กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ม ถ นายน 2557

Size: px
Start display at page:

Download "กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ม ถ นายน 2557"

Transcription

1 1

2 2 คำนำ เอกสารแนวการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ระด บประถมศ กษา เล มน จ ดทา ข นเพ อให สถานศ กษาไว ใช เป นแนวในการจ ดก จกรรมสาหร บน กเร ยนระด บประถมศ กษา ซ งก จกรรมเน นการเร ยนร ภาษาโดยผ านการทาก จกรรม ซ งสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา แพร เขต1 ได ร บความร วมม อจาก คร ผ สอนภาษาอ งกฤษ ระด บประถมศ กษาท ผ านการจ ดก จกรรมค ายภาษาอ งกฤษสาหร บน กเร ยนและก จกรรมการ อบรมคร สอนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร เป นผ จ ดทาข น ประกอบด วยหน วยการเร ยนท งส น 11 หน วย ใช เวลาท งส น 60 ช วโมง โดยม งหว งให คร ผ สอนใช เป นแนวในการจ ดก จกรรม ซ งคร ผ สอนสามารถปร บเปล ยนเพ มเต มเน อหาหร อ ก จกรรม เพ อให ผ เร ยนบรรล ผล ตามท กาหนดไว สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต1 จ งหว งเป นอย างย งว าเอกสารแนวการจ ดก จกรรมการ เร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ระด บประถมศ กษา เล มน จะเป นประโยชน ต อคร ผ สอนในการจ ดก จกรรม สาหร บผ เร ยน และขอขอบค ณคณะคร ผ จ ดท าท เส ยสละเวลา ช วยก นจ ดทาเอกสารเล มน จนสาเร จ และหากคร ผ สอน พบข อผ ดพลาด กร ณาแจ ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต 1 จ กขอบพระค ณย ง กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา ม ถ นายน 2557

3 3 สำรบ ญ เร อง หน ำ คานา สารบ ญ คาช แจง Topic 1: My Self 6-12 Topic 2: My Family Topic 3: Animals Topic 4: Daily Routine Topic 5: Sports Topic 6: Food & Drinks Topic 7: Shopping Topic 8: Health Topic 9: Weather Topic 10: Job Topic 11: Save the Earth คณะผ จ ดทา 73

4 4 คำช แจง ส บเน องจากนโยบายปฏ ร ปการจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษของกระทรวงศ กษาธ การเร องการ จ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษท เน นการส อสาร เพ อการพ ฒนาประเทศเข าส ประชาคมอาเซ ยน ซ งภาษาอ งกฤษเป น ป ญหาท สาค ญของประเทศไทยในการพ ฒนาประเทศท งน เพราะคนไทยสามารถส อสารภาษาอ งกฤษได ไม เท าเท ยมก บ คนในกล มประชาคมอาเซ ยน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ตระหน กถ งป ญหาน เป นอย างย งจ งได มอบหมายให สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต1จ ดกล มสถานศ กษาท ม ความพร อมในการจ ดก จกรรมการเร ยนการ สอนภาษาอ งกฤษออกเป น 3 กล ม ค อ กล มท ม ความพร อมน อย ความพร อมปานกลาง และความพร อมส ง และจ ดสรร งบประมาณให โรงเร ยนท ม ความพร อมน อยสาหร บพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ โดยเน นการสอนเพ อการ ส อสารและดาเน นการสอนแบบเข มค อให น กเร ยนได เร ยนร แบบต อเน องต ดต อก นอย างน อย 60 ช วโมง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต 1 ได ตระหน กถ งความสาค ญของว ชา ภาษาอ งกฤษโดยเฉพาะการจ ดการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษของโรงเร ยนท ม ความพร อมน อย ซ งโรงเร ยนส วนใหญ จะ ขาดแคลนคร ผ สอนท จบว ชาเอกภาษาอ งกฤษ และไม สามารถจ ดหาคร ท จบว ชาเอกภาษาอ งกฤษมาจ ดสอนได ทาให น กเร ยนขาดโอกาสได เร ยนร ภาษาอ งกฤษโดยเฉพาะการเร ยนร ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารท เน นการฟ ง การพ ด เอกสารแนวการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ระด บประถมศ กษา สพป.แพร เขต 1 เล มน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแพร เขต1ได จ ดท าข นเพ อให โรงเร ยนท ม ความพร อมในการจ ด ก จกรรมการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษในระด บน อย ไว ใช เป นแนวในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษ สาหร บน กเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 4-6 ซ งเน นการจ ดก จกรรมเพ อการสอนประกอบด วยหน วยการเร ยนท งหมด 11 หน วย ด งน หน วยท 1 My Self จานวน 5 ช วโมง หน วยท 2 My Family จานวน 5 ช วโมง หน วยท 3 Animals จานวน 5 ช วโมง หน วยท 4 Daily Routines จานวน 5 ช วโมง หน วยท 5 Sports จานวน 5 ช วโมง หน วยท 6 Food&Drinks จานวน 10 ช วโมง หน วยท 7Shopping จานวน 5ช วโมง หน วยท 8 Health จานวน 5ช วโมง หน วยท 9 Weather จานวน 5 ช วโมง หน วยท 10 Job จานวน 5 ช วโมง หน วยท 11 Save the Earth จานวน 5 ช วโมง รวมท งส น 60 ช วโมง

5 ท งน หากสถานศ กษาม หล กส ตรดาเน นการท เหมาะสม สอดคล องก บสถานศ กษา และบร บทของท าน ท นอกเหน อจากน ท านสามารถนามาจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนได ตามความเหมาะสม โดยเน นการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอน ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ให ผ เร ยนได เร ยนร ภาษาโดยผ านการทาก จกรรมการเร ยนร ภาษา ว ธ ดำเน นกำรจ ดก จกรรม การจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารแบบเข มคร งน สถานศ กษาสามารถดาเน นการได หลากหลายร ปแบบ เช น ให น กเร ยนได เร ยนร ต ดต อก นเป นระยะเวลา 2 ส ปดาห หย ดว นเสาร อาท ตย จานวน 10ว นๆ ละ 5-6 ช วโมง รวม 60 ช วโมง หร อใช เวลาในว นหย ดเสาร อาท ตย ก อนการดาเน นการ สถานศ กษาควรม การทดสอบ ก อนเร ยนร และทดสอบหล งเร ยนร เม อดาเน นการเสร จ และสอบถามความค ดเห นของน กเร ยนและคร ผ สอนด วย 5

6 6 Topic 1 My Self Time 5 hours ว ตถ ประสงค เพ อฝ กท กษะการฟ ง พ ด อ านและเข ยนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารเก ยวก บเร องของตนเอง Vocabulary : name, nickname, surname, age, height, weight, date of birth, nationality, school s name, telephone number, subject, Thai, Math, Science, Social study, history, PE. Art, Career &technology, English, address Structure : 1. A : What s your name? B: My name is./i am. 2. A: What s your surname? B: My surname is 3. A: How old are you? B: I am years old. 4. A: When is your birthday? B: My birthday is on 5. A: How much do you weigh? B: I weigh..kgs. 6. A: How tall are you? B: I am.cms. tall. 7. A: What s your school s name? B: My school s name is. 8. A: What class are you in? B: I am in pratom. 9. A: What s your telephone number? B: My telephone number is A: What s your favorite subject? B: My favorite subject is : (What subject do you like?) : I like A: What s your address? B: My address is.. ก จกรรมกำรเร ยนร ช วโมงท 1 1. ก จกรรมแนะนาตนเองด วยเกม Chant Name 2. ก จกรรมฝ กอ านฝ กเข ยนคาศ พท เก ยวก บรายละเอ ยดในบ ตรประจาต วประชาชน(ID Card) 3. ก จกรรมเร ยนร คาศ พท ด วยเกมBang bang game 4. ก จกรรมสร ปการอ านและการเข ยนค าศ พท ก จกรรมแนะนำตนเองด วยเกม Chant Name - ให น กเร ยนเล นเกม Chant name เพ อแนะนาช อตนเอง โดยให ท กคนน งเป นวงกลม คร จะเป นผ เร มบอก ช อของตนเองก อนเป นคนแรกว า My name is Nipa. (สมม ต คร ช อ น ภา) น กเร ยนคนท น งในวงกลมต อจากคร จะเป นผ เร มเล นเกม โดยปรบม อเป นจ งหวะ จ งหวะท 1 และ 2 ให ปรบม อตามปกต จ งหวะท 3 ไม ต องปรบม อแต ให ช ม อไปท คร และเอ ยช อคร แทน (Nipa) และในจ งหวะท 4 ไม ต องปรบม อเช นเด ยวก น แต ให ช ม อมาท ตนเอง และเอ ยช อตนเอง Manee (สมม ต น กเร ยนช อ มาน ) แต ต องทาให พอด ก บจ งหวะ ซ งคนท น งต อจาก Manee จะเป นคนเร มเล นเกมต อไป โดยปรบม อเป นจ งหวะท 1, 2 จ งหวะท 3 ให เอ ยช อ Manee พร อมท งช ไปท Manee ส วนจ งหวะท 4 ให ช ท ตนเอง และเอ ยช อตนเอง (Preecha) น กเร ยนคนต อไปท าเช นเด ยวก นไปเร อยๆ จนครบท กคน น กเร ยนคนใดทาไม ถ กต อง ตามจ งหวะ หร อ ช อตนเองผ ด จะถ กปร บออกจากวงและเป นผ แพ

7 7 ก จกรรมฝ กอ ำนฝ กเข ยนคำศ พท เก ยวก บรำยละเอ ยดในบ ตรประจำต วประชำชน(ID Card) 1. ให น กเร ยนด บ ตรประจาต วประชาชน( ID card ) ซ งประกอบด วย ช อ อาย ส ญชาต ท อย 2-3 ต วอย าง โดยเข ยนคาศ พท บนกระดานดา 2. คร สอนคาศ พท จานวน 10 คาท ปรากฏในบ ตรประจาต วประชาชน ค อ name, nickname, surname, age, date of birth, nationality, height, weight, address, telephone number จากต วอย างบ ตรประจาต ว เหล าน น 3. คร ช บ ตรคาท ละบ ตรพร อมท งอ านให น กเร ยนฟ ง น กเร ยนอ านคาศ พท ตามคร จนครบท กคา 4. น กเร ยนเร ยง บ ตรคาศ พท ท ง 10 คา ตามลาด บต วอ กษร ( address, age, date of birth, height, name, nationality, nickname surname, telephone number, weight) ก จกรรมเร ยนร คำศ พท ด วยเกมBang bang game น กเร ยนเล นเกม Bang Bang โดย เข าแถวตอนล ก 2 แถวห นหน าเข าหาก น คร ช บ ตรค า ท ละบ ตร น กเร ยน ห นหน าเข าหาเพ อนอ านคาศ พท แล วใช ม อทาป นย งเพ อนพร อมพ ด Bang Bang คนไหนอ านได ถ กต องก อน ออกจากแถว ทาต อไปเร อย ๆ แถวไหนหมดก อนเป นผ ชนะ ก จกรรมสร ปกำรอ ำนและกำรเข ยนคำศ พท 1.คร อ านคาศ พท แล วให น กเร ยนแข งก นหย บบ ตรคาศ พท ตามท ได ย น ใครหย บได ก อนและถ กต องเป นผ ชนะ 2.น กเร ยนเข ยนคาศ พท พร อมท งเข ยนความหมายลงในสม ดบ นท ก ส อ อ ปกรณ 1. เกม Chant name 2. บ ตรประจาต วประชาชน ( ID card ) 3. บ ตรคาศ พท address age date of birth height name nationality nickname surname, telephone number weight

8 ช วโมงท 2 1. ก จกรรมฝ กประโยคถามช อด วยเพลง What's your name? 2. ก จกรรมถามตอบเก ยวก บช อ ด วยเกม Name Chain 3. ก จกรรมฝ กสนทนาถามตอบเก ยวก บข อม ลส วนต วด วยเกม Inside-Ouside Circle ก จกรรมฝ กประโยคถำมช อด วยเพลง What's your name? 1. คร ต ดชาร ดเพลง What's your name? บนกระดาน 2. คร อ านเน อร องให น กเร ยนฟ ง 1 คร ง น กเร ยนอ านตามคร 3. น กเร ยนอ านพร อมก นท งช น 1-2 คร ง 4. น กเร ยนร องเพลงตามคร และร องพร อมก น ก จกรรมถำมตอบเก ยวก บช อด วยเกม Name Chain 1. ให น กเร ยนย นเป นวงกลม 2. น กเร ยนคนท 1 ห นหน าไปทางซ ายม อแล วพ ดแนะน าช อตนเอง My name is และถามช อเพ อนด วย ประโยค What is your name? 3. น กเร ยนคนท 2 ตอบค าถาม My name is.แล วห นหน าไปหาน กเร ยนคนท อย ทางซ ายม อแล วถามช อ เพ อนด วยประโยค What is your name? 4. ทาเช นน จนครบท กคน ก จกรรมฝ กสนทนำถำมตอบเก ยวก บข อม ลส วนต วด วยเกม Inside-Outside Circle 1. คร นาเสนอร ปประโยคโดยใช แถบประโยคประกอบ 1) A : What s your name /nickname? B : My name /nickname is. : I am. 2) A: What s your surname? B: My surname is 3) A: How old are you? B: I am years old. 4) A: When is your birthday? B: My birthday is on 5) A: How much do you weigh? B: I weigh..kgs. 6) A: How tall are you? B: I am.cms. tall. 2. แบ งน กเร ยนออกเป น 2 กล ม ให น กเร ยนอ านแถบประโยค A และ B 3. ให น กเร ยนจ บค ฝ กถามและตอบด วยประโยค What s your name/nickname? What s your surname? How old are you? When is your birthday? How much do you weigh? How tall are you? 4.ให น กเร ยนเล นเกม Inside-Outside Circle เพ อฝ กพ ดสนทนาถามและตอบตามโครงสร างประโยคท เร ยน เกม Inside-Outside Circle 1) แบ งน กเร ยนเป น 2 กล ม ให แต ละกล มย นเป นวงกลมซ อนก น 2 วง ห นหน าสวนทางก น 2) ให ร องเพลง What is your name? ขณะร องเพลงน กเร ยนเด นและปรบม อเป นจ งหวะ 3) เพลงจบน กเร ยนท ง 2 วง ห นหน ามาหาก น และผล ดก นถามและตอบตามโครงสร างประโยคท เร ยน 8

9 9 หมำยเหต : รอบแรกให วงนอกเป นผ ถาม วงในเป นผ ตอบ รอบต อไปให วงในเป นผ ถาม และวงนอกเป นผ ตอบ 5. น กเร ยนเข ยนประโยค ค าถาม และคาตอบ ในข อ 3 โดยใช ข อม ลของตนเองลงในสม ดบ นท ก ส อ อ ปกรณ 1. เพลง What is your name? 2. เกม Name chain 3. แถบประโยค 4. เกม Inner-Outer เน อร องเพลง What is your name? ทานองเพลง Are you sleeping? What is your name? What is your name? I m Pranee. I m Pranee. And, what's your name? I m Sumalee. I m Sumalee. ช วโมงท 3 ก จกรรมเร ยนร คำศ พท เก ยวก บว ชำท เร ยนด วยเกม Clothes hanging 1. คร สอนคาศ พท จานวน 11 คา ค อ subject, Thai, Math, Science, Social study, history, PE. Art, Career &technology, English, address 2. คร ช บ ตรคา และบ ตรภาพ ท ละบ ตรพร อมอ านให น กเร ยนฟ งน กเร ยนอ านค าศ พท ตามคร จนครบท กคา 3. น กเร ยนเล นเกม Clothes hanging. ม ว ธ เล นด งน 3.1 แบ งน กเร ยนออกเป น 2 ท มๆละเท าๆก น 3.1 คร แบ งบ ตรค าศ พท หน วย My self ท เร ยนในช วโมงท 1-3 ออกเป น 2 ช ด แต ละช ดวางไว ก บพ น ท มละ 1 ช ด 3.3 คร ให ส ญญาณนกหว ด แล วพ ดคาศ พท 1 ค า ต วแทนแต ละท ม ว งไปจ บบ ตรคาท กาหนดให ท วาง ไว หน าท มของตนเอง แล วเอาไปแขวนไว ท ราว ตากผ าท คร เตร ยมไว ให พร อมม ท หน บผ าแขวนไว 3.4 ท มไหนแขวนคาศ พท เสร จก อนและถ กต องท มน นจะได 1 คะแนน ต อ 1 คา ท มไหนได มากและ ถ กต องเป นผ ชนะ 4. น กเร ยนเข ยนคาศ พท พร อมความหมายสม ดบ นท ก ส อ อ ปกรณ 1. บ ตรภาพ รายว ชาต าง ๆ บ ตรคา แถบประโยค 2. Clothes hanging game

10 10 ช วโมงท 4 1. ก จกรรมเกมMagic Ball ทบทวนประโยค 2. ก จกรรมจ บค ถามตอบ ก จกรรมทบทวนประโยค ด วยเกมMagic Ball - น กเร ยนเล นเกม Magic Ball เพ อทบทวนประโยคท เร ยนมาแล ว โดย เข ยนประโยคต าง ๆ ลงในกระดาษ แผ นละ 1 ประโยค แล วขยารวมก นซ อนเป นช น ๆ หลาย ๆ ช นให เป นก อน กลม เหม อนล กบอล ให น กเร ยนน ง หร อ ย นเป นวงกลมปรบม อให เข าจ งหวะเพลง เร มเป ดเพลง ส งล กบอลต อ ๆ ก นไป เป านกหว ดหย ดเพลง ล กบอลอย ในม อ ใคร คนน นเป ดกระดาษ อ านประโยค คาถาม แล วตอบคาถาม แล วเล นต อไปเร อย ๆ จนหมด (ประโยคท เร ยนมาแล ว) ประกอบด วย 1. What s your name? 2. What s your surname? 3. How old are you? 4. When is your birthday? 5. How much do you weigh? 6. How tall are you? 7. What s your school s name? 8.What class are you in? 9.What s your telephone number? 10.What s your favorite subject? : (What subject do you like?) 11.What s your address? ก จกรรมจ บค ถำมตอบ แจกให 1. คร นาเสนอแถบประโยค A และ B ด งน 1) A: What s your school s name? B: My school s name is... 2) A: What class are you in? B: I am in pratom ) A: What s your telephone number? B: My telephone number is... 4) A: What s your favorite subject? B: My favorite subject is... : (What subject do you like?) : I like ) A: What s your address? B: My address is แบ งน กเร ยนออกเป น 2 กล ม ให น กเร ยนอ านแถบประโยค A และ B 3. ให น กเร ยนจ บค ฝ กถามและตอบ โดยเปล ยนก นถามตอบหร อเปล ยนเป นAและ Bจนครบท กประโยค 4. น กเร ยนเข ยนประโยค ค าถาม และคาตอบ ในข อ 1 โดยใช ข อม ลของตนเอง ลงในสม ดหร อกระดาษท คร ส อ อ ปกรณ 1. Magic Ball game 2. บ ตรภาพ รายว ชาต าง ๆ บ ตรคา แถบประโยค 3. เพลง นกหว ด

11 11 ช วโมงท 5 1. ก จกรรม เกม Find someone who? เพ อทบทวนประโยคคาถามและคาตอบเก ยวก บข อม ลส วนต ว 2. ก จกรรมกรอกข อม ลส วนต วโดยใช ใบก จกรรม ก จกรรม เกม Find someone who? เพ อทบทวนประโยคคำถำมและคำตอบเก ยวก บข อม ลส วนต ว -ให น กเร ยนเล น เกม Find someone who? โดยให น กเร ยนใช ประโยคคาถามท เร ยนมา ถามเพ อนใน ห องเร ยน เช น When is your birthday? Whose birthday is Sunday? (ว น เด อน ป เก ด) He/She is...(ช อ) ก จกรรมกรอกข อม ลส วนต วโดยใช ใบก จกรรม 1. ยกต วอย าง ข อม ล ประว ต ของตนเอง 2. ให น กเร ยนเข ยนข อม ลของตนอง และตกแต งให สวยงาม ในใบก จกรรม ส อ อ ปกรณ ใบก จกรรม

12 12 Write down about yourself. ใบก จกรรม What s your name /nickname? How old are you? How much do you weigh? What s your school s name? What s your telephone number? What s your address? What s your surname? When is your birthday? How tall are you? What class are you in? What s your favorite subject? My name is Where are you from?

13 13 Topic 2 My Family Time 5 hours ว ตถ ประสงค เพ อฝ กท กษะการฟ ง พ ด อ านและเข ยนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารเก ยวก บเร องของ ครอบคร ว Vocabulary: father, mother, grandfather, grandmother, brother, sister, son, daughter, cousin, son in law, daughter in law, sister in law, husband, aunt, uncle, tall, thin, short, chubby, long, straight, wavy, curly Structure: 1. A: How many people are there in your family? B: There are.people. 2. A: Who is (John s) father? B: (Tom) is Jhon s father. 3. A: Who is he/she? B: He is my father. She is my mother. 4. A: Who are you? B: I am a student. 5. A: What does he/she look like? B: He/She is tall and thin. He/She has short straight hair. 6. A: What s your telephone number? B: My telephone number is. ช วโมงท ก จกรรมเร ยนร ค าศ พท ใหม 2. ก จกรรมทบทวนคาศ พท ด วยเกม Bang Bang Game ก จกรรมเร ยนร คำศ พท ใหม 1.คร นาเสนอคาศ พท ใหม เก ยวก บสมาช กในครอบคร ว โดยใช บ ตรคาและร ปภาพ ประกอบด วยคาศ พท father, mother, grandfather, grandmother, brother, sister, son, daughter, cousin, son in law, daughter in law, sister in law, husband, aunt, uncle, tall, thin, short, chubby, long, straight, wavy, curly 2. คร แบ งน กเร ยนออกเป น 2 กล ม และแจกบ ตรคาศ พท และบ ตรภาพ กล มละ 1 ช ด 3. ให น กเร ยนจ บค ภาพก บคาศ พท โดยฟ งส ญญาณนกหว ดจากคร 4. เม อหมดเวลา คร ตรวจสอบความถ กต องและรวดเร ว กล มไหนถ กต องและรวดเร วจะเป นผ ชนะ 5. ให น กเร ยนในกล มฝ กการออกเส ยงคาศ พท และบอกความหมาย

14 14 ก จกรรมทบทวนคำศ พท ด วยเกม Bang Bang Game - ทบทวนคาศ พท โดยใช เกม Bang bang game ซ งม ว ธ เล นด งน 1) น กเร ยนเข าแถวตอนล ก 2 แถว ห นหน าเข าหาก น 2) คร ช บ ตรคาศ พท หร อแถบประโยคให น กเร ยนด น กเร ยนแข งก นอ านค าศ พท หร อแถบ ประโยคแล วพ ด Bang Bang คนท พ ดถ กและย งก อนเป นผ ชนะ คนแพ ท ถ กย งให ออกจาก การแข งข น 3. ดาเน นก จกรรมต อไปจนได ผ ชนะ ช วโมงท 3 1. ก จกรรม Family Tree 2. ก จกรรมถาม-ตอบเก ยวก บสมาช กในครอบคร ว ก จกรรม Family Tree 1. ให น กเร ยนวาดภาพสมาช กในครอบคร วหร อคร ส งให นาภาพจากน ตยสารมา สมม ต เป นสมาช กในครอบคร ว 2. คร อธ บายความหมายของคาว า Family Tree หร อต นไม ครอบคร ว 3. ให น กเร ยนนาภาพท เตร ยมมาต ดบนกระดาษชาร ทส ให เป น Family Tree ก จกรรมถำมตอบเก ยวก บสมำช กในครอบคร ว 1. น กเร ยนจ บค คนหน งเป นคนถาม อ กคนเป นคนตอบแล วผล ดเปล ยนก นถามและตอบเก ยวก บสมาช กใน ครอบคร ว A: ช ภาพคนผ ชายแล วถามเพ อน Who is this? B: He is my father. A: What s your father s name? B: My father s name is 4. ให น กเร ยนพ ดแนะนาสมาช กในครอบคร วของน กเร ยนเช น My father s name is He is.years old. My mother s name is She is..years old. โดยคร ให ความช วยเหล อ 5. น กเร ยนเข ยนแนะนาสมาช กในครอบคร วโดยคร ช วยเหล อเร องคาศ พท และโครงสร างประโยคต างๆ 6. นาเสนอในกล มแล วค ดเล อกออกไปนาเสนอหน าห อง

15 ช วโมงท 4 ก จกรรมถำมและตอบเก ยวก บครอบคร ว 1. คร ฝ กให น กเร ยนถามตอบเก ยวก บครอบคร วโดยใช ห น2ต วพ ดค ยก น ด งน ห นต วซ ายม อ ถาม How many people are there in your family? ห นต วขวาม อ ตอบ There are five people. ห นต วซ ายม อ ถาม Who are you? ห นต วขวาม อ ตอบ I am a student. ห นต วซ ายม อ ถาม What s your telephone number? ห นต วขวาม อ ตอบ My telephone number is. ห นต วซ ายม อ ถาม Who is (John s) father? ห นต วขวาม อ ตอบ (Tom) is Jhon s father 2. คร ต ดแถบประโยคคาถามและคาตอบบนกระดาน 3. ให น กเร ยนฝ กพ ดถามตอบพร อมก นเป นกล มใหญ 1 คร ง 4. แบ งน กเร ยนออกเป น 2 กล มใหญ กล มท 1 ถามประโยคคาถามโดยสามารถด ประโยคบนกระดาน กล มท 2 ตอบคาถาม จากน น ส บเปล ยนให กล มท 2 ถามและกล มท 1 ตอบคาถาม ช วโมงท 5 5. คร ขอต วแทนน กเร ยน 2 คน คนท 1เป นคนถาม คนท 2 เป นคนตอบ จากน นส บเปล ยนก นถามตอบ 6. น กเร ยนจ บค ก นฝ กถามตอบตามประโยคท คร ต ดไว บนกระดานจนคล อง 7. น กเร ยนเข ยนประโยคคาถามและคาตอบลงในสม ด ก จกรรมท ฝ กพ ดบรรยำยเก ยวก บบ คคลในครอบคร ว (Describing Family s member) 1. น กเร ยนนาภาพจากน ตนสารสมม ต ว าเป นสมาช กในครอบคร ว ทากาวแล วต ดบนกระดาษ A4 2. แบ งน กเร ยนออกเป นกล ม 3. พ ดแนะนาภาพให เพ อนในกล มฟ ง ว าเป นใครในครอบคร วของน กเร ยน เช น This is my sister. She is tall and thin. She has long and straight hair. 4. น กเร ยนพ ดครบท กคนแล ว สมาช กกล มค ดเล อกต วแทน 1 คนออกไปนาเสนอหน าห อง 5. ให น กเร ยนเล อกบ คคลในครอบคร ว (My Idol) เข ยนแนะนาบ คคลท น กเร ยนเล อกแล วบอกเหต ผลว าทาไม ถ งเล อกบ คคลน เช น He is kind. คนละ 1 ช นงาน 15

16 16 Topic 3: Animals Time 5 hours ว ตถ ประสงค เพ อฝ กท กษะการฟ ง พ ด อ านและเข ยนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารเก ยวก บส ตว Vocabulary : duck, cow, chicken, buffalo, elephant, snake, tiger, lion, rabbit, horse, zebra, bear, dolphin, giraffe, bee, fly, butterfly, sheep, tail, horn, water, zoo, forest, farm, small, big, colours, meat, plant, carrot, nectar, habitat, food, personality, sound, oink-oink, moo-moo, cheep-cheep, neigh-neigh, baa-baa, meow-meow, etc. Structure 1. A: What animal is this? B: It s a/an. 2. A: Is it big/small? B: Yes, it is. / No, it isn t. 3. A: What does it look like? B: It s big. It is grey. It has four legs. It has a long nose and big ears. 4. A: Where does it live? B: It lives in the zoo / forest, water/ on the farm. 5. A: What does it eat? B: It eats (meat). 6. A: How does it say? B: It says, (Meow-meow). 7. A: What s your favourite animal? B: My favourite animal is.. ช วโมงท 1 1.ก จกรรมการร องเพลง 1) เพลง I m a cat, meow-meow (ภาคผนวก) 2) เพลง Two little birds (ภาคผนวก) 3) เพลง The little frogs (ภาคผนวก) (เล อกเพลงใดเพลงหน งก ได ) 2. ก จกรรมการนาเสนอคาศ พท ใหม (คร นาเสนอค าศ พท ตามความเหมาะสม) ใช บ ตรภาพและบ ตรคาในการ นาเสนอคาศ พท 3. ก จกรรมการฝ กฝนคาศ พท ค อ เกม Washing Line โดยดาเน นก จกรรมด งน 3.1 คร ใช เช อกหร อปอฟางข งให เป นเส นตรงหน าห องคล ายราวตากผ า ใช ท หน บผ าหน บไว ตามจานวน คาศ พท 3.2 แบ งน กเร ยนออกเป น 2 ท ม คร วางคาศ พท ข างหน าแต ละท ม ให ท มละ 1 ช ด 3.3 ให น กเร ยนแต ละท มเข าแถวตอนล ก 3.4 เร มก จกรรมให น กเร ยนคนท 1 ของแต ละท มย นตรงจ ดท กาหนดให 3.5 คร ออกเส ยงค าศ พท คาละ 2 คร ง แล วพ ด Go 3.6 น กเร ยนต วแทนว งไปหย บบ ตรคาท คร พ ดนาไปหน บท ราว 3.7 ต วแทนคนท หย บบ ตรคาถ กต องและหน บเสร จก อนได 2 คะแนน 3.8 ดาเน นก จกรรมต อไปจนหมดคาศ พท 3.9 ท มท ได คะแนนมากท ส ดเป นฝ ายชนะ ให น กเร ยนบ นท กคาศ พท ลงในสม ด

17 17 ภำคผนวก เพลง I m a cat, Meow-meow I m a *cat, **Meow-meow. I m a cat, Meow-meow. I m a cat, Meow-meow. I m a cat, Meow-meow- Meow-meow หมายเหต เปล ยน * เป น dog ** Bow wow horse Neigh Neigh pig Oink Oink etc เพลง Two little birds Two little birds sitting on the hill. One named Jack, and the other named Jill Fly away Jack. Fly away Jill. Come back Jack. Come back Jill. เพลง The little frogs The little frogs, the little frogs We are happy crowd. We have no tails. (rep.) We shout out very loud. Kuwok wok wok Kuwok wok wok Kuwok Kuwok Kuwok Kuwok wok wok Kuwok wok wok Kuwok Kuwok Kuwok

18 18 ช วโมงท 2 1. ก จกรรมทบทวนคาศ พท ท เร ยนมาแล วและนาเสนอคาใหม ท เหล อโดยใช ข นตอนการนาเสนอคาศ พท จากฝ ก เป นกล มใหญ กล มย อย เป นค และเป นรายบ คคล 2. ก จกรรม Concept sort ดาเน นก จกรรมด งน 2.1 แบ งน กเร ยนออกเป น 4-5 กล ม ตามความเหมาะสม 2.2 คร แจกบ ตรคาศ พท เก ยวก บช อส ตว (name) ท อย อาศ ย (habitat) อาหาร (food) ร ปร างล กษณะ (personality) เส ยงร อง (sound) ให กล มละ 1 ช ด 2.3 เร มก จกรรมโดยให แต ละกล มวางบ ตรคาด งน names habitat food personality sound tiger buffalo dolphin rabbit sea forest farm zoo carrot meat plant nectar small Etc. Etc. Etc. Etc. Etc. 2.4 คร ช หร อหย บคาศ พท ช อส ตว 1 บ ตร ถาม : What animal is it? น.ร. ตอบ : It s a (tiger). ถาม : Where does it live? ตอบ : It lives in a forest. ถาม : What does it eat? ตอบ : It eats meat. ถาม : What does it look like? ตอบ : It is big. It has 4 legs and yellow fur. ถาม : How does it say? ตอบ : It says, Hok hok. 2.5 ให น กเร ยนเปล ยนก นถาม-ตอบ 2.6 คร ถาม :What s your favourite animal? ตอบ : MY favourite animal is. ใช แนวคาถามจากข างบนถามให น กเร ยนตอบ แล วเปล ยนให น กเร ยนเป นผ ถามและตอบ 2.7 ให น กเร ยนฝ กพ ดอธ บายส ตว ท ชอบ เช น big ears wings Moew-meow Oink-oink Neigh-neigh Cheep-cheep My favourite animal is a rabbit. It lives in a forest. It eats carrots. It is small. It has 2 long ears and a short tail. It has brown and white fur. It says, Squeez squeeze.

19 19 ช วโมงท 3 1. ทบทวนคาศ พท และประโยคท เร ยนมาแล ว 2. ก จกรรม Give one Get One ดาเน นก จกรรมด งน 3.1 คร แจกตาราง Grid ต อไปน ให น กเร ยนคนละ 1 แผ น 3.2 กาหนดห วข อ (Statement) ให ว า How to save animals แล วสนทนาก บน กเร ยนให นาเสนอแนวค ดในการอน ร กษ ส ตว คร เข ยนบนกระดานหร อเข ยนลงบนบ ตรคา แนวการตอบ 1. Stop cutting down trees. 2. Plant the forests. 3. Don t burn forests. 4. Do not trade wild animals. 5. Conserve the forests. 6. Do not start fire. 7. Be kind to animals. 8. Stop hunting animals in the mating season. 9. Stop eating wild animal meat. 3.3 น กเร ยนแต ละคนเข ยนแนวค ดในการอน ร กษ ส ตว ของแต ละคนลงในตารางคนละ 3 แนวค ด เช น Stop cutting down trees. Plant trees Don t burn forests.

20 3.4 ให น กเร ยนเด นไปถามเพ อนคนละ 1 แนวค ด ใช คาถาม : What do you do to save animals? เม อเพ อนตอบให บ นท กลงในตารางคนละ 1 ตาราง เช น 20 Stop cutting down trees. Conserve the forests. Stop hunting animals in the mating season. Plant trees Do not trade Wild animals. Do not start fire. Don t burn forests. Be kind to animals. Stop eating wild animal meat. 3.5 ให น กเร ยนวาดภาพส ตว 1 ชน ด แล วเข ยนประโยคเพ ออน ร กษ ส ตว ชน ดน น 1-2 ประโยค เช น Stop cutting down trees. Do not trade wild animals. ช วโมงท 4 1. ทบทวนเน อหาท เร ยนมาแล วท งหมด ท งคาศ พท ประโยคและว ธ อน ร กษ ส ตว 2. ก จกรรม Inside Outside Circle ดาเน นก จกรรมด งน 2.1 แบ งน กเร ยนออกเป น 2 ท มๆ ละเท าๆ ก น 2.2 ให เข าแถวเป นวงกลม 2 วง วงในและวงนอก 2.3 ให น กเร ยนวงในและวงนอกย นห นหน าเข าหาก น 2.4 คร ต ดคาถามต อไปน ให น กเร ยนด เพ อเป นแนวในการพ ดเก ยวก บส ตว 1. What s your favourite animal? 2. Where does it live? 3. What does it eat? 4. What does it look like? 5. How does it say? 6. How do you do to save animals?

21 2.5 เร มก จกรรม ให น กเร ยนคนท ย นวงนอกเร มพ ดเก ยวก บส ตว ท ตนเองชอบก อน น กเร ยนท ย นวงในฟ ง 2.6 เม อน กเร ยนท ย นวงนอกพ ดเสร จแล ว ให น กเร ยนท ย นอย วงในก าวไปทางซ ายม อ 1 ก าว แล วเปล ยนให คนท ย นวงในเป นผ พ ดให เพ อนวงนอกฟ ง 2.7 ปฏ บ ต ก จกรรมไปจนครบท กค คร ส ม 1-2 ค ออกมาพ ดให เพ อนฟ ง แนวกำรพ ด My favourite animal is a giraffe. It lives in the forest. It eats plants. It is very big. It has a very long neck. Stop cutting down trees and do not burn forests. 21 ช วโมงท 5 1. ทบทวนคาศ พท ประโยคและข อความท เร ยนมาแล ว 2. ก จกรรมการสร างช นงาน (Tasking) : My favourite animal 3. แบ งน กเร ยนเป นกล ม ให น กเร ยนออกแบบโปสเตอร เก ยวก บส ตว ท ชอบ (My Favourite Animal) ลงบน กระดาษชาร ทส แล วส งต วแทนนาเสนอผลงานหน าช นเร ยน เช น My favourite animal is a bird. It lives in a tree. It eats fruits and worms. It is small. It has 2 wings and 2 legs. It says, Cheep cheep. Stop cutting down trees. Do not burn forests. 4. ต วแทนกล มนาเสนอผลงาน 5. ให น กเร ยนแต ละคนออกแบบโปสเตอร ของตนเองลงในกระดาษ เอ4 นาเสนอภายในกล ม ต ดผลงานตรงม มแสดงผลงาน

22 22 Topic 4 : Daily Routines Time 5 hours ว ตถ ประสงค เพ อฝ กท กษะการฟ ง พ ด อ าน และเข ยนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารเก ยวก บก จว ตรประจาว น Vocabulary : get up, take a bath, get dressed, have breakfast, go to school, study, have lunch, play, go home, do homework, have dinner, Watch T.V., read cartoon, go to bed, o clock, subjects, lesson, begin, start, etc. Structure 1. A: What time do you (get up)? B: I get up at (6) o clock. 2. A: When do you have breakfast? B: I have breakfast at A: When do you go to school? B: I go to school at A: Do you go to school at (7)? B: Yes, I do. / No, I don t. 5. A: Do you play football every day? B: Yes, I do./ No, I don t. 6. A: What do you like to do after dinner? B: I like to watch TV. ก จกรรมกำรเร ยนร ช วโมงท 1 1. นาเสนอก จกรรมการร องเพลง When do you get up? (ภาคผนวก) 2. ก จกรรมการนาเสนอคาศ พท ใหม (คร นาเสนอค าศ พท ตามความเหมาะสม) ใช บ ตรภาพและ บ ตรคาในการนาเสนอคาศ พท 3. ก จกรรมการฝ กฝนคาศ พท ค อ เกม Washing Line โดยดาเน นก จกรรมด งน 3.1 คร ใช เช อกหร อปอฟางข งให เป นเส นตรงหน าห องคล ายราวตากผ า ใช ท หน บผ าหน บ บ ตรภาพไว บนราวตามจานวนคาศ พท 3.2 แบ งน กเร ยนออกเป น 2 ท ม คร วางบ ตรคาศ พท ไว ข างหน าแต ละท ม ให ท มละ 1 ช ด Divide in two groups. (คร ควรพ ดประโยคคาส งเป นภาษาอ งกฤษ) 3.3 ให น กเร ยนแต ละท มเข าแถวตอนล ก Stand in line. 3.4 เร มก จกรรมให น กเร ยนคนท 1 ของแต ละท มย นตรงจ ดท กาหนดให 3.5 คร ออกเส ยงค าศ พท คาละ 2 คร ง แล วพ ด Go 3.6 น กเร ยนต วแทนว งไปหย บบ ตรคาศ พท ตรงก บท คร พ ด แล วนาไปหน บค ก บบ ตรภาพท ราว

23 ต วแทนคนท หย บบ ตรคาศ พท และจ บค ก บบ ตรภาพถ กต องและหน บเสร จก อน ได 2 คะแนน 3.8 ดาเน นก จกรรมต อไปจนหมดบ ตรคา 3.9 ท มท ได คะแนนมากท ส ดเป นฝ ายชนะ ให น กเร ยนบ นท กคาศ พท ลงในสม ด ************************* ภำคผนวก เพลง When do you get up? ทานอง London bridge is falling down. When do you get up, get up? Get up, get up. When do you get up, get up? At 6 o clock. When do you have breakfast, have breakfast, have breakfast? When do you have breakfast? At 7 o clock. When do you go to school, go to school, go to school? When do you go to school? At เพลง What can you do? (ส แดงอย ไหนๆ อย น จ ะๆ) What can you do? What can you do? I can play, I can sing and I can read. What can you do? What can you do? Brush my teeth, wash my face and take a bath. I can do. I can do

24 24 บ ตรคาศ พท ช ดท 1 Daily routine get up take a bath have breakfast have lunch have dinner start begin lesson subject finish study play football go home do homework read cartoon o clock go to bed บ ตรคาศ พท ช ดท 2 brush.teeth exercise go to school get dressed play word cards sing song Run in the field take a shower take telephone wash my hairs wash my hands clean classroom cook food wash dishes water plants

25 บ ตรภาพ 25

26 26

27 27

28 28

29 ช วโมงท 2 1. ก จกรรมการร องเพลง เพลง When do you get up? (ภาคผนวก) 2. ก จกรรมทบทวนคาศ พท (คร นาเสนอคาศ พท ตามความเหมาะสม) ใช บ ตรภาพและบ ตรคาในการนาเสนอ คาศ พท 3. ก จกรรม Flying Swat ว ธ การเล น หล งจากทบทวนบ ตรคาและบ ตรภาพแล วแบ งน กเร ยนออกเป น 2 กล ม ใช คาส ง Divide in two groups. And make a circle. Then sit around. When I say the word, the swatter use a flying swat to hit or swat on flash card. ให น งล อมวง ส งต วแทนกล มละ 1 คน ถ อไม ต แมลงว น หงายบ ตรภาพและบ ตรคาไว กลางวง คร พ ดค าศ พท ให น กเร ยนท ม ไม ต แมลงว นต ท บ ตรภาพหร อบ ตรคาแล วอ านคาศ พท คนไหนต ได ก อนและอ านได ได 2 คะแนน ต ได แต อ านไม ได ได 1 คะแนน แล วเปล ยนคนเล นใหม จนครบท กคนเกมน เป นการฝ กการอ าน อ านออกเส ยง คาศ พท ท ถ กต อง 4. คร ทบทวนการอ านเวลา มาจากภาษาลาต น ช วงก อนเท ยงว น ใช am.= ante meridiem หล งเท ยงว น pm. = post meridiem 5. ฝ กการใช คาถาม T : What time do you get up? Ss : I get up at 6 o clock. T : What time do you take a bath? Ss : I take a bath at T: What time do you have breakfast? Ss: I have breakfast at T : What time do you go to school? Ss: I go to school at

30 30 ช วโมงท 3 1. ก จกรรมทบทวนคาศ พท ด วยเพลง What can you do? 2. นาแถบประโยคต ดบนกระดาน น กเร ยนฝ กอ านประโยคเก ยวก บก จกว ตรประจาว น โดยเร ยงลาด บตามเวลา แถบประโยค I get up at 6 o clock. I brush my teeth and wash my face at I take a bath at 6.10 am. I get dressed at I have breakfast at 6.50 am. I go to school at My school starts at 8 o clock. The lesson begins at I have lunch at I read science book in the library at 1 o clock (1 p.m.) I play football at 3 o clock. (3 p.m.) I go back home at 4 o clock. (4 p.m.) I do my homework at 5 o clock. I have dinner and watch TV. at 7 o clock. I go to bed at 9 o clock. 3. ก จกรรม Line up 3.1 นาแถบประโยคท เตร ยมไว โดยไม ใส ช วงเวลา จ ดไว 4 ช ด 3.2 ใช ประโยคคาส ง Divide in 4 Groups หร อ Make groups of. 3.3 ให น กเร ยนแต ละกล มแข งก นเร ยงแถบประโยคให ถ กต องและอ านทบทวน 4. แจกแถบประโยคท ต ดบนกระดานให น กเร ยนถ อแล วช วยก นจ ดแถวอ านประโยคพร อมๆก น

31 ช วโมงท 4 1. ก จกรรมทบทวนคำศ พท ด วยเพลง What can you do? 2. นาเสนอบ ตรคาและบ ตรภาพเพ มเต ม (คร เล อกจากต วอย างท ให ) 3. ฝ กอ านออกเส ยงท ถ กต อง 4. ใช คาส ง ด วยเพลง Make a circle big, big, big. big, big, big, big, big, big. Make a circle big, big, big. and sit around 5. แจกบ ตรภาพให น กเร ยนแล วพ ดบรรยายภาพท ละคนเช น I have dinner at 6 o clock. คร ถามย า When does he/ she have dinner? ให น กเร ยนช วยก นตอบ ท าจนครบ 31 ช วโมงท 5 1. ก จกรรมทบทวนคาศ พท ด วยเพลง What can you do? 2. แจกใบงานให น กเร ยน อ านทบทวนประโยคพร อมก น 3. ก จกรรม Survey 3.1 น กเร ยนเด นสอบถามเพ อนให ได ครบ 10 คาถาม ( 10 คน) 3.2 เข ยนเวลาลงในช อง 3.3 นาเสนอหน าช นเร ยนคนละ 2 ประโยค เช น A gets up at 6 o clock on Monday. A gets up at 8 o clock on Sunday.

32 32 Your name: Classmate s name: What time do you? Questions on Monday on Saturday 1. What time do you usually get up? 2. What time do you usually brush your teeth? 3. What time do you usually have breakfast? 4. What time do you usually go to school? 5. What time do you usually have lunch? 6. What time do you usually go back home? 7. What time do you usually do your homework? 8. What time do you usually take a bath? 9. What time do you usually Have dinner? 10.What time do you usually go to bed?

33 Topic 5: Sports Time 5 hours ว ตถ ประสงค เพ อฝ กท กษะการฟ ง พ ด อ านและเข ยนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารเก ยวก บเร องก ฬา Vocabulary : badminton, baseball, basketball, football, golf, table tennis, volleyball, tennis, running, jogging, school field, playground, gym, tennis court Structure : A: What s your favourite sport? B: My favourite sport is football I like football A: Where do you play.football..? B: I play football at a..school field / at the playground/ in the gym A: Who do you play with? B: I play with..my friends. ก จกรรมกำรเร ยนร ช วโมงท 1 ก จกรรม Present wording 1. คร นาเสนอคาศ พท ใหม และอธ บายความหมายของคาศ พท ด วยการใช บ ตรคาและบ ตรภาพ ประกอบด วยคาศ พท ต อไปน badminton, baseball, basketball, football, golf, table tennis, volleyball, tennis, running, jogging, futsal 2. คร ถ อร ปภาพก ฬาชน ดต างๆ คร งละ1ภาพ แล วให น กเร ยนแข งข นก นหย บบ ตรคาศ พท ไปย นค ก บคร พร อมท งออกเส ยงคาศ พท น น หากไม ถ กต องคร ช วยแก ไข 3. คร ให น กเร ยนอาสาสม ครออกไปหย บภาพแล วให เพ อนคนอ นๆออกไปหย บบ ตรคาพร อมท งออกเส ยง ทาเช นน จนครบคาศ พท และน กเร ยนได ออกไปเป นผ ถ อบ ตรภาพ บ ตรคา จนคล อง 3. ทบทวนคาศ พท โดยใช เกมบ งโก (ภาคผนวก) 33

34 ช วโมงท 2 ก จกรรม Guessing Game 1. คร ทบทวนคาศ พท ท ได เร ยนมาจากช วโมงท แล ว 2. คร ให น กเร ยนน งเป นวงกลม แล วให ต วแทนน กเร ยน 1 คน เด นไปหาคร แล วด คาศ พท 1 คาจากคร แล วเด น เข ามาอย ตรงกลางวงกลม 3. น กเร ยนแสดงท าทางตามค าศ พท ท ได ด จากคร 4. น กเร ยนช วยก นบอกว า เพ อนแสดงท าทางก ฬาชน ดใด 5. ใครตอบได ก อนเป นผ ชนะ และได คะแนน 1 คะแนน ช วโมงท 3-4 Structure (2 hours) ว ธ ดำเน นกำร 1. คร ทบทวนคาศ พท เด ม badminton, baseball, basketball, football, golf, table tennis, volleyball, tennis, running, jogging, 2. สอนคาศ พท ใหม โดยใช บ ตรคาและบ ตรภาพ school field, playground, gym, tennis court 3. คร สอนโครงสร างประโยค โดยต ดแถบประโยคไว บนกระดาน A: What s your favourite sport? B: My favourite sport is football I like football. A: Where do you play.football..? B: I play football at a..school field / at the playground/ in the gym A: Who do you play with? B: I play with..my friends. 4. คร ฝ กให น กเร ยนถาม-ตอบประโยคจากแถบประโยค เป นกล มและท ละคน 5. คร แจกบ ตรคาให น กเร ยนเพ อเล นเกม Who does the wind blow? เพ อทบทวนประโยคคาถามและ คาตอบ (ภาคผนวก) ช วโมงท 5 ก จกรรม My favourite sport and whisper game ว ธ ดำเน นกำร 1. คร ทบทวนประโยคการถาม-ตอบ จากก จกรรมท ผ านมา 2. คร ให น กเร ยนวาดร ปเก ยวก บก ฬาท ตนเองชอบ 3. น กเร ยนเข ยนบรรยายในภาพท ตนเองชอบโดยใช ประโยคท ได เร ยนจากก จกรรมก อนน (ภาคผนวก ต วอย างใบก จกรรม) 4. น กเร ยนนาเสนองานของตนเองหน าช นเร ยน 5. คร แบ งน กเร ยนออกเป น 2 กล ม เล นเกม whisper (ภาคผนวก) 34

35 35 ภาคผนวก 1. Bingo football volleyball table tennis golf baseball tennis running basketball badminton 2. Who does the wind blow? 1. น กเร ยนน งเป นวงกลม 2. คร แจกบ ตรคาให น กเร ยนท กคน 3. น กเร ยนถามค าถาม What is your favourite sport? หร อ Where do you play..? 4.คร ตอบ My favourite sport is football.. หร อ I play football in the..school field. 5. น กเร ยนคนไหนได บ ตรคาตรงก บท คร ตอบต องว งเปล ยนท ไปท อ น

36 36 3. My favourite sport My favourite sport is volleyball. I like to play with my friend. We play volleyball in the gym. 4. Whisper Game 1. แบ งน กเร ยนออกเป น 2 กล ม 2. น กเร ยนแต ละกล มเข าแถว 3. น กเร ยนท อย ห วแถวของแต ละแถว ไปหาคร แล วฟ งประโยคท คร กระซ บ 4. คร ให ส ญญาณเร ม น กเร ยนท อย ห วแถว เร มกระซ บเพ อนคนถ ดไป กระซ บไปเร อย ๆ จนกว าจะถ งคนส ดท าย 5. คนท เป นคนส ดท าย ออกมานาเสนอคาหร อประโยคท ตนเองได ย นเป นคนส ดท าย

37 37 Topic 6: Food and drinks Time 10 hours ว ตถ ประสงค เพ อฝ กท กษะกำรฟ งพ ดอ ำนและเข ยนภำษำอ งกฤษเพ อกำรส อสำรเร องอำหำรและเคร องด ม Vocabulary : Food rice, fried rice, egg, chicken, pork, beef, fish, soup, ice cream, noodles, cake, bread, jam, salad, hot dog, burger, sandwich, sausage, cookies, Structure ช วโมงท 1 : Drink water, juice, tea, coffee, milk, iced tea, Chocolate, soda, Milk shake, iced coffee, sofe drink, lemonade, : Meal breakfast, lunch, dinner 1. A: What is this/that? B: It s chicken. 2. A: What s your favorite food? B: My favorite food is noodles. 3. A: What food do you eat for breakfast/lunch/dinner? B: I eat chicken and rice for breakfast. 1.ก จกรรมการร องเพลง 1. เพลง I like banana best 2. เพลง What fruit do you like เพลง Ice cream (ทานองเพลงน งหน อง) Ice cream ice cream I like ice cream. You like ice cream. You and I like ice cream. เพลง What fruit do you like? (ทานองเด กป ม) etc I like bananas best. You like apples. We like apples and durians. You like apples and durians What fruit do you like best? What fruit do you like best? I like mango. I like mango. m-a-n-g-o mango m-a-n-g-o mango

38 38 2. ก จกรรมการนาเสนอคาศ พท ใหม (คร นาเสนอค าศ พท ตามความเหมาะสม) ใช บ ตรภาพและ บ ตรคาในการนาเสนอคาศ พท Vocabulary : Food rice, fried rice, egg, chicken, pork, beef, fish, soup, ice cream, noodles, cake, bread, jam, salad, hot dog, burger, sandwich, sausage, cookies, ช วโมงท 2 : Drink water, juice, tea, coffee, milk, iced tea, Chocolate, soda Milk shake, iced coffee, : Meal breakfast, lunch, dinner ก จกรรมฝ กฝนคำศ พท ด วยเกม Bingo game 1. ทบทวนคาศ พท ท เร ยนมาแล วและนาเสนอคาใหม ท เหล อ 2. ก จกรรมการฝ กฝนคาศ พท ค อ เกม bingo game โดยดาเน นก จกรรมด งน 2.1 แบ งน กเร ยนออกเป น 4 ท ม 2.2 คร แจกตารางบ งโกพร อมก บเหร ยญวงกลมเพ อใช วางบนคาศ พท 2.3 คร ส มหย บบ ตรคาและออกเส ยงคาศ พท 2.4 น กเร ยนตรวจสอบคาศ พท ในตารางป งโก ถ าม คาศ พท ในน นให วางเหร ยญ วงกลมลงบนคาศ พท น นกล มไหนวางเหร ยญเป นแถวแนวต ง, แนวนอน หร อ ทแยงครบท งแถว ให ตะโกนค าว า bingo 2.5 ให น กเร ยนกล มท ชนะบ งโก อ านค าศ พท ท วางเหร ยญท บแถวท บ งโก Bingo game Example Food bingo table pork noodles cake rice salad fish sandwich hot dog chicken Ice cream soup burger bread jam sausage cookies

39 39 ช วโมงท 3 ช วโมงท 4 ก จกรรมฝ กสนทนา 1. แบ งน กเร ยนออกเป น 4-5 กล ม ตามความเหมาะสม 2. คร แจกแถบประโยค ให กล มละ 1 ช ด 3. เร มก จกรรมโดยให แต ละกล มฝ กสนทนา ด งน A: What is this/that? B: It s chicken. A: What s your favorite food? B: My favorite food is noodles. A: What food do you eat for breakfast/lunch/dinner? B: I eat chicken and rice for breakfast. 4. คร แจกบ ตรภาพและแถบประโยคให น กเร ยนฝ กสนทนา A: ช ภาพปลาแล วถามเพ อนด วยประโยค What is this/that? B: It s fish. A: นาภาพอาหารหลายๆชน ดให เพ อนด พร อมถามว าWhat s your favorite food? B: หย บภาพอาหารท ตนชอบพร อมพ ดว า My favorite food is fried rice. ฯลฯ 5. น กเร ยนผล ดเปล ยนก นถามตอบจนคล อง ก จกรรมฝ กถามฝ กตอบเก ยวก บเร องอาหาร Double line activity ว ธ กำร 1. ให น กเร ยนเข าแถวตอนล กเป น 2 แถว ห นหน าเข าหาก น 2. น กเร ยนแถวท 1 เป นฝ ายถาม แถวท 2 เป นฝ ายตอบ 3. คร ให ส ญญาณ น กเร ยนเร มสนทนา 4. เม อสนทนาจบแล ว ให ก าวเท าไปหาเพ อนใหม คนท หางแถวป ดไปอย อ กแถวหน ง 5. ปฏ บ ต เช นน จนน กเร ยนเจอเพ อนคนแรกท สนทนาก น A: What s your favorite food? B: My favorite food is noodles. A: What food do you eat for breakfast/lunch/dinner? B: I eat chicken and rice for breakfast.

40 40 ช วโมงท 5 ก จกรรม Setting a menu for 3 meal ร ปแทน 1. ให น กเร ยนนาร ปภาพอาหารและเคร องด มจากน ตยสาร หากใครไม สามารถหาร ปภาพมาได ให ใช ว ธ การวาด 2. นาภาพมาต ดบนกระดาษชาร ท โดยกาหนดรายการอาหาร 3 ม อ ใน 1 ว น โดยเข ยนใต ภาพด งน 2.1 ข อม ออาหาร (Breakfast/Lunch/Dinner) 2.2 ช ออาหาร(Hamburger/Papaya Salad/Sandwich) 2.3 ช อเคร องด ม (milk/water/iced tea) 3. จ บค ก บเพ อน แล วพ ดบรรยายปากเปล าเก ยวก บอาหารท ตนร บประทานท ง 2 ม อให เพ อนฟ ง (ภาพต วอย าง) Breakfast Hamburger / milk Lunch Papaya salad / water Dinner Sandwich / iced tea

41 41 ช วโมงท 6 ก จกรรม Tasking My favorite meal. ม ว ธ การด งน 1. ให น กเร ยนจ บค ก บเพ อน เข ยนบรรยายเก ยวก บอาหารท ร บประทานในช วโมงท 5 2. ให น กเร ยนแต ละค ช วยก นตรวจสอบผลงานท เข ยนเก ยวก บอาหาร 3. ฝ กอ านข อความท เข ยนก บเพ อนโดยม คร คอยให คาแนะน า 3. เล อกต วแทนนาเสนอผลงานหน าช นเร ยน ต วอย างงานเข ยน My favorite meal for breakfast is a hamburger and milk. In the afternoon I eat papaya salad and drink water for my lunch. I have sandwiches and drink iced tea for my dinner. ช วโมงท 7 ก จกรรมฝ กสนทนาเก ยวก บการส งอาหารในร านอาหาร Ordering food 1. ก จกรรม ฝ กสนทนา แสดงบทบาทสมม ต ดาเน นก จกรรมด งน 1.1 ให น กเร ยนจ บค ฝ กสนทนา โดยให แสดงเป นพน กงานบร กร และล กค า 1.2 คร ต ดแถบประโยคบทสนทนาบนกระดาน และให น กเร ยนฝ กสนทนาตามคร เป นกล มใหญ 1-2คร ง ฝ กเป น กล มย อย 2 กล ม และฝ กเป นค 1.3 เร มก จกรรมฝ กสนทนา ตามประโยค ด งน Structure waiter: customer: Are you ready to order? Yes, I am. Please bring me sandwiches. waiter: Would you like salad? customer: No, Thank you. waiter: Anything to drink? customer waiter: Yes, Please bring me some milk. Yes, of course.

42 42 ช วโมงท 8-9 ก จกรรมฝ กพ ดข นตอนการทาอาหาร How to make Sandwich 1. แบ งน กเร ยนออกเป น 4 กล ม หร อตามความเหมาะสม 2. ให น กเร ยนวาดภาพหร อนาร ปภาพอาหารจากน ตยสารส าหร บใช ต ดฟ วเจอร บอร ด 3. เข ยนว ธ การทาอาหารและนามาตกแต งในฟ วเจอร บอร ด 4. เม อจ ดทาเมน อาหารเร ยบร อยให น กเร ยนเตร ยมอ ปกรณ ในการทาอาหาร (แซนว ช) 5. น กเร ยนลงม อปฏ บ ต ประกอบอาหารค อการทาแซนว ช (สามารถประกอบอาหารอย างอ นได ) 6.ต วแทนน กเร ยนนาเสนอว ธ การทาอาหาร 1) Take out two slices of bread and spread mayonnaise (or Miracal Whip) On one slice of bread. 2) Cook the bacon. You can stop cooking it to the crunchiness you desire. 3) Slice some tomatoes. Make them as thick as about half of the bread. 4) Wash some lettuce. This can be as much as you fell is right. 5) Add the bacon and tomato slices, and lettuce to one piece of bread. 6) Place one side of the sandwich on the other side, and enjoy.

43 43 ช วโมงท 10 ว เครำะห อำหำรว ำม สำรอำหำรอะไรบ ำง Food composition 1. ให น กเร ยนวาดภาพหร อนาร ปภาพอาหารจากน ตยสารส าหร บใช ต ดกระดาษชาร ท 2. ให น กเร ยนว เคราะห สารอาหารในรายการอาหารท น กเร ยนนามาต ดกระดาษ 3. คร เล อกต วแทนน กเร ยนมานาเสนอผลงานของน กเร ยนหน าช นและให เพ อนๆช วยก นว เคราะห เพ มเต มใน กรณ ท เพ อนน าเสนอสารอาหารไม ครบ Fried rice with pork Protein (โปรต น) Carbohydrate (คาร โบไฮเดรท) Vitamin (ว ตาม น) Mineral (เกล อแร ) Fat (ไขม น) Egg, pork Rice Tomato Cucumber, carrot,onion Oil

44 44 Topic 7 : Shopping Time 5 hours ว ตถ ประสงค เพ อฝ กท กษะการฟ งพ ด อ านและเข ยนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารเก ยวก บการ Shopping Vocabulary : shop, supermarket, minimart, market, bakery, department store, clothes shop, stationery shop, a bottle of, a bag of, a jar of, a kilo of, a piece of, fish sauce, cookies, jam, beef, pork fish, chicken, milk, coffee, tea, cake, bread, butter, burger, sandwich, jacket, cap, pants, shirt, skirt, pencil, pen, pencil case, ruler, eraser, etc. Structure 1. A: What is this?/that? B: It s a / an.. 2. A: How can I help you? / May I help you? 3 A: What are you looking for? 4. Can I help you? Yes, please give some, a.. 5. How much is it? It s 6. Here s your change. ช วโมงท 1 ก จกรรมการเร ยนร 1. ก จกรรมต อภาพโฆษณาส นค า jigsaw game, people to people 2. ก จกรรมอ านออกเส ยงคาศ พท จากประสบการณ เด ม Listen Point and say 3. ก จกรรมเร ยนร ความหมายค าศ พท Listen and say Present words 4. ก จกรรมออกเส ยงคาศ พท ด วยเกม Bang bang 5. ก จกรรม Concept sort (ม ร านต างๆ แล วนาของไปวาง) 6. ก จกรรมสร ปคาศ พท คาศ พท โดยใช เกม Cross Words ก จกรรมต อภำพโฆษณำส นค ำ jigsaw game, people to people 1.คร และน กเร ยนสนทนาเก ยวก บเร องส นค าต างๆ ท พบในช ว ตประจาว น 2. เล นเกม jigsaw โดยแบ งน กเร ยนออกเป นกล ม แข งข นก นต อ jigsaw ภาพโฆษณาส นค า ต างๆ ท คร นามาให กล มใดเสร จก อนเป นผ ชนะ ก จกรรมอ ำนออกเส ยงคำศ พท จำกประสบกำรณ เด ม Listen Point and say -.ให น กเร ยนทาก จกรรม Listen. Point and say. โดยคร ให น กเร ยนด ภาพร านค าและ สนทนาเก ยวก บช อของส นค าต างๆ ในภาพ ให น กเร ยนอ านออกเส ยงคาศ พท ของภาพแต ละภาพจากประสบการณ เด ม

45 45 ก จกรรมเร ยนร ควำมหมำยค ำศ พท Listen and say Present words - ให น กเร ยนฟ งเส ยงคาศ พท และช ภาพตามคาศ พท ท ได ย น Listen and say. Vocabulary : shop, supermarket, minimart, market, bakery, department store, clothes shop, stationery shop a bottle of, a bag of, a jar of, a kilo of, a piece of, fish sauce, cookies, jam, beef, pork, fish, chicken, milk, coffee, tea, cake, bread, butter, burger, sandwich,rice, cake, soup, potato chip, oil, sugar, instant, coffee,apple juice, soda, cookies, bread, eggs, milk, butter, jacket, cap, pants, shirt, skirt, pencil, pen, pencil case, ruler, eraser, etc. ก จกรรมออกเส ยงคำศ พท ด วยเกม Bang bang. Practice wording by Bang bang game ว ธ เล น 1. น กเร ยนเข าแถว 2 แถวห นหน าเข าหาก น 2. คร ช บ ตรคาหร อแถบประโยคให น กเร ยนด น กเร ยนแข งก นอ านคาหร อประโยคแล วพ ด Bangbangคนท พ ดถ กและย งก อนชนะ คนแพ ท ถ กย งให ออกจากการแข งข น(หร อไปรวมก บท มตรงข าม) 3. ดาเน นก จกรรมต อไปจนได ผ ชนะ ก จกรรมConcept sort (ม ร ำนต ำงๆ แล วนำของไปวำง) 1. ทบทวนคาศ พท ท เร ยนมาแล วและนาเสนอคาใหม ท เหล อ 2. แบ งน กเร ยนออกเป น 4-5 กล ม ตามความเหมาะสม 3. คร แจกบ ตรคาศ พท เก ยวก บช อร าน(name) ช อส งของ(things) อาหาร (food) 4. เร มก จกรรมโดยให แต ละกล มวางบ ตรคาด งน A bag of rice fish sauce cookies beef pork chicken coffee cake bread potato chip sandwich shirt pencil eraser pants milk EtcEtcEtcEtc ก จกรรมสร ปคาศ พท ท เร ยนมาโดยใช Cross words

46 46 ช วโมงท 2 1. ก จกรรมทบทวนคำศ พท โดยเล นเกม Bang Bang Game 2. ก จกรรมฝ กสนทนา Practice Dialog 3. ก จกรรมListen Read and Draw. ก จกรรมทบทวนคำศ พท โดยเล นเกม Bang Bang Game - ทบทวนคาศ พท ท เร ยนมาแล วและนาเสนอคาใหม ท เหล อโดยใช Bang bang game 1. น กเร ยนเข าแถว2 แถวห นหน าเข าหาก น 2. คร ช บ ตรคาหร อแถบประโยคให น กเร ยนด น กเร ยนแข งก นอ านคาหร อประโยคแล วพ ด Bangbangคนท พ ดถ กและย งก อนชนะ คนแพ ท ถ กย งให ออกจากการแข งข น(หร อไปรวมก บท มตรงข าม) 3. ดาเน นก จกรรมต อไปจนได ผ ชนะ ก จกรรม Practice Dialog -คร ต ดแถบประโยคบนกระดำน พร อมท งอธ บำยว ำเป นบทสนทนำเก ยวก บเร องอะไร - คร อ ำนบทสนทนำให น กเร ยนฟ ง 1 คร ง - ให น กเร ยนอ ำนท งช นพร อมก น 1 คร ง - แบ งน กเร ยนออกเป น 2 กล มใหญ กล มท 1 เป นAกล มท 2เป นB แล วฝ กพ ดบทสนทนำ - น กเร ยนจ บค ก นฝ กเป นA และ B ฝ กจนคล อง ประโยคสนทนำม ด งน A : Can I help you? B : Yes, please give me a / some shirt. How much is it? A : It is 230 baht. B : Thank you. Here s 500 baht. A : Here s your change 270 baht. Is there anything else. B : No. That s all. ก จกรรม Listen and Read 1. คร อ านข อความ ให น กเร ยนฟ งเก ยวก บส นค าท ครอบคร ว Magold ซ อ แล วตรวจด จาก คาตอบท อย บนกระดาน The Magold family is at the supermarket. Mr. Magold wants to buy two cans of cola, five apples, a bag of rice, four eggs and a carton of milk. Mrs. Magold wants to buy ten oranges, a bottle of fish sauce, two cans of soup and a loaf of bread.

47 2.ให น กเร ยนบอกจานวนส นค าท ครอบคร ว Magoldซ ออ กคร ง คร เข ยนเพ มเต มบนกระดาน เช น - two cans of cola - five apples etc. 3. ให น กเร ยนอ านคาตอบบนกระดาน และระบ ช อส นค า คร ข ดเส นใต ช อส นค า เช น two cans of cola, five apples etc. 4. ให น กเร ยนส งเกตการบอกปร มาณหร อจานวนของคานามซ งเป นช อส นค า (การเต ม s และไม เต ม s ของคานาม) และแยกประเภทของส นค าระหว างคานามท เต ม s และไม เต ม s แล วบอกข อสร ปจากการส งเกตว า คานามประเภทใดต องเต ม s และไม เต ม s 5. คร สร ปให ความร เก ยวก บ Countable Nouns และ Uncountable Nouns (คานามท สามารถน บจานวนได และไม สามารถน บจานวนได ถ าจะบอกจานวนต องบอกจากบรรจ ภ ณฑ เท าน น) 47 ช วโมงท 3 1. ก จกรรมบทบาทสมม ต เจ าของร านและล กค าเพ อฝ กใช ประโยคซ อขายRole play 2. ก จกรรม Find the words 3. ก จกรรม Draw and Write ก จกรรมบทบำทสมม ต เจ ำของร ำนและล กค ำเพ อฝ กใช ประโยคซ อขำยRole play 1. ให น กเร ยนแสดงบทบาทสมม ต โดยเปล ยนก นเป นเจ าของร านและล กค า (Role play) 2..ฝ กถามตอบเก ยวก บการซ อขาย 2.1 คร ถาม What can you see in a supermarket? Do they have any fruit or vegetables? และเข ยนคาถามบนกระดาน และสอนประโยค They have.... และ He / She has.... เช น They have some fruit and vegetables in the supermarket. She has a loaf of bread. 2.2 ให น กเร ยนพ ดบอกส นค าท เห นในภาพคนละอย าง โดยใช There is a.... หร อ There are ให น กเร ยนบอกจานวนส นค าในตะกร าของค ณนาย Magoldโดยคร ถาม Look at Mrs. Magold. What does she have in a basket? 2.4 จากคาตอบข อ 2.3 ให น กเร ยนวาดภาพ( Draw pictures of things that the Magold Family wants to buy )ในสม ดของน กเร ยน Answer แนวการประเม นภาพ โคลา 2 กระป อง แอปเป ล 5 ผล ข าว 1 ถ ง ไข 4 ฟอง ส ม 10 ผล น าปลา 1 ขวด ซ ป 2 กระป อง ขนมป ง 1 แถว

48 48 ก จกรรม Find the words -ทาก จกรรม Find the words. Circle and write. D C H E E S E W J S C S Y C O Y W I U U O E O B C A K E I G O T W O R O O T C A K A P P L E W E E R I Y R R B R E A D R E M I L K Q E T Y I S U K B U T T E R C F R U I T J U I C E O R A N G E A B N R Across (แนวนอน) : CHEESE, CAKE, APPLE, BREAD, MILK, BUTTER, ORANGE Down (แนวต ง) : COOKIES, JUICE SUGAR, RICE ก จกรรม Draw and Write 1. ให น กเร ยนทาก จกรรมท 2 Draw and write วาดภาพร านค า 1 ร าน ม ส นค าตามใจชอบ แล ว เข ยนประโยคอธ บายว าในร านม ส นค าอะไรบ าง 2. ส มน กเร ยนออกมาน าเสนอผลงาน ช วโมงท 4 1. ก จกรรมทบทวนคาศ พท ด วยเกม Broken Basket 2. ก จกรรมฟ งบทสนทนา Listen Read and Say 3. ก จกรรมบทบาทสมม ต Role Play 4. ก จกรรม Read and write. 5. ก จกรรม Project Work Picture Dictionary

49 49 ก จกรรมทบทวนคำศ พท ด วยเกม Broken Basket 1. ให น กเร ยนบอกคาศ พท จากบ ตรภาพอาหารท เร ยนมาแล วใน 2. เล นเกม Broken Basket 2.1 โดยคร แจกบ ตรคาศ พท เก ยวก บส นค าต างๆ รวมท งอาหารตามข อ 1 ให น กเร ยน คนละ 1 บ ตร 2.2 ให น กเร ยนน งเป นวงกลม 2.3 คร จะเป นผ เด นซ อส นค า โดยใช ร ปประโยค I go to the market. หร อ I m going shopping. I want to buy an apple. คนท ม บ ตรคาศ พท ท ถ กเอ ยถ งจะต องเด นตามคร หร อผ ซ อ เม อคร พ ด ว า But... my basket is broken. ให ท กคนว งกล บไปน งท เด ม ถ าผ ใดถ กคร หร อผ ซ อแย งท น งไป จะต องออกมา เป นผ ซ อแทน 2.4 ให น กเร ยนด ภาพเด กหญ งท กาล งซ อส นค าแล ว สนทนาเก ยวก บภาพ เช น - Look at the girl. Where is she? - What does she have? ก จกรรมฟ งบทสนทนำ Listen Read and Say 1. ให น กเร ยนฟ งบทสนทนา( Listen. Read and say) Shopkeeper : Good morning. Can I help you? Customer : Good morning. I have a loaf of bread, a can of cookies, a jar of jam and a carton of milk. How much are they? Shopkeeper : They re 150 baht. Customer : Here is 200 baht. Shopkeeper : Thank you. Here s your change. 2. แบ งน กเร ยนเป น 2 กล ม กล มหน งเป น Shopkeeper อ กกล มหน งเป น Customer และ อ านตามโดยออกเส ยงอย างถ กต อง 3. คร ถามเก ยวก บส นค าท เด กผ หญ งซ อและเง นท จ าย คร : What does she have? น กเร ยน: A loaf of bread, a can of cookies, a jar of jam and a carton of milk. คร : How much are they? น กเร ยน: 150 baht. คร : How much does she pay? เธอจ ายเง นเท าไรคะ น กเร ยน: 200 baht. คร : How much is her change? ได เง นทอนเท าไร น กเร ยน: 50 baht. คร : Fifty baht change. 4. ให น กเร ยนอ านบทของ Customer คร อ านบทของ Shopkeeper เม อถ งประโยค ส ดท าย คร พ ดว า Here is fifty baht change. และเข ยนบนกระดานและเพ มเต มว า การส งเง นทอนน น แม ค าบางคน

50 ก พ ดส นๆ ว า เง นทอน บางคนก จะพ ดว า ทอน 50 บาท ให น กเร ยนออกเส ยงประโยค Here s your change. และ Here s fifty baht change. 5. น กเร ยนจ บค ก นผล ดก นเป นผ ซ อและผ ขาย ฝ กพ ดถามและตอบเก ยวก บการซ อขายส นค า ตามบทสนทนา ก จกรรมบทบำทสมม ต Role Play - ให น กเร ยนแสดงบทบาทสมมต แบ งน กเร ยนเป น 2 กล ม กล มแรกเป นผ ขายส นค า กล มท 2 เป นผ ซ อส นค า โดยกาหนดให ผ ซ อม เง นเท าๆ ก น และไปซ อส นค าจากผ ขาย ใครซ อส นค าได มากท ส ดจะเป นผ ชนะ และ ผ ขายคนใดขายของได มากท ส ดจะเป นผ ชนะเช นก น หมายเหต : ของท ใช เล นบทบาทสมมต ให น กเร ยนเตร ยมมาล วงหน า ก จกรรม Read and write. - ให น กเร ยน อ านข อความแล วเข ยน คาศ พท Read and write. - Mary wants to buy a cone of ice cream, a bag of pop corn and a can of soft drink. - Jane wants to buy a carton of apple juice a piece of cake and a bag of popcorn. - Jack wants to buy a piece of cake, a cone of ice cream and a can of soft drink. 1. Jack has to pay 45 baht. 2. Two people. 3. Five pieces. ก จกรรมProject Work Picture Dictionary -ให น กเร ยนทา Project Work ด งน 1) แบ งกล มน กเร ยนสารวจรายช อส นค าในร านค าแถวบ านของน กเร ยน หร อจากแผ นพ บโฆษณาส นค า 2) น กเร ยนรวบรวมทา Picture Dictionary หร อสม ดคาศ พท ประกอบ ภาพ เพ อน ามาแสดงในห องเร ยนในโอกาสต อไป ช วโมงท 5 1. ก จกรรมทบทวนเข ยนคาศ พท โดยใช เกม Good Memory 2. ก จกรรมพ ดเก ยวก บร ปภาพ อ านออกเส ยงคาศ พท ด วยก จกรรม Say the words. Then ask and answer. 3. ก จกรรมSurvey and write. 50

51 51 ก จกรรมทบทวนเข ยนคำศ พท โดยใช เกม Good Memory ผ ชนะ - ทบทวนเข ยนคาศ พท โดยใช เกมเกม Good Memory ด งน 1) โดยแบ งน กเร ยนออกเป น 5 กล ม 2) คร ให น กเร ยนด ภาพส นค าต างๆ ท เคยเร ยนมา 3 นาท 3) น กเร ยนช วยก นเข ยนคาศ พท ลงในกระดาษส งคร กล มใดเข ยนได ถ กต องมากท ส ดเป น ก จกรรมพ ดเก ยวก บร ปภำพ ก จกรรม Say the words. Then ask and answer. 1) ให น กเร ยนด ภาพ และสนทนาเก ยวก บส งของท ปรากฏในภาพ 2) ให น กเร ยนลองอ านคาศ พท พร อมก น 3) คร ช วยเหล อในการออกเส ยงอย างถ กต อง หล งจากน นให อ านออกเส ยงคาศ พท ตามคร อ ก คร งหน ง 4) ให น กเร ยนแยกประเภทคานามน บได และน บไม ได จากค าศ พท ท ปรากฏ 5) แนะนาให น กเร ยนใช ประโยคในการถามราคา และการบอกราคาโดยคร เข ยนประโยค How much is..? และ It s.. baht. บนกระดาน ให น กเร ยนพ ดตามโดยใช อ ปกรณ การเร ยนของน กเร ยน เช น คร : How much is a pen? น กเร ยนพ ดตาม คร : It s three baht. น กเร ยนพ ดตาม 6) ให น กเร ยนอ านบทสนทนาการซ อขายระหว าง Sudaและเจ าของร านตามความเข าใจ 7) อ านบทสนทนาตามคร อ กคร ง เน นการออกเส ยงอย างถ กต อง ก จกรรม Survey and write 1) คร ถามราคาส นค าในภาพโดยใช ประโยค How much is...? ให น กเร ยนหาคาตอบจากภาพ 2) น กเร ยนจ บค สนทนาเช นเด ยวก บบทสนทนาท ให ไว โดยใช ภาพส งของด านบนเป นแนวทางในการ สนทนา 3) ทาก จกรรมSurvey and write. ให น กเร ยนเล อกส นค า 5 ชน ดท เคยซ อ และเข ยนราคาท ป ายของ ส นค าตามร ปท ปรากฏ เข ยนคาศ พท ลงในตารางทางซ ายม อ 4) จ บค ผล ดก นถามราคาตามคาศ พท ท เข ยนไว เพ อตอบราคาเท าไรเข ยนลงในตารางทางขวาม อ แล ว ด ราคาเปร ยบเท ยบก บท น กเร ยนเข ยนไว ท ป าย ถ าคาศ พท ท เล อกไว ไม ตรงก น คนตอบตอบว า Sorry. คนถามหาค คน ใหม เพ อถามต อไป 5) สร ปการถามและตอบเก ยวก บการซ อขาย โดยใช ประโยค How much is...? It s... baht. และบ นท กลงสม ด

52 52 Topic 8 : Health Time 5 hours ว ตถ ประสงค เพ อฝ กท กษะกำรฟ งพ ดอ ำนและเข ยนภำษำอ งกฤษเพ อกำรส อสำรเก ยวก บเร องส ขภำพ Vocabulary; diarrhea, toothache, headache. Cold sick ill stomachache, fever, sore throat, cough ear ache, tired Structure 1. A: What s the matter? B: I have a ( headache). / I am sick 2. A: How are you? B: Not so well./ Not quite well. I have ( diarrhea). 3. A: What s wrong with you? B: I have a toothache. A: You should ( see the dentist ) Giving suggestions : You should drink warm water and rest. : You should see the doctor. :You should take some medicine. : You should have enough sleep. : You shouldn t eat candies./ ice cream. ก จกรรมกำรเร ยนร ช วโมงท 1 1. ก จกรรมสนทนาเก ยวก บส ขภาพ 2. ก จกรรมฝ กใช ประโยคถามเก ยวก บส ขภาพด วยเพลง What s wrong? 3. ก จกรรมแนะนาคาศ พท ใหม ก จกรรมสนทนำเก ยวก บส ขภำพ -ก จกรมนาเข าส บทเร ยนโดยคร สนทนาก บน กเร ยนถ งเร องเก ยวก บส ขภาพ เช น A : How are you? B : I m fine thank you and you. A; I m fine.(i m happy., I m well., I m not so well )

53 53 ก จกรรมฝ กใช ประโยคถำมเก ยวก บส ขภำพด วยเพลง What s wrong with you? ก จกรรมแนะนาคาศ พท ใหม 1. คร ต ดเน อเพลงบนกระดาน 2. คร สอนอ านเน อเพลงและร องเพลงให น กเร ยนฟ ง 2-3 เท ยว 3. ให น กเร ยนร องตามท ละวรรค เม อร องได แล วจ งร องพร อมก น เน อเพลง What s wrong? (ทานองเพลงลอยลมบน) Hello, My dear friends. See you again I m so happy. But when I see baby you not so well. You look so pale, so please tell what s wrong with you? 1. คร แนะนาค าศ พท ใหม diarrhea, toothache, headache. cold, sick, ill, stomachache, fever, sore throat, cough, ear ache, tired 2. ให น กเร ยนด ร ปภาพท ละร ปพร อมบ ตรคา 3. คร อ านให ฟ ง 2-3 คร ง 4. น กเร ยนอ านตาม 5. น กเร ยนจ บค บ ตรคาให ตรงก บร ปภาพ และฝ กอ านให ถ กต อง ช วโมงท 2 1. ก จกรรม ทบทวนค าศ พท โดยใช ร ปภาพ 2. ก จกรรมฝ กถามตอบเก ยวก บอาการเจ บป วย 3. ก จกรรม Giving suggestions ก จกรรม ทบทวนคำศ พท โดยใช ร ปภำพ 1.คร ทบทวน คาศ พท diarrhea, toothache, headache. Cold sick ill stomachache, fever, sore throat, cough, ear ache, tired โดยให น กเร ยนด ร ปภาพท ละร ปแล วซ กถามด วยประโยค คร : What s the matter with him?/ What s wrong with you? น กเร ยน : He / She has a ( headache ). / He is sick. 2. ขออาสาสม ครน กเร ยน ออกมาแสดงท าทางอาการเจ บปวด เช น แสดงท าปวดห ว แสดงท าปวดฟ น คร ให น กเร ยนด เพ อนท แสดงท าทาง และซ กถามด วยประโยค คร :What s wrong with him? What s the matter with him? น กเร ยน : He has a toothache./ She has a headache.

54 54 3.คร แนะนาประโยคท จะใช ตอบคาถามเพ อให คาแนะนาเพ อนเม อเพ อนตอบว า I have a cold. / I have a headache/ I have a toothache. ก จกรรม Giving suggestion 1. คร ต ดแถบประโยคคาแนะนาบนกระดาน ประโยค suggestions : You should drink warm water and rest. : You should see the doctor. :You should take some medicine. : You should have enough sleep. : You shouldn t eat candies./ ice cream. 2. บอกความหมายและฝ กประโยค 3. น กเร ยนจ บค ฝ กสนทนาจนคล อง A: What s the matter with you? B: I have a toothache. A: You should go to see the dentist. ช วโมงท 3 1. ก จกรรมทบทวนคาศ พท 2. ก จกรรมเร ยนร คาศ พท ด วยเกม clothes hanging (เกมตากผ า) ก จกรรมทบทวนคาศ พท 1. ทบทวนคาศ พท โดยช บ ตรคาศ พท ต อไปน แล วให น กเร ยนอ านออกเส ยง diarrhea, toothache, headache. cold, sick, ill, stomachache, fever, sore throat, cough, ear ache, tired 2. น กเร ยนบอกความหมายของคาศ พท ก จกรรมเร ยนร ค าศ พท ด วยเกม clothes hanging (เกมตากผ า) ข นตอนดาเน นการ 1. คร เตร ยมบ ตรคาเก ยวก บอาการเจ บป วย (Vocabulary) จานวน 2 ช ดใช เช อกแขวนทาเป นราวตากผ า ใช ต ว หน บผ า หน บไว ก บราวตากผ าเพ อใช หน บบ ตรคาท นามาแขวน 2.แบ งน กเร ยนออกเป น 2 กล ม กล มละเท าๆก น คละเด กเก งและอ อนให เข าแถวตอนล ก 3.คร นาบ ตรคามาวางไว ข างหน าแต ละแถว (กระจายบ ตรค า) 4.คร อ านบ ตรค าท ละคา ให ต วแทนน กเร ยนแต ละแถวออกมาหย บบ ตรค าท คร อ านออกเส ยงแล วนาไปแขวน โดยให เล นท ละค ฟ งส ญญาณจากคร เช นคร พ ด go น กเร ยนถ งหย บบ ตรคาไปแขวน 5. น กเร ยนแถวไหนหย บบ ตรคาแขวนก อนและถ กต องจะได 2 คะแนน 6. เล นจนหมดบ ตรคา แถวไหนได คะแนนมากก เป นฝ ายชนะ * ก จกรรมน คร ผ สอนควรให น กเร ยนได เล นท กคน

55 55 ช วโมงท 4 1. ก จกรรมทบทวนประโยคค าถามและคาตอบ ร องเพลง What s wrong with you? 2. ก จกรรมทบทวนคาศ พท ด วยบ ตรภาพและแถบประโยค ก จกรรมทบทวนประโยคคาถามและคาตอบ ร องเพลง What s wrong with you? 1. คร ต ดแผนภ ม เพลง 2. น กเร ยนฝ กอ านเน อเพลง 3. คร และน กเร ยนร องเพลงร วมก น 4. สนทนาเก ยวก บเน อร องว าม ประโยคใดบ าง ใช เม อไร และตอบอย างไร ก จกรรมทบทวนคำศ พท ด วยบ ตรภำพและแถบประโยค 1. คร นาบ ตรภาพเก ยวก บอาการเจ บป วยต ดผน งท ง 4 ม ม 2. คร วางแถบประโยคคาแนะนาแล วให น กเร ยนเล อกประโยค suggestions ด งน : You should drink warm water and rest. : You should see the doctor. :You should take some medicine. : You should have enough sleep. : You shouldn t eat candies./ ice cream. 3. นาแถบประโยคไปต ดใต ภาพให ถ กต อง 4. คร และน กเร ยนร วมก นสร ปเก ยวก บความหมายของค าศ พท ประโยคคาถามคาตอบ และคาแนะนา เก ยวก บส ขภาพ การเจ บป วย ช วโมงท 5 ก จกรรมทำช นงำน Small book 1. ทบทวนคาศ พท ประโยค คาแนะน าเก ยวก บส ขภาพท เร ยนมาท ง 4 ช วโมง 2..ให น กเร ยนทา Small book โดยให น กเร ยนต ดภาพหร อวาดภาพเก ยวก บอาการเจ บป วย ในกระดาษ A4 ตกแต งภาพให สวยงาม 3. เข ยนอาการเจ บป วยใต ภาพ และเข ยนประโยคการให คาแนะนา 4. นาเสนอผลงานในกล มและหน าห อง 5. คร และน กเร ยนช วยก นสร ปบทเร ยน

56 Topic 9: Weather Time 5 hours ว ตถ ประสงค เพ อฝ กท กษะการฟ งพ ดอ านและเข ยนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารเร องสภาพอากาศ Vocabulary (คำศ พท ) sunny, rainy, windy, hot, cold, humid, overcast, snowy, cloudy, warm, season, hot season, cold season, rainy season, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, America, China, England, Australia, Canada Structure (โครงสร ำงประโยค) 1. A : How s the weather? / What s the weather like? B : It s (rainy). 2. It is rainy today. 3. It s (windy) outside. 4. In (Laos), It is sunny. 5. In Thailand, It is not hot today 6. A : How many seasons are there in a year? B : There are three seasons. A : What are they? B : cold season, hot season and rainy season. 7. A : What seasons do you like? B : I like cold season. A : Why? B : Because.. ก จกรรมกำรเร ยนร ช วโมงท 1 1. ก จกรรม Asian greeting 2. ก จกรรม Present wording ด วยเกม Bang bang game ก จกรรม Asian greeting 1. ให น กเร ยนร องเพลงท กทายแบบต างๆใน10 ประเทศอาเซ ยน Songs Sa-la-mas-da-dang, Sa-la-mas-da-dang Today we come to see. You and me let say, Sa-la-mas-da-dang, let say Sa-la-mas-da-dang. (เปล ยนคาท กทายท ข ดเส นใต ตามแบบ 10 ประเทศอาเซ ยน) 2. ให น กเร ยนแสดงท าทางท กทายประกอบเพลงด วยการท กทายแบบต างๆใน10 ประเทศอาเซ ยน 56

57 57 ก จกรรม Present wording ด วยเกม Bang bang game 1. นาเสนอคาศ พท ใหม เก ยวก บสภาพอากาศและฤด กาลด วยบ ตรภาพ และบ ตรคา ด งน sunny, rainy, windy, hot, cold, humid, overcast, snowy, cloudy, warm, season, hot season, cold season, rainy season, 2. เล นเกม Bang bang game ด งน 2.1 น กเร ยนเข าแถว 2 ห นหน าเข าหาก น 2.2 คร ช บ ตรคาหร อแถบประโยคให น กเร ยนด น กเร ยนแข งก นอ านคาหร อประโยคแล วพ ด Bang bang คนท พ ดถ กและย งก อนชนะ คนแพ ท ถ กย งให ออกจากการแข งข น 2.3 ดาเน นก จกรรมต อไปจนได ผ ท ชนะ Target language : It is rainy today. : It is (windy) outside. : How is the weather? : It is sunny. ช วโมงท 2 1. ทบทวนคาศ พท จากช วโมงท ผ านมา 2. คร ต งคาถาม โดยใช บ ตรภาพและบ ตรคาประกอบในการต งคาถาม ด งน A : How s the weather? / What s the weather like? B : It s (rainy). 3. นาเสนอคาศ พท ใหม เก ยวก บ 10 ประเทศอาเซ ยนด วยบ ตรภาพ และบ ตรค า ด งน Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam, 4. เล นเกม Tornado game( เกมสร างบ าน) ด งน 4.1 แบ งน กเร ยนออกเป นกล มๆละ 6 คน 4.2 แนะนาคาศ พท เก ยวก บสภาพอากาศและช อธงชาต ต างๆ 4.3 คร ให แต กล มด ภาพธงชาต และภาพสภาพอากาศ ให แต ละกล มแข งข นแต งประโยค เช น ร ปธงชาต India และร ปฤด ฝน In India, It is rainy. ร ปธงชาต Thailand และร ปฤด ร อนม กากบาทท บ In Thailand, It is not hot. ช วโมงท 3 1. ทบทวนคาศ พท สภาพอากาศและฤด กาลจากช วโมงท ผ านมา 2. นาเสนอคาศ พท ใหม เก ยวก บ ประเทศอ นๆด วยบ ตรภาพ และบ ตรคา ด งน America, China, England, Australia, Canada 3. เล นเกม Tornado game( เกมสร างบ าน) ด งน 3.1 แบ งน กเร ยนออกเป นกล มๆละ 6 คน 3.2 ทบทวนคาศ พท เก ยวก บสภาพอากาศและช อประเทศต างๆ 3.3 คร ให แต กล มด ภาพแผนท ประเทศและภาพสภาพอากาศ ให แต ละกล มแข งข นแต งประโยค เช น ร ป ประเทศ China และร ปฤด หนาว In China, It is cold. ร ปประเทศ Canada และร ปฤด ร อนม กากบาทท บ In Canada, It is not hot.

58 58 ช วโมงท 4 1. ทบทวนคาศ พท สภาพอากาศและฤด กาลจากช วโมงท ผ านมา ด งน sunny, rainy, windy, hot, cold, humid, overcast, snowy, cloudy, warm, season, hot season, cold season, rainy season 2. คร ต งคาถาม โดยใช บ ตรภาพและบ ตรคาประกอบในการต งคาถาม ด งน A : How many seasons are there in a year? B : There are three seasons. A : What are they? B : cold season, hot season and rainy season. 3. ให น กเร ยนฝ กพ ดถามตอบตามคร เป นกล มและรายบ คคล 4. ให น กเร ยนจ บค ฝ กถามและตอบ 5. ให น กเร ยนเข ยนประโยคและวาดภาพประกอบประโยค เช น In Thailand, It is windy. In Thailand, It is rainy. In Thailand, It is hot. ช วโมงท 5 1. ทบทวนคาศ พท สภาพอากาศและฤด กาลจากช วโมงท ผ านมา ด งน sunny, rainy, windy, hot, cold, humid, overcast, snowy, cloudy, warm, season, hot season, cold season, rainy season 2. คร ต งคาถาม โดยใช บ ตรภาพและบ ตรคาประกอบในการต งคาถาม ด งน A : What seasons do you like? B : I like cold season. A : Why? B : Because the weather is cold. 3. ให น กเร ยนฝ กพ ดถามตอบตามคร เป นกล มและรายบ คคล 4. ให น กเร ยนจ บค ฝ กถามและตอบ 5. ดาเน นก จกรรม survey ด งน 5.1 คร แจกใบงาน (ด ในภาคผนวก) 5.2 ให น กเร ยนแต ละคนสารวจข อม ลความชอบฤด กาลจากเพ อนๆ โดยใช คาถาม A : What seasons do you like? B : I like cold season. A : Why? B : Because the weather is cold.

59 59 ภำคผนวก Survey Weathers A : What seasons do you like? B : I like cold season. A : Why? B : Because the weather is cold. No. Name Season Reasons Why?

60 60 Topic 10: Jobs Time 5 hours ว ตถ ประสงค เพ อฝ กท กษะการฟ งพ ดอ านและเข ยนภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารเก ยวก บอาช พ Vocabulary: teacher, student, farmer, doctor, dentist, nurse, soldier, policeman, postman/mailman, vet, chef/cook, fisherman, seller, shopkeeper, driver, waiter, school, field/farm, hospital, clinic, army, police station, post office, animal clinic, restaurant, river/sea/ocean, shop, market, supermarket Structure: 1. A: What does he/she do? B: He/She is a. 2. A: Where does he/she work? B: He/She works at/in a 3. A: What do you want to be in the future? B: I want to be a ก จกรรมกำรเร ยนร ช วโมงท 1 1. ก จกรรมสร ำงแรงจ งใจด วยเพลง The farmer in the field 2. ก จกรรมเสนอคำศ พท ใหม โดยใช บ ตรภาพและบ ตรค า เล นเกม washing line ก จกรรมสร ำงแรงจ งใจด วยเพลง The farmer in the field 1. คร นาโดยใช เพลง The farmer in the field ประกอบท าทาง ด งน The farmer in the field The farmer in the field Hi Oh Dairy Oh The farmer in the field ให น กเร ยนต วแทน 1 คน เป นชาวนาแล วเด นเป นวงกลม The farmer takes a wife The farmer takes a wife Hi Oh Dairy Oh The farmer takes a wife ให น กเร ยนคนอ กคนเป นภรรยาชาวนาเด นจ บม อชาวนาแล วเด นเป นวงกลม

61 61 The wife takes a child The wife takes a child Hi Oh Dairy Oh The wife takes a child ให น กเร ยนคนอ กคนเป นล กชาวนาเด นจ บม อต อแถวแล วเด นเป นวงกลม The child takes a nurse The child takes a nurse Hi Oh Dairy Oh The child takes a nurse ให น กเร ยนคนอ กคนเป นพ เล ยงเด นจ บม อต อแถวแล วเด นเป นวงกลม The nurse takes a dog The nurse takes a dog Hi Oh Dairy Oh The nurse takes a dog ให น กเร ยนคนอ กคนเป นส น ขเด นจ บม อต อแถวแล วเด นเป นวงกลม The dog takes a cat The dog takes a cat Hi Oh Dairy Oh The dog takes a cat ให น กเร ยนคนอ กคนเป นแมวเด นจ บม อต อแถวแล วเด นเป นวงกลม The cat takes a rat The cat takes a rat Hi Oh Dairy Oh The cat takes a rat ให น กเร ยนคนอ กคนเป นหน เด นจ บม อต อแถวแล วเด นเป นวงกลม The rat takes a cheese The rat takes a cheese Hi Oh Dairy Oh The rat takes a cheese ให น กเร ยนคนอ กคนเป นช สเด นจ บม อต อแถวแล วเด นเป นวงกลม

62 62 The cheese stand alone The cheese stand alone Hi Oh Dairy Oh The cheese stand alone ให น กเร ยนท เป นช สมาอย ตรงกลางวงกลมให เพ อนเด นรอบ ก จกรรมเสนอคาศ พท ใหม โดยใช บ ตรภาพและบ ตรคา และเกม 1. คร นาเสนอคาศ พท ประกอบบ ตรภาพและบ ตรคา (ด ในภาคผนวก) ด งน teacher, student, farmer, doctor, dentist, nurse, soldier, policeman, postman/mailman, vet, chef/cook, fisherman, seller, shopkeeper, driver, waiter (คร ใช คาถาม What does he / she do? ในการต งค าถาม) teacher student farmer doctor dentist nurse soldier policeman postman vet chef fisherman seller shopkeeper driver waiter 2. ให น กเร ยนก จกรรมกำรเร ยนร คำศ พท เล นเกม washing line 2.1 คร ใช เช อกหร อปอฟางข งให เป นเส นตรงหน าห องคล ายราวตากผ า ใช ท หน บผ าหน บไว ตามจานวน คาศ พท 2.2 แบ งน กเร ยนออกเป น 2 ท ม คร วางคาศ พท ข างหน าแต ละท ม ให ท มละ 1 ช ด 2.3 ให น กเร ยนแต ละท มเข าแถวตอนล ก 2.4 เร มก จกรรมให น กเร ยนคนท 1 ของแต ละท มย นตรงจ ดท กาหนดให 2.5 คร ออกเส ยงค าศ พท คาละ 2 คร ง แล วพ ด Go 2.6 น กเร ยนต วแทนว งไปหย บบ ตรคาท คร พ ดนาไปหน บท ราว 2.7 ต วแทนคนท หย บบ ตรคาถ กต องและหน บเสร จก อนได 2 คะแนน 2.8 ดาเน นก จกรรมต อไปจนหมดคาศ พท

63 63 ช วโมงท 2 ก จกรรมทบทวนคำศ พท โดยใช เกมGuessing Game 1. ทบทวนคาศ พท จากช วโมงท ผ านมา 2. เล น Guessing Game ด งน 2.1 ให น กเร ยนเข าแถวเป นวงกลม คร อาจใช เพลง Make a circle ทานองเพลง London Bridge ด งน Make a circle big big big big big big จ บม อเป นวงกลมแล วขยายวงออกตามเพลง Make a circle big big big And say hello - โบกม อขวา Make a circle small small small small small small จ บม อเป นวงกลมแล วเด นเข าเป นวงเล ก Make a circle small small small And say hello - โบกม อขวา 2.2 คร ขอต วแทนออกมาทาท าทางให เพ อนทายคาศ พท เก ยวก บอาช พ 2.3 คร จ บบ ตรภาพให ต วแทนด แต ไม ให น กเร ยนคนอ นเห นจากน นให ต วแทนทา ท าทางให เพ อนทาย 3. ให น กเร ยนแบ งกล ม กล มละ 10 คน แล วดาเน นก จกรรมด งน 3.1 คร แจกบ ตรค าให น กเร ยนแต ละกล ม จากน นน กเร ยนแต ละกล มช วยก นค ด ท าทางเพ อแสดงให เพ อนกล มอ นทาย 3.2 ให ต วแทนแต ละกล มออกมาแสดงท าทางให กล มอ นทาย หากกล มไหนทายถ กได คะแนน และคนใบ คาจะได อ กหน งคะแนน 3.3 รวมคะแนนตอนท ายของก จกรรมเพ อหาผ ชนะ

64 64 ช วโมงท 3 1. ก จกรรมเสนอคาศ พท ใหม 2. ก จกรรมฝ กสนทนาโดยใช Information Gap ก จกรรมเสนอคำศ พท ใหม 1. คร นาเสนอคาศ พท ประกอบบ ตรภาพและบ ตรคา ด งน school, field/farm, hospital, clinic, army, police station, post office, animal clinic, restaurant, river/sea/ocean, shop, market, supermarket 2. คร ต งคาถาม โดยใช บ ตรภาพและบ ตรคาประกอบในการต งคาถาม ด งน Teacher: What does he/she do? Student: He/She is a. Teacher: Where does he/she work? Student: He/She works at/in a ก จกรรมฝ กสนทนำโดยใช Information Gap school farm field hospital clinic army police station post office animal clinic restaurant river sea ocean shop market supermarket 3. ดาเน นก จกรรม Information Gap ด งน (ด ในภาคผนวก) 3.1 คร อธ บายก จกรรม ให น กเร ยนจ บค โดยให น กเร ยนคนหน งได ใบงาน A แล วอ กคนได ใบงาน B โดยน กเร ยนท งสองต องไม เห นคาตอบของอ กคนหน ง 3.2 ให B ถามขอข อม ลท ตนไม ม จาก A จนเต มข อม ลในใบงานของตนได ครบ โดยใช ถามท คร ได นาเสนอไปแล ว และคาใบ จากใบงานของตน เช น (ช องท 1) B: Who is number one? A: Number one. He drives a bus. He takes passengers to other cities or places. What does he do? B: He is a bus driver. 3.3 เปล ยนให A ถามขอข อม ลท ตนไม ม จาก B จนเต มข อม ลในใบงานของตนได ครบเช นก น

65 65 ช วโมงท 4 1. ก จกรรมทบทวนคำศ พท เก ยวก บอำช พ 2. ก จกรรม ก จกรรม Survey ก จกรรมทบทวนคำศ พท เก ยวก บอำช พ ก จกรรม Survey 1. ทบทวนคาศ พท เก ยวก บอาช พท ได เร ยนมา 2. คร ต งคาถามถามน กเร ยน ด งน A: What do you want to be in the future? B: I want to be a A: Why? B: Because.. (หากน กเร ยนตอบไม ได คร อาจยกต วอย างคาตอบโดยใช ภาพประกอบ) เช น Teacher: What do you want to be in the future? Student: I want to be a teacher. Teacher: Why? Student: Because I like helping people. 3. ให น กเร ยนจ บค ฝ กถามและตอบคาถามตามโครงสร างท ใช ข างต น 4. ดาเน นก จกรรม survey ด งน 4.1 คร แจกใบงาน (ด ในภาคผนวก) 4.2 ให น กเร ยนแต ละคนสารวจข อม ลอาช พในอนาคตจากเพ อนๆ โดยใช คาถาม What s your name? What do you want to be in the future? และ Why? No. Name Jobs Reasons Why?

66 66 ช วโมงท 5 ก จกรรม Job survey chart 1. แบ งน กเร ยนออกเป นกล มกล มละ คน 2. ดาเน นก จกรรม job survey chart ด งน 2.1 ให น กเร ยนแต ละกล มนาข อม ลท ได จากการสารวจในช วโมงท ผ านมารวบรวมแล ว จ ดทาแผนภ ม แท งของแต ละกล ม เช น nurse teacher driver fireman 2.2 นาเสนอผลงานของแต ละกล ม 2.3 คร ต งคาถามถามข อม ลของแต ละกล ม เช น Teacher: How many people want to be a nurse? Student: Eight people. Teacher: What is the most favorite job in your group? Student: Teacher. 2.4 ร วมก นต ดผลงานจ ดแสดงรอบๆห อง

67 67 ภำคผนวก Student A Information gap What work does he/she do? / Who is he/she? He drives a bus. He takes passengers to other cities or places... He makes and repairs chairs, tables and furniture. He can build a house.. He works in the kitchen. He cooks food for customers.. He helps sick people who are ill. He works in a hospital.. He works in a police station. He wears a uniform. He catches thieves.

68 68 Student B Information gap What work does he/she do? Who is he/she? A He collects and delivers letters. He visits the people s houses He works in a post office. A She teaches in a school. She teachs students. She holds chalk in her hands. He works in a restaurant. He walks from kitchen to the table. He takes orders from customers. A A.. She takes care of sick people. She helps a doctor in a hospital. She wears a white dress and a cap...

คานา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2557

คานา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2557 คานา เอกสารแบบฝ กพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษด วยแบบทดสอบ ส าหร บน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 6 และม ธยมศ กษาป ท 3 ฉบ บน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 2 ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ นฐานจ

More information

แนวทางการจ ดก จกรรมค ายอาเซ ยน

แนวทางการจ ดก จกรรมค ายอาเซ ยน แนวทางการจ ดก จกรรมค ายอาเซ ยน สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. 2554 คาน า ประเทศไทยก าล งก าวเข าส ประชาคมอาเซ ยนในป พ.ศ. 2558 ส าน กงานคณะกรรมการ การศ กษาข นพ

More information

ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 1 (เวลา 5 ช วโมง)

ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 1 (เวลา 5 ช วโมง) ส ปดาห ท 1 : การเตร ยมความพร อม แผนการสอนว นท 1 (เวลา 5 ช วโมง) 1 มาตรฐานการเร ยนร /ต วช ว ด ท1.1ป.2/1, ท2.1ป.2/1, ท2.1ป.2/2, ค1.1 ป.2/1, ค1.1ป.2/2, ค1.2ป.2/1, ค6.1 ป.2/4, ค 6.1 ป.2/5, ค6.1 ป.2/6, ต 1.2

More information

แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น

แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น ๑ แนวทางการจ ดก จกรรม ค ายเยาวชน คนด ของแผ นด น ระด บม ธยมศ กษา สาน กพ ฒนานว ตกรรมการจ ดการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ๒ คานา ย ทธศาสตร ชาต ว าด วยการป องก นปราบปรามการท จร ต ของส าน กงานคณะกรรมการป

More information

หน วยการเร ยนร แบบบ รณาการ เร อง การประก นภ ย

หน วยการเร ยนร แบบบ รณาการ เร อง การประก นภ ย 1 หน วยการเร ยนร แบบบ รณาการ เร อง การประก นภ ย โรงเร ยนสวนก หลาบว ทยาล ย ร งส ต จ งจ ดให ม การจ ดการเร ยนการสอนแบบบ รณาการเร องการ ประก นภ ย ข น ต งแต ป การศ กษา 2553-2555 ส าหร บในป การศ กษา 2556 ได

More information

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ

คาน า นางสาวธนภร ป ญจาระ คร ร บเง นเด อนอ นด บ คศ.1 โรงเร ยนผ องพลอยอน สรณ คาน า การศ กษาในระด บประถมศ กษาเป นการศ กษาข นพ นฐาน ท ม งพ ฒนาผ เร ยนให สามารถพ ฒนา ค ณภาพช ว ต พร อมท จะไปทาประโยชน และพ ฒนาส งคมตามบทบาทและหน าท ของตน แต การอ านม ใช ท กษะท เก ดข นเองตามธรรมชาต ต องเร

More information

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร

แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร แบบทดสอบก อนเร ยนการพ ฒนา กล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร โดยใช ก จกรรมโครงงานว ทยาศาสตร คาช แจง 1. แบบทดสอบก อนเร ยนเป นแบบปรน ยชน ดเล อกตอบ จ ำนวน 4 ต วเล อก (ก ข ค และ ง) จำนวน 20 ข อ เวลำ 25 นำท คะแนน

More information

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖

แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ แนวทางการจ ดกระบวนการจ ดการเร ยนร ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ด านอ านออก เข ยนได ระด บช นประถมศ กษาป ท ๑-๖ กล มพ ฒนากระบวนการเร ยนร สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

ค ม อการจ ดการเร ยนร สหกรณ ในสถานศ กษา

ค ม อการจ ดการเร ยนร สหกรณ ในสถานศ กษา ค ม อการจ ดการเร ยนร สหกรณ ในสถานศ กษา 1 2 ค ม อการจ ดการเร ยนร สหกรณ ในสถานศ กษา คำ นำ ส บเน องจากการประช มตามบ นท กข อตกลงความร วมม อและเช อมโยงธ รกรรมระหว างช มน มสหกรณ คร ง ท 26 ว นพฤห สบด ท 29 เมษายน

More information

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา

U T Q - 55107 คณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา คานา คานา เอกสารหล กส ตรอบรมแบบ e-training หล กส ตรคณ ตศาสตร ระด บประถมศ กษา เป น หล กส ตรฝ กอบรมภายใต โครงการพ ฒนาหล กส ตรและด าเน นการฝ กอบรมคร ข าราชการพลเร อนและ บ คลากรทางการศ กษาด วยหล กส ตรฝ กอบรมแบบ

More information

English Conversation การสนทนาภาษาอ งกฤษ

English Conversation การสนทนาภาษาอ งกฤษ English Conversation การสนทนาภาษาอ งกฤษ มาตรฐานการเร ยนร 1. สนทนาท เก ยวข องก บงานอาช พ ต วบ งช 1.1 ร และเข าใจศ พท เก ยวก บงานอาช พ ธ รกรรมก บสถาบ นการเง น 1.2 สนทนาเก ยวก บการทางาน หร อการให บร การ 1.3

More information

ASEAN Curriculum Sourcebook

ASEAN Curriculum Sourcebook ASEAN Curriculum Sourcebook ผล ตโดย สมาคมประชาชาต แห งเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต แปลและเร ยบเร ยงโดย ดร.ธ นยว ช ว เช ยรพ นธ และคณะ ค าน า ASEAN Curriculum Sourcebook ค อหน งส อค ม อการจ ดการเร ยนการสอน เร

More information

นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ

นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ ค ม อการใช ช ดการสอน กล มสาระการเร ยนร ส ขศ กษาและพลศ กษา (ส ขศ กษา) รห สว ชา พ 13101 ระด บช นประถมศ กษาป ท 3 เร อง พ ฒนาการทางร างกายและค ณค าของช ว ต นายร จน โกมลตร คร โรงเร ยนน บงชน ปถ มภ อาเภอเม อง

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง

แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนการจ ดการเร ยนร ว ชาภาษาไทย ท031101 ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2547 หน วยท 2 หล กภาษาเบ องต น เวลา 15 ช วโมง แผนผ งแนวค ด เส ยงในภาษา สระ พย ญชนะ วรรณย กต สระแท ม 18 เส ยง เส ยงส น 9 เส ยงยาว 9 สระประสม

More information

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทย รห สว ชา ท11101 ช อว ชา ภาษาไทย สถานภาพของว ชาพ นฐาน. จานวน 160 ช วโมง/ป ช อผ สอนค ณคร พรพนา คล ายส วรรณ๑

โครงการสอนรายว ชาภาษาไทย รห สว ชา ท11101 ช อว ชา ภาษาไทย สถานภาพของว ชาพ นฐาน. จานวน 160 ช วโมง/ป ช อผ สอนค ณคร พรพนา คล ายส วรรณ๑ โครงรายว ชาภาษาไทย รห สว ชา ท11101 ช อว ชา ภาษาไทย สถานภาพของว ชาพ นฐาน. จานวน 160 ช วโมง/ป ช อผ สอนค ณคร พรพนา คล ายส วรรณ๑ ***********************************************************************************************

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

2. กต กำกำรแข งข นท วไป

2. กต กำกำรแข งข นท วไป ข อกำหนดและหล กเกณฑ กำรแข งข นท กษะด ำนว ชำกำรและก จกรรมกำรแข งข นก ฬำ งำนน ทรรศกำรทำงว ชำกำร คร งท 20 ว ทยำล ยเทคโนโลย ส นตพล อ ดรธำน ประจำป กำรศ กษำ 2557 ระหว ำงว นท 27 28 พฤศจ กำยน 2557 **************

More information

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร

หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยท 1 : การว พากษ แผนจ ดการเร ยนร หน วยย อยท 1.1 : แนวค ดพ นฐานในการออกแบบการจ ดการเร ยนร 1. แนวค ดส าค ญในการออกแบบการเร ยนร ท สอดคล องก บหล กส ตรแกนกลางการศ กษา ข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551 หล กส ตรแกนกลางการศ

More information

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553

โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 โครงการ โรงเร ยน ส ขาว หล กส ตร คบ เด ก สร าง ชาต โต ไป ไม โกง ระด บ ช น ประถม ศ กษา ป ท 2 พ.ศ. 2553 สำาน ก การ ศ กษา กร งเทพมหานคร ศ นย สาธารณประโยชน และ ประชา ส งคม สถาบ น บ ณฑ ต พ ฒนบร หารศาสตร และองค

More information

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ

ได ร บท นอ ดหน นจากมหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ป งบประมาณ รายงานการว จ ย เร อง การเปร ยบเท ยบผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาการงานอาช พและเทคโนโลย (งานธ รก จ) ของน กเร ยนช นม ธยมศ กษาป ท 2 ท เร ยนแบบว ฎจ กร การเร ยนร (4 MAT) ด วยว ธ การเร ยนแบบร วมม อ และการเร ยนแบบปกต

More information

สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน แนวทางการจ ดก จกรรมแนะแนว ระด บประถมศ กษา สำน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สำน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน คำนำ กระทรวงศ กษาธ การได

More information

ล าด บแนวค ดส าค ญ ความร ทางว ทยาศาสตร เก ดจากความพยายามของมน ษย ท จะหาค าตอบหร อเร ยนร เก ยวก บส งต างๆ ในธรรมชาต

ล าด บแนวค ดส าค ญ ความร ทางว ทยาศาสตร เก ดจากความพยายามของมน ษย ท จะหาค าตอบหร อเร ยนร เก ยวก บส งต างๆ ในธรรมชาต ล าด บแนวค ดส าค ญ ความร ทางว ทยาศาสตร เก ดจากความพยายามของมน ษย ท จะหาค าตอบหร อเร ยนร เก ยวก บส งต างๆ ในธรรมชาต ในการเร ยนร ว ทยาศาสตร ต องใช ว ธ การต างๆ เพ อตอบค าถามท สงส ย เช น การส งเกต การลงความเห

More information

การพ ฒนาท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ โดยใช B-SLIM Model ของน กเร ยนระด บช นประถมป ท 4/7 ป การศ กษา 2556

การพ ฒนาท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ โดยใช B-SLIM Model ของน กเร ยนระด บช นประถมป ท 4/7 ป การศ กษา 2556 การพ ฒนาท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ โดยใช B-SLIM Model ของน กเร ยนระด บช นประถมป ท 4/7 ป การศ กษา 2556 ว จ ยช นเร ยน ของ อด ศ กด ศร วรก ล เสนอต องานว จ ย ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ป การศ กษา 2556

More information

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา 1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรภาษาอ งกฤษเพ อการท องเท ยวและบร การ กล มอาช พพาณ ชยกรรมและบร การ ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ

More information

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห )

(...) ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านบ ญเร อง(อ นทะวงศาน เคราะห ) คำนำ เน องจากหล กส ตรสถานศ กษา เป นหล กส ตรแกนกลางท ม ล กษณะเป นกรอบและแนวทางในการจ ด การศ กษา เพ อพ ฒนาผ เร ยนให เป นไปตามว ส ยท ศน เป าหมาย และค ณล กษณะอ นพ งประสงค ท โรงเร ยน ก าหนด โดยน าต วช ว ดและสาระการเร

More information

โครงการเสวนาและอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง LITTLE ASEAN: ปฐมว ยเป ดใจส อาเซ ยน

โครงการเสวนาและอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง LITTLE ASEAN: ปฐมว ยเป ดใจส อาเซ ยน โครงการเสวนาและอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง LITTLE ASEAN: ปฐมว ยเป ดใจส อาเซ ยน โดย น ส ตด ษฎ บ ณฑ ต และมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย ภาคว ชาหล กส ตรและการสอน คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย PECERA Thailand

More information

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค

หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการด าเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค ๓๖ หน วยท ๓ หน วยการเร ยนร เร อง ต งเป าหมายในการเร ยนและการดาเน นช ว ต เวลา บ รณาการในก จกรรมเตร ยม ความพร อมหร อบร บทของโรงเร ยน ว ตถ ประสงค - เพ อฝ กให น กเร ยนวางแผนในการพ ฒนาการเร ยนร และพ ฒนาตนเองอย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

แบบทดสอบ นายร อยตารวจสายอานวยการ ป 2557 (www.weecadet.com)

แบบทดสอบ นายร อยตารวจสายอานวยการ ป 2557 (www.weecadet.com) ว ชาความสามารถในการค ดเช งเหต ผลและจานวน ๔๐ ข อ (สอบจร ง ๒๕ข อ) 1. 1 2 4 12 48 ก. 240 ข. 420 ค. 402 ง. 204 2. 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ก. 3 ข. 4 ค. 5 ง. 6 3. 1 6 16 36 76 ก. 126 ข. 136 ค. 146 ง. 156 4. 5 25 7

More information

แผนการจ ดการเร ยนร แบบเน นงานปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) รายว ชา ภาษาอ งกฤษพ นฐาน รห ส อ23101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท 1

แผนการจ ดการเร ยนร แบบเน นงานปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) รายว ชา ภาษาอ งกฤษพ นฐาน รห ส อ23101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท 1 แผนการจ ดการเร ยนร แบบเน นงานปฏ บ ต กล มสาระการเร ยนร ภาษาต างประเทศ (ภาษาอ งกฤษ) รายว ชา ภาษาอ งกฤษพ นฐาน รห ส อ23101 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2556 หน วยการเร ยนร ท 3 Let s go shopping

More information