หมวดท 8 : การจ ดการด านพล งงาน (Energy Management)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "หมวดท 8 : การจ ดการด านพล งงาน (Energy Management)"

Transcription

1 หมวดท 8 : การจ ดการด านพล งงาน (Energy Management) ช ดการจ ดแสดงท 24 ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) 1. หล กการของเทคโนโลย การอน ร กษ พล งงานท จะประสบความส าเร จและย งย น ต องอาศ ยความเข าใจและการม ส วนร วม จากท กระด บและท กฝ ายในองค กร ด งน นการม ระบบการจ ดการพล งงานจะสามารถช วยให การด าเน น ก จกรรมด านอน ร กษ พล งงานครอบคล มในท กด านและเก ดประส ทธ ผลอย างต อเน อง ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) ท ม ประส ทธ ผลจ าเป นท จะต องม องค ประกอบในการส ารวจ ตรวจว ด จ ดการข อม ลและควบค มการปฏ บ ต โดยคนและ/หร ออ ปกรณ อ ตโนม ต ท เป นระบบ ด งต อไปน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 1 จาก 21

2 การก าหนดโครงสร างการจ ดการพล งงาน การประเม นสถานะเบ องต น การทบทวนผลการ ด าเน นการ การก าหนดนโยบาย การประชาส มพ นธ การประเม นศ กยภาพ ด านเทคน ค การด าเน นการตาม แผนปฏ บ ต การ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ การก าหนดมาตรการ เป าหมาย และการ ค านวณผลตอบแทน ทางการเง น ร ปท 1 องค ประกอบของระบบการจ ดการพล งงาน การก าหนดโครงสร างการจ ดการพล งงาน ก าหนดโครงสร าง อ านาจหน าท และความร บผ ดชอบของพน กงานท เก ยวข องก บการจ ดการใน ด านพล งงาน เพ อด แลให ระบบการจ ดการพล งงานท จ ดท าข น ม การน าไปใช และด าเน นการเป นไปอย าง ต อเน อง และรายงานผลการปฏ บ ต ตามระบบการจ ดการพล งงานต อผ บร หารระด บส ง เพ อน าไปใช ในการ ทบทวนการจ ดการ และเป นแนวทางส าหร บการปร บปร งระบบการจ ดการพล งงานต อไป การประเม นสถานะเบ องต น ทบทวนการด าเน นงานด านพล งงานท ม อย ก บ 1) เกณฑ การอน ร กษ พล งงานท ด ซ งประกาศเป นท ยอมร บ หร อก าหนดเป นข อแนะน า (Guideline) ในการตรวจประเม น 2) ข อก าหนดตามกฎหมายท เก ยวข องก บพล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 2 จาก 21

3 3) ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของทร พยากรท ม อย ซ งน าไปใช ในการจ ดการพล งงาน 4) แนวทางการด าเน นงานด านพล งงานท ม อย ในองค กรในอด ต 5) ข อปฏ บ ต และการด าเน นงานท ด กว า ซ งองค กรหร อหน วยงานอ นได จ ดท าเอาไว (Best Practice) ข อม ลจากการทบทวนสถานะเร มต น จะใช ในการพ จารณาก าหนดนโยบายและกระบวนการ จ ดท าระบบการจ ดการพล งงาน การทบทวนสถานะเบ องต นน จะใช เฉพาะเม อม การน ามาตรฐานระบบการจ ดการพล งงานน มาใช เป นคร งแรกเท าน น เม อระบบการจ ดการด าเน นไปได ครบถ วนตามข อก าหนดแล ว ผลจากการทบทวน การจ ดการจะน าไปใช ในการทบทวนนโยบายและพ จารณาปร บปร งระบบการจ ดการต อไป ระด บ นโยบายพล งงาน การจ ดองค กร การจ งใจ ระบบสารสนเทศ การตลาด การลงท น 4 ผ บร หารระด บส งสน บสน น การใช นโยบาย แผนการ ปฏ บ ต และการตรวจสอบด าน พล งงานเป นส วนหน งของการ ด าเน นการขององค กร การจ ดการด านพล งงาน รวมอย ในโครงสร างการ บร หารงานท งหมด ม การ แบ งความร บผ ดชอบในการ ต ดตามด แลการใช พล งงาน อย างช ดเจน ม การต ดต อส อสารอย างเป น ทางการ และไม เป นทางการ โดยผ จ ดการด านพล งงาน และ ผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บการ ใช พล งงานในท กระด บ ม ระบบท สมบ รณ ซ งครอบคล มการ ต งเป าหมายการใช พล งงาน การ ตรวจสอบปร มาณการใช พล งงาน การหาความผ ดปกต การค านวณ ม ลค าการประหย ด และการ ตรวจสอบค าใช จ ายต าง ๆ ม การส งเสร มและ ประชาส มพ นธ ให เห นถ งค ณค า ของการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ และก จกรรมการ ด าเน นการจ ดการด านพล งงาน ท งภายในและภายนอกองค กร ให ความส าค ญเป นพ เศษแก โครงการท ก อให เก ดการประหย ด และส งผลด ก บส งแวดล อม โดยม การประเม นการลงท นในโครงการ ใหม และโครงการปร บปร งระบบ เด มท งหมด 3 ม นโยบายด านพล งงานของ องค กร อย างเป นทางการ แต ย งไม ได ก าหนดแนวทาง ปฏ บ ต ท ช ดเจนให ก บ เจ าหน าท ฝ ายต าง ๆ ใน โรงงาน 2 ม นโยบายด านพล งงานท จ ดท าโดยผ จ ดการพล งงาน หร อผ จ ดการอาว โส แต ย งไม เป นท ยอมร บอย างเป น ทางการจากผ บร หารระด บส ง 1 ม แนวทางปฏ บ ต ด านพล งงาน แต ไม ได จ ดท าเป นลายล กษ อ กษร ม คณะกรรมการด านพล งงาน ซ งเป นต วแทนจากส วนต าง ๆ ในองค กร ใน คณะกรรมการน จะม ผ จ ดการ ด านพล งงานและประธาน คณะกรรมการบร หารองค กร ม ผ จ ดการด านพล งงาน ซ ง รายงานต อคณะกรรมการ เฉพาะก จ แต โครงสร างและ อ านาจการบร หารย งไม ช ดเจน ม ผ ท ได ร บมอบหมายให ร บผ ดชอบด านการจ ด การพล งงานแต ไม เต มเวลา ผ ได ร บมอบหมายน ม อ านาจ และการต ดส นใจท จ าก ด 0 ไม ม นโยบายด านพล งงาน ไม ม การแต งต งผ ร บผ ดชอบ ในการจ ดการด านพล งงาน มอบหมายให คณะกรรมการ ด านพล งงานเป นผ ร บผ ดชอบ โดยตรง ในการต ดต อส อสาร ก บผ ท เก ยวข องก บการใช พล งงานหล ก ๆ มอบหมายให คณะกรรมการ เฉพาะก จท ม ผ จ ดการฝ าย อาว โสเป นประธานในการ ต ดต อส อสารก บผ ท เก ยวข อง ก บการใช พล งงานหล ก ๆ ม การต ดต อส อสารอย างไม เป น ทางการระหว างว ศวกรและผ ท เก ยวข องบางราย ไม ม การต ดต อส อสารก บผ ท เก ยวข องต าง ๆ ม การรายงานการตรวจสอบและการ ต งเป าหมายการใช พล งงานในแต ละ ส วนการใช พล งงาน โดยใช ข อม ล จากเคร องว ดย อย ๆ แต ย งไม ม การ รายงานผลจากการประหย ดได ให ก บผ ท เก ยวข องร บทราบอย าง เหมาะสม ม การรายงานการตรวจสอบและการ ต งเป าหมายการใช พล งงานโดยใช ข อม ลจากเคร องว ดรวม ม การใช ค าใช จ ายพล งงานในการจ ดท า งบประมาณ ม การรายงานค าใช จ ายพล งงานตาม ข อม ลการเร ยกเก บเง น การใช พล งงานจะถ กรายงานส าหร บใช ภายในฝ ายเทคน คเท าน น ไม ม ระบบข อม ลด านพล งงาน และ ค าใช จ ายพล งงาน ม การด าเน นการส งเสร มและ ประชาส มพ นธ แก พน กงาน ภายในองค กร และม การ รณรงค แก องค กรภายนอกเป น ประจ า ม การด าเน นการฝ กอบรม เฉพาะก จแก พน กงานภายใน องค กร ม การส งเสร มและ ประชาส มพ นธ เก ยวก บการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ ไม ม การส งเสร มและ ประชาส มพ นธ เก ยวก บการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ ม เกณฑ การลงท น เช นเด ยวก บการ ลงท นในโครงการอ น ๆ ม การลงท นในโครงการท ม ระยะเวลาค นท นส นเท าน น ม การลงท นเฉพาะโครงการท ม ค าใช จ ายต าเท าน น ไม ม การลงท นเพ อการปร บปร ง ประส ทธ ภาพพล งงาน การก าหนดนโยบายและการประชาส มพ นธ ก าหนดนโยบายพล งงาน โดยจ ดท าเป นเอกสารพร อมท งลงนามโดยผ บร หารระด บส ง เพ อแสดง เจตจ านงในการจ ดการพล งงาน โดยจะต องม การเผยแพร และเป ดโอกาสให พน กงานม ส วนร วมในการให ข อค ดเห นและปฏ บ ต ตามนโยบาย รวมท งม การทบทวนเป นระยะ ๆ เพ อให แน ใจว านโยบายท ก าหนดข น ย งม ความเหมาะสมก บองค กร ท งน องค กรจะต องท าการประชาส มพ นธ ร บ และตอบสนองข อม ลข าวสาร ระหว างบ คคล ผ เช ยวชาญและหน วยงานระด บต าง ๆ ท งภายในและภายนอก ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 3 จาก 21

4 ผ บร หารส งส ดขององค กรควรก าหนดนโยบาย โดยจ ดท าเป นเอกสารพร อมท งลงนามโดยผ บร หาร ระด บส ง เพ อแสดงเจตจ านงในการจ ดการพล งงาน ซ งนโยบายด งกล าว ต อง 1) เป นส วนหน งของธ รก จ 2) เหมาะสมก บล กษณะและปร มาณพล งงานท ใช 3) แสดงเจตจ านงท จะปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อก าหนดอ นๆ ท องค กรได ท าข อตกลงไว 4) แสดงเจตจ านงท จะปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงานอย างต อเน อง 5) แสดงเจตจ านงท จะจ ดสรรทร พยากรให เพ ยงพอเหมาะสมในการด าเน นการตามระบบการจ ด การพล งงาน นอกจากน องค กรควรม การพ จารณาความต องการในการฝ กอบรมและให การฝ กอบรมบ คลากร ท กระด บภายในองค กรให ม ความร ความสามารถ รวมถ งการสร างจ ตส าน กเพ อให เก ดความตระหน กถ ง ผลกระทบจากการใช พล งงาน และการม ส วนร วมของพน กงาน พร อมท งว ธ ปฏ บ ต ในการควบค มการใช พล งงานและต องม การประเม นความร ความสามารถของผ ปฏ บ ต งานในก จกรรมท ม การใช พล งงานท ม น ยส าค ญ การประเม นศ กยภาพด านเทคน ค จ ดท าต วบ งช ล กษณะการใช พล งงานขององค กร ระด บพล งงานท ใช และการประมาณระด บการ ใช พล งงานท กก จกรรม และทบทวนการช บ งและประเม นน ในกรณ ท ม การด าเน นก จกรรมใหม หร อม การ ปร บปร งเปล ยนแปลงก จกรรมท ม การใช พล งงาน โดยพ จารณารายละเอ ยดด านเทคน คในห วข อต างๆ ต อไปน 1) ข อม ลการใช พล งงานท งในอด ตและป จจ บ น รวมถ งด ชน การใช พล งงาน (Energy Efficiency Index : EEI) ขององค กร และ/หร อ ระบบต าง ๆ 2) รายการอ ปกรณ ท ใช พล งงานในส ดส วนส ง การก าหนดมาตรการเป าหมายและการค านวณผลตอบแทนทางการเง น ว เคราะห การใช พล งงานและก าหนดมาตรการอน ร กษ พล งงาน เพ อให บรรล เป าหมายท วางไว โดยอาจพ จารณาจากปร มาณพล งงานท ประหย ดได เง อนไขการลงท น หร อผลตอบแทนทางการเง น โดย ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 4 จาก 21

5 ก าหนดมาตรการอน ร กษ พล งงานและว เคราะห ผลประหย ดพล งงานพร อมก บระยะเวลาค นท น ครอบคล มมาตรการท ม การลงท นและไม ม การลงท น หร อ ลงท นต า ได แก มาตรการด านว ธ การใช งานอ ปกรณ มาตรการด านการด แลบ าร งร กษา มาตรการปร บปร งเพ อเพ มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน มาตรการเปล ยนใช อ ปกรณ ประส ทธ ภาพส ง มาตรการใช ระบบควบค มและตรวจต ดตามเพ อเพ มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ จ ดท าแผนปฏ บ ต การท สน บสน นห วใจของการอน ร กษ พล งงาน ได แก การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ, พน กงานม จ ตส าน ก และพน กงานม ความร ความเข าใจ ท เหมาะสม ด งน น แผนปฏ บ ต การ ท องค กรต องจ ดท า จะต องประกอบด วย แผนเพ อรองร บมาตรการอน ร กษ พล งงานท ค ดเล อก แผน ประชาส มพ นธ เพ อสร างจ ตส าน กของพน กงานในองค กร แผนการฝ กอบรมเพ อสร างความร ความเข าใจท ถ กต อง โดยแผนปฏ บ ต การท ด จะต องม รายละเอ ยดด งต อไปน 1) แผนงานและว ตถ ประสงค รวมถ งบ คลากรและทร พยากรเพ อให บรรล ตามนโยบาย 2) แผนปฏ บ ต การส าหร บการควบค มหร อลดการใช พล งงานให อย ในระด บท ยอมร บได 3) แผนปฏ บ ต การส าหร บการตรวจต ดตามตรวจสอบและการว ดผลการปฏ บ ต การ ตรวจประเม น และการทบทวนการจ ดการ การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ น าแผนปฏ บ ต การมาตรการอน ร กษ พล งงานไปปฏ บ ต เพ อให เก ดผลตามก าหนดเวลาท ระบ ใน ระหว างท ก าล งด าเน นการย งไม แล วเสร จ จ าเป นจะต องต ดตามความก าวหน าและเปร ยบเท ยบก บ แผนงาน โดยต องม การก าหนดเคร องม อในการต ดตามการด าเน นงานออกเป น 3 ด าน ค อ 1. การควบค มการปฏ บ ต งาน เช น ระเบ ยบ ข อปฏ บ ต แนวทาง หร อว ธ การในการใช พล งงานอย าง ม ประส ทธ ภาพ เป นต น 2. การควบค มเอกสาร เช น การแจกจ ายเอกสารท ท นสม ยไปย งผ ท เก ยวข อง และ ณ จ ดใช งาน 3. การควบค มบ นท กผลการปฏ บ ต งาน เช น บ นท กการประช ม ผลการต ดตาม/ทบทวนการ ปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงาน ผลการสอบเท ยบเคร องม อว ดและการบ าร งร กษา เคร องจ กร/อ ปกรณ เป นต น ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 5 จาก 21

6 การทบทวนผลการด าเน นการ องค กรต องจ ดท าและปฏ บ ต ตามเอกสารข นตอนการด าเน นงานในการตรวจประเม นระบบการจ ด การพล งงานตามช วงเวลาท ก าหนดอย างสม าเสมอ และม การตรวจประเม นตลอดท งองค กร โดยต อง ครอบคล ม ขอบข าย ความถ ว ธ การตรวจประเม น รวมท งความร บผ ดชอบในการตรวจประเม น และ ผ ตรวจประเม นต องเป นบ คคล ท ม ความร ความสามารถในการตรวจประเม นระบบการจ ดการพล งงานและ ม ความเป นอ สระจาก ก จกรรมท ท าการตรวจประเม น ซ งอาจมาจากบ คคลภายในองค กรก ได พร อมก บ จ ดท ารายงานสร ปต อผ บร หารระด บส ง นอกจากน ผ บร หารระด บส งขององค กรต องว เคราะห ผลจากการตรวจประเม นระบบการจ ด การพล งงานพร อมก บก าหนดแนวทาง หร อ นโยบายในการปร บปร งการบร หารจ ดการพล งงานให ม ประส ทธ ภาพย งข นอย างต อเน องต อไป ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 6 จาก 21

7 2. การประย กต ใช งานเทคโนโลย สภาพท เหมาะสมในการใช งาน การตระหน กถ งความส าค ญของการอน ร กษ พล งงาน และการได ร บค าม นจากผ บร หารระด บส ง ถ อเป นป จจ ยส าค ญท ส ดในการผล กด นให การจ ดการพล งงานในองค กรประสบผลส าเร จ นอกจากน การด าเน นการใดๆก ตามม ความจ าเป นท จะต องอาศ ยข อม ลข าวสารเพ อประกอบการ ต ดส นใจในการวางกลย ทธ และแผนงานปร บปร งประส ทธ ภาพพล งงาน ด งน น การจ ดสร างระบบบร หาร จ ดการข อม ลด านพล งงาน (Energy Management Information System : EMIS) จ งต องพ จารณาและ จ ดท าให แก ฝ ายต างๆ ได แก ฝ ายบร หาร และฝ ายปฏ บ ต การ ซ งต วอย างรายงานต อไปน จะใช ส าหร บการ ประเม นและว เคราะห การตรวจต ดตามด านพล งงานส าหร บพน กงานฝ ายต างๆ ในองค กร โดยใช การ ว เคราะห โดยคนหร อระบบอ ตโนม ต ตามความเหมาะสมต อไป ต วอย างรายงานการแสดงผลการต งเป าหมายและการตรวจต ดตามด านพล งงาน รายงานผ บร หาร ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 7 จาก 21

8 รายงานการจ ดสรรค าใช จ ายทางพล งงาน รายงานการต ดตามสมรรถนะและการใช พล งงานขององค กร ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 8 จาก 21

9 รายงานการต ดตามด ชน การใช พล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 9 จาก 21

10 ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 10 จาก 21

11 รายงานการควบค มโดยระบบควบค มอ ตโนม ต ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 11 จาก 21

12 ร ปท 2 แสดงการว ดค าพล งงานในระบบอ ปกรณ ต างๆ เพ อเป นข อม ลส าหร บการบร หารจ ดการพล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 12 จาก 21

13 ศ กยภาพการประหย ดพล งงาน ศ กยภาพการอน ร กษ พล งงานโดยม ระบบการจ ดการพล งงาน ม ค าต งแต 5-25% ท งน ข นอย ก บ ความต อเน องของระบบ และศ กยภาพของบ คลากรในองค กร เน องจากผลการประหย ดพล งงานจะได มา จากการบร หารจ ดการอ ปกรณ ท ม การใช พล งงานโดยบ คลากรท ม ส วนร วมจากท กฝ าย ผสมผสานก บการ ปร บปร งเปล ยนแปลงโดยใช เทคโนโลย ท ม ประส ทธ ภาพส งของระบบ/อ ปกรณ กล มเป าหมายการประย กต ใช เทคโนโลย o อาคารและโรงงานอ ตสาหกรรมท วไป ผลกระทบต อส งแวดล อม ไม ม ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 13 จาก 21

14 3. ต วอย างข อม ลด านเทคน คของเทคโนโลย ต วอย างร ปแบบเอกสารแผนผ งการใช พล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 14 จาก 21

15 ต วอย างร ปแบบเอกสารแผนผ งแหล งพล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 15 จาก 21

16 ต วอย างร ปแบบเอกสารแผนการจ ดการพล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 16 จาก 21

17 4. กรณ ศ กษา ระบบการจ ดการด านพล งงาน (Energy Management System) กรณ ศ กษา เร องการบร หารจ ดการงานอน ร กษ พล งงานในโรงงาน ข อม ลบร ษ ท โรงงานบร ษ ท ไมโครช พ เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จ าก ด สถานท ต ง 14 หม ท 1 ต.ว งตะเค ยน อ. เม อง จ. ฉะเช งเทรา โทร ร ปแบบธ รก จ อ ตสาหกรรมผล ตแผงวงจรรวม (Integrated Circuit, IC) ช อผ ต ดต อ ค ณประว ทย ค าใส (ผ จ ดการแผนก Support Service) เทคโนโลย ท ต ดต ง การอน ร กษ พล งงานโดยใช แนวทางของ Continuous Improvement Program CIT-1 การจ ดระยะเวลาเป ด-ป ด เคร องจ ายลมเย น (AHU) ในระบบปร บอากาศ CIT-2 การต ดต งอ ปกรณ ปร บความเร วรอบมอเตอร (VSD) ก บเคร องส บน าเย น ในระบบปร บอากาศ เง นลงท น CIT-1 ไม ม เง นลงท น (เป นมาตรการการจ ดการ) CIT-2 158,000 บาท ผลการประหย ดพล งงาน พล งงานท ประหย ดได (CIT-1) 144,000 ก โลว ตต ช วโมงต อป (CIT-2) 504,000 ก โลว ตต ช วโมงต อป ค ดเป นค าใช จ ายด านพล งงานท ประหย ดได (CIT-1) 336,000 บาทต อป (CIT-2) 1,176,000 บาทต อป ระยะเวลาค นท น (CIT-1) - (CIT-2) 0.13 ป ความเป นมา โรงงานบร ษ ท ไมโครช พ เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จ าก ด ม นโยบายเพ มประส ทธ ภาพ การใช งานพล งงาน โดยจ ดให ม การด าเน นกานอน ร กษ พล งงานอย างเป นระบบ ภายใต กรอบการพ ฒนา ระบบการจ ดการส งแวดล อม ISO เร มต นจาการก าหนดนโยบายท ช ดเจน ม การจ ดต งคณะท างาน ท เร ยกว า Continuous Improvement Team (CIT) เพ อร บผ ดชอบการด าเน นการโครงการ Continuous Improvement Program โดยใช แนวทางของระบบค ณภาพท วองค กร การด าเน นการ โรงงานบร ษ ท ไมโครช พ เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จ าก ด ได ก าหนดแนวทางการ อน ร กษ พล งงานอย างเป นระบบมากข น โดยได จ ดโครงสร างการท างานด านการอน ร กษ พล งงานข นเป น ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 17 จาก 21

18 การเฉพาะเร ยกว า Continuous Improvement Team (CIT) เพ อเป นคระท างานในการด าเน นโครงการ ด านการอน ร กษ 1. ก าหนดป ญหาท ต องการจะด าเน นการแก ไขหร ออ ปกรณ ท ต องการปร บปร ง 2. ก าหนดว ตถ ประสงค ในการด าเน นการ 3. ศ กษาและท าความเข าใจในสภาพป จจ ป นของระบบหร ออ ปกรณ ท จะท าการปร บปร ง 4. ว เคราะห สาเหต ของป ญหาและก าหนดแนวทางแก ไขหร อปร บปร ง 5. ด าเน นการแก ไขหร อปร บปร งตามแนวทางท ก าหนด 6. ตรวจสอบผลการด าเน นการ รายละเอ ยดของ CIT 1. องค ประกอบของ CIT จ านวน CIT ม ไม ได จ าก ดจ านวน ห วหน าท ม - ว ศวกรหร อห วหน าแผนก - เป นผ ร บผ ดชอบหล กในการด าเน นการ ผ สน บสน น- เจ าหน าท ฝ ายบร หารของโรงงานระด บผ อ านวยการ - ให ค าแนะน า ช วยเหล อ และกระต นการท างาน ผ ร วมท ม- เจ าหน าท ฝ ายปฎ บ ต การท วไป เช น ว ศวกร ช างเทคน ค พน กงานท วไป ในโรงงาน ฯลฯ จ านวน 5-15 ท าน - เป นผ ด าเน นการตามแนวทาง 6 ข นตอนของ CIT 2. ข อก าหนดของ CIT ในการจ ดต ง CIT โรงงานได จ ดท าข อก าหนดไว ด งน อาย ของ CIT ป หร อ เม อโครงการเสร จส น เจ าหน าท แต ละท านเข าร วม CIT ได หน งท มในเวลาเด ยวก นเท าน น 3. แนวทางการท างานของ CIT เพ อให การท างานของ CIT ท กท มเป นไปในแนวทางเด ยวก นโรงงานจ งได ก าหนด แนวทางการท างานให ก บท กท มปฎ บ ต โดยจ ดให ม แนวทางการท างาน 4. รายละเอ ยดท ต องพ จารณาในการด าเน นการ ในการด าเน นการของ CIT โรงงานได จ ดท าแนวทางเบ องต นแสดงรายละเอ ยดท ต อง พ จารณาส าหร บแต ละข นตอนเพ อประโยชน ในการต ดตามการท างาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 18 จาก 21

19 การด าเน นการ CIT-1 1. ก าหนดป ญหาท ต องการแก ไข ไม ม การควบค มเวลาในการเป ด-ป ดเคร องเคร องจ ายลมเย น(AHU) ในระบบปร บอากาศ ให เหมาะสมก บการท างานและการใช งาน 2. ก าหนดว ตถ ประสงค ในการด าเน นการ เพ อลดการใช พล งงานในระบบปร บอากาศ โดยการควบค มเวลาเป ด-ป ดเคร องจ ายลม เย น(AHU)โดยไม กระทบก บสภาพการท างานและผลผล ต 3. ศ กษาและท าความเข าใจในสภาพป จจ ป น ท าการส ารวจสภาพการใช งานและความจ าเป นในการใช งานระบบปร บอากาศในบร เวณ ต างๆท วโรงงาน พบว า บ างบร เวณสามารถลดระยะการเป ดเคร องจ ายลมเย น(AHU)ได เช น ทางเด น ห องฝ กอบรม ส วนส าน กงาน(บางส วน)และห องสน บสน นการผล ตบางส วน 4. ว เคราะห สาเหต ของป ญหาและก าหนดแนวทางแก ไขหร อปร บปร ง จากข อม ลการส ารวจสภาพการใช งานและความจ าเป นในการใช งานระบบปร บอากาศใน บร เวณต างๆ ท าให พบว าการก าหนดเวลาเป ด-ป ด AHU ย งไม เหมาะสมบางบร เวณเป ด เคร องฯโดยไม ม ผ ท างานเช น ห องฝ กอบรม หร อในบางส วนสามารถก าหนดระยะเวลาใน การเป ด-ป ดใหม ให เหมาะสมข น 5. ด าเน นการแก ไขหร อปร บปร งตามแนวทางท ก าหนด ปร บการต งเวลาในการเป ด-ป ด AHU ซ งก าหนดไว ในระบบควบค มอาคารอ ตโนม ต (Building Automation System -BAS) ท ม ต ดต งใช งานอย ภายในโดรงงานใหม ให ม ความเหมาะสมก บการใช งานมากข น 6. ตรวจสอบผลการด าเน นการ ได ด าเน นการตรวจสอบผลประหย ดพล งงานโดยใช ระบบ BAS ภายหล งจากเร ม ด าเน นการตามแนวทางท ก าหนด พบว า สามารถประหย ดพล งงานได ตามเป าหมายท ต ง ไว โดยไม ม ผลกระทบต อการท างานและผลผล ต การด าเน นการ CIT-2 1. ก าหนดป ญหาท ต องการแก ไข อ ตราการไหลของน าเย นท ออกจากเคร องส บน าเย นในระบบท าความเย นแบบรวม ศ นย ม ค าส งกว าภาระการท าความเย นท ต องการของระบบท าให ม น าเย นส วนหน ง Bypass กล บส เคร องส บน าโดยตรงตลอดเวลาเป นการส ญเส ยพล งงานในการส บน า 2. ก าหนดว ตถ ประสงค ในการด าเน นการ ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 19 จาก 21

20 ปร บลดอ ตราการไหลของน าเย นให เหมาะสมก บภาระการท าความเย นเพ อลด ปร มาณน าเย นท Bypass กล บส เคร องส บน าจะท าให สามารถการใช พล งงานส าหร บ เคร องส บน าเย น (Chilled Water Pump) ได 3. ศ กษาและท าความเข าใจในสภาพป จจ ป น ได ท าการตรวจสอบอ ตราการไหลของน าเย นและภาระการท าความเย นของระบบ โดยใช ข อม ลจากรายงานการตรวจสอบและว เคราะห การใช พล งงานโดยละเอ ยด 4. ว เคราะห สาเหต ของป ญหาและก าหนดแนวทางแก ไขหร อปร บปร ง จากข อม ลการตรวจสอบว ดอ ตราการไหลของน าเย นและภาระการท าความเย นใน ระบบพบว า อ ตราการไหลของน าเย นม ค าเปล ยนแปลงตามภาระการท าความเย น และส งเก นข อก าหนดอย ประมาณ 45 % โดยเฉล ยด งน นได ก าหนดแนวทางการปร บ อ ตราการไหลของน าเย นในระบบให เหมาะสมก บภาระการท าความเย นโดยต ดต ง อ ปกรณ ปร บความเร วรอบมอเตอร (VSD) ซ งโรงงานม อย แล ว เข าก บเคร องส บน า เย นจ านวน 2 ช ด 5. ด าเน นการแก ไขหร อปร บปร งตามแนวทางท ก าหนด ได ท าการต ดต งอ ปกรณ ปร บความเร วรอบมอเตอร ตามแนวทางแก ไขท ก าหนดเพ อ ปร บอ ตราการไหลของน า 6. ตรวจสอบผลการด าเน นการ ได ท าการตรวจว ดก าล งไฟฟ าของเคร องส บน าเย นและอ ตราการไหลของน าเย นก อน และหล งต ดต ง VSD ซ งผลการตรวจสอบพบว า สามารถลดปร มาณน าเย นท By Pass กล บส เคร องส บน าได โดยไม กระทบก บการท าความเย นของระบบและ ประหย ดพล งงานได อย ในเกณฑ ท ก าหนด โดยสามารถลดก าล งไฟฟ าของเคร องส บ น าได ค ดเป นผลประหย ด เฉล ย 25.1 ก โลว ตต บทสร ปและข อจ าก ดในการ ป จจ ยของความส าเร จของการด าเน นการอน ร กษ พล งงานในโรงงาน บร ษ ท ไมโครช พ เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จ าก ด ส าเร จลงได โดยม ป จจ ยท น าไปส ความส าเร จด งน 1. การสน บสน นของผ บร หารระด บส ง 2. การน าเร องการอน ร กษ พล งงานเข าเป นส วนหน งของ ISO การต งกล มงานอน ร กษ พล งงานอย างเป นระบบ การให ความร วมม อในการด าดน นการของพน กงานท วท งองค กร ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 20 จาก 21

21 แหล งข อม ลอ างอ ง โครงการจ ดท ามาตรฐานการจ ดการพล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน Energy Management Information Systems,CIPEC-Canadian Industry Program for Energy Conservation เอกสารเผยแพร เพ อการอน ร กษ พล งงานช ด ร ร กษ พล งงาน - การจ ดองค กรเพ ออน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 21 จาก 21

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System)

ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) ระบบการประช มอ เล กทรอน กส (e-meeting System) การบร หารงานต างๆของภาคร ฐและเอกชน จะต องม การจ ดประช มเป นประจ า ซ งตามปกต แล วต องม การส งหน งส อเช ญประช มพร อมระเบ ยบวาระการประช ม เพ อให ผ เข าร วมประช

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง

หน า ๗ เล ม ๑๒๖ ตอนท ๔๗ ก ราชก จจาน เบกษา ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ กฎกระทรวง หน า ๗ กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน หล กเกณฑ และว ธ การจ ดการพล งงาน ในโรงงานควบค มและอาคารควบค ม พ.ศ. ๒๕๕๒ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง มาตรา ๙ (๑) และมาตรา ๒๑ (๑) แห งพระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ)

หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบโปรแกรมบร หารงานโรงพยาบาล ทบทวนโดย ผ แทนฝ ายบร หาร... (นายพงษ ศ กด สมใจ) จ ตเวชขอนแก นราชนคร นทร ฉบ บท : A แก ไขคร งท 01 เร อง : การด แลระบบ หน าท 1 หน วยงาน : งานเวชระเบ ยน ระบ หน วยงานท เก ยวข อง : - ท กหน วยงานท ใช งานระบบ จ ดท าโดย ผ ด แลระบบ.... (นายร ตนกร ค าภ กด ) ทบทวนโดย

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น

5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น 5-79 5. กระบวนการบ นท กรายการขอจ ายช าระเง น การบ นท กรายการขอจ ายช าระเง นผ าน GFMIS Web Online ให ใช แบบ ขจ05 โดยการอ างอ ง ให เล อกป พ.ศ.ของรายการขอเบ กเง น ตามด วยระบ เลขท เอกสารจ านวน 10 หล ก ค อ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents

การเก บและการค นเอกสารโครงการว จ ย Archives and Retrieval of Documents 9.2 การเก บและการค นเอกสาร หน า 1 ของ 5 หน า การเก บและการค นเอกสาร Archives and Retrieval of Documents ว นท เร มใช มกราคม 2555 แทนท ฉบ บ SOP/003/02.0 ผ จ ดท า... (ศ.นพ.บรรณก จ โลจนาภ ว ฒน ) ว นท... ผ

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ

ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1 ค ม อการใช งานโปรแกรมบร หารจ ดการงบประมาณโครงการ 1. เป ด Browser เข าท http://plannan.ednan1.go.th กรอก User Name และ Password แล วใช Mouse คล กท ป ม เข าส ระบบ 2. เม อเข าส โปรแกรมแล วจะปรากฏรายละเอ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

แผนย ทธศาสตร กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

แผนย ทธศาสตร กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน แผนย ทธศาสตร กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ว ส ยท ศน เป นองค กรระด บแนวหน าของภ ม ภาคเอเช ยท ม ท กษะความสามารถในการบร หารจ ดการ พล งงาน การส งเสร มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน การพ ฒนาแหล งพล งงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information