การวางแผนและรายงานผลการพ ฒนาผล ตภ ณฑ OTOP ประจ าป ๒๕๕๗

Size: px
Start display at page:

Download "การวางแผนและรายงานผลการพ ฒนาผล ตภ ณฑ OTOP ประจ าป ๒๕๕๗"

Transcription

1 การวางแผนและรายงานผลการพ ฒนาผล ตภ ณฑ OTOP ประจ าป ๒๕๕๗ ล าด บท ห วข อ ข อม ล ๑ หน วยงานเจ าภาพ ส าน กบร หารและร บรองห องปฏ บ ต การ โครงการ พ ฒนาห องปฏ บ ต การในภ ม ภาคเพ อควบค มค ณภาพส นค า OTOP ตาม ISO/IEC ๒. เจ าหน าท ผ ร บผ ดชอบ/ ผ ร วมด าเน นงาน ๒.๑นายไพรจ ตร ท พพ ลา หน าท ต ดต อประสานงาน ห องปฏ บ ต การ ว ทยากร สถานท จ ดอบรม ด าเน นการ จ ดอบรมและสร ปผลการจ ดอบรม ๓. หล กส ตร หล กส ตรการจ ดท าเอกสารระบบบร หารงานค ณภาพห องปฏ บ ต การ ตาม ISO/IEC 17025(ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ) และหล กส ตรการปฏ บ ต การจ ดท า เอกสารระบบบร หารงานค ณภาพห องปฏ บ ต การ ตาม ISO/IEC 17025(ภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ) ประเด นป ญหา ห องปฏ บ ต การในส วนภ ม ภาคต างๆ ท ท าหน าท ตรวจสอบค ณภาพส นค าOTOP และห องปฏ บ ต การท ให บร การทดสอบ ส วนใหญ ย งไม ได ร บการพ ฒนาศ กยภาพ ห องปฏ บ ต การให ได การร บรองตามมาตรฐาน ISO/IEC17025เพ อรองร บการ ขยายความต องการของผ ใช บร การ ท ต องการควบค มค ณภาพส นค าให ได มาตรฐาน ๔. จ งหว ด/พ นท เป าหมาย จ งหว ดขอนแก น ๔.๑ พ นท เป าหมาย จ งหว ดในภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อจ านวน ๑๖ จ งหว ด ๕. ช อ/หน วยงาน ท อย เบอร ต ดต อ ท ร วมประสานและให ข อม ลใน พ นท ๕.๑ ช อนางสาวช ญญร นทร สมพร คณะศ ลปะศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ย ราชภ ฏร อยเอ ด 113 ม.12 ต.เกาะแก ว อ.เสลภ ม จ.ร อยเอ ด45120 ๕.๒ ช อนางลลนา อ ทโท ภาคว ชาเคม คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 123 หม 16 ถนน ม ตรภาพ ต าบลในเม อง อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ๕.๓ ช อนางสาวเพ ญพ กตร ค าแก ว ภาคว ชาจ ลช วว ทยาคณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น 123 หม 16 ถนนม ตรภาพ ต าบลในเม อง อ าเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ๕.๔ ช อนางจาร วรรณ ภ ทรสรรเพชญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สานว ทยาเขตส ร นทร 145 ม.15 ถ.ส ร นทร -ปราสาท ต.นอกเม อง อ.เม อง จ.ส ร นทร ๕.๕ ช อนางจาร วรรณ ภ ทรสรรเพชญ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา 304 ถนนส รนารายณ ต.ในเม อง อ.เม อง จ.นครราชส มา ๕.๖ ช อนางสาวสมประสงค ปร ว ต มหาว ทยาล ยขอนแก น ว ทยาเขตหนองคาย 112 หม 7 บ านหนองเด น ต าบลหนองกอมเกาะ อ าเภอเม อง จ งหว ดหนองคาย 43000

2 ๖. รายช อห องปฏ บ ต การท เข าร วม ร บการถ ายทอด หมายถ งห องปฏ บ ต การเคร อข ายและ ห องปฏ บ ต การนอกเคร อข าย ๕.๗ ช อนางสาวประด บ เร ยนประย ร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ย ราชภ ฏส ร นทร 186 ม.1 ต.นอกเม อง อ.เม อง จ.ส ร นทร ๕.๘ ช อ นางสาวประด บ เร ยนประย ร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ต.ขามเร ยง อ.ก นทรว ช ย จ.มหาสารคาม ๕.๙ ช อ นางสาวส มลวรรณ ช มเช อ คณะเทคโนโลย มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ต.ขามเร ยง อ.ก นทรว ช ย จ.มหาสารคาม ๖.๑ ภาคว ชาเคม คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ๖.๒ ภาคว ช ลช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ๖.๓ มหาว ทยาล ยขอนแก น ว ทยาเขตหนองคาย ๖.๔ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สานว ทยาเขตส ร นทร ๖.๕ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ๖.๖ คณะศ ลปะศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ๖.๗ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ๖.๘ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ๖.๙ คณะเทคโนโลย มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ๗. รายช อห องปฏ บ ต การเคร อข าย ๗.๑ ภาคว ช ลช วว ทยา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ๗.๒ มหาว ทยาล ยขอนแก น ว ทยาเขตหนองคาย ๗.๓ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สานว ทยาเขตส ร นทร ๗.๔ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ๗.๕ คณะศ ลปะศาสตร และว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏร อยเอ ด ๗.๖ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ร นทร ๗.๗ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ๗.๘เทคโนธาน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร ๗.๙ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร ๗.๑๐ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ๗.๑๑คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ๘. เกณฑ การค ดเล อก ห องปฏ บ ต การ ๙. ว ทยากร/ผ เช ยวชาญ (พร อม ข อม ล) อ นๆ โปรดระบ เป นห องปฏ บ ต การในมหาว ทยาล ยภ ม ภาคท สนใจให บร การ ทดสอบส นค า OTOP และต องการขอร บการร บรองมาตรฐาน ISO/IEC ๙.๑ ช อ นางส มาล ท งพ ทยก ล -ด านว สด ส มผ สอาหาร -การบร หารจ ดการโครงการพ ฒนาห องปฏ บ ต การภ ม ภาคเพ อควบค มค ณภาพ ส นค า OTOP ตาม ISO/IEC แนวทางการพ ฒนาห องปฏ บ ต การภ ม ภาคเพ อควบค มค ณภาพส นค า OTOP ตาม ISO/IEC 17025ของ

3 ๙.๒ช อนางภ ทรภร ธนะภาวร ศ -การร บรองระบบงานห องปฏ บ ต การ -ข อก าหนด ISO/IEC การจ ดท าเอกสารระบบบร หารงานค ณภาพตาม ISO/IEC การตรวจสอบความใช ได ของว ธ -การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน - การเข ยนและต วอย างการเข ยนเอกสารค ม อค ณภาพ - การเข ยนและต วอย างการเข ยนเอกสารว ธ ปฏ บ ต งาน - การเข ยนและต วอย างการเข ยนเอกสารว ธ ทดสอบ -ให ค าแนะน าแก กล มในการปฏ บ ต การจ ดท าเอกสารระบบบร หารงานค ณภาพ ๙.๓ช อนางสาวพรพรรณ ปานท พย อ าพร -ข อก าหนด ISO/IEC การจ ดท าเอกสารระบบบร หารงานค ณภาพตามISO/IEC การเข ยนและต วอย างการเข ยนเอกสารข นตอนการด าเน นงาน - การเข ยนและต วอย างการเข ยนเอกสารสน บสน นต างๆ - การควบค มเอกสาร และต วอย างการควบค มเอกสาร -ให ค าแนะน าแก กล มในการปฏ บ ต การจ ดท าเอกสารระบบบร หารงานค ณภาพ ๙.๔ ช อนายไพรจ ตร ท พพ ลา -ข อก าหนด ISO/IEC การตรวจสอบความใช ได ของว ธ -ให ค าแนะน าแก กล มในการปฏ บ ต การจ ดท าเอกสารระบบบร หารงานค ณภาพ ได แก เอกสารค ม อค ณภาพ ข นตอนการด าเน นงานเอกสารว ธ ปฏ บ ต งาน เอกสาร ว ธ ทดสอบเอกสารสน บสน นต างๆและด าเน นการควบค มเอกสาร

4 ๑๐. รายละเอ ยดการด าเน นงาน และผลการด าเน นงาน (กร ณาให รายละเอ ยดข นตอน การท างาน ผลการด าเน นงาน พร อมภาพถ าย) ๙.๕ ช อนายฐาน นดร พ ท กษ เก ยรต -การจ ดการเคร องม อว ดเคร องช งต อบ - การสอบเท ยบเคร องม อว ดเคร องช งต อบ การจ ดการเคร องม อว ดเคร องช งต อบ ๙.๖ ช อนางจ ตตกานต อ นเท ยง - การจ ดการเคร องม อว ดเคร องแก วเคร องว ดความเป นกรด-ด าง - การสอบเท ยบเคร องม อว ดเคร องแก วเคร องว ดความเป นกรด-ด าง การจ ดการเคร องม อว ดเคร องแก วเคร องว ดความเป นกรด-ด าง ร ปแบบก จกรรม ส ารวจป ญหาและความต องการ อบรม/ส มมนา ให ค าปร กษาเพ อแก ไขป ญหา ประสานงานผล กด นเข าส การร บรอง อ นๆโปรดระบ คร งท ๒ ข นตอนการท างาน ๑.ส ารวจความต องการอบรมของห องปฏ บ ต การกล มเป าหมายห องปฏ บต การ เคร อข าย ห องปฏ บต การท สนใจเข าร บการอบรม ๒.จ ดท าแผนการอบรมประจ าป ๓.จ ดท ารายละเอ ยดการอบรมเสนอคณะอน กรรมการพ จารณาหล กส ตรอนอ น ม ต ๔.ขออน ม ต แผนการอบรมประจ าป จากปล ดกระทรวงว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย ๕.สรรหาว ทยากร ๖.ขออน ม ต จ ดการอบรม ๗.ออกหน งส อเช ญว ทยากรเจ าหน าท ห องปฏ บ ต การ และหน งส อแจ งผ ว า ราชการจ งหว ด ๘.จ ดท าเอกสารประกอบการฝ กอบรม ๙.ต ดต อสถานท จ ดอบรม ๑๐.ด าเน นการจ ดอบรมตามท ได ร บอน ม ต ๑๑.รายงานสร ปผลการอบรม ๑๒.น าข อค ดเห นจากการอบรมมาปร บปร งแก ไข และใช ในการวางแผนการ อบรมคร งต อไป

5 ๑๓.รวบรวมข อม ลรายงานผลการด าเน นงานในระบบการรายงานผล S Curve ๑๔.เผยแพร ผลการด าเน นงานในเว บไซต ว ทยาศาสตร บร การ ผลการด าเน นงาน ส าน กบร หารและร บรองห อปฏ บ ต การได จ ดการอบรม หล กส ตรการจ ดท า เอกสารระบบบร หารงานค ณภาพห องปฏ บ ต การตาม ISO/IEC (ภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ) ในว นท ๑๒ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ และหล กส ตรการ ปฏ บ ต การจ ดท าเอกสารระบบบร หารงานค ณภาพห องปฏ บ ต การตาม ISO/IEC (ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ) ในว นท ๑๓-๑๔ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมพ ลแมน ขอนแก น ราชา ออร ค ด จ.ขอนแก นโดยม ผ เข าร วมอบรม ๒๖ คนว ทยากร ๖ คนรวมท งส น ๓๒ คน และร อยละความพ งพอใจของผ เข าร บการอบร ภาพรวม โดยม ข อค ดเห นและความต องการความช วยเหล อเร อง 1. จ ดอบรม ในหล กส ตรต างๆ แบบน อ กเร อยๆ และเพ มหล กส ตรจ ลช วว ทยาในเช ง ปฏ บ ต การ 2. จ ดอบรมเก ยวก บการหาคลอไรค ในน า และการหาความกระด างในน า 3. จ ดอบรมเก ยวก บความร การว เคราะห ทดสอบเก ยวก บ อาหาร เคร องด ม สม นไพร เคร องเง น ผ าไหม-ส งทอ แชมพ ยาสระผม คร ม 4. จ ดอบรมการเข ยนค ม อค ณภาพและเอกสารท เก ยงข อง ตามก าหนดของ ISO/IEC จ ดอบรมเช งปฏ บ ต การท เก ยวข องก บการขอร บรองการตรวจตามมาตรฐาน มผช. ปลาส ม, ปลาร า, น าด ม(สม นไพร) 6. ต องการให ม การจ ดอบรมท เก ยวข องก บ ISO/IEC ต อไป ภาพก จกรรม ๑๑. ผลล พธ ความส าเร จของการ ด าเน นงาน ๙.๑ จ านวนคนท เข าร บการถ ายทอด จ านวน ๕๒คน ๙.๒จ านวนห องปฎ บ ต การท ได ร บการถ ายทอด/อบรม/ส มมนา/ให ค าปร กษา จ านวน ๑๘ราย ๙.๓ จ านวนห องปฏ บ ต การเคร อข ายท ได ร บการถ ายทอด/อบรม/ส มมนา/

6 ให ค าปร กษา จ านวน ๙ ราย ๙.๓จ านวนคร งท จ ด ๑ คร ง ๑๒. งบประมาณท ใช คร งท ๑ จ านวน ๑๐๑,๖๘๐ บาท ๑๓. แผนการด าเน นงานต อไป (Future Plan) จะด าเน นการจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การ ๑. หล กส ตรการจ ดท าเอกสารระบบบร หารงานค ณภาพห องปฏ บ ต การ ตาม ISO/IEC และหล กส ตรการปฏ บ ต การจ ดท าเอกสารระบบ บร หารงานค ณภาพห องปฏ บ ต การ ตาม ISO/IEC ๑.๑ คร งท ๓ ในภาคใต ระหว างว นท ๒๖-๒๘พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ๑.๒ คร งท ๔ ในภาคกลางระหว างว นท ๒๖-๒๘พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ๒. จ ดส มมนาเช งปฏ บ ต การหล กส ตรการทบทวนการจ ดท าเอกสารระบบ บร หารงานค ณภาพห องปฏ บ ต การตาม ISO/IEC จ านวน ๔ คร งใน ภาคเหน อ ภาคใต ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและภาคกลาง ในเด อน มกราคม ๒๕๕๗.

การจ ดส มมนาส ญจรเร อง การทดสอบความช านาญ พ ฒนาศ กยภาพของห องปฏ บ ต การได อย างไร ประจ าป งบประมาณ 2551

การจ ดส มมนาส ญจรเร อง การทดสอบความช านาญ พ ฒนาศ กยภาพของห องปฏ บ ต การได อย างไร ประจ าป งบประมาณ 2551 4 การจ ดส มมนาส ญจรเร อง การทดสอบความช านาญ พ ฒนาศ กยภาพของห องปฏ บ ต การได อย างไร ประจ าป งบประมาณ 2551 ความเป นมา กล มบร หารจ ดการทดสอบความช านาญ ส าน กบร หารและร บรองห องปฏ บ ต การ เป น หน วยงานภายใต

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 หล กการและเหต ผล ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง เป นหน วยงานหล กของกรมประมง

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ 2554 ประกาศคณะกรรมการสาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และ เง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของสาน ก ได กาหนดให ผ บ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบ : ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระหว างเด อนม ถ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ก ค าน า การบร หารงานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ให ประสบความส

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ

มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ ร ย นปร ป หน วยตรว สอบภ ยใน มห ว ทย ล ยร ชภ ฏก ฬส นธ คำนำ สร ปผลการดาเน นงาน หน วยตรวจสอบภายใน ป งบประมาณ พ.ศ.2556 เล มน จ ดทาข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อสร ปรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยตรวจสอบภายใน มหาว

More information

ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย (พ.ศ. 2551-2560) ย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพและ ม ความส ข 6.

ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย (พ.ศ. 2551-2560) ย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพและ ม ความส ข 6. 1 โครงการพ ฒนาระบบการบร หารและปร บปร งระบบการท างานของ หน วยตรวจตรวจสอบภายใน เพ อขอร บงบประมาณสน บสน นจากโครงการระบบสารสนเทศเพ อการบร หารมหาว ทยาล ย หน วยตรวจสอบภายใน ส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน 1 โครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

2. ว ตถ ประสงค 3. สถานท และเวลา ผ ร บผ ดชอบโครงการ

2. ว ตถ ประสงค 3. สถานท และเวลา ผ ร บผ ดชอบโครงการ ผลการด าเน นโครงการประช มส มมนาเช งปฏ บ ต การ การก าหนดเป าหมายแผนระยะส นและระยะปานกลางตามย ทธศาสตร และ การจ ดท ารายงานผลความส าเร จของการด าเน นงานจากการใช จ ายงบประมาณ(PART) ของมหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

More information

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง

โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง โครงการว จ ยและพ ฒนาค ณภาพการเร ยนร เพ อยกระด บสมรรถนะในการเร ยนร และพ ฒนาค ณล กษณะท พ งประสงค ของผ เร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ดพ ทล ง ผ เสนอโครงการ คณบด คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ (อ.เกษม ส

More information

1. ช อสถาบ นการศ กษาท เป นคล น กเทคโนโลย เคร อข าย : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ชลบ ร

1. ช อสถาบ นการศ กษาท เป นคล น กเทคโนโลย เคร อข าย : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ชลบ ร ภาคผนวก 1 (2-2) / หน า 4 1. ช อสถาบ นการศ กษาท เป นคล น กเทคโนโลย เคร อข าย : มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ชลบ ร 2. ช อโครงการ : การปร บปร งค ณภาพผล ตภ ณฑ ซอสพร กนาพ 3. ช อผ ร บผ ดชอบโครงการและผ

More information

ข อม ลเบ องต นเก ยวก บงานธ รการ

ข อม ลเบ องต นเก ยวก บงานธ รการ - 136 - ข อม ลเบ องต นเก ยวก บงานธ รการ ความเป นมา งานธ รการเป นส วนราชการของกองบร การการศ กษา ซ งจ ดต งตามหน งส อทบวงมหาว ทยาล ย ท ทม 0202/24594 ลงว นท 20 ก นยายน 2531 ภาระหน าท และความร บผ ดชอบของงานธ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : -

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ผ จ ดทา ผ ทบทวน ผ อน ม ต นางสาวพลาพร ร ตนปร คณน ห วหน า นางเพ ยงจ นทร

More information

สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ

สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น ค าน า เน องด วย ชมรมศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร

รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร รายงานผลการด าเน นโครงการอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ว นท ๒๕-๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ชลจ นทร พ ทยา ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร กองนโยบายและแผน มหาว

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (จ าแนกตามงาน / โครงการ)

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย (จ าแนกตามงาน / โครงการ) แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 2. สอดคล องก บนโยบาย และจ ดเน นการด าเน นงาน กศน. ข อ 1 (1.5) 3. ช องาน/โครงการ การประเม นค ณภาพสถานศ กษาโดยต นส งก ด เพ อประเม นสถานศ กษาในส งก ด จ านวน 6 แห ง ตาม 6

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ตามแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ค าน า กรมชลประทานได จ ดท าแผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ป งบประมาณ พ.ศ.2552-2554 เพ อ ใช เป นแนวทางในการบร หารทร พยากรบ คคลของกรมชลประทาน

More information

ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง และล กษณะงานท ปฏ บ ต

ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บต าแหน ง และล กษณะงานท ปฏ บ ต เอกสารแนบท ายประกาศ 1 (ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท ปฏ บ ต ) 1 หน วยท 8 น กว ชาการตรวจสอบ ภายใน 14233 หน วยตรวจสอบ ภายใน 9 น กจ ดการงานท วไป 14234 หน วยตรวจสอบ ภายใน ค ณสมบ ต เฉพาะส าหร บ และล กษณะงานท

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556

แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 แผนการบร หารความเส ยง ประจ าป งบประมาณ 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า แผนบร หารความเส ยงของคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคล ตะว นออก

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ

3.4 มอบเง นรางว ลให แก น กเร ยนท ได ร บรางว ลชนะเล ศ อ นด บ 1, 2, 3 จากการแข งข นท กษะ 43 โครงการท 1 แบบเสนอโครงการประจ าป งบประมาณ 2558 1. ช อโครงการ ส งเสร มการร วมงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 64 2.1 เพ อสนองจ ดเน น สพป.ป ตตาน เขต 2 ข อ 5 ส งเสร มและพ ฒนาศ กยภาพในการแสดง ความสามารถ และการแข

More information

แนวทางการสน บสน นการจ ดทาเอกสารรายงาน เพ อสม ครขอร บรางว ลค ณภาพต างๆ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 โดย กล มท ปร กษา และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมส ขภาพจ ต

แนวทางการสน บสน นการจ ดทาเอกสารรายงาน เพ อสม ครขอร บรางว ลค ณภาพต างๆ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 โดย กล มท ปร กษา และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมส ขภาพจ ต แนวทางการสน บสน นการจ ดทาเอกสารรายงาน เพ อสม ครขอร บรางว ลค ณภาพต างๆ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2558 โดย กล มท ปร กษา และ กล มพ ฒนาระบบบร หาร กรมส ขภาพจ ต แนวทางการพ ฒนาค ณภาพการให บร การ และผลล พธ การดาเน นงาน

More information