3. ระยะเวลาการจ ดงาน ระหว ำงว นท 30 พฤศจ กำยน - 6 ธ นวำคม 2557 รวม 7 ว น

Size: px
Start display at page:

Download "3. ระยะเวลาการจ ดงาน ระหว ำงว นท 30 พฤศจ กำยน - 6 ธ นวำคม 2557 รวม 7 ว น"

Transcription

1 รายงานผลการประเม นผลการจ ดก จกรรมเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใช น าอย างร ค ณค า พ ฒนาปฐพ ระหว างว นท 30 พฤศจ กายน - 6 ธ นวาคม 2557 ณ บร เวณท องสนามหลวงและบร เวณถนนราชด าเน นนอก (แยกผ านฟ าฯ - แยก จปร.) 1. หล กการและเหต ผล กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ก ำหนดจ ดก จกรรมเฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว ใช นำอย ำงร ค ำ พ ฒนำปฐพ เพ อเฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว เน องในโอกำสมหำมงคล เฉล มพระชนมพรรษำ 87 พรรษำ 5 ธ นวำคม 2557 ณ บร เวณท องสนำมหลวง และบร เวณถนนรำชดำเน นนอก 2. ว ตถ ประสงค ของการจ ดงาน เพ อเป นกำรเท ดพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว เน องในโอกำสมหำมงคลเฉล มพระชนมพรรษำ 87 พรรษำ 5 ธ นวำคม 2557 และช นชมพระอ จฉร ยภำพในพระรำชกรณ ยก จทำงด ำนด นและน ำ รวมท ง ปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ระยะเวลาการจ ดงาน ระหว ำงว นท 30 พฤศจ กำยน - 6 ธ นวำคม 2557 รวม 7 ว น 4. สถานท จ ดงาน ณ บร เวณท องสนำมหลวงและบร เวณถนนรำชดำเน นนอก (แยกผ ำนฟ ำฯ - แยก จปร.) กร งเทพฯ 5. ก จกรรมท ด าเน นการ ประกอบด วย 5.1 พ ธ เป ดงาน ว นจ นทร ท 1 ธ นวำคม 2557 เวลำ น. โดยม ร ฐมนตร ว ำกำร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นประธำน และม ข ำรำชกำรในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรกร และประชำชนผ สนใจ จำนวน 300 คน เข ำร วมในพ ธ เป ดงำน 5.2 การจ ดน ทรรศการ 1) น ทรรศกำรเฉล มพระเก ยรต ฯ ณ บร เวณท องสนำมหลวง จำนวน 24 หน วยงำน 2) น ทรรศกำรเฉล มพระเก ยรต ฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหน วยงำนในส งก ด จำนวน 17 หน วยงำน ประกอบด วย 2 โซน ได แก โซนพระอ จฉร ยภำพทำงด ำนด น และโซนพระอ จฉร ยภำพ ทำงด ำนนำ ณ ถนนรำชดำเน น

2 5.3 การสาธ ต ระหว ำงว นท 30 พฤศจ กำยน - 5 ธ นวำคม 2557 จ ำนวน 12 หล กส ตร (ภำคผนวก ท 1) ได แก 1) ว นท 30 พฤศจ กำยน กำรผล ตป ยหม กและนำหม กช วภำพ เวลำ น น. โดยกรมพ ฒนำท ด น - กำรทำสบ จำกร งไหม เวลำ น น. โดยกรมหม อนไหม 2) ว นท 1 ธ นวำคม กำรทำแหนมไส กรอกอ สำน ไส อ ว เวลำ น น. โดยกรมปศ ส ตว - กำรปล กพ ชไฮโดรโปรน กส เวลำ น น. โดยกรมส งเสร มกำรเกษตร 3) ว นท 2 ธ นวำคม กำรทำขนมจ บไส ปลำ เวลำ น น. โดยกรมประมง - แข งข นร บประทำนแฮมเบอร เกอร ปลำ เวลำ น น. โดยกรมประมง ม เง นรำงว ลสำหร บผ ชนะกำรแข งข น ด งน รำงว ลท 1 เง นสด 1,000 บำท รำงว ลท 2 เง นสด 700 บำท รำงว ลท 3 เง นสด 500 บำท 4) ว นท 3 ธ นวำคม กำรทำกระทงทอง และข ำวหลำกส เวลำ น น. โดยกรมกำรข ำว - กำรเพ มม ลค ำจำกว สด เหล อใช กำรท ำสวนแขวนอย ำงง ำย เวลำ น น. โดยกรมส งเสร มกำรเกษตร 5) ว นท 4 ธ นวำคม กำรทำสม ทต ข ำวกล องงอก เวลำ น น. โดย กรมกำรข ำว - กำรแปรร ปผล ตผลทำงกำรเกษตร น ำสล ดส บประรด และส บประรด เวลำ น น. โดยกรมว ชำกำรเกษตร 6) ว นท 5 ธ นวำคม กำรทำสบ แฟนซ และกำรเพ นท เส อ เวลำ น น. โดยกรมส งเสร มสหกรณ - กำรทำโคมไฟจ กซอว เวลำ น น. โดยกรมตรวจบ ญช สหกรณ 5.4 การจ าหน ายส นค า เป นร ำนค ำจำกหน วยงำนในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 12 หน วยงำน จำนวน 44 ร ำน 5.5 ส งอ านวยความสะดวก ภำยในงำนได จ ดเจ ำหน ำท ร กษำควำมปลอดภ ยในบร เวณจ ดงำน ตลอด 24 ช วโมง โดยใช เจ ำหน ำท ร กษำควำมปลอดภ ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเจ ำหน ำท ร กษำควำมสะอำดบร เวณโดยรอบงำน ให เจ ำหน ำท ในส งก ดจำกกรมต ำง ๆ ท มำจ ดน ทรรศกำร ด แลร กษำ ควำมสะอำดบร เวณพ นท ของตนเอง ม ถ งขยะท งบร เวณโซนจ ดน ทรรศกำรและร ำนค ำ พ ดลมไอน ำม เฉพำะ โซนน ทรรศกำร ส วนส งอำนวยควำมสะดวกอย ำงอ น เช น ห องนำ/ส ขำ ให ใช บร กำรภำยในต ก ส.ป.ก. และ ภำยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 5.6 ชมสารคด โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร โดยกองเกษตรสำรน เทศ สป.กษ. เวลำ น น. และชมภำพยนตร เร องคนล ำเมฆ โดยปร ชญำ ป นแก ว ของกรมฝนหลวงและ กำรบ นเกษตร เวลำ น น. ท กว น 2

3 5.7 การแสดงดนตร ของชมรมดนตร กรมประมง และกรมว ชำกำรเกษตร เวลำ น น. 5.8 การแสดงบนเวท และเล นเกม แจกรางว ล ท กว น เวลา น น. ว นท 30 พฤศจ กำยน 2557 น กร อง ลำล ำ ล ล ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยง สวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 โดย อ.ส.ค. ว นท 1 ธ นวำคม 2557 น กร อง วง ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร องประกวด จำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 โดย อ.ส.ค. ว นท 2 ธ นวำคม 2557 น กร อง ฟ ล ม ร ฐภ ม ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร องประกวด จำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 โดย อ.ส.ค. ว นท 3 ธ นวำคม 2557 น กร อง ฟ ลม ร ฐภ ม ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร องประกวด จำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 โดย อ.ส.ค. ว นท 4 ธ นวำคม 2557 น กร อง ฟ ล ม ร ฐภ ม ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร องประกวด จำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 โดย อ.ส.ค. ว นท 5 ธ นวำคม 2557 น กร อง ขนมจ น กำม กำเซ ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 (20.00 น น.) โดย อ.ส.ค. 5.9 การประเม นผลการจ ดงาน โดยสำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร 6. สร ปผลการจ ดงาน สำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร ได สร ปผลกำรจ ดงำนในภำพรวม ด งน 6.1 พ ธ เป ดงาน ว นท 1 ธ นวำคม 2557 เวลำ น. ร ฐมนตร ว ำกำรกระทรวงเกษตรและ สหกรณ (นำยป ต พงศ พ งบ ญ ณ อย ธยำ) เป นประธำนเป ดงำน โดยม ข ำรำชกำรในส งก ดกระทรวงเกษตร และสหกรณ เกษตรกรจำกกร งเทพฯ และปร มณฑล พร อมท งประชำชนท วไปเข ำร วมพ ธ เป ดประมำณ 300 คน ปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นำยชวล ต ช ขจร) เป นผ กล ำวรำยงำน จำกน นประธำนในพ ธ พร อมคณะ เย ยมชมน ทรรศกำรเฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว เน องในโอกำสมหำมงคล เฉล มพระชนมพรรษำ 87 พรรษำ 5 ธ นวำคม 2557 ใช นำอย ำงร ค ณค ำ พ ฒนำปฐพ และร ำนค ำผล ตภ ณฑ 6.2 การจ ดน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ประกอบด วย 1) น ทรรศการด านน า 1.1) ฝนจำกฟ ำด วยพระปร ชำบ ดำของแผ นด น (กรมฝนหลวงและกำรบ นเกษตร) ได แก กำรน ำเสนอโมเดลกำรบร หำรจ ดกำรน ำในช นบรรยำกำศ ม กำรน ำเคร องบ นฝนหลวงมำประกอบ ภำยในเต นท และแสดงควำมเป นมำของกำรก อเก ดเทคโนโลย ฝนหลวง ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม เคร องบ นฝนหลวงมำแสดงในน ทรรศกำร และม น กบ นเกษตรมำร วมอย ในน ทรรศกำรและแจกสม ดโน ต กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร ม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 3

4 1.2) จอมปรำชญ แห งสำยธำรำ (กรมชลประทำน) ได แก Time Line จำกพระรำชด ำร ส กำรเกษตรพ ฒนำงำนชลประทำนท ส ำค ญของประเทศ (จำกอ ำงเก บน ำเขำเต ำถ งอ ำงเก บน ำคลองหลวง ร ชโลธร) ภำพรวมโครงกำรพระรำชด ำร 2,065 โครงกำร จอมปรำชญ แห งสำยธำรำ พระรำชด ำร สเร องน ำ องค สำค ญ โครงกำรพระรำชด ำร ด ำนกำรพ ฒนำแหล งน ำ 7 ประเภท พระรำชด ำร เร องอ ำงพวง สำยน ำท พ วงก น พร อมแบบจ ำลอง กำรบร หำรจ ดกำรน ำแบบม ส วนร วมตำมแนวพระรำชด ำร เคร องจ กรกลน ำ อ นเน องมำกจำกพระรำชดำร ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ก จกรรม Post & Share เข อนของในหลวง แลก กระเป ำ โดยต งจ ดถ ำยภำพ 10 จ ด ให ถ ำยภำพแล ว Post & Share ใน Facebook ร ปเข อนในหลวง ได แก เข อนป ำส กชลส ทธ เข อนข นด ำนปรำกำรชล ประต ระบำยน ำอ ทกว ภำชประส ทธ เข อนแควน อยบ ำร งแดน ประต ระบำยน ำบำงนรำ เข อนแม กวงอ ดมธำรำ เข อนแม ง ดสมบ รณ ชล อ โมงค ผ นน ำล ำพะย งภ ม พ ฒน ประต ระบำยนำธรณ ศนฤม ต และอ ำงเก บนำเขำเต ำ และแจกกระเป ำ ร ม หมวก ปำกกำ หน งส อ กำรอำนวยควำมของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจำน ทรรศกำร สำมำรถให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร ม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 1.3) ประมงไทยร ค ณค ำ สร ำงผลผล ตพ ฒนำกำรใช น ำ (กรมประมง และองค กำร สะพำนปลำ) ได แก น ทรรศกำรระบบกำรเล ยงส ตว น ำท ม กำรใช น ำอย ำงร ค ณค ำและม ประส ทธ ภำพ กำรเพำะเล ยงส ตว น ำไร มลภำวะ (Zero Waste) น ทรรศกำรส งเสร มกำรเล ยงส ตว น ำท ใช น ำน อย อำท กำรเล ยงปลำด ก กำรเล ยงกบ เคร องล ำงสำหร ำยแบบประหย ดน ำ ปลำน ลพระรำชทำน กำรเล ยงก งระบบ ชลประทำนน ำเค ม โครงกำรประมงช มชน โครงกำรฟำร มทะเลต วอย ำงแบบผสมผสำนตำมพระรำชด ำร กำรส งเสร มและพ ฒนำกำรเล ยงก งทะเลอ ำวค งกระเบน กำรก อสร ำงท ำเท ยบเร อประมงห วห นตำมพระรำชด ำร ของพระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว กำรใช เทคโนโลย สะอำดในกำรประกอบก จกรรม ม กำรค ดแยกขยะท ใช ได และใช ไม ได ออกจำกก น และกำรรณรงค ให ผ ประกอบก จกำรภำยในสะพำนปลำ และท ำเท ยบเร อประมง ใช ภำชนะรองร บในกำรล ำงส นค ำส ตว นำเพ อเป นกำรใช นำอย ำงร ค ณค ำ ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม กำรจ ดแสดงต วอย ำงระบบบ ำบ ดน ำโดยกำรกรอง และฆ ำเช อ กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร และม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 1.4) กรมหม อนไหม จ ดแสดงกำรเล ยงไหม สำธ ตกำรสำวไหม จ ดแสดงข นตอนกำร นำนำสำวไหมไปใช ประโยชน จ ดแสดงผล ตภ ณฑ แปรร ปจำกนำสำวไหม เช น สบ โปรต นไหม เคร องสำอำง ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม กำรแจกท อนพ นธ หม อน และสำธ ตกำรสำวไหม กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร ม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 1.5) ผล ตพ ชเพ อพ อ อย ำงพอเพ ยง (กรมว ชำกำรเกษตร กรมส งเสร มกำรเกษตร และ ส ำน กงำนมำตรฐำนส นค ำเกษตรและอำหำรแห งชำต ) ได แก กำรปล กพ ชน ำน อยแทนกำรปล กพ ชนำปร ง กำรเพ มประส ทธ ภำพกำรจ ดกำรน ำในพ ชเศรษฐก จ กำรผล ตพ ชนอกฤด มำตรฐำนส นค ำเกษตรสร ำงควำม ย นยงส เกษตรกร มำตรฐำน GAP ประโยชน ของมำตรฐำนส นค ำเกษตร ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : กรมส งเสร มกำรเกษตรม กำรแจกต นไม เช น พร ก มะเข อ โหระพำ แมงล ก ส วนกรมว ชำกำรเกษตรสำธ ตกำรเพำะถ วงอกคอนโด และกำรปล กถ วเข ยว โดยม 4

5 แจกเมล ดพ นธ เช น ถ วเข ยว ถ วล สง ถ วฝ กยำว ถ วเหล อง ข ำวโพดหวำน ข ำวโพดข ำวเหน ยว ข ำวโพด เล ยงส ตว และงำแดง กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร และม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 1.6) ข ำวของพ อ (กรมกำรข ำว) ได แก พ นธ ข ำวพระรำชทำน โครงกำรกองท นพระรำชทำน ในสมเด จพระเทพร ตนรำชส ดำฯ สยำมบรมรำชก มำร ต.ท ำว ง จ.น ำน น ทรรศกำรกำจ ดน ำในนำข ำวอย ำง ประหย ดร ค ณค ำของนำ น ทรรศกำรข ำวค ณภำพพ เศษเพ อตลำดเฉพำะ ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม กำรห งข ำวพ นธ ต ำง ๆ ให ช มว นละ 9 พ นธ และแจก ไอศกร มข ำวกล องงอก กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร และม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 1.7) ใช น ำอย ำงร ค ด เพ มผลผล ตให แผ นด นและเป นม ตรก บส งแวดล อม (กรมปศ ส ตว ) ระบบก ำซช วภำพ เปล ยนน ำเส ยเป นก ำซช วภำพเพ อผล ตกระแสไฟฟ ำใช ในฟำร ม หร อใช ก ำซช วภำพเป น เช อเพล งห งต มส ำหร บคร วเร อนและช มชน น ำน ำเส ยไปใช เป นป ยส ำหน บพ ชเศรษฐก จชน ดต ำง ๆ ในพ นท เกษตรกรรมในบร เวณใกล เค ยง นำนำเส ยไปใช ในกำรปร บสภำพนำในบ อเล ยงปลำ น ำน ำท ผ ำนระบบบ ำบ ด นำเส ยแล วกล บไปใช ในฟำร มใหม ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม กำรจ ดแสดงไก และแพะ กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร และม เอกสำรแจกในแต ละเร อง นอกจำกน ภำยในกำรจ ดแสดงน ทรรศกำร กรมกำรข ำวร วมก บกรมปศ ส ตว แจก ข ำวไข เจ ยว ไข ต ม 2 ช วงเวลำ และ น. กองนโยบำยเทคโนโลย เพ อกำรเกษตรและเกษตรกรรม ย งย น แจกหน งส อ 87 ทำงเล อกทำงกำรเกษตร เพ อลดรำยจ ำยในคร วเร อนตำมหล กปร ชญำเศรษฐก จ พอเพ ยง 2) น ทรรศกำรด ำนด น ประกอบด วย 2.1) ตำมรอบปฐพ ใต ธ ล พระบำท น กว ทยำศำสตร ด นเพ อมน ษยธรรม (กรมพ ฒนำท ด น) ได แก น ทรรศกำรพระอ จฉร ยภำพด ำนด น น ทรรศกำรงำนว นด นโลก 5 ธ นวำคม น ทรรศกำรกำรอน ร กษ ด น และนำเป นพ นท ส ง และหญ ำแฝกเพ อกำรอน ร กษ ด นและน ำ (แบบจ ำลองน ทรรศกำรม ช ว ต) กำรท ำเกษตร เศรษฐก จพอเพ ยง (แบบจ ำลองน ทรรศกำรช ว ต) นว ตกรรมจ ล นทร ย โปรแกรมค ำแนะน ำกำรใช ป ยรำยแปลง บนโทรศ พท ม อถ อ นว ตกรรมช ดตรวจสอบด นอย ำงง ำย กำรจ ดกำรองค ควำมร ด ำนกำรพ ฒนำท ด น เวท ถำมตอบด ำนกำรพ ฒนำท ด น ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม กำรถำมตอบและแจกรำงว ล เช น เส อ ร ม ปำกกำ กระเป ำผ ำ พ ด และสม ดโน ต ม กำรแจกน ำหม กช วภำพ และสำรเร ง พด. รวมท งม บร กำรทดสอบด น และ ปร กษำป ญหำเร องด น กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำรได อย ำงด และม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 2.2) 40 ป บนผ นด นพระรำชทำน ด จสำยธำรพระเมตตำ ใช น ำอย ำงร ค ณค ำ ปวงประชำ ผำส ก (สำน กงำนกำรปฏ ร ปท ด นเพ อเกษตรกรรม) ได แก เร องกำรจ ดร ปท ด นพระรำชทำน ร ปแบบกำรท ำเกษตร ผสมผสำน กำรปล กข ำวนำน อย ปล กพ ชไร โดยใช นำหยด 5

6 ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : กำรปล กข ำวใช นำน อย กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร และ สำมำรถให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำรได อย ำงด แต ไม ม เอกสำรแจก 2.3) กำรบร หำรจ ดกำรนำด วยว ธ กำรสหกรณ (กรมส งเสร มสหกรณ และองค กำรส งเสร ม ก จกำรโคนมแห งประเทศไทย (อ.ส.ค.)) ได แก ร ปแบบของสหกรณ โคนมมำนำเสนอ ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : กรมส งเสร มสหกรณ ม กำรอบรมฝ กอำช พ ได แก กำรทำศ ลปะประด ษฐ เดค พำท เช น เพ นท หมวก เส อ กระเป ำเง น กระเป ำสะพำย กระเป ำใส เศษเหร ยญ ซ งม ผ เข ำร บกำรฝ กอบรมเป นจำนวนมำก ส วน อ.ส.ค. แจกนมปร งแต ง UHT กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร และ สำมำรถให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำรได อย ำงด 2.4) บ ญช นำว ถ ส ควำมพอเพ ยง (กรมตรวจบ ญช สหกรณ ) ได แก เร องแบบจำลอง กำรใช น ำในกำรท ำเกษตรกรของ นำงมณฑำพวงพ มล ในแบบต วอย ำงควำมส ำเร จม เร องกำรท ำบ ญช ร บจ ำย กำรเล ยงไก และเป ด กำรเล ยงปลำในต ม กำรใช น ำอย ำงร ค ณค ำ โดยกำรน ำน ำท ใช อำบมำใช ในกำรท ำ กำรเกษตร กำรทำบ ญช นำว ถ ส ควำมพอเพ ยง ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม ต วอย ำงควำมสำเร จของเกษตรกร โดยม เกษตรกร ต วจร งมำบรรยำย และแจกนำสม นไพรในพ ธ เป ด กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร และ สำมำรถให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร พร อมท งเอกสำรแจก 2.5) ค ณค ำแห งสำยน ำ สร ำงสวนยำงเศรษฐก จพอเพ ยง เปล ยนน ำเส ยเป นพล งงำน (ส ำน กงำนกองท นสงเครำะห กำรท ำสวนยำง (สกย.) และองค กำรสวนยำง (อ.ส.ย.)) ได แก เร องจ ดแสดง สวนยำงแบบเกษตรผสมผสำนตำมแนวพระรำชด ำร เศรษฐก จพอเพ ยง (แบบจ ำลองแสดงว ถ ช ว ตของ เกษตรกรสวนยำง) จ ดแสดงกระบวนกำรจ ดกำรน ำเส ยท เก ดจำกอ ตสำหกรรมเกษตรยำงพำรำในโรงรม/ โรงงำน ข นตอนกำรเปล ยนนำเส ยเป นพล งงำนก ำซ ก จกรรมกำรท ำถ งม อยำง เป นกำรสำธ ตและให ผ เข ำชม ทดลองทำถ งม อยำง และว ด ท ศน อำช พกำรทำสวนยำง ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ก จกรรมกำรท ำถ งม อยำงง ำย ๆ ด วยตนเอง ซ งม ท ง กำรสำธ ตและให ผ เข ำชมน ทรรศกำรลองทำ กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร และสำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำรได อย ำงด และในกำรทำถ งม อยำงม เจ ำหน ำท อธ บำยพร อมท งเอกสำรแจก 2.6) เศรษฐก จกำรเกษตรก บกำรใช น ำอย ำงค มค ำ (ส ำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร) ได แก กำรบร กำรข อม ลเพ อกำรเกษตร ต Kiosk บร กำรข อม ลเพ อเกษตรกร ศ นย ข อม ลเศรษฐก จกำรเกษตร อำสำ ต วอย ำงท น ำแนวทำงเศรษฐก จพอเพ ยงมำประย กต ใช ในกำรท ำกำรเกษตร ม ว ด ท ศน เร องต วอย ำง ควำมสำเร จของศ นย บร หำรข อม ลเศรษฐก จกำรเกษตรอำสำ และเร องของ Water footprint ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : เอกสำร และข อม ลด ำนกำรเกษตร แผ นพ บเร อง Water footprint วำรสำรเศรษฐก จกำรเกษตร ท ค นหน งส อและพ ด แจกให ผ สนใจ กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจำศ นย ข อม ลเพ อกำรเกษตร แนะนำข อม ลด ำนกำรเกษตร และต Kiosk และตอบคำถำมเก ยวก บกำรจ ดน ทรรศกำรให ผ เข ำชมท วไป 6

7 6.3 การฝ กอาช พ ภำยในงำนได จ ดให ม ก จกรรมสำธ ต/ฝ กอำช พโดยหน วยงำนรำชกำรต ำง ๆ ให แก ผ สนใจท วไปได ลงทะเบ ยนฝ กอำช พเพ อเพ มท กษะและรำยได เสร มให แก ประชำชนผ สนใจท วไปรวม 12 หล กส ตร ด งน 1) กำรผล ตป ยหม กและน ำหม กช วภำพ โดยกรมพ ฒนำท ด น ไม ม กำรสำธ ตและฝ กปฏ บ ต เน องจำกเป นว นแรกของกำรจ ดงำน แต กรมพ ฒนำท ด นได เตร ยมอ ปกรณ มำวำงเตร ยมไว ข ำงเวท และม กำรแจกนำหม กช วภำพและสำรเร ง พด. ให แก ผ เข ำร วมชมน ทรรศกำรของกรมพ ฒนำท ด น 2) กำรทำสบ จำกร งไหม โดยกรมหม อนไหม สำธ ตโดยว ทยำกรจำกกรมหม อนไหม ระยะเวลำ กำรถ ำยทอดควำมร ประมำณ 30 นำท ม กำรสำธ ตและฝ กปฏ บ ต แต ไม ม เอกสำรประกอบค ำบรรยำย และม ผ สนใจลงทะเบ ยนเข ำร วมร บฟ งกำรสำธ ต 30 คน หล งกำรสำธ ตม กำรแจกสบ โปรต นไหม จำกกล ม ห ตถศ ลป ช มชนโนนต ม อ.ป กธงช ย จ.นครรำชส มำ 3) กำรทำแหนมไส กรอกอ สำน ไส อ ว โดยกรมปศ ส ตว ไม ม กำรสำธ ตและฝ กปฏ บ ต แต ม กำรเตร ยมแหนม ไส กรอกอ สำน ไส อ ว ส ำเร จร ปท ำเป นแบบค อกเทลมำแจกแก ผ ร วมชมงำน เน องจำก ช วงเวลำสำธ ตเป นช วงเด ยวก บพ ธ เป ดงำน 4) กำรปล กพ ชไฮโดรโปรน กส โดย กรมส งเสร มกำรเกษตร ม กำรบรรยำยโดยว ทยำกรจำก บร ษ ท Thai Nano Biotech Co., Ltd ผ สนใจลงทะเบ ยนเข ำร วมร บฟ ง 15 คน ว ทยำกรม กำรน ำอ ปกรณ กำรเพำะปล กมำเป นต วอย ำงมำให ผ สนใจชม ม แผ นพ บเอกสำรประกอบค ำบรรยำยแจกแก ผ ลงทะเบ ยน แต ว ทยำกรถ ำยทอดควำมร เพ ยง 10 นำท ม เจ ำหน ำท จำกกรมส งเสร มกำรเกษตรช วยท ำก จกรรมให ม ควำมน ำสนใจมำกข น โดยกำรถำมคำถำมผ สนใจ ม กำรแจกพ นธ พ ชผ กสวนคร ว เช น มะเข อ พร ก ให ผ สนใจท เข ำร วมฟ งบรรยำย 5) สำธ ตกำรแปรร ปส ตว นำ กำรทำขนมจ บไส ปลำ โดยกองโครงกำรอ นเน องมำจำกพระรำชดำร กรมประมง ม ว ทยำกรบรรยำยพร อมก บกำรสำธ ตข นตอนกำรท ำขนมจ บปลำประมำณ 30 นำท ม แผ นพ บ เอกสำรประกอบกำรบรรยำยแจก ใช เวท กลำงในกำรสำธ ต เวท ค อนข ำงส ง ไม สะดวกแก กำรให ผ สนใจ ข นไปลงม อปฏ บ ต บนเวท เม อสำธ ตข นตอนเสร จได น ำขนมจ บไส แจกให แก ผ สนใจช มรสชำต บร เวณ ด ำนหน ำเวท ม ผ สนใจชมประมำณ 30 คน 6) สำธ ตกำรทำเบอร เกอร ปลำ และกำรแข งข นร บประทำนเบอร เกอร ปลำ ม ผ สนใจลงทะเบ ยน เข ำร วมแข งข น 10 คน และม ผ สนใจชมประมำณ 30 คน โดยผ ร วมแข งข นต องร บประทำนเบอร เกอร ปลำ จำนวน 4 ช น ให หมด โดยรำงว ลสำหร บผ ชนะกำรแข งข น ด งน รำงว ลท 1 เง นสด 1,000 บำท รำงว ลท 2 เง นสด 700 บำท รำงว ลท 3 เง นสด 500 บำท 7) กำรทำกระทงทองและข ำวหลำกส โดยกรมกำรข ำว ม ว ทยำกร 1 คน และผ ช วยสอน 2 คน บรรยำยพร อมก บกำรสำธ ตข นตอนกำรท ำประมำณ 30 นำท แต ไม ม เอกสำรประกอบกำรบรรยำย ท ำให ผ สนใจต องจดส ตรเคร องปร งและว ธ กำรท ำเอง กำรเตร ยมว ตถ ด บและส วนผสมค อนข ำงใช เวลำ เน องจำกม ส วนผสมหลำยอย ำง ม ผ สนใจเข ำร บกำรถ ำยทอดประมำณ 6 คน เม อสำธ ตข นตอนกำรท ำเสร จแล ว จ งให ผ สนใจได ช มรสชำต ม ผ สนใจชมประมำณ 30 คน 8) กำรเพ มม ลค ำจำกว สด เหล อใช (กำรทำสวนแขวนอย ำงง ำย) โดยกรมส งเสร มกำรเกษตร ม กำรบรรยำยโดยว ทยำกร 1 คน และม ผ ช วยสอน 3 คน ผ สนใจลงทะเบ ยนร วมฝ กปฏ บ ต 35 คน ว ทยำกร ม อ ปกรณ ในกำรท ำสวนแขวนแจกให แก ผ ลงทะเบ ยน พร อมท งม แผ นพ บเอกสำรประกอบค ำบรรยำย และ 7

8 ถ ำยทอดควำมร พร อมให ผ สนใจฝ กปฏ บ ต 30 นำท ผ สนใจสำมำรถน ำควำมร ไปปฏ บ ต เองท บ ำนได ตอนท ำยของกำรสำธ ต ได ให ผ ลงทะเบ ยนตอบแบบสอบถำมควำมพ งพอใจต อกำรสำธ ตในคร งน ด วย 9) กำรทำสม ทต ข ำวกล องงอก โดยกรมกำรข ำว สำธ ตโดยเจ ำหน ำท จำกกรมกำรข ำว ม ว ทยำกร ถ ำยทอดควำมร 2 คน ผ ช วย 2 คน ม ผ สนใจเข ำร วมร บฟ ง 5 คน และผ สนใจชม 15 คน ว ทยำกรถ ำยทอด ควำมร พร อมสำธ ตกำรทำสม ทต ข ำวกล องงอก ให ผ สนใจ 30 นำท ผ สนใจสำมำรถนำควำมร ไปปฏ บ ต เอง ท บ ำนได โดยสำมำรถด ดแปลงส วนผสมต ำง ๆ ได 10) กำรสำธ ตผลผล ตทำงกำรเกษตร เป นกำรแปรร ปส บปะรด โดยกรมว ชำกำรเกษตร ว ทยำกรเตร ยมอ ปกรณ และส วนผสมในกำรท ำน ำสล ดส บปะรด ม กำรบรรยำยพร อมกำรสำธ ต ม ว ทยำกร 1 คน ใช เวลำประมำณ 20 นำท และม เจ ำหน ำท จำกกองเกษตรสำรน เทศเป นพ ธ กรร วม 1 คน ม ผ สนใจ เข ำร วมร บฟ ง 10 คน และผ สนใจชม 10 คน ม แผ นพ บเอกสำรประกอบค ำบรรยำยส วนผสมและว ธ กำรผล ต นำส บปะรด ว นส บปะรด ข ำวเกร ยบส บปะรด และนำสล ด รวมท งค ณค ำทำงโภชนำกำรของส บปะรดให แก ผ สนใจ หล งจำกถ ำยทอดควำมร เสร จแล ว ได นำนำสล ดและนำส บปะรดแจกให แก ผ สนใจได ช มรสชำต 11) กำรท ำสบ แฟนซ และกำรเพ นท เส อ โดยกรมส งเสร มสหกรณ ม ว ทยำกรบรรยำย 1 คน ผ ช วย 4 คน รอบท 1 ว ทยำกรบรรยำยและสำธ ต ว ธ กำรท ำสบ แฟนซ ม ผ สนใจลงทะเบ ยนเข ำร วมฝ กปฏ บ ต 30 คน และผ สนใจชม 20 คน รอบท 2 กำรเพ นท เส อ ม ผ สนใจลงทะเบ ยนเข ำร วมฝ กปฏ บ ต 30 คน และ ผ สนใจชม 20 คน ซ งรอบท 1 บรรยำยและฝ กปฏ บ ต ใช เวลำประมำณ 30 นำท ส วนรอบท 2 ว ทยำกร บรรยำยและฝ กปฏ บ ต ใช เวลำประมำณ 1 ชม. เน องจำกต องใช เวลำในกำรเคล อบและเป ำเส อให แห ง ม ผ สนใจท งสองก จกรรมน เป นจำนวนมำก ไม ม แผ นพ บแจก แต ว ทยำกรได อธ บำยและสำธ ตโดยละเอ ยด 12) กำรท ำโคมไฟจ กซอว โดยกรมตรวจบ ญช สหกรณ ม ว ทยำกรหล กก อนกำรสำธ ต จะ บรรยำยถ งต นท นและผลตอบแทนในกำรท ำโคมไฟจ กซอว ม ผ สนใจลงทะเบ ยนเข ำร วมฝ กปฏ บ ต 2 รอบ 30 คนต อรอบ และผ สนใจชม 20 คนต อรอบ แบ งเป น 5 กล มต อรอบ ม ว ทยำกรผ บรรยำยประจ ำกล ม ผ สนใจฝ กปฏ บ ต ใช เวลำรอบละประมำณ 30 นำท ม ผ สนใจก จกรรมน เป นจ ำนวนมำก เน องจำกเป น กำรสำธ ตในช วงเย น ม ผ มำเด นด น ทรรศกำรและสนใจก จกรรมด งกล ำว 6.4 การจ าหน ายผล ตผล/ผล ตภ ณฑ ทางการเกษตร กำรจ ดจ ำหน ำยผล ตผล/ผล ตภ ณฑ ทำง กำรเกษตรของหน วยงำนต ำงๆในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ อสร ำงโอกำสในกำรขยำยช องทำง ตลำดผล ตภ ณฑ กำรเกษตรและกำรแปรร ป ม ร ำนค ำจำก 12 หน วยงำน จ ำนวน 44 ร ำน (รำยช อร ำนค ำ และส นค ำท นำมำจำหน ำย ภำคผนวกท 2) 6.5 การแสดงบนเวท ช วง น น.ของท กว นม กำรเล นเกมและแจกรำงว ลบนเวท และม กำรแสดงของน กร อง ลำล ำ ล ล วง ฟ ล ม ร ฐภ ม ขนมจ น กำม กำเซ ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร องประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 ซ งกำรแสดงบนเวท ท กช ดม ผ สนใจ เข ำชมเป นจำนวนมำก ประมำณวนละ 600 คน 6.6 การจ ดรายการนาท ราคาถ ก ได ม กำรจ ดรำยกำรนำท ทองส นค ำรำคำถ ก ต งแต น น. (จนกว ำส นค ำจะหมด) ส นค ำท น ำมำจ ดรำยกำร ได แก ไข ไก ของกรมส งเสร มสหกรณ จ ำหน ำย ฟองละ 1 บำท ข ำวสำรบรรจ ถ งขนำด 1 ก โลกร มจำกรำคำก โลกร มละ 40 บำท เหล อ 35 บำท นมกล อง รำคำแพ คละ 40 บำท ซ อ 1 แถม 1 เป นต น 8

9 7. ผลการประเม น สำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร โดยศ นย ประเม นผล ได ท ำกำรประเม นผลกำรจ ดก จกรรมฯ ซ งเป น กำรเก บรวบรวมข อม ลจำกกำรส มภำษณ ผ เก ยวข องต ำง ๆ ได แก ส มภำษณ ผ เข ำร วมชมงำนท วไป จำนวน 400 รำย ส มภำษณ ร ำนค ำท เข ำร วมจำหน ำยผลผล ตกำรเกษตรท กร ำนค ำ จำนวน 44 ร ำน และส มภำษณ ผ เข ำชมน ทรรศกำรท ง 17 หน วยงำน ผลกำรประเม นผล สร ปได ด งน 7.1 ข อม ลท วไปของผ เข าชมงาน 1) อำช พ ผ เข ำชมงำนร อยละ เป นข ำรำชกำร/พน กงำนรำชกำร รองลงมำ ค อ แม บ ำน/พ อบ ำน ร อยละ ค ำขำย/ประกอบธ รก จ ร อยละ 8.90 พน กงำนบร ษ ทเอกชน ร อยละ8.61 เกษตรกร ร อยละ 5.34 ข ำรำชกำรบ ำนำญ ร อยละ 3.86 ร บจ ำง ร อยละ 3.56 และ น กเร ยน/น กศ กษำ ร อยละ ) ภ ม ล ำเนำ ผ เข ำชมงำนส วนใหญ ร อยละ อำศ ยอย ในกร งเทพฯ และปร มณฑล รองลงมำ ค อ ภำคกลำง ร อยละ ภำคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ร อยละ ภำคใต ร อยละ 7.12 และภำคเหน อ ร อยละ จ านวนผ เข าชมงาน ม ผ สนใจเข ำชมงำนตลอด 7 ว น รวม 12,600 คน โดยว นท 5 ธ นวำคม 2557 ม ผ เข ำชมงำน มำกท ส ดจ ำนวน 4,000 คน ช วงเวลำท ม ผ เข ำชมงำนมำกท ส ดค อช วง น. แต ส ำหร บช วงเวลำ อ น ๆ ม จ ำนวนผ เข ำชมงำนไม มำกน กเน องจำกเป นกำรจ ดงำนในสถำนท ท ำงำน ผ เข ำชมส วนใหญ เป นผ ท ทำงำนภำยในบร เวณงำนต องกล บเข ำทำงำนตำมปกต เฉล ยผ เข ำชมงำน 1,800 คน/ว น (แผนภ ม ท 1) การร บทราบข าวการจ ดงาน ผ เข ำชมงำนร อยละ ทรำบข ำวจำกส อบ คคล ได แก เจ ำหน ำท / ผ นำท องถ น/ เพ อนบ ำน/ ญำต รองลงมำ ค อ มำพบกำรจ ดงำนโดยบ งเอ ญ ร อยละ ทรำบจำกรำยกำรโทรท ศน / ว ทย / ต วว ง ร อยละ และทรำบจำกหน งส อพ มพ /ป ำยโฆษณำ/แผ นพ บ/สต กเกอร ร อยละ ตำมลำด บ (แผนภ ม ท 2)

10 ว ตถ ประสงค ในการเข าร วมชมงาน ผ เข ำร วมงำนส วนใหญ ร อยละ ต องกำรมำชม น ทรรศกำรและหำควำมร เก ยวก บโครงกำรพระรำชดำร และพระรำชกรณ ยก จเก ยวก บเร องนำและด น และร อยละ24.42 ต องกำรมำซ อส นค ำ (แผนภ ม ท 3) 7.5 ประโยชน ท ผ เข าชมงานได ร บ (แผนภ ม ท ) ผ ชมงำนให ควำมเห นว ำ 1) ได ควำมร และประโยชน เก ยวก บโครงกำรพระรำชด ำร ระด บมำกร อยละ ปำนกลำง ร อยละ และน อยร อยละ ) ได ควำมร และประโยชน จำกพระรำชกรณ ยก จเก ยวก บเร องน ำ ระด บมำกร อยละ ปำนกลำงร อยละ และน อยร อยละ ) ได ควำมร และประโยชน จำกพระรำชกรณ ยก จเก ยวก บเร องด น ระด บมำกร อยละ ปำนกลำงร อยละ และน อยร อยละ 1.56

11 ความพ งพอใจของผ เข าชมงานท ม ต อการจ ดงานคร งน ผ เข ำชมงำน พอใจในระด บมำก ท กด ำน ได แก ด ำนสถำนท จ ดน ทรรศกำร และเน อหำสำระในกำรจ ดน ทรรศกำร ร อยละ เท ำก น ควำมน ำสนใจของกำรจ ดน ทรรศกำร ร อยละ ร ปแบบกำรนำเสนอ ร อยละ และกำรอ ำนวย ควำมสะดวกของเจ ำหน ำท ร อยละ (แผนภ ม ท 5) 7.7 เหต ผลท ผ เข าชมงานเล อกซ อส นค าในงานน ร อยละ41.48 เห นว ำเป นส นค ำท ม ค ณภำพด ร อยละ เห นว ำส นค ำม รำคำถ ก ร อยละ เห นว ำส นค ำม ล กษณะเด น ม ควำมเป นเอกล กษณ ของส นค ำ และร อยละ 5.56 ซ อเพรำะกำรประชำส มพ นธ และกำรโฆษณำส นค ำ ม ลค ำในกำรซ อส นค ำของ ผ เข ำชมงำนเฉล ยคนละ 290 บำท (แผนภ ม ท 6)

12 ยอดจ าหน ายส นค าภายในงาน ตลอดกำรจ ดงำน ม ยอดจ ำหน ำยส นค ำภำยในงำนรวมท งส น 1,836,548 บำท โดยม ยอดจ ำหน ำย ว นอำท ตย ท 30 พฤศจ กำยน 2557 จ ำนวน 156,755 บำท รองลงมำ ค อ ว นจ นทร ท 1 ธ นวำคม ม ยอดจ ำหน ำย 260,855 บำท ว นอ งคำรท 2 ธ นวำคม จ ำนวน 232,075 บำท พ ธท 3 ธ นวำคม จ ำนวน 290,635 ว นพฤห สบด ท 4 ธ นวำคม จ ำนวน 336,690 บำท ว นศ กร ท 5 ธ นวำคม จ ำนวน 370,175 บำท ส วนว นเสำร ท 6 ธ นวำคม ซ งเป นว นส ดท ำยของกำรจ ดงำน ม ยอด จำหน ำย 189,363บำท (แผนภ ม ท 7) 7.9 ส นค า ผล ตภ ณฑ ท ได ร บความน ยมและม ยอดจ าหน ายส ง ส นค ำ/ผล ตภ ณฑ ท ได ร บควำม น ยมจำกผ ซ อและม ยอดจ ำหน ำยส งท ส ด ค อ นครอำหำรป กษ ใต จ งหว ดปท มธำน จ ำหน ำยอำหำรใต โดย กรมปศ ส ตว ยอดจำหน ำย 201,000 บำท รองลงมำ ค อ ร ำนน ำพร กหน มแม ล ดดำ จ งหว ดล ำพ น จ ำหน ำย นำพร กหน ม แคปหม ไส อ ว โดยกรมส งเสร มกำรเกษตรจ ำนวน 162,000 บำท ร ำน CP จ งหว ดกร งเทพฯ จ ำหน ำยไข ไก โดยกรมปศ ส ตว จ ำนวน 127,500 บำท ร ำน อ.ส.ค. จ งหว ดสระบ ร โดยองค กำรส งเสร ม ก จกำรโคนมแห งประเทศไทย จ ำหน ำยนมปร งแต ง UHT ไทย-เดนมำร ก จ ำนวน 125,700 บำท ร ำนกล ม แปรร ปผลผล ตทำงกำรเกษตร บ ำนบ อเหม องน อย จ งหว ดเลย จ ำหน ำยมะคำเดเม ย โดยกรมส งเสร ม สหกรณ จำนวน 124,700 บำท และช มน มสหกรณ กำรเกษตรแห งประเทศไทย จ งหว ดกร งเทพฯ โดยกรม ส งเสร มสหกรณ จำหน ำยข ำวสำร จำนวน 120,288 บำท ตำมลำด บ (แผนภ ม ท 8)

13 13 จำกกำรส มภำษณ กล มเกษตรกรผ ขำยส นค ำถ งเหต ผลท ท ำให ส นค ำขำยด ส วนใหญ เห นว ำ ส นค ำเป นท น ยมของผ บร โภค ม ค ณภำพด รำคำถ ก ถ กส ขล กษณะ และม เคร องหมำยร บรองมำตรฐำน ส นค ำ เป นต น 8. ข อค นพบจากการประเม นผล 8.1 การจ ดน ทรรศการท ม การจ ดแสดงแบบจาลองของจร ง และม การสอดแทรกความบ นเท ง ในการให ผ เข าชมงานร วมสน กตอบคาถาม เช น ก จกรรมร วมตอบคาถามของกรมพ ฒนาท ด น รวมท งการน า เทคโนโลย มาใช เช น การกดแชร ก จกรรมชองหน วยงานผ าน เฟซบ ค (Facebook) ของกรมชลประทาน และการแจกป จจ ยการผล ตของหน วยงานต าง ๆ สามารถด งด ดความสนใจจากผ เข าชมงานได มาก 8.2 ร านจ าหน ายส นค าต งอย คนละฝ งก บน ทรรศการ ท าให ผ เข าชมงานไม ได ร บความสะดวก ต องข ามถนนไปมาระหว างฝ งน ทรรศการก บฝ งร านจ าหน ายส นค า โดยผ ขายส นค าให ข อส งเกตว า เต นท จ าหน ายส นค าม ขนาดเล ก ค บแคบ อากาศร อนไม ม พ ดลมช วยระบายความร อน ไม ม จ ดบร การน าใช และไม ม เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ยให ก บร านค า 8.3 การอ านวยความสะดวกในบร เวณงาน ย งขาดผ ท าหน าท ประสานงานท อย ประจ า ไม ม จ ด ร กษาพยาบาล และป ายประชาส มพ นธ ตามเส นทางมาย งสถานท จ ดงานม น อย รวมท งขาดพ ธ กรหล กท ท า หน าท ประชาส มพ นธ เช ญชวนให ผ เข าชมงานเข าร วมก จกรรมในแต ละน ทรรศการ และเช ญชวนให ซ อส นค า 9. ข อเสนอแนะของสำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร 9.1 บ ธแสดงน ทรรศกำร ควรม เอกสำร/แผ นพ บสร ปเน อหำของว ชำกำรท น ำเสนอ แจกผ สนใจ และม น กว ชำกำรให ข อม ลเพ มเต ม 9.2 ผ เข ำชมงำนบำงส วนเข ำมำถ ำยภำพ และร บของแจกโดยไม ได ให ควำมส ำค ญต อเน อหำสำระ ภำยในน ทรรศกำร ผ จ ดน ทรรศกำรควรหำว ธ กำรท จะด งด ดกล มผ เข ำชมงำนให สนใจเน อหำท ต องกำร เผยแพร ให มำกข น เช น กำรตอบคำถำม เล นเกมช งรำงว ล 9.3 กำรสำธ ตฝ กปฏ บ ต ควรจ ดเตร ยมโต ะ เก ำอ เคร องเส ยงให พร อมส ำหร บกำรสำธ ตในแต ละรอบ และเพ มเก ำอ ให เพ ยงพอส ำหร บผ สนใจเข ำชม รวมท งจ ดท ำตำรำงหล กส ตรกำรสำธ ตต ดท บอร ด โดยม รำยละเอ ยดเก ยวก บหล กส ตร ว น เวลำ สถำนท ในกำรสำธ ต ก ำหนดกำรลงทะเบ ยนผ สนใจฝ กปฏ บ ต จำนวนท ร บสม ครในแต รอบให ผ เข ำชมงำนทรำบ นอกจำกน หน วยงำนท สำธ ตควรจ ดท ำแผ นพ บเน อหำของ หล กส ตรท ร บผ ดชอบ แจกให ก บผ เข ำร วมกำรสำธ ตนำไปทำเองท บ ำนได ด วย

14 9.4 กำรจ ดสถำนท ในกำรจ ำหน ำยส นค ำ ควรจ ดเป นโซนแยกตำมประเภทของส นค ำ และควร จ ดเป นแนวยำวฝ งเด ยวก บกำรจ ดน ทรรศกำร พร อมท งจ ดส งอ ำนวยควำมสะดวก เช น พ ดลมช วยระบำย ควำมร อน จ ดบร กำรนำสำหร บใช ในกำรขำยส นค ำ นอกจำกน ควรเพ มจำนวนร ำนจำหน ำยส นค ำให ม ส นค ำ ท หลำกหลำย โดยเน นส นค ำท เป นกล มเกษตรกรหร อกล มว สำหก จช มชน เพ อเผยแพร และเป ดตลำดส นค ำ ของช มชนให เป นท ร จ กมำกข น และควรเพ มร ำนอำหำรปร งส ก พร อมท น งส ำหร บร บประทำนอำหำร เพ อควำมสะดวกของผ เข ำชมงำน 9.5 กองอ ำนวยกำร ควรม เจ ำหน ำท ท ำหน ำท ประจ ำตลอดท งว น เพ ออ ำนวยควำมสะดวกแก หน วยงำนต ำง ๆ และผ ชมงำน รวมท งแก ไขป ญหำภำยในงำน และควรเพ มส งอ ำนวยควำมสะดวก เช น ห องนำ ส ขำเคล อนท จ ดร กษำพยำบำล ท จอดรถ และเจ ำหน ำท ร กษำควำมปลอดภ ย ส ำหร บผ เข ำชมงำน และผ มำจำหน ำยส นค ำ รวมท งเจ ำหน ำท ผ จ ดงำน 9.6 กำรประชำส มพ นธ ควรเพ มการประชาส มพ นธ ให มากข น รวมท งแจ งสถานศ กษาโดยรอบให น าน กเร ยนและน กศ กษามาเท ยวชมงาน ส วนระหว างการจ ดงานควรม พ ธ กรหล กท ท าหน าท แนะน าน ทรรศการ ร านค า และประชาส มพ นธ ก จกรรมภายในงานตลอดท งว นจนส นส ดการจ ดงาน นอกจากน ควรจ ดท าส จ บ ตร เก ยวก บการจ ดงาน หร อแผ นพ บเพ อให ผ เข าชมงานได ร บทราบรายละเอ ยดการด าเน นก จกรรมในแต ละว น และควรฉายว ด ท ศน พระราชกรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ตลอดการจ ดงาน 14

15 ภาคผนวก 15

16 ตารางผนวกท 1 ก จกรรมบนเวท งานเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใช น าอย างร ค ณค า ปวงประชาถวายพ อของแผ นด น ระหว างว นท 30 พฤศจ กายน 6 ธ นวาคม 2557 ณ บร เวณแยกผ านฟ าฯ แยก จปร. ว น / เวลา น น น น น น. ว นอำท ตย ท 30 พฤศจ กำยน 2557 ว นจ นทร ท 1 ธ นวำคม 2557 สำธ ตกำรผล ตป ยหม ก และนำหม กช วภำพ โดย กรมพ ฒนำท ด น สำธ ตกำรทำแหนม ไส กรอกอ สำน ไส อ ว โดย กรมปศ ส ตว ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. สำธ ตกำรทำสบ จำก ร งไหม โดยกรมหม อน ไหมสำธ ต สำธ ตกำรปล กพ ช ไฮโดรโปรน ค โดย กรมส งเสร ม กำรเกษตร ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) 16 - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ลำล ำ ล ล - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค. - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง วง ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค.

17 ว น / เวลา น น น น น น. ว นอ งคำรท 2 ธ นวำคม 2557 สำธ ตกำรทำขนมจ บ ไส ปลำ โดย กรมประมง ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. แข งข นร บประทำน แฮมเบอร เกอร ปลำ โดย กรมประมง ชมดนตร ชมรม ดนตร กรมประมง โดย กรมประมง ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) 17 - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ฟ ลม ร ฐภ ม - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค. ว นพ ธท 3 ธ นวำคม 2557 สำธ ตกำรทำกระทง ทอง และข ำวหลำกส โดย กรมกำรข ำว ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. กำรเพ มม ลค ำจำก ว สด เหล อใช กำรทำ สวนแขวนอย ำงง ำย โดย กรมส งเสร ม กำรเกษตร ชมดนตร ชมรม ดนตร กรมประมง โดย กรมประมง ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ฟ ลม ร ฐภ ม - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค.

18 ว น / เวลา น น น น น น. 18 ว นพฤห สบด ท 4 ธ นวำคม 2557 ว นศ กร ท 5 ธ นวำคม 2557 สำธ ตกำรทำสม ทต ข ำวกล องงอก โดย กรมกำรข ำว สำธ ตกำรทำสบ แฟนซ และกำรเพ นท เส อ โดย กรมส งเสร ม สหกรณ ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. สำธ ตกำรแปรร ป ผล ตผลทำง กำรเกษตร นำสล ด ส บประรด และว น ส บปะรดพร อมด ม โดย กรมว ชำกำร เกษตร กำรทำโคมไฟจ กซอว โดย กรมตรวจบ ญช สหกรณ ชมวงดนตร โฟล คซอง โดย กรมว ชำกำร เกษตร ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) ก จกรรมถวำยพระพร พระบำทสมเด จพระ เจ ำอย ห ว โดย กองกลำง สป.กษ. - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ฟ ลม ร ฐภ ม - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค. - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ขนมจ น กำม กำเซ - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 ( น.) โดย อสค.

19 ว น / เวลา น น น น น น. 19 ว นเสำร ท 6 ธ นวำคม 2557 สำธ ตกำรทำกระทง ทอง และข ำวหลำกส โดย กรมกำรข ำว ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. สำธ ตกำรทำสม ทต ข ำวกล องงอก โดย กรมกำรข ำว ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ใบเตย อำร สยำม - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค.

20 ตารางผนวกท 2 บ ธออกร ำนกำรจ ดก จกรรมเฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห วเน องในโอกำส มหำมงคลเฉล มพระชนมพรรษำ 5 ธ นวำคม 2557 หน วยงาน จ านวนบ ธ รายละเอ ยด 1. กรมกำรข ำว 3 - นำม นข ำว - เคร องสำอำงจำกข ำว - ข ำว Gi ข ำวกล อง ข ำวเหน ยว 2. กรมประมง 3 - จำหน ำยส นค ำแปรร ปประเภทเคร องอ ปโภค บร โภค อำท กำร แปรร ปสม นไพร และกำรแปรร ปผล ตภ ณฑ ประมง กำรแปรร ป ผลไม ข ำว กำรแปรร ปเห ด (ร ำนกล มแม บ ำนเกษตรกรค งกระเบน) - น องหยก มะม วง นำปลำหวำน กะป - อำหำรใต ปท มธำน 3. กรมปศ ส ตว 5 - ไข ไก CP - เน อส กรปลอดสำรพ ษ - ผล ตภ ณฑ กรมปศ ส ตว ได แก ไส กรอก ล กช น แฮม ฯลฯ - ผล ตภ ณฑ จำกแพะ ประเภทเคร องสำอำง ได แก สบ โลช น คร ม อำบนำ ฯลฯ - เบเกอร ร จำกแพะ ประเภทเบเกอร ขนมป ง คร วซอง ค กก โย เก ร ต ฯลฯ ชมรมผ เล ยงแพะแกะ กทม. 4. กรมว ชำกำรเกษตร 2 - ไม ดอกไม ประด บกล วยไม นครปฐม 5. กรมส งเสร ม สหกรณ 20 - พรกำนต ข ำวกล อง กทม. 6 - ผล ตภ ณฑ นม สหกรณ โคนม นครปฐม - ข ำวสำรช มน มสหกรณ แห งประเทศไทย กทม. - ผลไม สหกรณ บ ำนรำงส หมอก จำก ด รำชบ ร - เน อสำเร จร ปสหกรณ เคร อข ำยโคเน อ จำก ด นครปฐม - มะคำเดเม ยอบเกล อกล มแปรร ปผล ตผลทำงกำรเกษตรบ ำน บ อเหม องน อย เลย - ผ กปลอดสำรพ ษกล มเกษตรกรผ ปล กผ กทว ว ฒนำ กทม. 6. กรมหม อนไหม 4 - ผ ำไหม สระบ ร - ผล ตภ ณฑ แปรร ปจำกหม อนไหม กทม. - นำยำซ กผ ำไหมนนทบ ร - ร อยไหมพ นธ ฝ ำย กล มเกษตรกร กทม. 7. สำน กงำนกำร ปฏ ร ปท ด นเพ อ เกษตรกรรม 4 - กล มอ นทร ย สนำมช ยเขต ฉะเช งเทรำ - กล มว สำหก จช มชนว งนำเข ยว นครรำชส มำ - ว สำหก จช มชนเมล อนหม ใหญ อย ธยำ - ศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง นครปฐม

ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร

ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ค ม อการประสานงาน ในภารก จคณะร ฐมนตร กองการประช มคณะร ฐมนตร สาน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร คำนำ เอกสารค ม อการประสานงานในภารก จคณะร ฐมนตร ฉบ บน ได ม การปร บปร ง ข อม ลเพ มเต มจากเอกสารค ม อการประสานงานการประช

More information

1. การกาก บด แลก จการ

1. การกาก บด แลก จการ 1. การกาก บด แลก จการ นโยบายการกาก บด แลก จการ บร ษ ท น ำม นพ ชไทย จำก ด (มหำชน) ม นโยบำยก ำก บด แลก จกำร เพ อเพ มประส ทธ ภำพในกำรบร หำรจ ดกำร และ สร ำงควำมเช อม นให เก ดข นแก ผ ถ อห น น กลงท นและผ เก

More information

ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก. 1Company Logo

ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก. 1Company Logo ข อม ลพ นฐาน เทศบาลนครแม สอด อาเภอแม สอด จ งหว ดตาก 1 คานา ข อม ลพ นฐานถ อเป นส งท ม ความสาค ญอย างย ง โดยในส วนของเทศบาลการจ ดทา รายงานข อม ลพ นฐานจะเป นเหม อนการเป ดให ประชาชนและผ สนใจท วไปได เข าถ งเทศบาล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน

ปร ชา บ ตรศร ผ ว าราชการจ งหว ดปท มธาน คำนำ จ งหว ดปท มธาน ได ให ความสำค ญในเร องการจ ดการขยะม ลฝอยและว สด ร ไซเค ลมาใน อ นด บต นๆ จากป ท ผ านมาทางจ งหว ดได บรรจ ลงในย ทธศาสตร ของจ งหว ดประจำป 2553-2556 โดยได กำหนดเป นวาระของจ งหว ด ท งน เพ

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร

รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 หน วยพ ฒนาท ด นท 3 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งาน ป งบประมาณ 2555 สถาน พ ฒนาท ด นสกลนคร พ นท ร บผ ดชอบ อำเภอพ งโคน อำเภอคำตำกล ำ อำเภอเจร ญศ ลป อำเภอสว ำงแดนด น อำเภอบ ำนม วง อำเภอส องดำว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย

แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย แผนปฏ บ ต การประจาป โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ป ๒๕๕๕ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย คำนำ โรงเร ยนดาราว ทยาล ย จ ดทาแผนปฏ บ ต การ ประจาป 2555 เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ด

More information

บทสร ปส ำหร บผ บร หำร

บทสร ปส ำหร บผ บร หำร บทสร ปสำหร บผ บร หำร แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป พ.ศ. 2555-2558 มหาว ทยาล ยขอนแก น ก าหนดท ศทางการพ ฒนา มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นมหาว ทยาล ยช นน าท ม อ ตล กษณ ม ค ณภาพ มาตรฐานความเป นเล ศ ม บทบาทในการ ช น า ตอบสนองความต

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ

ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ การดาเน นการโครงการฯ ว ตถ ประสงค การดาเน นการฯ 1. ร บฟ งความค ดเห นจากภาคส วนต างๆ ท ม ต อ การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว 2. จ ดทารายงานการรวบรวมความค ดเห นท ม ต อ การพ ฒนาข วงหลวงเว ยงแก ว ท มา COMPASS

More information

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง

โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง คำ นำ โครง การอาหารกลางว นแบบย งย น เป นโครงการความร วมม อระหว าง สำาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก บสำาน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐาน ท ดำาเน นการส งเสร มให โรงเร ยนม ความร และนำาว ชาการและเทคโนโลย

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา

จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ช ดท 1 แนวข อสอบ O-NET ว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย : จานวน 80 ข อ ประถมศ กษา ให วง ล อมรอบต วอ กษรหน าคาตอบท ถ กต อง 1. ข นตอนแรกท ควรนำไปวำงแผนกำรทำงำน จำกข อควำมน สอดคล องก บกำรกระทำของใคร 1. ต อมระบ

More information

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550

แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนา พ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554) กระทรวงเกษตรและสหกรณ พฤศจ กายน 2550 แผนพ ฒนาการเกษตร ในช วงแผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 10 (พ.ศ. 2550-2554)

More information

สร ปการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 24 สรรค สร างภาคร ฐไทยก าวไกลส สากล : รางว ล

สร ปการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 24 สรรค สร างภาคร ฐไทยก าวไกลส สากล : รางว ล สร ปการประช มส มมนา เวท ป ญญา ส มมนาวาท คร งท 24 สรรค สร างภาคร ฐไทยก าวไกลส สากล : รางว ล United Nations Public Service Awards ว นพ ธท 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 14.00 น. ณ ห องราชาบอลร ม ช น 11 อาคาร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร

More information

ASEAN Curriculum Sourcebook

ASEAN Curriculum Sourcebook ASEAN Curriculum Sourcebook ผล ตโดย สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต แปลและเร ยบเร ยงโดย ดร.ธ นยว ช ว เช ยรพ นธ และคณะ ค าน า ASEAN Curriculum Sourcebook ค อหน งส อค ม อการจ ดการเร ยนการสอน เร

More information

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง

แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง แผนพ ฒนาสถ ต จ งหว ดระยอง (ร าง) จ ดทาว นท 3 ก มภาพ นธ 2557 คานา สารบ ญ บทท 1 : บทนา 1.1 ท มา และความสาค ญ 1.2 ว ตถ ประสงค 1.3 แนวทางการจ ดทาแผนพ ฒนาสถ ต ระด บกล มจ งหว ด บทท 2 : ศ กยภาพ และประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕

รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ รายงานการประเม นค ณภาพภายใน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ก คำนำ ด วยกระทรวงศ กษาธ การได ก าหนดกฎกระทรวงว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพ การศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ส วนท ๒

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๕๘) ของ เทศบาลตาบลภ ผาแดง อาเภอหนองว วซอ จ งหว ดอ ดรธาน คานา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดทาแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 กาหนดให องค กรปกครองส วนท องถ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559

แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 แผนปฏ บ ต ราชการส ป และแผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2559 กล มพ ฒนาย ทธศาสตร พล งงาน กองนโยบายและแผนพล งงาน มกราคม 2558 คำนำ สำน กงำนนโยบำยและแผนพล งงำน (สนพ.) เป นส วนรำชกำรส งก ดในกระทรวงพล งงำน ท

More information

PROVINCIAL POLICE REGION

PROVINCIAL POLICE REGION PROVINCIAL POLICE REGION " " คำนำ ตามหน งส อ สยศ.ตร. ด วนท ส ด ท 0007.12/2335 ลง 10 ต.ค.57 เร องขอส งนโยบาย การบร หารราชการ พล.ต.อ.สมยศ พ มพ นธ ม วง ผบ.ตร. ให น านโยบายบร หารราชการ ตร. ท เก ยวข องก บ ภารก

More information

โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา 2556

โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา 2556 โครงการส มมนาการจ ดการความร (Knowledge Management; KM) คณะเทคโนโลย การเกษตร ประจาป การศ กษา 2556 ว นท 29 เมษายน พ.ศ. 2557 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม คำนำ การจ ดการความร เป นก จกรรมท

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 คำนำ ส ำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำอ ดรธำน เขต ๒ ในฐำนะท เป นส วนรำชกำร ได จ ดท ำ แผนปฏ บ ต กำร ประจ ำป งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕8 เพ อให สถำนศ กษำในส งก ดใช เป นกรอบแนวทำงในกำร

More information

การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ อยโรงงาน

การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ อยโรงงาน การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ อยโรงงาน โดย สาน กงานเศรษฐก จการเกษตรเขต 4 สาน กงานเศรษฐก จการเกษตร บทค ดย อ การศ กษาการใช เทคโนโลย เคร องจ กรกลการเกษตร กรณ ศ กษา: รถต ดอ

More information

คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน

คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน 1 คำแนะน ำกำรใช ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต กำรส ำหร บคร ผ สอน ช ดก จกรรมแบบปฏ บ ต การ เร อง งานประด ษฐ และการจ ดสวนถาด รายว ชาการงานอาช พและ เทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท

More information