รายงานผลการจ ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2552

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการจ ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2552"

Transcription

1 รายงานผลการจ ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2552 ระหว างว นท 9-10 มกราคม 2552 จ ดท าโดย ส วนการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า อ าเภอเม องก าแพงเพชร จ งหว ดก าแพงเพชร

2 ค าน า ก จกรรมงานว นเด กแหงชาต ได ก าหนดจ ดข นในว นเสาท สองของเด อนมกราคมเป น ประจ าท กป ส าหร บในป พ.ศ.2552 ตรงก บว นเสาร ท 10 มกราคม 2552 องค การบร หารส วนต าบล นาบ อค า โดยส วนการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ได ร วมก บโรงเร ยนระด บประถมศ กษาท กโรงเร ยน ในเขตพ นท ต าบลนาบ อค า จ ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2552 ในระหว างว นท 9 10 มกราคม 2552 เพ อให เด กน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า จ านวน 7 ศ นย ม เด กน กเร ยน จ านวน 400 คน และเด กน กเร ยนโรงเร ยนระด บประถมศ กษาในเขตพ นท ร บผ ดชอบ ของ อบต.นาบ อค า จ านวน 8 แห ง ม น กเร ยน จ านวน 2,400 คน ได ร วมก จกรรมงานว นเด ก และ เป นการส งเสร มให เด กได กล าค ด กล าท า กล าแสดงออก เด กได ท าก จกรรมร วมก น อ นจะก อให เก ด ความร กความสาม คค และม พ ฒนาการทางด านร างกาย อารมณ ส งคมและสต ป ญญา เพราะเด ก ค อ อนาคตของชาต และหว งเป นอย างย งว ารายงานน คงเป นประโยชน ต อผ สนใจศ กษาท วไป คณะผ จ ดท า

3 สารบ ญ เร อง หน า บทน า 1 รายงานผลการจ ดก จกรรม 2 ผลท คาดว าจะได ร บจากการจ ดก จกรรม 5 ป ญหาและอ ปสรรค 6 เอกสารประกอบ ภาพก จกรรม

4 บทน า เพ อส งเสร มให เด กได กล าค ด กล าท า กล าแสดงออก เด กได ท าก จกรรมร วมก น สามารถอย ร วมก นก บผ อ นได อย างม ความส ข เสร มสร างพ ฒนาการทางด านร างกาย อารมณ ส งคม และสต ป ญญา สามารถเต บโตเป นเป นผ ใหญ ท ด ม ค ณค าในอนาคต องค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า ได ตระหน กถ งการพ ฒนาคน พ ฒนาค ณภาพช ว ตของเด ก เยาวชน ประชาชน จ งได ประสานความ ร วมม อก บโรงเร ยนระด บประถมศ กษาท กโรงเร ยนในเขตพ นท ต าบลนาบ อค า จ ดก จกรรมงานว นเด ก แห งชาต ประจ าป 2552 ในระหว างว นท 9 10 มกราคม 2552 โดยม ศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า จ านวน 7 ศ นย ม น กเร ยน จ านวน 400 คน และเด กน กเร ยนโรงเร ยนระด บ ประถมศ กษาในเขตความร บผ ดชอบขององค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า จ านวน 8 แห ง ม จ านวน น กเร ยน 2,400 คน ในการจ ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2552 คร งน ม จ านวนน กเร ยน 2,800 คน ว ตถ ประสงค 1 เพ อส งเสร มให เด กกล าค ด กล าท า กล าแสดงออก 2 เพ อให เด กได ร บน นทนาการ ความสน กสนาน อย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข 3 เพ อส งเสร มให เด กได ม พ ฒนาด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคมและสต ป ญญา 4 ส งเสร มให เก ดความสาม คค สร างความส มพ นธ อ นด ระหว างผ ปกครอง ช มชน โรงเร ยน และองค กรปกครองท องถ น เป าหมาย เด กน กเร ยนศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า จ านวน 7 ศ นย จ านวน 400 คน และเด ก เยาวชน น กเร ยน ในเขตพ นท ต าบลนาบ อค า จ านวน 2,400 คน รวมเป นท งส น 2,800 คน ผลท คาดว าจะได ร บ เด กกล าค ด กล าท า กล าแสดงออก ได ท าก จกรรมน นทนาการ ม ความสน กสนาน สามารถอย ร วมก บผ อ นได อย างม ความส ข เสร มสร างพ ฒนาการทางด านร างกาย อารมณ จ ตใจ ส งคมและ สต ป ญญา เก ดความร กความสาม คค และความส มพ นธ อ นด ของผ ปกครอง ช มชน โรงเร ยน และ องค กรปกครองส วนท องถ น

5 2 1. โครงการ จ ดงานว นเด กแห งชาต ประจ าป ผ ร บผ ดชอบโครงการ ส วนการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า อ าเภอเม องก าแพงเพชร จ งหว ดก าแพงเพชร 3. ระยะเวลาด าเน นการ ระหว างว นท 9-10 มกราคม พ.ศ รายงานการปฏ บ ต งาน สภาพท วไป การจ ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2552 ได ก าหนดจ ดข นในระหว างว นท 9 10 มกราคม พ.ศ.2552 โดยม ศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า จ านวน 7 ศ นย และ โรงเร ยนระด บประถมศ กษาในเขตพ นท ต าบลนาบ อค า จ านวน 8 แห ง ด งน ว นท 9 มกราคม 2552 เวลา น. โรงเร ยนนาร ราษฎร สาม คค และ ศพด.บ านแม นาร คณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า พร อมด วยท มงาน ประกอบด วย นายก อบต.นาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร รองนายก อบต.นาบ อค า นายอร ญ อ ตตะมะวงค น กว ชาการศ กษา 4 นายนเรศฤทธ เคร อธนาว ทย น กพ ฒนาช มชน นายอน พงศ พ กพบส ข ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ น.ส.เปรมวด สมหารวงศ และน กศ กษาฝ กงาน จ านวน 4 คน ฯลฯ ได เด นทางไปถ งโรงเร ยนนาร ราษฎร สาม คค พ ธ กรบนเวท ได เช ญคณะผ บร หารพร อมด วยสมาช กสภาองค การบร หารส วนต าบลนา บ อค า โดยนายก อบต.นาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร เป นผ อ านศาสน จากนายยกร ฐมนตร นายอภ ส ทธ เวศชาช วะ และค าขว ญงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2552 ความว า ฉลาดค ด จ ตบร ส ทธ จ ดประกายฝ น ผ กพ นร กสาม คค และกล าวเป ดก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ประจ าป 2552 จากน น ได มอบของรางว ล สม ด ไอศกร ม ให ก บโรงเร ยนนาร ราษฎร สาม คค และศ นย พ ฒนา เด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า (บ านแม นาร ) เสร จแล วได เด นทางต อไปท โรงเร ยนแนะน าราษฎร บ าร ง เวลา น. โรงเร ยนแนะน าราษฎร บ าร ง คณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า พร อมด วยท มงาน ประกอบด วย นายก อบต.นาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร น กว ชาการศ กษา 4 นายนเรศฤทธ เคร อธนาว ทย น กพ ฒนาช มชน นายอน พงศ พ กพบส ข ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ น.ส.เปรมวด สมหารวงศ และน กศ กษาฝ กงาน

6 3 จ านวน 4 คน ฯลฯ ได เด นทางไปถ งโรงเร ยนแนะน าราษฎร บ าร ง พ ธ กรได เช ญท านนายก อบต.นาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร ได พบปะก บเด กน กเร ยน ผ ปกครอง พ อแม พ น อง และได มอบสม ด และไอศกร ม ให แก เด กน กเร ยน โรงเร ยนศร ไกรลาศ เวลา น. โรงเร ยนศร ไกรลาศ ศพด.บ านศร ไกรลาศ คณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า พร อมด วยท มงาน ประกอบด วย นายกองค การ บร หารส วนต าบลนาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร ปล ดองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า นายส ทธ ช ย ละน อย น กว ชาการศ กษา 4 นายนเรศฤทธ เคร อธนาว ทย ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ น.ส.เปรมวด สมหารวงศ และน กศ กษาฝ กงาน จ านวน 4 คน ฯลฯ ได เด นทางถ งโรงเร ยนศร ไกร ลาศ ศพด.บ านศร ไกรลาศ และได ร บการต อนร บจากคณะคร อาจารย ได มอบสม ด และไอศกร ม แก เด กน กเร ยนโรงเร ยนศร ไกรลาศ ศพด.บ านศร ไกรลาศ และถ ายร ปร วมก บ คณะคร อาจารย ผ ปกครอง จากน นก เด นทางต อไปย งโรงเร ยนบ านเขาว งเย ยม เวลา น. โรงเร ยนบ านเขาว งเย ยม คณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า พร อมด วยท มงาน ประกอบด วย นายกองค การ บร หารส วนต าบลนาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร ปล ดองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า นายส ทธ ช ย ละน อย สมาช กองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า หม ท 9 น กว ชาการศ กษา นายนเรศฤทธ เคร อธนาว ทย ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ น.ส.เปรมวด สมหารวงศ และน กศ กษาฝ กงาน จ านวน 4 คน ฯลฯ ได เด นทางไปถ ง โรงเร ยนบ านเขาว งเย ยม และ ศพด.บ านนาบ อค า ขณะท ไปถ ง ท านผ อ านวยการโรงเร ยนบ านเขาว งเย ยม ได ให ทางนายกองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร และคณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า ได พบปะก บเด กน กเร ยน ผ ปกครอง พ อแม พ น อง เม อพบปะก นเสร จแล ว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านเขาว งเย ยม ได เช ญคณะผ บร หาร ได มอบ/แจกของ แก เด กน กเร ยนโดยเร มจาก เด กน กเร ยน ศพด.บ านเขาว งเย ยม ตามด วยเด กน กเร ยน โรงเร ยนบ านเขาว งเย ยม พร อมท งเล นเกมส ทายป ญหาช งรางว ล มอบของรางว ล เสร จแล วได เด นทาง ต อไปย งโรงเร ยนผ นสหราษฎร พ ฒนา และ ศพด.หนองกอง เวลา น. โรงเร ยนผ นสหราษฎร พ ฒนา และ ศพด.หนองกอง คณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า พร อมด วยท มงาน ประกอบด วย นายกองค การ บร หารส วนต าบลนาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร รองนายกองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า นายล นทม ภ ม โคกร ก ปล ดองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า นายส ทธ ช ย ละน อย ประธานสภา องค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า นายบ ญจ นทร ฉลาดเอ อ น กว ชาการศ กษา นายนเรศฤทธ เคร อธนาว ทย ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ น.ส.เปรมวด สมหารวงศ และน กศ กษาฝ กงาน จ านวน 4 คน ฯลฯ ได เด นทางมาถ งโรงเร ยนผ นสหราษฎร พ ฒนา และ ศพด.หนองกอง ได เช ญ คณะผ บร หาร

7 ได พบปะก บเด กน กเร ยน ผ ปกครอง และพ อแม พ น อง เล นเกมส ทายป ญหาช งรางว ล มอบของรางว ล สม ด ไอศร ม ด นสอ และอ นๆ จากน นได เด นทางต อไปย ง โรงเร ยนบ านปางขน น และ ศพด.บ านปางขน น เวลา น. โรงเร ยนบ านปางขน น และศพด.บ านปางขน น คณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า พร อมด วยท มงาน ประกอบด วย นายก อบต.นาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร ปล ดองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า นายส ทธ ช ย ละน อย น กว ชาการ ศ กษา นายนเรศฤทธ เคร อธนาว ทย ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ น.ส.เปรมวด สมหารวงศ และน กศ กษา ฝ กงาน จ านวน 4 คน เช ญนายยก อบต.นาบาอค า กล าวค าอวยพรในว นเด กแห งชาต ให ก บเด กๆ พร อมเล นเกมส ทายป ญหา จากน นได มอบของรางว ล สม ด และไอศกร ม ให ก บโรงเร ยนบ านปาง ขน น และศพด.บ านปางขน น พร อมก บถ ายร ปร วมก น จากน นได เด นทางต อไปย ง โรงเร ยนหนอง กองพ ทยาคม เวลา น. โรงเร ยนหนองกองพ ทยาคม คณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า พร อมด วยท มงาน ประกอบด วย นายก อบต.นาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร ปล ดองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า นายส ทธ ช ย ละน อย น กว ชาการ ศ กษา นายนเรศฤทธ เคร อธนาว ทย ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ น.ส.เปรมวด สมหารวงศ และน กศ กษา ฝ กงาน จ านวน 4 คน เม อเด นทางไปถ งได มอบ สม ด พร อมก บถ ายร ปร วมก น จากน นได เด นทาง ต อไปย ง โรงเร ยนบ านช ยภ ม เวลา น โรงเร ยนบ านช ยภ ม คณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า พร อมด วยท มงาน ประกอบด วย นายก อบต.นาบ อค า นายฤทธ รงค เปรมศร ปล ดองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า นายส ทธ ช ย ละน อย น กว ชาการ ศ กษา นายนเรศฤทธ เคร อธนาว ทย ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ น.ส.เปรมวด สมหารวงศ และน กศ กษา ฝ กงาน จ านวน 4 คน เม อเด นทางไปถ งได มอบ สม ด พร อมก บถ ายร ปร วมก น จากน นได เด นทาง ต อไปย ง โรงเร ยนนาบ อค าว ทยาคม ว นท 10 มกราคม 2552 เวลา น โรงเร ยนบ านนาบ อค า และศพด.บ านนาบ อค า คณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า พร อมด วยท มงาน ประกอบด วย รองนายก อบต.นาบ อค า นายอร ญ อ ตตะมะวงศ ปล ดองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า นายส ทธ ช ย ละน อย น กว ชาการศ กษา นายนเรศฤทธ เคร อธนาว ทย ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ น.ส.เปรมวด สมหารวงศ 4

8 เม อเด นทางไปถ ง ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านนาบ อค า เช ญรองนายกกล าวอวยพรว นเด ก และพบปะ ผ ปกครอง น กเร ยน และประชาชนท มาร วมงาน เล นเกมส ทายป ญหาช งรางว ล จากน นได มอบของ รางว ล สม ด และไอศกร ม พร อมก บถ ายร ปร วมก น จากน นได เด นทางต อไปย ง โรงเร ยนบ านช ยภ ม และศพด.บ านหนองป งไก เวลา น โรงเร ยนบ านหนองป งไก คณะผ บร หารจาก อบต.นาบ อค า พร อมด วยท มงาน ประกอบด วย รองนายก อบต.นาบ อ ค า นายอร ญ อ ตตะมะวงศ ปล ดองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า น กว ชาการศ กษา นายนเรศฤทธ เคร อธนาว ทย ผ ช วยเจ าหน าท ธ รการ น.ส.เปรมวด สมหารวงศ และน กศ กษาฝ กงาน จ านวน 4 คน เม อเด นทางไปถ งได มอบ สม ด พร อมก บถ ายร ปร วมก น จากน นได เด นทางต อไปย ง โรงเร ยนบ าน หนองป งไก 4.2 ผลท คาดว าจะได ร บจากการจ ดก จกรรม เด กน กเร ยนได กล าค ด กล าท า กล าแสดงออก สามารถพ ฒนาการทางด านร างกาย อารมณ ส งคมและสต ป ญญา สร างความปฏ ส มพ นธ เก ดความร กความสาม คค อ นด ระหว างเด ก น กเร ยน ผ ปกครอง ประชาชนท วไป โรงเร ยน และ องค กรปกครองส วนท องถ น 4.3 ความร วมม อจากบ คคลท เก ยวข อง ตามท ได ด าเน นก จกรรมจ ดงานว นเด กแห งชาต ได ร บความร วมม อ ร วมแรงร วมใจจาก ผ ปกครอง คร อาจารย คร ผ ด แลเด กฯ ศ นย พ ฒนาเด กเล ก ประชาชนท วไป และคณะผ บร หาร และสมาช กสภาองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า ตลอดจนผ เก ยวข องต างๆ เป นอย างด สามารถ ด าเน นก จกรรมงานว นเด กแห งชาต ได บรรล ตามว ตถ ประสงค เป นท น าพอใจ หว งเป นอย างย งว าในแต ละป หร อป ต อๆไป จะได ร บความร วมม อ การให ความช วยเหล อ ร วมแรงร วมใจ เพ อพ ฒนา ทร พยากรมน ษย อ นม ค ณค า ตลอดไป 5

9 4.4 ป ญหา/อ ปสรรค - ก จกรรมงานว นเด กได ก าหนดจ ดข นพร อมก น ท าให ไม สามารถไปถ งจ ดหมายได ตาม ก าหนดเวลาท ได วางไว - ก าหนดการในการเด นทางไปแต ละแห งท จ ดก จกรรม ม สถานท ท ห างไกลก นท าให ต องแบ งกล ม เพ อให การเด นทางเพ อเข าร วมก จกรรมงานว นเด กได ท นเวลา และเป นไป ตามท ได ก าหนดไว - เส ยโอกาสในการเข าพบพ ดค ยก บเด ก ผ ปกครอง ประชาชนท วไป ของผ บร หาร ท จะได ม โอกาสสร างความเข าใจ และแจ งเร องราวต างๆ การประชาส มพ นธ งานของ อบต.นาบ อค าท ได ด าเน นงานไปแล ว 4.5 ข อเสนอแนะ -จ ดก จกรรมว นเด กจ ดก จกรรมร วมก นโดยเช ญท กโรงเร ยนเข าร วมเพ อสร างความ สาม คค ในกล มโรงเร ยน และเพ อให เด กได ม ประสบการณ 6

10

11 ภาพก จกรรม ศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า(บ านแม นาร ) ร วมก บ โรงเร ยนนาร ราษฎร สาม คค

12 โรงเร ยนบ านแนะน าราษฎร บ าร ง

13 ศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า(บ านาบ อค า) ร วมก บ โรงเร ยนบ านนาบ อค า

14 ศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า(บ านเขาว งเย ยม) ร วมก บ โรงเร ยนบ านเขาว งเย ยม

15 อบต.นาบ อค า (บ านศร ไกรลาศ) ร วมก บ โรงเร ยนบ านศร ไกรลาศ

16 ศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า(บ านหนองกอง) ร วมก บ โรงเร ยนผ นสหราษฎร พ ฒนา

17 ศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า(บ านปางขน น) ร วมก บ โรงเร ยนบ านปางขน น

18 ศ นย พ ฒนาเด กเล กก อนว ยเร ยน อบต.นาบ อค า(บ านหนองป งไก ) ร วมก บ โรงเร ยนบ านบ านช ยภ ม

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/น กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านภ ยยาเสพต ด 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เสนอขออน ม ต 1. รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ อน ม ต ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะน กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551

More information

ความเป นมาและความส าค ญ

ความเป นมาและความส าค ญ รายงานการพ ฒนาน กเร ยนให ม ค ณธรรม จร ยธรรม กต ญญ และส าน กในความเป นไทย โรงเร ยนบ านสามร อยยอด(บ ณยร กษ อ ท ศ) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาประจวบค ร ข นธ เขต 2 ข อม ลท วไปของสถานศ กษา โรงเร ยนบ

More information

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------

โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ -๑- โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ------------------------------------------ ๑. หล กการและเหต ผล จากสถานการณ บ านเม องในห วงเวลาท ผ านมา ประเทศไทยประสบป

More information

รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน

รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน รายงานแสดงผลการปฏ บ ต งานของนายกเทศมนตร ตามนโยบายท ได แถลงไว ต อสภา เทศบาลตำาบลเช ยงคาน ตามท นายกเทศมนตร ตำาบลเช ยงคาน ได บร หารงานเทศบาลตำาบลเช ยงคาน ตามนโยบายท แถลงต อสภาเทศบาลตำาบลเช ยงคาน เม อว นท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร

เทศบาลเม องปรกฟ า อ าเภอเกาะจ นทร จ งหว ดชลบ ร โครงการลดข นตอนการบร การ ประชาชน ด านการร บสม ครน กเร ยนของศ นย พ ฒนาเด กเล ก เพ อขอร บการประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต ราชการเพ อก าหนดประโยชน ตอบแทนอ นเป นกรณ พ เศษ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

More information

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557

ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 ผลการดาเน นงาน โครงการป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดในสถานศ กษา ประจาป งบประมาณ 2557 กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครพนม เขต 2 สถานศ กษาป องก นและแก ไขป ญหายาเสพต ดด เด น

More information

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ

รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ รายงานผลการดาเน นงาน โครงการแนะแนวทาง ส เส นทางฝ น เด อนพฤศจ กายน ธ นวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ โรงเร ยนข ข นธ โรงเร ยนปรางค ก โรงเร ยนกาแพง โรงเร ยนสตร ส ร เกศ โรงเร ยนน าเกล ยง โรงเร ยนพย ห ว ทยา โรงเร ยนไกรภ กด

More information

สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ

สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น ค าน า เน องด วย ชมรมศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานการบร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งานการบร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งานการบร หารสถานศ กษา ช อเอกสาร : ค าบรรยายล กษณะงาน( Job Description ) ท และความร บผ ดชอบ (Function & Responsibility) 1. ส งเสร มและสน บสน นการจ ดต งก จกรรมชมรมต างๆ ข นภายในสถานศ กษาตาม

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

ค าน า -------------------------

ค าน า ------------------------- 1 ค าน า ส าน กข าวกรองแห งชาต ม ภารก จส าค ญท เก ยวก บงานความม นคงและ ผลประโยชน ของชาต และเพ อให การพ ฒนาองค กร สามารถ สน บสน นให ผลการปฏ บ ต ภารก จของส าน กข าวกรองแห งชาต ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ ก าก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C)

โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ ก าก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C) โครงการ ฝ กอบรมผ บ งค บบ ญชาล กเส อ หล กส ตรว ชาผ กาก บล กเส อสาม ญ ข นความร เบ องต น (B.T.C) โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ

More information

สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1

สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 สภาพการด าเน นงานระบบการด แลช วยเหล อน กเร ยนในสถานศ กษา ส งก ดสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต 1 ศ นย เฉพาะก จค มครองและช วยเหล อน กเร ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษามหาสารคาม เขต

More information

www.kroobannok.com ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น

www.kroobannok.com ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น ผลงานนว ตกรรมและเทคโนโลย เพ อการเร ยนการสอน เร อง แคปซ ลความร ส การอ านท ย งย น ประเภทผลงานนว ตกรรม รองผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม ระด บประถมศ กษา ผ เสนอผลงานนว ตกรรม นายหารศ ก ภาระห นต รองผ อานวยการชานาญการ

More information

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555)

แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) (ร าง) แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2553 2555) อ าเภอห วยยอด จ งหว ดตร ง สารบ ญ เร อง หน า ส วนท 1 บทน า 1 ส วนท 2 สภาพท วไปและข อม ลพ นฐานท ส าค ญขององค กรปกครองส วนท องถ น 3 ส วนท 3 สร ปผลการพ ฒนาท องถ นป ท ผ

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ

More information

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553

การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 รายงานสร ป การดาเน นโครงการเพ อขจ ดโรคขาดสารไอโอด น ในระด บท องถ น ป 2552-2553 ภายใต แผนความร วมม อป 2550-2554 ระหว าง กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ก บ องค การท นเพ อเด กแห งสหประชาชาต (UNICEF) 0 สารบ ญ

More information

2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART Planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1. ช อหน วยงาน กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 2. ช อโครงการ

More information

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการเข

More information

แฟ มสะสมผลงานคร (Portfolio) และรายงานการประเม นตนเอง (SAR)

แฟ มสะสมผลงานคร (Portfolio) และรายงานการประเม นตนเอง (SAR) แฟ มสะสมผลงานคร (Portfolio) และรายงานการประเม นตนเอง (SAR) ป การศ กษา โดย นาย/นาง /นางสาว... ต าแหน ง... โรงเร ยนราชประชาสมาส ย ฝ ายม ธยม ร ชดาภ เษก ในพระบรมราช ปถ มภ โรงเร ยนมาตรฐานสากล (World Class Standard

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information