12. แนวทางในการต ความจรรยาบรรณทางการค า EICC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "12. แนวทางในการต ความจรรยาบรรณทางการค า EICC"

Transcription

1 12. แนวทางในการต ความจรรยาบรรณทางการค า EICC หมวดน แสดงรายละเอ ยดการจ าแนกจรรยาบรรณทางการค า EICC (v ) การจ าแนกจะเป นการระบ เง อนไข EICC ซ งผ ร บการตรวจต ดตามจ าเป นต องปฏ บ ต ตาม ในหมวดต อไปน จะกล าวโดยสร ปเก ยวก บเง อนไขในการส งเกตการณ อาคารและสถานท พ จารณาเอกสาร ความร และความเข าใจของฝ ายจ ดการ และความตระหน กของพน กงานและการท าความเข าใจสาหร บการจ าแนกจรรยาบรรณทางการค า EICC หมายเหต : การส อสารท งหมดจากผ ร บการตรวจต ดตามไปย งพน กงานจะต องดาเน นการเป นภาษาท พน กงานสามารถเข าใจได ง าย ในกรณ ท ไม สามารถทาได แง ม มท เก ยวข องจะถ กพ จารณาเป นกรณ ไม เป นไปตามเง อนไขท สาค ญมาก คาแถลงการปฏ บ ต ตามเง อนไขท งหมดท เก ยวข องก บพน กงาน ซ งประกอบด วยพน กงานช วคราว พน กงานต างด าว พน กงานท เป นน กเร ยน พน กงานตามส ญญา พน กงานของบร ษ ทโดยตรง พน กงานท จ างงานทางอ อม ท ทางานในโรงงาน/ ในการผล ต/ ในคล งส นค า และพน กงาน/ ล กจ างประเภทอ น ยกเว นในกรณ ท ค าแถลงการปฏ บ ต ตามเง อนไขม การระบ ขอบเขตท แคบกว า ยกต วอย างเช น A6.1 ระบ ว าผ จ ดการและซ ปเปอร ไวเซอร ได ร บการฝ กอบรมอย างเหมาะสมในระเบ ยบว น ย ว ธ การว ดผล/ ข นตอน หร อตามท เห นใน D6.2 A ม ว ธ การรายงานข อสงส ยการปฏ บ ต ท ไม ถ กต องทางจร ยธรรมสาหร บพน กงานของผ จ ดส งว ตถ ด บ และให การปกป องพวกเขาจากการแก แค นหร อผลกระทบอ น หมายเหต : หาก ม อาคารและสถานท หร อนโยบายของบร ษ ท แต ม ความเข มงวดมากกว าจรรยาบรรณทางการค าของ EICC และ/หร อข อกาหนดทางด านกฎหมาย/ล กค า จากน นถ งแม ว าจะม การตรวจต ดตามในระหว างท ไม ตรงก บเง อนไขของผ ร บการตรวจต ดตามเองหร อข อตกลงการ ร วมเจรจาต อรองเม อบทสร ปไม เป นไปตามเง อนไข (ถ งแม ว าจะสอดคล องก บความต องการ EICC และ/หร อข อก าหนดทางกฎหมายก ตาม) ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 1

2 A. แรงงาน A1 เสร ภาพในการเล อกงาน (Freely Chsen Emplyment) การถ กข มข ผ กม ด (รวมท ง แรงงานข ดหน ) หร อแรงงานตามพ นธะส ญญา แรงงานน กโทษ ทาส หร อการค ามน ษย ถ อเป นข อต องห าม เหล าน รวมถ งการขนย าย ซ อนเร น ว าจ าง ร บส งผ ด อยโอกาส ด วยการปฏ บ ต ข มข บ บบ งค บ ล กพาต ว หร อหลอกลวงไปเพ อการใช แรงงานหร อการบร การ จะต องไม ม ข อจ าก ดการเคล อนไหวหร อส ทธ ของพน กงานภายในอาคารและสถานท ท ฟ งด ไม ม เหต ผล นอกจากน ย งห ามไม ให ม การจาก ดการเข าหร อออกจากอาคารและสถานท ซ งบร ษ ทได จ ดหาให ก บพน กงา นโดยไม ม เหต ผลอ นสมควรด วยเช นก น โดยถ อเป นส วนหน งของกระบวนการจ างงาน พน กงานจะต องได ร บเอกสารส ญญาการจ างงานในภาษาท องถ นของต วเอง ซ งระบ รายละเอ ยดของรายการและเง อนไขการจ างงาน ก อนท พน กงานจะเด นทางออกจากประเทศบ านเก ดของต วเอง งานท กงานจะต องเป นไปด วยความสม ครใจและพน กงานควรออกจากงานหร อส นส ดการจ างงานได อย างอ สระในท กเวลา ผ ว าจ างและต วแทนไม สามารถย ด ทาลาย ซ อน หร อปฏ เสธไม ให พน กงานใช งานเอกสารหร อหล กฐานแสดงต วตนหร อหล กฐานการเข าเม องของต วพน กงา นเอง ยกต วอย างเช น เอกสารแสดงต วตนท ออกโดยหน วยงานของร ฐฯ หน งส อเด นทาง หร อใบอน ญาตทางาน ยกเว นในกรณ ท กฎหมายกาหนดให นายจ างเป นผ เก บร กษาใบอน ญาตทางาน พน กงานจะต องไม ถ กเร ยกเก บค าใช จ ายในการสม ครงานหร อค าใช จ ายอ นๆ โดยนายจ างหร อต วแทน เป นม ลค าเก นกว าอ ตราเง นเด อนหน งเด อน ค าธรรมเน ยมท งหมดท เร ยกเก บจากพน กงานจะต องได ร บการเป ดเผย และค าธรรมเน ยมส วนท เก นม ลค าเง นเด อนหน งเด อนจะต องจ ายค นให แก พน กงาน หมายเหต : สาหร บว ตถ ประสงค ของการจ าแนกน (A1) เง อนไขสาหร บพน กงานจ างงานโดยตรงและพน กงานจ างงานทางอ อมน นเหม อนก น A1.1 ไม ม การใช งานแรงงานท ถ กข มข บ งค บแรงงาน แรงงานน กโทษ หร อแรงงานตามพ นธะส ญญา (รวมท ง แรงงานข ดหน ) ทาส หร อการค ามน ษย การเฝ าส งเกตไซต งาน: ไม ม การตรวจต ดตามเอกสาร: จะต องเป ดเผยค าธรรมเน ยมและบทลงโทษท งหมดแก พน กงาน เอกสารการเป ดเผยค าธรรมเน ยมและค าธรรมเน ยมท ต องจ ายสาหร บพน กงานท ท างานก บผ ร บการต รวจต ดตาม ม ความสมบ รณ พร อมใช และสอดคล องก บการจ าแนกจรรยาบรรณทางการค า EICC ไม อน ญาตให ท าการเร ยกเก บค าธรรมเน ยมท ส งเก นไปไม ว าจะในกรณ ใด ส ญญาท ลงนามร วมก บพน กงานจะต องไม ม เง อนไขหร อภาษาท อาจน าไปส การใช งานแรงงานท ถ ก ข มข บ งค บแรงงาน แรงงานน กโทษ หร อแรงงานตามพ นธะส ญญา ทาส หร อการค ามน ษย แนวทางการปฏ บ ต ในการจ างงานและแนวทางการปฏ บ ต ของบร ษ ทต วแทน/นายหน า จะต องไม อน ญาตให ม การใช งานแรงงานท ถ กข มข หร อการบ งค บแรงงาน บ ญช เง นเด อน ค าจ าง และบ นท กอ นๆ ท ม การพ จารณาจะต องไม แสดงการเร ยกเก บค าธรรมเน ยมท ส งเก นไป ภาระหน และ/หร อเง นก ท ม น ยสาค ญ บ นท กท ม การพ จารณาจะต องแสดงการปฏ บ ต ตามเง อนไขของกฎหมาย นโยบาย และข นตอน ข อก าหนดเฉพาะ: แนวทางปฏ บ ต ในการร บสม ครงานและการจ างงาน: ค าธรรมเน ยมส ทธ ท ม ม ลค าส งกว าค าจ างข นต าหน งเด อนตามกฎหมาย (หล งห กภาษ แล ว) จะต องจ ายค นให แก พน กงานภายใน 30 ว นของการจ ายเง น ในกรณ ท พน กงานซ งเป นชาวต างชาต ได จ ายค าธรรมเน ยมและค าใช จ ายส ทธ ซ งม ม ลค าส งกว าค าจ างข นต าหน งเด อนผ ร บการตรวจต ดตามจะต องจ ายค นให แก พน กงา ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 2

3 นชาวต างชาต ภายใน 30 ว น ของว นท พน กงานด งกล าวเร มต นทางานก บผ ร บการตรวจต ดตาม ค าธรรมเน ยม/ม ดจ า/หน ส นอ นๆ: ในกรณ ท ม การห กค าใช จ ายและค าธรรมเน ยมใดๆ รายการเหล าน จะต องเป นไปตามข อก าหนดต างๆ ของกฎหมาย: บร การท เก ดข นจร ง (ภาษ และค าประก นในท องถ น และค าธรรมเน ยมท ม การ ตกลงร วมก น เช น ค าอาหาร ค าท พ กอาศ ย ฯลฯ) หร อ ค าใช จ าย/ค าธรรมเน ยมสาหร บการให ความช วยเหล อเป นรายบ คคล (Persnal assistance): เง นก ย มส วนบ คคล ท ม ข ดจ าก ดส งส ด (cap) เป นม ลค า 10 เปอร เซ นต ของค าจ างรายเด อน โดยม อ ตราดอกเบ ยตามกาหนดของธนาคารภายในประเทศ (natinal set interest rate) หร ออ ตราดอกเบ ยท ต ากว า เป นระยะเวลาส งส ด 6 เด อน) เง นก ย มเพ อการศ กษา (Educatin grant) การเร ยกเก บค าใช จ ายค นจะต องไม เก น 10% ของค าจ างส ทธ ตลอดท งป การให เง นก ย มเพ อการศ กษาจะต องม ระยะเวลาไม เก น 1 ป ต อการอน ม ต หน งคร ง การส นส ดการจ างงานและการออกจากงานก อนก าหนด (Early Leave): สาหร บการออกจากงานก อนก าหนดโดยไม ได แจ งล วงหน าตามช วงระยะเวลาท ก าหนด บทลงโทษจะต องไม ส งเก น 60% ของฐานค าจ างรวม 1 เด อน (ประมาณ 2-3 ส ปดาห ) การลาออกถ อเป นการกระทาโดยสม ครใจภายในกรอบระยะเวลาท กาหนดโดยกฎหมาย (โดยไม ม การค กคามว าจะถ กลงโทษ ถ กปร บ ใช ความร นแรง หร อร บเง นค าจ าง) การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถระบ ว า: อาคารและสถานท จะต องไม เก บ ID หร อเอกสารต นฉบ บของพน กงานเอาไว ห ามเร ยกเก บค าม ดจ าหร อหน วงเวลาการจ ายเง นเด อน พน กงานจะต องสามารถลาออกจากงานได ภายในกรอบระยะเวลาการแจ งล วงหน าตามกฎ หมาย และพน กงานม อ สระท จะออกจากอาคารหร อพ นท ของบร ษ ทได หล งจากเล กงาน "ไม ม บทลงโทษ" รายละเอ ยดการส นส ดการจ างงานของพน กงานโดยสม ครใจ ค าธรรมเน ยมใด หากม ท พน กงานจ ายและรายการเหล าน ม การเก บบ นท กเป นลายล กษณ อ กษร และม ความสอดคล องก บการจ าแนกจรรยาบรรณทางการค า EICC อย างไร ค าธรรมเน ยมจะต องไม ส งเก นไปไม ว าจะในกรณ ใดก ตาม การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานท ถ กส มภาษณ ระบ ว า: พวกเขาเร มท างานท อาคารและสถานท ของผ ร บการตรวจต ดตามเม อใด พวกเขาร จ กงานน ได อย างไร โดยเฉพาะข นตอนท บร ษ ทด าเน นการ (โฆษณา เพ อน ญาต ต วแทนพน กงาน นายหน าจ ดหางาน) ค าธรรมเน ยมหร อหน ส นท พวกเขาต องจ าย ในกรณ ท ม ค าธรรมเน ยม พน กงานสามารถย นย นได ว าพวกเขาได ร บข อม ลเก ยวก บค าธรรมเน ยมก อนท จะตกลงทาส ญญาใดๆ ม การห กเง นจากค าจ างรายเด อนเพ อชาระเง นก เป นม ลค าเท าใด เม อพวกเขาสามารถออกจากงานได และเป นการต ดส นใจโดยสม ครใจภายใต กรอบระยะเว ลาท กาหนดตามกฎหมาย (โดยไม ม การค กคามว าจะถ กลงโทษ ถ กปร บ ใช ความร นแรง หร อร บเง นค าจ าง) ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 3

4 สาค ญท ส ด: ค าธรรมเน ยมส ทธ ท จ ายในการสม ครและจ างงาน >ค าจ างข นต าตามกฎหมาย 3 เด อน หร อตามข อจ าก ดของกฎหมาย และส วนท เก นไม ได จ ายค นให แก พน กงาน บทลงโทษในการออกจากงานโดยไม ม เหต ผลท เพ ยงพอค อ>60% ของฐานค าจ างรวม 1 เด อน (ประมาณ 2-3 ส ปดาห ) พน กงานถ กจ าก ดจากการส นส ดการจ างงานของพน กงานโดยสม ครใจ หร อถ กลงโทษในร ปแบบอ นๆ เม อแจ งเหต ผลการลาออกท สมเหต สมผล ค าธรรมเน ยม/ม ดจ า/หน ส นอ นๆ ม ม ลค า >ค าจ างข นต าตามกฎหมาย 3 เด อน หร อหากม การเก บค าม ดจ าเพ อขอร บเอกสารส วนบ คคลค น (เช น หน งส อเด นทาง) กรณ ไม เป นไปตามเง อนไขท สาค ญท ส ดใน A1.3, A1.4 หร อ A1.5 สาค ญมาก: ค าธรรมเน ยมส ทธ สาหร บการร บสม ครงานและการฝ กอบรมท กษะพ นฐาน (n-barding) >ค าจ างข นต าตามกฎหมาย 1 เด อน แต <ค าจ างข นต าตามกฎหมาย 3 เด อน และไม จ ายค นให แก พน กงาน ช วงระยะเวลาการแจ งการส นส ดการจ างงานนานเก น 1 เด อน หร อตามท กฎหมายกาหนด แล วแต ว าข อใดนานกว า ม การเร ยกเก บค าธรรมเน ยม/ม ดจ า/หน ส นอ นๆ ส งเก นไป กรณ ไม เป นไปตามเง อนไขรอง: ไม ม ไม บ งค บใช: ไม ม การตรวจต ดตามความถ กต องจากทางไกล: ไม ม A1.2 ม การใช นโยบายและข นตอนท ม ความเหมาะสมและม ประส ทธ ภาพ เพ อให ม นใจว าจะไม ม การใช งานแรงงานท ถ กข มข บ งค บแรงงาน หร อแรงงานตามพ นธะส ญญา ทาส หร อการค ามน ษย การเฝ าส งเกตไซต งาน: ไม ม การตรวจต ดตามเอกสาร: ม การใช นโยบายหร อข นตอนท ช ดเจนเพ อให ม นใจว าจะไม ม การใช งานแรงงานท ถ กข มข บ งค บแรงงาน หร อแรงงานตามพ นธะส ญญา ทาส หร อการค ามน ษย ม และปร บใช การฝ กอบรมหร อการส อสารสาหร บพน กงาน ผ จ ดส งว ตถ ด บ และต วแทนพน กงาน/ ผ ร บเหมาช วงส ญญาท งหมด การตรวจต ดตามการปฏ บ ต ตามนโยบายและการปร บปร งแก ไขในกรณ ท ตรวจพบกรณ ไม เป นไปตา มเง อนไขในระหว างท ม การต ดตามด แล ม รายงานการต ดตามด แลและการดาเน นการปร บปร งแก ไข (หากม ) โดยจะต องประกอบด วยองค ประกอบเหล าน เป นอย างน อย: ม การใช นโยบายและข นตอนเพ อป องก นการใช แรงงานโดยไม สม ครใจท กร ปแบบ ซ งครอบคล มท งพน กงานท เป นล กจ างโดยตรงและไม ใช ล กจ างโดยตรง ช ดคาแนะน าท ม การบ นท กเป นลายล กษณ อ กษรสาหร บผ ร บเหมาช วงและนายหน าท งหม ดว าไม อน ญาตให ม การใช งานแรงงานท ถ กข มข ข นตอนท ม การจ ดทาเป นเอกสารสาหร บการตรวจต ดตามความถ กต องของผ จ ดส งว ตถ ด บ ช นแรก (first-tier) ว าม การปฏ บ ต ตามเง อนไขเหล าน กระบวนการในการระบ จ านวนท แน นอนของค าธรรมเน ยมและค าใช จ ายท ม การชาระโดยพ น กงานต างชาต แต ละคนก อนท จะเร มทางาน แนวทางปฏ บ ต ในการร บสม ครงานและการจ างงาน: ม การใช นโยบายและข นตอนเพ อป องก นการเร ยกเก บค าธรรมเน ยมท ส งเก นไป ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 4

5 การส นส ดการจ างงาน และการออกจากงานก อนก าหนด (Early Leave): ส ญญา ค ม อพน กงาน หร อเอกสารการฝ กอบรมท ระบ ว าพน กงานสามารถลาออกจากงานได ตามข อก าหนดของก ฎหมายท องถ นโดยไม ม บทลงโทษ (ไม ม การค กคามว าจะถ กลงโทษ ถ กปร บ ใช ความร นแรง หร อร บเง นค าจ าง) นโยบายและกระบวนการท ระบ ว าเม อการจ างงานส นส ดโดยความสม ครใจหร อไม สม ครใจ พน กงานจะต องได ร บเง นตามสมควรแก เวลาท ท างานไป ค าธรรมเน ยม/ม ดจ า/หน ส นอ นๆ - นโยบาย/ กระบวนการท ระบ อย างช ดเจนว าพน กงานไม จ าเป นต องจ ายค าธรรมเน ยม ค าม ดจ า หร อเป นหน เป นส น โดยถ อเป นส วนหน งของการจ างงาน (ไม ว าจะเป นค าใช จ ายแบบคร งเด ยวหร อผ อนจ าย เร ยกเก บโดยตรงหร อห กจากค าจ างก ตาม) การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถระบ : รายละเอ ยดเก ยวก บนโยบาย/ข นตอนเพ อให ม นใจว าจะไม ม การใช งานแรงงานท ถ กข มข บ งค บแรงงาน หร อแรงงานตามพ นธะส ญญา ทาส หร อการค ามน ษย ว ธ การท พวกเขาต ดตามด แลการปฏ บ ต ตามนโยบายและการด าเน นการปร บปร งแก ไขท ม ก ารดาเน นการในกรณ ท จ าเป น ในกรณ ท ม การใช งานต วแทนพน กงาน/ ผ ร บเหมาช วงส ญญา ม เง อนไขเก ยวก บข อตกลงอย างไรบ างเพ อให ม นใจว าม การปฏ บ ต ตามนโยบาย/ข นตอน การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานสามารถระบ : การฝ กอบรมหร อการส อสารเก ยวก บ ไม ม การใช งานแรงงานท ถ กข มข บ งค บแรงงาน หร อแรงงานตามพ นธะส ญญา ทาส หร อการค ามน ษย คากล าวท ว าไม ม การใช งานแรงงานท ถ กข มข บ งค บแรงงาน หร อแรงงานตามพ นธะส ญญา ทาส หร อการค ามน ษย ม ความหมายว าอย างไร Nte: กรณ ไม เป นไปตามเง อนไขท เก ยวข องก บสภาพการจ างงานพน กงานควรได ร บการรายงานภายในช วงเวลาท เหม าะสมท ส ดท นท ท ม โอกาส (เช น หากม การจ ายค าจ างล าช า ไม จ ายผลประโยชน ให รายงานใน A4) สาค ญท ส ด: ไม ม สาค ญมาก: ไม ม นโยบายหร อกระบวนการ (จะต องม แนวทางปฏ บ ต ในการร บสม ครงานและการจ างงาน การส นส ดการจ างงาน ค าธรรมเน ยม/ม ดจ า/หน ส นอ นๆ) นโยบายหร อกระบวนการท ไม ถ กต องด วยกฎหมาย ไม ม การฝ กอบรมหร อการส อสาร ไม ม การต ดตามด แลประส ทธ ภาพของโปรแกรม เง อนไขการห ามใช แรงงานทาส หร อการค ามน ษย ไม ได ร บการส อสารอย างม ประส ทธ ภาพต อผ ร บเหมาช วงและนายหน า กรณ ไม เป นไปตามเง อนไขท สาค ญท ส ดใดๆ ใน A1.1, A.1.3, A1.4 และ A1.5 สาค ญน อย: ม การใช นโยบายและข นตอนสาหร บแนวทางปฏ บ ต ในการร บสม ครงานและการจ างงาน การส นส ดการจ างงาน ค าธรรมเน ยม/ม ดจ า/หน ส นอ นๆ อย างถ กต องด วยกฎหมาย แต องค ประกอบบางประการในการปร บใช งานขาดหายไป (เช น การฝ กอบรมหร อ การส อสาร การต ดตามด แล การปร บปร งแก ไข) ท งสาหร บพน กงานท ม การจ างงานโดยตรงหร อท จ างงานผ านผ ร บเหมาช วงและนายหน า ม การต ดตามด แลประส ทธ ภาพของโปรแกรมแต ไม ม กระบวนการในการดาเน นการปร บปร งแก ไขหร อย งคงเป ดอย ไม บ งค บใช: ไม ม ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 5

6 การตรวจต ดตามความถ กต องจากทางไกล: ไม ม A1.3 ม การมอบเง อนไขของส ญญาเป นลายล กษณ อ กษรในภาษาท องถ นแก พน กงานก อนท จะตกลงจ างงาน (สาหร บแรงงานต างชาต ก อนท พวกเขาจะเด นทางออกจากประเทศบ านเก ด/ ภ ม ภาค) โดยในการส งมอบได ระบ เง อนไขการจ างงานและสภาพการท างานจ ดทาเป นหน งส อจ างงาน/ข อตกลง/ส ญญา ตามท กาหนดโดยบ งค บของกฎหมาย และม การอธ บายโดยค าพ ด เพ อให พน กงานเข าใจเน อหาในส ญญา การเฝ าส งเกตไซต งาน: ไม ม การตรวจต ดตามเอกสาร: พน กงานได ร บแจ งข อม ลก อนการจ างงาน (สาหร บแรงงานต างชาต ก อนท พวกเขาจะเด นทางออกจากประเทศบ านเก ด/ ภ ม ภาค) โดยในการส งมอบได ระบ เง อนไขการจ างงานและสภาพการท างานจ ดท าเป นหน งส อจ างงาน/ข อต กลง/ส ญญา ตามท กาหนดโดยบ งค บของกฎหมาย และม การอธ บายโดยคาพ ดเป นภาษาท องถ น เพ อให พน กงานเข าใจเน อหาในส ญญา องค ประกอบข นต าของข อม ลน ค อ: ธรรมชาต ของงาน ช วโมงการทางานและค าจ าง ส ทธ การลา ผลประโยชน (ท พ กอาศ ย การเด นทาง เคร องแบบ ฯลฯ) ประเภทของค าธรรมเน ยมท พน กงานต องชาระรวมท งม ลค าเป นต วเง น ผลประโยชน อ นๆ (เง นบ านาญ ประก นภ ย ฯลฯ) การห กค าจ าง เง อนไขในการจ างงานสาหร บพน กงานม ความสอดคล องก บอน ส ญญา ILO และกฎหมายท เก ยวข อง ในกรณ ท ม การใช งานต วแทนพน กงาน/ ผ ร บเหมาช วงส ญญา จ าเป นต องม ข อตกลงระบ ว าองค กรเหล าน จะต องปฏ บ ต ตามเง อนไขซ งม ผลต อพน กงานภายใต การ ปฏ บ ต การขององค การของพวกเขา ไม อน ญาตให ม การท าส ญญาทดแทน (cntract substitutin) สาหร บพน กงานท เป นชาวต างชาต ในระหว างท เด นทางออกจากบ านเก ดจนถ งเร มต นทางาน การเปล ยนแปลงใดๆ ในส ญญาจะต องม การแถลงและเป นไปตามแนวทางการปฏ บ ต ท ด ในการส อสาร/ต อรองก บพน กงา น และเป นไปตามเง อนไขของกฎหมายท เก ยวข องท งหมด กล มพน กงานท ก าหนด (น กเร ยน/ฝ กงาน/จ ดหา,...) ตามกฎหมาย และ/หร อข อกาหนดของล กค า การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถระบ : ต วแทนแรงงานท ใช และข อก าหนดตามส ญญาท ม อย เพ อให แน ใจว าเป นไปตามข อก าหน ดน ข อก าหนดต างๆ ท น าไปใชเพ อให แน ใจในการปฏ บ ต ตามนโยบาย/กระบวนการ ตลอดจนความคาดหว งด านกฎหมายและของล กค า ซ งรวมถ งโครงสร างแรงงาน การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานสามารถระบ : เวลาท ได ร บการแจ งให ทราบเก ยวก บข อกาหนดและเง อนไขในการจ างงาน ว ธ ท ใช ในการส อสาร ข อก าหนดและเง อนไขม อะไรบ าง ข อก าหนดและเง อนไขป จจ บ นเหม อนก บท ได ร บแจ งตอนเร มแรกหร อไม (ก อนการจ างงาน) (หากม ข อแตกต าง ม ความแตกต างอย างไรและเพราะเหต ใด) ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 6

7 สาค ญท ส ด: การเปล ยนส ญญาให ตกอย ภายใตเง อนไขสาค ญท แย ลง (เช น ค าจ างท ต ากว า สถานท ผล ตท ต างออกไป ค าใช จ ายสาหร บท อย อาศ ยท ไม เป ดเผย อาหาร...) ไม ม การส อสารถ งส ญญาหร อเง อนไขก อนการจ างงาน (ก อนย ายออกจากถ นเด ม ในกรณ ท เป นแรงงานต างด าว) ส ญญาม เน อหาท จ าก ดความสามารถของพน กงานในการส นส ดการจ างงานของตนโดยสม ครใจ สาค ญมาก: ไม ม ส ญญาหร อส ญญาน นไม ได ใช ภาษาท องถ น หร อไม ม การส งมอบส ญญาก อนออกเด นทาง (ในกรณ ท เป นแรงงานต างด าว) แต ม การส อสารถ งเง อนไขไว ก อนเร มงานแล ว (ก อนย ายออกจากถ นเด ม ในกรณ ท เป นแรงงานต างด าว) ส ญญาหร อเง อนไขท ส อสารน นไม สมบ รณ (ขาดองค ประกอบหน งข อข นไป) ไม ม ส ญญาระหว างผ ร บการตรวจต ดตามและต วแทนแรงงาน/ผ ร บเหมาช วงส ญญา กล มรวมของพน กงานท กาหนดเก นข ดจ าก ดของกฎหมาย/ล กค า >5% สาค ญน อย: ม ส ญญาและม ส ญญาอย ก บต วแทนแรงงาน/ผ ร บจ าง แต ส ญญาน นไม สมบ รณ (เช น ม ข อก าหนดและเง อนไขไม ครบถ วน) กล มรวมของพน กงานท กาหนดเก นข ดจ าก ดของกฎหมาย/ล กค า >1% แต <5% ไม บ งค บใช: กฎหมายไม ได ก าหนดให ม ส ญญา หมายเหต : การให คะแนนล าด บความสาค ญต องม การให คะแนนลาด บความสาค ญ A1.1 ด วย การย นย นความถ กต องจากระยะไกล: ไม ม A1.4 เม อม การจ างงาน ผ ว าจ าง/ต วแทนแรงงาน/ผ ร บจ างจะไม ครอบครองบ ตรประจาต วท ออกโดยร ฐและต นฉบ บของเอกสารส ว นต วของพน กงาน (หากม ) การส งเกตการณ ท ไซต งาน: พน กงานต างชาต /ต างด าวและพน กงานท กคนในท พ กท กร ปแบบของบร ษ ท/ต วแทน/ผ ร บจ าง ม ท จ ดเก บส วนต วท ปลอดภ ยเพ ยงพอท จะป องก นจากการเข าถ งท ไม ได ร บอน ญาต และพน กงานสามารถใช ได ตลอดเวลา พน กงานสามารถแสดงได ว าเก บเอกสารส วนต วไว ท ใด การตรวจต ดตามเอกสาร: พน กงานจะต องร กษาการครอบครองหร อการควบค มเอกสารประจ าต วของตนเอง และผ ร บการตรวจต ดตามจะต องไม เร ยกร องให พน กงานสละการควบค มเอกสารด งกล าว ม นโยบายหร อกระบวนการท ระบ ว าไม ม การครอบครองหร อจ ดเก บบ ตรประจ าต วท ออกโดยร ฐห ร อต นฉบ บของเอกสารส วนต วไว ผ ร บการตรวจต ดตามอาจขอสาเนาของเอกสารต นฉบ บตามท ได ร บอน ญาต แฟ มของพน กงานไม ม ต นฉบ บเอกสารส วนต วของพน กงาน (เช น พาสปอร ต ว ซ า/ใบอน ญาตทางาน ส ญชาต ถ นท อย บ ตรประจ าต ว บ ตร/เอกสารประก นส งคม ส ต บ ตร เอกสารทางธนาคาร...) ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 7

8 ในบางประเทศ กฎหมายท องถ นก าหนดให ผ ว าจ างครอบครองเอกสารส วนต วของพน กงานต างชาต ในกรณ ด งกล าว จะม กระบวนการสาหร บการเก บเอกสารส วนต วเฉพาะท กฎหมายกาหนดท ปลอดภ ย ท งน จะต องไม ม การเปล ยนแปลงหร อท าความเส ยหายต อเอกสารส วนต วไม ว าจะด วยว ธ ใด พน กงานต องม การเข าถ งเอกสารเหล าน นภายใน 12 ช วโมงหล งจากท ม การร องขอเอกสาร ต องไม ม ค าใช จ ายในการเก บร กษาบ ตรประจ าต วท ออกโดยร ฐ พาสปอร ต หร อใบอน ญาตทางานท ปลอดภ ยในท กกรณ การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถระบ : รายละเอ ยดของนโยบายเก ยวก บการครอบครองเอกสารต นฉบ บของพน กงานในกรณ ท กฎหมายกาหนดเท าน น หากม การครอบครองเอกสารส วนต ว ฝ ายจ ดการจะต องสามารถระบ ได ถ งกระบวนการท ใชเพ อให แน ใจว าม การเก บเอกสาร อย างปลอดภ ย และม การร บประก นพน กงานว าสามารถส งค นเอกสารของพวกเขาได ภายใน 12 ช วโมงหล งจากม การร องขอ การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานสามารถระบ : พน กงานสามารถแสดงต นฉบ บเอกสารส วนต วของตนเอง หร อพน กงานสามารถระบ ได ว าฝ ายจ ดการของผ ร บการตรวจต ดตามไม ไดเก บเอกสาร ส วนต วไว ในกรณ ท พบได ยากซ งม การเก บเอกสารบางรายการไว ตามกฎหมายท องถ น พน กงานสามารถระบ ส งต อไปน ได : เอกสารท ถ กเก บไว พวกเขาให การอน ญาตให ม การเก บเอกสารท ปลอดภ ย และ กฎ นโยบาย และกระบวนการสาหร บการเร ยกค นเอกสารส วนต วม อะไรบ าง สาค ญท ส ด: ต นฉบ บเอกสารส วนต วถ กทาลาย ปกป ด ย ด ครอบครองไว โดยไม ต งใจ หร อได ร บการปฏ เสธการเข าถ งเอกสารด งกล าวเม อม การร องขอ สาค ญมาก: ม การเก บต นฉบ บเอกสารส วนต ว ไม ม นโยบายสาหร บการเก บเอกสารท ปลอดภ ย และ/หร อการเข าถ งเอกสารของพน กงานเม อกฎหมายกาหนดให ครอบครองเอกสารต นฉบ บ ขาดแคลนท จ ดเก บส วนต วท ปลอดภ ยสาหร บพน กงานต างชาต /ต างด าวหร อพน กงานท อาศ ยในท พ กท กร ปแบบของบร ษ ท/ต วแทน/ผ ร บจ างท พน กงานสามารถใช ได ตลอดเวลา สาค ญน อย: ม นโยบายและกระบวนการเก บท ปลอดภ ยเม อกฎหมายกาหนดให ครอบครองเอกสารต นฉบ บ แต พน กงานไม สามารถเข าถ งเอกสารของตนได ภายใน 12 ช วโมง ม การห ามไม ให เข าถ งท จ ดเก บส วนต วน อยกว า 5% ของพน กงานท อาศ ยในท พ กท กร ปแบบของบร ษ ท/ต วแทน/ผ ร บจ าง ไม บ งค บใช: ไม ม หมายเหต : การให คะแนนล าด บความสาค ญต องม การให คะแนนลาด บความสาค ญ A1.1 ด วย ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 8

9 การย นย นความถ กต องจากระยะไกล: ไม ม ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 9

10 A1.5 ไม ม ข อจาก ดท ไม สมเหต สมผลเก ยวก บการเคล อนไหวของพน กงาน และการได ร บส ทธ เสร ภาพข นพ นฐานของตน การส งเกตการณ ท ไซต งาน: หากพน กงานอาศ ยท ไซต งาน (หอพ ก) ประต หร อทางเข าหอพ กจะต องเป ด และไม ม ข อจ าก ดท ไม สมเหต สมผลจากนโยบายหร อข อจ าก ดของเจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ยท มากเก นควร รวมถ งในระหว างเวลาพ กและความสามารถในการออกจากโรงงานของพน กงาน พน กงานม การเคล อนไหวอย างอ สระเม อต องการ เพ อใช ส ทธ เสร ภาพข นพ นฐาน พน กงานต องม อ สระในการออกจากสถานท หร อหอพ กของผ ร บการตรวจต ดตามเม อไม ได ม ส วนเก ย วข องก บงาน ไม ม ระบบสาหร บข อจ าก ด เช น การเข าห องน า การตรวจต ดตามเอกสาร: ม นโยบาย/กระบวนการเก ยวก บเสร ภาพในการเคล อนไหว บ นท กการเข าและออก (หากม ) ท แสดงว าไม ม ข อจ าก ดในการเคล อนไหว (เช น ห องน า น าด ม สถานท ด านการแพทย ภายนอก ทางออกและทางเข าโรงงาน/หอพ ก) การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถระบ ได ว าพน กงานสามารถเคล อนไหวได อย างอ สระอย างไรภายในโรงงานตามส ทธ เสร ภ าพข นพ นฐาน และเด นทางไปกล บระหว างท ทางานและหอพ กเม อไม ได ม ส วนเก ยวข องก บงาน การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานสามารถระบ ได ว าไม ม ข อจ าก ดในการเคล อนไหวตามส ทธ เสร ภาพข นพ นฐาน และการเด นทางไป/กล บจากหอพ ก หร อเข า/ออกจากโรงงานเม อไม ได ม ส วนเก ยวข องก บงาน นอกจากน การใช ส ทธ เสร ภาพข นพ นฐานด งกล าวต องจะไม จ าก ดถ งเวลาท เฉพาะเจาะจง สาค ญท ส ด: ท กสถานการณ ท ท าให พน กงานต องตกอย ในความเส ยงต อส ขภาพหร อความปลอดภ ย (เช น การก กไว ในโรงงานหร อหอพ ก) พน กงานถ กจ าก ดการเคล อนไหว เน องจากการข มข ว าจะไล ออก จะรายงานหน วยงานก าก บด แล หร อการข มข อ นๆ ท ม ความร นแรงในทานองเด ยวก น สาค ญมาก: พน กงานถ กจ าก ดการเคล อนไหวเน องจากการข มข หร อลงโทษ (แต ไม ใช การข มข ว าจะไล ออก จะรายงานหน วยงานกาก บด แล หร อการข มข อ นๆ ท ม ความร นแรงในทานองเด ยวก น) แม ว าจะม นโยบายก ตาม สาค ญน อย: ไม ม นโยบายหร อกระบวนการเก ยวก บเสร ภาพในการเคล อนไหว แต ก ไม ม ข อจ าก ดเสร ภาพในการเคล อนไหว ม การใช ระบบ/กระบวนการจ าก ดโดยไม ม การบ บบ งค บ (เช น การเข าห องน า) ไม บ งค บใช: ไม ม หมายเหต : การให คะแนนล าด บความสาค ญต องม การให คะแนนลาด บความสาค ญ A1.1 ด วย การตรวจต ดตามความถ กต องจากทางไกล: ไม ม ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 10

11 A2) พน กงานท ม อาย น อย ห ามม การใช แรงงานเด กไม ว าจะเป นการผล ตในข นตอนใดก ตาม เด ก หมายถ งผ ท ม อาย ต ากว า 15 ป หร อต ากว าอาย ท จบการศ กษาภาคบ งค บ หร อน อยกว าอาย ต าส ดสาหร บการจ างงานในประเทศ ข นอย ก บข อกาหนดท ม อาย ส งส ด ส งเสร มให ใช โปรแกรมการเร ยนร ในสถานท ทางานท ถ กต องตามกฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บท งหมด ห ามพน กงานท อาย ต ากว า 18 ป (พน กงานท ม อาย น อย) ทางานท อาจเส ยงต อการท าลายส ขภาพและความปลอดภ ยของพน กงานท ม อาย น อย ซ งรวมถ งการทางานกะกลางค นหร อการทางานนอกเวลา ผ เข าร วมจะต องตรวจสอบให แน ใจในการจ ดการท เหมาะสมสาหร บพน กงานท เป นน กเร ยน ด วยการบ าร งร กษาข อม ลประว ต น กเร ยนท เหมาะสม การตรวจต ดตามว เคราะห สถานะค ค าทางการศ กษาอย างเข มงวด และการปกป องส ทธ ของน กเร ยนตามกฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บท บ งค บใช ผ เข าร วมจะต องให การสน บสน นและการฝ กอบรมท เหมาะสมแก พน กงานท เป นน กเร ยนท งหมด ในกรณ ท ไม ม กฎหมายท องถ น อ ตราค าจ างสาหร บพน กงานท เป นน กเร ยน พน กงานฝ กงาน และช างฝ กห ดจะต องม อ ตราค าจ างข นต าเท าก บพน กงานท ไม ม ประสบการณ คนอ นๆ ท ทางาน เท ยบเท าก นหร อคล ายก น A2.1 พน กงานจะต องไม ม อาย น อยกว าอาย ต าส ด อาย ต าส ดก าหนดเป น 15 ป หร อน อยกว าอาย ต าส ดสาหร บการจ างงานในประเทศ (ข นอย ก บข อก าหนดท ม อาย ส งส ด) การส งเกตการณ ท ไซต งาน: ไม พบพน กงานท ม อาย ต ากว าเกณฑ ท ไซต การตรวจต ดตามเอกสาร: ม นโยบายห ามใช แรงงานเด กอย างเป นทางการ ต วอย างแฟ มส วนต วและ/หร อบ ญช รายช อพน กงานแสดงให เห นว าพน กงานท กคนม อาย มากกว าอ าย ข นต า หร อมากกว าอาย ข นต าของนโยบายบร ษ ท (ข นอย ก บข อกาหนดท ม อาย มากกว า) การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถอธ บายรายละเอ ยดนโยบายอาย ข นต าได การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานสามารถระบ ได ว าพวกเขาอาย มากกว าอาย ข นต า และพวกเขาทราบว า ไม ม พน กงานคนใดท ม อาย น อยกว าอาย ข นต า (กฎหมายหร อนโยบายบร ษ ท ข นอย ก บว าส งใดม ความเข มงวดมากกว า) หมายเหต : ผ ตรวจต ดตามต องตรวจสอบให แน ใจว าต วอย างครอบคล มถ งพน กงาน/ล กจ างท กประเภท สาค ญท ส ด: ม พน กงานท อาย ต ากว าเกณฑ ท ได ร บการย นย นท โรงงาน หร อเคยม ท โรงงานในช วงหกเด อนล าส ด สาค ญมาก: ไม ม นโยบายหร อการฝ กอบรมด านนโยบาย แต ไม พบพน กงานท อาย ต ากว าเกณฑ สาค ญน อย: พน กงานม อาย มากกว าอาย การทางานข นต า แต น อยกว าอาย ข นต าของนโยบายบร ษ ท ไม บ งค บใช: ไม ม การตรวจต ดตามความถ กต องจากทางไกล: ไม ม ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 11

12 A2.2 ม การกาหนดนโยบายและกระบวนการท เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ เพ อให แน ใจว าไม ม การจ างพน กงานท ม อาย น อยกว าอาย การทางานข นต าตามกฎหมายผ านทางต วแทนแ รงงาน/ผ ร บจ าง ไม ว าทางตรงหร อทางอ อม การส งเกตการณ ท ไซต งาน: ไม พบพน กงานท ม อาย ต ากว าเกณฑ ท ไซต การตรวจต ดตามเอกสาร: นโยบายและกระบวนการท เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ รวมถ ง: การส อสาร/การฝ กอบรมเก ยวก บนโยบายห ามใช แรงงานเด กของผ ร บการตรวจต ดตามแ ละต วแทนแรงงาน/ผ ร บเหมาช วง ม กระบวนการสาหร บตรวจสอบความน าเช อถ อของเอกสารแสดงอาย (ส ต บ ตร ทะเบ ยนประว ต ท องถ น พาสปอร ต ทะเบ ยนบ าน ประกาศน ยบ ตรจากโรงเร ยน...) การระบ ต วตนควรเป นหล กฐานแสดงต วตนท ม ภาพถ ายซ งได ร บการร บรองจากร ฐบาล การตรวจต ดตามอาย ต องม การตรวจต ดตามภาพจากบ ตรประจ าต วท ม ร ปถ ายในเอกสารท างการ ผ ร บการตรวจต ดตามจะต องตรวจสอบและท าการอ างอ งแบบโยง (Crss- Reference) เพ อตรวจสอบความถ กต องของรายการต อไปน อย างน อยสองรายการ: การตรวจต ดตามบ ตรประจ าต วท ม ร ปถ ายเท ยบก บใบหน าพน กงาน การตรวจต ดตามจากทร พยากรภายนอกตามท ม เช น ทร พยากรอ นเทอร เน ต หร อสาน กงานการปกครองส วนท องถ น ส ต บ ตร บ ตรประจ าต วประชาชนท ออกโดยร ฐ ใบข บข บ ตรประจ าต วทะเบ ยนผ ม ส ทธ เล อกต ง สาเนาหน งส อร บรองจากโรงเร ยนท ม ตราประท บอย างเป นทางการ คาให การท เป นลายล กษณ อ กษร (Affidavit) จากต วแทนร ฐบาลในท องถ น ใบอน ญาตทางานสาหร บชาวต างชาต หร อเอกสารอ นๆ ท ร บรองโดยร ฐ ม ระบบตรวจสอบความถ กต องของ ID ท เช อถ อได เพ อควบค มการเข าส โรงงานของพน กงาน เช น การตรวจลายน วม อ หร อบ ตรประจ าต วท ม ร ปภาพของเจ าของบ ตรเพ อป องก นไม ให พน กงานท อาย ต ากว าเกณฑ เข าส อ าคารสถานท โดยใช บ ตรประจ าต วของบ คคลอ น ผ ร บการตรวจต ดตามจะต องไม ปฏ เสธการสม ครงานของเด กหล งจากท อาย ของเด กคนน นเป นไปต ามข อกาหนดทางกฎหมาย กระบวนการช วยเหล อเด กท อาย ต ากว าเกณฑ ท พบว าทางานให ก บผ ร บการตรวจต ดตาม ซ งได ร บการออกแบบมาเพ อให สว สด การแก เด ก เช น การตรวจส ขภาพและการดาเน นการท เหมาะสมในกรณ ท จ าเป น การสาเร จการศ กษาภาคบ งค บ การร กษารายได ของเด กไว จนกว าจะม ส ทธ ทางานถ กต องตามกฎหมาย ไม ต องม การไล พน กงานท ม อาย ต ากว าเกณฑ ออกหร อปร บ แต ให พยายามอย างด ท ส ดเพ อให พวกเขาได อย ในตาแหน งช างฝ กห ดท เหมาะ สม (ท ถ กต องตามกฎหมายและในแผนกท เขาอย ) รวมถ งการจ าก ดช วโมงและประเภทของงานเพ อรองร บความต องการด านการศ กษาตามท กาหนด ม ว สด /บ นท กการฝ กอบรมตามนโยบายสาหร บพน กงาน การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถอธ บาย: รายละเอ ยดนโยบายอาย ข นต า รวมถ งการย นย นความถ กต องและกระบวนการเก ยวก บเอกสารต างๆ ส งท ดาเน นการเม อพบว าม พน กงานท อาย ต ากว าเกณฑ การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานระบ ส งต อไปน ว า: พวกเขาได ร บการฝ กอบรมตามนโยบายห ามใช แรงงานเด ก ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 12

13 ว ธ การตรวจต ดตามอาย ท พวกเขาได ร บในระหว างการจ างงาน สาค ญท ส ด: พน กงานท ม อาย น อยได ร บการว าจ างโดยตรงหร อโดยอ อมผ านทางต วแทนแรงงาน/ผ ร บเหมาช วง สาค ญมาก: ไม ม นโยบายและกระบวนการท เป นทางการ ไม ม เอกสารการพ ส จน อาย สาค ญน อย: ม นโยบายท เป นทางการ กระบวนการไม สมบ รณ หร อเอกสารการพ ส จน อาย ขาดหายไป ไม บ งค บใช: ไม ม หมายเหต : หากม ลาด บความสาค ญ A2.1 ถ อว าเป นการไม ปฏ บ ต ตามท สาค ญสาหร บกระบวนการท ไม เพ ยงพอ การตรวจต ดตามความถ กต องจากทางไกล: ไม ม A2.3 พน กงานท ม อาย น อยกว า 18 ป ไม ได ร บอน ญาตให ท างานท ม แนวโน มเป นอ นตรายต อส ขภาพหร อความปลอดภ ยของพน กงานท ม อาย น อยเหล าน รวมถ งการทางานในเวลากลางค นหร อล วงเวลา การส งเกตการณ ท ไซต งาน: ไม ม พน กงานอาย น อยกว า 18 ป ทางานท เป นอ นตราย การตรวจต ดตามเอกสาร: ม นโยบายสาหร บพน กงานท ม อาย น อยท ช ดเจน ม การก าหนดและด าเน นกลไกการปฏ บ ต งานอย างช ดเจน: การตรวจส ขภาพ หากกฎหมายกาหนด การประเม นความเส ยงท ช ดเจน ข อจ าก ดเก ยวก บช วโมงการท างานและเวลาทางาน การระบ ต วตนและการมอบหมายพน กงานท ม อาย น อยไปย งตาแหน งท ไม อ นตราย พน กงานท ม อาย น อยไม ได ร บอน ญาตให ทางานในเวลากลางค นหร อล ว งเวลา ม การแสดงกลไกการปฏ บ ต งานในแฟ มบ คลากร แฟ มทางการแพทย และบ นท กเวลาท างานเป นอย างน อย การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถระบ ส งต อไปน ได อย างช ดเจน: นโยบายสาหร บพน กงานท ม อาย น อย กลไกการปฏ บ ต งาน การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานท ม อาย น อยกว า 18 ป สามารถระบ ได ว า: พวกเขาไม ได ท างานท เป นอ นตราย พวกเขาไม ได ท างานในเวลากลางค นหร อล วงเวลา ช วโมงการทางานเป นไปตามข อก าหนดทางกฎหมาย ม การตรวจส ขภาพภาคบ งค บตามท กาหนด สาค ญท ส ด: พบว าพน กงานท ม อาย น อย: ทางานท เป นอ นตราย ทางานในเวลากลางค น สาค ญมาก: พน กงานท ม อาย น อยท างานล วงเวลา ไม ม นโยบาย และ ไม ม กลไกการปฏ บ ต งาน สาค ญน อย: นโยบายหร อกลไกการปฏ บ ต งานขาดหายไปหร อไม สมบ รณ ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 13

14 ไม บ งค บใช: ม นโยบายหร อกลไกการปฏ บ ต งาน ไม ม พน กงานท ม อาย ต ากว าเกณฑ ในไซต งาน การย นย นความถ กต องจากระยะไกล: ไม ม A2.4 ม นโยบายและกระบวนการจ างช างฝ กห ด/พน กงานฝ กงาน/น กเร ยนอย างเพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ หมายเหต : การเป นช างฝ กห ดน นแตกต างจากระยะเวลาการทดลองงานของพน กงาน โปรแกรมช างฝ กห ด/พน กงานฝ กงาน/น กเร ยน จะได ร บการควบค มโดยกฎหมายในประเทศต างๆ เป นส วนใหญ โดยม ข อจ าก ดเฉพาะเจาะจงเก ยวก บ: จ านวนช วโมงท างานไม ต องเก ดข ดจ าก ดตามกฎหมาย นอกจากน ช วโมงการทางานจะต องไม ข ดแย งก บการเข าช นเร ยนของพน กงานท เป นน กเร ยน ระยะเวลาของช วงการฝ กอบรม และจ านวนคร งท พน กงานคนเด ยวก นสามารถได ร บการจ าแนกเป นพน กงานฝ กห ด ผ ร บการตรวจต ดตามจะต องไม ห กค าธรรมเน ยมการศ กษาจากค าจ างของพน กงานท เป นน กเร ยน หร อจะต องไม ห กค าธรรมเน ยมการบรรจ จากค าจ างของพน กงานท เป นน กเร ยน ผ ร บการตรวจต ดตามต องม นใจว าพน กงานท เป นน กเร ยนได ร บการประก นอ บ ต เหต หร อความร บผ ด และม นใจว าพน กงานท เป นน กเร ยนได ร บความค มครองอย างเต มท สาหร บการร บประก นท กร ปแบบท กฎห มายหร อระเบ ยบข อบ งค บก าหนดไว ระยะเวลาท ค าจ างอาจต ากว าค าจ างข นต าตามกฎหมายต องจะจ าก ดและม ระยะเวลาท เหมาะสม หร อไม เก น 6 เด อน ข นอย ก บข อก าหนดท เข มงวดกว า และ พน กงานท เป นน กเร ยน/ฝ กห ด/พน กงานฝ กงาน/ช างฝ กห ดต องได ร บการมอบหมายก จกรรมงานท ช วยเส ร มปร ญญา/ประกาศน ยบ ตรทางว ชาการ หร อเป าหมายการเร ยนร เพ อเพ มท กษะ การส งเกตการณ ท ไซต งาน: พน กงานท เป นน กเร ยน/พน กงานฝ กงาน/ช างฝ กห ดสามารถท าไดเฉพาะงานท เก ยวข องก บสาข าท เร ยนหร อการเร ยนร ว ชาช พใหม และจะต องไม ทางานท ถ กห ามโดยกฎหมายท บ งค บใช การตรวจต ดตามเอกสาร: หากผ ร บการตรวจต ดตามไม ได จ างช างฝ กห ด/พน กงานฝ กงาน/น กเร ยน ทางผ ร บการตรวจต ดตามต องม การแถลงนโยบายท ระบ ถ งส งน ม กระบวนการท ม ประส ทธ ภาพสาหร บการมอบหมายและการก าหนดความเป นช างฝ กห ดให ก บ พน กงานฝ กงาน/น กเร ยน: ข อก าหนดท วไป: อย างน อยนโยบายต องม พ นธส ญญาท จะให การมอบหมายและกาหนดความเ ป นช างฝ กห ดให แก พน กงานฝ กงาน/น กเร ยนเฉพาะท ช วยเสร มหล กส ตรสาข าท เร ยนหร อการเร ยนร ว ชาช พใหม ระยะเวลาส งส ดในการเป นช างฝ กห ด (ไม เก น 6 เด อน) รายละเอ ยดเก ยวก บโอกาสในการเล อนตาแหน ง/การจ างงานหล งจากการเป นช างฝ กห ด การม ส ทธ เข าร บเล อก การสรรหาพน กงาน ข อตกลงการจ างงาน ล กษณะของงาน ช วโมงการทางาน ค าจ าง และสว สด การ ท งหมดน เป นไปตามข อกาหนดของกฎหมายท องถ น...) ไม สามารถใช ต วแทนหร อต วกลางเก ยวก บการสรรหาพน กงาน การจ างงาน การจ ดการ และการบร หารพน กงานท เป นน กเร ยน พน กงานฝ กงาน หร อช างฝ กห ด งานท งหมดเป นไปด วยความสม ครใจ (รวมถ งต วเล อกการมอบหมายการบรรจ เพ อการเร ยนร ) การปกป องส ทธ ของพน กงานท เป นน กเร ยน พน กงานฝ กงาน หร อช างฝ กห ดตามกฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บท บ งค บใช ร กษาบ นท กของพน กงานท เป นน กเร ยน/พน กงานฝ กงาน หร อช างฝ กห ดในแฟ มบ คลากร (รวมถ งข อตกลงหากม ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 14

15 ว ตถ ประสงค การเร ยนร การประเม นผล การอ างอ งก บว สด การฝ กอบรม การมอบหมาย...) ไม ได ใช พน กงานท เป นน กเร ยน พน กงานฝ กงาน หร อช างฝ กห ดเพ อเต มเต มการขาดแรงงาน ม แผนเค าโครงการฝ กอบรมและสาเนาว สด การฝ กอบรมอย ตลอดเวลา ม การส อสารและการฝ กอบรมผ จ ดการ ห วหน างาน และพน กงานท กคนเก ยวก บนโยบาย และการปฏ บ ต ตามนโยบาย ข อก าหนดเฉพาะ: ข อตกลงระหว างบ คคลสามฝ าย (น กเร ยน โรงเร ยน และบร ษ ท/ผ ร บการตรวจต ดตาม) ไม ม การลงโทษทางการเง น/การ ศ กษา (โปรดทราบว าอน ญาตให ม การลงโทษท างการศ กษาก ต อเม อม ความเก ยวข องโด ยตรงก บผลท ต ากว ามาตรฐานในส วนปร ะกอบด านการศ กษาของโปรแกรม) การตรวจต ดตามว เคราะห สถานะ: ตรวจสอบว าพน กงานม การลงทะเบ ยนใ นโปรแกรมการศ กษาท ถ กต องท สถาบ น การศ กษาจร งๆ ด าเน นการปร บปร งแก ไขเพ อจ ดการควา มไม สอดคล องโดยสถาบ นการศ กษา และม การลงโทษตามความเหมาะสม รวมถ งการส นส ดความส มพ นธ อ ตราค าจ างเท าก บพน กงานคนอ นๆ ท ท างานเท ยบเท าก นหร อคล ายก น พน กงาน ท เป นน กเ ร ยน พน กงานฝ ก งาน (Intern) ผ ฝ กห ดแรงงาน (Apprentice) ใช ไม บ งค บใช ไม บ งค บใช ใช ใช ไม บ งค บใช ใช ไม ไม บ งค บใช ใช ไม (อย างน อยค าจ างข นต าใน ช วงระยะเวล าฝ กงาน) *เพ มค าจ างของช างฝ กห ดตามตกลงเม อเป นไปตามข อก าหนดด านท กษะใหม พน กงานหล งจากประสบความส าเร จในการเป นช างฝ กห ดม การเล อนต าแหน งท ม เอกสารประกอบอย างช ดเจนและก ารปร บค าจ าง ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 15 ไม ม * ข อก าหนดเฉพาะในข อตกลงระหว างบ คคลสามฝ าย (พน กงานท เป นน กเร ยน (และ/หร อผ ปกครองตามกฎหมาย) โรงเร ยน และผ ร บการตรวจต ดตาม) ข อก าหนดของข อตกลงต องประกอบไปด วย: ข อก าหนดท งหมดท กฎหมายและระเบ ยบข อบ งค บท บ งค บใช กาหนด ช อเต มของพน กงานท เป นน กเร ยน ข อม ลต ดต อกรณ เหต ฉ กเฉ นของพน กงานท เป นน กเร ยน ช อและท อย ของโรงเร ยนของพน กงานท เป นน กเร ยน ช อและท อย ของผ ร บการตรวจต ดตาม ฯลฯ สภาพความเป นอย (หากม ) ค าจ างและสว สด การต างๆ ค าใช จ าย (หากม ) สาหร บอาหารและท พ ก (ต องไม ส งกว าอ ตราราคาตลาดอ างอ ง) การท างาน

16 ล กษณะของงานและสถานท ปฏ บ ต งาน ลงนามในเอกสารสามฉบ บ การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถระบ : รายละเอ ยดนโยบายความเป นช างฝ กห ดและอธ บายการสรรหาพน กงาน การตรวจต ดตาม และการเล อนตาแหน งช างฝ กห ด รายละเอ ยดข อตกลงระหว างบ คคลสามฝ ายร วมก บแต ละโรงเร ยน รวมถ งปฏ บ ต ตามข อกาหนดทางกฎหมาย การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานสามารถอธ บายได หากทางโรงงานว าจ างช างฝ กห ด พน กงานท เป นช างฝ กห ดสามารถระบ ส งต อไปน ได : นโยบายความเป นช างฝ กห ดและกระบวนการเป นช างฝ กห ด เป าหมายของความเป นช างฝ กห ด หล กช ย และการเพ มค าจ างท พวกเขาเคยผ านมาจากการเป นช างฝ กห ด พน กงานท เป นน กเร ยนสามารถอธ บายส งต อไปน ได : ม การเล อกการวางตาแหน งการเร ยนร อย างอ สระหร อไม ระยะเวลาของการวางต าแหน งการเร ยนร ป จจ บ นและก อนหน า (หากม ) เน อหาท วไปของข อตกลงระหว างบ คคลสามฝ ายร วมก บโรงเร ยน ว ธ การวางต าแหน งการเร ยนร หมายเหต : หากพน กงานท เป นน กเร ยน/พน กงานฝ กงาน หร อช างฝ กห ดเป นพน กงานท ม อาย น อย (เช น ไม เป นไปตามการจ าแนกข อใดในสามข อข างต น) ให น าเอาข อก าหนดสาหร บพน กงานท ม อาย น อยท งหมดใน A2.3 มาใช (รายงานใน A2.3) สาค ญท ส ด: ไม ม สาค ญมาก: งานท ช างฝ กห ดทาไม เก ยวข องก บสาขาท เร ยนหร อการเร ยนร ว ชาช พใหม การเป นช างฝ กห ดนานกว า 6 เด อน (อน ญาตให นานกว า 6 เด อนก ต อเม อกฎหมายกาหนด) ไม ม ข อตกลงระหว างบ คคลสามฝ ายร วมก บโรงเร ยน โรงงาน และน กเร ยน/ผ ปกครอง ม การว าจ างพน กงานฝ กงาน พน กงานท เป นน กเร ยน หร อช างฝ กห ดผ านทางต วแทนแรงงาน/ผ ร บจ าง ไม ม กระบวนการ สาค ญน อย: ไม ม นโยบายเก ยวก บโปรแกรมการเร ยนร ไม ม การดาเน นการตรวจต ดตามว เคราะห สถานะของโรงเร ยน ม กระบวนการแต ไม สมบ รณ ไม บ งค บใช: ม นโยบายเก ยวก บโปรแกรมการเร ยนร แต ไม ม พน กงานท เป นน กเร ยน พน กงานฝ กงาน หร อช างฝ กห ด หมายเหต : หากพน กงานท เป นน กเร ยนหร อช างฝ กห ด (อาย ต ากว า 18 ป ) ทางานในสภาวะท เป นอ นตราย ทางานกะกลางค นหร อล วงเวลา ให รายงานใน A2.3 หากช วโมงการทางานเก นกว าช วโมงส งส ดท กาหนดตามกฎหมาย/ระเบ ยบข อบ งค บของประเทศ ให รายงานใน A3.1 หากค าจ างไม ใช ค าจ างข นต าหร อค าจ างพน กงานท ไม ม ประสบการณ ในตาแหน งเด ยวก น ให รายงานใน A4.1 การตรวจต ดตามความถ กต องจากทางไกล: ไม ม ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 16

17 A3) ช วโมงการทางาน การศ กษาแนวทางปฏ บ ต ทางธ รก จม การเช อมโยงความเคร ยดของพน กงานอย างช ดเจนก บผลผล ตท ลดลง อ ตราการลาออกท เพ มข น และการบาดเจ บและความเจ บป วยท เพ มข น จานวนช วโมงท างานในหน งส ปดาห ต องไม เก นค าส งส ดท กฎหมายท องถ นกาหนด นอกจากน จานวนช วโมงท างานในหน งส ปดาห ไม ควรจะมากกว า 60 ช วโมงต อส ปดาห รวมถ งการทางานล วงเวลา ยกเว นในสถานการณ ฉ กเฉ นหร อไม ปกต พน กงานต องได ร บอน ญาตให ม ว นหย ดอย างน อยหน งว นในหน งส ปดาห A3.1 ช วโมงการทางานในหน งส ปดาห ตลอดช วงเวลา 12 เด อนต องไม เก น 60 ช วโมงหร อตามท กฎหมายก าหนด (ข นอย ก บข อกาหนดท เข มงวดกว า) การเฝ าส งเกตไซต งาน: ไม ม การตรวจต ดตามเอกสาร: กล มต วอย างท บ งค บของบ นท กเวลาของแต ละบ คคล ตลอดจนรายงานสร ปแสดงจ านวนช วโมงทางานรวมถ งการท างานล วงเวลา ต อพน กงานต อส ปดาห ไม ต องเก น 60 ช วโมง จะม การประเม น 3 เด อนจาก 12 เด อนล าส ด ซ งโดยท วไปแล วเด อนเหล าน ต องเป นเด อนท ม ค าส งส ด ต าส ด และเฉล ย สาหร บแต ละเด อนม การรายงานด งต อไปน : ช วโมงการทางานต อส ปดาห (ต วอย างการประเม นช วโมงการทางานต องจะแสดงถ งสถ ต ประชากรในสถานท และไม เน นไปท ช วโมงส งส ดเท าน น) ช วโมงการทางานส งส ดสาหร บพน กงานท กคนท เก น 60 ช วโมงหร อข ดจ าก ดตามกฎหมาย ข นอย ก บข อกาหนดท เข มงวดกว า (จ านวนเท ยบก บจ านวนรวม) และช วโมงท ทางานส งส ด ต องปฏ บ ต ตามกฎหมายท องถ นในเร องรายละเอ ยดท เหมาะสมของช วโมง บทบ ญญ ต น ใช ไม ได ก บพน กงานท ได ร บการยกเว น ได แก พน กงานในต าแหน งบร หาร จ ดการ หร อผ เช ยวชาญ เว นแต ว าข อก าหนดของกฎหมายท องถ นจะระบ ไวเป นอย างอ น หากเก นข ดจ าก ด 60 ช วโมงหร อข อกาหนดกฎหมาย ให แน ใจว าไม ไดเก ดข นจากสถานการณ ฉ กเฉ นหร อผ ดปกต ต องม การจ ดทากรณ พ เศษเป นเอกสาร ณ เวลาท เก ดสถานการณ ฉ กเฉ นหร อผ ดปกต หากม การละเว น/อน ญาตจากร ฐบาล หร อม ระบบช วโมงการท างานท แตกต างออกไป ให ปฏ บ ต ตามนโยบายการละเว นของ EICC (EICC Waiver Plicy) (ด ส วนท 17) การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถอธ บายช วโมงการท างานส งส ดท เป นผลมาจากกระบวนการท ใช ในการจ ดการและควบ ค มช วโมงการท างาน รวมถ งการทางานล วงเวลา การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานสามารถระบ ถ งช วโมงท ทางานไปในช วงเด อนท ส มต วอย าง ซ งสอดคล องก บข อม ลจากการตรวจต ดตามเอกสาร ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 17

18 การให คะแนน:** ส ปดาห ทางาน (โดยรวมหร อขอบเขตเฉพาะหร อ หน าท ร บผ ดชอบ) >=1% t <=5% >5% t <=40% >40% >84 ช วโมง/ส ปดาห 10. สาค ญท ส ด >72 ช วโมง/ส ปดาห ถ ง <=84 ช วโมง/ส ปดาห >60 ช วโมง/ส ปดาห ถ ง <=72 ช วโมง/ส ปดาห 7. สาค ญมาก 8. สาค ญท ส ด 9. สาค ญท ส ด 4. สาค ญน อย 5. สาค ญมาก 6. สาค ญท ส ด >กฎหมายท องถ นถ ง <=60 ช วโมง/ส ปดาห * <60 ช วโมง/ส ปดาห และกฎหมายท อง ถ น 1. สาค ญน อย 2. สาค ญน อย 3. สาค ญมาก 0. การปฏ บ ต ตาม *กฎหมายท องถ นม ความเข มงวดมากกว า 60 ช วโมง/ส ปดาห **อน ญาตให ม ความคลาดเคล อน 1 เปอร เซ นต ของกล มประชากร เช น หากตรวจพบว าม การท าเก นกว าท กฎหมายก าหนดน อยกว า 1 เปอร เซ นต ของพน กงาน ถ อว าย งปฏ บ ต ตามอย ยกเว นหากช วโมงต อส ปดาห >84 ช วโมง เมทร กซ น เป นการรวมก นของเด อนท ม ค าเฉล ย ค าส งส ด และต าส ด EICC Cde กาหนดให บร ษ ทปฏ บ ต ตามกฎหมายท องถ นหร อจรรยาบรรณ ข นอย ก บข อก าหนดท เข มงวดกว า หากค ณม การละเว นจากร ฐบาลท ถ กต องและเป นป จจ บ น (เช น ระบบช วโมงการท างานท ครอบค ลมในประเทศจ นซ งอน ญาตให เปล ยนข ดจ าก ดการทางานล วงเวล า) จะถ อว าการละเว นน เป นไปตาม "กฎหมายท องถ น" โดยไม คาน งถ งการละเว นท จ าก ด 60 ช วโมง/ส ปดาห ท ม อย ช วโมงการทางานจะได ร บการตรวจต ดตาม 4 ว ธ ด งน : การส มต วอย าง 3 เด อน ตามขอบเขตของงาน ภายในต วอย าง ตามรห สงาน พน กงานท ม อาย ต ากว า 18 ป ต องท าการศ กษาแยกต างหาก หากพบว าม การทางานเก นกฎหมายท ม ความเข มงวดมากกว าหร อ 60 ช วโมงต อส ปดาห จะถ อเป นกรณ ท ไม เป นไปตามเง อนไขท สาค ญท ส ด นอกจากจะกาหนดให ต องม ค ณสมบ ต /ใบร บรองภายใต A2.4 การตรวจต ดตามความถ กต องจากทางไกล: ไม ม A3.2 พน กงานได ร บว นหย ดอย างน อยหน ง (1) ว นในท กๆ เจ ด (7) ว น การเฝ าส งเกตไซต งาน: ไม ม การตรวจต ดตามเอกสาร: กล มต วอย างท บ งค บของบ นท กงานของแต ละบ คคล ตลอดจนรายงานสร ป (หากม ) แสดงว าจ านวนว นท างานต อเน องก นส งส ดเท าก บหร อน อยกว า 6 ว นหร อตามท กฎหมายก าหนด ข นอย ก บข อก าหนดท เข มงวดกว า ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 18

19 จะม การประเม น 3 เด อนภายใน 12 เด อนล าส ด ซ งโดยท วไปแล วเด อนเหล าน ต องเป นเด อนท ม ค าส งส ด ต าส ด และเฉล ย สาหร บแต ละเด อนม การรายงานด งต อไปน : ว นทางานต อเน องโดยเฉล ย (ต วอย างการประเม นว นทางานต อเน องก นโดยเฉล ยต องจะแสดงถ งสถ ต ประชากรในสถา นท และไม เน นไปท จ านวนว นท นานท ส ดเท าน น) จ านวนว นท างานต อเน องก นส งส ดสาหร บพน กงานท กคนท เก น 6 ว นหร อท กฎหมายกาหนด (ข นอย ก บข อก าหนดท เข มงวดกว า) หากเก น 6 ว นต ดต อก นหร อท กฎหมายกาหนด (ข นอย ก บข อก าหนดท เข มงวดกว า) ให แน ใจว าไม ไดเก ดข นจากสถานการณ ฉ กเฉ นหร อผ ดปกต ต องม การจ ดทากรณ พ เศษเป นเอกสาร ณ เวลาท เก ดสถานการณ ฉ กเฉ นหร อผ ดปกต ต องปฏ บ ต ตามกฎหมายท องถ นในเร องรายละเอ ยดท เหมาะสมของว นท ท างาน การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถระบ ถ งรายละเอ ยดว ธ การจ ดการและควบค มช วโมงการท างาน รวมถ งนโยบาย/กระบวนการเก ยวก บว นหย ด การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานสามารถระบ ถ งจ านวนว นต อเน องก นท ทางานไปในช วงเด อนท ส มต วอย าง ซ งสอดคล องก บข อม ลจากการตรวจต ดตามเอกสาร การให คะแนน*: >= 24 ว นต ดต อก น 12 ถ ง 24 ว นต อเน อง > 6 ถ ง 12 ว นต อเน อง ** 1-5% ของพน กงานท ส ม ต วอย าง 5-40% ของพน กงานท ส ม ต วอย าง มากกว า 40% ของพน กงานท ส มต วอย าง สาค ญท ส ด สาค ญท ส ด สาค ญท ส ด สาค ญน อย สาค ญมาก สาค ญท ส ด สาค ญน อย สาค ญน อย สาค ญมาก *หร อข อก าหนดทางกฎหมาย หากม ความเข มงวดกว า 6 ว นต อเน อง **การให คะแนนท ไม บ งค บใช : ไม ม เมทร กซ น เป นการรวมก นของค าเฉล ยของเด อนท ม ค าเฉล ย ค าส งส ด และต าส ด ว นพ กผ อนจะได ร บการตรวจต ดตาม 4 ว ธ ด งน : ค าเฉล ยของต วอย าง ภายในต วอย าง, เฉล ยตามขอบเขตงาน ภายในต วอย าง เฉล ยตามรห สงาน พน กงานท ม อาย ต ากว า 18 ป ต องท าการศ กษาแยกต างหาก หากพบว าม การทางานเก นกฎหมายท ม ความเข มงวดมากกว าหร อ 60 ช วโมงต อส ปดาห จะถ อเป นกรณ ท ไม เป นไปตามเง อนไขท สาค ญท ส ด นอกจากจะกาหนดให ต องม ค ณสมบ ต /ใบร บรองภายใต A2.4 การตรวจต ดตามความถ กต องจากทางไกล: ไม ม ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 19

20 A3.3 ม การกาหนดนโยบายและระบบ/กระบวนการท เพ ยงพอและม ประส ทธ ภาพ เพ อกาหนด ส อสาร บ นท ก จ ดการ และควบค มช วโมงการทางานรวมถ งการท างานล วงเวลา ตลอดจนบ นท กช วโมงการท างานปกต และล วงเวลาของพน กงานท เช อถ อได และม รายละเอ ยด การเฝ าส งเกตไซต งาน: ไม ม การตรวจต ดตามเอกสาร: ม นโยบายช วโมงการท างานท ม ประส ทธ ภาพและม กลไกการปฏ บ ต งาน เพ อการก าหนด บ นท ก จ ดการ และควบค มช วโมงการทางาน รวมถ งการทางานล วงเวลาและว นหย ดได อย างแม นย า นโยบายและกระบวนการท ใช ต องอย ท ค าต าส ด: ให แน ใจในการร บร ข อกาหนดในการปฏ บ ต ตามกฎหมายท องถ นและในประเทศ ตลอดจนระเบ ยบข อบ งค บเก ยวก บช วโมงการท างานและว นหย ดและข อกาหนดของ EICC รวมกฎหมายและข อก าหนดของ EICC ต ดตามผลการปฏ บ ต งานจร ง ใช กลย ทธ เพ อให แน ใจในการปฏ บ ต ตามข อก าหนดท งหมด หากตรวจพบการไม ปฏ บ ต ตาม ต องม การใช การดาเน นการปร บปร งแก ไขท ม เอกสารประกอบ และด าเน นการก บการด าเน นการปร บปร งแก ไขท ม เอกสารประกอบต อไป ม ระบบการส อสารและการฝ กอบรมท ม ประส ทธ ภาพ เพ อให ม การเต อนล วงหน าเม อช วโมงการทางานใกล ถ งช วโมงส งส ด ม ว สด การส อสาร/การฝ กอบรมเก ยวก บช วโมงการท างานและการทางานล วงเวลาท ช ดเ จน รายละเอ ยดของว สด การส อสาร/การฝ กอบรมสอดคล องก บนโยบายของผ ร บการตรวจต ดตามและข อก าหนดทางกฎหมาย ม การเก บเอกสารการต ดตามเก ยวก บการส อสาร/การฝ กอบรม ตรวจสอบบ นท กเวลาของบร ษ ทและระบบสาหร บการบ นท กเวลาท ทางาน เพ อพ จารณาว าเวลาน นได ร บการบ นท กไว อย างถ กต องและสมบ รณ ซ งประกอบด วย: พน กงานท กคนม บ นท กเวลา การบ นท กเวลาในแต ละคร งม ความถ กต องและสามารถทาการอ างอ งแบบโยงก บบ นท ก การลางาน บ นท กการผล ต การบาร งร กษา การจ ดหา หร อบ นท กอ นๆ ท เก ยวข อง บ นท กเวลาจะต องประกอบไปด วย: เวลาการท างานปกต และล วงเวลา รายละเอ ยดท เพ ยงพอต อการว เคราะห เวลาการทางานและล วงเวลาแบบรายว น รายส ปดาห และรายเด อน ม อ ปกรณ บ นท กเวลาและอ ปกรณ ท งหมดน นต องใช งานได ตามปกต การส มภาษณ ฝ ายจ ดการ: ฝ ายจ ดการสามารถระบ : รายละเอ ยดการต ดตาม การปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตาม และการดาเน นการปร บปร งแก ไข (หากม ) ว ธ การส อสารและบ นท กช วโมงการท างาน และ ว ธ สร างความม นใจในความถ กต องและการบ าร งร กษาอ ปกรณ บ นท กเวลา การส มภาษณ พน กงาน: พน กงานสามารถอธ บายส งต อไปน ได : รายละเอ ยดของนโยบายช วโมงการท างาน ช วงเวลาท พวกเขาได ร บการฝ กอบรมเก ยวก บนโยบาย ว ธ การบ นท กช วโมงการทางานของพวกเขา ว ธ ท พวกเขาจะสามารถตรวจสอบความถ กต อง ความถ กต องของบ นท กเวลา และว ธ การปร บ หากพบว าไม ถ กต อง และ ค ม อการใช งาน EICC VAP v5.0.1 สาหร บใช ภายในองค กรของ EICC สาหร บการตรวจต ดตาม EICC ท เป นท ยอมร บเท าน น 20

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง

ค ม อการใช งานโปรแกรมระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบจ ดการคล งข อสอบส วนกลาง (เอกสารประกอบการประช มปฏ บ ต การช แจงและซ กซ อมความเข าใจการสร างข อสอบ Online) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 5 :ส งห บ ร :ลพบ ร :ช ยนาท:อ างทอง:

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล

เอกสารค ม อการใช ระบบงาน เวอร ช น 1.0.1 โครงการพ ฒนาระบบคอมพ วเตอร และระบบฐานข อม ล 1. ข นตอนการใช งานในแต ละโปรแกรม 1.1 WVPODT01 : ค นหารายการแจ งความต องการจ ดหา ว ตถ ประสงค : เพ อค นหารายการแจ งความต องการจ ดหาท หน วยงานท าการบ นท กไว ผ ใช : หน วยงานท ต องการขอซ อ/จ าง เง อนไข : หากม

More information

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล

ตอนท 3 การนาเข าข อม ล Page 27 ตอนท 3 การนาเข าข อม ล 3.1 การเร ยกเมน สาหร บกรอกรายงาน การกรอกรายงาน จาเป นต อง Login เข าส ระบบก อน เพ อเป นการตรวจสอบส ทธ การใช งาน (ด ห วข อการ Log in เข าส ระบบ) โดยการกรอกรายงานสามารถดาเน

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ

บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสาร ของระบบสารสนเทศ อ. ร งล กษม รอดข า คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 บทท 3 เทคน คการจ ดท าเอกสารของระบบสารสนเทศ ว ตถ ประสงค 1. บอกความหมายของเอกสารระบบสารสนเทศได

More information

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents 9.2 การเก บและการค นเอกสาร หน า 1 ของ 5 หน า การเก บและการค นเอกสาร Archives and Retrieval of Documents ว นท เร มใช มกราคม 2555 แทนท ฉบ บ SOP/003/02.0 ผ จ ดท า... (ศ.นพ.บรรณก จ โลจนาภ ว ฒน ) ว นท... ผ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร

สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร สอนโดย อาจารย อน นตพร วงศ ค า อาจารย ประจ าคณะบร หารธ รก จ สาขาว ชาการตลาด มหาว ทยาล ยเวสเท ร น จ งหว ดกาญจนบ ร ล กษณะการจ ดจ าหน าย การจ ดจ าหน าย (Distribution) หมายถ ง โครงสร างของช องทางท ใช เพ อเคล

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย --------------------------

มาตรฐานการปฏ บ ต งาน เร อง การควบค มเอกสาร PE - EMC - 445-1 - 0 ตรวจสอบโดย -------------------------- อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ ย --------------------------

More information

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา

คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา 3. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา คาอธ บายรายว ชา จ ดประสงค รายว ชา 1. ม ความเข าใจโปรแกรมประมวลผลคา 2. ม ท กษะในการใช โปรแกรมประมวลผลคา. เห นถ งความสาค ญของโปรแกรมประมวลผลคา มาตรฐานรายว ชา 1. อธ บายความหมาย หน าท และส วนประกอบของโปรแกรมประมวลผลคา

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต

ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ค ม อการใช งาน ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต ระบบจ ดส งรายช ออาจารย ผ สอนผ านเคร อข ายอ นเตอร เน ต จ ดท าข นเพ ออ านวยความสะดวกให ก บ ภาคว ชาและคณะได ท าการจ ดอาจารย ผ สอนลงตามคาบเวลาตามท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช

๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช 1 ก าหนดการช วงบ าย ๑๓.๐๐ ๑๓.๔๕ น. เอกสารหล กฐานประกอบการขอร บใบอน ญาต ๑๓.๔๕ ๑๔.๑๕ น. แบบค าขอร บใบอน ญาตประกอบก จการไฟฟ าฉบ บ ปร บปร ง และว ธ การใช ๑๔.๑๕ ๑๔.๔๕ น. การขออน ญาตประกอบก จการไฟฟ าและการ รายงานข

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป

Page 1 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป 4 1 001 4-1-001-ปะหน า มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท ท วไป สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information