รายงานผลการจ ดก จกรรม

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการจ ดก จกรรม"

Transcription

1 1 รายงานผลการจ ดก จกรรม 1. ช อโครงการ โครงการก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ป หล กการและเหต ผล ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ม ภารก จในการบร การว ชาการช มชน โดยม สถาน บร การว ชาการช มชนเทพา อ าเภอเทพา จ งหว ดสงขลา ซ งต งอย ในพ นท ปฏ บ ต หน าท ในช มชน ได ตระหน ก ถ งความส าค ญของ เด กและเยาวชนซ งเป นทร พยากรบ คคลเป นพล งส าค ญในการพ ฒนาประเทศ ให เจร ญก าวหน าใน อนาคต ผลจากการประเม นความพ งพอใจของผ เข าร วมก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ป งบประมาณ 2556 ม ความ พ งพอใจ ค าเฉล ย 4.38 ค ดเป นร อยละ ผลการประเม นอย ในระด บด จากการจ ดก จกรรมด งกล าว ได ม ส วน ราชการในพ นท น กเร ยนในโรงเร ยน และเยาวชนผ ปกครองได น าบ ตรหลาน มาร วมก จกรรมเป นจ านวนมากเพ อเป ด โอกาสให เด ก เยาวชน ได ม ส วนร วมในก จรรม ได แสดงออกซ งความร ความสามารถ พ ฒนาการด านส ขภาพร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคมและสต ป ญญา ม การพ ฒนาด านความร ค ณธรรม จร ยธรรม และว ฒนธรรม เร ยนร และอย ร วมก นใน ส งคมได อย างม ความส ข ในป 2557 มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ได ก าหนดห วข อในการจ ดก จกรรม งานว นเด กแห งชาต เด กไทย ใฝ เร ยนร ค ส นต เพ อส งเสร มให เด กและเยาวชนได ตระหน ก ใฝ ศ กษาหาความร ขย นอดทน ใช เวลาว างให เป น ประโยชน ม ระเบ ยบว น ย ขย นข นแข ง ร จ กร กษาสภาพแวดล อมทางธรรมชาต และสาธารณสมบ ต และม ความภาคภ มใจ ในภ ม ถ นของตนเอง ร จ กเส ยสละและแบ งป น ร วมร บผ ดชอบต อส งคมและส วนรวม ในอนาคต ป 2557 ส าน กส งเสร ม และการศ กษาต อเน อง ได ก าหนดจ ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ในว นเสาร ท 11 มกราคม 2557 ณ สถาน บร การ ว ชาการช มชนเทพา อ าเภอเทพา จ งหว ดสงขลา เพ อให น กเร ยนและเยาวชนท ด อยโอกาสหร ออย ห างไกล ได ม ส วน ร วมในก จกรรมว นเด กแห งชาต เพ อร วมสร างเสร มประสบการณ เร ยนร ร วมก น เก ดความร ก ความสาม คค สามารถอย ร วมก นได อย างส นต บนความหลากหลายทางว ฒนธรรม และความเจร ญด านเทคโนโลย สม ยใหม ได สน กตามจ นตนาการ ก าวไปส อนาคตด วยความม นใจม การใช ช ว ต อย างพอเพ ยง ตามแนวพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 2.1 ความสอดคล องตามประกาศมหาว ทยาล ยและย ทธศาสตร ของหน วยงาน 2.1 ย ทธศาสตร มหาว ทยาล ย - สร างศ กยภาพการบร การว ชาการท เป ดกว าง เพ อยกระด บความเข มแข งของช มชน และพ ฒนาระบบการ เผยแพร ว ชาการออกส ช มชนอย างท วถ ง หร อการเข าถ งแหล งความร ได อย างหลากหลาย 2.2 ความสอดคล องก บย ทธศาสตร ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง - เป นการบร การว ชาการท เป ดกว างส ช มชน และม การเข าถ งอย างหลากหลาย 3. ว ตถ ประสงค โครงการ 1) เพ อปล กฝ งค ณธรรมและจร ยธรรม อ นด งามท พร งพร อมด วยว ฒนธรรม ความเป นอย ให แก เด ก และเยาวชน ม ความร ก ความสาม คค ในหม คณะ และอย ร วมก นได อย างส นต และม ความส ข บนความหลากหลายทาง ว ฒนธรรม 2) เพ อให น กเร ยนและเยาวชนได พ ฒนาท กษะความร ความสามารถทางการศ กษา เพ อเตร ยมความพร อมน า คนเข าส ส งคมแห งการเร ยนร ต อไปในอนาคต 3) เพ อเป ดโอกาสให เยาวชนได ม ความส ข สน กก บจ นตนาการในว ยเด ก 4) เพ อให เยาวชนร จ กใส ใจด านส งแวดล อม และร จ กประหย ด ใช ช ว ตอย างพอเพ ยง ตามแนวทางพระราชด าร ของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 5) เพ อส งเสร มให เด กและเยาวชนม ระเบ ยบว น ย ม ความสาม คค ม ค ณธรรม ม ความร บผ ดชอบต อตนเอง ครอบคร วและส งคม

2 2 4. หน วยงานท ร บผ ดชอบ สถาน บร การว ชาการช มชนเทพา อ าเภอเทพา จ งหว ดสงขลา ฝ ายบร การว ชาการช มชน ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร 5. ระยะเวลา/สถานท ด าเน นการ - ว นเสาร ท 11 มกราคม 2557 ณ สถาน บร การว ชาการช มชนเทพา อ าเภอเทพ จ งหว ดสงขลา 6. ข นตอนและว ธ ด าเน นการ 1) เข ยนโครงการเพ อขออน ม ต งบประมาณ 2) ย มเง นทดรองจ าย ตามรายการท ได ร บอน ม ต 3) ร วมประช มก บหน วยงานภายในว ทยาเขตป ตตาน เพ อร บทราบนโยบายและว ตถ ประสงค แนวทางใน การจ ดก จกรรมโครงการงานว นเด กประจ าป โดยม ผ บร หาร และผ แทนของสถาน บร การว ชาการช มชน 4) จ ดประช มร วมก บหน วยงานภายนอกและผ น าช มชนในพ นท เพ อประช มวางแผนการด าเน นก จกรรม โครงการ โดยแบ งหน าท ร บผ ดชอบแต ละหน วยงาน 5) ร วมประช มก บผ บร หาร และคณะท างานฝ ายต าง ๆ ท ได ม ค าส งแต งต งจากส าน กส งเสร มและ การศ กษาต อเน อง เพ อเตร ยมความพร อมในการจ ดก จกรรม/สาธ ต/น ทรรศการ จากหน วยงานภายใน มหาว ทยาล ย และหน วยงานภายนอก 6. ด าเน นการจ ดก จกรรมตามแผน 7. จ ดท าแบบสอบถาม/สร ปประเม นผลโครงการ 8. จ ดท าหล กฐานการเบ กจ ายก จกรรม/โครงการ 9. จ ดท ารายงานสร ปผล ส งมหาว ทยาล ยและหน วยงานต นส งก ด 7. ห วข อและร ปแบบการจ ดก จกรรม การจ ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2557 ทางมหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ได ก าหนดให ท กคณะ/หน วยงานภายในมหาว ทยาล ยด าเน นก จกรรมภายใต ห วข อ เด กไทย ใฝ เร ยนร ค ส นต เพ อส งเสร มให เด กและเยาวชนได ตระหน กศ กษาหาความร ขย นอดทน ใช เวลาว างให เป นประโยชน ม ระเบ ยบว น ย ขย นอดทน ร จ กร กษาสภาพแวดล อมทางธรรมชาต และสาธารณสมบ ต และม ความภาคภ มใจในภ ม ถ นของตนเอง ร จ ก เส ยสละและแบ งป น ร วมร บผ ดชอบต อส งคมและส วนรวมในอนาคต สามารถแยกเป นรายก จกรรมได ด งน 1) ก จกรรมตอบป ญหาช งรางว ล 2) ก จกรรมการแข งข นวาดภาพ 3) ก จกรรมเตะบอลเข าประต 4) ก จกรรมเกมส ต าง ๆ 5) ก จกรรมน ทรรศการหน วยงานภายนอก 6) ก จกรรมการแสดงบนเวท ของน กเร ยนและเยาวชน 7) ก จกรรมจ บฉลากของรางว ล 8) ก จกรรมการสาธ ตอาหาร เช น การแต งหน าเค ก และการท าขนม 9) ก จกรรมแจกอาหารและเคร องด มให ก บเด ก ๆ ท เข าร วมก จกรรม

3 3 8. กล มเป าหมาย/ผ เข าร วมก จกรรม 1) กล มเป าหมาย เยาวชนนอกโรงเร ยนและน กเร ยนในโรงเร ยนระด บประถมศ กษาในเขตพ นท อ าเภอเทพา อ าเภอจะนะ และอ าเภอใกล เค ยง ตลอดจนผ ปกครอง ส วนราชการและผ สนใจท วไป 2) ผ เข าร วมก จกรรม - ผ เข าร วมก จกรรมท ก าหนดไว ในแผน จ านวน 500 คน - ม ผ เข าร วมก จกรรมท งส น จ านวน 1,450 คน โรงเร ยนท เข าร วมก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ในป น ประกอบด วย : 1. โรงเร ยนบ านสวรรค 11. โรงเร ยนบ านม วงถ า 2. โรงเร ยนว ดคงคาสว สด 12. โรงเร ยนบ านสะกอม 3. โรงเร ยนบ านแซะ 13.โรงเร ยนว ดน คมประสาท 4. โรงเร ยนบ านพร หล มพ 14. โรงเร ยนศาสนบ าร ง 5. โรงเร ยนจะนะว ทยา 15. โรงเร ยนบ านพระพ ทธ 6. โรงเร ยนจร ยธรรมศ กษาม ลน ธ 16. โรงเร ยนบ านปากบางสะกอม 7. โรงเร ยนบ านนา 17. ศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านพร หล มพ 8. โรงเร ยนบ านโคกพะยอม 18.ศ นย พ ฒนาเด กเล กบ านเกาะสะบ า 9. โรงเร ยนบ านเขาน อย 19. ศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ว ดคงคาสว สด 10. โรงเร ยนบ านทรายขาว 20. กล มเยาวชน น กศ กษาและชมรมต าง ๆ 9. งบประมาณด าเน นการ 1) งบประมาณท ได ร บจ ดสรร จ านวน 43,000 บาท ประกอบด วย - งบประมาณเง นรายได ว ทยาเขตป ตตาน แผนงานบร หารท วไป กองบร การการศ กษา จ านวน 13,000 บาท - งบประมาณเง นรายได ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง แผนงานบร การว ชาการ งานบร การว ชาการเพ อส งคม งบรายจ ายอ น จ านวน 30,000 บาท 2) งบประมาณรายจ าย - เง นรายได ว ทยาเขตป ตตาน จ านวน 13,000 บาท - เง นรายได ส าน กส งเสร มและการศ กษาต อเน อง จ านวน 28, บาท รวมท งส น จ านวน 41, บาท 3) งบประมาณคงเหล อ จ านวน 1, บาท ตารางสร ป รายร บ รายจ าย เง นรายได ว ทยาเขต รายร บ รายจ าย งบประมาณคงเหล อ เง นรายได รวม เง นรายได เง นรายได รวม เง นรายได เง นรายได ส าน กส งเสร มฯ ว ทยาเขต ส าน กส งเสร มฯ ว ทยาเขต ส าน กส งเสร มฯ 13, , , , , , ,164.37

4 นอกจากน นได ร บการสน บสน นของรางว ลจากจากองค การบร หารส วนต าบลสะกอม และหน วยงาน ภายนอก องค กรเอกชน และกล มพล งมวลชลในเขตพ นท อ าเภอเทพา จ งหว ดสงขลา สน บสน นประเภทของ รางว ล อาหารและเคร องด ม ส าหร บแจกให ก บเด ก ๆ ท เข าร วมก จกรรมด งกล าว ม รายนามผ ให การสน บสน นด งน 1) ก าน นต าบลสะกอม 2) พลต ารวจตร ส ร นทร ปาลาเร 3) ผ ใหญ บ าน หม ท 3 บ านสวนรวม 4) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลสะกอม 5) หน วยเฉพาะก จสงขลา 6) บร ษ ททรานส ไทย- มาเลเซ ย ประเทศไทย จ าก ด 7) อ าเภอเทพา 8) หน วยเฉพาะก จต ารวจตระเวนชายแดนท ) สถาน ต ารวจภ ธรเทพา 10) ล ลาร สอร ท 11) เขตห ามล าส ตว ป าเขาปะช าง - แหลมขาม 12) โรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพต าบลสะกอม 13) นายวรรณะ เจร ญส น สารว ตรก าน นต าบลสะกอม 14) กล มแม บ าน หม ท 7 บ านควน ต าบลเกาะสะบ า 15) กล มแม บ าน หม ท 5 บ านโคกพะยอม ต าบลเกาะสะบ า 16) กล มน ายางข น หม ท 3 บ านสวนรวม ต าบลสะกอม 17) กล มแม บ าน หม ท 3 บ านสวนรวม ต าบลสะกอม 18) กล มแม บ าน หม ท 4 บ านพร หล มพ ต าบลสะกอม 19) กล มแม บ าน หม ท 8 บ านเขาน อย ต าบลสะกอม 20) กล มแม บ าน หม ท 5 บ านท าแมงล ก ต าบลสะกอม 4

5 5 10. สร ปผลการประเม นโครงการ ส าหร บการประเม นผลโครงการก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2557 ได ใช แบบสอบถามแจก ให ก บผ เข าร วมก จกรรม โดยแบ งผ ประเม นออก 3 กล ม ด งน 1) แบบสอบถามส าหร บเด กและเยาวชน 2) แบบสอบถามส าหร บผ ปกครอง 3) แบบสอบถามส าหร บคณะท างาน เพ อน าผลสร ปจากการประเม นท ได แต ละกล มมาสร ป เพ อน ามาว เคราะห หาค าเฉล ย( X ) ส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค าร อยละ(%) ได ก าหนดเกณฑ การประเม นไว ด งน ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ด มาก ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ด ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ปานกลาง ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง น อย ค าเฉล ยระหว าง หมายถ ง ต องปร บปร ง 10.1 สร ปผลการประเม นส าหร บเด กและเยาวชน ผ ตอบแบบประเม น จ านวน 83 คน ม ผลการประเม นด งน 1) ข อม ลท วไปและความค ดเห น ตารางท 1 ด านเพศของผ เข าร วมก จกรรม (N=83) เพศ จ านวน (คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 52 คน ค ดเป นร อยละ และเพศชาย จ านวน 31 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 2 ช วงอาย ของผ เข าร วมก จกรรม (N=83) ช วงอาย จ านวน (คน) ร อยละ 5-10 ป ป ป รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ ม ช วงอาย ระหว าง ป จ านวน 42 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาอาย ระหว าง 5-10 ป จ านวน 35 คน ค ดเป นร อยละ และอาย ระหว าง ป จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ 7.23 ตามล าด บ

6 ตารางท 3 ด านการศ กษาของผ เข าร วมก จกรรม (N=83) ระด บการศ กษา จ านวน (คน) ร อยละ อน บาล ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย/ปวช อน ปร ญญา/ปวส ปร ญญาตร ข นไป - - รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ ส าเร จการศ กษาระด บช นประถมศ กษา จ านวน 58 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 16 คน ค ดเป นร อยละ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย /ปวช. จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ 7.23 ระด บช นอน บาล จ านวน 2 คน ค ดเป นร อยละ 2.47และระด บ อน ปร ญญา/ปวส. จ านวน 1 คน ค ดเป นร อยละ 1.20 ตามล าด บ ตารางท 4 ล าด บของแหล งข าวท เด ก ๆ ทราบเก ยวก บงานว นเด ก ประจ าป 2557 ท มอ.จ ดข น (N=83) แหล งข าว/แหล งข อม ล ล าด บ ค ดเป นร อยละ จากผ ปกครองพามา บ คคลใกล ช ด/เพ อน/คนท ร จ ก มาด วยต วเอง อ น ๆ แผ นปล ว/แผ นพ บ แหล งข าวท เด ก ๆ ทราบเก ยวก บงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2557 ท มอ.จ ดข น เป นอ นด บแรก ค อ จากผ ปกครองพามา ค ดเป นร อยละ ล าด บท 2 จากบ คคลใกล ช ด ค ดเป นร อยละ31.48 ล าด บท 3 มาด วย ต วเอง ค ดเป นร อยละ ล าด บท 4 แหล งอ น ๆ ค ดเป นร อยละ 3.70 และจากแผ นปล ว/แผ นพ บ ค ดเป นร อยละ 0.93 ตามล าด บ ตารางท 5 ก จกรรมท เด ก ๆ ชอบและประท บใจมากท ส ด (N=83) ก จกรรมท ประท บใจ ล าด บ ค ดเป นร อยละ น ทรรศการจากหน วยงานต าง ๆ การแสดงบนเวท แข งข นตอบป ญหาช งรางว ล แข งข นวาดภาพ สาธ ตอาหาร การประกวดร องเพลง เกมส ต าง ๆ อ น ๆ ก จกรรมท เด ก ๆ ชอบและประท บใจมากท ส ด 3 ล าด บแรก ค อ ล าด บท 1 ก จกรรมการแสดงบนเวท ค ดเป นร อยละ ล าด บท 2 ก จกรรมการแข งข นวาดภาพ ค ดเป นร อยละ และล าด บท 3 ก จกรรมเกมส ต าง ๆ ค ดเป นร อยละ และก จกรรมอ น ๆ ตามล าด บ 6

7 7 ตารางท 6 ก จกรรมท อยากให ม การจ ดอ กในว นเด กป หน า (N = 83) ก จกรรม ล าด บ ค ดเป นร อยละ น ทรรศการจากหน วยงานต าง ๆ การแสดงบนเวท แข งข นตอบป ญหาช งรางว ล แข งข นวาดภาพ สาธ ตอาหาร การประกวดร องเพลง เกมส ต าง ๆ อ น ๆ ล าด บของก จกรรมท อยากให ม การจ ดอ กในว นเด กป หน า ม ด งน ล าด บท 1 ก จกรรมการแสดงบนเวท ค ดเป นร อยละ ล าด บท 2 ก จกรรมการแข งข นวาดภาพ ค ดเป นร อยละ ล าด บท 3 ก จกรรมตอบป ญหาช งรางว ล ค ดเป นร อยละ ล าด บท 4 ก จกรรมเกมส ต าง ๆ ค ดเป นร อยละ ล าด บท 5 ก จกรรมน ทรรศการจากหน วยงานต าง ๆ ค ดเป นร อยละ ล าด บท 6 ก จกรรมสาธ ตอาหาร ค ดเป นร อยละ ล าด บท 7 ก จกรรมการประกวดร องเพลง ค ดเป นร อยละ 8.55 ล าด บท 8 ก จกรรมด านอ น ๆ ค ดเป นร อยละ ) ของขว ญในว นเด กท ท านอยากได - รถบ งค บ - พ ดลม - ต กตาหม - กระเป าเป - รถจ กรยาน - ช ดของเล น - ของรางว ลช นใหญ ๆ - ช ดต กตาบาบ - ต กตาและอ น ๆ - อ ปกรณ การเร ยน - แทบเล ต - ผ าขนหน - ล กฟ ตบอล - อ ปกรณ ก ฬา - ช ดของเล นเช น รถไฟ ของขว ญ - ท ว - กระเป าสะพาย - กระเป าเป - โต ะญ ป น - กระต กน าร อน - อยากให บ านเม องและประเทศไทยสงบส ข - อยากได ความร กจากครอบคร ว - อยากได ความร ก ความห วงใยจากพ อแม พ น อง - ก จกรรมท ผ ปกครองร วมก จกรรมก บล ก

8 8 3) ผลการประเม นความพ งพอใจส าหร บเด กและเยาวชน ม ผลด งน รายการ ความพ งพอใจ X SD % ผลประเม น 1. ด านการจ ดการและบร การ ด มาก - เจ าหน าท ให ข อม ล/แนะน าการเข าร วมงานในแต ละจ ดอย างด ด - ความเหมาะสมของสถานท จ ดงาน ด - ความเหมาะสมของรางว ล ด - การประชาส มพ นธ งานว นเด กท วถ ง ด - ความต องการให จ ดงานอ กในป ต อไป ด มาก 2. ด านเน อหาและว ธ การ ด - ความเหมาะสมของก จกรรม ด มาก - ความสน กสนานท ได ร บจากก จกรรม ด มาก - ประโยชน ท ได ร บจากก จกรรม/ความร ท สามารถน าไปประย กต ใช ด มาก - ความท นสม ยของเน อหาก จกรรมท จ ด ด - ความหลากหลายของก จกรรมท จ ด ด ผลการประเม นโดยรวม ด จ านวนแบบประเม น 83 ฉบ บ จากผลการประเม นความพ งพอใจส าหร บเด กและเยาวชน โดยรวมอย ในระด บ ด ม ค าเฉล ย 4.49 ค ดเป นร อยละ ) ข อเสนอแนะท ต องการให ปร บปร ง - อยากให การจ ดก จกรรมเป นประจ าท กป - อยากให ม ของขว ญแจกเด ก ๆ ท กคนท มาร วมงาน - การแสดงบนเวท ควรม ก จกรรมท หลากหลาย - ควรม ขนมแจกให เด ก ๆ - อยากให ม ก จกรรมท เพ มความสน กสนานให เด ก ๆ - ควรม ของรางว ลช นใหญ - สถานท จ ดงานแคบเก นไป - อยากให ม ก จกรรมร องเพลงบนเวท - ของรางว ลแจกเด กควรม หลากหลาย - อยากให ม ก จกรรมให เด ก ๆ ได ร วมสน ก

9 สร ปผลการประเม นส าหร บผ ปกครอง ผ ตอบแบบประเม น จ านวน 79 คน ม ผลการประเม นด งน 1) ข อม ลท วไปและความค ดเห น ตารางท 1 ด านเพศของผ เข าร วมก จกรรม (N=79) เพศ จ านวน (คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 61 คน ค ดเป นร อยละ77.2 และเพศชาย จ านวน 18 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 2 ช วงอาย ของผ เข าร วมก จกรรม (N=79) ช วงอาย จ านวน (คน) ร อยละ ป ป ป ป ป รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ ม ช วงอาย ระหว าง ป จ านวน 24 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาอาย ระหว าง ป จ านวน 21 คน ค ดเป นร อยละ อาย ระหว าง ป จ านวน 16 คน ค ดเป นร อยละ อาย ระหว าง ป จ านวน 10 คน ค ดเป นร อยละ และอาย ระหว าง ป จ านวน 8 คน ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ ตารางท 3 ด านการศ กษาของผ เข าร วมก จกรรม (N=79) ระด บการศ กษา จ านวน (คน) ร อยละ ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย อน ปร ญญา/ปวส ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ จะส าเร จการศ กษาระด บช นประถมศ กษา จ านวน 33 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต น จ านวน 16 คน ค ดเป นร อยละ ระด บช นม ธยมศ กษา ตอนปลาย/ปวช. และปร ญญาตร จ านวน 13 คน ค ดเป นร อยละ ระด บอน ปร ญา/ปวส. จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 3.80 และส งกว าปร ญญาตร จ านวน 1 คน ค ดเป น 1.27 ตามล าด บ

10 ตารางท 4 ด านอาช พของผ เข าร วมก จกรรม (N=79) อาช พ จ านวน (คน) ร อยละ เกษตรกร ร บราชการ/ร ฐว สาหก จ เจ าของก จการ/ธ รก จส วนต ว ล กจ างบร ษ ทเอกชน อ น ๆ รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ จะประกอบอาช พเกษตรกร จ านวน 32 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา อาช พอ น ๆ (ประมง,ร บจ าง,แม บ าน) จ านวน 21 คน ค ดเป นร อยละ อาช พล กจ างบร ษ ทเอกชนจ านวน 11 คน ค ดเป นร อยละ อาช พร บราชการ/ร ฐว สาหก จ จ านวน 9 คน ค ดเป นร อยละ11.39 และเจ าของ ก จการ/ธ รก จส วนต ว จ านวน 6 คน ค ดเป นร อยละ 7.59 ตามล าด บ ตารางท 5 แหล งข าวท ท านทราบเก ยวก บงานว นเด ก ประจ าป 2555 ท มอ.จ ดข น (N=79) แหล งข าว ล าด บ ค ดเป นร อยละ หน งส อเช ญ บ คคลใกล ช ด/เพ อน/คนร จ ก มาด วยต วเอง แผ นปล ว/แผ นพ บ จากเว บไซต /อ นเทอร เน ต/อ เมล แหล งข าวท ทราบเก ยวก บงานว นเด ก ป 2557 เป นล าด บแรก ค อจากบ คคลใกล ช ด/เพ อน/คนร จ ก ค ดเป นร อยละ ล าด บท 2 มาด วยต วเอง ค ดเป นร อยละ ล าด บท 3 จากหน งส อเช ญ ค ดเป นร อยละ 8.82 และแหล งอ น ๆ ตามล าด บ ตารางท 6 เหต ผลท น าบ ตรหลานมาเข าร วมชมงานว นเด ก มอ. ประจ าป 2557 (N=79) ก จกรรม ล าด บ ค ดเป นร อยละ ก จกรรมสน ก/ม สาระ ม ความปลอดภ ย สถานท ใกล บ าน การเด นทางสะดวก ม ส วนร วมในก จกรรม/การแสดง ม ของรางว ลเพ ยงพอท วถ ง ส าหร บเหต ผลท ผ เข าร วมก จกรรมน าบ ตรหลานเข าร วมชมงานว นเด กประจ าป ล าด บแรกค อ ล าด บท 1 สถานท ใกล บ านการเด นทางสะดวก ล าด บท 2 เป นก จกรรมสน ก/ม สาระ และล าด บท 3 การม ส วน ร วมในก จกรรม/การแสดง 10

11 11 2) ผลประเม นผลความพ งพอใจส าหร บผ ปกครอง ม ผลด งน รายการ ความพ งพอใจ X SD % ผลประเม น 1. ด านการจ ดการและบร การ ด - เจ าหน าท ให ข อม ล/แนะน าการเข าร วมงานในแต ละจ ดอย างด ด - ความเหมาะสมของสถานท จ ดงาน ด - ความสะดวกในการจอดรถ ด - การประชาส มพ นธ งานว นเด กท วถ ง ด - ความต องการให จ ดงานอ กในป ต อไป ด มาก 2. ด านเน อหาและว ธ การ ด - ความเหมาะสมของก จกรรม ด - ความท นสม ยของเน อหาก จกรรมท จ ด ด - ความหลากหลายของก จกรรมท จ ด ด ผลการประเม นโดยรวม ด จ านวนแบบประเม น 79 ฉบ บ จากผลการประเม นความพ งพอใจส าหร บผ ปกครอง โดยรวม อย ในระด บ ด ม ค าเฉล ย 4.35 ค ดเป นร อยละ ) ข อเสนอแนะท ต องการให ปร บปร ง - ควรม ของรางว ลช นใหญ แจกให เด ก ๆ เพ อด งด ดความสนใจให เด กท มาร วมงาน - ควรจ ดก จกรรมให ก บเด ก ๆ อย างน ตลอดไป - สถานท จ ดงานแคบเก นไป - รางว ลจ บฉลากควรม รางว ลใหญ ๆ หลายรางว ล - ควรม สถานท จอดรถยนต ส าหร บผ มาร วมงานไม ควรจอดรถด านหน าถนน - อยากให ม ก จกรรมท หลากหลาย เพ อเป ดโอกาสให เด ก ๆ ได ม ส วนร วมในก จกรรมมากข น - ควรแจกของรางว ลให ก บเด ก ๆ ท เข ามาร วมก จกรรมท กคน

12 สร ปผลการประเม นส าหร บคณะท างาน ผ ตอบแบบประเม น จ านวน 36 คน ม ผลการประเม นด งน 1) ข อม ลท วไปและความค ดเห น ตารางท 1 ด านเพศของผ เข าร วมก จกรรม (N=36) เพศ จ านวน (คน) ร อยละ ชาย หญ ง รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 25 คน ค ดเป นร อยละ และเพศชาย จ านวน 11 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 2 ช วงอาย ของผ เข าร วมก จกรรม (N=36) ช วงอาย จ านวน (คน) ร อยละ ป ป ป ป รวม ผ เข าร วมก จกรรมส วนใหญ ม ช วงอาย ระหว าง ป จ านวน 12 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา อาย ระหว าง ป จ านวน 9 คน ค ดเป นร อยละ 25 อาย ระหว าง ป จ านวน 8 คน ค ดเป นร อยละ และอาย ระหว าง ป จ านวน 7 คน ค ดเป น ตามล าด บ ตารางท 3 ด านการศ กษาของผ เข าร วมก จกรรม (N=36) ระด บการศ กษา จ านวน (คน) ร อยละ ประถมศ กษา ม ธยมศ กษาตอนต น ม ธยมศ กษาตอนปลาย อน ปร ญญา/ปวส ปร ญญาตร ส งกว าปร ญญาตร รวม ผ เข าร วมก จกรรมส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ค ดเป นร อยละ รองลงมาระด บช นม ธยมศ กษา ตอนต นและประถมศ กษา ค ดเป นร อยละ ระด บช นม ธยมศ กษาตอนปลาย/ปวช.และอน ปร ญญา/ปวส. ค ดเป นร อยละ 8.33 และระด บส งกว าปร ญญาตร ค ดเป นร อยละ 5.56 ตามล าด บ

13 13 2) ผลประเม นความพ งพอใจส าหร บคณะท างาน ม ผลด งน รายการ ความพ งพอใจ X SD % ผลประเม น 1. ด านการจ ดการและบร การ ด - งบประมาณการจ ดก จกรรมว นเด กเพ ยงพอ ด - ความเหมาะสมของสถานท จ ดงาน ด - การประชาส มพ นธ งานว นเด กท วถ ง ด - ว สด อ ปกรณ เคร องม อ การจ ดก จกรรมว นเด ก ด - อาหารและเคร องด มบร การเพ ยงพอและท วถ ง ด - โดยภาพรวมท งหมดท านม ความพ งพอใจอย ในระด บ ด 2. ด านเน อหาและว ธ การ ด - ว ตถ ประสงค ของการจ ดก จกรรมว นเด กเหมาะสม ด - การถ ายทอดข อม ล การประสานงานช ดเจน และท วถ ง ด - ความหลากหลายของก จกรรมท จ ด ด ผลการประเม นโดยรวม ด จ านวนแบบประเม น 79 ฉบ บ จากผลการประเม นความพ งพอใจส าหร บคณะท างาน โดยรวม อย ในระด บ ด ม ค าเฉล ย 4.28 ค ดเป นร อยละ ) ความค ดเห นเพ มเต ม - ควรม ของรางว ลส าหร บแจกให เด ก ๆ มากกว าน - จ ดได ด มาก - ควรขอสน บสน นงบประมาณและของรางว ลจากหน วยงานภายนอก - อยากให จ ดก จกรรมท ก ๆ ป - ก จกรรมการแสดงบนเวท ควรม ก จกรรมท หลากหลาย - ของรางว ลควรม ช นใหญ ๆ บ างเพ อด งด ดให เด ก ๆ อย ร วมได ตลอดงาน - ควรม เจ าหน าท ประสานเร องคนมอบรางว ล - ของรางว ลท แจกให ก บช ดการแสดงควรเป นของรางว ลท ม ล กษณะคล ายก น

14 สร ปผลประเม นความพ งพอใจก จกรรมว นเด กแห งชาต ป 2557 โดยรวมท ง 3 กล ม ด งน กล มผ ประเม น ความพ งพอใจ X SD % ผลประเม น 1. เด กและเยาวชน ด 2. ผ ปกครอง ด 3. เจ าหน าท /คณะท างาน ด ผลประเม นโดยรวม ด จากผลการประเม นความพ งพอใจ โดยรวมท ง 3 กล ม อย ในระด บ ด ม ค าเฉล ย 4.37 ค ดเป นร อยละ ) ผลการด าเน นตามต วช ว ดโครงการ 1) ด านปร มาณ ม เยาวชนนอกโรงเร ยนและน กเร ยนในโรงเร ยนระด บประถมศ กษาเขตพ นท การศ กษาเขต 3 สงขลา ในเขตพ นท อ าเภอเทพา อ าเภอใกล เค ยง ผ ปกครองและผ สนใจท วไป เข าร วมก จกรรมท งส น จ านวน 1,450 คน 2) ผลล พธ (Outcome) - ผ เข าร วมก จกรรมม ความพ งพอใจ อย ในระด บ ด ค ดเป นร อยละ ) ผลกระทบ ( Impact ) - เก ดความส มพ นธ อ นด ระหว างมหาว ทยาล ยก บช มชนและส วนราชการต าง ๆ ในพ นท - เยาวชนท เข าร วมก จกรรม เข าใจบทบาทหน าท ของตนเอง สามารถปร บต วเองให อย ร วม ก บผ อ นได อย างม ความส ข ม ความสาม คค ม ค ณธรรม และจร ยธรรมอย ร วมก นได อย างส นต ส ข และม ส นต ภาพ ในส งคม 14) ป ญหาอ ปสรรคและแนวทางแก ไข - ควรจ ดทางเด น เส นทางให ส มผ สท กก จกรรม เช น ก จกรรมในห องประช มควรม ทางเข า-ออกสะดวก - ควรท าป ายแผนผ งก จกรรมต าง ๆ ท ช ดเจน และประชาส มพ นธ ให ผ เข าร วมงานทราบ - ควรจ ดให ม ท จอดรถมอเตอร ไซด - ควรเพ มเต นท ส าหร บแขกท มาร วมงานให เพ ยงพอ - ควรม เก าอ น งส าหร บหน าเวท เพ อไม ย นบ งคนชมด านหล ง - ควรเพ มถ งขยะตามจ ดต าง ๆ และม ว ธ การท งขยะท ถ กว ธ / เพ มป ายรณรงค การท งขยะ - ควรปร บเวท ให ส ง ผ ชมท อย ไกลจะได เห นช ดข น

15 15 สร ปและว เคราะห ผลการด าเน นก จกรรม กล มผ สนใจและเข าร วมก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ป งบประมาณ 2556 เป นเยาวชนและน กเร ยนใน โรงเร ยนจากต าบลสะกอม และน กเร ยนจากอ าเภอเทพา จ งหว ดสงขลา ม ผ สนใจเข าร วมก จกรรมเป นจ านวนมาก ส วนหน งเป นน กเร ยนและเยาวชนท เด นทางไปเท ยวงานว นเด กในอ าเภอหาดใหญ หร อจ งหว ดสงขลาเม อเห นซ ม ประต ก จกรรมงานว นเด กและม รถจอดเป นจ านวนมาก ก อยากจะให เด กๆแวะชมและร วมก จกรรมก อนแล วก ค อย เด นทางต อ ก จกรรมว นเด ก 2557 ได จ ดมาอย างต อเน องท กป ร ปแบบก จกรรมม หลากหลายแตกต างจากป ท แล ว เช น ร ปแบบเวท ได ปร บเปล ยนไปจากเด ม ท าให ผ มาร วมงานม ความสะดวกย งข น นอกจากน นได จ ด ตกแต งซ มประต ตลอดทางเข าบร เวณงานเพ อให เข าก บบรรยากาศงานว นเด ก ร ปแบบก จกรรมนอกจากม การ แสดงบนเวท แล ว ย งจ ดให ม ก จกรรมการแข งข นเตะฟ ตบอลเข าประต การว งกะลา ก จกรรมการวาดภาพภายใต ห วข อ หน ร กประเทศไทย เด กน กเร ยนหร อเยาวชนชายได ม ส วนร วมก จกรรมเพ มมากข นกว าป ท แล ว เพราะ ป ท แล วก จกรรมส วนใหญ จะเน นการแสดงบนเวท หร อก จกรรมของผ หญ ง ส าหร บในป น สมาช กท กคนท สม คร เข าร วมก จกรรมจะได ร บรางว ลก นท กคน จากการส งเกตและพ ดค ยก บผ มาร วมงานซ งเป นผ ปกครองท น าล กหลานมา ส วนหน งจะเป นคนนอก พ นท และไม เคยมาร วมก จกรรมท ทางสถาน บร การว ชาการช มชนเทพาจ ดมาก อนได แวะให เด กๆได ชมก จกรรม และได เสนอ ให ม ม มหร อซ มส าหร บเป ดร บสม ครให เด กๆท มาร วมงานได สม ครเข าร วมก จกรรมอาจจะม รางว ล หร อไม ม ก ได และเสนอให จ ดซ มเล กๆไว หน างานม เจ าหน าท หร อต วแทนไว ต อนร บและเช ญชวนให ผ มาร วมงาน เข าชมก จกรรมด านในบร เวณงาน จากแบบประเม นป น ได แบ งเป น 3 ส วน ค อเยาวชน ผ ปกครองและเจ าหน าท ผลสร ปโดยรวม สมาช ก ท มาร วมงานว นเด กจะเป นผ หญ งมากกว าผ ชาย เยาวชนท เข าร วมก จกรรมม อาย ป ร อยละ ส วนใหญ เร ยนอย ในระด บประถม ก จกรรมเด กท ชอบและประท บใจมากท ส ดค อการแสดงบนเวท จากท ส งเกต เด กๆจะชอบการแสดงหร อก จกรรมท เป นท มประมาณ 3 5 คน ข นไปหากเป นก จกรรมท ต องแสดงคนเด ยว เด กๆจะไม กล าแสดงออก ป น ของขว ญท เด กๆอยากได มากท ส ดค อ รถบ งค บและต กตาหม ส าหร บแหล งข าวท ร บทราบการจ ดก จกรรมงานว นเด กจากผ ปกครองและเพ อนบ านท เคยมาร วมก จกรรมท กป เด กๆจะมาก บ ผ ปกครองหร อญาต พ น อง ท งน เพราะสถานท จ ดงานอย ห างจากย านช มชน เด กๆไม สามารถเด นทางมาเองได ส าหร บป น ม ผ เข าร วมก จกรรมจ านวนมาก เน องจากส วนราชการได จ ดก จกรรมในว นจ นทร ศ กร จ งท าให เด ก ๆ มาร วมก จกรรมม จ านวนมาก ผลการประเม นความพ งพอใจโดยรวมอย ในระด บ ด ค ดเป นร อยละ ด งรายละเอ ยดรายงานสร ปผลการด าเน นงาน ป 2557 ประเด นส าค ญท ส งผลให การจ ดก จกรรมงานว นเด ก 2557ส าเร จตามว ตถ ประสงค ค อได ร บความร วมม อ ร วมใจจากผ บร หารส าน กส งเสร มและบ คากร ซ งเป นคณะท างานในคร งน และหน วยงานต างๆในพ นท องค กร เอกชน กล มแม บ านและประชาชนในพ นท โดยท กภาคส วนม เป าหมายเด ยวก นค อให เด กและเยาวชนซ งจะ เต บโตเป นผ ใหญ ในอนาคต ได แสดงออก สร างประสบการณ เร ยนร การอย ร วมก นด วยความร ก ความสาม คค บนความหลากหลายของว ฒนธรรมและความเปล ยนแปลงทางส งคมพร อมก าวไปส อนาคตด วยความม นใจ

16 16 ภาพก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2557 นายช ยว ฒ บ วทอง ปล ดอาว โส อ าเภอเทพา ให เก ยรต เป นประธานพ ธ เป ดงานว นเด ก ป 2557 ประธานในพ ธ คณะท มผ บร หารของส าน กส งเสร มฯ องค การบร หารส วนต าบลสะกอม และต วแทนช มชนในพ นท ร วมก จกรรมพ ธ เป ดงานว นเด ก ป 2557

17 ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เสถ ยร แป นเหล อ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มฯ มอบเก ยรต บ ตร เพ อแสดงความขอบค ณก บส วนราชการท ให การสน บสน นก จกรรมงานว นเด ก ป

18 บรรยากาศภายในงานว นเด กแห งชาต ป

19 19

20 ก จกรรมจ บฉลากของรางว ล 20

21 ก จกรรมการแข งข นวาดภาพของเด ก ๆ 21

22 ผลงานประกวดวาดภาพ ห วข อ เราร กประเทศไทย 22

23 23 ก จกรรมเตะฟ ตบอลเข าประต

24 24 ก จกรรมแข งข นเกมส ต าง ๆ ก จกรรมเหย ยบล กโป ง ก จกรรมเก าอ ดนตร ก จกรรมว งกะลา

25 ก จกรรมการแสดงบนเวท ของน กเร ยน เยาวชนและกล มแม บ าน ในพ นท อ าเภอเทพา และอ าเภอจะนะ จ งหว ดสงขลา 25

26 ก จกรรมมอบของรางว ลให ก บเด กๆ ท เข าร วมก จกรรมจากท มผ บร หารและบ คลากรส าน กส งเสร ม ฯ 26

27 ก จกรรมสาธ ตการแต งหน าเค ก และแจกขนมให ก บเด ก ๆ ท มาร วมงาน โดย สถาน บร การว ชาการช มชนจะนะ อ าเภอจะนะ จ งหว ดสงขลา 27

28 ก จกรรมร วมร กษาความสะอาด 28

29 เขตห ามล าส ตว ป าเขาปะช าง-แหลมขาม ร วมจ ดก จกรรม แจกของรางว ลและเคร องด มให ก บเด ก ๆ 29

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม

ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 ภ เก ต ส าน กงานปล ดกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรขององค กรปกครองส วนท องถ น เพ อการบร หารจ ดการส งแวดล อม พ.ศ. 2550 2551 ในพ นท ร บผ ดชอบส าน กงานส งแวดล อมภาคท 15 (จ งหว ดภ เก ต พ งงา กระบ ตร ง และสต ล)

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

สร ปผลการด าเน นงานการจ ดการความร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อเพ มสมรรถนะบ คลากร กองส งเสร มและพ ฒนาเคร อข าย (กพข.)

สร ปผลการด าเน นงานการจ ดการความร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อเพ มสมรรถนะบ คลากร กองส งเสร มและพ ฒนาเคร อข าย (กพข.) สร ปผลการด าเน นงานการจ ดการความร ปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง เพ อเพ มสมรรถนะบ คลากร กองส งเสร มและพ ฒนาเคร อข าย (กพข.) เพ อให การด าเน นการจ ดการความร ของกองส งเสร มและพ ฒนาเคร อข ายสามารถด าเน นการ ได อย

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ในการว จ ยท เก ยวข องก บการศ กษาป ญหาการด าเน นงานของศ นย อบรมเด กก อนเกณฑ ในว ดในจ งหว ดสงขลา คร งน ผ ว จ ยศ กษาเอกสารเก ยวก บ ความส าค ญของการจ ดการศ กษาให แก เด กปฐมว

More information

สร ปรายงานผลโครงการส มมนา ร ปแบบการจ ดก จกรรมร บน องใหม เช งสร างสรรค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตอ ดมคต ไทย ว นท 5 6 ม นาคม 2549 ณ ว งส งห ร สอร ท อ.

สร ปรายงานผลโครงการส มมนา ร ปแบบการจ ดก จกรรมร บน องใหม เช งสร างสรรค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตอ ดมคต ไทย ว นท 5 6 ม นาคม 2549 ณ ว งส งห ร สอร ท อ. สร ปรายงานผลโครงการส มมนา ร ปแบบการจ ดก จกรรมร บน องใหม เช งสร างสรรค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตอ ดมคต ไทย ว นท 5 6 ม นาคม 2549 ณ ว งส งห ร สอร ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบ ร ------------------------- ตอนท 1 รายละเอ ยดโครงการส

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการเข

More information

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา

การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา 10/04/57 การเบ กค าใช จ าย ในการฝ กอบรม ส มมนา และศกษาด งาน ลศ กษาดงาน 1 การฝ กอบรม ส มมนา และศ กษาด งาน 1) ระเบ ยบ มท.ว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรมของ อปท. พ.ศ.2549 ข อ 4 ก าหนดค าน ยาม การฝ กอบรม หมายความว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information

ค ม อการจ ดก จกรรมเง นอ ดหน น โครงการศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค.) ประจาป งบประมาณ 2557

ค ม อการจ ดก จกรรมเง นอ ดหน น โครงการศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค.) ประจาป งบประมาณ 2557 1 ค ม อการจ ดก จกรรมเง นอ ดหน น โครงการศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค.) ประจาป งบประมาณ 2557 คาช แจง : ศ นย พ ฒนาครอบคร วในช มชน (ศพค. ) สามารถเล อกจ ดก จกรรม จากกรอบก จกรรม ท ส าน กงานก จการสตร และสถาบ

More information

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น

มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น มาตรฐานการด าเน นงานศ นย พ ฒนาเด กเล กขององค กรปกครองส วนท องถ น ศ นย พ ฒนาเด กเล ก หมายถ ง สถานท ด แลและให การศ กษาเด ก อาย ระหว าง 3-5 ป ม ฐานะเท ยบเท าสถานศ กษา เป นศ นย พ ฒนาเด กเล กท องค กรปกครองส

More information

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ปร ชญา ความร ค ค ณธรรม น าบร การว ชาการส ส งคม ว ส ยท ศน ให บร การว ชาการ ประสานความร วมม อ เป นแหล งเร ยนร โดยเน นการบร การว ชาการท ตอบสนองความต

More information

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ฝ ายว ชาการและว จ ย สาน กว ชาการ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๖ คานา ค ม อการให บร การทางว

More information

ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2

ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 ผลการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 1. การวางแผนและการเตร ยมงาน การด าเน นการจ ดการประช มส มมนาร บฟ งความค ดเห น คร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมและ สารวจออกแบบปร บปร งท าเท ยบเร อท บละม จ งหว ดพ

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา

ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน คานา ค ม อเกณฑ มาตรฐานการบร หารจ ดการแหล งท องเท ยวโดยช มชน โดย สาน กท องเท ยวโดยช มชน องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ อการท องเท ยวอย างย งย น (องค การมหาชน) หร อ อพท. คานา องค การบร หารการพ ฒนาพ นท พ เศษเพ

More information

สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556

สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556 รายงานการว จ ย เร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการทางานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล โดย อธ ฐาน เร องแก ว สมปราชญ ม ส กร กษ เต อนจ ต ว ส ทธ สรรพ ปร ชา ส ขะว

More information

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560

แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล ประจ าป พ.ศ. 2558 2560 องค การบร หารส วนต าบลยางน ากล ดใต อ าเภอหนองหญ าปล อง จ งหว ดเพชรบ ร ค าน า แผนการพ ฒนาพน กงานส วนต าบล (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐) ขององค การบร หารส วนต าบล ยางน

More information

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559)

แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) แผนพ ฒนาน นทนาการแห งชาต ฉบ บท 2 (พ.ศ.2555-2559) กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา มกราคม 2555 ก ค าน า กรมพลศ กษา กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา ม ภารก จหล กในการส งเสร ม ก ฬา และน นทนาการแก เด ก เยาวชน และประชาชนในชาต

More information

สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง

สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง สร ปการอบรมส มมนา ร นท ๒ เร อง แผนย ทธศาสตร กรมทร พยากรน า ก บการเช อมโยงให สอดคล องก บห วงโซ ค ณค า แผนย ทธศาสตร กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ว นท ๒๕ พฤศจ กายน 255๖ ณ โรงแรมรอย ลร เวอร กร งเทพฯ...

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา

รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา รายงานการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาเด กและเยาวชนในโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก มาร ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กงานโครงการสมเด จพระเทพร ตนราชส ดา ฯ สยามบรมราชก

More information

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร

1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ในการขอกาหนดประโยชน ตอบแทนอ น ป 58 (จากการระดมกล ม เพ อเข ยนโครงการ/ก จกรรม จานวน 2 โครงการ) 1.โครงการท เป นงานบร การ 2.โครงการสอดคล องก บย ทธศาสตร ในการอบรม เม อว นท 23 24 เมษายน 2558

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน ประจ าป งบประมาณ 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ยอ าเภอห างฉ ตร ส าน กงาน กศน.จ งหว ดล าปาง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ศ นย การศ กษานอกระบบและการศ

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ

รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ 40 รายงานผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรม ตามแผนด าเน นงานประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแผนพ ฒนาสามป (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖) เทศบาลเม องศร สะเกษ ************************ ย ทธศาสตร การพ ฒนาท ๑ พ ฒนาและส งเสร มส ขภาพ

More information

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน

ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ค ม อปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร ยนช มชนบ งบา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โปรดเก บไว ใช ตลอดระยะเวลาของการด ารงต าแหน ง สารบ ญ หน า ค าน า บทท ๑ โครงสร างและระบบบร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 www.sp2.go.th กล มงานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ส พรรณบ ร เขต 2 ค าน า แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ฉบ บน จ ดท าข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information