รห สหน วยงานในระบบ FMIS รพ.จ ฬาลงกรณ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รห สหน วยงานในระบบ FMIS รพ.จ ฬาลงกรณ"

Transcription

1 รห สหน วยงานในระบบ FMIS รพ.จ ฬาลงกรณ 8 ก.ค รห ส หน วยงาน ฝ าย งาน ช อ-ฝ าย ช อ-งาน โรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ ฝ ายเลขาน การ งานบร หารงานท วไป งานเลขาน การก จ งานก จกรรมพ เศษ 0201AA AA - กล มร บ-ส ง 0201AB AB - กล มร างโต ตอบ 0201AC AC - กล มใบร บรองแพทย 0201AD AD - กล มธ รการประสานงาน ฝ ายกายว ภาคศาสตร 0202AA AA - งานมหกายว ภาคศาสตร และศ นย ฝ กผ าต ด 0202AB AB - งานประสาทศาสตร 0202AC AC - งานอณ พ นธ ศาสตร มะเร งและโรคของมน ษย 0202AD AD - งานว ทยาฮ สโตและเซลล ช วว ทยา 0202AE AE - งานว ทยาเอมบร โอโลย 0202AF AF - งานเวชพ นธ ศาสตร 0202AG AG - งานธ รการและงานประก นค ณภาพ ฝ ายการพยาบาล ศ นย เวรเปล ศ นย ร บ-ส งผ ป วย ศ นย ประสานงานการปล กถ ายอว ยวะ 0204AA AA - งานบร หาร - งานบร หารงานท วไป 0204AB AB - งานบร หาร - งานบร หารบ คคล 0204AC AC - งานบร หาร - งานสารบรรณ 0204AD AD - งานบร หาร - งานร บสถานการณ ฉ กเฉ น 0204AE AE - งานบร หาร - งานจ ายว สด อ ปกรณ การพยาบาล 0204BA BA - งานสน บสน นบร การพยาบาล - งานห องผสมนม 0204BB BB - งานสน บสน นบร การพยาบาล - งานต ดเย บเส อผ า 0204BC BC - งานสน บสน นบร การพยาบาล - งานซ กร ด 0204BD BD - งานสน บสน นบร การพยาบาล - งานท าความสะอาด 0204BE BE - งานสน บสน นบร การพยาบาล - หน วยแม บ าน 0204CA CA - งานพ ฒนาบร การพยาบาล - งานพ ฒนาบ คคล 0204CB CB - งานพ ฒนาบร การพยาบาล - งานพ ฒนาค ณภาพการพยาบาล 0204CC CC - งานพ ฒนาบร การพยาบาล - งานป องก นและควบค มการต ดเช อ 0204DA DA - ศ นย การด แลผ ป วยต อเน องท บ าน 0204EA EA - งานหอผ ป วยใน - ต กอาย รศาสตร EB EB - งานหอผ ป วยใน - ต กอาย รศาสตร EC EC - งานหอผ ป วยใน - ต กหล มซ หล น ล าง 0204ED ED - งานหอผ ป วยใน - ต กหล มซ หล น บน 0204EE EE - งานหอผ ป วยใน - ต กประส ทธ -ต พร อมพ นธ EF EF - งานหอผ ป วยใน - ต กประส ทธ -ต พร อมพ นธ EG EG - งานหอผ ป วยใน - ต กวช ราว ธ ล าง 0204EH EH - งานหอผ ป วยใน - ต กวช ราว ธ บน 0204EI EI - งานหอผ ป วยใน - ต กวช รญาณ สาม คค พยาบาร EJ EJ - งานหอผ ป วยใน - ต กวช รญาณ สาม คค พยาบาร EK EK - งานหอผ ป วยใน - ต กวช รญาณ สาม คค พยาบาร EL EL - งานหอผ ป วยใน - ต กวช รญาณวงศ EM EM - งานหอผ ป วยใน - ต กวช รญาณวงศ EN EN - งานหอผ ป วยใน - ต กธนาคารกร งเทพ EO EO - งานหอผ ป วยใน - ต กธนาคารกร งเทพ 2

2 2 0204EP EP - งานหอผ ป วยใน - ต กธนาคารกร งเทพ EQ EQ - งานหอผ ป วยใน - ต กจงกลณ ว ฒนวงศ ER ER - งานหอผ ป วยใน - ต กจงกลณ ว ฒนวงศ ES ES - งานหอผ ป วยใน - ต กจงกลณ ว ฒนวงศ ET ET - งานหอผ ป วยใน - ต กจงกลณ ว ฒนวงศ EU EU - งานหอผ ป วยใน - ต กอาทร EV EV - งานหอผ ป วยใน - ต กอาทร EW EW - งานหอผ ป วยใน - ต กป ญจมราช น EX EX - งานหอผ ป วยใน - ต กป ญจมราช น EY EY - งานหอผ ป วยใน - ต กจ มภฎพงษ บร พ ตร EZ EZ - งานหอผ ป วยใน - ต กจ มภฎพงษ บร พ ตร FA FA - งานหอผ ป วยใน - ต กสก FB FB - งานหอผ ป วยใน - ต กสก FC FC - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.14 (สวนล ม) 0204FD FD - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.14 (เสาวภา) 0204FE FE - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.15 G2 (สวนล ม) 0204FF FF - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.15 G1 (เสาวภา) 0204FG FG - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.16 สาม ญ 0204FH FH - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.16 พ เศษ 0204FI FI - งานหอผ ป วยใน - หอผ ป วยต กสก FJ FJ - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.18 (สวนล ม) 0204FK FK - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.18 (เสาวภา) 0204FL FL - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.19 (สวนล ม) 0204FM FM - งานหอผ ป วยใน - ต กสก.19 (เสาวภา) 0204FN FN - งานหอผ ป วยใน - ต กสก FO FO - งานหอผ ป วยใน - ต กค คณางค 4 (NICU) 0204FP FP - งานหอผ ป วยใน - ต กค คณางค FQ FQ - งานหอผ ป วยใน - ต กค คณางค FR FR - งานหอผ ป วยใน - ต กค คณางค FS FS - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยหล งคลอด (นม 5) 0204FT FT - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยหล งคลอดต ดเช อ (นม 6) 0204FU FU - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยหล งคลอด (นม 7) 0204FV FV - งานหอผ ป วยใน - นร เวชกรรมพ เศษ (นม 9) 0204FW FW - งานหอผ ป วยใน - นร เวชกรรม (นม 10) 0204FX FX - งานหอผ ป วยใน - งานทารก (นม 4) ครบก าหนด/ต ดเช อ 0204FY FY - งานหอผ ป วยใน - งานทารก (นม 4) ก อนก าหนด 0204FZ FZ - งานหอผ ป วยใน - งานทารก (คณ 5) พ เศษ 0204GA GA - งานหอผ ป วยใน - งานทารก (คณ 6) พ เศษ 0204GB GB - งานหอผ ป วยใน - ศ ลยกรรมกระด ก (จส 4) 0204GC GC - งานหอผ ป วยใน - ศ ลยกรรมกระด ก (จส 5) 0204GD GD - งานหอผ ป วยใน - ศ ลยกรรมกระด ก (จส 6) 0204GE GE - งานหอผ ป วยใน - ต กว องวาน ช 3 (ห องใส แร ) 0204GF GF - งานหอผ ป วยใน - ต กว องวาน ช GG GG - งานหอผ ป วยใน - ต กว องวาน ช GH GH - งานหอผ ป วยใน - ต กว องวาน ช GI GI - งานหอผ ป วยใน - ต กว องวาน ช GJ GJ - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยอาย รกรรมสาม ญ / ประก นส งคม (สล 3) 0204GK GK - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยอาย รกรรมพ เศษ (ภปร 14) 0204GL GL - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยอาย รกรรมพ เศษ (ภปร 15) 0204GM GM - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยศ ลยกรรมพ เศษ (ภปร 16) 0204GN GN - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยศ ลยกรรมพ เศษ (ภปร 17) 0204GO GO - งานหอผ ป วยใน - ผ ป วยปล กถ ายไขกระด ก (กส 3) 0204KA KA - งานล างไต - ต กธนาคารกส กรไทย LA LA - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - CCU 0204LB LB - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ICCU 0204LC LC - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - CICU

3 3 0204LD LD - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - M-ICU1 0204LE LE - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - M-ICU2 0204LF LF - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - NS-ICU LG LG - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - NS-ICU LH LH - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - CVT-ICU 0204LI LI - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ICU. ก มาร 0204LJ LJ - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ICU. ส ต 0204LK LK - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ต กจ ฬาภรณ 3 (BURN) 0204LL LL - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ต กมงก ฎเพชรร ตน LM LM - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - ต กมงก ฎเพชรร ตน LN LN - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งานส องกล องทางเด นอาหารอาย รกรรม 0204LO LO - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งานหน วยโรคปอด (สว สด - ล อม 2) 0204LP LP - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งาน Day Care Onco Med (นม.5) 0204LQ LQ - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งานหน วยโลห ตว ทยา 0204LR LR - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งานหน วยมะเร งว ทยา 0204LS LS - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งาน Day Care (ศ นย เคม บ าบ ด) 0204LT LT - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งานหน วยเวชศาสตร มารดาและทารกในครรภ ฯ 0204LU LU - งานผ ป วยในเฉพาะทาง - งาน IPCCU 0204LV LV - งานผ ป วยใน - ธ รการส ต -นร ฯ (ยมราช 5) 0204NA NA - งานผ ป วยฉ กเฉ น - TRAUMA ต กจ ฬาภรณ NB NB - งานผ ป วยฉ กเฉ น - NON-TRAUMA ต กจ ฬาภรณ NC NC - งานผ ป วยฉ กเฉ น - ต กจ ฬาภรณ OA OA - งานผ ป วยนอก - ภปร OB OB - งานผ ป วยนอก - ภปร 2 เวชศาสตร ป องก นและส งคม 0204OC OC - งานผ ป วยนอก - ภปร 2 โรคผ วหน ง 0204OD OD - งานผ ป วยนอก - ภปร 3 อาย รกรรมเฉพาะทาง 0204OE OE - งานผ ป วยนอก - ภปร 5 ศ ลยกรรมกระด กและข อ 0204OF OF - งานผ ป วยนอก - ภปร 6 ศ ลยกรรมท วไป ศ ลยกรรมเฉพาะทางและน ต เวช 0204OG OG - งานผ ป วยนอก - ภปร 7 นร เวชกรรมและวางแผนครอบคร ว 0204OH OH - งานผ ป วยนอก - ภปร 8 ส ต กรรม 0204OI OI - งานผ ป วยนอก - ภปร 9 ก มารเวชกรรม 0204OJ OJ - งานผ ป วยนอก - ภปร 10 โสตกรรม 0204OK OK - งานผ ป วยนอก - ภปร 11 จ กษ กรรม 0204OL OL - งานผ ป วยนอก - ภปร 12 จ ตเวชเด ก-ผ ใหญ 0204OM OM - งานผ ป วยนอก - ภปร 13 งานประก นส งคม 0204ON ON - งานผ ป วยนอก - ภปร 13 งานเจ าหน าท และครอบคร ว 0204OO OO - งานผ ป วยนอก - หน วยพ ฒนาส ขภาพ 0204OP OP - งานผ ป วยนอก - ธ รการต กภปร.ช น M 0204QA QA - งานห องผ าต ด - ต กส ร นธร QB QB - งานห องผ าต ด - ต กส ร นธร QC QC - งานห องผ าต ด- ศ ลยกรรมประสาทต กสก QD QD - งานห องผ าต ด- ศ ลยกรรมกระด ก 0204QE QE - งานห องผ าต ด- ผ าต ดเล กต กภปร QF QF - งานห องผ าต ด- โสต ศอ นาส ก 0204QG QG - งานห องผ าต ด- ศ ลยกรรมก มาร 0204QH QH - งานห องผ าต ด- ศ ลยกรรมส ต -นร เวช 0204QI QI - งานห องผ าต ด- ศ ลยกรรมทรวงอก 0204RA RA - งานห องคลอด- ต กนวม นทราช น 2 (สาม ญ) 0204RB RB - งานห องคลอด- ต กค คณางค 2 (พ เศษ) 0204SA SA - งานผ ช วยห วหน าพยาบาลฯ ด านบร หาร 0204SB SB - งานผ ช วยห วหน าพยาบาลฯ ด านการพยาบาลเฉพาะทาง 0204SC SC - ข อม ลหน วยงาน [AcMaT027] 0204SD SD - งานผ ช วยห วหน าพยาบาลฯ ด านพ ฒนาบร การพยาบาล 0204SE SE - งานผ ช วยห วหน าพยาบาลฯ ด านทร พยากรบ คคล 0204TA TA - งานหอพ กพยาบาลส ร ภาจ ฑาภรณ 0204TB TB - งานหอพ กพยาบาลก ลพ พ ฒน

4 4 0204TC TC - งานหอพ กพยาบาล 15 ช น 0204UA UA - งานหน วยธ รการพยาบาล 0204UB UB - งานร งส ร กษา - ว องวาน ช UC UC - งานส องกล องทางเด นอาหาร (พพ.1) 0204UD UD - งานคล น กพ เศษผ ป วยใน นม UE UE - งานห องสวนห วใจต กสก.4, สก UF UF - งานห องตรวจโรคเวชกรรมท วไป No UG UG - งาน PRE ADMISSION 0204UH UH - งานธก.1 ธ รการพยาบาลประสาทว ทยาและจ ตเวช 0204UI UI - งานห วหน าพยาบาลโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ ฝ ายก มารเวชศาสตร ศ นย ความผ ดปกต จากการนอนหล บ กล มงานบร การและว ชาการ งานบร หารงานท วไป ศ นย ด านเวชพ นธ ศาสตร ศ นย เช ยวชาญไวร สว ทยาคล น ก 0205AA AA - งานหน วยโรคผ วหน ง 0205AB AB - งานหน วยโรคห วใจเด ก 0205AC AC - งานหน วยโรคไตเด ก 0205AD AD - งานหน วยต อมไร ท อเด ก 0205AE AE - งานหน วยทารกแรกเก ด 0205AF AF - งานหน วยโรคต ดเช อเด ก 0205AG AG - งานหน วยประสาทว ทยาเด ก 0205AH AH - งานหน วยโภชนาการเด ก 0205AI AI - งานหน วยโรคภ ม แพ และอ มม นว ทยาเด ก 0205AJ AJ - งานหน วยโรคทางเด นอาหารและโรคต บเด ก 0205AK AK - งานหน วยโรคระบบหายใจเด กและเวชบ าบ ดว กฤต 0205AL AL - งานหน วยเวชบ าบ ดว กฤตเด ก 0205AM AM - งานหน วยโลห ตว ทยาเด ก 0205AN AN - งานหน วยพ ฒนาการและการเจร ญเต บโตเด ก 0205AO AO - งานหน วยส งคมสงเคราะห 0205AP AP - งานหน วยโรคไตเท ยมเด ก 0205AQ AQ - งานหน วยเวชพ นธ ศาสตร และเมแทบอล ซ ม 0205AR AR - งานหน วยผ ป วยนอก 0205AS AS - โครงการเทคโนโลย สารสนเทศ ตามพระราชด าร สยามบรมราชก มาร ฯ ฝ ายจ กษ ว ทยา ฝ ายจ ตเวชศาสตร ฝ ายจ ลช วว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ งานแบคท เร ยว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ งานไวร สว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ งานราว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ งานภ ม ค มก นว ทยา งานบร การและว ชาการ งานบร การห องปฏ บ ต การกลาง งานบร หารงานท วไป 0208AA AA - งานธ รการ อปร AB AB - งานร บส งส งตรวจ อปร ฝ ายท นตกรรม ฝ ายธนาคารเล อด กล มงานบร การและว ชาการ งานบร หารงานท วไป 0210AA AA - งานห องปฏ บ ต การเตร ยมเล อดและ ส วนประกอบของเล อด 0210AB AB - งานห องปฏ บ ต การพ เศษ 0210AC AC - งานห อง Apheresis และเจาะเล อดเพ อการร กษา 0210AD AD - งานบร หารท วไป 0210AE AE - งานว ชาการ (ปร บโครงสร างใหม ) ฝ ายน ต เวชศาสตร

5 กล มงานบร การและว ชาการ งานบร หารงานท วไป 0211AA AA - งานหน วยน ต พยาธ ว ทยา 0211AB AB - งานหน วยบร หารฝ าย/ภาคว ชา 0211AC AC - งานธ รการศ นย อ านวยการ-ช นส ตรพล กศพ 0211AD AD - งานห องช นส ตรศพ 0211AE AE - งานหน วยว ชาการ 0211AF AF - งานหน วยโสตท ศน ปกรณ 0211AG AG - งานหน วยน ต เซโรว ทยา 0211AH AH - งานหน วยน ต พ ษว ทยา 0211AI AI - งานหน วยน ต เวชคล น ก ฝ ายบร หารงานท วไป หน วยร กษาความปลอดภ ย หน วยช าง หน วยอาคารสถานท 0212AA AA - หอพ กอาคารนวไชยย นต 0212AB AB - งานคล งอะไหล 0212AC AC - หน วยยานยนต 0212AD AD - งานช างยานยนต 0212AE AE - หน วยว ศวกรรมและงานช าง 0212AF AF - กล มงานช าง ภปร. (PP) 0212AG AG - กล มงานช าง สก. (SK) 0212AH AH - กล มงานช างส วนกลาง (CT) 0212AI AI - กล มงานโรงงาน (WS) 0212AJ AJ - กล มงานช าง CSSD (CSSD) 0212AK AK - กล มงานจ ดการน าเส ย (WT) 0212AL AL - งานกล มงานช างอาคาร 14 ช น (14F) 0212AM AM - กล มงานระบบไฟฟ าและอน ร กษ พล งงาน (EC) 0212AN AN - กล มงานช างต กนวม นทราช น - ค คณางค (KN) 0212AO AO - งานท พ กคนงานท วไป 0212AP AP - งานท พ กคนงานขยะ 0212AQ AQ - กล มงานสวนโยธาขยะ ฝ ายปรส ตว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ งานบร หารงานท วไป 0213AA AA - งานปรส ตว ทยา ห อง Lab ต กภปร AB AB - งานปรส ตว ทยา LAB ต กอปร AC AC - หน วยห องปฏ บ ต การ 0213AD AD - หน วยห องปฏ บ ต การกลาง 0213AE AE - หน วยโปรโตซ ว 0213AF AF - หน วยหนอนพยาธ 0213AG AG - หน วยก ฎว ทยา 0213AH AH - หน วยอ มม โนว ทยา 0213AI AI - หน วยธ รการ 0213AJ AJ - หน วยปฏ บ ต การโรคเท าช างและโรคเขตร อน 0213AK AK - หน วยปฏ บ ต การว จ ยอณ ช วว ทยาของมาลาเร ยและปรส ตฉวยโอกาส ฝ ายผ ป วยนอก 0214AA AA - ศ นย บรรจ ผ ป วย 0214AB AB - หน วยส ขศ กษา 0214AC AC - งานหน วยบร หารงานท วไป 0214AD AD - ศ นย เวชศาสตร ครอบคร ว 0214AE AE - หน วยบ ตร 0214AF AF - ศ นย เวชศาสตร ฉ กเฉ น ฝ ายพยาธ ว ทยา ฝ ายเภส ชกรรม ฝ ายโภชนว ทยาและโภชนบ าบ ด

6 งานบร หารงานท วไป งานโภชนบ าบ ด งานโภชนบร การ งานว ชาการ 0217AA 0217AB 0217AC 0217AD 0217AE 0217AF 0217AG 0217AH 0217AI AA - หน วยธ รการและบ คลากร AB - หน วยพ สด AC - หน วยช างโภชนฯ AD - หน วยโภชนศ กษา AE - หน วยอาหารเฉพาะโรค AF - หน วยอาหารทางสายให อาหาร AG - หน วยส ขาภ บาลอาหาร AH - หน วยว ตถ ด บ AI - หน วยประกอบอาหารผ ป วย 0217AJ AJ - หน วยประกอบอาหารเจ าหน าท 0217AK 0217AL AK - หน วยประกอบอาหารเฉพาะก จ AL - หน วยจ ดส งอาหาร 0217AM AM - หน วยอาหารผ ป วยท วไป 0217AN AN - หน วยอาหารเจ าหน าท 0217AO AO - หน วยภ ตตาหาร 0217AP AP - หน วยจ ดเล ยง 0217AQ ฝ ายร งส ว ทยา AQ - หน วยคาเฟท เร ย สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร งานบร หารงานท วไป 0218AA 0218AB 0218AC 0218AD 0218AE 0218AF 0218AG 0218AH 0218AI 0218AJ 0218BA 0218BB 0218BC 0218BD 0218BE 0218BF 0218BG 0218CA 0218CB 0218CC 0218CD 0218CE 0218CF 0218CG 0218CH AA - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย ฉ กเฉ น AB - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย ผ ป วยนอก AC - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย คอมพ วเตอร AD - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วย MRI AE - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย หลอดเล อดและร งส ร วมร กษา AF - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยว น จฉ ยโรคเต านม AG - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย ผ ป วยใน AH - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -ศ นย ลงทะเบ ยนร งส ว ทยา AI - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยเอกซเรย ผ ป วยเด ก AJ - สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย -หน วยตรวจทางร งส ว ทยา อาคาร 14ช น BA - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานห องตรวจและต ดตามผ ป วย BB - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานร บปร กษาและวางแผนผ ป วย BC - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานห องใส แร BD - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานจ าลองการฉายร งส BE - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานวางแผนการฉายร งส BF - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานห องฉายร งส BG - สาขาร งส ร กษาและมะเร งว ทยา -งานธ รการ CA - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจและต ดตามผ ป วย CB - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจ scintigraphy CC - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจ SPECT/CT CD - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจ PET/CT CE - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจ Thyroid uptake CF - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องตรวจ BMD CG - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องร กษาด วยสารก มม นตร งส CH - สาขาเวชศาสตร น วเคล ยร -งานห องปฎ บ ต การ 0218DA DA - งานบร หารงานท วไป -งานธ รการ 0218DB DB - งานบร หารงานท วไป -งานห องการเง นและบ ญช 0218DC DC - งานบร หารงานท วไป -งานห องสถ ต 0218DD DD - งานบร หารงานท วไป -งานห อง Stock ย อย (ต กจ ลจ กรพงษ ช น 4) 0218DE DE - งานบร หารงานท วไป -งาน stock สาขาร งส ว ทยาว น จฉ ย

7 ฝ ายว ส ญญ ว ทยา กล มงานบร การและว ชาการ 0220AA 0220AB AA - หน วยระง บปวด AB - หน วยฝ งเข ม ฝ ายเวชภ ณฑ หน วยธ รการและบ ญช หน วยเก บร กษายา หน วยจ ายเวชภ ณฑ 0221AA AA - หน วยเคร องม อแพทย 0221AB AB - ห องซ อมเคร องม อแพทย 0221AC AC - คล งเวชภ ณฑ เง นหม นเว ยน 0221AD AD - คล งเวชภ ณฑ (น ายา Lab) 0221AE 0221AF AE - คล งเวชภ ณฑ (กายอ ปกรณ ) AF - ร านเวชภ ณฑ ค ณภาพ 0221AG AG - ศ นย เคร องม อแพทย 0221AH ฝ ายเวชระเบ ยนและสถ ต 0222AA 0222AB 0222AC 0222AD AH - คล งเวชภ ณฑ เง นงบประมาณ AA - งานจ ดเก บบร การเวชระเบ ยนและธ รการ AB - งานลงรห สและตรวจสอบข อม ล AC - งานเวชสถ ต ฝ ายเวชศาสตร ช นส ตร AD - งานสแกนเวชระเบ ยน งานตรวจว เคราะห ผ ป วยนอก งานตรวจว เคราะห ผ ป วยใน งานพ ฒนาค ณภาพ งานบร หารงานท วไป 0223AA AA - หน วยเคม คล น ก ภปร AB AB - หน วยเคม คล น ก ต ก AC AC - หน วยจ ดเก บส งส งตรวจ 0223AD 0223AE 0223AF 0223AG AD - หน วยจ ลทรรศน ว ทยาคล น ก AE - หน วยว เคราะห พ เศษ AF - หน วยควบค มค ณภาพว เคราะห AG - หน วยธ รการ ฝ ายเวชศาสตร ฟ นฟ งานบร หารงานท วไป งานบร การ 0224AA AA - ศ นย ความเป นเล ศทางการแพทย ด านการเด นและการเคล อนไหว 0224AB AB - หน วยงานแพทย เวชศาสตร ฟ นฟ 0224AC 0224AD AC - หน วยกายภาพบ าบ ด AD - หน วยก จกรรมบ าบ ด 0224AE AE - หน วยพยาบาลฟ นฟ 0224AF 0224AG 0224AH 0224AI 0224AJ 0224AK 0224AL 0224AM 0224AN ฝ ายศ ลยศาสตร AF - หน วยอรรถบ าบ ด AG - หน วยจ ตว ทยา AH - หน วยธาราบ าบ ด AI - หน วยกายอ ปกรณ AJ - หน วยการเง นและบ ญช AK - หน วยทะเบ ยนและประชาส มพ นธ AL - งานคล งว สด AM - งานคล งว สด กายอ ปกรณ AN - งานคล งว สด ก จกรรมบ าบ ด ศ นย บร การทางการแพทย ด านไฟไหม น าร อนลวก 0225AA 0225AB AB - หน วยศ ลยศาสตร ท วไป 0225AC 0225AD AA - ศ นย ความเป นเล ศทางการแพทย ด านการร กษาผ ป วยมะเร งส าไส ใหญ ฯ AC - หน วยประสาทศ ลยศาสตร AD - หน วยศ ลยศาสตร ระบบป สสาวะ

8 8 0225AE AE - หน วยศ ลยกรรมทรวงอกและห วใจ 0225AF AF - หน วยศ ลยศาสตร ตกแต งและเสร มสร าง 0225AG AG - หน วยศ ลยศาสตร ล าไส ใหญ และทวารหน ก 0225AH AH - หน วยก มารศ ลยศาสตร 0225AI AI - ศ นย โรคต บและปล กถ ายต บ 0225AJ AJ - ศ นย โรคต บทางเด นน าด และต บอ อน ฝ ายส งคมสงเคราะห ฝ ายส ต ศาสตร -นร เวชว ทยา 0227AA AA - หน วยช วว ทยาเจร ญพ นธ นม AB AB - หน วยเวชศาสตร มารดาและทารกในครรภ 0227AC AC - หน วยมะเร งนร เวช 0227AD AD - หน วยโรคต ดเช อทางส ต นร เวช 0227AE AE - หน วยพยาธ -เซลล ว ทยา 0227AF AF - งานธ รการ 0227AG AG - งานว จ ยสตร ว ยหมดระด 0227AH AH - งานทางเด นป สสาวะนร เวช 0227AI AI - งานผ าต ดผ านกล องทางนร เวช 0227AJ AJ - งาน IVF 0227AK AK - งาน Andrology 0227AL AL - งาน MFM 0227AM AM - งานวางแผนครอบคร ว ฝ ายโสต ศอ นาส กว ทยา 0228AA AA - หน วยศ ลยศาสตร ศร ษะและล าคอ 0228AB AB - หน วยโรคทางจม ก 0228AC AC - หน วยโรคทางห 0228AD AD - หน วยโรคทางกล องเส ยง 0228AE AE - หน วยศ ลกรรมใบหน าและเสร มสร างใบหน า 0228AF AF - หน วยโรคทางกรามผ ดปกต การหายใจขณะหล บ 0228AG AG - หน วยว ศวกรรมเน อเย อ 0228AH AH - ศ นย ความเป นเล ศทางการแพทย การผ าต ดส องกล องโรคจม กและไซน ส ฝ ายออร โธป ด กส 0229AA AA - หน วยธ รการ ฝ ายอาย รศาสตร ศ นย ปฏ บ ต การโรคทางสมอง ศ นย โรคหลอดเล อดสมองแบบครบวงจร ศ นย ด านเบาหวาน ฮอร โมน และเมตะบอล สม ศ นย โรคมะเร งครบวงจร สาขาว ชาโรคห วใจและหลอดเล อด สาขาว ชาประสาทว ทยา ศ นย ECโรคลมช กครบวงจร ศ นย ECหลอดเล อดสมอง สาขาว ชาโรคทางเด นอาหาร ศ นย ECส องกล องระบบทางเด นอาหาร สาขาว ชาโรคไต ศ นย ECโรคไตในภาวะว กฤต สาขาว ชาโรคต ดเช อ สาขาว ชาโรคระบบทางการหายใจฯ สาขาว ชาโรคต อมไร ท อและเมตะบอล ซ ม ศ นย ECเบาหวาน สาขาว ชาโลห ตว ทยา สาขาโรคมะเร ง ศ นย ECโรคมะเร งครบวงจร สาขาว ชาตจว ทยา สาขาว ชาอาย รศาสตร ปร ห ตถการฯ สาขาว ชาโรคภ ม แพ และภ ม ค มก นทางคล น ก สาขาว ชาโรคข อและร มาต สช ม

9 สาขาว ชาเวชศาสตร ผ ส งอาย สาขาว ชาระบบว ทยา สาขาว ชาโภชนาการคล น ก งานบร หารงานท วไป 0230AA AA - หน วยประสาทว ทยา 0230AB AB - หน วยโรคทางเด นอาหาร 0230AC AC - หน วยโรคไต 0230AD AD - หน วยโรคห วใจและหลอดเล อด 0230AE AE - หน วยโรคต ดเช อ 0230AF AF - หน วยโลห ตว ทยา 0230AG AG - หน วยโรคข อและร มาต สซ ม 0230AH AH - หน วยตจว ทยา 0230AI AI - หน วยโรคภ ม แพ และภ ม ค มก นทางคล น ก 0230AJ AJ - หน วยระบาดว ทยา 0230AK AK - หน วยโรคมะเร ง 0230AL AL - หน วยเวชศาสตร ผ ส งอาย 0230AM AM - หน วยโภชนาการทางคล น กว ทยา 0230AN AN - หน วยพ ษว ทยา 0230AO AO - หน วยโรคระบบทางการหายใจและภาวะว กฤตทางการหายใจ 0230AP AP - หน วยเวชศาสตร ฉ กเฉ น 0230AQ AQ - หน วยเวชศาสตร พ นธ กรรม 0230AR AR - หน วยอาย รศาสตร โรงพยาบาลและผ ป วยนอก 0230AS AS - ห องพ กแพทย ประจ าบ าน ศ นย ส ร ก ต บรมราช น นาถ ศ นย โรคห วใจ กล มงานบร การและว ชาการ งานบร หารท วไป 0232AA AA - ธ รการศ นย โรคห วใจ 0232AB AB - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานสารบรรณ 0232AC AC - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานด านการเง นและบ ญช 0232AD AD - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานด านบร การน ดผ ป วย 0232AE AE - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานด านสถ ต 0232AF AF - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานด านจ ดซ อ / จ ดจ าง 0232AG AG - ธ รการศ นย โรคห วใจ - งานด านงบประมาณ 0232BA BA - ห องสวนห วใจและหลอดเล อด 0232BB BB - ห องสวนห วใจและหลอดเล อด - Cardio Intervention 0232BC BC - ห องสวนห วใจและหลอดเล อด - EP & RF ablation,carto 0232CA CA - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร 0232CB CB - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร - ธ รการหน วย 0232CC CC - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร - งาน Non-invasive 0232CD CD - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร - Ward CCU 0232CE CE - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร - Ward ICCU 0232CF CF - หน วยโรคห วใจอาย รศาสตร - Ward CICU 0232DA DA - หน วยเวชศาสตร โรคห วใจก มาร 0232DB DB - หน วยเวชศาสตร โรคห วใจก มาร - Ward PCCU 0232DC DC - หน วยเวชศาสตร โรคห วใจก มาร - Ward ก มาร 0232EA EA - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) 0232EB EB - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - ธ รการ CVT 0232EC EC - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - Ward สาม ญ CVT 0232ED ED - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - Ward พ เศษ CVT 0232EE EE - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - ห องผ าต ด CVT 0232EF EF - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - Ward ICU CVT 0232EG EG - หน วยศ ลยศาสตร ทรวงอก(CVT) - ว ส ญญ ว ทยา (CVT) 0232FA FA - OPD 0232FB FB - OPD - Heart Clinic 0232FC FC - OPD - Heart เด ก

10 FD 0232FE 0232GA 0232GB FD - OPD - ศ ลยกรรมทรวงอก FE - OPD - Non-invasive GA - ภาระก จพ เศษ GB - ภาระก จพ เศษ - Ward พ เศษ ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ งานพ ฒนาโปรแกรมและสน บสน นผ ใช งานพ ฒนาเทคน ค งานฐานข อม ล,Intranet,Data warehouse งานธ รการ ฝ ายประชาส มพ นธ งานเผยแพร ประชาส มพ นธ งานแนะน าบร การและการส อสาร ฝ ายบร หารทร พยากรบ คคล งานว เคราะห อ ตราก าล งและระบบงาน งานบร หารงานบ คคลและทะเบ ยนประว ต งานพ ฒนาบ คลากร งานสว สด การและส ทธ ประโยชน งานสรรหาและค ดเล อก ฝ ายการเง น งานร บเง นผ ป วยนอก งานร บเง นผ ป วยใน งานเง นเช อ งานต ดตามหน งานเง นกลาง งานธ รการ หน วยกฎหมายและน ต กรรม ศ นย สร างเสร มส ขภาพ 0239AA ฝ ายบร หารงานพ สด งานบร หารงานกลาง AA - ศ นย ส ขภาพเฉล มพระเก ยรต (Wellness Center) งานบร หารการจ ดซ อและจ ดจ าง งานคล งและศ นย จ ายพ สด ท วไป ฝ ายพ ธ การ งานพ ธ สงฆ งานธ รการและการเง น 0241AA 0241AB AA - งานพ ธ ศพ AB - งานร บบร จาค กล มงานเภส ชกรรม งานธ รการและบ ญช งานบร การเภส ชภ ณฑ งานเภส ชกรรมบร การ งานบร การเภส ชกรรมคล น ก งานเภส ชกรรมการผล ต 0242AA AA - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AB AB - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AC AC - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AD AD - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AE AE - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AF AF - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยนอก ภปร AG AG - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาสว สด การเจ าหน าท 0242AH AH - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาสว สด การเจ าหน าท 0242AI 0242AJ 0242AK 0242BA 0242BB AI - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยใน ต กเวชภ ณฑ AJ - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยใน ต กคณ AK - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยใน ต กสก BA - งานเภส ชกรรมบร การ -หน วยจ ายยาผ ป วยใน ต กสก BB - งานบร การเภส ชกรรมคล น ก -หน วยเภส ชสนเทศ

11 CA CA - งานเภส ชกรรมการผล ต -หน วยผล ตยาท วไป 0242CB CB - งานเภส ชกรรมการผล ต -หน วยผล ตยาปราศจากเช อ 0242CC CC - งานเภส ชกรรมการผล ต -หน วยเตร ยมสารอาหารท ให ทางหลอดเล อดด า (TPN) 0242CD CD - งานเภส ชกรรมการผล ต -หน วยเตร ยมยาเคม บ าบ ด ศ นย โรคพาร ก นส นและกล มโรคความเคล อนไหวผ ดปกต ศ นย ช วาภ บาล ส าน กประสานงานโครงการ (PMO) ศ นย บร หารความเส ยงและความปลอดภ ยผ ป วย ศ นย ประสานงานการให บร การด แลผ ม อ ปการค ณ ศ นย อาช วอนาม ย ศ นย สมเด จพระเทพร ตนฯแก ไขความพ การบนใบหน าและการโหลกศ รษะ ศ นย บร หารงานระบบขนส งกลาง ศ นย บร หารงานกายภาพอาคารพ เศษ ศ นย ความเป นเล ศทางการแพทย ด านการปล กถ ายอว ยวะ ศ นย เคร องม อแพทย หน วยจ ตเวชเด ก ภาคว ชาจ ตเวชศาสตร ศ นย ประก นส ขภาพ กล มงานบร หารงานประก นส ขภาพ กล มงานข อม ลและแผนงาน กล มงานทบทวนการใช ทร พยากร 0291AA AA - กล มงานทะเบ ยนข อม ลและธ รการ 0291AB AB - กล มงานบร การผ ป วยในและผ ป วยฉ กเฉ น 0291AC AC - กล มงานบร การจ ดการข อม ลทางการแพทย 0291AD AD - กล มงานบร หารจ ดรายการโรคเฉพาะ 0291AE AE - กล มงานบร การผ ป วยนอกช อง ฝ ายเวชศาสตร ป องก นและส งคม 0292AA AA - งานบร หารงานบ คคล 0292AB AB - งานบร การผ ป วยนอกและตรวจส ขภาพในสถานท 0292AC AC - งานตรวจส ขภาพนอกสถานท 0292AD AD - งานอาช วเวชศาสตร ฝ ายบ ญช และงบประมาณ งานบ ญช งานเง นงบประมาณ งานเง นนอกงบประมาณ งานใบส าค ญร บ งานใบส าค ญจ าย ฝ ายย ทธศาสตร ฯ กล มงานว เคราะห นโยบายและแผน ศ นย ข อม ลและต นท น ศ นย พ ฒนาค ณภาพ 02AA AA - ศ นย ว จ ยเพ อพ ฒนาค ณภาพฯ ร.พ.จ ฬาฯ 02AAAA AA - ฝ ายคล น กพ เศษนอกเวลาราชการ 02AAAA AA - ส าน กงานคล น กพ เศษนอกเวลา ภปร 13 02AAAB AB - คล น กพ เศษ ค คณางค 3 02AAAC AC - คล น กพ เศษ นวม นทร 8 02AAAD AD - คล น กพ เศษ หน วยบ ตร ภปร G 02AAAE AE - คล น กพ เศษ ฝากครรภ ภปร 8 02AAAF AF - คล น กพ เศษ โสต ศอ นาส ก ภปร 10 02AAAG AG - คล น กพ เศษ จ กษ ภปร 11 02AAAH AH - คล น กพ เศษ จ ตเวช ภปร 12 02AAAI AI - คล น กพ เศษนอกเวลาราชการ ภปร 6 02AAAJ AJ - คล น กพ เศษ ภปร 5 02AAAK AK - คล น กพ เศษ ว องวาน ช ช น 6 02AAAL AL - คล น กพ เศษ ภปร9 02AAAM AM - คล น กพ เศษ ท นตกรรม ภปร 12 02AAAN AN - คล น กพ เศษ ภปร 3

12 12 02AAAO AO - คล น กพ เศษนอกเวลา ภปร 4 (เวชศาสตร ช นส ตร) 02AAAP AP - คล น กพ เศษนอกวเลา ภปร 2 (ผ วหน ง) 02AAAQ AQ - คล น กส องกล องล าไส ใหญ ต ก 14 ช น ช น 3 02AAAR AR - คล น กส องกล องต กประส ทธ ต - พร อมพ นธ ช น AAAS AS - คล น กอ ลตราซาวด หลอดเล อด ต กสว สด ล อม 02AAAT AT - คล น กร งส ร วมร กษา ต กนราธ ปพงศ ประพ นธ 02AAAU AU - คล น กกายภาพบ าบ ด ต กเจร ญสมศร ช นล าง 02AAAV AV - เอ กซ เรย ต ก ภปร. ช น 4 02AAAW AW - คล น กฉายแสง ต กอล สาเบธ ช นล าง 02AAAX AX - CT Scan, ตรวจหาความหนาแน นกระด ก ต กโปษยานนท 02AAAY AY - ผ าต ดโสต ศอ นาส ก ต กพ นธ ท พย 02AB AB - ฝ ายช วเคม 02AC AC - ฝ ายสร รว ทยา 02ACAA AA - ธ รการภาคว ชาและห องพ กอาจารย 02ACAB AB - ห องปฏ บ ต การเวชศาสตร การก ฬา 02ACAC AC - ห องปฏ บ ต การสร รว ทยา 02ACAD AD - ห องว จ ยสร รว ทยา 02ACAE AE - หน วยหลอดเล อดจ ลภาคไทย 02ACAF AF - ห องว จ ยสร รว ทยา 02AD AD - ศ นย /หน วยงานส วนกลาง รพ.จ ฬา 02ADAA AA - ศ นย ส งเสร มม ตรภาพบ าบ ด รพ.จ ฬาลงกรณ 02ADAB AB - ศ นย เลเซอร ร กษาโรคผ วหน ง รพ.จ ฬาลงกรณ 02ADAC AC - งานกรรมการองค กรแพทย 02ADAD AD - งานกรรมการบร หารและพ ฒนาทร พยากรบ คคล 02ADAE AE - งานกรรมการพ ฒนาส งแวดล อมและความปลอดภ ย 02ADAF AF - งานกรรมการอาช วอนาม ย 02ADAG AG - งานกรรมการสารสนเทศ 02ADAH AH - งานกรรมการเวชระเบ ยน 02ADAI AI - งานกรรมการส ทธ ผ ป วยและจร ยธรรมองค กร 02ADAJ AJ - งานกรรมการด าเน นงานพ ฒนาค ณภาพ 02ADAK AK - งานกรรมการระบบผ ป วยนอก 02ADAL AL - งานกรรมการระบบผ ป วยใน 02ADAM AM - งานกรรมการเวชกรรม 02ADAN AN - งานกรรมการระบบร การร งส ว ทยา 02ADAO AO - งานกรรมการระบบห องปฏ บ ต การ 02ADAP AP - งานกรรมการป องก นและควบค มการต ดเช อ 02ADAQ AQ - งานกรรมการระบบเภส ชกรรม 02ADAR AR - งานกรรมการเวชภ ณฑ และอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ทางการแพทย 02ADAS AS - งานกรรมการ CPR 02ADAT AT - งานแม บ านต ก ภปร. 02ADAU AU - งานแม บ านต ก สก. 02ADAV AV - งานแม บ านต ก นวม นทร 02ADAW AW - งานม ลน ธ ต ก สก ในพระบรมราชาอ ปถ มภ 02AE AE - ศ นย แก ไขความพ การบนใบหน าและกะโหลกศ รษะ รพ.จ ฬา 02AF AF - ศ นย ตรวจการนอนหล บ 02AG AG - ศ นย ปล กถ ายอว ยวะ รพ.จ ฬาลงกรณ 02AH AH - ศ นย ความเป นเล ศฯ ด านกระจกตาและผ วดวงตา 02AI AI - ศ นย ความเป นเล ศฯ โรคลมช ก (ซ า) 02AJ AJ - ศ นย ตรวจส ขภาพ (โครงการพ ฒนาบร การตรวจส ขภาพ) 02AK AK - ร าน ฬ.จ ฬา

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง

10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง 10. แผนภ ม โครงสร างการแบ งส วนราชการตามแผนอ ตราก าล ง 3 ป (พ.ศ.2555 2557) โครงสร างการจ ดส วนราชการเทศบาลนครระยอง ปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 9) งานตรวจสอบภายใน รองปล ดเทศบาล (น กบร หารงานเทศบาล 9)

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา รองร บ พ นท (ตาราง เซนต เมตร) ล กษณะอาคาร/ห อง จ านวน ล าด บ ผ ใช

ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา รองร บ พ นท (ตาราง เซนต เมตร) ล กษณะอาคาร/ห อง จ านวน ล าด บ ผ ใช ข อม ลอาคารสถานท ข อม ลอาคารสถานท ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ล าด บ ด านอาคารส ง ปล กสร าง 6 8 9 อาคาร/ สน บสน น คร แผนกว ชาระยะส น พ กคร แผนกการจ ดการท วไป พ กคร แผนกการบ ญช รองผ อา นวยการฝ ายว

More information

หน าท ความร บผ ดชอบ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ต าแหน งเจ าหน าท บร หารงานท วไป หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ ปฏ บ ต งานระด บต นท ต องใช ความร ความสามารถทางว ชาการในการ ท างาน ปฏ บ ต งานเก ยวก บการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก.

โซน ซ สเต มท บ วเดอร จก. 1 จ ดซ อว สด สาน กงาน จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 2 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร จานวน 1 รายการ ฝ ายฝ กการประกอบการและ ฝ กพ เศษ 3 จ ดซ อว สด ไฟฟ าและว ทย จานวน 6 4 จ ดซ อว สด คอมพ วเตอร (หม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนปฏ บ ต งานหน วยงาน สาน กงานเกษตรอาเภอท บคล อ จ งหว ดพ จ ตร ประจาเด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 สถานท

แผนปฏ บ ต งานหน วยงาน สาน กงานเกษตรอาเภอท บคล อ จ งหว ดพ จ ตร ประจาเด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 สถานท โครงการ/ก จกรรม ปร มาณงาน แผนปฏ บ ต งานหน วยงาน สาน กงานเกษตรอาเภอท บคล อ จ งหว ดพ จ ตร ประจาเด อน พฤศจ กายน พ.ศ. 2557 สถานท ว นท ดาเน นการ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน

ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน ตารางว เคราะห เน อหาหน วยการสอน หน วยท ช อหน วย/ห วข อการสอน จ านวน (ช วโมง) 1 จร ยธรรมและความร บผ ดชอบในการใช คอมพ วเตอร และ ระบบสารสนเทศ 1.1 จร ยธรรมในการใช ระบบคอมพ วเตอร 1.2 จรรยาบรรณในการใช คอมพ วเตอร

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย

รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตาบลชะมาย ย ทธศาสตร จ งหว ดท - 1 โครงการจ ดหาว สด และคร ภ ณฑ สาน กงานของหน วยงานต างๆ ภายในเทศบาล เพ มประส ทธ ภาพการ ทางาน (1) ช าง 3,020,000 รายละเอ ยดโครงการพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) ดาเน นการจ ดหา ว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ข อม ลอาคารสถานท ส งก อสร าง

ข อม ลอาคารสถานท ส งก อสร าง ข อม ลสถานศ กษา ประจ าป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยเทคน คส วรรณภ ม ข อม ลอาคารสถานท ส งก อสร าง งานศ นย ข อม ลสารสนเทศ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คส วรรณภ ม www.swtc.ac.th แผนท ว ทยาล ยเทคน คส วรรณภ

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ

พ มพ งานคล อง สามารถท างานร วมก บผ อ นได ด ม ความร บผ ดชอบ กระต อร อร น ละเอ ยดรอบคอบ หน า 1 บร ษ ท เว ลด ไวด ซ สเต มส จ าก ด เป นธ รก จจ ดจ าหน ายส นค าไอท เคร องใช ไฟฟ า ส นค า ระบบภาพ และระบบเส ยง ส าหร บห องประช ม ภายในออฟฟ ศ และโรงงาน ทางบร ษ ทฯ ด าเน นธ รก จ มาแล วกว า 13 ป ก าล งขยายงาน

More information

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2)

การว เคราะห หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง 2) หล กส ตรสมรรถนะรายว ชา (ปร บปร ง ) ว ชา การใช โปรแกรมน าเสนอข อม ล รห สว ชา - ระด บ ปวช. ปวส. สาขางาน คอมพ วเตอร ธ รก จ ป การศ กษา / 6 ผ สอน นางจ ราย บ ญมาปล ก ล กษณะว ชา ทฤษฎ +ปฏ บ ต มาตรฐานรายว ชา. อธ

More information

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด

ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ประมาณการรายละเอ ยดค าใช จ ายการจ ดก จกรรม โครงการ ๑๐๐ ล านความด ๑๐๓ป ล กเส อไทย ระว งภ ยสารเสพต ด ลาด บท รายการ ๑ การจ ดก จกรรมพ ธ เป ดโครงการฯ ผ เข าร วมก จกรรม ประกอบด วยผ อานวยการเขต ห วหน าฝ ายการศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

หน วยงานกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ในส วนกลาง (กร งเทพมหานคร)

หน วยงานกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ในส วนกลาง (กร งเทพมหานคร) 6 หน วยงานกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ในส วนกลาง (กร งเทพมหานคร) กระทรวงทร พยากร กรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช 61 ถ.พหลโยธ น แขวงลาดยาว เขตจต จ กร ธรรมชาต และส งแวดล อม กร งเทพฯ 10900

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

LOGO ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร

LOGO ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร แนวทางสน บสน น การพ ฒนาระบบส ขภาพ 2557 ให ม ประส ทธ ภาพ LOGO ส าน กงานสาธารณส ขจ งหว ดส ร นทร 1. เป าหมายช ดเจน 1. เขตชนบท รพ.สต. 210 แห ง - 99 แห ง - แบบเคร อข าย 50 เคร อข าย (111 แห ง) 2. ศ นย ส ขภาพช

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ด วนมาก /พระราชบ ญญ ต... D:\job_webท าwebป จจ บ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.55.doc

ด วนมาก /พระราชบ ญญ ต... D:\job_webท าwebป จจ บ น\homepage\vian\government\2555\ว29โครงสร าง\แจ งเว ยนจวว 29_31มค.55.doc ด วนมาก ท สธ 0201.032/ว 29 ส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข ถนนต วานนท จ งหว ดนนทบร 11000 31 มกราคม 2555 เร อง โครงสร างหน วยงานในราชการบร หารส วนภ ม ภาค ส งก ดส าน กงานปล ดกระทรวงสาธารณสข เร ยน ผ ว าราชการจ

More information

๑. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก

๑. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก ประกาศโรงพยาบาลราชว ถ เร อง ขยายเวลาร บสม ครสอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ตาแหน งน กว เคราะห นโยบายและแผน ๑ อ ตรา ตาแหน งน กทร พยากรบ คคล ๑ อ ตรา ตาแหน งเจ าหน าท บร

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------

ประกาศมหาว ทยาล ยคร สเต ยน เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งาน ------------------------ ด วยมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ส งก ดม ลน ธ แห งสภาคร สตจ กรในประเทศไทย ม ความประสงค ร บสม คร บ คคลเพ อค ดเล อกเข าปฏ บ ต งานเป นอาจารย ประจ าคณะพยาบาลศาสตร ด งน 1. อาจารย ประจ าสาขาว ชาพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต 1.1

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล)

กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล) 1 กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล) รองผ อานวยการกล มภารก จบร การว ชาการ นางสาวประนอม ดวงใจ หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ บ งค บบ ญชาส งส ดทางด านการพยาบาล ควบค มบ งค บบ ญชาส งส ด ทางด านการพยาบาล

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวการสอน (Course Syllabus)

แนวการสอน (Course Syllabus) แนวการสอน (Course Syllabus) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. ข อม ลท

More information

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค

การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค การลดข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต งานของงานป องก นและบรรเทาสาธารณภ ยใน การสน บสน นน าอ ปโภคบร โภค 1. แผนผ งเสดงข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการท ก าหนดไว เด ม ประชาชน ย นค าร อง รายงาน ผ ผ บ งค บบ ญชา เพ

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน

แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน แนวทางการบร หารจ ดการ การจ ดทาแบบของกองแบบแผน พ จารณา 4 เร อง เร องการบร หารจ ดการ การออกแบบและปร บแบบไม ให ล าช า (ม ระยะเวลากาหนด และข นตอนเหม อนการออกแบบปกต ) เร องการเปล ยนแปลงรายการต องให กองแบบแผนร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนเมษายน 2552 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 ล าด บ งานจ ดซ อจ ดจ าง วงเง นงบประมาณ ว ธ ซ อ/จ าง ผ เสนอราคา ผ ได ร บการค ดเล อก เหต ผลท ค ดเล อก

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การหล กส ตร เทคโนโลย การปล กเล ยงพรรณไม น าโดยไม ใช ด น ร นท 3 แผนงาน ปร บโครงสร างเศรษฐก จภาคเกษตร ผลผล ต การผล ตส นค าเกษตรได ร บการส งเสร มและพ ฒนา ก จกรรม

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถานท กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 17 เมษายน พ.ศ. 2557 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน กล มอานวยการกลาง มหาว ทยาล ยศร ปท ม บางเขน จ ดทาเม อ 7 เมษายน พศ 7 ค ม อการปฏ บ ต งาน สาน กงานอาคารสถาน Page คานา ตามมหาว ทยาล ยได ม นโยบายให ท กหน วยงาน จ ดทาค ม อการปฏ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด

การขอตราต ดรถยนต. 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด การขอตราต ดรถยนต 1. ดาวน โหลดแบบฟอร ม ขอตราต ดรถยนต ได ท www.prm.chula.ac.th ห วข อดาวน โหลด หร อจากท ายเอกสารฉบ บน 2. ย นแบบฟอร มพร อมเอกสารแนบ กรณ บ คลากรท ประจ าการ ย นเร องผ านคณะ/สถาบ นหร อหน วยงานท

More information

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร

องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร องค กรการบร หาร คณะกรรมการพ เศษเพ อประสานงานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร นายกร ฐมนตร กรรมการและเลขาน การ เลขาธ การ กปร. คณะกรรมการบร หารโครงการศ นย ศ กษาการพ ฒนาอ นเน องมาจากพระราชดาร ฯพณฯ นายอ าพล เสนาณรงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information