การทบทวนวรรณกรรม: หล กการและการใช

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "การทบทวนวรรณกรรม: หล กการและการใช"

Transcription

1 การทบทวนวรรณกรรม: หล กการและการใช Literature Review: Principle and Function ดร.จ กรกฤษณ โพดาพล * บทค ดย อ บทความน ม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ท ทาว จ ยได เข าใจถ งบทบาทหน าท ของการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องก บงานว จ ยท ผ ว จ ยสนใจและต งใจท จะทาโดยเฉพาะการทบทวนงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อให เก ดการ เข าใจและเห นความสาค ญ รวมถ งร หล กการของการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง เพ อให เก ดประโยชน ใน งานว จ ยส งส ด ผ เข ยนได เน นท หล กการทบทวนวรรณกรรมและการใช ประโยชน จากการทบทวนวรรณกรรมท จะนาไปใช ในการทาว จ ยของผ ว จ ย โดยในหล กการทบทวนวรรณกรรมได กล าวถ งข นตอนการทบทวน วรรณกรรมไว ด วย ประกอบด วย การว เคราะห และระบ ป ญหาการว จ ย การค นหาคาสาค ญ ( keywords) และการ ทบทวนเอกสารจากแหล งข อม ลต าง ๆ ในส วนของการใช ผลจากของการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด วย การ กาหนดและออกแบบแนวทางการว จ ย การหาองค ประกอบและกรอบแนวค ดการว จ ย การตรวจสอบแนวค ดและ ผลการว จ ยท ได บทน า การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท เก ยวข องเป นข นตอนการทาว จ ยท ม ความสาค ญ ซ งโดยท วไป ม กจะเร มทาหล งจากท ม การว เคราะห และระบ ป ญหาการว จ ยจากห วข อการว จ ย หร อการระบ โจทย การว จ ยไว คร าว ๆ แล ว (องอาจ น ยพ ฒน, 2554) สอดคล องก บ ว โรจน สารร ตนะ (2555) ได กล าวไว ในคานาของหน งส อว า ประเด นท เป นข อเสนอแนะน น ส วนใหญ ได แทรกไว ในบทสร ปของแต ละเร อง เป นข อเสนอแนะเก ยวก บแนว การศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องในบทท 2 ซ งผ เข ยนเห นว าเป นห วใจสาค ญของการทาว จ ยแต ละปะเภท และ สอดคล องก บ บ ญเล ยง ท มทอง ( 2555) ได กล าวไว ว า การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องเป นข นตอนท ถ อว าม ความสาค ญและเป นประโยชน ในการนามาใช ท ก ๆ ข นตอนของกระบวนการว จ ย เร มต งแต การค นหาป ญหาการ * อาจารย ประจ าบ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง

2 2 ว จ ย การค ดเล อกต วแปรและระบ สมม ต ฐาน การกาหนดกรอบทฤษฎ การออกแบบการว จ ย การดาเน นการว จ ย การส มต วอย าง การพ ฒนาเคร องม อว จ ย การรวบรวมข อม ล การใช สถ ต ว เคราะห ข อม ล การอภ ปรายผลการว จ ย และการให ข อเสนอแนะในการว จ ย ในการทาว จ ยของน กศ กษาระด บปร ญญาตร -ปร ญญาโท ส วนมากจะเห นป ญหาท เก ดข นค อ การทา เน อหาบทท 2 การการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง ต งแต ทาไมต องม การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง วรรณกรรมท เก ยวข องค ออะไร ครอบคล มอะไรบ าง นาเอามาใช ประโยชน อะไรได บ างในงานว จ ยท ศ กษา จ งทา ให เก ดการใช ประโยชน ไม เต มท จากการทบทวนวรรณกรรม จากการเป นกรรมการในการสอบว ทยาน พนธ ของ น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาหลาย ๆ คร ง ผ เข ยนค ดว าน กศ กษาย งไม เข าใจถ งความสาค ญของทบทวน วรรณกรรมท เก ยวข องและการนามาใช ประโยชน ในงานของน กศ กษาเอง ด งน นผ เข ยนจ งได เน นไปท หล กการ ในการทบทวนวรรณกรรมและการใช ผลจากของการทบทวนวรรณกรรมในการทาว จ ยเพ อให ง ายต อความเข าใจ ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง วรรณกรรมท เก ยวข อง หมายถ งแนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยต างๆท เก ยวข องก บป ญหาการว จ ย ท ผ ว จ ย สนใจท จะศ กษาหาคาตอบ ซ งผ ว จ ยจะต องไปศ กษาค นคว ามาก อนท จะลงม อ ทาว จ ย ซ งบางท านก เร ยกว า การ ทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องเป นการศ กษาข อม ลท งในข น ปฐม ภ ม (first data) และ ท ต ยภ ม ( secondary data) เป นข อม ลท ม ความสาค ญในการนามาใช ในการทางานว จ ย ได ม ผ ให ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องไว อย างหลากหลาย องอาจ น ยพ ฒน (2554) ได กล าวว า การส บค นและศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง หมายถ ง การะบวนการส บค นหา ศ กษาทบทวน และเข ยน ข อสร ปผลงานทางว ชาการท กระทาในอด ตและป จจ บ นต าง ๆ ท เก ยวข องก บป ญหาการว จ ย สอดคล องก บ วาโร เพ งสว สด (2551) กล าวว า การศ กษาเอกสารท เก ยวข องก บการว จ ย ( related literature) หมายถ ง การค นคว า เร องราวท เก ยวข องก บประเด น หร อเร องท กาล งจะทาว จ ย สร ปได ว า การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง หมายถ ง การส บค นข อม ลตามแหล งข อม ลท กช นภ ม เพ อ หาข อม ลท เก ยวข องก บงานว จ ยท ผ ว จ ยกาล งจะศ กษา เพ อนามาศ กษาถ งทฤษฎ ท เก ยวข องเพ อนามาใช ประโยชน ในงานว จ ยของตนเอง และเพ อสารวจการออกแบบว จ ยของผ ท เคยทาว จ ยในเร องท คล าย ๆ ก นไว แล ว

3 3 หล กการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง หล กการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องหล กการและข นตอนการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท เก ยวข อง ประกอบด วย การว เคราะห และระบ ป ญหาการว จ ย การค นหาคาสาค ญ ( keywords) การทบทวน เอกสารจากแหล งข อม ลต าง ๆ 1. การว เคราะห และระบ ป ญหาการว จ ย ในการทางานการว จ ยท กคร งให ม ประส ทธ ภาพเพ อให การแสวงหาข อค นพบหร อองค ความร อย างม ความถ กต องช ดเจน และ ด งน นผ ว จ ยต องม กระบวนการท เป นระบบ และม ข นตอนท ช ดเจน โดยท ผ ว จ ย หร อบ คคลท สนใจศ กษางานว จ ยน น ๆ ต องกาหนดไว โดยทาการระบ ป ญหาให ได ว าต องการศ กษาเร องอะไร การระบ ป ญหาการว จ ย เป นข นตอนของการว เคราะห ป ญหาท เก ดข นเพ อศ กษาหาคาตอบหร อ ผลการว จ ย เพ อเป น แนวทางในการการแก ไข จากคาถามการว จ ยท กาหนดข น โดยท ผ ว จ ยจะต องม ความช ดเจน ในป ญหาน น ๆ ว าม ท มาและสภาพป ญหาเป นอย างไร ม อะไรเป นสาเหต ของการเก ดป ญหา และคาดการณ ว า น าจะม แนวทางแก ไขอย างไร แล วจ งนามากาหนดเป นประเด นป ญหา นาไปส การต งคา ถามการว จ ยท ต องการ ศ กษา นาไปส การต งสมม ต ฐานของการว จ ย ให ช ดเจนด งน นผ ว จ ยจะต องม ความร เก ยวก บแหล งท มาของป ญหา กระบวนการว เคราะห ป ญหา การค ดเล อกและ กาหนดป ญหาท ด รวมท งการกาหนดช อป ญหาของการว จ ยท ศ กษาอย างถ กต อง ช ดเจน การกาหนดป ญหา น นบ ญม พ นธ ไทย ( 2554) กล าวว า ผ ว จ ยแต ละท านได มาจากแหล งของ ป ญหาต างๆไม เหม อนก น แต ประมวลแล วจะมาจากแหล งต างๆสร ปได ด งน 1. จากทฤษฎ ต าง ๆ ท ผ ว จ ยสนใจเม อน กว จ ยได ศ กษาทฤษฎ บางทฤษฎ แล วเก ดม ข อสงส ยว า ถ า ใส ต วแปรบางส งบางอย างเพ มเต มลงไปในต วทฤษฎ แล ว น าจะ ทาให ทฤษฎ สามารถ นาไปอธ บายปรากฏการณ ต าง ๆ ได เข าใจมากย งข น หร อผ ว จ ยบางท านม ข อสงส ยว าทฤษฎ ท กาล งศ กษาอย น สามารถท จะ นาไปใช ได จร ง หร อไม ในส งแวดล อมท แตกต างก นออกไป

4 2. จากประสบการณ ของผ ว จ ยเอง ซ งเป นประสบการณ โดยตรงจากการปฏ บ ต งาน จากการ ดารงช ว ตอย ในส งคม หร อจากการส งเกตส งท อย รอบ ๆ ต วเอง ซ งส งเหล าน จะ ทาให ผ ว จ ยเองเก ดข อสงส ยอยาก ร คาตอบ 3. จากงานเข ยนทางว ชาการของคนอ น ๆ ผ ว จ ยจะต องอ านข อเข ยนทางว ชาการมากๆ จาก วารสารหร อบทความต าง ๆ ท งในประเทศและต างประเทศ การอ านคร งแรกผ ว จ ยอาจจะย งไม ได กรอบความค ด ว าสนใจจะทาว จ ยเร องอะไร ต อมาเม ออ านมากข นจะทาให ผ ว จ ยสามารถร ด วยตนเองว าเร องอะไรน าสนใจ ตอน แรกๆ ก จะเป นแบบสนใจเร องกว างๆ ก อนและจะแคบเข า ตามลาด บ และการศ กษาเอกสารหร อบทความก จะ เจาะจงเฉพาะเร องมากข น 4. จากข อเสนอแนะในว ทยาน พนธ หร องานว จ ย ซ งในบทท ายของรายงานการว จ ยจะม ข อเสนอแนะของผ ว จ ยไว ว าควรจะ ทาว จ ยเก ยวก บเร องอะไรต อจากงานว จ ยของเขาหร อในงานว จ ยของเขาย ง ขาดอะไรท ย งไม ได ศ กษาท น าจะศ กษาเพ มเต ม ข อเสนอแนะเหล าน เราสามารถนามากาหนดเป นป ญหาว จ ย หร อ ห วข อว จ ยได เลย หล งจากน นผ ว จ ยต องไปศ กษารายละเอ ยดจากเอกสารต างๆท เก ยวข องเพ มเต ม เพ อ ทาความ เข าใจป ญหา ว จ ยหร อห วข อว จ ยให ช ดเจนข น 5. จากบทค ดย อของว ทยาน พนธ หร องานว จ ย หน วยงานท ม การ ทา ว จ ยไว มาก ๆ เช น มหาว ทยาล ย สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ซ งหน วยงานเหล าน จะม งานว จ ยมากมาย และจะม บทค ดย อ ของงานว จ ยจ ดเก บไว เป นร ปเล มหร อเก บไว ในคอมพ วเตอร เพ อ อานวย ความสะดวกในการค นคว า บทค ดย อ เหล าน จะช วยให เราได แนวทางในการทาว จ ย หร อเร องท จะทาว จ ย 6. จากการปร กษาผ เช ยวชาญ โดยท ผ ว จ ยไปขอ คา ปร กษาหาร อจากบ คคลท ม ความร ความสามารถ หร อม ช อเส ยงในศาสตร ท ตนเองสนใจจะทาว จ ย ซ งอาจจะปร กษาผ เช ยวชาญคนเด ยวหร อหลายๆ คน แล วนาแนวค ดต างๆมาประมวลเข าด วยก นเป นห วข อการว จ ยอ กท หน งก ได 7. จากองค กรหร อหน วยงานท ต องการใช ผลงานว จ ย ซ งม หน วยงานท งของร ฐและเอกชนม หลายหน วยงานท ต องการใช ผลงานว จ ยในการบร หารงานในหน วยงานของตนเอง แต ไม ได ทาว จ ยเองจะให คน ในหน วยงานอ น ทาให โดยจะ กาหนดห วข อว จ ยหร อป ญหา ว จ ยมาให หร อให ผ ว จ ย กาหนดป ญหาว จ ยเองก ม พร อมท งม งบประมาณจ ดสรรมาให เสร จ 4

5 5 8. จากการว เคราะห ระบบ ในการว เคราะห ระบบเพ อหาป ญหาจะเร มต อนจากการว เคราะห ผลผล ตก อนถ าพบว าผลผล ตไม ได ค ณภาพตามเป าหมายหร อตามเกณฑ ข นต อมาผ ว จ ยก จะว เคราะห หาสาเหต จากกระบวนการ เพ อจะว เคราะห ว าเก ดจากกระบวนการหร อการปฏ บ ต ม ป ญหา อ ปสรรคอย างไรบ าง ข ดข อง ข นตอนใด ต อมาก จะมาว เคราะห ป จจ ย ว าม ป จจ ยพร อม เพ ยงพอหร อไม ข นตอนในการดาเน นการ ด งน ในการว เคราะห ป ญหาการว จ ย อน นต ศร โสภา( 2521, อ างในสมชาย วรก จเกษมสก ล. 2554)ม 1. รวบรวมข อเท จจร งท คาดว าน าจะเก ยวข องก บประเด นป ญหา 2. ส งเกตว าข อเท จจร งม ความเก ยวข องก บประเด นป ญหา หร อไม 3. ศ กษาความส มพ นธ ระหว างข อเท จจร งว าม อะไรบ างท เป นสาเหต ท สาค ญของประเด นป ญหา 4. กาหนดคาถามการว จ ย/สมม ต ฐานเพ อแสวงหาคาตอบของการว จ ย 5. กาหนดความส มพ นธ ระหว างคาอธ บายท จะเป นประเด นท สาค ญของประเด นป ญหา 6. กาหนดความส มพ นธ ระหว างความจร งและคาอธ บาย 7. ม ข อตกลงเบ องต นอะไรท เก ยวข องก บประเด นป ญหา 2. การค นหาคาสาค ญ (keywords) ห องสม ดกลางมหาว ทยาล ยขอนแก น ได ให ความหมาย คาสาค ญว า คาสาค ญ หมายถ ง คาท กาหนดข นมาเพ อใช แทนเน อหาของบทความวารสาร ซ งต องเป นคาท ส น กระท ดร ด ได ใจความ ม ความหมาย เป นคานามหร อเป นศ พท เฉพาะ ซ งการค นหาด วยคาสาค ญ หร อ Keyword น จะเป นการค นหาคาท ปรากฏอย ใน ช อเร อง ไม ว าจะเป นบร เวณต นเร อง กลางเร องหร อท ายเร อง (ท งน ยกเว นคาบางคา เช น เป น, ท, ซ ง, อ น, and, from, the, this, what ฯลฯ) ซ งการค นแบบน เหมาะสาหร บใช ในกรณ ท ไม ทราบช อบทความท แน ช ด หร อไม แน ใจเก ยวก บห วเร อง ห องสม ดกลางมหาว ทยาล ยศร นคร นทราว โรฒน ได ให ความหมายคาสาค ญว า คา สาค ญ ค อ คาหร อกล มคาท เป นประเด นหล กของเร องท ต องการท ปรากฏในส วนต างๆ ของรายการบรรณาน กรม ไม ว าจะเป นช อผ แต ง ช อเร อง ห วเร อง ช อช ด หร อท กส วน โดยผ ใช สามารถเล อกได ว าต องการส บค นจากส วนใด

6 การส บค นแบบน ผ ส บค นไม จาเป นต องทราบช อผ แต ง ช อเร อง ห วเร อง หร อช อช ด ท ถ กต องหร อสมบ รณ ว ธ น จ งเป นการส บค นท ย ดหย นท ส ด เหมาะก บการเร มต นส บค น สร ปได ว า คาสาค ญ หมายถ ง คาท กาหนดข นมา ซ ง เป นคาท ส น กระท ดร ด ได ใจความ ม ความหมาย เป นคานามหร อเป นศ พท เฉพาะ เพ อใช แทนเน อหาของบทความวารสาร ซ งต อง ซ งการค นหาด วยคา สาค ญ หร อ Keyword น จะเป นการค นหาคาท ปรากฏอย ในช อเร อง ไม ว าจะเป นบร เวณต นเร อง กลางเร องหร อ ท ายเร อง เพ อส อให เห นถ งต วเน อหาท เราต องการ เพ อสะดวกในการค นหาข อม ล การระบ คาสาค ญ เป นการแยกส วนของช อเร องว จ ยท เราศ กษาออกเป นคา ๆ เพ อสะดวกในการ นามาต งเป นคาสาค ญ โดยแยกส วนตามคาหล กของช องานว จ ย โดยสามารถแยกได ด งน ค ดเห น, ความคาดหว ง ฯลฯ 1. คาสาค ญประเภทบอกล กษณะการศ กษา เช น ท ศนคต, การร บร, การประเม น, ความ 2. คาสาค ญปะเภทบอกต วแปรในการศ กษา เช น การบร หารสถานศ กษา, การบร หารงาน ว ชาการ, การม ส วนร วม, การบร หารหล กส ตร, การจ ดสภาพแวดล อม ฯลฯ 3. คาสาค ญประเภทบอกล กษณะส งท ต องการศ กษา เช น โรงเร ยนประถมศ กษา, สถานศ กษา ข นพ นฐาน, สาน กงานเขตพ นท ประถมศ กษา, เทศบาลตาบล, องค กรปกครองส วนท องถ น ฯลฯ นโยบาย, อนาคตภาพ ฯลฯ 4. คาสาค ญประเภทบอกว ธ ว ทยาการศ กษา เช น เช งปฏ บ ต การแบบม ส วนร วม, ข อเสนอเช ง 3. การทบทวนเอกสารจากแหล งข อม ลต าง ๆ วาโร เพ งสว สด (2551) ย งได กล าวถ งความหมายและแบ งประเภทของเอกสารท เก ยวข องก บ การว จ ย ว า เอกสารท เก ยวข องก บการว จ ย หมายถ ง เอกสารท เป นแหล งข อม ลซ งได แก ตารา บทความ หร อ รายงานการว จ ยท ม ความสาค ญ และแบ งประเภทของข อม ลเป น เอกสารอ างอ งท วไป เอกสารปฐมภ ม และ เอกสารท ต ยภ ม ไว อย างละเอ ยด ด งน 1. เอกสารอ างอ งท วไป (general references) เป นส อท ให ข อม ลเก ยวก บต วเอกสารท น กว จ ยจะใช ซ งจะช วยให น กว จ ยสามารถเสาะหา และจ ดการเอกสารท ต องการได ตามปกต เอกสารอ างอ งท วไป จะม ข อม ลเก ยวก บช อผ เข ยนเอกสาร ช อเอกสาร ช อโรงพ มพ เม องท พ มพ ฉบ บและป ท พ มพ และหร อรายงาน 6

7 สร ปของเอกสาร เอกสารอ างอ งท วไปท สาค ญและม ประโยชน ได แก ดรรชน วารสาร รานงานเอกสาร บทค ดย อ งานว จ ย บทค ดย อบทความ 2. เอกสารปฐมภ ม (primary literature) เป นส อส งพ มพ หร อส ออ น ๆ ท ผ แต งนาเสนอ ผลงานทางว ชาการท เป นความค ดและประสบการณ โดยตรงประมวลเป นผลงานว ชาการ สาระในเอกสาร ด งกล าวจ ดว าเป นข อม ลปฐมภ ม จ งม ความเท ยงและความตรงส ง เอกสารปฐมภ ม จ งม ประโยชน และค ณค าต อการ ว จ ยส ง เอกสารปฐมภ ม ท สาค ญได แก บทความทางว ชาการ บทความว จ ย รายงานการว จ ย และว ทยาน พนธ 3. เอกสารท ต ยภ ม (secondary literature) เป นส อส งพ มพ หร อส อชน ดอ น ๆ ท ผ แต ได ศ กษาผลงานทางว ชาการมาจานวนหน งแล ว และนาเสนอผลการศ กษาในร ปผลงานว ชาการ แม ว าความเท ยงตรง ของเอกสารท ต ยภ ม จะด อยกว าเอกสารปฐมภ ม แต เอกสารท ต ยภ ม ก ให สารสนเทศท ม การจ ดระเบ ยบเป น หมวดหม และม การส งเคราะห มาเป นอย างด ซ งจะช วยให น กว จ ยต ดตามองค ความร ท ตนสนใจโดยใช เวลาน อย กว าปกต เอกสารท ต ยภ ม ได แก หน งส อประเภทตารา พจนาน กรมปร ท ศน งานว จ ย รวมถ งส อส งพ มพ อ น ๆ การใช ประโยชน จากการทบทวนวรรณกรรม การใช ประโยชน จากการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง ค อการนาผลของการทบทวนและส งเคาะห ข อม ลน นไปใช ประโยชน ในงานว จ ยท ผ ว จ ยจะทาให เก ดประโยชน มากท ส ด หน าท ของการทบทวนวรรณกรรม ท เก ยวข องเป นการใช ประโยชน จากผลการศ กษาเอกสาร วรรณกรรมท เก ยวข องก บงานว จ ยท ผ ว จ ยกาล งศ กษา 1. การกาหนดและออกแบบแนวทางการว จ ย ก อนจะลงม อทาว จ ย เม อผ ว จ ยได ห วข อหร อช อเร อง สาหร บการทาว จ ย ส งแรกท ผ ว จ ยต องทาค อการทบทวนงานว จ ยท เก ยวข องว าเคยม ผ ทาว จ ยในเร องน หร อเปล า เพ อ ตรวจสอบการซ าซ อนของงานว จ ยท จะทาให งานว จ ยไม น าสนใจหร อไม น าทา ในแง ของน กว จ ยจะ หล กเล ยงการทาว จ ยท เคยม ผ ทาไว แล ว โดยเฉพาะงานว จ ยเช งค ณภาพเพราะถ อว าจะกลายเป นงานว จ ยท ไม ม ความหมายและไม น าสนใจสาหร บผ ท จะอ านงานว จ ยน สาหร บงานว จ ยเช งปร มาณอาจะสามารถอน โลมได เพราะม การศ กษาคนละป ก น แต ต องม ระยะเวลาห างก นในช วงเวลาท เหมาะสม ประการต อมาเม อเราตรวจสอบ ช องานว จ ย การทบทวนงานว จ ยท เก ยวข องย งเพ อ ออกแบบแนวทางงานว จ ย การออกแบบงานว จ ย ค อการ กาหนดรายละเอ ยดต งแต แง ม มของการว จ ย สมม ต ฐานการว จ ย คาถามการว จ ย ว ตถ ประสงค การว จ ย ขอบเขต การว จ ย และว ธ ว จ ย ยกต วอย างท เห นช ดเจน ค อ กรณ ท กล าวมาแล วในงานว จ ยเช งปร มาณเม อม งานว จ ยท ม ช อ 7

8 หร อห วข อการว จ ยเด ยวก น เราสามารถออกแบบงานว จ ยของเราให ต างออกไปจากท เคยม ผ ว จ ยได เคยศ กษา มาแล ว เช น การใช คาถามการว จ ยท ไม เหม อนก น ทาให เก ดสมม ต ฐานการว จ ย และว ตถ ประสงค การว จ ยต าง ออกไป หร อการเปล ยนขอบเขตการว จ ย เช น การเปล ยนประชากรท ใช ในการศ กษาเป นคนละกล มก บท เคยม ผ ทาว จ ยไว แล ว หร อจะเป นการเปล ยนว ธ ว จ ยใหม จากการว จ ยเช งปร มาณเป นการว จ ยเช งค ณภาพ เป นต น 2. การหาองค ประกอบและกรอบแนวค ดการว จ ย การส บค นและการศ กษาทบทวนเอกสาร และ งานว จ ยท เก ยวข อง ช วยให ได แนวความค ดและเข าใจในทฤษฎ ท เก ยวข องก บงานว จ ยของผ ว จ ย เพ อหา องค ประกอบและกรอบแนวค ดการว จ ย การศ กษาทฤษฎ ท เก ยวข องในงานว จ ย ผ ว จ ยต องทาความเข าใจใน งานว จ ยของต วเองก อนว าเก ยวของก บเร องอะไร โดยการเล อกคาสาค ญ ( keyword) จากช อหร อห วข องานว จ ย เพ อทาการศ กษาแนวค ดของคาน น ๆ ต อไป องค ประกอบหร อกรอบแนวค ดการว จ ยกาหนดจาก การศ กษา ทฤษฎ หร อแนวค ดของผ ท ทาการศ กษาในเร องน น ๆ แล ว ผ ว จ ยต องศ กษาเอกสารต าง ๆ ให มากท ส ดเท าท จะทา ได ซ งเป นการใช เวลาพอสมควรกว าจะสามารถหาองค ประกอบจนน าเช อถ อ ( strong)ในทางกล บก นถ าผ ว จ ยม องค ประกอบท จะใช ในการกาหนดกรอบแนวค ดการว จ ยอย แล ว ผ ว จ ยก ต องหาแนวค ดหร อทฤษฎ ท ม ผ ท เคย ศ กษาได กล าวถ งองค ประกอบเหล าน นให มากพอท จะทาให เป นท ยอมร บ การกาหนดองค ประกอบและกรอบ แนวค ดการว จ ยเป นส งสาค ญมาก งานว จ ยจะน าเช อถ อหร อไม ส วนสาค ญเก ดจากการกาหนดองค ประกอบและ กรอบแนวค ดการว จ ยท ไม น าเช อถ อเพ ยงพอ ทาให งานว จ ยน นไม เป นท ยอมร บ เม อเราได องค ประกอบและ กรอบแนวค ดการว จ ยทาน ยามศ พท ปฏ บ ต การว จ ยแล ว ลาด บต อมา ค อการหาความหมายขององค ประกอบท ได เพ อสร างคาน ยามศ พท ปฏ บ ต การว จ ย ในการว จ ยเพ อให เก ดความถ กต องในทางทฤษฎ ผ ว จ ยต องทาความเข าใจ ก บคาสาค ญในห วข อว จ ยให ช ดเจนเพ อศ กษาให ได องค ประกอบและกรอบแนวค ดการว จ ย แล วส งเคราะห หา ความหมายของคา ๆ น น โดยการน ยามข นมาให เหมาะสมก บการทาว จ ยของผ ว จ ยเอง ด งน น การน ยามศ พท ปฏ บ ต การว จ ย ค อ การสร างความหมายให ก บคาหร อกล มคาท ม ส วนเก ยวข องในงานว จ ย เพ อเป นหล กในการ ทาว จ ยและสร างความเข าใจให ก บผ อ านงานว จ ย โดยการศ กษาจากงานของผ อ นท ได ทาการศ กษาไว แล ว ประย กต ให เข าก บงานว จ ยของผ ว จ ยเอง นอกจากน นการน ยามศ พท ย งม ความสาค ญในการทา เคร องม อการว จ ย เพราะการน ยามศ พท ปฏ บ ต การว จ ย ค อการกาหนดรายละเอ ยดของความเก ยวข องท ม ในการว จ ยไว ในคาศ พท แต ละคาแล ว การทาเคร องม อว จ ยประเภท แบบสอบถามแบบสารวจ ต องทาในกรอบของความหมายของคาศ พท ท ได ร บการน ยามไว แล ว 8

9 3. การตรวจสอบแนวค ดและผลการว จ ยท ได เม อผ ว จ ยได ทาการว จ ยเร ยบร อย ส งท ได ค อ ผลการว จ ยท เก ดข น เราจะร ว าผลการว จ ยน าเช อถ อหร อไม เราต องนาผลการว จ ยท ได ไปตรวจสอบ เร ยกว า การ อภ ปรายผล โดยการอภ ปรายผลถ อว าม ความสาค ญค อ เพ อการตรวจสอบแนวค ดและผลการว จ ยท ได ว าส งท ผ ว จ ยทามาน นสอดคล องก บแนวค ดของคนอ นท ได ทาการศ กษาเก ยวก บเร องท ผ ว จ ยได ทาการศ กษาหร อไม โดย การนาผลจากศ กษาทบทวนเอกสารงานว จ ยวรรณกรรมท เก ยวข องมาย นย นผลการว จ ยของผ ว จ ยท ได เพ อทา ให ผลว จ ยน นม ความน าเช อถ อ และถ อว าม งานว จ ยอ น ๆ มาสน บสน นผลการว จ ยคร งน บรรณาน กรม บ ญม พ นธ ไทย. (2554). ระเบ ยบว ธ การว จ ยการศ กษาเบ องต น. กร งเทพฯ: สาน กพ มพ มหาว ทยาล ยรามคาแหง. บ ญเล ยง ท มทอง. (2555). ระเบ ยบว ธ ว จ ยหล กส ตรและการสอน. นครราชส มา: โรงพ มพ แหลมทอง. วาโร เพ งสว สด. (2551). ว ธ ว ทยาการว จ ย. กร งเทพฯ: ส ว ร ยาสาส น. ว โรจน สารร ตนะ. ( 2556). การว จ ยทางการบร หารการศ กษา. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ : บร ษ ท อ กษรพ พ ฒน จาก ด. สมชาย วรก จเกษมสก ล. (2554). ระเบ ยบว ธ การว จ ยทางพฤต กรรมศาสตร และส งคมศาสตร. ค นจาก เม อว นท 22 ม นาคม องอาจ น ยพ ฒน. ( 2554). การออกแบบว จ ย : ว ธ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ และผสมผสานว ธ การ. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ: สาน กพ มพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. 9

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5

แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 216 แบบทดสอบหล งเร ยน หน วยการเร ยนร ท 5 รายว ชา ท 30206 การใช ห องสม ด เร อง การทารายงาน ช นม ธยมศ กษาป ท 4 จ ดประสงค การเร ยนร เพ อประเม นผลความก าวหน าการเร ยนร ของน กเร ยนในเร อง การทารายงาน คาแนะนา

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT±

KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± KingdomofThailand EDICTOFGOVERNMENT± Inordertopromotepubliceducationandpublicsafety,equal justiceforal,abeterinformedcitizenry,theruleoflaw, worldtradeandworldpeace,thislegaldocumentishereby madeavailableonanoncommercialbasis,asitistherightof

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ข อพ จารณาฝ ายอ านวยการ และการจ ดท า เอกสารว จ ยส วนบ คคล ว ทยาล ยการท พบก กวพ.สวบ.วทบ

ข อพ จารณาฝ ายอ านวยการ และการจ ดท า เอกสารว จ ยส วนบ คคล ว ทยาล ยการท พบก กวพ.สวบ.วทบ 1 ข อพ จารณาฝ ายอ านวยการ และการจ ดท า เอกสารว จ ยส วนบ คคล ว ทยาล ยการท พบก กวพ.สวบ.วทบ 2 ค าน า คณาจารย และน กศ กษาในว ทยาล ยการท พบก เป นผ ม ความร ความสามารถ และประสบการณ ในการ ปฏ บ ต ภารก จทางทหารสามารถเป

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต แบบ สวกท. - 01 แบบเสนอโครงการว จ ยเพ อพ ฒนาการเร ยนร กองท นเพ อการว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ---------------------------------- 1. ช อโครงการว จ ย 1.1 (ภาษาไทย).................... 1.2 (ภาษาอ งกฤษ)..................

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย

ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย ค ม อการใช งานโปรแกรม ระบบฐานข อม ล อปพร.. ( ระด บกรม ด บกรม)) กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย กระทรวงมหาดไทย จ ดท าโดย นางสาวพ ไลพรรณ โพธ สม ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ กรมป องก นและบรรเทาสาธารณภ ย ค ม อการใช

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development

การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development พ มพ คร งท 2 พฤศจ กายน 2552 การพ ฒนาหล กส ตร รายว ชา Course Development เร ยบเร ยงโดย ผศ.ดร.ส ราษฎร พรมจ นทร ภาคว ชาคร ศาสตร เคร องกล คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าพระนครเหน อ พ

More information

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน

รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน รายงานการจ ดการความร เร อง ประสบการณ การต พ มพ ผลงานว จ ยในวารสารว ชาการ โดย ส ทธาน นท ก ลกะ จ ราพร อ ดมก จพ พ ฒน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน ส ราษฎร ธาน สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต

งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต งานว จ ยในช นเร ยน เร อง ส ารวจความต องการในการเร ยนว ชาการงานอาช พ ของน กเร ยนระด บประถมศ กษาป ท 1-2 ผ ว จ ย ม สร ชน วงศ เสวต กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พอาช พและเทคโนโลย ป การศ กษา 2553 โรงเร ยนอ สส

More information

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย --------------------------

NYK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD. ร ปแบบ และการก าหนดรห สเอกสาร SP - EMC - 445-1 - 0 อน ม ต โดย จ ดท าโดย ตรวจสอบโดย -------------------------- ร ปแบบ และการก าหนดรห ส อน ม ต โดย ตรวจสอบโดย จ ดท าโดย -------------------------- (...) กรรมการ / ผ จ ดการใหญ ผ แทนฝ ายบร หาร -------------------------- (...) ผ ช วยผ จ ดการ แผนกมาตรฐานค ณภาพ และความปลอดภ

More information

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ

หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ หมวด ๒ การร บและการส งหน งส อ ส วนท ๑ การร บหน งส อ หน งส อร บ ค อ หน งส อได ร บเข ามาจากภายนอก ให เจ าหน าท ของหน วยงานสารบรรณ กลางปฏ บ ต ตามท ก าหนดไว ในส วนน ๑. จ ดล าด บความส าค ญและความเร งด วนของหน

More information

การจ ดท ารายงานว จ ยส วนเน อหา

การจ ดท ารายงานว จ ยส วนเน อหา การจ ดท ารายงานว จ ยส วนเน อหา รายงานว จ ยส วนเน อหา ส วนเน อหา ประกอบด วย 5 บท ค อ บทท 1 บทน า บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 ว ธ ด าเน นการว จ ย บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล บทท 5 สร ป อภ ปรายผลและข

More information

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม

๒) การบ นท กเอกสาร. ๑๘) การใช ค ย ล ด Ctrl + V, Ctrl + C, Ctrl + X ๒๐) ส งพ มพ เอกสารออกทางเคร องพ มพ ๑) การเป ดใช โปรแกรม ใบงานท ๔.๑ (ทดสอบปฏ บ ต ) เร องการใช เคร องม อโปรแกรม Microsoft Office Word 2007 ว ชา ง ๒๐๒๐๑ การใช โปรแกรมเพ อการปฏ บ ต งาน รายว ชาเพ มเต ม หน วยการเร ยนร ท ๔ ช อหน วย ซอฟต แวร งานพ มพ เอกสาร ช นม ธยมศ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด

2. สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด แผนการจ ดการเร ยนร ท 1 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง การบร หารและพ ฒนาตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง รห สว ชา ส32102 รายว ชา ส งคมศ กษา ช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการเร ยนร ส งคมศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม ภาคเร

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ

เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ เคร องม อช ดท ๕ ด านท กษะในการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ (๕.๑) ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล ความสามารถในการประย กต ใช ตรรกะคณ ตศาสตร และสถ ต ในการพยาบาล

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557...

โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... วช.022_1 ไม เต มร ปแบบ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม งานว จ ยในช นเร ยน ป การศ กษา...2557... ช องานว จ ย การพ ฒนาการจ ดการเร ยนร แบบร วมม อท ม ผลต อผลส มฤทธ ทางการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร เร อง การค านวณและการใช

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต

การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา อาจารย ก ญณ ฎฐ ส ร ย นต การประเม นผลการส มมนา การประเม นผลการส มมนา หมายถ ง กระบวนการในการจ ดเก บข อม ล และจ ดกระท าข อม ลเพ อให ทราบว า การดาเน นงานจ ดส มมนาตาม โครงการ ได บรรล ว

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ

ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ ผ ร นางว มลวรรณ วงษ สง า น กทร พยากรบ คคล ชานาญการพ เศษ *** ทาความร จ ก ผ ร ของเรา *** ช อ : นางว มลวรรณ วงษ สง า ตาแหน ง : น กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ เบอร โทรศ พท : 0896925188 E-Mail Address : vimolwan_ann@hotmail.com

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย

เทคน คการเข ยนเค าโครงการว จ ย เค าโครงการว จ ย โดย อ.ดร.อรอ มา เจร ญส ข และ อ.ดร.ว ไลล กษณ ล งกา ภาคว ชาการว ดผลและว จ ยการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ แหล งท นว จ ย ภายนอกหน วยงาน ส าน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย

กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ ทาไมต องเร ยนการงานอาช พและ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเป นกล มสาระท ช วยพ ฒนาให ผ เร ยน ม ความร ความเข าใจ ม ท กษะพ นฐานท จาเป นต อการด ารงช ว ต และร เท าท นการเปล

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การตรวจต ดตามค ณภาพภายใน หน า 1/6 ผ จ ดทา ผ ตรวจสอบ.. (นางสาวมณฑ รา ถาวรย ต การต ) (นางสาวอ มพ ชน นวลแสง) ห วหน าฝ ายตรวจประเม น ผ แทนฝ ายบร หาร 14 / ม.ค. / 55 12 / ม.ค. / 55 ผ อน ม ต (นางธน ฏฐา จงพ ร เพ ยร) ผ อ านวยการศ นย พ

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

การบร หารโครงการว จ ย #3

การบร หารโครงการว จ ย #3 การบร หารโครงการว จ ย #3 เร ยบเร ยงโดย นางสาวศ ร อร ศ กด ว ไลสก ล 1 ว นน เราจะมาท าความเข าใจและเร มต นบร หารโครงการว จ ย ท งความหมายของการบร หาร รวมท งการ พ ฒนาโครงการม ข นตอนอะไรบ าง มาต ดตามก นในตอนท

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา ค ม อการใช งาน สาหร บคร ผ สอน,คร ท ปร กษา www.ats.co.th บร ษ ท อย ธยาเทคโนโลย เซอร ว ส จ าก ด ( - ) EDR / 1 / 2 3 / 1.1 3.1 / 1.2 / / 3.2 / ค ม อการเข าใช งานระบบ การเข าใช งานระบบซอฟแวร บร หารจ ดการศ

More information

การเข ยนรายงานการศ กษาเช งค ณภาพ รศ.ดร.อมรร ตน ร ตนส ร ภาคว ชาเวชศาสตร ช มชน คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

การเข ยนรายงานการศ กษาเช งค ณภาพ รศ.ดร.อมรร ตน ร ตนส ร ภาคว ชาเวชศาสตร ช มชน คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น การเข ยนรายงานการศ กษาเช งค ณภาพ รศ.ดร.อมรร ตน ร ตนส ร ภาคว ชาเวชศาสตร ช มชน คณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ความส าค ญของการเข ยนรายงาน รายงานเป นหล กฐานส าค ญท แสดงถ งการเสร จสมบ รณ ของการด าเน นการศ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information