โรงพยาบาลมวกเหล ก จ. สระบ ร

Size: px
Start display at page:

Download "โรงพยาบาลมวกเหล ก จ. สระบ ร"

Transcription

1 ระเบ ยบปฏ บ ต งาน รห สเอกสาร : P-FAC- 001 โรงพยาบาลมวกเหล ก จ. สระบ ร เร อง : การจ ดการเอกสารงานพ ฒนาค ณภาพ เร มใช : 6/09/05 พ มพ คร งท : 2 แก ไขคร งท : 1 หน า : 8 ระเบ ยบปฏ บ ต เร อง ระบบเอกสารงานพ ฒนาค ณภาพ จ ดท าโดย ทบทวนโดย อน ม ต โดย ผ ร บผ ดชอบ ลงช อ ว น เด อน ป นางพ สม ย เฮงตระก ล นางพ สม ย เฮงตระก ล พญ. ศ รดา ภ ร ว ฒนพงศ บ นท กการแก ไข ฉบ บท ว นท ม ผลบ งค บใช สถานะเอกสาร ส าเนาฉบ บท : เอกสารฉบ บ ควบค ม ไม ควบค ม

2 โรงพยาบาลมวกเหล ก หน า : 1/ 10 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : P- FAC- 001 ฉบ บท : 2 ว นท : 31 ส งหาคม 2548 แผนก : คณะกรรมการประสานงานพ ฒนาค ณภาพ แผนกท เก ยวข อง : ท กหน วยงาน, ท มคร อมสายงาน ผ จ ดท า : นางพ สม ย เฮงตระก ล ผ อน ม ต : พญ. ศ รดา ภ ร ว ฒนพงศ 1. ว ตถ ประสงค เพ อการบร หารจ ดการระบบเอกสาร และควบค มการใช เอกสารค ณภาพของโรงพยาบาล ให ม ประส ทธ ภาพ 2. ขอบข าย ระเบ ยบปฏ บ ต น ใช ส าหร บเอกสารในระบบค ณภาพท กระด บ 3. ค าน ยามศ พท เอกสารในระบบค ณภาพ หมายถ ง เอกสารท จ ดท าข นในแต ละกระบวนการของการพ ฒนาค ณภาพ รวมท ง เอกสารท มาตรฐานก าหนดไว ว าโรงพยาบาลต องจ ดให ม ข น เพ อใช ปฏ บ ต งานในหน วยงาน ในท ม คร อมสายงาน หร อท มน า แบ งระด บเอกสารเป น 4 ระด บ - เอกสารระด บท 1 ค ม อค ณภาพ ( Quality manual ) เช น นโยบายต างๆ - เอกสารระด บท 2 ระเบ ยบปฏ บ ต งาน ( Procedure ) ค อ เอกสารท คณะกรรมการต างๆ, ท มน าเฉพาะด าน, ท มคร อมสายงาน จ ดท าข นเพ อให หน วยงานท เก ยวข องปฏ บ ต เช น ระเบ ยบปฏ บ ต เร องการ จ ดการขยะ, ระเบ ยบปฏ บ ต เร องการจ ดการความเส ยง - เอกสารระด บท 3 ว ธ ปฏ บ ต งาน ( Work instruction ) ค อ เอกสารเก ยวก บว ธ ปฏ บ ต งาน เร องย อยๆ ท หน วยงานจ ดท าข น เพ อ ส อสารให คนในหน วยงานน าไปปฏ บ ต เช น ว ธ ปฏ บ ต เร องการให สารน า ทางหลอดเล อดด า, ว ธ ปฏ บ ต เร องการส องไฟทารกต วเหล อง - เอกสารระด บท 4 เอกสารสน บสน น เช น แบบฟอร ม ( F ), CPG, แบบบ นท กอ บ ต การณ เป นต น 4. เอกสารอ างอ ง - ค ม อการเร ยนร เช งปฏ บ ต การ เส นทางส โรงพยาบาลค ณภาพ ฉบ บปร บปร งคร งท 2 สถาบ นพ ฒนา และร บรองค ณภาพโรงพยาบาล

3 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : P-FAC หน า : 2 / นโยบาย โรงพยาบาลมวกเหล กต องม กระบวนการจ ดการ การปฏ บ ต ต อเอกสารค ณภาพอย างเป นระบบและม ประส ทธ ภาพ ในท กข นตอนต งแต การจ ดท า การร บรอง การก าหนดรห สเอกสาร การก าหนดด ชน เพ อการ ค นหา การเข าถ ง การเผยแพร การเก บร กษา และ การเช อมโยงเอกสารค ณภาพก บระบบสารสนเทศของ โรงพยาบาล เอกสารค ณภาพท กระด บต องผ านกระบวนการทบทวนและร บรองเอกสารจากศ นย พ ฒนาค ณภาพ ก อนท จะม การน าไปเผยแพร ในโรงพยาบาล 6. ความร บผ ดชอบ 6.1 การจ ดท าเอกสาร เป นหน าท ความร บผ ดชอบของหน วยงาน ท มคร อมสายงานต างๆ 6.2 การทบทวนและการร บรองเอกสาร เป นหน าท ความร บผ ดชอบของศ นย พ ฒนาค ณภาพ 6.3 การเก บรวบรวมเอกสารค ณภาพ เป นหน าท ความร บผ ดชอบของศ นย พ ฒนาค ณภาพ 6.4 การเก บเอกสารค ณภาพท อย ในร ปของ Electronics Files เป นหน าท ร บผ ดชอบของงานสารสนเทศ ของโรงพยาบาล 6.5 การอน ม ต ใช เอกสาร ระด บเอกสาร ผ อน ม ต ใช เอกสาร ค ม อค ณภาพ ผ อ านวยการโรงพยาบาล ระเบ ยบปฏ บ ต งาน ประธานคณะกรรมการต างๆ ว ธ ปฏ บ ต งาน ห วหน าหน วยงาน

4 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : P-FAC หน า : 3 / 10 ตารางแสดงหน าท ร บผ ดชอบของศ นย ค ณภาพในการจ ดการระบบเอกสารค ณภาพของโรงพยาบาล บทบาทหน าท ของศ นย ค ณภาพเก ยวก บการจ ดระบบเอกสาร ล าด บ ช อ- สก ล ต าแหน ง หน าท ร บผ ดชอบ 1 นางพ สม ย เฮงตระก ล ห วหน าศ นย ค ณภาพ การจ ดการ การวางระบบ การร บรองเอกสาร 1. ก าหนดโครงสร างเอกสาร การทบทวน การร บรองเอกสาร 2. การก าหนดผ ร บผ ดชอบในการจ ดหมวดหม การจ ดล าด บเอกสาร การท าด ชน เอกสาร 3. การควบค มก าก บการจ ดการระบบเอกสาร ให ได ตามมาตรฐาน 2 นางส ม ธยา ใจช วง ผ ประสานงานค ณภาพ การลงทะเบ ยน และการออกรห สเอกสาร 1. ลงทะเบ ยนเอกสาร ออกรห สเอกสาร 2. รวบรวมเอกสารให ห วหน าศ นย ค ณภาพ ทบทวนและร บรองเอกสาร 3. รวบรวมเอกสารให ผ อ านวยการโรงพยาบาล เซ นอน ม ต ใช เอกสาร 3 นางจ ราพร ส งส ข ผ ประสานงานค ณภาพ การจ ดหมวดหม การจ ดเก บ การท าด ชน เอกสาร 1. เก บเอกสาร จ ดหมวดหม จ ดการเก ยวก บ แฟ มเอกสาร ต เก บเอกสาร 2. ท าด ชน เอกสาร เพ อการอ างอ งและค นหา

5 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : P-FAC หน า : 4 / ว ธ ปฏ บ ต 7.1 การก าหนดรห สเอกสาร การจ ดท าเอกสารใหม ก าหนดรห สเอกสารตามโครงสร างด งน A-BBB-CCC-DDD A = รห สแสดงประเภทเอกสาร ใช อ กษรภาษาอ งกฤษต วพ มพ ใหญ ด งน Q = ค ม อค ณภาพ ( Q- P = ระเบ ยบปฏ บ ต ( P W = ว ธ ปฏ บ ต งาน ( W F = แบบฟอร ม ( F- R = บ นท กค ณภาพต างๆ ( R- BBB = รห สคณะท างาน / คณะกรรมการ / ฝ าย / ศ นย ท ร บผ ดชอบจ ดท าเอกสาร ใช อ กษรภาษาอ งกฤษ ต วพ มพ ใหญ 3 ต วอ กษร แทนช อคณะกรรมการท จ ดท าเอกสาร ด งน LED = คณะกรรมการอ านวยการพ ฒนาค ณภาพ RSM = คณะกรรมการความเส ยง ICC = คณะกรรมการควบค มและป องก นการต ดเช อในโรงพยาบาล PCT = คณะกรรมการพ ฒนาระบบบร การผ ป วยในและผ ป วยนอก MED = องค กรแพทย NUR = กล มการพยาบาล ENV = คณะกรรมการส งแวดล อมและความปลอดภ ย INS = คณะกรรมการเคร องม อการแพทย HRD = คณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร HPH = คณะกรรมการอ านวยการโรงพยาบาลส งเสร มส ขภาพ FAC = คณะกรรมการประสานงานพ ฒนาค ณภาพ MIS = คณะกรรมการสารสนเทศ

6 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : P-FAC หน า : 5 / 10 CCC = รห สหน วยงาน / ฝ ายท ร บผ ดชอบการจ ดท าเอกสาร ใช อ กษรภาษาอ งกฤษ ต วพ มพ ใหญ จ านวน 3 ต วอ กษร แทนช อหน วยงานด งน DEN = งานท นตกรรม ANE = งานว ส ญญ EME = งานอ บ ต เหต และฉ กเฉ น IPD = งานผ ป วยใน OPD = งานผ ป วยนอก LAB = งานช นส ตร PHA = งานเภส ชกรรม RAD = งานร งส ว ทยา OBS ( LRO ) = งานห องคลอด OPR = งานห องผ าต ด CSS = หน วยจ ายกลาง LIN = งานซ กฟอก HPP = งานเวชปฏ บ ต ครอบคร วและช มชน MRS = ศ นย ข อม ล ADM = งานบร หารท วไป, DOC = งานธ รการ, FIN = งานการเง น, STO = งานพ สด, HUM = งานการเจ าหน าท DDD = เลขท / ล าด บท ของเอกสาร ใช ต วเลขอารบ ก 3 ต วอ กษร เช น 001, 002, ต วอย าง ค ม อค ณภาพ เร อง นโยบายการบร หารความเส ยง รห สเอกสาร : Q- LED-001 ระเบ ยบปฏ บ ต เร องการ จ ดการขยะ รห สเอกสาร : P- ICC- 009 ระเบ ยบปฏ บ ต เร องการจ ดการความเส ยง รห สเอกสาร : P-RSM- 001 ว ธ ปฏ บ ต งานเร องการเก บร กษาว คซ น รห สเอกสาร : W-HPP-010

7 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : P-FAC หน า : 6 / ร ปแบบการเข ยนเอกสารระด บต างๆ การเข ยนนโยบายค ณภาพ ( Policy ) นโยบายค อ ข อความซ งสะท อนจ ดย นและค าน ยมของโรงพยาบาลว าจะให เจ าหน าท ท า อะไร ( What to do ) นโยบายค ณภาพจะใช ถ อยค าท เป นแบบแผน ( formal ) ม อ านาจ ( authoritative ) และ เป นข อบ งค บ (lawgiving) เช น ใช ค าว า ต อง, ต องม, ไม ได ร บ อน ญาต, เป นส งจ าเป น ควรหล กเล ยงค าว า ห าม เพราะจะท าให เก ดปฏ ก ร ยาเช งลบ การเข ยนนโยบายกว างๆ ในเร องหล กๆ ของโรงพยาบาลอาจรวมไว ในฉบ บเด ยวก นหร อ แยกก น ข นอย ก บความเหมาะสมในการใช งาน ถ าน ามารวมไว ในฉบ บเด ยวก น เร ยกว า ค ม อ ค ณภาพ ( Quality Manual ) ซ งเป นค ม อระด บส งส ดของโรงพยาบาล ค ม อแต ละฉบ บสามารถระบ จ ดย นให ช ดเจนในล กษณะอน ญาตหร อไม อน ญาต เง อนไข หร อส งท ต องปฏ บ ต ซ งม ผลต อค ณภาพของงานเร องน นๆ ต วอย าง โรงพยาบาลมวกเหล ก หน า : 1/1 ค ม อค ณภาพเลขท : Q LED ฉบ บท : 1 เร อง: นโยบายเร องส ทธ ผ ป วย ว นท : 20 ก มภาพ นธ 2546 แผนก : คณะกรรมการอ านวยการพ ฒนาค ณภาพ แผนกท เก ยวข อง : หน วยงานท กหน วยงาน ผ จ ดท า : คณะกรรมการอ านวยการพ ฒนาค ณภาพ ผ อน ม ต : ผ อ านวยการโรงพยาบาล โรงพยาบาลม นโยบายท จะให เจ าหน าท ของโรงพยาบาลท กคนตระหน กและเคารพในส ทธ ผ ป วยท กคน โดยไม ค าน งถ งอาย เพศ เช อชาต ศาสนา ตามข อก าหนดของแพทยสภา และตามท ก าหนดไว ในมาตรฐานของ โรงพยาบาล ผ ป วยท ต องการการด แลเฉพาะจะได ร บการด แลเอาใจใส จากเจ าหน าท ของโรงพยาบาลอย างเหมาะสม เจ าหน าท ของโรงพยาบาลไม ได ร บอน ญาตให เป ดเผยข อม ลของผ ป วยซ งได ร บร มาระหว างปฏ บ ต หน าท ยกเว นแต จะได ร บมอบหมาย

8 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : P-FAC หน า : 7 / ร ปแบบการเข ยนระเบ ยบปฏ บ ต เช งระบบ ( System Procedure ) ระเบ ยบปฏ บ ต ค อ เอกสารท ระบ ระเบ ยบและแนวทางปฏ บ ต ส าหร บระบบงานหน งๆ ซ งม หน วยงาน ท ร บผ ดชอบมากกว า 1 หน วยงาน เป นแนวทางปฏ บ ต กว างๆ ในระด บโรงพยาบาล ( ต วอย างหน าปก : ร ปแบบหน าปกใช ร ปแบบเด ยวก นในเอกสารท กระด บ แตกต างก นเฉพาะห วข อแสดง ประเภทของเอกสาร) ระเบ ยบปฏ บ ต งาน รห สเอกสาร : โรงพยาบาลมวกเหล ก จ. สระบ ร เร อง :. เร มใช :.. พ มพ คร งท :.. แก ไขคร งท :. หน า : ระเบ ยบปฏ บ ต เร อง.. จ ดท าโดย ทบทวนโดย อน ม ต โดย ผ ร บผ ดชอบ ลงช อ ว น เด อน ป บ นท กการแก ไข ฉบ บท ว นท ม ผลบ งค บใช สถานะเอกสาร ส าเนาฉบ บท : เอกสารฉบ บ ควบค ม ไม ควบค ม

9 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : P-FAC หน า : 8 /10 ( ต วอย างห วกระดาษหน าแรก ) โรงพยาบาลมวกเหล ก หน า : 1/3 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : ฉบ บท : เร อง: ว นท : แผนก : แผนกท เก ยวข อง : ผ จ ดท า : ผ อน ม ต : ( ต วอย างห วกระดาษหน าต อๆไป ) ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : หน า : 2/3 เร อง: 1. ว ตถ ประสงค ( เหต ผลท ต องม ระเบ ยบปฏ บ ต น ป ญหาท ต องการป องก น ) 2. ขอบข าย ( ระเบ ยบปฏ บ ต น จะใช ในสถานการณ ใดบ าง ) 3. ค าน ยามศ พท 4. เอกสารอ างอ ง 5. นโยบาย ( จ ดย นหร อค าน ยมของโรงพยาบาลว าจะให เจ าหน าท ท าอะไร จะใช ถ อยค าท เป นแบบแผน ม อ านาจ และเป นข อบ งค บ เช นใช ค าว า ต อง, ต องม, ไม ได ร บอน ญาต, เป นส งจ าเป น ควรหล กเล ยงการใช ค าว า ห าม เพ อป องก นปฏ ก ร ยาเช งลบ ) 6. ความร บผ ดชอบ ( แจกแจงความร บผ ดชอบของผ ท เก ยวข อง ) 7. ว ธ ปฏ บ ต ( ข นตอนการปฏ บ ต ภายใต กรอบนโยบายท ก าหนดไว ) 8. ภาคผนวก ( เช นแบบบ นท ก, Flowchart, กรณ ต วอย าง หร อความเส ยงซ งเป นสาเหต ของระเบ ยบปฏ บ ต )

10 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : P-FAC หน า : 9/ การเข ยนว ธ ปฏ บ ต งาน ค อข นตอนต างๆ ( how to do ) ในการท างาน ใช ระบ แนวทางปฏ บ ต โดย ละเอ ยดส าหร บแต ละบ คคลในระด บหน วยงาน ( ต วอย างห วกระดาษหน าแรก ) โรงพยาบาลมวกเหล ก หน า : 1/3 ว ธ ปฏ บ ต งานเลขท : ฉบ บท : เร อง: ว นท : แผนก : แผนกท เก ยวข อง : ผ จ ดท า : ผ อน ม ต : ( ต วอย างห วกระดาษหน าต อๆไป ) ว ธ ปฏ บ ต งานเลขท : หน า : 2/3 เร อง: นโยบาย... ว ธ ปฏ บ ต ( ข นตอนการท างาน ) ก)... ข)... i)... ii)... iii)... ค) หมายเหต :การใช หมายเลขห วข อหร อข นตอน ถ าม การแบ งเป นข อย อยๆ แนะน าให ใช อ กษรด งต วอย างใน ข อท 2

11 ระเบ ยบปฏ บ ต เลขท : P-FAC หน า : 10 /10 8. ภาคผนวก Flow Chart แสดงระบบการจ ดการเอกสารค ณภาพ โรงพยาบาลมวกเหล ก หน วยงาน / ท มคร อมฯ เอกสารค ณภาพ ศ นย พ ฒนาค ณภาพ ปร บปร ง / เพ มเต ม การร บเอกสาร เอกสารไม สมบ รณ การตรวจสอบ เอกสาร เอกสารสมบ รณ การทบทวนและร บรองเอกสาร ห วหน าศ นย พ ฒนาค ณภาพ ไม อน ม ต การอน ม ต ใช เอกสาร YES YES ผ อ านวยการ โรงพยาบาล NO การลงทะเบ ยนเอกสาร อน ม ต การให รห ส เอกสาร การจ ดหมวดหม เอกสาร ก าหนดด ชน เพ อค นหา คณะกรรมการ สารสนเทศของ โรงพยาบาล การส าเนาเอกสาร เพ อแจกจ ายให ผ เก ยวข อง การเก บเอกสารท ศ นย ค ณภาพ การเก บเอกสารในร ป Electronics files ( เฉพาะเอกสารท ท มน าก าหนด )

ระบบเอกสารโรงพยาบาลท าปลา

ระบบเอกสารโรงพยาบาลท าปลา 1 ระบบเอกสารโรงพยาบาลท าปลา ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางปฏ บ ต ในการจ ดการเอกสารค ณภาพของท กหน วยงานให เป นไป ในแนวทางเด ยวก นและสามารถจ ดเก บเอกสารให เป นหมวดหม ได ช ดเจน ว ธ ปฏ บ ต 1. ฝ าย / งาน / ท มคร

More information

ว ธ ปฏ บ ต งาน เร อง : การจ ดท าเอกสารค ณภาพ

ว ธ ปฏ บ ต งาน เร อง : การจ ดท าเอกสารค ณภาพ ว ธ ปฏ บ ต งาน เร อง : การจ ดท าเอกสารค ณภาพ ช อหน วยงาน : คณะกรรมการนโยบายค ณภาพ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล ผ ตรวจสอบ : เลขาน การคณะกรรมการนโยบายค ณภาพ คณะแพทยศาสตร ศ ร ราชพยาบาล หน า : 1 / 12 : ว นท

More information

QP-DCD-ISO-01 : การควบค มเอกสารและข อม ล

QP-DCD-ISO-01 : การควบค มเอกสารและข อม ล QP-DCD-ISO-01 : การควบค มเอกสารและข อม ล 1.0 ว ตถ ประสงค ให ท กคนปฏ บ ต เป นระบบเด ยวก น ในการจ ดท า แก ไข จ ดเก บ ควบค มและท า ลายเอกสารค ณภาพและ ข อม ลต างๆ ท งท มาจากภายในหร อภายนอกท ได ผ านการทบทวนและอน

More information

(ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง)

(ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ช ดเคร องม อการเร ยนร เร อง การจ ดท าค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) (ฉบ บปร บปร ง ฉบ บปร บปร ง) ป พ.ศ.2552 1 ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจ ในหล กการหร อแนวทางในการจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ส าน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบข าราชการ (ก.พ.ร.) ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจ ในหล กการหร อแนวทางในการจ ดท าเอกสารท จ าเป นในองค กร

More information

สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบข าราชการ (ก.พ.ร.) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual)

สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบข าราชการ (ก.พ.ร.) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) ค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบข าราชการ (ก.พ.ร.) ว ตถ ประสงค ของหล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจ ในหล กการหร อแนวทางในการจ ดทาเอกสารท จาเป นในองค กร เข

More information

ระเบ ยบการปฏ บ ต งาน การควบค มเอกสาร. PS-002 Rev.00. ว นท บ งค บใช : (ว นท ) Page 1 of 10 อน ม ต โดย : (ลายเซ น)

ระเบ ยบการปฏ บ ต งาน การควบค มเอกสาร. PS-002 Rev.00. ว นท บ งค บใช : (ว นท ) Page 1 of 10 อน ม ต โดย : (ลายเซ น) จ ดท าโดย : (ลายเซ น) ตรวจสอบโดย : (ลายเซ น) อน ม ต โดย : (ลายเซ น) 1. ว ตถ ประสงค 1.1 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อก าหนดข นตอนในการจ ดท า, การควบค ม, การแจกจ ายและการจ ดเก บ เอกสารเพ อให ใช เฉพาะฉบ บล าส ดตลอดเวลา

More information

การจ ดท าเอกสารระบบ GMP และ HACCP

การจ ดท าเอกสารระบบ GMP และ HACCP การจ ดท าเอกสารระบบ GMP และ HACCP น.สพ.ประว ทย ศร สอาด ความส าค ญของระบบเอกสาร การจ ดท าหล กเกณฑ ท ด ในการผล ต (Good Manufacturing Practices:GMPs) และระบบ การว เคราะห อ นตรายและจ ดว กฤตท ต องควบค ม(Hazard

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย

หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย หน วยท 2 การประสานงานอาช วอนาม ยและความปลอดภ ย การประสานงาน ค อ การท บ คคลหร อหน วยงานร วมก นปฏ บ ต งาน โดยสอดคล องก น เพ อให งานส าเร จตามว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว ว ตถ ประสงค ของการประสานงาน ค อ 1. เก ดการท

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร ฉบ บย อ

ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร ฉบ บย อ ค ม อ การจ ดเก บเอกสาร ฉบ บย อ By HRM ADISA GROUP CO., LTD. ค าน า ความร การจ ดเก บเอกสารท น ามาจ ดท าเป นค ม อฉบ บน มาจากเอกสารประกอบการบรรยายจากการ ฝ กอบรมห วข อเร อง กลย ทธ ส ความเป นผ น าด านการจ ดระบบเอกสาร

More information

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน

การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การจ ดท าระบบ การจ ดการพล งงาน การด าเน นการจ ดการพล งงานตามกฏกระทรวง 2551 พพ. รายงาน การจ ดการพล งงาน เจ าของโรงงานควบค ม/อาคารควบค ม จ ดส งรายงาน การจ ดการพล งงาน ท กป จ ดให ม การด าเน น การจ ดการพล

More information

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน

แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน แบบสร ปผลประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน 1. คณะกรรมการประเม น 2. บทน า ประธานกรรมการและผ ทรงค ณว ฒ ภายนอก : รองศาสตราจารย ดร.ว ช ย แหวนเพชร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน : ดร.นงเยาว อ ท มพร กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ภายใน

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

งานสารบรรณและการปฏ บ ต งานธ รการในส าน กงาน

งานสารบรรณและการปฏ บ ต งานธ รการในส าน กงาน 1 งานสารบรรณและการปฏ บ ต งานธ รการในส าน กงาน ก. งานสารบรรณ งานสารบรรณ เป นงานเก ยวก บหน งส อ น บต งแต ค ด ร าง เข ยน แต ง พ มพ จดจ า ท าส าเนา ร บ ส ง บ นท ก ย อเร อง เสนอส งการ โต ตอบ จ ดเก บ ค นหา ท

More information

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ

องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ รายงานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2552 ต วบ งช ท 7.2 : ภาวะผ น าของผ บร หารท กระด บของสถาบ น ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน : ระด บ 1.

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม รายงานควบค มภายใน กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๑ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม http://www.plan.cmru.ac.th/ ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค

More information

แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด

แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด แนวปฏ บ ต การใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส ส าหร บโรงพยาบาลจ ฬาลงกรณ สภากาชาด 1. เพ อก าหนดแนวปฏ บ ต ทางการลงร บเอกสารจากภายนอก จฬ. ให เป นแนวทาง เด ยวก น 2. เพ อก าหนดแนวทางการจ ดท าหน งส อบ นท กภายใน

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน

ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม นการควบค มภายใน ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน ข นตอนปฏ บ ต ในการประเม น ตามระเบ ยบฯ ข อ 6 และการรายงาน บทน า ไม ใช เป นเร องท เม อด าเน นการให เก ดข นในองค กรแล วก จบ ก นไปในคร งเด ยว เพราะความเส ยงและสภาพการณ ต างๆ ท ม ผลกระทบต อการปฏ บ ต งาน อาจเปล

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด นโยบายการก าก บด แลองค การท ด คณะท างานพ ฒนาค ณภาพการบร หารจ ดการจ ดการภาคร ฐ ส าน กงานเศรษฐก จการเกษตร ม นาคม ๒๕๕๔ สารบ ญ ค าน า ๑ ประกาศเจตนารมณ ๒ ใบลงนามร บทราบของเจ าหน าท /พน กงาน ๓ ข อม ลองค การ

More information

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗

หน า ๓๐ เล ม ๑๓๑ ตอนพ เศษ ๑๓๓ ง ราชก จจาน เบกษา ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ หน า ๓๐ ประกาศคณะกรรมการก าก บและส งเสร มการประกอบธ รก จประก นภ ย เร อง หล กเกณฑ ว ธ การ และเง อนไขในการร บเง น การจ ายเง น การตรวจสอบ และการควบค มภายในของบร ษ ทประก นช ว ต พ.ศ. ๒๕๕๗ ธ รก จประก นภ ยเป

More information

องค ความร เร องจ ดแฟ มอย างไรให ค นหาง าย และสวยงาม 1. เป าหมายของการจ ดแฟ มเอกสาร 1. เพ อให เก ดการจ ดเก บแฟ มเอกสารม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2.

องค ความร เร องจ ดแฟ มอย างไรให ค นหาง าย และสวยงาม 1. เป าหมายของการจ ดแฟ มเอกสาร 1. เพ อให เก ดการจ ดเก บแฟ มเอกสารม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2. 1 องค ความร เร องจ ดแฟ มอย างไรให ค นหาง าย และสวยงาม 1. เป าหมายของการจ ดแฟ มเอกสาร 1. เพ อให เก ดการจ ดเก บแฟ มเอกสารม ความเป นระเบ ยบเร ยบร อย 2. เพ อให เก ดความสะดวกรวดเร วในการค นหาเอกสารจากแฟ มเอกสาร

More information

โครงการพ ฒนาค ณภาพ การบร หาร การจ ดการสหกรณ (เกณฑ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการสหกรณ Cooperative Quality Award)

โครงการพ ฒนาค ณภาพ การบร หาร การจ ดการสหกรณ (เกณฑ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการสหกรณ Cooperative Quality Award) โครงการพ ฒนาค ณภาพ การบร หาร การจ ดการสหกรณ (เกณฑ รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการสหกรณ Cooperative Quality Award) นางน ตร ญา สน นเม อง พร งศ ลกะ ผ อ านวยการกล มพ ฒนาระบบ การบร หารการจ ดการ cqa_cpd@hotmail.c

More information

กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล)

กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล) 1 กล มภารก จบร การว ชาการ (กล มการพยาบาล) รองผ อานวยการกล มภารก จบร การว ชาการ นางสาวประนอม ดวงใจ หน าท ความร บผ ดชอบ ปฏ บ ต งานในฐานะผ บ งค บบ ญชาส งส ดทางด านการพยาบาล ควบค มบ งค บบ ญชาส งส ด ทางด านการพยาบาล

More information

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม

ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค ม อกระบวนการบร หารจ ดการ ศ นย ข อม ลข าวสารกระทรวงคมนาคม กองกลาง ส าน กงานปล ดกระทรวงคมนาคม ค าน า จากการปร บปร งกระบวนการจ ดการความร ในป จจ บ น ท าให หน วยงานต องจ ดการ ความร ให เป นระบบ ม มาตรฐานเพ

More information