รายงานผล การประเม นก จกรรมการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ. 2554

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผล การประเม นก จกรรมการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ. 2554"

Transcription

1 รายงานผล การประเม นก จกรรมการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ โดยคณะอน กรรมการฝ ายประเม นผล

2

3

4 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร... 1 บทน า... 4 ผลการประเม นรายก จกรรม ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ผลการว เคราะห ข อม ลความพ งพอใจต อการจ ดก จกรรมว นศ ลป พ ระศร การบร หารจ ดการ ก จกรรมว ชาการ ก จกรรมการจ ดน ทรรศการ ก จกรรมการแสดงดนตร ของคณะด ร ยางคศาสตร ก จกรรมอ น ๆ ได แก การแสดงของน กศ กษาป จจ บ น พ ธ จ ดเท ยนร าล กถ งศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร และการออกร านของน กศ กษาป จจ บ น ผลการว เคราะห ข อม ลข อเสนอแนะ หน า ภาคผนวก - ภาพการจ ดก จกรรมต างๆ... 36

5 ผลการประเม นการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร ผลการประเม นจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ ประกอบด วยการประเม น 5 ประเภทก จกรรม ด งน ค อ การประเม น (1) การบร หารจ ดการ การประเม น (2) ก จกรรมว ชาการ ประกอบด วยการแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา โดย ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ น ทศ อมาตยก ล และการเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร และการประเม น ก จกรรม (3) การจ ดน ทรรศการ ประกอบด วย การจ ดน ทรรศการผลงานศ ลปะของคณะจ ตรกรรม ประต มากรรมและภาพพ มพ คณะสถาป ตยกรรมศาสตร คณะม ณฑนศ ลป หอศ ลป ว งท าพระ หอศ ลป บรม ราชก มาร คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ พระราชว งสนามจ นทร และว ทยาเขตสารสนเทศ เพชรบ ร (4) การจ ดแสดงดนตร ของคณะด ร ยางคศาสตร และ (5) ก จกรรมอ น ๆ ได แก การแสดงและการ ออกร านของน กศ กษาป จจ บ น และการจ ดพ ธ จ ดเท ยนร าล กศาสตรจารย ศ ลป พ ระศร สร ปผลการประเม นได ด งน 1) เช งปร มาณ จ านวนผ เข าร วมงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป 2554 ม จ านวนผ เข าร วม งานท งส นรวมจ านวน 2,800 คน โดยจ าแนกเป น ผ ร วมงานว งท าพระ จ านวน 1,300 คน ค ดเป นร อยละ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร จ านวน 1,000 คน ค ดเป นร อยละ และว ทยาเขตสารสนเทศ เพชรบ ร จ านวน 500 คน ค ดเป นร อยละ โดยม ผ ร วมงานตอบแบบประเม น จ านวน 584 คน จ าแนกเป น ผ ร วมงานว งท าพระ จ านวน 213 คน ค ดเป นร อยละ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร จ านวน 202 คน ค ดเป นร อยละ และว ทยา เขตสารสนเทศเพชรบ ร จ านวน 169 คน ค ดเป นร อยละ ท งน จ าแนกเป นรายก จกรรมได ด งน 1) ผ ร วมพ ธ ต กบาตรพระสงฆ ในตอนเช า จ านวน 150 คน 2) ผ ร วมก จกรรมในช วงเช า โดยจ าแนกเป น 2.1) ผ ร วมพ ธ วางช อดอกไม คารวะอน สาวร ย ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร จ านวน 1,000 คน 2.2) ผ ร วมชมน ทรรศการ ณ จ ดแสดงน ทรรศการ ได แก น ทรรศการคณะสถาป ตยกรรม ศาสตร คณะม ณฑนศ ลป หอศ ลป ว งท าพระ หอศ ลป บรมราชก มาร คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพ พ มพ ว งท าพระ และว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร รวมจ านวนประมาณ 1,500 คน 3) ผ ร วมก จกรรมทางด านว ชาการ รวมจ านวน 700 คน โดยแบ งเป น 1

6 3.1) ผ ร วมร บฟ งการแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา โดยศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ น ทศ อมาตยก ล จ านวน 500 คน 3.2) ผ ร วมร บฟ งการเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร จ านวน 200 คน 4) ผ ร วมพ ธ ในตอนค า ได แก การร วมชมการแสดงดนตร แจ สและดนตร คลาสส กโดยคณาจารย และน กศ กษาคณะด ร ยางคศาสตร ณ เวท ลานศาสตรจารย ศ ลป พ ระศร ร วมชมการฉายว ด ท ศน ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ร าล ก ณ สนามบาสเกตบอล การแสดงและการออกร านของน กศ กษาป จจ บ น และร วมจ ดเท ยนร าล กถ งศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ณ บร เวณลานอน สาวร ย ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร รวม จ านวนประมาณ 2,000 คน 2) เช งค ณภาพ ผลการด าเน นงานจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป 2554 โดยรวม พบว า ผ ร วมงานส วนใหญ ม ความพ งพอใจในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมท กก จกรรม เท าก บ 4.00 (ร อยละ 80.00) จ าแนกรายก จกรรมได ด งน 2.1) การบร หารจ ดการ ม ความพ งพอใจในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 3.97 (ร อยละ 79.40) 2.2) ก จกรรมว ชาการ ม ความพ งพอใจในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวม ท กก จกรรมว ชาการเท าก บ 3.99 (ร อยละ 79.80) จ าแนกเป นการแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร เร อง การก อ เก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา โดยศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ นพ ศ อมาตยก ล ม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 3.96 (ร อยละ 79.20) และการเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ม ค าเฉล ย ความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 4.01 (ร อยละ 80.20) 2.3) การจ ดน ทรรศการ ม ความพ งพอใจในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมท ก น ทรรศการเท าก บ 4.00 (ร อยละ 80.00) 2.4) การจ ดแสดงดนตร ของคณะด ร ยางคศาสตร โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 4.05 (ร อยละ 81.05) 2.5) ก จกรรมอ น ๆ ได แก การแสดงและการออกร านของน กศ กษาป จจ บ น และการจ ดพ ธ จ ดเท ยน ร าล กศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมท กก จกรรมว ชาการเท าก บ 4.01 (ร อย ละ 80.20) จ าแนกเป นการแสดงของน กศ กษาป จจ บ น ม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 4.09 (ร อยละ 81.80) พ ธ จ ดเท ยนจ าล กถ งศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 3.94 (ร อยละ 78.80) และการออกร านของน กศ กษาป จจ บ น ม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 4.00 (ร อยละ 80.00) 2

7 3) ข อเสนอแนะโดยรวม การให ข อเสนอแนะโดยรวมในการด าเน นงานม ด งน สามารถด าเน นการได บรรล ตามว ตถ ประสงค ของการจ ดงาน จ ดงานด มาก จ ดเด นของจ ดงานในป น ค อ ม การจ ดงานในท กว ทยาเขตของมหาว ทยาล ยศ ลปากร ผ แสดงปาฐกถา ม ความเหมาะสมท ได ร บการค ดเล อก เป นผ ม ความร ด านดนตร อย างกว างขวาง สามารถท าให ผ ฟ งม ความร เป น อย างมาก ควรจ ดแสดงปาฐกถาอย างน ต อไปท ก ๆ ป ส าหร บการเสวนา ควรม การฉายสไลด ภาพด วย ควรท า เป น DVD หร อจ ดเตร ยมระบบการกระจายเส ยงเผยแพร ทางภายนอกอาคารได ร บฟ งด วยจะด มาก ควรเน นการ บรรยายไปท ความท มเทท อาจารย ม ต อศ ษย และความร บผ ดชอบต อส งคมในการสร างคนค ณภาพทางด านศ ลปะ เพ อถ ายทอดส ร นต อร น ให เห นการเช อมโยงของคนร นหล งท ม ผลต อการพ ฒนาประเทศในเวลาต อมา เช น ความเคล อนไหวของศ ลปะก บพ ทธศาสนา และน กเข ยน น กแปล น กเร ยนเสร ไทย บ นท กหร องานเข ยนความ ทรงจ าของร นก อน การเป ดร วของมหาว ทยาล ยศ ลปากรส ถนนโลกภายนอก องค ความร ท เคล อนไหวให คน ภายนอกได ปฏ บ ต และการรวมพล งของกล มคนศ ลปะเพ อน ามาเป นประโยชน ต อส งคมส วนร วม จ ดอ อน หร อส งท ควรปร บปร งพ ฒนา ได แก การจ ดสถานท ควรเตร ยมพร อมส าหร บเก ดกรณ ฝนตก ด วยจะด มาก ควรให คณะว ชาอ น ๆ มาร วมจ ดก จกรรมให หลากหลายมากกว าน ควรประสานงานก บศ ษย เก า ให มาร วมงานมากข น และควรม ก จกรรมด านอ น ๆ ส าหร บน กศ กษาป จจ บ นให มากข นนอกเหน อจากการเป ด ร านขายของ เช น เพ มเวท ในการแสดงความสามารถในด านต าง ๆ อาท การแสดงหน งส น การแสดงผล งานของคณะว ชาต าง ๆ และการเพ มความหลากหลายของส นค าท จ าหน ายรวมท งเพ มร านค าท จ ดจ าหน าย เป นต น 3

8 บทน า หล กการและเหต ผล ว นศ ลป พ ระศร จ ดข นเพ อร าล กถ งศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร (Prof.Corrado Feroci) ผ ซ งเป น อาจารย และผ ร วมก อต งมหาว ทยาล ยศ ลปากร โดยถ อเอาว นท 15 ก นยายน ของท กป ซ งเป นว นครบรอบว น เก ดของท านเป นว นศ ลป พ ระศร ในป พ.ศ ว นศ ลป พ ระศร ตรงก บว นพฤห สบด ท 15 ก นยายน พ.ศ มหาว ทยาล ย ศ ลปากรร วมก บกรมศ ลปากร สมาคมน กศ กษาเก ามหาว ทยาล ยศ ลปากร และสโมสรน กศ กษามหาว ทยาล ย ศ ลปากร จ ดงานว นศ ลป พ ระศร ณ ลานอน สาวร ย ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว งท าพระ ภายในงานประกอบด วยก จกรรมต าง ๆ ได แก พ ธ สงฆ พ ธ วางช อดอกไม พ ธ มอบรางว ลและท นการศ กษา การ แสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร คร งท 16 เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา โดย ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ น ทศ อมาตยก ล การเสวนาเร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร การจ ดแสดง น ทรรศการ ณ จ ดแสดงน ทรรศการ ได แก น ทรรศการคณะคณะสถาป ตยกรรมศาสตร คณะม ณฑนศ ลป หอ ศ ลป ว งท าพระ หอศ ลป บรมราชก มาร คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ ว ทยาเขตพระราชว งสนาม จ นทร และว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร การแสดงดนตร ของน กศ กษาคณะด ร ยางคศาสตร รวมถ งการแสดง และการออกร านของน กศ กษาคณะว ชาต างๆ และในตอนค า ณ ลานอน สาวร ย ฯ ม พ ธ จ ดเท ยนร าล กถ ง ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร โดยศ ษย เก า ศ ษย ป จจ บ น บ คลากรของมหาว ทยาล ยศ ลปากร รวมถ งผ ท ม ความ เคารพร กในต วท าน ว ตถ ประสงค ของการประเม น 1. เพ อประเม นความพ งพอใจต อการจ ดงานของผ เข าร วมงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป เพ อรวบรวมความค ดเห น และข อเสนอแนะจากผ เข าร วมงาน 3. เพ อน าข อม ลท ได เสนอแก ผ ท เก ยวข องทราบ และเป นแนวทางในการพ ฒนาปร บปร งแก ไขการจ ด งานว นศ ลป พ ระศร ท จะจ ดข นในป ต อไป กล มเป าหมาย กล มเป าหมายผ เข าร วมงาน รวมจ านวน 800 คน จ าแนกได 4 กล ม ด งน กล มท 1 : ประชาชนท วไป จ านวน 200 คน กล มท 2 : อาจารย - เจ าหน าท ของสถาบ นอ ดมศ กษาต าง ๆ จ านวน 100 คน กล มท 3 : น กศ กษาป จจ บ นของมหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 400 คน กล มท 4 : น กเร ยน - น ส ต / น กศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษาอ น ๆ จ านวน 100 คน 4

9 ว ธ การรวบรวมข อม ล และเคร องม อท ใช การเก บรวบรวมข อม ลในคร งน ด าเน นการ โดยม เจ าหน าท ของมหาว ทยาล ยคอยแจกแบบสอบถาม ให แก ผ เข าร วมงาน ณ บร เวณท จ ดงาน และให ส งค นแบบสอบถามก บเจ าหน าท หร อค นทางกล องร บค น แบบสอบถามท ต งไว ณ จ ดต าง ๆ ในบร เวณท จ ดงาน โดยเคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล ค อ แบบสอบถาม ว ธ การว เคราะห ข อม ล ในการประเม นผลใช คอมพ วเตอร โปรแกรม SPSS และเสนอผลการว เคราะห ข อม ล ด งน 1. แสดงค าความถ เพ อแจกแจงข อม ลกล มต วอย าง 2. แสดงค าร อยละของแต ละกล มต วอย าง 3. แสดงค าเฉล ยเลขคณ ต (Mean) แสดงระด บความพ งพอใจความพ งพอใจ และระด บความร และ ประโยชน ท ได ร บจากการร วมงาน 4. แสดงตารางว เคราะห พร อมอภ ปรายผล 5. สร ปผล เกณฑ การตรวจค าตอบ ในการตรวจค าตอบเพ อหาข อสร ปในประเด นความพ งพอใจ และความร และ ประโยชน ท ได ร บจากการร วมงาน ใช เกณฑ แบบมาตราส วนประมาณค า (Likert Scaling) 5 ระด บ ด งน ตอบพ งพอใจ / ได ร บความร และประโยชน ท ได ร บมากท ส ด ให คะแนน 5 คะแนน ตอบพ งพอใจ / ได ร บความร และประโยชน ท ได ร บมาก ให คะแนน 4 คะแนน ตอบพ งพอใจ / ได ร บความร และประโยชน ท ได ร บปานกลาง ให คะแนน 3 คะแนน ตอบพ งพอใจ / ได ร บความร และประโยชน ท ได ร บน อย ให คะแนน 2 คะแนน ตอบพ งพอใจ / ได ร บความร และประโยชน ท ได ร บน อยท ส ด ให คะแนน 1 คะแนน น าค าคะแนนท ได มาหาค าเฉล ยและน ามาเท ยบเกณฑ มาตรฐานระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน และระด บความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงาน ด งน ท ส ด ค าเฉล ย ความหมาย ระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน /ความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงานมากท ส ด ระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน /ความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงานมาก ระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน /ความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงานปานกลาง ระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน /ความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงานน อย ระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน /ความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงานน อย 5

10 ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ทราบข อค ดเห นและความพ งพอใจของผ เข าร วมงานต อการจ ดงาน 2. ทราบผลการประเม นความร และประโยชน ท ได ร บจากการเข าร วมงานของผ เข าร วมงาน โดย ม งเน นถ งการตระหน กต อการท าน บ าร งและร กษาศ ลปะและว ฒนธรรมของไทย 3. เพ อได ข อม ลสารสนเทศท ส าค ญส าหร บเสนอแก ผ ท เก ยวข อง เพ อเป นแนวทางในการปร บปร งการ จ ดงานท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ยท จะจ ดให ม ข นในคร งต อไป ผลการประเม นรายก จกรรม การประเม นการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ น าเสนอผลการประเม น ตามล าด บด งน ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถามโดยรวม ตอนท 2 ผลการว เคราะห ข อม ลความพ งพอใจต อการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ในรายก จกรรม จ าแนกเป น (1) การประเม นการบร หารจ ดการ (2) การประเม นก จกรรมว ชาการ ประกอบด วย 2 ก จกรรม ค อ 2.1) การแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร คร งท 16 เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด าน ดนตร ว ทยา โดยศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ นพ ศ อมาตยก ล 2.2) การจ ดเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร (3) การประเม นก จกรรมการจ ดน ทรรศการ ประกอบด วย 3 ก จกรรม ค อ 3.1) การจ ดน ทรรศการแสดงผลงานศ ลปะ ณ หอศ ลป ต าง ๆ ว ทยาเขตว งท าพระ 3.2) การจ ดน ทรรศการแสดงผลงานศ ลปะ ณ หอศ ลป บรมราชก มาร คณะจ ตรกรรม ประต มากรรมและภาพพ มพ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร 3.3) การจ ดน ทรรศการแสดงผลงานศ ลปะของกล มช างส ปป หม เม องเพชร ว ทยาเขตสารสนเทศ เพชรบ ร (4) การประเม นการจ ดแสดงดนตร ของคณะด ร ยางคศาสตร (5) การประเม นก จกรรมอ น ๆ ได แก การแสดงและการออกร านของน กศ กษาป จจ บ น และการจ ด พ ธ จ ดเท ยนร าล กศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ตอนท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลข อเสนอแนะ 6

11 ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ม จ านวนผ ร วมงานโดยประมาณท งหมดรวม จ านวน 2,800 คน จ าแนกเป น ผ ร วมงานว งท าพระ จ านวน 1,300 คน ค ดเป นร อยละ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร จ านวน 1,000 คน ค ดเป นร อยละ และว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร จ านวน 500 คน ค ดเป นร อยละ โดยม ผ ร วมงานตอบแบบประเม น จ านวน 584 คน จ าแนกเป น ผ ร วมงานว งท าพระ จ านวน 213 คน ค ดเป นร อยละ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร จ านวน 202 คน ค ดเป นร อยละ และว ทยา เขตสารสนเทศเพชรบ ร จ านวน 169 คน ค ดเป นร อยละ ข อม ลท วไปของผ ร วมงานในภาพรวม เพศ พบว า ส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 433 คน ค ดเป นร อยละ เพศชาย จ านวน 151 คน ค ดเป นร อยละ และแสดงเป นตารางและแผนภ ม ได ด งน ตารางท 1 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ เพศ จ านวน ร อยละ ชาย หญ ง รวม แผนภ ม ท 1 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ชาย, % หญ ง, % 7

12 อาย พบว า ผ เข าร วมงานส วนใหญ ม อาย ต ากว า 20 ป จ านวน 341 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา ม อาย ระหว าง ป จ านวน 137 คน ค ดเป นร อยละ และแสดงเป นตารางท แผนภ ม ได ด งน ตารางท 2 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย อาย จ านวน ร อยละ ต ากว า 20 ป หญ ง, % ป ป ป ป ข นไป รวม แผนภ ม ท 2 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย 50 ป ข นไป, 3.08 % ต ากว า 20 ป, % ป, 5.65 % ป, % ป, 9.42 % ประเภท พบว า ผ เข าร วมงานส วนใหญ เป นศ ษย เก าของมหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 356 คน ค ด เป นร อยละ รองลงมา ค อ น กศ กษาป จจ บ นของมหาว ทยาล ย จ านวน 189 คน ค ดเป นร อยละ และแสดงเป นตารางและแผนภ ม ได ด งน ตารางท 3 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทผ เข าร วมงาน ประเภทผ เข าร วมงาน จ านวน ร อยละ แขกร บเช ญมาร วมงาน ศ ษย เก าของมหาว ทยาล ยศ ลปากร อาจารย / เจ าหน าท มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประชาชนท วไป น กศ กษาป จจ บ นของมหาว ทยาล ยศ ลปากร รวม

13 แผนภ ม ท 3 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทผ ร วมงาน ศ ษย ป จจ บ น มศก., % แขกร บเช ญมาร วมงาน, 1.03 % ประชาชนท วไป, 4.11 % อาจารย / เจ าหน าท มศก., 1.03 % ศ ษย เก า มศก., % ประสบการณ เคยมาร วมงานว นศ ลป พ ระศร มาก อน พบว า ผ เข าร วมงานส วนใหญ ไม เคยเข า ร วมงานศ ลปว ฒนธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข นมาก อน จ านวน 349 คน ค ดเป นร อยละ เคยมาร วมงาน จ านวน 235 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 4 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ การเคยมา ร วมงานศ ลปว ฒนธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข น ประสบการณ การเคยมาร วมงาน ศ ลปว ฒธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข น จ านวน ร อยละ ไม เคย เคย รวม แผนภ ม ท 4 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทประสบการณ การ เคยมาร วมงานศ ลปว ฒนธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข น เคย, % ไม เคย, % 9

14 ประเภทส อท ท าให ทราบการจ ดงาน พบว า ผ เข าร วมงานส วนใหญ ทราบข าวการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ จากโปสเตอร / ป ายประชาส มพ นธ / แผ นพ บประชาส มพ นธ ของมหาว ทยาล ย / สโมสรน กศ กษา จ านวน 326 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา ค อ บ ตรเช ญของมหาว ทยาล ย จ านวน 166 คน ค ดเป นร อยละ และแสดงเป นตารางและแผนภ ม ได ด งน ตารางท 5 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทส อท ท าให ทราบข าว การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ (ตอบได มากกว า 1 ค าตอบ) ประเภทส อท ท าให ทราบข าวการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร จ านวน ร อยละ บ ตรเช ญของมหาว ทยาล ย การประชาส มพ นธ ของสมาคมน กศ กษาเก ามหาว ทยาล ยศ ลปากร โปสเตอร / ป ายประชาส มพ นธ / แผ นพ บประชาส มพ นธ / สโมสรน กศ กษา เว บไซด ของมหาว ทยาล ยศ ลปากร อ น ๆ อาท เพ อนแนะน า แผนภ ม ท 5 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทส อท ท าให ทราบข าว การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร อ น ๆ อาท เพ อนแนะน า บ ตรเช ญของมหาว ทยาล ย เว บไซด มศก. โปสเตอร / ป ายประชาส มพ นธ แผ นพ บประชาส มพ นธ สโมสรน กศ กษา การประชาส มพ นธ ของ สมาคมน กศ กษาเก า มศก. 10

15 ก จกรรมท สนใจเข าร วม พบว า ผ เข าร วมงานส วนใหญ เข าร วมก จกรรมการแสดงน ทรรศการและ ผลงานของอาจารย และน กศ กษา จ านวน 534 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา ค อ การแสดงดนตร ของ น กศ กษา จ านวน 452 คน ค ดเป นร อยละ และแสดงเป นตารางและแผนภ ม ได ด งน ตารางท 6 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของผ มาร วมงาน ก จกรรมท เข าร วม จ านวน ร อยละ พ ธ สงฆ พ ธ เป ดและวางช อดอกไม การแสดงน ทรรศการและผลงานของอาจารย และน กศ กษา การออกร าน การแสดงดนตร ของน กศ กษา แผนภ ม ท 6 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามก จกรรมท สนใจเข าร วม การแสดงน ทรรศการ และผลงานของอาจารย และน กศ กษา พ ธ สงฆ พ ธ เป ดและวางช อดอกไม การแสดงดนตร ของน กศ กษา การออกร าน 11

16 ตอนท 2 ผลการว เคราะห ข อม ลความพ งพอใจต อการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร 2.1) การบร หารจ ดการ 2.1.1) การบร หารจ ดการในภาพรวม พบว าม ผ ตอบแบบประเม นในประเด นน ท งหมด รวมจ านวน 584 คน โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมอย ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 3.97 (ร อยละ 79.40) ท งน สามารถ สร ปเป นรายข อค าถามได ด งน ด านการบร หารจ ดการในภาพรวม ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. การประชาส มพ นธ การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ป พ.ศ (19.69) (57.19) (20.72) (2.40) - 2. ระยะเวลา / ช วงเวลาท ใช ในการจ ด ก จกรรมต าง ๆ (21.58) (48.97) (26.71) (2.74) - 3. ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ร ปแบบการจ ดงานในภาพรวม (22.26) (56.51) (18.84) (2.40) - 4. ความน าสนใจของก จกรรมต าง ๆท จ ดข น (20.38) (64.90) (14.73) การให การต อนร บ / การให ข อม ล / ค าแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (20.21) (48.12) (29.45) (2.23) - 6. ความเหมาะสมของการจ ดสถานท ส าหร บก จกรรมในด านต าง ๆ (24.14) (53.94) (18.49) (3.42) - 7. การจ ดส งอ านวยความสะดวกด านต าง ๆ ในบร เวณงานให แก ผ มาร วมงาม (15.75) (54.11) (28.25) (1.88) - 8. ความร และประโยชน ท ได ร บจากการเข า ร วมงาน (26.71) (52.23) (20.55) (0.51) - 9. ภาพรวมของพ งพอใจท ม ต อการจ ดการ (28.77) (55.31) (15.92) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ รวม

17 ข อเสนอแนะม ด งน - จ ดงานด มาก จ านวน 7 คน - ควรจ ดงานในท กป จ านวน 5 คน - การจ ดสถานท ควรเตร ยมพร อมส าหร บเก ดกรณ ฝนตกด วยจะด มาก จ านวน 5 คน 2.1.2) การบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว งท าพระ พบว าม ผ ตอบแบบประเม นในประเด นน ท งหมด รวมจ านวน 213 คน โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจรวมอย ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 3.84 (ร อยละ 76.80) ท งน สามารถสร ปเป นรายข อค าถามได ด งน ด านการบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว งท าพระ ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. การประชาส มพ นธ การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ป พ.ศ (14.08) (54.93) (26.76) (4.23) - 2. ระยะเวลา / ช วงเวลาท ใช ในการจ ด ก จกรรมต าง ๆ (14.08) (49.30) (36.62) ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ร ปแบบการจ ดงานในภาพรวม (19.72) (56.34) (18.31) (5.63) - 4. ความน าสนใจของก จกรรมต าง ๆท จ ดข น (11.27) (49.30) (33.80) (5.63) - 5. การให การต อนร บ / การให ข อม ล / ค าแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (19.72) (60.56) (14.08) (5.63) - 6. ความเหมาะสมของการจ ดสถานท ส าหร บก จกรรมในด านต าง ๆ (11.27) (57.75) (28.17) (2.82) - 7. การจ ดส งอ านวยความสะดวกด านต าง ๆ ในบร เวณงานให แก ผ มาร วมงาม (22.54) (54.93) (22.54) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ 3.79 มาก 3.77 มาก 3.90 มาก 3.66 มาก 3.94 มาก 3.77 มาก 4.00 มาก รวม 3.84 มาก ข อเสนอแนะม ด งน - ควรให คณะว ชาอ น ๆ มาร วมจ ดก จกรรมให หลากหลายมากกว าน จ านวน 10 คน - งานป น ค อนข างเง ยบเม อเปร ยบเท ยบก บป ก อน จ านวน 7 คน 13

18 2.1.3) การบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร พบว า ม ผ ตอบแบบ ประเม นในประเด นน ท งหมด รวมจ านวน 202 คน โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจรวมอย ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 3.99 (ร อยละ 79.80) ท งน สามารถสร ปเป นรายข อค าถามได ด งน ด านการบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. การประชาส มพ นธ การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ป พ.ศ (20.30) (62.38) (15.84) (1.49) - 2. ระยะเวลา / ช วงเวลาท ใช ในการจ ด ก จกรรมต าง ๆ (17.33) (47.52) (27.23) (7.92) - 3. ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ร ปแบบการจ ดงานในภาพรวม (23.76) (54.95) (21.29) ความน าสนใจของก จกรรมต าง ๆท จ ดข น (21.78) (61.88) (16.34) การให การต อนร บ / การให ข อม ล / ค าแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (21.29) (45.05) (33.17) (0.50) - 6. ความเหมาะสมของการจ ดสถานท ส าหร บก จกรรมในด านต าง ๆ (30.20) (51.98) (17.82) การจ ดส งอ านวยความสะดวกด านต าง ๆ ในบร เวณงานให แก ผ มาร วมงาม (17.33) (50.99) (29.70) (1.98) - 8. ความร และประโยชน ท ได ร บจากการเข า ร วมงาน (25.25) (55.94) (17.82) (0.99) - 9. ภาพรวมของพ งพอใจท ม ต อการจ ดการ (35.15) (52.48) (12.38) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ 4.01 มาก 3.74 มาก 4.02 มาก 4.05 มาก 3.87 มาก 4.12 มาก 3.84 มาก 4.05 มาก 4.23 มากท ส ด รวม 3.99 มาก ข อเสนอแนะม ด งน - จ ดงานด มาก ควรจ ดงานในป ต อ ๆ ไป จ านวน 7 คน - การจ ดงานม จ ดเด น ค อ ม การจ ดงานในท กว ทยาเขต ม การจ ดแสดงน ทรรศการผลงานภาพ ศ ลปะท สวยงาม ม การออกร านท เป ดโอกาสให น กศ กษาป จจ บ นน าส นค ามาจ าหน าย ดนตร ม ความหลากหลาย - จ ดท ควรปร บปร ง ค อ ควรจ ดสถานท เตร ยมพร อมส าหร บเก ดกรณ ฝนตกด วยจะด มาก จ านวน 5 คน 14

19 2.1.4) การบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร พบว าม ผ ตอบแบบประเม น ในประเด นน ท งหมด รวมจ านวน 169 คน โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจรวมอย ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 4.05 (ร อยละ 81.00) ท งน สามารถสร ปเป นรายข อค าถามได ด งน ด านการบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. การประชาส มพ นธ การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ป พ.ศ (26.04) (53.85) (18.93) (1.18) - 2. ระยะเวลา / ช วงเวลาท ใช ในการจ ด ก จกรรมต าง ๆ (36.09) (50.30) (13.61) ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ร ปแบบการจ ดงานในภาพรวม (23.67) (58.58) (16.57) (1.18) - 4. ความน าสนใจของก จกรรมต าง ๆท จ ดข น (20.12) (66.27) (13.61) การให การต อนร บ / การให ข อม ล / ค าแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (30.18) (50.30) (19.53) ความเหมาะสมของการจ ดสถานท ส าหร บก จกรรมในด านต าง ๆ (22.49) (47.93) (24.85) (4.73) - 7. การจ ดส งอ านวยความสะดวกด านต าง ๆ ในบร เวณงานให แก ผ มาร วมงาม (19.53) (53.25) (26.63) (0.59) - 8. ความร และประโยชน ท ได ร บจากการเข า ร วมงาน (24.85) (51.48) (23.08) (0.59) - 9. ภาพรวมของพ งพอใจท ม ต อการจ ดการ (28.99) (59.17) (11.83) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ 4.05 มาก 4.22 มาก 4.05 มาก 4.07 มาก 4.11 มาก 3.88 มาก 3.92 มาก 4.01 มาก 4.17 มาก รวม 4.05 มาก 15

20 2.2) ก จกรรมว ชาการ ม ความพ งพอใจในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมท ก ก จกรรมว ชาการ ท ค าเฉล ย 3.99 (ร อยละ 79.80) 2.2.1) การจ ดแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร คร งท 16 เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา โดยศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ นพ ศ อมาตยก ล พบว า ม ผ ร วมร บฟ งการแสดงปาฐกถา จ านวน 500 คน เป นผ ตอบแบบประเม น จ านวน 185 คน ค ดเป นร อยละ โดยส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 113 คน ค ดเป นร อยละ ม อาย ระหว าง ป จ านวน 62 คน ค ดเป นร อยละ ซ งม ส ดส วนใกล เค ยงก บอาย ระหว าง ป จ านวน 61 คน ค ดเป นร อยละ ประเภทผ ร วมร บฟ งการแสดงปาฐกถาส วนใหญ เป นแขกร บเช ญมา ร วมงาน จ านวน 76 คน ค ดเป นร อยละ เคยม ประสบการณ ร บฟ งการแสดงปาฐกถาเน องในว นศ ลป พ ระศร จ านวน 128 คน ค ดเป นร อยละ โดยการทราบข าวการจ ดแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร จากส อบ ตร เช ญของมหาว ทยาล ย จากส อประเภทบ ตรเช ญของมหาว ทยาล ย จ านวน 98 คน ค ดเป นร อยละ ส าหร บการประเม นความพ งพอใจต อการจ ดแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร พบว า ม ความพ ง พอใจโดยรวม ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 3.96 (ร อยละ 79.20) โดยม รายละเอ ยดในแต ละข อค าถามด งน การจ ดแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา ข อค าถาม 1. ร ปแบบและการประชาส มพ นธ ห วข อการ แสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ การให การต อนร บ / การให ข อม ล / มาก ท ส ด ระด บคะแนนความพ งพอใจ มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด (15.14) (56.76) (24.86) (3.24) ค าแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (14.59) (51.89) (33.51) ความน าสนใจของห วข อการแสดง ปาฐกถา การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา (22.16) (56.76) (17.84) (3.24) - 4. ความสอดคล องของเน อหาท บรรยายก บ ห วข อการแสดงปาฐกถา (12.43) (50.81) (33.51) (3.24) - 5. เน อหาของการบรรยายม ความน าสนใจ เป นไปตามท ท านคาดหว ง (22.70) (60.54) (13.51) (3.24) - 6. ความร ความสามารถของว ทยากรต อ ห วข อท แสดงปาฐกถา (21.62) (56.22) (22.16) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ 3.84 มาก 3.81 มาก 3.98 มาก 3.72 มาก 4.03 มาก 3.99 มาก 16

21 การจ ดแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา (ต อ) ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 7. ความเหมาะสมของสถานท และ โสตท ศน ปกรณ ในการแสดงปาฐกถา (25.95) (47.57) (26.49) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ แสดงปาฐกถา (21.62) (52.97) (25.41) ความร และประโยชน ท ได ร บจากการเข า ร วมงาน ก อน การเข าร บฟ ง (2.70) (26.49) (45.41) (25.41) หล ง การเข าร บฟ ง (17.84) (58.92) (23.24) ภาพรวมของความพ งพอใจต อการจ ด แสดงปาฐกถา (30.27) (68.65) (1.08) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ 3.99 มาก 3.96 มาก 2.06 น อย 3.95 มาก 4.29 มากท ส ด รวม 3.96 มาก ข อเสนอแนะม ด งน - ผ แสดงปาฐกถาม ความเหมาะสมท ได ร บการค ดเล อก เป นผ ม ความร ด านดนตร อย าง กว างขวาง สามารถท าให ผ ฟ งม ความร เป นอย างมาก จ านวน 15 คน - ควรจ ดแสดงปาฐกถาอย างน ต อไปท ก ๆ ป จ านวน 10 คน - ได ร บความร เพ มเต มด มาก จ านวน 3 คน - อยากฟ งมากกว าน ด มาก เป นประโยชน มาก จ านวน 3 คน 17

22 2.2.2) การจ ดเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร พบว า พบว า ม ผ ร วมร บฟ งการเสวนา จ านวน 200 คน เป นผ ตอบแบบประเม น จ านวน 118 คน ค ดเป นร อยละ โดยส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 85 คน ค ดเป นร อยละ ม อาย ระหว าง ป จ านวน 58 คน ค ดเป นร อยละ ประเภทผ ร วมร บฟ งการแสดงปาฐกถาส วนใหญ เป นศ ษย เก าของ มหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 112 คน ค ดเป นร อยละ ส วนใหญ ย งไม เคยม ประสบการณ ร บฟ งการ เสวนาเน องในว นศ ลป พ ระศร จ านวน 74 คน ค ดเป นร อยละ และการทราบข าวการจ ดเสวนา ทราบ จากเพ อน ๆ ท เป นศ ษย เก าของมหาว ทยาล ยศ ลปากรแนะน า จ านวน 100 คน ค ดเป นร อยละ ความพ งพอใจต อการจ ดเสวนา พบว า ม ความพ งพอใจโดยรวม ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 4.01 (ร อยละ 80.20) โดยม รายละเอ ยดในแต ละข อค าถามด งน การจ ดเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. การประชาส มพ นธ การแสดงเสวนาในว น ศ ลป พ ระศร ประจ าป 2554 (21.19) (62.71) (15.25) (0.85) - 2. การให ข อม ล / การต อนร บ / ข อแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (16.10) (52.54) (26.27) (5.08) - 3. ความน าสนใจของห วข อในการแสดง เสวนา อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไป เส ยแล ว 4. ความสอดคล องของเน อหาท บรรยายก บ X ระด บ ความ พ งพอใจ 4.04 มาก 3.80 มาก (23.73) (56.78) (19.49) มาก ห วข อการแสดงการเสวนา (25.42) (58.47) (16.10) เน อหาของการบรรยายม ความน าสนใจ เป นไปตามท ท านคาดหว ง (21.19) (46.61) (31.36) (0.85) - 6. ความร ความสามารถของว ทยากรต อ ห วข อท แสดงการเสวนา (29.66) (56.78) (13.56) ความสามารถของผ ด าเน นรายการในการ สร ปประเด น ควบค มเวลา (17.80) (46.61) (33.90) (1.69) มาก 3.88 มาก 4.16 มาก 3.81 มาก 18

23 การจ ดเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว (ต อ) ข อค าถาม มาก ท ส ด ระด บคะแนนความพ งพอใจ มาก ปาน กลาง 8. ความเหมาะสมของสถานท จ ดแสดงการ เสวนา (26.27) (51.69) (20.34) (1.69) - 9. ความเหมาะสม / ค ณภาพของ โสตท ศน ปกรณ ท ช วยในการบรรยาย (31.36) (52.54) (16.10) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ แสดงเสวนา (22.03) (60.17) (17.80) ความร และประโยชน ท ได ร บจากการ ฟ งการแสดงการเสวนา ก อน การเข าร บฟ ง หล ง การเข าร บฟ ง น อย น อย ท ส ด (65.25) (34.75) (28.81) (55.08) (16.10) ภาพรวมของความพ งพอใจต อการจ ด แสดงการเสวนา (22.88) (52.54) (22.88) (1.69) - X ระด บ ความ พ งพอใจ 4.03 มาก 4.15 มาก 4.04 มาก 2.65 ปานกลาง 4.13 มาก 3.97 มาก รวม 4.01 มาก ข อเสนอแนะม ด งน - ควรจ ดท กป - ควรจ ดให ม การฉายสไลด ภาพด วยจะด มาก - ควรท าเป น DVD หร อจ ดเตร ยมระบบการกระจายเส ยงเผยแพร ทางภายนอกอาคาร ได ร บฟ งด วยจะด มาก - ควรเน นการบรรยายไปท ความท มเทท อาจารย ม ต อศ ษย และความร บผ ดชอบต อส งคมใน การสร างคนค ณภาพทางด านศ ลปะ เพ อถ ายทอดส ร นต อร นให เห นการเช อมโยงของคนร นหล งท ม ผลต อการ พ ฒนาประเทศในเวลาต อมา เช น ความเคล อนไหวของศ ลปะก บพ ทธศาสนา และน กเข ยน น กแปล น กเร ยน เสร ไทย คนข างเค ยงของ อ. ศ ลป การบ นท กหร องานเข ยนความทรงจ าของร นก อน การเป ดร วของ มหาว ทยาล ยศ ลปากรส ถนนโลกภายนอก องค ความร ท เคล อนไหวให คนภายนอกได ปฏ บ ต และการรวมพล ง ของกล มคนศ ลปะ เพ อความก าวหน าของเยาวชนไทย 19

24 - ควรจ ดท าเทปให คณาจารย ชาวศ ลปากรเล าเก ยวก บ อ. ศ ลป หร อให ศ ษย เก าได ร วมเล า ด วย เพ อให ร นหล ง ๆ ได ม โอกาสได ร บร ร บฟ ง - อยากให รวมเล มการเสวนาในว นอาจารย ศ ลป - ควรจ ดให ม คร ศ ษย เสวนาหลาย ๆ ร น - การต งห วข อการเสวนาต งได ด มาก ให ความร ส กท ด มาก ท าให ได ร บความร เพ มเต มท ง ด านอ ปน ส ยของท าน อ. ศ ลป และความสามารถของท าน 2.3) ก จกรรมการจ ดน ทรรศการโดยรวม 2.3.1) การจ ดน ทรรศการโดยรวม พบว า ม ผ เข าชมน ทรรศการ จ านวน 2,000 คน ม จ านวนผ ตอบแบบประเม น จ านวน 371 คน ค ด เป นร อยละ โดยม ความพ งพอใจต อการจ ดน ทรรศการ พบว า ม ความพ งพอใจโดยรวม ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 4.00 (ร อยละ 80.00) โดยม รายละเอ ยดในแต ละข อค าถามด งน การจ ดน ทรรศการโดยรวม ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ห วข อในการจ ดน ทรรศการและผลงานศ ลปะฯ (24.80) (55.80) (18.87) (0.54) - 2. ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ร ปแบบการจ ดน ทรรศการและผลงานศ ลปะฯ (19.95) (60.92) (18.06) (1.08) - 3. ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ผลงานท น ามาจ ดแสดง (24.26) (52.83) (22.37) (0.54) - 4. ความเหมาะสมของระยะเวลา / ช วงเวลาท ใช ในการจ ดน ทรรศการ (21.29) (52.29) (24.26) (2.16) - 5. ความเหมาะสมของสถานท ในการจ ด แสดงผลงานและน ทรรศการ (26.95) (45.28) (27.22) (0.54) - 6. การจ ดน ทรรศการ ม ความน าสนใจเป นไป ตามท ท านคาดหว ง (25.07) (53.37) (21.29) (0.27) - X ระด บ ความ พ งพอใจ 4.05 มาก 4.00 มาก 4.01 มาก 3.93 มาก 3.99 มาก 4.03 มาก 20

25 การจ ดน ทรรศการโดยรวม (ต อ) ข อค าถาม มาก ท ส ด ระด บคะแนนความพ งพอใจ มาก ปาน กลาง 7. ความร ประโยชน ท ได ร บจากการชม น ทรรศการและผลงานศ ลปะฯ ก อน เข าชมน ทรรศการและผลงาน (1.35) (9.43) (49.06) (40.16) - หล ง เข าชมน ทรรศการและผลงาน (21.56) (54.18) (23.45) (0.81) - 8. ภาพรวมของความพ งพอใจท ม ต อการจ ด แสดงน ทรรศการ (25.34) (56.33) (18.06) (0.27) - น อย น อย ท ส ด X ระด บ ความ พ งพอใจ 2.72 ปานกลาง 3.96 มาก 4.07 มาก รวม 4.00 มาก ข อเสนอแนะม ด งน - จ ดน ทรรศการได ด มาก ควรจ ดท กป จ านวน 10 คน - ควรได เก บข อม ลการจ ดน ทรรศการคร งน ไว ท จดหมายเหต ของมหาว ทยาล ยศ ลปากรด วย จะได เป นเก ยรต ประว ต ของผ แสดงผลงาน - เป นผลงานท ม ค ณค า สมควรแก การเก บอน ร กษ และท าการประชาส มพ นธ ให บ คคลภายนอกได เข าชมผลงานมาก จะได ทราบและเข าใจถ งความค ด ความสร างสรรค ของคณะมากข น - ควรม ค าบรรยายใต ร ป อาท ความเป นมาของผลงาน แรงบ นดาลใจ และอธ บายเทคน คท ใช ด วย 2.3.2) การจ ดน ทรรศการ จ าแนกตามหน วยงาน 1) ณ หอศ ลป บรมราชก มาร คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ ว ทยาเขต พระราชว งสนามจ นทร พบว า ม ผ เข าชมน ทรรศการประมาณ จ านวน 800 คน และได ลงทะเบ ยนเข าชมน ทรรศการ จ านวน 318 คน ม จ านวนผ ตอบแบบประเม น จ านวน 202 คน ค ดเป นร อยละ โดยส วนใหญ เป นเพศ หญ ง จ านวน 147 คน ค ดเป นร อยละ ม อาย ต ากว า 20 ป จ านวน 145 คน ค ดเป นร อยละ ประเภทผ ร วมงานส วนใหญ เป นน กศ กษาป จจ บ นของมหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 194 คน ค ดเป นร อยละ ย งไม เคยม ประสบการณ การเข าร วมงานศ ลปว ฒนธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข น จ านวน 142 คน ค ดเป น ร อยละ โดยการทราบข าวการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ จากโปสเตอร / ป าย ประชาส มพ นธ / แผ นพ บประชาส มพ นธ ของมหาว ทยาล ย / สโมสรน กศ กษา จ านวน 168 คน ค ดเป นร อยละ 21

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-0 ม นาคม 4 หล กการและเหต ผล การปร บปร งโครงสร าง ร ปแบบการบร หารงาน และความก าวหน าในด

More information

รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล

รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล รายงานสร ปผลการประเม น การประช มว ชาการระด บชาต ประจาป 2554 ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล ค ณภาพอ ดมศ กษาไทยส สากล โดย สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา ธ นวาคม 2554 สาน กมาตรฐานและประเม นผลอ ดมศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการอ

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม

ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ค ม อการให บร การว ชาการแก ส งคม และทาน บาร งพระพ ทธศาสนา และศ ลปว ฒนธรรม ฝ ายว ชาการและว จ ย สาน กว ชาการ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตเช ยงใหม ป การศ กษา ๒๕๕๖ คานา ค ม อการให บร การทางว

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

สร ปรายงานผลโครงการส มมนา ร ปแบบการจ ดก จกรรมร บน องใหม เช งสร างสรรค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตอ ดมคต ไทย ว นท 5 6 ม นาคม 2549 ณ ว งส งห ร สอร ท อ.

สร ปรายงานผลโครงการส มมนา ร ปแบบการจ ดก จกรรมร บน องใหม เช งสร างสรรค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตอ ดมคต ไทย ว นท 5 6 ม นาคม 2549 ณ ว งส งห ร สอร ท อ. สร ปรายงานผลโครงการส มมนา ร ปแบบการจ ดก จกรรมร บน องใหม เช งสร างสรรค เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตอ ดมคต ไทย ว นท 5 6 ม นาคม 2549 ณ ว งส งห ร สอร ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบ ร ------------------------- ตอนท 1 รายละเอ ยดโครงการส

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ

รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ รายงานสร ปผลการส มมนาเช งปฏ บ ต การ โครงการการม ส วนร วมของประชาชนเก ยวก บการเข าช อเสนอกฎหมาย เสวนาในห วข อ กฎหมายในม อเรา ก จกรรมเสวนา เร องการเข าช อเสนอกฎหมายและเสร มสร างความร ความเข าใจ เก ยวก บกระบวนการเข

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

สร ปผลการประเม นความพ งพอใจการจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป งบประมาณ 2550

สร ปผลการประเม นความพ งพอใจการจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป งบประมาณ 2550 สร ปผลการประเม นความพ งพอใจการจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป งบประมาณ 2550 ฝ ายประชาส มพ นธ ส าน กงานเลขาน การกรม การจ ดส มมนา ภ.ง.ด.50 ประจ าป 2550 เป นการบร การท กรมสรรพากรได ด าเน นการเพ อสร างความร ความเข

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบ รณาการตามย ทธศาสตร ป งบประมาณ 2551 ศ นย พ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบ รณาการตามย ทธศาสตร ป งบประมาณ 2551 ศ นย พ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน รายงานผลการด าเน นงาน โครงการบ รณาการตามย ทธศาสตร ป งบประมาณ 2551 ศ นย พ ฒนาท กษะและเพ มศ กยภาพการท องเท ยวเพ อช มชน คณะมน ษยศาสตร คณะบร หารธ รก จ ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม สถาบ นว จ ยส งคม มหาว ทยาล

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อการใช มาตรฐานและต วช ว ด การด าเน นงาน ห องสม ดม ช ว ตร ปแบบอ ทยานการเร ยนร

ค ม อการใช มาตรฐานและต วช ว ด การด าเน นงาน ห องสม ดม ช ว ตร ปแบบอ ทยานการเร ยนร 1 ค ม อการใช มาตรฐานและต วช ว ด การด าเน นงาน ห องสม ดม ช ว ตร ปแบบอ ทยานการเร ยนร คณะผ จ ดท า ศาสตราจารย ดร.ช ต มา ส จจาน นท รองศาสตราจารย ดร.บ ญศร พรหมมาพ นธ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช 2554 2 ค าน

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดประช ม/อบรม คร งท แก ไข 01 / 2554 สถาบ นว จ ยและประเม นเทคโนโลย ทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดประช ม/อบรม คร งท แก ไข 01 / 2554 สถาบ นว จ ยและประเม นเทคโนโลย ทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดประช ม/อบรม คร งท แก ไข 01 / 2554 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข ว ตถ ประสงค ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานน จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการจ ดประช ม / อบรม ให บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

74.10 25.90 56.15 39.57 4.28

74.10 25.90 56.15 39.57 4.28 1 รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนา ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน: โอกาสและความท าทายของธ รก จขนาดเล กและขนาดกลางภาคการประมง ร นท 2 ระหว างว นท 20 21 ก มภาพ นธ 2556 ณ โรงแรมไดมอนด พลาซ า จ งหว ดส ราษฎร ธาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม

โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป ก ตาแหน ง คร ว ทยฐานะคร ชานาญการ โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม รายงาน การจ ดทาและผลการใช ส อคอมพ วเตอร ช วยสอน ช ดส อการสอนโปรแกรม Microsoft PowerPoint รายว ชาน ทรรศการงานห องสม ด ง 40213 เร อง การจ ดน ทรรศการห องสม ด ช นม ธยมศ กษาป ท 6 โดย นางสาวน ตยา ฉ ตรเม องป

More information

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ

สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ สร ปรายงานผลการศ กษาด งาน เร อง เสร มสร างสมรรถนะการท างานเพ อสน บสน นงานว ชาการ ว นท 3-8 มกราคม พ.ศ. 2555 ณ มหาว ทยาล ยรามค าแหง จ งหว ดกร งเทพฯ มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม

เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม เอกสารว ชาการ เร องท 1 เส นทางการพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ กรมปศ ส ตว ส ความเป นเล ศด านกระบวนการค ณภาพและนว ตกรรม โดย นายทว ส ฎฐ บ ญญาภ บาล เลขทะเบ ยนว ชาการ : 57(2) 0510-005 สถานท ด าเน นการ :

More information