(ร าง) แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

Size: px
Start display at page:

Download "(ร าง) แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม"

Transcription

1 (ร าง) แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ประจาป การศ กษา คณะ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

2 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ประจาป การศ กษา ฉบ บน จ ดทาข นเพ อเป นกรอบแนวทางในการพ ฒนาการจ ดก จกรรม ของคณะ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาประจาป การศ กษา ฉบ บน ประกอบด วย โครงการท จ ดก จกรรม ก จกรรมท จ ดให ตามค ณล กษณะบ ณฑ ตท ระบ ในกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา ซ งแผนพ ฒนาฉบ บน จะเป นกลไกการพ ฒนาก จกรรมของ คณะ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคามให ครบสมบ รณ เพ อมาใช พ ฒนาในการบร หารจ ดการการจ ดการศ กษาของ คณะต อไป คานา งานก จกรรม ฝ ายก จการ คณะ

3 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา ประจาป การศ กษา คณะ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม ม.ย. ปฐมน เทศใหม ป 1 นศ. ป 1 คณะ พ.ค. พ ฒนาค ณธรรมจร ยธรรม ป 1 นศ. ป 1 คณะ พ.ค. พ ฒนาก จกรรม 5 ด าน ป 1 นศ. ป 1 คณะ สถานท ต วช ว ดความสาเร จ ร วม ร อย 2. ร อยละของม ความพ งพอใจ ร อยละ 75 ร วม ร อย 2. ร อยละของม ความพ งพอใจ ร อยละ 75 ร วม ร อย 2. ม ความสาม คค ในหม คณะ 16 ก.พ พ ฒนาบ คล กภาพสโมสร ป - สพล. มค. ร วม ร อยละ ผ เข าร วมได ร บความร จากแหล ง เร ยนร 9 พ.ค. 30 ก.ย. สารวจความพ งพอใจของผ ใช บ ณฑ ต สารวจภาวะผ ม งานทา สาเร จ การศ กษา ป การศ กษา สถาน ประกอบการ 1. ร อยละท เข าร วมร อยละ 2. ผ เข าร วมโครงการม งานทาเป นส วน ใหญ * 1,0 30,000 40,000 17,400 50,000 ** ผ ร บผ ดชอบ

4 ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม 1 เม.ย ป องก นป ญหายาเสพต ด ป 2 - ประชาชน ก.ย. ขยายเคร อข ายความร วมม อพ ฒนา ค ณภาพการเร ยนการสอน คณาจารย โรงเร ยน เคร อข าย ก.พ. 56 อบรมผ ต ดส นก ฬา ท สนใจ ม.ค ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ ง ประสงค 29 เม.ย 30 พ.ค. ป 4 สถานท ต วช ว ดความสาเร จ สพล. มค. คณะ โรงเร ยน เคร อข าย ห องประช ม 1 สพล.มค. สพล. มค. ร วม ร อยละ ผ เข าร วมได ร บความร จากการเข า ร วมโครงการ ร วม ร อย 2. ผ เข าร วมโครงการตระหน กถ งความ ร วมม อพ ฒนาการเร ยนการสอน ร วม ร อยละ นาความร ท ได ร บไป ประย กต ใช ได ร วม ร อยละ ผ เข าร วมได ร บความร บร การว ชาการแก ช มชน ป 3-4 สพล. มค. ร วม ร อยละ ผ เข าร วมม ความพ งพอใจ % * 30,000 50,000 40,000 60,000 40,000 ** ผ ร บผ ดชอบ

5 ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม ก.ย. ก จกรรม 5 ส คณาจารย เจ าหน าท - สถาบ นการ พลศ กษา ว ทยาเขต มหาสารคาม 8 10 ก.ย. พ ฒนาบร หารหล กส ตร ป 4 - คณะ โรงเร ยน เคร อข าย ม.ค สายส มพ นธ น องพ ศร พลศ กษา ท ก ช นป 1 10 ก.ย. เตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ 1,2,3 ป โรงเร ยน เคร อข าย ก.ย แข งข นก ฬาส ภายใน ท กช นป พ.ค พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตด าน ICT (E-education) สถานท ต วช ว ดความสาเร จ ร วม ร อย 2. คณาจารย ร วมดาเน น ก จกรรม 5 ส ร วม ร อยละ ผ เข าร วมโครงการนาความร ความสามารถในการศ กษาด งาน บทบาทคร ม ออาช พไปประย กต ใช - สพล. มค. 1.ร อยละท เข าร วมร อย 2. ผ เข าร วมโครงการพ งพอใจใน โครงการร อย ร วม ร อย 2. ผ เข าร วมได ศ กษา ส งเกตการสอน - สพล.มค. 1.ร อยละคณาจารย ท เข าร วม ร อย 2.ม ความร ร กสม คค ในหม คณะ - ห องปฏ บ ต การ สพล. มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อยละ 2. ผ เข าร วมม ความร ด าน ICT เพ มข น * 20,000 20,000 30,000 40,000 30,000 15,000 ** ผ ร บผ ดชอบ

6 ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม สถานท ต วช ว ดความสาเร จ ต.ค. พ.ค. ฝ กประสบการณ ว ชาช พคร 1+2 ป 5 - โรงเร ยน 2557 เคร อข าย ร วม ร อย 2. ผ เข าร วมนาความร ท เร ยนไปใช ใน การฝ กประสบการณ ว ชาช พได 1 10 ก.ย. พ ฒนาประส ทธ ภาพการเร ยนการสอน ป 4 - สพล. มค. (การจ ดทาส อการสอนนว ตกรรม) ร วม ร อย ม.ย. อบรมภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 ม.ย. 31พ.ค.2557 ส งเสร มเข าร วมงานว ชาการ 2. ผ เข าร วมม ค ณล กษณะท พ งประสงค - สพล.มค. ร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ท กษะภาษาอ งกฤษท ด ข น - หน วยงานท เข าร วม ก จกรรม 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อยละ ร วมงานว ชาการร อย * 120,000 10,000 15,000 10,000 ** ผ ร บผ ดชอบ 3 ก.ย. พ ฒนาบ คล กภาพโดยการ ประกวดร องเพลงไทยล กท ง - สพล. มค. 1. ร อยละ ท เข าร วมร อยละ ร วมโครงการร อย 10, ก.ย. พ ฒนาอาจารย ท ปร กษา คณาจารย - สพล. มค. ร อยละผลการประเม นอาจารย ท ปร กษา 35,000

7 ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม สถานท ต วช ว ดความสาเร จ ม.ค ป จฉ มน เทศ ป 5 - สพล.มค. 1. ร อยละ ท เข าร วมร อย ร วมโครงการร อย 1 ม.ย. เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมไทย - สพล.มค 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อยละ 31พ.ค.2557 ส.ค. พ ฒนาค ณธรรมนาใจ 1 ม.ย. 31พ.ค.2557 ว นสาค ญของชาต ว นสาค ญทาง พระพ ทธศาสนา (ว นพ อ,ว นแม,ว น มาฆบ ชา,ว นลอยกระทง,ว นเด ก,ว น สถาปนาสถาบ น,ว นข นป ใหม ) ต.ค. ธ.ค. การแข งข นก ฬาพ นบ านก ฬาไทย 1-15 ม.ย. พ ฒนาบ คล กภาพว น ย ร วมโครงการร อย - สพล.มค 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อยละ ร วมโครงการร อย - สพล.มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อยละ ร วมโครงการร อย - สพล.มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อยละ ร วมโครงการร อย - สพล.มค ร วม ร อย 2.ม ความพ งพอใจ ร อยละ 75 * 10,000 15,000 35,0 40,000 20,000 20,000 ** ผ ร บผ ดชอบ

8 ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม เม.ย.-ส.ค. จ ดทาฐานข อม ลบ คลากร คณะ ต.ค. พ ฒนาประส ทธ ภาพการเร ยนการสอน สถานท ต วช ว ดความสาเร จ - สพล.มค. ร วม ร อย 2. ฐานข อม ลท สมบ รณ - สพล.มค ร วม ร อย 2. ร อยละของม ความพ งพอใจ ร อย เม.ย.2557 พ ฒนาการศ กษาด งานสาขาพลศ กษา ช นป ท 3 - นอกสถานท ร วม ร อย 2. ได ประสบการณ จากการศ กษาด งาน * 10,000 30,000 30,000 ** ผ ร บผ ดชอบ หมายเหต ให ระบ ก จกรรม/โครงการท จ ดท กก จกรรมโดยเร ยงลาด บตามว นท จ ด เป นก จกรรมท งท จ ดให / ก จกรรมท นาความร ด านประก นไปใช จ ดก จกรรม 1. ก จกรรมท จ ดให ตามค ณล กษณะบ ณฑ ตท ระบ ในกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาม 5 ประการ ได แก (1) ค ณธรรม จร ยธรรม (2) ความร (3) ท กษะทางป ญญา (4) ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลความร บผ ดชอบ (5) ท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารการใช เทคโนโลย สารสนเทศ (6) ด านอ น ๆ ตามท หล กส ตรกาหนดเพ มเต ม 2. ก จกรรมท นาความร ด านการประก นค ณภาพการศ กษาไปใช ในการจ ดก จการม ม 5 ประเภท ได แก (1) ว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค (2) ก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ (3) บาเพ ญประโยชน ร กษาส งแวดล อม (4) เสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม (5) ส งเสร มศ ลปะว ฒนธรรม * ท ใช จ ดโครงการ/ก จกรรม ในป การศ กษา เป นท ประมาณไว น น ** ผ ร บผ ดชอบโครงการเป นอาจารย บ คลากร ในคณะ

9 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนา จาแนกตามประเภทของก จกรรม 5 ประเภท ประจาป การศ กษา คณะ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม ประเภทท 1 ก จกรรมว ชาการท ส งเสร มค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม 1 เม.ย ป องก นป ญหายาเสพต ด ประชาชน - สถานท ต วช ว ดความสาเร จ สพล. มค. ร วม ร อยละ ผ เข าร วมได ร บความร จากการเข าร วม โครงการ 2-3 ก.ย. ส มมนาพ ฒนาก จกรรม ป สพล. มค. ร วม ร อยละ ผ เข าร วมม ความพ งพอใจ % ม.ย. ก.ย. พ ฒนาบ คล กภาพโดยการ ประกวดร องเพลงไทยล กท ง - สพล. มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย ร วมโครงการร อย 30,000 อ.สมานช ย ล พรหมมา 50,000 10,000 อ. เมธาพ ฒน ละเหลา นายอด ลศ กด ไชยมนตร

10 ประเภทท 2 ก จกรรมก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม 29 ส.ค. พ ฒนาพลศ กษาพ ฒนาคน หล อสวย ด วยการออกกาล งกาย ก.ย. แข งข นก ฬาภายใน ท ก ช นป ก.ย. ออกค ายอาสาก ฬาส ช มชน ท สนใจ สถานท ต วช ว ดความสาเร จ ป 4 - สพล. มค. 1. ร อยละคณาจารย ท เข าร วม ร อยละ ผ เข าร วมได ร บความร จากการ เข าร วมโครงการ - สพล. มค. 1. ร อยละคณาจารย ท เข าร วม ร อย 2. ม ความสาม คค ในหม คณะ - ร.ร. ช นชมพ ทยาคาร อ.ช นชม จ.มหาสารคาม 1. ร อยละคณาจารย ท เข าร วม ร อย 2. ม จ ตอาสาบาเพ ญ ประโยชน ต อช มชน 8,700 8,700 สโมสร 17,400 ช นป ท 2

11 ประเภทท 3 ก จกรรมบาเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม ก.พ บาเพ ญประโยชน ร กษาส งแวดล อม สาหร บ 1ม.ย. 31 พ.ค ม.ย. 31 พ.ค เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมไทย ว นสาค ญของชาต ว นสาค ญทาง พระพ ทธศาสนา (ว นพ อ,ว นแม,ว น มาฆบ ชา,ว นลอยกระทง,ว นเด ก,ว น สถาปนาสถาบ น,ว นข นป ใหม ) สถานท ต วช ว ดความสาเร จ ท กช น - ว ดป จฉ มท ศน 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย ป 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจในการ เข าร วมโครงการร อย - สพล.มค 1. ร อยละ ท เข าร วมร อย 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจในการ เข าร วมโครงการร อย - สพล.มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจในการ เข าร วมโครงการร อย 20,000 อ. อด ลศ กด ไชยมนตร ช นป ท 1 15,000 อ. เมธาพ ฒน ละเหลา อ.อด ลศ กด ไชยมนตร 40,000 อ. สมานช ย ล พรหมมา

12 ประเภทท 4 ก จกรรมเสร มสร างค ณธรรมจร ยธรรม ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม ส.ค. ออกค ายอาสาก ฬาส ช มชน ท สนใจ ก.ย.2557 บ รณาการบร การช มชนก บการ พ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ ง ประสงค ผ ใช บร การ - ร.ร. ช นชมพ ทยาคาร อ.ช นชม จ.มหาสารคาม - เขตพ นท บร การ 5 จ งหว ด สถานท ต วช ว ดความสาเร จ ร วม ร อย 2. ม จ ตอาสาบาเพ ญ ประโยชน ต อช มชน 1. ร อยละ ช มชนท เข าร วม ร อย ร วมโครงการร อย 17,400 40,000 อ.อ นอ อย เฉล มช ต คณะฯ

13 ประเภทท 5 ก จกรรมส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม 1 ม.ย. - 31พ.ค ม.ย. - 31พ.ค.2557 เผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมไทย ว นสาค ญของชาต ว นสาค ญทาง พระพ ทธศาสนา (ว นพ อ,ว นแม,ว น มาฆบ ชา,ว นลอยกระทง,ว นเด ก,ว น สถาปนาสถาบ น,ว นข นป ใหม ) สถานท ต วช ว ดความสาเร จ - สพล.มค 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจ ในการเข าร วมโครงการร อยละ - สพล.มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจ ในการเข าร วมโครงการร อยละ 15,000 อ. เมธาพ ฒน ละเหลา อ.อด ลศ กด ไชยมนตร 40,000 อ. สมานช ย ล พรหมมา หมายเหต * ท ใช จ ดโครงการ/ก จกรรม ในป การศ กษา เป นท ประมาณไว น น ** ผ ร บผ ดชอบโครงการเป นอาจารย บ คลากร ในคณะ

14 ประเภทท 1 ค ณธรรม จร ยธรรม แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษา 5 ประการ ประจาป การศ กษา 2554 คณะ สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม 6 ก.ค พ ฒนาบ คล กภาพ ว น ยปล ก จ ตสาน ก ค ณธรรมจร ยธรรม พ.ย ก.พ. ม.ย ก.ค. พ ฒนาค ณธรรมนาใจ ปล กจ ตสาน กร กสถาบ นร บน องใหม ท ก ช นป ท ก 400 คณะ ช นป สถานท ต วช ว ดความสาเร จ ร วม ร อย 2. ร อยละของม ความพ ง พอใจ ร อยละ สพล.มค 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจในการ เข าร วมโครงการร อย 200 คณะ ร วม ร อย 2. ร อยละของม ความพ ง พอใจ ร อยละ 75 17,400 อ. ว ระพงษ แดนด 35,0 อ.อ นอ อย เฉล มช ต 20,000 อ. สมานช ย ล พรหมมา

15 ประเภทท 2 ความร ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม พ.ค ปฐมน เทศใหม ป คณะ สถานท ต วช ว ดความสาเร จ 1. ร อยละคณาจารย ท เข าร วม ร อย 2. ร อยละของม ความพ ง พอใจ ร อยละ ม.ย พ ฒนาทร พยากรแหล งเร ยนร ป สพล. มค. 1. ร อยละคณาจารย ท เข าร วม ร อยละ ผ เข าร วมได ร บความร จากแหล ง เร ยนร ม.ค ป จฉ มน เทศ ป 5 35 สพล.มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจในการ เข าร วมโครงการร อย ต.ค ก.ย ม.ค พ ฒนาระบบอาจารย ท ปร กษาให คาปร กษา แนะแนวการศ กษาบร การอาช พ คณะฯ ท ก ช นป 700 สพล. มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจในการ เข าร วมโครงการร อย 50 สพล.มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจในการ 8,700 อ. น ตยา ชมพ ว เศษ 17,400 อ.อาร ย แก น วงศ คา 10,000 อ. น ตยา ชมภ ว เศษ 40,000 อ. น ตยา ชมภ ว เศษ 15,000 อ. น ตยา ชมภ ว เศษ

16 เข าร วมโครงการร อย ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม สถานท ต วช ว ดความสาเร จ พ.ย พ.ค. สารวจสอบถามความพ งพอใจของ ผ ใช บ ณฑ ตท สาเร จการศ กษา 2554 พ.ย.-พ.ค. สารวจภาวการณ ทางานของบ ณฑ ตท ตรงสาขา ต.ค.2555 ก.ย. 9 พ.ค. -30 ก.ย บ ณฑ ตท สาเร จ การศ กษาป 53 พ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ท สาเร จ การศ กษา ป 2554 ต ดตามผลผ สาเร จการศ กษา สาเร จ การศ กษา ป การศ กษา สพล.มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจในการ เข าร วมโครงการร อย 40 สพล.มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ความพ งพอใจในการ เข าร วมโครงการร อย 35 สพล. มค. 1. ร อยละคณาจารย ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ค ณล กษณะท พ ง ประสงค 59 สถาน ประกอบการ 1. ร อยละท เข าร วมร อย 2. ผ เข าร วมโครงการม งานทาเป น ส วนใหญ 20,000 นางสาวกฤต กา อาร เอ อ 10,000 นางสาวกฤต กา อาร เอ อ 30,000 อ. ร ตนาพร กองพลพรหม 26,000 ฝ ายประก น ค ณภาพ

17 ประเภทท 3 ท กษะทางป ญญา ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม 1-31 ธ.ค ต อต านยาเสพต ด+โรคเอดส สถานท ต วช ว ดความสาเร จ 100 สพล. มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย ร วมโครงการร อย 22 ก.ย ลานคร ส ความเป นเล ศ ป 4 60 สพล. มค. ร วม ร อยละ ผ เข าร วมได ร บความร 10,000 งานก จกรรม 17,400 อ.อ นอ อย เฉล มช ต ประเภทท 4 ท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลความร บผ ดชอบ ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม สถานท ต วช ว ดความสาเร จ ต.ค ก.ย. ฝ กประสบการณ ว ชาช พคร 1+2 ป 5 โรงเร ยน ร วม เคร อข าย ร อย 2. ผ เข าร วมนาความร ท เร ยนไปใช ในการ ฝ กประสบการณ ว ชาช พได 1-2 ต.ต เสร มสร างค ณล กษณะส คร ม ออาช พ ป 4 40 คณะ โรงเร ยน ร วม ร อยละ ผ เข าร วมโครงการนาความร 120,000 อ. ร ตนาพร กองพลพรหม 8,700 อ. ว นช ย กองพลพรหม

18 เคร อข าย ความสามารถในการศ กษาด งานบทบาท คร ม ออาช พไปประย กต ใช ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม สถานท ต วช ว ดความสาเร จ ต.ค ก.ย. ต.ค ก.ย. สายส มพ นธ น องพ ศร พลศ กษา ท ก ช นป เตร ยมฝ กประสบการณ ว ชาช พ 1,2,3 ป โรงเร ยน เคร อข าย ก.ย ขยายเคร อข ายความร วมม อพ ฒนา ค ณภาพการเร ยนการสอน คณาจารย โรงเร ยน เคร อข าย ก.ย อบรมผ ต ดส นเซป กตะกร อ ท สนใจ ก.ย อบรมผ ต ดส นก ฬาบาสเกตบอล ท สนใจ 70 สพล. มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมโครงการพ งพอใจในโครงการ ร อย 50 คณะ โรงเร ยน เคร อข าย 50 ห องประช ม 1 สพล.มค. 60 ห องประช ม 1 สพล.มค. ร วม ร อย 2. ผ เข าร วมได ศ กษา ส งเกตการสอน ร วม ร อย 2. ผ เข าร วมโครงการตระหน กถ งความ ร วมม อพ ฒนาการเร ยนการสอน ร วม ร อยละ นาความร ท ได ร บไป ประย กต ใช ได ร วม ร อยละ นาความร ท ได ร บไป ประย กต ใช ได 30,000 อ. ร ตนาพร กองพลพรหม คณะฯ,000 อ. ร ตนาพร กองพลพรหม คณะฯ 8,700 อ. ว นช ย กองพลพรหม คณะ 10,000 อ. ส พจน นาราภ รมย 11,700 อ. อาร ย แก นวงศ คา 1-25 พ.ย. พ ฒนาชมรมผ ต ดส นก ฬา ท สนใจ 9 ชมรม สพล.มค. 1. ร อยละท เข าร วม ร อย 2. นาความร ท ได ร บไป ประย กต ใช ได 20,000 อ.สมานช ย ล พรหมมา ฯ ก.ค. ส.ค. อบรมผ ต ดส นก ฬา ท 200 สพล.มค. 1. ร อยละท เข าร วมร อยละ 100,000 อ.อด ลศ กด

19 สนใจ 2. นาความร ท ได ร บไป ประย กต ใช ได ไชยมนตร ประเภทท 5 ท กษะทางการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารการใช เทคโนโลย สารสนเทศ ว น/เด อน/ป ท จ ด ช อโครงการ/ก จกรรม 1-31 ม.ค. อบรมภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ต.ค ก.ย. เม.ย ส.ค. พ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตด าน ICT จ ดทาฐานข อม ลบ คลากร คณะ สถานท ต วช ว ดความสาเร จ 50 สพล.มค. 1. ร อยละคณาจารย ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ท กษะภาษาอ งกฤษท ด ข น ห องปฏ บ ต การ สพล. มค. 1. ร อยละ ท เข าร วม ร อย 2. ผ เข าร วมม ความร ด าน ICT เพ มข น 50 สพล.มค. 1. ร อยละคณาจารย ท เข าร วม ร อย 2. ฐานข อม ลท สมบ รณ 15,000 อ. ว นช ย กองพลพรหม คณะ 15,000 อ. อาร ย แก นวงศ คา นางสาวนภาพร พ นแสนซา 10,000 อ. อาร ย แก นวงศ คา นางสาวนภาพร พ นแสนซา

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ 43 โครงการท 1 แบบเสนอโครงการประจ าป งบประมาณ 2558 1. ช อโครงการ ส งเสร มการร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 2.1 เพ อสนองจ ดเน น สพป.ป ตตาน เขต 2 ข อ 5 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพในการแสดง ความสามารถ และการแข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 1 สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 ๑. ช อโครงการ: โครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ค ม อการบร หารงานบร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม และก จการพ เศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ บร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม ก จการพ เศษ 12 02 ~ ๑ ~ คานา การดาเน นงานด านบร การว ชาการ เป

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555 ว นพฤห สบด ท 16 ก มภาพ นธ 2555 ณ บร เวณช นล างอาคารว วรณ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ จ ดท าโดย

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ส งหาคม พ.ศ. 2556 ก บทสร ปสาหร บผ บร หารหล กส ตร กลไก แนวปฏ

More information