บรรณาน กรม การบร หารก จการน กเร ยน

Size: px
Start display at page:

Download "บรรณาน กรม การบร หารก จการน กเร ยน"

Transcription

1 150 บรรณาน กรม กาญจนา ศร กาฬส นธ. การบร หารก จการน กเร ยน พ มพ คร งท 2 กร งเทพมหานคร : ภาคว ชา การบร หาร คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร, กานดา อมรเพชรก ล. แนวทางการพ ฒนาการบร หารงานปกครองในโรงเร ยนว ฒโนท ยพาย พ จ งหว ดเช ยงใหม. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต : มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, การประถมศ กษาแห งชาต. ส าน กงาน. PBB, ว ส ยท ศน การศ กษาข นพ นฐานจ งหว ดล าปาง, ค ม อการปกครองน กเร ยนโรงเร ยนในส งก ดกรมสาม ญศ กษา. กร งเทพมหานคร, การศ กษาสงเคราะห. กอง. แนวปฏ บ ต การด แลน กเร ยนประจ าในโรงเร ยนศ กษาสงเคราะห. กร งเทพมหานคร : ค ร สภาลาดพร าว, สารสนเทศกองการศ กษาสงเคราะห ป การศ กษา กร งเทพมหานคร : ก ต มา ปร ด ด ลก. การบร หารและการน เทศการศ กษาเบ องต น. กร งเทพมหานคร : อ กษราพ พ ฒน, เกษม ดวงงาม. การบร หารงานปกครองน กเร ยนหลากหลายชนเผ า ในโรงเร ยนศ กษาสงเคราะห แม จ นจ งหว ดเช ยงราย. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต : มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, คณะกรรมการการศ กษาแห งชาต. ส าน กงาน. แนวทางการประก นค ณภาพในสถานศ กษา : เพ อพร อมร บ การประเม นภายนอก. พ มพ คร งท 3 กร งเทพฯ : พ มพ ด, จร ญ น ลพล บ. แนวทางการพ ฒนางานปกครองน กเร ยนโรงเร ยนศ กษาสงเคราะห เช ยงใหม. การค นคว าแบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต : มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, ชวล ต ประภวานนท. องค การและการจ ดการ. กร งเทพฯ : ไดมอนด, เดช ส ธรรมปวง. การบร หารงานปกครองน กเร ยนโรงเร ยนศ กษาสงเคราะห เช ยงดาว. การค นคว า แบบอ สระศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต : มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, ต าย เซ ยงฉ. การเข ยนโครงการว จ ยทางส งคมศาสตร และมน ษย ศาสตร. เช ยงใหม : สถาบ น ว จ ยส งคม. มหาว ทยาล ยเช ยงใหม, ต ลา มหาพส ธานนท. หล กการจ ดการหล กการบร หาร. กร งเทพมหานคร:โรงพ มพ พ.ศ.พ ฒนา, ธงช ย ส นต วงษ และ สดใส ก ตต จ ตต. การวางแผน, ม.ป.ป.

2 ธงช ย ส นต วงษ. การจ ดการท วไป. ค ม อผ ประกอบการอ ตสาหกรรม กรมส งเสร มอ ตสาหกรรม, องค การและการบร หาร. กร งเทพ : บร ษ ทส าน กพ มพ ไทยว ฒนาพาน ช จ าก ด, องค การและการบร หาร. กร งเทพ : บร ษ ทส าน กพ มพ ไทยว ฒนาพาน ช จ าก ด, องค การและการจ ดการ. กร งเทพฯ : บร ษ ทส าน กพ มพ ไทยว ฒนาพาน ช จ าก ด, หล กการจ ดการ. กร งเทพฯ : บร ษ ทส าน กพ มพ ไทยว ฒนาพาน ช จ าก ด, นพพงษ บ ญจ ตราด ลย. หล กการบร หารการศ กษา. กร งเทพมหานคร : นวพ ธการพ มพ, บรรยงค โตจ นดา. องค การและการจ ดการ. กร งเทพฯ : รวมสาสน, บ ญท น ดอกไธสง. การจ ดการองค การ. กร งเทพฯ : โรงพ มพ มหาจ ฬาลงกรณ ราชว ทยาล ย, ปฏ ร ปการศ กษา. ส าน กงาน. [ออน-ไลน ] แหล งท มา :Http.www.oer.or.th/news/download/index.html, ปร ยาพร วงค อน ตรโรจน. Bangkok Software Technologe House. กร งเทพฯ : บร ษ ทพ มพ ด จ าก ด ปาจร ยา มหากาญจนะ. การศ กษาเพ อการออกแบบอาคารหอนอนของสถานฝ กและอบรมเด กและ เยาวชนชายร นใหญ (ภายใต การก าก บด แลของสถานพ น จและค มครองเด กกลาง). ว ทยาน พนธ สถาป ตยกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต. กร งเทพมหานคร : สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง, พงษ ศ กด ป ญจพรผล. องค การและการจ ดการ. นครปฐม : สถาบ นราชภ ฎนครปฐม, พะยอม วงศ สารศร. องค การและการจ ดการ. กร งเทพฯ : สถาบ นราชภ ฎสวนด ส ต, พรหมพ ไล ค ณาพ นธ และคณะ. พ นฐานการประกอบธ รก จขนาดเล ก. กร งเทพมหานคร : องค การค าค ร สภา, พ มลจรรย นามว ฒน. องค การและการจ ดการ. เอกสารการสอนสาขาว ชาว ทยาการจ ดการ. เล ม 1. พ มพ คร งท 31 นนทบ ร : ส าน กพ มพ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช, มนตร แย มกส กร. ร ปแบบของหอพ กน กศ กษาส าหร บมหาว ทยาล ยในประเทศไทย. กร งเทพมหานคร : โรงพ มพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, มาน ไชยธ ราน ว ฒศ ร. หอพ กก บการพ ฒนาน ส ตน กศ กษาระด บอ ดมศ กษา. ส าน กงานปล ดทบวง มหาว ทยาล ย คณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล,

3 เยาวล กษณ ค ดโนภาส. บทบาทและท ศทางของการอ ดมศ กษาไทย. กร งเทพมหานคร : ภาคว ชาการ อ ดมศ กษา คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, ล ทธ กาล ศร วะรมย. องค การและการจ ดการ. กร งเทพฯ : ไดมอนด, วราร ตน เข ยวไพร. องค การและการจ ดการ. กร งเทพฯ : สถาบ นราชภ ฎธนบ ร, ว นทน ย ภ ม ภ ทราคมและคณะ. ความร เบ องต นเก ยวก บการประกอบธ รก จ. กร งเทพฯ : อ กษรสยาม การพ มพ, ว ลลภา เทพห สด น ณ อย ธยา. การบร หารงานด านหอพ ก น ส ตน กศ กษา. หล กการ ป ญหาและแนวทาง ปฏ บ ต. กร งเทพมหานคร, งานบ คลากรน ส ตน กศ กษา. โครงการต าราและเอกสารทางว ชาการ คณะคร ศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, ว น ย พ ฒนร ฐ. การบร หารโรงเร ยนประจ า. ม.ป.ป. อ ดส าเนา ว โรจน สารร ตนะ. การบร หาร หล กการ ทฤษฎ และประเด นทางการศ กษา. กร งเทพมหานคร : บร ษ ทอ กษราพ พ ฒน จ าก ด, ศ ร พร พงศ ศร โรจน. องค การและการจ ดการ. กร งเทพฯ : ห างห นส วนจ าก ด, ศ ร วรรณ เสร ร ตน และคณะ. องค การและการจ ดการ. กร งเทพฯ : ไดมอนด, ศ ร อร ข นธห ตถ. องค การและการจ ดการ. กร งเทพมหานคร : อ กษราการพ มพ, ศ กษาสงเคราะห จ ตต อาร ฯ,โรงเร ยน. แผนปฏ บ ต การป การศ กษา 2545, เอกสารสอบราคาหอนอนแบบมาตรฐาน 26, เอกสารสอบราคาหอนอนแบบมาตรฐาน 38, ศ ภช ย ธาราศาน ต. การบร หารโรงเร ยนศ กษาสงเคราะห เพชรบ ร. ม.ป.ป. อ ดส าเนา สมค ด บางโม. องค การและการจ ดการ. กร งเทพมหานคร : น าอ กษรการพ มพ, องค การและการจ ดการ. กร งเทพมหานคร : ว ทยาพ ฒน, การประกอบธ รก จ. กร งเทพฯ : ว ทยพ ฒน, องค การและการจ ดการ. กร งเทพฯ : ว ทยพ ฒน, สมพงษ เกษมส น. การบร หาร. กร งเทพมหานคร : ไทยว ฒนาพาน ช, สม ดระเบ ยบการโรงเร ยนราชว ทยาล ย. (กระดาษฝร ง) (รศ.123) เส นหม ก หอจดหมายเหต แห งชาต. เลขท 55/54 สองทศวรรษทบวงมหาว ทยาล ย. หน งส อท ระล กคล ายว นสถาปนาทบวงมหาว ทยาล ย ครบ 20 ป. กร งเทพมหานคร : โรงพ มพ จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย,

4 153 สาม ญศ กษา. กรม. กระทรวงศ กษาธ การ. รายงานผลการว จ ยสภาพการจ ดการศ กษาพ เศษและการจ ดการ ศ กษาสงเคราะห ในประเทศไทย. กร งเทพมหานคร : จงเจร ญการพ มพ, สารว ตรน กเร ยน. กอง. กรมพลศ กษา. แผนพ ฒนาสารว ตรน กเร ยน ฉบ บท 7 ( พ.ศ ) เอกสารส าค ญล าด บท 1/2534. กร งเทพมหานคร : กองสารว ตรน กเร ยน กรมพลศ กษา, ส าเนาว ขจรศ ลป. หล กการก จการน กศ กษา. กร งเทพมหานคร : กองก จการน ส ตมหาว ทยาล ย เกษตรศาสตร, ม ต ใหม ของก จการน กศ กษา. กร งเทพมหานคร : ศ นย หน งส อจ ฬา, ส ร อร ว ชชาว ธ. จ ตว ทยาอ ตสาหกรรมและองค การเบ องต น. กร งเทพฯ : โรงพ มพ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, ส โขท ยธรรมาธ ราช. มหาว ทยาล ย. การจ ดการโรงเร ยนม ธยมศ กษา. กร งเทพมหานคร : ส าน กพ มพ มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมมาธ ราช, การจ ดการโรงเร ยนประถมศ กษา. กร งเทพมหานคร : ชวนพ มพ, การจ ดการโรงเร ยนม ธยมศ กษา. กร งเทพมหานคร : ส าน กพ มพ มหาว ทยาล ยส โขท ย ธรรมาธ ราช, ส รพ นธ ย นต ทอง. การบร หารโรงเร ยน นวตกรรม เทคน ค ประสบการณ. โรงพ มพ การศาสนา. กรมศาสนา, ส ว มล ต งประเสร ฐ. เอกสารประกอบการสอนว ชาองค การและการจ ดการ. นครราชส มา : สถาบ น ราชภ ฎนครราชส มา, เสนาะ ต เยาว. หล กการบร หาร. กร งเทพฯ : โรงพ มพ มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร, ห สด นทร เชาวนปร ชา. หอพ กแบบศ นย ท พ กอาศ ยและการศ กษานว ตกรรมเพ อการพ ฒนา น กศ กษา รายงานการส มมนาการอ ดมศ กษาเร อง แนวค ดในการพ ฒนาการอ ดมศ กษา. กร งเทพฯ : จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, อภ ชาต ทรงเจร ญ. การประเม นอาคารหอพ กน กศ กษาว ทยาเขตศาลายา ท บแก ว และก าแพงแสน : สภาพพฤต กรรมของผ อย. ว ทยาน พนธ สถาป ตยกรรมศาสตรมหาบ ณฑ ต คณะสถาป ตยกรรมศาสตร, จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย, อมรา ร ตตากร. องค การและการจ ดการ. ม.ป.ป. อ ดส าเนา อร ณ ร กธรรม. การพ ฒนาองค การแนวความค ดและการประย กต ใช ในระบบส งคมไทย. สถาบ น บ ณฑ ตพ ฒนบร หารศาสตร, 2532.

5 อาร เพชรผ ด. มน ษย ส มพ นธ ในการท างาน. กร งเทพฯ : น ต ก ลการพ มพ, Heidenheimer, Arnold J. and et.al. Organizational Behavior. Singapore : McGraw-Hill, Inc Bartol, Kathryn M. and David C. Martin. Management. 2 nd ed. New York : McGraw-Hill, Bovee, Courtland L. and Others. Management. New York : McGraw-Hill, Berkley, George and et.al. The Craft of Public Administration 5 th ed. Dubuque. Wm.c Brown Publishers Koontz Harold and et.al. Principle of Management : Analysis of Managerial Functions. 4 th ed. McGraw-Hill Koontz Harold and Heinz Weihich. Management. New York. McGraw - Hill Book Frederick, Lunenburg C. and Allan C. Orstein. Educational Administration : Concept and Practiced (2 nd ed.) Belmont, Ca : Wadsworth Sergiovanni, Thomas, J. Educational Governance and Administration 3 rd. Boston. Allyn and Bacon Weihrich Heinz and Harold Koontz. Management : Global Perspective. 10 th ed. New York : Mc Graw Hill, Inc.,

6 ภาคผนวก 155

บรรณาน กรม. การประก นค ณภาพการศ กษา (ออนไลน ). ม.ป.ป. ส บค นจาก :dusithost.dusit.ac.th/~ei/qa0230112005.doc [25 ธ นวาคม 2549]

บรรณาน กรม. การประก นค ณภาพการศ กษา (ออนไลน ). ม.ป.ป. ส บค นจาก :dusithost.dusit.ac.th/~ei/qa0230112005.doc [25 ธ นวาคม 2549] บรรณาน กรม กมล ส ดประเสร ฐ. ม.ป.ป. ระบบการประเม นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา:ระด บก อน อ ดมศ กษารายงาน เสนอส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาแห งชาต เพ อพ จารณา ประกอบในการร างพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ....

More information

แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน

แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน บรรณาน กรม 112 113 บรรณาน กรม กระทรวงศ กษาธ การ. (2553). แนวทางการจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ตามหล กส ตรแกนกลาง การศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช 2551. กร งเทพมหานคร : ส าน กว ชาการและมาตรฐาน การศ กษา. คณะกรรมการพ

More information

นโยบายสาธารณะและการวางแผน.

นโยบายสาธารณะและการวางแผน. บรรณาน กรม 318 บรรณาน กรม กฎกระทรวง แบ งส วนราชการสาน กงานสภาท ปร กษาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต พ.ศ. 2549. ใน ราชก จจา น เบกษา เล ม 123 ตอนท 33 ก ว นท 29 ม นาคม 2549. หน า 17-21. ก นตพร ช วงช ด. (2548). การศ

More information

การประช มว ชาการทางการศ กษาระด บชาต คร งท

การประช มว ชาการทางการศ กษาระด บชาต คร งท ขอเช ญส งบทความ (Call for papers) เพ อน าเสนอในการประช มว ชาการทางการศ กษาระด บชาต คร งท 3 การพ ฒนาประสบการณ การเร ยนร ในช ว ตจร ง : นว ตกรรมการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ว นศ กร ท 3 พฤษภาคม 2556 คณะคร ศาสตร

More information

การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนบ านแหลมโพธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษากระบ

การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนบ านแหลมโพธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษากระบ การม ส วนร วมของช มชนในการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนบ านแหลมโพธ ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษากระบ Community Participation in The Educational Management of Banleampho School Under the Office Krabi

More information

การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง

การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง 1 การศ กษาสภาพและป ญหาการบร หารงานโรงเร ยนอน บาลสามแห ง ช อผ เข ยน นายษ ชว ฒ เจร ญเวช ** ช ออาจารย ท ปร กษา ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ านวย ส วรรณก จบร หาร ช ออาจารย ท ปร กษาร วม อาจารย เลอล กษณ ช ส น บทค ดย

More information

หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา ป การศ กษา 2553.. บทค ดย อ

หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา ป การศ กษา 2553.. บทค ดย อ การบร หารงานส งแวดล อมในโรงเร ยนบางบ วทอง ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 3 ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION OF BANGBUATHONG SCHOOL UNDER SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 3 ศ ร กาญจน ขาว

More information

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย

การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย การประย กต ใช หล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงในโรงเร ยน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงราย เขต 3: กรณ ศ กษาโรงเร ยนบ านส นกอง อาเภอแม จ น จ งหว ดเช ยงราย อ จฉราวรรณ ใจยะเข ยว บทค ดย อ การศ กษาในคร

More information

ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1*

ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1* ป จจ ยท ส มพ นธ ก บสมรรถนะการบร หารจ ดการช นเร ยนของคร ระด บม ธยมศ กษา ช วงช นท 3 ในสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 1* ประทวน ม ลหล า ** บทค ดย อ การว จ ยคร งน ม ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพระนครศร อย ธยา เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คาน า แผนปฏ บ ต การประจาป 2557 ของโรงเร ยนประต ช ย ได จ ดทาข นเพ

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต ต ลาคม

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต ต ลาคม ค าน า แผนพ ฒนาโรงเร ยนขนาดเล ก ป งบประมาณ 5 8 ฉบ บน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต ได จ ดท าข น เพ อเป นเคร องม อก าหนดท ศทางในการพ ฒนา โรงเร ยนขนาดเล กในส งก ดท ครอบคล มในท ก ๆ ด าน

More information

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต

แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต แนวทางการบร หารงานว ชาการเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของ โรงเร ยนพนมเบญจา ส งก ดเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 13 Academic Administration Guidelines for Developing the Quality of Education of Phanombenja School

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

ดร. พ สตราภรณ ท พยโสธร

ดร. พ สตราภรณ ท พยโสธร การจ ดการสภาพแวดล อมอาคารเร ยนระด บประถมศ กษา ในส งก ดกร งเทพมหานคร พ นท กล มศร นคร นทร The Environmental Management of Primary School Buildings: A Case Study of Srinakarin Group, Bangkok Pastraporn Thipayasothorn,

More information

การบร หารงานว ชาการของบ คลากรทางการศ กษาของกล มโรงเร ยนหนองพานทอง ส งก ดส าน กงานพ นท ประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 1

การบร หารงานว ชาการของบ คลากรทางการศ กษาของกล มโรงเร ยนหนองพานทอง ส งก ดส าน กงานพ นท ประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 1 การบร หารงานว ชาการของบ คลากรทางการศ กษาของกล มโรงเร ยนหนองพานทอง ส งก ดส าน กงานพ นท ประถมศ กษาก าแพงเพชรเขต 1 ช อผ ว จ ย นางสาวน นท ดา ทองอาด มหาว ทยาล ยพ ษณ โลก บทค ดย อ สารน พนธ น เป นการว จ ยในล กษณะเช

More information

ความพ งพอใจของคร ผ สอนต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนน าร นพ ทยาคม อ าเภอว งทอง จ งหว ดพ ษณ โลก บทค ดย อ

ความพ งพอใจของคร ผ สอนต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนน าร นพ ทยาคม อ าเภอว งทอง จ งหว ดพ ษณ โลก บทค ดย อ ความพ งพอใจของคร ผ สอนต อการจ ดการศ กษาของโรงเร ยนน าร นพ ทยาคม อ าเภอว งทอง จ งหว ดพ ษณ โลก อล ษา มงคล คร คศ.1 โรงเร ยนน าร นพ ทยาคม อ าเภอว งทอง จ งหว ดพ ษณ โลก บทค ดย อ การศ กษาคร งน ม ว ตถ ประสงค เพ

More information

ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ )

ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ ) ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ป ท 1 ฉบ บท 1 (ฉบ บปฐมฤกษ ) ประกาศมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เร อง นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ----------------------------------------------------------

More information

ความพ งพอใจของคร ท ม ต อการบร หารจ ดการศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐานของโรงเร ยนว ดแสมด า ส าน กงานเขตบางข นเท ยนส งก ดกร งเทพมหานคร

ความพ งพอใจของคร ท ม ต อการบร หารจ ดการศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐานของโรงเร ยนว ดแสมด า ส าน กงานเขตบางข นเท ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ความพ งพอใจของคร ท ม ต อการบร หารจ ดการศ กษาโดยใช โรงเร ยนเป นฐานของโรงเร ยนว ดแสมดา ส าน กงานเขตบางข นเท ยนส งก ดกร งเทพมหานคร Teachers Satisfaction on the School-Based Management of Wat Samaedam School,

More information

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1

การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 การม ส วนร วมในการจ ดการศ กษาของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาบ ร ร มย เขต 1 ด เรก อน นต สารน พนธ น เป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร

More information

นางสาวภ ทรพร ขาวงาม และ รศ.ก ต มา ส รสนธ บทค ดย อ

นางสาวภ ทรพร ขาวงาม และ รศ.ก ต มา ส รสนธ บทค ดย อ การเป ดร บ การใช ประโยชน และความพ งพอใจจากระบบอ นทราเน ต เพ อการส อสารภายใน องค กร สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาระบบราชการ The EXPOSURE, UTILIZATION AND SATISFICATION OF INTRANET SYSTEM FOR INTERNAL COMMUNICATION

More information

ช อผลงานว จ ย การพ ฒนาร ปแบบการประก นค ณภาพภายในโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแม ฮ องสอน เขต 1

ช อผลงานว จ ย การพ ฒนาร ปแบบการประก นค ณภาพภายในโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแม ฮ องสอน เขต 1 ช อผลงานว จ ย การพ ฒนาร ปแบบการประก นค ณภาพภายในโรงเร ยนส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาแม ฮ องสอน เขต 1 Title : Development of a Model Based on the Internal Assessment in Schools under the Office

More information

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม

คานา งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน คนครปฐม คานา ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ก าหนดนโยบายให สถานศ กษาจ ดท า แผนปฏ บ ต การประจ าป เพ อใช เป นแนวทางในการปฏ บ ต งานในภาพรวมของสถานศ กษาเป นประจ าท กป น น งานวางแผนและงบประมาณ ฝ ายแผนงานและความร

More information

ข อม ลการพ ฒนาบ คลากร การอบรม ประช ม ส มมนา ป การศ กษา 2556 สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตตร ง

ข อม ลการพ ฒนาบ คลากร การอบรม ประช ม ส มมนา ป การศ กษา 2556 สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตตร ง ข อม ลการพ ฒนาบ คลากร การอบรม ประช ม ส มมนา ป การศ กษา ว ทยาเขตตร ง ลาด บ 1 เข าร วมการปร บปร งหล กส ตร คณะศ ลปศาสตร สถาบ น การพลศ กษา 3-11 พ.ค. นายเอกช ย ม ตรเปร ยญ นายอน ชา แซ เจ ยม นายไตรร ตน เตชะโต

More information

ค ณภาพการให บร การด านส ขภาพในศ นย บร การสาธารณส ขกองการแพทย เทศบาลเม องล าพ น

ค ณภาพการให บร การด านส ขภาพในศ นย บร การสาธารณส ขกองการแพทย เทศบาลเม องล าพ น 1 ค ณภาพการให บร การด านส ขภาพในศ นย บร การสาธารณส ขกองการแพทย เทศบาลเม องล าพ น นายวรมงคล ล มศ ร ตระก ล บทความน เป นส วนหน งของการค นคว าอ สระ เร อง ค ณภาพการให บร การด านส ขภาพในศ นย บร การ สาธารณส ขกองการแพทย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558 2561) และ แผนพ ฒนาบ คลากรประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 สาน กว ชาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา 1 2 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ.2558 ส าน

More information

ข าวจากฝ ายว ชาการ ความก าวหน าโครงการ พ สอนน อง

ข าวจากฝ ายว ชาการ ความก าวหน าโครงการ พ สอนน อง ฉบ บ ว นท 15 ก นยายน 2551 สว สด คร บคณาจารย และบ คลากรคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ท กท าน ก อนอ นผมต องขอขอบพระค ณท าน กรรมการบร หารคณะว ทยาศาสตร ฯ อาจารย และบ คลากรท กท านท ได ม ส วนร วมและช วยค ด วางแผน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

สารจากอธ การบด ( ผ ช วยศาสตราจารย ดร.เร องเดช วงศ หล า ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม สารจากอธ การบด มหาว ทยาล ยขอแสดงความย นด และขอต อนร บน กศ กษาใหม คณะว ทยาการจ ดการด วยความย นด ย ง การเข าศ กษาใน สถาบ นอ ดมศ กษาเป นโอกาส เป นจ ดเร มต นและน ม ตหมายท ด ของช ว ต ขอให ใช โอกาสน ม งม นในการศ

More information

ต ดต อ ศ นย ประสานงานหล กประก นส ขภาพประชาชน 134 ศ นย ครอบคล มพ นท 77 จ งหว ด

ต ดต อ ศ นย ประสานงานหล กประก นส ขภาพประชาชน 134 ศ นย ครอบคล มพ นท 77 จ งหว ด ศ นย ประสานงานหล กประก นส ขภาพประชาชน ได ดาเน นก จกรรมมาเป นป ท 10 การดาเน นงานท ผ านมาสามารถช วยให ประชาชนเข าถ งร บร ถ งส ทธ หน าท และการร บเร องร องเร ยน/ร องท กข ในการเข าร บ บร การในระบบหล กประก นส

More information