รายงานผล การประเม นก จกรรมการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ. 2554

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผล การประเม นก จกรรมการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ. 2554"

Transcription

1 รายงานผล การประเม นก จกรรมการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ โดยคณะอน กรรมการฝ ายประเม นผล

2

3

4 สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร... 1 บทน า... 4 ผลการประเม นรายก จกรรม ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ผลการว เคราะห ข อม ลความพ งพอใจต อการจ ดก จกรรมว นศ ลป พ ระศร การบร หารจ ดการ ก จกรรมว ชาการ ก จกรรมการจ ดน ทรรศการ ก จกรรมการแสดงดนตร ของคณะด ร ยางคศาสตร ก จกรรมอ น ๆ ได แก การแสดงของน กศ กษาป จจ บ น พ ธ จ ดเท ยนร าล กถ งศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร และการออกร านของน กศ กษาป จจ บ น ผลการว เคราะห ข อม ลข อเสนอแนะ หน า ภาคผนวก - ภาพการจ ดก จกรรมต างๆ... 36

5 ผลการประเม นการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ บทสร ปส าหร บผ บร หาร ผลการประเม นจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ ประกอบด วยการประเม น 5 ประเภทก จกรรม ด งน ค อ การประเม น (1) การบร หารจ ดการ การประเม น (2) ก จกรรมว ชาการ ประกอบด วยการแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา โดย ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ น ทศ อมาตยก ล และการเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร และการประเม น ก จกรรม (3) การจ ดน ทรรศการ ประกอบด วย การจ ดน ทรรศการผลงานศ ลปะของคณะจ ตรกรรม ประต มากรรมและภาพพ มพ คณะสถาป ตยกรรมศาสตร คณะม ณฑนศ ลป หอศ ลป ว งท าพระ หอศ ลป บรม ราชก มาร คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ พระราชว งสนามจ นทร และว ทยาเขตสารสนเทศ เพชรบ ร (4) การจ ดแสดงดนตร ของคณะด ร ยางคศาสตร และ (5) ก จกรรมอ น ๆ ได แก การแสดงและการ ออกร านของน กศ กษาป จจ บ น และการจ ดพ ธ จ ดเท ยนร าล กศาสตรจารย ศ ลป พ ระศร สร ปผลการประเม นได ด งน 1) เช งปร มาณ จ านวนผ เข าร วมงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป 2554 ม จ านวนผ เข าร วม งานท งส นรวมจ านวน 2,800 คน โดยจ าแนกเป น ผ ร วมงานว งท าพระ จ านวน 1,300 คน ค ดเป นร อยละ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร จ านวน 1,000 คน ค ดเป นร อยละ และว ทยาเขตสารสนเทศ เพชรบ ร จ านวน 500 คน ค ดเป นร อยละ โดยม ผ ร วมงานตอบแบบประเม น จ านวน 584 คน จ าแนกเป น ผ ร วมงานว งท าพระ จ านวน 213 คน ค ดเป นร อยละ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร จ านวน 202 คน ค ดเป นร อยละ และว ทยา เขตสารสนเทศเพชรบ ร จ านวน 169 คน ค ดเป นร อยละ ท งน จ าแนกเป นรายก จกรรมได ด งน 1) ผ ร วมพ ธ ต กบาตรพระสงฆ ในตอนเช า จ านวน 150 คน 2) ผ ร วมก จกรรมในช วงเช า โดยจ าแนกเป น 2.1) ผ ร วมพ ธ วางช อดอกไม คารวะอน สาวร ย ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร จ านวน 1,000 คน 2.2) ผ ร วมชมน ทรรศการ ณ จ ดแสดงน ทรรศการ ได แก น ทรรศการคณะสถาป ตยกรรม ศาสตร คณะม ณฑนศ ลป หอศ ลป ว งท าพระ หอศ ลป บรมราชก มาร คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพ พ มพ ว งท าพระ และว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร รวมจ านวนประมาณ 1,500 คน 3) ผ ร วมก จกรรมทางด านว ชาการ รวมจ านวน 700 คน โดยแบ งเป น 1

6 3.1) ผ ร วมร บฟ งการแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา โดยศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ น ทศ อมาตยก ล จ านวน 500 คน 3.2) ผ ร วมร บฟ งการเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร จ านวน 200 คน 4) ผ ร วมพ ธ ในตอนค า ได แก การร วมชมการแสดงดนตร แจ สและดนตร คลาสส กโดยคณาจารย และน กศ กษาคณะด ร ยางคศาสตร ณ เวท ลานศาสตรจารย ศ ลป พ ระศร ร วมชมการฉายว ด ท ศน ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ร าล ก ณ สนามบาสเกตบอล การแสดงและการออกร านของน กศ กษาป จจ บ น และร วมจ ดเท ยนร าล กถ งศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ณ บร เวณลานอน สาวร ย ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร รวม จ านวนประมาณ 2,000 คน 2) เช งค ณภาพ ผลการด าเน นงานจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป 2554 โดยรวม พบว า ผ ร วมงานส วนใหญ ม ความพ งพอใจในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมท กก จกรรม เท าก บ 4.00 (ร อยละ 80.00) จ าแนกรายก จกรรมได ด งน 2.1) การบร หารจ ดการ ม ความพ งพอใจในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 3.97 (ร อยละ 79.40) 2.2) ก จกรรมว ชาการ ม ความพ งพอใจในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวม ท กก จกรรมว ชาการเท าก บ 3.99 (ร อยละ 79.80) จ าแนกเป นการแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร เร อง การก อ เก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา โดยศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ นพ ศ อมาตยก ล ม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 3.96 (ร อยละ 79.20) และการเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ม ค าเฉล ย ความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 4.01 (ร อยละ 80.20) 2.3) การจ ดน ทรรศการ ม ความพ งพอใจในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมท ก น ทรรศการเท าก บ 4.00 (ร อยละ 80.00) 2.4) การจ ดแสดงดนตร ของคณะด ร ยางคศาสตร โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 4.05 (ร อยละ 81.05) 2.5) ก จกรรมอ น ๆ ได แก การแสดงและการออกร านของน กศ กษาป จจ บ น และการจ ดพ ธ จ ดเท ยน ร าล กศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมท กก จกรรมว ชาการเท าก บ 4.01 (ร อย ละ 80.20) จ าแนกเป นการแสดงของน กศ กษาป จจ บ น ม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 4.09 (ร อยละ 81.80) พ ธ จ ดเท ยนจ าล กถ งศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 3.94 (ร อยละ 78.80) และการออกร านของน กศ กษาป จจ บ น ม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมเท าก บ 4.00 (ร อยละ 80.00) 2

7 3) ข อเสนอแนะโดยรวม การให ข อเสนอแนะโดยรวมในการด าเน นงานม ด งน สามารถด าเน นการได บรรล ตามว ตถ ประสงค ของการจ ดงาน จ ดงานด มาก จ ดเด นของจ ดงานในป น ค อ ม การจ ดงานในท กว ทยาเขตของมหาว ทยาล ยศ ลปากร ผ แสดงปาฐกถา ม ความเหมาะสมท ได ร บการค ดเล อก เป นผ ม ความร ด านดนตร อย างกว างขวาง สามารถท าให ผ ฟ งม ความร เป น อย างมาก ควรจ ดแสดงปาฐกถาอย างน ต อไปท ก ๆ ป ส าหร บการเสวนา ควรม การฉายสไลด ภาพด วย ควรท า เป น DVD หร อจ ดเตร ยมระบบการกระจายเส ยงเผยแพร ทางภายนอกอาคารได ร บฟ งด วยจะด มาก ควรเน นการ บรรยายไปท ความท มเทท อาจารย ม ต อศ ษย และความร บผ ดชอบต อส งคมในการสร างคนค ณภาพทางด านศ ลปะ เพ อถ ายทอดส ร นต อร น ให เห นการเช อมโยงของคนร นหล งท ม ผลต อการพ ฒนาประเทศในเวลาต อมา เช น ความเคล อนไหวของศ ลปะก บพ ทธศาสนา และน กเข ยน น กแปล น กเร ยนเสร ไทย บ นท กหร องานเข ยนความ ทรงจ าของร นก อน การเป ดร วของมหาว ทยาล ยศ ลปากรส ถนนโลกภายนอก องค ความร ท เคล อนไหวให คน ภายนอกได ปฏ บ ต และการรวมพล งของกล มคนศ ลปะเพ อน ามาเป นประโยชน ต อส งคมส วนร วม จ ดอ อน หร อส งท ควรปร บปร งพ ฒนา ได แก การจ ดสถานท ควรเตร ยมพร อมส าหร บเก ดกรณ ฝนตก ด วยจะด มาก ควรให คณะว ชาอ น ๆ มาร วมจ ดก จกรรมให หลากหลายมากกว าน ควรประสานงานก บศ ษย เก า ให มาร วมงานมากข น และควรม ก จกรรมด านอ น ๆ ส าหร บน กศ กษาป จจ บ นให มากข นนอกเหน อจากการเป ด ร านขายของ เช น เพ มเวท ในการแสดงความสามารถในด านต าง ๆ อาท การแสดงหน งส น การแสดงผล งานของคณะว ชาต าง ๆ และการเพ มความหลากหลายของส นค าท จ าหน ายรวมท งเพ มร านค าท จ ดจ าหน าย เป นต น 3

8 บทน า หล กการและเหต ผล ว นศ ลป พ ระศร จ ดข นเพ อร าล กถ งศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร (Prof.Corrado Feroci) ผ ซ งเป น อาจารย และผ ร วมก อต งมหาว ทยาล ยศ ลปากร โดยถ อเอาว นท 15 ก นยายน ของท กป ซ งเป นว นครบรอบว น เก ดของท านเป นว นศ ลป พ ระศร ในป พ.ศ ว นศ ลป พ ระศร ตรงก บว นพฤห สบด ท 15 ก นยายน พ.ศ มหาว ทยาล ย ศ ลปากรร วมก บกรมศ ลปากร สมาคมน กศ กษาเก ามหาว ทยาล ยศ ลปากร และสโมสรน กศ กษามหาว ทยาล ย ศ ลปากร จ ดงานว นศ ลป พ ระศร ณ ลานอน สาวร ย ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ว งท าพระ ภายในงานประกอบด วยก จกรรมต าง ๆ ได แก พ ธ สงฆ พ ธ วางช อดอกไม พ ธ มอบรางว ลและท นการศ กษา การ แสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร คร งท 16 เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา โดย ศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ น ทศ อมาตยก ล การเสวนาเร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร การจ ดแสดง น ทรรศการ ณ จ ดแสดงน ทรรศการ ได แก น ทรรศการคณะคณะสถาป ตยกรรมศาสตร คณะม ณฑนศ ลป หอ ศ ลป ว งท าพระ หอศ ลป บรมราชก มาร คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ ว ทยาเขตพระราชว งสนาม จ นทร และว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร การแสดงดนตร ของน กศ กษาคณะด ร ยางคศาสตร รวมถ งการแสดง และการออกร านของน กศ กษาคณะว ชาต างๆ และในตอนค า ณ ลานอน สาวร ย ฯ ม พ ธ จ ดเท ยนร าล กถ ง ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร โดยศ ษย เก า ศ ษย ป จจ บ น บ คลากรของมหาว ทยาล ยศ ลปากร รวมถ งผ ท ม ความ เคารพร กในต วท าน ว ตถ ประสงค ของการประเม น 1. เพ อประเม นความพ งพอใจต อการจ ดงานของผ เข าร วมงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป เพ อรวบรวมความค ดเห น และข อเสนอแนะจากผ เข าร วมงาน 3. เพ อน าข อม ลท ได เสนอแก ผ ท เก ยวข องทราบ และเป นแนวทางในการพ ฒนาปร บปร งแก ไขการจ ด งานว นศ ลป พ ระศร ท จะจ ดข นในป ต อไป กล มเป าหมาย กล มเป าหมายผ เข าร วมงาน รวมจ านวน 800 คน จ าแนกได 4 กล ม ด งน กล มท 1 : ประชาชนท วไป จ านวน 200 คน กล มท 2 : อาจารย - เจ าหน าท ของสถาบ นอ ดมศ กษาต าง ๆ จ านวน 100 คน กล มท 3 : น กศ กษาป จจ บ นของมหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 400 คน กล มท 4 : น กเร ยน - น ส ต / น กศ กษาของสถาบ นอ ดมศ กษาอ น ๆ จ านวน 100 คน 4

9 ว ธ การรวบรวมข อม ล และเคร องม อท ใช การเก บรวบรวมข อม ลในคร งน ด าเน นการ โดยม เจ าหน าท ของมหาว ทยาล ยคอยแจกแบบสอบถาม ให แก ผ เข าร วมงาน ณ บร เวณท จ ดงาน และให ส งค นแบบสอบถามก บเจ าหน าท หร อค นทางกล องร บค น แบบสอบถามท ต งไว ณ จ ดต าง ๆ ในบร เวณท จ ดงาน โดยเคร องม อท ใช ในการรวบรวมข อม ล ค อ แบบสอบถาม ว ธ การว เคราะห ข อม ล ในการประเม นผลใช คอมพ วเตอร โปรแกรม SPSS และเสนอผลการว เคราะห ข อม ล ด งน 1. แสดงค าความถ เพ อแจกแจงข อม ลกล มต วอย าง 2. แสดงค าร อยละของแต ละกล มต วอย าง 3. แสดงค าเฉล ยเลขคณ ต (Mean) แสดงระด บความพ งพอใจความพ งพอใจ และระด บความร และ ประโยชน ท ได ร บจากการร วมงาน 4. แสดงตารางว เคราะห พร อมอภ ปรายผล 5. สร ปผล เกณฑ การตรวจค าตอบ ในการตรวจค าตอบเพ อหาข อสร ปในประเด นความพ งพอใจ และความร และ ประโยชน ท ได ร บจากการร วมงาน ใช เกณฑ แบบมาตราส วนประมาณค า (Likert Scaling) 5 ระด บ ด งน ตอบพ งพอใจ / ได ร บความร และประโยชน ท ได ร บมากท ส ด ให คะแนน 5 คะแนน ตอบพ งพอใจ / ได ร บความร และประโยชน ท ได ร บมาก ให คะแนน 4 คะแนน ตอบพ งพอใจ / ได ร บความร และประโยชน ท ได ร บปานกลาง ให คะแนน 3 คะแนน ตอบพ งพอใจ / ได ร บความร และประโยชน ท ได ร บน อย ให คะแนน 2 คะแนน ตอบพ งพอใจ / ได ร บความร และประโยชน ท ได ร บน อยท ส ด ให คะแนน 1 คะแนน น าค าคะแนนท ได มาหาค าเฉล ยและน ามาเท ยบเกณฑ มาตรฐานระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน และระด บความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงาน ด งน ท ส ด ค าเฉล ย ความหมาย ระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน /ความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงานมากท ส ด ระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน /ความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงานมาก ระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน /ความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงานปานกลาง ระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน /ความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงานน อย ระด บความพ งพอใจต อการจ ดงาน /ความร และประโยชน ท ได ร บจากการร วมงานน อย 5

10 ผลท คาดว าจะได ร บ 1. ทราบข อค ดเห นและความพ งพอใจของผ เข าร วมงานต อการจ ดงาน 2. ทราบผลการประเม นความร และประโยชน ท ได ร บจากการเข าร วมงานของผ เข าร วมงาน โดย ม งเน นถ งการตระหน กต อการท าน บ าร งและร กษาศ ลปะและว ฒนธรรมของไทย 3. เพ อได ข อม ลสารสนเทศท ส าค ญส าหร บเสนอแก ผ ท เก ยวข อง เพ อเป นแนวทางในการปร บปร งการ จ ดงานท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ยท จะจ ดให ม ข นในคร งต อไป ผลการประเม นรายก จกรรม การประเม นการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ น าเสนอผลการประเม น ตามล าด บด งน ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถามโดยรวม ตอนท 2 ผลการว เคราะห ข อม ลความพ งพอใจต อการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ในรายก จกรรม จ าแนกเป น (1) การประเม นการบร หารจ ดการ (2) การประเม นก จกรรมว ชาการ ประกอบด วย 2 ก จกรรม ค อ 2.1) การแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร คร งท 16 เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด าน ดนตร ว ทยา โดยศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ นพ ศ อมาตยก ล 2.2) การจ ดเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร (3) การประเม นก จกรรมการจ ดน ทรรศการ ประกอบด วย 3 ก จกรรม ค อ 3.1) การจ ดน ทรรศการแสดงผลงานศ ลปะ ณ หอศ ลป ต าง ๆ ว ทยาเขตว งท าพระ 3.2) การจ ดน ทรรศการแสดงผลงานศ ลปะ ณ หอศ ลป บรมราชก มาร คณะจ ตรกรรม ประต มากรรมและภาพพ มพ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร 3.3) การจ ดน ทรรศการแสดงผลงานศ ลปะของกล มช างส ปป หม เม องเพชร ว ทยาเขตสารสนเทศ เพชรบ ร (4) การประเม นการจ ดแสดงดนตร ของคณะด ร ยางคศาสตร (5) การประเม นก จกรรมอ น ๆ ได แก การแสดงและการออกร านของน กศ กษาป จจ บ น และการจ ด พ ธ จ ดเท ยนร าล กศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ตอนท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลข อเสนอแนะ 6

11 ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม ม จ านวนผ ร วมงานโดยประมาณท งหมดรวม จ านวน 2,800 คน จ าแนกเป น ผ ร วมงานว งท าพระ จ านวน 1,300 คน ค ดเป นร อยละ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร จ านวน 1,000 คน ค ดเป นร อยละ และว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร จ านวน 500 คน ค ดเป นร อยละ โดยม ผ ร วมงานตอบแบบประเม น จ านวน 584 คน จ าแนกเป น ผ ร วมงานว งท าพระ จ านวน 213 คน ค ดเป นร อยละ ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร จ านวน 202 คน ค ดเป นร อยละ และว ทยา เขตสารสนเทศเพชรบ ร จ านวน 169 คน ค ดเป นร อยละ ข อม ลท วไปของผ ร วมงานในภาพรวม เพศ พบว า ส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 433 คน ค ดเป นร อยละ เพศชาย จ านวน 151 คน ค ดเป นร อยละ และแสดงเป นตารางและแผนภ ม ได ด งน ตารางท 1 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ เพศ จ านวน ร อยละ ชาย หญ ง รวม แผนภ ม ท 1 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ ชาย, % หญ ง, % 7

12 อาย พบว า ผ เข าร วมงานส วนใหญ ม อาย ต ากว า 20 ป จ านวน 341 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา ม อาย ระหว าง ป จ านวน 137 คน ค ดเป นร อยละ และแสดงเป นตารางท แผนภ ม ได ด งน ตารางท 2 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย อาย จ านวน ร อยละ ต ากว า 20 ป หญ ง, % ป ป ป ป ข นไป รวม แผนภ ม ท 2 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาย 50 ป ข นไป, 3.08 % ต ากว า 20 ป, % ป, 5.65 % ป, % ป, 9.42 % ประเภท พบว า ผ เข าร วมงานส วนใหญ เป นศ ษย เก าของมหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 356 คน ค ด เป นร อยละ รองลงมา ค อ น กศ กษาป จจ บ นของมหาว ทยาล ย จ านวน 189 คน ค ดเป นร อยละ และแสดงเป นตารางและแผนภ ม ได ด งน ตารางท 3 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทผ เข าร วมงาน ประเภทผ เข าร วมงาน จ านวน ร อยละ แขกร บเช ญมาร วมงาน ศ ษย เก าของมหาว ทยาล ยศ ลปากร อาจารย / เจ าหน าท มหาว ทยาล ยศ ลปากร ประชาชนท วไป น กศ กษาป จจ บ นของมหาว ทยาล ยศ ลปากร รวม

13 แผนภ ม ท 3 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทผ ร วมงาน ศ ษย ป จจ บ น มศก., % แขกร บเช ญมาร วมงาน, 1.03 % ประชาชนท วไป, 4.11 % อาจารย / เจ าหน าท มศก., 1.03 % ศ ษย เก า มศก., % ประสบการณ เคยมาร วมงานว นศ ลป พ ระศร มาก อน พบว า ผ เข าร วมงานส วนใหญ ไม เคยเข า ร วมงานศ ลปว ฒนธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข นมาก อน จ านวน 349 คน ค ดเป นร อยละ เคยมาร วมงาน จ านวน 235 คน ค ดเป นร อยละ ตารางท 4 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ การเคยมา ร วมงานศ ลปว ฒนธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข น ประสบการณ การเคยมาร วมงาน ศ ลปว ฒธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข น จ านวน ร อยละ ไม เคย เคย รวม แผนภ ม ท 4 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทประสบการณ การ เคยมาร วมงานศ ลปว ฒนธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข น เคย, % ไม เคย, % 9

14 ประเภทส อท ท าให ทราบการจ ดงาน พบว า ผ เข าร วมงานส วนใหญ ทราบข าวการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ จากโปสเตอร / ป ายประชาส มพ นธ / แผ นพ บประชาส มพ นธ ของมหาว ทยาล ย / สโมสรน กศ กษา จ านวน 326 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา ค อ บ ตรเช ญของมหาว ทยาล ย จ านวน 166 คน ค ดเป นร อยละ และแสดงเป นตารางและแผนภ ม ได ด งน ตารางท 5 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทส อท ท าให ทราบข าว การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ (ตอบได มากกว า 1 ค าตอบ) ประเภทส อท ท าให ทราบข าวการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร จ านวน ร อยละ บ ตรเช ญของมหาว ทยาล ย การประชาส มพ นธ ของสมาคมน กศ กษาเก ามหาว ทยาล ยศ ลปากร โปสเตอร / ป ายประชาส มพ นธ / แผ นพ บประชาส มพ นธ / สโมสรน กศ กษา เว บไซด ของมหาว ทยาล ยศ ลปากร อ น ๆ อาท เพ อนแนะน า แผนภ ม ท 5 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทส อท ท าให ทราบข าว การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร อ น ๆ อาท เพ อนแนะน า บ ตรเช ญของมหาว ทยาล ย เว บไซด มศก. โปสเตอร / ป ายประชาส มพ นธ แผ นพ บประชาส มพ นธ สโมสรน กศ กษา การประชาส มพ นธ ของ สมาคมน กศ กษาเก า มศก. 10

15 ก จกรรมท สนใจเข าร วม พบว า ผ เข าร วมงานส วนใหญ เข าร วมก จกรรมการแสดงน ทรรศการและ ผลงานของอาจารย และน กศ กษา จ านวน 534 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมา ค อ การแสดงดนตร ของ น กศ กษา จ านวน 452 คน ค ดเป นร อยละ และแสดงเป นตารางและแผนภ ม ได ด งน ตารางท 6 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทของผ มาร วมงาน ก จกรรมท เข าร วม จ านวน ร อยละ พ ธ สงฆ พ ธ เป ดและวางช อดอกไม การแสดงน ทรรศการและผลงานของอาจารย และน กศ กษา การออกร าน การแสดงดนตร ของน กศ กษา แผนภ ม ท 6 จ านวน และร อยละของผ ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามก จกรรมท สนใจเข าร วม การแสดงน ทรรศการ และผลงานของอาจารย และน กศ กษา พ ธ สงฆ พ ธ เป ดและวางช อดอกไม การแสดงดนตร ของน กศ กษา การออกร าน 11

16 ตอนท 2 ผลการว เคราะห ข อม ลความพ งพอใจต อการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร 2.1) การบร หารจ ดการ 2.1.1) การบร หารจ ดการในภาพรวม พบว าม ผ ตอบแบบประเม นในประเด นน ท งหมด รวมจ านวน 584 คน โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมอย ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 3.97 (ร อยละ 79.40) ท งน สามารถ สร ปเป นรายข อค าถามได ด งน ด านการบร หารจ ดการในภาพรวม ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. การประชาส มพ นธ การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ป พ.ศ (19.69) (57.19) (20.72) (2.40) - 2. ระยะเวลา / ช วงเวลาท ใช ในการจ ด ก จกรรมต าง ๆ (21.58) (48.97) (26.71) (2.74) - 3. ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ร ปแบบการจ ดงานในภาพรวม (22.26) (56.51) (18.84) (2.40) - 4. ความน าสนใจของก จกรรมต าง ๆท จ ดข น (20.38) (64.90) (14.73) การให การต อนร บ / การให ข อม ล / ค าแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (20.21) (48.12) (29.45) (2.23) - 6. ความเหมาะสมของการจ ดสถานท ส าหร บก จกรรมในด านต าง ๆ (24.14) (53.94) (18.49) (3.42) - 7. การจ ดส งอ านวยความสะดวกด านต าง ๆ ในบร เวณงานให แก ผ มาร วมงาม (15.75) (54.11) (28.25) (1.88) - 8. ความร และประโยชน ท ได ร บจากการเข า ร วมงาน (26.71) (52.23) (20.55) (0.51) - 9. ภาพรวมของพ งพอใจท ม ต อการจ ดการ (28.77) (55.31) (15.92) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ รวม

17 ข อเสนอแนะม ด งน - จ ดงานด มาก จ านวน 7 คน - ควรจ ดงานในท กป จ านวน 5 คน - การจ ดสถานท ควรเตร ยมพร อมส าหร บเก ดกรณ ฝนตกด วยจะด มาก จ านวน 5 คน 2.1.2) การบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว งท าพระ พบว าม ผ ตอบแบบประเม นในประเด นน ท งหมด รวมจ านวน 213 คน โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจรวมอย ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 3.84 (ร อยละ 76.80) ท งน สามารถสร ปเป นรายข อค าถามได ด งน ด านการบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว งท าพระ ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. การประชาส มพ นธ การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ป พ.ศ (14.08) (54.93) (26.76) (4.23) - 2. ระยะเวลา / ช วงเวลาท ใช ในการจ ด ก จกรรมต าง ๆ (14.08) (49.30) (36.62) ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ร ปแบบการจ ดงานในภาพรวม (19.72) (56.34) (18.31) (5.63) - 4. ความน าสนใจของก จกรรมต าง ๆท จ ดข น (11.27) (49.30) (33.80) (5.63) - 5. การให การต อนร บ / การให ข อม ล / ค าแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (19.72) (60.56) (14.08) (5.63) - 6. ความเหมาะสมของการจ ดสถานท ส าหร บก จกรรมในด านต าง ๆ (11.27) (57.75) (28.17) (2.82) - 7. การจ ดส งอ านวยความสะดวกด านต าง ๆ ในบร เวณงานให แก ผ มาร วมงาม (22.54) (54.93) (22.54) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ 3.79 มาก 3.77 มาก 3.90 มาก 3.66 มาก 3.94 มาก 3.77 มาก 4.00 มาก รวม 3.84 มาก ข อเสนอแนะม ด งน - ควรให คณะว ชาอ น ๆ มาร วมจ ดก จกรรมให หลากหลายมากกว าน จ านวน 10 คน - งานป น ค อนข างเง ยบเม อเปร ยบเท ยบก บป ก อน จ านวน 7 คน 13

18 2.1.3) การบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร พบว า ม ผ ตอบแบบ ประเม นในประเด นน ท งหมด รวมจ านวน 202 คน โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจรวมอย ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 3.99 (ร อยละ 79.80) ท งน สามารถสร ปเป นรายข อค าถามได ด งน ด านการบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว ทยาเขตพระราชว งสนามจ นทร ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. การประชาส มพ นธ การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ป พ.ศ (20.30) (62.38) (15.84) (1.49) - 2. ระยะเวลา / ช วงเวลาท ใช ในการจ ด ก จกรรมต าง ๆ (17.33) (47.52) (27.23) (7.92) - 3. ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ร ปแบบการจ ดงานในภาพรวม (23.76) (54.95) (21.29) ความน าสนใจของก จกรรมต าง ๆท จ ดข น (21.78) (61.88) (16.34) การให การต อนร บ / การให ข อม ล / ค าแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (21.29) (45.05) (33.17) (0.50) - 6. ความเหมาะสมของการจ ดสถานท ส าหร บก จกรรมในด านต าง ๆ (30.20) (51.98) (17.82) การจ ดส งอ านวยความสะดวกด านต าง ๆ ในบร เวณงานให แก ผ มาร วมงาม (17.33) (50.99) (29.70) (1.98) - 8. ความร และประโยชน ท ได ร บจากการเข า ร วมงาน (25.25) (55.94) (17.82) (0.99) - 9. ภาพรวมของพ งพอใจท ม ต อการจ ดการ (35.15) (52.48) (12.38) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ 4.01 มาก 3.74 มาก 4.02 มาก 4.05 มาก 3.87 มาก 4.12 มาก 3.84 มาก 4.05 มาก 4.23 มากท ส ด รวม 3.99 มาก ข อเสนอแนะม ด งน - จ ดงานด มาก ควรจ ดงานในป ต อ ๆ ไป จ านวน 7 คน - การจ ดงานม จ ดเด น ค อ ม การจ ดงานในท กว ทยาเขต ม การจ ดแสดงน ทรรศการผลงานภาพ ศ ลปะท สวยงาม ม การออกร านท เป ดโอกาสให น กศ กษาป จจ บ นน าส นค ามาจ าหน าย ดนตร ม ความหลากหลาย - จ ดท ควรปร บปร ง ค อ ควรจ ดสถานท เตร ยมพร อมส าหร บเก ดกรณ ฝนตกด วยจะด มาก จ านวน 5 คน 14

19 2.1.4) การบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร พบว าม ผ ตอบแบบประเม น ในประเด นน ท งหมด รวมจ านวน 169 คน โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจรวมอย ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 4.05 (ร อยละ 81.00) ท งน สามารถสร ปเป นรายข อค าถามได ด งน ด านการบร หารจ ดการ การจ ดงานท ว ทยาเขตสารสนเทศเพชรบ ร ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. การประชาส มพ นธ การจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ป พ.ศ (26.04) (53.85) (18.93) (1.18) - 2. ระยะเวลา / ช วงเวลาท ใช ในการจ ด ก จกรรมต าง ๆ (36.09) (50.30) (13.61) ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ร ปแบบการจ ดงานในภาพรวม (23.67) (58.58) (16.57) (1.18) - 4. ความน าสนใจของก จกรรมต าง ๆท จ ดข น (20.12) (66.27) (13.61) การให การต อนร บ / การให ข อม ล / ค าแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (30.18) (50.30) (19.53) ความเหมาะสมของการจ ดสถานท ส าหร บก จกรรมในด านต าง ๆ (22.49) (47.93) (24.85) (4.73) - 7. การจ ดส งอ านวยความสะดวกด านต าง ๆ ในบร เวณงานให แก ผ มาร วมงาม (19.53) (53.25) (26.63) (0.59) - 8. ความร และประโยชน ท ได ร บจากการเข า ร วมงาน (24.85) (51.48) (23.08) (0.59) - 9. ภาพรวมของพ งพอใจท ม ต อการจ ดการ (28.99) (59.17) (11.83) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ 4.05 มาก 4.22 มาก 4.05 มาก 4.07 มาก 4.11 มาก 3.88 มาก 3.92 มาก 4.01 มาก 4.17 มาก รวม 4.05 มาก 15

20 2.2) ก จกรรมว ชาการ ม ความพ งพอใจในระด บมาก โดยม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวมท ก ก จกรรมว ชาการ ท ค าเฉล ย 3.99 (ร อยละ 79.80) 2.2.1) การจ ดแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร คร งท 16 เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา โดยศาสตราจารย เก ยรต ค ณ นายแพทย พ นพ ศ อมาตยก ล พบว า ม ผ ร วมร บฟ งการแสดงปาฐกถา จ านวน 500 คน เป นผ ตอบแบบประเม น จ านวน 185 คน ค ดเป นร อยละ โดยส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 113 คน ค ดเป นร อยละ ม อาย ระหว าง ป จ านวน 62 คน ค ดเป นร อยละ ซ งม ส ดส วนใกล เค ยงก บอาย ระหว าง ป จ านวน 61 คน ค ดเป นร อยละ ประเภทผ ร วมร บฟ งการแสดงปาฐกถาส วนใหญ เป นแขกร บเช ญมา ร วมงาน จ านวน 76 คน ค ดเป นร อยละ เคยม ประสบการณ ร บฟ งการแสดงปาฐกถาเน องในว นศ ลป พ ระศร จ านวน 128 คน ค ดเป นร อยละ โดยการทราบข าวการจ ดแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร จากส อบ ตร เช ญของมหาว ทยาล ย จากส อประเภทบ ตรเช ญของมหาว ทยาล ย จ านวน 98 คน ค ดเป นร อยละ ส าหร บการประเม นความพ งพอใจต อการจ ดแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร พบว า ม ความพ ง พอใจโดยรวม ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 3.96 (ร อยละ 79.20) โดยม รายละเอ ยดในแต ละข อค าถามด งน การจ ดแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา ข อค าถาม 1. ร ปแบบและการประชาส มพ นธ ห วข อการ แสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ การให การต อนร บ / การให ข อม ล / มาก ท ส ด ระด บคะแนนความพ งพอใจ มาก ปาน กลาง น อย น อย ท ส ด (15.14) (56.76) (24.86) (3.24) ค าแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (14.59) (51.89) (33.51) ความน าสนใจของห วข อการแสดง ปาฐกถา การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา (22.16) (56.76) (17.84) (3.24) - 4. ความสอดคล องของเน อหาท บรรยายก บ ห วข อการแสดงปาฐกถา (12.43) (50.81) (33.51) (3.24) - 5. เน อหาของการบรรยายม ความน าสนใจ เป นไปตามท ท านคาดหว ง (22.70) (60.54) (13.51) (3.24) - 6. ความร ความสามารถของว ทยากรต อ ห วข อท แสดงปาฐกถา (21.62) (56.22) (22.16) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ 3.84 มาก 3.81 มาก 3.98 มาก 3.72 มาก 4.03 มาก 3.99 มาก 16

21 การจ ดแสดงปาฐกถาศ ลป พ ระศร เร อง การก อเก ดเพลงไทยสากล : แนวค ดด านดนตร ว ทยา (ต อ) ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 7. ความเหมาะสมของสถานท และ โสตท ศน ปกรณ ในการแสดงปาฐกถา (25.95) (47.57) (26.49) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ แสดงปาฐกถา (21.62) (52.97) (25.41) ความร และประโยชน ท ได ร บจากการเข า ร วมงาน ก อน การเข าร บฟ ง (2.70) (26.49) (45.41) (25.41) หล ง การเข าร บฟ ง (17.84) (58.92) (23.24) ภาพรวมของความพ งพอใจต อการจ ด แสดงปาฐกถา (30.27) (68.65) (1.08) - - X ระด บ ความ พ งพอใจ 3.99 มาก 3.96 มาก 2.06 น อย 3.95 มาก 4.29 มากท ส ด รวม 3.96 มาก ข อเสนอแนะม ด งน - ผ แสดงปาฐกถาม ความเหมาะสมท ได ร บการค ดเล อก เป นผ ม ความร ด านดนตร อย าง กว างขวาง สามารถท าให ผ ฟ งม ความร เป นอย างมาก จ านวน 15 คน - ควรจ ดแสดงปาฐกถาอย างน ต อไปท ก ๆ ป จ านวน 10 คน - ได ร บความร เพ มเต มด มาก จ านวน 3 คน - อยากฟ งมากกว าน ด มาก เป นประโยชน มาก จ านวน 3 คน 17

22 2.2.2) การจ ดเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว โดยศ ษย ของศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร พบว า พบว า ม ผ ร วมร บฟ งการเสวนา จ านวน 200 คน เป นผ ตอบแบบประเม น จ านวน 118 คน ค ดเป นร อยละ โดยส วนใหญ เป นเพศหญ ง จ านวน 85 คน ค ดเป นร อยละ ม อาย ระหว าง ป จ านวน 58 คน ค ดเป นร อยละ ประเภทผ ร วมร บฟ งการแสดงปาฐกถาส วนใหญ เป นศ ษย เก าของ มหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 112 คน ค ดเป นร อยละ ส วนใหญ ย งไม เคยม ประสบการณ ร บฟ งการ เสวนาเน องในว นศ ลป พ ระศร จ านวน 74 คน ค ดเป นร อยละ และการทราบข าวการจ ดเสวนา ทราบ จากเพ อน ๆ ท เป นศ ษย เก าของมหาว ทยาล ยศ ลปากรแนะน า จ านวน 100 คน ค ดเป นร อยละ ความพ งพอใจต อการจ ดเสวนา พบว า ม ความพ งพอใจโดยรวม ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 4.01 (ร อยละ 80.20) โดยม รายละเอ ยดในแต ละข อค าถามด งน การจ ดเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. การประชาส มพ นธ การแสดงเสวนาในว น ศ ลป พ ระศร ประจ าป 2554 (21.19) (62.71) (15.25) (0.85) - 2. การให ข อม ล / การต อนร บ / ข อแนะน า / ตอบค าถามของเจ าหน าท (16.10) (52.54) (26.27) (5.08) - 3. ความน าสนใจของห วข อในการแสดง เสวนา อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไป เส ยแล ว 4. ความสอดคล องของเน อหาท บรรยายก บ X ระด บ ความ พ งพอใจ 4.04 มาก 3.80 มาก (23.73) (56.78) (19.49) มาก ห วข อการแสดงการเสวนา (25.42) (58.47) (16.10) เน อหาของการบรรยายม ความน าสนใจ เป นไปตามท ท านคาดหว ง (21.19) (46.61) (31.36) (0.85) - 6. ความร ความสามารถของว ทยากรต อ ห วข อท แสดงการเสวนา (29.66) (56.78) (13.56) ความสามารถของผ ด าเน นรายการในการ สร ปประเด น ควบค มเวลา (17.80) (46.61) (33.90) (1.69) มาก 3.88 มาก 4.16 มาก 3.81 มาก 18

23 การจ ดเสวนา เร อง อาจารย ศ ลป ก บล กศ ษย (120 ป ศาสตราจารย ศ ลป พ ระศร ) พร งน ก ช าไปเส ยแล ว (ต อ) ข อค าถาม มาก ท ส ด ระด บคะแนนความพ งพอใจ มาก ปาน กลาง 8. ความเหมาะสมของสถานท จ ดแสดงการ เสวนา (26.27) (51.69) (20.34) (1.69) - 9. ความเหมาะสม / ค ณภาพของ โสตท ศน ปกรณ ท ช วยในการบรรยาย (31.36) (52.54) (16.10) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ แสดงเสวนา (22.03) (60.17) (17.80) ความร และประโยชน ท ได ร บจากการ ฟ งการแสดงการเสวนา ก อน การเข าร บฟ ง หล ง การเข าร บฟ ง น อย น อย ท ส ด (65.25) (34.75) (28.81) (55.08) (16.10) ภาพรวมของความพ งพอใจต อการจ ด แสดงการเสวนา (22.88) (52.54) (22.88) (1.69) - X ระด บ ความ พ งพอใจ 4.03 มาก 4.15 มาก 4.04 มาก 2.65 ปานกลาง 4.13 มาก 3.97 มาก รวม 4.01 มาก ข อเสนอแนะม ด งน - ควรจ ดท กป - ควรจ ดให ม การฉายสไลด ภาพด วยจะด มาก - ควรท าเป น DVD หร อจ ดเตร ยมระบบการกระจายเส ยงเผยแพร ทางภายนอกอาคาร ได ร บฟ งด วยจะด มาก - ควรเน นการบรรยายไปท ความท มเทท อาจารย ม ต อศ ษย และความร บผ ดชอบต อส งคมใน การสร างคนค ณภาพทางด านศ ลปะ เพ อถ ายทอดส ร นต อร นให เห นการเช อมโยงของคนร นหล งท ม ผลต อการ พ ฒนาประเทศในเวลาต อมา เช น ความเคล อนไหวของศ ลปะก บพ ทธศาสนา และน กเข ยน น กแปล น กเร ยน เสร ไทย คนข างเค ยงของ อ. ศ ลป การบ นท กหร องานเข ยนความทรงจ าของร นก อน การเป ดร วของ มหาว ทยาล ยศ ลปากรส ถนนโลกภายนอก องค ความร ท เคล อนไหวให คนภายนอกได ปฏ บ ต และการรวมพล ง ของกล มคนศ ลปะ เพ อความก าวหน าของเยาวชนไทย 19

24 - ควรจ ดท าเทปให คณาจารย ชาวศ ลปากรเล าเก ยวก บ อ. ศ ลป หร อให ศ ษย เก าได ร วมเล า ด วย เพ อให ร นหล ง ๆ ได ม โอกาสได ร บร ร บฟ ง - อยากให รวมเล มการเสวนาในว นอาจารย ศ ลป - ควรจ ดให ม คร ศ ษย เสวนาหลาย ๆ ร น - การต งห วข อการเสวนาต งได ด มาก ให ความร ส กท ด มาก ท าให ได ร บความร เพ มเต มท ง ด านอ ปน ส ยของท าน อ. ศ ลป และความสามารถของท าน 2.3) ก จกรรมการจ ดน ทรรศการโดยรวม 2.3.1) การจ ดน ทรรศการโดยรวม พบว า ม ผ เข าชมน ทรรศการ จ านวน 2,000 คน ม จ านวนผ ตอบแบบประเม น จ านวน 371 คน ค ด เป นร อยละ โดยม ความพ งพอใจต อการจ ดน ทรรศการ พบว า ม ความพ งพอใจโดยรวม ในระด บมาก ท ค าเฉล ย 4.00 (ร อยละ 80.00) โดยม รายละเอ ยดในแต ละข อค าถามด งน การจ ดน ทรรศการโดยรวม ระด บคะแนนความพ งพอใจ ข อค าถาม มาก ปาน น อย มาก น อย ท ส ด กลาง ท ส ด 1. ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ห วข อในการจ ดน ทรรศการและผลงานศ ลปะฯ (24.80) (55.80) (18.87) (0.54) - 2. ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ร ปแบบการจ ดน ทรรศการและผลงานศ ลปะฯ (19.95) (60.92) (18.06) (1.08) - 3. ความเหมาะสม และความน าสนใจของ ผลงานท น ามาจ ดแสดง (24.26) (52.83) (22.37) (0.54) - 4. ความเหมาะสมของระยะเวลา / ช วงเวลาท ใช ในการจ ดน ทรรศการ (21.29) (52.29) (24.26) (2.16) - 5. ความเหมาะสมของสถานท ในการจ ด แสดงผลงานและน ทรรศการ (26.95) (45.28) (27.22) (0.54) - 6. การจ ดน ทรรศการ ม ความน าสนใจเป นไป ตามท ท านคาดหว ง (25.07) (53.37) (21.29) (0.27) - X ระด บ ความ พ งพอใจ 4.05 มาก 4.00 มาก 4.01 มาก 3.93 มาก 3.99 มาก 4.03 มาก 20

25 การจ ดน ทรรศการโดยรวม (ต อ) ข อค าถาม มาก ท ส ด ระด บคะแนนความพ งพอใจ มาก ปาน กลาง 7. ความร ประโยชน ท ได ร บจากการชม น ทรรศการและผลงานศ ลปะฯ ก อน เข าชมน ทรรศการและผลงาน (1.35) (9.43) (49.06) (40.16) - หล ง เข าชมน ทรรศการและผลงาน (21.56) (54.18) (23.45) (0.81) - 8. ภาพรวมของความพ งพอใจท ม ต อการจ ด แสดงน ทรรศการ (25.34) (56.33) (18.06) (0.27) - น อย น อย ท ส ด X ระด บ ความ พ งพอใจ 2.72 ปานกลาง 3.96 มาก 4.07 มาก รวม 4.00 มาก ข อเสนอแนะม ด งน - จ ดน ทรรศการได ด มาก ควรจ ดท กป จ านวน 10 คน - ควรได เก บข อม ลการจ ดน ทรรศการคร งน ไว ท จดหมายเหต ของมหาว ทยาล ยศ ลปากรด วย จะได เป นเก ยรต ประว ต ของผ แสดงผลงาน - เป นผลงานท ม ค ณค า สมควรแก การเก บอน ร กษ และท าการประชาส มพ นธ ให บ คคลภายนอกได เข าชมผลงานมาก จะได ทราบและเข าใจถ งความค ด ความสร างสรรค ของคณะมากข น - ควรม ค าบรรยายใต ร ป อาท ความเป นมาของผลงาน แรงบ นดาลใจ และอธ บายเทคน คท ใช ด วย 2.3.2) การจ ดน ทรรศการ จ าแนกตามหน วยงาน 1) ณ หอศ ลป บรมราชก มาร คณะจ ตรกรรมประต มากรรมและภาพพ มพ ว ทยาเขต พระราชว งสนามจ นทร พบว า ม ผ เข าชมน ทรรศการประมาณ จ านวน 800 คน และได ลงทะเบ ยนเข าชมน ทรรศการ จ านวน 318 คน ม จ านวนผ ตอบแบบประเม น จ านวน 202 คน ค ดเป นร อยละ โดยส วนใหญ เป นเพศ หญ ง จ านวน 147 คน ค ดเป นร อยละ ม อาย ต ากว า 20 ป จ านวน 145 คน ค ดเป นร อยละ ประเภทผ ร วมงานส วนใหญ เป นน กศ กษาป จจ บ นของมหาว ทยาล ยศ ลปากร จ านวน 194 คน ค ดเป นร อยละ ย งไม เคยม ประสบการณ การเข าร วมงานศ ลปว ฒนธรรมท มหาว ทยาล ยจ ดข น จ านวน 142 คน ค ดเป น ร อยละ โดยการทราบข าวการจ ดงานว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ จากโปสเตอร / ป าย ประชาส มพ นธ / แผ นพ บประชาส มพ นธ ของมหาว ทยาล ย / สโมสรน กศ กษา จ านวน 168 คน ค ดเป นร อยละ 21

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรม การเสวนา เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาก บการพ ฒนามหาว ทยาล ย ว นท 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห องประช มก จจาทร 2 ช น 4 อาคารป ยมหาราช มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตามพระราชบ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557

ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงานว นคร อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 2557 ว นท 16 มกราคม 2557 ผลด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก ประจ าป 55 ว นท 1 มกราคม 55 โรงเร ยนสวรรค อน นต ว ทยา อ าเภอสวรรคโลก จ งหว ดส โขท ย สมาคมคร และบ คลากรสวรรคโลก ผลการด าเน นการ การจ ดก จกรรมงาน อ าเภอสวรรคโลก

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน ตอนท 4 ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการด าเน นงานของ สพป.ส ราษ

ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน ตอนท 4 ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการด าเน นงานของ สพป.ส ราษ 13 ส วนท 3 ผลการดาเน นงาน ตอนท ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการดาเน นงานของ สพป.ส ราษฏร ธาน เขต 3 ในการประสานส งเสร มและสน บสน นสถานศ กษา เพ อร วมก จกรรมแข งข นท กษะทางว ชาการงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ 1.ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต ทางว ชาการเร อง เทคน คการผล ตและการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขาว ชาน เทศศาสตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ

แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ แบบรายงานการประเม นผลความสาเร จของการบ รณาการโครงการ 1. ประเภทโครงการ 1.1 การบร การว ชาการแก ส งคม 1.2 ทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม 2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การเร อง การใช งาน Excel สาหร บว ศวกร 3. กล

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อเป นการอน ร กษ และส งเสร มประเพณ อ นด งามของชาต 2. เพ อความสอดคล องก บแผนพ ฒนาเทศบาลเม องท งสง

ว ตถ ประสงค ของโครงการ 1. เพ อเป นการอน ร กษ และส งเสร มประเพณ อ นด งามของชาต 2. เพ อความสอดคล องก บแผนพ ฒนาเทศบาลเม องท งสง ๑ รายงานผลการดาเน นงานจ างโครงการจ ดเก บข อม ลภาคสนามโครงการ/ ก จกรรมสาค ญของเทศบาลเม องท งสง ประจาป 2557 โครงการการจ ดงานประเพณ ว นข นป ใหม ประจาป 2557 หล กการและเหต ผล ว นท 1 มกราคม ของท กๆป ถ อเป นประเพณ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร

แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร แผนการจ ดการเร ยนร ท 2 ว ชาคอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย หน วยการเร ยนร ท 2 ข อม ลและสารสนเทศ ช นม ธยมศ กษาป ท 1 ห วข อเร อง การ เวลา 1 ช วโมง ว นท ใช แผน 12 พฤศจ กายน 2557 ผ ใช แผน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช

มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1 ค ม อการใช งานระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน (AQS) มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน งานด งต อไปน! ระบบการประเม นค ณภาพการบร หารงาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน ม ข!นตอนการใช 1. ท านสามารถเข าส ระบบการประเม

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 หล กการและเหต ผล ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง เป นหน วยงานหล กของกรมประมง

More information

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยม สอบร บรองมาตรฐานสากล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว

รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ระหว างว นท 16-18 ธ นวาคม 2556 ณ โรงแรม อ มพ เร ยล ภ แก ว ฮ ลล

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information