3. ระยะเวลาการจ ดงาน ระหว ำงว นท 30 พฤศจ กำยน - 6 ธ นวำคม 2557 รวม 7 ว น

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "3. ระยะเวลาการจ ดงาน ระหว ำงว นท 30 พฤศจ กำยน - 6 ธ นวำคม 2557 รวม 7 ว น"

Transcription

1 รายงานผลการประเม นผลการจ ดก จกรรมเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใช น าอย างร ค ณค า พ ฒนาปฐพ ระหว างว นท 30 พฤศจ กายน - 6 ธ นวาคม 2557 ณ บร เวณท องสนามหลวงและบร เวณถนนราชด าเน นนอก (แยกผ านฟ าฯ - แยก จปร.) 1. หล กการและเหต ผล กระทรวงเกษตรและสหกรณ ได ก ำหนดจ ดก จกรรมเฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว ใช นำอย ำงร ค ำ พ ฒนำปฐพ เพ อเฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว เน องในโอกำสมหำมงคล เฉล มพระชนมพรรษำ 87 พรรษำ 5 ธ นวำคม 2557 ณ บร เวณท องสนำมหลวง และบร เวณถนนรำชดำเน นนอก 2. ว ตถ ประสงค ของการจ ดงาน เพ อเป นกำรเท ดพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว เน องในโอกำสมหำมงคลเฉล มพระชนมพรรษำ 87 พรรษำ 5 ธ นวำคม 2557 และช นชมพระอ จฉร ยภำพในพระรำชกรณ ยก จทำงด ำนด นและน ำ รวมท ง ปร ชญำเศรษฐก จพอเพ ยง 3. ระยะเวลาการจ ดงาน ระหว ำงว นท 30 พฤศจ กำยน - 6 ธ นวำคม 2557 รวม 7 ว น 4. สถานท จ ดงาน ณ บร เวณท องสนำมหลวงและบร เวณถนนรำชดำเน นนอก (แยกผ ำนฟ ำฯ - แยก จปร.) กร งเทพฯ 5. ก จกรรมท ด าเน นการ ประกอบด วย 5.1 พ ธ เป ดงาน ว นจ นทร ท 1 ธ นวำคม 2557 เวลำ น. โดยม ร ฐมนตร ว ำกำร กระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นประธำน และม ข ำรำชกำรในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เกษตรกร และประชำชนผ สนใจ จำนวน 300 คน เข ำร วมในพ ธ เป ดงำน 5.2 การจ ดน ทรรศการ 1) น ทรรศกำรเฉล มพระเก ยรต ฯ ณ บร เวณท องสนำมหลวง จำนวน 24 หน วยงำน 2) น ทรรศกำรเฉล มพระเก ยรต ฯ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และหน วยงำนในส งก ด จำนวน 17 หน วยงำน ประกอบด วย 2 โซน ได แก โซนพระอ จฉร ยภำพทำงด ำนด น และโซนพระอ จฉร ยภำพ ทำงด ำนนำ ณ ถนนรำชดำเน น

2 5.3 การสาธ ต ระหว ำงว นท 30 พฤศจ กำยน - 5 ธ นวำคม 2557 จ ำนวน 12 หล กส ตร (ภำคผนวก ท 1) ได แก 1) ว นท 30 พฤศจ กำยน กำรผล ตป ยหม กและนำหม กช วภำพ เวลำ น น. โดยกรมพ ฒนำท ด น - กำรทำสบ จำกร งไหม เวลำ น น. โดยกรมหม อนไหม 2) ว นท 1 ธ นวำคม กำรทำแหนมไส กรอกอ สำน ไส อ ว เวลำ น น. โดยกรมปศ ส ตว - กำรปล กพ ชไฮโดรโปรน กส เวลำ น น. โดยกรมส งเสร มกำรเกษตร 3) ว นท 2 ธ นวำคม กำรทำขนมจ บไส ปลำ เวลำ น น. โดยกรมประมง - แข งข นร บประทำนแฮมเบอร เกอร ปลำ เวลำ น น. โดยกรมประมง ม เง นรำงว ลสำหร บผ ชนะกำรแข งข น ด งน รำงว ลท 1 เง นสด 1,000 บำท รำงว ลท 2 เง นสด 700 บำท รำงว ลท 3 เง นสด 500 บำท 4) ว นท 3 ธ นวำคม กำรทำกระทงทอง และข ำวหลำกส เวลำ น น. โดยกรมกำรข ำว - กำรเพ มม ลค ำจำกว สด เหล อใช กำรท ำสวนแขวนอย ำงง ำย เวลำ น น. โดยกรมส งเสร มกำรเกษตร 5) ว นท 4 ธ นวำคม กำรทำสม ทต ข ำวกล องงอก เวลำ น น. โดย กรมกำรข ำว - กำรแปรร ปผล ตผลทำงกำรเกษตร น ำสล ดส บประรด และส บประรด เวลำ น น. โดยกรมว ชำกำรเกษตร 6) ว นท 5 ธ นวำคม กำรทำสบ แฟนซ และกำรเพ นท เส อ เวลำ น น. โดยกรมส งเสร มสหกรณ - กำรทำโคมไฟจ กซอว เวลำ น น. โดยกรมตรวจบ ญช สหกรณ 5.4 การจ าหน ายส นค า เป นร ำนค ำจำกหน วยงำนในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 12 หน วยงำน จำนวน 44 ร ำน 5.5 ส งอ านวยความสะดวก ภำยในงำนได จ ดเจ ำหน ำท ร กษำควำมปลอดภ ยในบร เวณจ ดงำน ตลอด 24 ช วโมง โดยใช เจ ำหน ำท ร กษำควำมปลอดภ ยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และเจ ำหน ำท ร กษำควำมสะอำดบร เวณโดยรอบงำน ให เจ ำหน ำท ในส งก ดจำกกรมต ำง ๆ ท มำจ ดน ทรรศกำร ด แลร กษำ ควำมสะอำดบร เวณพ นท ของตนเอง ม ถ งขยะท งบร เวณโซนจ ดน ทรรศกำรและร ำนค ำ พ ดลมไอน ำม เฉพำะ โซนน ทรรศกำร ส วนส งอำนวยควำมสะดวกอย ำงอ น เช น ห องนำ/ส ขำ ให ใช บร กำรภำยในต ก ส.ป.ก. และ ภำยในกระทรวงเกษตรและสหกรณ 5.6 ชมสารคด โครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร โดยกองเกษตรสำรน เทศ สป.กษ. เวลำ น น. และชมภำพยนตร เร องคนล ำเมฆ โดยปร ชญำ ป นแก ว ของกรมฝนหลวงและ กำรบ นเกษตร เวลำ น น. ท กว น 2

3 5.7 การแสดงดนตร ของชมรมดนตร กรมประมง และกรมว ชำกำรเกษตร เวลำ น น. 5.8 การแสดงบนเวท และเล นเกม แจกรางว ล ท กว น เวลา น น. ว นท 30 พฤศจ กำยน 2557 น กร อง ลำล ำ ล ล ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยง สวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 โดย อ.ส.ค. ว นท 1 ธ นวำคม 2557 น กร อง วง ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร องประกวด จำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 โดย อ.ส.ค. ว นท 2 ธ นวำคม 2557 น กร อง ฟ ล ม ร ฐภ ม ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร องประกวด จำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 โดย อ.ส.ค. ว นท 3 ธ นวำคม 2557 น กร อง ฟ ลม ร ฐภ ม ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร องประกวด จำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 โดย อ.ส.ค. ว นท 4 ธ นวำคม 2557 น กร อง ฟ ล ม ร ฐภ ม ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร องประกวด จำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 โดย อ.ส.ค. ว นท 5 ธ นวำคม 2557 น กร อง ขนมจ น กำม กำเซ ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 (20.00 น น.) โดย อ.ส.ค. 5.9 การประเม นผลการจ ดงาน โดยสำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร 6. สร ปผลการจ ดงาน สำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร ได สร ปผลกำรจ ดงำนในภำพรวม ด งน 6.1 พ ธ เป ดงาน ว นท 1 ธ นวำคม 2557 เวลำ น. ร ฐมนตร ว ำกำรกระทรวงเกษตรและ สหกรณ (นำยป ต พงศ พ งบ ญ ณ อย ธยำ) เป นประธำนเป ดงำน โดยม ข ำรำชกำรในส งก ดกระทรวงเกษตร และสหกรณ เกษตรกรจำกกร งเทพฯ และปร มณฑล พร อมท งประชำชนท วไปเข ำร วมพ ธ เป ดประมำณ 300 คน ปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นำยชวล ต ช ขจร) เป นผ กล ำวรำยงำน จำกน นประธำนในพ ธ พร อมคณะ เย ยมชมน ทรรศกำรเฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว เน องในโอกำสมหำมงคล เฉล มพระชนมพรรษำ 87 พรรษำ 5 ธ นวำคม 2557 ใช นำอย ำงร ค ณค ำ พ ฒนำปฐพ และร ำนค ำผล ตภ ณฑ 6.2 การจ ดน ทรรศการเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ประกอบด วย 1) น ทรรศการด านน า 1.1) ฝนจำกฟ ำด วยพระปร ชำบ ดำของแผ นด น (กรมฝนหลวงและกำรบ นเกษตร) ได แก กำรน ำเสนอโมเดลกำรบร หำรจ ดกำรน ำในช นบรรยำกำศ ม กำรน ำเคร องบ นฝนหลวงมำประกอบ ภำยในเต นท และแสดงควำมเป นมำของกำรก อเก ดเทคโนโลย ฝนหลวง ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม เคร องบ นฝนหลวงมำแสดงในน ทรรศกำร และม น กบ นเกษตรมำร วมอย ในน ทรรศกำรและแจกสม ดโน ต กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร ม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 3

4 1.2) จอมปรำชญ แห งสำยธำรำ (กรมชลประทำน) ได แก Time Line จำกพระรำชด ำร ส กำรเกษตรพ ฒนำงำนชลประทำนท ส ำค ญของประเทศ (จำกอ ำงเก บน ำเขำเต ำถ งอ ำงเก บน ำคลองหลวง ร ชโลธร) ภำพรวมโครงกำรพระรำชด ำร 2,065 โครงกำร จอมปรำชญ แห งสำยธำรำ พระรำชด ำร สเร องน ำ องค สำค ญ โครงกำรพระรำชด ำร ด ำนกำรพ ฒนำแหล งน ำ 7 ประเภท พระรำชด ำร เร องอ ำงพวง สำยน ำท พ วงก น พร อมแบบจ ำลอง กำรบร หำรจ ดกำรน ำแบบม ส วนร วมตำมแนวพระรำชด ำร เคร องจ กรกลน ำ อ นเน องมำกจำกพระรำชดำร ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ก จกรรม Post & Share เข อนของในหลวง แลก กระเป ำ โดยต งจ ดถ ำยภำพ 10 จ ด ให ถ ำยภำพแล ว Post & Share ใน Facebook ร ปเข อนในหลวง ได แก เข อนป ำส กชลส ทธ เข อนข นด ำนปรำกำรชล ประต ระบำยน ำอ ทกว ภำชประส ทธ เข อนแควน อยบ ำร งแดน ประต ระบำยน ำบำงนรำ เข อนแม กวงอ ดมธำรำ เข อนแม ง ดสมบ รณ ชล อ โมงค ผ นน ำล ำพะย งภ ม พ ฒน ประต ระบำยนำธรณ ศนฤม ต และอ ำงเก บนำเขำเต ำ และแจกกระเป ำ ร ม หมวก ปำกกำ หน งส อ กำรอำนวยควำมของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจำน ทรรศกำร สำมำรถให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร ม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 1.3) ประมงไทยร ค ณค ำ สร ำงผลผล ตพ ฒนำกำรใช น ำ (กรมประมง และองค กำร สะพำนปลำ) ได แก น ทรรศกำรระบบกำรเล ยงส ตว น ำท ม กำรใช น ำอย ำงร ค ณค ำและม ประส ทธ ภำพ กำรเพำะเล ยงส ตว น ำไร มลภำวะ (Zero Waste) น ทรรศกำรส งเสร มกำรเล ยงส ตว น ำท ใช น ำน อย อำท กำรเล ยงปลำด ก กำรเล ยงกบ เคร องล ำงสำหร ำยแบบประหย ดน ำ ปลำน ลพระรำชทำน กำรเล ยงก งระบบ ชลประทำนน ำเค ม โครงกำรประมงช มชน โครงกำรฟำร มทะเลต วอย ำงแบบผสมผสำนตำมพระรำชด ำร กำรส งเสร มและพ ฒนำกำรเล ยงก งทะเลอ ำวค งกระเบน กำรก อสร ำงท ำเท ยบเร อประมงห วห นตำมพระรำชด ำร ของพระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห ว กำรใช เทคโนโลย สะอำดในกำรประกอบก จกรรม ม กำรค ดแยกขยะท ใช ได และใช ไม ได ออกจำกก น และกำรรณรงค ให ผ ประกอบก จกำรภำยในสะพำนปลำ และท ำเท ยบเร อประมง ใช ภำชนะรองร บในกำรล ำงส นค ำส ตว นำเพ อเป นกำรใช นำอย ำงร ค ณค ำ ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม กำรจ ดแสดงต วอย ำงระบบบ ำบ ดน ำโดยกำรกรอง และฆ ำเช อ กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร และม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 1.4) กรมหม อนไหม จ ดแสดงกำรเล ยงไหม สำธ ตกำรสำวไหม จ ดแสดงข นตอนกำร นำนำสำวไหมไปใช ประโยชน จ ดแสดงผล ตภ ณฑ แปรร ปจำกนำสำวไหม เช น สบ โปรต นไหม เคร องสำอำง ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม กำรแจกท อนพ นธ หม อน และสำธ ตกำรสำวไหม กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร ม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 1.5) ผล ตพ ชเพ อพ อ อย ำงพอเพ ยง (กรมว ชำกำรเกษตร กรมส งเสร มกำรเกษตร และ ส ำน กงำนมำตรฐำนส นค ำเกษตรและอำหำรแห งชำต ) ได แก กำรปล กพ ชน ำน อยแทนกำรปล กพ ชนำปร ง กำรเพ มประส ทธ ภำพกำรจ ดกำรน ำในพ ชเศรษฐก จ กำรผล ตพ ชนอกฤด มำตรฐำนส นค ำเกษตรสร ำงควำม ย นยงส เกษตรกร มำตรฐำน GAP ประโยชน ของมำตรฐำนส นค ำเกษตร ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : กรมส งเสร มกำรเกษตรม กำรแจกต นไม เช น พร ก มะเข อ โหระพำ แมงล ก ส วนกรมว ชำกำรเกษตรสำธ ตกำรเพำะถ วงอกคอนโด และกำรปล กถ วเข ยว โดยม 4

5 แจกเมล ดพ นธ เช น ถ วเข ยว ถ วล สง ถ วฝ กยำว ถ วเหล อง ข ำวโพดหวำน ข ำวโพดข ำวเหน ยว ข ำวโพด เล ยงส ตว และงำแดง กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร และม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 1.6) ข ำวของพ อ (กรมกำรข ำว) ได แก พ นธ ข ำวพระรำชทำน โครงกำรกองท นพระรำชทำน ในสมเด จพระเทพร ตนรำชส ดำฯ สยำมบรมรำชก มำร ต.ท ำว ง จ.น ำน น ทรรศกำรกำจ ดน ำในนำข ำวอย ำง ประหย ดร ค ณค ำของนำ น ทรรศกำรข ำวค ณภำพพ เศษเพ อตลำดเฉพำะ ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม กำรห งข ำวพ นธ ต ำง ๆ ให ช มว นละ 9 พ นธ และแจก ไอศกร มข ำวกล องงอก กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร และม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 1.7) ใช น ำอย ำงร ค ด เพ มผลผล ตให แผ นด นและเป นม ตรก บส งแวดล อม (กรมปศ ส ตว ) ระบบก ำซช วภำพ เปล ยนน ำเส ยเป นก ำซช วภำพเพ อผล ตกระแสไฟฟ ำใช ในฟำร ม หร อใช ก ำซช วภำพเป น เช อเพล งห งต มส ำหร บคร วเร อนและช มชน น ำน ำเส ยไปใช เป นป ยส ำหน บพ ชเศรษฐก จชน ดต ำง ๆ ในพ นท เกษตรกรรมในบร เวณใกล เค ยง นำนำเส ยไปใช ในกำรปร บสภำพนำในบ อเล ยงปลำ น ำน ำท ผ ำนระบบบ ำบ ด นำเส ยแล วกล บไปใช ในฟำร มใหม ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม กำรจ ดแสดงไก และแพะ กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร และม เอกสำรแจกในแต ละเร อง นอกจำกน ภำยในกำรจ ดแสดงน ทรรศกำร กรมกำรข ำวร วมก บกรมปศ ส ตว แจก ข ำวไข เจ ยว ไข ต ม 2 ช วงเวลำ และ น. กองนโยบำยเทคโนโลย เพ อกำรเกษตรและเกษตรกรรม ย งย น แจกหน งส อ 87 ทำงเล อกทำงกำรเกษตร เพ อลดรำยจ ำยในคร วเร อนตำมหล กปร ชญำเศรษฐก จ พอเพ ยง 2) น ทรรศกำรด ำนด น ประกอบด วย 2.1) ตำมรอบปฐพ ใต ธ ล พระบำท น กว ทยำศำสตร ด นเพ อมน ษยธรรม (กรมพ ฒนำท ด น) ได แก น ทรรศกำรพระอ จฉร ยภำพด ำนด น น ทรรศกำรงำนว นด นโลก 5 ธ นวำคม น ทรรศกำรกำรอน ร กษ ด น และนำเป นพ นท ส ง และหญ ำแฝกเพ อกำรอน ร กษ ด นและน ำ (แบบจ ำลองน ทรรศกำรม ช ว ต) กำรท ำเกษตร เศรษฐก จพอเพ ยง (แบบจ ำลองน ทรรศกำรช ว ต) นว ตกรรมจ ล นทร ย โปรแกรมค ำแนะน ำกำรใช ป ยรำยแปลง บนโทรศ พท ม อถ อ นว ตกรรมช ดตรวจสอบด นอย ำงง ำย กำรจ ดกำรองค ควำมร ด ำนกำรพ ฒนำท ด น เวท ถำมตอบด ำนกำรพ ฒนำท ด น ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม กำรถำมตอบและแจกรำงว ล เช น เส อ ร ม ปำกกำ กระเป ำผ ำ พ ด และสม ดโน ต ม กำรแจกน ำหม กช วภำพ และสำรเร ง พด. รวมท งม บร กำรทดสอบด น และ ปร กษำป ญหำเร องด น กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร สำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำรได อย ำงด และม เอกสำรแจกในแต ละเร อง 2.2) 40 ป บนผ นด นพระรำชทำน ด จสำยธำรพระเมตตำ ใช น ำอย ำงร ค ณค ำ ปวงประชำ ผำส ก (สำน กงำนกำรปฏ ร ปท ด นเพ อเกษตรกรรม) ได แก เร องกำรจ ดร ปท ด นพระรำชทำน ร ปแบบกำรท ำเกษตร ผสมผสำน กำรปล กข ำวนำน อย ปล กพ ชไร โดยใช นำหยด 5

6 ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : กำรปล กข ำวใช นำน อย กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร และ สำมำรถให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำรได อย ำงด แต ไม ม เอกสำรแจก 2.3) กำรบร หำรจ ดกำรนำด วยว ธ กำรสหกรณ (กรมส งเสร มสหกรณ และองค กำรส งเสร ม ก จกำรโคนมแห งประเทศไทย (อ.ส.ค.)) ได แก ร ปแบบของสหกรณ โคนมมำนำเสนอ ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : กรมส งเสร มสหกรณ ม กำรอบรมฝ กอำช พ ได แก กำรทำศ ลปะประด ษฐ เดค พำท เช น เพ นท หมวก เส อ กระเป ำเง น กระเป ำสะพำย กระเป ำใส เศษเหร ยญ ซ งม ผ เข ำร บกำรฝ กอบรมเป นจำนวนมำก ส วน อ.ส.ค. แจกนมปร งแต ง UHT กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร และ สำมำรถให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำรได อย ำงด 2.4) บ ญช นำว ถ ส ควำมพอเพ ยง (กรมตรวจบ ญช สหกรณ ) ได แก เร องแบบจำลอง กำรใช น ำในกำรท ำเกษตรกรของ นำงมณฑำพวงพ มล ในแบบต วอย ำงควำมส ำเร จม เร องกำรท ำบ ญช ร บจ ำย กำรเล ยงไก และเป ด กำรเล ยงปลำในต ม กำรใช น ำอย ำงร ค ณค ำ โดยกำรน ำน ำท ใช อำบมำใช ในกำรท ำ กำรเกษตร กำรทำบ ญช นำว ถ ส ควำมพอเพ ยง ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ม ต วอย ำงควำมสำเร จของเกษตรกร โดยม เกษตรกร ต วจร งมำบรรยำย และแจกนำสม นไพรในพ ธ เป ด กำรอ ำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร และ สำมำรถให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำร พร อมท งเอกสำรแจก 2.5) ค ณค ำแห งสำยน ำ สร ำงสวนยำงเศรษฐก จพอเพ ยง เปล ยนน ำเส ยเป นพล งงำน (ส ำน กงำนกองท นสงเครำะห กำรท ำสวนยำง (สกย.) และองค กำรสวนยำง (อ.ส.ย.)) ได แก เร องจ ดแสดง สวนยำงแบบเกษตรผสมผสำนตำมแนวพระรำชด ำร เศรษฐก จพอเพ ยง (แบบจ ำลองแสดงว ถ ช ว ตของ เกษตรกรสวนยำง) จ ดแสดงกระบวนกำรจ ดกำรน ำเส ยท เก ดจำกอ ตสำหกรรมเกษตรยำงพำรำในโรงรม/ โรงงำน ข นตอนกำรเปล ยนนำเส ยเป นพล งงำนก ำซ ก จกรรมกำรท ำถ งม อยำง เป นกำรสำธ ตและให ผ เข ำชม ทดลองทำถ งม อยำง และว ด ท ศน อำช พกำรทำสวนยำง ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : ก จกรรมกำรท ำถ งม อยำงง ำย ๆ ด วยตนเอง ซ งม ท ง กำรสำธ ตและให ผ เข ำชมน ทรรศกำรลองทำ กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจ ำน ทรรศกำร และสำมำรถ ให ควำมร เก ยวก บน ทรรศกำรได อย ำงด และในกำรทำถ งม อยำงม เจ ำหน ำท อธ บำยพร อมท งเอกสำรแจก 2.6) เศรษฐก จกำรเกษตรก บกำรใช น ำอย ำงค มค ำ (ส ำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร) ได แก กำรบร กำรข อม ลเพ อกำรเกษตร ต Kiosk บร กำรข อม ลเพ อเกษตรกร ศ นย ข อม ลเศรษฐก จกำรเกษตร อำสำ ต วอย ำงท น ำแนวทำงเศรษฐก จพอเพ ยงมำประย กต ใช ในกำรท ำกำรเกษตร ม ว ด ท ศน เร องต วอย ำง ควำมสำเร จของศ นย บร หำรข อม ลเศรษฐก จกำรเกษตรอำสำ และเร องของ Water footprint ควำมน ำสนใจน ทรรศกำร : เอกสำร และข อม ลด ำนกำรเกษตร แผ นพ บเร อง Water footprint วำรสำรเศรษฐก จกำรเกษตร ท ค นหน งส อและพ ด แจกให ผ สนใจ กำรอำนวยควำมสะดวกของเจ ำหน ำท : ม เจ ำหน ำท ประจำศ นย ข อม ลเพ อกำรเกษตร แนะนำข อม ลด ำนกำรเกษตร และต Kiosk และตอบคำถำมเก ยวก บกำรจ ดน ทรรศกำรให ผ เข ำชมท วไป 6

7 6.3 การฝ กอาช พ ภำยในงำนได จ ดให ม ก จกรรมสำธ ต/ฝ กอำช พโดยหน วยงำนรำชกำรต ำง ๆ ให แก ผ สนใจท วไปได ลงทะเบ ยนฝ กอำช พเพ อเพ มท กษะและรำยได เสร มให แก ประชำชนผ สนใจท วไปรวม 12 หล กส ตร ด งน 1) กำรผล ตป ยหม กและน ำหม กช วภำพ โดยกรมพ ฒนำท ด น ไม ม กำรสำธ ตและฝ กปฏ บ ต เน องจำกเป นว นแรกของกำรจ ดงำน แต กรมพ ฒนำท ด นได เตร ยมอ ปกรณ มำวำงเตร ยมไว ข ำงเวท และม กำรแจกนำหม กช วภำพและสำรเร ง พด. ให แก ผ เข ำร วมชมน ทรรศกำรของกรมพ ฒนำท ด น 2) กำรทำสบ จำกร งไหม โดยกรมหม อนไหม สำธ ตโดยว ทยำกรจำกกรมหม อนไหม ระยะเวลำ กำรถ ำยทอดควำมร ประมำณ 30 นำท ม กำรสำธ ตและฝ กปฏ บ ต แต ไม ม เอกสำรประกอบค ำบรรยำย และม ผ สนใจลงทะเบ ยนเข ำร วมร บฟ งกำรสำธ ต 30 คน หล งกำรสำธ ตม กำรแจกสบ โปรต นไหม จำกกล ม ห ตถศ ลป ช มชนโนนต ม อ.ป กธงช ย จ.นครรำชส มำ 3) กำรทำแหนมไส กรอกอ สำน ไส อ ว โดยกรมปศ ส ตว ไม ม กำรสำธ ตและฝ กปฏ บ ต แต ม กำรเตร ยมแหนม ไส กรอกอ สำน ไส อ ว ส ำเร จร ปท ำเป นแบบค อกเทลมำแจกแก ผ ร วมชมงำน เน องจำก ช วงเวลำสำธ ตเป นช วงเด ยวก บพ ธ เป ดงำน 4) กำรปล กพ ชไฮโดรโปรน กส โดย กรมส งเสร มกำรเกษตร ม กำรบรรยำยโดยว ทยำกรจำก บร ษ ท Thai Nano Biotech Co., Ltd ผ สนใจลงทะเบ ยนเข ำร วมร บฟ ง 15 คน ว ทยำกรม กำรน ำอ ปกรณ กำรเพำะปล กมำเป นต วอย ำงมำให ผ สนใจชม ม แผ นพ บเอกสำรประกอบค ำบรรยำยแจกแก ผ ลงทะเบ ยน แต ว ทยำกรถ ำยทอดควำมร เพ ยง 10 นำท ม เจ ำหน ำท จำกกรมส งเสร มกำรเกษตรช วยท ำก จกรรมให ม ควำมน ำสนใจมำกข น โดยกำรถำมคำถำมผ สนใจ ม กำรแจกพ นธ พ ชผ กสวนคร ว เช น มะเข อ พร ก ให ผ สนใจท เข ำร วมฟ งบรรยำย 5) สำธ ตกำรแปรร ปส ตว นำ กำรทำขนมจ บไส ปลำ โดยกองโครงกำรอ นเน องมำจำกพระรำชดำร กรมประมง ม ว ทยำกรบรรยำยพร อมก บกำรสำธ ตข นตอนกำรท ำขนมจ บปลำประมำณ 30 นำท ม แผ นพ บ เอกสำรประกอบกำรบรรยำยแจก ใช เวท กลำงในกำรสำธ ต เวท ค อนข ำงส ง ไม สะดวกแก กำรให ผ สนใจ ข นไปลงม อปฏ บ ต บนเวท เม อสำธ ตข นตอนเสร จได น ำขนมจ บไส แจกให แก ผ สนใจช มรสชำต บร เวณ ด ำนหน ำเวท ม ผ สนใจชมประมำณ 30 คน 6) สำธ ตกำรทำเบอร เกอร ปลำ และกำรแข งข นร บประทำนเบอร เกอร ปลำ ม ผ สนใจลงทะเบ ยน เข ำร วมแข งข น 10 คน และม ผ สนใจชมประมำณ 30 คน โดยผ ร วมแข งข นต องร บประทำนเบอร เกอร ปลำ จำนวน 4 ช น ให หมด โดยรำงว ลสำหร บผ ชนะกำรแข งข น ด งน รำงว ลท 1 เง นสด 1,000 บำท รำงว ลท 2 เง นสด 700 บำท รำงว ลท 3 เง นสด 500 บำท 7) กำรทำกระทงทองและข ำวหลำกส โดยกรมกำรข ำว ม ว ทยำกร 1 คน และผ ช วยสอน 2 คน บรรยำยพร อมก บกำรสำธ ตข นตอนกำรท ำประมำณ 30 นำท แต ไม ม เอกสำรประกอบกำรบรรยำย ท ำให ผ สนใจต องจดส ตรเคร องปร งและว ธ กำรท ำเอง กำรเตร ยมว ตถ ด บและส วนผสมค อนข ำงใช เวลำ เน องจำกม ส วนผสมหลำยอย ำง ม ผ สนใจเข ำร บกำรถ ำยทอดประมำณ 6 คน เม อสำธ ตข นตอนกำรท ำเสร จแล ว จ งให ผ สนใจได ช มรสชำต ม ผ สนใจชมประมำณ 30 คน 8) กำรเพ มม ลค ำจำกว สด เหล อใช (กำรทำสวนแขวนอย ำงง ำย) โดยกรมส งเสร มกำรเกษตร ม กำรบรรยำยโดยว ทยำกร 1 คน และม ผ ช วยสอน 3 คน ผ สนใจลงทะเบ ยนร วมฝ กปฏ บ ต 35 คน ว ทยำกร ม อ ปกรณ ในกำรท ำสวนแขวนแจกให แก ผ ลงทะเบ ยน พร อมท งม แผ นพ บเอกสำรประกอบค ำบรรยำย และ 7

8 ถ ำยทอดควำมร พร อมให ผ สนใจฝ กปฏ บ ต 30 นำท ผ สนใจสำมำรถน ำควำมร ไปปฏ บ ต เองท บ ำนได ตอนท ำยของกำรสำธ ต ได ให ผ ลงทะเบ ยนตอบแบบสอบถำมควำมพ งพอใจต อกำรสำธ ตในคร งน ด วย 9) กำรทำสม ทต ข ำวกล องงอก โดยกรมกำรข ำว สำธ ตโดยเจ ำหน ำท จำกกรมกำรข ำว ม ว ทยำกร ถ ำยทอดควำมร 2 คน ผ ช วย 2 คน ม ผ สนใจเข ำร วมร บฟ ง 5 คน และผ สนใจชม 15 คน ว ทยำกรถ ำยทอด ควำมร พร อมสำธ ตกำรทำสม ทต ข ำวกล องงอก ให ผ สนใจ 30 นำท ผ สนใจสำมำรถนำควำมร ไปปฏ บ ต เอง ท บ ำนได โดยสำมำรถด ดแปลงส วนผสมต ำง ๆ ได 10) กำรสำธ ตผลผล ตทำงกำรเกษตร เป นกำรแปรร ปส บปะรด โดยกรมว ชำกำรเกษตร ว ทยำกรเตร ยมอ ปกรณ และส วนผสมในกำรท ำน ำสล ดส บปะรด ม กำรบรรยำยพร อมกำรสำธ ต ม ว ทยำกร 1 คน ใช เวลำประมำณ 20 นำท และม เจ ำหน ำท จำกกองเกษตรสำรน เทศเป นพ ธ กรร วม 1 คน ม ผ สนใจ เข ำร วมร บฟ ง 10 คน และผ สนใจชม 10 คน ม แผ นพ บเอกสำรประกอบค ำบรรยำยส วนผสมและว ธ กำรผล ต นำส บปะรด ว นส บปะรด ข ำวเกร ยบส บปะรด และนำสล ด รวมท งค ณค ำทำงโภชนำกำรของส บปะรดให แก ผ สนใจ หล งจำกถ ำยทอดควำมร เสร จแล ว ได นำนำสล ดและนำส บปะรดแจกให แก ผ สนใจได ช มรสชำต 11) กำรท ำสบ แฟนซ และกำรเพ นท เส อ โดยกรมส งเสร มสหกรณ ม ว ทยำกรบรรยำย 1 คน ผ ช วย 4 คน รอบท 1 ว ทยำกรบรรยำยและสำธ ต ว ธ กำรท ำสบ แฟนซ ม ผ สนใจลงทะเบ ยนเข ำร วมฝ กปฏ บ ต 30 คน และผ สนใจชม 20 คน รอบท 2 กำรเพ นท เส อ ม ผ สนใจลงทะเบ ยนเข ำร วมฝ กปฏ บ ต 30 คน และ ผ สนใจชม 20 คน ซ งรอบท 1 บรรยำยและฝ กปฏ บ ต ใช เวลำประมำณ 30 นำท ส วนรอบท 2 ว ทยำกร บรรยำยและฝ กปฏ บ ต ใช เวลำประมำณ 1 ชม. เน องจำกต องใช เวลำในกำรเคล อบและเป ำเส อให แห ง ม ผ สนใจท งสองก จกรรมน เป นจำนวนมำก ไม ม แผ นพ บแจก แต ว ทยำกรได อธ บำยและสำธ ตโดยละเอ ยด 12) กำรท ำโคมไฟจ กซอว โดยกรมตรวจบ ญช สหกรณ ม ว ทยำกรหล กก อนกำรสำธ ต จะ บรรยำยถ งต นท นและผลตอบแทนในกำรท ำโคมไฟจ กซอว ม ผ สนใจลงทะเบ ยนเข ำร วมฝ กปฏ บ ต 2 รอบ 30 คนต อรอบ และผ สนใจชม 20 คนต อรอบ แบ งเป น 5 กล มต อรอบ ม ว ทยำกรผ บรรยำยประจ ำกล ม ผ สนใจฝ กปฏ บ ต ใช เวลำรอบละประมำณ 30 นำท ม ผ สนใจก จกรรมน เป นจ ำนวนมำก เน องจำกเป น กำรสำธ ตในช วงเย น ม ผ มำเด นด น ทรรศกำรและสนใจก จกรรมด งกล ำว 6.4 การจ าหน ายผล ตผล/ผล ตภ ณฑ ทางการเกษตร กำรจ ดจ ำหน ำยผล ตผล/ผล ตภ ณฑ ทำง กำรเกษตรของหน วยงำนต ำงๆในส งก ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพ อสร ำงโอกำสในกำรขยำยช องทำง ตลำดผล ตภ ณฑ กำรเกษตรและกำรแปรร ป ม ร ำนค ำจำก 12 หน วยงำน จ ำนวน 44 ร ำน (รำยช อร ำนค ำ และส นค ำท นำมำจำหน ำย ภำคผนวกท 2) 6.5 การแสดงบนเวท ช วง น น.ของท กว นม กำรเล นเกมและแจกรำงว ลบนเวท และม กำรแสดงของน กร อง ลำล ำ ล ล วง ฟ ล ม ร ฐภ ม ขนมจ น กำม กำเซ ศ ลป นดำรำช อง 8 และแชมป น กร องประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ตฝ น ช อง 8 ซ งกำรแสดงบนเวท ท กช ดม ผ สนใจ เข ำชมเป นจำนวนมำก ประมำณวนละ 600 คน 6.6 การจ ดรายการนาท ราคาถ ก ได ม กำรจ ดรำยกำรนำท ทองส นค ำรำคำถ ก ต งแต น น. (จนกว ำส นค ำจะหมด) ส นค ำท น ำมำจ ดรำยกำร ได แก ไข ไก ของกรมส งเสร มสหกรณ จ ำหน ำย ฟองละ 1 บำท ข ำวสำรบรรจ ถ งขนำด 1 ก โลกร มจำกรำคำก โลกร มละ 40 บำท เหล อ 35 บำท นมกล อง รำคำแพ คละ 40 บำท ซ อ 1 แถม 1 เป นต น 8

9 7. ผลการประเม น สำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร โดยศ นย ประเม นผล ได ท ำกำรประเม นผลกำรจ ดก จกรรมฯ ซ งเป น กำรเก บรวบรวมข อม ลจำกกำรส มภำษณ ผ เก ยวข องต ำง ๆ ได แก ส มภำษณ ผ เข ำร วมชมงำนท วไป จำนวน 400 รำย ส มภำษณ ร ำนค ำท เข ำร วมจำหน ำยผลผล ตกำรเกษตรท กร ำนค ำ จำนวน 44 ร ำน และส มภำษณ ผ เข ำชมน ทรรศกำรท ง 17 หน วยงำน ผลกำรประเม นผล สร ปได ด งน 7.1 ข อม ลท วไปของผ เข าชมงาน 1) อำช พ ผ เข ำชมงำนร อยละ เป นข ำรำชกำร/พน กงำนรำชกำร รองลงมำ ค อ แม บ ำน/พ อบ ำน ร อยละ ค ำขำย/ประกอบธ รก จ ร อยละ 8.90 พน กงำนบร ษ ทเอกชน ร อยละ8.61 เกษตรกร ร อยละ 5.34 ข ำรำชกำรบ ำนำญ ร อยละ 3.86 ร บจ ำง ร อยละ 3.56 และ น กเร ยน/น กศ กษำ ร อยละ ) ภ ม ล ำเนำ ผ เข ำชมงำนส วนใหญ ร อยละ อำศ ยอย ในกร งเทพฯ และปร มณฑล รองลงมำ ค อ ภำคกลำง ร อยละ ภำคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ร อยละ ภำคใต ร อยละ 7.12 และภำคเหน อ ร อยละ จ านวนผ เข าชมงาน ม ผ สนใจเข ำชมงำนตลอด 7 ว น รวม 12,600 คน โดยว นท 5 ธ นวำคม 2557 ม ผ เข ำชมงำน มำกท ส ดจ ำนวน 4,000 คน ช วงเวลำท ม ผ เข ำชมงำนมำกท ส ดค อช วง น. แต ส ำหร บช วงเวลำ อ น ๆ ม จ ำนวนผ เข ำชมงำนไม มำกน กเน องจำกเป นกำรจ ดงำนในสถำนท ท ำงำน ผ เข ำชมส วนใหญ เป นผ ท ทำงำนภำยในบร เวณงำนต องกล บเข ำทำงำนตำมปกต เฉล ยผ เข ำชมงำน 1,800 คน/ว น (แผนภ ม ท 1) การร บทราบข าวการจ ดงาน ผ เข ำชมงำนร อยละ ทรำบข ำวจำกส อบ คคล ได แก เจ ำหน ำท / ผ นำท องถ น/ เพ อนบ ำน/ ญำต รองลงมำ ค อ มำพบกำรจ ดงำนโดยบ งเอ ญ ร อยละ ทรำบจำกรำยกำรโทรท ศน / ว ทย / ต วว ง ร อยละ และทรำบจำกหน งส อพ มพ /ป ำยโฆษณำ/แผ นพ บ/สต กเกอร ร อยละ ตำมลำด บ (แผนภ ม ท 2)

10 ว ตถ ประสงค ในการเข าร วมชมงาน ผ เข ำร วมงำนส วนใหญ ร อยละ ต องกำรมำชม น ทรรศกำรและหำควำมร เก ยวก บโครงกำรพระรำชดำร และพระรำชกรณ ยก จเก ยวก บเร องนำและด น และร อยละ24.42 ต องกำรมำซ อส นค ำ (แผนภ ม ท 3) 7.5 ประโยชน ท ผ เข าชมงานได ร บ (แผนภ ม ท ) ผ ชมงำนให ควำมเห นว ำ 1) ได ควำมร และประโยชน เก ยวก บโครงกำรพระรำชด ำร ระด บมำกร อยละ ปำนกลำง ร อยละ และน อยร อยละ ) ได ควำมร และประโยชน จำกพระรำชกรณ ยก จเก ยวก บเร องน ำ ระด บมำกร อยละ ปำนกลำงร อยละ และน อยร อยละ ) ได ควำมร และประโยชน จำกพระรำชกรณ ยก จเก ยวก บเร องด น ระด บมำกร อยละ ปำนกลำงร อยละ และน อยร อยละ 1.56

11 ความพ งพอใจของผ เข าชมงานท ม ต อการจ ดงานคร งน ผ เข ำชมงำน พอใจในระด บมำก ท กด ำน ได แก ด ำนสถำนท จ ดน ทรรศกำร และเน อหำสำระในกำรจ ดน ทรรศกำร ร อยละ เท ำก น ควำมน ำสนใจของกำรจ ดน ทรรศกำร ร อยละ ร ปแบบกำรนำเสนอ ร อยละ และกำรอ ำนวย ควำมสะดวกของเจ ำหน ำท ร อยละ (แผนภ ม ท 5) 7.7 เหต ผลท ผ เข าชมงานเล อกซ อส นค าในงานน ร อยละ41.48 เห นว ำเป นส นค ำท ม ค ณภำพด ร อยละ เห นว ำส นค ำม รำคำถ ก ร อยละ เห นว ำส นค ำม ล กษณะเด น ม ควำมเป นเอกล กษณ ของส นค ำ และร อยละ 5.56 ซ อเพรำะกำรประชำส มพ นธ และกำรโฆษณำส นค ำ ม ลค ำในกำรซ อส นค ำของ ผ เข ำชมงำนเฉล ยคนละ 290 บำท (แผนภ ม ท 6)

12 ยอดจ าหน ายส นค าภายในงาน ตลอดกำรจ ดงำน ม ยอดจ ำหน ำยส นค ำภำยในงำนรวมท งส น 1,836,548 บำท โดยม ยอดจ ำหน ำย ว นอำท ตย ท 30 พฤศจ กำยน 2557 จ ำนวน 156,755 บำท รองลงมำ ค อ ว นจ นทร ท 1 ธ นวำคม ม ยอดจ ำหน ำย 260,855 บำท ว นอ งคำรท 2 ธ นวำคม จ ำนวน 232,075 บำท พ ธท 3 ธ นวำคม จ ำนวน 290,635 ว นพฤห สบด ท 4 ธ นวำคม จ ำนวน 336,690 บำท ว นศ กร ท 5 ธ นวำคม จ ำนวน 370,175 บำท ส วนว นเสำร ท 6 ธ นวำคม ซ งเป นว นส ดท ำยของกำรจ ดงำน ม ยอด จำหน ำย 189,363บำท (แผนภ ม ท 7) 7.9 ส นค า ผล ตภ ณฑ ท ได ร บความน ยมและม ยอดจ าหน ายส ง ส นค ำ/ผล ตภ ณฑ ท ได ร บควำม น ยมจำกผ ซ อและม ยอดจ ำหน ำยส งท ส ด ค อ นครอำหำรป กษ ใต จ งหว ดปท มธำน จ ำหน ำยอำหำรใต โดย กรมปศ ส ตว ยอดจำหน ำย 201,000 บำท รองลงมำ ค อ ร ำนน ำพร กหน มแม ล ดดำ จ งหว ดล ำพ น จ ำหน ำย นำพร กหน ม แคปหม ไส อ ว โดยกรมส งเสร มกำรเกษตรจ ำนวน 162,000 บำท ร ำน CP จ งหว ดกร งเทพฯ จ ำหน ำยไข ไก โดยกรมปศ ส ตว จ ำนวน 127,500 บำท ร ำน อ.ส.ค. จ งหว ดสระบ ร โดยองค กำรส งเสร ม ก จกำรโคนมแห งประเทศไทย จ ำหน ำยนมปร งแต ง UHT ไทย-เดนมำร ก จ ำนวน 125,700 บำท ร ำนกล ม แปรร ปผลผล ตทำงกำรเกษตร บ ำนบ อเหม องน อย จ งหว ดเลย จ ำหน ำยมะคำเดเม ย โดยกรมส งเสร ม สหกรณ จำนวน 124,700 บำท และช มน มสหกรณ กำรเกษตรแห งประเทศไทย จ งหว ดกร งเทพฯ โดยกรม ส งเสร มสหกรณ จำหน ำยข ำวสำร จำนวน 120,288 บำท ตำมลำด บ (แผนภ ม ท 8)

13 13 จำกกำรส มภำษณ กล มเกษตรกรผ ขำยส นค ำถ งเหต ผลท ท ำให ส นค ำขำยด ส วนใหญ เห นว ำ ส นค ำเป นท น ยมของผ บร โภค ม ค ณภำพด รำคำถ ก ถ กส ขล กษณะ และม เคร องหมำยร บรองมำตรฐำน ส นค ำ เป นต น 8. ข อค นพบจากการประเม นผล 8.1 การจ ดน ทรรศการท ม การจ ดแสดงแบบจาลองของจร ง และม การสอดแทรกความบ นเท ง ในการให ผ เข าชมงานร วมสน กตอบคาถาม เช น ก จกรรมร วมตอบคาถามของกรมพ ฒนาท ด น รวมท งการน า เทคโนโลย มาใช เช น การกดแชร ก จกรรมชองหน วยงานผ าน เฟซบ ค (Facebook) ของกรมชลประทาน และการแจกป จจ ยการผล ตของหน วยงานต าง ๆ สามารถด งด ดความสนใจจากผ เข าชมงานได มาก 8.2 ร านจ าหน ายส นค าต งอย คนละฝ งก บน ทรรศการ ท าให ผ เข าชมงานไม ได ร บความสะดวก ต องข ามถนนไปมาระหว างฝ งน ทรรศการก บฝ งร านจ าหน ายส นค า โดยผ ขายส นค าให ข อส งเกตว า เต นท จ าหน ายส นค าม ขนาดเล ก ค บแคบ อากาศร อนไม ม พ ดลมช วยระบายความร อน ไม ม จ ดบร การน าใช และไม ม เจ าหน าท ร กษาความปลอดภ ยให ก บร านค า 8.3 การอ านวยความสะดวกในบร เวณงาน ย งขาดผ ท าหน าท ประสานงานท อย ประจ า ไม ม จ ด ร กษาพยาบาล และป ายประชาส มพ นธ ตามเส นทางมาย งสถานท จ ดงานม น อย รวมท งขาดพ ธ กรหล กท ท า หน าท ประชาส มพ นธ เช ญชวนให ผ เข าชมงานเข าร วมก จกรรมในแต ละน ทรรศการ และเช ญชวนให ซ อส นค า 9. ข อเสนอแนะของสำน กงำนเศรษฐก จกำรเกษตร 9.1 บ ธแสดงน ทรรศกำร ควรม เอกสำร/แผ นพ บสร ปเน อหำของว ชำกำรท น ำเสนอ แจกผ สนใจ และม น กว ชำกำรให ข อม ลเพ มเต ม 9.2 ผ เข ำชมงำนบำงส วนเข ำมำถ ำยภำพ และร บของแจกโดยไม ได ให ควำมส ำค ญต อเน อหำสำระ ภำยในน ทรรศกำร ผ จ ดน ทรรศกำรควรหำว ธ กำรท จะด งด ดกล มผ เข ำชมงำนให สนใจเน อหำท ต องกำร เผยแพร ให มำกข น เช น กำรตอบคำถำม เล นเกมช งรำงว ล 9.3 กำรสำธ ตฝ กปฏ บ ต ควรจ ดเตร ยมโต ะ เก ำอ เคร องเส ยงให พร อมส ำหร บกำรสำธ ตในแต ละรอบ และเพ มเก ำอ ให เพ ยงพอส ำหร บผ สนใจเข ำชม รวมท งจ ดท ำตำรำงหล กส ตรกำรสำธ ตต ดท บอร ด โดยม รำยละเอ ยดเก ยวก บหล กส ตร ว น เวลำ สถำนท ในกำรสำธ ต ก ำหนดกำรลงทะเบ ยนผ สนใจฝ กปฏ บ ต จำนวนท ร บสม ครในแต รอบให ผ เข ำชมงำนทรำบ นอกจำกน หน วยงำนท สำธ ตควรจ ดท ำแผ นพ บเน อหำของ หล กส ตรท ร บผ ดชอบ แจกให ก บผ เข ำร วมกำรสำธ ตนำไปทำเองท บ ำนได ด วย

14 9.4 กำรจ ดสถำนท ในกำรจ ำหน ำยส นค ำ ควรจ ดเป นโซนแยกตำมประเภทของส นค ำ และควร จ ดเป นแนวยำวฝ งเด ยวก บกำรจ ดน ทรรศกำร พร อมท งจ ดส งอ ำนวยควำมสะดวก เช น พ ดลมช วยระบำย ควำมร อน จ ดบร กำรนำสำหร บใช ในกำรขำยส นค ำ นอกจำกน ควรเพ มจำนวนร ำนจำหน ำยส นค ำให ม ส นค ำ ท หลำกหลำย โดยเน นส นค ำท เป นกล มเกษตรกรหร อกล มว สำหก จช มชน เพ อเผยแพร และเป ดตลำดส นค ำ ของช มชนให เป นท ร จ กมำกข น และควรเพ มร ำนอำหำรปร งส ก พร อมท น งส ำหร บร บประทำนอำหำร เพ อควำมสะดวกของผ เข ำชมงำน 9.5 กองอ ำนวยกำร ควรม เจ ำหน ำท ท ำหน ำท ประจ ำตลอดท งว น เพ ออ ำนวยควำมสะดวกแก หน วยงำนต ำง ๆ และผ ชมงำน รวมท งแก ไขป ญหำภำยในงำน และควรเพ มส งอ ำนวยควำมสะดวก เช น ห องนำ ส ขำเคล อนท จ ดร กษำพยำบำล ท จอดรถ และเจ ำหน ำท ร กษำควำมปลอดภ ย ส ำหร บผ เข ำชมงำน และผ มำจำหน ำยส นค ำ รวมท งเจ ำหน ำท ผ จ ดงำน 9.6 กำรประชำส มพ นธ ควรเพ มการประชาส มพ นธ ให มากข น รวมท งแจ งสถานศ กษาโดยรอบให น าน กเร ยนและน กศ กษามาเท ยวชมงาน ส วนระหว างการจ ดงานควรม พ ธ กรหล กท ท าหน าท แนะน าน ทรรศการ ร านค า และประชาส มพ นธ ก จกรรมภายในงานตลอดท งว นจนส นส ดการจ ดงาน นอกจากน ควรจ ดท าส จ บ ตร เก ยวก บการจ ดงาน หร อแผ นพ บเพ อให ผ เข าชมงานได ร บทราบรายละเอ ยดการด าเน นก จกรรมในแต ละว น และควรฉายว ด ท ศน พระราชกรณ ยก จของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ตลอดการจ ดงาน 14

15 ภาคผนวก 15

16 ตารางผนวกท 1 ก จกรรมบนเวท งานเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธ นวาคม 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใช น าอย างร ค ณค า ปวงประชาถวายพ อของแผ นด น ระหว างว นท 30 พฤศจ กายน 6 ธ นวาคม 2557 ณ บร เวณแยกผ านฟ าฯ แยก จปร. ว น / เวลา น น น น น น. ว นอำท ตย ท 30 พฤศจ กำยน 2557 ว นจ นทร ท 1 ธ นวำคม 2557 สำธ ตกำรผล ตป ยหม ก และนำหม กช วภำพ โดย กรมพ ฒนำท ด น สำธ ตกำรทำแหนม ไส กรอกอ สำน ไส อ ว โดย กรมปศ ส ตว ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. สำธ ตกำรทำสบ จำก ร งไหม โดยกรมหม อน ไหมสำธ ต สำธ ตกำรปล กพ ช ไฮโดรโปรน ค โดย กรมส งเสร ม กำรเกษตร ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) 16 - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ลำล ำ ล ล - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค. - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง วง ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค.

17 ว น / เวลา น น น น น น. ว นอ งคำรท 2 ธ นวำคม 2557 สำธ ตกำรทำขนมจ บ ไส ปลำ โดย กรมประมง ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. แข งข นร บประทำน แฮมเบอร เกอร ปลำ โดย กรมประมง ชมดนตร ชมรม ดนตร กรมประมง โดย กรมประมง ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) 17 - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ฟ ลม ร ฐภ ม - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค. ว นพ ธท 3 ธ นวำคม 2557 สำธ ตกำรทำกระทง ทอง และข ำวหลำกส โดย กรมกำรข ำว ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. กำรเพ มม ลค ำจำก ว สด เหล อใช กำรทำ สวนแขวนอย ำงง ำย โดย กรมส งเสร ม กำรเกษตร ชมดนตร ชมรม ดนตร กรมประมง โดย กรมประมง ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ฟ ลม ร ฐภ ม - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค.

18 ว น / เวลา น น น น น น. 18 ว นพฤห สบด ท 4 ธ นวำคม 2557 ว นศ กร ท 5 ธ นวำคม 2557 สำธ ตกำรทำสม ทต ข ำวกล องงอก โดย กรมกำรข ำว สำธ ตกำรทำสบ แฟนซ และกำรเพ นท เส อ โดย กรมส งเสร ม สหกรณ ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. สำธ ตกำรแปรร ป ผล ตผลทำง กำรเกษตร นำสล ด ส บประรด และว น ส บปะรดพร อมด ม โดย กรมว ชำกำร เกษตร กำรทำโคมไฟจ กซอว โดย กรมตรวจบ ญช สหกรณ ชมวงดนตร โฟล คซอง โดย กรมว ชำกำร เกษตร ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) ก จกรรมถวำยพระพร พระบำทสมเด จพระ เจ ำอย ห ว โดย กองกลำง สป.กษ. - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ฟ ลม ร ฐภ ม - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค. - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ขนมจ น กำม กำเซ - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 ( น.) โดย อสค.

19 ว น / เวลา น น น น น น. 19 ว นเสำร ท 6 ธ นวำคม 2557 สำธ ตกำรทำกระทง ทอง และข ำวหลำกส โดย กรมกำรข ำว ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. สำธ ตกำรทำสม ทต ข ำวกล องงอก โดย กรมกำรข ำว ชมสำรคด โครงกำร อ นเน องมำจำก พระรำชดำร โดย กองเกษตร สำรน เทศ สป.กษ. ชมภำพยนตร เร อง คนล ำเมฆ โดย ปร ชญำ ป นแก ว (โดยกรมฝนหลวง และกำรบ นเกษตร) - พ ธ กร เล นเกม แจกรำงว ล - น กร อง ใบเตย อำร สยำม - ศ ลป นดำรำช อง 8 - แชมป น กร อง ประกวดจำกรำยกำร เส ยงสวรรค พ ช ต ฝ น ช อง 8 โดย อสค.

20 ตารางผนวกท 2 บ ธออกร ำนกำรจ ดก จกรรมเฉล มพระเก ยรต พระบำทสมเด จพระเจ ำอย ห วเน องในโอกำส มหำมงคลเฉล มพระชนมพรรษำ 5 ธ นวำคม 2557 หน วยงาน จ านวนบ ธ รายละเอ ยด 1. กรมกำรข ำว 3 - นำม นข ำว - เคร องสำอำงจำกข ำว - ข ำว Gi ข ำวกล อง ข ำวเหน ยว 2. กรมประมง 3 - จำหน ำยส นค ำแปรร ปประเภทเคร องอ ปโภค บร โภค อำท กำร แปรร ปสม นไพร และกำรแปรร ปผล ตภ ณฑ ประมง กำรแปรร ป ผลไม ข ำว กำรแปรร ปเห ด (ร ำนกล มแม บ ำนเกษตรกรค งกระเบน) - น องหยก มะม วง นำปลำหวำน กะป - อำหำรใต ปท มธำน 3. กรมปศ ส ตว 5 - ไข ไก CP - เน อส กรปลอดสำรพ ษ - ผล ตภ ณฑ กรมปศ ส ตว ได แก ไส กรอก ล กช น แฮม ฯลฯ - ผล ตภ ณฑ จำกแพะ ประเภทเคร องสำอำง ได แก สบ โลช น คร ม อำบนำ ฯลฯ - เบเกอร ร จำกแพะ ประเภทเบเกอร ขนมป ง คร วซอง ค กก โย เก ร ต ฯลฯ ชมรมผ เล ยงแพะแกะ กทม. 4. กรมว ชำกำรเกษตร 2 - ไม ดอกไม ประด บกล วยไม นครปฐม 5. กรมส งเสร ม สหกรณ 20 - พรกำนต ข ำวกล อง กทม. 6 - ผล ตภ ณฑ นม สหกรณ โคนม นครปฐม - ข ำวสำรช มน มสหกรณ แห งประเทศไทย กทม. - ผลไม สหกรณ บ ำนรำงส หมอก จำก ด รำชบ ร - เน อสำเร จร ปสหกรณ เคร อข ำยโคเน อ จำก ด นครปฐม - มะคำเดเม ยอบเกล อกล มแปรร ปผล ตผลทำงกำรเกษตรบ ำน บ อเหม องน อย เลย - ผ กปลอดสำรพ ษกล มเกษตรกรผ ปล กผ กทว ว ฒนำ กทม. 6. กรมหม อนไหม 4 - ผ ำไหม สระบ ร - ผล ตภ ณฑ แปรร ปจำกหม อนไหม กทม. - นำยำซ กผ ำไหมนนทบ ร - ร อยไหมพ นธ ฝ ำย กล มเกษตรกร กทม. 7. สำน กงำนกำร ปฏ ร ปท ด นเพ อ เกษตรกรรม 4 - กล มอ นทร ย สนำมช ยเขต ฉะเช งเทรำ - กล มว สำหก จช มชนว งนำเข ยว นครรำชส มำ - ว สำหก จช มชนเมล อนหม ใหญ อย ธยำ - ศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง นครปฐม

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557

สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 สร ปผลการดาเน นงานประจาเด อน พฤษภาคม 2557 จ ดทำโดย : งำนประชำส มพ นธ เทศบำลตำบลหนองหล ม ต ดตำมเพ มเต มได ท : www.nonglom.org www.facebook.com/nonglomnayoo ตรวจสอบภำยใน ว นท 22 พฤษภำคม 2557 โครงกำรให ควำมร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555

แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจำป งบประมำณ 2555 แผนปฏ บ ต การ สถาบ นภาษา ศ ลปะและ ประจาป 2555 ประเด นย ทธศาสตร 1. พ ฒนาสถาบ นให เป นแหล งเร ยนร ด านภาษา เป าประสงค 1. แหล

More information

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร

การใช OpenOffice ทำานามบ ตร การใช OpenOffice ทำานามบ ตร สำำหร บหลำยๆ ท ำนท มองหำโปรแกรมทำำนำมบ ตรส กโปรแกรม โปรแกรมฟร ๆ ด ก มอ ย ในโลก อย ำงเช น โปรแกรม OpenOffice ท หลำยๆ คนใช ประจำำอย ก สำมำรถใช ทำำ นำมบ ตรได ในบทควำมน จะแนะนำ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla

ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla ค ม อการใช งานโปรแกรม FileZilla FileZilla เป นโปรแกรมประเภท FTP Client ท ใช สำหร บกำรส งไฟล หร อร บไฟล ระหว ำงเคร อง คอมพ วเตอร ของเรำซ งเร ยกว ำ Client ก บคอมพ วเตอร แม ข ำยซ งเร ยกว ำ Hosting หร อจะพ

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม

ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม ข นตอนปฏ บ ต งานนาเข าเพ อส งออกไปEU โดย นายบ ณฑ ต ก ลละวณ ชย ห วหน าด านตรวจส ตว น าท าอากาศยานส วรรณภ ม ข นตอนการนาเข าส นค าส ตว น าแบบเทกอง 1.ผ น ำเข ำส ตว น ำ 2.ย นขอใบอน ญำตน ำเข ำส ตว น ำผ ำน ระบบ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document)

ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) ระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส (e-document) จ ดทำโดย นำงสำวจ ฑำร ตน โถช ย เจ ำหน ำท บร หำรงำนท วไป ส ำน กงำนคณบด คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย คณะว ทยำศำสตร และเทคโนโลย สถำบ นเทคโนโลย ปท มว น 2558 ค ม อการใช งานระบบสารบรรณอ

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ

ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ ค ม อการใช งาน ระบบร บ - ส งหน งส อราชการ (e-office) ส วนการใช งานของ กศน.อาเภอ กล มย ทธศาสตร และการพ ฒนา สาน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย จ งหว ดนครศร ธรรมราช จ ดทำโดย น.ส.ญำณ ศชำ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส

ค ม อการใช งานระบบ E-Office ระบบสาน กงานอ เล คทรอน คส สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำลำปำง เขต 1 #########หน ำ 1########## 1.การเข าใช งานระบบ 1.1). ไปท เว บไซต หล ก สพป.ลำปำง เขต 1 http://www.lpg1.obec.go.th เล อก e-office หร อเข ำทำงตรงได ท http://202.143.173.94/eoffice/

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง

ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง ค ม อการใช งาน โปรแกรมคานวณปร มาณคาร บอนท ลดลงได จากโครงการ ก จกรรมของเทศบาลนาร อง โครงการเทศบาลไทยม งส เม องคาร บอนต าเพ อเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ๘๔ พรรษา บทท 1 เก ยวก บโปรแกรม โปรแกรมคำนวณปร

More information

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual)

การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) การบร หารจ ดการระบบของผ ด แลระบบ (Administrator Manual) ผ ด แลระบบ (Administrator) ของระบบส ำน กงำนอ เล กทรอน กส (e-office) ม หน ำท ควบค ม ด แลระบบงำน ท เก ยวก บผ ใช งำนระบบงำน กำรจ ดกำรเมน และกำรก ำหนดส

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน

โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน 1 โปรแกรมบร หารงานบ ญช เจ าหน การเร ยกใช โปรแกรม กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมผ ใช งำนจะต องเป ดโปรแกรมเบรำเซอร และพ มพ URL : http://hr. udoncity.go.th จะปรำกฏหน ำจอด งร ป ร ปท 1 กำรเร ยกใช งำนโปรแกรมบร หำรงำนบ

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น

(สำเนำ) ประเภทท น ค ณสมบ ต เฉพาะทางการศ กษาของผ ม ส ทธ สม คร 3. ท นน กเร ยนด เด น 1. กำล งศ กษำอย ในช นม ธยมศ กษำป ท 6 หร อสำเร จกำรศ กษำช น (สำเนำ) ประกาศมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร เร อง โครงการร บสม ครน กเร ยนท นการศ กษา เพ อเข าศ กษาในว ทยาล ยอ สลามศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ประจาป การศ กษา 557 ด วยว ทยำล ยอ สลำมศ กษำ มหำว ทยำล ยสงขลำนคร

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การใช งาน MS Power Point 2013

การใช งาน MS Power Point 2013 การใช งาน MS Power Point 2013 หล กส ตรเตร ยมความพร อมท กษะด านคอมพ วเตอร เพ อเล อนระด บ/เปล ยนตาแหน ง/ปร บว ฒ การศ กษา อ งคณา ป ญญา สำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย มหำว ทยำล ยอ บลรำชธำน (1) สารบ ญ 1) การสร

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร

คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร คำช แจง เคร องม อว ดและประเม นควำมสำมำรถและท กษะ ตำมจ ดเน นกำรพ ฒนำค ณภำพผ เร ยน กำรใช เทคโนโลย เพ อกำรเร ยนร ช นม ธยมศ กษำป ท ๑ สำน กว ชำกำรและมำตรฐำนกำรศ กษำ สำน กงำนคณะกรรมกำรกำรศ กษำข นพ นฐำน กระทรวงศ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย

ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย ค ม อ การดาวล โลดและอ พโลดข อม ล จ ดทำโดย นำยกมล พรหมสำขำ ณ สกลนคร ผ อำนวยกำรส วนว เครำะห ข อม ลเรดำร และดำวเท ยม สำน กพยำกรณ อำกำศ กรม คำนำ เอกสำรน จ ดทำข นเพ อเป นค ม อในกำรดำวล โลด (Download) ข อม ล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง

การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง การประช มประจาเด อน สถาบ นว จ ยและพ ฒนาพ นท ส ง คร งท 10/2557 ว นท 21 พฤศจ กายน 2557 ผ อ ำนวยกำรสถำบ นว จ ยและพ ฒนำพ นท ส ง วาระท 1 เร องท ประธานแจ งให ท ประช มทราบ 1. การจ ดลาด บความสาค ญของโครงการ/ก

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น.

บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. บทสร ปจากการจ ดก จกรรมการจ ดการความร เร อง การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน ว นท 7 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.30-12.00 น. สาน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน คำนำ ตำมท ส ำน กคอมพ วเตอร และเคร อข ำย

More information

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย

21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย รายงานผลการดาเน นงาน ประจาป 2555 [99] 21.โครงการเฉล มพระเก ยรต และเท ดท นสถาบ นกษ ตร ย 21.1 ก จกรรมจ ดงานเฉล มพระชนมพรรษาเน องในโอกาสพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ทรงเจร ญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา หล กการและเหต

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด

ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด ตารางการแข งข นท กษะทางว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน ป การศ กษา 2557 ศ นย ส งเสร มประส ทธ ภาพการศ กษาอ าเภอเม องร อยเอ ด สนามโรงเร ยนเม องร อยเอ ด กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย 7 อ านเอาเร อง (อ านในใจ)

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556

โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 โครงสร างรายว ชา (Course Syllabus) โรงเร ยนส นต ราษฎร ว ทยาล ย ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2556 1.รห สว ชา : ง 21104 2. ช อว ชา : โปรแกรมสำเร จร ปเพ องำนอำช พ 3. จานวนหน วยก ต : 0.5 4. ช อผ สอน : นำงสำวปำลญำ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล

ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล 1 ต วอย างมาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งานคร วเพ อป องก นการร วไหล ห วข อ: ข นตอนมาตรฐานการตรวจร บว ตถ ด บ ว ธ ปฏ บ ต 1. ห วหน าคร ว จะเช คสต อคว ตถ

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล

โดย ว ทยาล ยนว ตกรรมส งคม หล กการและเหต ผล การประช มว ชาการระด บชาต คร งท 3 ประจาป การศ กษา 2557 เร อง นว ตกรรมส งคมก บการปฏ ร ปประเทศไทย 360 องศา ว นพฤห สบด ท 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 16.30 น. ณ ห อง 15 201 ห องเธ ยเตอร อาคารม ลต ม เด ย มหาว

More information

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1)

คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) คำแนะนำ กำรย นแบบแสดงบ ญช รำยร บรำยจ ำยของโครงกำร (บช.1) สำน กบร หำรกำรเส ยภำษ ทำงอ เล กทรอน กส กรมสรรพำกร พฤศจ กำยน 2556 สำรบ ญ ความเป นมา... 1 แผนผ งข นตอน การย นแบบ บช.1.... 1 ข นตอนการย นแบบ บช.1...

More information

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน

บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน บทท 3 การบ นท กเอกสารส ารองเง น (สง.01) เอกสารส ารองเง น ค อ การสร างเอกสารเพ อจองเง นงบประมาณภายใต รห สแหล งของเง น ป ป จจ บ น ท ไม สามารถด าเน นการเบ กจ ายเง นได ท นภายในว นส นป งบประมาณ และหน วยงานย

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558)

User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 1 User Manual ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (เม อ 5 ส งหาคม พ.ศ. 2558) 2 ระบบบร หารงานสารบรรณอ เล กทรอน กส ระยะท 1 มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน (สาหร บผ ใช ระบบและห วหน างาน)

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information