส อสาร การเผยแพร ข อม ล ท งในระยะใกล และระยะไกล 5. สร างความเข าใจในระหว างผ ปฏ บ ต การด วยก น 6. ลดปร มาณงานด านเอกสาร 7. สามารถขยายงานให กว างขวางท วถ งท กส วนในองค การ

13 ระบบท ใช ในสาน กงานอ ตโนม ต 1. ระบบการบ นท กและการส บค นข อม ลด วยอ เล กทรอน กส ทาการเก บข อม ลข าวสารท กอย าง อย ในแฟ มข อม ลซ งจะอย ในร ปแบบอ เล กทรอน กส ซ งจะทาให การค นหาข อม ลสามารถท กระทาได ง ายและรวดเร ว 2. ระบบการส งข อม ลข าวสารผ านส ออ เล กทรอน กส ทาการส งข อม ลข าวสารด วยระบบ อ เล กทรอน กส ไปย งส วนท ต องการได ท นท สามารถเร ยกด ข อม ลได ท กท ท กเวลาท ต องการ ย ง บ นท กรายละเอ ยดในการส งว า ส งไปให ใคร เม อใด และม การตอบร บหร อไม 3. ระบบการจ ดการร ปแบบเอกสารด วยระบบประมวลผลคา 4. การจ ดการระบบสาน กงานด วยซอฟต แวร ใช ซอฟต แวร เข ามาช วยจ ดการงานสาน กงานให ม ประส ทธ ภาพ เช นการจ ดตารางการทางาน การกาหนดเวลาการประช มและการน ดหมาย ซ ง สามารถเล อกใช ซอฟต แวร ให เหมาะสมก บงานท ต องการได 5. การส อสารด วยเส ยงและภาพเคล อนไหวผ านระบบอ เล กทรอน กส ส งข อม ลเป นเส ยงหร อ การภาพเคล อนไหวผ านระบบอ เล กทรอน กส ได เช นระบบการฝากข อความเป นระบบเส ยง

14 2. สาน กงานรวม (The Integrated Office) เป นการนาเอาอ ปกรณ ทางด านคอมพ วเตอร อ ปกรณ ทางด าน การส อสาร และโปรแกรมท เก ยวข องในการทางานมาทางาน ร วมก น ซ งโปรแกรมท เก ยวข องจะเป นโปรแกรมท ช วยในการ ประสานงาน รวมถ งโปรแกรมประย กต ต างๆ ต วอย างเช น บร ษ ทไมโครซอฟต ได ม การรวมโปรแกรม สาเร จร ปสาน กงานเข าไว โดยก น โดยโปรแกรมแต ละต วสามารถท จะส งผ านข อม ลหร อใช ข อม ลร วมก นได โดยพน กงานอาจจะทาการ คานวณข อม ล ทากราฟ และว เคราะห ข อม ลโดยอาศ ยโปรแกรม MS. Excel และทาการส งผ านข อม ลท ได ไปใส ไว ในเอกสารผ าน

15 3. สาน กงานในอนาคต (The Office of the Future) เป นการรวมเอาสาน กงานให มาอย รวมก นด วยการอาศ ยระบบเคร อข าย และไม คาน งถ ง ผล ตภ ณฑ ท งฮาร ดแวร ซอฟต แวร และร ปแบบของการต ดต อส อสารของหลายผ ผล ตหร อผ ขายมา เช อมก น ต วอย างเช น การใช เคร องคอมพ วเตอร ขนาดใหญ ต อเข าก บเคร อข ายหล กบร ษ ท และม ต วเช อมเคร อข ายเล ก โดยท Network server จะทาหน าท เป นเคร อข ายเฉพาะท สาหร บกล ม ใน เคร อข ายน ก ม อ ปกรณ สาน กงานหลายส งต อเช อมก น เช น เคร องคอมพ วเตอร ต งโต ะ เคร องสแกน ภาพ เคร องโทรสาร และโทรศ พท ไปรษณ ย เส ยง โดยในเคร อข ายน ก ม ฐานข อม ลสาหร บกล ม และใน เคร อข ายย งต อเช อมอ ปกรณ ส งอานวยความสะดวก การประช มทางไกลโดยอาศ ยดาวเท ยมม ระบบ ถ ายสาเนาอ จฉร ยะ เพ อถ ายสาเนาเอกสารในปร มาณมากและต องการความรวดเร ว นอกจากน นย ง ม ต วเช อม ในการให บร การเก ยวก บสารสนเทศทางอ เล กทรอน กส ไปรษณ ย อ เล กทรอน กส สาธารณะ เคร อข ายโทรสาร กลย ทธ การเช อมระบบการจ ดการสารสนเทศของบร ษ ท โดย สารสนเทศหร อข อม ลจะถ กเก บไว ท หน วยเก บข อม ลถาวร

16 คาถาม

E-Office ร ปแบบการดาเน นการเพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน ธว ช ร ตนมนตร *

E-Office ร ปแบบการดาเน นการเพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน ธว ช ร ตนมนตร * E-Office ร ปแบบการดาเน นการเพ อลดข นตอนการปฏ บ ต งาน ธว ช ร ตนมนตร * ในย คน ไม ว าอะไรๆ ก ข นต นด วย e ท งน น ต วอย างเช น การท าธ รกรรมการเง นของธนาคาร โดยธนาคาร แต ละธนาคารจะแข งข นก นให บร การเพ อให

More information

บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา

บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา 1 บทว เคราะห การทางานของนายต ณณ ส วรรณค ร สาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา เร อง การจ ดเก บเอกสารสาขาว ชาว ทยาศาสตร การก ฬา ในการทางานย คเทคโนโลย ท ท นสม ย โดยม ว ว ฒนาการของระบบการผล ตเอกสารเร มจากการใช เคร

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร

การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร การบร หารงานเอกสาร การจ ดเก บเอกสาร องค ประกอบในการจ ดเก บเอกสาร ประการแรก ได บ คคลท ม ความร ในการจ ดเก บ เอกสารและม ความชานาญในการจ ดเก บ ประการท สอง ได แก ม ระบบในการจ ดเก บท สอดคล องก บล กษณะและจานวนของเอกสาร

More information

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ หน วยท 7 คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ สาระการเร ยนร 1. ความสาค ญและองค ประกอบของคอมพ วเตอร 2. การใช คอมพ วเตอร ในการปฏ บ ต งานสารบรรณ 3. ประโยชน ของคอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ 4. ป ญหาและอ ปสรรคในการใช คอมพ วเตอร

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา

บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา 1 บทท 1 บทน า 1.1 ท มาและความส าค ญของป ญหา โครงการก อสร างในป จจ บ น ได ประสบป ญหาทางด านการบร หารจ ดการข อม ล ไม ว า จะเป นการรวบรวมข อม ล การจ ดเก บข อม ล และการแลกเปล ยนส อสารข อม ล ท งภายในและ ภายนอกองค

More information

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร

การใช ระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร เอกสารนา การส มมนาเช งปฏ บ ต การ การปร บปร งกระบวนงานสายงานสารบรรณ ประจาป ๒๕๕๘ ห วข อส มมนาท ๑ เร อง การพ ฒนาระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ในกองท พบกแบบครบวงจร ------------------------------------ ๑. หล

More information

คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ

คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ เอกสารเสร มความร ห วข อส มมนาท ๑ คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณ ------------------------------------------------------- คอมพ วเตอร ก บงานสารบรรณม ความส าค ญมาก เน องจากป จจ บ นน คอมพ วเตอร เข ามา ม บทบาทในการปฏ

More information

บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ

บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ บทท 2 คอมพ วเตอร ก บงานธ รก จ จากสภาพเศรษฐก จในป จจ บ นน จะพบว าธ รก จม การแข งข นการส งมาก ต องอาศ ยว ธ การและกล ย ทธ ต าง ๆ มากมายเพ อให ธ รก จอย รอด ต องม การวางแผนการด าเน นงานอย างด ร จ กความต องการของ

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

1. เพ อสร างส อความร ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ด วยแผ นพ บ 2. เพ อการนาส อแผ นพ บใช ประโยชน ในสาน กงานและองค กร 3. เพ อศ กษาระบบสาน กงานอ ตโนม ต

1. เพ อสร างส อความร ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ด วยแผ นพ บ 2. เพ อการนาส อแผ นพ บใช ประโยชน ในสาน กงานและองค กร 3. เพ อศ กษาระบบสาน กงานอ ตโนม ต 1 บทท 1 บทน า ความเป นมาของโครงการ ป จจ บ นเทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในช ว ตประจาว นของแต ละบ คคลเป นอย างมาก ซ งม ความจาเป นในการท จะนาส งเหล าน เข ามาเพราะเน องจากว าเทคโนโลย ค อการส อสารท เข าถ งก นได

More information

Office Automation. Techno ระบบบร หารจ ดการสำน กงานอ ตโนม ต

Office Automation. Techno ระบบบร หารจ ดการสำน กงานอ ตโนม ต Office Automation ระบบบร หารจ ดการ ค ณบ รณะศ กด มาดหมาย กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม e-mail: buranasak_dip@hotmail.com ส บเน องจากบทความฉบ บท แล ว คงทำให ผ อ านเข าใจถ งประโยชน ของเทคโนโลย สารสนเทศท องค การต

More information

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน

ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน ใบความร หน วยท 3 เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศน าเสนองาน มาตรฐาน / ต วช ว ด มาตรฐาน ง 3.1 เข าใจ เห นค ณค า และใช กระบวนการเทคโนโลย สารสนเทศ ในการส บค นข อม ล การเร ยนร การส อสาร การแก ป ญหา การทางาน และอาช

More information

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล

ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล ใบความร ท 1.2 เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด

More information

เร อง การจ ดการฐานข อม ล

เร อง การจ ดการฐานข อม ล เร อง การจ ดการฐานข อม ล การจ ดการฐานข อม ล หมายถ ง การจ ดการข อม ลร ปแบบหน ง ท ม การจ ดเก บท งค าข อม ลพร อม โครงสร างข อม ลไว ด วยก น โดยจ ดเก บข อม ลท จ าเป นท งหมดขององค กรไว ในแหล งเด ยว เพ อการใช

More information

หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย

หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย 6 หน วยท 1 ความหมายของระบบเคร อข าย แบบทดสอบก อนเร ยน หน วยท 1 จ ดประสงค เพ อต องการว ดความร พ นฐานของผ เร ยน เร องความหมายของระบบเคร อข าย คาช แจง ให น กเร ยนเล อกคาตอบท

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการศ กษาค นคว าแบบอ สระเร อง การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ส าหร บการเสนอ ห วข อ-การขอสอบว ทยาน พนธ หร อการค นคว าแบบอ สระ บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ผ ศ กษาพบว

More information

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร

หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร หน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 2 ห วข อเร องการสอน/การเร ยนร แผนบร หารการสอนประจาหน วยท 1 ความร เก ยวก บโปรแกรมเพ องานเอกสาร 1. ความหมายและความสาค ญของเอกสาร 2. ความหมายของโปรแกรมเพ องานเอกสาร

More information

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001

อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 อาช วศ กษาจ งหว ดส งห บ ร ข อสอบต วเพ อซ อมสอบ Pre,V - NET ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ รห ส 2001 0001 1. คาอธ บายรายว ชา ศ กษาและปฏ บ ต การใช คอมพ วเตอร และระบบสารสนเทศเพ องานอาช พเบ องต น การต ดต งเคร

More information

๑. ช อเร อง ฐานข อม ลรายงานการประช มของคณะกรรมาธ การสาม ญในร ปแผ นซ ด (CD ROM)

๑. ช อเร อง ฐานข อม ลรายงานการประช มของคณะกรรมาธ การสาม ญในร ปแผ นซ ด (CD ROM) เค าโครง ข อเสนอแนวค ดการปร บปร งหร อพ ฒนางาน ต าแหน งประเภทว ชาการ ของนางสาวมาณร กา จ นทาโภ ป จจ บ นด ารงต าแหน ง ว ทยากร ประเภทว ชาการ ระด บปฏ บ ต การ เพ อแต งต งให ด ารงต าแหน งระด บช านาญการ ๑. ช อเร

More information

ระบบสารสนเทศ (Information System)

ระบบสารสนเทศ (Information System) ระบบสารสนเทศ (Information System) ระบบสารสนเทศส าน กงาน (Office Information System : OIS) บส452 ระบบส าน กงานอ ตโนม ต ในห องสม ดและศ นย สารสนเทศ อ. แววตา เตชาทว วรรณ 18 ม ถ นายน 2550 เป นการน าเทคโนโลย

More information

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต

ซอฟต แวร ได เป น 2 ประเภท 1. ซอฟต แวร ระบบ 2. ซอฟต แวร ประย กต ซอฟต แวร (SOFTWARE) หมายถ ง ช ด คาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ซอฟต แวร จ งหมายถ ง ลาด บ ข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยคาส งของคอมพ วเตอร คาส งเหล าน เร ยงก นเป นโปรแกรม คอมพ วเตอร จาก ท

More information

บทท 8 ซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร

บทท 8 ซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร 8.1 ความหมายและความส าค ญของซอฟแวร ความหมายของซอฟต แวร บทท 8 ซอฟต แวร ซอฟต แวร (software) หมายถ ง ช ดคาส งหร อโปรแกรมท ใช ส งงานให คอมพ วเตอร ทางาน ตามลาด บข นตอนการทางานท เข ยนข นด วยภาษาของคอมพ วเตอร

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

การบร หารจ ดการภาคร ฐ : ร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e Government)

การบร หารจ ดการภาคร ฐ : ร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e Government) Academic Focus เมษายน 2558 สารบ ญ บทน า 1 ความเป นมาของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 2 น ยามของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 2 หล กการของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 3 ประเภทของการให บร การของร ฐบาลอ เล กทรอน กส 4 ระด บการให บร การของร

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546

เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 เอกสารประกอบการสอน ว ชาโปรแกรมส าเร จร ปในงานอาช พ รห สว ชา 3000-0201 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 256 โดย นางสวรรญา น ระโส คร ช านาญการ คศ.2 2 แผนกสาม ญ ส มพ นธ ว ทยาล ยเทคน คนครศร ธรรมราช

More information

บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ

บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ บทท 2 การจ ดเก บและการค นค นสารน เทศ ในสภาพการณ ป จจ บ นสารน เทศม ความส าค ญมากย งข น ท าให ม การผล ตสารน เทศ ออกมาในร ปแบบต างๆ มากมาย สารน เทศท เพ มมากข นเหล าน ท าให ผ ใช สารน เทศไม สามารถ ควบค มหร

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operating Procedure : SOP) 2) หน วยงาน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ

More information