กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข"

Transcription

1 กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข

2 ISBN กองบรรณาธ การ นางอรวรรณ ดวงจ นทร นางสาวอมราก ล อ นโอชานนท พ มพ คร งท 1 กรกฎาคม 2552 จำนวน 250 เล ม พ มพ คร งท 2 ส งหาคม 2552 จำนวน 1,000 เล ม พ มพ คร งท 3 ก นยายน 2553 จำนวน 1,600 เล ม พ มพ คร งท 4 กรกฎาคม 2554 จำนวน 3,000 เล ม จ ดพ มพ และเผยแพร โดย สำน กพ ฒนาส ขภาพจ ต กรมส ขภาพจ ต กระทรวงสาธารณส ข ถนนต วานนท อำเภอเม อง จ งหว ดนนทบ ร โทรศ พท โทรสาร พ มพ ท บร ษ ท พรอสเพอร ส พล ส จำก ด

3 คำนำ พล งอ ด ฮ ด ส เป นพล งท ม อย ในต วคนท กคนอย แล วมากบ างน อยบ างไม เท าก นในแต ละคน ซ งสามารถด งมาใช ได เม อต องเผช ญก บป ญหาว กฤต หร อความยากลำบากท เข ามาในช ว ต เพ อช วยให คนๆ น นสามารถปร บต วและหาว ธ แก ไขป ญหาให ผ านพ นไปได โดยธรรมชาต พล งอ ด ฮ ด ส เป นพล งท ม การ เปล ยนแปลงได ตลอดเวลา บางช วงก จะม มาก บางช วงก จะม น อย ข นอย ก บการเร ยนร และการส งสม ประสบการณ ในสถานการณ ท ผ านเข ามาในช ว ต นอกจากน ย งเป นพล งท สามารถพ ฒนาให เพ มข นได ด วย ต วเองหร อเร ยนร จากผ อ น ด งน นถ าคนในช มชนส วนใหญ เป นคนท ม พล งอ ด ฮ ด ส ท เข มแข ง และพร อมท จะ รวมพล งเข ามาม ส วนร วมในการทำก จกรรมเพ อช มชนของตนเอง ก จะทำให ช มชนน นม ความเข มแข ง เก ดความไว เน อเช อใจก น เก อก ลก น สามารถด แลก นเองได ท งในการดำเน นช ว ตประจำว นและในยามท ต อง เผช ญก บภาวะว กฤตและก าวผ านพ นช วงน นไปได ด วยก น อ นจะส งผลทำให ช มชนน นเป นช มชนท ม ความส ข ต อไป ในสถานการณ ป จจ บ น ม ว กฤตต าง ๆ เก ดข นมากมาย ท งจากภาวะส ขภาพ ภาวะเศรษฐก จท ส งผล กระทบไปท วโลกรวมถ งประเทศไทยด วย หร อจากภาวะภ ยพ บ ต ต าง ๆ ท เก ดจากธรรมชาต และน ำม อมน ษย ซ งเป นส งท เราไม สามารถคาดการณ ล วงหน าได กรมส ขภาพจ ต จ งได พ ฒนาค ม อการจ ดก จกรรมการเสร ม สร างพล งอ ด ฮ ด ส ในช มชน ฉบ บปร บปร งเล มน ข น เพ อเป นการเตร ยมความพร อมให คนในช มชนเห น ความสำค ญ เก ดการเสร มสร างและรวมพล งอ ด ฮ ด ส และใช ประโยชน จากพล งน สร างช มชนให เป นปราการ ท เข มแข ง เพ อร บม อจากสถานการณ ว กฤตต าง ๆ ท อาจเข ามากล บไปส ความเป นช มชนแห งความส ขด งเด ม นายแพทย ชาตร บานช น (อธ บด กรมส ขภาพจ ต) 3

4 4

5 สารบ ญ คำนำ 3 บทนำ 7 แผนการจ ดก จกรรมท 1 11 เร อง หลอมรวมใจเป นหน งเด ยว เพ อเป ดประต ช มชน ส พล งอ ด ฮ ด ส แผนการจ ดก จกรรมท 2 17 เร อง มาร จ กช มชนของเราก นเถอะ แผนการจ ดก จกรรมท 3 25 เร อง ร วมแรงร วมใจ จ บม อผ นำ หาท มร วมทำ สร างส ขให ช มชนของเรา แผนการจ ดก จกรรมท 4 33 เร อง สร างช มชน ให เก ดพล งอ ด ฮ ด ส บรรณาน กรม 43 รายนามคณะท ปร กษาและคณะผ เช ยวชาญในการจ ดพ มพ คร งท รายนามคณะผ จ ดทำกรอบเน อหาในการจ ดพ มพ คร งท รายนามคณะผ จ ดทำเน อหาในการจ ดพ มพ คร งท รายนามคณะท ปร กษาในการจ ดพ มพ คร งท 3 ฉบ บปร บปร ง 51 รายนามคณะผ จ ดทำเน อหาในการจ ดพ มพ คร งท 3 ฉบ บปร บปร ง 52 5

6 6

7 บทนำ ค ม อการจ ดก จกรรมการเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ในช มชนเล มน เป นฉบ บปร บปร ง ท ได พ ฒนา ข นมาสำหร บให บ คลากรสาธารณส ขในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำบล (รพ.สต.) เจ าหน าท องค การบร หารส วนตำบล (อบต.) และอาสาสม ครสาธารณส ขประจำหม บ าน (อสม.) หร อผ ท ม หน าท ในการพ ฒนาช มชน เป นผ ใช ซ งการจ ดก จกรรมตามค ม อฯ น จะเป นเคร องม อหน งในการรวมพล งคน ในช มชนให เห นความสำค ญของการร วมม อก นพ ฒนาช มชนของตนให เป นช มชนแห งความส ข นอกจากน ท สำค ญย งสามารถใช เป นเคร องม อหน งร วมก บการจ ดทำแผนงานส ขภาพตำบลได อ นเป นภารก จท สำค ญ ของภาค เคร อข ายท งบ คลากรสาธารณส ขในรพ.สต. เจ าหน าท องค การบร หารส วนตำบล ช มชน และ อาสาสม ครสาธารณส ขของท กตำบลและท กพ นท ค ม อฯฉบ บปร บปร งเล มน ได ผ านการทำตามกระบวนการว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ซ งต อยอด จากป งบประมาณท แล ว (2552) โดยม ข นตอนท ต อยอด ด งน 1. การตรวจสอบค ณภาพเน อหาของค ม อฯและเคร องม อจากผ เช ยวชาญ โดยได นำ ค ม อฯและเคร องม อท จะใช ประเม นประส ทธ ผลของค ม อฯ ให ผ เช ยวชาญตรวจสอบความเท ยง ความตรงของ เน อหา และได นำข อเสนอแนะของผ เช ยวชาญมาปร บเน อหาในค ม อฯและปร บเน อหาในเคร องม อ 2. การสนทนากล มเช งล ก (Focus Group) ม ว ตถ ประสงค เพ อสอบถามความค ดเห นต อ ความเหมาะสมของค ม อฯ ในกล มต วอย างผ ใช ประกอบด วย อาสาสม ครสาธารณส ขประจำหม บ าน สมาช กอบต.แกนนำช มชน และแกนนำการพ ฒนาเคร อข ายของช มชนในจ งหว ดนครราชส มา จำนวน 30 คน โดยผ นำการสนทนาช แจงว ตถ ประสงค รายละเอ ยดของแต ละแผนการจ ดก จกรรมให สมาช กกล มฟ ง และเป ดโอกาสให สมาช กกล มได ศ กษารายละเอ ยดของค ม อฯด วยตนเอง เม อสมาช กกล มพร อมผ นำ การสนทนาจ งดำเน นการสนทนาเพ อสอบถามความค ดเห นต อความเหมาะสมในแต ละแผนการจ ด ก จกรรมในด านต างๆ ค อ เน อหา กระบวนการจ ดก จกรรมตามก จกรรมการเร ยนร ท กำหนดให ว ตถ ประสงค ระยะเวลา การเล อกใช การนำค ม อไปใช ประโยชน ร ปเล ม 3. การทดลองใช ค ม อฯ โดยนำค ม อฯไปทดลองใช ในการจ ดก จกรรมครบท กแผนการจ ดก จกรรม ตามค ม อฯให ช มชนหน งในจ งหว ดนครนายก ร วมก บการน เทศต ดตามเป นระยะๆ และการประเม นผล ในร ปแบบต างๆ เช น แบบประเม นพล งส ขภาพจ ต แบบประเม นความร ก อนและหล งการเข าร วมโครงการฯ การสนทนากล มเช งล ก การส มภาษณ เพ อด ความเปล ยนแปลงท เก ดข นตลอดป งบประมาณ 2553 หล งจากน นจ งได นำผลสร ปจากการทำกระบวนการว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย มาปร บปร ง กระบวนการจ ดก จกรรม เน อหา ระยะเวลาในการจ ดทำก จกรรม เพ อให ค ม อฯ ฉบ บปร บปร ง ม ประส ทธ ผลส งส ด ผ ใช สามารถนำไปใช ได จร งในพ นท ม ความร ส กไม ย งยากในการใช และเน อหา ม ความเหมาะสมต อบร บทและว ถ ช ว ตของคนในช มชน 7

8 ค ม อการจ ดก จกรรมการเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ในช มชน ฉบ บปร บปร ง ๐ ม ว ตถ ประสงค โดยรวม ค อเพ อใช เป นแนวทางในการจ ดก จกรรมให คนในช มชน ได เห น ความสำค ญของการสร างพล งและการรวมพล งเพ อนำไปส ความเป นช มชนท ม ความส ข โดยเฉพาะพล ง ท เร ยกว า พล งอ ด พล งฮ ด พล งส ให เก ดข นในช มชนเพราะพล งน จะเป นพล งท ช วยให คนในช มชน ก าวผ านป ญหาอ ปสรรค ความยากลำบากต างๆท เข ามาในช ว ตหร อในช มชนได และในขณะเด ยวก น จะเป นพล งท จะช วยให เก ดกำล งใจ ม ความม งม นท จะทำประโยชน ต อส วนรวม โดยด งให คนในช มชน ม ส วนร วมร บผ ดชอบเป นเจ าของโครงการฯ ในการทำก จกรรมต างๆ ในช มชนท กข นตอน ต งแต เร มค ด ว เคราะห ป ญหา วางแผนแก ไข กำหนดแผนงาน / โครงการฯ บทบาทหน าท ผ ร บผ ดชอบ ลงม อปฏ บ ต ประเม น ผลและปร บปร ง ส ดท ายคนในช มชนเก ดความภาคภ ม ใจท ตนเป นส วนหน งในการพ ฒนาช มชน สามารถแก ไข ป ญหาของช มชนได จากการรวมพล งก น ๐ ใช ระยะเวลาในการจ ดก จกรรมท งส น 1 ว นคร ง ซ งประกอบด วย แผนการจ ดก จกรรม 4 แผน ด งน ๐ แผนการจ ดก จกรรมท 1 เร อง หลอมรวมใจเป นหน งเด ยว เพ อเป ดประต ช มชน ส พล ง อ ด ฮ ด ส ม งเน น ให เห นความสำค ญของการทำงานร วมก นเพ อช มชน และ ม ความร ความเข าใจเร องพล งอ ด ฮ ด ส ๐ แผนการจ ดก จกรรมท 2 เร อง มาร จ กช มชนของเราก นเถอะ ม งเน น ให ร วมค ด ร วมค นหาป ญหาและความต องการท แท จร ง ของช มชน ๐ แผนการจ ดก จกรรมท 3 เร อง ร วมแรงร วมใจ จ บม อผ นำ หาท มร วมทำ สร างส ขให ช มชนของเรา ม งเน น การสร างจ ตสำน กในการม ความร บผ ดชอบต อป ญหาของ ช มชนต งแต ร วมวางแผน การกำหนดก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ การสร างพ นธส ญญา และเห นความแตกต างของผ ท ม พล งอ ด ฮ ด ส ต อการมองป ญหาไม เหม อนก น ๐ แผนการจ ดก จกรรมท 4 เร อง สร างช มชน ให เก ดพล งอ ด ฮ ด ส ม งเน น แนวทางการเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ในระด บบ คคล และ ระด บช มชน ๐ ผ ใช ค ม อ หร อเน อหาในแผนการจ ดก จกรรมแต ละแผน เร ยกว า ว ทยากรกระบวนการ ค อ บ คลากรสาธารณส ขในโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำบล เจ าหน าท องค การบร หารส วนตำบล แกนนำ ช มชน อาสาสม ครสาธารณส ขประจำหม บ าน หร อผ ท ร บผ ดชอบงานพ ฒนาช มชน 8

9 ๐ กำหนดการจ ดก จกรรมในช มชนตามตารางกำหนดการ ด งน หมายเหต พ กร บประทานอาหารว างสามารถพ จารณาตามความเหมาะสม ๐ การเล อกใช แผนการจ ดก จกรรม ผ ใช ค ม อ หร อ ว ทยากรกระบวนการ สามารถใช ค ม อได 2 ร ปแบบ ด งน 1. ใช เต มร ปแบบครบท กแผนการจ ดก จกรรม ในกรณ ท ช มชนใดย งไม เคยได ม การว เคราะห ป ญหาและความต องการของคนในช มชนอย างช ดเจน หร อย งไม ได ป ญหาของช มชนท เป นป จจ บ น ควร จ ดก จกรรมให ครบตามค ม อท ง 4 แผนการจ ดก จกรรม สำหร บช วงระยะเวลาในการจ ดก จกรรมแต ละแผน สามารถปร บได ตามความเหมาะสม และความพร อมของคนในช มชน 2. เล อกใช เฉพาะแผนการจ ดก จกรรมท 1 และ แผนการจ ดก จกรรมท 4 ในกรณ ท ช มชนใดม การว เคราะห ป ญหาและความต องการของช มชนอย แล วและร ว าน าจะทำแผนงานโครงการใดท จะตอบสนอง ต อความต องการและป ญหาน นได ก สามารถเล อกใช เฉพาะแผนการจ ดก จกรรมท 1 เร อง หลอมรวมใจ เป นหน งเด ยว เพ อเป ดประต ช มชน ส พล งอ ด ฮ ด ส และแผนการจ ดก จกรรมท 4 เร อง สร างช มชน ให เก ด พล งอ ด ฮ ด ส เพ ยงแค 2 แผนเพ อเป นเคร องม อในการเสร มสร างให ช มชนม การสร างพล งและรวมพล งก นได หมายเหต ถ าช มชนท ร ป ญหาความต องการอย แล ว แต ม ความพร อมและต องการท จะตรวจสอบ ความต องการของคนในช มชนอ กคร งเพ อให ได ประโยชน ของช มชนส งส ด ผ ใช ค ม อสามารถทำก จกรรม ครบท กแผนการจ ดก จกรรมได ช ดส อการสน บสน นการเร ยนร เร องพล งอ ด ฮ ด ส ในช มชน นอกจากค ม อการจ ดก จกรรมการเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ในช มชนฉบ บปร บปร งแล ว กรมส ขภาพจ ต ได พ ฒนาส อความร ในร ปแบบต าง ๆ เพ อสน บสน นให ช มชนได เร ยนร ด วยต วเอง และเข าถ งความร เก ยวก บ พล งอ ด ฮ ด ส ให เข าใจมากข น ท งน สามารถนำส อด งกล าวมาใช ประกอบการจ ดก จกรรมในช มชน ใช รณรงค ให ความร ใช เป นเอกสารประกอบการเย ยมบ าน ใช เผยแพร ผ านหอกระจายข าว สถาน ว ทย ช มชน ใช ให ความร ส นๆในเวท ประชาคม หร อในการประช มในชมรม/กล มต าง ๆ ในช มชน ใช เผยแพร ในห องสม ดประชาชน ศ นย สาธารณส ขม ลฐานประจำหม บ าน (ศสมช.) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพตำบล ว ด โรงเร ยน ช ดส อ ประกอบด วย ๐ ช ดน ทรรศการ เร อง พล งส ขภาพจ ต พล งช ว ต พ ช ตป ญหา ๐ แผ นพ บ ๐ ซ ด บทความผ านหอกระจายข าว สถาน ว ทย ช มชน 9

10 10

11 แผนการจ ดก จกรรมท 1 เร อง หลอมรวมใจเป นหน งเด ยว เพ อเป ดประต ช มชน ส พล งอ ด ฮ ด ส (เวลา 1.00 ช วโมง ) ว ตถ ประสงค ๐ เพ อสร างท ศนคต ในการทำงานร วมก น ๐ เพ อให ม ความร ความเข าใจเร องพล งอ ด ฮ ด ส อ ปกรณ ๐ ว ซ ด ภาพเหต การณ ว กฤตในช มชน หร อร ปภาพเหต การณ ว กฤตต างๆ เช น น ำท วม ฯลฯ สาระสำค ญ ช มชนใดก ตามท ม กล มคนม พล งอ ด ฮ ด ส อย างเข มแข ง ค อ ม การรวมต ว เก อก ลก นในช มชนและม ความไว เน อเช อใจก น ก จะช วยให ช มชนน นสามารถปร บต วและรวมพล งก นแก ไขป ญหาท เก ดข นได จะช วยให ช มชนผ านพ นว กฤต เก ดความร กใคร ปรองดอง และนำมาซ งความส ขในช มชนได อย างย งย น ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 1. ว ทยากรกระบวนการทำก จกรรมกล มส มพ นธ เส อก นว วตามใบก จกรรม หมายเหต ว ทยากรกระบวนการสามารถว เคราะห และปร บก จกรรมตามความเหมาะสมก บว ย เพศ ส ขภาพของสมาช กกล มและว ฒนธรรมของ ท องถ นได แต ต องเป นก จกรรมท สามารถเช อมโยง ก บใบความร 1 2. ว ทยากรกระบวนการสร ปตามใบความร 1 3. ว ทยากรกระบวนการเกร นนำว าพล ง อ ด ฮ ด ส เป นพล งท ม ความสำค ญต อช มชน เน องจากว า เป นพล งท จะทำให ช มชนสามารถผ านพ นป ญหา - ใบก จกรรม - ใบความร 1 11

12 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา ว กฤตได เพราะพล งน จะช วยให คนในช มชนม พล งใจท เข มแข ง พยายามท จะหาทางแก ไข ป ญหาท เก ดข น แทนท จะหน ป ญหา ซ งพล งน จะ สามารถถ ายทอด ให คนอ นในช มชนได เร ยนร และเล ยนแบบ แต พล ง อ ด ฮ ด ส เป นพล งท ไม คงท ต องอาศ ยการสะสม อย างต อเน อง โดยเร ม จากการช วยเหล อก น ระหว างคนในช มชนก อน จนก อให เก ดความผ กพ น และส มพ นธภาพท แน นเหน ยว จ งจะเป นรากฐานท จะผ กใจคนใน ช มชนให มาร วมแรงร วมใจก นเม อช มชนต องการ 4. ว ทยากรกระบวนการเป ดว ซ ด ภาพหร อให ด ภาพ เหต การณ ว กฤตในช มชนให สมาช กด พร อม ส มถาม ความค ดเห นว า - ได เร ยนร อะไรบ างจากการชมว ซ ด หร อ ด ภาพ - ม ความร ส กอย างไร - ช มชนของท านเคยประสบเหต การณ ว กฤตหร อไม - ม ว ธ การจ ดการก บเหต การณ ว กฤตน น อย างไร 5. ว ทยากรกระบวนการสร ปตามใบความร 2 - ว ซ ด ภาพเหต การณ ว กฤตในช มชน - ร ปภาพเหต การณ ว กฤตต างๆ เช น น ำท วม - ใบความร 2 12

13 ใบก จกรรม เส อก นว ว คำช แจง : 1. แบ งสมาช กเป นกล มย อยกล มละ คน ให จ บม อเป นวงกลมเพ อเป นร วคอยก น ไม ให เส อเข ามาก นว วในร วได 2. แต ละกล มขออาสาสม ครสมาช ก 2-3 คน สวมบทบาทเป นเส อซ งอย นอกวงกลม เพ อคอยหาว ธ การท จะเข าไปจ บว วในร วหร อคอกได 3. แต ละกล มขออาสาสม ครสมาช ก 2-3 คน สวมบทบาทเป นว วอย ในวงกลม โดยสามารถ ออกมาข างนอกร วหร อคอกได 4. ว ทยากรกระบวนการให คนท เป นว วออกไปข างนอก และบอกคนท เป นร วว า ก จกรรมน จะเล น 2 รอบ โดย ๐ รอบท 1 ให สมาช กจ บม อเป นร วอย างเข มแข ง พยายามอย าให เส อเข ามาก นว วในร วได ๐ รอบท 2 ให สมาช กจ บม อก นอย างหลวมๆ หร อปล อยม อท จ บก น เพ อให เส อสามารถเข ามาก นว ว 5. ว ทยากรกระบวนการส มถามสมาช กท สวมบทบาทเป น ว ว เส อและร ว ว าได เร ยนร อะไรบ าง จากการทำก จกรรม 6. ว ทยากรกระบวนการสร ปตามใบความร 1 13

14 ใบความร 1 แนวทางสร ปสำหร บว ทยากรกระบวนการ ก จกรรมเส อก นว ว เปร ยบเสม อนการใช พล ง อ ด ฮ ด ส เพ อแก ป ญหาว กฤตในช มชน เส อเปร ยบ เสม อนเหต การณ ว กฤตท เก ดข นในช มชน ว วค อคนท ประสบภาวะว กฤตในช มชน และคอกว วหร อร วค อพล ง ช มชน หากช มชนม ความเข มแข ง ม พล งอ ด ฮ ด ส ร วมก นปกป องไม ให เส อเข ามาก นว ว น นหมายถ งเม อคน ในช มชนประสบป ญหาว กฤต แล วคนในช มชนช วยก นประค บประคองเพ อให คนท อย ในภาวะว กฤตสามารถ ผ านพ นจากภาวะว กฤตต าง ๆ ได และล กข นมาย นหย ดต อส ก บอ ปสรรค การช วยเหล อก นแบบน จะทำให คนในช มชนร ส กผ กพ นก น ไว เน อเช อใจก น พร อมท จะเก อก ลก น ไม ว าจะม ว กฤตใด ๆ เข ามาในช มชน แต ถ า ร วไม เข มแข ง ค อต างคนต างอย ปล อยให เส อเข ามาก นว ว น นหมายถ งว วหร อคนท ม ป ญหาต องต อส ก บ ป ญหาอย างโดดเด ยว จะทำให เขาขาดความผ กพ นก บคนในช มชน และเก ดการเร ยนร ท จะเอาต วรอด เม อม ป ญหาเก ดข น โดยไม ค ดถ งความเด อดร อนของช มชน ด งน นการรวมพล งก นช วยเหล อก นโดยไม น งด ดายเม อสมาช กในช มชนม ป ญหา จะทำให คนในช มชน เร ยนร ท จะเห นความสำค ญของส วนรวม และร วมช วยเหล อเม อเก ดป ญหาในช มชน คนในช มชนก จะ พร อมใจก นร วมแก ป ญหา ทำให ช มชนสามารถร บม อก บสถานการณ ว กฤตได ช มชนน ก จะเป นช มชนท ม พล ง อ ด ฮ ด ส 14

15 ใบความร 2 แนวทางสร ปสำหร บว ทยากรกระบวนการ อ ด ฮ ด ส เป นพล งส ขภาพจ ตท ม อย ในต วคนท กคนในช มชน มากบ างน อยบ างไม เท าก น เป นพล งท ม ความสำค ญท จะช วยให คนในช มชนต อส เอาชนะป ญหาว กฤตต าง ๆ ไปได ด งน นบางขณะคนๆหน งอาจม พล งอ ด ฮ ด ส อย ในต วมากแต เม อเผช ญก บป ญหาพล งท ม อย อาจลดน อยลง แต สามารถเสร มสร างให เพ มข น มาอ กได พล งอ ด ฮ ด ส จ งเป นพล งท ไม คงท ข นอย ก บคนจะร จ กฝ กฝนเสร มสร างให ม พล งคงอย ต อไป พล งอ ด พล งฮ ด พล งส ค ออะไร 1. พล งอ ด ค อ ม ความอดทนต อแรงกดด น ม ว ธ การท จะด แลจ ตใจให ทนอย ได สามารถจ ดการก บ อารมณ ความร ส ก ความท กข ของต วเองได ในสถานการณ ท กดด น 2. พล งฮ ด ค อ ม กำล งใจม แรงใจ ท จะดำเน นช ว ตต อไปภายใต สถานการณ ท กดด นซ งกำล งใจน อาจมาจากการสร างกำล งใจด วยตนเองหร อได ร บกำล งใจจากคนรอบข างก ได 3. พล งส ค อ การต อส เอาชนะอ ปสรรค ด วยความม นใจและพร อมท จะเอาชนะป ญหาอ ปสรรคท เก ด จากสถานการณ ว กฤต ซ งความม นใจน เก ดจากการตระหน กในความสามารถหร อท กษะของตนเอง ค ดว า ฉ นทำได ฉ นแก ป ญหาน ได และม ท กษะในการแสวงหาความร และเข าถ งแหล งให ความช วยเหล อหร อขอร บ คำปร กษา หากช มชนใดก ตามม พล งอ ด ฮ ด ส มาก ค อ ม การรวมต วก นของคนในช มชนท เข มแข ง ม ความไว เน อ เช อใจก น เก อก ลก น ช วยเหล อก น จะทำให ช มชนน นสามารถปร บต ว และแก ไขป ญหาว กฤตท เก ดข นได และ กล บค นส การดำเน นช ว ตตามปกต ของช มชนได 15

16 16

17 แผนการจ ดก จกรรมท 2 เร อง มาร จ กช มชนของเราก นเถอะ (เวลา 1.30 ช วโมง ) ว ตถ ประสงค 1. เพ อจ งใจให ช มชนร วมก นประเม นป ญหาและความต องการของช มชน 2. เพ อฝ กช มชนให ร วมค ด และม ว ธ การทำงานร วมก น อ ปกรณ ๐ เตร ยมผ อาว โส 1 คนให มาเล าเร อง ย อนรอยอด ตของช มชน โดยใช เวลาเล า 10 นาท หร อหา ภาพ หร อว ซ ด ท ส อถ งเร องราวในอด ตของช มชน ๐ บ ตรคำ/กระดาษ A 4 ๐ กระดาษปอนด ๐ ปากกาเคม / ปากกา / ด นสอ สาระสำค ญ การให ช มชนร วมก นสำรวจสภาพป ญหา ความต องการของช มชน จะช วยให สมาช กมองเห นภาพรวม ของสถานการณ สภาพป ญหา และความต องการของช มชนอย างแท จร ง ซ งป ญหาความต องการและผลกระ ทบท เก ดข นไม ได เป นเร องเฉพาะของผ ใดผ หน ง แต ม ผลกระทบต อช มชน เป นส งท ท กคนในช มชนควรร วมก น ร บผ ดชอบ และร วมม อก นแก ไข การท จะให สมาช กมาร วมค ด ร วมม อก นแก ไขต องม ว ธ การสร างบรรยากาศให เก ดการพ ดค ย แลกเปล ยนความค ดเห น ทำงานร วมก นด วยความราบร นและแต ละคนได ใช ศ กยภาพของตนอย างเต มท เช น การให เก ยรต ก น การร บฟ งความค ดเห นผ อ น การร จ กประน ประนอม การม ผ นำท สามารถกระต นและ สร างแรงจ งใจให สมาช กเก ดการม ส วนร วม ฯลฯ ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 1. ว ทยากรกระบวนการเช ญผ อาว โสในช มชนมาเล า ย อนเร องราวในอด ตของช มชนให สมาช กฟ งหร อ อาจนำเสนอภาพย อนรอยอด ตของช มชนนำมา เสนอแทน - ผ อาว โสในช มชนเล า ย อนรอยอด ตของช มชน หร อใช ภาพหร อเป ดว ซ ด ของช มชนโดยใช เวลา ประมาณ 10 นาท 17

18 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 2. ว ทยากรกระบวนการแบ งสมาช กเป นกล มย อย กล มละ 7-8 คน แจกกระดาษหร อบ ตรคำ ให สมาช กแต ละคนตอบคำถามตามใบก จกรรม 1.1 หมายเหต ถ าช มชนใดท ม ความละเอ ยดอ อน เช น ม ความข ดแย ง หร อความค ดเห นไม ตรงก นในเร อง ต างๆอย แล ว ให นำประเด นเร องความส ขของ ช มชนมาพ ดค ยแทน ด งน - จะร วมก นพ ฒนาช มชนในป จจ บ นให ม ความส ขได อย างไร หร อจะร วมก นทำช ว ตความเป นอย ของ คนในช มชนให ม ความส ขได อย างไรตามใบ ก จกรรม ให ต วแทนแต ละกล มออกมานำเสนอ 4. ว ทยากรกระบวนการสร ปหร อให อาสาสม ครมา สร ปจากท แต ละกล มได นำเสนอออกมาเป น ภาพรวมของช มชนโดยเข ยนลงในกระดาษปอนด และให สมาช กท กคนร วมก นเล อกประเด นท สำค ญ และม ผลกระทบต อความส ขของคนใน ช มชนมากท ส ด 3 ป ญหา โดยให สมาช กยกม อลง คะแนนเล อกคนละ 3 ประเด น และจ ดอ นด บ ประเด นท ได คะแนนเป นอ นด บท 1-3 ตาม ใบก จกรรม2.1 หมายเหต ในกรณ ท เล อกทำใบก จกรรม 1.2ใน ข อ 2 ให ว ทยากรกระบวนการสร ปหร อให อาสา สม ครมาสร ปประเด นท ช มชนต องการพ ฒนาออก มาเป นภาพรวม หล งจากน นให สมาช กร วมก น พ จารณาประเด นพ ฒนาท สำค ญท จะทำให ช มชน ม ความส ขและเป นความต องการของคนส วน ใหญ ท อยากให เป นเช นน นมา 3 ประเด น โดยให สมาช กยกม อลงคะแนนเล อกคนละ 3 ประเด น และจ ดอ นด บประเด นท ได คะแนนเป นอ นด บท 1-3 ตามใบก จกรรม ใบก จกรรม 1 (ใบก จกรรม 1.1 ) - บ ตรคำ/กระดาษ A4 - ปากกา/ด นสอ - กระดาษปอนด - ปากกาเคม - ใบก จกรรม ใบก จกรรม 2 (ใบก จกรรม 2.1) - กระดาษปอนด - (ใบก จกรรม 2.2) - กระดาษปอนด

19 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 5. ว ทยากรกระบวนการให สมาช กสร ปบทเร ยนท ได จากการทำก จกรรมตามข อ2 และก จกรรม ตาม ข อ4 ในประเด น - แต ละกล มม ว ธ การทำงานอย างไร - ระหว างการทำก จกรรมตามข อ2 และ ตามข อ4 ม ป จจ ยอะไรบ างท ส งเสร ม ให สมาช กอยากม ส วนร วมในการทำ ก จกรรมร วมก น 6. ว ทยากรกระบวนการส มถามและสร ปเพ มเต ม ตามใบความร - ใบความร 19

20 บ ตรคำ ใบก จกรรม 1 คำช แจง ให เล อกใช ใบก จกรรม 1.1 หร อ 1.2 ตามความเหมาะสมของสมาช กกล ม ใบก จกรรม 1.1 คำช แจง 1. ขอให สมาช กแต ละคนวาดภาพหร อเข ยนเล าประสบการณ ในกระดาษ A4 หร อเข ยนในบ ตรคำ เก ยวก บสภาพป ญหาท พบในช มชนของเราในป จจ บ นน 2. หล งจากน นขอให สมาช กแต ละคนวาดภาพหร อเข ยนในกระดาษ A4 หร อเข ยนในบ ตรคำถ งความ ม งหว งหร อเล าเร องว าอยากเห นช มชนของเราในอนาคตม ความส ขอย างไรตามความค ดของท านเอง 3. สมาช กแต ละคนนำเสนอผลงานท เป นความค ดของตนเองสร ปให สมาช กในกล มตนเองฟ ง 4. ให สมาช กช วยก นสร ปประเด นป ญหาท พบในป จจ บ นและความต องการของช มชน (ภาพช มชน ในฝ น) จากผลงานของสมาช กท กคนในกล ม ให เป นความค ดเห นภาพรวมของท งกล ม 5. แต ละกล มส งต วแทนออกมานำเสนอในกล มใหญ สภาพป ญหาท พบในช มชนของเราในป จจ บ น ภาพช มชนในฝ นท ม ความส ขของฉ น

21 บ ตรคำ ใบก จกรรม 1.2 คำช แจง : 1. ให สมาช กแต ละคนวาดภาพหร อเข ยนเล าความค ดเห นท อาจได จากประสบการณ หร อจากความ ค ดของตนเอง (ไม ม ถ กไม ม ผ ด) ลงในกระดาษ A4 หร อเข ยนในบ ตรคำ ว า ๐ จะร วมก นพ ฒนาช มชนในป จจ บ นให ม ความส ขได อย างไร หร อจะร วมก นทำช ว ตความ เป นอย ของคนในช มชนให ม ความส ขได อย างไร 2. ให สมาช กแต ละคนนำเสนอผลงานท เป นความค ดของตนเองสร ปให สมาช กในกล มตนเองฟ ง 3. หล งจากน นให สมาช กช วยก นสร ปความค ดเห นของสมาช กท กคนในกล ม ให เป นความค ดเห น ภาพรวมของท งกล ม 4. ให แต ละกล มส งต วแทนออกมานำเสนอในกล มใหญ จะร วมก นพ ฒนาช มชนในป จจ บ นให ม ความส ขได อย างไร หร อ จะร วมก นทำช ว ต ความเป นอย ของคนในช มชนให ม ความส ขได อย างไร

22 ใบก จกรรม 2 คำช แจง ให เล อกใช ใบก จกรรม 2.1 หร อ 2.2 ใบก จกรรม 2.1 คำช แจง ให สมาช กร วมก นเล อกประเด นป ญหาท สำค ญและม ผลกระทบต อความส ขของคนในช มชน มากท ส ด อย างน อย 3 ป ญหา ป ญหาท 1 ค อ... ป ญหาท 2 ค อ... ป ญหาท 3 ค อ... ใบก จกรรม 2.2 คำช แจง ให สมาช กร วมก นเล อกประเด นพ ฒนาท สมาช กส วนใหญ เห นว าสำค ญ หร อเป นความต องการ ของสมาช กส วนใหญ ท อยากพ ฒนาช มชนให ช มชนเป นช มชนท ม ความส ข อย างน อย 3 ประเด น ควรพ ฒนาเร องท 1 ค อ... ควรพ ฒนาเร องท 2 ค อ... ควรพ ฒนาเร องท 3 ค อ... 22

23 ใบความร ป จจ ยท ส งเสร มให สมาช กอยากม ส วนร วมในการทำก จกรรมร วมก น 1. การม เป าหมายเด ยวก น จะทำให สมาช กร ว าต องทำอะไร สามารถทำงานไปในท ศทางเด ยวก น จะทำให เก ดการรวมพล งความค ด เช น ต องการให ช มชนม ความส ข ต องการค นหาป ญหาท แท จร งของช มชน 2. ร บฟ งความค ดเห นผ อ น แสดงให เห นถ งการยอมร บและให เก ยรต ซ งก นและก น ทำให สมาช ก กล าแสดงความค ดเห น 3. ท กความค ดเห นม ค ณค า ขณะร วมก นทำก จกรรมสมาช กกล มให ท กคนม โอกาสได แสดง ความค ดเห น โดยท กคนย นด ร บฟ ง เพ อเป นการแสดงให เห นว าท กคนในช มชนม ความสำค ญและเท าเท ยมก น 4. ประน ประนอม ในบางเร องสมาช กกล มอาจม ความค ดเห นท ไม ตรงก นซ งถ อว าเป นเร องธรรมดา แต ถ าได ม การห นหน ามาปร กษาก น ค อยๆค ดหาข อตกลงท ท กคนยอมร บได ไม ม งแต โต เถ ยงเพ อเอาชนะก น จะทำให ท กคนทำงานได อย างราบร น และทำให เก ดบรรยากาศสบาย ๆ ไม ต งเคร ยด และอ ดอ ด 5. สมาช กท ม ภาวะผ นำในกล ม ค อ การท สมาช กในกล มม การแสดงออกถ งภาวะความเป นผ นำท เอ อต อการจ งใจให สมาช กคนอ นๆให ความร วมม อร วมก นทำก จกรรม ภาวะผ นำด งกล าว เช นม ความ ประน ประนอม ยอมร บฟ งความค ดเห นผ อ น ใจกว าง ม ไหวพร บในการแก ป ญหา ม จ ตอาสา เป นต น ถ าในกล ม ม ผ นำล กษณะน จะช วยแก ไขสถานการณ เฉพาะหน าท เก ดข นในกล มได เช น ภาวะท ไม ม ใครต ดส นใจได จะออก มาทำหน าท เป นผ ช วยในการต ดส นใจ หร อเป นคนช วยกระต นสร างแรงจ งใจให สมาช กอยากม ส วนร วม กรณ เก ดความข ดแย งก จะเข ามาช วยไกล เกล ย ซ งกล มท ม สมาช กท ม ภาวะผ นำข างต น จะช วยให การทำงานสำเร จ ได อย างรวดเร ว 23

24 24

25 แผนการจ ดก จกรรมท 3 เร อง ร วมแรงร วมใจ จ บม อผ นำ หาท มร วมทำ สร างส ขให ช มชนของเรา (เวลา 2.30 ช วโมง) ว ตถ ประสงค 1. เพ อสร างแรงจ งใจให เก ดจ ตสำน กในการสร างความร บผ ดชอบต อช มชน 2. เพ อให ช มชนม ส วนร วมในการหาก จกรรมสร างส ขในช มชน และสร างท มผ ร บผ ดชอบ 3. เพ อให เก ดความต อเน องในการสร างส ขให ช มชน อ ปกรณ กระดาษปอนด สก อตเทป ป ายบอกระด บความร ส ก 4 ระด บ ปากกาเคม สาระสำค ญ การท จะให ช มชนเข ามาม ส วนร วมในการทำก จกรรมด ๆ เพ อช มชน ต องม การร วมค ดร วมค นหา ร วมวางแผน ร วมกำหนดเป าหมาย ก จกรรม และท มผ ร บผ ดชอบ เพ อทำให เก ดความร ส กเป นเจ าของ อ นนำ ไปส การม ความร บผ ดชอบร วมก น การทำก จกรรมร วมก นอย างต อเน อง การท จะให ช มชนม พล งอ ด ฮ ด ส เพ อใช ในการสร างช มชนให เข มแข งและม ความส ข จำเป นต องให ช มชนม ท กษะรวมพล งเพ อช วยก นมองป ญหาหร อว กฤตท เก ดข นในทางบวก สามารถเก อก ลก นเพ อให เก ด การปร บต วและสร างกำล งใจท จะต อส ก บป ญหาได ตลอดจนร วมค ดหาแนวทางในการแก ป ญหาท หลากหลาย อย างสร างสรรค ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 1. ว ทยากรกระบวนการทบทวนประเด นป ญหา ว กฤตและความต องการหร อประเด นเร องท อยากพ ฒนาท ผ านการค ดเล อกจากช มชนมา แล ว(ในแผนการจ ดก จกรรมท 2) จำนวน 3 ประเด น และนำมาต ดบอร ด 2. ว ทยากรกระบวนการนำป ายบอกระด บความ ร ส ก 4 ระด บ ไปต ดตามม มต าง ๆ จากน น หย บยกต วอย างประเด นป ญหาว กฤตและ - บอร ดท เข ยนประเด นท สมาช กเล อกไว 3 ประเด น ( จากแผนการจ ดก จกรรมท 2 ) - ป ายบอกระด บความร ส ก 4 ระด บ 25

26 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา ความต องการ หร อประเด นท อยากพ ฒนา อ นด บ 1 ข นมา และให สมาช กแต ละคนประเม นว า ม ความ ร ส กร นแรงมากน อยอย างไรต อป ญหาว กฤต หร อต อประเด นท อยากพ ฒนาว าถ าไม ได ร บการ พ ฒนาจะส งผลกระทบต อจ ตใจอย างไร ค อ (1.) ไม ร ส กท กข เท าไหร ทนได สบายมาก (2.) เร มร ส กท กข แต ย งทนได (3.) ร ส กท กข มากทนไม ค อยไหว (4.) ร ส กท กข มากจนส ดจะทนแล ว โดยให สมาช กแต ละคนไปย นตามป ายท ตรงก บความ ร ส กของตนเอง 3. ให สมาช กแต ละกล มท ม ความร ส กเด ยวก น ร วมก นพ ดค ยว า เพราะอะไรจ งเล อกให น ำหน ก ความร ส กของตนเช นน และส งต วแทนนำเสนอ ในกล มใหญ 4. ว ทยากรกระบวนการสร ปให เห นว าคนในช มชน - ใบความร 1 จะม ว ธ มองป ญหาว กฤต หร อม ม มมองในเร อง การพ ฒนาท แตกต างก น บางคนอาจร ส กท กข มาก บางคนอาจร ส กท กข น อยในเร องเด ยวก น ม ป จจ ยใดท ทำให คนในช มชนเก ดความร ส กต าง ก นเช นน น ตามใบความร 1 5. ให สมาช กแต ละคนพ จารณาประเด นในบอร ดท - ปากเคม ต ดไว ในข อ 1 แล วต ดส นใจเล อกป ญหาท ตน อยากแแก ไข หร อเล อกท จะพ ฒนา คนละ 1 ประเด น โดยเข ยนช อตนเองใต ประเด นท เล อก 6. แบ งกล มสมาช กเป น 3 กล มตามประเด นท - ใบก จกรรม 1 สมาช กเล อก เพ อร วมก นค ดหาก จกรรมท สามารถแก ไขป ญหาว กฤตหร อสนองตอบความ ต องการพ ฒนาของช มชนได ตามใบก จกรรม 1 26

27 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา หมายเหต ในกรณ ท สมาช กเล อกแก ป ญหาใด ป ญหาหน งเป นจำนวนมาก ว ทยากรกระบวนการ สามารถแบ งสมาช กออกเป นกล มย อยๆ ได (จำนวนสมาช กท เหมาะสมแต ละกล มไม ควร เก น คน) 7. ว ทยากรกระบวนการสร ปผลท ได และให ข อ เสนอแนะว าก จกรรมท ไม ได ร บเล อกก เป น ก จกรรมท สำค ญ ช มชนสามารถเก บไว เป น ก จกรรมท จะทำต อไปในอนาคตได 8. ว ทยากรกระบวนการให แต ละกล มร วมก นค ด และกำหนดโครงการ พร อมใส รายละเอ ยดของ ก จกรรม หน าท ความร บผ ดชอบของสมาช ก กล ม ตามใบก จกรรม 2 9. ว ทยากรกระบวนการสร ปโครงการ/ก จกรรมท แต ละกล มนำเสนอ และเช อมโยงให เห นความ สำค ญของการทำพ นธส ญญาร วมก นเพ อ แสดงความม งม นในการข บเคล อนงานให เก ด เป นร ปธรรม ตามใบความร ว ทยากรกระบวนการให สมาช กท กคนร วมก น ค ดกำหนดว นประกาศการนำก จกรรมลงส ช มชน เพ อน ดหมายเป นว น อ ด ฮ ด ส ของ ช มชน และเช ญชวนให สมาช กท กคนร วมแสดง พล งเพ อสร างส ขในช มชน โดยให ท กคนจ บม อ ล อมก นเป นวงกลม และค ดหาส ญล กษณ ประจำช มชน จากน นร วมเปล งเส ยงประกาศว า เราจะเป นช มชนท พล งอ ด ฮ ด ส หล งจาก น นว ทยากรกระบวนการกล าวป ดกล ม - ใบก จกรรม 2 - กระดาษปอนด - ใบความร 2 27

28 ใบความร 1 ม มมองแบบม พล ง อ ด ฮ ด ส แนวทางสร ปสำหร บว ทยากรกระบวนการ การท หย บยกป ญหาว กฤตและความต องการอ นด บ 1 มาเป นเพ ยงต วอย างเด ยวให สมาช กกล มลองค ด และสำรวจความร ส กตนเองท ม ต อป ญหาน น เพ อให สมาช กได เก ดการเร ยนร ว า เป นเร องธรรมดาเม อม ป ญหา ว กฤตเก ดข นในช มชน คนในช มชนอาจม ความร ส กต อป ญหาน นไม เท าก นท งๆท เป นป ญหาเด ยวก น หร อ บางคนในช มชนอาจย งทนต อป ญหาน นได จนค ดว าย งไม ต องพ ฒนาอะไรก ย งพออย ได การท คนในช มชน เด ยวก นแต ม ความร ส กต างก นข นอย ก บ ป จจ ยของแต ละบ คคล ค อ ป จจ ยส วนบ คคล 1. คนท ม พล งอ ด ฮ ด ส อย ในต ว ซ งเป นคนท ม ประสบการณ ว กฤตและสามารถผ านพ นว กฤตน น มาได ด วยด ๐ คนท ม พล งอ ดอย ในต ว แสดงออกให เห นว า ม ความอดทน สามารถควบค มอารมณ ได ม อารมณ ข น มองว าป ญหาม นไม คงอย ตลอดไป ไม ค ดตำหน ผ อ นหร อตนเองเม อม ป ญหา แต มองว า เป นสถานการณ ท นอกเหน อการควบค ม จ งต องปร บต วให ทนก บสถานการณ น นให ได ๐ คนท ม พล งฮ ดอย ในต ว แสดงออกให เห นว า เป นคนท ม ความหว ง ม เป าหมายในช ว ต ม แรงจ งใจท จะสร างกำล งใจไปส เป าหมาย ๐ คนท ม พล งส อย ในต ว แสดงออกให เห นว า ไม ยอมแพ ต อป ญหา ม ความสามารถในการแก ไข ป ญหาท หลากหลายอย างสร างสรรค ม การพ ดให กำล งใจตนเอง 2. คนท ย งไม ม พล งอ ด ฮ ด ส อย ในต ว แต สามารถสร างให เก ดข นได ด วยการ 2.1 เร ยนร จากต วแบบของคนท ม พล งอ ด ฮ ด ส ด เช น อาจเร ยนร ด วยการอ าน ฟ ง ได เห น ว ธ การแสดงออกของเขา การสอนจากคนท ม ประสบการณ 2.2 เร ยนร จากประสบการณ ว กฤตท เข ามาในช ว ต และได ร บการประค บประคองให กำล งใจ จากคนรอบข าง เป นท ปร กษา จะทำให เก ดความอบอ นใจ และเก ดความร ส กท กข ลดน อยลง และม ความอดทน ต อป ญหาว กฤตมากข น เป นการช วยสร างให เก ดพล งอ ด ฮ ด ส ข นมาได 28

29 ใบก จกรรม 1 คำช แจง 1. แบ งสมาช กออกเป น 3 กล ม ตามประเด นท สมาช กเล อก 2. ให แต ละกล ม ช วยก นระดมสมองค ดหาก จกรรมให มากท ส ด (มากกว า 3 ก จกรรมข นไป) ซ งเป นก จกรรมท สามารถแก ไขป ญหาของช มชนตามประเด นท สมาช กเล อก หร อเป นก จกรรมท ช วย พ ฒนาช มชนตามท สมาช กต องการให ม 3. เข ยนก จกรรมท งหมดท สมาช กร วมก นค ดลงในกระดาษและนำมาต ดบอร ด 4. ให สมาช กแต ละคนพ จารณาและเล อกก จกรรมท ตนเห นว าเหมาะสมคนละ 3 ก จกรรมท ค ดว า สามารถแก ไขป ญหาว กฤตของช มชนได หร อเป นก จกรรมท สมาช กต องการพ ฒนา โดยใช กระดาษส หร อสต กเกอร ไปต ดท ก จกรรมท ตนเล อก หร อทำเคร องหมายตรงก จกรรมท เล อกด วยปากกาเคม (ตามความเหมาะสม) 5. ให ต วแทนแต ละกล มนำเสนอก จกรรมท สมาช กแต ละคนเล อกมากท ส ด 3 อ นด บ โดยเร ยงตาม อ นด บ 1-3 หมายเหต ในกรณ ท สมาช กเล อกแก ป ญหาใดป ญหาหน งเป นจำนวนมาก ว ทยากรกระบวนการ สามารถแบ งสมาช กออกเป นกล มย อยๆ ได (จำนวนสมาช กท เหมาะสมแต ละกล มไม ควรเก น คน) 29

30 ใบก จกรรม 2 คำช แจง ว ทยากรกระบวนการให สมาช กกล มแต ละท ม ร วมก นกำหนดแผนโครงการและส วนสำค ญท ควรได ค อ รายละเอ ยดของก จกรรมและหน าท ความร บผ ดชอบของท มงานโดยใส ข อม ลลงในภาพหร อเข ยน รายละเอ ยดลงในกระดาษปอนด ท แจกให 30

31 รายละเอ ยดการเข ยนโครงการ / ก จกรรม ( ท เต มร ปแบบ ) คำช แจง การเข ยนโครงการ / ก จกรรมโครงการ อาจจะไม ต องลงรายละเอ ยดครบท กข อ ตามท กำหนดให ก ได ข นอย ก บความเหมาะสมของแต ละช มชน แต ควรม รายละเอ ยดพอเพ ยงต อการ กำหนดเป นพ นธส ญญาร วมก น 1. ช อโครงการ/ก จกรรม 2. ผ ร บผ ดชอบ ( รายช อสมาช กกล ม ) 3. ท ปร กษาของโครงการ 4. ประธานกล ม และ เลขาน การกล ม 5. หล กการและเหต ผล 6. ว ตถ ประสงค 7. ข นตอนการดำเน นงาน 8. กล มเป าหมาย 9. ระยะเวลาดำเน นการ 10. งบประมาณ/การขอสน บสน น 11. ตารางการดำเน นงาน 12. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ 13. ประเม นผลโครงการ (ความสำเร จบรรล เป าหมาย การม ส วนร วมของช มชน) 31

32 ใบความร 2 พ นธส ญญาเพ อสร างส ขในช มชน แนวทางสร ปสำหร บว ทยากรกระบวนการ ว ทยากรกระบวนการกล าวสร ป ถ งท มาของก จกรรมท เก ดจากการท คนในช มชนได ร วมก นท มเทพล ง แห งความค ดในการมองป ญหาของช มชน พ จารณาถ งความต องการร วมก นถ งความส ขท ปรารถนาจะให เก ด ข นในช มชนด วยการสร างก จกรรมของช มชน ก าวต อไปท จะทำความฝ นให เป นจร งจำเป นต องอาศ ยพล งของ คนในช มชนช วยก นข บเคล อนงานให เก ดผล ม การท มเทแรงกายแรงใจเส ยสละทำงานเพ อสร างส ขในช มชน ในระยะแรกของการทำงานม กพบป ญหาอ ปสรรคเน องจากคนในช มชนอาจย งไม เข าใจในส งท ทำหร อ ประโยชน ท จะได ร บ ในการเร มต นจ งม กเร มจากกล มคนเล กๆ ท ม พ นฐานพล งอ ดฮ ดส ท เข มแข งอย แล ว ก อนจะขยายก าวไปส คนอ นๆ ออกเป นวงกว างต อไป การสร างพ นธส ญญา เป นเสม อนส ญญาแห งความผ กพ นของคนในช มชนท ม ความม งม นว าจะ ทำงานร วมก น เพ อให ก จกรรมของช มชนบรรล เป าหมายไปส ความเป นช มชนแห งความส ข พ นธส ญญาท ด ต องเร มจากแต ละบ คคลม ความเข าใจ เห นความสำค ญ และพร อมท จะประกาศเจตนารมณ ร วมก น เพ อเป น ส ญญาแห งประชาคมในช มชนของเรา โดยม การกำหนดว น เวลา สถานท ผ เข าร วมร บผ ดชอบในช มชน มาร บร ร วมก น 32

33 แผนการจ ดก จกรรมท 4 เร อง สร างช มชน ให เก ดพล งอ ด ฮ ด ส (เวลา 2.30 ช วโมง) ว ตถ ประสงค เพ อเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ให ช มชน อ ปกรณ บ ตรคำ บอร ดสำหร บต ดบ ตรคำ กระดาษส หร อ กระดาษ A 4 ซ ด เพลงท ม เน อหาให กำล งใจ สาระสำค ญ การเสร มสร างพล งอ ด ฮ ด ส ให ช มชน จะเป นป จจ ยหน งท จะทำให ช มชนม ความเข มแข ง ซ งตาม ธรรมชาต ในแต ละช มชนจะม พล งอ ด ฮ ด ส มากบ าง น อยบ างอย แล ว เน องจากพล งอ ด ฮ ด ส เป นพล งท ม อย ใน ต วคนอย แล ว และเป นพล งท ม การเปล ยนแปลงได ตลอดเวลา ข นอย ก บสถานการณ ท คนๆน นเผช ญอย ถ าช มชนใดม ต นท นท ม คนท ม พล ง อ ด ฮ ด ส มาก ถ อได ว าช มชนน นม ต นท นท ด เพราะคนท ม พล งอ ด ฮ ด ส มากจะสามารถเป นต วแบบให ก บคนอ นในช มชนได เร ยนร เก ดการปฏ บ ต ตาม ม การถ ายเทพล งอ ด ฮ ด ส ให แก ก น ม การประค บประคองเสร มกำล งใจให ก นและก นอย เสมอ จนทำให คนในช มชนม พล งอ ด ฮ ด ส มากข นใน ท ส ด ซ งจะส งผลทำให ช มชนน นเก ดความเข มแข ง และสามารถร บม อก บว กฤตท เก ดข นได ท กร ปแบบ ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 1. แบ งสมาช กเป นกล มย อย 2-3 กล ม (ตามความ เหมาะสม) ให แต ละกล มทบทวนส งท ได เร ยนร ท ผ านมาท งหมดจากการทำตามแผนการจ ด ก จกรรมท 1-3 และส งต วแทนนำเสนอในร ปแบบ ต างๆตามความเหมาะสมของสมาช ก เช น นำ เสนอเป น My Mapping หร อ ออกมาเล า ปากเปล า หร อ นำเสนอตามท เข ยนในกระดาษ ปอนด (Flip chart ) 2. ว ทยากรกระบวนการสร ปและเพ มเต มเน อหา ส วนท ย งขาดอย - กระดาษปอนด - ปากกาเคม 33

34 ก จกรรมการเร ยนร ก จกรรมการเร ยนร ส อ / เน อหา 3. ให สมาช กแต ละคนค ดว า เม อเก ดเหต ว กฤต หร อม ป ญหาเก ดข นในช มชนม อะไรบ าง ม ใคร บ าง ท จะช วยให ช มชนผ านพ นว กฤตน นไปได ด วยด โดยเข ยนลงในบ ตรคำและนำไปต ดบอร ด 4. ว ทยากรกระบวนการรวบรวมบ ตรคำและจ ด หมวดหม แยกตามประเภท พร อมสร ปให ช มชน เห นถ งต นท นทร พยากรท จะช วยให ช มชนม พล ง อ ด ฮ ด ส ตามใบความร 1 5. ว ทยากรกระบวนการแจกกระดาษส หร อ กระดาษ A 4 ให สมาช ก คนละ 1 แผ น ให สมาช กจ บค ก นเข ยนว ธ การ ท จะสร างให คนในช มชน (ล กหลานเรา เพ อนเรา เพ อนบ านเรา) ให ม พล งอ ด ฮ ด ส ตามใบก จกรรม 6. ว ทยากรกระบวนการส มถามสมาช กว า เล อกว ธ การใด เพราะเหต ใด และสร ปเพ มเต มตาม ใบความร 2 7. แบ งสมาช กเป นกล มๆ ละ 15 คน ให สมาช ก แต ละกล มห นหล งและจ บม อเป นวงกลม โดย บอกให สมาช กหาว ธ การห นหน าเข าหาก น โดย ห ามไม ให ม อหล ดออกจากก น หล งจากน น ว ทยากรกระบวนการส มถามกล มท ทำเสร จเร ว ท ส ดว าม ว ธ การทำอย างไร และถามกล มท เสร จช าว าม ป ญหาอ ปสรรคอะไรเก ดข น และ ว ทยากรกระบวนการสร ปตามใบความร 3 8. ให สมาช กจ บม อก นเป นวงกลมซ อนก นสองวง ห นหน าเข าหาก นและย นตรงก นเป นค ๆ ให แต ละค จ บม อก นและพ ดให กำล งใจซ งก น และก น จากน นคนท อย ในวงกลมวงในย นอย ก บ - บ ตรคำ - บอร ดสำหร บต ดบ ตรคำ - ใบความร 1 - ใบก จกรรม - ใบความร 2 - ใบความร 3 - ซ ด เพลงท ม เน อหาให กำล งใจ (เพลงหมอลำ เพลงล กท ง เพลงฉ อย เพลงโนราห เพลงล เก) ตามความเหมาะสมของสมาช ก 34

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน

บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน ค ม อผ ด แลระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน บทท 3 การบร หารจ ดการระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชนระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน - ๑ บทท 3 การบร หารจ ดการ ระบบสารสนเทศภ ม ศาสตร ป าช มชน เจ าหน าท ผ ใช งานระบบสารสนเทศภ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary

ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary www.thaihosclub.com ระบบจ ดการข อม ลของโรงพยาบาลเพ อการพ ฒนาโดยว ธ เปร ยบเท ยบ Benchmarking & KPI Dictionary ข นตอนในการสม ครสมาช ก ในการสม ครสมาช ก ม ด วยก นอย 6 ข นตอนด งน 1. กรอกรห สโรงพยาบาล Hospcode

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ

บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ 1 บร การส บค นข อม ลหน งส อราชการ บร กำรส บค นข อม ลหน งส อรำชกำร ม 6 เมน ย อย ค อ 1. สอบถำมหน งส อ 2. สอบถำมข อม ลหน งส อส งภำยนอก 3. รำยงำนสม ดทะเบ ยน 4. รำยงำนสถ ต กำรด ำเน นงำนของเจ ำหน ำท ปฏ บ ต งำน

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information