ว ส ยท ศน ในการบร หารคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

Size: px
Start display at page:

Download "ว ส ยท ศน ในการบร หารคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ -------------------------------"

Transcription

1 1 ว ส ยท ศน ในการบร หารคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ว ส ยท ศน ในการพ ฒนาคณะคร ศาสตร เป นองค กรค ณภาพเพ อเป นผ นาในการผล ต การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ส ว ชาช พช นส ง ปณ ธานในการพ ฒนาคณะคร ศาสตร ในป พ.ศ คณะคร ศาสตร ม เป าหมายการพ ฒนาเพ อม งส การเป นคณะคร ศาสตร ช นนา ในการผล ตคร พ ฒนาคร พ ฒนาผ บร หาร และบ คลากรทางการศ กษา ด าเน นการพ ฒนาภายใต กรอบ มาตรฐาน และเกณฑ การประก นค ณภาพของ สมศ. สกอ. และ กพร. เพ อให คณะคร ศาสตร ม ค ณภาพแห ง การเร ยนร ของช มชนและท องถ นโดยย ดหล กธรรมาภ บาลในการบร หารงาน ครอบคล มม ต ด านประส ทธ ผล ด านประส ทธ ภาพ ด านค ณภาพ และด านการพ ฒนาองค กรท ด ภายใต บร บทว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ย SSKRU S = Social Ethics ม ค ณธรรม จร ยธรรมต อส งคม S = Self Sufficiency ม ท กษะในการประกอบส มมาช พ K = Knowledge ม ความร R = Responsibility U = Unity ม ความร บผ ดชอบ ม ความสาม คค

2 นโยบายการพ ฒนาคณะคร ศาสตร 2 1. ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาการจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพตามเกณฑ มาตรฐาน สร างความเป น เล ศทางว ชาการท สอดคล องก บความต องการของท องถ นและประเทศชาต 2. ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนางานว จ ยและงานสร างสรรค เพ อสร างองค ความร ท ตอบสนองความ ต องการของส งคมและถ ายทอดองค ความร ท เป นประโยชน เพ อสร างความเข มแข งให ก บช มชนและ ท องถ น 3. ส งเสร ม สน บสน น การให บร การว ชาการแก ส งคม เพ อเสร มสร างความเข มแข งท ย งย น เป นท พ งของ ท องถ นและประเทศชาต 4. ส งเสร ม สน บสน น การอน ร กษ และเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรมท องถ น เพ อร กษาท นทางส งคม รวมท ง บ รณาการทางการศ กษาร วมก บการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรมและการท องเท ยว 5. ส งเสร ม สน บสน น ส บสานโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร และปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง 6. ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาเทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสมและท นสม ยส าหร บการดาเน นงาน ตามพ นธก จของคณะคร ศาสตร 7. ส งเสร ม สน บสน น การพ ฒนาอาจารย และบ คลากรอย างเป นระบบเพ อเพ มศ กยภาพและ ประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานพร อมท งเสร มสร างว ฒนธรรมองค กร ท จะท าให คณะคร ศาสตร เป น องค กรแห งความส ขในการปฏ บ ต งาน 8. ส งเสร ม สน บสน น การพ ฒนาน กศ กษาคร ให เป นคนด คนเก ง ม ค ณธรรมจร ยธรรม ย ดม น จรรยาบรรณคร ศร ทธาว ชาช พคร ม บ คล กภาพ ม ความร ความสามารถ เก ดความร ก ความผ กพ น และภาคภ ม ใจในคณะคร ศาสตร ท งในฐานะศ ษย ป จจ บ นและศ ษย เก า 9. ส งเสร ม สน บสน น การบร หารจ ดการคณะคร ศาสตร ท ม งเน นด านประส ทธ ผล ด านประส ทธ ภาพ ด านค ณภาพและด านการพ ฒนาองค กรท ด ให สอดคล องก บบร บทของท องถ น เพ อม งส ความเป น สากล

3 เป าหมายการพ ฒนาคณะคร ศาสตร 3 1.ด านการผล ตบ ณฑ ต 1.1 ม บ ณฑ ตท ม ค ณล กษณะเฉพาะเป นเอกล กษณ ของคณะคร ศาสตร ตรงตามความต องการ ของส งคม 1.2 ม หล กส ตรด านคร ศาสตร ท ส งเสร มการว จ ยระด บปร ญญาโท/เอก และความเป น นานาชาต 1.3 ม อาจารย ค ณว ฒ ปร ญญาโท/เอก ตาแหน งทางว ชาการและม ศ กยภาพส งด านการสอน และการว จ ย 1.4 ม การจ ดการศ กษาเพ อปวงชนส กล มเป าหมายท หลากหลาย 1.5 เป นต นแบบในการผล ตน กศ กษาคร พ ฒนาว ชาช พคร และบ คลากรทางการศ กษา 1.6 ม โรงเร ยนเคร อข ายร วมพ ฒนาน กศ กษาคร และสน บสน นส งเสร มให น กศ กษา ได ฝ ก ประสบการณ ว ชาช พคร ตามเกณฑ มาตรฐานของค ร สภา 2.ด านการว จ ย 2.1 ผลงานว จ ยได นาไปใช ประโยชน และได ร บการร บรองจากหน วยงานหร อช มชน 2.2 ผลงานท ต พ มพ ในวารสารระด บชาต ได ร บการอ างอ ง 2.4 ผลงานว จ ยท สร างองค ความร สร างนว ตกรรมใหม นาไปส การจดทะเบ ยนทร พย ส น ทางป ญญาและการผล ตในเช งพาณ ชย 2.5 ยกระด บมาตรฐานงานว จ ย สร างองค ความร และนว ตกรรมส การพ ฒนาท องถ นและ ส งคมให เข มแข งและย งย น 2.6 ม การบ รณาการงานว จ ยก บกระบวนการเร ยนการสอนการแก ป ญหาและพ ฒนาท องถ น 3.ด านการบร การว ชาการ 3.1 จ ดทาข อม ลสถานศ กษาในท องถ นให ช ดเจน เพ อสน บสน นและช วยเหล อทางว ชาการ 3.2 จ ดการศ กษาท เก ดจากความร วมม อของภาคร ฐ ภาคเอกชน เพ อตอบสนองความ ต องการของส งคม 3.3 จ ดต งศ นย คร ศ กษา เพ อสน บสน น ส งเสร ม การเร ยนการสอนในคณะคร ศาสตร ร วมก บ เขตพ นท การศ กษาและสถานศ กษา 3.4 พ ฒนาคณะคร ศาสตร ให เป นแหล งบร การว ชาการในการแก ป ญหาและพ ฒนา การศ กษาของท องถ น 3.5 จ ดหล กส ตรเสร มพ เศษในการพ ฒนาว ชาช พคร ก าวส กล มว ชาช พคร ในประเทศอาเซ ยน ท งในด านภาษาและการใช เทคโนโลย สารสนเทศ

4 4 4.ด านการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม 4.1 จ ดทาฐานข อม ลประว ต ศาสตร ว ฒนธรรม ภ ม ป ญญา ของจ งหว ดศร สะเกษ เพ อพ ฒนา องค ความร ของท องถ น 4.2 พ ฒนาศ นย คร ศ กษาเพ อบร การงานว ชาการ และส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ภ ม ป ญญา ของท องถ น 4.3 สน บสน นส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมและภ ม ป ญญาท องถ นของกล มชาต พ นธ ในจ งหว ด ศร สะเกษเพ อพ ฒนาช มชนให ย งย น 4.4 ผลงานด านศ ลปว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น นามาบ รณาการด านการเร ยน การสอน การว จ ย การบร การว ชาการ และการม ส วนร วมของปราชญ ชาวบ านในจ งหว ด ศร สะเกษ 5.ด านการส งเสร มและส บสานโครงการอ นเน องมาจากพระราชดาร 5.1 จ ดท าฐานข อม ลเก ยวก บโครงการอ นเน องมาจากพระราชด าร ให เป นระบบเป นการ เผยแพร ข อม ลทางว ชาการ 5.2 บ รณาการก จกรรมการเร ยนร โดยน าหล กการทฤษฏ อ นเน องมาจากแนวพระราชด าร เข าก บการเร ยนการสอนของน กศ กษา 5.3 ศ กษา ค นคว า ว จ ย โครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร ในล กษณะท เป นว ถ ช ว ต เพ อเป นต นแบบให ก บส งคมท เหมาะสมในแต ละพ นท 5.4 สร างเคร อข ายความร วมม อในการส งเสร มโครงการอ นเน องมาจากแนวพระราชด าร อย างต อเน องและเป นร ปธรรมนาไปส การปฏ บ ต เพ อเป นแหล งเร ยนร ในพ นท 6.ด านการจ ดการเทคโนโลย สารสนเทศ 6.1 ม การพ ฒนาระบบสารสนเทศ เพ อการจ ดการและบร การของคณะคร ศาสตร เช งร ก อย างเต มศ กยภาพ 6.2 เป นแหล งความร ทางด านคร ศาสตร ของจ งหว ดศร สะเกษ เพ อให เขตพ นท การศ กษาและ สถานศ กษาได พ ฒนาความก าวหน าทางด านการศ กษา 6.3 พ ฒนางานว จ ย และระบบเคร อข ายการให บร การและจ ดท าเน อหาสาระโดยใช เทคโนโลย ท เหมาะสมสาหร บงานของคณะคร ศาสตร 6.4 พ ฒนาค ณภาพงานบร การ งานว ชาการ และงานเอกสารให เป นเอกสารอ เล กทรอน กส

5 5 7.ด านการบร หารงานบ คคล 7.1 จ ดท าแผนบร หารและการพ ฒนาคณาจารย ท งด านว ชาการ เทคน คการสอนและการ ว ดผลและม แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นท ม การว เคราะห ข อม ล เช งประจ กษ 7.2 วางระบบและด าเน นงานบ คลากรของคณะคร ศาสตร เพ อพ ฒนาข ดความสามารถและ พ ฒนาท มงานให ม กระบวนท ศน แนวค ดท ท นสม ย ม ท กษะการปฏ บ ต งานแบบม งเน น ผลงาน 7.3 จ ดสร างฐานข อม ลและระบบสารสนเทศของบ คลากร เพ อพ ฒนาความสามารถของ บ คลากรให ได มากท ส ด 7.4 พ ฒนาส งเสร มความสามารถของบ คลากรให ม สมรรถนะท เหมาะสมเพ อรองร บการ เปล ยนแปลงในอนาคต 8.ด านก จการน กศ กษา 8.1 สน บสน นให น กศ กษาคณะคร ศาสตร รอบร ในสาขาว ชาเอก โดดเด นด านว ชาการ ด าน ก ฬา ด านดนตร ด านศ ลปว ฒนธรรมและม งส ความเป นเล ศ 8.2 จ ดให ม ก จกรรมเสร มความเป นคร แก น กศ กษา 8.3 จ ดให ม ก จกรรมพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ของคณะคร ศาสตร 8.4 จ ดหาท นสน บสน นให น กศ กษาท ขาดแคลนท นทร พย ได เร ยนระด บปร ญญาตร ปร ญญาโท และปร ญญาเอก 8.5 จ ดท าฐานข อม ลศ ษย เก า เพ อประกาศเก ยรต ค ณศ ษย เก า ศ ษย ป จจ บ น ให ได ร บรางว ล ในด านว ชาการ ว ชาช พ และค ณธรรม จร ยธรรม 9.ด านการบร หารงานท วไป 9.1 ม โครงสร างองค กรและระบบบร หารท เอ อต อการเปล ยนแปลงในป จจ บ นและอนาคต 9.2 เป นองค กรแห งการเร ยนร ท สามารถรองร บการเปล ยนแปลงในท กม ต 9.3 ม ว ฒนธรรมการอย ร วมก นแบบพ น อง เอ ออาทรต อก น โดยย ดหล กธรรมาภ บาล 9.4 ได ร บการร บรองค ณภาพทางการศ กษาจาก สมศ. สกอ. กพร. 9.5 ม ภาพล กษณ ท ด ม ช อเส ยงเป นท ยอมร บในระด บจ งหว ด ระด บชาต และนานาชาต 9.6 พ ฒนาคณะคร ศาสตร ให ม ความเป นคร ศ กษาไทย และความเป นนานาชาต ม เอกล กษณ และอ ตล กษณ ท โดดเด น เป นท ยอมร บ 9.7 พ ฒนาหล กส ตรคร ศาสตร ให ท นสม ย สอดคล องก บความต องการของส งคม และสร าง เคร อข ายก บคร ศาสตร ในกล มอาเซ ยน 9.8 เป นคณะคร ศาสตร ท บร หารงานโดยย ดหล กธรรมาภ บาล

6 6

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 คณะเทคโนโลย การเกษตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา หน า 1 ค าน า แผนพ ฒนาคณะเทคโนโลย การเกษตร พ.ศ.2555-2558 จ ดท าข นตามกรอบแผนย ทธศาสตร ของ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนบร หารความเส ยง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 จ ดท าโดย คณะกรรมการจ ดวางระบบควบค มภายในและบร หารความ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ก นยายน 2555 ค าน า แผนบร หารความถ อเป นเคร องม อท

More information

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา -๑- ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา ว ส ยท ศน เป นโรงเร ยนท จ ดการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร

More information

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย ค าน า โรงเร ยนการท องเท ยวและบร การม ว ส ยท ศน ในการม งด าเน นการผล ตบ ณฑ ตให ม ข ดความสามารถ ในการแข งข นในด านการท องเท ยวและการบร การท งในระด บชาต และระด บภ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖

แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ แผนการบร การทางว ชาการ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ ๑ แผนการบร การทางว ชาการแก ส งคม ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ๒๕๕๖ บร บทองค กร ประว ต ความเป นมา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได ร บการจ ดต งข น เม อว

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE CUMPUS รายงานผลการด าเน นงานประจ าป พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยแม โจ -แพร เฉล มพระเก ยรต MAEJO UNIVERSITY PHRAE

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ค าเป าหมาย ระยะเวลา

ประเด นย ทธศาสตร /เป าประสงค ค าเป าหมาย ระยะเวลา ประเด นย ทธศาสตร ท 1 บร หารจ ดการเช งร กอย างม ประส ทธ ภาพ เป าประสงค ท 1.1 ระบบการบร หารองค กรม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล สามารถรองร บต อสภาวการณ ท เปล ยนแปลง 1.1 ระบบการบร หารองค กรม ประส ทธ ภาพ 1.1.1

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560

นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 นโยบายและแนวทางการบร หารราชการ สถาบ นการพลศ กษา พ.ศ. 2556-2560 โดย นายปร ว ฒน วรรณกลาง อธ การบด สถาบ นการพลศ กษา สาน กงานอธ การบด สถาบ นการพลศ กษา www.ipe.ac.th คานา สถาบ นการพลศ กษา ม ความจ าเป นต องเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557

แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร สถาบ นร ชต ภาคย ประจาป 2557 จ ดทาโดย ฝ ายทร พยากรบ คคล สาน กอธ การบด สถาบ นร ชต ภาคย ~ 2 ~ คานา แผนพ ฒนาบ คลากรประจาป การศ กษา 2557 สถาบ นร ชต ภาคย ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย ทธศาสตร

More information