การจ ดก จกรรมการเร ยนร ผ านโมเดล K-W-L

Size: px
Start display at page:

Download "การจ ดก จกรรมการเร ยนร ผ านโมเดล K-W-L"

Transcription

1 การจ ดก จกรรมการเร ยนร ผ านโมเดล K-W-L เร ยบเร ยงโดย อ.ยศว ร สายฟ า บทน า - การเช อมโยงแนวค ดสร างองค ความร ด วยตนเอง (Constructivism) ส การปฏ บ ต จร งผ านโมเดล K-W-L แนวค ดการสร างองค ความร ด วยตนเอง(Constructivism) เป นแนวค ดท ม ความเช อท ว า โดยท วไปคนเราน นเก ดการเร ยนร ผ านกระบวนการปร บสมด ลหร อโครงสร างทางสมอง หร อ กระบวนการ Accommodation กระบวนการด งกล าวเก ดข นเม อคนเราร บประสบการณ ใหม แล ว น าประสบการณ ใหม เหล าน นไปเช อมโยงก บประสบการณ เด มท ม อย หากประสบการณ เด มและ ประสบการณ ใหม ม ความส มพ นธ และสามารถเช อมโยงก นได ก จะเก ดภาวะสมด ลทางสมอง (Equilibrium) ซ งก ค อกระบวนการเก ดองค ความร ใหม น นเอง ในทางกล บก นหากประสบการณ เด มไม สอดคล องหร อส มพ นธ ก บประสบการณ ใหม ภาวะในสมองจะเก ดความไม สมด ล (Disequilibrium) เม อสมองคนเราเก ดความไม สมด ลด งกล าว ม กจะเก ดพฤต กรรมสงส ย ใคร ร ไม แน ใจ ไม ป กใจเช อข อม ลจากประสบการณ ใหม ในท นท ด งน นธรรมชาต ของคนเราจ งพยายามปร บ ความไม สมด ลให กล บเข าส สภาวะปกต หร อสภาวะสมด ล น นก ค อกระบวนการปร บโครงสร างทาง สมองหร อการสร างองค ความร ข นใหม น นเอง กระบวนการปร บโครงสร างทางสมองด งกล าว สามารถท าได โดยการค นคว าหาความร เพ มเต ม ส บค นข อม ลหร อเพ อให ได ความช ดเจนและความ กระจ างมากข น ด งน นจะเห นว าแนวค ดการสร างองค ความร ด วยตนเอง(Constructivism) ของไวก อทสก (Vygotsky) ด จะให ความส าค ญก บการเช อมโยงและสร างความส มพ นธ ระหว างประสบการณ เด ม ก บประสบการณ ใหม เพ อสร างองค ความร ใหม ข นมา กระบวนการด งกล าวสอดคล องก บแนวค ด การจ ดก จกรรมการเร ยนร ผ านตาราง 3 ช อง K-W-L (What I already know/ what I want to know/ what I have learned) ท เน นการจ ดก จกรรมการเร ยนร โดยเช อมโยงประสบการณ เด มก บ ประสบการณ ใหม อย างเป นร ปธรรมและเป นระบบ (ด ต วอย างตารางโมเดล K-W-L ท หน า 2) แนวค ดการจ ดก จกรรมการเร ยนร ผ านโมเดลK-W-L ได ร บการค ดค นโดย Professor Dr. Donna Ogle น กการศ กษาชาวอเมร ก น เม อป 1986 ภายใต แนวค ดในการเช อมโยงประสบการณ การเร ยนร ท งสามระยะ ค อ ประสบการณ ระยะก อนหน า(Before) ระยะป จจ บ น (During) และ ระยะส นส ด(After) ประมวลไว ด วยก นอย างช ดเจนเป นร ปธรรมผ านตาราง 3 ช อง เพ อให ผ เร ยน 1

2 สามารถเช อมโยงประสบการณ เด มส ประสบการณ ป จจ บ นได อย างเป นระบบและช ดเจนมากข น จนเก ดเป นการเร ยนร ใหม ข นมา ด งน นจ งสามารถสร ปได ว าการจ ดก จกรรมการเร ยนร ผ านโมเดล ตาราง K-W-L เป นร ปแบบการสอนท เน นการเช อมโยงประสบการณ ระหว างของเด มและของใหม อย างเป นร ปธรรมและเป นระบบอ กร ปแบบหน ง หล กการ - หล กการและแนวค ดของโมเดล K-W-L ม ความเช อท ว าการต งค าถามในล กษณะ ว นน เราเร ยนร อะไร เป นค าถามท กระต น กระบวนการค ดของผ เร ยน เพราะเป นการกระต นให ผ เร ยนได ค ดทบทวน ประมวลข อม ล และ สะท อนผลออกมาในส งท ตนเองได เร ยนร ในแต ละว น แนวค ดการจ ดก จกรรมการเร ยนร ผ านโมเดล K-W-L จ ดเป นก จกรรมท ม ค ณค าต อการเร ยนร ของผ เร ยนอย างแท จร ง เพราะส งเสร มให ผ เร ยนได วางแผนและลงม อปฏ บ ต สร างองค ความร ด วยต วเองอย างเป นระบบและเป นร ปธรรม การค นพบ หร อการสร างองค ความร ของผ เร ยนจะเก ดข นอย างม ความหมายและม ค ณค า ส งท ฉ นร แล ว (K) ส งท ฉ นอยากจะร (W) ส งท ฉ นเร ยนร (L) ต วอย างตาราง K-W-L นอกจากน แนวค ดการจ ดก จกรรมการเร ยนร ผ านโมเดล K-W-L ย งเตร ยมความพร อมและ ส งเสร มผ เร ยนในเร องการเร ยนร เป นรายบ คคล รวมท งการส งเสร มแนวค ดการเร ยนร ตลอดช ว ต (Lifelong Learning) อ กด วย โมเดล K-W-L เอ อประโยชน หลายอย างต อผ เร ยน เช น o เป นเคร องม อน าทางท เป นร ปธรรมในการค นคว าหาความร ของผ เร ยน o ช วยระบ แหล งท มาของข อม ล หร อแหล งเร ยนร ท ช ดเจน o สามารถท าการตรวจสอบความน าเช อถ อและความถ กต องของข อม ลได ง ายหล งจาก เม อทราบแหล งข อม ล o ส งเสร มการม ส วนร วมในกระบวนการสร างองค ความร ด วยตนเอง 2

3 o ช วยพ ฒนาท กษะกระบวนการเร ยนร ให พร อมในระด บท ส งข น ส าหร บว ตถ ประสงค หล กของการจ ดก จกรรมการเร ยนร ผ านโมเดล K-W-L ค อ 1. เป นการกระต นความอยากใคร ใฝ ร ในส งท ผ เร ยนสนใจจร งๆ กระต นให ค นคว าหาค าตอบ ในเร องท ตนเองสนใจและอยากร เพ มเต มผ านการเช อมโยงข อม ล/ประสบการณ ระหว างของเด ม และของใหม จนก อเก ดเป นการสร างองค ความร ด วยตนเอง 2. ส งเสร มให ผ เร ยนต ดส นใจ ตกลงใจ และตระหน กในส งท อยากจะเร ยนร หร อสนใจจร งๆ และพ ฒนาจนกลายเป นข อค าถามและความสงส ยส วนต ว ซ งจะกลายเป นว ตถ ประสงค ในการ เร ยนร เร องน นต อไป 3. ช วยให ผ เร ยนสามารถตรวจสอบความก าวหน าในการเร ยน ความเข าใจในบทเร ยนได ตลอดเวลา 4. เป ดโอกาสให ผ เร ยนได ค ดนอกกรอบ ไม ย ดต ดก บการค นคว าหาความร จากหน งส อ แบบเร ยนเพ ยงอย างเด ยว ร ปแบบแนวค ดโมเดล K-W-L - ค ณล กษณะของการจ ดก จกรรมภายใต แนวค ด โมเดล K-W-L แนวค ดโมเดล K-W-L เป นกรอบความค ดท เป นร ปธรรมส าหร บผ เร ยนในการสร าง กระบวนการเร ยนร และในการเช อมโยงข อม ล/ประสบการณ ระหว างของเด มและของใหม เป น แนวค ดท ท งคร และผ เร ยนสามารถตรวจสอบความก าวหน าทางการเร ยน และความร ความเข าใจ ในเน อหาสาระตลอดเวลา ผ เร ยนสามารถเร ยนร ได ล กซ งมากย งข นผ านโมเดล K-W-L ความร และ ประสบการณ ของผ เร ยนจะถ กพ ฒนาข นท ละเล กละน อย จนม ความซ บซ อนและเป นระบบมาก ย งข น ผ เร ยนท กคนโดยเฉพาะในช วงว ยเด กเล กน นต องการการเร ยนร ผ านส อท เป นร ปธรรมและ เป นระบบ สามารถมองเห นได ช ดเจนและง ายต อการท าความเข าใจ แนวค ดโมเดล K-W-L ช วยพ ฒนาความสามารถในการสะท อนผล/ความร (Reflection) โมเดล K-W-L เอ อในการประเม นและตรวจสอบความก าวหน าในการเร ยนร ของผ เร ยนได ท กระยะ ระหว างด าเน นก จกรรม แนวค ดโมเดล K-W-L ช วยระบ ข อม ลจากประสบการณ เด มของ ส งท ผ เร ยนอยากร หร ออยากเร ยนเพ มเต ม และการสะท อนการเร ยนร ของผ เร ยนได อย างช ดเจน ผ เร ยน จะถ กกระต นให ม ส วนร วมและม ส วนร บผ ดชอบในกระบวนการสร างองค ความร ให ตนเอง วางแผน ด าเน นการเก บข อม ล และประมวลข อม ล เพ อหาค าตอบในส งท ตนเองได ต งค าถามไว K-W-L ย งช วยพ ฒนาท กษะด านต างๆของผ เร ยน เช น การเข ยนส อความ แปลความสร ป ความ ความสวยงามของภาษา เป นต น และสามารถน าไปประย กต ใช ก บผ เร ยนท กระด บช น ท ง เป นรายบ คคลและเป นกล ม โมเดล K-W-L กระต นให ผ เร ยนสามารถว เคราะห ความก าวหน า 3

4 ทางการเร ยนท งรายบ คคลและรายกล ม รวมถ งกระต นให ผ เร ยนเห นความส าค ญของข อม ล/ ประสบการณ เด มท เป นประโยชน อย างย งในการต อยอดสร างองค ความร ใหม ร ผ านโมเดล K-W-L น กการศ กษา Bryan ได พ ฒนาโมเดล K-W-L ข นใหม ในป 1998 โดยเพ มคอล มน W ข นมาอ กหน งช อง โดยเป นการระบ ท มาของแหล งค นคว าข อม ล (Where can I learn this) ซ งจะ ช วยให ผ เร ยนม ความช ดเจนในเร องของแหล งค นคว าข อม ลหร อแหล งเร ยนร ท สามารถช วยหา ค าตอบในช อง ส งท ฉ นอยากจะร (What I want to know) บ อยคร งท พบว าผ เร ยนต องหย ดชะง ก เน องจากม อ ปสรรคในเร องของแหล งข อม ล กล าวค อผ เร ยนทราบในส งท ตนเองอยากจะเร ยนร แต ไม ทราบหร อไม ได ร บความสะดวกในการค นคว าหาข อม ล ด งน นการระบ แหล งข อม ลหร อแหล ง เร ยนร ท ช ดเจนจะช วยท าให การเร ยนร ของผ เร ยนผ านโมเดล K-W-L เก ดข นได ง ายและสะดวกมาก ข น ในช อง W (ต วท 2) หร อ Where คอล มน ผ เร ยนจะต องว เคราะห ท มาของข อม ล หร อ แหล งข อม ล ซ งในกระบวนการน ผ เร ยนและคร ต องค าน งถ งความน าเช อถ อ ความถ กต อง และ ความเป นป จจ บ นของข อม ลด วย แหล งข อม ลท ด ควรเป นในล กษณะของส อปฐมภ ม (ของจร ง) เช น ผ เช ยวชาญ สถานท จร ง การปฏ บ ต จร ง เป นต น แหล งข อม ลท เหมาะสมต องม ความหลากหลาย เช น หน งส อ น ตยสาร รายงานว ชาการ รายการสารคด ทางโทรท ศน บทส มภาษณ ผ เช ยวชาญ เป น ต น อย างไรก ตามแม ว าเม อค าน งถ งความหลากหลายของแหล งข อม ลแล วควรท จะต องค าน งถ ง ความน าเช อถ อ ความเพ ยงพอ และความถ กต องของแหล งข อม ลน นๆ ด วย โดยสร ปแล วเม อภาวะในสมองของผ เร ยนเก ดความไม สมด ล(Disequilibrium) การจ ด ก จกรรมการเร ยนร ผ านโมเดล K-W-L จะช วยท าให การเร ยนร หร อการปร บสมด ลทางสมองของ ผ เร ยนเก ดข นง ายข นและรวดเร วมากข น เพราะโมเดล K-W-L ถ กสะท อนออกมาเป นกระบวนการ เร ยนร ท เป นระบบและเป นร ปธรรม K คอล มน ส งท ฉ นร แล ว (What I Already Know) คอล มน K เป นการระบ ข อม ลจากประสบการณ เด มของผ เร ยน ซ งถ อเป นส งจ าเป นอย างย ง ในการต อยอดองค ความร ส าหร บผ เร ยน คร เป นบ คคลส าค ญในการกระต นให ผ เร ยนสะท อนข อม ลจากประสบการณ เด มออกมาให มาก ท ส ด ท งน เพ อเป นการตรวจสอบว าข อม ลจากประสบการณ เด มท ม อย ของผ เร ยนถ กต องและ เป นป จจ บ นหร อไม 4

5 ในกรณ ท ข อม ล/ประสบการณ เด มของผ เร ยนไม ถ กต อง คร อาจจะน าประเด นเหล าน ไปใช เป น ข อค าถามของช อง W - ส งท ฉ นอยากจะร ได ท งน อาจจะใช ในกรณ ท ต องการพ ส จน ข อเท จจร งของข อม ลจากประสบการณ เด ม W คอล มน ส งท ฉ นอยากจะร (What I Want to Know) คอล มน W ส งท ฉ นอยากจะร น เป นการระบ ในส งท ผ เร ยนสนใจและต องการลงม อปฏ บ ต จร งในการสร างองค ความร ใหม ข นมา การส งเสร มและพ ฒนาให ผ เร ยนร จ กต งค าถามของต วเองเก ยวก บส งท เร ยนท งก อนลงม อท า ก จกรรม ระหว างท าก จกรรม และหล งการท าก จกรรมการเร ยนร ถ อเป นส งจ าเป นอย างย ง ท กษะเหล าน จะกลายเป นแรงกระต นให ผ เร ยนลงม อปฏ บ ต ท าก จกรรมอย างจร งจ ง และย ง เป นรากฐานในการเร ยนร ด วยตนเองอย างม นคงก บผ เร ยนต อไปอ กด วย L คอล มน ส งท ฉ นเร ยนร (What I Have Learned) คอล มน น เป นการสร ปส งท ผ เร ยนได เร ยนร ใหม ท งน ผ เร ยนสามารถใช ข อม ลในคอล มน น ในการ ตรวจสอบ เปร ยบเท ยบปร มาณและระด บความล กซ งขององค ความร ใหม ท เก ดข นมาโดย เปร ยบเท ยบก บคอล มน แรก (K - ส งท ฉ นร แล ว) คอล มน เป นประโยชน อย างย งในการตรวจสอบความก าวหน าทางการเร ยนร ของผ เร ยน และ ตรวจสอบได ว าส งท ผ เร ยนต องการเร ยนร ในคอล มน W ส งท ฉ นอยากจะร น นบรรล ผล หมดท กประการแล วหร อไม ข อด - ค ณสมบ ต เด นของโมเดล K-W-L ผ เร ยนเก ดองค ความร ท มากข น ม ความหลากหลาย คงทน ม ค ณค าและความหมายก บผ เร ยน มากข น ผ เร ยนม เจตคต ท ด ในการเร ยน เพราะได เร ยนร ในส งท ตนเองสงส ยใคร ร อย างแท จร ง สามารถขจ ดความร เด มท ผ ดของผ เร ยน สร างความเข าใจในเน อหาใหม ท ถ กต อง ท งคร และผ เร ยนสามารถตรวจสอบความก าวหน าทางการเร ยนได ตลอดเวลา 5

6 ช วยพ ฒนาค ณล กษณะท ด และท กษะด านต างๆแก ผ เร ยน เช น การส อสาร การฟ ง พ ด อ าน เข ยน การส บค นข อม ล การท างานร วมก บผ อ น การยอมร บความเห นของเพ อน ความม นใจใน ตนเอง เจตคต ท ด ในการเร ยน เป นต น พ ฒนาและปล กฝ งแนวค ดการเร ยนร ตลอดช ว ต (Lifelong Learning) แก ผ เร ยน การประย กต ใช แนวค ดโมเดล K-W-L โดยหล กการแล ว การน าแนวค ดโมเดล K-W-L ไปประย กต ใช สามารถท าได ด งน 1. ระดมสมองผ เร ยนและรวบรวมข อม ลจากประสบการณ เด มของผ เร ยนเก ยวก บห วข อของ บทเร ยน ( K หร อ What I Already Knew คอล มน ) 2. กระต นผ เร ยน อภ ปรายในส งท ผ เร ยนอยากจะเร ยนร เพ มเต ม ( W หร อ What I Want to Know คอล มน ) 3. วางแผนก จกรรมการเร ยนร ( W หร อ What I Want to Know คอล มน ) - วางเป าหมาย - ก าหนดแหล งท มาของข อม ล/แหล งข อม ล - วางแผนว ธ เก บรวบรวมข อม ล - ระยะเวลาในการเก บข อม ล 4. ประมวลข อม ล สร ปผล ตรวจสอบเน อหา ( W หร อ What I Want to Know คอล มน ) 5. สะท อนการเร ยนร ระบ ส งท ผ เร ยนได เร ยนร ( L หร อ What I Have Learned คอล มน ) การจ ดก จกรรมผ านแนวค ดโมเดล K-W-L สามารถจ ดภายในระยะเวลาท หลากหลาย บางคร ง อาจจะจ ดเพ ยง หน งคาบ หน งส ปดาห สามส ปดาห หร อหน งเด อน ข นอย ก บความล กและ ปร มาณเน อหาท ผ เร ยนสนใจ การจ ดเก บข อม ลควรให เก ดข นอย างเป นระบบ ช ดเจน ด แล วเข าใจง าย การเร ยนร ผ านแนวค ดโมเดล K-W-L จ าเป นอย างย งในการปล กฝ งให ผ เร ยนร จ กยอมร บและ เป ดใจร บฟ งความค ดเห นของผ อ น ภายใต บรรยากาศของการเคารพและให เก ยรต ซ งก นและ ก น ใน K หร อ What I Already Knew คอล มน หากข อม ลจากประสบการณ เด มท ผ เร ยนระดม สมองหร อน าเสนอมาม เน อหาไม ถ กต อง คร ย งคงต องเข ยนลงในตาราง ท งน เพ อจะน าส ง เหล าน เป นจ ดต งต นในการพ ส จน ข อเท จจร งใน W หร อ What I Want to Know คอล มน ได 6

7 ระหว างด าเน นก จกรรม เป นหน าท ของคร ท จะคอยกระต นผ เร ยนส งเกตและเก บข อม ล รายละเอ ยดต างๆ ซ งจะเป นประโยชน ต อการสร ปบทเร ยนและต ดตามความก าวหน าของการ สร างองค ความร ข อม ลอ างอ ง ท ศนา แขมมณ. ศาสตร การสอน: องค ความร เพ อการจ ดกระบวนการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ, ส าน กพ มพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, Bryan, J. (1998). K-W-W-L: Questioning the known. The Reading Teacher. Vol. 51, No. 7. Glazer, S. M. (1994). Assessment Techniques and Strategies for the Classroom Teacher. Helping Our Students See Their Learning. October McAllister, P. J., (1994), Using K-W-L for informal assessment. The Reading Teacher. Vol. 47, No. 6. Ogle. D. (1986). K-W-L: A teaching model that develops active reading of expository text. The Reading Teachers, 38, Sampson, M. B. (2002). Confirming a K-W-L: Considering the resource. The Reading Teacher. Vol. 55, No. 6. Szabo, S. (2006). KWHHL: A student-driven evolution of the KWL. American Secondary Education. 34(3). 7

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา

แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา แลกเปล ยนเร ยนร การจ ดก จกรรมศ กษาด งานและท ศนศ กษา 1. อาจารย ควรกาหนดว ตถ ประสงค สถานท ท จะไปให เหมาะก บเวลา สอดคล องก บการเร ยนและ ความร ของน กเร ยน 2. ออกจดหมายถ งผ ปกครองแจ งให ทราบว า ระหว างเวลาน

More information

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1

คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 แนวปฏ บ ต ท ด เทคน คการสอนน กศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน แนวปฏ บ ต ท ด : เทคน คการสอนน กศ กษา 1 ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) เทคน คการสอนน กศ กษา เล มน จ ดท าข นเพ อแสดงถ งว ธ การ

More information

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร

หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร หน วยท 3 แนวค ดการจ ดการเร ยนร แนวค ดการจ ดการเร ยนร ในโครงการพ ฒนาคร โดยใช กระบวนการสร างระบบพ เล ยง Coaching and Mentoring ม สาระส าค ญด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ล กษณะส าค ญของแนวค ดการจ ดการเร ยนร 2. แนวทางการจ

More information

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก

เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก องค ความร จากการแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การเร ยนร เช งร ก 1 เทคน คว ธ สอนท เน นการเร ยนร เช งร ก (Active Learning) ความส าค ญ/สภาพป ญหา พ นธก จท ส าค ญท ส ดของสถาบ นการศ กษา ค อการผล ตบ ณฑ ตหร อการจ ดก จกรรมการเร

More information

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ ป จจ บ นส งคมไทยม กระแสการเปล ยนแปลงด านต างๆ เก ดข นอย างรวดเร วมากจนส งผลให เก ด ว กฤต การณ หลายร ปแบบข นในส งคมท งทางด านเศรษฐก จส งคม การเม อง ว ฒนธรรมและส งแวดล

More information

สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ

สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ-การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ สอนอย างไรท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ การออกแบบและการวางแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นสาค ญ อ.ส รพล เอ ยมอ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553

ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค ม อปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ งานว ชาการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ. 2553 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได จ ดท าค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน

บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน 1 บทท 3 บทบาทหน าท คร ในการจ ดการช นเร ยน โดยท วไปคร เป นผ ม หน าท ในการสอน การถ ายทอดความร จ งเป นหน าท หล กท ม ความส าค ญท ส ดของคร แต ในความเป นจร งน นคร ม บทบาทหน าท มากกว าการสอน โดยคร นอกจากเป นผ

More information

องค ประกอบการท างานเป นท ม

องค ประกอบการท างานเป นท ม องค ประกอบการท างานเป นท ม ใน ค.ศ.1977 วาร น ย (Warny) ได ให ความหมายของการสร างท มว า เป นขบวนการข นพ นฐานในการ พ ฒนาบ คคลท ท างานร วมก นให เร ยนร ว า จะต องด าเน นการอย างไรจ งจะบรรล เป าหมายของแต ละคน

More information

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching)

ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) ผ บ งค บบ ญชาก บการสอนงาน (Coaching) การสอนงานเป นหน าท ส าค ญของผ บร หารในป จจ บ นน ม การพ ดถ งและเน นบทบาทการ สอนงานก นมากไม ว าจะเป นแวดวงธ รก จหร อภาคราชการ ณ โอกาสน จ งขอน าเร องราวต าง ๆ เก ยวก บการสอนงานมาเสนอ

More information

บทท 5 การประเม นและรายงานผล

บทท 5 การประเม นและรายงานผล 73 บทท 5 การประเม นและรายงานผล 75 บทท 5 การประเม นและรายงานผล ความหมายของการประเม นและรายงานผลพ ฒนาการของเด กเล ก การประเม นผล (Assessment) โดยท วๆ ไป หมายถ ง กระบวนการพ จารณา ต ดส นค ณภาพ หร อ ค ณล กษณะของพฤต

More information

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน

หน า 1. 4. สาระการเร ยนร ๔.๑ การสร างงานนาเสนอ ๔.๒ ร ปแบบการนาเสนองานใน Microsoft Powerpoint ๔.๓ ว ธ การนาเสนองาน แผนการจ ดการเร ยนร เพ อเสร มสร างค ณล กษณะอย อย างพอเพ ยง รห สว ชา ง20201 รายว ชา การใช โปรแกรมสาน กงาน กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1 หน วยการเร ยนร ท 5 ช อหน วย การใช

More information

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม

ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ตอนท ๓ ท กษะและเทคน คว ธ การสอนเสร ม ในการจ ดก จกรรมสอนเสร ม หร อสอนซ อมเสร มของคร เป นก จกรรมการสอนพ เศษจากการสอน ปกต ตามตารางเร ยน เพ อเต มเต มความร ท กษะ ประสบการณ แก น กเร ยนรายบ คคลตามศ กยภาพการ เร

More information

การเร ยนการสอนทางเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด

การเร ยนการสอนทางเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด - 1 - การเร ยนการสอนทางเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย บ ญช ด เนต ศ กด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง หล กส ตรเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป นหล กส ตรว ชาช พม งให ผ ท เร ยนจบหล กส ตร เป นบ

More information

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓

คำน ำ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ต ลาคม ๒๕๕๓ คำน ำ ตามท กระทรวงศ กษาธ การได กาหนดนโยบายการปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑)โดยม ว ส ยท ศน ให คนไทยได เร ยนร ตลอดช ว ตอย างม ค ณภาพ ภายใน ป ๒๕๖๑ จะต องม การปฏ ร ปการศ กษาและการเร ยนร อย างเป

More information

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร

การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร chan2.obec.go.th/wattungpelschool การบร หารจ ดการแหล งเร ยนร โดย ไพโรจน คะเชนทร พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. /01/ และท 4แก ไขเพ 4มเต ม(ฉบ บท 4 /) พ.ศ.

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด 1. การว ดผล (Measurement) หมายถ ง กระบวนการกาหนดจานวนเพ อใช เป นเกณฑ การว ด โดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร

More information

Project Approach การสอนแบบโครงการ

Project Approach การสอนแบบโครงการ Project Approach การสอนแบบโครงการ 1 ดร.วรนาท ร กสก ลไทย การสอนแบบโครงการก บการสอนแบบหน วย คร ปฐมว ยหร อคร อน บาลเป นจ านวนมากเคยช นก บการใช หน วยการสอนก าหนดก จกรรม ต างๆ ให แก เด ก การสอนแบบหน วยม ส วนคล

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information

การเร ยนร แบบโครงการ

การเร ยนร แบบโครงการ 1 การเร ยนร แบบโครงการ ผ ช วยศาสตราจารย ดร.พ ชร ผลโยธ น การสอนแบบโครงการ (The Project Approach ) ได ร บความสนใจจากคร ปฐมว ยมาอย าง ต อเน อง ม การกล าวขว ญก นอย างมากในแวดวงการศ กษาปฐมว ยของไทยและเม อพระราชบ

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย

ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย ร ร ร ม มม ร ม ล ย ร มร ร ลย ร ร ร ย ร ร ย 28 ย ย 2554 ร รม ม ร ยล ม ม ย ม 2 ร ญ ข ร ภ ร ย ร ลย ร ร ร ย ร ย ไร ล ถ 4 หล กการและแนวค ดการจ ดการเร ยนการสอน 4 กลย ทธ การเร ยนการสอนบรรยาย 4 Active Learning

More information

UTQ-55109 คณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ค าน า

UTQ-55109 คณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนต น ค าน า ค าน า เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บม ธยมศ กษาตอนต น เป นหล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อน และบ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา

(นายส รพงศ ม ตรก ล) ผ จ ดการ-ผ อานวยการโรงเร ยนศร ธรรมราชศ กษา ๒ ค ม อประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา เป นค ม อท ท กโรงเร ยนต องจ ดทาเพ อเป นเคร องม อสาหร บ ท กคนในโรงเร ยนใช ในการเป นแนวทางในการพ ฒนาศ กยภาพของโรงเร ยน ม งส ค ณล กษณะท ส งคม พ งประสงค โรงเร ยนศร ธรรมราชศ

More information

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก

ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก ค ม อพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา รายว ชาเล อก หล กส ตรการศ กษานอกระบบ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล

More information