การเบ กค าใช จ าย ในการจ ดงานว นเด ก และว นข นป ใหม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การเบ กค าใช จ าย ในการจ ดงานว นเด ก และว นข นป ใหม"

Transcription

1 02/12/57 การเบ กค าใช จ าย ในการจ ดงานว นเด ก และว นข นป ใหม 1 ข อบกพร อง การเบ กจ ายการจ ดงานว นเด ก และว นข นป ใหม - จ ดซ อส งของแจก ได แก รถจ กรยาน ผ าขนหน พ มพ ลายการ ต น ร ม เส อย ด สกร นลายการ ต น กระเป าเป ส าพายหล งสกร นตรา อปท. เป นต น - ค าจ างเหมาวงดนตร พร อมเคร องเส ยง จ างเหมาล เก จ างเหมาจอภาพพร อม ฉายภาพยนตร - จ างเหมาอาหารเล ยงผ ร วมงาน - ค าว สด พล กระดาษ อ ปกรณ พ ธ เป ด อ ปกรณ การจ ดสถานท ค าซ มก จกรรม ระบายส - ค าจ างเหมามายากล จ างเหมาเคร องเล นต าง ๆ - ค าตอบแทนในการจ ดก จกรรมว นเด ก เช น การแสดงโชว เคร องบ น รถถ ง เป นต น - เบ กจ ายจ ดท าซ มน ทรรศการอาเซ ยนแต ไม จ ดท าจร ง - แจกของรางว ลว นส งท ายป เก าต อนร บป ใหม 2 1

2 02/12/57 หน งส อส งการท เก ยวข องก บค าใช จ ายในการจ ดงาน 1. หน งส อกระทรวงมหาดไทยท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พ.ค.2541 เร องค าใช จ ายในการจ ด งานต าง ๆ ของ อปท. ก าหนดให อปท.ถ อปฏ บ ต ในการเบ กค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ท งในกรณ ท ด าเน นการเองหร ออ ดหน นหน วยงานอ น โดยให เบ กได ตามงบประมาณท ต งไว และเบ กจ ายได เท าท จ าเป นและประหย ด โดยค าน งถ งฐานะการคล งของ อปท. เป นส าค ญ 2. หน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความ เข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ของ อปท. ด งน 1) ต องอย ในอ านาจหน าท หร อม กฎหมายให อ านาจโดย อปท.ต องก าหนดก จกรรมท จะด าเน นการ ไว ในโครงการจ ดงาน 2) ก จกรรมจะต องเป นการส งเสร มและสน บสน นท ให ประโยชน หร ออ านวยความสะดวกแก ประชาชนท วไป เช น การให ความร อ นเป นประโยชน หร อการส งเสร มให ประชาชนเห นความส าค ญ และร กษาไว ซ งศ ลปะ ประเพณ และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น 3) ก จกรรมท ด าเน นการจะต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการ หากไม ด าเน นการ ก จกรรมด งกล าวจะท าให โครงการไม บรรล ว ตถ ปะรสงค 4) หากม การจ ดประกวด แข งข น ม การมอบรางว ล ม ลค ารางว ลต องม ส ดส วนท เหมาะสมและ สอดคล องก บโครงการ โดยเบ กจ ายค าใช จ ายเท าท จ าเป นเหมาะสมและประหย ด หน งส อส งการท เก ยวข องก บค าใช จ ายในการจ ดงาน 3. หน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3475 ลงว นท 11 ต.ค.2550 เร องขอให ทบทวน และก าหนดมาตรการป องปราม กรณ อปท.ใช งบประมาณทางราชการจ ดซ อส งของแจกราษฎร โดยใส ช อของตนลงบนส งของ ก าหนดว า 1) ว สดส วสด สงของท งของท อปท.นาไปชวยเหลอประชาชน น าไปช วยเหล อประชาชน หร อเง นอดหนนหน วยงานอ หรอเงนอ ดหน นหนวยงานอน น โดยใช งบประมาณของ อปท. ไม สามารถระบ ข อความหร อร ปภาพหร อระบ ช อหร อส ญล กษณ อ นใดของผ ช วยเหล อ แต สามารถระบ ได เฉพาะช อหน วยงานของ อปท. 2) การประชาส มพ นธ ผลงานของ อปท. เช น ป ายประชาส มพ นธ แผ นพ บ ปฏ ท น เป นต น หากม ภาพก จกรรมต าง ๆ จะต องเป นกรณ ท องค ประกอบของภาพบ งบอกถ งก จกรรมน น ๆ 3) การให ความช วยเหล อ จะกระท าได เฉพาะกรณ จ าเป น และเป นไปอย างประหย ด และ ด าเน นการด งกล าว จะต องไม ส อไปในทางหาเส ยง เพ อผลประโยชน ในทางการเม องท องถ น 4) อปท.ควรให ความส าค ญในการจ ดท าโครงการท ใช จ ายงบประมาณในล กษณะท ตอบสนอง ความต องการแก ไขป ญหาของประชาชนอย างแท จร ง ไม สมควรต งงบประมาณในล กษณะ ฟ มเฟ อยเก นความจ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ หร อต งงบประมาณในล กษณะเป นการ ประชาส มพ นธ ส วนบ คคล 2

3 02/12/57 ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยท เก ยวข องก บค าใช จ ายในการจ ดงาน 4. ระเบ ยบ มท.ว าด วยการร บเง น การเบ กจ ายเง นฯ พ.ศ.2547 ข อ 67 ก าหนดว า อปท.จะจ ายเง นหร อก อหน ผ กพ นได แต เฉพาะท กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อ หน งส อส งการกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ด งน น การซ อส งของแจกให ประชาชน จ งม ใช ความหมายค าใช จ ายในการจ ด งานต าง ๆ และไม ม ระเบ ยบก าหนดจ งไม สามารถเบ กจ ายได ความหมาย ตามพจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ) จ าเป น หมายถ ง ต องเป นอย างน น ต องท า ขาดไม ได ด งน นก จการท อปท. ท าจ งต องเป นก จการท จ าเป น ขาดไม ได 2) ประหย ด ประหยด หมายถ ง หมายถง ยบยง ย บย ง ระม ดระว ง ระมดระวง ใชจายแตพอควรแกฐานะ ใช จ ายแต พอควรแก ฐานะ 3) จาร ตประเพณ หมายถ ง ประเพณ น ยมและประพฤต ก นส บมาถ าฝ าฝ น ถ อว าเป นผ ดหร อช ว 4) ภ ม ป ญญาท องถ น หมายถ ง พ นความร ความสามารถท องท ใดท องท หน ง โดยเฉพาะ 5) ว ฒนธรรม หมายถ ง ส งท ท าความเจร ญงอกงามให แก หม คณะว ถ ช ว ตของ หม คณะ ด งน น การท กฎหมายก าหนดให อปท. ม หน าท ในการ บ าร งร กษาว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น จ งต องพ จารณาถ ง ว ฒนธรรมของท องถ นแห งน น ๆ ด วย 6 3

4 02/12/57 ความหมาย (ต อ) การจ ดท าบร การสาธารณะ หมายถ ง การจ ดให ม การศ กษา เผยแพร ความร เพ อสร างจ ตส าน กให ก บ เด ก เยาวชน และประชาชนในท องถ น ให ม ความร ก และหวงแหนศ ลปะ ว ฒนธรรม จาร ต ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น จ ดสรรทร พยากร และน าเทคโนโลย มาใช ในการด แล ร กษา บ รณศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณว ตถ ศ ลปว ตถ และ ศ ลปกรรมท องถ น และ การจ ดให ม ก จกรรมเพ การจดใหมกจกรรมเพอสงเสรม อส งเสร ม อน รกษศาสนา อนร กษ ศาสนา ศลปะ ศ ลปะ ว ฒนธรรม จาร ตประเพณ ท เน นเอกล กษณ ความเป นไทย และท องถ น และว ถ ช ว ตของคนในช มชนของตนเอง 7 หน งส อตอบข อหาร ออ านาจหน าท เก ยวก บจาร ตประเพณ ท องถ น 4. นส. มท. ท มท /ว 1639 ลงว นท 17 เม.ย เร อง หล กเกณฑ เก ยวก บ การเบ กค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ เก ยวก บการด แลส งเสร มและบ าร งร กษาจาร ต ประเพณ และว ฒนธรรมอ นด ของ อปท. ก าหนดว า อ านาจหน าท ตามกฎหมายของ อปท. เก ยวก บการบ าร งร กษา จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น จะต องม ล กษณะเป นการให ประโยชน หร ออ านวยความสะดวกแก ประชาชนเป นการท วไป เช น การจ ดก จกรรม ส งเสร มให ความร แก ประชาชนท วไป ในการปฏ บ ต ตามแบบอย างประเพณ หร อว ฒนธรรมไทย ม ใช ส งเสร มสน บสน นหร อ บ าร งจาร ตประเพณ หร อว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น โดยการออกค าใช จ ายให แก บ คคลใดบ คคลหน งท จะประกอบพ ธ กรรมอย างใดอย างหน งท เป นเร องเฉพาะต วท บ คคลน นจะต องกระท าตามประเพณ หร อว ฒนธรรมท บ คลน นเช อถ อ หร อปฏ บ ต ซ งบ คคลน นม ส ทธ และเสร ภาพตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ โดยบ คคลน นจะต องกระท าด วยค าใช จ ายของตนเอง 8 4

5 ข อบกพร อง การจ ดงานว นเด ก และว นข นป ใหม ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. ม การเบ กจ ายเง นหมวดค าตอบแทน ใช สอย และว สด ตามโครงการจ ดงานว นเด ก แห งชาต โดยม การจ ดซ อรถจ กรยาน (ซ งเป น หมวดคร ภ ณฑ ) เป นของรางว ลเพ อแจกจ ายให ก บ เยาวชนท เข าร วมงานก จกรรมว นเด ก 2. โครงการจ ดก จกรรมว นเด กแห งชาต ม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มสน บสน นการพ ฒนา เด กในพ นท เพ อให ผ ใหญ และท กภาคส วน ท เก ยวข องเห นความส าค ญในการพ ฒนาเด ก และ การด าเน นโครงการจ ดก จกรรมว นเด กแห งชาต โดยเบ กค าใช จ าย ได แก ผ าขนหน พ มพ ลายการ ต น ร ม (ก านยาวคละส ) เส อย ดสกร น ลายการ ต น ช ดเคร องเข ยน เป นการจ ดซ อส งของรางว ลท ม ราคาส งเก นความ จ าเป น และอาจเป นการประชาส มพ นธ ส วนบ คคลได นอกจากน การซ อจ กรยาน ซ งเป นคร ภ ณฑ ไม ม การต ง เทศบ ญญ ต จ ายรายการด งกล าวแต อย างใด จ งเป นการ ไม ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการ จ ดงานต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น และตาม ระเบ ยบกระทรวง มหาดไทย ว าด วยว ธ การงบประมาณของ องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 14 (2) และ ข อ 16 ขอให ด าเน นการเร ยกค นเง นจากเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ ส งค นคล งเทศบาลฯ โดยเร ว และพ จารณาโทษเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบกรณ การจ ดซ อรถจ กรยานแจกเป นของรางว ล โดยไม ได ต งงบประมาณรายจ ายและไม ม ระเบ ยบให เบ กจ าย ตามควรแก กรณ การจ ดท าโครงการด งกล าวเป นการส บสานด ารงไว ซ ง ประเพณ ว ฒนธรรมอ นด งาม โดยว ถ ปฏ บ ต ส บต อก นมา จะ ม การจ ดก จกรรมเสร มสร างความร ความบ นเท ง ม การละเล น ม การแข งข นเล นเกมส ช งรางว ล ซ งเป นก จกรรม ท จ าเป นของโครงการ หากไม ม ก จกรรมเหล าน อาจท าให โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค ท งน กระทรวงมหาดไทยได ม หน งส อให แนวทางการเบ กค าใช จ ายในการจ ดงาน ตาม หน งส อ ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร องค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ของ อปท. โดยให เบ กจ ายได เท าท จ าเป นและประหย ด และหน งส อ กระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3722ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บค าใช จ าย ในการจ ดงานต าง ๆ ของ อปท. ให ด าเน นการจ ดงานต าง ๆ อย ในอ านาจหน าท โดย อปท.ต องก าหนดก จกรรมท จะ ด าเน นการไว ในโครงการ เป นก จกรรมส งเสร มและ สน บสน นท ให ประโยชน หร ออ านวยความสะดวกแก ประชาชนเป นการท วไป ส งเสร มให ประชาชนเห น ความส าค ญและร กษาไว ซ งศ ลปะ ประเพณ และว ฒนธรรม อ นด ของท องถ น และก จกรรมน นต องสอดคล องก บ ว ตถ ประสงค ของโครงการ หากไม ด าเน นการจะท าให

6 โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค การเบ กค าใช จ ายในการจ ดซ อของมาเพ อแจกจ าย ให แก เด กในช มชนและศ นย พ ฒนาเด กเล ก อ นเป นการใช จ ายท ฟ มเฟ อย เก นความจ าเป น เป นการปล กฝ งค าน ยมท ไม ถ กต องให ก บเด กซ งเป นอนาคตของชาต อ กท งใน รายละเอ ยดโครงการไม ได ระบ ก จกรรมท จะด าเน นการใน ว นเด กแต อย างใด จ งเป นการไม ปฏ บ ต ตามหน งส อด งกล าว ท าให เทศบาลได ร บความเส ยหาย 3. การจ ดโครงการว นเด ก ได เบ กจ ายค าจ างเหมา วงดนตร พร อมเคร องเส ยง จ างเหมาล เกเด ก จ างเหมาอาหารส าหร บผ ร วมงาน ค าของขว ญ ส าหร บเด ก ค าว สด พล กระดาษ อ ปกรณ พ ธ เป ด อ ปกรณ การจ ดสถานท ค าซ มระบายส ค าของขว ญ ค าจ างเหมาจอภาพพร อมฉาย ภาพยนตร ค าจ างเหมาเคร องเล นต าง ๆ เทศบาลช แจงว า การเบ กจ ายค าจ างเหมา วงดนตร แดนเซอร พร อมเคร องเส ยง จ างเหมาล เก น กร อง เป นไปตามว ตถ ประสงค โครงการ ค อ เพ อให เด กเก ดความสน กสนาน ผ อนคลาย ความเคร ยด ให เด กร จ กการอย ร วมก นด วยความ สาม คค เพ อให เด กร จ กหน าท ของตน เพ อให เด ก อย ในระเบ ยบว น ยอ นด และเพ อให เป นไปตาม ว ตถ ประสงค ท เทศบาลต งไว ม ความจ าเป นต อง จ างเหมาวงดนตร แดนเซอร พร อมเคร องเส ยง จ าง เหมาน กร อง ซ งใช เวท การแสดงเวท ด วย เพ อให ความบ นเท ง และความสน กสนานแก เด ก รวมถ ง เป นต วอย างการกล าท จะแสดงออกของศ ลป น ดาวตลก และน กร อง ซ งเป นแบบอย างท ด แก เด ก ส วนการจ างเหมาล เกเป นล เกเด ก จะได เป น ต วอย างท ด ให แก เด กในการแสดงออก รวมท ง เป นอาช พส จร ตและเป นว ฒนธรรมอ นด งามของ ประเทศไทยอ กด วย ค าใช จ ายในการจ ดงานเป นไปในล กษณะม งเน นการ แจกจ าย อ กท งเป นการไม ประหย ด ก จกรรมบางก จกรรม ไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค โครงการโดยตรง เน นก จกรรม สร างความบ นเท ง ซ งตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย พ.ศ.2550 มาตรา 283 ก าหนดให องค กรปกครองส วน ท องถ นเป นหน วยงานหล กจ ดบร การสาธารณะ และมาตรา 289ระบ ว าองค กรปกครองส วนท องถ นย อมม อ านาจหน าท โดยท วไปในการด แลและจ ดท าบร การสาธารณะเพ อ ประโยชน ของประชาชนในท องถ น และตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และท แก ไขเพ มเต มมาตรา 50 (8) รวมถ ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11) ก าหนดให อปท.ม อ านาจ หน าท ในการจ ดระบบการบร การสาธารณะเพ อประโยชน ของประชาชนในท องถ นของตนเอง ในด านการบ าร งร กษา ศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ น ด ของท องถ น ซ งหมายถ ง การจ ดให ม การศ กษา เผยแพร ความร เพ อสร างจ ตส าน กให ก บเด ก เยาวชน และประชาชน ในท องถ น ให ม ความร กและหวงแหนศ ลปะ ว ฒนธรรม จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น จ ดการทร พยากรและ น าเทคโนโลย มาใช ในการด แลร กษาบ รณะศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณว ตถ ศ ลปว ตถ และศ ลปกรรมท องถ น และจ ดให ม ก จกรรมเพ อส งเสร ม อน ร กษ ศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม จาร ตประเพณ ท เน นเอกล กษณ ความเป นไทย และท องถ น และว ถ ช ว ตของคนในช มชนของตนเอง ซ ง ว ธ ด าเน นการควรเป นหน วยท ให การสน บสน นในด านการ อ านวยความสะดวกต าง ๆ เช น คนงาน รถยนต เคร องม อ อ ปกรณ การจ ดสถานท ม ใช เป นเจ าภาพจ ายค าใช จ ายใน การจ ดงานท กอย างโดยไม ได ม งเน นการม ส วนร วมของ ประชาชนโดยตรงตามท เคยปฏ บ ต มาซ งน าจะส งผลด ให

7 ส งคมไทยม ความเอ อเฟ อเผยแผ ช วยเหล อเก อก ลก นมากกว า การท เทศบาลด าเน นการเองท กอย าง ในโอกาสต อไป ควรพ จารณาให รอบคอบ การจ ดงาน ล กษณะด งกล าวควรค าน งถ งความจ าเป น ความเหมาะสม และความประหย ด เพ อให เก ดความค มค าในการใช จ ายเง น งบประมาณ เพ อร กษาไว ซ งว น ยทางการเง นการคล งและ ความสงบเร ยบร อยในการปฏ บ ต ตามระเบ ยบซ งเป นธรรมา ภ บาลท ด และควรถ อปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ท เก ยวข องโดยเคร งคร ด เพราะหากไม ม ระเบ ยบก าหนดให เบ กจ ายย อมไม สามารถเบ กจ ายได 4. โครงการจ ดงานว นเด กแห งชาต เบ กค าใช จ ายในการจ ดงานท เก นความจ าเป น เช น ค าจ างเหมาจ ดหามายากล ท ง ๆ ท จ ดเคร อง เล นและจ ดซ มก จกรรมต าง ๆ พร อมของรางว ล การท เทศบาลใช จ ายงบประมาณเป นจ านวนเง นส ง ในแต ละโครงการโดยม การจ ดจ างเหมาการแสดงต าง ๆ ในงาน การจ ดซ อของท ระล ก/ของขว ญ เพ อแจกจ ายให ก บ ผ เข าร วมโครงการ เป นการใช จ ายท เก นความจ าเป นในการ จ ดงาน ไม ประหย ด และไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค หล ก ของโครงการโดยแท จร ง เพราะถ งแม ไม ม การด าเน นการ ตามรายการด งกล าว เทศบาลก สามารถด าเน นการตาม โครงการให ส าเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ของโครงการได โดยไม ต องใช จ ายเง นงบประมาณของทางราชการในจ านวน ท ส งเก นความจ าเป น เหมาะสม เป นการไม ถ อปฏ บ ต ตามน ย หน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น และหน งส อกระทรวง มหาดไทย ท มท /ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการ จ ดงานต าง ๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น ด งน น ก อนการอน ม ต โครงการและอน ม ต การเบ ก จ ายเง นในคราวต อไป ขอให พ จารณาทบทวนระม ดระว งการ ใช จ ายงบประมาณในล กษณะด งกล าว โดยค าน งถ งฐานะ การคล งของหน วยงานและประโยชน ส งส ดท ประชาชนโดย ส วนรวมได ร บ การใช จ ายงบประมาณควรเน นภารก จหล ก ในการจ ดระบบบร การสาธารณะ สน บสน นการแก ไขป ญหา ความเด อดร อนและปร บปร งค ณภาพช ว ตของประชาชน หากพ จารณาแล วเห นว าเป นก จกรรมหร อโครงการท เก ด ประโยชน ต อประชาชนในท องถ นและอย ในอ านาจหน าท แต ย งไม ม กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อหน งส อส งการ ของกระทรวงมหาดไทยให ท าได หร อม แต ม กรอบแนวทาง

8 ในการปฏ บ ต ท ช ดเจน ขอให ท าหน งส อหาร อก บหน วยงาน ก าก บด แลก อนการปฏ บ ต 5. โครงการงานว นเด กแห งชาต ม ว ตถ ประสงค เพ อเป นการส งเสร มแนวนโยบาย การจ ดการศ กษาของร ฐบาลตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ส งเสร มและให ความส าค ญถ งค ณค าของเด กท ม บทบาทต อส งคม กระต นให เด กได ตระหน กถ งบทบาทอ นส าค ญ ของตนท ม ต อส งคมและประเทศชาต ให ประชาชนในเขตเทศบาล ได ตระหน กถ งความ ส าค ญในการปกครองเล ยงด อบรมส งสอน ล กหลาน และเป นการเย ยวยาและสร างขว ญ ก าล งใจแก เด กท ได ผลกระทบจากป ญหาอ ทกภ ย หล งน าลดให สามารถด ารงช ว ตอย ในส งคมได อย างปกต ส ข โดยเป นการจ ดก จกรรมให ก บเด กภายใน เขตเทศบาล ท เข าร วมงานว นเด กแห งชาต ระบ ก จกรรมตอบป ญหา ก จกรรมเกมส ต าง ๆ ท สร างสรรค มอบของขว ญให แก เด กท เข า ร วมงาน จ ดเล ยงอาหารและขนมเด ก ได ม การ เบ กค าใช จ าย ได แก กระเป าเป สะพายหล งชน ด ผ าไนล อนพร อมสกร นตราเทศบาล ช ดเคร อง เข ยนประกอบด วย ด นสอ ยางลบ ไม บรรท ด ปากกา และต กตาผ าคละแบบ จากการตรวจสอบพบว า ว ตถ ประสงค ของการจ ดงาน ว นเด กแห งชาต ท ร ฐบาลไทยก าหนดไว ค อเพ อให ประชาชน ได ตระหน กถ งความส าค ญของเด ก สนใจในการเล ยงด อบรม ส งสอนเด กและช วยเหล อสงเคราะห เด กเป นพ เศษ เพ อให เด กและเยาวชนย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข โดยการจ ดก จกรรมควร เน นส งเสร มให ความร ในเร องด งกล าว ม ใช เน นการแจก ของขว ญเพ ยงอย างเด ยว ซ งตรวจสอบไม พบรายช อเด กผ ร บ ของขว ญแต อย างใด จ งได สอบถามเป นจดหมายบ นท กและ เทศบาลฯ ได แนบรายช อเด กมาเพ อประกอบการช แจงแล ว ส าน กการศ กษาของเทศบาล ได ขออน ม ต โอนเพ มเง น งบประมาณรายจ ายเพ อจ ดโครงการงานว นเด ก เน องจาก งบประมาณท ต งไว ไม เพ ยงพอต อการจ ดโครงการ และ ได ด าเน นการขออน ม ต จ ดซ อของขว ญว นเด ก ซ งเป นว น เด ยวก บท ขออน ม ต โอนเพ มงปบระมาณกองคล ง งานพ สด และทร พย ส นได ขออน ม ต จ ดซ อของว ญว นเด กด งกล าวด วย ว ธ พ เศษ เน องจากเป นการจ ดซ อเร งด วน หากล าช าอาจจะ เส ยหายแก หน วยการบร หารราชการส วนท องถ นตาม ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการพ สด ของน วยการ บร หารราชการส วนท องถ น พ.ศ.2535 และท แก ไขเพ มเต ม ข อ 17 (2) เม อพ จารณาการด าเน นการจ ดซ อของขว ญ ว นเด กด วยว ธ พ เศษของเทศบาล ไม เป นไปตามระเบ ยบ ด งกล าวเน องจากโครงการว นเด กแห งชาต ได ก าหนดเป น โครงการในเทศบ ญญ ต ซ งเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบย อมทราบ ล วงหน าว าต องม การด าเน นงานในช วงระยะเวลาใด เน องจากการจ ดงานว นเด กแห งชาต ก าหนดว นท ด าเน นการ แน นอนและทราบเป นการท วไปอย แล ว และได ต ง งบประมาณไว ในเทศบ ญญ ต รายจ ายประจ าป ท ม เง น เพ ยงพอต อการจ ดซ อของขว ญว นเด กได การท ส าน ก การศ กษาผ ร บผ ดชอบด าเน นการล าช าจนเป นเหต ให ต อง จ ดซ อโดยว ธ พ เศษ ม ใช เหต ผลท ระเบ ยบก าหนดไว และอาจ เป นเหต ท าให ราชการเส ยหายจ ดซ อของในราคาท แพง กรณ ส าน กการศ กษาผ ร บผ ดชอบโครงการด าเน นการ ล าช าจนเป นเหต ให ต องด าเน นการจ ดซ อโดยว ธ พ เศษ

9 ให แต งต งกรรมการสอบข อเท จจร ง หากพบว าเก ดผล เส ยหายก บทางราชการจ ดซ อของในราคาแพง ให ลงโทษ เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบตามควรแก กรณ และผ บ งค บบ ญชา ควรส งก าช บอย าให เก ดกรณ เช นน อ ก ผ บร หารและผ บ งค บบ ญชาต องหม นก าก บด แล เพ อ ร กษาประโยชน ของทางราชการเป นหล ก ม ใช ค าน งถ ง ประโยชน ส วนตนท ไม อาจน าไปส การบร หารและพ ฒนา ท องถ นท ย งย น และหากผ เก ยวข องม เจตนาท จะไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบหร อกฎหมายท เก ยวข อง อาจม ความผ ดตาม ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยว น ยทาง งบประมาณและการคล ง พ.ศ การเบ กค าใช จ ายตามโครงการจ ดงาน ว นเด กแห งชาต ของเทศบาล ด งน - จ ดซ อว สด อ ปกรณ ส าหร บเป นของรางว ล ให ก บเด ก เยาวชน ท เข าร วมก จกรรมว นเด ก แห งชาต ได แก สก ตเตอร และรถจ กรยานยนต - เบ กจ ายค าตอบแทนในการจ ดน าอาว ธ ย ทโธปกรณ ทางทหาร รถถ ง รถต ดเคร องบ นไร แสงสะท อน รถ ปรส. ร อยหก รถป นใหญ รถฮ มว ต ดป นกล พร อมนายทหารควบค มด แลให ความร 13 นาย เพ อมาแสดงให ก บเด กและเยาวชนท มาร วมก จกรรมว นเด กแห งชาต - จ ดซ อต กตาขนาดเล ก เพ อเป นของท ระล กมอบให ก บเด กและเยาชนท เข าร วมก จกรรม ว นเด กแห งชาต 1,200 ต ว ม ว ตถ ประสงค ของการจ ดงานว นเด ก แห งชาต ท ร ฐบาลไทยก าหนดไว ค อ เพ อให ประชาชนตระหน กถ งความส าค ญของเด ก สนใจ ในการเล ยงด อบรมส งสอนเด ก และช วยเหล อ สงเคราะห เด กเป นพ เศษ เพ อให เด กและเยาวชน ย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข เพ อให เด กร จ ก หน าท ของตนเองและอย ในระเบ ยบว น ยอ นด และเพ อเผยแพร ปฏ ญญาสากลว าด วยส ทธ ของ เด ก แต การเบ กจ ายตามโครงการจ ดงานว นเด กแห งชาต ของเทศบาล เป นการใช งบประมาณเก นความจ าเป น ไม ประหย ด ไม อย ในอ านาจหน าท ของเทศบาล และไม ม ระเบ ยบหร อหน งส อส งการให เบ กจ ายได โดยจ ดซ อของท ระล กมอบให ก บเด กและเยาวชนท เข าร วมก จกรรมมากเก น ความจ าเป น ใช งบประมาณจ านวนมาก แต ไม ม รายช อของ ผ เข าร วมก จกรรมประกอบการเบ กจ าย การจ ดซ อสก ตเตอร และรถจ กรยายนต ซ งม ม ลค าส ง เพ อใช เป นของรางว ลในการจ ดก จกรรม เป นการใช จ าย งบประมาณท ฟ มเฟ อยเก นความจ าเป น และไม ม ระเบ ยบ หร อหน งส อส งการให เบ กจ ายได การเบ กจ ายค าตอบแทนในการจ ดน าอาว ธย ทโธปกรณ ทางทหาร รถถ ง รถต ดเคร องบ นไร แสงสะท อน รถ ปรส. ร อยหก รถป นใหญ รถฮ มว ต ดป นกล พร อมนายทหาร ควบค มด และให ความร 13 นาย แต หล กฐานประกอบการ เบ กจ ายไม ใช ใบเสร จร บเง นของทางราชการ เป นเพ ยง ใบส าค ญร บเง นการได ร บเง นค าตอบแทน ลงนามร บเง นโดย บ คคลคนเด ยว การจ ดงานว นเด กแห งชาต ท กภาคส วนก ต องด าเน นการ ตามนโยบายของร ฐบาลอย แล ว ส วนของทหารก ม การจ ด แสดงอาว ธย ทโธปกรณ ในส วนของตนเองตามอ านาจหน าท และความเช ยวชาญ เทศบาลไม จ าเป นต องน ารถของทหาร มาจ ดแสดง เป นการใช จ ายงบประมาณฟ มเฟ อยเก นความ จ าเป น และไม ได อย ในอ านาจหน าท ของเทศบาล ควรใช จ ายงบประมาณเพ อด าเน นการในส วนท แสดงให เห นถ ง ความร ความสามารถของเทศบาลเอง ท ด าเน นการแล วจะ

10 พ ฒนาความร ความสามารถ อารมณ และสต ป ญญาของเด ก และเยาวชน เพ อท จะเป นก าล งส าค ญให ก บประเทศต อไป เป นการปฏ บ ต ไม เป นไปตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการร บเง น การจ ายเง น การฝากเง น การเก บร กษาเง น และการตรวจเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 67 ท ก าหนดว า องค กรปกครองส วนท องถ นจะ จ ายหร อก อหน ผ กพ นได แต เฉพาะท กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บหร อหน งส อส งการท กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว และเป นการไม ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ด วนมาก ท มท /ว 2072 ลงว นท 14 ม ถ นายน 2554 เร อง ซ กซ อมแนวทางการจ ดท างบประมารรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ขององค กรปกครอง ส วนท องถ น ข อ 4 ท ก าหนดสาระส าค ญว าองค กรปกครอง ส วนท องถ นควรให ความส าค ญในการจ ดท าโครงการท ใช จ ายงบประมาณในล กษณะท ตอบสนองความต องการและ แก ไขป ญหาของประชาชนได อย างจร งจ ง ไม สมควรต ง งบประมาณในล กษณะฟ มเฟ อยเก นความจ าเป น ขอให น าเง นจากผ ต องร บผ ดชอบน าส งค นคล ง และ ก าช บเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบให ปฏ บ ต ตามระเบ ยบและ หน งส อส งการของกระทรวงมหาดไทยด งกล าวอย าง เคร งคร ด ไม ให ใช งบประมาณในล กษณะฟ มเฟ อยเก นความ จ าเป น และให ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ นอย างเคร งคร ด ให พ จารณาการจ ดซ อของขว ญของรางว ลในการจ ดท า โครงการต าง ๆ ให อย ในจ านวนและราคาท เหมาะสม และม เอกสารประกอบการเบ กจ ายให ครบถ วน 7. การส งใช เง นย มค าใช จ ายตามโครงการ งานว นเด กแห งชาต ในจ านวนน ม การเบ ก ค าใช จ ายในการด าเน นการตามโครงการ ด งต อไปน (1)ค าว สด -อ ปกรณ ประกอบด วย กระเป าน กเร ยน ช ดเสร มท กษะ ช ดเคร องเข ยน (2) เง นสน บสน นก จกรรมการโชว รถท ใช ในทางทหาร (3) เง นสน บสน นการแสดงโชว ม า แต การเบ กจ ายตามโครงการ งานว นเด กแห งชาต ของเทศบาลเป นการใช งบประมาณท ฟ มเฟ อยเก นความ จ าเป น ไม ประหย ด ไม อย ในอ านาจหน าท ของเทศบาล และ ไม ม ระเบ ยบหร อหน งส อส งการให เบ กจ ายได โดยจ ดซ อ ของขว ญของรางว ลส าหร บเด กท เข าร วมก จกรรมมากเก น ความจ าเป น ใช งบประมาณจ านวนมาก แต ไม ม รายช อของ ผ เข าร วมก จกรรมและผ ท ได ร บของรางว ลประกอบการ เบ กจ าย การจ ดซ อว สด -อ ปกรณ การเร ยน ซ งประกอบด วย กระเป าน กเร ยน ช ดเสร มท กษะ ช ดเคร องเข ยน เป น

11 (4) เง นสน บสน นการแสดงโชว เคร องบ นเล ก (5) ค าจ ดซ อของขว ญของรางว ล ส าหร บเด กท เข าร วมก จกรรม ว ตถ ประสงค ของการจ ดงานว นเด กแห งชาต ท ร ฐบาลไทยก าหนดไว ค อ เพ อให ประชาชน ตระหน กถ งความส าค ญของเด ก สนใจในการ เล ยงด อบรมส งสอนเด ก และช วยเหล อสงเคราะห เด กเป นพ เศษ เพ อให เด กและเยาวชนย ดม นใน สถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และ การปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข โรงเร ยนของร ฐบาล ม งบประมาณของตนเอง และไม ใช โรงเร ยนในส งก ดของเทศบาล และไม ม ระเบ ยบหร อหน งส อ ส งการให เบ กจ ายได การขอความอน เคราะห รถล าเล ยง สายพาน รถถ ง พร อมเจ าหน าท จากทหาร เพ อใช ใน ก จกรรมการโชว รถท ทางทหาร แต ไม ม หน งส อตอบร บจาก ทหารว าให ความอน เคราะห รถ ด งกล าว อ กท งหล กฐาน ประกอบการเบ กจ ายเง นไม ใช ใบเสร จร บเง นของทาง ราชการ เป นเพ ยงใบส าค ญร บเง นการได ร บเง นสน บสน น ก จกรรมการโชว รถท ใช ในทางทหาร การจ ดงานว นเด ก แห งชาต ท กภาคส วนก ต องด าเน นการตามนโยบายของ ร ฐบาลอย แล ว ส วนทหารก ม การจ ดแสดงอาว ธย ทโธปกรณ ในส วนของตนเองตามอ านาจหน าท และความเช ยวชาญ เทศบาลไม จ าเป นต องน ารถของทหารมาจ ดแสดง เป นการ ใช จ ายงบประมาณท ฟ มเฟ อย เป นการไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยร บเง น การเบ กจ ายเง น การฝากเง น และการตรวจ เง นขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ.2547 ข อ 67 ท ก าหนดว า องค กรปกครองส วนท องถ นจะจ ายหร อก อหน ผ กพ นได แต เฉพาะท กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อ หน งส อส งการท กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว และเป นการ ไม ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทยด วนมาก ท มท /ว 2072 เร อง ซ กซ อมแนวทางการจ ดท า งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ องค กรปกครองส วนท องถ น ข อ 4 ท ก าหนดสาระส าค ญว า องค กรปกครองส วนท องถ นควรให ความส าค ญในการจ ดท า โครงการท ใช จ ายงบประมาณในล กษณะท ตอบสนองความ ต องการและแก ไขป ญหาของประชาชนได อย างจร งจ ง ไม สมควรต งงบประมาณในล กษณะฟ มเฟ อยเก นความ จ าเป น ตามข อ 1-4 ขอให น าเง นจากผ ต องร บผ ดชอบน าส งค น คล งเทศบาล และก าช บเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบให ปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบและหน งส อกระทรวงมหาดไทยด งกล าวอย าง เคร งคร ด ไม ให ใช งบประมาณในล กษณะท ฟ มเฟ อยเก น ความจ าเป น และให ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวง มหาดไทย ท มท /ว 3722 เร อง ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บ ค าใช จ ายในการจ ดงานต างๆ ขององค กรปกครองส วน ท องถ นอย างเคร งคร ด

12 ตามข อ 5 ให พ จารณาการจ ดซ อของขว ญของรางว ล ในการจ ดท าโครงการต างๆ ให อย ในจ านวนและราคาท เหมาะสม และม เอกสารประกอบการเบ กจ ายให ครบถ วน 8. เทศบาลจ ดโครงการจ ดก จกรรมว นเด ก แห งชาต เพ อให เด กได ตระหน กถ งบทบาท ความส าค ญและค ณค าของตนเอง เป ดโอกาสให เด กได ม โอกาสแสดงออกและได ร วมก จกรรม อย างสน กสนาน ส งเสร มให ผ ใหญ และท กภาค ส วนท เก ยวข องม ส วนในการพ ฒนาเด ก ให เด กม ก าล งใจในการปฏ บ ต ตนเป นคนด ของส งคม และ เพ อส งเสร มให เด กและเยาวชนได แสดงออกถ ง ความสามารถในเช งว ชาการ ม เบ กค าใช จ าย ได แก ค าช ดของขว ญว นเด ก จ ดท าซ มน ทรรศการ อาเซ ยน การจ ดท าโครงการด งกล าวเป นการส บสานด ารงไว ซ ง ประเพณ ว ฒนธรรมอ นด งาม โดยว ถ ปฏ บ ต ส บต อก นมา ม การจ ดก จกรรมเสร มสร างความร ความบ นเท ง ม การละเล น ม การแข งข นเล นเกมส ช งรางว ล ซ งเป นก จกรรม ท จ าเป นของโครงการ หากไม ม ก จกรรมเหล าน อาจท าให โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค ท งน กระทรวงมหาดไทยได ม หน งส อให แนวทางการเบ กค าใช จ ายในการจ ดงานตาม หน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น และหน งส อกระทรวง มหาดไทย ท มท /ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการจ ด งานต าง ๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น ให ด าเน นการ จ ดงานต าง ๆ อย ในอ านาจหน าท ของ อปท. ต องก าหนด ก จกรรมท จะด าเน นการไว ในโครงการ เป นก จกรรมส งเสร ม และสน บสน นท ให ประโยชน หร ออ านวยความสะดวกแก ประชาชนเป นการท วไป ส งเสร มให ประชาชนเห น ความส าค ญและร กษาไว ซ งศ ลปะ ประเพณ และว ฒนธรรม อ นด ของท องถ น และก จกรรมน นต องสอดคล องก บ ว ตถ ประสงค ของโครงการ หากไม ด าเน นการจะท าให โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค กรณ การเบ กค าช ดของขว ญว นเด ก ได แก ช ด เด นทาง ช ดเคร องเข ยน ช ดส งเสร มส ขภาพ เป นการซ อของ มาเพ อแจกจ ายให ก บเด กในช มชน อ กท งในรายละเอ ยด ไม ได ระบ ก จกรรมท จะด าเน นการในว นเด กแต อย างใด และ การเบ กจ ายด งกล าวไม ม ระเบ ยบการเบ กจ ายท ช ดเจน ไม เหมาะสมและไม ประหย ดเง นงบประมาณ ท าให เทศบาล ได ร บความเส ยหาย กรณ การเบ กจ ายค าจ ดท าซ มน ทรรศการอาเซ ยน ใน การตรวจร บงานม ร ปถ ายการจ ดท าซ มน ทรรศการอาเซ ยน ประกอบการเบ กจ ายโดยกรรมการลงลายม อช อร บรอง ปรากฏว า ว นท ในร ปถ าย ค อ ว นท 5 ม นาคม 2555 ซ งไม สอดคล องก บก จกรรม แสดงให เห นว าไม ได ม การจ ดท าซ ม ด งกล าวจร งท าให เทศบาลได ร บความเส ยหาย

13 ให แต งต งคณะกรรมการสอบข อเท จจร ง เพ อหา ผ ร บผ ดชอบชดใช เง นส งค นคล งเทศบาลต อไป และกรณ การ เบ กจ ายค าจ ดท าซ มน ทรรศการอาเซ ยนให พ จารณา ด าเน นการทางว น ยตามควรแก กรณ ในโอกาสต อไปขอให ต งงบประมาณในการจ ดท า โครงการตามความจ าเป น เหมาะสม และประหย ด การ จ ดท ารายละเอ ยดโครงการต องระบ ก จกรรมท จะด าเน นการ ให ช ดเจนโดยปฏ บ ต ตามหน งส อด งกล าวอย างเคร งค ด อย า ให เก ดกรณ เช นน อ ก ม ฉะน นอาจม ความผ ดต องร บโทษปร บ ทางปกครองตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว า ด วยว น ยทางงบประมาณและการคล ง พ.ศ การจ ดซ อของรางว ลเพ อก จกรรมการ ประกวด/แข งข นโครงการจ ดงานว นส งท ายป เก า ต อนร บป ใหม เป นรายจ ายเก นความจ าเป นไม เหมาะสมและไม ประหย ด รวมท งก จกรรมด งกล าวไม สอดคล องก บ ว ตถ ประสงค ของโครงการ กล าวค อ โครงการจ ดงานว นส ง ท ายป เก าต อนร บป ใหม ม ว ตถ ประสงค ส บทอด อน ร กษ ว ฒนธรรมประเพณ สากลน ยม ส งเสร มการม ส วนร วมและ เพ อการร นเร งส งสรรค แต จ ดก จกรรมการประกวด/แข งข น และเบ กจ ายเง นค าจ ดซ อของรางว ล เพ อการประกวด/ แข งข น ร อยละ 80 ของประมาณการรายจ ายตามโครงการ เป นล กษณะการเบ กจ ายท เก นความจ าเป น ไม เหมาะสม และประหย ด รวมท งการด าเน นก จกรรมด งกล าวไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค ข างต น เป นการปฏ บ ต ไม ถ กต อง ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลง ว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงาน ต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น และ ท มท / ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความ เข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการจ ดงานต างๆ ขององค กร ปกครองส วนท องถ น ด าเน นการค นเง นน าส งค นคล งและส าเนาหล กฐานการ ร บเง นให ส าน กตรวจเง นแผ นด นตรวจสอบด วย ก อนด าเน นการอน ม ต โครงการต างๆ ผ อน ม ต และ ผ เสนอโครงการต องศ กษา ท าความเข าใจ กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ และหน งส อส งการท เก ยวข องก บโครงการน นๆ โดยแต ละโครงการต องระบ ว ตถ ประสงค ท ช ดเจนเพ อ ก าหนดก จกรรมและงบประมาณให สอดคล องต อการบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ

14 10. อปท. ได จ ดท าโครงการต งจ ดบร การ ประชาชนในช วงเทศกาลป ใหม และม การเบ ก จ ายเง นค าอาหาร อาหารว างและเคร องด มให ก บ ผ ปฏ บ ต งาน จากการตรวจสอบพบว าการต งจ ดบร การตามโครงการ ด งกล าว อปท. ได จ ายเง นเป นเบ ยเล ยงและค าตอบแทน ให ก บผ ปฏ บ ต งานแล ว ด งน น การเบ กจ ายเง นค าอาหารว าง และเคร องด มจ งไม สามารถน ามาเบ กจ ายได อ ก ให เร ยกเง นท เบ กจ ายไม ถ กต องน าส งค นคล งและส ง ส าเนาใบเสร จร บเง นให จ งหว ดทราบ เพ อรายงานกรม ส งเสร มการปกครองท องถ นต อไป และส งก าช บให เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบศ กษาท าความเข าใจระเบ ยบ และหน งส อ ส งการท เก ยวข อง เพ อถ อปฏ บ ต ให ถ กต องในโอกาสต อไป

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ข อบกพร อง การประชาส มพ นธ ส วนตน

ข อบกพร อง การประชาส มพ นธ ส วนตน 10/04/57 ค าใช จ ายในการประชาส มพ นธ ส วนตน 1 ข อบกพร อง การประชาส มพ นธ ส วนตน - ค าจ างเหมาจ ดท าปฏ ท นป ใหม ม ร ปภาพ ช อและต าแหน งของผ บร หารท องถ น - ค าจ างท าปฏ ท นชน ดแขวน ด าเน นการจ ดจ างไม เป

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงาน และการประช มระหว างประเทศ พ.ศ.2549 และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 3 พ.ศ.2555

ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงาน และการประช มระหว างประเทศ พ.ศ.2549 และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 3 พ.ศ.2555 ระเบ ยบกระทรวงการคล ง ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงาน และการประช มระหว างประเทศ พ.ศ.2549 และแก ไขเพ มเต ม ฉบ บท 3 พ.ศ.2555 ระเบ ยบเด ม ระเบ ยบใหม การเปล ยนแปลง ข อ ๖ การเบ กจ ายค าใช จ ายในการฝ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ

พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน กงบประมาณ 2 ห วข อการบรรยาย 1. มาตรการเพ มประส ทธ ภาพการใช จ ายรายจ าย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 2. แผนการปฏ บ ต งานและแผนการใช จ ายงบประมาณ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒

ข อ ๓ การขออน ญาตน าเข าว ตถ อ นตราย ให ย นหน งส อขออน ญาตน าเข าตามแบบ วอ./อก.๑๒ (ร าง) ประกาศกระทรวงอ ตสาหกรรม เร อง หล กเกณฑ การน าเข า หร อม ไว ในครอบครองซ งว ตถ อ นตรายชน ดท ๔ เพ อใช เป นสารมาตรฐานในการว เคราะห ทางห องปฏ บ ต การ ท กรมโรงงานอ ตสาหกรรม ร บผ ดชอบ พ.ศ.... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน

เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน 03/10/57 เอกสารประกอบฎ กา เบ กจ ายเง น เบกจายเงน 1 ข อบกพร อง เอกสารประกอบฎ กาเบ กจ ายเง น 1. ส งใช เง นย มไม ม ฎ กาเบ กจ ายให ตรวจสอบ 2. ไม ม ใบเสร จร บเง นประกอบฎ กาให ตรวจสอบ 3. ไม ม หล กฐานประกอบการเบ

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร หน า ๑ ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการบร หารโครงการเง นก เพ อการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการทร พยากรน า และระบบขนส งทางถนน ระยะเร งด วน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยท คณะร ฐมนตร ได อน ม ต ให กระทรวงการคล งก เง นเพ อพ ฒนาเศรษฐก

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ

การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ หล กประส ทธ ภาพ หล กการตอบสนอง (O1) (O) (O3) การว เคราะห และประเม นความเส ยงโครงการ ว ตถ ประสงค : เพ อให รายจ ายลงท นเป นไปตามค าเป าหมายร อยละของการเบ กจ ายเง น ต วช ว ด : ร อยละของรายจ ายลงท น หน วยน

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

พ ธ เป ดการประช มส มมนา

พ ธ เป ดการประช มส มมนา 1 พ ธ เป ดการประช มส มมนา โดย โดย นายเพ มศ กด ส จจะเวทะ ท ปร กษาสาน ก นายสมศ กด โชต ร ตนะศ ร ผ อานวยการสาน ก ว นท 6 ส งหาคม 2558 ณ ห องประช ม ช น 2 อาคาร 52 ป สาน ก 1.การทบทวน ของส วน ราชการ 2 5. การบร

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑

ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ผลการด าเน นงานในป งป.๕๑ ระด บคะแนน ๑ ปฏ บ ต หน าท ตาม พ.ร.บ.ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ - ได ระด บคะแนน ๕ ระด บคะแนน ๒ จ ดระบบข าวสารตาม พ.ร.บ. ข อม ลข าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๙ - ได ระด บคะแนน

More information

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง

ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง 1. เข าไปท เว บ cca.kmitl.ac.th ข นตอนการกรอกแบบฟอร มความเส ยง (ภาพท 1) 2. คล กไปท ป มกรอกข อม ลตามล กศร (ภาพท 1) เม อคล กแล วจะปรากฏแบบฟอร มความเส ยงด งภาพท 2 ให เล อกหน วยงาน ของท านเพ อเร มต นกรอกข

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

ข อบกพร อง งานว นเข าพรรษา

ข อบกพร อง งานว นเข าพรรษา ข อบกพร อง งานว นเข าพรรษา ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. เบ กจ ายเง นเป นค าจ ดซ อต นเท ยน และ เคร องส งฆทาน ตามโครงการส งเสร มงาน ประเพณ ทอดเท ยนพรรษา เพ อถวายว ดท ง 11 แห ง ในเขตร บผ ดชอบขององค การบร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2 สายงานพน กงานธ รการ ล กษณะงานท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต าง ๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะ งานท ปฏ บ ต ค อนข างยากเก ยวก บการร บ - ส ง ลงทะเบ ยนหน งส อ เก บและค นหาหน งส อ รวบรวมข อม

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา

ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ค าใช จ ายในการประช ม อบรมและส มมนา ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม การจ ดงานและการประช มระหว าง ประเทศ พ.ศ. 2549 ก าหนดการฝ กอบรมไว 3 ระด บ ด งน 1. การฝ กอบรมระด บต น หมายความว า การฝ

More information

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑)

๔. จ ดทาหน งส อแจ งให ผ ม หน าท เส ยภาษ ทราบ ธ นวาคม เพ อย นแบบแสดงรายการภาษ ป าย (ภ.ป.๑) แผนปฏ บ ต งานการจ ดเก บภาษ ป าย ประจ าป ๒๕๕๗ แยกปฏ บ ต ตามข นตอนของก จกรรม ก. ข นเตร ยมการ ๑. ตรวจสอบและค ดลอกรายช อผ อย ในเกณฑ เส ยภาษ ในป งบประมาณ ก นยายน (บ ญช ล กหน ตามเกณฑ ค างร บ) ๒. สารวจและจ ดเตร

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 -----------------

ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- ระเบ ยบสหกรณ ออมทร พย คร ลาปาง จาก ด ว าด วยการแต งต งผ ประสานงานประจาหน วย พ.ศ. 2549 ----------------- อาศ ยอ านาจตามความในข อบ งค บของสหกรณ ข อ 60 (9) และข อ 84 ท ประช ม คณะกรรมการด าเน นการ ช ดท 50

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information