ตำแหน งงำน ค ณสมบ ต ล กษณะงำนท ทำ หมำยเหต

Size: px
Start display at page:

Download "ตำแหน งงำน ค ณสมบ ต ล กษณะงำนท ทำ หมำยเหต"

Transcription

1 ระด บผ จ ดกำร ตำแหน งงำน ค ณสมบ ต ล กษณะงำนท ทำ หมำยเหต 1. ผ จ ดกำรฝ ำยจ ดซ อ -ชาย/หญ ง - ร บผ ดชอบงานด านการจ ดซ อและตรวจสอบกระบวนการในการ 1 อ ตรา -ปร ญญาตร สาขาบร หารธ รก จ หร อท เก ยวข อง จ ดซ อส นค าให เป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด เพ อตอบสนอง - คณะว ทยาการจ ดการ - ม ประสบการณ ด านการวางแผนการผล ต อย างน อย 3-5 ป เพ อตอบสนองความต องการของล กค าท งในด านค ณภาพ ต นท น - ม ความชานาญเร องการควบค มระบบการจ ดซ อส นค า ปร มาณและเวลาท ส งมอบ - ม ความละเอ ยดรอบคอบ, การค ดว เคราะห ต วผล ตภ ณฑ - ม ท กษะการส อสารและการประสานงานท ด 2. ผ ช วยผ จ ดกำรฝ ำยผล ต และ - เพศชาย - ร บผ ดชอบงานด านการวางแผนและควบค มงานการออกแบบ 1 อ ตรา พ ฒนำผล ตภ ณฑ SM - ปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมศาสตร เคร องกล, อ ตสาหกรรม, และเข ยนแบบ สาหร บการพ ฒนาผล ตภ ณฑ งานออกแบบ/ งาน - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เทคน คการผล ต Mock up ต ดตามและประสานงานเพ อสร ปร วมก บฝ ายพ ฒนา - ม ประสบการณ ด านการควบค มงานออกแบบ, พ ฒนาการผล ต ผล ตภ ณฑ การเตร ยมงานเข าส กระบวนการผล ต ทางด านต นท น ช นส วนงานโลหะ เทคน คการผผล ต เคร องม อการผล ต เพ อตอบสนองความต องการ - ม ความร ด านเข ยนแบบ ประเม นราคาช นส วน เคร องม อการผล ต ของหน วยงานอ นๆ ให ท นก าหนดด วยความถ กต องแม นย า - ม ความระเอ ยดรอบคอบ, การค ดว เคราะห ต วผล ตภ ณฑ - ม ท กษะการส อสารและการประสานงานท ด

2 3. ผ ช วยผ จ ดกำรฝ ำยผล ตและ - เพศชาย - ร บผ ดชอบด านการวางแผนและตรวจสอบกระบวนการใน 1 อ ตรา พ ฒนำผล ตภ ณฑ PM - ปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมศาสตร เคร องกล, อ ตสาหกรรม, การผล ตส นค าให เป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด เพ อตอบสนอง - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เทคน คการผล ต ความต องการของล กค าท งในด านค ณภาพ ต นท น ปร มาณและ - ม ประสบการณ ด านการควบค มงานออกแบบในอ ตสาหกรรม เวลาท ส งมอบ เฟอร น เจอร งานบ เบาะ - ม ความชานาญเร องการควบค มระบบการผล ตส นค า ระบบการ ควบค มค ณภาพ - ม ท กษะการส อสารและการประสานงานท ด 4. ผ ช วยผ จ ดกำรฝ ำยวำงแผน - ปร ญญาตร สาขาบร หารธ รก จ, สาขาอ ตสาหการ - ร บผ ดชอบงานด านการวางแผนและตรวจสอบกระบวนการใน 1 อ ตรา - ม ปประสบการณ ด านการวางแผนการผล ต อย างน อย 2 ป การผล ตส นค าให เป นไปตามมาตรฐานท ก าหนด เพ อตอบสนอง - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม - ม ความชานาญเร องการควบค มระบบการวางแผนการผล ตส นค า ความต องการของล กค าท งในด านค ณภาพ ต นท น ปร มาณและ - คณะว ทยาการจ ดการ - ม ความละเอ ยดรอบคอบ, การค ดว เคราะห ต วผล ตภ ณฑ เวลาท ส งมอบ - ม ท กษะการส อสารและการประสานงานท ด - สามารถใช โปรแกรม MS.OFFICE ได ด

3 ระด บห วหน ำแผนก 1. ห วหน ำแผนกคล งส นค ำ - เพศชาย - วางแผนและด าเน นการตามนโยบาย, ก จกรรมต างๆ ของระบบ 1 อ ตรา - ปร ญญาตร สาขาโลจ สต กส, การจ ดการ, บร หารธ รก จ.บ ญช คล งส นค าอย างต อเน อง ประสานงานและร วมด าเน นการในการ - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หร อสาขาอ นท เก ยวข อง จ ดท าฐานข อม ลต างๆ ท สน บสน นการพ ฒนางานคล งส นค า - คณะว ทยาการจ ดการ - ม ประสบการณ ด านงานคล งส นค า อย างน อย 2 ป วางแผนก าล งคนและด แลการพ ฒนาก าล งคนในสายงาน จะพ จารณาเป นพ เศษ - ม ความร เก ยวก บระบบการจ ดการคล งส นค า - ม ความละเอ ยดรอบคอบ, การว เคราะห เช งค ณภาพ - ม ประสบการณ การจ ดการบร หารผ ใต บ งค บบ ญชา - ม ความค ดสร างสรรค และม ความเป นน า 2. ห วหน ำแผนกควบค มค ณภำพ - เพศชาย อาย ป - วางแผนด าเน นการตามนโยบาย, ก จกรรมต างๆของระบบค ณภาพ 1 อ ตรา - ปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมอ ตสาหกรรมหร อ เพ อการพ ฒนาค ณภาพอย างต อเน องประสานงานและร วมด าเน นการ - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาอ นท เก ยวข อง ในการจ ดท าฐานข อม ลต างๆท สน บสน นการพ ฒนาค ณภาพ จ ดท าค - ม ประสบการณ ด านประก นค ณภาพหร อตรวจสอบค ณภาพ ม อเกณฑ มาตรฐานการตรวจสอบค ณภาพ วางแผนก าล งคนและ จะพ จารณาเป นพ เศษ ด แลการพ ฒนาก าล งคนในสายงาน - ม ความร เก ยวก บระบบบร หารค ณภาพ - ม ความระเอ ยดรอบคอบ, การค ดว เคราะห เช งค ณภาพ - การใชเคร องม อว ด เช น เวอร เน ยร ตล บเมตร ได - สามารถใช โปรแกรม MS. OFFICE ได

4 3. ห วหน ำหน วยควบค มค ณภำพ - เพศชาย อาย ป - ท าหน าท ควบค ม ต ดตาม และด แลการตรวจสอบในกระบวน 1 อ ตรา - ปวส.สาขาอ ตสาหการ หร อเทคน คการผล ต การผล ต SM, PM, SP, WF ตามแผนการผล ตเพ อให ได ส นค าท - ม ประสบการณ ในการตรวจสอบค ณภาพงานหร อท างาน มาตรฐานตรงตามท ก าหนดประสานงานและร วมสร ปป ญหา เพ อ ในต าแหน งQC ปร บปร งหร อแก ไขป ญหาด านค ณภาพท พบในข นตอนการผล ต - เก ยวก บงานผล ตช นส วนโลหะ งานเฟอร น เจอร อย างน อย 3 ป พ ฒนาบ คลากรในด านงานควบค มค ณภาพ เพ อตอบสนอง - ม ความร บผ ดชอบ มน ษย ส มพ นธ และการประสานงาน ความต องการของล กค าให ได ตามเป าหมายท ก านด ก บส วนต างๆได ด - ม ความขย น อดทน ม ไหวพร บและม ความกระต อร อร น ในการท างาน - ม ส ขภาพแข งแรง ไม แพ ฝ นและสารเคม

5 ด ำนว ศวกรรม/กำรออกแบบ/เทคน คกำรผล ต 1. พน กงำนออกแบบผล ตภ ณฑ - เพศชาย, หญ ง - ออกแบบและพ ฒนาเฟอร น เจอร ให ตรงต อความต อง 1 อ ตรา - ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร สาขาออกแบบผล ตภ ณฑ - การของฝ ายขายและการตลาด - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม หร อสาขาท เก ยวข อง - เข ยนแบบด วยโปรแกรมออกแบบได อย างชานาญ - สาน กว ชาส งคมศาสตร - ม ประสบการณด านอ ตสาหกรรมเฟอร น เจอร อย างน อย เช น AUTOOCAD, RHINO,3DMAX และอ นๆ 1-3 ป - ประสานงานก บผ เก ยวข องได เป นอย างด เช น ฝ ายขาย,โรงงาน,ล กค า 2. INTERIOR DESIGNER - เพศชาย, หญ ง - ออกแบบตกแต งภายในงานโครงการ 2 อ ตรา -ว ฒ การศ กษา สาขาการออกแบบตกแต งภายใน - เป นต วแทนบร ษ ทในการน าเสนองาน - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม - ต องม ประสบการณ ด านออกแบบตกแต งภายในอย าง น อย 1 ป - งานอ นท ได ร บมอบหมาย - สาน กว ชาส งคมศาสตร - สามารถใช โปรแกรม เช น AUTOCAD, 3DMAX, Corel Draw ได

6 3. พน กงำนว ศวกรออกแบบและ - เพศชาย - ท าหน าท ออกแบบผล ตภ ณฑ และสามารถต ดต อ 1 อ ตรา พ ฒนำผล ตภ ณฑ โลหะ - ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร สาขาเคร องกล,อ ตสาหกรรม - ประสานงาน Vender ได - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม - ม ประสบการณ ด านงานออกแบบ - เข ยนแบบ, พ ฒนา ช นส วนโลหะ - อ ตสาหกรรมยานยนต, อ ตสาหกรรมเฟอร น เจอร - ม ความขย น อดทน ม ไหวพร บและม ความกระต อร อร น ในการท างาน - ม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง ไม แพ ฝ นและสารเคม - สามารถใชเคร องม อในการผล ตได, เคร อง CNC ได ด 4. พน กงำนเข ยนแบบ - เพศชาย, หญ ง - ท าหน าท เข ยนแบบ เพ อเป นต นแบบให ก บหน วยงาน 2 อ ตรา - ว ฒ การศ กษา ปร ญญาตร สาขาเคร องกล หร อสาขาท ท เก ยวข องผล ตส นค าน นๆ - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เก ยวข อง - ม พ นฐานความร โปรแกรมเข ยนแบบหร อประสบการณ งาน เข ยนแบบ จะพ จารณาเป นพ เศษ - ม ประสบการณ ในการเข ยนแบบเคร องกลเคยผ านเก ยว ก บอ ตสาหกรรมยานยนต หร องานผล ตช นส วนโลหะ อ ตสาหกรรมเฟอร น เจอร อย างน อย 2 ป - ม ความขย น อดทน ม ไหวพร บและสามารถเร ยนร งานได เร ว - ม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง ไม แพ ฝ นและสารเคม

7 5. พน กงำนเทคน คกำรผล ต - เพศชาย - ท าหน าท ค ดว เคราะห และหาว ธ การท างานโดยใช 2 อ ตรา - ปวส. - ปร ญญาตร สาขาเคร องกลหร อสาขาท เก ยวข อง เคร องม อ เคร องจ กร ท ท นสม ยก บงานใหม ๆ เพ อให ได - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ม พ นฐานความร เก ยวก บเทคน คการผล ตหร อประสบการณ ส นค าท ม มาตรฐานตรงตามท ก าหนด งานผล ตเฟอร น เจอร จะพ จารณาเป นพ เศษ - ม ความขย น อดทน ม ไหวพร บและและสามารถเร ยนร งาน ได เร ว - สามารถออกแบบ - และท า จ กฟ กเจอร ได - ม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง ไม แพ ฝ นและสารเคม 6. พน กงำนผล ตส นค ำต นแบบ - เพศชาย - ท าหน าท ผล ตส นค าต นแบบ เพ อเป นต นแบบให ก บ 4 อ ตรา - ปวช., ปวส.สาขาเทคน คการผล ต หร อสาขาท เก ยวข อง หน วยงานท เก ยวข องผล ตส นค าน นๆ - พ นฐานความร การท างานต นแบบ จะพ จารณาเป นพ เศษ - ม ความขย น อดทน ม ไหวพร บและสามารถเร ยนร งานได เร ว - ม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง ไม แพ ฝ นและสารเคม 7. พน กงำนเทคน ค - พ ฒนำคอมพ วเตอร - เพศชาย, หญ ง - เข ยนโปรแกรมเพ อพ ฒนา Application ในองค กร (Mobile Phone) 1 อ ตรา - ปร ญญาตร สาขาคอมพ วเตอร เพ อการออกแบบทางสถาป ตย - ต ดต อประสานงานการท างานต างๆ - สาน กว ชาเทคโนโลย สารสนเทศฯ - ถ าม ประสบการณ จะพ จารณาเป นพ เศษ - สรรหา Soft Ware สาหร บพ ฒนาการท างาน - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม

8 8.Process Engineer -เพศชาย -ร บผ ดชอบด แลกระบวนการประกอบและการผล ต 2 อ ตรา -ปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมอ ตสาหกรรม - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม -ม ประสบการณ เก ยวก บการปร บปร งสายการประกอบและการผล ต 9.พน กงำนวำงแผนกำรผล ต - เพศชาย, หญ ง - ท าหน าท วางแผนการผล ตตามยอดผล ตส นค าให ก บแต ละ 3 อ ตรา - ปร ญญาตร สาขาว ศวกรรมศาสตร หน วยงานท เก ยวข องและวางแผนการใช ว สด ด บคงเหล อ - คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม - ม ประสบการณ ด านงานวางแผนจะพ จารณาเป นพ เศษ - ม ความขย น อดทน ม ไหวพร บและม ความกระต อร อร น ในการท างาน - ม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง ไม แพ ฝ นและสารเคม

9 ตำแหน งงำน ค ณสมบ ต ล กษณะงำนท ทำ หมำยเหต กำรจ ดกำร /บร หำรธ รก จ หร อท เก ยวข อง 1. พน กงำนฝ ำยธ รก จต ำงประเทศ - เพศชาย, หญ ง - จ ดท า Export Pricelist เพ อใช ในการขายส นค า 1 อ ตรา - ปร ญญาตร ข นไป - ประสานงานและ Support งานของ Export Sales - สาขาใดก ได - ม ประสบการณ อย างน อย 2 ป - ต ดต อประสานงานก บ Sales ในบร ษ ท 2. พน กงำนจ ดซ อต ำงประเทศ - เพศหญ ง - ออกใบส งซ อและต ดต อเม องนอก 2 อ ตรา - ปร ญญาตร ข นไป, สาขาบร หารธ รก จระหว างประเทศ - ต ดต อบร ษ ทเร องบร ษ ทประก นภ ยทางเร อ - คณะว ทยาการจ ดการ - ต องม ประสบการณ ด านน าเข าและส งออก อย างน อย 2 ป - ต ดต อ Spipping เร องพ ธ การศ ลกากร - ความสามารถพ เศษอ นๆ ใช โปรแกรม Photoshop ได - ต ดต อประสานงานก บ Sales ในบร ษ ท 3. แรงงำนส มพ นธ - เพศชาย 1 อ ตรา - ปร ญญาตร สาขาการจ ดการทร พยากรมน ษย,กฎหมาย - สาน กว ชากฎหมาย 4. พน กงำนขำยโครงกำร - เพศชาย - ต ดต อน าเสนอขายเฟอร น เจอร หลายอ ตรา - ปร ญญาตร - อ านแบบแปลนต ดต อประสานงานภายในองค กรและ - สาขาใดก ได - ม ประสบการณ ด านงานขาย นอกองค กร - ม รถยนต เป นของตนเอง - ประสานงานก บกล มล กค า - ส อสารภาษาอ งกฤษได พ จารณาเป นพ เศษ

10 5. พน กงำนขำยประจำโชว ร ม - เพศชาย, หญ ง อาย ป - น าเสนอขายผล ตภ ณฑ เฟอร น เจอร หลายอ ตรา - ปร ญญาตร ข นไป - ต อนร บล กค า และออกพบล กค าภายนอกได - สาขาใดก ได - ม ความสามารถด านการออกแบบ, และส อสารภาษา - ประสานงานและจ ดส งข อม ล Report ตามก าหนด ภาษาอ งกฤษได พ จารณาเป นพ เศษ 6. พน กงำนประสำนงำนขำย - เพศหญ ง, อาย ไม เก น 30 ป - พ มพ ใบเสนอราคาและจ ดท าเอกสารต างๆ 3 อ ตรา - ว ฒ ปวส.ข นไป, สาขาการจ ดการ, บร หารธ รก จ - ประสานงานก บหน วยงานต างๆ ตามท ห วหน าหร อ - ถ าม ประสบการณ จะพ จารณาเป นพ เศษ Sales ร องขอ 7. พน กงำนบ ญช - เพศหญ ง, ไม ก าหนดอาย - เป ด Invoice ส นค า 1 อ ตรา - ปวส. ข นไป - จ ดท ารายการท เก ยวข อง - อ ตราเง นเด อน 12,000-15,000 บาท - ร บผ ดชอบเอกสารเง นค าประก นผลงานและเง นค า - ถ าม ประสบการณ จะพ จารณาเป นพ เศษ ประก นก บธนาคาร 8. พน กงำนเอกสำรคล งส นค ำ - เพศชายหร อหญ ง, อาย ป - จ ดท าเอกสารร บเข า - จ ายออกส นค า 1 อ ตรา - ว ฒ ปวส. ข นไป - ควบค บสต อกส นค าท มอบหมายให, เช ค Stock - ต องม ประสบการณ ด านการเอกสารคล งส นค า อย าง น อย 2 ป - ต ดต อประสานงานงานก บล กค าและบ คลากรในองค กร

11 ตำแหน งงำน ค ณสมบ ต ล กษณะงำนท ทำ หมำยเหต ประจำ Site งำน 1. พน กงำนช ำงเทคน ค (โฟร แมน) - เพศชาย - ควบค มงานโครงการส นค าว สด ป พ น, ผน งและเฟอร น เจอร หลายอ ตรา - ปวส.ข นไป สาขาออกแบบ, สถาป ตย, ก อสร าง - อ านแบบและถอดแบบเพ อประเม นพ นท จากแบบหน างาน - ต องม ประสบการณ ด านควบค มก อสร างอย างน อย 1 ป จร งได - ความสามรถพ เศษอ นๆ เข ยนแบบก อสร างโดยโปรแกรม - สามารถเข าร วมประช มงานโครงการเจรจาต อรองและแก ไข คอมฯ ได อย างด ป ญหาหน าท ร บผ ดชอบได เป นอย างด 2. พน กงำนประสำนงำนต ดต งโครงกำร - เพศชาย, หญ ง - ด แลไซต งานภาพรวมหลายไซต ได หลายอ ตรา - ปวช. ข นไป - ประสานงานต างๆ - ม ประสบการณ ด านการประสานงานต ดต ง พ จารณาเป น พ เศษ

ประกาศร บสม ครงาน ตาแหน งท ร บสม คร 1. ผ จ ดการสายงานอานวยการ 1 ตาแหน ง

ประกาศร บสม ครงาน ตาแหน งท ร บสม คร 1. ผ จ ดการสายงานอานวยการ 1 ตาแหน ง ประกาศร บสม ครงาน ศ นย ส งเสร มศ ลปาช พระหว างประเทศ (องค การมหาชน) หร อ ศ.ศ.ป. เป นองค การมหาชน ท ม หน าท หล กในการพ ฒนา สงเสร ม สน บสน น ผล ตภ ณฑ ศ ลปห ตถกรรมพ นบ านใหเป นท น ยมแพร หลายท งในและต างประเทศ

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

ประกาศ สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน(องค การมหาชน) เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นผ ปฏ บ ต งานของสถาบ น

ประกาศ สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน(องค การมหาชน) เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นผ ปฏ บ ต งานของสถาบ น ประกาศ สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน(องค การมหาชน) เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อเป นผ ปฏ บ ต งานของสถาบ น ด วย สถาบ นพ ฒนาองค กรช มชน (องค การมหาชน) ม ความประสงค ร บสม ครค ดเล อกบ คคล เพ อเป นล กจ างของสถาบ

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเป นล กจ างช วคราว ด วยว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถม ความประสงค ขยายระยะเวลาร บสม ครบ คคล เพ อบรรจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร

แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น ป งบประมาณ 2555 (1 ต ลาคม 2554-30 ก นยายน 2555) ฉบ บแก ไข : 20 พฤศจ กายน 2555 ส าน กงานคณบด คณะคร ศาสตร ผ บร หารให ความเห นชอบ : เม อว นท 16 ธ นวาคม 2555 ป งบประมาณ 2555 ค าน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2

สายงานพน กงานธ รการ ช อและระด บของต าแหน ง ต าแหน งในสายงานน ม ช อและระด บของต าแหน งด งน ค อ พน กงานธ รการ ระด บ 2 สายงานพน กงานธ รการ ล กษณะงานท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต าง ๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะ งานท ปฏ บ ต ค อนข างยากเก ยวก บการร บ - ส ง ลงทะเบ ยนหน งส อ เก บและค นหาหน งส อ รวบรวมข อม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ -----------------------------------------

ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ประกาศสถาบ นบ าราศนราด ร เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป นล กจ างช วคราว คร งท ๓/๒๕๕๗ ----------------------------------------- ด วยสถาบ นบ าราศนราด ร ม ความประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อสอบค ดเล อกเป

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ว ชาการ น กว ชาการสาธารณส ข

มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ว ชาการ น กว ชาการสาธารณส ข 3-6-015 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง ต าแหน งประเภท สายงาน ว ชาการ ว ชาสาธารณส ข ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งท ปฏ บ ต งานทางด านการสาธารณส ข ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก ยวก บการศ กษา ว เคราะห ว จ ย

More information

ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการจ ดหาพ สด

ว ตถ ประสงค เพ อด าเน นการจ ดหาพ สด งานพ สด งานพ สด ม หน าท ร บผ ดชอบเก ยวก บการจ ดซ อ/ จ ดจ าง เพ อให ได มาซ งว สด คร ภ ณฑ ท ด น และ ส งก อสร าง รวมท งการแลกเปล ยน การเช า การควบค ม การจาหน ายและการปร บปร งซ อมแซมอาคารเร ยน และ คร ภ ณฑ

More information

(สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

(สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม (สำเนำ) ประกาศสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ของสาน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ด วยส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม ประสงค จะร บสม ครบ คคลเพ อจ ดจ างเป นพน กงานราชการ

More information

สำเนำ 1.2 ส ทธ ประโยชน...

สำเนำ 1.2 ส ทธ ประโยชน... สำเนำ ประกาศกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช เร อง ร บสม ครบ คคลเพ อเล อกสรรเป นพน กงานราชการท วไป ส งก ดกรมอ ทยานแห งชาต ส ตว ป า และพ นธ พ ช ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ----------------------------------

More information

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘

ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/๒๕๕๘ ประกาศมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ เร อง ร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป นพน กงานมหาว ทยาล ย คร งท ๒/ ด วยมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ ประสงค จะร บสม ครค ดเล อกบ คคลเพ อจ างเป น พน กงานมหาว

More information

ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง และล กษณะงานท ปฏ บ ต

ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง และล กษณะงานท ปฏ บ ต เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 1 หน วยท 8 น กว ชาการตรวจสอบ ภายใน 14233 หน วยตรวจสอบ ภายใน 9 น กจ ดการงานท วไป 14234 หน วยตรวจสอบ ภายใน ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท

More information

ล กษณะงานของแต ละอาช พ สาน กจ ดหางานกร งเทพเขตพ นท 6

ล กษณะงานของแต ละอาช พ สาน กจ ดหางานกร งเทพเขตพ นท 6 ล กษณะงานของแต ละอาช พ สาน กจ ดหางานกร งเทพเขตพ นท 6 พน กงานธ รการ ง า น ธ ร ก า ร ท ว ไ ป ไ ด แ ก ลงทะเบ ย น ก า ร ร บ -ส ง ห น ง ส อของ สาน กงานท งภายในและภายนอก จ าแนก ประเภทเอกสาร หน งส อเว ยน ระเบ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง

2. ค ณสมบ ต ของผ ร บจ ำง ข อกำหนด(TOR) กำรจ ำงเหมำพน กงำนประจำฝ ำยสำรบรรณ ด ำนลงระบบงำนสำรบรรณร บ-ส งเร องภำยใน ภำยนอก-ออกเลขท หน งส อ สำน กงำนเลขำน กำรกรม กรมโรงงำนอ ตสำหกรรม จำนวน 1 คน 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อให การปฏ บ ต งานด

More information

๑. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก

๑. ค ณสมบ ต ท วไปและค ณสมบ ต เฉพาะต าแหน งของผ ม ส ทธ สม ครสอบค ดเล อก ประกาศโรงพยาบาลราชว ถ เร อง ขยายเวลาร บสม ครสอบค ดเล อกเพ อบรรจ และแต งต งบ คคลเข าร บราชการเป นล กจ างช วคราว ตาแหน งน กว เคราะห นโยบายและแผน ๑ อ ตรา ตาแหน งน กทร พยากรบ คคล ๑ อ ตรา ตาแหน งเจ าหน าท บร

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551

แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ 2551 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 2 แผนการจ ดการความร (Knowledge Management Action Plan) คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน 2551 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ

มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ สำน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สารจากเลขาธ การ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสำหร บว ทยาล ยเทคน ค

More information

**************************** หล กการและเหต ผล

**************************** หล กการและเหต ผล รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม ระหว างว นท 7-8 ธ นวาคม 554 ณ โรงแรมสยามป ระร สอร ท จ งหว ดชลบ ร หล กการและเหต ผล

More information

รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น

รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น รายงานสร ปผลการจ ดส มมนาร บฟ งความค ดเห น โครงการพ ฒนาการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ การวางแผนทางเด นสายอาช พ และการจ ดการความร ของสาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง เสนอ สาน กงานปล ดกระทรวงการคล ง 1 หล กสาค ญในการเล

More information

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : -

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ผ จ ดทา ผ ทบทวน ผ อน ม ต นางสาวพลาพร ร ตนปร คณน ห วหน า นางเพ ยงจ นทร

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงาน การประเม นผลการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต ราชการส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต ราชการของส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ค าน า

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information