การทบทวนวรรณกรรม: หล กการและการใช

Size: px
Start display at page:

Download "การทบทวนวรรณกรรม: หล กการและการใช"

Transcription

1 การทบทวนวรรณกรรม: หล กการและการใช Literature Review: Principle and Function ดร.จ กรกฤษณ โพดาพล * บทค ดย อ บทความน ม ว ตถ ประสงค เพ อให ผ ท ทาว จ ยได เข าใจถ งบทบาทหน าท ของการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องก บงานว จ ยท ผ ว จ ยสนใจและต งใจท จะทาโดยเฉพาะการทบทวนงานว จ ยท เก ยวข อง เพ อให เก ดการ เข าใจและเห นความสาค ญ รวมถ งร หล กการของการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง เพ อให เก ดประโยชน ใน งานว จ ยส งส ด ผ เข ยนได เน นท หล กการทบทวนวรรณกรรมและการใช ประโยชน จากการทบทวนวรรณกรรมท จะนาไปใช ในการทาว จ ยของผ ว จ ย โดยในหล กการทบทวนวรรณกรรมได กล าวถ งข นตอนการทบทวน วรรณกรรมไว ด วย ประกอบด วย การว เคราะห และระบ ป ญหาการว จ ย การค นหาคาสาค ญ ( keywords) และการ ทบทวนเอกสารจากแหล งข อม ลต าง ๆ ในส วนของการใช ผลจากของการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด วย การ กาหนดและออกแบบแนวทางการว จ ย การหาองค ประกอบและกรอบแนวค ดการว จ ย การตรวจสอบแนวค ดและ ผลการว จ ยท ได บทน า การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท เก ยวข องเป นข นตอนการทาว จ ยท ม ความสาค ญ ซ งโดยท วไป ม กจะเร มทาหล งจากท ม การว เคราะห และระบ ป ญหาการว จ ยจากห วข อการว จ ย หร อการระบ โจทย การว จ ยไว คร าว ๆ แล ว (องอาจ น ยพ ฒน, 2554) สอดคล องก บ ว โรจน สารร ตนะ (2555) ได กล าวไว ในคานาของหน งส อว า ประเด นท เป นข อเสนอแนะน น ส วนใหญ ได แทรกไว ในบทสร ปของแต ละเร อง เป นข อเสนอแนะเก ยวก บแนว การศ กษาวรรณกรรมท เก ยวข องในบทท 2 ซ งผ เข ยนเห นว าเป นห วใจสาค ญของการทาว จ ยแต ละปะเภท และ สอดคล องก บ บ ญเล ยง ท มทอง ( 2555) ได กล าวไว ว า การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องเป นข นตอนท ถ อว าม ความสาค ญและเป นประโยชน ในการนามาใช ท ก ๆ ข นตอนของกระบวนการว จ ย เร มต งแต การค นหาป ญหาการ * อาจารย ประจ าบ ณฑ ตว ทยาล ย สาขาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยมหามก ฏราชว ทยาล ย ว ทยาเขตศร ล านช าง

2 2 ว จ ย การค ดเล อกต วแปรและระบ สมม ต ฐาน การกาหนดกรอบทฤษฎ การออกแบบการว จ ย การดาเน นการว จ ย การส มต วอย าง การพ ฒนาเคร องม อว จ ย การรวบรวมข อม ล การใช สถ ต ว เคราะห ข อม ล การอภ ปรายผลการว จ ย และการให ข อเสนอแนะในการว จ ย ในการทาว จ ยของน กศ กษาระด บปร ญญาตร -ปร ญญาโท ส วนมากจะเห นป ญหาท เก ดข นค อ การทา เน อหาบทท 2 การการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง ต งแต ทาไมต องม การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง วรรณกรรมท เก ยวข องค ออะไร ครอบคล มอะไรบ าง นาเอามาใช ประโยชน อะไรได บ างในงานว จ ยท ศ กษา จ งทา ให เก ดการใช ประโยชน ไม เต มท จากการทบทวนวรรณกรรม จากการเป นกรรมการในการสอบว ทยาน พนธ ของ น กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาหลาย ๆ คร ง ผ เข ยนค ดว าน กศ กษาย งไม เข าใจถ งความสาค ญของทบทวน วรรณกรรมท เก ยวข องและการนามาใช ประโยชน ในงานของน กศ กษาเอง ด งน นผ เข ยนจ งได เน นไปท หล กการ ในการทบทวนวรรณกรรมและการใช ผลจากของการทบทวนวรรณกรรมในการทาว จ ยเพ อให ง ายต อความเข าใจ ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง วรรณกรรมท เก ยวข อง หมายถ งแนวค ด ทฤษฎ และงานว จ ยต างๆท เก ยวข องก บป ญหาการว จ ย ท ผ ว จ ย สนใจท จะศ กษาหาคาตอบ ซ งผ ว จ ยจะต องไปศ กษาค นคว ามาก อนท จะลงม อ ทาว จ ย ซ งบางท านก เร ยกว า การ ทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องเป นการศ กษาข อม ลท งในข น ปฐม ภ ม (first data) และ ท ต ยภ ม ( secondary data) เป นข อม ลท ม ความสาค ญในการนามาใช ในการทางานว จ ย ได ม ผ ให ความหมายของการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องไว อย างหลากหลาย องอาจ น ยพ ฒน (2554) ได กล าวว า การส บค นและศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง หมายถ ง การะบวนการส บค นหา ศ กษาทบทวน และเข ยน ข อสร ปผลงานทางว ชาการท กระทาในอด ตและป จจ บ นต าง ๆ ท เก ยวข องก บป ญหาการว จ ย สอดคล องก บ วาโร เพ งสว สด (2551) กล าวว า การศ กษาเอกสารท เก ยวข องก บการว จ ย ( related literature) หมายถ ง การค นคว า เร องราวท เก ยวข องก บประเด น หร อเร องท กาล งจะทาว จ ย สร ปได ว า การทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง หมายถ ง การส บค นข อม ลตามแหล งข อม ลท กช นภ ม เพ อ หาข อม ลท เก ยวข องก บงานว จ ยท ผ ว จ ยกาล งจะศ กษา เพ อนามาศ กษาถ งทฤษฎ ท เก ยวข องเพ อนามาใช ประโยชน ในงานว จ ยของตนเอง และเพ อสารวจการออกแบบว จ ยของผ ท เคยทาว จ ยในเร องท คล าย ๆ ก นไว แล ว

3 3 หล กการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง หล กการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข องหล กการและข นตอนการทบทวนเอกสารและวรรณกรรมท เก ยวข อง ประกอบด วย การว เคราะห และระบ ป ญหาการว จ ย การค นหาคาสาค ญ ( keywords) การทบทวน เอกสารจากแหล งข อม ลต าง ๆ 1. การว เคราะห และระบ ป ญหาการว จ ย ในการทางานการว จ ยท กคร งให ม ประส ทธ ภาพเพ อให การแสวงหาข อค นพบหร อองค ความร อย างม ความถ กต องช ดเจน และ ด งน นผ ว จ ยต องม กระบวนการท เป นระบบ และม ข นตอนท ช ดเจน โดยท ผ ว จ ย หร อบ คคลท สนใจศ กษางานว จ ยน น ๆ ต องกาหนดไว โดยทาการระบ ป ญหาให ได ว าต องการศ กษาเร องอะไร การระบ ป ญหาการว จ ย เป นข นตอนของการว เคราะห ป ญหาท เก ดข นเพ อศ กษาหาคาตอบหร อ ผลการว จ ย เพ อเป น แนวทางในการการแก ไข จากคาถามการว จ ยท กาหนดข น โดยท ผ ว จ ยจะต องม ความช ดเจน ในป ญหาน น ๆ ว าม ท มาและสภาพป ญหาเป นอย างไร ม อะไรเป นสาเหต ของการเก ดป ญหา และคาดการณ ว า น าจะม แนวทางแก ไขอย างไร แล วจ งนามากาหนดเป นประเด นป ญหา นาไปส การต งคา ถามการว จ ยท ต องการ ศ กษา นาไปส การต งสมม ต ฐานของการว จ ย ให ช ดเจนด งน นผ ว จ ยจะต องม ความร เก ยวก บแหล งท มาของป ญหา กระบวนการว เคราะห ป ญหา การค ดเล อกและ กาหนดป ญหาท ด รวมท งการกาหนดช อป ญหาของการว จ ยท ศ กษาอย างถ กต อง ช ดเจน การกาหนดป ญหา น นบ ญม พ นธ ไทย ( 2554) กล าวว า ผ ว จ ยแต ละท านได มาจากแหล งของ ป ญหาต างๆไม เหม อนก น แต ประมวลแล วจะมาจากแหล งต างๆสร ปได ด งน 1. จากทฤษฎ ต าง ๆ ท ผ ว จ ยสนใจเม อน กว จ ยได ศ กษาทฤษฎ บางทฤษฎ แล วเก ดม ข อสงส ยว า ถ า ใส ต วแปรบางส งบางอย างเพ มเต มลงไปในต วทฤษฎ แล ว น าจะ ทาให ทฤษฎ สามารถ นาไปอธ บายปรากฏการณ ต าง ๆ ได เข าใจมากย งข น หร อผ ว จ ยบางท านม ข อสงส ยว าทฤษฎ ท กาล งศ กษาอย น สามารถท จะ นาไปใช ได จร ง หร อไม ในส งแวดล อมท แตกต างก นออกไป

4 2. จากประสบการณ ของผ ว จ ยเอง ซ งเป นประสบการณ โดยตรงจากการปฏ บ ต งาน จากการ ดารงช ว ตอย ในส งคม หร อจากการส งเกตส งท อย รอบ ๆ ต วเอง ซ งส งเหล าน จะ ทาให ผ ว จ ยเองเก ดข อสงส ยอยาก ร คาตอบ 3. จากงานเข ยนทางว ชาการของคนอ น ๆ ผ ว จ ยจะต องอ านข อเข ยนทางว ชาการมากๆ จาก วารสารหร อบทความต าง ๆ ท งในประเทศและต างประเทศ การอ านคร งแรกผ ว จ ยอาจจะย งไม ได กรอบความค ด ว าสนใจจะทาว จ ยเร องอะไร ต อมาเม ออ านมากข นจะทาให ผ ว จ ยสามารถร ด วยตนเองว าเร องอะไรน าสนใจ ตอน แรกๆ ก จะเป นแบบสนใจเร องกว างๆ ก อนและจะแคบเข า ตามลาด บ และการศ กษาเอกสารหร อบทความก จะ เจาะจงเฉพาะเร องมากข น 4. จากข อเสนอแนะในว ทยาน พนธ หร องานว จ ย ซ งในบทท ายของรายงานการว จ ยจะม ข อเสนอแนะของผ ว จ ยไว ว าควรจะ ทาว จ ยเก ยวก บเร องอะไรต อจากงานว จ ยของเขาหร อในงานว จ ยของเขาย ง ขาดอะไรท ย งไม ได ศ กษาท น าจะศ กษาเพ มเต ม ข อเสนอแนะเหล าน เราสามารถนามากาหนดเป นป ญหาว จ ย หร อ ห วข อว จ ยได เลย หล งจากน นผ ว จ ยต องไปศ กษารายละเอ ยดจากเอกสารต างๆท เก ยวข องเพ มเต ม เพ อ ทาความ เข าใจป ญหา ว จ ยหร อห วข อว จ ยให ช ดเจนข น 5. จากบทค ดย อของว ทยาน พนธ หร องานว จ ย หน วยงานท ม การ ทา ว จ ยไว มาก ๆ เช น มหาว ทยาล ย สาน กงานคณะกรรมการว จ ยแห งชาต ซ งหน วยงานเหล าน จะม งานว จ ยมากมาย และจะม บทค ดย อ ของงานว จ ยจ ดเก บไว เป นร ปเล มหร อเก บไว ในคอมพ วเตอร เพ อ อานวย ความสะดวกในการค นคว า บทค ดย อ เหล าน จะช วยให เราได แนวทางในการทาว จ ย หร อเร องท จะทาว จ ย 6. จากการปร กษาผ เช ยวชาญ โดยท ผ ว จ ยไปขอ คา ปร กษาหาร อจากบ คคลท ม ความร ความสามารถ หร อม ช อเส ยงในศาสตร ท ตนเองสนใจจะทาว จ ย ซ งอาจจะปร กษาผ เช ยวชาญคนเด ยวหร อหลายๆ คน แล วนาแนวค ดต างๆมาประมวลเข าด วยก นเป นห วข อการว จ ยอ กท หน งก ได 7. จากองค กรหร อหน วยงานท ต องการใช ผลงานว จ ย ซ งม หน วยงานท งของร ฐและเอกชนม หลายหน วยงานท ต องการใช ผลงานว จ ยในการบร หารงานในหน วยงานของตนเอง แต ไม ได ทาว จ ยเองจะให คน ในหน วยงานอ น ทาให โดยจะ กาหนดห วข อว จ ยหร อป ญหา ว จ ยมาให หร อให ผ ว จ ย กาหนดป ญหาว จ ยเองก ม พร อมท งม งบประมาณจ ดสรรมาให เสร จ 4

5 5 8. จากการว เคราะห ระบบ ในการว เคราะห ระบบเพ อหาป ญหาจะเร มต อนจากการว เคราะห ผลผล ตก อนถ าพบว าผลผล ตไม ได ค ณภาพตามเป าหมายหร อตามเกณฑ ข นต อมาผ ว จ ยก จะว เคราะห หาสาเหต จากกระบวนการ เพ อจะว เคราะห ว าเก ดจากกระบวนการหร อการปฏ บ ต ม ป ญหา อ ปสรรคอย างไรบ าง ข ดข อง ข นตอนใด ต อมาก จะมาว เคราะห ป จจ ย ว าม ป จจ ยพร อม เพ ยงพอหร อไม ข นตอนในการดาเน นการ ด งน ในการว เคราะห ป ญหาการว จ ย อน นต ศร โสภา( 2521, อ างในสมชาย วรก จเกษมสก ล. 2554)ม 1. รวบรวมข อเท จจร งท คาดว าน าจะเก ยวข องก บประเด นป ญหา 2. ส งเกตว าข อเท จจร งม ความเก ยวข องก บประเด นป ญหา หร อไม 3. ศ กษาความส มพ นธ ระหว างข อเท จจร งว าม อะไรบ างท เป นสาเหต ท สาค ญของประเด นป ญหา 4. กาหนดคาถามการว จ ย/สมม ต ฐานเพ อแสวงหาคาตอบของการว จ ย 5. กาหนดความส มพ นธ ระหว างคาอธ บายท จะเป นประเด นท สาค ญของประเด นป ญหา 6. กาหนดความส มพ นธ ระหว างความจร งและคาอธ บาย 7. ม ข อตกลงเบ องต นอะไรท เก ยวข องก บประเด นป ญหา 2. การค นหาคาสาค ญ (keywords) ห องสม ดกลางมหาว ทยาล ยขอนแก น ได ให ความหมาย คาสาค ญว า คาสาค ญ หมายถ ง คาท กาหนดข นมาเพ อใช แทนเน อหาของบทความวารสาร ซ งต องเป นคาท ส น กระท ดร ด ได ใจความ ม ความหมาย เป นคานามหร อเป นศ พท เฉพาะ ซ งการค นหาด วยคาสาค ญ หร อ Keyword น จะเป นการค นหาคาท ปรากฏอย ใน ช อเร อง ไม ว าจะเป นบร เวณต นเร อง กลางเร องหร อท ายเร อง (ท งน ยกเว นคาบางคา เช น เป น, ท, ซ ง, อ น, and, from, the, this, what ฯลฯ) ซ งการค นแบบน เหมาะสาหร บใช ในกรณ ท ไม ทราบช อบทความท แน ช ด หร อไม แน ใจเก ยวก บห วเร อง ห องสม ดกลางมหาว ทยาล ยศร นคร นทราว โรฒน ได ให ความหมายคาสาค ญว า คา สาค ญ ค อ คาหร อกล มคาท เป นประเด นหล กของเร องท ต องการท ปรากฏในส วนต างๆ ของรายการบรรณาน กรม ไม ว าจะเป นช อผ แต ง ช อเร อง ห วเร อง ช อช ด หร อท กส วน โดยผ ใช สามารถเล อกได ว าต องการส บค นจากส วนใด

6 การส บค นแบบน ผ ส บค นไม จาเป นต องทราบช อผ แต ง ช อเร อง ห วเร อง หร อช อช ด ท ถ กต องหร อสมบ รณ ว ธ น จ งเป นการส บค นท ย ดหย นท ส ด เหมาะก บการเร มต นส บค น สร ปได ว า คาสาค ญ หมายถ ง คาท กาหนดข นมา ซ ง เป นคาท ส น กระท ดร ด ได ใจความ ม ความหมาย เป นคานามหร อเป นศ พท เฉพาะ เพ อใช แทนเน อหาของบทความวารสาร ซ งต อง ซ งการค นหาด วยคา สาค ญ หร อ Keyword น จะเป นการค นหาคาท ปรากฏอย ในช อเร อง ไม ว าจะเป นบร เวณต นเร อง กลางเร องหร อ ท ายเร อง เพ อส อให เห นถ งต วเน อหาท เราต องการ เพ อสะดวกในการค นหาข อม ล การระบ คาสาค ญ เป นการแยกส วนของช อเร องว จ ยท เราศ กษาออกเป นคา ๆ เพ อสะดวกในการ นามาต งเป นคาสาค ญ โดยแยกส วนตามคาหล กของช องานว จ ย โดยสามารถแยกได ด งน ค ดเห น, ความคาดหว ง ฯลฯ 1. คาสาค ญประเภทบอกล กษณะการศ กษา เช น ท ศนคต, การร บร, การประเม น, ความ 2. คาสาค ญปะเภทบอกต วแปรในการศ กษา เช น การบร หารสถานศ กษา, การบร หารงาน ว ชาการ, การม ส วนร วม, การบร หารหล กส ตร, การจ ดสภาพแวดล อม ฯลฯ 3. คาสาค ญประเภทบอกล กษณะส งท ต องการศ กษา เช น โรงเร ยนประถมศ กษา, สถานศ กษา ข นพ นฐาน, สาน กงานเขตพ นท ประถมศ กษา, เทศบาลตาบล, องค กรปกครองส วนท องถ น ฯลฯ นโยบาย, อนาคตภาพ ฯลฯ 4. คาสาค ญประเภทบอกว ธ ว ทยาการศ กษา เช น เช งปฏ บ ต การแบบม ส วนร วม, ข อเสนอเช ง 3. การทบทวนเอกสารจากแหล งข อม ลต าง ๆ วาโร เพ งสว สด (2551) ย งได กล าวถ งความหมายและแบ งประเภทของเอกสารท เก ยวข องก บ การว จ ย ว า เอกสารท เก ยวข องก บการว จ ย หมายถ ง เอกสารท เป นแหล งข อม ลซ งได แก ตารา บทความ หร อ รายงานการว จ ยท ม ความสาค ญ และแบ งประเภทของข อม ลเป น เอกสารอ างอ งท วไป เอกสารปฐมภ ม และ เอกสารท ต ยภ ม ไว อย างละเอ ยด ด งน 1. เอกสารอ างอ งท วไป (general references) เป นส อท ให ข อม ลเก ยวก บต วเอกสารท น กว จ ยจะใช ซ งจะช วยให น กว จ ยสามารถเสาะหา และจ ดการเอกสารท ต องการได ตามปกต เอกสารอ างอ งท วไป จะม ข อม ลเก ยวก บช อผ เข ยนเอกสาร ช อเอกสาร ช อโรงพ มพ เม องท พ มพ ฉบ บและป ท พ มพ และหร อรายงาน 6

7 สร ปของเอกสาร เอกสารอ างอ งท วไปท สาค ญและม ประโยชน ได แก ดรรชน วารสาร รานงานเอกสาร บทค ดย อ งานว จ ย บทค ดย อบทความ 2. เอกสารปฐมภ ม (primary literature) เป นส อส งพ มพ หร อส ออ น ๆ ท ผ แต งนาเสนอ ผลงานทางว ชาการท เป นความค ดและประสบการณ โดยตรงประมวลเป นผลงานว ชาการ สาระในเอกสาร ด งกล าวจ ดว าเป นข อม ลปฐมภ ม จ งม ความเท ยงและความตรงส ง เอกสารปฐมภ ม จ งม ประโยชน และค ณค าต อการ ว จ ยส ง เอกสารปฐมภ ม ท สาค ญได แก บทความทางว ชาการ บทความว จ ย รายงานการว จ ย และว ทยาน พนธ 3. เอกสารท ต ยภ ม (secondary literature) เป นส อส งพ มพ หร อส อชน ดอ น ๆ ท ผ แต ได ศ กษาผลงานทางว ชาการมาจานวนหน งแล ว และนาเสนอผลการศ กษาในร ปผลงานว ชาการ แม ว าความเท ยงตรง ของเอกสารท ต ยภ ม จะด อยกว าเอกสารปฐมภ ม แต เอกสารท ต ยภ ม ก ให สารสนเทศท ม การจ ดระเบ ยบเป น หมวดหม และม การส งเคราะห มาเป นอย างด ซ งจะช วยให น กว จ ยต ดตามองค ความร ท ตนสนใจโดยใช เวลาน อย กว าปกต เอกสารท ต ยภ ม ได แก หน งส อประเภทตารา พจนาน กรมปร ท ศน งานว จ ย รวมถ งส อส งพ มพ อ น ๆ การใช ประโยชน จากการทบทวนวรรณกรรม การใช ประโยชน จากการทบทวนวรรณกรรมท เก ยวข อง ค อการนาผลของการทบทวนและส งเคาะห ข อม ลน นไปใช ประโยชน ในงานว จ ยท ผ ว จ ยจะทาให เก ดประโยชน มากท ส ด หน าท ของการทบทวนวรรณกรรม ท เก ยวข องเป นการใช ประโยชน จากผลการศ กษาเอกสาร วรรณกรรมท เก ยวข องก บงานว จ ยท ผ ว จ ยกาล งศ กษา 1. การกาหนดและออกแบบแนวทางการว จ ย ก อนจะลงม อทาว จ ย เม อผ ว จ ยได ห วข อหร อช อเร อง สาหร บการทาว จ ย ส งแรกท ผ ว จ ยต องทาค อการทบทวนงานว จ ยท เก ยวข องว าเคยม ผ ทาว จ ยในเร องน หร อเปล า เพ อ ตรวจสอบการซ าซ อนของงานว จ ยท จะทาให งานว จ ยไม น าสนใจหร อไม น าทา ในแง ของน กว จ ยจะ หล กเล ยงการทาว จ ยท เคยม ผ ทาไว แล ว โดยเฉพาะงานว จ ยเช งค ณภาพเพราะถ อว าจะกลายเป นงานว จ ยท ไม ม ความหมายและไม น าสนใจสาหร บผ ท จะอ านงานว จ ยน สาหร บงานว จ ยเช งปร มาณอาจะสามารถอน โลมได เพราะม การศ กษาคนละป ก น แต ต องม ระยะเวลาห างก นในช วงเวลาท เหมาะสม ประการต อมาเม อเราตรวจสอบ ช องานว จ ย การทบทวนงานว จ ยท เก ยวข องย งเพ อ ออกแบบแนวทางงานว จ ย การออกแบบงานว จ ย ค อการ กาหนดรายละเอ ยดต งแต แง ม มของการว จ ย สมม ต ฐานการว จ ย คาถามการว จ ย ว ตถ ประสงค การว จ ย ขอบเขต การว จ ย และว ธ ว จ ย ยกต วอย างท เห นช ดเจน ค อ กรณ ท กล าวมาแล วในงานว จ ยเช งปร มาณเม อม งานว จ ยท ม ช อ 7

8 หร อห วข อการว จ ยเด ยวก น เราสามารถออกแบบงานว จ ยของเราให ต างออกไปจากท เคยม ผ ว จ ยได เคยศ กษา มาแล ว เช น การใช คาถามการว จ ยท ไม เหม อนก น ทาให เก ดสมม ต ฐานการว จ ย และว ตถ ประสงค การว จ ยต าง ออกไป หร อการเปล ยนขอบเขตการว จ ย เช น การเปล ยนประชากรท ใช ในการศ กษาเป นคนละกล มก บท เคยม ผ ทาว จ ยไว แล ว หร อจะเป นการเปล ยนว ธ ว จ ยใหม จากการว จ ยเช งปร มาณเป นการว จ ยเช งค ณภาพ เป นต น 2. การหาองค ประกอบและกรอบแนวค ดการว จ ย การส บค นและการศ กษาทบทวนเอกสาร และ งานว จ ยท เก ยวข อง ช วยให ได แนวความค ดและเข าใจในทฤษฎ ท เก ยวข องก บงานว จ ยของผ ว จ ย เพ อหา องค ประกอบและกรอบแนวค ดการว จ ย การศ กษาทฤษฎ ท เก ยวข องในงานว จ ย ผ ว จ ยต องทาความเข าใจใน งานว จ ยของต วเองก อนว าเก ยวของก บเร องอะไร โดยการเล อกคาสาค ญ ( keyword) จากช อหร อห วข องานว จ ย เพ อทาการศ กษาแนวค ดของคาน น ๆ ต อไป องค ประกอบหร อกรอบแนวค ดการว จ ยกาหนดจาก การศ กษา ทฤษฎ หร อแนวค ดของผ ท ทาการศ กษาในเร องน น ๆ แล ว ผ ว จ ยต องศ กษาเอกสารต าง ๆ ให มากท ส ดเท าท จะทา ได ซ งเป นการใช เวลาพอสมควรกว าจะสามารถหาองค ประกอบจนน าเช อถ อ ( strong)ในทางกล บก นถ าผ ว จ ยม องค ประกอบท จะใช ในการกาหนดกรอบแนวค ดการว จ ยอย แล ว ผ ว จ ยก ต องหาแนวค ดหร อทฤษฎ ท ม ผ ท เคย ศ กษาได กล าวถ งองค ประกอบเหล าน นให มากพอท จะทาให เป นท ยอมร บ การกาหนดองค ประกอบและกรอบ แนวค ดการว จ ยเป นส งสาค ญมาก งานว จ ยจะน าเช อถ อหร อไม ส วนสาค ญเก ดจากการกาหนดองค ประกอบและ กรอบแนวค ดการว จ ยท ไม น าเช อถ อเพ ยงพอ ทาให งานว จ ยน นไม เป นท ยอมร บ เม อเราได องค ประกอบและ กรอบแนวค ดการว จ ยทาน ยามศ พท ปฏ บ ต การว จ ยแล ว ลาด บต อมา ค อการหาความหมายขององค ประกอบท ได เพ อสร างคาน ยามศ พท ปฏ บ ต การว จ ย ในการว จ ยเพ อให เก ดความถ กต องในทางทฤษฎ ผ ว จ ยต องทาความเข าใจ ก บคาสาค ญในห วข อว จ ยให ช ดเจนเพ อศ กษาให ได องค ประกอบและกรอบแนวค ดการว จ ย แล วส งเคราะห หา ความหมายของคา ๆ น น โดยการน ยามข นมาให เหมาะสมก บการทาว จ ยของผ ว จ ยเอง ด งน น การน ยามศ พท ปฏ บ ต การว จ ย ค อ การสร างความหมายให ก บคาหร อกล มคาท ม ส วนเก ยวข องในงานว จ ย เพ อเป นหล กในการ ทาว จ ยและสร างความเข าใจให ก บผ อ านงานว จ ย โดยการศ กษาจากงานของผ อ นท ได ทาการศ กษาไว แล ว ประย กต ให เข าก บงานว จ ยของผ ว จ ยเอง นอกจากน นการน ยามศ พท ย งม ความสาค ญในการทา เคร องม อการว จ ย เพราะการน ยามศ พท ปฏ บ ต การว จ ย ค อการกาหนดรายละเอ ยดของความเก ยวข องท ม ในการว จ ยไว ในคาศ พท แต ละคาแล ว การทาเคร องม อว จ ยประเภท แบบสอบถามแบบสารวจ ต องทาในกรอบของความหมายของคาศ พท ท ได ร บการน ยามไว แล ว 8

9 3. การตรวจสอบแนวค ดและผลการว จ ยท ได เม อผ ว จ ยได ทาการว จ ยเร ยบร อย ส งท ได ค อ ผลการว จ ยท เก ดข น เราจะร ว าผลการว จ ยน าเช อถ อหร อไม เราต องนาผลการว จ ยท ได ไปตรวจสอบ เร ยกว า การ อภ ปรายผล โดยการอภ ปรายผลถ อว าม ความสาค ญค อ เพ อการตรวจสอบแนวค ดและผลการว จ ยท ได ว าส งท ผ ว จ ยทามาน นสอดคล องก บแนวค ดของคนอ นท ได ทาการศ กษาเก ยวก บเร องท ผ ว จ ยได ทาการศ กษาหร อไม โดย การนาผลจากศ กษาทบทวนเอกสารงานว จ ยวรรณกรรมท เก ยวข องมาย นย นผลการว จ ยของผ ว จ ยท ได เพ อทา ให ผลว จ ยน นม ความน าเช อถ อ และถ อว าม งานว จ ยอ น ๆ มาสน บสน นผลการว จ ยคร งน บรรณาน กรม บ ญม พ นธ ไทย. (2554). ระเบ ยบว ธ การว จ ยการศ กษาเบ องต น. กร งเทพฯ: สาน กพ มพ มหาว ทยาล ยรามคาแหง. บ ญเล ยง ท มทอง. (2555). ระเบ ยบว ธ ว จ ยหล กส ตรและการสอน. นครราชส มา: โรงพ มพ แหลมทอง. วาโร เพ งสว สด. (2551). ว ธ ว ทยาการว จ ย. กร งเทพฯ: ส ว ร ยาสาส น. ว โรจน สารร ตนะ. ( 2556). การว จ ยทางการบร หารการศ กษา. พ มพ คร งท 3. กร งเทพฯ : บร ษ ท อ กษรพ พ ฒน จาก ด. สมชาย วรก จเกษมสก ล. (2554). ระเบ ยบว ธ การว จ ยทางพฤต กรรมศาสตร และส งคมศาสตร. ค นจาก เม อว นท 22 ม นาคม องอาจ น ยพ ฒน. ( 2554). การออกแบบว จ ย : ว ธ เช งปร มาณ เช งค ณภาพ และผสมผสานว ธ การ. พ มพ คร งท 2. กร งเทพฯ: สาน กพ มพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย. 9

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 3 การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง Re + View Review ทบทวน แนวค ด/ม มมอง การทบทวนแนวค ด/ม มมอง ในการว จ ยใด ๆ น น การทบทวนเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องจะเป นข นตอนก อน-หล ง จากผ ว จ ยได กาหนดป ญหาของการว

More information

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย

หน าท 188 บทท 7 โครงการว จ ย บทท 7 โครงการว จ ย เม อจะศ กษาเร องใดก ให พยายามจ บเค าโครงเร องของเร องน นให ได ก อนแล ว จ งพยายามมองลงไปในส วนละเอ ยดท ละส วนให เห นช ดโดยถ วนถ เม อร ว านามาค ดพ จารณาให เห นประเด น ให เห นส วนท เป นเหต

More information

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย

บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย บทท 3 ข นตอนในการท าว จ ย ข นตอนในการท าว จ ย (Steps in Research) เน องจากการศ กษาว จ ย เป นกระบวนการอย างหน งท จะค นคว าหาความร ใหม ๆ เป น การศ กษาท เป นหล กฐานม ระเบ ยบ เพ อค นหาค าตอบหร อหล กฐานท เหมาะสม

More information

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย

เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย เทคน คการเข ยนรายงานการว จ ย รศ.ดร.เก ยรต ส ดา ศร ส ข รายงานการว จ ยเป นเอกสารรายงานผลการด าเน นการว จ ย ซ งผ ว จ ยท กคนจะต องจ ดท า หล งจากท าว จ ยแล วเสร จ เพ อรายงานผลการด าเน นการว จ ย การเข ยนรายงานการว

More information

บทท 4 การค นคว าเอกสารและรายงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 4 การค นคว าเอกสารและรายงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 4 การค นคว าเอกสารและรายงานว จ ยท เก ยวข อง เม อได สภาพป ญหาว จ ยท สนใจหร อน าสนใจจะท าว จ ย ผ ว จ ยจ าต องศ กษาในรายละเอ ยดของ ป ญหา เพ อให ม ความกระจ างช ด ท าให มองเห นภาพรวมของป ญหาว จ ยได กว างและล

More information

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย

การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย ค ม อและแนวปฏ บ ต การจ ดการเร ยนการสอน การท าว จ ย คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ค าน า พ นธก จด านการจ ดการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพบ ณฑ ตและพ นธ ก จด านการว จ ย เป นพ นธก จท ส าค ญของคณะว

More information

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย

การเข ยนเค า เค าโครง 3.ว ตถ ประสงค ของการว จ ย 4. สมมต ฐานของการว จ ย 5. ขอบเขตของการว จ ย 6. ข อตกลงเบ องต น 7. คาจาก ดความท ใช ในการว จ ย 1 การเข ยนเค าโครงการว จ ย การเข ยนเค า เค าโครงการว จ ย รศ. ไพท รย เวทการ คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏลาปาง การเข ยนเค าโครงการว จ ยเป นเสม อนพ มพ เข ยวท ระบ รายละเอ ยดของส งท ด าเน นการ ว าจะท าอะไร

More information

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ

ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ 1 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษาของ คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต ป การศ กษา 2555 2 ป จจ ยท ม ผลต อการดาเน นงานประก นค

More information

สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556

สาน กงานเกษตรจ งหว ดพ ทล ง กรมส งเสร มการเกษตร พ.ศ. 2556 รายงานการว จ ย เร อง การยอมร บและความต องการของเกษตรกรในจ งหว ดพ ทล งต อการทางานของ ศ นย บร การและถ ายทอดเทคโนโลย การเกษตรประจาตาบล โดย อธ ฐาน เร องแก ว สมปราชญ ม ส กร กษ เต อนจ ต ว ส ทธ สรรพ ปร ชา ส ขะว

More information

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน

แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน แนวทาง เทคน คการทาว จ ยในช นเร ยน คณะบร หารธ รก จ ป การศ กษา 2554 โดย : คณะกรรมการบร หารจ ดการความร 0 คำนำ การท าว จ ยในช นเร ยนน บว าเป นงานว จ ยท ส าค ญต อการจ ดการเร ยนการสอนเป นอย างย ง เป น เคร องม

More information

แนวทางการเข ยนโครงร างการว จ ย การเข ยนรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย

แนวทางการเข ยนโครงร างการว จ ย การเข ยนรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย แนวทางการเข ยนโครงร างการว จ ย การเข ยนรายงานว จ ยฉบ บสมบ รณ คณะศ ลปศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย การว จ ย ค อ กระบวนการค นหาความร ข อเท จจร ง อย างม ระเบ ยบ ม กฎเกณฑ ในการ รวบรวมข อม ล ว เคราะห

More information

บทท ๓ ร ปแบบการจ ดทาโครงการศ กษาว จ ยเพ อขอเง นสน บสน น และ ร ปแบบการเข ยนรายงานการว จ ย

บทท ๓ ร ปแบบการจ ดทาโครงการศ กษาว จ ยเพ อขอเง นสน บสน น และ ร ปแบบการเข ยนรายงานการว จ ย บทท ๓ ร ปแบบการจ ดทาโครงการศ กษาว จ ยเพ อขอเง นสน บสน น และ ร ปแบบการเข ยนรายงานการว จ ย ร ปแบบการจ ดทาโครงการศ กษาว จ ยเพ อขอเง นสน บสน น ๑. ช อโครงการ : (ภาษาไทย)... (ภาษาอ งกฤษ)... ๒. โครงการว จ ยอย

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง

ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง 1 ค ม อ การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง การเข ยนรายงานการศ กษาค นคว าด วยตนเอง เป นการเล าเร องราวเหต การณ และผลท เก ดข นในขณะท ดาเน นการ ศ กษาค นคว า รวมถ งส งต างๆท เก ดข นซ งเก ยวข องก บการศ

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร เมษายน 2557 คำนำ ค ม อและแนวปฏ บ ต การก าก บต ดตามและประเม นโครงการเป นกระบวนการส าค ญท ช วยให ได สารสนเทศท เป นประโยชน ต อการต ดส นใจของผ บร หารและผ เก ยวข องก บโครงการ ซ งผ ท าหน าท ในการ ประเม นได ศ กษาเร ยนร จนม

More information

ความหมายของการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร นโยบายและงบประมาณการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร

ความหมายของการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร นโยบายและงบประมาณการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร 1 ความหมายของการว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร การว จ ยเพ อพ ฒนากระบวนการเร ยนร หมายถ ง การว จ ยท ด าเน นการโดยคร ผ สอน ซ งม จ ดม งหมายท จะน าผลการว จ ยไปใช ในการแก ป ญหาการเร ยนการสอน ปร บปร งการเร ยนการสอน

More information

ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา

ความเป นมาและความส าค ญของป ญหา ช อเร องว จ ย ความพ งพอใจของผ ม ส วนเก ยวข องในการร บแท ปเล ตต อการให บร การ งานอาคารสถานท ว ทยาล ยเทคโนโลย ว มล ศร ย าน ช อผ ว จ ย นายคมว ฒ อ นทรว ร ตน ตาแหน ง ผ ช วยผ อานวยการฝ ายอาคารสถานท ว ฒ การศ

More information

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร

การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร การว ดผลประเม นผลคณ ตศาสตร สาระส าค ญ/ความค ดรวบยอด 1. การว ดผล (Measurement) หมายถ ง กระบวนการกาหนดจานวนเพ อใช เป นเกณฑ การว ด โดยใช เคร องม อว ด เพ อศ กษา ค นหา หร อตรวจสอบค ณล กษณะของบ คคล ผลงาน หร

More information

เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน

เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน 1 เทคน คกำรเข ยน ผลงำนว เครำะห เร องช ย จร งศ รว ฒน พ มพ ท : ศ นย ผล ตเอกสาร สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น จำนวนท พ มพ : 200 เล ม สน บสน นกำรพ มพ : สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น ป ท พ มพ :

More information

ค าน า ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ธ นวาคม พ.ศ. 2555

ค าน า ฝ ายว จ ย สถาบ นว จ ยพฤต กรรมศาสตร ธ นวาคม พ.ศ. 2555 ค าน า มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ได ม การจ ดการบร หารงานว จ ยหร องานสร างสรรค ให ม ค ณภาพ รวมท งม กลไกในการสน บสน นการด าเน นงานว จ ยให บรรล เป าหมายเพ อตอบสนองก บนโยบายและ ย ทธศาสตร การว จ ยของชาต รวมท

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย

ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย การเข ยนข อเสนอโครงการว จ ย โดย ผศ.ดร. พ ระศ กด ฉายประสาท มหาว ทยาล ยนเรศวร ประเภทของข อเสนอโครงการว จ ย 1. แหล งท นก าหนดกรอบการว จ ย 2. แหล งท นไม ก าหนดกรอบการว จ ย 1 ประโยชน ของโครงร างการว จ ย 1.

More information

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน)

การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) การศ กษาความพ งพอใจของพน กงานในการใช งานระบบ SAP กรณ ศ กษา บร ษ ท สยามอ ตสาหกรรมเกษตรอาหาร จาก ด (มหาชน) 1* ว ช ต บ ญฤทธ 1 บ ณฑ ตศ กษาสาขาว ชาเทคโนโลย โลจ สต กส คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย มหานคร

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information

ISBN 978-616-223-058-5

ISBN 978-616-223-058-5 ISBN 978-616-223-058-5 1 เทคน คการเข ยน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร องช ย จร งศ รว ฒน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยขอนแก น เอกสารการประกอบการปฏ บ ต งานสาหร บ ข าราชการ และพน กงานมหาว ทยาล ย สายสน บสน นในสถาบ

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง ผ ศ กษาค นคว าได ศ กษาเอกสารและงานว จ ยท เก ยวข องก บการพ ฒนาช ดก จกรรม การเร ยนร เร องการขยายพ นธ พ ชโดยไม อาศ ยเพศ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและ เทคโนโลย ส าหร บน

More information

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร.

คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ในนามของสภาว ชาช พบ ญช ในพระบรมราช ปถ มภ ขอขอบค ณในความร วมม อมา ณ โอกาสน ด วย ส วนงานสน บสน นว ชาการ โทร. ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ร างกรอบแนวค ดสาหร บการรายงานทางการเง น (ปร บปร ง 2557) ฉบ บน จ ดทาข นโดย คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานการบ ญช ม ว ตถ ประสงค เพ อร บฟ งข อค ดเห นเป นร างแรกเท

More information

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ

เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ เอกสารแนะน าว ธ การเข ยนรายงาน ว ทยาน พนธ / ภาคน พนธ คณะกรรมการประจ าหล กส ตร 1. ผศ.ดร.น นทวรรณ ช างค ด ประธานกรรมการ 2. รศ.ส ณ ย ล องประเสร ฐ กรรมการ 3. ผศ.ดร.น ตย หท ยวส วงศ ส ขศร กรรมการ 4. ผศ.ดร.สาโรช

More information

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554

งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ ย เร อง ความต องการการน เทศการสอนของคร เคร อข ายโรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม โดย วราภรณ แสงพลส ทธ ห วหน างานการเร ยนการสอน ป.4-6 ฝ ายว ชาการ โรงเร ยนอ สส มช ญแผนกประถม ประจาป การศ กษา 2554 งานว จ

More information

ล กษณะของบทความว จ ย

ล กษณะของบทความว จ ย การเข ยนบทความว จ ย ล กษณะของบทความว จ ย เป นเอกสารทางว ชาการประเภทเด ยวก บรายงานการ ว จ ยแต ม ล กษณะต างจากรายงานการว จ ย.. ม ความยาวจ าก ด จ านวนหน าน อยกว ารายงานการว จ ย จ ดท า ข นเพ อน าเสนอในวารสาร

More information