หมวดท 8 : การจ ดการด านพล งงาน (Energy Management)

Size: px
Start display at page:

Download "หมวดท 8 : การจ ดการด านพล งงาน (Energy Management)"

Transcription

1 หมวดท 8 : การจ ดการด านพล งงาน (Energy Management) ช ดการจ ดแสดงท 24 ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) 1. หล กการของเทคโนโลย การอน ร กษ พล งงานท จะประสบความส าเร จและย งย น ต องอาศ ยความเข าใจและการม ส วนร วม จากท กระด บและท กฝ ายในองค กร ด งน นการม ระบบการจ ดการพล งงานจะสามารถช วยให การด าเน น ก จกรรมด านอน ร กษ พล งงานครอบคล มในท กด านและเก ดประส ทธ ผลอย างต อเน อง ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) ท ม ประส ทธ ผลจ าเป นท จะต องม องค ประกอบในการส ารวจ ตรวจว ด จ ดการข อม ลและควบค มการปฏ บ ต โดยคนและ/หร ออ ปกรณ อ ตโนม ต ท เป นระบบ ด งต อไปน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 1 จาก 21

2 การก าหนดโครงสร างการจ ดการพล งงาน การประเม นสถานะเบ องต น การทบทวนผลการ ด าเน นการ การก าหนดนโยบาย การประชาส มพ นธ การประเม นศ กยภาพ ด านเทคน ค การด าเน นการตาม แผนปฏ บ ต การ การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ การก าหนดมาตรการ เป าหมาย และการ ค านวณผลตอบแทน ทางการเง น ร ปท 1 องค ประกอบของระบบการจ ดการพล งงาน การก าหนดโครงสร างการจ ดการพล งงาน ก าหนดโครงสร าง อ านาจหน าท และความร บผ ดชอบของพน กงานท เก ยวข องก บการจ ดการใน ด านพล งงาน เพ อด แลให ระบบการจ ดการพล งงานท จ ดท าข น ม การน าไปใช และด าเน นการเป นไปอย าง ต อเน อง และรายงานผลการปฏ บ ต ตามระบบการจ ดการพล งงานต อผ บร หารระด บส ง เพ อน าไปใช ในการ ทบทวนการจ ดการ และเป นแนวทางส าหร บการปร บปร งระบบการจ ดการพล งงานต อไป การประเม นสถานะเบ องต น ทบทวนการด าเน นงานด านพล งงานท ม อย ก บ 1) เกณฑ การอน ร กษ พล งงานท ด ซ งประกาศเป นท ยอมร บ หร อก าหนดเป นข อแนะน า (Guideline) ในการตรวจประเม น 2) ข อก าหนดตามกฎหมายท เก ยวข องก บพล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 2 จาก 21

3 3) ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลของทร พยากรท ม อย ซ งน าไปใช ในการจ ดการพล งงาน 4) แนวทางการด าเน นงานด านพล งงานท ม อย ในองค กรในอด ต 5) ข อปฏ บ ต และการด าเน นงานท ด กว า ซ งองค กรหร อหน วยงานอ นได จ ดท าเอาไว (Best Practice) ข อม ลจากการทบทวนสถานะเร มต น จะใช ในการพ จารณาก าหนดนโยบายและกระบวนการ จ ดท าระบบการจ ดการพล งงาน การทบทวนสถานะเบ องต นน จะใช เฉพาะเม อม การน ามาตรฐานระบบการจ ดการพล งงานน มาใช เป นคร งแรกเท าน น เม อระบบการจ ดการด าเน นไปได ครบถ วนตามข อก าหนดแล ว ผลจากการทบทวน การจ ดการจะน าไปใช ในการทบทวนนโยบายและพ จารณาปร บปร งระบบการจ ดการต อไป ระด บ นโยบายพล งงาน การจ ดองค กร การจ งใจ ระบบสารสนเทศ การตลาด การลงท น 4 ผ บร หารระด บส งสน บสน น การใช นโยบาย แผนการ ปฏ บ ต และการตรวจสอบด าน พล งงานเป นส วนหน งของการ ด าเน นการขององค กร การจ ดการด านพล งงาน รวมอย ในโครงสร างการ บร หารงานท งหมด ม การ แบ งความร บผ ดชอบในการ ต ดตามด แลการใช พล งงาน อย างช ดเจน ม การต ดต อส อสารอย างเป น ทางการ และไม เป นทางการ โดยผ จ ดการด านพล งงาน และ ผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข องก บการ ใช พล งงานในท กระด บ ม ระบบท สมบ รณ ซ งครอบคล มการ ต งเป าหมายการใช พล งงาน การ ตรวจสอบปร มาณการใช พล งงาน การหาความผ ดปกต การค านวณ ม ลค าการประหย ด และการ ตรวจสอบค าใช จ ายต าง ๆ ม การส งเสร มและ ประชาส มพ นธ ให เห นถ งค ณค า ของการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ และก จกรรมการ ด าเน นการจ ดการด านพล งงาน ท งภายในและภายนอกองค กร ให ความส าค ญเป นพ เศษแก โครงการท ก อให เก ดการประหย ด และส งผลด ก บส งแวดล อม โดยม การประเม นการลงท นในโครงการ ใหม และโครงการปร บปร งระบบ เด มท งหมด 3 ม นโยบายด านพล งงานของ องค กร อย างเป นทางการ แต ย งไม ได ก าหนดแนวทาง ปฏ บ ต ท ช ดเจนให ก บ เจ าหน าท ฝ ายต าง ๆ ใน โรงงาน 2 ม นโยบายด านพล งงานท จ ดท าโดยผ จ ดการพล งงาน หร อผ จ ดการอาว โส แต ย งไม เป นท ยอมร บอย างเป น ทางการจากผ บร หารระด บส ง 1 ม แนวทางปฏ บ ต ด านพล งงาน แต ไม ได จ ดท าเป นลายล กษ อ กษร ม คณะกรรมการด านพล งงาน ซ งเป นต วแทนจากส วนต าง ๆ ในองค กร ใน คณะกรรมการน จะม ผ จ ดการ ด านพล งงานและประธาน คณะกรรมการบร หารองค กร ม ผ จ ดการด านพล งงาน ซ ง รายงานต อคณะกรรมการ เฉพาะก จ แต โครงสร างและ อ านาจการบร หารย งไม ช ดเจน ม ผ ท ได ร บมอบหมายให ร บผ ดชอบด านการจ ด การพล งงานแต ไม เต มเวลา ผ ได ร บมอบหมายน ม อ านาจ และการต ดส นใจท จ าก ด 0 ไม ม นโยบายด านพล งงาน ไม ม การแต งต งผ ร บผ ดชอบ ในการจ ดการด านพล งงาน มอบหมายให คณะกรรมการ ด านพล งงานเป นผ ร บผ ดชอบ โดยตรง ในการต ดต อส อสาร ก บผ ท เก ยวข องก บการใช พล งงานหล ก ๆ มอบหมายให คณะกรรมการ เฉพาะก จท ม ผ จ ดการฝ าย อาว โสเป นประธานในการ ต ดต อส อสารก บผ ท เก ยวข อง ก บการใช พล งงานหล ก ๆ ม การต ดต อส อสารอย างไม เป น ทางการระหว างว ศวกรและผ ท เก ยวข องบางราย ไม ม การต ดต อส อสารก บผ ท เก ยวข องต าง ๆ ม การรายงานการตรวจสอบและการ ต งเป าหมายการใช พล งงานในแต ละ ส วนการใช พล งงาน โดยใช ข อม ล จากเคร องว ดย อย ๆ แต ย งไม ม การ รายงานผลจากการประหย ดได ให ก บผ ท เก ยวข องร บทราบอย าง เหมาะสม ม การรายงานการตรวจสอบและการ ต งเป าหมายการใช พล งงานโดยใช ข อม ลจากเคร องว ดรวม ม การใช ค าใช จ ายพล งงานในการจ ดท า งบประมาณ ม การรายงานค าใช จ ายพล งงานตาม ข อม ลการเร ยกเก บเง น การใช พล งงานจะถ กรายงานส าหร บใช ภายในฝ ายเทคน คเท าน น ไม ม ระบบข อม ลด านพล งงาน และ ค าใช จ ายพล งงาน ม การด าเน นการส งเสร มและ ประชาส มพ นธ แก พน กงาน ภายในองค กร และม การ รณรงค แก องค กรภายนอกเป น ประจ า ม การด าเน นการฝ กอบรม เฉพาะก จแก พน กงานภายใน องค กร ม การส งเสร มและ ประชาส มพ นธ เก ยวก บการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ ไม ม การส งเสร มและ ประชาส มพ นธ เก ยวก บการใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ ม เกณฑ การลงท น เช นเด ยวก บการ ลงท นในโครงการอ น ๆ ม การลงท นในโครงการท ม ระยะเวลาค นท นส นเท าน น ม การลงท นเฉพาะโครงการท ม ค าใช จ ายต าเท าน น ไม ม การลงท นเพ อการปร บปร ง ประส ทธ ภาพพล งงาน การก าหนดนโยบายและการประชาส มพ นธ ก าหนดนโยบายพล งงาน โดยจ ดท าเป นเอกสารพร อมท งลงนามโดยผ บร หารระด บส ง เพ อแสดง เจตจ านงในการจ ดการพล งงาน โดยจะต องม การเผยแพร และเป ดโอกาสให พน กงานม ส วนร วมในการให ข อค ดเห นและปฏ บ ต ตามนโยบาย รวมท งม การทบทวนเป นระยะ ๆ เพ อให แน ใจว านโยบายท ก าหนดข น ย งม ความเหมาะสมก บองค กร ท งน องค กรจะต องท าการประชาส มพ นธ ร บ และตอบสนองข อม ลข าวสาร ระหว างบ คคล ผ เช ยวชาญและหน วยงานระด บต าง ๆ ท งภายในและภายนอก ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 3 จาก 21

4 ผ บร หารส งส ดขององค กรควรก าหนดนโยบาย โดยจ ดท าเป นเอกสารพร อมท งลงนามโดยผ บร หาร ระด บส ง เพ อแสดงเจตจ านงในการจ ดการพล งงาน ซ งนโยบายด งกล าว ต อง 1) เป นส วนหน งของธ รก จ 2) เหมาะสมก บล กษณะและปร มาณพล งงานท ใช 3) แสดงเจตจ านงท จะปฏ บ ต ตามกฎหมายและข อก าหนดอ นๆ ท องค กรได ท าข อตกลงไว 4) แสดงเจตจ านงท จะปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงานอย างต อเน อง 5) แสดงเจตจ านงท จะจ ดสรรทร พยากรให เพ ยงพอเหมาะสมในการด าเน นการตามระบบการจ ด การพล งงาน นอกจากน องค กรควรม การพ จารณาความต องการในการฝ กอบรมและให การฝ กอบรมบ คลากร ท กระด บภายในองค กรให ม ความร ความสามารถ รวมถ งการสร างจ ตส าน กเพ อให เก ดความตระหน กถ ง ผลกระทบจากการใช พล งงาน และการม ส วนร วมของพน กงาน พร อมท งว ธ ปฏ บ ต ในการควบค มการใช พล งงานและต องม การประเม นความร ความสามารถของผ ปฏ บ ต งานในก จกรรมท ม การใช พล งงานท ม น ยส าค ญ การประเม นศ กยภาพด านเทคน ค จ ดท าต วบ งช ล กษณะการใช พล งงานขององค กร ระด บพล งงานท ใช และการประมาณระด บการ ใช พล งงานท กก จกรรม และทบทวนการช บ งและประเม นน ในกรณ ท ม การด าเน นก จกรรมใหม หร อม การ ปร บปร งเปล ยนแปลงก จกรรมท ม การใช พล งงาน โดยพ จารณารายละเอ ยดด านเทคน คในห วข อต างๆ ต อไปน 1) ข อม ลการใช พล งงานท งในอด ตและป จจ บ น รวมถ งด ชน การใช พล งงาน (Energy Efficiency Index : EEI) ขององค กร และ/หร อ ระบบต าง ๆ 2) รายการอ ปกรณ ท ใช พล งงานในส ดส วนส ง การก าหนดมาตรการเป าหมายและการค านวณผลตอบแทนทางการเง น ว เคราะห การใช พล งงานและก าหนดมาตรการอน ร กษ พล งงาน เพ อให บรรล เป าหมายท วางไว โดยอาจพ จารณาจากปร มาณพล งงานท ประหย ดได เง อนไขการลงท น หร อผลตอบแทนทางการเง น โดย ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 4 จาก 21

5 ก าหนดมาตรการอน ร กษ พล งงานและว เคราะห ผลประหย ดพล งงานพร อมก บระยะเวลาค นท น ครอบคล มมาตรการท ม การลงท นและไม ม การลงท น หร อ ลงท นต า ได แก มาตรการด านว ธ การใช งานอ ปกรณ มาตรการด านการด แลบ าร งร กษา มาตรการปร บปร งเพ อเพ มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน มาตรการเปล ยนใช อ ปกรณ ประส ทธ ภาพส ง มาตรการใช ระบบควบค มและตรวจต ดตามเพ อเพ มประส ทธ ภาพการใช พล งงาน การจ ดท าแผนปฏ บ ต การ จ ดท าแผนปฏ บ ต การท สน บสน นห วใจของการอน ร กษ พล งงาน ได แก การใช พล งงานอย างม ประส ทธ ภาพ, พน กงานม จ ตส าน ก และพน กงานม ความร ความเข าใจ ท เหมาะสม ด งน น แผนปฏ บ ต การ ท องค กรต องจ ดท า จะต องประกอบด วย แผนเพ อรองร บมาตรการอน ร กษ พล งงานท ค ดเล อก แผน ประชาส มพ นธ เพ อสร างจ ตส าน กของพน กงานในองค กร แผนการฝ กอบรมเพ อสร างความร ความเข าใจท ถ กต อง โดยแผนปฏ บ ต การท ด จะต องม รายละเอ ยดด งต อไปน 1) แผนงานและว ตถ ประสงค รวมถ งบ คลากรและทร พยากรเพ อให บรรล ตามนโยบาย 2) แผนปฏ บ ต การส าหร บการควบค มหร อลดการใช พล งงานให อย ในระด บท ยอมร บได 3) แผนปฏ บ ต การส าหร บการตรวจต ดตามตรวจสอบและการว ดผลการปฏ บ ต การ ตรวจประเม น และการทบทวนการจ ดการ การด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ น าแผนปฏ บ ต การมาตรการอน ร กษ พล งงานไปปฏ บ ต เพ อให เก ดผลตามก าหนดเวลาท ระบ ใน ระหว างท ก าล งด าเน นการย งไม แล วเสร จ จ าเป นจะต องต ดตามความก าวหน าและเปร ยบเท ยบก บ แผนงาน โดยต องม การก าหนดเคร องม อในการต ดตามการด าเน นงานออกเป น 3 ด าน ค อ 1. การควบค มการปฏ บ ต งาน เช น ระเบ ยบ ข อปฏ บ ต แนวทาง หร อว ธ การในการใช พล งงานอย าง ม ประส ทธ ภาพ เป นต น 2. การควบค มเอกสาร เช น การแจกจ ายเอกสารท ท นสม ยไปย งผ ท เก ยวข อง และ ณ จ ดใช งาน 3. การควบค มบ นท กผลการปฏ บ ต งาน เช น บ นท กการประช ม ผลการต ดตาม/ทบทวนการ ปร บปร งประส ทธ ภาพการใช พล งงาน ผลการสอบเท ยบเคร องม อว ดและการบ าร งร กษา เคร องจ กร/อ ปกรณ เป นต น ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 5 จาก 21

6 การทบทวนผลการด าเน นการ องค กรต องจ ดท าและปฏ บ ต ตามเอกสารข นตอนการด าเน นงานในการตรวจประเม นระบบการจ ด การพล งงานตามช วงเวลาท ก าหนดอย างสม าเสมอ และม การตรวจประเม นตลอดท งองค กร โดยต อง ครอบคล ม ขอบข าย ความถ ว ธ การตรวจประเม น รวมท งความร บผ ดชอบในการตรวจประเม น และ ผ ตรวจประเม นต องเป นบ คคล ท ม ความร ความสามารถในการตรวจประเม นระบบการจ ดการพล งงานและ ม ความเป นอ สระจาก ก จกรรมท ท าการตรวจประเม น ซ งอาจมาจากบ คคลภายในองค กรก ได พร อมก บ จ ดท ารายงานสร ปต อผ บร หารระด บส ง นอกจากน ผ บร หารระด บส งขององค กรต องว เคราะห ผลจากการตรวจประเม นระบบการจ ด การพล งงานพร อมก บก าหนดแนวทาง หร อ นโยบายในการปร บปร งการบร หารจ ดการพล งงานให ม ประส ทธ ภาพย งข นอย างต อเน องต อไป ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 6 จาก 21

7 2. การประย กต ใช งานเทคโนโลย สภาพท เหมาะสมในการใช งาน การตระหน กถ งความส าค ญของการอน ร กษ พล งงาน และการได ร บค าม นจากผ บร หารระด บส ง ถ อเป นป จจ ยส าค ญท ส ดในการผล กด นให การจ ดการพล งงานในองค กรประสบผลส าเร จ นอกจากน การด าเน นการใดๆก ตามม ความจ าเป นท จะต องอาศ ยข อม ลข าวสารเพ อประกอบการ ต ดส นใจในการวางกลย ทธ และแผนงานปร บปร งประส ทธ ภาพพล งงาน ด งน น การจ ดสร างระบบบร หาร จ ดการข อม ลด านพล งงาน (Energy Management Information System : EMIS) จ งต องพ จารณาและ จ ดท าให แก ฝ ายต างๆ ได แก ฝ ายบร หาร และฝ ายปฏ บ ต การ ซ งต วอย างรายงานต อไปน จะใช ส าหร บการ ประเม นและว เคราะห การตรวจต ดตามด านพล งงานส าหร บพน กงานฝ ายต างๆ ในองค กร โดยใช การ ว เคราะห โดยคนหร อระบบอ ตโนม ต ตามความเหมาะสมต อไป ต วอย างรายงานการแสดงผลการต งเป าหมายและการตรวจต ดตามด านพล งงาน รายงานผ บร หาร ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 7 จาก 21

8 รายงานการจ ดสรรค าใช จ ายทางพล งงาน รายงานการต ดตามสมรรถนะและการใช พล งงานขององค กร ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 8 จาก 21

9 รายงานการต ดตามด ชน การใช พล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 9 จาก 21

10 ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 10 จาก 21

11 รายงานการควบค มโดยระบบควบค มอ ตโนม ต ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 11 จาก 21

12 ร ปท 2 แสดงการว ดค าพล งงานในระบบอ ปกรณ ต างๆ เพ อเป นข อม ลส าหร บการบร หารจ ดการพล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 12 จาก 21

13 ศ กยภาพการประหย ดพล งงาน ศ กยภาพการอน ร กษ พล งงานโดยม ระบบการจ ดการพล งงาน ม ค าต งแต 5-25% ท งน ข นอย ก บ ความต อเน องของระบบ และศ กยภาพของบ คลากรในองค กร เน องจากผลการประหย ดพล งงานจะได มา จากการบร หารจ ดการอ ปกรณ ท ม การใช พล งงานโดยบ คลากรท ม ส วนร วมจากท กฝ าย ผสมผสานก บการ ปร บปร งเปล ยนแปลงโดยใช เทคโนโลย ท ม ประส ทธ ภาพส งของระบบ/อ ปกรณ กล มเป าหมายการประย กต ใช เทคโนโลย o อาคารและโรงงานอ ตสาหกรรมท วไป ผลกระทบต อส งแวดล อม ไม ม ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 13 จาก 21

14 3. ต วอย างข อม ลด านเทคน คของเทคโนโลย ต วอย างร ปแบบเอกสารแผนผ งการใช พล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 14 จาก 21

15 ต วอย างร ปแบบเอกสารแผนผ งแหล งพล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 15 จาก 21

16 ต วอย างร ปแบบเอกสารแผนการจ ดการพล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 16 จาก 21

17 4. กรณ ศ กษา ระบบการจ ดการด านพล งงาน (Energy Management System) กรณ ศ กษา เร องการบร หารจ ดการงานอน ร กษ พล งงานในโรงงาน ข อม ลบร ษ ท โรงงานบร ษ ท ไมโครช พ เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จ าก ด สถานท ต ง 14 หม ท 1 ต.ว งตะเค ยน อ. เม อง จ. ฉะเช งเทรา โทร ร ปแบบธ รก จ อ ตสาหกรรมผล ตแผงวงจรรวม (Integrated Circuit, IC) ช อผ ต ดต อ ค ณประว ทย ค าใส (ผ จ ดการแผนก Support Service) เทคโนโลย ท ต ดต ง การอน ร กษ พล งงานโดยใช แนวทางของ Continuous Improvement Program CIT-1 การจ ดระยะเวลาเป ด-ป ด เคร องจ ายลมเย น (AHU) ในระบบปร บอากาศ CIT-2 การต ดต งอ ปกรณ ปร บความเร วรอบมอเตอร (VSD) ก บเคร องส บน าเย น ในระบบปร บอากาศ เง นลงท น CIT-1 ไม ม เง นลงท น (เป นมาตรการการจ ดการ) CIT-2 158,000 บาท ผลการประหย ดพล งงาน พล งงานท ประหย ดได (CIT-1) 144,000 ก โลว ตต ช วโมงต อป (CIT-2) 504,000 ก โลว ตต ช วโมงต อป ค ดเป นค าใช จ ายด านพล งงานท ประหย ดได (CIT-1) 336,000 บาทต อป (CIT-2) 1,176,000 บาทต อป ระยะเวลาค นท น (CIT-1) - (CIT-2) 0.13 ป ความเป นมา โรงงานบร ษ ท ไมโครช พ เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จ าก ด ม นโยบายเพ มประส ทธ ภาพ การใช งานพล งงาน โดยจ ดให ม การด าเน นกานอน ร กษ พล งงานอย างเป นระบบ ภายใต กรอบการพ ฒนา ระบบการจ ดการส งแวดล อม ISO เร มต นจาการก าหนดนโยบายท ช ดเจน ม การจ ดต งคณะท างาน ท เร ยกว า Continuous Improvement Team (CIT) เพ อร บผ ดชอบการด าเน นการโครงการ Continuous Improvement Program โดยใช แนวทางของระบบค ณภาพท วองค กร การด าเน นการ โรงงานบร ษ ท ไมโครช พ เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จ าก ด ได ก าหนดแนวทางการ อน ร กษ พล งงานอย างเป นระบบมากข น โดยได จ ดโครงสร างการท างานด านการอน ร กษ พล งงานข นเป น ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 17 จาก 21

18 การเฉพาะเร ยกว า Continuous Improvement Team (CIT) เพ อเป นคระท างานในการด าเน นโครงการ ด านการอน ร กษ 1. ก าหนดป ญหาท ต องการจะด าเน นการแก ไขหร ออ ปกรณ ท ต องการปร บปร ง 2. ก าหนดว ตถ ประสงค ในการด าเน นการ 3. ศ กษาและท าความเข าใจในสภาพป จจ ป นของระบบหร ออ ปกรณ ท จะท าการปร บปร ง 4. ว เคราะห สาเหต ของป ญหาและก าหนดแนวทางแก ไขหร อปร บปร ง 5. ด าเน นการแก ไขหร อปร บปร งตามแนวทางท ก าหนด 6. ตรวจสอบผลการด าเน นการ รายละเอ ยดของ CIT 1. องค ประกอบของ CIT จ านวน CIT ม ไม ได จ าก ดจ านวน ห วหน าท ม - ว ศวกรหร อห วหน าแผนก - เป นผ ร บผ ดชอบหล กในการด าเน นการ ผ สน บสน น- เจ าหน าท ฝ ายบร หารของโรงงานระด บผ อ านวยการ - ให ค าแนะน า ช วยเหล อ และกระต นการท างาน ผ ร วมท ม- เจ าหน าท ฝ ายปฎ บ ต การท วไป เช น ว ศวกร ช างเทคน ค พน กงานท วไป ในโรงงาน ฯลฯ จ านวน 5-15 ท าน - เป นผ ด าเน นการตามแนวทาง 6 ข นตอนของ CIT 2. ข อก าหนดของ CIT ในการจ ดต ง CIT โรงงานได จ ดท าข อก าหนดไว ด งน อาย ของ CIT ป หร อ เม อโครงการเสร จส น เจ าหน าท แต ละท านเข าร วม CIT ได หน งท มในเวลาเด ยวก นเท าน น 3. แนวทางการท างานของ CIT เพ อให การท างานของ CIT ท กท มเป นไปในแนวทางเด ยวก นโรงงานจ งได ก าหนด แนวทางการท างานให ก บท กท มปฎ บ ต โดยจ ดให ม แนวทางการท างาน 4. รายละเอ ยดท ต องพ จารณาในการด าเน นการ ในการด าเน นการของ CIT โรงงานได จ ดท าแนวทางเบ องต นแสดงรายละเอ ยดท ต อง พ จารณาส าหร บแต ละข นตอนเพ อประโยชน ในการต ดตามการท างาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 18 จาก 21

19 การด าเน นการ CIT-1 1. ก าหนดป ญหาท ต องการแก ไข ไม ม การควบค มเวลาในการเป ด-ป ดเคร องเคร องจ ายลมเย น(AHU) ในระบบปร บอากาศ ให เหมาะสมก บการท างานและการใช งาน 2. ก าหนดว ตถ ประสงค ในการด าเน นการ เพ อลดการใช พล งงานในระบบปร บอากาศ โดยการควบค มเวลาเป ด-ป ดเคร องจ ายลม เย น(AHU)โดยไม กระทบก บสภาพการท างานและผลผล ต 3. ศ กษาและท าความเข าใจในสภาพป จจ ป น ท าการส ารวจสภาพการใช งานและความจ าเป นในการใช งานระบบปร บอากาศในบร เวณ ต างๆท วโรงงาน พบว า บ างบร เวณสามารถลดระยะการเป ดเคร องจ ายลมเย น(AHU)ได เช น ทางเด น ห องฝ กอบรม ส วนส าน กงาน(บางส วน)และห องสน บสน นการผล ตบางส วน 4. ว เคราะห สาเหต ของป ญหาและก าหนดแนวทางแก ไขหร อปร บปร ง จากข อม ลการส ารวจสภาพการใช งานและความจ าเป นในการใช งานระบบปร บอากาศใน บร เวณต างๆ ท าให พบว าการก าหนดเวลาเป ด-ป ด AHU ย งไม เหมาะสมบางบร เวณเป ด เคร องฯโดยไม ม ผ ท างานเช น ห องฝ กอบรม หร อในบางส วนสามารถก าหนดระยะเวลาใน การเป ด-ป ดใหม ให เหมาะสมข น 5. ด าเน นการแก ไขหร อปร บปร งตามแนวทางท ก าหนด ปร บการต งเวลาในการเป ด-ป ด AHU ซ งก าหนดไว ในระบบควบค มอาคารอ ตโนม ต (Building Automation System -BAS) ท ม ต ดต งใช งานอย ภายในโดรงงานใหม ให ม ความเหมาะสมก บการใช งานมากข น 6. ตรวจสอบผลการด าเน นการ ได ด าเน นการตรวจสอบผลประหย ดพล งงานโดยใช ระบบ BAS ภายหล งจากเร ม ด าเน นการตามแนวทางท ก าหนด พบว า สามารถประหย ดพล งงานได ตามเป าหมายท ต ง ไว โดยไม ม ผลกระทบต อการท างานและผลผล ต การด าเน นการ CIT-2 1. ก าหนดป ญหาท ต องการแก ไข อ ตราการไหลของน าเย นท ออกจากเคร องส บน าเย นในระบบท าความเย นแบบรวม ศ นย ม ค าส งกว าภาระการท าความเย นท ต องการของระบบท าให ม น าเย นส วนหน ง Bypass กล บส เคร องส บน าโดยตรงตลอดเวลาเป นการส ญเส ยพล งงานในการส บน า 2. ก าหนดว ตถ ประสงค ในการด าเน นการ ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 19 จาก 21

20 ปร บลดอ ตราการไหลของน าเย นให เหมาะสมก บภาระการท าความเย นเพ อลด ปร มาณน าเย นท Bypass กล บส เคร องส บน าจะท าให สามารถการใช พล งงานส าหร บ เคร องส บน าเย น (Chilled Water Pump) ได 3. ศ กษาและท าความเข าใจในสภาพป จจ ป น ได ท าการตรวจสอบอ ตราการไหลของน าเย นและภาระการท าความเย นของระบบ โดยใช ข อม ลจากรายงานการตรวจสอบและว เคราะห การใช พล งงานโดยละเอ ยด 4. ว เคราะห สาเหต ของป ญหาและก าหนดแนวทางแก ไขหร อปร บปร ง จากข อม ลการตรวจสอบว ดอ ตราการไหลของน าเย นและภาระการท าความเย นใน ระบบพบว า อ ตราการไหลของน าเย นม ค าเปล ยนแปลงตามภาระการท าความเย น และส งเก นข อก าหนดอย ประมาณ 45 % โดยเฉล ยด งน นได ก าหนดแนวทางการปร บ อ ตราการไหลของน าเย นในระบบให เหมาะสมก บภาระการท าความเย นโดยต ดต ง อ ปกรณ ปร บความเร วรอบมอเตอร (VSD) ซ งโรงงานม อย แล ว เข าก บเคร องส บน า เย นจ านวน 2 ช ด 5. ด าเน นการแก ไขหร อปร บปร งตามแนวทางท ก าหนด ได ท าการต ดต งอ ปกรณ ปร บความเร วรอบมอเตอร ตามแนวทางแก ไขท ก าหนดเพ อ ปร บอ ตราการไหลของน า 6. ตรวจสอบผลการด าเน นการ ได ท าการตรวจว ดก าล งไฟฟ าของเคร องส บน าเย นและอ ตราการไหลของน าเย นก อน และหล งต ดต ง VSD ซ งผลการตรวจสอบพบว า สามารถลดปร มาณน าเย นท By Pass กล บส เคร องส บน าได โดยไม กระทบก บการท าความเย นของระบบและ ประหย ดพล งงานได อย ในเกณฑ ท ก าหนด โดยสามารถลดก าล งไฟฟ าของเคร องส บ น าได ค ดเป นผลประหย ด เฉล ย 25.1 ก โลว ตต บทสร ปและข อจ าก ดในการ ป จจ ยของความส าเร จของการด าเน นการอน ร กษ พล งงานในโรงงาน บร ษ ท ไมโครช พ เทคโนโลย (ไทยแลนด ) จ าก ด ส าเร จลงได โดยม ป จจ ยท น าไปส ความส าเร จด งน 1. การสน บสน นของผ บร หารระด บส ง 2. การน าเร องการอน ร กษ พล งงานเข าเป นส วนหน งของ ISO การต งกล มงานอน ร กษ พล งงานอย างเป นระบบ การให ความร วมม อในการด าดน นการของพน กงานท วท งองค กร ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 20 จาก 21

21 แหล งข อม ลอ างอ ง โครงการจ ดท ามาตรฐานการจ ดการพล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน Energy Management Information Systems,CIPEC-Canadian Industry Program for Energy Conservation เอกสารเผยแพร เพ อการอน ร กษ พล งงานช ด ร ร กษ พล งงาน - การจ ดองค กรเพ ออน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน ช ดการจ ดแสดงท 24 : ระบบการจ ดการพล งงาน (Energy Management System) หน า 21 จาก 21

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557

ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 ข อก าหนดและเกณฑ การให คะแนน ส าน กงานส เข ยว (Green Office) ประจ าป 2557 1. หล กการและเหต ผล การด าเน นก จกรรมต างๆ ล วนต องใช ทร พยากร พล งงาน และก อให เก ดผลกระทบทางส งแวดล อม ท งด านขยะและน าเส ย ด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554-2557) จ ดท าโดย ส าน กงานผ อ านวยการ มต คณะกรรมการบร หารส าน กคอมพ วเตอร ฯ คร งท 3/2554 ว นท 31 ม นาคม 2554 ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2554 2557) ส าน กคอมพ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน

แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน แนวทางการด าเน นงานของบร ษ ทตามหล กการการก าก บด แลก จการท ด และข อพ งปฏ บ ต ท ด ส าหร บกรรมการ บร ษ ทจดทะเบ ยนของตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทย เน องจากคณะกรรมการบร ษ ทได ตระหน กถ งความส าค ญของการก าก บด

More information

ค ม อการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม

ค ม อการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ค ม อการบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ส าน กงานมาตรฐานและประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 2 ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามต องจ ดท าการบร หารความเส ยง และควบค

More information

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน)

ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) ค ม อการก ำก บด แลก จการท ด บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 1 สารบ ญ ประกาศ บร ษ ท ไออาร พ ซ จ ำก ด (มหาชน) 4 ว ส ยท ศน (Vision) 5 นโยบายการก ำก บด แลก จการท ด 6 ส วนท 1 บทท วไป 9 1. หล กการและเหต ผล 10

More information

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล

การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล การจ ดวางระบบการควบค มภายใน และประเม นผล กล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า ระบบการควบค มภายใน เป นเคร องม อด านการจ ดการประเภทหน งท ถ กน ามาช วยในการ บร หารงาน และเป นกลไกพ นฐานส าค

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

(โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน

(โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน ค ม อกำรจ ดทำ รำยงำนกำรจ ดกำรพล งงำน (โรงงำนควบค ม โรงงำนควบค ม) สำน กกำก บและอน ร กษ พล งงำน กรมพ ฒนำพล งงำนทดแทนและอน ร กษ พล งงำน กระทรวงพล งงำน การจ ดท าค ม อน เพ อเป นแนวทางในการจ ดท ารายงานตามแบบฟอร

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม รายงานควบค มภายใน กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๑ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม http://www.plan.cmru.ac.th/ ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน

การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน -1- การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบการด าเน นงาน ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน เป นการตรวจสอบท ม งเน นผลของการด าเน นงานว าเป นไปตาม ว ตถ ประสงค และเป าหมายท ก าหนดไว ในแผนงาน งาน/โครงการหร อไม และการใช

More information

ส าน กกรรมการผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการจ านวน 11 ท าน ด งน

ส าน กกรรมการผ จ ดการ กรรมการผ จ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 คณะกรรมการบร ษ ท ประกอบด วยกรรมการจ านวน 11 ท าน ด งน 9. การจ ดการ 9.1 โครงสร างการจ ดการ ณ ว นท 31 ธ นวาคม 2548 โครงสร างการบร หารของบร ษ ท ประกอบด วยคณะกรรมการท งหมด 5 ช ด ได แก คณะกรรมการบร ษ ท คณะกรรมการบร หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ

ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค ม อแนวปฏ บ ต ท ด (GOOD PRACTICE) การด าเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา รอบป การศ กษา 2555 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ ค าน า แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) การประก นค ณภาพการศ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค าน า ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ก าหนดนโยบายและแนวทางการประก นค ณภาพ การศ กษา ในป การศ กษาน ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได จ ดท า ค ม อการประก

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ

ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ค ม อการปฏ บ ต งาน การตรวจสอบขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ของแผนงาน/โครงการ ขอบเขต : ส าหร บใช ปฏ บ ต งานภายในกล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ว นท เร

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายการจ ดท าเอกสารเค าโครงผลงาน และเอกสารผลงานฉบ บสมบ รณ

ค าอธ บายการจ ดท าเอกสารเค าโครงผลงาน และเอกสารผลงานฉบ บสมบ รณ ค าอธ บายการจ ดท าเอกสารเค าโครงผลงาน และเอกสารผลงานฉบ บสมบ รณ -1- การประเม นบ คคลและผลงานเพ อแต งต งให ด ารงต าแหน ง ประเภทว ชาการระด บช านาญการและช านาญการพ เศษ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย (ตามหน งส

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากผลการประเม นและว เคราะห ผลต างของระด บความเส ยง เปร ยบเท ยบก บระด บการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศ พบว ากระบวนการควบค มภายในเทคโนโลย สารสนเทศท ควรได ร บการปร บปร งให เพ ยงพอต อ

More information

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ.

ค ม อบร หารความเส ยงองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ค ม อบร หารความเส ยงองค การ ป พ.ศ. ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน ค ม อบร หารองค การ ป พ.ศ. 2557 1 ค ม อบร หารองค การของกองท นเพ อการส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน กองท นเพ อส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน 2 ค ม อบร

More information

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด

รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด รายงานการปฏ บ ต ตามหล กการกำก บด แลก จการท ด 174 การกำก บด แลก จการ บร ษ ท ท พยประก นภ ย จำก ด (มหาชน) ตระหน กถ งความร บผ ดชอบท พ งม ต อผ ม ส วนได เส ยท กฝ าย ได แก ผ ถ อห น ผ ลงท น พน กงาน บ คลากร ผ ม

More information

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน

นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน นโยบายการกาก บด แลองค การท ด กระทรวงพล งงาน เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช ๒๕๕๐ และพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมท ง

More information