ระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) ระบบคด จราจร

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) ระบบคด จราจร"

Transcription

1 ค ม อการบ นท กคด จราจร ระบบสารสนเทศ ตร. (POLIS) ระบบคด จราจร

2 1 การบ นท กข อม ลคด จราจร การเร ยกใช โปรแกรม ระบบคด จราจร >> บ นท กข อม ลระบบคด จราจร >> บ นท ก/แก ไข ร บคาร องท กข >> บ นท กแก ไข ร บคาร องท กข / จ บก มผ ต องหาเพ มเต ม/ผลคด โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ

3 กรอกรายละเอ ยดต างๆ แบ งออกเป น 3 ส วน ด งน รายละเอ ยดส วนท 1 (ต วอ กษรส แดง ต องบ นท กรายละเอ ยดให ครบถ วน) พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ด งน เลขคด ท จร. (เลขคด ท จร. โปรแกรมจะสร างให โดยอ ตโนม ต ถ าต องการแก ไขเลขคด ให พ มพ เลขคด ท ต องการบ นท ก) พน กงานสอบสวน ว นท ร บคาร องท กข ว นท เก ดเหต เวลา ป.จ.ว ข อ

4 3 การบ นท กข อม ลล กษณะท เก ดเหต o คล กป ม ล กษณะท เก ดเหต โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o เล อกคล ก ท หน าช องล กษณะท เก ดเหต ท ต องการ หร อถ าเล อก คล ก อ นๆ พ มพ ข อความท ต องการ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล การบ นท กข อม ลข อหา o คล กป ม ข อหา โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o เล อกคล ก ท หน าช องข อหา ท ต องการ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล ก ข อม ล การบ นท กข อม ลสถานท เก ดเหต o คล กป ม สถานท เก ดเหต โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ ช อสถานท เก ดเหต ซอย แยก ถนน กม.ท ต./อ./จว. คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล

5 4 การบ นท กข อม ลผ ร องท กข o คล กป ม ผ ร องท กข โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o คล กเล อกเป นผ เส ยหาย หร อเป นเจ าพน กงานตารวจ o พ มพ ช อพน กงานสอบสวน คล กป ม ตกลง เพ อบ นท ก หร อ คล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล เม อบ นท กรายละเอ ยดในส วนท 1 ครบแล ว ให ทาการจ ดเก บข อม ล โดยคล กป ม จ งจะสามารถบ นท ก รายละเอ ยดในส วนท 2 และ 3 ได รายละเอ ยดส วนท 2 (ต วอ กษรส แดง ต องบ นท กรายละเอ ยดให ครบถ วน) การบ นท กข อม ลบร เวณท เก ดเหต o คล กป ม บร เวณท เก ดเหต โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o เล อกคล ก ท หน าช องบร เวณท เก ดเหต ท ต องการ หร อถ าเล อก คล ก อ นๆ พ มพ ข อความท ต องการ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล

6 5 การบ นท กข อม ลจ ดเก ดเหต o คล กป ม จ ดเก ดเหต โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o เล อกคล ก ท หน าช องจ ดเก ดเหต ท ต องการ หร อถ าเล อก คล ก อ นๆ พ มพ ข อความท ต องการ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท ก หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล การบ นท กข อม ลสาเหต จากบ คคล o คล กป ม สาเหต จากบ คคล โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o เล อกคล ก ท หน าช องสาเหต จากบ คคล ท ต องการ หร อถ าเล อก คล ก อ นๆ พ มพ ข อความท ต องการ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล การบ นท กข อม ลสาเหต จากอ ปกรณ o คล กป ม สาเหต จากอ ปกรณ โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ

7 6 o เล อกคล ก ท หน าช องสาเหต จากอ ปกรณ ท ต องการ หร อถ าเล อก คล ก อ นๆ พ มพ ข อความท ต องการ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล การบ นท กข อม ลสาเหต จากส งแวดล อม o คล กป ม สาเหต จากส งแวดล อม โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o เล อกคล ก ท หน าช องจ ดเก ดเสาเหต จากส งแวดล อม ท ต องการ หร อถ าเล อก คล ก อ นๆ ให พ มพ ข อความท ต องการ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล การบ นท กข อม ลพฤต กรรมแห งคด o คล กป ม พฤต กรรมแห งคด โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดพฤต การณ แห งคด และความเส ยหายท ได ร บ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล ก ป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล

8 7 รายละเอ ยดส วนท 3 การบ นท กรายละเอ ยดในส วนท 3 o การเพ มข อม ล ให คล กป ม ด านขวาของตาราง o การลบข อม ล ให เล อกรายการท จะลบโดย คล ก ท หน ารายการ แล วคล กป ม ด านขวาของตาราง o การแก ไข ให คล กท รายการในตารางของข อม ลท ต องการแก ไข การบ นท กข อม ลรายละเอ ยดผ ข บช /รถ ข อม ลรายละเอ ยดผ เส ยหาย(ท ไม ใช ผ ข บข ) และ ข อม ลพน กงานสอบสวน ร วม โดยการคล กป ม โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ

9 8 หน าจอบ นท กข อม ลรายละเอ ยดผ ข บข / รถ การพ มพ รายเอ ยดต างๆ แบ งออกเป น 3 ส วน ด งน

10 9 รายละเอ ยดส วนท 1 พ มพ รายละเอ ยดบ คคล เช น สถานะทางคด ผ ข บข เป น เลขประจาต วประชาชน เพศ คานาหน าช อ ช อ-สก ล ว น/ เด อน/ป เก ด อาย เช อชาต ส ญชาต จ งหว ด บ ตรอ น/เอกสารอ น ให ได ข อม ลรายละเอ ยดมากท ส ด o การตรวจสอบรายละเอ ยดบ คคล หากทราบเลข 13 หล ก พ มพ เลข 13 หล ก แล วคล กป ม ระบบฯ จะนาข อม ลจากทะเบ ยนราษฎร มาบ นท กในระบบฯ ในส วน รายละเอ ยดบ คคล โดยอ ตโนม ต o หากตรวจเลขประจาต วประชาชน ไม ได หร อช ามากให พ พม รายละเอ ยดบ คคลโดยไม ต องคล กป มตรวจ เลขประจาต วประชาชน แล วตรวจสอบความถ กต องของข อม ลให ครบถ วน รายละเอ ยดส วนท 2 การบ นท กรายละเอ ยดหมายจ บ o หากม หมายจ บให พ พม เลขท หมายจ บ, ว น/เด อน/ป ท ออกหมายจ บ และ ศาลท ส งให ออกหมายจ บ เพ อ หน วยงานอ น ๆ สามารถตรวจสอบหมายจ บได (ระบบฯจะเต อนให ทราบโดยไม ต องรอ ทว./สพฐ. ประกาศหมาย) o การจ ดเก บเอกสารหมายจ บ โดยนาเอาเอกสารหมายจ บไป Scan เก บไว ในร ปแบบ PDF แล วคล กป ม โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ

11 10 o เล อกไฟล ท Scan ไว คล กป ม Open คล กป ม บ นท ก (เม อบ นท กข อม ลเร ยบร อยแล วจะสามารถ ตรวจสอบข อม ลจากระบบส บสวนสอบสวนคด อาญาได ) การบ นท กรายละเอ ยด จ บก มได o ในรายท ม หมายจ บ หากม การ จ บก มได ให ร บบ นท ก ว น/เด อน/ป ท จ บก ม หน วยท จ บก ม ผ จ บก ม สถานท จ บก ม ให ครบถ วน ท นท รายละเอ ยดส วนท 3 บ นท กรายละเอ ยดต างๆ ให ได ข อม ลมากท ส ด เช น ใบอน ญาตข บข, ประเภทใบอน ญาตข บรถ,ใบข บข เลขท, ทะเบ ยนรถ,จ งหว ด,ย ห อ,ประเภทรถ,รายละเอ ยดความเส ยหายของผ ข บข การตรวจสอบใบอน ญาตข บข o พ มพ ประเภทใบอน ญาตข บรถ และ ใบอน ญาตข บข เลขท o คล กป ม ตรวจสอบใบอน ญาตข บข ระบบฯจะนาข อม ลจากกรมการขนส งมาบ นท กในระบบฯ โดย อ ตโนม ต การตรวจสอบทะเบ ยนรถ o พ มพ ทะเบ ยนรถ จ งหว ด และย ห อ คล กป ม ตรวจสอบทะเบ ยนรถ ระบบฯ จะนาข อม ลจากกรมการขนส ง มาบ นท กในระบบฯ โดยอ ตโนม ต \ การบ นท กผลคด o ต องบ นท กข อม ลส วนอ นให เร ยบร อยก อน โปรแกรมจะแสดง ป ม บ นท กผลคด จ งจะสามารถบ นท ก รายละเอ ยดผลคด ได คล กป ม โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ

12 11 o การบ นท กรายระเอ ยดต างๆของการบ นท กผลคด ด งน ข อม ลการพ กใช /เพ กถอน/ต ดคะแนน ช นพน กงาน สอบสวน ช นอ ยการ และช นศาลช นต น ข อม ลการพ กใช /เพ กถอน/ต ดคะแนน o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ได ข อม ลมากท ส ด เช น เลขบ ตรประจาต วประชาชน ช อ ช อ-สก ล ประเภทรถ, ใบอน ญาตข บข, ประเภทใบอน ญาตข บรถ,ใบข บข เลขท,ท อย,จ งหว ด,อาเภอ,สถานะใบอน ญาต,ข อหา ท ส งต ดคะแนน o การตรวจสอบใบอน ญาตข บข พ มพ ประเภทใบอน ญาตข บรถ และ ใบอน ญาตข บข เลขท คล กป ม ตรวจสอบใบอน ญาตข บข ระบบฯจะนาข อม ลจากกรมการขนส งมาบ นท กในระบบฯ โดย อ ตโนม ต

13 12 ช นพน กงานสอบสวน ช นอ ยการ o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ได ข อม ลมากท ส ด เช น ดาเน นคด ค าปร บ,ใบเสร จ,เลขท, คด เปร ยบเท ยบปร บ ท,ลงว นท,ส งฟ อง,ส งไม ฟ อง,งดการสอบสวน,เสนอสานวนให อ ยการตามหน งส อท,ลงว นท o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ได ข อม ลมากท ส ด เช น ส งฟ อง,ส งไม ฟ อง,งดการสอบสวน,ตามหน งส อท ลง ว นท ช นศาลช นต น o พ พม รายละเอ ยดต างๆ ให ได ข อม ลมากท ส ด เช น ช อศาล,คด หมายเลขดาท,คด หมายเลขแดงท,ว น/ เด อน/ป ท พ พากษา,ลงโทษ,ยกฟ อง,คาพ พากษา

14 13 หน าจอบ นท กข อม ลรายละเอ ยดผ เส ยหาย(ท ไม ใช ผ ข บข ) พ มพ รายละเอ ยดบ คคล เช น สถานะทางคด ผ ข บข เป น เลขประจาต วประชาชน เพศ คานาหน าช อ ช อ-สก ล ว น/ อาย เช อชาต ส ญชาต จ งหว ด บ ตรอ น/เอกสารอ น ความเส ยหายของผ เส ยหาย o การตรวจสอบรายละเอ ยดบ คคล หากทราบเลข 13 หล ก พ มพ เลข 13 หล กแล ว คล กป ม ระบบฯจะนาข อม ลทะเบ ยนราษฎร จากกรมการปกครองมาบ นท กใน ระบบฯโดยอ ตโนม ต o หากตรวจเลขประจาต วประชาชน ไม ได หร อช ามาก ให พ มพ รายละเอ ยดบ คคลโดยไม ต องคล กป มตรวจ เลขประจาต วประชาชน o บ นท กความเส ยหายของผ เส ยหายเร ยบร อยแล ว คล กป ม เพ อทาการจ ดเก บข อม ล หน าจอบ นท กข อม ลรายละเอ ยดผ เส ยหาย(ท ไม ใช ผ ข บข ) กรณ ท เป นพน กงานสอบสวนร วม

15 14 o พ มพ ช อพน กงานสอบสวน หร อ เลข 13 หล ก คล กป ม โปรแกรมจะแสดงข อม ลพน กงานสอบสวน ท ทาการบ นท กไว ในระบบคด อาญามาบ นท กโดยอ ตโนม ต หากไม ได ทาการบ นท กข อม ลไว จะไม ปรากฎ ช อพน กงานสอบสวนท ต องการ ถ าพน กงานสวบสวนร วมม มากกว า 1 ราย คล กป ม เพ อเพ ม รายการถ ดไป และคล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล การแก ไขข อม ลคด จราจร บ นท กข อม ลระบบคด จราจร >> บ นท ก/แก ไข ร บคาร องท กข >> บ นท กแก ไข ร บคาร องท กข /จ บก มผ ต องหา เพ มเต ม/ผลคด โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ ป มค นหา คล กป ม เพ อค นหาข อม ลท ต องการแก ไข โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ พ มพ รายละเอ ยด เลขคด ท จร. ป พ.ศ. ท ต องการแก ไข หร อพน กงานสอบสวนเจ าของคด ท ต องการแก ไข

16 15 คล กป ม เพ อค นหาข อม ลท ต องการ โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ คล กรายการท ต องการแก ไข o การเพ มข อม ล โดยคล กป ม ด านขวาของตาราง o การลบข อม ล ให เล อกรายการท จะลบโดย คล ก ท หน ารายการ แล วคล กป ม ด านขวาของตาราง คล กเล อกรายการต องการ เพ อแก ไขรายละเอ ยดข อม ลคด จราจร โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ o เม อแก ไขรายละเอ ยดข อม ลคด จราจรท ต องการเร ยบร อยแล ว o คล กป ม เพ อจ ดเก บข อม ลท ดาเน นการแก ไขเร ยบร อยแล ว

17 16 การบ นท กข อม ลถอนหมายจ บ (ใช รห สผ ใช และรห สผ านของ ผกก., สวญ. หร อ ห วหน าสถาน ตารวจเท าน น) การเร ยกใช โปรแกรม ระบบคด จราจร >> บ นท กข อม ลระบบคด จราจร >> บ นท ก/แก ไข ข อม ลหมายจ บ >> บ นท กข อม ลถอนหมายจ บ โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ o การแก ไขข อม ล/ลบข อม ลผ ต องหา หร อการถอนหมายจ บให เป นอานาจหน าท ความร บผ ดชอบของ ผกก./ ห วหน าสถาน เท าน น หร อผ ได ร บมอบหมาย ตามหน งส อ ตร.ท ๐๐๓๓.๔๓/๔๔๘๐ ลงว นท ๒๓ พฤศจ กายน ๒๕๕๓

18 o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ เช น เลขคด ท, ป พ.ศ., เลขประจาต วประชาชน หร อ ช อ-นามสก ลของผ กระทาผ ด o คล ก เล อก ย งไม ได ถอนหมายจ บ หร อ ท งหมด และเล อกหมายจาก คด จราจร o คล กป ม เพ อค นหาข อม ลท ต องการ โปรแกรมจะปรากฏหน าด งภาพ 17 คล กท รายการเพ อเข าไปกรอกข อม ล o คล กเล อกรายการท ต องการเพ อเข าไปพ มพ ข อม ล โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ บ นท ก

19 o คล ก หล งถอนหมายจ บ o โปรแกรมจะแสดง ว น/เด อน/ป ท จ บก ม,หน วยจ บก ม, ผ จ บก ม โดยอ ตโนม ต o พ มพ รายละเอ ยดต างๆด งน ว น/เด อน/ป ท ทาการถอนหมายจ บ, สาเหต ถอนหมายจ บ หากไม ม ข อความให เล อกคล กสาเหต อ นๆ เม อพ มพ ข อม ลเร ยบร อยแล ว o คล กป ม เพ อจ ดเก บข อม ล 18

20 19 การบ นท กข อม ลควบค มผ ต องหา การเร ยกใช โปรแกรม ระบบคด จราจร >> บ นท กข อม ลระบบคด จราจร >> บ นท ก/แก ไข ข อม ลควบค มผ ต องการ >> บ นท กแก ไข ข อม ล ควบค มผ ต องการ โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ

21 20 o กรอกป พ.ศ. ท ต องการ คล กป ม เพ อค นหาข อม ลท ต องการ จะปรากฏหน าจอด งภาพ คล กท รายการเพ อเข าไปกรอกข อม ล o คล กเล อกรายการท ต องการเพ อเข าไปพ มพ ข อม ล โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ บ นท ก o การเพ มข อม ล โดยคล กป ม ด านขวาของตาราง o การลบข อม ล ให เล อกรายการท จะลบโดย คล ก ท หน ารายการ แล วคล กป ม ด านขวาของตาราง

22 21 o เม อคล กป ม ด านขวาของตาราง โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดต างๆด งน ถ กข งท เหต ผลขอควบค มต อ เลขท คาร อง/หน งส อท ลงว นท ต งแต ว นท ก ถ ง ว นท ถ าม ข อม ลมากกว า 1 รายการ คล กป ม เพ อเพ มรายการถ ดไป และคล กป ม ตกลง เพ อ บ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล o เม อพ มพ ข อม ลเร ยบร อยแล ว คล กป ม เพ อจ ดเก บข อม ล

23 22 การบ นท กเลขคด ส ดท าย การเร ยกใช โปรแกรม ระบบคด จราจร >> บ นท กข อม ลระบบคด จราจร >> บ นท ก/แก ไข เลขคด ส ดท าย >> บ นท กแก ไข เลขคด ส ดท าย โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ

24 23 o กรอกป พ.ศ. ท ต องการ คล กป ม เพ อค นหาข อม ลท ต องการ จะปรากฏหน าจอด งภาพ คล กท รายการเพ อเข าไปกรอกข อม ล o หากไม พบข อม ล ให คล กป ม ด านขวาของตาราง โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ บ นท ก o พ มพ จานวนเลขคด ส ดท ายตามท ได ร บแจ งไว ในสม ดสาระบบคด จราจรในแต ละเด อนท ช อง เลขคด ส ดท ายของเด อน o โปรแกรมจะแสดงจานวนเลขคด ท ร บแจ งในแต ละเด อนท ช อง จานวนคด ของเด อน และจานวนคด ท บ นท กในแต ละเด อนท ช อง จานวนคด ท บ นท ก โดยอ ตโนม ต o เม อพ มพ ข อม ลเร ยบร อยแล ว คล กป ม เพ อจ ดเก บข อม ล

25 24 การแก ไขเลขคด จราจร เข าโปรแกรม ระบบคด จราจร >> บ นท กข อม ลระบบคด จราจร >> แก ไขเลขคด อาญา/จราจร >> แก ไขเลขคด อาญา/จราจร โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ

26 o เล อก คด จราจร พ มพ เลขคด ท ต องการแก ไขท ช อง เลขคด เด มท /ป พ.ศ. และพ มพ เลขคด ท ถ กต องท ช อง เลขคด ใหม /ป พ.ศ. (เลขคด ใหม ท จะแก ไขต องเป นเลขคด ท ไม ม การบ นท กข อม ลเท าน น) ด งภาพ 25 ประมวลผล o เม อกรอกข อม ลเร ยบร อยแล วคล กป ม ประมวลผล เพ อแก ไขเลขคด ท ต องการ จะปรากฏด งภาพ o คล กป ม เพ อจ ดเก บข อม ลการแก ไขเลขคด ท ต องการ

27 26 การบ นท กข อม ลการช นส ตรพล กศพ การเร ยกใช โปรแกรม ระบบคด จราจร >> บ นท กข อม ลระบบคด จราจร >> บ นท ก/แก ไข การช นส ตรพล กศพ >> บ นท กแก ไข การช นส ตร พล กศพ โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ

28 27 ป มค นหา ป มบ นท ก 1 2 พ มพ รายละเอ ยดต างๆ แบ งออกเป น 2 ส วน ด งน รายละเอ ยดส วนท 1 พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ได ข อม ลมากท ส ด เช น เลขท ศพ ป ช อพน กงานสอบสวน ว นท ร บแจ ง เวลา สถานท ส ง ตรวจ ว น/เด อน/ป ท พบศพ เวลา ถ งว น/เด อน/ป สถานท พบศพ จ งหว ด ข อส นน ฐานเหต การตายเบ องต น คล ก เพ อเล อกศพทราบช อ หร อ ศพไม ทราบช อ พ มพ รายละเอ ยดประเภทรถท เก ดเหต ให ได ข อม ลมากท ส ด เช น ใบอน ญาตข บข, ประเภทใบอน ญาตข บรถ, ใบข บข เลขท,ทะเบ ยนรถ,จ งหว ด,ย ห อ,ประเภทรถ,รายละเอ ยดความเส ยหายของผ ข บข การตรวจสอบใบอน ญาตข บข o พ มพ ประเภทใบอน ญาตข บรถ และ ใบอน ญาตข บข เลขท o คล กป ม ตรวจสอบใบอน ญาตข บข ระบบฯจะนาข อม ลจากกรมการขนส งมาบ นท กในระบบฯ โดย อ ตโนม ต

29 การตรวจสอบทะเบ ยนรถ o พ มพ ทะเบ ยนรถ จ งหว ด และย ห อ คล กป ม ตรวจสอบทะเบ ยนรถ ระบบฯ จะนาข อม ลจากกรมการขนส ง มาบ นท กในระบบฯ โดยอ ตโนม ต \ 28 เม อกรอกรายละเอ ยดในส วนท 1 ครบแล ว ให ทาการบ นท กข อม ล โดยคล กป ม เพ อทาการบ นท กข อม ล รายละเอ ยดในส วนท 2 รายละเอ ยดส วนท 2 การบ นท กข อม ลสาเหต จากบ คคล o คล กป ม สาเหต จากบ คคล โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o เล อกคล ก ท หน าช องสาเหต จากบ คคล ท ต องการ หร อถ าเล อก คล ก อ นๆ พ มพ ข อความท ต องการ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล

30 29 การบ นท กข อม ลสาเหต จากอ ปกรณ o คล กป ม สาเหต จากอ ปกรณ โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o เล อกคล ก ท หน าช องสาเหต จากอ ปกรณ ท ต องการ หร อถ าเล อก คล ก อ นๆ พ มพ ข อความท ต องการ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล การบ นท กข อม ลสาเหต จากส งแวดล อม o คล กป ม สาเหต จากส งแวดล อม โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o เล อกคล ก ท หน าช องจ ดเก ดเสาเหต จากส งแวดล อม ท ต องการ หร อถ าเล อก คล ก อ นๆ ให พ มพ ข อความท ต องการ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท กข อม ล หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล การบ นท กข อม ลผ ตาย o คล กป ม ข อม ลผ ตาย โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ครบถ วนท ส ด เช น คานาหน าช อ ช อ ช อสก ล (ไทย/อ งกฤษ) เพศ เลขบ ตร ประชาชน เลขท หน งส อเด นทาง ส ญชาต เช อชาต ว นเด อนป เก ด ท อย จ งหว ด คล กป ม ตกลง เพ อบ นท ก หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล

31 30 การบ นท กข อม ลญาต ผ ตาย o คล กป ม ญาต ผ ตาย โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ครบถ วนท ส ด เช น ช อบ ดา-มารดา ท อย เบอร โทรศ พท ช อ-สก ลผ แจ ง/ผ พบศพ เลขบ ตรประชาชน ท อย จ งหว ด ม ลเหต ท พบศพ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท ก หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อ ยกเล กข อม ล การบ นท กข อม ลการแต งกาย o คล กป ม การแต งกาย โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ครบถ วนท ส ด เช น เส อ กางเกง รองเท า อ นๆ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท ก หร อ คล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล การบ นท กข อม ลทร พย ส นต ดต ว o คล กป ม ทร พย ส นต ดต วโปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ครบถ วนท ส ด เช น เง นสด ทร พย ส นต ดต วอ นๆ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท ก หร อ คล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล

32 31 การบ นท กข อม ลเหต /พฤต การณ ท ตาย o คล กป ม เหต /พฤต การณ ท ตาย โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o คล ก เพ อเล อกม ลเหต ท ตาย ตายโดยปรากฏเหต หร อ ตายโดยม ปรากฏเหต คล กป ม ตกลง เพ อบ นท ก หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล การบ นท กข อม ลผลตรวจสถานท เก ดเหต o คล กป ม ผลตรวจสถานท เก ดเหต โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ครบถ วนท ส ด เช น ผลตรวจสภาพท เก ดเหต ว ตถ พยานท พบในท เก ดเหต คล ก ป ม ตกลง เพ อบ นท ก หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล

33 32 การบ นท กข อม ลตาหน ร ปพรรณศพ o คล กป ม ตาหน ร ปพรรณศพ โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ได ข อม ลมากท ส ด เช น ส วนส ง น าหน ก หม โลห ต ล กษณะ ร ปร าง ผ ว หน า ผม ค ว ตา ตาหน ลายส ก พ การ อ นๆ คล กป ม ตกลง เพ อบ นท ก หร อคล กป ม ยกเล ก เพ อยกเล กข อม ล o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ ให ได ข อม ลมากท ส ด เช น ได จ ดการศพน นอย างไร เป นคด ช นส ตรพล กศพคด จราจร เลขคด ท /ป ของหน วยงาน เม อบ นท กรายละเอ ยดส วนท 2 เร ยบร อยแล ว คล กป ม เพ อจ ดเก บข อม ล โปรแกรมจะแสดงป มพ มพ รายงานต างๆ ด งร ป o คล กป ม พ มพ ส งลายพ มพ น วม อ เม อต องการพ มพ ส งลายพ มพ น วม อ o คล กป ม พ มพ ทร.18 เม อต องการพ มพ ทร.18 o คล กป ม พ มพ รายงานศพไม ทราบช อ เม อต องการพ มพ รายงานศพไม ทราบช อ o คล กป ม พ มพ แบบแจ งงดส บหาญาต ศพไม ทราบช อ เม อต องการพ มพ แบบแจ งงดส บหาญาต ศพไม ทราบ ช อ

34 33 การแก ไขข อม ล คล กป ม เพ อค นหาข อม ลท ต องการแก ไข โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ พ มพ รายละเอ ยดต างๆ เช น เลขท ศพ/ ป ว นท ร บแจ ง หร อพน กงานสอบสวนท ต องการแก ไข คล กป ม เพ อค นหาข อม ลท ต องการ โปรแกรมจะปรากฏหน าด งภาพ คล กรายการท ต องการแก ไข o การเพ มข อม ล โดยคล กป ม ด านขวาของตาราง o การลบข อม ล ให เล อกรายการท จะลบโดย คล ก ท หน ารายการ แล วคล กป ม ด านขวาของตาราง

35 34 การบ นท กข อม ลผลการการช นส ตรพล กศพ/ความเห นของแพทย การเร ยกใช โปรแกรม ระบบคด จราจร >> บ นท กข อม ลระบบคด จราจร >> บ นท ก/แก ไข การช นส ตรพล กศพ >> บ นท กแก ไข ผลการ ช นส ตรพล กศพ/ความเห นของแพทย โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดต างๆ เช น เลขท ศพ/ ป ว นท ร บแจ ง หร อพน กงานสอบสวน o คล กป ม เพ อค นหาข อม ลท ต องการ โปรแกรมจะปรากฏหน าด งภาพ

36 35 คล กท รายการเพ อเข าไปพ มพ ข อม ล o คล กเล อกรายการท ต องการเพ อเข าไปพ มพ ข อม ล โปรแกรมจะปรากฏหน าจอด งภาพ บ นท ก

37 36 การบ นท กข อม ลความค ดเห นของแพทย o คล กป ม โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดความค ดเห นของแพทย เช น สภาพศพ หร อส วนของศพตามท พบเห น หร อตามท ปรากฎ จากการตรวจพร อมท งความเห น การบ นท กข อม ลแสดงเหต ท ตายเท าท ทาได o คล กป ม โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดแสดงเหต ท ตายเท าท ทาได การกรอกข อม ลช อแพทย o คล กป ม โปรแกรมจะแสดงหน าจอด งภาพ o พ มพ รายละเอ ยดช อแพทย ผ ทาการช นส ตรพล กศพ ตาแหน งแพทย ผ กระทาการช นส ตรพล กศพ เม อบ นท กรายละเอ ยดต างๆ เร ยบร อยแล ว โดยคล กป ม เพ อจ ดเก บข อม ล

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖ ค ม อการใช งาน ระบบจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส สำหร บ ผ ร บบำบ ด/กำจ ด ส งหาคม ๒๕๕๖ ค ม อระบบการจ ดการว สด ท ไม ใช แล วทางอ เล กทรอน กส ส าหร บผ ร บบ าบ ด/ก าจ ด ค ม อการใช งาน ระบบการจ ดการว

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 22/06/2553 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ คร ท กคนท เป นเจ าของเร องโดยตรงเป นผ เสนอผ านระบบ เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

กระบวนงานธ รการเก ยวก บคด อาญา

กระบวนงานธ รการเก ยวก บคด อาญา กระบวนงานธ รการเก ยวก บคด อาญา งานธ รการ หมายถ ง งานส าน กงานท เก ยวก บการให บร การเพ อช วย บ คคลให ท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ เป นงานด านการสน บสน นงานหล กหร อ ภารก จหล กของส าน กงาน ส าน กงานอ ยการคด

More information

ประเภทการเด นทาง, ท พ กอาศ ย

ประเภทการเด นทาง, ท พ กอาศ ย ค ม อใช งาน สารบ ญ เร มต นใช งาน 1 ผ ด แลระบบ 4 การเข าส ระบบ 5 ส วนประกอบของหน าจอ 6 การใช งานพ นฐาน 7 ข อม ลพ นฐาน 10 ช นเร ยน 11 ระด บการศ กษา 11 ระด บช น/แผนกว ชา 12 กล มการเร ยน 13 ประเภทเวลา 14 ประเภทการลา

More information

- ร าง - ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายทะเบ ยน

- ร าง - ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายทะเบ ยน - ร าง - ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ าย ค าน า ส าน กงานเขตเป นหน วยงานหน งในส งก ดของกร งเทพมหานคร ม หน าท ในการให บร การประชาชน โดยตรง โดยเฉพาะฝ ายส าน กงานเขต ม ความใกล ช ดก บประชาชนมากท ส ด เพราะเก ยวข องก บ

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท

โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท Rightsoft Apartment Manager (Monthly and Services) โปรแกรมบร หารจ ดการอพาร ทเม นท ค ณสมบ ต เด นของโปรแกรม - ระบบบร หารจ ดการเบ ดเสร จ One Stop Service สาหร บพน กงาน Operator - ระบบบ นท กออกเอกสารจอง เอกสารทาส

More information

ระบบสารสนเทศสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ระบบแจ งท พ กสาหร บสถานประกอบการ

ระบบสารสนเทศสาน กงานตรวจคนเข าเม อง ระบบแจ งท พ กสาหร บสถานประกอบการ ระบบแจ งท พ กสถานประกอบการ เป นโปรแกรมช วยงานในการจ ดส งเอกสารตรวจคนเข าเม อง(ตม.30) ผ านระบบเคร อข ายอ นเตอร เน ต (Internet) โดยผ ประกอบการสามารถส งข อม ลการแจ งท พ กของต างด าวด วยโปรแกรมด งกล าว ลดเวลาการส

More information

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส

บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส 7-1 7.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 7 ระบบขอใช บร การการพ มพ อ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การการพ มพ ค อ โปรแกรมระบบงานท สน บสน นการท างานเก ยวก บการขอใช บร การการพ

More information

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.

ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13. ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต เพ อเพ มประส ทธ ภาพ การปฏ บ ต งาน เร อง การใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการงานเอกสาร (MIS) ว นท 15 ธ นวาคม 2554 เวลา 13.30 15.30 น. ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ช น 2 อาคารศ นย ภาษา

More information

ภาคผนวก ก ล กษณะการให บร การ

ภาคผนวก ก ล กษณะการให บร การ ภาคผนวก ก ๑. ระบบการร บสม ครสอบเข าร บการทดสอบเป นผ ตรวจสอบและร บรองบ ญช แบ งเป นระบบงานย อย ด งน 1.1 งานท ให บร การทางอ นเทอร เน ต 1.2 ระบบการย นแบบคาขอให พ จารณาว ฒ การศ กษา (มบ 04) 1.3 ระบบการจ ดเตร

More information

ค ม อการใช งาน imeeting 2013

ค ม อการใช งาน imeeting 2013 ค ม อ imeeting 03 : ค ม อการใช งาน imeeting 03 โปรแกรมจองห องประช มและรถออนไลน สารบ ญ. การใช งานคร งแรก. ล อกอ นเข าส ระบบ. ก ำหนดข อม ลหน วยงาน 3.3 ก ำหนดข อม ลแผยก 4.4 ก ำหนดผ ใช งาน 5. ต งค าระบบการส

More information

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย

สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย สาน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต โดยกล มกฎหมาย คานา ส าน กงานคณะกรรมการกองท นพ ฒนาบทบาทสตร แห งชาต (สกพส.) โดยความ เห นชอบของคณะกรรมการบร หารกองท น ในการประช มคร งท ๕/๒๕๕๗ ว นท ๒๔ กรกฎาคม

More information

ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน

ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ค ม อประกอบการอบรมเช งปฏ บ ต การ ขยายผลการใช งานระบบงานสาน กงานอ เล กทรอน กส (e-office) ของสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ระบบงานสารบรรณ ระด บโรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 10 เอกสารลาด

More information

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล

e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล e-citizen ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ศธ. ว นท เข ยน 25/05/2555 ร น 10 สารบ ญ สารบ ญ... 2 เร มต นใช ระบบจ ดเก บข อม ลรายบ คคล... 3 1. การเร ยกโปรแกรม

More information

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดต งสภาช มชน (CODI SAPA V1.1) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2)

ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดต งสภาช มชน (CODI SAPA V1.1) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2) ค ม อการใช โปรแกรมการจ ดต งสภาช มชน (CODI SAPA V1.1) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว นท 21 พฤศจ กายน 2556

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document)

การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) การประย กต ใช โปรแกรม Excel ในการออก MD (Movement Document and Aquatic Animal Fry Movement Document) ความส าค ญของหน งส อก าก บการจ าหน ายส ตว น าและล กพ นธ ส ตว น า กรมประมงกาหนดให ม ระบบการตรวจสอบย อนกล

More information

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.

ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2. ค ม อการใช โปรแกรมสว สด การช มชนท องถ น (CODI WELFARE V2.2.2) ฉบ บปร บปร ง ตามโครงการปร บแก 3 ระบบ Phase 2 (Codi net, Codi sapa, Codi welfare V2.2.2) จ ดท าโดย บร ษ ท แฟลชเว ร ค ท ม คอนซ ลต ง จ าก ด ว

More information

ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส

ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส ค าส งกรมสรรพากร ท ป. 121/2545 เร อง การจ ดท าและการจ ดเก บเอกสารหล กฐานตามประมวลร ษฎากร ท ม ข อความอย ในร ปแบบของข อม ลอ เล กทรอน กส --------------------------------------------- เน องด วยกฎหมายว าด วยธ

More information

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล

Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล Register ระบบงานทะเบ ยนและว ดผล ค ม อการใช งาน ผ เข ยน ห างห นส วนจ าก ด เว ลด แอดวานซ คอมพาส ว นท เข ยน 22/05/2555 ร น Enterprise สารบ ญ สารบ ญ... 2 ค ณสมบ ต ของระบบ... 4 แนะน าโปรแกรม... 4 ค ณสมบ ต ของระบบ...

More information

แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด

แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด 1. เพ อก าหนดแนวปฏ บ ต ทางการลงร บเอกสารจากภายนอก จฬ. ให เป นแนวทาง เด ยวก น 2. เพ อก าหนดแนวทางการจ ดท าหน งส อบ นท กภายใน

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557

เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 เอกสารแนะน าการจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบ นท กข อม ลทะเบ ยนพาณ ชย ทางอ นเทอร เน ต กรมพ ฒนาธ รก จการค า ปร งปร งล าส ด ณ ว นท 5 ก นยายน 2557 การจดทะเบ ยนพาณ ชย ผ านระบบจ ดเก บและบร การข อม ลทะเบ

More information

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง

โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง หน า 1 จาก 15 การทางานของโปรแกรม โปรแกรมขายหน าร านและบร หารส นค าคงคล ง 1. ควบค มบ ญช เจ าหน ระบบสามารถรายงานให ทราบว าท านค างช าระเจ าหน รายใดบ าง จ านวนก บ ล และม เจ าหน รายใดท ย ง ไม ครบก าหนดช าระ

More information

ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย

ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย ประกาศโรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย เร อง ร บสม ครค ดเล อกล กจ างช วคราว เพ อทางานธ รการแทนคร ตามโครงการค นคร ให น กเร ยน...... ด วย โรงเร ยนช มชนบ านบ เป อย และโรงเร ยนบ านโนนสวาง อาเภอน าย น ม ความประสงค

More information

บทท 6 การบ นท กใบส งซ อส งจ าง (PO) ผ าน Web Online

บทท 6 การบ นท กใบส งซ อส งจ าง (PO) ผ าน Web Online บทท 6 การบ นท กใบส งซ อส งจ าง (PO) ผ าน Web Online การบ นท กใบส งซ อส งจ าง ผ าน Web Online สามารถบ นท กใบส งซ อส งจ างประเภทท วไป ท สามารถก าหนดงวดการส งมอบและจ านวนเง นท ช าระแต ละงวดได อย างช ดเจน

More information

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ

ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0 สารบ ญ ค ม อการใช CODI WELFARE V3.0... 2 การเข าส ระบบ... 2 1. ข อม ลสว สด การช มชน... 2 ค นหาข อม ลสว สด การ... 2 เพ มข อม ลสว สด การ... 3 ด /แก ไขข อม ลสว สด การ... 7 1.

More information

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต

สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห งชาต ค ม อการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ตามโครงการพ ฒนาสถาน ตารวจเพ อประชาชน (โรงพ กเพ อประชาชน) ระยะท ๓ (พ.ศ.๒๕๕๕ ๒๕๕๘) (ใช ในการประเม นผลสถาน ตารวจในส งก ด บช.น., ภ.๑ ๙) สาน กงานย ทธศาสตร ตารวจ สาน กงานตารวจแห

More information