รายงานผลการจ ดก จกรรม

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการจ ดก จกรรม"

Transcription

1 1 รายงานผลการจ ดก จกรรม 1. ช อโครงการ โครงการก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ป หล กการและเหต ผล ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ม ภารก จในการบร การว ชาการช มชน โดยม สถาน บร การว ชาการช มชนเทพา อ าเภอเทพา จ งหว ดสงขลา ซ งต งอย ในพ นท ปฏ บ ต หน าท ในช มชน ได ตระหน ก ถ งความส าค ญของ เด กและเยาวชนซ งเป นทร พยากรบ คคลเป นพล งส าค ญในการพ ฒนาประเทศ ให เจร ญก าวหน าใน อนาคต ผลจากการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ป งบประมาณ 2556 ม ความ พ งพอใจ ค าเฉล ย 4.38 ค ดเป นร อยละ ผลการประเม นอย ในระด บด จากการจ ดก จกรรมด งกล าว ได ม ส วน ราชการในพ นท น กเร ยนในโรงเร ยน และเยาวชนผ ปกครองได น าบ ตรหลาน มาร วมก จกรรมเป นจ านวนมากเพ อเป ด โอกาสให เด ก เยาวชน ได ม ส วนร วมในก จรรม ได แสดงออกซ งความร ความสามารถ พ ฒนาการด านส ขภาพร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคมและสต ป ญญา ม การพ ฒนาด านความร ค ณธรรม จร ยธรรม และว ฒนธรรม เร ยนร และอย ร วมก นใน ส งคมได อย างม ความส ข ในป 2557 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ได ก าหนดห วข อในการจ ดก จกรรม งานว นเด กแห งชาต เด กไทย ใฝ เร ยนร ค ส นต เพ อส งเสร มให เด กและเยาวชนได ตระหน ก ใฝ ศ กษาหาความร ขย นอดทน ใช เวลาว างให เป น ประโยชน ม ระเบ ยบว น ย ขย นข นแข ง ร จ กร กษาสภาพแวดล อมทางธรรมชาต และสาธารณสมบ ต และม ความภาคภ มใจ ในภ ม ถ นของตนเอง ร จ กเส ยสละและแบ งป น ร วมร บผ ดชอบต อส งคมและส วนรวม ในอนาคต ป 2557 ส าน กส งเสร ม และการศ กษาต อเน อง ได ก าหนดจ ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ในว นเสาร ท 11 มกราคม 2557 ณ สถาน บร การ ว ชาการช มชนเทพา อ าเภอเทพา จ งหว ดสงขลา เพ อให น กเร ยนและเยาวชนท ด อยโอกาสหร ออย ห างไกล ได ม ส วน ร วมในก จกรรมว นเด กแห งชาต เพ อร วมสร างเสร มประสบการณ เร ยนร ร วมก น เก ดความร ก ความสาม คค สามารถอย ร วมก นได อย างส นต บนความหลากหลายทางว ฒนธรรม และความเจร ญด านเทคโนโลย สม ยใหม ได สน กตามจ นตนาการ ก าวไปส อนาคตด วยความม นใจม การใช ช ว ต อย างพอเพ ยง ตามแนวพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 2.1 ความสอดคล องตามประกาศมหาว ทยาล ยและย ทธศาสตร ของหน วยงาน 2.1 ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย - สร างศ กยภาพการบร การว ชาการท เป ดกว าง เพ อยกระด บความเข มแข งของช มชน และพ ฒนาระบบการ เผยแพร ว ชาการออกส ช มชนอย างท วถ ง หร อการเข าถ งแหล งความร ได อย างหลากหลาย 2.2 ความสอดคล องก บย ทธศาสตร ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง - เป นการบร การว ชาการท เป ดกว างส ช มชน และม การเข าถ งอย างหลากหลาย 3. ว ตถ ประสงค โครงการ 1) เพ อปล กฝ งค ณธรรมและจร ยธรรม อ นด งามท พร งพร อมด วยว ฒนธรรม ความเป นอย ให แก เด ก และเยาวชน ม ความร ก ความสาม คค ในหม คณะ และอย ร วมก นได อย างส นต และม ความส ข บนความหลากหลายทาง ว ฒนธรรม 2) เพ อให น กเร ยนและเยาวชนได พ ฒนาท กษะความร ความสามารถทางการศ กษา เพ อเตร ยมความพร อมน า คนเข าส ส งคมแห งการเร ยนร ต อไปในอนาคต 3) เพ อเป ดโอกาสให เยาวชนได ม ความส ข สน กก บจ นตนาการในว ยเด ก 4) เพ อให เยาวชนร จ กใส ใจด านส งแวดล อม และร จ กประหย ด ใช ช ว ตอย างพอเพ ยง ตามแนวทางพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 5) เพ อส งเสร มให เด กและเยาวชนม ระเบ ยบว น ย ม ความสาม คค ม ค ณธรรม ม ความร บผ ดชอบต อตนเอง ครอบคร วและส งคม

2 2 4. หน วยงานท ร บผ ดชอบ สถาน บร การว ชาการช มชนเทพา อ าเภอเทพา จ งหว ดสงขลา ฝ ายบร การว ชาการช มชน ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 5. ระยะเวลา/สถานท ด าเน นการ - ว นเสาร ท 11 มกราคม 2557 ณ สถาน บร การว ชาการช มชนเทพา อ าเภอเทพ จ งหว ดสงขลา 6. ข นตอนและว ธ ด าเน นการ 1) เข ยนโครงการเพ อขออน ม ต งบประมาณ 2) ย มเง นทดรองจ าย ตามรายการท ได ร บอน ม ต 3) ร วมประช มก บหน วยงานภายในว ทยาเขตป ตตาน เพ อร บทราบนโยบายและว ตถ ประสงค แนวทางใน การจ ดก จกรรมโครงการงานว นเด กประจ าป โดยม ผ บร หาร และผ แทนของสถาน บร การว ชาการช มชน 4) จ ดประช มร วมก บหน วยงานภายนอกและผ น าช มชนในพ นท เพ อประช มวางแผนการด าเน นก จกรรม โครงการ โดยแบ งหน าท ร บผ ดชอบแต ละหน วยงาน 5) ร วมประช มก บผ บร หาร และคณะท างานฝ ายต าง ๆ ท ได ม ค าส งแต งต งจากส าน กส งเสร มและ การศ กษาต อเน อง เพ อเตร ยมความพร อมในการจ ดก จกรรม/สาธ ต/น ทรรศการ จากหน วยงานภายใน มหาว ทยาล ย และหน วยงานภายนอก 6. ด าเน นการจ ดก จกรรมตามแผน 7. จ ดท าแบบสอบถาม/สร ปประเม นผลโครงการ 8. จ ดท าหล กฐานการเบ กจ ายก จกรรม/โครงการ 9. จ ดท ารายงานสร ปผล ส งมหาว ทยาล ยและหน วยงานต นส งก ด 7. ห วข อและร ปแบบการจ ดก จกรรม การจ ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2557 ทางมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ได ก าหนดให ท กคณะ/หน วยงานภายในมหาว ทยาล ยด าเน นก จกรรมภายใต ห วข อ เด กไทย ใฝ เร ยนร ค ส นต เพ อส งเสร มให เด กและเยาวชนได ตระหน กศ กษาหาความร ขย นอดทน ใช เวลาว างให เป นประโยชน ม ระเบ ยบว น ย ขย นอดทน ร จ กร กษาสภาพแวดล อมทางธรรมชาต และสาธารณสมบ ต และม ความภาคภ มใจในภ ม ถ นของตนเอง ร จ ก เส ยสละและแบ งป น ร วมร บผ ดชอบต อส งคมและส วนรวมในอนาคต สามารถแยกเป นรายก จกรรมได ด งน 1) ก จกรรมตอบป ญหาช งรางว ล 2) ก จกรรมการแข งข นวาดภาพ 3) ก จกรรมเตะบอลเข าประต 4) ก จกรรมเกมส ต าง ๆ 5) ก จกรรมน ทรรศการหน วยงานภายนอก 6) ก จกรรมการแสดงบนเวท ของน กเร ยนและเยาวชน 7) ก จกรรมจ บฉลากของรางว ล 8) ก จกรรมการสาธ ตอาหาร เช น การแต งหน าเค ก และการท าขนม 9) ก จกรรมแจกอาหารและเคร องด มให ก บเด ก ๆ ท เข าร วมก จกรรม

3 3 8. กล มเป าหมาย/ผ เข าร วมก จกรรม 1) กล มเป าหมาย เยาวชนนอกโรงเร ยนและน กเร ยนในโรงเร ยนระด บประถมศ กษาในเขตพ นท อ าเภอเทพา อ าเภอจะนะ และอ าเภอใกล เค ยง ตลอดจนผ ปกครอง ส วนราชการและผ สนใจท วไป 2) ผ เข าร วมก จกรรม - ผ เข าร วมก จกรรมท ก าหนดไว ในแผน จ านวน 500 คน - ม ผ เข าร วมก จกรรมท งส น จ านวน 1,450 คน โรงเร ยนท เข าร วมก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ในป น ประกอบด วย : 1. โรงเร ยนบ านสวรรค 11. โรงเร ยนบ านม วงถ า 2. โรงเร ยนว ดคงคาสว สด 12. โรงเร ยนบ านสะกอม 3. โรงเร ยนบ านแซะ 13.โรงเร ยนว ดน คมประสาท 4. โรงเร ยนบ านพร หล มพ 14. โรงเร ยนศาสนบ าร ง 5. โรงเร ยนจะนะว ทยา 15. โรงเร ยนบ านพระพ ทธ 6. โรงเร ยนจร ยธรรมศ กษาม ลน ธ 16. โรงเร ยนบ านปากบางสะกอม 7. โรงเร ยนบ านนา 17. ศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านพร หล มพ 8. โรงเร ยนบ านโคกพะยอม 18.ศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านเกาะสะบ า 9. โรงเร ยนบ านเขาน อย 19. ศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ว ดคงคาสว สด 10. โรงเร ยนบ านทรายขาว 20. กล มเยาวชน น กศ กษาและชมรมต าง ๆ 9. งบประมาณด าเน นการ 1) งบประมาณท ได ร บจ ดสรร จ านวน 43,000 บาท ประกอบด วย - งบประมาณเง นรายได ว ทยาเขตป ตตาน แผนงานบร หารท วไป กองบร การการศ กษา จ านวน 13,000 บาท - งบประมาณเง นรายได ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง แผนงานบร การว ชาการ งานบร การว ชาการเพ อส งคม งบรายจ ายอ น จ านวน 30,000 บาท 2) งบประมาณรายจ าย - เง นรายได ว ทยาเขตป ตตาน จ านวน 13,000 บาท - เง นรายได ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง จ านวน 28, บาท รวมท งส น จ านวน 41, บาท 3) งบประมาณคงเหล อ จ านวน 1, บาท ตารางสร ป รายร บ รายจ าย เง นรายได ว ทยาเขต รายร บ รายจ าย งบประมาณคงเหล อ เง นรายได รวม เง นรายได เง นรายได รวม เง นรายได เง นรายได ส าน กส งเสร มฯ ว ทยาเขต ส าน กส งเสร มฯ ว ทยาเขต ส าน กส งเสร มฯ 13, , , , , , ,164.37

4 นอกจากน นได ร บการสน บสน นของรางว ลจากจากองค การบร หารส วนต าบลสะกอม และหน วยงาน ภายนอก องค กรเอกชน และกล มพล งมวลชลในเขตพ นท อ าเภอเทพา จ งหว ดสงขลา สน บสน นประเภทของ รางว ล อาหารและเคร องด ม ส าหร บแจกให ก บเด ก ๆ ท เข าร วมก จกรรมด งกล าว ม รายนามผ ให การสน บสน นด งน 1) ก าน นต าบลสะกอม 2) พลต ารวจตร ส ร นทร ปาลาเร 3) ผ ใหญ บ าน หม ท 3 บ านสวนรวม 4) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลสะกอม 5) หน วยเฉพาะก จสงขลา 6) บร ษ ททรานส ไทย- มาเลเซ ย ประเทศไทย จ าก ด 7) อ าเภอเทพา 8) หน วยเฉพาะก จต ารวจตระเวนชายแดนท ) สถาน ต ารวจภ ธรเทพา 10) ล ลาร สอร ท 11) เขตห ามล าส ตว ป าเขาปะช าง - แหลมขาม 12) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลสะกอม 13) นายวรรณะ เจร ญส น สารว ตรก าน นต าบลสะกอม 14) กล มแม บ าน หม ท 7 บ านควน ต าบลเกาะสะบ า 15) กล มแม บ าน หม ท 5 บ านโคกพะยอม ต าบลเกาะสะบ า 16) กล มน ายางข น หม ท 3 บ านสวนรวม ต าบลสะกอม 17) กล มแม บ าน หม ท 3 บ านสวนรวม ต าบลสะกอม 18) กล มแม บ าน หม ท 4 บ านพร หล มพ ต าบลสะกอม 19) กล มแม บ าน หม ท 8 บ านเขาน อย ต าบลสะกอม 20) กล มแม บ าน หม ท 5 บ านท าแมงล ก ต าบลสะกอม 4

5 5 10. สร ปผลการประเม นโครงการ ส าหร บการประเม นผลโครงการก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2557 ได ใช แบบสอบถามแจก ให ก บผ เข าร วมก จกรรม โดยแบ งผ ประเม นออก 3 กล ม ด งน 1) แบบสอบถามส าหร บเด กและเยาวชน 2) แบบสอบถามส าหร บผ ปกครอง 3) แบบสอบถามส าหร บคณะท างาน เพ อน าผลสร ปจากการประเม นท ได แต ละกล มมาสร ป เพ อน ามาว เคราะห หาค าเฉล ย( X ) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค าร อยละ(%) ได ก าหนดเกณฑ การประเม นไว ด งน ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ด มาก ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ด ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ปานกลาง ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง น อย ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ต องปร บปร ง 10.1 สร ปผลการประเม นส าหร บเด กและเยาวชน ผ ตอบแบบประเม น จ านวน 83 คน ม ผลการประเม นด งน 1) ข อม ลท วไปและความค ดเห น ตารางท 1 ด านเพศของผ เข าร วมก จกรรม (N=83) เพศ จ านวน (คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 52 คน ค ดเป นร อยละ และเพศชาย จ านวน 31 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 2 ช วงอาย ของผ เข าร วมก จกรรม (N=83) ช วงอาย จ านวน (คน) ร อยละ 5-10 ป ป ป รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ ม ช วงอาย ระหว าง ป จ านวน 42 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาอาย ระหว าง 5-10 ป จ านวน 35 คน ค ดเป นร อยละ และอาย ระหว าง ป จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ 7.23 ตามล าด บ

6 ตารางท 3 ด านการศ กษาของผ เข าร วมก จกรรม (N=83) ระด บการศ กษา จ านวน (คน) ร อยละ อน บาล ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย/ปวช อน ปร ญญา/ปวส ปร ญญาตร ข นไป - - รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ ส าเร จการศ กษาระด บช นประถมศ กษา จ านวน 58 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 16 คน ค ดเป นร อยละ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย /ปวช. จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ 7.23 ระด บช นอน บาล จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 2.47และระด บ อน ปร ญญา/ปวส. จ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ 1.20 ตามล าด บ ตารางท 4 ล าด บของแหล งข าวท เด ก ๆ ทราบเก ยวก บงานว นเด ก ประจ าป 2557 ท มอ.จ ดข น (N=83) แหล งข าว/แหล งข อม ล ล าด บ ค ดเป นร อยละ จากผ ปกครองพามา บ คคลใกล ช ด/เพ อน/คนท ร จ ก มาด วยต วเอง อ น ๆ แผ นปล ว/แผ นพ บ แหล งข าวท เด ก ๆ ทราบเก ยวก บงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2557 ท มอ.จ ดข น เป นอ นด บแรก ค อ จากผ ปกครองพามา ค ดเป นร อยละ ล าด บท 2 จากบ คคลใกล ช ด ค ดเป นร อยละ31.48 ล าด บท 3 มาด วย ต วเอง ค ดเป นร อยละ ล าด บท 4 แหล งอ น ๆ ค ดเป นร อยละ 3.70 และจากแผ นปล ว/แผ นพ บ ค ดเป นร อยละ 0.93 ตามล าด บ ตารางท 5 ก จกรรมท เด ก ๆ ชอบและประท บใจมากท ส ด (N=83) ก จกรรมท ประท บใจ ล าด บ ค ดเป นร อยละ น ทรรศการจากหน วยงานต าง ๆ การแสดงบนเวท แข งข นตอบป ญหาช งรางว ล แข งข นวาดภาพ สาธ ตอาหาร การประกวดร องเพลง เกมส ต าง ๆ อ น ๆ ก จกรรมท เด ก ๆ ชอบและประท บใจมากท ส ด 3 ล าด บแรก ค อ ล าด บท 1 ก จกรรมการแสดงบนเวท ค ดเป นร อยละ ล าด บท 2 ก จกรรมการแข งข นวาดภาพ ค ดเป นร อยละ และล าด บท 3 ก จกรรมเกมส ต าง ๆ ค ดเป นร อยละ และก จกรรมอ น ๆ ตามล าด บ 6

7 7 ตารางท 6 ก จกรรมท อยากให ม การจ ดอ กในว นเด กป หน า (N = 83) ก จกรรม ล าด บ ค ดเป นร อยละ น ทรรศการจากหน วยงานต าง ๆ การแสดงบนเวท แข งข นตอบป ญหาช งรางว ล แข งข นวาดภาพ สาธ ตอาหาร การประกวดร องเพลง เกมส ต าง ๆ อ น ๆ ล าด บของก จกรรมท อยากให ม การจ ดอ กในว นเด กป หน า ม ด งน ล าด บท 1 ก จกรรมการแสดงบนเวท ค ดเป นร อยละ ล าด บท 2 ก จกรรมการแข งข นวาดภาพ ค ดเป นร อยละ ล าด บท 3 ก จกรรมตอบป ญหาช งรางว ล ค ดเป นร อยละ ล าด บท 4 ก จกรรมเกมส ต าง ๆ ค ดเป นร อยละ ล าด บท 5 ก จกรรมน ทรรศการจากหน วยงานต าง ๆ ค ดเป นร อยละ ล าด บท 6 ก จกรรมสาธ ตอาหาร ค ดเป นร อยละ ล าด บท 7 ก จกรรมการประกวดร องเพลง ค ดเป นร อยละ 8.55 ล าด บท 8 ก จกรรมด านอ น ๆ ค ดเป นร อยละ ) ของขว ญในว นเด กท ท านอยากได - รถบ งค บ - พ ดลม - ต กตาหม - กระเป าเป - รถจ กรยาน - ช ดของเล น - ของรางว ลช นใหญ ๆ - ช ดต กตาบาบ - ต กตาและอ น ๆ - อ ปกรณ การเร ยน - แทบเล ต - ผ าขนหน - ล กฟ ตบอล - อ ปกรณ ก ฬา - ช ดของเล นเช น รถไฟ ของขว ญ - ท ว - กระเป าสะพาย - กระเป าเป - โต ะญ ป น - กระต กน าร อน - อยากให บ านเม องและประเทศไทยสงบส ข - อยากได ความร กจากครอบคร ว - อยากได ความร ก ความห วงใยจากพ อแม พ น อง - ก จกรรมท ผ ปกครองร วมก จกรรมก บล ก

8 8 3) ผลการประเม นความพ งพอใจส าหร บเด กและเยาวชน ม ผลด งน รายการ ความพ งพอใจ X SD % ผลประเม น 1. ด านการจ ดการและบร การ ด มาก - เจ าหน าท ให ข อม ล/แนะน าการเข าร วมงานในแต ละจ ดอย างด ด - ความเหมาะสมของสถานท จ ดงาน ด - ความเหมาะสมของรางว ล ด - การประชาส มพ นธ งานว นเด กท วถ ง ด - ความต องการให จ ดงานอ กในป ต อไป ด มาก 2. ด านเน อหาและว ธ การ ด - ความเหมาะสมของก จกรรม ด มาก - ความสน กสนานท ได ร บจากก จกรรม ด มาก - ประโยชน ท ได ร บจากก จกรรม/ความร ท สามารถน าไปประย กต ใช ด มาก - ความท นสม ยของเน อหาก จกรรมท จ ด ด - ความหลากหลายของก จกรรมท จ ด ด ผลการประเม นโดยรวม ด จ านวนแบบประเม น 83 ฉบ บ จากผลการประเม นความพ งพอใจส าหร บเด กและเยาวชน โดยรวมอย ในระด บ ด ม ค าเฉล ย 4.49 ค ดเป นร อยละ ) ข อเสนอแนะท ต องการให ปร บปร ง - อยากให การจ ดก จกรรมเป นประจ าท กป - อยากให ม ของขว ญแจกเด ก ๆ ท กคนท มาร วมงาน - การแสดงบนเวท ควรม ก จกรรมท หลากหลาย - ควรม ขนมแจกให เด ก ๆ - อยากให ม ก จกรรมท เพ มความสน กสนานให เด ก ๆ - ควรม ของรางว ลช นใหญ - สถานท จ ดงานแคบเก นไป - อยากให ม ก จกรรมร องเพลงบนเวท - ของรางว ลแจกเด กควรม หลากหลาย - อยากให ม ก จกรรมให เด ก ๆ ได ร วมสน ก

9 สร ปผลการประเม นส าหร บผ ปกครอง ผ ตอบแบบประเม น จ านวน 79 คน ม ผลการประเม นด งน 1) ข อม ลท วไปและความค ดเห น ตารางท 1 ด านเพศของผ เข าร วมก จกรรม (N=79) เพศ จ านวน (คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 61 คน ค ดเป นร อยละ77.2 และเพศชาย จ านวน 18 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 2 ช วงอาย ของผ เข าร วมก จกรรม (N=79) ช วงอาย จ านวน (คน) ร อยละ ป ป ป ป ป รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ ม ช วงอาย ระหว าง ป จ านวน 24 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาอาย ระหว าง ป จ านวน 21 คน ค ดเป นร อยละ อาย ระหว าง ป จ านวน 16 คน ค ดเป นร อยละ อาย ระหว าง ป จ านวน 10 คน ค ดเป นร อยละ และอาย ระหว าง ป จ านวน 8 คน ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ ตารางท 3 ด านการศ กษาของผ เข าร วมก จกรรม (N=79) ระด บการศ กษา จ านวน (คน) ร อยละ ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย อน ปร ญญา/ปวส ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ จะส าเร จการศ กษาระด บช นประถมศ กษา จ านวน 33 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 16 คน ค ดเป นร อยละ ระด บช นม ธยมศ กษา ตอนปลาย/ปวช. และปร ญญาตร จ านวน 13 คน ค ดเป นร อยละ ระด บอน ปร ญา/ปวส. จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 3.80 และส งกว าปร ญญาตร จ านวน 1 คน ค ดเป น 1.27 ตามล าด บ

10 ตารางท 4 ด านอาช พของผ เข าร วมก จกรรม (N=79) อาช พ จ านวน (คน) ร อยละ เกษตรกร ร บราชการ/ร ฐว สาหก จ เจ าของก จการ/ธ รก จส วนต ว ล กจ างบร ษ ทเอกชน อ น ๆ รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ จะประกอบอาช พเกษตรกร จ านวน 32 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา อาช พอ น ๆ (ประมง,ร บจ าง,แม บ าน) จ านวน 21 คน ค ดเป นร อยละ อาช พล กจ างบร ษ ทเอกชนจ านวน 11 คน ค ดเป นร อยละ อาช พร บราชการ/ร ฐว สาหก จ จ านวน 9 คน ค ดเป นร อยละ11.39 และเจ าของ ก จการ/ธ รก จส วนต ว จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ 7.59 ตามล าด บ ตารางท 5 แหล งข าวท ท านทราบเก ยวก บงานว นเด ก ประจ าป 2555 ท มอ.จ ดข น (N=79) แหล งข าว ล าด บ ค ดเป นร อยละ หน งส อเช ญ บ คคลใกล ช ด/เพ อน/คนร จ ก มาด วยต วเอง แผ นปล ว/แผ นพ บ จากเว บไซต /อ นเทอร เน ต/อ เมล แหล งข าวท ทราบเก ยวก บงานว นเด ก ป 2557 เป นล าด บแรก ค อจากบ คคลใกล ช ด/เพ อน/คนร จ ก ค ดเป นร อยละ ล าด บท 2 มาด วยต วเอง ค ดเป นร อยละ ล าด บท 3 จากหน งส อเช ญ ค ดเป นร อยละ 8.82 และแหล งอ น ๆ ตามล าด บ ตารางท 6 เหต ผลท น าบ ตรหลานมาเข าร วมชมงานว นเด ก มอ. ประจ าป 2557 (N=79) ก จกรรม ล าด บ ค ดเป นร อยละ ก จกรรมสน ก/ม สาระ ม ความปลอดภ ย สถานท ใกล บ าน การเด นทางสะดวก ม ส วนร วมในก จกรรม/การแสดง ม ของรางว ลเพ ยงพอท วถ ง ส าหร บเหต ผลท ผ เข าร วมก จกรรมน าบ ตรหลานเข าร วมชมงานว นเด กประจ าป ล าด บแรกค อ ล าด บท 1 สถานท ใกล บ านการเด นทางสะดวก ล าด บท 2 เป นก จกรรมสน ก/ม สาระ และล าด บท 3 การม ส วน ร วมในก จกรรม/การแสดง 10

11 11 2) ผลประเม นผลความพ งพอใจส าหร บผ ปกครอง ม ผลด งน รายการ ความพ งพอใจ X SD % ผลประเม น 1. ด านการจ ดการและบร การ ด - เจ าหน าท ให ข อม ล/แนะน าการเข าร วมงานในแต ละจ ดอย างด ด - ความเหมาะสมของสถานท จ ดงาน ด - ความสะดวกในการจอดรถ ด - การประชาส มพ นธ งานว นเด กท วถ ง ด - ความต องการให จ ดงานอ กในป ต อไป ด มาก 2. ด านเน อหาและว ธ การ ด - ความเหมาะสมของก จกรรม ด - ความท นสม ยของเน อหาก จกรรมท จ ด ด - ความหลากหลายของก จกรรมท จ ด ด ผลการประเม นโดยรวม ด จ านวนแบบประเม น 79 ฉบ บ จากผลการประเม นความพ งพอใจส าหร บผ ปกครอง โดยรวม อย ในระด บ ด ม ค าเฉล ย 4.35 ค ดเป นร อยละ ) ข อเสนอแนะท ต องการให ปร บปร ง - ควรม ของรางว ลช นใหญ แจกให เด ก ๆ เพ อด งด ดความสนใจให เด กท มาร วมงาน - ควรจ ดก จกรรมให ก บเด ก ๆ อย างน ตลอดไป - สถานท จ ดงานแคบเก นไป - รางว ลจ บฉลากควรม รางว ลใหญ ๆ หลายรางว ล - ควรม สถานท จอดรถยนต ส าหร บผ มาร วมงานไม ควรจอดรถด านหน าถนน - อยากให ม ก จกรรมท หลากหลาย เพ อเป ดโอกาสให เด ก ๆ ได ม ส วนร วมในก จกรรมมากข น - ควรแจกของรางว ลให ก บเด ก ๆ ท เข ามาร วมก จกรรมท กคน

12 สร ปผลการประเม นส าหร บคณะท างาน ผ ตอบแบบประเม น จ านวน 36 คน ม ผลการประเม นด งน 1) ข อม ลท วไปและความค ดเห น ตารางท 1 ด านเพศของผ เข าร วมก จกรรม (N=36) เพศ จ านวน (คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 25 คน ค ดเป นร อยละ และเพศชาย จ านวน 11 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 2 ช วงอาย ของผ เข าร วมก จกรรม (N=36) ช วงอาย จ านวน (คน) ร อยละ ป ป ป ป รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ ม ช วงอาย ระหว าง ป จ านวน 12 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา อาย ระหว าง ป จ านวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 25 อาย ระหว าง ป จ านวน 8 คน ค ดเป นร อยละ และอาย ระหว าง ป จ านวน 7 คน ค ดเป น ตามล าด บ ตารางท 3 ด านการศ กษาของผ เข าร วมก จกรรม (N=36) ระด บการศ กษา จ านวน (คน) ร อยละ ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย อน ปร ญญา/ปวส ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร รวม ผ เข าร วมก จกรรมส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ค ดเป นร อยละ รองลงมาระด บช นม ธยมศ กษา ตอนต นและประถมศ กษา ค ดเป นร อยละ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย/ปวช.และอน ปร ญญา/ปวส. ค ดเป นร อยละ 8.33 และระด บส งกว าปร ญญาตร ค ดเป นร อยละ 5.56 ตามล าด บ

13 13 2) ผลประเม นความพ งพอใจส าหร บคณะท างาน ม ผลด งน รายการ ความพ งพอใจ X SD % ผลประเม น 1. ด านการจ ดการและบร การ ด - งบประมาณการจ ดก จกรรมว นเด กเพ ยงพอ ด - ความเหมาะสมของสถานท จ ดงาน ด - การประชาส มพ นธ งานว นเด กท วถ ง ด - ว สด อ ปกรณ เคร องม อ การจ ดก จกรรมว นเด ก ด - อาหารและเคร องด มบร การเพ ยงพอและท วถ ง ด - โดยภาพรวมท งหมดท านม ความพ งพอใจอย ในระด บ ด 2. ด านเน อหาและว ธ การ ด - ว ตถ ประสงค ของการจ ดก จกรรมว นเด กเหมาะสม ด - การถ ายทอดข อม ล การประสานงานช ดเจน และท วถ ง ด - ความหลากหลายของก จกรรมท จ ด ด ผลการประเม นโดยรวม ด จ านวนแบบประเม น 79 ฉบ บ จากผลการประเม นความพ งพอใจส าหร บคณะท างาน โดยรวม อย ในระด บ ด ม ค าเฉล ย 4.28 ค ดเป นร อยละ ) ความค ดเห นเพ มเต ม - ควรม ของรางว ลส าหร บแจกให เด ก ๆ มากกว าน - จ ดได ด มาก - ควรขอสน บสน นงบประมาณและของรางว ลจากหน วยงานภายนอก - อยากให จ ดก จกรรมท ก ๆ ป - ก จกรรมการแสดงบนเวท ควรม ก จกรรมท หลากหลาย - ของรางว ลควรม ช นใหญ ๆ บ างเพ อด งด ดให เด ก ๆ อย ร วมได ตลอดงาน - ควรม เจ าหน าท ประสานเร องคนมอบรางว ล - ของรางว ลท แจกให ก บช ดการแสดงควรเป นของรางว ลท ม ล กษณะคล ายก น

14 สร ปผลประเม นความพ งพอใจก จกรรมว นเด กแห งชาต ป 2557 โดยรวมท ง 3 กล ม ด งน กล มผ ประเม น ความพ งพอใจ X SD % ผลประเม น 1. เด กและเยาวชน ด 2. ผ ปกครอง ด 3. เจ าหน าท /คณะท างาน ด ผลประเม นโดยรวม ด จากผลการประเม นความพ งพอใจ โดยรวมท ง 3 กล ม อย ในระด บ ด ม ค าเฉล ย 4.37 ค ดเป นร อยละ ) ผลการด าเน นตามต วช ว ดโครงการ 1) ด านปร มาณ ม เยาวชนนอกโรงเร ยนและน กเร ยนในโรงเร ยนระด บประถมศ กษาเขตพ นท การศ กษาเขต 3 สงขลา ในเขตพ นท อ าเภอเทพา อ าเภอใกล เค ยง ผ ปกครองและผ สนใจท วไป เข าร วมก จกรรมท งส น จ านวน 1,450 คน 2) ผลล พธ (Outcome) - ผ เข าร วมก จกรรมม ความพ งพอใจ อย ในระด บ ด ค ดเป นร อยละ ) ผลกระทบ ( Impact ) - เก ดความส มพ นธ อ นด ระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชนและส วนราชการต าง ๆ ในพ นท - เยาวชนท เข าร วมก จกรรม เข าใจบทบาทหน าท ของตนเอง สามารถปร บต วเองให อย ร วม ก บผ อ นได อย างม ความส ข ม ความสาม คค ม ค ณธรรม และจร ยธรรมอย ร วมก นได อย างส นต ส ข และม ส นต ภาพ ในส งคม 14) ป ญหาอ ปสรรคและแนวทางแก ไข - ควรจ ดทางเด น เส นทางให ส มผ สท กก จกรรม เช น ก จกรรมในห องประช มควรม ทางเข า-ออกสะดวก - ควรท าป ายแผนผ งก จกรรมต าง ๆ ท ช ดเจน และประชาส มพ นธ ให ผ เข าร วมงานทราบ - ควรจ ดให ม ท จอดรถมอเตอร ไซด - ควรเพ มเต นท ส าหร บแขกท มาร วมงานให เพ ยงพอ - ควรม เก าอ น งส าหร บหน าเวท เพ อไม ย นบ งคนชมด านหล ง - ควรเพ มถ งขยะตามจ ดต าง ๆ และม ว ธ การท งขยะท ถ กว ธ / เพ มป ายรณรงค การท งขยะ - ควรปร บเวท ให ส ง ผ ชมท อย ไกลจะได เห นช ดข น

15 15 สร ปและว เคราะห ผลการด าเน นก จกรรม กล มผ สนใจและเข าร วมก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ป งบประมาณ 2556 เป นเยาวชนและน กเร ยนใน โรงเร ยนจากต าบลสะกอม และน กเร ยนจากอ าเภอเทพา จ งหว ดสงขลา ม ผ สนใจเข าร วมก จกรรมเป นจ านวนมาก ส วนหน งเป นน กเร ยนและเยาวชนท เด นทางไปเท ยวงานว นเด กในอ าเภอหาดใหญ หร อจ งหว ดสงขลาเม อเห นซ ม ประต ก จกรรมงานว นเด กและม รถจอดเป นจ านวนมาก ก อยากจะให เด กๆแวะชมและร วมก จกรรมก อนแล วก ค อย เด นทางต อ ก จกรรมว นเด ก 2557 ได จ ดมาอย างต อเน องท กป ร ปแบบก จกรรมม หลากหลายแตกต างจากป ท แล ว เช น ร ปแบบเวท ได ปร บเปล ยนไปจากเด ม ท าให ผ มาร วมงานม ความสะดวกย งข น นอกจากน นได จ ด ตกแต งซ มประต ตลอดทางเข าบร เวณงานเพ อให เข าก บบรรยากาศงานว นเด ก ร ปแบบก จกรรมนอกจากม การ แสดงบนเวท แล ว ย งจ ดให ม ก จกรรมการแข งข นเตะฟ ตบอลเข าประต การว งกะลา ก จกรรมการวาดภาพภายใต ห วข อ หน ร กประเทศไทย เด กน กเร ยนหร อเยาวชนชายได ม ส วนร วมก จกรรมเพ มมากข นกว าป ท แล ว เพราะ ป ท แล วก จกรรมส วนใหญ จะเน นการแสดงบนเวท หร อก จกรรมของผ หญ ง ส าหร บในป น สมาช กท กคนท สม คร เข าร วมก จกรรมจะได ร บรางว ลก นท กคน จากการส งเกตและพ ดค ยก บผ มาร วมงานซ งเป นผ ปกครองท น าล กหลานมา ส วนหน งจะเป นคนนอก พ นท และไม เคยมาร วมก จกรรมท ทางสถาน บร การว ชาการช มชนเทพาจ ดมาก อนได แวะให เด กๆได ชมก จกรรม และได เสนอ ให ม ม มหร อซ มส าหร บเป ดร บสม ครให เด กๆท มาร วมงานได สม ครเข าร วมก จกรรมอาจจะม รางว ล หร อไม ม ก ได และเสนอให จ ดซ มเล กๆไว หน างานม เจ าหน าท หร อต วแทนไว ต อนร บและเช ญชวนให ผ มาร วมงาน เข าชมก จกรรมด านในบร เวณงาน จากแบบประเม นป น ได แบ งเป น 3 ส วน ค อเยาวชน ผ ปกครองและเจ าหน าท ผลสร ปโดยรวม สมาช ก ท มาร วมงานว นเด กจะเป นผ หญ งมากกว าผ ชาย เยาวชนท เข าร วมก จกรรมม อาย ป ร อยละ ส วนใหญ เร ยนอย ในระด บประถม ก จกรรมเด กท ชอบและประท บใจมากท ส ดค อการแสดงบนเวท จากท ส งเกต เด กๆจะชอบการแสดงหร อก จกรรมท เป นท มประมาณ 3 5 คน ข นไปหากเป นก จกรรมท ต องแสดงคนเด ยว เด กๆจะไม กล าแสดงออก ป น ของขว ญท เด กๆอยากได มากท ส ดค อ รถบ งค บและต กตาหม ส าหร บแหล งข าวท ร บทราบการจ ดก จกรรมงานว นเด กจากผ ปกครองและเพ อนบ านท เคยมาร วมก จกรรมท กป เด กๆจะมาก บ ผ ปกครองหร อญาต พ น อง ท งน เพราะสถานท จ ดงานอย ห างจากย านช มชน เด กๆไม สามารถเด นทางมาเองได ส าหร บป น ม ผ เข าร วมก จกรรมจ านวนมาก เน องจากส วนราชการได จ ดก จกรรมในว นจ นทร ศ กร จ งท าให เด ก ๆ มาร วมก จกรรมม จ านวนมาก ผลการประเม นความพ งพอใจโดยรวมอย ในระด บ ด ค ดเป นร อยละ ด งรายละเอ ยดรายงานสร ปผลการด าเน นงาน ป 2557 ประเด นส าค ญท ส งผลให การจ ดก จกรรมงานว นเด ก 2557ส าเร จตามว ตถ ประสงค ค อได ร บความร วมม อ ร วมใจจากผ บร หารส าน กส งเสร มและบ คากร ซ งเป นคณะท างานในคร งน และหน วยงานต างๆในพ นท องค กร เอกชน กล มแม บ านและประชาชนในพ นท โดยท กภาคส วนม เป าหมายเด ยวก นค อให เด กและเยาวชนซ งจะ เต บโตเป นผ ใหญ ในอนาคต ได แสดงออก สร างประสบการณ เร ยนร การอย ร วมก นด วยความร ก ความสาม คค บนความหลากหลายของว ฒนธรรมและความเปล ยนแปลงทางส งคมพร อมก าวไปส อนาคตด วยความม นใจ

16 16 ภาพก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2557 นายช ยว ฒ บ วทอง ปล ดอาว โส อ าเภอเทพา ให เก ยรต เป นประธานพ ธ เป ดงานว นเด ก ป 2557 ประธานในพ ธ คณะท มผ บร หารของส าน กส งเสร มฯ องค การบร หารส วนต าบลสะกอม และต วแทนช มชนในพ นท ร วมก จกรรมพ ธ เป ดงานว นเด ก ป 2557

17 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เสถ ยร แป นเหล อ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มฯ มอบเก ยรต บ ตร เพ อแสดงความขอบค ณก บส วนราชการท ให การสน บสน นก จกรรมงานว นเด ก ป

18 บรรยากาศภายในงานว นเด กแห งชาต ป

19 19

20 ก จกรรมจ บฉลากของรางว ล 20

21 ก จกรรมการแข งข นวาดภาพของเด ก ๆ 21

22 ผลงานประกวดวาดภาพ ห วข อ เราร กประเทศไทย 22

23 23 ก จกรรมเตะฟ ตบอลเข าประต

24 24 ก จกรรมแข งข นเกมส ต าง ๆ ก จกรรมเหย ยบล กโป ง ก จกรรมเก าอ ดนตร ก จกรรมว งกะลา

25 ก จกรรมการแสดงบนเวท ของน กเร ยน เยาวชนและกล มแม บ าน ในพ นท อ าเภอเทพา และอ าเภอจะนะ จ งหว ดสงขลา 25

26 ก จกรรมมอบของรางว ลให ก บเด กๆ ท เข าร วมก จกรรมจากท มผ บร หารและบ คลากรส าน กส งเสร ม ฯ 26

27 ก จกรรมสาธ ตการแต งหน าเค ก และแจกขนมให ก บเด ก ๆ ท มาร วมงาน โดย สถาน บร การว ชาการช มชนจะนะ อ าเภอจะนะ จ งหว ดสงขลา 27

28 ก จกรรมร วมร กษาความสะอาด 28

29 เขตห ามล าส ตว ป าเขาปะช าง-แหลมขาม ร วมจ ดก จกรรม แจกของรางว ลและเคร องด มให ก บเด ก ๆ 29

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557 ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 55 ว นท 1 มกราคม 55 โรงเร ยนสวรรค อน นต ว ทยา อ าเภอสวรรคโลก จ งหว ดส โขท ย สมาคมคร และบ คลากรสวรรคโลก ผลการด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ

สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการ ให บร การว ชาการด านภาษา ของว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ศ นย ภาษา ว ทยาล ยนานาชาต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ สร ปผลการประเม นประโยชน หร อผลกระทบของการให

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร ในโครงการกองท นการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ก. ข อม ลท วไปของโครงการ 1. ช อโครงการ โครงการพ

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ 1.ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต ทางว ชาการเร อง เทคน คการผล ตและการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขาว ชาน เทศศาสตร

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1

ร ปท 1 การประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) เม อว นท 24 ม นาคม พ.ศ. 2554 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) ข-1 แบบสอบถามความค ดเห นการประช มส มมนาคร งท 1 (ปฐมน เทศโครงการ) โครงการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช เทคโนโลย ท นสม ย (Riverbank Filtration) ระยะท 1 การศ กษาความเหมาะสมการพ ฒนาแหล งน าบาดาลขนาดใหญ โดยใช

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

อาย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 21-30 ป 12 31.60 31.60 31.60

อาย Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 21-30 ป 12 31.60 31.60 31.60 สร ปการฝ กอบรมคอมพ วเตอร เร อง การใช งานโปรแกรม PowerPoint 2007 ว นจ นทร ท 18 ม ถ นายน 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห องอบรม 101 ส าน กบร การคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ฝ ายสารสนเทศงานว จ ย สถาบ นว

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งาน

รายงานผลการปฏ บ ต งาน 1 รายงานผลการปฏ บ ต งาน โครงการ บร หารจ ดการขยะในทะเลและชายฝ ง ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายภ ชงค สฤษฎ ช ยก ล ต าแหน ง ผ อ านวยการศ นย อน ร กษ ฯ ท 1 (จ.ระยอง) หน วยงาน ศ นย อน ร กษ ทร พยากรทางทะเลและชายฝ งท 1

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล

การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล การบ รณาการแผนงานโครงการ ของกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ก บจ งหว ด และกล มจ งหว ด โดย นางสาวจาร ภา อย พ ล ผ อ านวยการส าน กตรวจและประเม นผล Page 1 ช องทางในการของบประมาณ ของหน วยงานส วนภ ม ภาคในส

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information