กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข

Size: px
Start display at page:

Download "กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข"

Transcription

1 กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข

2 ISBN กองบรรณาธ การ นางอรวรรณ ดวงจ นทร นางสาวอมราก ล อ นโอชานนท พ มพ คร งท 1 กรกฎาคม 2552 จำนวน 250 เล ม พ มพ คร งท 2 ส งหาคม 2552 จำนวน 1,000 เล ม พ มพ คร งท 3 ก นยายน 2553 จำนวน 1,600 เล ม พ มพ คร งท 4 กรกฎาคม 2554 จำนวน 3,000 เล ม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย สำน กพ ฒนาส ขภาพจ ต กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ถนนต วานนท อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร โทรศ พท โทรสาร พ มพ ท บร ษ ท พรอสเพอร ส พล ส จำก ด

3 คำนำ พล งอ ด ฮ ด ส เป นพล งท ม อย ในต วคนท กคนอย แล วมากบ างน อยบ างไม เท าก นในแต ละคน ซ งสามารถด งมาใช ได เม อต องเผช ญก บป ญหาว กฤต หร อความยากลำบากท เข ามาในช ว ต เพ อช วยให คนๆ น นสามารถปร บต วและหาว ธ แก ไขป ญหาให ผ านพ นไปได โดยธรรมชาต พล งอ ด ฮ ด ส เป นพล งท ม การ เปล ยนแปลงได ตลอดเวลา บางช วงก จะม มาก บางช วงก จะม น อย ข นอย ก บการเร ยนร และการส งสม ประสบการณ ในสถานการณ ท ผ านเข ามาในช ว ต นอกจากน ย งเป นพล งท สามารถพ ฒนาให เพ มข นได ด วย ต วเองหร อเร ยนร จากผ อ น ด งน นถ าคนในช มชนส วนใหญ เป นคนท ม พล งอ ด ฮ ด ส ท เข มแข ง และพร อมท จะ รวมพล งเข ามาม ส วนร วมในการทำก จกรรมเพ อช มชนของตนเอง ก จะทำให ช มชนน นม ความเข มแข ง เก ดความไว เน อเช อใจก น เก อก ลก น สามารถด แลก นเองได ท งในการดำเน นช ว ตประจำว นและในยามท ต อง เผช ญก บภาวะว กฤตและก าวผ านพ นช วงน นไปได ด วยก น อ นจะส งผลทำให ช มชนน นเป นช มชนท ม ความส ข ต อไป ในสถานการณ ป จจ บ น ม ว กฤตต าง ๆ เก ดข นมากมาย ท งจากภาวะส ขภาพ ภาวะเศรษฐก จท ส งผล กระทบไปท วโลกรวมถ งประเทศไทยด วย หร อจากภาวะภ ยพ บ ต ต าง ๆ ท เก ดจากธรรมชาต และน ำม อมน ษย ซ งเป นส งท เราไม สามารถคาดการณ ล วงหน าได กรมส ขภาพจ ต จ งได พ ฒนาค ม อการจ ดก จกรรมการเสร ม สร างพล งอ ด ฮ ด ส ในช มชน ฉบ บปร บปร งเล มน ข น เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให คนในช มชนเห น ความสำค ญ เก ดการเสร มสร างและรวมพล งอ ด ฮ ด ส และใช ประโยชน จากพล งน สร างช มชนให เป นปราการ ท เข มแข ง เพ อร บม อจากสถานการณ ว กฤตต าง ๆ ท อาจเข ามากล บไปส ความเป นช มชนแห งความส ขด งเด ม นายแพทย ชาตร บานช น (อธ บด กรมส ขภาพจ ต) 3

4 4

5 สารบ ญ คำนำ 3 บทนำ 7 แผนการจ ดก จกรรมท 1 11 เร อง หลอมรวมใจเป นหน งเด ยว เพ อเป ดประต ช มชน ส พล งอ ด ฮ ด ส แผนการจ ดก จกรรมท 2 17 เร อง มาร จ กช มชนของเราก นเถอะ แผนการจ ดก จกรรมท 3 25 เร อง ร วมแรงร วมใจ จ บม อผ นำ หาท มร วมทำ สร างส ขให ช มชนของเรา แผนการจ ดก จกรรมท 4 33 เร อง สร างช มชน ให เก ดพล งอ ด ฮ ด ส บรรณาน กรม 43 รายนามคณะท ปร กษาและคณะผ เช ยวชาญในการจ ดพ มพ คร งท รายนามคณะผ จ ดทำกรอบเน อหาในการจ ดพ มพ คร งท รายนามคณะผ จ ดทำเน อหาในการจ ดพ มพ คร งท รายนามคณะท ปร กษาในการจ ดพ มพ คร งท 3 ฉบ บปร บปร ง 51 รายนามคณะผ จ ดทำเน อหาในการจ ดพ มพ คร งท 3 ฉบ บปร บปร ง 52 5

6 6

7 บทนำ ค ม อการจ ดก จกรรมการเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ในช มชนเล มน เป นฉบ บปร บปร ง ท ได พ ฒนา ข นมาสำหร บให บ คลากรสาธารณส ขในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำบล (รพ.สต.) เจ าหน าท องค การบร หารส วนตำบล (อบต.) และอาสาสม ครสาธารณส ขประจำหม บ าน (อสม.) หร อผ ท ม หน าท ในการพ ฒนาช มชน เป นผ ใช ซ งการจ ดก จกรรมตามค ม อฯ น จะเป นเคร องม อหน งในการรวมพล งคน ในช มชนให เห นความสำค ญของการร วมม อก นพ ฒนาช มชนของตนให เป นช มชนแห งความส ข นอกจากน ท สำค ญย งสามารถใช เป นเคร องม อหน งร วมก บการจ ดทำแผนงานส ขภาพตำบลได อ นเป นภารก จท สำค ญ ของภาค เคร อข ายท งบ คลากรสาธารณส ขในรพ.สต. เจ าหน าท องค การบร หารส วนตำบล ช มชน และ อาสาสม ครสาธารณส ขของท กตำบลและท กพ นท ค ม อฯฉบ บปร บปร งเล มน ได ผ านการทำตามกระบวนการว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ซ งต อยอด จากป งบประมาณท แล ว (2552) โดยม ข นตอนท ต อยอด ด งน 1. การตรวจสอบค ณภาพเน อหาของค ม อฯและเคร องม อจากผ เช ยวชาญ โดยได นำ ค ม อฯและเคร องม อท จะใช ประเม นประส ทธ ผลของค ม อฯ ให ผ เช ยวชาญตรวจสอบความเท ยง ความตรงของ เน อหา และได นำข อเสนอแนะของผ เช ยวชาญมาปร บเน อหาในค ม อฯและปร บเน อหาในเคร องม อ 2. การสนทนากล มเช งล ก (Focus Group) ม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นต อ ความเหมาะสมของค ม อฯ ในกล มต วอย างผ ใช ประกอบด วย อาสาสม ครสาธารณส ขประจำหม บ าน สมาช กอบต.แกนนำช มชน และแกนนำการพ ฒนาเคร อข ายของช มชนในจ งหว ดนครราชส มา จำนวน 30 คน โดยผ นำการสนทนาช แจงว ตถ ประสงค รายละเอ ยดของแต ละแผนการจ ดก จกรรมให สมาช กกล มฟ ง และเป ดโอกาสให สมาช กกล มได ศ กษารายละเอ ยดของค ม อฯด วยตนเอง เม อสมาช กกล มพร อมผ นำ การสนทนาจ งดำเน นการสนทนาเพ อสอบถามความค ดเห นต อความเหมาะสมในแต ละแผนการจ ด ก จกรรมในด านต างๆ ค อ เน อหา กระบวนการจ ดก จกรรมตามก จกรรมการเร ยนร ท กำหนดให ว ตถ ประสงค ระยะเวลา การเล อกใช การนำค ม อไปใช ประโยชน ร ปเล ม 3. การทดลองใช ค ม อฯ โดยนำค ม อฯไปทดลองใช ในการจ ดก จกรรมครบท กแผนการจ ดก จกรรม ตามค ม อฯให ช มชนหน งในจ งหว ดนครนายก ร วมก บการน เทศต ดตามเป นระยะๆ และการประเม นผล ในร ปแบบต างๆ เช น แบบประเม นพล งส ขภาพจ ต แบบประเม นความร ก อนและหล งการเข าร วมโครงการฯ การสนทนากล มเช งล ก การส มภาษณ เพ อด ความเปล ยนแปลงท เก ดข นตลอดป งบประมาณ 2553 หล งจากน นจ งได นำผลสร ปจากการทำกระบวนการว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย มาปร บปร ง กระบวนการจ ดก จกรรม เน อหา ระยะเวลาในการจ ดทำก จกรรม เพ อให ค ม อฯ ฉบ บปร บปร ง ม ประส ทธ ผลส งส ด ผ ใช สามารถนำไปใช ได จร งในพ นท ม ความร ส กไม ย งยากในการใช และเน อหา ม ความเหมาะสมต อบร บทและว ถ ช ว ตของคนในช มชน 7

8 ค ม อการจ ดก จกรรมการเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ในช มชน ฉบ บปร บปร ง ๐ ม ว ตถ ประสงค โดยรวม ค อเพ อใช เป นแนวทางในการจ ดก จกรรมให คนในช มชน ได เห น ความสำค ญของการสร างพล งและการรวมพล งเพ อนำไปส ความเป นช มชนท ม ความส ข โดยเฉพาะพล ง ท เร ยกว า พล งอ ด พล งฮ ด พล งส ให เก ดข นในช มชนเพราะพล งน จะเป นพล งท ช วยให คนในช มชน ก าวผ านป ญหาอ ปสรรค ความยากลำบากต างๆท เข ามาในช ว ตหร อในช มชนได และในขณะเด ยวก น จะเป นพล งท จะช วยให เก ดกำล งใจ ม ความม งม นท จะทำประโยชน ต อส วนรวม โดยด งให คนในช มชน ม ส วนร วมร บผ ดชอบเป นเจ าของโครงการฯ ในการทำก จกรรมต างๆ ในช มชนท กข นตอน ต งแต เร มค ด ว เคราะห ป ญหา วางแผนแก ไข กำหนดแผนงาน / โครงการฯ บทบาทหน าท ผ ร บผ ดชอบ ลงม อปฏ บ ต ประเม น ผลและปร บปร ง ส ดท ายคนในช มชนเก ดความภาคภ ม ใจท ตนเป นส วนหน งในการพ ฒนาช มชน สามารถแก ไข ป ญหาของช มชนได จากการรวมพล งก น ๐ ใช ระยะเวลาในการจ ดก จกรรมท งส น 1 ว นคร ง ซ งประกอบด วย แผนการจ ดก จกรรม 4 แผน ด งน ๐ แผนการจ ดก จกรรมท 1 เร อง หลอมรวมใจเป นหน งเด ยว เพ อเป ดประต ช มชน ส พล ง อ ด ฮ ด ส ม งเน น ให เห นความสำค ญของการทำงานร วมก นเพ อช มชน และ ม ความร ความเข าใจเร องพล งอ ด ฮ ด ส ๐ แผนการจ ดก จกรรมท 2 เร อง มาร จ กช มชนของเราก นเถอะ ม งเน น ให ร วมค ด ร วมค นหาป ญหาและความต องการท แท จร ง ของช มชน ๐ แผนการจ ดก จกรรมท 3 เร อง ร วมแรงร วมใจ จ บม อผ นำ หาท มร วมทำ สร างส ขให ช มชนของเรา ม งเน น การสร างจ ตสำน กในการม ความร บผ ดชอบต อป ญหาของ ช มชนต งแต ร วมวางแผน การกำหนดก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ การสร างพ นธส ญญา และเห นความแตกต างของผ ท ม พล งอ ด ฮ ด ส ต อการมองป ญหาไม เหม อนก น ๐ แผนการจ ดก จกรรมท 4 เร อง สร างช มชน ให เก ดพล งอ ด ฮ ด ส ม งเน น แนวทางการเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ในระด บบ คคล และ ระด บช มชน ๐ ผ ใช ค ม อ หร อเน อหาในแผนการจ ดก จกรรมแต ละแผน เร ยกว า ว ทยากรกระบวนการ ค อ บ คลากรสาธารณส ขในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำบล เจ าหน าท องค การบร หารส วนตำบล แกนนำ ช มชน อาสาสม ครสาธารณส ขประจำหม บ าน หร อผ ท ร บผ ดชอบงานพ ฒนาช มชน 8

9 ๐ กำหนดการจ ดก จกรรมในช มชนตามตารางกำหนดการ ด งน หมายเหต พ กร บประทานอาหารว างสามารถพ จารณาตามความเหมาะสม ๐ การเล อกใช แผนการจ ดก จกรรม ผ ใช ค ม อ หร อ ว ทยากรกระบวนการ สามารถใช ค ม อได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ใช เต มร ปแบบครบท กแผนการจ ดก จกรรม ในกรณ ท ช มชนใดย งไม เคยได ม การว เคราะห ป ญหาและความต องการของคนในช มชนอย างช ดเจน หร อย งไม ได ป ญหาของช มชนท เป นป จจ บ น ควร จ ดก จกรรมให ครบตามค ม อท ง 4 แผนการจ ดก จกรรม สำหร บช วงระยะเวลาในการจ ดก จกรรมแต ละแผน สามารถปร บได ตามความเหมาะสม และความพร อมของคนในช มชน 2. เล อกใช เฉพาะแผนการจ ดก จกรรมท 1 และ แผนการจ ดก จกรรมท 4 ในกรณ ท ช มชนใดม การว เคราะห ป ญหาและความต องการของช มชนอย แล วและร ว าน าจะทำแผนงานโครงการใดท จะตอบสนอง ต อความต องการและป ญหาน นได ก สามารถเล อกใช เฉพาะแผนการจ ดก จกรรมท 1 เร อง หลอมรวมใจ เป นหน งเด ยว เพ อเป ดประต ช มชน ส พล งอ ด ฮ ด ส และแผนการจ ดก จกรรมท 4 เร อง สร างช มชน ให เก ด พล งอ ด ฮ ด ส เพ ยงแค 2 แผนเพ อเป นเคร องม อในการเสร มสร างให ช มชนม การสร างพล งและรวมพล งก นได หมายเหต ถ าช มชนท ร ป ญหาความต องการอย แล ว แต ม ความพร อมและต องการท จะตรวจสอบ ความต องการของคนในช มชนอ กคร งเพ อให ได ประโยชน ของช มชนส งส ด ผ ใช ค ม อสามารถทำก จกรรม ครบท กแผนการจ ดก จกรรมได ช ดส อการสน บสน นการเร ยนร เร องพล งอ ด ฮ ด ส ในช มชน นอกจากค ม อการจ ดก จกรรมการเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ในช มชนฉบ บปร บปร งแล ว กรมส ขภาพจ ต ได พ ฒนาส อความร ในร ปแบบต าง ๆ เพ อสน บสน นให ช มชนได เร ยนร ด วยต วเอง และเข าถ งความร เก ยวก บ พล งอ ด ฮ ด ส ให เข าใจมากข น ท งน สามารถนำส อด งกล าวมาใช ประกอบการจ ดก จกรรมในช มชน ใช รณรงค ให ความร ใช เป นเอกสารประกอบการเย ยมบ าน ใช เผยแพร ผ านหอกระจายข าว สถาน ว ทย ช มชน ใช ให ความร ส นๆในเวท ประชาคม หร อในการประช มในชมรม/กล มต าง ๆ ในช มชน ใช เผยแพร ในห องสม ดประชาชน ศ นย สาธารณส ขม ลฐานประจำหม บ าน (ศสมช.) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำบล ว ด โรงเร ยน ช ดส อ ประกอบด วย ๐ ช ดน ทรรศการ เร อง พล งส ขภาพจ ต พล งช ว ต พ ช ตป ญหา ๐ แผ นพ บ ๐ ซ ด บทความผ านหอกระจายข าว สถาน ว ทย ช มชน 9

10 10

11 แผนการจ ดก จกรรมท 1 เร อง หลอมรวมใจเป นหน งเด ยว เพ อเป ดประต ช มชน ส พล งอ ด ฮ ด ส (เวลา 1.00 ช วโมง ) ว ตถ ประสงค ๐ เพ อสร างท ศนคต ในการทำงานร วมก น ๐ เพ อให ม ความร ความเข าใจเร องพล งอ ด ฮ ด ส อ ปกรณ ๐ ว ซ ด ภาพเหต การณ ว กฤตในช มชน หร อร ปภาพเหต การณ ว กฤตต างๆ เช น น ำท วม ฯลฯ สาระสำค ญ ช มชนใดก ตามท ม กล มคนม พล งอ ด ฮ ด ส อย างเข มแข ง ค อ ม การรวมต ว เก อก ลก นในช มชนและม ความไว เน อเช อใจก น ก จะช วยให ช มชนน นสามารถปร บต วและรวมพล งก นแก ไขป ญหาท เก ดข นได จะช วยให ช มชนผ านพ นว กฤต เก ดความร กใคร ปรองดอง และนำมาซ งความส ขในช มชนได อย างย งย น ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 1. ว ทยากรกระบวนการทำก จกรรมกล มส มพ นธ เส อก นว วตามใบก จกรรม หมายเหต ว ทยากรกระบวนการสามารถว เคราะห และปร บก จกรรมตามความเหมาะสมก บว ย เพศ ส ขภาพของสมาช กกล มและว ฒนธรรมของ ท องถ นได แต ต องเป นก จกรรมท สามารถเช อมโยง ก บใบความร 1 2. ว ทยากรกระบวนการสร ปตามใบความร 1 3. ว ทยากรกระบวนการเกร นนำว าพล ง อ ด ฮ ด ส เป นพล งท ม ความสำค ญต อช มชน เน องจากว า เป นพล งท จะทำให ช มชนสามารถผ านพ นป ญหา - ใบก จกรรม - ใบความร 1 11

12 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา ว กฤตได เพราะพล งน จะช วยให คนในช มชนม พล งใจท เข มแข ง พยายามท จะหาทางแก ไข ป ญหาท เก ดข น แทนท จะหน ป ญหา ซ งพล งน จะ สามารถถ ายทอด ให คนอ นในช มชนได เร ยนร และเล ยนแบบ แต พล ง อ ด ฮ ด ส เป นพล งท ไม คงท ต องอาศ ยการสะสม อย างต อเน อง โดยเร ม จากการช วยเหล อก น ระหว างคนในช มชนก อน จนก อให เก ดความผ กพ น และส มพ นธภาพท แน นเหน ยว จ งจะเป นรากฐานท จะผ กใจคนใน ช มชนให มาร วมแรงร วมใจก นเม อช มชนต องการ 4. ว ทยากรกระบวนการเป ดว ซ ด ภาพหร อให ด ภาพ เหต การณ ว กฤตในช มชนให สมาช กด พร อม ส มถาม ความค ดเห นว า - ได เร ยนร อะไรบ างจากการชมว ซ ด หร อ ด ภาพ - ม ความร ส กอย างไร - ช มชนของท านเคยประสบเหต การณ ว กฤตหร อไม - ม ว ธ การจ ดการก บเหต การณ ว กฤตน น อย างไร 5. ว ทยากรกระบวนการสร ปตามใบความร 2 - ว ซ ด ภาพเหต การณ ว กฤตในช มชน - ร ปภาพเหต การณ ว กฤตต างๆ เช น น ำท วม - ใบความร 2 12

13 ใบก จกรรม เส อก นว ว คำช แจง : 1. แบ งสมาช กเป นกล มย อยกล มละ คน ให จ บม อเป นวงกลมเพ อเป นร วคอยก น ไม ให เส อเข ามาก นว วในร วได 2. แต ละกล มขออาสาสม ครสมาช ก 2-3 คน สวมบทบาทเป นเส อซ งอย นอกวงกลม เพ อคอยหาว ธ การท จะเข าไปจ บว วในร วหร อคอกได 3. แต ละกล มขออาสาสม ครสมาช ก 2-3 คน สวมบทบาทเป นว วอย ในวงกลม โดยสามารถ ออกมาข างนอกร วหร อคอกได 4. ว ทยากรกระบวนการให คนท เป นว วออกไปข างนอก และบอกคนท เป นร วว า ก จกรรมน จะเล น 2 รอบ โดย ๐ รอบท 1 ให สมาช กจ บม อเป นร วอย างเข มแข ง พยายามอย าให เส อเข ามาก นว วในร วได ๐ รอบท 2 ให สมาช กจ บม อก นอย างหลวมๆ หร อปล อยม อท จ บก น เพ อให เส อสามารถเข ามาก นว ว 5. ว ทยากรกระบวนการส มถามสมาช กท สวมบทบาทเป น ว ว เส อและร ว ว าได เร ยนร อะไรบ าง จากการทำก จกรรม 6. ว ทยากรกระบวนการสร ปตามใบความร 1 13

14 ใบความร 1 แนวทางสร ปสำหร บว ทยากรกระบวนการ ก จกรรมเส อก นว ว เปร ยบเสม อนการใช พล ง อ ด ฮ ด ส เพ อแก ป ญหาว กฤตในช มชน เส อเปร ยบ เสม อนเหต การณ ว กฤตท เก ดข นในช มชน ว วค อคนท ประสบภาวะว กฤตในช มชน และคอกว วหร อร วค อพล ง ช มชน หากช มชนม ความเข มแข ง ม พล งอ ด ฮ ด ส ร วมก นปกป องไม ให เส อเข ามาก นว ว น นหมายถ งเม อคน ในช มชนประสบป ญหาว กฤต แล วคนในช มชนช วยก นประค บประคองเพ อให คนท อย ในภาวะว กฤตสามารถ ผ านพ นจากภาวะว กฤตต าง ๆ ได และล กข นมาย นหย ดต อส ก บอ ปสรรค การช วยเหล อก นแบบน จะทำให คนในช มชนร ส กผ กพ นก น ไว เน อเช อใจก น พร อมท จะเก อก ลก น ไม ว าจะม ว กฤตใด ๆ เข ามาในช มชน แต ถ า ร วไม เข มแข ง ค อต างคนต างอย ปล อยให เส อเข ามาก นว ว น นหมายถ งว วหร อคนท ม ป ญหาต องต อส ก บ ป ญหาอย างโดดเด ยว จะทำให เขาขาดความผ กพ นก บคนในช มชน และเก ดการเร ยนร ท จะเอาต วรอด เม อม ป ญหาเก ดข น โดยไม ค ดถ งความเด อดร อนของช มชน ด งน นการรวมพล งก นช วยเหล อก นโดยไม น งด ดายเม อสมาช กในช มชนม ป ญหา จะทำให คนในช มชน เร ยนร ท จะเห นความสำค ญของส วนรวม และร วมช วยเหล อเม อเก ดป ญหาในช มชน คนในช มชนก จะ พร อมใจก นร วมแก ป ญหา ทำให ช มชนสามารถร บม อก บสถานการณ ว กฤตได ช มชนน ก จะเป นช มชนท ม พล ง อ ด ฮ ด ส 14

15 ใบความร 2 แนวทางสร ปสำหร บว ทยากรกระบวนการ อ ด ฮ ด ส เป นพล งส ขภาพจ ตท ม อย ในต วคนท กคนในช มชน มากบ างน อยบ างไม เท าก น เป นพล งท ม ความสำค ญท จะช วยให คนในช มชนต อส เอาชนะป ญหาว กฤตต าง ๆ ไปได ด งน นบางขณะคนๆหน งอาจม พล งอ ด ฮ ด ส อย ในต วมากแต เม อเผช ญก บป ญหาพล งท ม อย อาจลดน อยลง แต สามารถเสร มสร างให เพ มข น มาอ กได พล งอ ด ฮ ด ส จ งเป นพล งท ไม คงท ข นอย ก บคนจะร จ กฝ กฝนเสร มสร างให ม พล งคงอย ต อไป พล งอ ด พล งฮ ด พล งส ค ออะไร 1. พล งอ ด ค อ ม ความอดทนต อแรงกดด น ม ว ธ การท จะด แลจ ตใจให ทนอย ได สามารถจ ดการก บ อารมณ ความร ส ก ความท กข ของต วเองได ในสถานการณ ท กดด น 2. พล งฮ ด ค อ ม กำล งใจม แรงใจ ท จะดำเน นช ว ตต อไปภายใต สถานการณ ท กดด นซ งกำล งใจน อาจมาจากการสร างกำล งใจด วยตนเองหร อได ร บกำล งใจจากคนรอบข างก ได 3. พล งส ค อ การต อส เอาชนะอ ปสรรค ด วยความม นใจและพร อมท จะเอาชนะป ญหาอ ปสรรคท เก ด จากสถานการณ ว กฤต ซ งความม นใจน เก ดจากการตระหน กในความสามารถหร อท กษะของตนเอง ค ดว า ฉ นทำได ฉ นแก ป ญหาน ได และม ท กษะในการแสวงหาความร และเข าถ งแหล งให ความช วยเหล อหร อขอร บ คำปร กษา หากช มชนใดก ตามม พล งอ ด ฮ ด ส มาก ค อ ม การรวมต วก นของคนในช มชนท เข มแข ง ม ความไว เน อ เช อใจก น เก อก ลก น ช วยเหล อก น จะทำให ช มชนน นสามารถปร บต ว และแก ไขป ญหาว กฤตท เก ดข นได และ กล บค นส การดำเน นช ว ตตามปกต ของช มชนได 15

16 16

17 แผนการจ ดก จกรรมท 2 เร อง มาร จ กช มชนของเราก นเถอะ (เวลา 1.30 ช วโมง ) ว ตถ ประสงค 1. เพ อจ งใจให ช มชนร วมก นประเม นป ญหาและความต องการของช มชน 2. เพ อฝ กช มชนให ร วมค ด และม ว ธ การทำงานร วมก น อ ปกรณ ๐ เตร ยมผ อาว โส 1 คนให มาเล าเร อง ย อนรอยอด ตของช มชน โดยใช เวลาเล า 10 นาท หร อหา ภาพ หร อว ซ ด ท ส อถ งเร องราวในอด ตของช มชน ๐ บ ตรคำ/กระดาษ A 4 ๐ กระดาษปอนด ๐ ปากกาเคม / ปากกา / ด นสอ สาระสำค ญ การให ช มชนร วมก นสำรวจสภาพป ญหา ความต องการของช มชน จะช วยให สมาช กมองเห นภาพรวม ของสถานการณ สภาพป ญหา และความต องการของช มชนอย างแท จร ง ซ งป ญหาความต องการและผลกระ ทบท เก ดข นไม ได เป นเร องเฉพาะของผ ใดผ หน ง แต ม ผลกระทบต อช มชน เป นส งท ท กคนในช มชนควรร วมก น ร บผ ดชอบ และร วมม อก นแก ไข การท จะให สมาช กมาร วมค ด ร วมม อก นแก ไขต องม ว ธ การสร างบรรยากาศให เก ดการพ ดค ย แลกเปล ยนความค ดเห น ทำงานร วมก นด วยความราบร นและแต ละคนได ใช ศ กยภาพของตนอย างเต มท เช น การให เก ยรต ก น การร บฟ งความค ดเห นผ อ น การร จ กประน ประนอม การม ผ นำท สามารถกระต นและ สร างแรงจ งใจให สมาช กเก ดการม ส วนร วม ฯลฯ ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 1. ว ทยากรกระบวนการเช ญผ อาว โสในช มชนมาเล า ย อนเร องราวในอด ตของช มชนให สมาช กฟ งหร อ อาจนำเสนอภาพย อนรอยอด ตของช มชนนำมา เสนอแทน - ผ อาว โสในช มชนเล า ย อนรอยอด ตของช มชน หร อใช ภาพหร อเป ดว ซ ด ของช มชนโดยใช เวลา ประมาณ 10 นาท 17

18 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 2. ว ทยากรกระบวนการแบ งสมาช กเป นกล มย อย กล มละ 7-8 คน แจกกระดาษหร อบ ตรคำ ให สมาช กแต ละคนตอบคำถามตามใบก จกรรม 1.1 หมายเหต ถ าช มชนใดท ม ความละเอ ยดอ อน เช น ม ความข ดแย ง หร อความค ดเห นไม ตรงก นในเร อง ต างๆอย แล ว ให นำประเด นเร องความส ขของ ช มชนมาพ ดค ยแทน ด งน - จะร วมก นพ ฒนาช มชนในป จจ บ นให ม ความส ขได อย างไร หร อจะร วมก นทำช ว ตความเป นอย ของ คนในช มชนให ม ความส ขได อย างไรตามใบ ก จกรรม ให ต วแทนแต ละกล มออกมานำเสนอ 4. ว ทยากรกระบวนการสร ปหร อให อาสาสม ครมา สร ปจากท แต ละกล มได นำเสนอออกมาเป น ภาพรวมของช มชนโดยเข ยนลงในกระดาษปอนด และให สมาช กท กคนร วมก นเล อกประเด นท สำค ญ และม ผลกระทบต อความส ขของคนใน ช มชนมากท ส ด 3 ป ญหา โดยให สมาช กยกม อลง คะแนนเล อกคนละ 3 ประเด น และจ ดอ นด บ ประเด นท ได คะแนนเป นอ นด บท 1-3 ตาม ใบก จกรรม2.1 หมายเหต ในกรณ ท เล อกทำใบก จกรรม 1.2ใน ข อ 2 ให ว ทยากรกระบวนการสร ปหร อให อาสา สม ครมาสร ปประเด นท ช มชนต องการพ ฒนาออก มาเป นภาพรวม หล งจากน นให สมาช กร วมก น พ จารณาประเด นพ ฒนาท สำค ญท จะทำให ช มชน ม ความส ขและเป นความต องการของคนส วน ใหญ ท อยากให เป นเช นน นมา 3 ประเด น โดยให สมาช กยกม อลงคะแนนเล อกคนละ 3 ประเด น และจ ดอ นด บประเด นท ได คะแนนเป นอ นด บท 1-3 ตามใบก จกรรม ใบก จกรรม 1 (ใบก จกรรม 1.1 ) - บ ตรคำ/กระดาษ A4 - ปากกา/ด นสอ - กระดาษปอนด - ปากกาเคม - ใบก จกรรม ใบก จกรรม 2 (ใบก จกรรม 2.1) - กระดาษปอนด - (ใบก จกรรม 2.2) - กระดาษปอนด

19 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 5. ว ทยากรกระบวนการให สมาช กสร ปบทเร ยนท ได จากการทำก จกรรมตามข อ2 และก จกรรม ตาม ข อ4 ในประเด น - แต ละกล มม ว ธ การทำงานอย างไร - ระหว างการทำก จกรรมตามข อ2 และ ตามข อ4 ม ป จจ ยอะไรบ างท ส งเสร ม ให สมาช กอยากม ส วนร วมในการทำ ก จกรรมร วมก น 6. ว ทยากรกระบวนการส มถามและสร ปเพ มเต ม ตามใบความร - ใบความร 19

20 บ ตรคำ ใบก จกรรม 1 คำช แจง ให เล อกใช ใบก จกรรม 1.1 หร อ 1.2 ตามความเหมาะสมของสมาช กกล ม ใบก จกรรม 1.1 คำช แจง 1. ขอให สมาช กแต ละคนวาดภาพหร อเข ยนเล าประสบการณ ในกระดาษ A4 หร อเข ยนในบ ตรคำ เก ยวก บสภาพป ญหาท พบในช มชนของเราในป จจ บ นน 2. หล งจากน นขอให สมาช กแต ละคนวาดภาพหร อเข ยนในกระดาษ A4 หร อเข ยนในบ ตรคำถ งความ ม งหว งหร อเล าเร องว าอยากเห นช มชนของเราในอนาคตม ความส ขอย างไรตามความค ดของท านเอง 3. สมาช กแต ละคนนำเสนอผลงานท เป นความค ดของตนเองสร ปให สมาช กในกล มตนเองฟ ง 4. ให สมาช กช วยก นสร ปประเด นป ญหาท พบในป จจ บ นและความต องการของช มชน (ภาพช มชน ในฝ น) จากผลงานของสมาช กท กคนในกล ม ให เป นความค ดเห นภาพรวมของท งกล ม 5. แต ละกล มส งต วแทนออกมานำเสนอในกล มใหญ สภาพป ญหาท พบในช มชนของเราในป จจ บ น ภาพช มชนในฝ นท ม ความส ขของฉ น

21 บ ตรคำ ใบก จกรรม 1.2 คำช แจง : 1. ให สมาช กแต ละคนวาดภาพหร อเข ยนเล าความค ดเห นท อาจได จากประสบการณ หร อจากความ ค ดของตนเอง (ไม ม ถ กไม ม ผ ด) ลงในกระดาษ A4 หร อเข ยนในบ ตรคำ ว า ๐ จะร วมก นพ ฒนาช มชนในป จจ บ นให ม ความส ขได อย างไร หร อจะร วมก นทำช ว ตความ เป นอย ของคนในช มชนให ม ความส ขได อย างไร 2. ให สมาช กแต ละคนนำเสนอผลงานท เป นความค ดของตนเองสร ปให สมาช กในกล มตนเองฟ ง 3. หล งจากน นให สมาช กช วยก นสร ปความค ดเห นของสมาช กท กคนในกล ม ให เป นความค ดเห น ภาพรวมของท งกล ม 4. ให แต ละกล มส งต วแทนออกมานำเสนอในกล มใหญ จะร วมก นพ ฒนาช มชนในป จจ บ นให ม ความส ขได อย างไร หร อ จะร วมก นทำช ว ต ความเป นอย ของคนในช มชนให ม ความส ขได อย างไร

22 ใบก จกรรม 2 คำช แจง ให เล อกใช ใบก จกรรม 2.1 หร อ 2.2 ใบก จกรรม 2.1 คำช แจง ให สมาช กร วมก นเล อกประเด นป ญหาท สำค ญและม ผลกระทบต อความส ขของคนในช มชน มากท ส ด อย างน อย 3 ป ญหา ป ญหาท 1 ค อ... ป ญหาท 2 ค อ... ป ญหาท 3 ค อ... ใบก จกรรม 2.2 คำช แจง ให สมาช กร วมก นเล อกประเด นพ ฒนาท สมาช กส วนใหญ เห นว าสำค ญ หร อเป นความต องการ ของสมาช กส วนใหญ ท อยากพ ฒนาช มชนให ช มชนเป นช มชนท ม ความส ข อย างน อย 3 ประเด น ควรพ ฒนาเร องท 1 ค อ... ควรพ ฒนาเร องท 2 ค อ... ควรพ ฒนาเร องท 3 ค อ... 22

23 ใบความร ป จจ ยท ส งเสร มให สมาช กอยากม ส วนร วมในการทำก จกรรมร วมก น 1. การม เป าหมายเด ยวก น จะทำให สมาช กร ว าต องทำอะไร สามารถทำงานไปในท ศทางเด ยวก น จะทำให เก ดการรวมพล งความค ด เช น ต องการให ช มชนม ความส ข ต องการค นหาป ญหาท แท จร งของช มชน 2. ร บฟ งความค ดเห นผ อ น แสดงให เห นถ งการยอมร บและให เก ยรต ซ งก นและก น ทำให สมาช ก กล าแสดงความค ดเห น 3. ท กความค ดเห นม ค ณค า ขณะร วมก นทำก จกรรมสมาช กกล มให ท กคนม โอกาสได แสดง ความค ดเห น โดยท กคนย นด ร บฟ ง เพ อเป นการแสดงให เห นว าท กคนในช มชนม ความสำค ญและเท าเท ยมก น 4. ประน ประนอม ในบางเร องสมาช กกล มอาจม ความค ดเห นท ไม ตรงก นซ งถ อว าเป นเร องธรรมดา แต ถ าได ม การห นหน ามาปร กษาก น ค อยๆค ดหาข อตกลงท ท กคนยอมร บได ไม ม งแต โต เถ ยงเพ อเอาชนะก น จะทำให ท กคนทำงานได อย างราบร น และทำให เก ดบรรยากาศสบาย ๆ ไม ต งเคร ยด และอ ดอ ด 5. สมาช กท ม ภาวะผ นำในกล ม ค อ การท สมาช กในกล มม การแสดงออกถ งภาวะความเป นผ นำท เอ อต อการจ งใจให สมาช กคนอ นๆให ความร วมม อร วมก นทำก จกรรม ภาวะผ นำด งกล าว เช นม ความ ประน ประนอม ยอมร บฟ งความค ดเห นผ อ น ใจกว าง ม ไหวพร บในการแก ป ญหา ม จ ตอาสา เป นต น ถ าในกล ม ม ผ นำล กษณะน จะช วยแก ไขสถานการณ เฉพาะหน าท เก ดข นในกล มได เช น ภาวะท ไม ม ใครต ดส นใจได จะออก มาทำหน าท เป นผ ช วยในการต ดส นใจ หร อเป นคนช วยกระต นสร างแรงจ งใจให สมาช กอยากม ส วนร วม กรณ เก ดความข ดแย งก จะเข ามาช วยไกล เกล ย ซ งกล มท ม สมาช กท ม ภาวะผ นำข างต น จะช วยให การทำงานสำเร จ ได อย างรวดเร ว 23

24 24

25 แผนการจ ดก จกรรมท 3 เร อง ร วมแรงร วมใจ จ บม อผ นำ หาท มร วมทำ สร างส ขให ช มชนของเรา (เวลา 2.30 ช วโมง) ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างแรงจ งใจให เก ดจ ตสำน กในการสร างความร บผ ดชอบต อช มชน 2. เพ อให ช มชนม ส วนร วมในการหาก จกรรมสร างส ขในช มชน และสร างท มผ ร บผ ดชอบ 3. เพ อให เก ดความต อเน องในการสร างส ขให ช มชน อ ปกรณ กระดาษปอนด สก อตเทป ป ายบอกระด บความร ส ก 4 ระด บ ปากกาเคม สาระสำค ญ การท จะให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการทำก จกรรมด ๆ เพ อช มชน ต องม การร วมค ดร วมค นหา ร วมวางแผน ร วมกำหนดเป าหมาย ก จกรรม และท มผ ร บผ ดชอบ เพ อทำให เก ดความร ส กเป นเจ าของ อ นนำ ไปส การม ความร บผ ดชอบร วมก น การทำก จกรรมร วมก นอย างต อเน อง การท จะให ช มชนม พล งอ ด ฮ ด ส เพ อใช ในการสร างช มชนให เข มแข งและม ความส ข จำเป นต องให ช มชนม ท กษะรวมพล งเพ อช วยก นมองป ญหาหร อว กฤตท เก ดข นในทางบวก สามารถเก อก ลก นเพ อให เก ด การปร บต วและสร างกำล งใจท จะต อส ก บป ญหาได ตลอดจนร วมค ดหาแนวทางในการแก ป ญหาท หลากหลาย อย างสร างสรรค ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 1. ว ทยากรกระบวนการทบทวนประเด นป ญหา ว กฤตและความต องการหร อประเด นเร องท อยากพ ฒนาท ผ านการค ดเล อกจากช มชนมา แล ว(ในแผนการจ ดก จกรรมท 2) จำนวน 3 ประเด น และนำมาต ดบอร ด 2. ว ทยากรกระบวนการนำป ายบอกระด บความ ร ส ก 4 ระด บ ไปต ดตามม มต าง ๆ จากน น หย บยกต วอย างประเด นป ญหาว กฤตและ - บอร ดท เข ยนประเด นท สมาช กเล อกไว 3 ประเด น ( จากแผนการจ ดก จกรรมท 2 ) - ป ายบอกระด บความร ส ก 4 ระด บ 25

26 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา ความต องการ หร อประเด นท อยากพ ฒนา อ นด บ 1 ข นมา และให สมาช กแต ละคนประเม นว า ม ความ ร ส กร นแรงมากน อยอย างไรต อป ญหาว กฤต หร อต อประเด นท อยากพ ฒนาว าถ าไม ได ร บการ พ ฒนาจะส งผลกระทบต อจ ตใจอย างไร ค อ (1.) ไม ร ส กท กข เท าไหร ทนได สบายมาก (2.) เร มร ส กท กข แต ย งทนได (3.) ร ส กท กข มากทนไม ค อยไหว (4.) ร ส กท กข มากจนส ดจะทนแล ว โดยให สมาช กแต ละคนไปย นตามป ายท ตรงก บความ ร ส กของตนเอง 3. ให สมาช กแต ละกล มท ม ความร ส กเด ยวก น ร วมก นพ ดค ยว า เพราะอะไรจ งเล อกให น ำหน ก ความร ส กของตนเช นน และส งต วแทนนำเสนอ ในกล มใหญ 4. ว ทยากรกระบวนการสร ปให เห นว าคนในช มชน - ใบความร 1 จะม ว ธ มองป ญหาว กฤต หร อม ม มมองในเร อง การพ ฒนาท แตกต างก น บางคนอาจร ส กท กข มาก บางคนอาจร ส กท กข น อยในเร องเด ยวก น ม ป จจ ยใดท ทำให คนในช มชนเก ดความร ส กต าง ก นเช นน น ตามใบความร 1 5. ให สมาช กแต ละคนพ จารณาประเด นในบอร ดท - ปากเคม ต ดไว ในข อ 1 แล วต ดส นใจเล อกป ญหาท ตน อยากแแก ไข หร อเล อกท จะพ ฒนา คนละ 1 ประเด น โดยเข ยนช อตนเองใต ประเด นท เล อก 6. แบ งกล มสมาช กเป น 3 กล มตามประเด นท - ใบก จกรรม 1 สมาช กเล อก เพ อร วมก นค ดหาก จกรรมท สามารถแก ไขป ญหาว กฤตหร อสนองตอบความ ต องการพ ฒนาของช มชนได ตามใบก จกรรม 1 26

27 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา หมายเหต ในกรณ ท สมาช กเล อกแก ป ญหาใด ป ญหาหน งเป นจำนวนมาก ว ทยากรกระบวนการ สามารถแบ งสมาช กออกเป นกล มย อยๆ ได (จำนวนสมาช กท เหมาะสมแต ละกล มไม ควร เก น คน) 7. ว ทยากรกระบวนการสร ปผลท ได และให ข อ เสนอแนะว าก จกรรมท ไม ได ร บเล อกก เป น ก จกรรมท สำค ญ ช มชนสามารถเก บไว เป น ก จกรรมท จะทำต อไปในอนาคตได 8. ว ทยากรกระบวนการให แต ละกล มร วมก นค ด และกำหนดโครงการ พร อมใส รายละเอ ยดของ ก จกรรม หน าท ความร บผ ดชอบของสมาช ก กล ม ตามใบก จกรรม 2 9. ว ทยากรกระบวนการสร ปโครงการ/ก จกรรมท แต ละกล มนำเสนอ และเช อมโยงให เห นความ สำค ญของการทำพ นธส ญญาร วมก นเพ อ แสดงความม งม นในการข บเคล อนงานให เก ด เป นร ปธรรม ตามใบความร ว ทยากรกระบวนการให สมาช กท กคนร วมก น ค ดกำหนดว นประกาศการนำก จกรรมลงส ช มชน เพ อน ดหมายเป นว น อ ด ฮ ด ส ของ ช มชน และเช ญชวนให สมาช กท กคนร วมแสดง พล งเพ อสร างส ขในช มชน โดยให ท กคนจ บม อ ล อมก นเป นวงกลม และค ดหาส ญล กษณ ประจำช มชน จากน นร วมเปล งเส ยงประกาศว า เราจะเป นช มชนท พล งอ ด ฮ ด ส หล งจาก น นว ทยากรกระบวนการกล าวป ดกล ม - ใบก จกรรม 2 - กระดาษปอนด - ใบความร 2 27

28 ใบความร 1 ม มมองแบบม พล ง อ ด ฮ ด ส แนวทางสร ปสำหร บว ทยากรกระบวนการ การท หย บยกป ญหาว กฤตและความต องการอ นด บ 1 มาเป นเพ ยงต วอย างเด ยวให สมาช กกล มลองค ด และสำรวจความร ส กตนเองท ม ต อป ญหาน น เพ อให สมาช กได เก ดการเร ยนร ว า เป นเร องธรรมดาเม อม ป ญหา ว กฤตเก ดข นในช มชน คนในช มชนอาจม ความร ส กต อป ญหาน นไม เท าก นท งๆท เป นป ญหาเด ยวก น หร อ บางคนในช มชนอาจย งทนต อป ญหาน นได จนค ดว าย งไม ต องพ ฒนาอะไรก ย งพออย ได การท คนในช มชน เด ยวก นแต ม ความร ส กต างก นข นอย ก บ ป จจ ยของแต ละบ คคล ค อ ป จจ ยส วนบ คคล 1. คนท ม พล งอ ด ฮ ด ส อย ในต ว ซ งเป นคนท ม ประสบการณ ว กฤตและสามารถผ านพ นว กฤตน น มาได ด วยด ๐ คนท ม พล งอ ดอย ในต ว แสดงออกให เห นว า ม ความอดทน สามารถควบค มอารมณ ได ม อารมณ ข น มองว าป ญหาม นไม คงอย ตลอดไป ไม ค ดตำหน ผ อ นหร อตนเองเม อม ป ญหา แต มองว า เป นสถานการณ ท นอกเหน อการควบค ม จ งต องปร บต วให ทนก บสถานการณ น นให ได ๐ คนท ม พล งฮ ดอย ในต ว แสดงออกให เห นว า เป นคนท ม ความหว ง ม เป าหมายในช ว ต ม แรงจ งใจท จะสร างกำล งใจไปส เป าหมาย ๐ คนท ม พล งส อย ในต ว แสดงออกให เห นว า ไม ยอมแพ ต อป ญหา ม ความสามารถในการแก ไข ป ญหาท หลากหลายอย างสร างสรรค ม การพ ดให กำล งใจตนเอง 2. คนท ย งไม ม พล งอ ด ฮ ด ส อย ในต ว แต สามารถสร างให เก ดข นได ด วยการ 2.1 เร ยนร จากต วแบบของคนท ม พล งอ ด ฮ ด ส ด เช น อาจเร ยนร ด วยการอ าน ฟ ง ได เห น ว ธ การแสดงออกของเขา การสอนจากคนท ม ประสบการณ 2.2 เร ยนร จากประสบการณ ว กฤตท เข ามาในช ว ต และได ร บการประค บประคองให กำล งใจ จากคนรอบข าง เป นท ปร กษา จะทำให เก ดความอบอ นใจ และเก ดความร ส กท กข ลดน อยลง และม ความอดทน ต อป ญหาว กฤตมากข น เป นการช วยสร างให เก ดพล งอ ด ฮ ด ส ข นมาได 28

29 ใบก จกรรม 1 คำช แจง 1. แบ งสมาช กออกเป น 3 กล ม ตามประเด นท สมาช กเล อก 2. ให แต ละกล ม ช วยก นระดมสมองค ดหาก จกรรมให มากท ส ด (มากกว า 3 ก จกรรมข นไป) ซ งเป นก จกรรมท สามารถแก ไขป ญหาของช มชนตามประเด นท สมาช กเล อก หร อเป นก จกรรมท ช วย พ ฒนาช มชนตามท สมาช กต องการให ม 3. เข ยนก จกรรมท งหมดท สมาช กร วมก นค ดลงในกระดาษและนำมาต ดบอร ด 4. ให สมาช กแต ละคนพ จารณาและเล อกก จกรรมท ตนเห นว าเหมาะสมคนละ 3 ก จกรรมท ค ดว า สามารถแก ไขป ญหาว กฤตของช มชนได หร อเป นก จกรรมท สมาช กต องการพ ฒนา โดยใช กระดาษส หร อสต กเกอร ไปต ดท ก จกรรมท ตนเล อก หร อทำเคร องหมายตรงก จกรรมท เล อกด วยปากกาเคม (ตามความเหมาะสม) 5. ให ต วแทนแต ละกล มนำเสนอก จกรรมท สมาช กแต ละคนเล อกมากท ส ด 3 อ นด บ โดยเร ยงตาม อ นด บ 1-3 หมายเหต ในกรณ ท สมาช กเล อกแก ป ญหาใดป ญหาหน งเป นจำนวนมาก ว ทยากรกระบวนการ สามารถแบ งสมาช กออกเป นกล มย อยๆ ได (จำนวนสมาช กท เหมาะสมแต ละกล มไม ควรเก น คน) 29

30 ใบก จกรรม 2 คำช แจง ว ทยากรกระบวนการให สมาช กกล มแต ละท ม ร วมก นกำหนดแผนโครงการและส วนสำค ญท ควรได ค อ รายละเอ ยดของก จกรรมและหน าท ความร บผ ดชอบของท มงานโดยใส ข อม ลลงในภาพหร อเข ยน รายละเอ ยดลงในกระดาษปอนด ท แจกให 30

31 รายละเอ ยดการเข ยนโครงการ / ก จกรรม ( ท เต มร ปแบบ ) คำช แจง การเข ยนโครงการ / ก จกรรมโครงการ อาจจะไม ต องลงรายละเอ ยดครบท กข อ ตามท กำหนดให ก ได ข นอย ก บความเหมาะสมของแต ละช มชน แต ควรม รายละเอ ยดพอเพ ยงต อการ กำหนดเป นพ นธส ญญาร วมก น 1. ช อโครงการ/ก จกรรม 2. ผ ร บผ ดชอบ ( รายช อสมาช กกล ม ) 3. ท ปร กษาของโครงการ 4. ประธานกล ม และ เลขาน การกล ม 5. หล กการและเหต ผล 6. ว ตถ ประสงค 7. ข นตอนการดำเน นงาน 8. กล มเป าหมาย 9. ระยะเวลาดำเน นการ 10. งบประมาณ/การขอสน บสน น 11. ตารางการดำเน นงาน 12. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 13. ประเม นผลโครงการ (ความสำเร จบรรล เป าหมาย การม ส วนร วมของช มชน) 31

32 ใบความร 2 พ นธส ญญาเพ อสร างส ขในช มชน แนวทางสร ปสำหร บว ทยากรกระบวนการ ว ทยากรกระบวนการกล าวสร ป ถ งท มาของก จกรรมท เก ดจากการท คนในช มชนได ร วมก นท มเทพล ง แห งความค ดในการมองป ญหาของช มชน พ จารณาถ งความต องการร วมก นถ งความส ขท ปรารถนาจะให เก ด ข นในช มชนด วยการสร างก จกรรมของช มชน ก าวต อไปท จะทำความฝ นให เป นจร งจำเป นต องอาศ ยพล งของ คนในช มชนช วยก นข บเคล อนงานให เก ดผล ม การท มเทแรงกายแรงใจเส ยสละทำงานเพ อสร างส ขในช มชน ในระยะแรกของการทำงานม กพบป ญหาอ ปสรรคเน องจากคนในช มชนอาจย งไม เข าใจในส งท ทำหร อ ประโยชน ท จะได ร บ ในการเร มต นจ งม กเร มจากกล มคนเล กๆ ท ม พ นฐานพล งอ ดฮ ดส ท เข มแข งอย แล ว ก อนจะขยายก าวไปส คนอ นๆ ออกเป นวงกว างต อไป การสร างพ นธส ญญา เป นเสม อนส ญญาแห งความผ กพ นของคนในช มชนท ม ความม งม นว าจะ ทำงานร วมก น เพ อให ก จกรรมของช มชนบรรล เป าหมายไปส ความเป นช มชนแห งความส ข พ นธส ญญาท ด ต องเร มจากแต ละบ คคลม ความเข าใจ เห นความสำค ญ และพร อมท จะประกาศเจตนารมณ ร วมก น เพ อเป น ส ญญาแห งประชาคมในช มชนของเรา โดยม การกำหนดว น เวลา สถานท ผ เข าร วมร บผ ดชอบในช มชน มาร บร ร วมก น 32

33 แผนการจ ดก จกรรมท 4 เร อง สร างช มชน ให เก ดพล งอ ด ฮ ด ส (เวลา 2.30 ช วโมง) ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ให ช มชน อ ปกรณ บ ตรคำ บอร ดสำหร บต ดบ ตรคำ กระดาษส หร อ กระดาษ A 4 ซ ด เพลงท ม เน อหาให กำล งใจ สาระสำค ญ การเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ให ช มชน จะเป นป จจ ยหน งท จะทำให ช มชนม ความเข มแข ง ซ งตาม ธรรมชาต ในแต ละช มชนจะม พล งอ ด ฮ ด ส มากบ าง น อยบ างอย แล ว เน องจากพล งอ ด ฮ ด ส เป นพล งท ม อย ใน ต วคนอย แล ว และเป นพล งท ม การเปล ยนแปลงได ตลอดเวลา ข นอย ก บสถานการณ ท คนๆน นเผช ญอย ถ าช มชนใดม ต นท นท ม คนท ม พล ง อ ด ฮ ด ส มาก ถ อได ว าช มชนน นม ต นท นท ด เพราะคนท ม พล งอ ด ฮ ด ส มากจะสามารถเป นต วแบบให ก บคนอ นในช มชนได เร ยนร เก ดการปฏ บ ต ตาม ม การถ ายเทพล งอ ด ฮ ด ส ให แก ก น ม การประค บประคองเสร มกำล งใจให ก นและก นอย เสมอ จนทำให คนในช มชนม พล งอ ด ฮ ด ส มากข นใน ท ส ด ซ งจะส งผลทำให ช มชนน นเก ดความเข มแข ง และสามารถร บม อก บว กฤตท เก ดข นได ท กร ปแบบ ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 1. แบ งสมาช กเป นกล มย อย 2-3 กล ม (ตามความ เหมาะสม) ให แต ละกล มทบทวนส งท ได เร ยนร ท ผ านมาท งหมดจากการทำตามแผนการจ ด ก จกรรมท 1-3 และส งต วแทนนำเสนอในร ปแบบ ต างๆตามความเหมาะสมของสมาช ก เช น นำ เสนอเป น My Mapping หร อ ออกมาเล า ปากเปล า หร อ นำเสนอตามท เข ยนในกระดาษ ปอนด (Flip chart ) 2. ว ทยากรกระบวนการสร ปและเพ มเต มเน อหา ส วนท ย งขาดอย - กระดาษปอนด - ปากกาเคม 33

34 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 3. ให สมาช กแต ละคนค ดว า เม อเก ดเหต ว กฤต หร อม ป ญหาเก ดข นในช มชนม อะไรบ าง ม ใคร บ าง ท จะช วยให ช มชนผ านพ นว กฤตน นไปได ด วยด โดยเข ยนลงในบ ตรคำและนำไปต ดบอร ด 4. ว ทยากรกระบวนการรวบรวมบ ตรคำและจ ด หมวดหม แยกตามประเภท พร อมสร ปให ช มชน เห นถ งต นท นทร พยากรท จะช วยให ช มชนม พล ง อ ด ฮ ด ส ตามใบความร 1 5. ว ทยากรกระบวนการแจกกระดาษส หร อ กระดาษ A 4 ให สมาช ก คนละ 1 แผ น ให สมาช กจ บค ก นเข ยนว ธ การ ท จะสร างให คนในช มชน (ล กหลานเรา เพ อนเรา เพ อนบ านเรา) ให ม พล งอ ด ฮ ด ส ตามใบก จกรรม 6. ว ทยากรกระบวนการส มถามสมาช กว า เล อกว ธ การใด เพราะเหต ใด และสร ปเพ มเต มตาม ใบความร 2 7. แบ งสมาช กเป นกล มๆ ละ 15 คน ให สมาช ก แต ละกล มห นหล งและจ บม อเป นวงกลม โดย บอกให สมาช กหาว ธ การห นหน าเข าหาก น โดย ห ามไม ให ม อหล ดออกจากก น หล งจากน น ว ทยากรกระบวนการส มถามกล มท ทำเสร จเร ว ท ส ดว าม ว ธ การทำอย างไร และถามกล มท เสร จช าว าม ป ญหาอ ปสรรคอะไรเก ดข น และ ว ทยากรกระบวนการสร ปตามใบความร 3 8. ให สมาช กจ บม อก นเป นวงกลมซ อนก นสองวง ห นหน าเข าหาก นและย นตรงก นเป นค ๆ ให แต ละค จ บม อก นและพ ดให กำล งใจซ งก น และก น จากน นคนท อย ในวงกลมวงในย นอย ก บ - บ ตรคำ - บอร ดสำหร บต ดบ ตรคำ - ใบความร 1 - ใบก จกรรม - ใบความร 2 - ใบความร 3 - ซ ด เพลงท ม เน อหาให กำล งใจ (เพลงหมอลำ เพลงล กท ง เพลงฉ อย เพลงโนราห เพลงล เก) ตามความเหมาะสมของสมาช ก 34

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ

ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 4 ว ธ การจ ดก จกรรม ปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ คำนำ การจ ดก จกรรมปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ม

More information

ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน

ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน ธรรมน ญส ขภาพพ นท บทเร ยนการจ ดทำและข บเคล อน พ มพ คร งท 1 เด อน ม ถ นายน พ.ศ.2555 ท ปร กษา นพ.อำพล จ นดาว ฒนะ กองบรรณาธ การ อรพรรณ ศร ส ขว ฒนา น ต ธร ธนธ

More information

การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน

การจ ดเวท ร บฟ งความค ดเห น ของประชาชน 811 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศร เขตด ส ต กทม. 10300 โทรศ พท 0 2669 3775 โทรสาร 0 2669 1460 Website: http://ppp.rid.go.th E-mail: rid1460@yahoo.com, rid1460@gmail.com สายด วนกรมชลประทาน 1460 ค ม อการจ ดเวท

More information

ว ส ยท ศน Save the Children ม งทำงานเพ อ โลกท เคารพและเห นค ณค าของเด กท กคน โลกท ฟ งเส ยงของเด กและเร ยนร จากเด ก ๆ โลกซ งเด กท กคนม ความหว

ว ส ยท ศน Save the Children ม งทำงานเพ อ โลกท เคารพและเห นค ณค าของเด กท กคน โลกท ฟ งเส ยงของเด กและเร ยนร จากเด ก ๆ โลกซ งเด กท กคนม ความหว ว ส ยท ศน Save the Children ม งทำงานเพ อ โลกท เคารพและเห นค ณค าของเด กท กคน โลกท ฟ งเส ยงของเด กและเร ยนร จากเด ก ๆ โลกซ งเด กท กคนม ความหว งและโอกาส พ นธก จ องค กรช วยเหล อเด กแห งประเทศสว เดนต อส เพ

More information

สภาองค กรช มชน รวมพล งสร างความเข มแข งของช มชน

สภาองค กรช มชน รวมพล งสร างความเข มแข งของช มชน : บรรณาธ การ : พรรณท พย เพชรมาก เร ยบเร ยง : เสาวล กษณ สมส ข : ณ ฏฐพล จ ระสก ลไทย พ มพ คร งแรก : พฤศจ กายน 2550 จำนวนพ มพ : 1,500 เล ม ประสานการผล ต : จ รวรรณ ช ชำนาญ ผล ตโดย : สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค

More information

สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการจ ดก จกรรมแนะแนว ระด บประถมศ กษา สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คำนำ กระทรวงศ กษาธ การได

More information

ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม

ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข ง ของเคร อข ายคนพ การทางจ ตใจ หร อพฤต กรรม สำหร บ บ คลากรสาธารณส ข โรงพยาบาลศร ธ ญญา กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ค ม อการจ ดก จกรรม การเสร มสร างความเข มแข

More information

บทท ๒ โครงการ/แนวทางการดำเน นงาน ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานประกอบการของหน วยงานภาคร ฐ ขอบเขตเน อหา

บทท ๒ โครงการ/แนวทางการดำเน นงาน ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานประกอบการของหน วยงานภาคร ฐ ขอบเขตเน อหา บทท ๒ โครงการ/แนวทางการดำเน นงาน ด านการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด ในสถานประกอบการของหน วยงานภาคร ฐ ขอบเขตเน อหา ๒.๑ โครงการโรงงานส ขาวปลอดยาเสพต ด ๒.๒ โครงการตรวจสอบสถานะความเข มแข งของ สถานประกอบการ/โรงงานส

More information

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม 1 การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม การอน ร กษ ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม หมายถ ง การใช ทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมอย างฉลาด โดยใช ให น อย เพ อให เก ดประโยชน ส งส ด โดยคาน งถ งระยะเวลาในการใช

More information

ภาพรวมโครงการ บทท 1 ประโยชน จากการเข าร วมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย

ภาพรวมโครงการ บทท 1 ประโยชน จากการเข าร วมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย บทท 1 2 ภาพรวมโครงการ บ านน กว ทยาศาสตร น อย ประเทศไทย 1.1 ความเป นมาและว ตถ ประสงค ในย คโลกาภ ว ตน การพ ฒนาประเทศให ท ดเท ยมนานาประเทศ ต องพยายามพ ฒนาศ กยภาพของประชากร ด วยการศ กษารวมท งพ ฒนาว ทยาศาสตร

More information

ค ม อการดำเน นงาน โครงการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด TO BE NUMBER ONE ฉบ บปร บปร ง ป ๒๕๕๒ ในท ลกระหม อมหญ งอ บลร ตนราชก ญญา ส ร ว ฒนาพรรณวด

ค ม อการดำเน นงาน โครงการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด TO BE NUMBER ONE ฉบ บปร บปร ง ป ๒๕๕๒ ในท ลกระหม อมหญ งอ บลร ตนราชก ญญา ส ร ว ฒนาพรรณวด ค ม อการดำเน นงาน โครงการรณรงค ป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ด TO BE NUMBER ONE ในท ลกระหม อมหญ งอ บลร ตนราชก ญญา ส ร ว ฒนาพรรณวด ฉบ บปร บปร ง ป ๒๕๕๒ กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อการดำเน

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

การพ ฒนาระบบ ด แลผ ส งอาย ระหว างว นท 22-23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมม ราเค ล แกรนด คอนเวนช น กร งเทพมหานคร

การพ ฒนาระบบ ด แลผ ส งอาย ระหว างว นท 22-23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมม ราเค ล แกรนด คอนเวนช น กร งเทพมหานคร รายงานการประช มโครงการประช มว ชาการบร การปฐมภ ม เร อง การพ ฒนาระบบ ด แลผ ส งอาย ระหว างว นท 22-23 มกราคม 2552 ณ โรงแรมม ราเค ล แกรนด คอนเวนช น กร งเทพมหานคร โดย สำน กงานว จ ยและพ ฒนาระบบส ขภาพช มชน (สพช.)

More information

อ โมจา : ค ม อสำหร บผ ประสานงาน

อ โมจา : ค ม อสำหร บผ ประสานงาน อ โมจา : ค ม อสำหร บผ ประสานงาน 1 2 อ โมจา : ค ม อสำหร บผ ประสานงาน อ โมจา : ค ม อสำหร บผ ประสานงาน 3 ถ าค ณไม ร ว าค ณกำล งจะไปไหน ค ณอาจจะจบลงท อ น ล อ ส คาร โรล - อล สในแดนมห ศจรรย 4 อ โมจา : ค ม อสำหร

More information

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน

การใช ประโยชน จากแผนช มชนในการขยายผลหม บ านเศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบโดยท นช มชน ๖ คานา กรมการพ ฒนาช มชน ได น อมนาหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงมา ใช ในการส งเสร มการพ ฒนาหม บ าน โดยได ด าเน นการโครงการหม บ าน เศรษฐก จพอเพ ยงต นแบบ เพ อม งหว งให คนในช มชนได ม ว ถ ช ว ต ท เข มแข ง พ งตนเองได

More information

ผ ผล ต ผ ประกอบการ OTOP

ผ ผล ต ผ ประกอบการ OTOP แนวทางการเพ มประส ทธ ภาพ ผ ผล ต ผ ประกอบการ OTOP ด านการจ ดทำแผนธ รก จ กรมการพ ฒนาช มชน กระทรวงมหาดไทย ด านการจ ดทำแผนธ รก จ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ 1 คำนำ เ อกสาร แนวทางการเพ มประส ทธ ภาพผ ผล ต ผ ประกอบการ

More information

ช นประถมศ กษาป ท 6 ค ม อประเม นสมรรถนะสำค ญของผ เร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551

ช นประถมศ กษาป ท 6 ค ม อประเม นสมรรถนะสำค ญของผ เร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ค ม อประเม นสมรรถนะสำค ญของผ เร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ตามหล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ช นประถมศ กษาป ท 6 (Handbook of a Competency Appraisal for Basic Education students based on

More information

ค ม อ การพ ฒนาท กษะ การว จ ยช มชน

ค ม อ การพ ฒนาท กษะ การว จ ยช มชน ค ม อ การพ ฒนาท กษะ การว จ ยช มชน ด วย การว จ ยเช งชาต พ นธ วรรณนาแบบเร งด วน (Rapid Ethnographic Community Assessment Process: RECAP) ค ม อการพ ฒนาท กษะการว จ ยช มชน ด วยการว จ ยเช งชาต พ นธ วรรณนาแบบเร

More information

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา

แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา แนวทางการประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ป ท พ มพ : พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ : ๔๐,๐๐๐ เล ม ล ขส ทธ เป นของ : สำน กทดสอบทางการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ

More information

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 สำาน ก การ ศ กษา กร งเทพมหานคร ศ นย สาธารณประโยชน และ ประชา ส งคม สถาบ น บ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร และองค

More information

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา

พระราชดำร สพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว จากวารสารช ยพ ฒนา "...เศรษฐก จพอเพ ยง เป นเสม อนรากฐานของช ว ต รากฐานความม นคงของแผ นด น เปร ยบเสม อนเสาเข ม ท ถ กตอกรองร บบ านเร อนต วอาคารไว น นเอง ส งก อสร างจะม นคงได ก อย ท เสาเข ม และล มเสาเข มเส ยด วยซ ำไป..." พระราชดำร

More information

เทคน คการทำแผนและประเม นผล การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน

เทคน คการทำแผนและประเม นผล การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน เล มท 2 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส ขภาพ ของช มชน แผนงาน/ โครงการปร บเปล ยน พฤต กรรมส ขภาพ ข อม ลส ขภาพ/ ข อม ลพฤต กรรม ส ขภาพ กองส ขศ กษา กรมสน บสน นบร การส ขภาพ กระทรวงสาธารณส ข เล มท 2 การปร บเปล ยนพฤต กรรมส

More information

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน

สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา จ ดทำโดย กรมอนาม ย กระทรวงสาธารณส ข ช อหน งส อ ค ม อ สถานท ทำงานน าอย น าทำงาน สะอาด ปลอดภ ย ส งแวดล อมด ม ช ว ตช วา ISBN 978-616-11-0336-1

More information

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารท เก ยวข อง การศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาแผนการจ ดการเร ยนร สาระพ ทธศาสนาโดยใช กรณ ศ กษา เพ อส งเสร มท กษะการค ดว เคราะห ของน กเร ยน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนว ดอร ญญาราม อ าเภอแม ทา จ งหว ดล

More information

แนวทางการพ ฒนาท กษะช ว ต

แนวทางการพ ฒนาท กษะช ว ต (ร าง) แนวทางการพ ฒนาท กษะช ว ต บ รณาการการเร ยนการสอน 8 กล มสาระการเร ยนร หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น

แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น ๑ แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น ระด บม ธยมศ กษา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๒ คานา ย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นปราบปรามการท จร ต ของส าน กงานคณะกรรมการป

More information

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน

คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน คร : การบร หารการจ ดการช นเร ยน เสนอ ดร.ส พ ฒน ศร สว สด คณะผ จ ดท า (กล มท 3) 1. นายกฤษฎา ร ตนสมบ รณ รห สน กศ กษา 538120052 2. นางสาวจ ฑาร ตน ป ญจระ รห สน กศ กษา 538120056 3. นายณ ฐก ล จามะ รห สน กศ กษา

More information

นายแพทย ทว ศ ลป ว ษณ โยธ น แพทย หญ งป ทมา ศ ร เวช แพทย หญ งว ล ณภ ทร ร ตนเสถ ยร แพทย หญ งอภ สม ย ศร ร งสรรค

นายแพทย ทว ศ ลป ว ษณ โยธ น แพทย หญ งป ทมา ศ ร เวช แพทย หญ งว ล ณภ ทร ร ตนเสถ ยร แพทย หญ งอภ สม ย ศร ร งสรรค เร อง ส ขภาพจ ตช มชน : รายงานระด บประเทศ พ.ศ. 2551 ห วหน าบรรณาธ การ นายแพทย หม อมหลวงสมชาย จ กรพ นธ คณะบรรณาธ การ แพทย หญ งพ นธ นภา ก ตต ร ตนไพบ ลย นางส ชาดา สาครเสถ ยร นายแพทย ทว ศ ลป ว ษณ โยธ น แพทย

More information

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน)

ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) ค ม อการใช เคร องม อแบบสารวจต นท นช ว ตเด กและเยาวชนไทย (ฉบ บเยาวชน) นายแพทย ส ร ยเดว ทร ปาต และคณะ แผนงานส ขภาวะเด กและเยาวชน สาน กงานกองท นสน บสน นการสร างเสร มส ขภาพ (สสส.) 1 คานา เราท กคนเก ดมาม ต

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมเง นอ ดหน น โครงการศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค.) ประจาป งบประมาณ 2557

ค ม อการจ ดก จกรรมเง นอ ดหน น โครงการศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค.) ประจาป งบประมาณ 2557 1 ค ม อการจ ดก จกรรมเง นอ ดหน น โครงการศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค.) ประจาป งบประมาณ 2557 คาช แจง : ศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค. ) สามารถเล อกจ ดก จกรรม จากกรอบก จกรรม ท ส าน กงานก จการสตร และสถาบ

More information