ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510"

Transcription

1 - ร ปแบบของว นเด อนป เก ดจะต องจ ดเก บตามมาตรฐานสากลท สามารถคานวณอาย ได ง าย โดยม ร ปแบบการ Input เป น dd/mm/yyyy โดย yyyy เป นพ.ศ. แต ถ า Input เป น ค.ศ. จะต องแปลงเป น พ.ศ. - กรณ ไม ทราบว น เด อน ป เก ด แต ทราบอาย ให โปรแกรมคานวณ ป เก ด (เป น ป พ.ศ.) จากอาย แล วใส ว น เด อน เป น 01/07 (จะได ร ปแบบว นเด อนป เก ด เป น 01/07/xxxx) หร อในกรณ ท ทราบแต ป พ.ศ. ท เก ด ให สามารถบ นท กเป น DD/MM/YYYY ได - กรณ ท ผ ป วยม อาย ไม ครบ 1 ป ระบบต องแสดงอาย ของทารกเป นเด อนหร อว นได แต ถ าทารก แรกเก ด ใน 24 ช.ม.แรก ให แสดงอาย เป น 1 ว น - ม memo field เพ อเต อนให ผ ใช งานทราบเหต การณ บางอย างได เช นกรณ เอกสารของผ ป วยไม ครบ 1.2 แฟ มเวชระเบ ยน - เวชระเบ ยนภาคว ชาสามารถพ มพ ใบ General In-Patient summary Sheet ตามร ปแบบท คณะฯ กาหนด - ระบบสามารถจ ดเก บข อม ลการย ม/ค น แฟ มเวชระเบ ยนผ ป วยนอก ประกอบด วย HN ว นท และ เวลาย ม ว นท และเวลาค น ช อนามสก ลผ ย ม/ค น หมายเลขโทรศ พท ท สามารถต ดต อได รห สผ บ นท กการย ม/ ค น เป นต น - ส งพ มพ ใบแทนได 1.3 ฐานข อม ลท เก ดจากการ Import data - สามารถ Import ข อม ล Social Data และส ทธ การร กษาพยาบาลจากทะเบ ยนราษฎร ได โดยม ระด บร กษาความปลอดภ ย 1.4 ระบบงานเวชระเบ ยน งานทะเบ ยนผ ป วย - สามารถบ นท กข อม ลการลงทะเบ ยน และแก ไขประว ต ผ ป วยใหม -เก า โดยกาหนด HN อ ตโนม ต หร อโดยผ ใช ได โดยสามารถถ ายร ปผ ป วย หร อนาเข าร ปจาก File, Webcam และบ นท กไว ก บประว ต ผ ป วย ได - ม ระบบการ Generate H.N. (Hospital Number) ของผ ป วยโดยอ ตโนม ต - แสดงช อ-นามสก ลซ าของผ ป วยในทะเบ ยนประว ต เม อตรวจสอบจาก ID CARD แล วเป นคนละ คนสามารถ Generate H.N. ของผ ป วยได โดยอ ตโนม ต - ม ระบบรองร บการบ นท กข อม ลผ ป วยต างชาต เป นภาษาอ งกฤษ - การบ นท กท อย ของผ ป วยและบ คคลอ างอ ง เม อเล อกข อม ล จ งหว ด /อาเภอ/ตาบล ท ต องการ จากระบบโดยใช ต วเลขรห สจ งหว ดหร อเล อกจากฐานข อม ล แล วระบบต องแสดงรห สไปรษณ ย โดยอ ตโนม ต สอดคล องก บข อม ลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย - สามารถเล อกอาช พได หลากหลายและสอดคล องก บส ทธ ของผ ป วย - สามารถค นหาและแสดงข อม ลผ ป วยจาก เลขประจาต วผ ป วย (HN), ช อ-นามสก ล, ช อและ นามสก ล, หมายเลขเลขท บ ตรประจาต วประชาชน, ว นท ร บการร กษา, หน วยงานท ร บการร กษา โดยบ นท ก ข อม ลหร อ Scan จากเคร องอ านบาร โค ดและแสดงรายละเอ ยดข อม ลท วไป (Social Data) ของผ ป วย ได - สามารถค นหาและแสดงข อม ลผ ป วยจากช อ, นามสก ล, ช อและนามสก ล หากป อนช อหร อ นามสก ลไม ตรงก บข อม ลท บ นท กไว ระบบจะ นารายช อท ใกล เค ยงมาแสดงบนจอภาพ 74 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

2 - บ นท กการแพ ยาของผ ป วยคร งแรกจะบ นท กจากการทาประว ต จากน น แพทย, เภส ช สามารถ บ นท กเพ มเต ม (ม ป มคาส ง Drug Allergic) ในระบบ และ Link ข อม ลท งระบบโดยแพทย หร อเภส ชกร สามารถเพ มข อม ลเพ มเต มได - บ นท กโรคประจ าต วของผ ป วยคร งแรกจะบ นท กจากการท าประว ต จากน น แพทย สามารถบ นท ก เพ มเต ม(ม ป มคาส ง Chronic Disease) ในระบบ และ Link ข อม ลท งระบบโดยแพทย สามารถเพ มข อม ล เพ มเต มได เม อตรวจพบ การแก ไขข อม ลผ ป วย - การเปล ยนแปลงแก ไขข อม ล ช อ-นามสก ล ของผ ป วยต องม คาส ง Chang Name และม ช อง Remark ในการแก ไขเม อแก ไขแล วสามารถเร ยกด ข อม ลเก าได โดยเม อเร ยกข อม ลออกมาใช งานต องเป น ป จจ บ นเสมอ - หากม การแก ไขข อม ลท สาค ญ ระบบสามารถตรวจสอบข อม ลรายละเอ ยดประว ต การแก ไขได ภายหล งโดยระบ ช อเจ าหน าท /ว นท /เวลาท แก ไข และข อม ลก อนการแก ไข เช น ผ ป วยเปล ยนช อ-นามสก ล สามารถเก บช อ-นามสก ลเด ม และส บค นผ ป วยได ท งจากช อเก าและช อใหม - สามารถเปล ยนคานาหน านามจาก เด กชายเป นนาย และจาก เด กหญ งเป นนางสาว เม อ อาย ครบ 15 ป บร บ รณ อ ตโนม ต - สามารถตรวจสอบข อม ลรายละเอ ยดประว ต การแก ไขได ภายหล งโดยระบ ช อเจ าหน าท /ว นท / เวลาท แก ไข และข อม ลก อนการแก ไข - สามารถคานวณอาย ผ ร บบร การอ ตโนม ต จาก ว น เด อน ป เก ด หร อคานวณป เก ดจากคร าวๆ จาก การใส อาย และรองร บการแสดงอาย ของทารกแรกเก ดโดยอาย <5 ป น บอาย เป นป และเด อนอาย <1 เด อน น บอาย เป นว นอาย <1 ว นน บอาย เป น...ชม. - ม ระบบการป องก นความผ ดพลาดในการป อนข อม ล (Input) ส ระบบ ได แก พบความไม ส มพ นธ ก นของข อม ล เช น เพศหญ ง ม คานาหน าเป นนาย (ตามทะเบ ยนราษฎร ) / อาย 1 ป อาช พ ร บราชการ / เด กหญ ง/เด กชาย อาย เก น 15 ป / อาย เก น 100 ป ให ม warning เพ อย นย นอ กคร ง/ ว นเก ดน อยกว าว น ป จจ บ น - สามารถบ นท กบ คคลอ างอ งได มากกว า 1 คน - สามารถเช คเลขบ ตรประจาต วประชาชนให ถ กต องตามกระทรวงมหาดไทย - ม ระบบช วยการทางานให รวดเร วข น ได เช น ป อนเลขเลขท บ ตรประชาชน 13 หล ก ข อม ลท อย ในฐานข อม ลหล กท เตร ยมไว เพ อการนาข อม ลไปใช เพ อการต าง ๆ จะปรากฏให ตาม filed ในโครงสร างท กาหนดไว เท าท สามารถด งข อม ลได (ช อ นามสก ล ว นเก ด ช อบ ดา/มารดา ท อย ) - การลงทะเบ ยนผ ป วยใหม สามารถเร ยกข อม ลจากฐานข อม ลกลาง เช น ฐานข อม ลทะเบ ยนราษฎร ของกระทรวง มหาดไทย สปสช กรมบ ญช กลาง โดยใช เลขประจาต วประชาชน 13 หล กเป นค ย เว ร ด - หล งจากบ นท กช อและนามสก ลและ/หร อหมายเลขบ ตรประจาต วประชาชนแล วระบบสามารถ ตรวจสอบท นท ว าช อ นามสก ลผ ป วยอย ในระบบเวชระเบ ยนหร อไม ถ าม จะต องแสดงช อ นามสก ล, ว นเด อน ป เก ด, ช อบ ดา, ช อมารดาและหมายเลขบ ตรประจาต วประชาชนเพ อให เจ าหน าท ตรวจสอบว าเป นคน เด ยวก นหร อไม - กรณ ท ผ ป วยเส ยช ว ตระบบจะต องไม อน ญาตให แก ไขหร อนาข อม ลไปใช เพ อการตรวจร กษาได อ ก เว นแต กรณ ท ไม ทราบช อ 75 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

3 - ในกรณ ท เป นผ ป วยเก าแต ย งไม ม HN ในระบบใหม ซ งสามารถย นย นได จากบ ตรตรวจโรคหร อ แฟ มเวชระเบ ยนน นระบบสามารถเป ดให บ นท กเลขท HN ท ใช อย เด มตามประว ต - สามารถพ มพ เวชระเบ ยนผ ป วย และบ ตรประจาต วผ ป วยพร อมด วย Barcode ตามท กาหนด - ม การจ ดเก บข อม ลส ทธ การร กษาต างๆ ของผ ป วยท ใช ในการร กษาได ไม จาก ด - สามารถลงทะเบ ยนการตรวจร กษา และแยกส งผ ป วยไปห องตรวจคล น กต างๆ โดยกาหนดส ทธ การร กษาของผ ป วยในแต ละคร งท มาร กษาได และสามารถตรวจสอบการลงทะเบ ยนผ ป วยซ าได - ม ระบบการน ดหมายผ ป วย ท สามารถบ นท กน ด ท สามารถเร ยกด รายการและรายละเอ ยดการน ด ผ ป วยได จากหน วยท ได ร บการกาหนด และสามารถส งพ มพ รายช อผ ป วยท น ดมาในว นร งข น สาหร บใช ในการ ค นเวชระเบ ยนผ ป วยนอกเตร ยมไว ให ผ ป วย - สามารถหร อพ มพ ข อม ลประว ต ของผ ป วยซ า และออกใบแทนเพ อส งตรวจ ได - ม ระบบบร หารการล มแฟ มเวชระเบ ยน และยกเล ก HN กรณ ท ต องการได - สามารถรวมเลข HN เพ อแก ไขป ญหา HN ซ า และสามารถยกเล ก HN ท ไม ม การใช งานต ดต อก น นาน 5 ป โดยอ ตโนม ต - ม ระบบป องก นการออก HN ซ า ในผ ป วยคนเด ยวก น - สามารถ Import และ Update ข อม ลรายช อผ ประก นตนก บโรงพยาบาลจากสาน กงาน หล กประก นส ขภาพแห งชาต และสาน กงานประก นส งคม สกส กรมบ ญช กลาง หร อฐานข อม ลกลางท โรงพยาบาลเตร ยมไว ในกรณ ไม สามารถเช อมต อก บฐานข อม ลท ต องการโดยตรงได เช น ฐานข อม ลประชากร ของมหาดไทย - ม ความสามารถในการเช อมโยงก บระบบอ นได เช น ระบบเวชระเบ ยนภาพ (อ เลคทรอน กส ) ของ โรงพยาบาล ระบบฐานข อม ลของ สปสช/ สกส/ ประก นส งคม/ฐานข อม ลท โรงพยาบาลท เตร ยมไว ในกรณ ไม สามารถเช อมต อก บฐานข อม ลท ต องการโดยตรงได เช น ฐานข อม ลประชากรของมหาดไทย), โปรแกรมในการ จ ดกล ม DRG (Grouper) - สามารถจ ดเก บส ทธ การร กษาพยาบาลเบ องต นของผ ป วยได มากกว า 1 ส ทธ โดยม ว นท เร มและ ว นท หมดอาย ของส ทธ และข อม ลหน วยงานท เก ยวข องหร อผ ร บผ ดชอบค าร กษาพยาบาลเช นเลขท เอกสาร แสดงส ทธ, โรงพยาบาลต นส งก ด,บร ษ ทประก นภ ยเป นต น - การบ นท กการลงทะเบ ยนส งผ ป วยไปห องตรวจ สามารถระบ ประเภทผ ป วย, ส ทธ การ ร กษาพยาบาลเบ องต นได มากกว า1 ส ทธ และแผนกตรวจได - สามารถยกเล ก/เพ มการลงทะเบ ยนส งผ ป วยไปห องตรวจและระบ เหต ผลการยกเล ก - สามารถลงทะเบ ยนย อนหล งได ในกรณ ท ไม สามารถลงทะเบ ยนได ตามปกต เช น ไฟฟ าด บ ระบบ ข ดข อง เป นต น - ในการลงทะเบ ยนระบบสามารถกาหนดสถานภาพของผ ป วยขณะน นได ว าม ช ว ตหร อเส ยช ว ต, สาหร บกรณ บ คคลไม ทราบช อระบบสามารถระบ ร ปพรรณส ณฐานพร อมภาพถ ายรวมท งรายละเอ ยดอ นๆของ ผ ป วยได - สามารถเพ มเต มข อม ลท ไม ครบถ วนจากการดาเน นการจากส วนต างๆ เช น รห สโรค ให สามารถ ทาย อนหล งได - สามารถบ นท กข อม ลการร บ Refer ผ ป วยจากโรงพยาบาลอ น และสามารถบ นท กว นท หมดอาย ของใบ Refer ได 76 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

4 - ม Memo field เพ อเต อนให ผ ใช งานทราบเหต การณ บางอย างได เช นกรณ เอกสารของผ ป วยไม ครบระบบจะม การ Alert ให ผ ใช งานทราบ เช น - เต อนให ระว งในเร องโรคระบาด - เต อนข อจาก ดเร องส ทธ - เต อนเร องข อม ลผ ป วยไม ครบถ วน - อ นๆ - สามารถเปล ยนแปลง Memo field ได ตามส ทธ ท ได ร บและม การบ นท กข อม ลการเปล ยนแปลง - สามารถบ นท กข อความแจ งเต อนสาหร บผ ป วยแต ละรายได เช น - เม อผ ป วยค างชาระค าบร การการร กษาพยาบาล - ม ข อม ลท จาเป นไม ครบ/หร อไม ม /ม คาท ใช ก าหนดในการซ กประว ต ไม ได เช น ชายไม ทราบ ช อ - ส ทธ หมดอาย /บ ตรหมดอาย - กรณ บ ตรตรวจโรคไม อย ท เวชระเบ ยนให แจ งเต อนด วยตาแหน งท อย ของบ ตร - สามารถบ นท กความเส ยงสาหร บผ ป วยได - สามารถกาหนดให ปกป ดความล บผ ป วยได - สามารถถ ายโอน (Export) ไปย งฐานข อม ล, ภายนอกท เก ยวข องได เช น - ข อม ลข นทะเบ ยนบ ตรทอง / จ ายตรง - ข อม ลการส งเบ กค าร กษาพยาบาล ตาม DRG ในท กกล มผ ป วย ได แก สว สด การข าราชการ ประก นส งคมฯ ผ ป วยหล กประก นถ วนหน า และสามารถถ ายโอนข อม ล OP/PP (ข อม ลผ ป วยนอกรายบ คคล และข อม ลส งเสร มป องก นโรค) - ข อม ลส วนบ คคลและการร กษาเพ อเข าส ระบบ เวชระเบ ยนภาพ(อ เลคทรอน กส ) - สามารถ Export ข อม ลผ ป วยตามเง อนไขท ต องการได เช น ประเภทของผ ป วย ส ทธ การ ร กษา ช วงระยะเวลาท มาร บการร กษา เพศ อาย แผนกตรวจ เช อชาต ส ญชาต อาช พ การศ กษา ท อย ระด บ ตาบล อาเภอ จ งหว ด โรค ห ตถการและการผ าต ด แพทย ผ ตรวจ เป นต น ในร ปแบบฐานข อม ลต างๆ ได เช น MS Excel ไฟล DBF ไฟล MS Access ไฟล ภายใต การร กษาความล บผ ป วย ( ข อกาหนด การเข าถ งข อม ล) - สามารถทาฐานข อม ลท ตรงก บความต องการของโรงพยาบาลชลบ ร ท เก ยวข องและต องใช ข อม ล เช น ข อม ลการตาย ให ก บกระทรวงสาธารณส ข และสามารถถ ายโอนให ได (เด มป อนข อม ลผ าน WWW ตามโปรแกรมท กาหนด) - ม ระบบเอ อต อการส งพ มพ ก บแบบฟอร มหลายขนาด ยกต วอย างเช น A4/ A5 / 8.5 X 7.95 / 9.14 cm X 6.35cm (สามารถ Set up เคร องพ มพ ได ง าย) - ม ระบบบ นท กข อม ลการตรวจภายนอก รพ (หน วยแพทย เคล อนท ) - รองร บระบบบ นท กข อม ลการตรวจส ภาพภายนอกโรงพยาบาล (หน วยแพทย เคล อนท ) - สามารถถ ายโอนข อม ลท บ นท กจากการตรวจส ขภาพภายนอก (หน วยแพทย เคล อนท ) เข าส ระบบงานโรงพยาบาล โดยม การป องก นการซ าซ อนของการลงทะเบ ยนผ ป วยใหม ท เวชระเบ ยนโดยตรวจสอบ จากเลขท บ ตรประจาต วประชาชน หร อ อ นๆ - สามารถรองร บการลงทะเบ ยนเม อม ภาวะประสบภ ยหม (Mass casualty) - ระบบสามารถจ ดเก บรห สเจ าหน าท (username),ว นท และเวลาท บ นท กข อม ล 2. การลงทะเบ ยนผ ป วยใหม หร อ แฟ มเวชระเบ ยน และใบแทน ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V

5 - หน าจอบ นท กข อม ลประว ต ผ ป วย อย างน อยม Field ด งน HN, ช อ, ช อกลาง (Middle name), นามสก ล,เพศ, คานาหน านาม, ว นเด อนป เก ด, อาย (คานวณจากว นเด อนป เก ด), หม เล อด (Blood Group), สถานภาพสมรส, เช อชาต, ส ญชาต, อาช พ, ศาสนา, เวลาเก ด, ร ปพรรณส ญฐานพร อมร ปถ าย, fingerprint และอ นได - หมายเลขบ ตรประจ าต วประชาชน, และ / หร อ เลขท หน งส อเด นทาง, บ ตรแรงงานต างด าว, บ ตรประจาต วอ น ๆ - ท อย ป จจ บ น (บ านเลขท, หม, ตรอก/ซอย, ถนน, ต าบล, อาเภอ, จ งหว ด, รห สไปรษณ ย, ประ เทศ,หมายเลขโทรศ พท ธรรมดาและม อถ อ), ท อย ตามสถานท ทางาน พร อมหมายเลขโทรศ พท, - ช อ-นามสก ล บ ดา,ช อ-นามสก ล มารดา, ช อ-นามสก ล ค สมรส, ช อ-นามสก ลผ ต ดต อได พร อมท อย และหมายเลขโทรศ พท ธรรมดาและม อถ อ, และความส มพ นธ ของผ ต ดต อได ก บผ ป วย และระบบ ต องจ ดเก บรห สเจ าหน าท (user name), ว นท และเวลาท บ นท กข อม ล - กรณ ท ผ ป วยเป นข าราชการ เก บข อม ลในส วนของส งก ดหล ก, ส งก ดรอง, เลขท กรมบ ญช กลางได - กรณ ท ผ ป วยเป นต างชาต เก บข อม ลนายจ าง, ประเภทของนายจ าง, หน วยข นทะเบ ยนได - สามารถบ นท กข อม ลช อ - นามสก ลบ ดา, ช อ - นามสก ลมารดา, ช อ - นามสก ลค สมรส, ช อผ ต ดต อได พร อมท อย และหมายเลขโทรศ พท, ความส มพ นธ ของผ ต ดต อได ก บผ ป วย และสามารถบ นท กรห ส เจ าหน าท (user name), ว นท และเวลาท บ นท กข อม ลได - ขนาดความกว างของ Field ท เก บช อไม ต ากว า 20 ต วอ กษร ช อกลางไม ต ากว า 10 ต วอ กษรและ นามสก ลไม ต ากว า 30 ต วอ กษร ของข อม ลผ ป วย, บ ดา, มารดา, ค สมรสและช อผ ต ดต อได - กรณ ท ผ ป วยเปล ยนช อหร อนามสก ลใหม ระบบเก บช อและนามสก ลเด มของผ ป วย และเก บเลขท เอกสารอ างอ งก บราชการ พร อมหล กฐาน, รห สเจ าหน าท ท แก ไข (user name), ว นท และเวลาท แก ไข - ระบบสามารถเก บประว ต รายละเอ ยดการแก ไขข อม ลผ ป วย,รห สเจ าหน าท ท แก ไข,ว นท และเวลา ท แก ไข ซ งข อม ลท แก ไขต องไม เปล ยนแปลงข อม ลในอด ต และสามารตรวจสอบข อม ลรายละเอ ยดประว ต การ แก ไขภายหล ง - กรณ ไม ทราบว น เด อน ป เก ด แต ทราบอาย โปรแกรมจะท าการคานวณป เก ด (เป น ป พ.ศ.) จาก อาย (จะได ร ปแบบว นเด อนป เก ด เป น ว นท ป จจ บ น/เด อนป จจ บ น/xxxx) และม Flag ระบ ว าไม ใช ว นเก ดจร ง, สามารถเก บเวลาเก ดได (กรณ ไม ทราบเวลาเก ดท แน นอนระบบต ง default เวลาท น.) - สามารถรองร บการแสดงอาย ของทารกแรกเก ด อาย < 1 ว น น บอาย เป น ชม., อาย < 1 เด อน น บอาย เป นว น (กรณ ไม ทราบเวลาเก ดท แน นอนระบบต ง default เวลาท น.) อาย < 5 ป น บอาย เป น ป และเด อน - กรณ ท ผ ป วยเส ยช ว ต ระบบจะไม อน ญาตให แก ไขหร อนาข อม ลไปใช เพ อการตรวจร กษาได อ ก เว น แต กรณ ไม ทราบช อ - ในการลงทะเบ ยนระบบสามารถกาหนดสถานภาพของผ ป วย ณ ขณะน นได ว าม ช ว ตหร อเส ยช ว ต สาหร บกรณ บ คคลไม ทราบช อ ระบบต องสามารถระบ ร ปพรรณ ส ณฐานพร อมภาพถ าย รวมท งรายละเอ ยด อ นๆของผ ป วยได - สามารถบ นท ก Note (ม memo field) เพ อเต อนให ผ ใช งานทราบเหต การณ บางอย างได เช น กรณ เอกสารของผ ป วยไม ครบหร ออ นๆ โดยระบบจะม การ alert ให ผ ใช งานทราบท นท เม อคล กท ช อผ ป วย กรณ required field ท กาหนดย งกรอกไม ครบ ระบบจะย งไม ยอมให ทางานต อ ยกเว นกรณ ข นระบบใหม จะ ม การ alert required field ท กาหนด ให ผ ใช งานทราบท นท เม อผ ป วยมาต ดต อคร งต อมา ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V

6 - สามารถบ นท กข อม ลโรคเร อร งของผ ป วย, ป ท เร มเป น และทาการเพ มข อม ลผ ป วยเข าในทะเบ ยน คล น คพ เศษต างๆ ได - สามารถบ นท กข อม ลโรคประจาต ว, สถานภาพว าม ช ว ตหร อเส ยช ว ต, อาย, ประว ต การเจ บป วย ของญาต ผ ป วย - สามารถบ นท กข อม ลด านครอบคร บของผ ป วย เช น สถานะในครอบคร ว, สถานะบ คคล, การศ กษา, ประเภทบ คคล, ตาแหน งในช มชน - สามารถบ นท กร ปภาพ หร อถ ายภาพของผ ป วย พร อมท งสามารถระบ ร ปพรรณส ณฐานของผ ป วย ได - กรณ เปล ยนหมายเลข HN ของผ ป วยคนเด ยวก น เป นหมายเลข HN ใหม ระบบทาการบ นท ก HN เด ม,ว นท และเวลาท เปล ยน, รห สเจ าหน าท ท ทาการเปล ยน (user name) ไว และระบบต องสามาร รองร บการอ างอ งระหว างหมายเลข HN. เก า และหมายเลข HN. ใหม พร อมท งสามารถน าหมายเลข HN. เก าของผ ป วยคนเด ยวก นมาพ มพ ใน " ใบแฟ มเวชระเบ ยนผ ป วยนอก ( OPD CARD) " ท จ ดทาใหม ให ด วย - ระบบสามารถจ ดเก บข อม ลการย ม/ค น แฟ มเวชระเบ ยนผ ป วยนอก ประกอบด วย HN., ว นท และเวลาย ม, ช อ-นามสก ลผ ย ม, ว นท และเวลาค น, ช อ-นามสก ลผ ค น, หน วยงาน ม หมายเลขโทรศ พท ท สามารถต ดต อได, รห สผ บ นท กการย ม/ค น เป นต น - กรณ ท ม การพ มพ ใบแทน (ใบแฟ มเวชระเบ ยนผ ป วยนอก :OPD CARD) ระบบสามารถสร าง version control พร อมแสดง version control และตาแหน งของใบแทน (เก บสถานะของใบจร งและใบ แทน) - สามารถกาหนดข อม ลชน ดการลงทะเบ ยน เช น - ผ ป วยนอก - ผ ป วยใน - ผ ป วย short stay - ผ ป วย อ บ ต เหต - ผ ป วยฉ กเฉ น - ผ ป วยส งเสร มส ขภาพ - ผ ป วยคล น กพ เศษ เป นต น - สามารถกาหนดข อม ลประเภทผ ป วย โดยระบ ได มากกว า 1 ส ทธ - ผ ป วยท วไป - ผ ส งอาย - พระภ กษ -สามเณร - แม ช - ผ พ การ - ผ ม อ ปการะค ณ เป นต น - สามารถกาหนดข อม ลประเภทผ ป วย กฟน. - พน กงาน กฟน. บ ตรคนท 1, 2, 3, 4,.. บ ตรคนท 1, 2, 3, 4,..ราคาท น - ค สมรส - บ ดา - มารดา - พน กงานเกษ ยณ - พน กงานเกษ ยณราคาท น - ผ ว าการ กฟน. - คณะกรรมการ กฟน. - หน วยงาน กฟน. - น กศ กษาฝ กงาน 6 เร ม-ส นส ด) เป นต น - สามารถลงทะเบ ยนเวลาการให บร การตามจ ดต างๆได - สามารถกาหนดสาเหต การเข าร บบร การตรวจร กษาได เช น - ป ญหาส ขภาพท วไป - การตรวจส ขภาพท วไป - การตรวจส ขภาพท วไปและกล ม เส ยง - ท นตกรรมพ นฐาน - ท นตกรรมส ขภาพ - ฉ กเฉ น - อ บ ต เหต - การฟ นฟ สภาพ - บร การผ ส งอาย - วางแผนครอบคร ว - ฝากครรภ - well baby clinic เป นต น ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V

7 - สามารถกาหนดข อม ลประเภทการจ ดการให การร กษาพยาบาล เช น - ด านการร กษาพยาบาล - การส งเสร มส ขภาพ - การฟ นฟ สภาพ - การป องก นโรค เป นต น - สามารถกาหนดข อม ลประเภทกล มงาน/หน วยงานท ให บร การตรวจร กษา เช น - อาย รศาสตร - ศ ลย ศาสตร - ออร โธร บ ด กส - จ กษ ว ทยา - โสต นาส ก ลาร งซ ว ทยา - จ ตเวชศาสตร - จ ตว ทยา - ส ต ศาสตร - นร เวชว ทยา - ร งส ว ทยา - ท นตกรรม - เวชศาสตร ป องก น - เวชศาสตร ฟ นฟ - ก มารเวชศาสตร - อ นๆ - ในการร บและส งแฟ มเวชระเบ ยน ระบบสามารถแยกประเภทได ว าเป นแฟ มเวชระเบ ยนต วจร ง หร อ เป นใบแทน - สามารถรองร บการรวมแฟ มเวชระเบ ยนผ ป วยนอก (merge HN.) และสามารถสอบถามประว ต การรวมแฟ มได กรณ ท ผ ป วยท HN ซ าก น และในส วนพน กงาน กฟน. และ พน กงาน กฟน. เกษ ยณ ท เป นคน เด ยวก น สามารถสอบถาม หร อ ด ข อม ลแฟ มเวชระเบ ยนต อก นได หร อ สามารถรวมแฟ มเวชระเบ ยนผ ป วย นอก (merge HN.) ได 2.1. การค นหาและตรวจสอบข อม ล - ม ระบบท สามารถตรวจสอบความผ ดปกต ของข อม ลได เช น เพศก บคานาหน าช อว าสอดคล องก น - ม ระบบสามารถแจ งเต อนข อม ลท พบความผ ดปกต เช น ม การเปล ยนคานาหน าช อถ าคานาหน า ช อย งไม สอดคล องก บอาย ของผ ป วยเม อผ ป วยม อาย มากกว าหร อเท าก บ 15 ป (ด.ช., ด.ญ. เปล ยนเป น นาย, น.ส. ตามลาด บ) เม อม การทาธ รกรรมใดๆ ก บข อม ลของผ ป วยรายน น - สามารถสอบถามข อม ลประว ต ผ ป วยท มาต ดต อเวชระเบ ยนและประว ต การน ดหมายได - สามารถสอบถามสถานะและตาแหน งบ ตรตรวจโรค(OPD Card) ได เช นอย ระหว างการเด นทาง จากท แห งหน งไปย งอ กแห งหน ง,อย ท แผนกตรวจต างๆ เป นต น - สามารถต ดตามผ ป วยนอกโดยใช H.N.หร อช อ-นามสก ล ท าให ทราบว าผ ป วยมาถ งโรงพยาบาล เวลาเท าใด, ม น ดก บแพทย เวลาใด โดยระบบจะต องบ นท กเวลาการร บ-ส งผ ป วยในแต ละแผนกโดยอ ตโนม ต ทาให ทราบว าผ ป วยอย ท แผนกใดของโรงพยาบาล ใช เวลาแต ละแผนกนานเท าใดและใช เวลาท งหมดเท าใด ในแต ละ Visit 2.2. ส ทธ การร กษาพยาบาล - สามารถจ ดเก บส ทธ การร กษาพยาบาลเบ องต นของผ ป วยได มากกว า 1 ส ทธ โดยม ว นท เร มส ทธ และว นท หมดอาย ส ทธ และข อม ลหน วยงานท เก ยวข อง หร อ ผ ร บผ ดชอบค าร กษาพยาบาล เช น เลขท เอกสารส ทธ, โรงพยาบาลต นส งก ด, บร ษ ทประก นภ ย เอกสารแนบ เป นต น โดยสามารถม หลายส ทธ ได - ส ทธ การร กษาพยาบาล เช น - ประก นส งคม - ประก นช ว ต - พรบ.ผ ประสบภ ย - กองท นทดแทน (ผ บาดเจ บในเวลาปฏ บ ต งาน) - (กรมบ ญช กลาง) ต นส งก ด เช น ข าราชการ ข าราชการส วนท องถ น ข าราชการบานาญ - (องค กร)ร ฐว สาหก จต างๆ เช น กฟภ. กฟผ. กปน. กปภ. กสท. ทศท. เป นต น - หน วยงานอ นๆท ม contact ก บโรงพยาบาล - โครงการหล กประก นส ขภาพถ วนหน า ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V

8 - บ ตรทอง - บ ตรทอง ท. เช น เด กอาย 0-12 ป บร บ รณ, น กเร ยน, ผ ม รายได น อย, ผ พ การ, ทหารผ านศ ก, ผ ส งอาย 60 ป บร บ รณ ข นไป, ครอบคร วทหารผ านศ ก, ทารกแรก เก ดไม ม บ ตรทอง, ประก นส ขภาพผ นาช มชน, ประก นส ขภาพประเภทอาสาสม คร สาธารณส ข 2.3. ระบบการลงทะเบ ยนตรวจส ขภาพ - สามารถกาหนดการพ มพ และพ มพ บาร โค ดสาหร บต ดภาชนะใส ส งส งตรวจส งห อง LAB แยกตาม จานวนส งส งตรวจท งแบบอ ตโนม ต และส งการ (Manual) - สามารถเช อมต อก บเคร องอ านบาร โค ด (Barcode wand) เพ อร บส งส งตรวจ - สามารถเช อมต อก บเคร องอ าน RFID บ ตรพน กงาน กฟน. หร อ เคร องอ าน Smart Card หร อ แถบแม เหล ก ของบ ตรประชาชน หร อ เคร องอ าน Finger Print เพ อร บข อม ลผ ร บบร การ - สามารถ capture ภาพถ ายผ ร บบร การผ านทาง Webcam และสามารถแสดงภาพถ าย คา นาหน า ช อ นามสก ล เพศ อาย ในท กหน าจอ - สามารถส งออก (Export) รายช อของผ ตรวจส ขภาพได ไฟล Microsoft Excel - สามารถสร างโปรแกรมการตรวจ รายการส งตรวจ ราคาค าต อช ดโปรแกรมการตรวจได ท ง ก อนตรวจส ขภาพและหน างาน(Onsite)โดย แบ งเป นในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาลได - สามารถน ดตรวจเอ กซเรย (เป ดXN) ตรวจทางห องปฏ บ ต การและตรวจพ เศษอ นๆ ได รองร บท ง การ X-rays ฟ ลม เล กจากรถโมบาย และการ X-rays ฟ ลม ใหญ ท รพ.กฟน.และ รองร บระบบ PACS - สามารถเช อมโยงข อม ลการให บร การตรวจส ขภาพก บหน วยงานในรพ.ได โดยเปร ยบเสม อนเป น หน วยบร การผ ป วยนอก เช น งาน เวชระเบ ยนเพ อจ ดทาแฟ มผ ป วยกรณ ตรวจส ขภาพในโรงพยาบาล งาน การเง น แผนกร งส ว น จฉ ย 2.4. ระบบบร การหน างาน - ม ระบบบ นท กร บ ว นเวลา ลงทะเบ ยนผ เข าร บการตรวจส ขภาพ - สามารถเพ มช อผ ร บการตรวจส ขภาพ รายการตรวจว เคราะห โปรแกรมการตรวจหน างาน (Onsite)ได พร อมราคาตรวจได - สามารถพ มพ บาร โค ดสาหร บต ดภาชนะใส ส งส งตรวจส งห อง LAB แยกตามจานวนส งส งตรวจได ท หน างาน - สามารถบ นท กร บส งส งตรวจตามรายการตรวจท ลงทะเบ ยนได โดยบ นท กร บในโปรแกรม และ เคร องอ าน Barcode ได - ม ระบบสร ปจานวนผ มาหร อไม มาตรวจส ขภาพ จานวนส งส งตรวจแยกแต ละรายการตรวจได พร อมพ มพ และ Export เป นไฟล Microsoft Excel ได 2.5. ระบบการสร ปว เคราะห ผลการตรวจส ขภาพและรายงานผล - สามารถสร ปว เคราะห ผลการตรวจส ขภาพเป นรายบ คคลตามหล กเกณฑ ท ผ ใช งานกาหนดได - สามารถสร ปว เคราะห ผลการตรวจส ขภาพในภาพรวมของหน วยงานท ส งพน กงานตรวจส ขภาพได ตามหล กเกณฑ ท ผ ใช งานกาหนด - สามารถกาหนดร ปแบบการรายงานผลการตรวจส ขภาพรายบ คคลได อย างน อย 3 ร ปแบบและ รายหน วยงานได และ User สามารถด แล เพ ม แก ไข เปล ยนแปลงร ปแบบการรายงานผลการตรวจส ขภาพได เอง 81 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

9 - สามารถให แพทย อน ม ต (Approve) ผลการตรวจว เคราะห ท งหมดได ท งแบบอน ม ต ในระบบและ แบบ manual นอกระบบ - สามารถพ มพ รายงานผลการตรวจส ขภาพได อย างน อย 3 แบบ ค อแบบรายบ คคลแบบแสดง รายละเอ ยด และแบบรายหน วยงาน - สามารถกาหนดการพ มพ ผลการตรวจและพ มพ ซองจดหมายตามรายช อผ เข าลงทะเบ ยนตรวจ ส ขภาพได 2.6. สถ ต รายงาน - สามารถแสดงข อม ลและพ มพ รายงานค าใช จ ายผ ป วยส ทธ บร ษ ทค ส ญญา กองท นทดแทนได เป น รายว น รายเด อน และรายป - สามารถแสดงข อม ลรายช อผ ป วยท ม ส ทธ ประก นส ขภาพตามขอบเขตภาระงานของงานประก น ส ขภาพได ท กว นตามร ปแบบท กาหนด และพ มพ รายงานสร ปได - สามารถแสดงข อม ลและพ มพ รายงานบ ญช รายละเอ ยดค าใช จ ายประจาเด อนผ ป วยประก น ส ขภาพถ วนหน า ประก นส งคม - สามารถแสดงข อม ลและพ มพ รายงานสร ปผ ป วยส ทธ ประก นส ขภาพ - สามารถแสดงข อม ลและพ มพ รายงานสร ปสถ ต ผ ป วยประก นส งคมในส งก ดท ง OPD และ IPD โดยม ข อม ลท งรห สโรค-ห ตถการ รายการค าร กษาพยาบาล และข อม ลตามร ปแบบท สาน กงานประก นส งคม กาหนด - สามารถรายงานสถ ต ผ ป วยกองท นทดแทน บร ษ ทค ส ญญา ผ ป วย พ.ร.บ. ค มครองผ ประสบภ ย จากรถ - สามารถรายงานสถ ต ผ ป วยประก นส งคมในส งก ดตามร ปแบบท สาน กงานประก นส งคมขอกรณ ตรวจประเม นมาตรฐานสถานพยาบาล. - สามารถรายงานสถ ต รายงานการส งตรวจ CD 4, Viral Load, Drug Resistance ของผ ป วย ประก นส งคม รพ.กฟน. - สามารถรายงานสถ ต รายงานผ ป วยประก นส งคมกรณ ปล กถ ายไต และผ าต ดทาเส นเพ อฟอก เล อดด วยเคร องไตเท ยม หร อกรณ อ นตามนโยบายของสาน กงานประก นส งคม - สามารถรายงานสถ ต รายงานผ ป วยประก นส งคม รพ.กฟน. กรณ เบ กค าบร การทางการแพทย นอกเหน อเหมาจ าย - สามารถรายงานสถ ต รายงานผ ป วยประก นส งคมนอกส งก ด กรณ ส งต อ และกรณ อ บ ต เหต - ฉ กเฉ น - สามารถรายงานสถ ต รายงานผ ป วยบ ตรทองนอกส งก ดแยกเป นกรณ ส งต อ กรณ อ บ ต เหต -ฉ กเฉ น กรณ ส ทธ ว าง และกรณ เด กแรกเก ด ผ ป วยโครงการพ เศษของสาน กงานหล กประก นส ขภาพแห งชาต ผ ป วย บ ตรทอง รพ.กฟน. - สามารถรายงานสถ ต 10 อ นด บโรคท เข าร กษาในผ ป วยบ ตรทอง, ประก นส งคมในส งก ด - สามารถรายงานสถ ต ประก นอ บ ต เหต และบ ตรทอง 82 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ เวชระเบ ยนและสถ ต _V550510

10 83 2. ระบบผ ป วยนอก ต องม ค ณสมบ ต อย างน อยด งน ข อม ลพ นฐาน และ ค ณล กษณะท วไป 1. สามารถสร างเลขท VN. โดยอ ตโนม ต และเป นต วเลขท ต อเน องก นไปตลอดป พ.ศ. และเม อ ข น พ.ศ. ใหม ให เร มต นเลขใหม 2. สามารถกาหนดข อม ลการร กษาตามกล มค าร กษาพยาบาล พร อมค าบร การได 3. สามารถแสดงรายช อผ ป วยท ถ กส งต อมาจ ดซ กประว ต และเร ยกผ ป วยมาทาการซ กประว ต ได 4. สามารถบ นท กข อม ลการซ กประว ต ได เช น vital sign, chief complain เป นต น 5. สามารถบ นท กการค ดกรองผ ป วยโรคเฉพาะท ต องการได เช น โรคเบาหวาน 6. สามารถเร ยกข อม ลท วไปของผ ป วยได 7. สามารถเร ยกด ประว ต การมาร บบร การของผ ป วยได 8. สามารถบ นท กการน ดหมายล วงหน าได 9. สามารถบ นท กส ง Lab/X-Ray ได 10. สามารถบ นท กข อม ลการส งต อไปย งสถานบร การอ นได (Refer) 11. สามารนาเข าผล Lab ในกรณ ท ม การบ นท กผลจากระบบช นส ตรได เช น ค า FBS เป นต น 12. สามารถบ นท กการจ ายยาได 13. สามารถบ นท กผ ป วยไปย งจ ดบร การอ นๆได 14. งานค นหาผ ป วย : ค นหาผ ป วยท ม อย แล ว, ค นหาผ ป วยท พ งมาลงทะเบ ยน, ค นหาผ ป วยท เป นเจ าหน าท ของ กฟน. เป นต น 15. งานข อม ลประว ต ประจาต วผ ป วย : การเพ มข อม ลผ ป วยใหม, เก บข อม ลผ ป วยอย าง ครบถ วน, การแก ไขข อม ลผ ป วย, การปร บปร งข อม ลของการต ดต อ, เก บร ปภาพประจ าต วเป นต นผ ป วย 16. การลงทะเบ ยนการเข ามาร บบร การของผ ป วย 1. ม การแสดงเต อนเม อผ ป วยค างชาระค าบร การและการร กษาแล วมาลงทะเบ ยนเพ อ ร บการร กษา 2. เล อกแผนกท จะเข าร บการร กษา เช นแผนกเด ก แผนกโรคห วใจ เป นต น 3. เล อกแพทย ท จะให การร กษา 17. สามารถแสดงข อม ลสถ ต ต างๆ เช น รายการน ดหมาย. รายการผ ป วยท เข ามาลงทะเบ ยน แล วในแต ละว น, รายการผ ป วยท รอพบแพทย, รายการผ ป วยท ได ร บการตรวจร กษาแล ว, รายการผ ป วยท รอชาระเง น 18. สามารถบ นท กส ทธ การร กษาพยาบาลท ผ ป วยม ได โดยการเข าร บการร กษาในแต ละคร งของ ผ ป วย ผ ป วยอาจเล อกใช ส ทธ ใดๆท ได ร บการบ นท กไว ก ได ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 83

11 19. บ นท กส ทธ การร กษาของผ ปวย ผ ปวยสามารถระบ ส ทธ การร กษาของตนเองไดมากกวา 1 ส ทธ ในการเขาการร กษาในโรงพยาบาล เชน ผ ปวยเป นพน กงานของบร ษ ท ท ม ส ญญา (Contract) ก บ โรงพยาบาลและผ ป วยประก นส งคมก บโรงพยาบาล ระบบสามารถจะตรวจสอบส ทธ ตางๆ ท ผ ปวยจะไดร บส วนลดหร อโรงพยาบาลสามารถเร ยกเก บคาร กษาพยาบาลก บสาน กงานประก นส งคม หร อบร ษ ทค ส ญญา 20. สามารถบ นท กขอม ลการสงตอจากโรงพยาบาลอ น และสามารถบ นท กขอม ลของบร ษ ทค ส ญญา (Contract) ท ทาไว ก บโรงพยาบาล 21. การเล อกส ทธ การร กษาพยาบาล และประเภทการชาระเง น เช น 1. องค กรของร ฐเป นผ ออกให (Government subsidies) ประก นส งคม โครงการ 30 บาท พรบ.ผ ประสบภ ยอ บ ต เหต 2. องค การเอกชนออกให (Private subsidies) เช น บร ษ ทประก นส ขภาพ บร ษ ท ค ส ญญา กองท นทดแทน 3. ผ ป วยชาระเง นเอง 22. ท งน ประเภทการชาระเง นและส ทธ การร กษาพยาบาลน จะม ผลในการคานวณ หร อ การ จ ดการงานในระบบงานอ นต อไป 23. สามารถท จะทาการบ นท กและเก บเอกสารเป นแบบอ เล กทรอน กส ได (Document Scanning & Uploading) สาหร บกรณ ท ผ ป วยนาเอกสารต างๆมาจากโรงพยาบาลอ นๆ เพ อเปนขอม ลประก อบการเขาร บการร กษา ของต วผ ปวยในโรงพยาบาลน นๆ 24. จดหมายส งต ว (Referral letters) 25. การส งพ มพ ใบร บรองแพทย (Medical Certificate) 26. ยกเล กการลงทะเบ ยนเพ อเข าร บการร กษา 27. สามารถแก ไขข อม ลในการลงทะเบ ยนได 28. สามารถตรวจสอบการลงทะเบ ยนซ าซ อนได รห สโรคและรห สห ตถการ 1. สามารถจ ดเก บและเตร ยมฐานข อม ลรห สโรคและช อโรค (ICD-10) โดยใช รห ส ICD ของ องค การอนาม ยโลก (WHO) และท กระทรวงสาธารณส ขประกาศใช และสามารถ Update เป น Version ล าส ด พร อมท งสามารถ Link ข อม ลรห สโรคเด มได (โดยช อโรคจะสามารถรองร บได ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ และสามารถบ นท กได มากกว า 1 ช อ) 2. สามารถจ ดเก บและเตร ยมฐานข อม ลรห สห ตถการและช อห ตถการ โดยใช รห ส ICD ของ องค การอนาม ยโลก (WHO)หร อท กระทรวงสาธารณส ขประกาศใช 3. สามารถจ ดเก บและเตร ยมฐานข อม ลการว น จฉ ยโรคได ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ 84 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 84

12 4. สามารถค นหาและบ นท กรห สโรคและช อโรค รห สห ตถการและช อห ตถการ และการผ าต ด โดยใช รห ส ICD ขององค การอนาม ยโลก (WHO) และของประเทศไทย ได ไม จาก ดจานวน พร อมท งบ นท กช อ ผ ทาห ตถการน นๆด วย และม ระบบช วยกาหนดรห สโรคท ว น จฉ ยบ อย หร อ บ นท กแบบข อความท วไปได โดย ใช common name / alias name 5. สามารถเช อมโยงข อม ลการร กษาก บรห สห ตถการ โดยใช รห ส ICD ขององค การอนาม ยโลก (WHO) ได รห สหน วยงาน/รห สหน วยตรวจ 1. สามารถกาหนดการให รห สหน วยงาน / รห สหน วยตรวจได และท กระบบจะต องใช ฐานข อม ลเด ยวก น และสามารถเพ มเต ม / ปร บปร ง รห สหน วยตรวจได งานลงทะเบ ยน ทะเบ ยนผ ป วยนอก (Outpatient registration) 1. สามารถท จะเล อกคล น กเพ อเข าร บการร กษา 2. สามารถท จะเล อกแพทย เพ อให บร การตรวจร กษา 3. สามารถเร ยกด ประว ต การร กษาก อนหน าน ได ทะเบ ยนผ ป วยใน (Inpatient registration) 85 ด วย 1. สามารถท จะลงทะเบ ยนแบบเร งด วนกรณ ท เป นการเข าร บการร กษาแบบเร งด วน 2. สามารถเล อกแพทย เจ าของไข 3. สามารถจองห องและเต ยงนอน 4. สามารถท จะลงทะเบ ยนเข าร บการร กษาและกาหนดห องและเต ยงนอน 5. สามารถท จะทาการย ายเต ยงและยกเล กการย าย 6. สามารร บการจ ายม ดจ าล วงหน า 7. เก บข อม ลการจาหน ายผ ป วยอย างครบถ วน รวมไปถ งการคานวณค าใช จ ายเม อจาหน าย 8. รายงานต างๆท เก ยวข อง ทะเบ ยนผ ปวยฉ กเฉ น ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 85

13 1. สามารถบ นท กรายละเอ ยดของอ บ ต เหต การณทางรถยนตของผ ปวย สถานท เก ดเหต รายละเอ ยดของการเก ดเหต รายละเอ ยดของรถยนตค กรณ ว นท เวลาท เก ดเพ อเปนขอม ลท ทางโรงพยาบาล สามารถนาสงบษ ทประก นภ ยเพ อประกอบในการเร ยกเก บเง น 2. สามารถบ นท กรายละเอ ยดของอ บ ต เหต จากการทางานของผ ปวยสถานท เก ดเหต, ว น เวลาท เก ดเหต, บ นท กช อท อย ของบร ษ ท, ท ผ ปวยทางาน, เลขท บ ตรประก นส งคม, บร ษ ทประก นภ ยผ ปวย รวมถ งรายละเอ ยดของการเก ดเหต เพ อเปนขอม ลท ทางโรงพยาบาลสามารถนาไปประกอบก บการเร ยกเก บ เง น ก บสาน กงานประก นส งคม และบร ษ ทประก นภ ย ระบบศ นย การตรวจสอบส ทธ 1. ข อม ลพ นฐาน และ ค ณล กษณะท วไป 1. สามารถกาหนดข อม ลส ทธ การร กษาโดยเช อมโยงก บส ทธ ท สปสช. และสนย. กาหนดได 2. สามารถกาหนดประเภทการชาระเง นของแต ละส ทธ ได 3. สามารถกาหนดได ว าส ทธ แต ละต วจะต องป อนข อม ลใดบ าง เช น เลขท ส ทธ,ว นท เร มใช, ว นท หมดอาย 4. สามารถกาหนดประเภทการชาระเง นของแต ละส ทธ ได เช น เลขท ส ทธ ว นท เร มใช ว นท หมดอาย สถานพยาบาลหล ก,สถานพยาบาลรอง 5. สามารถประเภทการออกใบเสร จร บเง น และชน ดการค ดค าบร การได 6. สามารถกาหนดส วนลดในค าใช จ ายแต ละหมวดได และสามารถกาหนดส วนลดในแต ละ ส ทธ ได 2. การตรวจสอบส ทธ 1. สามารถแสดงข อม ลส ทธ การร กษาพยาบาลของผ ป วยแต ละราย โดยใช HN หร อ ช อ หร อ นามสก ลของผ ป วย หร อหมายเลขบ ตรประจ าต วประชาชน หร อ ว นเด อนป เก ด ในการค นหา และแสดง ข อม ลประกอบด วย HN, ช อ นามสก ลผ ป วย, อาย, เพศ, หมายเลขบ ตรประจ าต วประชาชน, หมายเลข เอกสารแสดงส ทธ อ นๆ (เช น เลขท บ ตรทอง, เลขท บ ตรประก นส งคม), ว นท เร มต นและส นส ดของส ทธ การ ร กษาพยาบาล,ว นท และเวลาท ผ ป วยมาร บบร การ, แผนกท ร บการตรวจร กษา เป นต น 2. สามารถบ นท กและแก ไขส ทธ ผ ป วยได 3. สามารถบ นท กการย นย นการตรวจสอบส ทธ ของผ ป วย และพ มพ ใบย นย นส ทธ ได ระบบค ว 1. การแสดงผลค ว 86 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 86

14 87 ร กษาช วคราว 1. แสดงค วของผ ป วยท รอร บบร การเร ยงตามลาด บเวลาการลงทะเบ ยนของผ ป วย 2. แสดงค วของผ ป วยท มารอร บบร การท เป นผ ป วยท ได ทาการน ดหมายไว 3. แสดงค วของผ ป วยท ย งไม พร อมมาร บบร การหร อม เหต ท ต องพ กการร บบร การการตรวจ 4. ม การแสดงรายช อของผ ป วยท ตรวจเสร จไปเร ยบร อยแล วประจาว นน นๆ 5. ม การแสดงรายช อผ ป วยท ม การน ดหมายไว ในว นน น ท ย งไม ได เข ามาร บบร การ 6. ม การบ นท ก Arrival time ของผ ปวยน ด เป นเวลาท ผ ปวยน ดมาต ดตอจร ง 2. การจ ดการลาด บค วผ ป วย 1. การเล อกผ ป วยเข ามาร บบร การการร กษาไม จาเป นต องเล อกจากลาด บค วเสมอ สามารถท จะเล อกจากลาด บท เท าไรก ได 2. การโอนย ายค วของผ ป วยไปให แพทย ท านอ นได 3. ยกเล กการให บร การก บผ ป วยรายน นๆ การร บผ ป วย Walk-in เข าห องตรวจ ร กษาผ ป วยได 1. ในการร บผ ป วย Walk-in เข าห องตรวจ ระบบสามารถบ นท ก / เปล ยนแพทย ผ ท าการ 2. สามารถบ นท ก / เปล ยนเวลาการร บผ ป วย Walk-in เข าพบแพทย 3. ม ข อม ลแสดงเวลาและลาด บท ผ ป วยลงทะเบ ยนขอตรวจจากข อม ลเวชระเบ ยน การจ ดการแฟ มประว ต ผ ป วย 1. สามารถพ มพ ใบสร ปการตรวจร กษาของผ ป วยแต ละ Visit เพ อนาไปจ ดเก บในแฟ ม หร อเพ อส ง ต อไปย งโรงพยาบาลอ นได 2. สามารถบ นท กร บ / ส งแฟ มระหว างหน วยตรวจ / หน วยงานได การสอบถามข อม ล 1. สามารถสอบถามสถานภาพผ ป วย ได แก ม น ดหมายท ใด,ตรวจท หน วยใด ได ท งอด ตและป จจ บ น 2. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ย งไม ร บเข าห องตรวจได 3. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยน ดหมาย และ การน ดหมายผ ป วย โดยใช ช อ หร อ ช อและ นามสก ล หร อ HN. ในการค นหา และแสดงข อม ล HN, ช อ นามสก ลผ ป วย, ว นท และเวลาท น ดหมาย, สถานท ตรวจร กษา หร อหอผ ป วยท นอนพ กร กษาต วอย ในโรงพยาบาลได ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 87

15 4. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ส งปร กษา (Consult) และจะต องระบ ช ดเจนว าผ ป วยท ส ง ปร กษาน นเป นผ ป วยนอกหร อผ ป วยใน 5. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ย งไม ได บ นท กส นส ดการร กษา(discharge)หร อย งไม ได ทาการ Discharge ออกจากหน วยตรวจ 6. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ย งไม ส งแฟ มค นเวชระเบ ยนได 7. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ไม ได ร บการส งยาและเวชภ ณฑ ได 8. สามารถแสดงประว ต การแพ ยา ( Adverse Drug Reaction (ADR)) หร อสารอ น ๆ เช น การแพ อาหารทะเล เป นต น และสามารถบ นท กรายการยาท ผ ป วยนาต ดต วมาได 9. สามารถสอบถามข อม ลประว ต ผ ป วย และประว ต การร กษาจากแฟ มประว ต ผ ป วย แฟ มผ ป วยน ด และแฟ มประว ต การร กษาได 10. สามารถสอบถามข อม ลท เก ยวข องก บผ ป วย ได แก ช อหน วยตรวจ/ห องตรวจ ตาแหน งแฟ มและ รายการน ดหมายจากว นป จจ บ น 11. สามารถสอบถามข อม ลผ ป วยจากเลขประจาต วผ ป วย หร อช อ นามสก ลได 12. สามารถสอบถามรายช อผ ป วยท ไม ได ร บการส งยาหร อเวชภ ณฑ ได 13. สามารถตรวจสอบและแจ งเต อนกรณ ท ผ ป วยกล บมาร กษาซ า(revisit) ได ตามระยะเวลาท กาหนด เช น ภายใน 24 หร อ 48 ช วโมง เป นต น 14. แสดงข อม ลการตรวจร กษาของผ ป วยย อนหล ง เช น รายการส งทางร งส และผลการว เคราะห, รายการส งทางห องปฏ บ ต การและผลการว เคราะห, ข อม ลการว น จฉ ยโรคตาม ICD เป นต น 15. แสดงข อม ลด านส ขภาพหร อโรคประจาต วของผ ป วย สร ปผลการตรวจของแพทย 1. แสดงจานวนผ ป วยท รอร บบร การม จานวนเท าไร 2. แสดงจานวนผ ป วยท เสร จส นการร บบร การแล ว 3. แสดงจานวนผ ป วยท แพทย ได ทาการน ดหมายในว นน นๆ 88 งานพยาบาลผ ป วยนอก หร อ งานพยาบาลหน าห องตรวจ (Nurse Counter) 1. สามารถทาการเช อมโยงข อม ลประว ต ผ ป วย ข อม ลการแพ ยา โรคประจาต ว จากระบบทะเบ ยน ผ ป วยได 2. เช อมโยงข อม ลส ทธ การร กษา และเง อนไขการใช ส ทธ จากหน วยงานตรวจสอบส ทธ 3. แสดงภาพผ ป วยท ม การจ ดเก บจากงานทะเบ ยน เพ อใช เป นการย นย นต วตนของผ ป วย ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 88

16 4. ระบบสามารถทาการลงทะเบ ยนผ ป วยท หน าห องตรวจในกรณ ผ ป วย มาต ดต อท หน วยงาน พยาบาลหน าห องตรวจโดยตรง 5. สามารถบ นท กร บแฟ มเวชระเบ ยนผ ป วย ซ งจะทาให สถานะแฟ มท อย ในแฟ มประว ต ผ ป วย เปล ยนเป นอย ท ห องตรวจ 6. สามารถทาการบ นท กข อม ลการย มแฟ มเวชระเบ ยน ผ านระบบพยาบาลหน าห องตรวจได 7. สามารถป อนข อม ล เช น เลขประจาต วผ ป วย (HN), เลขท บ ตรน ด เป นต น ด วยระบบ Barcode ได 8. สามารถแสดงข อม ลสาค ญของผ ป วย ได แก ช อ นามสก ล,เลขประจาต วผ ป วย (HN), ส ทธ การ ร กษา, ร ป,ประว ต การแพ ยา,กร ปเล อด,สถานะ การชาระเง น ในท กหน าจอท ม การปฏ บ ต งานได 9. สามารถสอบถามข อม ลประว ต ผ ป วย ประว ต การร กษาจากแฟ มประว ต ผ ป วย แฟ มผ ป วยน ด และแฟ มประว ต การร กษาได ประว ต การแพ ยา กร ปเล อด ประว ต การชาระเง น ส ทธ การร กษา ผลการ ตรวจต าง ๆ การน ดหมายท ม ก บแพทย ท กแผนก และอ นๆ ตามห วข อการสอบถามข อม ล 10. สามารถเร ยกด ข อม ลท วไปของผ ป วยได 11. สามารถสอบถามข อม ลผ ป วยจากเลขประจาต วผ ป วย หร อ ช อ นามสก ลได 12. สามารถแสดงรายช อผ ป วยท ถ กส งต อมาจ ดซ กประว ต และเร ยกผ ป วยมาทาการซ กประว ต ได 13. สามารถบ นท กข อม ลการซ กประว ต ได เช น vital sign(ส ญญาณช พ), chief complain อาการ ป วยเบ องต น เป นต น และสามารถรองร บการบ นท กการประเม นผ ป วยตามแบบสอบถามของ รพ.ได รวมถ ง การแพ ยาของผ ป วยโดยม การกาหนดส เพ อแสดงว าม การส งการอะไรให ก บผ ป วยบ างจากห องตรวจ หร อ จาก ฝ ายพยาบาล และเพ อเป นการแสดงว าม การท าการหร อบ นท กผลแล วหร อไม 14. รองร บการตรวจว ดและบ นท กข อม ล Vital Sign (ส ญญาณช พ) ซ งประกอบด วย ค อ น าหน ก ส วนส ง ความด น อ ณหภ ม ช พจรการหายใจ โดยระบบทาการคานวณ BMI ให อ ตโนม ต 15. หน าจอระบบบร การพยาบาลผ ป วยนอก สามารถใส vital sign และ อาการป วยเบ องต นได 16. หน าจอระบบบร การพยาบาลผ ป วยนอก ม ข อม ลแบบ TAB ของจานวน : ผ ป วยท รอค ว รอผล การตรวจ ผ ป วยท รอตรวจ ผ ป วยท ตรวจเสร จแล ว ผ ป วยน ด รวมใบยา(VN)...รายการ 17. หน าจอการส งผ ป วยเข าห องตรวจ สามารถใช รห สแพทย หร อ ลาด บ หร อ ช อแพทย หร อ เบอร ห องก ได และจะพ มพ ใบส งยา / OPD CARD หร อไม ก ได และสามารถเล อก package, checkup, ช อ package for nurse 18. หน าจอการส งรายการต างๆให ก บผ ป วย จะรวบรวมการส งการต างๆท ทางพยาบาลจะต องทา ให ก บผ ป วยในกรณ ท ห องตรวจไม ใช คอมพ วเตอร หร อจะไม ส งก ได โดยให ปลายทางเป นผ กระทาเอง โดยท ระบบสามารถรองร บการทางานได หลายร ปแบบข นก บหน วยงานน นๆ 89 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 89

17 19. สามารถบ นท ก / แก ไข อาการป วย การว น จฉ ย รห สโรค ( ICD 10 ) การให บร การทาง การแพทย บ นท กทางการพยาบาล รห สห ตถการ ( ICD 9 CM ),ประว ต การแพ ยา, กร ปเล อดลงใน แฟ มประว ต การร กษาได พร อมท งเช อมโยงข อม ลไประบบเวชระเบ ยนอ ตโนม ต 20. ส งทางานห ตถการและบ นท กการทาห ตถการ 21. สามารถบ นท กข อม ล,ความเห นและส งให พ มพ ใบร บรองแพทย จากระบบได ท งภาษาไทยและ ภาษาอ งกฤษ 22. สามารถบ นท กการร กษาพยาบาลกรณ ท ผ ป วยในมาร บการร กษาพยาบาลท ระบบผ ป วยนอกได 23. เก บส งส งตรวจและบ นท กข อม ลการเก บส งส งตรวจ 24. สามารถทาการส งตรวจทางห องปฏ บ ต การ ท งรายการ Lab รายต ว และ Lab Profile จากระบบ พยาบาลหน าห องตรวจได โดยการบ นท กการส งตรวจต องม ความสะดวกต อผ ใช งาน ท สามารถบ นท กได รวดเร ว และถ กต อง 25. สามารถกาหนดสถานะความเร งด วน ในการส งตรวจทางห องปฏ บ ต การได 26. ม ระบบเต อนการส งตรวจทางห องปฏ บ ต การซ าซ อน และม การสอบถามว ธ การจ ดเก บส งส ง ตรวจเพ อป องก นความผ ดพลาดในการเก บ Specimen 27. สามารนาเข าผล Lab ในกรณ ท ม การบ นท กผลจากระบบช นส ตรได เช น ค า FBS เป นต น 28. สามารถบ นท ก/ แก ไขรายการส งส งตรวจทางห องปฏ บ ต การของผ ป วย ไปย งระบบงาน ห องปฏ บ ต การได 29. สามารถสอบถาม/ พ มพ ผลการตรวจทางห องปฏ บ ต การ ณ ป จจ บ นและย อนหล ง โดยสามารถ เปร ยบเท ยบผลในร ปแบบตาราง หร อ กราฟได อย างน อย 3 คร งในหน าจอเด ยว 30. สามารถทาการส งตรวจทางร งส ท งรายการเอกซเรย ท วไป และรายการเอกซเรย เคล อนท ได 31. สามารถบ นท ก / แก ไขรายการส งตรวจทางร งส ของผ ป วย ไปย งระบบร งส ว น จฉ ยได 32. สามารถสอบถาม/ พ มพ ผลการตรวจทางร งส ว ทยา ของผ ป วยท ได จากระบบร งส ว น จฉ ย ผ านทาง จอภาพ หร อเคร องพ มพ ได 33. สามารถทาการบ นท กข อม ลการย มฟ ล มเอกซเรย ผ านระบบพยาบาลหน าห องตรวจได 34. แพทย สามารถบ นท ก / แก ไขข อม ลรายการส งยา เพ อส งรายการยาไปท ห องจ ายยาได 35. ม ระบบแจ งเต อนต วยาท แพ ของผ ป วยเม อเข าส หน าจอการส งยา 36. สามารถบ นท ก/แก ไขข อม ลการแพ ยาของผ ป วยและแสดงผลต อเน องในหน าจอการส งยาโดยม รห สผ านสาหร บบ คคลท จะเข ามาใช งานเช น แพทย เภส ชกร 37. สามารถแสดงข อม ลการเก ดปฏ ก ร ยาระหว างยาแต ละต วเม อม การส งจ าย 38. สามารถด รายการยา และพ มพ รายการยาย อนหล งได 39. สามารถสอบถามข อม ลรายช อยาในโรงพยาบาล ว ธ การใช ยา ราคายา ตามส ทธ ผ ป วย, ED, NED, รายการยาและเวชภ ณฑ ท เบ กไม ได หร อ เบ กตามตามส ทธ ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P

18 40. สามารถบ นท กข อม ลความเห นและส งให พ มพ ใบร บรองการเบ กจ ายยานอกบ ญช ยาหล กแห งชาต พร อมเหต ผลแต ละรายการยาได 41. สามารถทาการบ นท กรายการยา หร อเวชภ ณฑ ท ม การใช ท ระบบพยาบาลหน าห องตรวจได 42. รองร บการส งผ าต ด (Set OR) จากระบบพยาบาลหน าห องตรวจได พร อมท งสอบถามตารางการ ใช ห องผ าต ด 43. สามารถทาการส งปร กษาผ ป วยไปทากายภาพบาบ ดได 44. สามารถทาการ Observe ผ ป วย ท งเต ยงท อย ท OPD หร อ Observe เต ยงบนหอผ ป วยจาก ระบบผ ป วยนอกได 45. สามารถบ นท กข อม ล แจ งจานวน/ประเภทว สด เวชภ ณฑ ปราศจากเช อจากหน วยจ ายกลางได 46. ระบบสามารถแจ งเต อนกรณ ม การค ย ข อม ล LAB, X RAY, ยา, เวชภ ณฑ หร อ ห ตถการ ต าง ๆ นอกเหน อจากเง อนไขระเบ ยบของส ทธ ค าร กษาพยาบาลผ ป วยนอกท ก าหนด 47. สามารถบ นท ก และแก ไขค าบร การทางการแพทย ในกรณ ท ผ ป วยใช อ ปกรณ หร อเคร องม อพ เศษ ซ งข อม ลจะถ กส งไปย งระบบการเง น 48. สามารถบ นท กผลงานทางการพยาบาล ก จกรรมพยาบาล ค าร กษาพยาบาล โดยในส วนของ ก จกรรมหร อค าร กษาพยาบาล ท ม เร องเง นเข ามาเก ยวข องจะทาการโอนข อม ลเข าส ระบบงานการเง นโดย อ ตโนม ต 49. สามารถจ ดกล มและ แสดงของก จกรรม หร อค าร กษาพยาบาล เฉพาะแต ละคล น ก เพ อให ง าย ต อการบ นท กข อม ล 50. สามารถนาก จกรรมทางการพยาบาลท ผ านการบ นท ก มาจ ดทาเป นรายงานสร ปผลงานพยาบาล (อวช) 51. สามารถสอบถามข อม ลการน ดหมายได ตามว นท ได บ นท กการน ดหมาย สามารถพ มพ รายช อ ผ ป วยพร อมท อย และเบอร โทรศ พท ได ตามว นท น ดหมาย 52. สามารถแสดงข อม ลน ดหมายของผ ป วยท ย งคงค างอย เพ อป องก นการน ดหมายซ าซ อนหร อจะได น ดหมายผ ป วยมาในว นเด ยวก น 53. สามารถแสดงข อม ลผ ป วยท น ดหมาย แต ย งไม ได มาทาการลงทะเบ ยนท ระบบงานหน าห องตรวจ ได 54. สามารถทาการลงทะเบ ยนผ ป วยจากข อม ลการน ดหมาย และเช อมโยงข อม ลส ทธ การร กษาจาก คร งท ผ านมาให อ ตโนม ต 55. สามารถบ นท กข อม ลการน ดหมายผ ป วย โดยกาหนดว นท น ดหมาย เวลา หร อช วงเวลา พร อมท ง ม ระบบควบค มไม ให ทาการน ดหมายเก นกว าจานวนท กาหนด 56. สามารถบ นท ก และแก ไขข อม ลการน ดผ ป วยและข อม ลท ม อย และเบอร โทรศ พท ลงในแฟ มผ ป วย น ดและพ มพ ใบน ดผ ป วยให โดยอ ตโนม ต โดยสามารถพ มพ ได ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P

19 57. สามารถกาหนดจ านวนน ดหมายได ตามข อกาหนดของหน วยงาน 58. สามารถน ดหมายผ ป วยเป นเวลาช วงเวลา และสามารถกาหนดลาด บค วเข าตรวจได ในบ ตรน ด ตามเวลา/ช วงเวลาท กาหนด 59. สามารถบ นท กการน ดหมายล วงหน าได 60. สามารถให ระบบลบข อม ลผ ป วยน ดท มาพบแพทย ตามน ด ออกจากแฟ มผ ป วยน ด ส วนผ ป วยท ไม มาตามน ดสามารถทาการเล อนน ดหร อยกเล กการน ด หร อ ลบออกจากระบบการน ดได 61. สามารถส งตรวจต างๆ ภายนอก รพ.กฟน. เช น mamogram, ct scan, mri, dropper, nuclear med ฯลฯ อย างครบวงจร ท งแง emr, ประว ต, request, result,การค ดเง น/เก บค าร กษาหร อไม, การบ ญช และการเช อมโยง หร อกระทบยอดก บระบบอ นๆ 62. สามารถตรวจสอบตารางปฏ บ ต งานของคล น กบร การต าง ๆ ได 63. สามารถสอบถามตามตารางการออกตรวจ และคนไข ในความด แลของแพทย จากระบบพยาบาล หน าห องตรวจได 64. สามารถสอบถามข อม ล และจองเต ยง ของหอผ ป วยต าง ๆ 65. สามารถเก บ และรายงานสถ ต ผ ป วยเพ อใช ประโยชน ทางว ชาการและการบร หารเป นรายว น ราย ส ปดาห รายเด อน และรายป ตามท หน วยงานกาหนด 66. สามารถบ นท กข อม ลผ ปฏ บ ต งานในช วงเวลาต าง ๆ ได ตามรห ส USERNAME และ PASSWORD ของแต ละบ คคลและสามารถเร ยกด รายงานด งกล าวได 67. สามารถบ นท กข อม ลการมาร บบร การของผ ป วยและเก บระยะเวลาท คนไข ใช ในการตรวจ (บ นท ก เวลาในการเข าใช บร การในแต ละข นตอนต งแต แรกร บจนออกจากหน วยตรวจ) พร อมท งสอบถามข อม ลเหล าน ได จากจอภาพ 68. สามารถบ นท กข อม ลอ บ ต เหต ประกอบด วยข อม ล แพทย เจ าของคด สาเหต การเก ดอ บ ต เหต ว นท เก ดอ บ ต เหต และสถานท เก ดอ บ ต เหต จากระบบได 69. กรณ ท เป นการร บผ ป วยจากการ Refer สามารถท าการบ นท กข อม ลการร บ Refer สาเหต การร บ ไว ร กษา เลขท เอกสารใบร บต ว 70. สามารถบ นท ก และแก ไขข อม ลการส งปร กษา (Consult ) ผ ป วย พร อมท งส งแฟ มและผ ป วยไป พบแพทย เฉพาะทาง หร อ ไปย งแผนกอ นได 71. สามารถบ นท กผ ป วยไปย งจ ดบร การอ นๆได 72. สามารถบ นท กประเภทการจาหน ายผ ป วยจากระบบห องตรวจได 73. กรณ ท การจาหน ายเป นการ Refer ผ ป วยไปย งโรงพยาบาลอ น สามารถบ นท กข อม ลการ Refer ว นท ทาการ Refer,เหต ผลการส งต ว เลขท เอกสารการส งต วจากระบบได (บ นท กข อม ลการส งต อไปย งสถาน บร การอ นได ) 92 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 92

20 74. สามารถบ นท กข อม ลการจาหน ายผ ป วยเส ยช ว ต จากระบบพยาบาลผ ป วยนอก พร อมท ง เช อมโยงข อม ลไปย งระบบเวชระเบ ยนได 75. สามารถพ มพ ใบสร ปการตรวจร กษาของผ ป วยแต ละ Visit เพ อนาไปจ ดเก บในแฟ ม หร อเพ อส ง ต อไปย งโรงพยาบาลอ นได 76. สามารถฝากข อความ ต ดตามต วผ ป วย เพ อแสดงในหน วยงาน หร อแจ งเต อนไปย งหน วยงานอ น ได ระบบตรวจส ขภาพ (Medical Check-up System) ระบบการตรวจส ขภาพใช ในการบ นท กโปรแกรมการตรวจส ขภาพ (Check Up) โดยม การกาหนด รายการการตรวจแยกตามประเภทการตรวจ ค อ ค าแพทย, Lab, X-ray, EKG, IPS (ค า Set & Procedure) เม อม การ Request การตรวจส ขภาพ ระบบจะทาการสร าง Request รายการตรวจ, ค าแพทย, Lab, X-ray, EKG, IPS (ค า Set & Procedure) ให โดยอ ตโนม ต และค าใช จ ายส งไปท ระบบการเง นจะเป นราคาพ เศษเหมา จ ายตามท ได กาหนดไว ในโปรแกรมการตรวจส ขภาพ 1. กาหนดโปรแกรมการตรวจส ขภาพแบบ Package ได หลากหลายร ปแบบพร อมกาหนดว นเร มต น และส นส ดของ Package น น ๆ 2. ส ง Request ไปตามหน วยงานต าง ๆ เพ อให หน วยงานเหล าน นได Confirm เม อผ ป วยมาตรวจ 3. กาหนดร ปแบบผลการตรวจส ขภาพได 4. รองร บการส งตรวจส ขภาพจากระบบงานผ ป วยนอก และผ ป วยใน 5. สามารถทาการลงทะเบ ยนผ ป วยท ระบบงานตรวจส ขภาพ ในกรณ ท ผ ใช บร การมาต ดต อท หน วยงานงานตรวจส ขภาพ โดยตรง 6. เช อมโยงประว ต การร กษาของผ ป วย ข อม ลการแพ ยา ประว ต โรคประจาต ว มาย งระบบตรวจ ส ขภาพได 7. ทาการบ นท กร บผ ป วยเข าร กษาในแผนกตรวจส ขภาพ และส งปร กษาไปย งแผนกหร อห องตรวจ ต างๆ 8. สามารถแบ งแยกประเภทของผ มาร บการตรวจส ขภาพจากระบบได เช น ตรวจส ขภาพบ คคล ท วไป ตรวจส ขภาพก อนเข าท างาน ตรวจส ขภาพประจาป เป นต น 9. รองร บการบ นท กข อม ลส ญญาณช พ (Vital Sign) จากระบบได 10. สามารถบ นท กข อม ลการตรวจว ดสายตา,ตรวจว ดการได ย นได 11. สามารถบ นท กข อม ลประว ต การเจ บป วยและประว ต การเจ บป วยของบ คคลในครอบคร วได จาก ระบบงานตรวจส ขภาพ 93 ระบบบร หารจ ดการงานโรงพยาบาล_ผ ป วยนอก_V P. 93

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน

ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน ค ม อ การจ ดทาฐานข อม ลเพ อการจ ดทาเอกสารงบประมาณ ฉบ บท 5 รายงานภาวะเศรษฐก จและการคล ง สาหร บ ร ฐว สาหก จ องค การมหาชน กองท นและเง นท นหม นเว ยน สาน กจ ดทางบประมาณองค การบร หารร ปแบบพ เศษและร ฐว สาหก จ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ค ณสมบ ต ของระบบงานเวชศาสตร ฟ นฟ

ค ณสมบ ต ของระบบงานเวชศาสตร ฟ นฟ ค ณสมบ ต ของระบบงานเวชศาสตร ฟ นฟ Details Category: Product Published Date Written by BMS Hits: 6864 1. ข อม ลพ นฐานและค ณล กษณะท วไป 1.1 สามารถเช อมโยงข อม ลการร กษาก บรห สห ตถการโดยใช รห ส ICD ขององค

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา

ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา ค ม อส าหร บ ระด บ คณะกรรมการบร หารความเส ยง ว ธ เข าใช งานโปรแกรม : ค ม อการใช งาน โปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลศร ธ ญญา สามารถเข าใช งานผ านระบบ Intranet โรงพยาบาลศร ธ ญญา โดยคล กท หร อ พ มพ URL :

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ

RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ RMS 2007 โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารงานอาช วศ กษา RMS 2007 ว ทยาล ยการอาช พปะเหล ยน โปรแกรมระบบงานสารบรรณ (e-office) ม การจ ดลาด บความสาค ญในการเข าถ งข อม ล ด งต อไปน

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบทะเบ ยนค มส นทร พย ส าหร บเจ าหน าท งานพ สด 1.การเข าส ระบบงาน ผ ใช งานสามารถเข าใช งานผ าน WEB Browser เช น โปรแกรม Internet Explorer, FireFox,Chrom เป นต น หร อ ผ านอ ปกรณ ประเภท

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง โรงพยาบาลนครพ งค 1. การเข าใช งานโปรแกรมบร หารความเส ยง เข าได 2 ระบบ ค อ ระบบ Intranet รพ. โดย Log on เข าโปรแกรม MIS, และระบบ อ นเตอร เน ต ใช งานโปรแกรม MIS ผ าน

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก

ร ปท 5.1.1 หน าจอ การค นหาการจ ดสรรอาคารบ านพ ก 1. 2. 3. 4. 5. งานสว สด การบ านพ ก เป นระบบท จ ดสรรอาคารบ านพ ก ให ก บเจ าหน าท ภายในทบ. โดยจ ดสรรอาคารให แต ละหน วย และ แต ละหน วย จะจ ดสรรอาคารให ก บเจ าหน าท ภายใน หน วย 5.1. ข นตอนค นหาอาคารบ านพ ก

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง

ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง ระบบทะเบ ยนประว ต โครงการปร บปร งประส ทธ ภาพเง นเด อนและสว สด การ ของกรมบ ญช กลาง CDG Systems Ltd. CDG House, 202 Nanglinchi Rd., Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, THAILAND. Tel 0-2678-0978, Fax 0-02678-0321-2

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม

ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม ค ม อระบบรายงานการดาเน นงานรายเด อน (version 2.0) 1 ค ม อระบบรายงานผลการดาเน นงานรายเด อน ความร เบ องต นในการใช โปรแกรม 1. เป นป มท ใช เพ อล างค าของข อม ลท ใช ในการกาหนดเง อนไขในการค นหาของแต ละเมน 2.

More information

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓

- พระราชกฤษฎ กาว าด วยว ธ การแบบปลอดภ ยในการท าธ รกรรมทาง อ เล กทรอน กส พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าอธ บายระบบ เป นระบบสารสนเทศเพ อการต ดต อประสานงานระหว างส าน กงาน ปปง. ก บบ คคล หร อหน วยงานภายภาคร ฐ ภาคเอกชน บ คคลท วไป และหน วยงานระหว างประเทศต างๆ เพ อขอข อม ลหร อให ข อม ลการท าธ รกรรม โดยแบ งออกเป

More information

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน

ค ม อหน งส อร บรองเง นเด อน 1. เป ดการใช งาน Website โดยเล อก Browser ใดก ได ข นมา เช น Internet Explorer, Chorme, Mozilla Firefox จากน นพ มพ Bangkok.go.th/iad ในช อง URL: 2. เล อกเมน หน งส อร บรองเง นเด อน ตรงแถบBanner ทางซ ายม

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย

ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย ค ม อ โปรแกรมระบบบร หารส นทร พย บร ษ ท นากาอ นโนเวช น เทคโนโลย จาก ด (Naga Innovation Technology co., ltd.) 269/20 ถ.พระองค ขาว ต.ในเม อง อ.เม อง จ.พ ษณ โลก 65000 โทร. 055-304803, 081-2837653, 084-3802944

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง

3-4 ห น า 1 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน 13 หล ก 4. รห สผ าน 10 ต วอ กษร ด งน ช อภาษาอ งกฤษ 3 ต วแรก นามสก ลอ งกฤษ 3 ต วแรก ว นท เด อน ต วอย าง ห น า 1 สร ปข นตอนการใช ระบบ E-Office งานสารบรรณ ว ธ ท ไม เสนอผ านระบบ สารบรรณกลางของโรงเร ยนเป นผ ปฏ บ ต เข าระบบ 1. เข าเว บไซต ท http://portal.obec.go.th 2. LOGIN 2 3. รห สผ ใช ค อ เลขประจาต ว ประชาชน

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส

บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส 8-1 8.1 เร มร จ กก บโปรแกรม บทท 8 ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนาอ เล กทรอน กส ระบบขอใช บร การถ ายเอกสารและอ ดส าเนา ค อ โปรแกรมระบบงานท สน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

การใช งานระบบโปรแกรม

การใช งานระบบโปรแกรม การใช งานระบบโปรแกรม 1. เข าส ระบบข นทะเบ ยนเกษตรกรผ ปล กพ ชเศรษฐก จ ท URL: http://ecoplant.doae.go.th/ หร อ http://www.ecoplant.doae.go.th จะปรากฏหน าจอด งภาพ 2. ท าการ LOGIN เข าส ระบบ โดยให LOGIN ตามช

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต

Web Online. เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ร เว บไซต สอ.ชป. www.ridsaving.com Web Online ค อ ระบบท สหกรณ ฯ ม ไว บร การ สาหร บให สมาช ก สามารถตรวจสอบข อม ลของตนเอง ทางหน าเว บไซต ต ดต อสอบถามการใช งาน โทร. 0-2669-6576 ฝ ายสารสนเทศ เร มต นการใช งาน

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย

ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ค ม อการใช งาน ระบบการบร หารจ ดการบร การทางการศ กษา ระด บว ทยาเขต ส าหร บอาจารย ส าหร บอาจารย ว ธ การเข าส ระบบ ระบบ E - education เป นโปรแกรมประเภท web base application สามารถเข าใช งานผ าน ระบบ internet

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

*************************************************************

************************************************************* ข นตอนการขอเบ กเง นค าร กษาพยาบาล (กรณ ผ ม ส ทธ สารองจ ายเง นค าร กษาพยาบาลไปก อน) 1. กรอกข อม ลลงในใบเบ กเง นสว สด การเก ยวก บการร กษาพยาบาลของพน กงานส วนท องถ น (แบบ ร.บ.3) ให ถ กต องครบถ วน ตามข นตอนการปฏ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน

ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน ค ม อระบบบร หารจ ดการเอกสาร สาหร บผ ใช งาน สารบ ญ ระบบบร หารจ ดการเอกสาร 2 1.ความหมายของระบบ 2 2.เข าส ระบบงาน 2 3.ข นตอนการเข าใช ระบบ 4 4.ส ทธ ในการใช งาน 7 5.การบร หารจ ดการเอกสาร 7 - การสร างแฟ มเอกสาร

More information

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0

ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 ค ม อการใช งานระบบ สาน กบร หารการม ธยมศ กษาตอนปลาย 2556 WEB SITE MANAGEMENT SYSTEM SOFTWARE. VERSION 1.0 1 สารบ ญ เน อหา หน า ข นตอนการเข าใช งานระบบ... 2 ข นตอนการเปล ยนรห สผ านผ ใช งาน... 4 ข นตอนการใช

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

สามารถดาวน โหลดค ม อฯ ได ท http://106.0.176.62/specialbasic สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม

สามารถดาวน โหลดค ม อฯ ได ท http://106.0.176.62/specialbasic สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม 0 สาหร บโรงเร ยนท จ ดการศ กษาเร ยนรวม ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและ การศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ

portal.obec.go.th งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ งานสารบรรณ 1. การเข าใช งานระบบ เร มต นการใช ระบบสาน กงานอ เล กทรอน กส OBEC e-office ได ท เว บไซต portal.obec.go.th โดยเข ามาใช งานในบทบาท สารบรรณกลางโรงเร ยน 1.1. คล กท เมน LOGIN เข าส ระบบ portal.obec.go.th

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com

ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป. FreeWebFree.com ค ม อการใช งานเว บไซต สาเร จร ป FreeWebFree.com Page 2 of 23 สารบ ญ การเข าส ระบบ 3 การแก ไขส วนแสดงผลด านบนห วเว บไซต 4 การแก ไขส วนแสดงผลด านล างเว บไซต 5 การแก ไขเมน บาร, เมน บร การร านค า, เมน หมวดหม

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น

ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น ค ม อการใช งานระบบสารสนเทศด านการศ กษาพ เศษและการศ กษาสงเคราะห (Special Education Technology : SET) (พ การเร ยนรวม) ส ำหร บเขตพ นท เท ำน น สาน กบร หารงานการศ กษาพ เศษ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก

ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก ค ม อการใช งานระบบงานสารบรรณ E-Office ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ษณ โลก เร มการใช งาน สามารถเข าหน าหล กของระบบงานสารบรรณโดยเข าท www.plkhealth.go.th/archivesn หร อเข าทางล งค ในหน าหล กเว บไซท ของส าน

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป

ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งาน ระบบบร การท วไป ค ม อการใช งานระบบว ทยาล ยช มชนอ เล กทรอน กส (e-community College) ระยะท 1 สารบ ญ หน า 1. พ มพ ใบรายงานผลการศ กษา... 12-3 2. พ มพ ใบระเบ ยนผลการศ กษา... 12-8 3. พ มพ ใบอน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต

การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร ค าส ง/แบบฟอร ม Terminal Excel เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข หมายเหต การปฏ บ ต งานในระบบส นทร พย ถาวร /ว ธ การปฏ บ ต เอกสาร/หล กฐาน รายงานการตรวจสอบ ว ธ การปร บปร งแก ไข 1. การสร างข อม ลหล กส นทร พย ถาวร 1. กองคล ง -รายงานส นทร พย รายต ว กรณ การให สร างข อม ลส นทร พย ว

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ

โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ โปรแกรมบร หารจ ดการโรงพ มพ การต ดต ง 1.1 การต ดต งโปรแกรม Appserv ด บเบ ลคล กท ต วต ดต ง Appserv เพ อเร มการต ดต ง กด Next 1.2 กด Agree 3. เล อกโฟลเดอร ท จะเก บ 1.4 การต งค าโปรแกรม Appserv เล อกต ดต งส

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม

บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม การศ กษาข อม ลเบ องต น บทท 3 การออกแบบและพ ฒนาโปรแกรม จากการศ กษาข อม ลของระบบงานได พบป ญหาต าง ๆ มากมาย ด งต อไปน 1. การเปล ยนส นค าไม ม หล กฐานว าเปล ยนอะไร เลยกาหนดเวลาหร อไม 2. การจ ดการส นค าไม ด

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address)

การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) การแจ งท อย หล กในการจ ดส ง หน งส อมอบฉ นทะและเอกสารเช ญประช ม (Principal Address) ด วยประกาศของกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย เม อเด อนก มภาพ นธ 2556 ได ก าหนดให ผ ถ อห น ท จะมอบฉ นทะให บ คคลอ นเข

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information