ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510"

Transcription

1 - ร ปแบบของว นเด อนป เก ดจะต องจ ดเก บตามมาตรฐานสากลท สามารถคานวณอาย ได ง าย โดยม ร ปแบบการ Input เป น dd/mm/yyyy โดย yyyy เป นพ.ศ. แต ถ า Input เป น ค.ศ. จะต องแปลงเป น พ.ศ. - กรณ ไม ทราบว น เด อน ป เก ด แต ทราบอาย ให โปรแกรมคานวณ ป เก ด (เป น ป พ.ศ.) จากอาย แล วใส ว น เด อน เป น 01/07 (จะได ร ปแบบว นเด อนป เก ด เป น 01/07/xxxx) หร อในกรณ ท ทราบแต ป พ.ศ. ท เก ด ให สามารถบ นท กเป น DD/MM/YYYY ได - กรณ ท ผ ป วยม อาย ไม ครบ 1 ป ระบบต องแสดงอาย ของทารกเป นเด อนหร อว นได แต ถ าทารก แรกเก ด ใน 24 ช.ม.แรก ให แสดงอาย เป น 1 ว น - ม memo field เพ อเต อนให ผ ใช งานทราบเหต การณ บางอย างได เช นกรณ เอกสารของผ ป วยไม ครบ 1.2 แฟ มเวชระเบ ยน - เวชระเบ ยนภาคว ชาสามารถพ มพ ใบ General In-Patient summary Sheet ตามร ปแบบท คณะฯ กาหนด - ระบบสามารถจ ดเก บข อม ลการย ม/ค น แฟ มเวชระเบ ยนผ ป วยนอก ประกอบด วย HN ว นท และ เวลาย ม ว นท และเวลาค น ช อนามสก ลผ ย ม/ค น หมายเลขโทรศ พท ท สามารถต ดต อได รห สผ บ นท กการย ม/ ค น เป นต น - ส งพ มพ ใบแทนได 1.3 ฐานข อม ลท เก ดจากการ Import data - สามารถ Import ข อม ล Social Data และส ทธ การร กษาพยาบาลจากทะเบ ยนราษฎร ได โดยม ระด บร กษาความปลอดภ ย 1.4 ระบบงานเวชระเบ ยน งานทะเบ ยนผ ป วย - สามารถบ นท กข อม ลการลงทะเบ ยน และแก ไขประว ต ผ ป วยใหม -เก า โดยกาหนด HN อ ตโนม ต หร อโดยผ ใช ได โดยสามารถถ ายร ปผ ป วย หร อนาเข าร ปจาก File, Webcam และบ นท กไว ก บประว ต ผ ป วย ได - ม ระบบการ Generate H.N. (Hospital Number) ของผ ป วยโดยอ ตโนม ต - แสดงช อ-นามสก ลซ าของผ ป วยในทะเบ ยนประว ต เม อตรวจสอบจาก ID CARD แล วเป นคนละ คนสามารถ Generate H.N. ของผ ป วยได โดยอ ตโนม ต - ม ระบบรองร บการบ นท กข อม ลผ ป วยต างชาต เป นภาษาอ งกฤษ - การบ นท กท อย ของผ ป วยและบ คคลอ างอ ง เม อเล อกข อม ล จ งหว ด /อาเภอ/ตาบล ท ต องการ จากระบบโดยใช ต วเลขรห สจ งหว ดหร อเล อกจากฐานข อม ล แล วระบบต องแสดงรห สไปรษณ ย โดยอ ตโนม ต สอดคล องก บข อม ลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย - สามารถเล อกอาช พได หลากหลายและสอดคล องก บส ทธ ของผ ป วย - สามารถค นหาและแสดงข อม ลผ ป วยจาก เลขประจาต วผ ป วย (HN), ช อ-นามสก ล, ช อและ นามสก ล, หมายเลขเลขท บ ตรประจาต วประชาชน, ว นท ร บการร กษา, หน วยงานท ร บการร กษา โดยบ นท ก ข อม ลหร อ Scan จากเคร องอ านบาร โค ดและแสดงรายละเอ ยดข อม ลท วไป (Social Data) ของผ ป วย ได - สามารถค นหาและแสดงข อม ลผ ป วยจากช อ, นามสก ล, ช อและนามสก ล หากป อนช อหร อ นามสก ลไม ตรงก บข อม ลท บ นท กไว ระบบจะ นารายช อท ใกล เค ยงมาแสดงบนจอภาพ 74 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

2 - บ นท กการแพ ยาของผ ป วยคร งแรกจะบ นท กจากการทาประว ต จากน น แพทย, เภส ช สามารถ บ นท กเพ มเต ม (ม ป มคาส ง Drug Allergic) ในระบบ และ Link ข อม ลท งระบบโดยแพทย หร อเภส ชกร สามารถเพ มข อม ลเพ มเต มได - บ นท กโรคประจ าต วของผ ป วยคร งแรกจะบ นท กจากการท าประว ต จากน น แพทย สามารถบ นท ก เพ มเต ม(ม ป มคาส ง Chronic Disease) ในระบบ และ Link ข อม ลท งระบบโดยแพทย สามารถเพ มข อม ล เพ มเต มได เม อตรวจพบ การแก ไขข อม ลผ ป วย - การเปล ยนแปลงแก ไขข อม ล ช อ-นามสก ล ของผ ป วยต องม คาส ง Chang Name และม ช อง Remark ในการแก ไขเม อแก ไขแล วสามารถเร ยกด ข อม ลเก าได โดยเม อเร ยกข อม ลออกมาใช งานต องเป น ป จจ บ นเสมอ - หากม การแก ไขข อม ลท สาค ญ ระบบสามารถตรวจสอบข อม ลรายละเอ ยดประว ต การแก ไขได ภายหล งโดยระบ ช อเจ าหน าท /ว นท /เวลาท แก ไข และข อม ลก อนการแก ไข เช น ผ ป วยเปล ยนช อ-นามสก ล สามารถเก บช อ-นามสก ลเด ม และส บค นผ ป วยได ท งจากช อเก าและช อใหม - สามารถเปล ยนคานาหน านามจาก เด กชายเป นนาย และจาก เด กหญ งเป นนางสาว เม อ อาย ครบ 15 ป บร บ รณ อ ตโนม ต - สามารถตรวจสอบข อม ลรายละเอ ยดประว ต การแก ไขได ภายหล งโดยระบ ช อเจ าหน าท /ว นท / เวลาท แก ไข และข อม ลก อนการแก ไข - สามารถคานวณอาย ผ ร บบร การอ ตโนม ต จาก ว น เด อน ป เก ด หร อคานวณป เก ดจากคร าวๆ จาก การใส อาย และรองร บการแสดงอาย ของทารกแรกเก ดโดยอาย <5 ป น บอาย เป นป และเด อนอาย <1 เด อน น บอาย เป นว นอาย <1 ว นน บอาย เป น...ชม. - ม ระบบการป องก นความผ ดพลาดในการป อนข อม ล (Input) ส ระบบ ได แก พบความไม ส มพ นธ ก นของข อม ล เช น เพศหญ ง ม คานาหน าเป นนาย (ตามทะเบ ยนราษฎร ) / อาย 1 ป อาช พ ร บราชการ / เด กหญ ง/เด กชาย อาย เก น 15 ป / อาย เก น 100 ป ให ม warning เพ อย นย นอ กคร ง/ ว นเก ดน อยกว าว น ป จจ บ น - สามารถบ นท กบ คคลอ างอ งได มากกว า 1 คน - สามารถเช คเลขบ ตรประจาต วประชาชนให ถ กต องตามกระทรวงมหาดไทย - ม ระบบช วยการทางานให รวดเร วข น ได เช น ป อนเลขเลขท บ ตรประชาชน 13 หล ก ข อม ลท อย ในฐานข อม ลหล กท เตร ยมไว เพ อการนาข อม ลไปใช เพ อการต าง ๆ จะปรากฏให ตาม filed ในโครงสร างท กาหนดไว เท าท สามารถด งข อม ลได (ช อ นามสก ล ว นเก ด ช อบ ดา/มารดา ท อย ) - การลงทะเบ ยนผ ป วยใหม สามารถเร ยกข อม ลจากฐานข อม ลกลาง เช น ฐานข อม ลทะเบ ยนราษฎร ของกระทรวง มหาดไทย สปสช กรมบ ญช กลาง โดยใช เลขประจาต วประชาชน 13 หล กเป นค ย เว ร ด - หล งจากบ นท กช อและนามสก ลและ/หร อหมายเลขบ ตรประจาต วประชาชนแล วระบบสามารถ ตรวจสอบท นท ว าช อ นามสก ลผ ป วยอย ในระบบเวชระเบ ยนหร อไม ถ าม จะต องแสดงช อ นามสก ล, ว นเด อน ป เก ด, ช อบ ดา, ช อมารดาและหมายเลขบ ตรประจาต วประชาชนเพ อให เจ าหน าท ตรวจสอบว าเป นคน เด ยวก นหร อไม - กรณ ท ผ ป วยเส ยช ว ตระบบจะต องไม อน ญาตให แก ไขหร อนาข อม ลไปใช เพ อการตรวจร กษาได อ ก เว นแต กรณ ท ไม ทราบช อ 75 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

3 - ในกรณ ท เป นผ ป วยเก าแต ย งไม ม HN ในระบบใหม ซ งสามารถย นย นได จากบ ตรตรวจโรคหร อ แฟ มเวชระเบ ยนน นระบบสามารถเป ดให บ นท กเลขท HN ท ใช อย เด มตามประว ต - สามารถพ มพ เวชระเบ ยนผ ป วย และบ ตรประจาต วผ ป วยพร อมด วย Barcode ตามท กาหนด - ม การจ ดเก บข อม ลส ทธ การร กษาต างๆ ของผ ป วยท ใช ในการร กษาได ไม จาก ด - สามารถลงทะเบ ยนการตรวจร กษา และแยกส งผ ป วยไปห องตรวจคล น กต างๆ โดยกาหนดส ทธ การร กษาของผ ป วยในแต ละคร งท มาร กษาได และสามารถตรวจสอบการลงทะเบ ยนผ ป วยซ าได - ม ระบบการน ดหมายผ ป วย ท สามารถบ นท กน ด ท สามารถเร ยกด รายการและรายละเอ ยดการน ด ผ ป วยได จากหน วยท ได ร บการกาหนด และสามารถส งพ มพ รายช อผ ป วยท น ดมาในว นร งข น สาหร บใช ในการ ค นเวชระเบ ยนผ ป วยนอกเตร ยมไว ให ผ ป วย - สามารถหร อพ มพ ข อม ลประว ต ของผ ป วยซ า และออกใบแทนเพ อส งตรวจ ได - ม ระบบบร หารการล มแฟ มเวชระเบ ยน และยกเล ก HN กรณ ท ต องการได - สามารถรวมเลข HN เพ อแก ไขป ญหา HN ซ า และสามารถยกเล ก HN ท ไม ม การใช งานต ดต อก น นาน 5 ป โดยอ ตโนม ต - ม ระบบป องก นการออก HN ซ า ในผ ป วยคนเด ยวก น - สามารถ Import และ Update ข อม ลรายช อผ ประก นตนก บโรงพยาบาลจากสาน กงาน หล กประก นส ขภาพแห งชาต และสาน กงานประก นส งคม สกส กรมบ ญช กลาง หร อฐานข อม ลกลางท โรงพยาบาลเตร ยมไว ในกรณ ไม สามารถเช อมต อก บฐานข อม ลท ต องการโดยตรงได เช น ฐานข อม ลประชากร ของมหาดไทย - ม ความสามารถในการเช อมโยงก บระบบอ นได เช น ระบบเวชระเบ ยนภาพ (อ เลคทรอน กส ) ของ โรงพยาบาล ระบบฐานข อม ลของ สปสช/ สกส/ ประก นส งคม/ฐานข อม ลท โรงพยาบาลท เตร ยมไว ในกรณ ไม สามารถเช อมต อก บฐานข อม ลท ต องการโดยตรงได เช น ฐานข อม ลประชากรของมหาดไทย), โปรแกรมในการ จ ดกล ม DRG (Grouper) - สามารถจ ดเก บส ทธ การร กษาพยาบาลเบ องต นของผ ป วยได มากกว า 1 ส ทธ โดยม ว นท เร มและ ว นท หมดอาย ของส ทธ และข อม ลหน วยงานท เก ยวข องหร อผ ร บผ ดชอบค าร กษาพยาบาลเช นเลขท เอกสาร แสดงส ทธ, โรงพยาบาลต นส งก ด,บร ษ ทประก นภ ยเป นต น - การบ นท กการลงทะเบ ยนส งผ ป วยไปห องตรวจ สามารถระบ ประเภทผ ป วย, ส ทธ การ ร กษาพยาบาลเบ องต นได มากกว า1 ส ทธ และแผนกตรวจได - สามารถยกเล ก/เพ มการลงทะเบ ยนส งผ ป วยไปห องตรวจและระบ เหต ผลการยกเล ก - สามารถลงทะเบ ยนย อนหล งได ในกรณ ท ไม สามารถลงทะเบ ยนได ตามปกต เช น ไฟฟ าด บ ระบบ ข ดข อง เป นต น - ในการลงทะเบ ยนระบบสามารถกาหนดสถานภาพของผ ป วยขณะน นได ว าม ช ว ตหร อเส ยช ว ต, สาหร บกรณ บ คคลไม ทราบช อระบบสามารถระบ ร ปพรรณส ณฐานพร อมภาพถ ายรวมท งรายละเอ ยดอ นๆของ ผ ป วยได - สามารถเพ มเต มข อม ลท ไม ครบถ วนจากการดาเน นการจากส วนต างๆ เช น รห สโรค ให สามารถ ทาย อนหล งได - สามารถบ นท กข อม ลการร บ Refer ผ ป วยจากโรงพยาบาลอ น และสามารถบ นท กว นท หมดอาย ของใบ Refer ได 76 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

4 - ม Memo field เพ อเต อนให ผ ใช งานทราบเหต การณ บางอย างได เช นกรณ เอกสารของผ ป วยไม ครบระบบจะม การ Alert ให ผ ใช งานทราบ เช น - เต อนให ระว งในเร องโรคระบาด - เต อนข อจาก ดเร องส ทธ - เต อนเร องข อม ลผ ป วยไม ครบถ วน - อ นๆ - สามารถเปล ยนแปลง Memo field ได ตามส ทธ ท ได ร บและม การบ นท กข อม ลการเปล ยนแปลง - สามารถบ นท กข อความแจ งเต อนสาหร บผ ป วยแต ละรายได เช น - เม อผ ป วยค างชาระค าบร การการร กษาพยาบาล - ม ข อม ลท จาเป นไม ครบ/หร อไม ม /ม คาท ใช ก าหนดในการซ กประว ต ไม ได เช น ชายไม ทราบ ช อ - ส ทธ หมดอาย /บ ตรหมดอาย - กรณ บ ตรตรวจโรคไม อย ท เวชระเบ ยนให แจ งเต อนด วยตาแหน งท อย ของบ ตร - สามารถบ นท กความเส ยงสาหร บผ ป วยได - สามารถกาหนดให ปกป ดความล บผ ป วยได - สามารถถ ายโอน (Export) ไปย งฐานข อม ล, ภายนอกท เก ยวข องได เช น - ข อม ลข นทะเบ ยนบ ตรทอง / จ ายตรง - ข อม ลการส งเบ กค าร กษาพยาบาล ตาม DRG ในท กกล มผ ป วย ได แก สว สด การข าราชการ ประก นส งคมฯ ผ ป วยหล กประก นถ วนหน า และสามารถถ ายโอนข อม ล OP/PP (ข อม ลผ ป วยนอกรายบ คคล และข อม ลส งเสร มป องก นโรค) - ข อม ลส วนบ คคลและการร กษาเพ อเข าส ระบบ เวชระเบ ยนภาพ(อ เลคทรอน กส ) - สามารถ Export ข อม ลผ ป วยตามเง อนไขท ต องการได เช น ประเภทของผ ป วย ส ทธ การ ร กษา ช วงระยะเวลาท มาร บการร กษา เพศ อาย แผนกตรวจ เช อชาต ส ญชาต อาช พ การศ กษา ท อย ระด บ ตาบล อาเภอ จ งหว ด โรค ห ตถการและการผ าต ด แพทย ผ ตรวจ เป นต น ในร ปแบบฐานข อม ลต างๆ ได เช น MS Excel ไฟล DBF ไฟล MS Access ไฟล ภายใต การร กษาความล บผ ป วย ( ข อกาหนด การเข าถ งข อม ล) - สามารถทาฐานข อม ลท ตรงก บความต องการของโรงพยาบาลชลบ ร ท เก ยวข องและต องใช ข อม ล เช น ข อม ลการตาย ให ก บกระทรวงสาธารณส ข และสามารถถ ายโอนให ได (เด มป อนข อม ลผ าน WWW ตามโปรแกรมท กาหนด) - ม ระบบเอ อต อการส งพ มพ ก บแบบฟอร มหลายขนาด ยกต วอย างเช น A4/ A5 / 8.5 X 7.95 / 9.14 cm X 6.35cm (สามารถ Set up เคร องพ มพ ได ง าย) - ม ระบบบ นท กข อม ลการตรวจภายนอก รพ (หน วยแพทย เคล อนท ) - รองร บระบบบ นท กข อม ลการตรวจส ภาพภายนอกโรงพยาบาล (หน วยแพทย เคล อนท ) - สามารถถ ายโอนข อม ลท บ นท กจากการตรวจส ขภาพภายนอก (หน วยแพทย เคล อนท ) เข าส ระบบงานโรงพยาบาล โดยม การป องก นการซ าซ อนของการลงทะเบ ยนผ ป วยใหม ท เวชระเบ ยนโดยตรวจสอบ จากเลขท บ ตรประจาต วประชาชน หร อ อ นๆ - สามารถรองร บการลงทะเบ ยนเม อม ภาวะประสบภ ยหม (Mass casualty) - ระบบสามารถจ ดเก บรห สเจ าหน าท (username),ว นท และเวลาท บ นท กข อม ล 2. การลงทะเบ ยนผ ป วยใหม หร อ แฟ มเวชระเบ ยน และใบแทน ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V

5 - หน าจอบ นท กข อม ลประว ต ผ ป วย อย างน อยม Field ด งน HN, ช อ, ช อกลาง (Middle name), นามสก ล,เพศ, คานาหน านาม, ว นเด อนป เก ด, อาย (คานวณจากว นเด อนป เก ด), หม เล อด (Blood Group), สถานภาพสมรส, เช อชาต, ส ญชาต, อาช พ, ศาสนา, เวลาเก ด, ร ปพรรณส ญฐานพร อมร ปถ าย, fingerprint และอ นได - หมายเลขบ ตรประจ าต วประชาชน, และ / หร อ เลขท หน งส อเด นทาง, บ ตรแรงงานต างด าว, บ ตรประจาต วอ น ๆ - ท อย ป จจ บ น (บ านเลขท, หม, ตรอก/ซอย, ถนน, ต าบล, อาเภอ, จ งหว ด, รห สไปรษณ ย, ประ เทศ,หมายเลขโทรศ พท ธรรมดาและม อถ อ), ท อย ตามสถานท ทางาน พร อมหมายเลขโทรศ พท, - ช อ-นามสก ล บ ดา,ช อ-นามสก ล มารดา, ช อ-นามสก ล ค สมรส, ช อ-นามสก ลผ ต ดต อได พร อมท อย และหมายเลขโทรศ พท ธรรมดาและม อถ อ, และความส มพ นธ ของผ ต ดต อได ก บผ ป วย และระบบ ต องจ ดเก บรห สเจ าหน าท (user name), ว นท และเวลาท บ นท กข อม ล - กรณ ท ผ ป วยเป นข าราชการ เก บข อม ลในส วนของส งก ดหล ก, ส งก ดรอง, เลขท กรมบ ญช กลางได - กรณ ท ผ ป วยเป นต างชาต เก บข อม ลนายจ าง, ประเภทของนายจ าง, หน วยข นทะเบ ยนได - สามารถบ นท กข อม ลช อ - นามสก ลบ ดา, ช อ - นามสก ลมารดา, ช อ - นามสก ลค สมรส, ช อผ ต ดต อได พร อมท อย และหมายเลขโทรศ พท, ความส มพ นธ ของผ ต ดต อได ก บผ ป วย และสามารถบ นท กรห ส เจ าหน าท (user name), ว นท และเวลาท บ นท กข อม ลได - ขนาดความกว างของ Field ท เก บช อไม ต ากว า 20 ต วอ กษร ช อกลางไม ต ากว า 10 ต วอ กษรและ นามสก ลไม ต ากว า 30 ต วอ กษร ของข อม ลผ ป วย, บ ดา, มารดา, ค สมรสและช อผ ต ดต อได - กรณ ท ผ ป วยเปล ยนช อหร อนามสก ลใหม ระบบเก บช อและนามสก ลเด มของผ ป วย และเก บเลขท เอกสารอ างอ งก บราชการ พร อมหล กฐาน, รห สเจ าหน าท ท แก ไข (user name), ว นท และเวลาท แก ไข - ระบบสามารถเก บประว ต รายละเอ ยดการแก ไขข อม ลผ ป วย,รห สเจ าหน าท ท แก ไข,ว นท และเวลา ท แก ไข ซ งข อม ลท แก ไขต องไม เปล ยนแปลงข อม ลในอด ต และสามารตรวจสอบข อม ลรายละเอ ยดประว ต การ แก ไขภายหล ง - กรณ ไม ทราบว น เด อน ป เก ด แต ทราบอาย โปรแกรมจะท าการคานวณป เก ด (เป น ป พ.ศ.) จาก อาย (จะได ร ปแบบว นเด อนป เก ด เป น ว นท ป จจ บ น/เด อนป จจ บ น/xxxx) และม Flag ระบ ว าไม ใช ว นเก ดจร ง, สามารถเก บเวลาเก ดได (กรณ ไม ทราบเวลาเก ดท แน นอนระบบต ง default เวลาท น.) - สามารถรองร บการแสดงอาย ของทารกแรกเก ด อาย < 1 ว น น บอาย เป น ชม., อาย < 1 เด อน น บอาย เป นว น (กรณ ไม ทราบเวลาเก ดท แน นอนระบบต ง default เวลาท น.) อาย < 5 ป น บอาย เป น ป และเด อน - กรณ ท ผ ป วยเส ยช ว ต ระบบจะไม อน ญาตให แก ไขหร อนาข อม ลไปใช เพ อการตรวจร กษาได อ ก เว น แต กรณ ไม ทราบช อ - ในการลงทะเบ ยนระบบสามารถกาหนดสถานภาพของผ ป วย ณ ขณะน นได ว าม ช ว ตหร อเส ยช ว ต สาหร บกรณ บ คคลไม ทราบช อ ระบบต องสามารถระบ ร ปพรรณ ส ณฐานพร อมภาพถ าย รวมท งรายละเอ ยด อ นๆของผ ป วยได - สามารถบ นท ก Note (ม memo field) เพ อเต อนให ผ ใช งานทราบเหต การณ บางอย างได เช น กรณ เอกสารของผ ป วยไม ครบหร ออ นๆ โดยระบบจะม การ alert ให ผ ใช งานทราบท นท เม อคล กท ช อผ ป วย กรณ required field ท กาหนดย งกรอกไม ครบ ระบบจะย งไม ยอมให ทางานต อ ยกเว นกรณ ข นระบบใหม จะ ม การ alert required field ท กาหนด ให ผ ใช งานทราบท นท เม อผ ป วยมาต ดต อคร งต อมา ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V

6 - สามารถบ นท กข อม ลโรคเร อร งของผ ป วย, ป ท เร มเป น และทาการเพ มข อม ลผ ป วยเข าในทะเบ ยน คล น คพ เศษต างๆ ได - สามารถบ นท กข อม ลโรคประจาต ว, สถานภาพว าม ช ว ตหร อเส ยช ว ต, อาย, ประว ต การเจ บป วย ของญาต ผ ป วย - สามารถบ นท กข อม ลด านครอบคร บของผ ป วย เช น สถานะในครอบคร ว, สถานะบ คคล, การศ กษา, ประเภทบ คคล, ตาแหน งในช มชน - สามารถบ นท กร ปภาพ หร อถ ายภาพของผ ป วย พร อมท งสามารถระบ ร ปพรรณส ณฐานของผ ป วย ได - กรณ เปล ยนหมายเลข HN ของผ ป วยคนเด ยวก น เป นหมายเลข HN ใหม ระบบทาการบ นท ก HN เด ม,ว นท และเวลาท เปล ยน, รห สเจ าหน าท ท ทาการเปล ยน (user name) ไว และระบบต องสามาร รองร บการอ างอ งระหว างหมายเลข HN. เก า และหมายเลข HN. ใหม พร อมท งสามารถน าหมายเลข HN. เก าของผ ป วยคนเด ยวก นมาพ มพ ใน " ใบแฟ มเวชระเบ ยนผ ป วยนอก ( OPD CARD) " ท จ ดทาใหม ให ด วย - ระบบสามารถจ ดเก บข อม ลการย ม/ค น แฟ มเวชระเบ ยนผ ป วยนอก ประกอบด วย HN., ว นท และเวลาย ม, ช อ-นามสก ลผ ย ม, ว นท และเวลาค น, ช อ-นามสก ลผ ค น, หน วยงาน ม หมายเลขโทรศ พท ท สามารถต ดต อได, รห สผ บ นท กการย ม/ค น เป นต น - กรณ ท ม การพ มพ ใบแทน (ใบแฟ มเวชระเบ ยนผ ป วยนอก :OPD CARD) ระบบสามารถสร าง version control พร อมแสดง version control และตาแหน งของใบแทน (เก บสถานะของใบจร งและใบ แทน) - สามารถกาหนดข อม ลชน ดการลงทะเบ ยน เช น - ผ ป วยนอก - ผ ป วยใน - ผ ป วย short stay - ผ ป วย อ บ ต เหต - ผ ป วยฉ กเฉ น - ผ ป วยส งเสร มส ขภาพ - ผ ป วยคล น กพ เศษ เป นต น - สามารถกาหนดข อม ลประเภทผ ป วย โดยระบ ได มากกว า 1 ส ทธ - ผ ป วยท วไป - ผ ส งอาย - พระภ กษ -สามเณร - แม ช - ผ พ การ - ผ ม อ ปการะค ณ เป นต น - สามารถกาหนดข อม ลประเภทผ ป วย กฟน. - พน กงาน กฟน. บ ตรคนท 1, 2, 3, 4,.. บ ตรคนท 1, 2, 3, 4,..ราคาท น - ค สมรส - บ ดา - มารดา - พน กงานเกษ ยณ - พน กงานเกษ ยณราคาท น - ผ ว าการ กฟน. - คณะกรรมการ กฟน. - หน วยงาน กฟน. - น กศ กษาฝ กงาน 6 เร ม-ส นส ด) เป นต น - สามารถลงทะเบ ยนเวลาการให บร การตามจ ดต างๆได - สามารถกาหนดสาเหต การเข าร บบร การตรวจร กษาได เช น - ป ญหาส ขภาพท วไป - การตรวจส ขภาพท วไป - การตรวจส ขภาพท วไปและกล ม เส ยง - ท นตกรรมพ นฐาน - ท นตกรรมส ขภาพ - ฉ กเฉ น - อ บ ต เหต - การฟ นฟ สภาพ - บร การผ ส งอาย - วางแผนครอบคร ว - ฝากครรภ - well baby clinic เป นต น ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V

7 - สามารถกาหนดข อม ลประเภทการจ ดการให การร กษาพยาบาล เช น - ด านการร กษาพยาบาล - การส งเสร มส ขภาพ - การฟ นฟ สภาพ - การป องก นโรค เป นต น - สามารถกาหนดข อม ลประเภทกล มงาน/หน วยงานท ให บร การตรวจร กษา เช น - อาย รศาสตร - ศ ลย ศาสตร - ออร โธร บ ด กส - จ กษ ว ทยา - โสต นาส ก ลาร งซ ว ทยา - จ ตเวชศาสตร - จ ตว ทยา - ส ต ศาสตร - นร เวชว ทยา - ร งส ว ทยา - ท นตกรรม - เวชศาสตร ป องก น - เวชศาสตร ฟ นฟ - ก มารเวชศาสตร - อ นๆ - ในการร บและส งแฟ มเวชระเบ ยน ระบบสามารถแยกประเภทได ว าเป นแฟ มเวชระเบ ยนต วจร ง หร อ เป นใบแทน - สามารถรองร บการรวมแฟ มเวชระเบ ยนผ ป วยนอก (merge HN.) และสามารถสอบถามประว ต การรวมแฟ มได กรณ ท ผ ป วยท HN ซ าก น และในส วนพน กงาน กฟน. และ พน กงาน กฟน. เกษ ยณ ท เป นคน เด ยวก น สามารถสอบถาม หร อ ด ข อม ลแฟ มเวชระเบ ยนต อก นได หร อ สามารถรวมแฟ มเวชระเบ ยนผ ป วย นอก (merge HN.) ได 2.1. การค นหาและตรวจสอบข อม ล - ม ระบบท สามารถตรวจสอบความผ ดปกต ของข อม ลได เช น เพศก บคานาหน าช อว าสอดคล องก น - ม ระบบสามารถแจ งเต อนข อม ลท พบความผ ดปกต เช น ม การเปล ยนคานาหน าช อถ าคานาหน า ช อย งไม สอดคล องก บอาย ของผ ป วยเม อผ ป วยม อาย มากกว าหร อเท าก บ 15 ป (ด.ช., ด.ญ. เปล ยนเป น นาย, น.ส. ตามลาด บ) เม อม การทาธ รกรรมใดๆ ก บข อม ลของผ ป วยรายน น - สามารถสอบถามข อม ลประว ต ผ ป วยท มาต ดต อเวชระเบ ยนและประว ต การน ดหมายได - สามารถสอบถามสถานะและตาแหน งบ ตรตรวจโรค(OPD Card) ได เช นอย ระหว างการเด นทาง จากท แห งหน งไปย งอ กแห งหน ง,อย ท แผนกตรวจต างๆ เป นต น - สามารถต ดตามผ ป วยนอกโดยใช H.N.หร อช อ-นามสก ล ท าให ทราบว าผ ป วยมาถ งโรงพยาบาล เวลาเท าใด, ม น ดก บแพทย เวลาใด โดยระบบจะต องบ นท กเวลาการร บ-ส งผ ป วยในแต ละแผนกโดยอ ตโนม ต ทาให ทราบว าผ ป วยอย ท แผนกใดของโรงพยาบาล ใช เวลาแต ละแผนกนานเท าใดและใช เวลาท งหมดเท าใด ในแต ละ Visit 2.2. ส ทธ การร กษาพยาบาล - สามารถจ ดเก บส ทธ การร กษาพยาบาลเบ องต นของผ ป วยได มากกว า 1 ส ทธ โดยม ว นท เร มส ทธ และว นท หมดอาย ส ทธ และข อม ลหน วยงานท เก ยวข อง หร อ ผ ร บผ ดชอบค าร กษาพยาบาล เช น เลขท เอกสารส ทธ, โรงพยาบาลต นส งก ด, บร ษ ทประก นภ ย เอกสารแนบ เป นต น โดยสามารถม หลายส ทธ ได - ส ทธ การร กษาพยาบาล เช น - ประก นส งคม - ประก นช ว ต - พรบ.ผ ประสบภ ย - กองท นทดแทน (ผ บาดเจ บในเวลาปฏ บ ต งาน) - (กรมบ ญช กลาง) ต นส งก ด เช น ข าราชการ ข าราชการส วนท องถ น ข าราชการบานาญ - (องค กร)ร ฐว สาหก จต างๆ เช น กฟภ. กฟผ. กปน. กปภ. กสท. ทศท. เป นต น - หน วยงานอ นๆท ม contact ก บโรงพยาบาล - โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V

8 - บ ตรทอง - บ ตรทอง ท. เช น เด กอาย 0-12 ป บร บ รณ, น กเร ยน, ผ ม รายได น อย, ผ พ การ, ทหารผ านศ ก, ผ ส งอาย 60 ป บร บ รณ ข นไป, ครอบคร วทหารผ านศ ก, ทารกแรก เก ดไม ม บ ตรทอง, ประก นส ขภาพผ นาช มชน, ประก นส ขภาพประเภทอาสาสม คร สาธารณส ข 2.3. ระบบการลงทะเบ ยนตรวจส ขภาพ - สามารถกาหนดการพ มพ และพ มพ บาร โค ดสาหร บต ดภาชนะใส ส งส งตรวจส งห อง LAB แยกตาม จานวนส งส งตรวจท งแบบอ ตโนม ต และส งการ (Manual) - สามารถเช อมต อก บเคร องอ านบาร โค ด (Barcode wand) เพ อร บส งส งตรวจ - สามารถเช อมต อก บเคร องอ าน RFID บ ตรพน กงาน กฟน. หร อ เคร องอ าน Smart Card หร อ แถบแม เหล ก ของบ ตรประชาชน หร อ เคร องอ าน Finger Print เพ อร บข อม ลผ ร บบร การ - สามารถ capture ภาพถ ายผ ร บบร การผ านทาง Webcam และสามารถแสดงภาพถ าย คา นาหน า ช อ นามสก ล เพศ อาย ในท กหน าจอ - สามารถส งออก (Export) รายช อของผ ตรวจส ขภาพได ไฟล Microsoft Excel - สามารถสร างโปรแกรมการตรวจ รายการส งตรวจ ราคาค าต อช ดโปรแกรมการตรวจได ท ง ก อนตรวจส ขภาพและหน างาน(Onsite)โดย แบ งเป นในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาลได - สามารถน ดตรวจเอ กซเรย (เป ดXN) ตรวจทางห องปฏ บ ต การและตรวจพ เศษอ นๆ ได รองร บท ง การ X-rays ฟ ลม เล กจากรถโมบาย และการ X-rays ฟ ลม ใหญ ท รพ.กฟน.และ รองร บระบบ PACS - สามารถเช อมโยงข อม ลการให บร การตรวจส ขภาพก บหน วยงานในรพ.ได โดยเปร ยบเสม อนเป น หน วยบร การผ ป วยนอก เช น งาน เวชระเบ ยนเพ อจ ดทาแฟ มผ ป วยกรณ ตรวจส ขภาพในโรงพยาบาล งาน การเง น แผนกร งส ว น จฉ ย 2.4. ระบบบร การหน างาน - ม ระบบบ นท กร บ ว นเวลา ลงทะเบ ยนผ เข าร บการตรวจส ขภาพ - สามารถเพ มช อผ ร บการตรวจส ขภาพ รายการตรวจว เคราะห โปรแกรมการตรวจหน างาน (Onsite)ได พร อมราคาตรวจได - สามารถพ มพ บาร โค ดสาหร บต ดภาชนะใส ส งส งตรวจส งห อง LAB แยกตามจานวนส งส งตรวจได ท หน างาน - สามารถบ นท กร บส งส งตรวจตามรายการตรวจท ลงทะเบ ยนได โดยบ นท กร บในโปรแกรม และ เคร องอ าน Barcode ได - ม ระบบสร ปจานวนผ มาหร อไม มาตรวจส ขภาพ จานวนส งส งตรวจแยกแต ละรายการตรวจได พร อมพ มพ และ Export เป นไฟล Microsoft Excel ได 2.5. ระบบการสร ปว เคราะห ผลการตรวจส ขภาพและรายงานผล - สามารถสร ปว เคราะห ผลการตรวจส ขภาพเป นรายบ คคลตามหล กเกณฑ ท ผ ใช งานกาหนดได - สามารถสร ปว เคราะห ผลการตรวจส ขภาพในภาพรวมของหน วยงานท ส งพน กงานตรวจส ขภาพได ตามหล กเกณฑ ท ผ ใช งานกาหนด - สามารถกาหนดร ปแบบการรายงานผลการตรวจส ขภาพรายบ คคลได อย างน อย 3 ร ปแบบและ รายหน วยงานได และ User สามารถด แล เพ ม แก ไข เปล ยนแปลงร ปแบบการรายงานผลการตรวจส ขภาพได เอง 81 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

9 - สามารถให แพทย อน ม ต (Approve) ผลการตรวจว เคราะห ท งหมดได ท งแบบอน ม ต ในระบบและ แบบ manual นอกระบบ - สามารถพ มพ รายงานผลการตรวจส ขภาพได อย างน อย 3 แบบ ค อแบบรายบ คคลแบบแสดง รายละเอ ยด และแบบรายหน วยงาน - สามารถกาหนดการพ มพ ผลการตรวจและพ มพ ซองจดหมายตามรายช อผ เข าลงทะเบ ยนตรวจ ส ขภาพได 2.6. สถ ต รายงาน - สามารถแสดงข อม ลและพ มพ รายงานค าใช จ ายผ ป วยส ทธ บร ษ ทค ส ญญา กองท นทดแทนได เป น รายว น รายเด อน และรายป - สามารถแสดงข อม ลรายช อผ ป วยท ม ส ทธ ประก นส ขภาพตามขอบเขตภาระงานของงานประก น ส ขภาพได ท กว นตามร ปแบบท กาหนด และพ มพ รายงานสร ปได - สามารถแสดงข อม ลและพ มพ รายงานบ ญช รายละเอ ยดค าใช จ ายประจาเด อนผ ป วยประก น ส ขภาพถ วนหน า ประก นส งคม - สามารถแสดงข อม ลและพ มพ รายงานสร ปผ ป วยส ทธ ประก นส ขภาพ - สามารถแสดงข อม ลและพ มพ รายงานสร ปสถ ต ผ ป วยประก นส งคมในส งก ดท ง OPD และ IPD โดยม ข อม ลท งรห สโรค-ห ตถการ รายการค าร กษาพยาบาล และข อม ลตามร ปแบบท สาน กงานประก นส งคม กาหนด - สามารถรายงานสถ ต ผ ป วยกองท นทดแทน บร ษ ทค ส ญญา ผ ป วย พ.ร.บ. ค มครองผ ประสบภ ย จากรถ - สามารถรายงานสถ ต ผ ป วยประก นส งคมในส งก ดตามร ปแบบท สาน กงานประก นส งคมขอกรณ ตรวจประเม นมาตรฐานสถานพยาบาล. - สามารถรายงานสถ ต รายงานการส งตรวจ CD 4, Viral Load, Drug Resistance ของผ ป วย ประก นส งคม รพ.กฟน. - สามารถรายงานสถ ต รายงานผ ป วยประก นส งคมกรณ ปล กถ ายไต และผ าต ดทาเส นเพ อฟอก เล อดด วยเคร องไตเท ยม หร อกรณ อ นตามนโยบายของสาน กงานประก นส งคม - สามารถรายงานสถ ต รายงานผ ป วยประก นส งคม รพ.กฟน. กรณ เบ กค าบร การทางการแพทย นอกเหน อเหมาจ าย - สามารถรายงานสถ ต รายงานผ ป วยประก นส งคมนอกส งก ด กรณ ส งต อ และกรณ อ บ ต เหต - ฉ กเฉ น - สามารถรายงานสถ ต รายงานผ ป วยบ ตรทองนอกส งก ดแยกเป นกรณ ส งต อ กรณ อ บ ต เหต -ฉ กเฉ น กรณ ส ทธ ว าง และกรณ เด กแรกเก ด ผ ป วยโครงการพ เศษของสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ผ ป วย บ ตรทอง รพ.กฟน. - สามารถรายงานสถ ต 10 อ นด บโรคท เข าร กษาในผ ป วยบ ตรทอง, ประก นส งคมในส งก ด - สามารถรายงานสถ ต ประก นอ บ ต เหต และบ ตรทอง 82 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

10 83 2. ระบบผ ป วยนอก ต องม ค ณสมบ ต อย างน อยด งน ข อม ลพ นฐาน และ ค ณล กษณะท วไป 1. สามารถสร างเลขท VN. โดยอ ตโนม ต และเป นต วเลขท ต อเน องก นไปตลอดป พ.ศ. และเม อ ข น พ.ศ. ใหม ให เร มต นเลขใหม 2. สามารถกาหนดข อม ลการร กษาตามกล มค าร กษาพยาบาล พร อมค าบร การได 3. สามารถแสดงรายช อผ ป วยท ถ กส งต อมาจ ดซ กประว ต และเร ยกผ ป วยมาทาการซ กประว ต ได 4. สามารถบ นท กข อม ลการซ กประว ต ได เช น vital sign, chief complain เป นต น 5. สามารถบ นท กการค ดกรองผ ป วยโรคเฉพาะท ต องการได เช น โรคเบาหวาน 6. สามารถเร ยกข อม ลท วไปของผ ป วยได 7. สามารถเร ยกด ประว ต การมาร บบร การของผ ป วยได 8. สามารถบ นท กการน ดหมายล วงหน าได 9. สามารถบ นท กส ง Lab/X-Ray ได 10. สามารถบ นท กข อม ลการส งต อไปย งสถานบร การอ นได (Refer) 11. สามารนาเข าผล Lab ในกรณ ท ม การบ นท กผลจากระบบช นส ตรได เช น ค า FBS เป นต น 12. สามารถบ นท กการจ ายยาได 13. สามารถบ นท กผ ป วยไปย งจ ดบร การอ นๆได 14. งานค นหาผ ป วย : ค นหาผ ป วยท ม อย แล ว, ค นหาผ ป วยท พ งมาลงทะเบ ยน, ค นหาผ ป วยท เป นเจ าหน าท ของ กฟน. เป นต น 15. งานข อม ลประว ต ประจาต วผ ป วย : การเพ มข อม ลผ ป วยใหม, เก บข อม ลผ ป วยอย าง ครบถ วน, การแก ไขข อม ลผ ป วย, การปร บปร งข อม ลของการต ดต อ, เก บร ปภาพประจ าต วเป นต นผ ป วย 16. การลงทะเบ ยนการเข ามาร บบร การของผ ป วย 1. ม การแสดงเต อนเม อผ ป วยค างชาระค าบร การและการร กษาแล วมาลงทะเบ ยนเพ อ ร บการร กษา 2. เล อกแผนกท จะเข าร บการร กษา เช นแผนกเด ก แผนกโรคห วใจ เป นต น 3. เล อกแพทย ท จะให การร กษา 17. สามารถแสดงข อม ลสถ ต ต างๆ เช น รายการน ดหมาย. รายการผ ป วยท เข ามาลงทะเบ ยน แล วในแต ละว น, รายการผ ป วยท รอพบแพทย, รายการผ ป วยท ได ร บการตรวจร กษาแล ว, รายการผ ป วยท รอชาระเง น 18. สามารถบ นท กส ทธ การร กษาพยาบาลท ผ ป วยม ได โดยการเข าร บการร กษาในแต ละคร งของ ผ ป วย ผ ป วยอาจเล อกใช ส ทธ ใดๆท ได ร บการบ นท กไว ก ได ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 83

11 19. บ นท กส ทธ การร กษาของผ ปวย ผ ปวยสามารถระบ ส ทธ การร กษาของตนเองไดมากกวา 1 ส ทธ ในการเขาการร กษาในโรงพยาบาล เชน ผ ปวยเป นพน กงานของบร ษ ท ท ม ส ญญา (Contract) ก บ โรงพยาบาลและผ ป วยประก นส งคมก บโรงพยาบาล ระบบสามารถจะตรวจสอบส ทธ ตางๆ ท ผ ปวยจะไดร บส วนลดหร อโรงพยาบาลสามารถเร ยกเก บคาร กษาพยาบาลก บสาน กงานประก นส งคม หร อบร ษ ทค ส ญญา 20. สามารถบ นท กขอม ลการสงตอจากโรงพยาบาลอ น และสามารถบ นท กขอม ลของบร ษ ทค ส ญญา (Contract) ท ทาไว ก บโรงพยาบาล 21. การเล อกส ทธ การร กษาพยาบาล และประเภทการชาระเง น เช น 1. องค กรของร ฐเป นผ ออกให (Government subsidies) ประก นส งคม โครงการ 30 บาท พรบ.ผ ประสบภ ยอ บ ต เหต 2. องค การเอกชนออกให (Private subsidies) เช น บร ษ ทประก นส ขภาพ บร ษ ท ค ส ญญา กองท นทดแทน 3. ผ ป วยชาระเง นเอง 22. ท งน ประเภทการชาระเง นและส ทธ การร กษาพยาบาลน จะม ผลในการคานวณ หร อ การ จ ดการงานในระบบงานอ นต อไป 23. สามารถท จะทาการบ นท กและเก บเอกสารเป นแบบอ เล กทรอน กส ได (Document Scanning & Uploading) สาหร บกรณ ท ผ ป วยนาเอกสารต างๆมาจากโรงพยาบาลอ นๆ เพ อเปนขอม ลประก อบการเขาร บการร กษา ของต วผ ปวยในโรงพยาบาลน นๆ 24. จดหมายส งต ว (Referral letters) 25. การส งพ มพ ใบร บรองแพทย (Medical Certificate) 26. ยกเล กการลงทะเบ ยนเพ อเข าร บการร กษา 27. สามารถแก ไขข อม ลในการลงทะเบ ยนได 28. สามารถตรวจสอบการลงทะเบ ยนซ าซ อนได รห สโรคและรห สห ตถการ 1. สามารถจ ดเก บและเตร ยมฐานข อม ลรห สโรคและช อโรค (ICD-10) โดยใช รห ส ICD ของ องค การอนาม ยโลก (WHO) และท กระทรวงสาธารณส ขประกาศใช และสามารถ Update เป น Version ล าส ด พร อมท งสามารถ Link ข อม ลรห สโรคเด มได (โดยช อโรคจะสามารถรองร บได ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ และสามารถบ นท กได มากกว า 1 ช อ) 2. สามารถจ ดเก บและเตร ยมฐานข อม ลรห สห ตถการและช อห ตถการ โดยใช รห ส ICD ของ องค การอนาม ยโลก (WHO)หร อท กระทรวงสาธารณส ขประกาศใช 3. สามารถจ ดเก บและเตร ยมฐานข อม ลการว น จฉ ยโรคได ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 84 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 84

12 4. สามารถค นหาและบ นท กรห สโรคและช อโรค รห สห ตถการและช อห ตถการ และการผ าต ด โดยใช รห ส ICD ขององค การอนาม ยโลก (WHO) และของประเทศไทย ได ไม จาก ดจานวน พร อมท งบ นท กช อ ผ ทาห ตถการน นๆด วย และม ระบบช วยกาหนดรห สโรคท ว น จฉ ยบ อย หร อ บ นท กแบบข อความท วไปได โดย ใช common name / alias name 5. สามารถเช อมโยงข อม ลการร กษาก บรห สห ตถการ โดยใช รห ส ICD ขององค การอนาม ยโลก (WHO) ได รห สหน วยงาน/รห สหน วยตรวจ 1. สามารถกาหนดการให รห สหน วยงาน / รห สหน วยตรวจได และท กระบบจะต องใช ฐานข อม ลเด ยวก น และสามารถเพ มเต ม / ปร บปร ง รห สหน วยตรวจได งานลงทะเบ ยน ทะเบ ยนผ ป วยนอก (Outpatient registration) 1. สามารถท จะเล อกคล น กเพ อเข าร บการร กษา 2. สามารถท จะเล อกแพทย เพ อให บร การตรวจร กษา 3. สามารถเร ยกด ประว ต การร กษาก อนหน าน ได ทะเบ ยนผ ป วยใน (Inpatient registration) 85 ด วย 1. สามารถท จะลงทะเบ ยนแบบเร งด วนกรณ ท เป นการเข าร บการร กษาแบบเร งด วน 2. สามารถเล อกแพทย เจ าของไข 3. สามารถจองห องและเต ยงนอน 4. สามารถท จะลงทะเบ ยนเข าร บการร กษาและกาหนดห องและเต ยงนอน 5. สามารถท จะทาการย ายเต ยงและยกเล กการย าย 6. สามารร บการจ ายม ดจ าล วงหน า 7. เก บข อม ลการจาหน ายผ ป วยอย างครบถ วน รวมไปถ งการคานวณค าใช จ ายเม อจาหน าย 8. รายงานต างๆท เก ยวข อง ทะเบ ยนผ ปวยฉ กเฉ น ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 85

13 1. สามารถบ นท กรายละเอ ยดของอ บ ต เหต การณทางรถยนตของผ ปวย สถานท เก ดเหต รายละเอ ยดของการเก ดเหต รายละเอ ยดของรถยนตค กรณ ว นท เวลาท เก ดเพ อเปนขอม ลท ทางโรงพยาบาล สามารถนาสงบษ ทประก นภ ยเพ อประกอบในการเร ยกเก บเง น 2. สามารถบ นท กรายละเอ ยดของอ บ ต เหต จากการทางานของผ ปวยสถานท เก ดเหต, ว น เวลาท เก ดเหต, บ นท กช อท อย ของบร ษ ท, ท ผ ปวยทางาน, เลขท บ ตรประก นส งคม, บร ษ ทประก นภ ยผ ปวย รวมถ งรายละเอ ยดของการเก ดเหต เพ อเปนขอม ลท ทางโรงพยาบาลสามารถนาไปประกอบก บการเร ยกเก บ เง น ก บสาน กงานประก นส งคม และบร ษ ทประก นภ ย ระบบศ นย การตรวจสอบส ทธ 1. ข อม ลพ นฐาน และ ค ณล กษณะท วไป 1. สามารถกาหนดข อม ลส ทธ การร กษาโดยเช อมโยงก บส ทธ ท สปสช. และสนย. กาหนดได 2. สามารถกาหนดประเภทการชาระเง นของแต ละส ทธ ได 3. สามารถกาหนดได ว าส ทธ แต ละต วจะต องป อนข อม ลใดบ าง เช น เลขท ส ทธ,ว นท เร มใช, ว นท หมดอาย 4. สามารถกาหนดประเภทการชาระเง นของแต ละส ทธ ได เช น เลขท ส ทธ ว นท เร มใช ว นท หมดอาย สถานพยาบาลหล ก,สถานพยาบาลรอง 5. สามารถประเภทการออกใบเสร จร บเง น และชน ดการค ดค าบร การได 6. สามารถกาหนดส วนลดในค าใช จ ายแต ละหมวดได และสามารถกาหนดส วนลดในแต ละ ส ทธ ได 2. การตรวจสอบส ทธ 1. สามารถแสดงข อม ลส ทธ การร กษาพยาบาลของผ ป วยแต ละราย โดยใช HN หร อ ช อ หร อ นามสก ลของผ ป วย หร อหมายเลขบ ตรประจ าต วประชาชน หร อ ว นเด อนป เก ด ในการค นหา และแสดง ข อม ลประกอบด วย HN, ช อ นามสก ลผ ป วย, อาย, เพศ, หมายเลขบ ตรประจ าต วประชาชน, หมายเลข เอกสารแสดงส ทธ อ นๆ (เช น เลขท บ ตรทอง, เลขท บ ตรประก นส งคม), ว นท เร มต นและส นส ดของส ทธ การ ร กษาพยาบาล,ว นท และเวลาท ผ ป วยมาร บบร การ, แผนกท ร บการตรวจร กษา เป นต น 2. สามารถบ นท กและแก ไขส ทธ ผ ป วยได 3. สามารถบ นท กการย นย นการตรวจสอบส ทธ ของผ ป วย และพ มพ ใบย นย นส ทธ ได ระบบค ว 1. การแสดงผลค ว 86 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 86

14 87 ร กษาช วคราว 1. แสดงค วของผ ป วยท รอร บบร การเร ยงตามลาด บเวลาการลงทะเบ ยนของผ ป วย 2. แสดงค วของผ ป วยท มารอร บบร การท เป นผ ป วยท ได ทาการน ดหมายไว 3. แสดงค วของผ ป วยท ย งไม พร อมมาร บบร การหร อม เหต ท ต องพ กการร บบร การการตรวจ 4. ม การแสดงรายช อของผ ป วยท ตรวจเสร จไปเร ยบร อยแล วประจาว นน นๆ 5. ม การแสดงรายช อผ ป วยท ม การน ดหมายไว ในว นน น ท ย งไม ได เข ามาร บบร การ 6. ม การบ นท ก Arrival time ของผ ปวยน ด เป นเวลาท ผ ปวยน ดมาต ดตอจร ง 2. การจ ดการลาด บค วผ ป วย 1. การเล อกผ ป วยเข ามาร บบร การการร กษาไม จาเป นต องเล อกจากลาด บค วเสมอ สามารถท จะเล อกจากลาด บท เท าไรก ได 2. การโอนย ายค วของผ ป วยไปให แพทย ท านอ นได 3. ยกเล กการให บร การก บผ ป วยรายน นๆ การร บผ ป วย Walk-in เข าห องตรวจ ร กษาผ ป วยได 1. ในการร บผ ป วย Walk-in เข าห องตรวจ ระบบสามารถบ นท ก / เปล ยนแพทย ผ ท าการ 2. สามารถบ นท ก / เปล ยนเวลาการร บผ ป วย Walk-in เข าพบแพทย 3. ม ข อม ลแสดงเวลาและลาด บท ผ ป วยลงทะเบ ยนขอตรวจจากข อม ลเวชระเบ ยน การจ ดการแฟ มประว ต ผ ป วย 1. สามารถพ มพ ใบสร ปการตรวจร กษาของผ ป วยแต ละ Visit เพ อนาไปจ ดเก บในแฟ ม หร อเพ อส ง ต อไปย งโรงพยาบาลอ นได 2. สามารถบ นท กร บ / ส งแฟ มระหว างหน วยตรวจ / หน วยงานได การสอบถามข อม ล 1. สามารถสอบถามสถานภาพผ ป วย ได แก ม น ดหมายท ใด,ตรวจท หน วยใด ได ท งอด ตและป จจ บ น 2. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ย งไม ร บเข าห องตรวจได 3. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยน ดหมาย และ การน ดหมายผ ป วย โดยใช ช อ หร อ ช อและ นามสก ล หร อ HN. ในการค นหา และแสดงข อม ล HN, ช อ นามสก ลผ ป วย, ว นท และเวลาท น ดหมาย, สถานท ตรวจร กษา หร อหอผ ป วยท นอนพ กร กษาต วอย ในโรงพยาบาลได ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 87

15 4. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ส งปร กษา (Consult) และจะต องระบ ช ดเจนว าผ ป วยท ส ง ปร กษาน นเป นผ ป วยนอกหร อผ ป วยใน 5. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ย งไม ได บ นท กส นส ดการร กษา(discharge)หร อย งไม ได ทาการ Discharge ออกจากหน วยตรวจ 6. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ย งไม ส งแฟ มค นเวชระเบ ยนได 7. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ไม ได ร บการส งยาและเวชภ ณฑ ได 8. สามารถแสดงประว ต การแพ ยา ( Adverse Drug Reaction (ADR)) หร อสารอ น ๆ เช น การแพ อาหารทะเล เป นต น และสามารถบ นท กรายการยาท ผ ป วยนาต ดต วมาได 9. สามารถสอบถามข อม ลประว ต ผ ป วย และประว ต การร กษาจากแฟ มประว ต ผ ป วย แฟ มผ ป วยน ด และแฟ มประว ต การร กษาได 10. สามารถสอบถามข อม ลท เก ยวข องก บผ ป วย ได แก ช อหน วยตรวจ/ห องตรวจ ตาแหน งแฟ มและ รายการน ดหมายจากว นป จจ บ น 11. สามารถสอบถามข อม ลผ ป วยจากเลขประจาต วผ ป วย หร อช อ นามสก ลได 12. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ไม ได ร บการส งยาหร อเวชภ ณฑ ได 13. สามารถตรวจสอบและแจ งเต อนกรณ ท ผ ป วยกล บมาร กษาซ า(revisit) ได ตามระยะเวลาท กาหนด เช น ภายใน 24 หร อ 48 ช วโมง เป นต น 14. แสดงข อม ลการตรวจร กษาของผ ป วยย อนหล ง เช น รายการส งทางร งส และผลการว เคราะห, รายการส งทางห องปฏ บ ต การและผลการว เคราะห, ข อม ลการว น จฉ ยโรคตาม ICD เป นต น 15. แสดงข อม ลด านส ขภาพหร อโรคประจาต วของผ ป วย สร ปผลการตรวจของแพทย 1. แสดงจานวนผ ป วยท รอร บบร การม จานวนเท าไร 2. แสดงจานวนผ ป วยท เสร จส นการร บบร การแล ว 3. แสดงจานวนผ ป วยท แพทย ได ทาการน ดหมายในว นน นๆ 88 งานพยาบาลผ ป วยนอก หร อ งานพยาบาลหน าห องตรวจ (Nurse Counter) 1. สามารถทาการเช อมโยงข อม ลประว ต ผ ป วย ข อม ลการแพ ยา โรคประจาต ว จากระบบทะเบ ยน ผ ป วยได 2. เช อมโยงข อม ลส ทธ การร กษา และเง อนไขการใช ส ทธ จากหน วยงานตรวจสอบส ทธ 3. แสดงภาพผ ป วยท ม การจ ดเก บจากงานทะเบ ยน เพ อใช เป นการย นย นต วตนของผ ป วย ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 88

16 4. ระบบสามารถทาการลงทะเบ ยนผ ป วยท หน าห องตรวจในกรณ ผ ป วย มาต ดต อท หน วยงาน พยาบาลหน าห องตรวจโดยตรง 5. สามารถบ นท กร บแฟ มเวชระเบ ยนผ ป วย ซ งจะทาให สถานะแฟ มท อย ในแฟ มประว ต ผ ป วย เปล ยนเป นอย ท ห องตรวจ 6. สามารถทาการบ นท กข อม ลการย มแฟ มเวชระเบ ยน ผ านระบบพยาบาลหน าห องตรวจได 7. สามารถป อนข อม ล เช น เลขประจาต วผ ป วย (HN), เลขท บ ตรน ด เป นต น ด วยระบบ Barcode ได 8. สามารถแสดงข อม ลสาค ญของผ ป วย ได แก ช อ นามสก ล,เลขประจาต วผ ป วย (HN), ส ทธ การ ร กษา, ร ป,ประว ต การแพ ยา,กร ปเล อด,สถานะ การชาระเง น ในท กหน าจอท ม การปฏ บ ต งานได 9. สามารถสอบถามข อม ลประว ต ผ ป วย ประว ต การร กษาจากแฟ มประว ต ผ ป วย แฟ มผ ป วยน ด และแฟ มประว ต การร กษาได ประว ต การแพ ยา กร ปเล อด ประว ต การชาระเง น ส ทธ การร กษา ผลการ ตรวจต าง ๆ การน ดหมายท ม ก บแพทย ท กแผนก และอ นๆ ตามห วข อการสอบถามข อม ล 10. สามารถเร ยกด ข อม ลท วไปของผ ป วยได 11. สามารถสอบถามข อม ลผ ป วยจากเลขประจาต วผ ป วย หร อ ช อ นามสก ลได 12. สามารถแสดงรายช อผ ป วยท ถ กส งต อมาจ ดซ กประว ต และเร ยกผ ป วยมาทาการซ กประว ต ได 13. สามารถบ นท กข อม ลการซ กประว ต ได เช น vital sign(ส ญญาณช พ), chief complain อาการ ป วยเบ องต น เป นต น และสามารถรองร บการบ นท กการประเม นผ ป วยตามแบบสอบถามของ รพ.ได รวมถ ง การแพ ยาของผ ป วยโดยม การกาหนดส เพ อแสดงว าม การส งการอะไรให ก บผ ป วยบ างจากห องตรวจ หร อ จาก ฝ ายพยาบาล และเพ อเป นการแสดงว าม การท าการหร อบ นท กผลแล วหร อไม 14. รองร บการตรวจว ดและบ นท กข อม ล Vital Sign (ส ญญาณช พ) ซ งประกอบด วย ค อ น าหน ก ส วนส ง ความด น อ ณหภ ม ช พจรการหายใจ โดยระบบทาการคานวณ BMI ให อ ตโนม ต 15. หน าจอระบบบร การพยาบาลผ ป วยนอก สามารถใส vital sign และ อาการป วยเบ องต นได 16. หน าจอระบบบร การพยาบาลผ ป วยนอก ม ข อม ลแบบ TAB ของจานวน : ผ ป วยท รอค ว รอผล การตรวจ ผ ป วยท รอตรวจ ผ ป วยท ตรวจเสร จแล ว ผ ป วยน ด รวมใบยา(VN)...รายการ 17. หน าจอการส งผ ป วยเข าห องตรวจ สามารถใช รห สแพทย หร อ ลาด บ หร อ ช อแพทย หร อ เบอร ห องก ได และจะพ มพ ใบส งยา / OPD CARD หร อไม ก ได และสามารถเล อก package, checkup, ช อ package for nurse 18. หน าจอการส งรายการต างๆให ก บผ ป วย จะรวบรวมการส งการต างๆท ทางพยาบาลจะต องทา ให ก บผ ป วยในกรณ ท ห องตรวจไม ใช คอมพ วเตอร หร อจะไม ส งก ได โดยให ปลายทางเป นผ กระทาเอง โดยท ระบบสามารถรองร บการทางานได หลายร ปแบบข นก บหน วยงานน นๆ 89 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 89

17 19. สามารถบ นท ก / แก ไข อาการป วย การว น จฉ ย รห สโรค ( ICD 10 ) การให บร การทาง การแพทย บ นท กทางการพยาบาล รห สห ตถการ ( ICD 9 CM ),ประว ต การแพ ยา, กร ปเล อดลงใน แฟ มประว ต การร กษาได พร อมท งเช อมโยงข อม ลไประบบเวชระเบ ยนอ ตโนม ต 20. ส งทางานห ตถการและบ นท กการทาห ตถการ 21. สามารถบ นท กข อม ล,ความเห นและส งให พ มพ ใบร บรองแพทย จากระบบได ท งภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ 22. สามารถบ นท กการร กษาพยาบาลกรณ ท ผ ป วยในมาร บการร กษาพยาบาลท ระบบผ ป วยนอกได 23. เก บส งส งตรวจและบ นท กข อม ลการเก บส งส งตรวจ 24. สามารถทาการส งตรวจทางห องปฏ บ ต การ ท งรายการ Lab รายต ว และ Lab Profile จากระบบ พยาบาลหน าห องตรวจได โดยการบ นท กการส งตรวจต องม ความสะดวกต อผ ใช งาน ท สามารถบ นท กได รวดเร ว และถ กต อง 25. สามารถกาหนดสถานะความเร งด วน ในการส งตรวจทางห องปฏ บ ต การได 26. ม ระบบเต อนการส งตรวจทางห องปฏ บ ต การซ าซ อน และม การสอบถามว ธ การจ ดเก บส งส ง ตรวจเพ อป องก นความผ ดพลาดในการเก บ Specimen 27. สามารนาเข าผล Lab ในกรณ ท ม การบ นท กผลจากระบบช นส ตรได เช น ค า FBS เป นต น 28. สามารถบ นท ก/ แก ไขรายการส งส งตรวจทางห องปฏ บ ต การของผ ป วย ไปย งระบบงาน ห องปฏ บ ต การได 29. สามารถสอบถาม/ พ มพ ผลการตรวจทางห องปฏ บ ต การ ณ ป จจ บ นและย อนหล ง โดยสามารถ เปร ยบเท ยบผลในร ปแบบตาราง หร อ กราฟได อย างน อย 3 คร งในหน าจอเด ยว 30. สามารถทาการส งตรวจทางร งส ท งรายการเอกซเรย ท วไป และรายการเอกซเรย เคล อนท ได 31. สามารถบ นท ก / แก ไขรายการส งตรวจทางร งส ของผ ป วย ไปย งระบบร งส ว น จฉ ยได 32. สามารถสอบถาม/ พ มพ ผลการตรวจทางร งส ว ทยา ของผ ป วยท ได จากระบบร งส ว น จฉ ย ผ านทาง จอภาพ หร อเคร องพ มพ ได 33. สามารถทาการบ นท กข อม ลการย มฟ ล มเอกซเรย ผ านระบบพยาบาลหน าห องตรวจได 34. แพทย สามารถบ นท ก / แก ไขข อม ลรายการส งยา เพ อส งรายการยาไปท ห องจ ายยาได 35. ม ระบบแจ งเต อนต วยาท แพ ของผ ป วยเม อเข าส หน าจอการส งยา 36. สามารถบ นท ก/แก ไขข อม ลการแพ ยาของผ ป วยและแสดงผลต อเน องในหน าจอการส งยาโดยม รห สผ านสาหร บบ คคลท จะเข ามาใช งานเช น แพทย เภส ชกร 37. สามารถแสดงข อม ลการเก ดปฏ ก ร ยาระหว างยาแต ละต วเม อม การส งจ าย 38. สามารถด รายการยา และพ มพ รายการยาย อนหล งได 39. สามารถสอบถามข อม ลรายช อยาในโรงพยาบาล ว ธ การใช ยา ราคายา ตามส ทธ ผ ป วย, ED, NED, รายการยาและเวชภ ณฑ ท เบ กไม ได หร อ เบ กตามตามส ทธ ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P

18 40. สามารถบ นท กข อม ลความเห นและส งให พ มพ ใบร บรองการเบ กจ ายยานอกบ ญช ยาหล กแห งชาต พร อมเหต ผลแต ละรายการยาได 41. สามารถทาการบ นท กรายการยา หร อเวชภ ณฑ ท ม การใช ท ระบบพยาบาลหน าห องตรวจได 42. รองร บการส งผ าต ด (Set OR) จากระบบพยาบาลหน าห องตรวจได พร อมท งสอบถามตารางการ ใช ห องผ าต ด 43. สามารถทาการส งปร กษาผ ป วยไปทากายภาพบาบ ดได 44. สามารถทาการ Observe ผ ป วย ท งเต ยงท อย ท OPD หร อ Observe เต ยงบนหอผ ป วยจาก ระบบผ ป วยนอกได 45. สามารถบ นท กข อม ล แจ งจานวน/ประเภทว สด เวชภ ณฑ ปราศจากเช อจากหน วยจ ายกลางได 46. ระบบสามารถแจ งเต อนกรณ ม การค ย ข อม ล LAB, X RAY, ยา, เวชภ ณฑ หร อ ห ตถการ ต าง ๆ นอกเหน อจากเง อนไขระเบ ยบของส ทธ ค าร กษาพยาบาลผ ป วยนอกท ก าหนด 47. สามารถบ นท ก และแก ไขค าบร การทางการแพทย ในกรณ ท ผ ป วยใช อ ปกรณ หร อเคร องม อพ เศษ ซ งข อม ลจะถ กส งไปย งระบบการเง น 48. สามารถบ นท กผลงานทางการพยาบาล ก จกรรมพยาบาล ค าร กษาพยาบาล โดยในส วนของ ก จกรรมหร อค าร กษาพยาบาล ท ม เร องเง นเข ามาเก ยวข องจะทาการโอนข อม ลเข าส ระบบงานการเง นโดย อ ตโนม ต 49. สามารถจ ดกล มและ แสดงของก จกรรม หร อค าร กษาพยาบาล เฉพาะแต ละคล น ก เพ อให ง าย ต อการบ นท กข อม ล 50. สามารถนาก จกรรมทางการพยาบาลท ผ านการบ นท ก มาจ ดทาเป นรายงานสร ปผลงานพยาบาล (อวช) 51. สามารถสอบถามข อม ลการน ดหมายได ตามว นท ได บ นท กการน ดหมาย สามารถพ มพ รายช อ ผ ป วยพร อมท อย และเบอร โทรศ พท ได ตามว นท น ดหมาย 52. สามารถแสดงข อม ลน ดหมายของผ ป วยท ย งคงค างอย เพ อป องก นการน ดหมายซ าซ อนหร อจะได น ดหมายผ ป วยมาในว นเด ยวก น 53. สามารถแสดงข อม ลผ ป วยท น ดหมาย แต ย งไม ได มาทาการลงทะเบ ยนท ระบบงานหน าห องตรวจ ได 54. สามารถทาการลงทะเบ ยนผ ป วยจากข อม ลการน ดหมาย และเช อมโยงข อม ลส ทธ การร กษาจาก คร งท ผ านมาให อ ตโนม ต 55. สามารถบ นท กข อม ลการน ดหมายผ ป วย โดยกาหนดว นท น ดหมาย เวลา หร อช วงเวลา พร อมท ง ม ระบบควบค มไม ให ทาการน ดหมายเก นกว าจานวนท กาหนด 56. สามารถบ นท ก และแก ไขข อม ลการน ดผ ป วยและข อม ลท ม อย และเบอร โทรศ พท ลงในแฟ มผ ป วย น ดและพ มพ ใบน ดผ ป วยให โดยอ ตโนม ต โดยสามารถพ มพ ได ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P

19 57. สามารถกาหนดจ านวนน ดหมายได ตามข อกาหนดของหน วยงาน 58. สามารถน ดหมายผ ป วยเป นเวลาช วงเวลา และสามารถกาหนดลาด บค วเข าตรวจได ในบ ตรน ด ตามเวลา/ช วงเวลาท กาหนด 59. สามารถบ นท กการน ดหมายล วงหน าได 60. สามารถให ระบบลบข อม ลผ ป วยน ดท มาพบแพทย ตามน ด ออกจากแฟ มผ ป วยน ด ส วนผ ป วยท ไม มาตามน ดสามารถทาการเล อนน ดหร อยกเล กการน ด หร อ ลบออกจากระบบการน ดได 61. สามารถส งตรวจต างๆ ภายนอก รพ.กฟน. เช น mamogram, ct scan, mri, dropper, nuclear med ฯลฯ อย างครบวงจร ท งแง emr, ประว ต, request, result,การค ดเง น/เก บค าร กษาหร อไม, การบ ญช และการเช อมโยง หร อกระทบยอดก บระบบอ นๆ 62. สามารถตรวจสอบตารางปฏ บ ต งานของคล น กบร การต าง ๆ ได 63. สามารถสอบถามตามตารางการออกตรวจ และคนไข ในความด แลของแพทย จากระบบพยาบาล หน าห องตรวจได 64. สามารถสอบถามข อม ล และจองเต ยง ของหอผ ป วยต าง ๆ 65. สามารถเก บ และรายงานสถ ต ผ ป วยเพ อใช ประโยชน ทางว ชาการและการบร หารเป นรายว น ราย ส ปดาห รายเด อน และรายป ตามท หน วยงานกาหนด 66. สามารถบ นท กข อม ลผ ปฏ บ ต งานในช วงเวลาต าง ๆ ได ตามรห ส USERNAME และ PASSWORD ของแต ละบ คคลและสามารถเร ยกด รายงานด งกล าวได 67. สามารถบ นท กข อม ลการมาร บบร การของผ ป วยและเก บระยะเวลาท คนไข ใช ในการตรวจ (บ นท ก เวลาในการเข าใช บร การในแต ละข นตอนต งแต แรกร บจนออกจากหน วยตรวจ) พร อมท งสอบถามข อม ลเหล าน ได จากจอภาพ 68. สามารถบ นท กข อม ลอ บ ต เหต ประกอบด วยข อม ล แพทย เจ าของคด สาเหต การเก ดอ บ ต เหต ว นท เก ดอ บ ต เหต และสถานท เก ดอ บ ต เหต จากระบบได 69. กรณ ท เป นการร บผ ป วยจากการ Refer สามารถท าการบ นท กข อม ลการร บ Refer สาเหต การร บ ไว ร กษา เลขท เอกสารใบร บต ว 70. สามารถบ นท ก และแก ไขข อม ลการส งปร กษา (Consult ) ผ ป วย พร อมท งส งแฟ มและผ ป วยไป พบแพทย เฉพาะทาง หร อ ไปย งแผนกอ นได 71. สามารถบ นท กผ ป วยไปย งจ ดบร การอ นๆได 72. สามารถบ นท กประเภทการจาหน ายผ ป วยจากระบบห องตรวจได 73. กรณ ท การจาหน ายเป นการ Refer ผ ป วยไปย งโรงพยาบาลอ น สามารถบ นท กข อม ลการ Refer ว นท ทาการ Refer,เหต ผลการส งต ว เลขท เอกสารการส งต วจากระบบได (บ นท กข อม ลการส งต อไปย งสถาน บร การอ นได ) 92 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 92

20 74. สามารถบ นท กข อม ลการจาหน ายผ ป วยเส ยช ว ต จากระบบพยาบาลผ ป วยนอก พร อมท ง เช อมโยงข อม ลไปย งระบบเวชระเบ ยนได 75. สามารถพ มพ ใบสร ปการตรวจร กษาของผ ป วยแต ละ Visit เพ อนาไปจ ดเก บในแฟ ม หร อเพ อส ง ต อไปย งโรงพยาบาลอ นได 76. สามารถฝากข อความ ต ดตามต วผ ป วย เพ อแสดงในหน วยงาน หร อแจ งเต อนไปย งหน วยงานอ น ได ระบบตรวจส ขภาพ (Medical Check-up System) ระบบการตรวจส ขภาพใช ในการบ นท กโปรแกรมการตรวจส ขภาพ (Check Up) โดยม การกาหนด รายการการตรวจแยกตามประเภทการตรวจ ค อ ค าแพทย, Lab, X-ray, EKG, IPS (ค า Set & Procedure) เม อม การ Request การตรวจส ขภาพ ระบบจะทาการสร าง Request รายการตรวจ, ค าแพทย, Lab, X-ray, EKG, IPS (ค า Set & Procedure) ให โดยอ ตโนม ต และค าใช จ ายส งไปท ระบบการเง นจะเป นราคาพ เศษเหมา จ ายตามท ได กาหนดไว ในโปรแกรมการตรวจส ขภาพ 1. กาหนดโปรแกรมการตรวจส ขภาพแบบ Package ได หลากหลายร ปแบบพร อมกาหนดว นเร มต น และส นส ดของ Package น น ๆ 2. ส ง Request ไปตามหน วยงานต าง ๆ เพ อให หน วยงานเหล าน นได Confirm เม อผ ป วยมาตรวจ 3. กาหนดร ปแบบผลการตรวจส ขภาพได 4. รองร บการส งตรวจส ขภาพจากระบบงานผ ป วยนอก และผ ป วยใน 5. สามารถทาการลงทะเบ ยนผ ป วยท ระบบงานตรวจส ขภาพ ในกรณ ท ผ ใช บร การมาต ดต อท หน วยงานงานตรวจส ขภาพ โดยตรง 6. เช อมโยงประว ต การร กษาของผ ป วย ข อม ลการแพ ยา ประว ต โรคประจาต ว มาย งระบบตรวจ ส ขภาพได 7. ทาการบ นท กร บผ ป วยเข าร กษาในแผนกตรวจส ขภาพ และส งปร กษาไปย งแผนกหร อห องตรวจ ต างๆ 8. สามารถแบ งแยกประเภทของผ มาร บการตรวจส ขภาพจากระบบได เช น ตรวจส ขภาพบ คคล ท วไป ตรวจส ขภาพก อนเข าท างาน ตรวจส ขภาพประจาป เป นต น 9. รองร บการบ นท กข อม ลส ญญาณช พ (Vital Sign) จากระบบได 10. สามารถบ นท กข อม ลการตรวจว ดสายตา,ตรวจว ดการได ย นได 11. สามารถบ นท กข อม ลประว ต การเจ บป วยและประว ต การเจ บป วยของบ คคลในครอบคร วได จาก ระบบงานตรวจส ขภาพ 93 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 93

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ

ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ ค ม อสว สด การร กษาพยาบาลข าราชการ กรมบ ญช กลาง สารบ ญ บทท 1 บทนา 1 1.1 ความสาค ญและความเป นมา 1 1.2 ว ตถ ประสงค 2 1.3 ขอบเขต 2 บทท 2 สาระสาค ญของกฎหมายและระเบ ยบท เก ยวข อง 3 2.1 พระราชบ ญญ ต การกาหนดหล

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

II-1 การบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย และค ณภาพ เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท สาค ญ: ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556

II-1 การบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย และค ณภาพ เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท สาค ญ: ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 II-1 การบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย และค ณภาพ เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท สาค ญ: ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 ระด บความสาเร จในการ ระด บ 3 - - - - 3 3 3 ดาเน นงานบร หารความ เส

More information

ละ 10% > 80% 57% (เก ด 42 คร ง 24 แก ไข) 1 NA 6

ละ 10% > 80% 57% (เก ด 42 คร ง 24 แก ไข) 1 NA 6 II-1 การบร หารความเส ยง ความปลอดภ ย และค ณภาพ เป าหมาย/ประเด นค ณภาพท ส าค ญ: ผ ร บบร การและผ ให บร การ ม ความปลอดภ ย ข อม ล/ต วช ว ด เป าหมาย 2552 2553 2554 2555 2556 จ านวนอ บ ต การณ ความเส ยง ท ได ร

More information

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๑. ด านการเบ กจ ายเง น สร ปประเด นข อตรวจพบ ความเส ยงและการควบค มท สาค ญ โอกาสท เก ดข อผ ดพลาด การท จร ต/ความเส ยหาย ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ข อตรวจพบ การเบ กจ ายเง น ย งม ความเส ยงส าค ญต อการจ ายเง นเก

More information

ค าน า คณะท างานการจ ดท าค ม อการด าเน นงาน ด านการเง นการบ ญช ช ดส วนราชการ ส าน กงานคล งเขต 2

ค าน า คณะท างานการจ ดท าค ม อการด าเน นงาน ด านการเง นการบ ญช ช ดส วนราชการ ส าน กงานคล งเขต 2 1 ก นยายน 2552 2 ค าน า ในการปฏ บ ต งานของส วนราชการท กแห งม การร บเง นและใช จ ายเง นเพ อด าเน นงานให บรรล ตามแผนงานหร อโครงการหร อเป าหมายในการด าเน นงานท ต งไว การจดบ นท กรายการร บจ ายเง นหร อ อ กน ยหน

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข

การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข การต ดตามประเม นผลการด าเน นโครงการ 30 บาทร กษาท กโรค ของกระทรวงสาธารณส ข รายงานว จ ยเล มท 3 โครงการต ดตามประเม นผลการจ ดหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ป ท หน ง (2544-45) รายงานฉบ บสมบ รณ เล มท 3 รายงานว จ

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย

กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย กรมพ ฒนาส งคมและสว สด การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมและความม นคงของมน ษย คานา จากกระแสพระราชด าร สของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วท ตร สว า ผ ท ปฏ บ ต งานส งคม สงเคราะห ผ อ น เม อท าแล วและม ผลด ท าให ผ ท ได ร บการสงเคราะห

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง

ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง ค ม อการปฏ บ ต งาน งานธ รการ (ปร บปร ง พ.ศ. 2555) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร จ ดทาโดย งานธ รการ นายจ กรกฤษณ สนอ อง สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร คานา งานธ รการ สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ได จ ดทาค ม

More information

และประกาศรายช อผ ม ส ทธ ได ร บการค ดเล อกให เข าเสนอราคา ในว นท

และประกาศรายช อผ ม ส ทธ ได ร บการค ดเล อกให เข าเสนอราคา ในว นท ประกาศ สถาบ นมะเร งแห งชาต เร อง ประกวดราคาจ างด วยว ธ การทางอ เล กทรอน กส สถาบ นมะเร งแห งชาต ม ความประสงค จะประกวดราคาจ าง SCAN เอกสารเวชระเบ ยนผ ป วย ท งหมดไม เก น 8 ล านแผ น ด วยว ธ การทางอ เล กทรอน

More information

การประเม นตนเอง โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ป งบประมาณ 2555

การประเม นตนเอง โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ป งบประมาณ 2555 การประเม นตนเอง โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ ป งบประมาณ 2555 โรงพยาบาลท าช าง จ งหว ดส งห บ ร องค ประกอบท 1 การนาองค กรและการบร หาร องค ประกอบท 1 การนาองค กรและการบร หาร ด ชน 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ปร ชญา นโยบาย

More information

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป 2555 1 1 1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน

บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน บทท 4 ผลการศ กษาสว สด การแรงงานในกล มประชาคมอาเซ ยน ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community) เป นการรวมต วก นของประเทศในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ในป 2558 ประกอบด วย ประเทศไทย ส งคโปร มาเลเซ ย อ นโดน เซ ย บร ไน ฟ

More information

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา

ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา ค ม อ ระบบสน บสน นการบร หารจ ดการสถานศ กษา () SMSS Version 3.0 เอกสารประกอบการฝ กอบรม SMSS ระหว างว นท 7-10 พฤษภาคม 2558 กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คำนำ ระบบสน บสน นการบร หารจ

More information

ประเด นสาค ญ - ความสาค ญของเอกสาร - ประโยชน ของการจ ดเก บเอกสาร - ป ญหาในการจ ดเก บเอกสาร - เป าหมายของการจ ดเก บเอกสาร

ประเด นสาค ญ - ความสาค ญของเอกสาร - ประโยชน ของการจ ดเก บเอกสาร - ป ญหาในการจ ดเก บเอกสาร - เป าหมายของการจ ดเก บเอกสาร ประเด นสาค ญ - ความสาค ญของเอกสาร - ประโยชน ของการจ ดเก บเอกสาร - ป ญหาในการจ ดเก บเอกสาร - เป าหมายของการจ ดเก บเอกสาร 1 - ระบบมาตรฐานในการจ ดเก บเอกสารท ด - ว ธ การจ ดเก บเอกสารท ด - ข นตอนการดาเน นการจ

More information

ÊÓ¹Ñ ÇÔ ÂºÃÔ Òà ÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂÍغÅÃÒª Ò¹Õ

ÊÓ¹Ñ ÇÔ ÂºÃÔ Òà ÁËÒÇÔ ÂÒÅÑÂÍغÅÃÒª Ò¹Õ 1. ความหมายของจดหมายเหต ความร ท วไปเก ยวก บจดหมายเหต จดหมายเหต ตามพจนาน กรมไทยฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ.2525 ได ก าหนดความหมายว า หน งส อบอกข าวท เป นไป รายงานหร อบ นท กเหต การณ ต างๆ ท เก ดข น และเอกสารท

More information

งบประมาณของสถานศ กษา ค ม อการเบ กจ ายเง นสถานศ กษา หน า 1

งบประมาณของสถานศ กษา ค ม อการเบ กจ ายเง นสถานศ กษา หน า 1 งบประมาณของสถานศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 และแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ให กระทรวงศ กษาธ การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษาท งด านว ชาการ งบประมาณ การบร หารบ คคล

More information

แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ.

แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 1 ความเป นมา ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท

ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท ค ม อปฏ บ ต งาน กองท นหล กประก นส ขภาพในระด บท องถ นหร อพ นท จ ดพ มพ เผยแพร โดย ส าน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต (สปสช.) อาคาร B ช น ๒,๓ และ

More information

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙

จ ดทาโดย นายธาน นทร ส วราภรณ สก ล รห ส ๕๐๖๙ รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) เร อง ผลกระทบต อระบบบร การส ขภาพจากการย ายถ นของ แรงงานอาเซ ยนเม อประเทศไทยเข าส ประชาคมอาเซ ยน (ASEAN Community): กรณ ศ กษาเคร อข าย บร การส ขภาพ เคร อข ายท

More information

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559

แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น โปรดเก บร กษาแบบสอบถามน ไว ในท ปลอดภ ย เพ อใช จ ดเก บข อม ลในป 2557-2559 1 12/4/56 BE 5:37 PM www.rdic.cdd.go.th COVER_ (Manual Database).pdf ค ม อ การจ ดเก บข อม ลพ นฐาน ป 2557-2559 แบบสอบถามข อม ลพ นฐาน ในการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น C M Y CM MY CY CMY K ป

More information

ระบบฐานข อม ลเพ อการพ ฒนาเด กและเยาวชน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร

ระบบฐานข อม ลเพ อการพ ฒนาเด กและเยาวชน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ระบบฐานข อม ลเพ อการพ ฒนาเด กและเยาวชน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ภายใต แผนพ ฒนาเด กและเยาวชนในถ นท รก นดาร ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ระยะท ๔

More information

การสร างคล งข อม ลเพ อการว เคราะห ค ณภาพการให รห ส ICD ในคล งข อม ลส ขภาพ / สถานพยาบาล

การสร างคล งข อม ลเพ อการว เคราะห ค ณภาพการให รห ส ICD ในคล งข อม ลส ขภาพ / สถานพยาบาล การสร างคล งข อม ลเพ อการว เคราะห ค ณภาพการให รห ส ICD ในคล งข อม ลส ขภาพ / สถานพยาบาล Version 1.0 2558 ม ถ นายน พ.ศ. 2 การสร างคล งข อม ลเพ อการว เคราะห ค ณภาพการให รห ส ICD ในคล งข อม ลส ขภาพ / สถานพยาบาล

More information

รายงานการประช มคณะกรรมการพ จารณาความเหมาะสมการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช คร งท 1/2556 ว นพ ธท 20 ก มภาพ นธ ๒๕๕6

รายงานการประช มคณะกรรมการพ จารณาความเหมาะสมการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช คร งท 1/2556 ว นพ ธท 20 ก มภาพ นธ ๒๕๕6 รายงานการประช มคณะกรรมการพ จารณาความเหมาะสมการนาเทคโนโลย สารสนเทศมาประย กต ใช คร งท /๒๕๕6 ว นพ ธท 20 ก มภาพ นธ ๒๕๕6 ณ ห องประช มโสดสถ ตย ช น 5 ศาลาว าการกร งเทพมหานคร ผ มาประช ม ๑. นางร ชน วรรณ อ ศวธ ตานนท

More information

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต

ประเด นย ทธศาสตร ท 2 : สร างผลงานว จ ยและงานสร างสรรค ท ม ค ณภาพ เป าประสงค หล ก : ผลงานว ชาการและงานว จ ยม ค ณภาพระด บชาต และนานาชาต ส วนท 1 การบร หารโครงการว จ ย ข อม ลท วไป ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน จ งหว ดนนทบ ร เป นว ทยาล ยพยาบาลในส งก ดของ สถาบ นพระบรม ราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข เก ดจากการรวมต วของว ทยาล ยพยาบาล

More information

ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง

ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง เสนอ คณะผ ตรวจราชการและน เทศงาน กระทรวงสาธารณส ข รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 ระหว างว นท 17 19 ก มภาพ นธ 2558 สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส

More information

คำ แนะนำ ในการจ ดทำ และจ ดส งโครงการว จ ย เพ อร บการพ จารณาจากคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ย กรมควบค มโรค

คำ แนะนำ ในการจ ดทำ และจ ดส งโครงการว จ ย เพ อร บการพ จารณาจากคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ย กรมควบค มโรค เพ อร บการพ จารณาจากคณะกรรมการจร ยธรรมการว จ ย กรมควบค มโรค (ฉบ บปร บปร งคร งท 3) สำ น กจ ดการความร กรมควบค มโรค กระทรวงสาธารณส ข บรรณาธ การ นพ.ศ ภช ย ฤกษ งาม พญ.วรรณา หาญเชาว วรก ล นพ.กรกฎ จ ฑาสม ต บรรณาธ

More information