รห สหน วยงานในระบบ FMIS รพ.จ ฬาลงกรณ

Size: px
Start display at page:

Download "รห สหน วยงานในระบบ FMIS รพ.จ ฬาลงกรณ"

Transcription

1 รห สหน วยงานในระบบ FMIS รพ.จ ฬาลงกรณ 8 ก.ค รห ส หน วยงาน ฝ าย งาน ช อ-ฝ าย ช อ-งาน โรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ ฝ ายเลขาน การ งานบร หารงานท วไป งานเลขาน การก จ งานก จกรรมพ เศษ 0201AA AA - กล มร บ-ส ง 0201AB AB - กล มร างโต ตอบ 0201AC AC - กล มใบร บรองแพทย 0201AD AD - กล มธ รการประสานงาน ฝ ายกายว ภาคศาสตร 0202AA AA - งานมหกายว ภาคศาสตร และศ นย ฝ กผ าต ด 0202AB AB - งานประสาทศาสตร 0202AC AC - งานอณ พ นธ ศาสตร มะเร งและโรคของมน ษย 0202AD AD - งานว ทยาฮ สโตและเซลล ช วว ทยา 0202AE AE - งานว ทยาเอมบร โอโลย 0202AF AF - งานเวชพ นธ ศาสตร 0202AG AG - งานธ รการและงานประก นค ณภาพ ฝ ายการพยาบาล ศ นย เวรเปล ศ นย ร บ-ส งผ ป วย ศ นย ประสานงานการปล กถ ายอว ยวะ 0204AA AA - งานบร หาร - งานบร หารงานท วไป 0204AB AB - งานบร หาร - งานบร หารบ คคล 0204AC AC - งานบร หาร - งานสารบรรณ 0204AD AD - งานบร หาร - งานร บสถานการณ ฉ กเฉ น 0204AE AE - งานบร หาร - งานจ ายว สด อ ปกรณ การพยาบาล 0204BA BA - งานสน บสน นบร การพยาบาล - งานห องผสมนม 0204BB BB - งานสน บสน นบร การพยาบาล - งานต ดเย บเส อผ า 0204BC BC - งานสน บสน นบร การพยาบาล - งานซ กร ด 0204BD BD - งานสน บสน นบร การพยาบาล - งานท าความสะอาด 0204BE BE - งานสน บสน นบร การพยาบาล - หน วยแม บ าน 0204CA CA - งานพ ฒนาบร การพยาบาล - งานพ ฒนาบ คคล 0204CB CB - งานพ ฒนาบร การพยาบาล - งานพ ฒนาค ณภาพการพยาบาล 0204CC CC - งานพ ฒนาบร การพยาบาล - งานป องก นและควบค มการต ดเช อ 0204DA DA - ศ นย การด แลผ ป วยต อเน องท บ าน 0204EA EA - งานหอผ ป วยใน - ต กอาย รศาสตร EB EB - งานหอผ ป วยใน - ต กอาย รศาสตร EC EC - งานหอผ ป วยใน - ต กหล มซ หล น ล าง 0204ED ED - งานหอผ ป วยใน - ต กหล มซ หล น บน 0204EE EE - งานหอผ ป วยใน - ต กประส ทธ -ต พร อมพ นธ EF EF - งานหอผ ป วยใน - ต กประส ทธ -ต พร อมพ นธ EG EG - งานหอผ ป วยใน - ต กวช ราว ธ ล าง 0204EH EH - งานหอผ ป วยใน - ต กวช ราว ธ บน 0204EI EI - งานหอผ ป วยใน - ต กวช รญาณ สาม คค พยาบาร EJ EJ - งานหอผ ป วยใน - ต กวช รญาณ สาม คค พยาบาร EK EK - งานหอผ ป วยใน - ต กวช รญาณ สาม คค พยาบาร EL EL - งานหอผ ป วยใน - ต กวช รญาณวงศ EM EM - งานหอผ ป วยใน - ต กวช รญาณวงศ EN EN - งานหอผ ป วยใน - ต กธนาคารกร งเทพ EO EO - งานหอผ ป วยใน - ต กธนาคารกร งเทพ 2

2 2 0204EP EP - งานหอผ ป วยใน - ต กธนาคารกร งเทพ EQ EQ - งานหอผ ป วยใน - ต กจงกลณ ว ฒนวงศ ER ER - งานหอผ ป วยใน - ต กจงกลณ ว ฒนวงศ ES ES - งานหอผ ป วยใน - ต กจงกลณ ว ฒนวงศ ET ET - งานหอผ ป วยใน - ต กจงกลณ ว ฒนวงศ EU EU - งานหอผ ป วยใน - ต กอาทร EV EV - งานหอผ ป วยใน - ต กอาทร EW EW - งานหอผ ป วยใน - ต กป ญจมราช น EX EX - งานหอผ ป วยใน - ต กป ญจมราช น EY EY - งานหอผ ป วยใน - ต กจ มภฎพงษ บร พ ตร EZ EZ - งานหอผ ป วยใน - ต กจ มภฎพงษ บร พ ตร FA FA - งานหอผ ป วยใน - ต กสก FB FB - งานหอผ ป วยใน - ต กสก FC FC - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.14 (สวนล ม) 0204FD FD - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.14 (เสาวภา) 0204FE FE - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.15 G2 (สวนล ม) 0204FF FF - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.15 G1 (เสาวภา) 0204FG FG - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.16 สาม ญ 0204FH FH - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.16 พ เศษ 0204FI FI - งานหอผ ป วยใน - หอผ ป วยต กสก FJ FJ - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.18 (สวนล ม) 0204FK FK - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.18 (เสาวภา) 0204FL FL - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.19 (สวนล ม) 0204FM FM - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.19 (เสาวภา) 0204FN FN - งานหอผ ป วยใน - ต กสก FO FO - งานหอผ ป วยใน - ต กค คณางค 4 (NICU) 0204FP FP - งานหอผ ป วยใน - ต กค คณางค FQ FQ - งานหอผ ป วยใน - ต กค คณางค FR FR - งานหอผ ป วยใน - ต กค คณางค FS FS - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยหล งคลอด (นม 5) 0204FT FT - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยหล งคลอดต ดเช อ (นม 6) 0204FU FU - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยหล งคลอด (นม 7) 0204FV FV - งานหอผ ป วยใน - นร เวชกรรมพ เศษ (นม 9) 0204FW FW - งานหอผ ป วยใน - นร เวชกรรม (นม 10) 0204FX FX - งานหอผ ป วยใน - งานทารก (นม 4) ครบก าหนด/ต ดเช อ 0204FY FY - งานหอผ ป วยใน - งานทารก (นม 4) ก อนก าหนด 0204FZ FZ - งานหอผ ป วยใน - งานทารก (คณ 5) พ เศษ 0204GA GA - งานหอผ ป วยใน - งานทารก (คณ 6) พ เศษ 0204GB GB - งานหอผ ป วยใน - ศ ลยกรรมกระด ก (จส 4) 0204GC GC - งานหอผ ป วยใน - ศ ลยกรรมกระด ก (จส 5) 0204GD GD - งานหอผ ป วยใน - ศ ลยกรรมกระด ก (จส 6) 0204GE GE - งานหอผ ป วยใน - ต กว องวาน ช 3 (ห องใส แร ) 0204GF GF - งานหอผ ป วยใน - ต กว องวาน ช GG GG - งานหอผ ป วยใน - ต กว องวาน ช GH GH - งานหอผ ป วยใน - ต กว องวาน ช GI GI - งานหอผ ป วยใน - ต กว องวาน ช GJ GJ - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยอาย รกรรมสาม ญ / ประก นส งคม (สล 3) 0204GK GK - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยอาย รกรรมพ เศษ (ภปร 14) 0204GL GL - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยอาย รกรรมพ เศษ (ภปร 15) 0204GM GM - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยศ ลยกรรมพ เศษ (ภปร 16) 0204GN GN - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยศ ลยกรรมพ เศษ (ภปร 17) 0204GO GO - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยปล กถ ายไขกระด ก (กส 3) 0204KA KA - งานล างไต - ต กธนาคารกส กรไทย LA LA - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - CCU 0204LB LB - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ICCU 0204LC LC - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - CICU

3 3 0204LD LD - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - M-ICU1 0204LE LE - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - M-ICU2 0204LF LF - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - NS-ICU LG LG - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - NS-ICU LH LH - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - CVT-ICU 0204LI LI - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ICU. ก มาร 0204LJ LJ - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ICU. ส ต 0204LK LK - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ต กจ ฬาภรณ 3 (BURN) 0204LL LL - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ต กมงก ฎเพชรร ตน LM LM - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ต กมงก ฎเพชรร ตน LN LN - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งานส องกล องทางเด นอาหารอาย รกรรม 0204LO LO - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งานหน วยโรคปอด (สว สด - ล อม 2) 0204LP LP - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งาน Day Care Onco Med (นม.5) 0204LQ LQ - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งานหน วยโลห ตว ทยา 0204LR LR - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งานหน วยมะเร งว ทยา 0204LS LS - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งาน Day Care (ศ นย เคม บ าบ ด) 0204LT LT - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งานหน วยเวชศาสตร มารดาและทารกในครรภ ฯ 0204LU LU - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งาน IPCCU 0204LV LV - งานผ ป วยใน - ธ รการส ต -นร ฯ (ยมราช 5) 0204NA NA - งานผ ป วยฉ กเฉ น - TRAUMA ต กจ ฬาภรณ NB NB - งานผ ป วยฉ กเฉ น - NON-TRAUMA ต กจ ฬาภรณ NC NC - งานผ ป วยฉ กเฉ น - ต กจ ฬาภรณ OA OA - งานผ ป วยนอก - ภปร OB OB - งานผ ป วยนอก - ภปร 2 เวชศาสตร ป องก นและส งคม 0204OC OC - งานผ ป วยนอก - ภปร 2 โรคผ วหน ง 0204OD OD - งานผ ป วยนอก - ภปร 3 อาย รกรรมเฉพาะทาง 0204OE OE - งานผ ป วยนอก - ภปร 5 ศ ลยกรรมกระด กและข อ 0204OF OF - งานผ ป วยนอก - ภปร 6 ศ ลยกรรมท วไป ศ ลยกรรมเฉพาะทางและน ต เวช 0204OG OG - งานผ ป วยนอก - ภปร 7 นร เวชกรรมและวางแผนครอบคร ว 0204OH OH - งานผ ป วยนอก - ภปร 8 ส ต กรรม 0204OI OI - งานผ ป วยนอก - ภปร 9 ก มารเวชกรรม 0204OJ OJ - งานผ ป วยนอก - ภปร 10 โสตกรรม 0204OK OK - งานผ ป วยนอก - ภปร 11 จ กษ กรรม 0204OL OL - งานผ ป วยนอก - ภปร 12 จ ตเวชเด ก-ผ ใหญ 0204OM OM - งานผ ป วยนอก - ภปร 13 งานประก นส งคม 0204ON ON - งานผ ป วยนอก - ภปร 13 งานเจ าหน าท และครอบคร ว 0204OO OO - งานผ ป วยนอก - หน วยพ ฒนาส ขภาพ 0204OP OP - งานผ ป วยนอก - ธ รการต กภปร.ช น M 0204QA QA - งานห องผ าต ด - ต กส ร นธร QB QB - งานห องผ าต ด - ต กส ร นธร QC QC - งานห องผ าต ด- ศ ลยกรรมประสาทต กสก QD QD - งานห องผ าต ด- ศ ลยกรรมกระด ก 0204QE QE - งานห องผ าต ด- ผ าต ดเล กต กภปร QF QF - งานห องผ าต ด- โสต ศอ นาส ก 0204QG QG - งานห องผ าต ด- ศ ลยกรรมก มาร 0204QH QH - งานห องผ าต ด- ศ ลยกรรมส ต -นร เวช 0204QI QI - งานห องผ าต ด- ศ ลยกรรมทรวงอก 0204RA RA - งานห องคลอด- ต กนวม นทราช น 2 (สาม ญ) 0204RB RB - งานห องคลอด- ต กค คณางค 2 (พ เศษ) 0204SA SA - งานผ ช วยห วหน าพยาบาลฯ ด านบร หาร 0204SB SB - งานผ ช วยห วหน าพยาบาลฯ ด านการพยาบาลเฉพาะทาง 0204SC SC - ข อม ลหน วยงาน [AcMaT027] 0204SD SD - งานผ ช วยห วหน าพยาบาลฯ ด านพ ฒนาบร การพยาบาล 0204SE SE - งานผ ช วยห วหน าพยาบาลฯ ด านทร พยากรบ คคล 0204TA TA - งานหอพ กพยาบาลส ร ภาจ ฑาภรณ 0204TB TB - งานหอพ กพยาบาลก ลพ พ ฒน

4 4 0204TC TC - งานหอพ กพยาบาล 15 ช น 0204UA UA - งานหน วยธ รการพยาบาล 0204UB UB - งานร งส ร กษา - ว องวาน ช UC UC - งานส องกล องทางเด นอาหาร (พพ.1) 0204UD UD - งานคล น กพ เศษผ ป วยใน นม UE UE - งานห องสวนห วใจต กสก.4, สก UF UF - งานห องตรวจโรคเวชกรรมท วไป No UG UG - งาน PRE ADMISSION 0204UH UH - งานธก.1 ธ รการพยาบาลประสาทว ทยาและจ ตเวช 0204UI UI - งานห วหน าพยาบาลโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ ฝ ายก มารเวชศาสตร ศ นย ความผ ดปกต จากการนอนหล บ กล มงานบร การและว ชาการ งานบร หารงานท วไป ศ นย ด านเวชพ นธ ศาสตร ศ นย เช ยวชาญไวร สว ทยาคล น ก 0205AA AA - งานหน วยโรคผ วหน ง 0205AB AB - งานหน วยโรคห วใจเด ก 0205AC AC - งานหน วยโรคไตเด ก 0205AD AD - งานหน วยต อมไร ท อเด ก 0205AE AE - งานหน วยทารกแรกเก ด 0205AF AF - งานหน วยโรคต ดเช อเด ก 0205AG AG - งานหน วยประสาทว ทยาเด ก 0205AH AH - งานหน วยโภชนาการเด ก 0205AI AI - งานหน วยโรคภ ม แพ และอ มม นว ทยาเด ก 0205AJ AJ - งานหน วยโรคทางเด นอาหารและโรคต บเด ก 0205AK AK - งานหน วยโรคระบบหายใจเด กและเวชบ าบ ดว กฤต 0205AL AL - งานหน วยเวชบ าบ ดว กฤตเด ก 0205AM AM - งานหน วยโลห ตว ทยาเด ก 0205AN AN - งานหน วยพ ฒนาการและการเจร ญเต บโตเด ก 0205AO AO - งานหน วยส งคมสงเคราะห 0205AP AP - งานหน วยโรคไตเท ยมเด ก 0205AQ AQ - งานหน วยเวชพ นธ ศาสตร และเมแทบอล ซ ม 0205AR AR - งานหน วยผ ป วยนอก 0205AS AS - โครงการเทคโนโลย สารสนเทศ ตามพระราชด าร สยามบรมราชก มาร ฯ ฝ ายจ กษ ว ทยา ฝ ายจ ตเวชศาสตร ฝ ายจ ลช วว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ งานแบคท เร ยว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ งานไวร สว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ งานราว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ งานภ ม ค มก นว ทยา งานบร การและว ชาการ งานบร การห องปฏ บ ต การกลาง งานบร หารงานท วไป 0208AA AA - งานธ รการ อปร AB AB - งานร บส งส งตรวจ อปร ฝ ายท นตกรรม ฝ ายธนาคารเล อด กล มงานบร การและว ชาการ งานบร หารงานท วไป 0210AA AA - งานห องปฏ บ ต การเตร ยมเล อดและ ส วนประกอบของเล อด 0210AB AB - งานห องปฏ บ ต การพ เศษ 0210AC AC - งานห อง Apheresis และเจาะเล อดเพ อการร กษา 0210AD AD - งานบร หารท วไป 0210AE AE - งานว ชาการ (ปร บโครงสร างใหม ) ฝ ายน ต เวชศาสตร

5 กล มงานบร การและว ชาการ งานบร หารงานท วไป 0211AA AA - งานหน วยน ต พยาธ ว ทยา 0211AB AB - งานหน วยบร หารฝ าย/ภาคว ชา 0211AC AC - งานธ รการศ นย อ านวยการ-ช นส ตรพล กศพ 0211AD AD - งานห องช นส ตรศพ 0211AE AE - งานหน วยว ชาการ 0211AF AF - งานหน วยโสตท ศน ปกรณ 0211AG AG - งานหน วยน ต เซโรว ทยา 0211AH AH - งานหน วยน ต พ ษว ทยา 0211AI AI - งานหน วยน ต เวชคล น ก ฝ ายบร หารงานท วไป หน วยร กษาความปลอดภ ย หน วยช าง หน วยอาคารสถานท 0212AA AA - หอพ กอาคารนวไชยย นต 0212AB AB - งานคล งอะไหล 0212AC AC - หน วยยานยนต 0212AD AD - งานช างยานยนต 0212AE AE - หน วยว ศวกรรมและงานช าง 0212AF AF - กล มงานช าง ภปร. (PP) 0212AG AG - กล มงานช าง สก. (SK) 0212AH AH - กล มงานช างส วนกลาง (CT) 0212AI AI - กล มงานโรงงาน (WS) 0212AJ AJ - กล มงานช าง CSSD (CSSD) 0212AK AK - กล มงานจ ดการน าเส ย (WT) 0212AL AL - งานกล มงานช างอาคาร 14 ช น (14F) 0212AM AM - กล มงานระบบไฟฟ าและอน ร กษ พล งงาน (EC) 0212AN AN - กล มงานช างต กนวม นทราช น - ค คณางค (KN) 0212AO AO - งานท พ กคนงานท วไป 0212AP AP - งานท พ กคนงานขยะ 0212AQ AQ - กล มงานสวนโยธาขยะ ฝ ายปรส ตว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ งานบร หารงานท วไป 0213AA AA - งานปรส ตว ทยา ห อง Lab ต กภปร AB AB - งานปรส ตว ทยา LAB ต กอปร AC AC - หน วยห องปฏ บ ต การ 0213AD AD - หน วยห องปฏ บ ต การกลาง 0213AE AE - หน วยโปรโตซ ว 0213AF AF - หน วยหนอนพยาธ 0213AG AG - หน วยก ฎว ทยา 0213AH AH - หน วยอ มม โนว ทยา 0213AI AI - หน วยธ รการ 0213AJ AJ - หน วยปฏ บ ต การโรคเท าช างและโรคเขตร อน 0213AK AK - หน วยปฏ บ ต การว จ ยอณ ช วว ทยาของมาลาเร ยและปรส ตฉวยโอกาส ฝ ายผ ป วยนอก 0214AA AA - ศ นย บรรจ ผ ป วย 0214AB AB - หน วยส ขศ กษา 0214AC AC - งานหน วยบร หารงานท วไป 0214AD AD - ศ นย เวชศาสตร ครอบคร ว 0214AE AE - หน วยบ ตร 0214AF AF - ศ นย เวชศาสตร ฉ กเฉ น ฝ ายพยาธ ว ทยา ฝ ายเภส ชกรรม ฝ ายโภชนว ทยาและโภชนบ าบ ด

6 งานบร หารงานท วไป งานโภชนบ าบ ด งานโภชนบร การ งานว ชาการ 0217AA 0217AB 0217AC 0217AD 0217AE 0217AF 0217AG 0217AH 0217AI AA - หน วยธ รการและบ คลากร AB - หน วยพ สด AC - หน วยช างโภชนฯ AD - หน วยโภชนศ กษา AE - หน วยอาหารเฉพาะโรค AF - หน วยอาหารทางสายให อาหาร AG - หน วยส ขาภ บาลอาหาร AH - หน วยว ตถ ด บ AI - หน วยประกอบอาหารผ ป วย 0217AJ AJ - หน วยประกอบอาหารเจ าหน าท 0217AK 0217AL AK - หน วยประกอบอาหารเฉพาะก จ AL - หน วยจ ดส งอาหาร 0217AM AM - หน วยอาหารผ ป วยท วไป 0217AN AN - หน วยอาหารเจ าหน าท 0217AO AO - หน วยภ ตตาหาร 0217AP AP - หน วยจ ดเล ยง 0217AQ ฝ ายร งส ว ทยา AQ - หน วยคาเฟท เร ย สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร งานบร หารงานท วไป 0218AA 0218AB 0218AC 0218AD 0218AE 0218AF 0218AG 0218AH 0218AI 0218AJ 0218BA 0218BB 0218BC 0218BD 0218BE 0218BF 0218BG 0218CA 0218CB 0218CC 0218CD 0218CE 0218CF 0218CG 0218CH AA - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย ฉ กเฉ น AB - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย ผ ป วยนอก AC - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย คอมพ วเตอร AD - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วย MRI AE - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย หลอดเล อดและร งส ร วมร กษา AF - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยว น จฉ ยโรคเต านม AG - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย ผ ป วยใน AH - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -ศ นย ลงทะเบ ยนร งส ว ทยา AI - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย ผ ป วยเด ก AJ - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยตรวจทางร งส ว ทยา อาคาร 14ช น BA - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานห องตรวจและต ดตามผ ป วย BB - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานร บปร กษาและวางแผนผ ป วย BC - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานห องใส แร BD - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานจ าลองการฉายร งส BE - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานวางแผนการฉายร งส BF - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานห องฉายร งส BG - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานธ รการ CA - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจและต ดตามผ ป วย CB - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจ scintigraphy CC - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจ SPECT/CT CD - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจ PET/CT CE - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจ Thyroid uptake CF - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจ BMD CG - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องร กษาด วยสารก มม นตร งส CH - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องปฎ บ ต การ 0218DA DA - งานบร หารงานท วไป -งานธ รการ 0218DB DB - งานบร หารงานท วไป -งานห องการเง นและบ ญช 0218DC DC - งานบร หารงานท วไป -งานห องสถ ต 0218DD DD - งานบร หารงานท วไป -งานห อง Stock ย อย (ต กจ ลจ กรพงษ ช น 4) 0218DE DE - งานบร หารงานท วไป -งาน stock สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย

7 ฝ ายว ส ญญ ว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ 0220AA 0220AB AA - หน วยระง บปวด AB - หน วยฝ งเข ม ฝ ายเวชภ ณฑ หน วยธ รการและบ ญช หน วยเก บร กษายา หน วยจ ายเวชภ ณฑ 0221AA AA - หน วยเคร องม อแพทย 0221AB AB - ห องซ อมเคร องม อแพทย 0221AC AC - คล งเวชภ ณฑ เง นหม นเว ยน 0221AD AD - คล งเวชภ ณฑ (น ายา Lab) 0221AE 0221AF AE - คล งเวชภ ณฑ (กายอ ปกรณ ) AF - ร านเวชภ ณฑ ค ณภาพ 0221AG AG - ศ นย เคร องม อแพทย 0221AH ฝ ายเวชระเบ ยนและสถ ต 0222AA 0222AB 0222AC 0222AD AH - คล งเวชภ ณฑ เง นงบประมาณ AA - งานจ ดเก บบร การเวชระเบ ยนและธ รการ AB - งานลงรห สและตรวจสอบข อม ล AC - งานเวชสถ ต ฝ ายเวชศาสตร ช นส ตร AD - งานสแกนเวชระเบ ยน งานตรวจว เคราะห ผ ป วยนอก งานตรวจว เคราะห ผ ป วยใน งานพ ฒนาค ณภาพ งานบร หารงานท วไป 0223AA AA - หน วยเคม คล น ก ภปร AB AB - หน วยเคม คล น ก ต ก AC AC - หน วยจ ดเก บส งส งตรวจ 0223AD 0223AE 0223AF 0223AG AD - หน วยจ ลทรรศน ว ทยาคล น ก AE - หน วยว เคราะห พ เศษ AF - หน วยควบค มค ณภาพว เคราะห AG - หน วยธ รการ ฝ ายเวชศาสตร ฟ นฟ งานบร หารงานท วไป งานบร การ 0224AA AA - ศ นย ความเป นเล ศทางการแพทย ด านการเด นและการเคล อนไหว 0224AB AB - หน วยงานแพทย เวชศาสตร ฟ นฟ 0224AC 0224AD AC - หน วยกายภาพบ าบ ด AD - หน วยก จกรรมบ าบ ด 0224AE AE - หน วยพยาบาลฟ นฟ 0224AF 0224AG 0224AH 0224AI 0224AJ 0224AK 0224AL 0224AM 0224AN ฝ ายศ ลยศาสตร AF - หน วยอรรถบ าบ ด AG - หน วยจ ตว ทยา AH - หน วยธาราบ าบ ด AI - หน วยกายอ ปกรณ AJ - หน วยการเง นและบ ญช AK - หน วยทะเบ ยนและประชาส มพ นธ AL - งานคล งว สด AM - งานคล งว สด กายอ ปกรณ AN - งานคล งว สด ก จกรรมบ าบ ด ศ นย บร การทางการแพทย ด านไฟไหม น าร อนลวก 0225AA 0225AB AB - หน วยศ ลยศาสตร ท วไป 0225AC 0225AD AA - ศ นย ความเป นเล ศทางการแพทย ด านการร กษาผ ป วยมะเร งส าไส ใหญ ฯ AC - หน วยประสาทศ ลยศาสตร AD - หน วยศ ลยศาสตร ระบบป สสาวะ

8 8 0225AE AE - หน วยศ ลยกรรมทรวงอกและห วใจ 0225AF AF - หน วยศ ลยศาสตร ตกแต งและเสร มสร าง 0225AG AG - หน วยศ ลยศาสตร ล าไส ใหญ และทวารหน ก 0225AH AH - หน วยก มารศ ลยศาสตร 0225AI AI - ศ นย โรคต บและปล กถ ายต บ 0225AJ AJ - ศ นย โรคต บทางเด นน าด และต บอ อน ฝ ายส งคมสงเคราะห ฝ ายส ต ศาสตร -นร เวชว ทยา 0227AA AA - หน วยช วว ทยาเจร ญพ นธ นม AB AB - หน วยเวชศาสตร มารดาและทารกในครรภ 0227AC AC - หน วยมะเร งนร เวช 0227AD AD - หน วยโรคต ดเช อทางส ต นร เวช 0227AE AE - หน วยพยาธ -เซลล ว ทยา 0227AF AF - งานธ รการ 0227AG AG - งานว จ ยสตร ว ยหมดระด 0227AH AH - งานทางเด นป สสาวะนร เวช 0227AI AI - งานผ าต ดผ านกล องทางนร เวช 0227AJ AJ - งาน IVF 0227AK AK - งาน Andrology 0227AL AL - งาน MFM 0227AM AM - งานวางแผนครอบคร ว ฝ ายโสต ศอ นาส กว ทยา 0228AA AA - หน วยศ ลยศาสตร ศร ษะและล าคอ 0228AB AB - หน วยโรคทางจม ก 0228AC AC - หน วยโรคทางห 0228AD AD - หน วยโรคทางกล องเส ยง 0228AE AE - หน วยศ ลกรรมใบหน าและเสร มสร างใบหน า 0228AF AF - หน วยโรคทางกรามผ ดปกต การหายใจขณะหล บ 0228AG AG - หน วยว ศวกรรมเน อเย อ 0228AH AH - ศ นย ความเป นเล ศทางการแพทย การผ าต ดส องกล องโรคจม กและไซน ส ฝ ายออร โธป ด กส 0229AA AA - หน วยธ รการ ฝ ายอาย รศาสตร ศ นย ปฏ บ ต การโรคทางสมอง ศ นย โรคหลอดเล อดสมองแบบครบวงจร ศ นย ด านเบาหวาน ฮอร โมน และเมตะบอล สม ศ นย โรคมะเร งครบวงจร สาขาว ชาโรคห วใจและหลอดเล อด สาขาว ชาประสาทว ทยา ศ นย ECโรคลมช กครบวงจร ศ นย ECหลอดเล อดสมอง สาขาว ชาโรคทางเด นอาหาร ศ นย ECส องกล องระบบทางเด นอาหาร สาขาว ชาโรคไต ศ นย ECโรคไตในภาวะว กฤต สาขาว ชาโรคต ดเช อ สาขาว ชาโรคระบบทางการหายใจฯ สาขาว ชาโรคต อมไร ท อและเมตะบอล ซ ม ศ นย ECเบาหวาน สาขาว ชาโลห ตว ทยา สาขาโรคมะเร ง ศ นย ECโรคมะเร งครบวงจร สาขาว ชาตจว ทยา สาขาว ชาอาย รศาสตร ปร ห ตถการฯ สาขาว ชาโรคภ ม แพ และภ ม ค มก นทางคล น ก สาขาว ชาโรคข อและร มาต สช ม

9 สาขาว ชาเวชศาสตร ผ ส งอาย สาขาว ชาระบบว ทยา สาขาว ชาโภชนาการคล น ก งานบร หารงานท วไป 0230AA AA - หน วยประสาทว ทยา 0230AB AB - หน วยโรคทางเด นอาหาร 0230AC AC - หน วยโรคไต 0230AD AD - หน วยโรคห วใจและหลอดเล อด 0230AE AE - หน วยโรคต ดเช อ 0230AF AF - หน วยโลห ตว ทยา 0230AG AG - หน วยโรคข อและร มาต สซ ม 0230AH AH - หน วยตจว ทยา 0230AI AI - หน วยโรคภ ม แพ และภ ม ค มก นทางคล น ก 0230AJ AJ - หน วยระบาดว ทยา 0230AK AK - หน วยโรคมะเร ง 0230AL AL - หน วยเวชศาสตร ผ ส งอาย 0230AM AM - หน วยโภชนาการทางคล น กว ทยา 0230AN AN - หน วยพ ษว ทยา 0230AO AO - หน วยโรคระบบทางการหายใจและภาวะว กฤตทางการหายใจ 0230AP AP - หน วยเวชศาสตร ฉ กเฉ น 0230AQ AQ - หน วยเวชศาสตร พ นธ กรรม 0230AR AR - หน วยอาย รศาสตร โรงพยาบาลและผ ป วยนอก 0230AS AS - ห องพ กแพทย ประจ าบ าน ศ นย ส ร ก ต บรมราช น นาถ ศ นย โรคห วใจ กล มงานบร การและว ชาการ งานบร หารท วไป 0232AA AA - ธ รการศ นย โรคห วใจ 0232AB AB - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานสารบรรณ 0232AC AC - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานด านการเง นและบ ญช 0232AD AD - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานด านบร การน ดผ ป วย 0232AE AE - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานด านสถ ต 0232AF AF - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานด านจ ดซ อ / จ ดจ าง 0232AG AG - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานด านงบประมาณ 0232BA BA - ห องสวนห วใจและหลอดเล อด 0232BB BB - ห องสวนห วใจและหลอดเล อด - Cardio Intervention 0232BC BC - ห องสวนห วใจและหลอดเล อด - EP & RF ablation,carto 0232CA CA - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร 0232CB CB - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร - ธ รการหน วย 0232CC CC - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร - งาน Non-invasive 0232CD CD - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร - Ward CCU 0232CE CE - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร - Ward ICCU 0232CF CF - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร - Ward CICU 0232DA DA - หน วยเวชศาสตร โรคห วใจก มาร 0232DB DB - หน วยเวชศาสตร โรคห วใจก มาร - Ward PCCU 0232DC DC - หน วยเวชศาสตร โรคห วใจก มาร - Ward ก มาร 0232EA EA - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) 0232EB EB - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - ธ รการ CVT 0232EC EC - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - Ward สาม ญ CVT 0232ED ED - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - Ward พ เศษ CVT 0232EE EE - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - ห องผ าต ด CVT 0232EF EF - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - Ward ICU CVT 0232EG EG - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - ว ส ญญ ว ทยา (CVT) 0232FA FA - OPD 0232FB FB - OPD - Heart Clinic 0232FC FC - OPD - Heart เด ก

10 FD 0232FE 0232GA 0232GB FD - OPD - ศ ลยกรรมทรวงอก FE - OPD - Non-invasive GA - ภาระก จพ เศษ GB - ภาระก จพ เศษ - Ward พ เศษ ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ งานพ ฒนาโปรแกรมและสน บสน นผ ใช งานพ ฒนาเทคน ค งานฐานข อม ล,Intranet,Data warehouse งานธ รการ ฝ ายประชาส มพ นธ งานเผยแพร ประชาส มพ นธ งานแนะน าบร การและการส อสาร ฝ ายบร หารทร พยากรบ คคล งานว เคราะห อ ตราก าล งและระบบงาน งานบร หารงานบ คคลและทะเบ ยนประว ต งานพ ฒนาบ คลากร งานสว สด การและส ทธ ประโยชน งานสรรหาและค ดเล อก ฝ ายการเง น งานร บเง นผ ป วยนอก งานร บเง นผ ป วยใน งานเง นเช อ งานต ดตามหน งานเง นกลาง งานธ รการ หน วยกฎหมายและน ต กรรม ศ นย สร างเสร มส ขภาพ 0239AA ฝ ายบร หารงานพ สด งานบร หารงานกลาง AA - ศ นย ส ขภาพเฉล มพระเก ยรต (Wellness Center) งานบร หารการจ ดซ อและจ ดจ าง งานคล งและศ นย จ ายพ สด ท วไป ฝ ายพ ธ การ งานพ ธ สงฆ งานธ รการและการเง น 0241AA 0241AB AA - งานพ ธ ศพ AB - งานร บบร จาค กล มงานเภส ชกรรม งานธ รการและบ ญช งานบร การเภส ชภ ณฑ งานเภส ชกรรมบร การ งานบร การเภส ชกรรมคล น ก งานเภส ชกรรมการผล ต 0242AA AA - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AB AB - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AC AC - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AD AD - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AE AE - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AF AF - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AG AG - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาสว สด การเจ าหน าท 0242AH AH - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาสว สด การเจ าหน าท 0242AI 0242AJ 0242AK 0242BA 0242BB AI - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยใน ต กเวชภ ณฑ AJ - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยใน ต กคณ AK - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยใน ต กสก BA - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยใน ต กสก BB - งานบร การเภส ชกรรมคล น ก -หน วยเภส ชสนเทศ

11 CA CA - งานเภส ชกรรมการผล ต -หน วยผล ตยาท วไป 0242CB CB - งานเภส ชกรรมการผล ต -หน วยผล ตยาปราศจากเช อ 0242CC CC - งานเภส ชกรรมการผล ต -หน วยเตร ยมสารอาหารท ให ทางหลอดเล อดด า (TPN) 0242CD CD - งานเภส ชกรรมการผล ต -หน วยเตร ยมยาเคม บ าบ ด ศ นย โรคพาร ก นส นและกล มโรคความเคล อนไหวผ ดปกต ศ นย ช วาภ บาล ส าน กประสานงานโครงการ (PMO) ศ นย บร หารความเส ยงและความปลอดภ ยผ ป วย ศ นย ประสานงานการให บร การด แลผ ม อ ปการค ณ ศ นย อาช วอนาม ย ศ นย สมเด จพระเทพร ตนฯแก ไขความพ การบนใบหน าและการโหลกศ รษะ ศ นย บร หารงานระบบขนส งกลาง ศ นย บร หารงานกายภาพอาคารพ เศษ ศ นย ความเป นเล ศทางการแพทย ด านการปล กถ ายอว ยวะ ศ นย เคร องม อแพทย หน วยจ ตเวชเด ก ภาคว ชาจ ตเวชศาสตร ศ นย ประก นส ขภาพ กล มงานบร หารงานประก นส ขภาพ กล มงานข อม ลและแผนงาน กล มงานทบทวนการใช ทร พยากร 0291AA AA - กล มงานทะเบ ยนข อม ลและธ รการ 0291AB AB - กล มงานบร การผ ป วยในและผ ป วยฉ กเฉ น 0291AC AC - กล มงานบร การจ ดการข อม ลทางการแพทย 0291AD AD - กล มงานบร หารจ ดรายการโรคเฉพาะ 0291AE AE - กล มงานบร การผ ป วยนอกช อง ฝ ายเวชศาสตร ป องก นและส งคม 0292AA AA - งานบร หารงานบ คคล 0292AB AB - งานบร การผ ป วยนอกและตรวจส ขภาพในสถานท 0292AC AC - งานตรวจส ขภาพนอกสถานท 0292AD AD - งานอาช วเวชศาสตร ฝ ายบ ญช และงบประมาณ งานบ ญช งานเง นงบประมาณ งานเง นนอกงบประมาณ งานใบส าค ญร บ งานใบส าค ญจ าย ฝ ายย ทธศาสตร ฯ กล มงานว เคราะห นโยบายและแผน ศ นย ข อม ลและต นท น ศ นย พ ฒนาค ณภาพ 02AA AA - ศ นย ว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพฯ ร.พ.จ ฬาฯ 02AAAA AA - ฝ ายคล น กพ เศษนอกเวลาราชการ 02AAAA AA - ส าน กงานคล น กพ เศษนอกเวลา ภปร 13 02AAAB AB - คล น กพ เศษ ค คณางค 3 02AAAC AC - คล น กพ เศษ นวม นทร 8 02AAAD AD - คล น กพ เศษ หน วยบ ตร ภปร G 02AAAE AE - คล น กพ เศษ ฝากครรภ ภปร 8 02AAAF AF - คล น กพ เศษ โสต ศอ นาส ก ภปร 10 02AAAG AG - คล น กพ เศษ จ กษ ภปร 11 02AAAH AH - คล น กพ เศษ จ ตเวช ภปร 12 02AAAI AI - คล น กพ เศษนอกเวลาราชการ ภปร 6 02AAAJ AJ - คล น กพ เศษ ภปร 5 02AAAK AK - คล น กพ เศษ ว องวาน ช ช น 6 02AAAL AL - คล น กพ เศษ ภปร9 02AAAM AM - คล น กพ เศษ ท นตกรรม ภปร 12 02AAAN AN - คล น กพ เศษ ภปร 3

12 12 02AAAO AO - คล น กพ เศษนอกเวลา ภปร 4 (เวชศาสตร ช นส ตร) 02AAAP AP - คล น กพ เศษนอกวเลา ภปร 2 (ผ วหน ง) 02AAAQ AQ - คล น กส องกล องล าไส ใหญ ต ก 14 ช น ช น 3 02AAAR AR - คล น กส องกล องต กประส ทธ ต - พร อมพ นธ ช น AAAS AS - คล น กอ ลตราซาวด หลอดเล อด ต กสว สด ล อม 02AAAT AT - คล น กร งส ร วมร กษา ต กนราธ ปพงศ ประพ นธ 02AAAU AU - คล น กกายภาพบ าบ ด ต กเจร ญสมศร ช นล าง 02AAAV AV - เอ กซ เรย ต ก ภปร. ช น 4 02AAAW AW - คล น กฉายแสง ต กอล สาเบธ ช นล าง 02AAAX AX - CT Scan, ตรวจหาความหนาแน นกระด ก ต กโปษยานนท 02AAAY AY - ผ าต ดโสต ศอ นาส ก ต กพ นธ ท พย 02AB AB - ฝ ายช วเคม 02AC AC - ฝ ายสร รว ทยา 02ACAA AA - ธ รการภาคว ชาและห องพ กอาจารย 02ACAB AB - ห องปฏ บ ต การเวชศาสตร การก ฬา 02ACAC AC - ห องปฏ บ ต การสร รว ทยา 02ACAD AD - ห องว จ ยสร รว ทยา 02ACAE AE - หน วยหลอดเล อดจ ลภาคไทย 02ACAF AF - ห องว จ ยสร รว ทยา 02AD AD - ศ นย /หน วยงานส วนกลาง รพ.จ ฬา 02ADAA AA - ศ นย ส งเสร มม ตรภาพบ าบ ด รพ.จ ฬาลงกรณ 02ADAB AB - ศ นย เลเซอร ร กษาโรคผ วหน ง รพ.จ ฬาลงกรณ 02ADAC AC - งานกรรมการองค กรแพทย 02ADAD AD - งานกรรมการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 02ADAE AE - งานกรรมการพ ฒนาส งแวดล อมและความปลอดภ ย 02ADAF AF - งานกรรมการอาช วอนาม ย 02ADAG AG - งานกรรมการสารสนเทศ 02ADAH AH - งานกรรมการเวชระเบ ยน 02ADAI AI - งานกรรมการส ทธ ผ ป วยและจร ยธรรมองค กร 02ADAJ AJ - งานกรรมการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพ 02ADAK AK - งานกรรมการระบบผ ป วยนอก 02ADAL AL - งานกรรมการระบบผ ป วยใน 02ADAM AM - งานกรรมการเวชกรรม 02ADAN AN - งานกรรมการระบบร การร งส ว ทยา 02ADAO AO - งานกรรมการระบบห องปฏ บ ต การ 02ADAP AP - งานกรรมการป องก นและควบค มการต ดเช อ 02ADAQ AQ - งานกรรมการระบบเภส ชกรรม 02ADAR AR - งานกรรมการเวชภ ณฑ และอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ทางการแพทย 02ADAS AS - งานกรรมการ CPR 02ADAT AT - งานแม บ านต ก ภปร. 02ADAU AU - งานแม บ านต ก สก. 02ADAV AV - งานแม บ านต ก นวม นทร 02ADAW AW - งานม ลน ธ ต ก สก ในพระบรมราชาอ ปถ มภ 02AE AE - ศ นย แก ไขความพ การบนใบหน าและกะโหลกศ รษะ รพ.จ ฬา 02AF AF - ศ นย ตรวจการนอนหล บ 02AG AG - ศ นย ปล กถ ายอว ยวะ รพ.จ ฬาลงกรณ 02AH AH - ศ นย ความเป นเล ศฯ ด านกระจกตาและผ วดวงตา 02AI AI - ศ นย ความเป นเล ศฯ โรคลมช ก (ซ า) 02AJ AJ - ศ นย ตรวจส ขภาพ (โครงการพ ฒนาบร การตรวจส ขภาพ) 02AK AK - ร าน ฬ.จ ฬา

แผนพ ฒนาบ คลากร ป พ.ศ.๒๕๕๕ โรงพยาบาลสระบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร ป พ.ศ.๒๕๕๕ โรงพยาบาลสระบ ร ท พ ฒนา PCT อาย รกรรม อบรมเฉพาะทาง. การพยาบาลโรคห วใจและหลอดเล อด ๒.๒ การพยาบาลระบบประสาท ๒.๓ การพยาบาลผ ป วยมะเร ง.๔ การพยาบาลผ ป วยโรคเร อร ง ๒.๕ การพยาบาลผ ส งอาย.๖ การพยาบาลผ ป วยว กฤต.๗ การพยาบาลผ

More information

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข

ค าน า ส วนท 2 นโยบายการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ ป 2555 โรงพยาบาลมหาสารคาม ส วนท 3 แผนกลย ทธ โรงพยาบาลมหาสารคาม (ป 2553-2555) ฉบ บแก ไข ก ค าน า ส าน กแผนและย ทธศาสตร กล มภารก จพ ฒนาระบบบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคามได จ ดท าเอกสารน ข น เพ อให หน วยงานภายในเคร อข ายสถานบร การส ขภาพ โรงพยาบาลมหาสารคาม ด าเน นการจ ดท าตามกรอบแนวทางการจ

More information

ด วนมาก /พระราชบ ญญ ต... D:\job_webท าwebป จจ บ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.55.doc

ด วนมาก /พระราชบ ญญ ต... D:\job_webท าwebป จจ บ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.55.doc ด วนมาก ท สธ 0201.032/ว 29 ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข ถนนต วานนท จ งหว ดนนทบร 11000 31 มกราคม 2555 เร อง โครงสร างหน วยงานในราชการบร หารส วนภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข เร ยน ผ ว าราชการจ

More information

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง

ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง ค ม อการจ ดท าหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะอน กรรมการพ ฒนาและร บรองหล กส ตรการพยาบาลเฉพาะทาง สภาการพยาบาล 8 เมษายน 2552 ก ค าน า ในป จจ บ นน ป ญหาส ขภาพของประชาชนไทย ม ความซ บซ อนมากข น ต องอาศ ยความก

More information

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT

โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) รายงานประจาป 2556 ANNUAL REPORT 2013 โรงพยาบาลบ านแพ ว (องค การมหาชน) Banphaeo Hospital (Public Organization) ANNUAL REPORT 2013

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลตารวจ คณะทำงำนจ ดทำแผนปฏ บ ต รำชกำร ประจำป โรงพยำบำลตำรวจ บทน ำ แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป พ.ศ.๒๕๕๗ โรงพยาบาลต ารวจ จ ดท าข นด วยความสอดคล องและ เช อมโยงก บย ทธศาสตร

More information

ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง

ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง ผลการดาเน นงานด านสาธารณส ข จ งหว ดพ ทล ง เสนอ คณะผ ตรวจราชการและน เทศงาน กระทรวงสาธารณส ข รอบท 1 ป งบประมาณ 2558 ระหว างว นท 17 19 ก มภาพ นธ 2558 สาน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สาน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส

More information

รห สส าหร บการบ นท กข อม ล แบบส ารวจความค ดเห นต อการบร หารทร พยากรบ คคล ของหน วยงานในส งก ดกรมส ขภาพจ ต

รห สส าหร บการบ นท กข อม ล แบบส ารวจความค ดเห นต อการบร หารทร พยากรบ คคล ของหน วยงานในส งก ดกรมส ขภาพจ ต รห สส าหร บการบ นท กข อม ล แบบส ารวจความค ดเห นต อการบร หารทร พยากรบ คคล ของหน วยงานในส งก ดกรมส ขภาพจ ต ตารางก าหนดรห ส ส วนท ล าด บ คอล มน ห วข อ/ประเภทค าถาม 1 1 A 1. เพศ เพศ 1 ชาย 2 หญ ง 2 B 2. ป จจ

More information

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง

และเคร อข ายบร การ จ งหว ดพ ทล งป งบประมาณ 2558 โครงการพ ฒนาค ณภาพบร การปฐมภ ม 24 บร หารจ ดการ ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง สารบ ญ ล าด บ ช อโครงการ หน า ล าด บ ช อโครงการ หน า 1 โครงการอบรมเสร มสร างความร ส าหร บบ คลากรผ ส าเร จการศ กษาใหม 1 12 โครงการพ ฒนาบ คลากรด านว น ย และความร บผ ดชอบทางละเม ดของเจ าหน าท 12 2 โครงการปฐมน

More information

การจ ดการทร พยากรบ คคลเพ อตอบความท า ทาย และร กษาความเป นเล ศขององค กร ผศ.พญ.ย วร ย พ ช ตโชค รองผอก.ฝ ายทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ

การจ ดการทร พยากรบ คคลเพ อตอบความท า ทาย และร กษาความเป นเล ศขององค กร ผศ.พญ.ย วร ย พ ช ตโชค รองผอก.ฝ ายทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ การจ ดการทร พยากรบ คคลเพ อตอบความท า ทาย และร กษาความเป นเล ศขององค กร ผศ.พญ.ย วร ย พ ช ตโชค รองผอก.ฝ ายทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ โรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ ม ฐานะเป น สาน กงานหน งของสภากาชาดไทย เป นโรงพยาบาลโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร

แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร แผนปฏ บ ต การตามย ทธศาสตร พ ฒนาส ขภาพ จ งหว ดจ นทบ ร ประจ าป งบประมาณ 2557 เคร อข ายบร การโรงพยาบาลท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร บ นท กข อความ ส วนราชการ โรงพยาบาลท าใหม อ าเภอท าใหม จ งหว ดจ นทบ ร เร อง ขออน

More information

การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย

การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย 7 การจ ดและการบร หารงาน การรถไฟแห งประเทศไทย 1. กล าวน า การจ ดและการบร หารงานของการรถไฟ ฯ น ได ก าหนดให ม การบรรยายไว ในหล กส ตรการศ กษา ของ รร.ขส.ฯ โดยทาง รร.ขส.ฯ ได ขออาจารย ผ ทรงค ณว ฒ จากการรถไฟ ฯ

More information

การพ ฒนาเกณฑ การจ ดการก ำล งคน ของสหว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๕

การพ ฒนาเกณฑ การจ ดการก ำล งคน ของสหว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๕ การพ ฒนาเกณฑ การจ ดการก ำล งคน ของสหว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๕ ๖ ก นยายน ๒๕๕๕ ส ำน กบร หารการสาธารณส ข ส ำน กงานปล ดกระทรวงสาธารณส ข การพ ฒนาเกณฑ การจ ดการก ำล งคนของสหว ชาช พ พ.ศ. ๒๕๕๕ ส ำน กบร หารการสาธารณส ข

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน นงาน โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การการบร หารงานเช งร กในพ นท ศ นย บร การสาธารณส ข ส าน กอนาม ย โดย กล มว จ ยและพ ฒนาทางสาธารณส ข ส าน กงานพ ฒนาระบบสาธารณส ข ส าน กอนาม ย รายงานผลการด าเน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 1643/3 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร

More information

คานา สาน กงานอธ การบด

คานา สาน กงานอธ การบด คานา ส าน กงานอธ การบด ในฐานะท เป นหน วยงานท ท าหน าท จ ดการศ กษาและม หน าท ในการสน บสน น การศ กษา ท จะท าหน าท ช วยข บเคล อนให ภารก จชองหน วยงานต างๆ ได จ ดต งข นตามประกาศ กระทรวงศ กษาธ การ ซ งเป นการเปล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต ราชการโรงพยาบาลสระบ ร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 อน ม ต โดย... (นายแพทย ช ต เดช ตาบ-องคร กษ ) ผ อ านวยการโรงพยาบาลสระบ ร ค าน า โรงพยาบาลสระบ ร ได ด าเน นการจ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ (Action plan)

More information

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง

1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล ง สร ปผลการดาเน นงานส งเสร มส ขภาพและป องก นโรค อาเภอคลองขล งป 2555 1 1 1.ข อม ลท วไป อาเภอคลองขล ง (Amphoe Khlong Khlung) ด นแดนหลวงพ อปลอดภ ย ผลไม รสด ม ช อไม ดอกไม ประด บ 1.1 ประว ต ความเป นมาของอาเภอคลองขล

More information

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ

การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ การบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล HUM.1 การวางแผนทร พยากรบ คคล ม การวางแผนทร พยากรบ คคลสอดคล องก บพ นธก จ แผนย ทธศาสตร โครงสร างองค กรและทร พยากรของ โรงพยาบาล 1. นโยบายด านทร พยากรบ คคล โรงพยาบาลสวนปร งม

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ

ระยะเวลา ผลผล ต ผลล พธ ด าเน นการ บ ญช 6รวม บ ญช เฉพาะ บ ญช 7 ม แผนพ ฒนาระบบบร การท เหมาะสมก บบร บทของ พ นท ท กหน วยบร การ แผนปฏ บ ต การและงบประมาณระด บจ งหว ดตามแผนย ทธศาสตร และการแก ไขป ญหาระด บพ นท ของส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดพ ทล ง ประจ าป 2556 กลย ทธ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ ประเด นย ทธศาสตร พ ฒนาระบบบร หาร ช อโครงการจ ดท

More information

ค ม อการดาเน นงานกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา

ค ม อการดาเน นงานกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา 1 ค ม อการดาเน นงานกล มงานบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน อาเภอหาดใหญ จ งหว ดสงขลา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 การดาเน นการจ ดการศ กษา งานการบร หารท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12

สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 สร ปผลการตรวจราชการสาธารณส ข ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบท 1 เขตบร การส ขภาพท 12 โดย นพ.ยอร น จ ระนคร สาธารณส ขน เทศก เขตบร การส ขภาพท 12 9 1 การพ ฒนาส ขภาพ ตามกล มว ย 2 การพ ฒนาระบบและ จ ดระบบบร การฯ

More information

งานห องผ ป วยหน กศ ลยกรรม กล มการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล า จ งหว ดเพชรบ ร พ.ศ. 2552

งานห องผ ป วยหน กศ ลยกรรม กล มการพยาบาล โรงพยาบาลพระจอมเกล า จ งหว ดเพชรบ ร พ.ศ. 2552 ค ณภาพช ว ตการท างานของพยาบาลในโรงพยาบาลพระจอมเกล า จ งหว ดเพชรบ ร วงเด อน เลาหว ฒนภ ญโญ ศศบ.(พยาบาล) พ ทธมน ส ร โย พย.บ เกล ดดาว ล มป ศ ลป พย.บ พ ชรา ย มศรวล พย.บ งานห องผ ป วยหน กศ ลยกรรม กล มการพยาบาล

More information

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 2560 คณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน มหาว ทยาล ยเกษตรสาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ

More information

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ

ค าน า งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ แผนปฏ บต การประจ าป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ว ทยาล ยเกษตรและเทคโนโลย นคราชส มา ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ2556เพ

More information

กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล)

กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล) 1 กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล) รองผ อานวยการกล มภารก จบร การว ชาการ นางสาวประนอม ดวงใจ หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ บ งค บบ ญชาส งส ดทางด านการพยาบาล ควบค มบ งค บบ ญชาส งส ด ทางด านการพยาบาล

More information

บทท 9 การดาเน นงานอาช วอนาม ย

บทท 9 การดาเน นงานอาช วอนาม ย บทท 9 การดาเน นงานอาช วอนาม ย ค าว า อาช วอนาม ย ม ความหมายถ งงานท เก ยวข องก บการประกอบอาช พของ ผ คนท ท างาน ท ควรจะต องได ร บการค มครองด แลส ขภาพอนาม ยให สามารถท างาน ประกอบอาช พได อย างม นคงปลอดภ ย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information