การเบ กค าใช จ าย ในการจ ดงานว นเด ก และว นข นป ใหม

Size: px
Start display at page:

Download "การเบ กค าใช จ าย ในการจ ดงานว นเด ก และว นข นป ใหม"

Transcription

1 02/12/57 การเบ กค าใช จ าย ในการจ ดงานว นเด ก และว นข นป ใหม 1 ข อบกพร อง การเบ กจ ายการจ ดงานว นเด ก และว นข นป ใหม - จ ดซ อส งของแจก ได แก รถจ กรยาน ผ าขนหน พ มพ ลายการ ต น ร ม เส อย ด สกร นลายการ ต น กระเป าเป ส าพายหล งสกร นตรา อปท. เป นต น - ค าจ างเหมาวงดนตร พร อมเคร องเส ยง จ างเหมาล เก จ างเหมาจอภาพพร อม ฉายภาพยนตร - จ างเหมาอาหารเล ยงผ ร วมงาน - ค าว สด พล กระดาษ อ ปกรณ พ ธ เป ด อ ปกรณ การจ ดสถานท ค าซ มก จกรรม ระบายส - ค าจ างเหมามายากล จ างเหมาเคร องเล นต าง ๆ - ค าตอบแทนในการจ ดก จกรรมว นเด ก เช น การแสดงโชว เคร องบ น รถถ ง เป นต น - เบ กจ ายจ ดท าซ มน ทรรศการอาเซ ยนแต ไม จ ดท าจร ง - แจกของรางว ลว นส งท ายป เก าต อนร บป ใหม 2 1

2 02/12/57 หน งส อส งการท เก ยวข องก บค าใช จ ายในการจ ดงาน 1. หน งส อกระทรวงมหาดไทยท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พ.ค.2541 เร องค าใช จ ายในการจ ด งานต าง ๆ ของ อปท. ก าหนดให อปท.ถ อปฏ บ ต ในการเบ กค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ท งในกรณ ท ด าเน นการเองหร ออ ดหน นหน วยงานอ น โดยให เบ กได ตามงบประมาณท ต งไว และเบ กจ ายได เท าท จ าเป นและประหย ด โดยค าน งถ งฐานะการคล งของ อปท. เป นส าค ญ 2. หน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความ เข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ของ อปท. ด งน 1) ต องอย ในอ านาจหน าท หร อม กฎหมายให อ านาจโดย อปท.ต องก าหนดก จกรรมท จะด าเน นการ ไว ในโครงการจ ดงาน 2) ก จกรรมจะต องเป นการส งเสร มและสน บสน นท ให ประโยชน หร ออ านวยความสะดวกแก ประชาชนท วไป เช น การให ความร อ นเป นประโยชน หร อการส งเสร มให ประชาชนเห นความส าค ญ และร กษาไว ซ งศ ลปะ ประเพณ และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น 3) ก จกรรมท ด าเน นการจะต องสอดคล องก บว ตถ ประสงค ของโครงการ หากไม ด าเน นการ ก จกรรมด งกล าวจะท าให โครงการไม บรรล ว ตถ ปะรสงค 4) หากม การจ ดประกวด แข งข น ม การมอบรางว ล ม ลค ารางว ลต องม ส ดส วนท เหมาะสมและ สอดคล องก บโครงการ โดยเบ กจ ายค าใช จ ายเท าท จ าเป นเหมาะสมและประหย ด หน งส อส งการท เก ยวข องก บค าใช จ ายในการจ ดงาน 3. หน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3475 ลงว นท 11 ต.ค.2550 เร องขอให ทบทวน และก าหนดมาตรการป องปราม กรณ อปท.ใช งบประมาณทางราชการจ ดซ อส งของแจกราษฎร โดยใส ช อของตนลงบนส งของ ก าหนดว า 1) ว สดส วสด สงของท งของท อปท.นาไปชวยเหลอประชาชน น าไปช วยเหล อประชาชน หร อเง นอดหนนหน วยงานอ หรอเงนอ ดหน นหนวยงานอน น โดยใช งบประมาณของ อปท. ไม สามารถระบ ข อความหร อร ปภาพหร อระบ ช อหร อส ญล กษณ อ นใดของผ ช วยเหล อ แต สามารถระบ ได เฉพาะช อหน วยงานของ อปท. 2) การประชาส มพ นธ ผลงานของ อปท. เช น ป ายประชาส มพ นธ แผ นพ บ ปฏ ท น เป นต น หากม ภาพก จกรรมต าง ๆ จะต องเป นกรณ ท องค ประกอบของภาพบ งบอกถ งก จกรรมน น ๆ 3) การให ความช วยเหล อ จะกระท าได เฉพาะกรณ จ าเป น และเป นไปอย างประหย ด และ ด าเน นการด งกล าว จะต องไม ส อไปในทางหาเส ยง เพ อผลประโยชน ในทางการเม องท องถ น 4) อปท.ควรให ความส าค ญในการจ ดท าโครงการท ใช จ ายงบประมาณในล กษณะท ตอบสนอง ความต องการแก ไขป ญหาของประชาชนอย างแท จร ง ไม สมควรต งงบประมาณในล กษณะ ฟ มเฟ อยเก นความจ าเป นต อการปฏ บ ต ราชการ หร อต งงบประมาณในล กษณะเป นการ ประชาส มพ นธ ส วนบ คคล 2

3 02/12/57 ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยท เก ยวข องก บค าใช จ ายในการจ ดงาน 4. ระเบ ยบ มท.ว าด วยการร บเง น การเบ กจ ายเง นฯ พ.ศ.2547 ข อ 67 ก าหนดว า อปท.จะจ ายเง นหร อก อหน ผ กพ นได แต เฉพาะท กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อ หน งส อส งการกระทรวงมหาดไทยก าหนดไว ด งน น การซ อส งของแจกให ประชาชน จ งม ใช ความหมายค าใช จ ายในการจ ด งานต าง ๆ และไม ม ระเบ ยบก าหนดจ งไม สามารถเบ กจ ายได ความหมาย ตามพจนาน กรมฉบ บราชบ ณฑ ตยสถาน พ.ศ ) จ าเป น หมายถ ง ต องเป นอย างน น ต องท า ขาดไม ได ด งน นก จการท อปท. ท าจ งต องเป นก จการท จ าเป น ขาดไม ได 2) ประหย ด ประหยด หมายถ ง หมายถง ยบยง ย บย ง ระม ดระว ง ระมดระวง ใชจายแตพอควรแกฐานะ ใช จ ายแต พอควรแก ฐานะ 3) จาร ตประเพณ หมายถ ง ประเพณ น ยมและประพฤต ก นส บมาถ าฝ าฝ น ถ อว าเป นผ ดหร อช ว 4) ภ ม ป ญญาท องถ น หมายถ ง พ นความร ความสามารถท องท ใดท องท หน ง โดยเฉพาะ 5) ว ฒนธรรม หมายถ ง ส งท ท าความเจร ญงอกงามให แก หม คณะว ถ ช ว ตของ หม คณะ ด งน น การท กฎหมายก าหนดให อปท. ม หน าท ในการ บ าร งร กษาว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น จ งต องพ จารณาถ ง ว ฒนธรรมของท องถ นแห งน น ๆ ด วย 6 3

4 02/12/57 ความหมาย (ต อ) การจ ดท าบร การสาธารณะ หมายถ ง การจ ดให ม การศ กษา เผยแพร ความร เพ อสร างจ ตส าน กให ก บ เด ก เยาวชน และประชาชนในท องถ น ให ม ความร ก และหวงแหนศ ลปะ ว ฒนธรรม จาร ต ประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น จ ดสรรทร พยากร และน าเทคโนโลย มาใช ในการด แล ร กษา บ รณศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณว ตถ ศ ลปว ตถ และ ศ ลปกรรมท องถ น และ การจ ดให ม ก จกรรมเพ การจดใหมกจกรรมเพอสงเสรม อส งเสร ม อน รกษศาสนา อนร กษ ศาสนา ศลปะ ศ ลปะ ว ฒนธรรม จาร ตประเพณ ท เน นเอกล กษณ ความเป นไทย และท องถ น และว ถ ช ว ตของคนในช มชนของตนเอง 7 หน งส อตอบข อหาร ออ านาจหน าท เก ยวก บจาร ตประเพณ ท องถ น 4. นส. มท. ท มท /ว 1639 ลงว นท 17 เม.ย เร อง หล กเกณฑ เก ยวก บ การเบ กค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ เก ยวก บการด แลส งเสร มและบ าร งร กษาจาร ต ประเพณ และว ฒนธรรมอ นด ของ อปท. ก าหนดว า อ านาจหน าท ตามกฎหมายของ อปท. เก ยวก บการบ าร งร กษา จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น จะต องม ล กษณะเป นการให ประโยชน หร ออ านวยความสะดวกแก ประชาชนเป นการท วไป เช น การจ ดก จกรรม ส งเสร มให ความร แก ประชาชนท วไป ในการปฏ บ ต ตามแบบอย างประเพณ หร อว ฒนธรรมไทย ม ใช ส งเสร มสน บสน นหร อ บ าร งจาร ตประเพณ หร อว ฒนธรรมอ นด ของท องถ น โดยการออกค าใช จ ายให แก บ คคลใดบ คคลหน งท จะประกอบพ ธ กรรมอย างใดอย างหน งท เป นเร องเฉพาะต วท บ คคลน นจะต องกระท าตามประเพณ หร อว ฒนธรรมท บ คลน นเช อถ อ หร อปฏ บ ต ซ งบ คคลน นม ส ทธ และเสร ภาพตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓๗ โดยบ คคลน นจะต องกระท าด วยค าใช จ ายของตนเอง 8 4

5 ข อบกพร อง การจ ดงานว นเด ก และว นข นป ใหม ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. ม การเบ กจ ายเง นหมวดค าตอบแทน ใช สอย และว สด ตามโครงการจ ดงานว นเด ก แห งชาต โดยม การจ ดซ อรถจ กรยาน (ซ งเป น หมวดคร ภ ณฑ ) เป นของรางว ลเพ อแจกจ ายให ก บ เยาวชนท เข าร วมงานก จกรรมว นเด ก 2. โครงการจ ดก จกรรมว นเด กแห งชาต ม ว ตถ ประสงค เพ อส งเสร มสน บสน นการพ ฒนา เด กในพ นท เพ อให ผ ใหญ และท กภาคส วน ท เก ยวข องเห นความส าค ญในการพ ฒนาเด ก และ การด าเน นโครงการจ ดก จกรรมว นเด กแห งชาต โดยเบ กค าใช จ าย ได แก ผ าขนหน พ มพ ลายการ ต น ร ม (ก านยาวคละส ) เส อย ดสกร น ลายการ ต น ช ดเคร องเข ยน เป นการจ ดซ อส งของรางว ลท ม ราคาส งเก นความ จ าเป น และอาจเป นการประชาส มพ นธ ส วนบ คคลได นอกจากน การซ อจ กรยาน ซ งเป นคร ภ ณฑ ไม ม การต ง เทศบ ญญ ต จ ายรายการด งกล าวแต อย างใด จ งเป นการ ไม ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการ จ ดงานต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น และตาม ระเบ ยบกระทรวง มหาดไทย ว าด วยว ธ การงบประมาณของ องค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 14 (2) และ ข อ 16 ขอให ด าเน นการเร ยกค นเง นจากเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ ส งค นคล งเทศบาลฯ โดยเร ว และพ จารณาโทษเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบกรณ การจ ดซ อรถจ กรยานแจกเป นของรางว ล โดยไม ได ต งงบประมาณรายจ ายและไม ม ระเบ ยบให เบ กจ าย ตามควรแก กรณ การจ ดท าโครงการด งกล าวเป นการส บสานด ารงไว ซ ง ประเพณ ว ฒนธรรมอ นด งาม โดยว ถ ปฏ บ ต ส บต อก นมา จะ ม การจ ดก จกรรมเสร มสร างความร ความบ นเท ง ม การละเล น ม การแข งข นเล นเกมส ช งรางว ล ซ งเป นก จกรรม ท จ าเป นของโครงการ หากไม ม ก จกรรมเหล าน อาจท าให โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค ท งน กระทรวงมหาดไทยได ม หน งส อให แนวทางการเบ กค าใช จ ายในการจ ดงาน ตาม หน งส อ ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร องค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ของ อปท. โดยให เบ กจ ายได เท าท จ าเป นและประหย ด และหน งส อ กระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3722ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บค าใช จ าย ในการจ ดงานต าง ๆ ของ อปท. ให ด าเน นการจ ดงานต าง ๆ อย ในอ านาจหน าท โดย อปท.ต องก าหนดก จกรรมท จะ ด าเน นการไว ในโครงการ เป นก จกรรมส งเสร มและ สน บสน นท ให ประโยชน หร ออ านวยความสะดวกแก ประชาชนเป นการท วไป ส งเสร มให ประชาชนเห น ความส าค ญและร กษาไว ซ งศ ลปะ ประเพณ และว ฒนธรรม อ นด ของท องถ น และก จกรรมน นต องสอดคล องก บ ว ตถ ประสงค ของโครงการ หากไม ด าเน นการจะท าให

6 โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค การเบ กค าใช จ ายในการจ ดซ อของมาเพ อแจกจ าย ให แก เด กในช มชนและศ นย พ ฒนาเด กเล ก อ นเป นการใช จ ายท ฟ มเฟ อย เก นความจ าเป น เป นการปล กฝ งค าน ยมท ไม ถ กต องให ก บเด กซ งเป นอนาคตของชาต อ กท งใน รายละเอ ยดโครงการไม ได ระบ ก จกรรมท จะด าเน นการใน ว นเด กแต อย างใด จ งเป นการไม ปฏ บ ต ตามหน งส อด งกล าว ท าให เทศบาลได ร บความเส ยหาย 3. การจ ดโครงการว นเด ก ได เบ กจ ายค าจ างเหมา วงดนตร พร อมเคร องเส ยง จ างเหมาล เกเด ก จ างเหมาอาหารส าหร บผ ร วมงาน ค าของขว ญ ส าหร บเด ก ค าว สด พล กระดาษ อ ปกรณ พ ธ เป ด อ ปกรณ การจ ดสถานท ค าซ มระบายส ค าของขว ญ ค าจ างเหมาจอภาพพร อมฉาย ภาพยนตร ค าจ างเหมาเคร องเล นต าง ๆ เทศบาลช แจงว า การเบ กจ ายค าจ างเหมา วงดนตร แดนเซอร พร อมเคร องเส ยง จ างเหมาล เก น กร อง เป นไปตามว ตถ ประสงค โครงการ ค อ เพ อให เด กเก ดความสน กสนาน ผ อนคลาย ความเคร ยด ให เด กร จ กการอย ร วมก นด วยความ สาม คค เพ อให เด กร จ กหน าท ของตน เพ อให เด ก อย ในระเบ ยบว น ยอ นด และเพ อให เป นไปตาม ว ตถ ประสงค ท เทศบาลต งไว ม ความจ าเป นต อง จ างเหมาวงดนตร แดนเซอร พร อมเคร องเส ยง จ าง เหมาน กร อง ซ งใช เวท การแสดงเวท ด วย เพ อให ความบ นเท ง และความสน กสนานแก เด ก รวมถ ง เป นต วอย างการกล าท จะแสดงออกของศ ลป น ดาวตลก และน กร อง ซ งเป นแบบอย างท ด แก เด ก ส วนการจ างเหมาล เกเป นล เกเด ก จะได เป น ต วอย างท ด ให แก เด กในการแสดงออก รวมท ง เป นอาช พส จร ตและเป นว ฒนธรรมอ นด งามของ ประเทศไทยอ กด วย ค าใช จ ายในการจ ดงานเป นไปในล กษณะม งเน นการ แจกจ าย อ กท งเป นการไม ประหย ด ก จกรรมบางก จกรรม ไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค โครงการโดยตรง เน นก จกรรม สร างความบ นเท ง ซ งตามร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กร ไทย พ.ศ.2550 มาตรา 283 ก าหนดให องค กรปกครองส วน ท องถ นเป นหน วยงานหล กจ ดบร การสาธารณะ และมาตรา 289ระบ ว าองค กรปกครองส วนท องถ นย อมม อ านาจหน าท โดยท วไปในการด แลและจ ดท าบร การสาธารณะเพ อ ประโยชน ของประชาชนในท องถ น และตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และท แก ไขเพ มเต มมาตรา 50 (8) รวมถ ง พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข นตอนการกระจายอ านาจให แก อปท. พ.ศ.2542 มาตรา 16 (11) ก าหนดให อปท.ม อ านาจ หน าท ในการจ ดระบบการบร การสาธารณะเพ อประโยชน ของประชาชนในท องถ นของตนเอง ในด านการบ าร งร กษา ศ ลปะ จาร ตประเพณ ภ ม ป ญญาท องถ น และว ฒนธรรมอ น ด ของท องถ น ซ งหมายถ ง การจ ดให ม การศ กษา เผยแพร ความร เพ อสร างจ ตส าน กให ก บเด ก เยาวชน และประชาชน ในท องถ น ให ม ความร กและหวงแหนศ ลปะ ว ฒนธรรม จาร ตประเพณ และภ ม ป ญญาท องถ น จ ดการทร พยากรและ น าเทคโนโลย มาใช ในการด แลร กษาบ รณะศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณว ตถ ศ ลปว ตถ และศ ลปกรรมท องถ น และจ ดให ม ก จกรรมเพ อส งเสร ม อน ร กษ ศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม จาร ตประเพณ ท เน นเอกล กษณ ความเป นไทย และท องถ น และว ถ ช ว ตของคนในช มชนของตนเอง ซ ง ว ธ ด าเน นการควรเป นหน วยท ให การสน บสน นในด านการ อ านวยความสะดวกต าง ๆ เช น คนงาน รถยนต เคร องม อ อ ปกรณ การจ ดสถานท ม ใช เป นเจ าภาพจ ายค าใช จ ายใน การจ ดงานท กอย างโดยไม ได ม งเน นการม ส วนร วมของ ประชาชนโดยตรงตามท เคยปฏ บ ต มาซ งน าจะส งผลด ให

7 ส งคมไทยม ความเอ อเฟ อเผยแผ ช วยเหล อเก อก ลก นมากกว า การท เทศบาลด าเน นการเองท กอย าง ในโอกาสต อไป ควรพ จารณาให รอบคอบ การจ ดงาน ล กษณะด งกล าวควรค าน งถ งความจ าเป น ความเหมาะสม และความประหย ด เพ อให เก ดความค มค าในการใช จ ายเง น งบประมาณ เพ อร กษาไว ซ งว น ยทางการเง นการคล งและ ความสงบเร ยบร อยในการปฏ บ ต ตามระเบ ยบซ งเป นธรรมา ภ บาลท ด และควรถ อปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ท เก ยวข องโดยเคร งคร ด เพราะหากไม ม ระเบ ยบก าหนดให เบ กจ ายย อมไม สามารถเบ กจ ายได 4. โครงการจ ดงานว นเด กแห งชาต เบ กค าใช จ ายในการจ ดงานท เก นความจ าเป น เช น ค าจ างเหมาจ ดหามายากล ท ง ๆ ท จ ดเคร อง เล นและจ ดซ มก จกรรมต าง ๆ พร อมของรางว ล การท เทศบาลใช จ ายงบประมาณเป นจ านวนเง นส ง ในแต ละโครงการโดยม การจ ดจ างเหมาการแสดงต าง ๆ ในงาน การจ ดซ อของท ระล ก/ของขว ญ เพ อแจกจ ายให ก บ ผ เข าร วมโครงการ เป นการใช จ ายท เก นความจ าเป นในการ จ ดงาน ไม ประหย ด และไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค หล ก ของโครงการโดยแท จร ง เพราะถ งแม ไม ม การด าเน นการ ตามรายการด งกล าว เทศบาลก สามารถด าเน นการตาม โครงการให ส าเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ของโครงการได โดยไม ต องใช จ ายเง นงบประมาณของทางราชการในจ านวน ท ส งเก นความจ าเป น เหมาะสม เป นการไม ถ อปฏ บ ต ตามน ย หน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น และหน งส อกระทรวง มหาดไทย ท มท /ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการ จ ดงานต าง ๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น ด งน น ก อนการอน ม ต โครงการและอน ม ต การเบ ก จ ายเง นในคราวต อไป ขอให พ จารณาทบทวนระม ดระว งการ ใช จ ายงบประมาณในล กษณะด งกล าว โดยค าน งถ งฐานะ การคล งของหน วยงานและประโยชน ส งส ดท ประชาชนโดย ส วนรวมได ร บ การใช จ ายงบประมาณควรเน นภารก จหล ก ในการจ ดระบบบร การสาธารณะ สน บสน นการแก ไขป ญหา ความเด อดร อนและปร บปร งค ณภาพช ว ตของประชาชน หากพ จารณาแล วเห นว าเป นก จกรรมหร อโครงการท เก ด ประโยชน ต อประชาชนในท องถ นและอย ในอ านาจหน าท แต ย งไม ม กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อหน งส อส งการ ของกระทรวงมหาดไทยให ท าได หร อม แต ม กรอบแนวทาง

8 ในการปฏ บ ต ท ช ดเจน ขอให ท าหน งส อหาร อก บหน วยงาน ก าก บด แลก อนการปฏ บ ต 5. โครงการงานว นเด กแห งชาต ม ว ตถ ประสงค เพ อเป นการส งเสร มแนวนโยบาย การจ ดการศ กษาของร ฐบาลตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ ส งเสร มและให ความส าค ญถ งค ณค าของเด กท ม บทบาทต อส งคม กระต นให เด กได ตระหน กถ งบทบาทอ นส าค ญ ของตนท ม ต อส งคมและประเทศชาต ให ประชาชนในเขตเทศบาล ได ตระหน กถ งความ ส าค ญในการปกครองเล ยงด อบรมส งสอน ล กหลาน และเป นการเย ยวยาและสร างขว ญ ก าล งใจแก เด กท ได ผลกระทบจากป ญหาอ ทกภ ย หล งน าลดให สามารถด ารงช ว ตอย ในส งคมได อย างปกต ส ข โดยเป นการจ ดก จกรรมให ก บเด กภายใน เขตเทศบาล ท เข าร วมงานว นเด กแห งชาต ระบ ก จกรรมตอบป ญหา ก จกรรมเกมส ต าง ๆ ท สร างสรรค มอบของขว ญให แก เด กท เข า ร วมงาน จ ดเล ยงอาหารและขนมเด ก ได ม การ เบ กค าใช จ าย ได แก กระเป าเป สะพายหล งชน ด ผ าไนล อนพร อมสกร นตราเทศบาล ช ดเคร อง เข ยนประกอบด วย ด นสอ ยางลบ ไม บรรท ด ปากกา และต กตาผ าคละแบบ จากการตรวจสอบพบว า ว ตถ ประสงค ของการจ ดงาน ว นเด กแห งชาต ท ร ฐบาลไทยก าหนดไว ค อเพ อให ประชาชน ได ตระหน กถ งความส าค ญของเด ก สนใจในการเล ยงด อบรม ส งสอนเด กและช วยเหล อสงเคราะห เด กเป นพ เศษ เพ อให เด กและเยาวชนย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข โดยการจ ดก จกรรมควร เน นส งเสร มให ความร ในเร องด งกล าว ม ใช เน นการแจก ของขว ญเพ ยงอย างเด ยว ซ งตรวจสอบไม พบรายช อเด กผ ร บ ของขว ญแต อย างใด จ งได สอบถามเป นจดหมายบ นท กและ เทศบาลฯ ได แนบรายช อเด กมาเพ อประกอบการช แจงแล ว ส าน กการศ กษาของเทศบาล ได ขออน ม ต โอนเพ มเง น งบประมาณรายจ ายเพ อจ ดโครงการงานว นเด ก เน องจาก งบประมาณท ต งไว ไม เพ ยงพอต อการจ ดโครงการ และ ได ด าเน นการขออน ม ต จ ดซ อของขว ญว นเด ก ซ งเป นว น เด ยวก บท ขออน ม ต โอนเพ มงปบระมาณกองคล ง งานพ สด และทร พย ส นได ขออน ม ต จ ดซ อของว ญว นเด กด งกล าวด วย ว ธ พ เศษ เน องจากเป นการจ ดซ อเร งด วน หากล าช าอาจจะ เส ยหายแก หน วยการบร หารราชการส วนท องถ นตาม ระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการพ สด ของน วยการ บร หารราชการส วนท องถ น พ.ศ.2535 และท แก ไขเพ มเต ม ข อ 17 (2) เม อพ จารณาการด าเน นการจ ดซ อของขว ญ ว นเด กด วยว ธ พ เศษของเทศบาล ไม เป นไปตามระเบ ยบ ด งกล าวเน องจากโครงการว นเด กแห งชาต ได ก าหนดเป น โครงการในเทศบ ญญ ต ซ งเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบย อมทราบ ล วงหน าว าต องม การด าเน นงานในช วงระยะเวลาใด เน องจากการจ ดงานว นเด กแห งชาต ก าหนดว นท ด าเน นการ แน นอนและทราบเป นการท วไปอย แล ว และได ต ง งบประมาณไว ในเทศบ ญญ ต รายจ ายประจ าป ท ม เง น เพ ยงพอต อการจ ดซ อของขว ญว นเด กได การท ส าน ก การศ กษาผ ร บผ ดชอบด าเน นการล าช าจนเป นเหต ให ต อง จ ดซ อโดยว ธ พ เศษ ม ใช เหต ผลท ระเบ ยบก าหนดไว และอาจ เป นเหต ท าให ราชการเส ยหายจ ดซ อของในราคาท แพง กรณ ส าน กการศ กษาผ ร บผ ดชอบโครงการด าเน นการ ล าช าจนเป นเหต ให ต องด าเน นการจ ดซ อโดยว ธ พ เศษ

9 ให แต งต งกรรมการสอบข อเท จจร ง หากพบว าเก ดผล เส ยหายก บทางราชการจ ดซ อของในราคาแพง ให ลงโทษ เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบตามควรแก กรณ และผ บ งค บบ ญชา ควรส งก าช บอย าให เก ดกรณ เช นน อ ก ผ บร หารและผ บ งค บบ ญชาต องหม นก าก บด แล เพ อ ร กษาประโยชน ของทางราชการเป นหล ก ม ใช ค าน งถ ง ประโยชน ส วนตนท ไม อาจน าไปส การบร หารและพ ฒนา ท องถ นท ย งย น และหากผ เก ยวข องม เจตนาท จะไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบหร อกฎหมายท เก ยวข อง อาจม ความผ ดตาม ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยว น ยทาง งบประมาณและการคล ง พ.ศ การเบ กค าใช จ ายตามโครงการจ ดงาน ว นเด กแห งชาต ของเทศบาล ด งน - จ ดซ อว สด อ ปกรณ ส าหร บเป นของรางว ล ให ก บเด ก เยาวชน ท เข าร วมก จกรรมว นเด ก แห งชาต ได แก สก ตเตอร และรถจ กรยานยนต - เบ กจ ายค าตอบแทนในการจ ดน าอาว ธ ย ทโธปกรณ ทางทหาร รถถ ง รถต ดเคร องบ นไร แสงสะท อน รถ ปรส. ร อยหก รถป นใหญ รถฮ มว ต ดป นกล พร อมนายทหารควบค มด แลให ความร 13 นาย เพ อมาแสดงให ก บเด กและเยาวชนท มาร วมก จกรรมว นเด กแห งชาต - จ ดซ อต กตาขนาดเล ก เพ อเป นของท ระล กมอบให ก บเด กและเยาชนท เข าร วมก จกรรม ว นเด กแห งชาต 1,200 ต ว ม ว ตถ ประสงค ของการจ ดงานว นเด ก แห งชาต ท ร ฐบาลไทยก าหนดไว ค อ เพ อให ประชาชนตระหน กถ งความส าค ญของเด ก สนใจ ในการเล ยงด อบรมส งสอนเด ก และช วยเหล อ สงเคราะห เด กเป นพ เศษ เพ อให เด กและเยาวชน ย ดม นในสถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และการปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข เพ อให เด กร จ ก หน าท ของตนเองและอย ในระเบ ยบว น ยอ นด และเพ อเผยแพร ปฏ ญญาสากลว าด วยส ทธ ของ เด ก แต การเบ กจ ายตามโครงการจ ดงานว นเด กแห งชาต ของเทศบาล เป นการใช งบประมาณเก นความจ าเป น ไม ประหย ด ไม อย ในอ านาจหน าท ของเทศบาล และไม ม ระเบ ยบหร อหน งส อส งการให เบ กจ ายได โดยจ ดซ อของท ระล กมอบให ก บเด กและเยาวชนท เข าร วมก จกรรมมากเก น ความจ าเป น ใช งบประมาณจ านวนมาก แต ไม ม รายช อของ ผ เข าร วมก จกรรมประกอบการเบ กจ าย การจ ดซ อสก ตเตอร และรถจ กรยายนต ซ งม ม ลค าส ง เพ อใช เป นของรางว ลในการจ ดก จกรรม เป นการใช จ าย งบประมาณท ฟ มเฟ อยเก นความจ าเป น และไม ม ระเบ ยบ หร อหน งส อส งการให เบ กจ ายได การเบ กจ ายค าตอบแทนในการจ ดน าอาว ธย ทโธปกรณ ทางทหาร รถถ ง รถต ดเคร องบ นไร แสงสะท อน รถ ปรส. ร อยหก รถป นใหญ รถฮ มว ต ดป นกล พร อมนายทหาร ควบค มด และให ความร 13 นาย แต หล กฐานประกอบการ เบ กจ ายไม ใช ใบเสร จร บเง นของทางราชการ เป นเพ ยง ใบส าค ญร บเง นการได ร บเง นค าตอบแทน ลงนามร บเง นโดย บ คคลคนเด ยว การจ ดงานว นเด กแห งชาต ท กภาคส วนก ต องด าเน นการ ตามนโยบายของร ฐบาลอย แล ว ส วนของทหารก ม การจ ด แสดงอาว ธย ทโธปกรณ ในส วนของตนเองตามอ านาจหน าท และความเช ยวชาญ เทศบาลไม จ าเป นต องน ารถของทหาร มาจ ดแสดง เป นการใช จ ายงบประมาณฟ มเฟ อยเก นความ จ าเป น และไม ได อย ในอ านาจหน าท ของเทศบาล ควรใช จ ายงบประมาณเพ อด าเน นการในส วนท แสดงให เห นถ ง ความร ความสามารถของเทศบาลเอง ท ด าเน นการแล วจะ

10 พ ฒนาความร ความสามารถ อารมณ และสต ป ญญาของเด ก และเยาวชน เพ อท จะเป นก าล งส าค ญให ก บประเทศต อไป เป นการปฏ บ ต ไม เป นไปตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการร บเง น การจ ายเง น การฝากเง น การเก บร กษาเง น และการตรวจเง นขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ ข อ 67 ท ก าหนดว า องค กรปกครองส วนท องถ นจะ จ ายหร อก อหน ผ กพ นได แต เฉพาะท กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บหร อหน งส อส งการท กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว และเป นการไม ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ด วนมาก ท มท /ว 2072 ลงว นท 14 ม ถ นายน 2554 เร อง ซ กซ อมแนวทางการจ ดท างบประมารรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ขององค กรปกครอง ส วนท องถ น ข อ 4 ท ก าหนดสาระส าค ญว าองค กรปกครอง ส วนท องถ นควรให ความส าค ญในการจ ดท าโครงการท ใช จ ายงบประมาณในล กษณะท ตอบสนองความต องการและ แก ไขป ญหาของประชาชนได อย างจร งจ ง ไม สมควรต ง งบประมาณในล กษณะฟ มเฟ อยเก นความจ าเป น ขอให น าเง นจากผ ต องร บผ ดชอบน าส งค นคล ง และ ก าช บเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบให ปฏ บ ต ตามระเบ ยบและ หน งส อส งการของกระทรวงมหาดไทยด งกล าวอย าง เคร งคร ด ไม ให ใช งบประมาณในล กษณะฟ มเฟ อยเก นความ จ าเป น และให ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ นอย างเคร งคร ด ให พ จารณาการจ ดซ อของขว ญของรางว ลในการจ ดท า โครงการต าง ๆ ให อย ในจ านวนและราคาท เหมาะสม และม เอกสารประกอบการเบ กจ ายให ครบถ วน 7. การส งใช เง นย มค าใช จ ายตามโครงการ งานว นเด กแห งชาต ในจ านวนน ม การเบ ก ค าใช จ ายในการด าเน นการตามโครงการ ด งต อไปน (1)ค าว สด -อ ปกรณ ประกอบด วย กระเป าน กเร ยน ช ดเสร มท กษะ ช ดเคร องเข ยน (2) เง นสน บสน นก จกรรมการโชว รถท ใช ในทางทหาร (3) เง นสน บสน นการแสดงโชว ม า แต การเบ กจ ายตามโครงการ งานว นเด กแห งชาต ของเทศบาลเป นการใช งบประมาณท ฟ มเฟ อยเก นความ จ าเป น ไม ประหย ด ไม อย ในอ านาจหน าท ของเทศบาล และ ไม ม ระเบ ยบหร อหน งส อส งการให เบ กจ ายได โดยจ ดซ อ ของขว ญของรางว ลส าหร บเด กท เข าร วมก จกรรมมากเก น ความจ าเป น ใช งบประมาณจ านวนมาก แต ไม ม รายช อของ ผ เข าร วมก จกรรมและผ ท ได ร บของรางว ลประกอบการ เบ กจ าย การจ ดซ อว สด -อ ปกรณ การเร ยน ซ งประกอบด วย กระเป าน กเร ยน ช ดเสร มท กษะ ช ดเคร องเข ยน เป น

11 (4) เง นสน บสน นการแสดงโชว เคร องบ นเล ก (5) ค าจ ดซ อของขว ญของรางว ล ส าหร บเด กท เข าร วมก จกรรม ว ตถ ประสงค ของการจ ดงานว นเด กแห งชาต ท ร ฐบาลไทยก าหนดไว ค อ เพ อให ประชาชน ตระหน กถ งความส าค ญของเด ก สนใจในการ เล ยงด อบรมส งสอนเด ก และช วยเหล อสงเคราะห เด กเป นพ เศษ เพ อให เด กและเยาวชนย ดม นใน สถาบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย และ การปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย เป นประม ข โรงเร ยนของร ฐบาล ม งบประมาณของตนเอง และไม ใช โรงเร ยนในส งก ดของเทศบาล และไม ม ระเบ ยบหร อหน งส อ ส งการให เบ กจ ายได การขอความอน เคราะห รถล าเล ยง สายพาน รถถ ง พร อมเจ าหน าท จากทหาร เพ อใช ใน ก จกรรมการโชว รถท ทางทหาร แต ไม ม หน งส อตอบร บจาก ทหารว าให ความอน เคราะห รถ ด งกล าว อ กท งหล กฐาน ประกอบการเบ กจ ายเง นไม ใช ใบเสร จร บเง นของทาง ราชการ เป นเพ ยงใบส าค ญร บเง นการได ร บเง นสน บสน น ก จกรรมการโชว รถท ใช ในทางทหาร การจ ดงานว นเด ก แห งชาต ท กภาคส วนก ต องด าเน นการตามนโยบายของ ร ฐบาลอย แล ว ส วนทหารก ม การจ ดแสดงอาว ธย ทโธปกรณ ในส วนของตนเองตามอ านาจหน าท และความเช ยวชาญ เทศบาลไม จ าเป นต องน ารถของทหารมาจ ดแสดง เป นการ ใช จ ายงบประมาณท ฟ มเฟ อย เป นการไม ปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยร บเง น การเบ กจ ายเง น การฝากเง น และการตรวจ เง นขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ.2547 ข อ 67 ท ก าหนดว า องค กรปกครองส วนท องถ นจะจ ายหร อก อหน ผ กพ นได แต เฉพาะท กฎหมาย ระเบ ยบ ข อบ งค บ หร อ หน งส อส งการท กระทรวงมหาดไทยก าหนดไว และเป นการ ไม ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทยด วนมาก ท มท /ว 2072 เร อง ซ กซ อมแนวทางการจ ดท า งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ของ องค กรปกครองส วนท องถ น ข อ 4 ท ก าหนดสาระส าค ญว า องค กรปกครองส วนท องถ นควรให ความส าค ญในการจ ดท า โครงการท ใช จ ายงบประมาณในล กษณะท ตอบสนองความ ต องการและแก ไขป ญหาของประชาชนได อย างจร งจ ง ไม สมควรต งงบประมาณในล กษณะฟ มเฟ อยเก นความ จ าเป น ตามข อ 1-4 ขอให น าเง นจากผ ต องร บผ ดชอบน าส งค น คล งเทศบาล และก าช บเจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบให ปฏ บ ต ตาม ระเบ ยบและหน งส อกระทรวงมหาดไทยด งกล าวอย าง เคร งคร ด ไม ให ใช งบประมาณในล กษณะท ฟ มเฟ อยเก น ความจ าเป น และให ปฏ บ ต ตามหน งส อกระทรวง มหาดไทย ท มท /ว 3722 เร อง ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บ ค าใช จ ายในการจ ดงานต างๆ ขององค กรปกครองส วน ท องถ นอย างเคร งคร ด

12 ตามข อ 5 ให พ จารณาการจ ดซ อของขว ญของรางว ล ในการจ ดท าโครงการต างๆ ให อย ในจ านวนและราคาท เหมาะสม และม เอกสารประกอบการเบ กจ ายให ครบถ วน 8. เทศบาลจ ดโครงการจ ดก จกรรมว นเด ก แห งชาต เพ อให เด กได ตระหน กถ งบทบาท ความส าค ญและค ณค าของตนเอง เป ดโอกาสให เด กได ม โอกาสแสดงออกและได ร วมก จกรรม อย างสน กสนาน ส งเสร มให ผ ใหญ และท กภาค ส วนท เก ยวข องม ส วนในการพ ฒนาเด ก ให เด กม ก าล งใจในการปฏ บ ต ตนเป นคนด ของส งคม และ เพ อส งเสร มให เด กและเยาวชนได แสดงออกถ ง ความสามารถในเช งว ชาการ ม เบ กค าใช จ าย ได แก ค าช ดของขว ญว นเด ก จ ดท าซ มน ทรรศการ อาเซ ยน การจ ดท าโครงการด งกล าวเป นการส บสานด ารงไว ซ ง ประเพณ ว ฒนธรรมอ นด งาม โดยว ถ ปฏ บ ต ส บต อก นมา ม การจ ดก จกรรมเสร มสร างความร ความบ นเท ง ม การละเล น ม การแข งข นเล นเกมส ช งรางว ล ซ งเป นก จกรรม ท จ าเป นของโครงการ หากไม ม ก จกรรมเหล าน อาจท าให โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค ท งน กระทรวงมหาดไทยได ม หน งส อให แนวทางการเบ กค าใช จ ายในการจ ดงานตาม หน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลงว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงานต าง ๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น และหน งส อกระทรวง มหาดไทย ท มท /ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความเข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการจ ด งานต าง ๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น ให ด าเน นการ จ ดงานต าง ๆ อย ในอ านาจหน าท ของ อปท. ต องก าหนด ก จกรรมท จะด าเน นการไว ในโครงการ เป นก จกรรมส งเสร ม และสน บสน นท ให ประโยชน หร ออ านวยความสะดวกแก ประชาชนเป นการท วไป ส งเสร มให ประชาชนเห น ความส าค ญและร กษาไว ซ งศ ลปะ ประเพณ และว ฒนธรรม อ นด ของท องถ น และก จกรรมน นต องสอดคล องก บ ว ตถ ประสงค ของโครงการ หากไม ด าเน นการจะท าให โครงการไม บรรล ว ตถ ประสงค กรณ การเบ กค าช ดของขว ญว นเด ก ได แก ช ด เด นทาง ช ดเคร องเข ยน ช ดส งเสร มส ขภาพ เป นการซ อของ มาเพ อแจกจ ายให ก บเด กในช มชน อ กท งในรายละเอ ยด ไม ได ระบ ก จกรรมท จะด าเน นการในว นเด กแต อย างใด และ การเบ กจ ายด งกล าวไม ม ระเบ ยบการเบ กจ ายท ช ดเจน ไม เหมาะสมและไม ประหย ดเง นงบประมาณ ท าให เทศบาล ได ร บความเส ยหาย กรณ การเบ กจ ายค าจ ดท าซ มน ทรรศการอาเซ ยน ใน การตรวจร บงานม ร ปถ ายการจ ดท าซ มน ทรรศการอาเซ ยน ประกอบการเบ กจ ายโดยกรรมการลงลายม อช อร บรอง ปรากฏว า ว นท ในร ปถ าย ค อ ว นท 5 ม นาคม 2555 ซ งไม สอดคล องก บก จกรรม แสดงให เห นว าไม ได ม การจ ดท าซ ม ด งกล าวจร งท าให เทศบาลได ร บความเส ยหาย

13 ให แต งต งคณะกรรมการสอบข อเท จจร ง เพ อหา ผ ร บผ ดชอบชดใช เง นส งค นคล งเทศบาลต อไป และกรณ การ เบ กจ ายค าจ ดท าซ มน ทรรศการอาเซ ยนให พ จารณา ด าเน นการทางว น ยตามควรแก กรณ ในโอกาสต อไปขอให ต งงบประมาณในการจ ดท า โครงการตามความจ าเป น เหมาะสม และประหย ด การ จ ดท ารายละเอ ยดโครงการต องระบ ก จกรรมท จะด าเน นการ ให ช ดเจนโดยปฏ บ ต ตามหน งส อด งกล าวอย างเคร งค ด อย า ให เก ดกรณ เช นน อ ก ม ฉะน นอาจม ความผ ดต องร บโทษปร บ ทางปกครองตามระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว า ด วยว น ยทางงบประมาณและการคล ง พ.ศ การจ ดซ อของรางว ลเพ อก จกรรมการ ประกวด/แข งข นโครงการจ ดงานว นส งท ายป เก า ต อนร บป ใหม เป นรายจ ายเก นความจ าเป นไม เหมาะสมและไม ประหย ด รวมท งก จกรรมด งกล าวไม สอดคล องก บ ว ตถ ประสงค ของโครงการ กล าวค อ โครงการจ ดงานว นส ง ท ายป เก าต อนร บป ใหม ม ว ตถ ประสงค ส บทอด อน ร กษ ว ฒนธรรมประเพณ สากลน ยม ส งเสร มการม ส วนร วมและ เพ อการร นเร งส งสรรค แต จ ดก จกรรมการประกวด/แข งข น และเบ กจ ายเง นค าจ ดซ อของรางว ล เพ อการประกวด/ แข งข น ร อยละ 80 ของประมาณการรายจ ายตามโครงการ เป นล กษณะการเบ กจ ายท เก นความจ าเป น ไม เหมาะสม และประหย ด รวมท งการด าเน นก จกรรมด งกล าวไม สอดคล องก บว ตถ ประสงค ข างต น เป นการปฏ บ ต ไม ถ กต อง ตามหน งส อกระทรวงมหาดไทย ท มท /ว 1347 ลง ว นท 19 พฤษภาคม 2541 เร อง ค าใช จ ายในการจ ดงาน ต างๆ ขององค กรปกครองส วนท องถ น และ ท มท / ว 3722 ลงว นท 10 ส งหาคม 2555 เร อง ซ กซ อมความ เข าใจเก ยวก บค าใช จ ายในการจ ดงานต างๆ ขององค กร ปกครองส วนท องถ น ด าเน นการค นเง นน าส งค นคล งและส าเนาหล กฐานการ ร บเง นให ส าน กตรวจเง นแผ นด นตรวจสอบด วย ก อนด าเน นการอน ม ต โครงการต างๆ ผ อน ม ต และ ผ เสนอโครงการต องศ กษา ท าความเข าใจ กฎ ระเบ ยบ ข อบ งค บ และหน งส อส งการท เก ยวข องก บโครงการน นๆ โดยแต ละโครงการต องระบ ว ตถ ประสงค ท ช ดเจนเพ อ ก าหนดก จกรรมและงบประมาณให สอดคล องต อการบรรล ว ตถ ประสงค ของโครงการ

14 10. อปท. ได จ ดท าโครงการต งจ ดบร การ ประชาชนในช วงเทศกาลป ใหม และม การเบ ก จ ายเง นค าอาหาร อาหารว างและเคร องด มให ก บ ผ ปฏ บ ต งาน จากการตรวจสอบพบว าการต งจ ดบร การตามโครงการ ด งกล าว อปท. ได จ ายเง นเป นเบ ยเล ยงและค าตอบแทน ให ก บผ ปฏ บ ต งานแล ว ด งน น การเบ กจ ายเง นค าอาหารว าง และเคร องด มจ งไม สามารถน ามาเบ กจ ายได อ ก ให เร ยกเง นท เบ กจ ายไม ถ กต องน าส งค นคล งและส ง ส าเนาใบเสร จร บเง นให จ งหว ดทราบ เพ อรายงานกรม ส งเสร มการปกครองท องถ นต อไป และส งก าช บให เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบศ กษาท าความเข าใจระเบ ยบ และหน งส อ ส งการท เก ยวข อง เพ อถ อปฏ บ ต ให ถ กต องในโอกาสต อไป

ค าใช จ ายในการจ ดงานประเพณ ว นสงกรานต และว นผ ส งอาย

ค าใช จ ายในการจ ดงานประเพณ ว นสงกรานต และว นผ ส งอาย ค าใช จ ายในการจ ดงานประเพณ ว นสงกรานต และว นผ ส งอาย ข อบกพร อง การเบ กค าใช จ ายในการจ ดงานว นสงกรานต - แจกของท ระล กให ก บผ มาร วมงาน เช น พ ดลม เส อปกเช ต กระต กน าผ าเช ดต ว ถ งย งช พ ผ าห ม ช ดขาวผ

More information

ข อบกพร อง การจ ดงานประเพณ ทางศาสนา

ข อบกพร อง การจ ดงานประเพณ ทางศาสนา ข อบกพร อง การจ ดงานประเพณ ทางศาสนา ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. โครงการท าบ ญร วมใจกฐ นสาม คค เบ กจ ายเป นค าใช จ ายในการท าบ ญกฐ น ให ว ด 2 แห ง การเบ กจ ายเง นด งกล าวกระทรวงมหาดไทยได ตอบข อหาร

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

ข อบกพร อง งานโครงการจ ดงานต าง ๆ

ข อบกพร อง งานโครงการจ ดงานต าง ๆ ข อบกพร อง งานโครงการจ ดงานต าง ๆ ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. การจ ดงานโครงการประเพณ ว นหอมแดง แข งเร อยาว ม การร บสม ครส งเร อกระสวย 8 ฝ พาย (ภายใน-นอก) เร อยาว 40 ฝ พาย และการ ประกวดกองเช ยร เร

More information

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น

ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องการเบ กจ ายเง นอ ดหน นให หน วยงานอ น ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. องค การบร หารส วนต าบลจ ดท า ข อบ ญญ ต องค การบร หารส วนต าบล เร อง งบประมาณรายจ ายประจ าป งบประมาณ 2555 หมวดเง นอ ดหน น

More information

ข อบกพร อง การประชาส มพ นธ ส วนตน

ข อบกพร อง การประชาส มพ นธ ส วนตน 10/04/57 ค าใช จ ายในการประชาส มพ นธ ส วนตน 1 ข อบกพร อง การประชาส มพ นธ ส วนตน - ค าจ างเหมาจ ดท าปฏ ท นป ใหม ม ร ปภาพ ช อและต าแหน งของผ บร หารท องถ น - ค าจ างท าปฏ ท นชน ดแขวน ด าเน นการจ ดจ างไม เป

More information

ข อบกพร อง การเบ กจ ายเง นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ

ข อบกพร อง การเบ กจ ายเง นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ข อบกพร อง การเบ กจ ายเง นค าใช จ ายในการเด นทางไปราชการ ข อบกพร องท ตรวจพบ ข อเสนอแนะ 1. นายก อบต. ขออน ม ต เด นทางไปราชการ เพ อเข าร วมฝ กอบรมฯ/ร วมประช ม ต อ ผ ว าราชการจ งหว ด โดยใช รถยนต ส วนต วท

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553. ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด ของกรมการศาสนา ป งบประมาณ 2553 ตามแบบฟอร ม (Template) ส าหร บการจ ดท านโยบายการก าก บด แลองค การท ด ข อม ลองค การ ว ส ยท ศน น าหล กธรรม เสร มสร างภ ม ค มก น สานส มพ

More information

รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น

รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น รายงานผลการฝ กอบรม โครงการว ธ การจ ดทาและบร หารงบประมาณขององค กรปกครองส วนท องถ น การเง นของ องค กรปกครองส วนท องถ น 1. เง นงบประมาณ ค อ เง นท สภาท องถ นให ความเห นชอบและได ร บการอน ม ต จากผ ม อานาจตามกฎหมาย

More information

ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐาน การใช จ ายเง นอ ดหน น

ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐาน การใช จ ายเง นอ ดหน น ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐาน การใช จ ายเง นอ ดหน น กล มตรวจสอบภายใน สาน กงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๕๖ คานา ค ม อการจ ดทาเอกสารหล กฐานการใช จ ายเง นอ ดหน นฉบ บน จ ดท าข นจากการรวบรวม และประมวลป ญหาท ได พบจากการตรวจสอบหล

More information

แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ.

แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. แนวทางการดาเน นงานตามนโยบายการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 1 ความเป นมา ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ มาตรา ๔๙

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง

สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง สารบ ญ หน า โครงการพ ฒนาเม อง 1. ว ตถ ประสงค ๑ 2. กลไกการดาเน นงาน ๒ 3. การจ ดสรรงบประมาณ ๒ 4. กระบวนการ และข นตอนการขอร บการสน บสน นเง นอ ดหน น ตามโครงการพ ฒนาเม อง ๔ 5. การอน ม ต เง นอ ดหน นให ก บผ เสนอโครงการ

More information

ค ม อการใช จ ายเง นของสถานศ กษา

ค ม อการใช จ ายเง นของสถานศ กษา ค ม อการใช จ ายเง นของสถานศ กษา โดย นางคมคาย หล นเจร ญ กล มบร หารงานการเง นและส นทร พย สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ซ งม โรงเร ยนในส

More information

เอกสารประกอบการบรรยาย เร อง การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด โดย นายมณเฑ ยร เจร ญผล 1 รองผ ว าการส าน กงานกฎหมาย ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น

เอกสารประกอบการบรรยาย เร อง การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด โดย นายมณเฑ ยร เจร ญผล 1 รองผ ว าการส าน กงานกฎหมาย ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น เอกสารประกอบการบรรยาย เร อง การจ ดซ อจ ดจ างให เป นไปตามระเบ ยบพ สด โดย นายมณเฑ ยร เจร ญผล 1 รองผ ว าการส าน กงานกฎหมาย ส าน กงานการตรวจเง นแผ นด น การบร หารงบประมาณให เป นไปอย างเป ดเผย โปร งใส เป นธรรมและตรวจสอบได

More information

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม

ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม 167 1. ความเป นมา ค ม อการจ ดท าข อเสนอโครงการ ด านการส งเสร มและร กษาค ณภาพส งแวดล อมท จะขอร บการสน บสน น จากกองท นส งแวดล อม กองท นส งแวดล อม เป นมาตรการทางการเง น ท จ ดต งข นตามพระราชบ ญญ ต ส งเสร มและร

More information

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ

ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ค ม อการบร หารงาน พน กงานราชการ ๒๕๕๕ ค าน า ระบบพน กงานราชการ (Government Employee System) เป นการจ างงานระบบ ส ญญาจ างในหน วยงานภาคร ฐ ท ม งเน นให ภาคร ฐม ร ปแบบการจ างงานท หลากหลาย ม หล กเกณฑ และว ธ

More information

สาน กงานท องถ นจ งหว ดกระบ

สาน กงานท องถ นจ งหว ดกระบ ( ต วอย าง ) ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต าบล จ งหว ดกระบ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไขเก ยวก บการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนต าบล ****************************** ด วยร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยได บ

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม

ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม ค ม อการบร หารจ ดการ การท างานบร การส งคม (ปร บปร งจากค ม อการปฏ บ ต งานการท างานบร การส งคม ส าหร บพน กงานค มประพฤต เอกสารหมายเลข 8/2549) กล มงานบร การส งคม กองก จการช มชนและบร การส งคม กรมค มประพฤต เอกสารหมายเลข

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ

รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ รายงานการประช ม คณะกรรมการบร หาร กพส. คร งท 2 ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ว นอ งคารท 31 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห องประช มช น 1 ส าน กพ ฒนาระบบการบร หารการจ ดการสหกรณ กรมส งเสร มสหกรณ ****************************

More information

แนวทางการปฏ บ ต ในการส งเอกสารประกอบการตรวจสอบ ใบส าค ญค าใช จ ายประเภทต าง ๆ (ของ กองคล ง กรมส งเสร มสหกรณ )

แนวทางการปฏ บ ต ในการส งเอกสารประกอบการตรวจสอบ ใบส าค ญค าใช จ ายประเภทต าง ๆ (ของ กองคล ง กรมส งเสร มสหกรณ ) ค ม อการปฏ บ ต งาน แนวทางการปฏ บ ต ในการส งเอกสารประกอบการตรวจสอบ ใบส าค ญค าใช จ ายประเภทต าง ๆ (ของ กองคล ง กรมส งเสร มสหกรณ ) กล มตรวจสอบ กองคล ง กรมส งเสร มสหกรณ ส งหาคม 2556 สารบ ญ บทท 1 บทน า...

More information

รายงานผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

รายงานผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ รายงานผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (ต วช ว ดท 5และ9) กรมพ ฒนาฝ ม อแรงงาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2548 ระหว างว นท 14 16 ก นยายน พ.ศ 2548 ณ ห องประช ม

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ นโยบายการกาก บด แลองค การท ด ( Organizational Governance - OG) สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย ประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ คณะทางานหมวด ๑ และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร สาน กงานปล ดกระทรวงมหาดไทย สารบ ญ หน า คานา ๒ ประกาศเจตนารมณ

More information

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม

ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม ค าน า นโยบายการก าก บด แลองค การท ด กองบ ญชาการกองท พไทย กองท พไทย กระทรวงกลาโหม เพ อให เป นไปตามค าส งคณะร กษาความสงบแห งชาต ท ๖๙/๒๕๕๗ เร อง มาตรการป องก นและแก ไขป ญหาการท จร ตประพฤต ม ชอบ เพ อให การบร

More information

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ค ม อ การปฏ บ ต งานพน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า กระทรวงศ กษาธ การ ม หน าท ในการส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา

More information

โดย พ นต ารวจเอก โรจนช ย ส ขสมย ง เลขท 90 หล กส ตร การบร หารงานต ารวจช นส ง ร นท 38 กองบ ญชาการศ กษา พ.ศ.2557

โดย พ นต ารวจเอก โรจนช ย ส ขสมย ง เลขท 90 หล กส ตร การบร หารงานต ารวจช นส ง ร นท 38 กองบ ญชาการศ กษา พ.ศ.2557 ค ม อการบร หารงาน การด าเน นการร อถอนอาคารท ท าการพ ส จน หล กฐานในส งก ดศ นย พ ส จน หล กฐาน 2 ซ งได ร บความช วยเหล อจากสหร ฐอเมร กาตามโครงการ เอ ไอ ด หร อย ซ อม โดย พ นต ารวจเอก โรจนช ย ส ขสมย ง เลขท 90

More information

แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น

แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น เอกสารแนบ 1 แนวทางการจ ดท าบ ญช และรายงานการเง น ของ องค กรปกครองส วนท องถ น กล มงานระบบบ ญช ภาคร ฐ ส าน กมาตรฐานด านการบ ญช ภาคร ฐ ธ นวาคม 2556 กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า ความเป นมา 1 ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม

ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค ม อปฏ บ ต งาน ฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ค าน า ค ม อการปฏ บ ต งานของฝ ายพ ฒนาช มชนและสว สด การส งคม ส าน กงานเขตฉบ บน ได จ ดท าข นตาม กรอบการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555ของหน

More information

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม

ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม ระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๓๕ และท แก ไขเพ มเต ม โดยท เป นการสมควรปร บปร งระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการพ สด พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบ ยบ กระทรวงการคล งว าด วยการซ อ การจ าง และการจ างท ปร

More information