Chapter 7. การบร หารส าน กงาน (Office Management) แนวค ด ว ตถ ประสงค

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Chapter 7. การบร หารส าน กงาน (Office Management) แนวค ด ว ตถ ประสงค"

Transcription

1 การบร หารส าน กงาน (Office Management) Chapter 7 แนวค ด ก จกรรมต าง ๆ ท เก ดข นภายใน ส าน กงานส งผลต อการท างานของ บ คลากร ซ งค ณภาพในการบร หาร ส าน กงานจ งเป นป จจ ยท ท าให องค กร ประสบความส าเร จ หร อความ ล มเหลว ด งน นจ งควรท จะค าน งถ ง ป จจ ยต าง ๆ ท งภายใน และภายนอก องค กร เพ อหาทางให การบร หาร ส าน กงานม ประส ทธ ภาพส งส ด ว ตถ ประสงค 1 เพ อให เข าใจถ งว ตถ ประสงค ของ การบร หารงานส าน กงาน 2 เพ อให ทราบถ งต าแหน งงาน ภายในส าน กงาน 3 เพ อให เข าใจถ งระบบในการ จ ดการ และบร หารส าน กงาน 4 เพ อให เข าใจถ งหล กการบร หาร ส าน กงาน 5 เพ อให เข าใจถ งล กษณะงานของ ผ บร หารส าน กงาน 6 เพ อให ทราบถ งค ณสมบ ต ของ ผ บร หารส าน กงาน

2 บทท 6 การบร หารส าน กงาน 144 ก จกรรมต าง ๆ ท เก ดข นภายในส าน กงานส งผลต อการท างานของบ คลากร ไม ว าจะเป น งานด านเอกสาร งานด านการบร หารส าน กงาน และงานด านการเง น เป นต น ด งน น ส าน กงาน จ งเป นศ นย รวมของงานท กชน ด โดยเฉพาะงานด านธ รการ ซ งค ณภาพในการบร หารส าน กงาน จ งเป นป จจ ยท ท าให องค กรประสบความส าเร จ หร อความล มเหลว ด งน นจ งควรท จะค าน งถ ง ป จจ ยต าง ๆ ท งภายใน และภายนอกองค กร เพ อหาทางให การบร หารส าน กงานม ประส ทธ ภาพ ส งส ด 1 ว ตถ ประสงค ของการบร หารงานส าน กงาน จ ดประสงค พ นฐานของการบร หารงานส าน กงาน ก ค อการรวบรวมอ านาจการควบค ม งานส าน กงานตลอดจนงานด านบร การต าง ๆ ไว ในส วนกลาง โดยท วไปม ว ตถ ประสงค ด งต อไปน 1. ประสานก จกรรมอ นเป นงานส าน กงานซ งปฏ บ ต อย ในหน วยงานต าง ๆ 2. ร กษามาตรฐานด านปร มาณ และค ณภาพของการผล ต 3. จ ดระบบ และว ธ ปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพซ งช วยให ผลก าไรส งข น 4. จ ดสภาพแวดล อมการท างานท งด านป จจ ยทางว ตถ และทางจ ตใจให เป นท พ งพอใจ ต อพน กงาน 5. จ ดให ม การควบค มพน กงานส าน กงานอย างม ประส ทธ ภาพ 6. จ ดให ม ข อม ลท จ าเป นอย างครบถ วนท นท วงท ท ต องการ 7. ก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบให พน กงาน 8. ก าหนดตารางเวลาการท างานเพ อให พน กงานท างานให ส าเร จตามเป าหมาย

3 บทท 7 การบร หารส าน กงาน ช วยสน บสน นให พน กงานปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ 10. สน บสน นให ม เคร องม อในการท างานท เหมาะสม ป จจ บ นม เทคโนโลย และซอฟต แวร ท เข ามาช วยให ผ บร หารส าน กงานสามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน นจ งไม ใช เร องใหญ ท จะควบค มให พน กงานท างานได ตามว ตถ ประสงค ท ได ก าหนดไว 2 ต าแหน งงานภายในส าน กงาน บทท 1 ส าน กงาน ได กล าวไว ว า ผ ปฏ บ ต งาน หร อบ คลากร ประกอบด วย 4 ประเภท ค อ ผ บร หารระด บส ง, ผ บร หารระด บกลาง, ผ บร หารระด บล าง และระด บปฏ บ ต การ ด งน น บทท 7 การบร หารส าน กงาน จ งได กล างถ งต าแหน งงานภายในส าน กงาน ซ งแบ งออกเป น 5 ประเภท ซ งท าให การท างานของส าน กงานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด 2.1 ผ บร หาร (Manager) ผ บร หาร หน าท ท ส าค ญของผ บร หารได แก การประสานงาน การควบค ม ด งน นผ บร หาร ควรม ว ส ยท ศน ท กว างไกล ยอมร บความค ดเห นของผ ใต บ งค บบ ญชา และควรได ร บความน บถ อ จากผ ใต บ งค บบ ญชาด วย 2.2 เจ าหน าท ในสายงาน (Line Professional) เจ าหน าท ในสายงาน ท าหน าท ตามสายงานบ งค บบ ญชา เช น เจ าหน าท ฝ ายการตลาด เจ าหน าท ฝ ายบ ญช เจ าหน าท ฝ ายการเง น และเจ าหน าท ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย เป นต น 2.3 ท ปร กษา (Staff Professional) หน าท หล กของท ปร กษาก ค อ ให ค าปร กษาต อผ บร หารขององค กร เช น การว เคราะห ข อม ล การวางแผน การลงท น เป นต น ด งน นท ปร กษาควรท จะม ความรอบร ม ว ส ยท ศน ท กว างไกล และท ส าค ญต องม ความร ในด านธ รก จเป นอย างด 2.4 เลขาน การ (Secretary) เลขาน การ ค อต าแหน งท สน บสน นงานของผ บร หาร เป นบ คลากรท ท างานประจ าต าง ๆ งานการจ ดการ หร อการช วยเหล อภารก จส วนต วของผ บร หาร ผ ท ท าหน าท เป นเลขาน การควรท จะ

4 บทท 6 การบร หารส าน กงาน 146 ท างานต าง ๆ ได อย างคล องแคล ว รวดเร ว เช น การพ มพ งาน การใช คอมพ วเตอร และการจ ด ตารางน ดหมาย เป นต น ร ปภาพ เลขาน การต าแหน งท สน บสน นงานของผ บร หาร 2.5 เสม ยน (Clerical personal) เสม ยน เป นบ คคลท ไม ได ก าหนดหน าท การท างานท แน นอน ปกต ท าหน าท ช วยเหล อ บ คลากรฝ ายต าง ๆ ในส าน กงาน 3 ระบบในการจ ดการ และบร หารส าน กงาน ป จจ บ นท เทคโนโลย ม ความก าวหน าเป นอย างย ง เม อน าเทคโนโลย มาผนวกเข าก บ ส าน กงาน จ งท าให การท างานของบ คลากรม ประส ทธ ภาพ การจ ดการ และบร หารส าน กงาน อ ตโนม ต จ งเข ามาช วยในการจ ดการเร องต าง ๆ ด งน 3.1 การต ดส นใจ (Decision Making) การต ดส นใจจ าเป นต องอาศ ยข อม ลท ถ กต อง เพ อให น ามาเปล ยนให เป นสารสนเทศท ด สามารถน าไปใช ในการต ดส นใจในด านต าง ๆ เช นต ดส นใจในการลงท น ระบบท เข ามาช วย ผ บร หารในการต ดส นใจได แก ระบบสน บสน นการต ดส นใจ (Decision Support System) ซ งม โปรแกรมอย หลายประเภท ได แก โปรแกรม MRP (Material Requirement Planning) ซ งเหมาะส าหร บก จการท ม โรงงาน (Manufacturing) ซ งม ระบบผล ต โดยภายใต ก าล งการผล ตท ม จ าก ดของโรงงาน ท งในแง ของ บ คลากร เคร องจ กรในการผล ต รวมถ งเวลาในการท างาน ซ งว เคราะห ได ว าท าอย างไร หน วยงานต าง ๆ ภายโรงงานจ งจะสามารถใช ข อม ลได ถ กต อง รวดเร ว เพ อให ก จการสามารถ ด าเน นงาน และต อส ก บค แข งได โดยเป าหมายท ส าค ญค นต นท น ท งต นท นมาตรฐาน (Standard

5 บทท 7 การบร หารส าน กงาน 147 Cost) และต นท นท แท จร ง (Actual Cost) เพราะท าให ก จการสามารถทราบว า การผล ตส นค าใด ก อให เก ดก าไรมากท ส ด หร อส นค าใดผล ตแล วไม ค มท น เพ อเป นข อม ลในการต ดส นใจต อการ ก าหนดแผนกลย ทธ ส าหร บผ บร หารต อไป 3.2 การเก บข อม ล (Data Manipulation) ข อม ลถ งเป นส งท ส าค ญท ส ดในธ รก จแต ละประเภท เน องจากถ าไม ม ข อม ล ก ไม สามารถ ไปแข งข นก บค แข งได ด งน นการเก บร กษาข อม ลจ งม ความส าค ญ การเก บข อม ลได อาศ ยระบบ จ ดการฐานข อม ล (Database Management System) ซ งเป นระบบท จ ดเก บ รวบรวม และ ค นค นข อม ลท ด ท ส ด ระบบจ ดการฐานข อม ลม หลายประเภท ได แก Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL และ Microsoft Access เป นต น ร ปภาพ ระบบจ ดการฐานข อม ล เม อได ระบบจ ดการฐานข อม ลท ด แล ว ส วนท ส าค ญไม แพ ก นก ค อเคร องให บร การแม ข าย (Server) เพ อรองร บการให บร การด านข อม ล เช น การจ ดเก บ การแก ไข การส บค น เป นต น ด งน น ควรเล อกเคร องเซ ร ฟเวอร ท ม ประส ทธ ภาพท ด เหมาะสมก บองค กร

6 บทท 6 การบร หารส าน กงาน 148 ร ปภาพ เคร องคอมพ วเตอร เซ ร ฟเวอร 3.3 การจ ดท าเอกสาร (Document Handling) ในการจ ดท าเอกสาร ม เคร องม อหลาย ๆ อย างท ช วยให สามารถจ ดการได อย างง ายดาย และม ประส ทธ ภาพ เช น Microsoft Word, Microsoft Excel ซ งโปรแกรมเหล าน สามารถพ มพ ค านวณ และแสดงรายงานได อย างรวดเร ว และสวยงาม เหมาะส าหร บการน าเสนอได เป นอย าง ด ร ปภาพ โปรแกรม Microsoft Word 3.4 การต ดต อส อสาร (Communication) การต ดต อส อสารเป นส งส าค ญท ท กหน วยงาน ท กองค กร จะขาดไม ได เน องจากเป น การท าให พน กงานได ต ดต อก บล กค า หร อต ดต อก บพน กงานด วยก น ได อย างสะดวก ในการ ต ดต อส อสารอาจท าการต ดต อผ านระบบโทรศ พท ระบบคอมพ วเตอร ก ได ท งน น หร ออาจ ประย กต ใช ระบบการประช มทางไกล หร อระบบ VoIP เข ามาช วยในการต ดต อส อสารท าให ช วย ลดค าใช จ ายในการต ดต อส อสารได เป นอย างมาก

7 บทท 7 การบร หารส าน กงาน 149 ร ปภาพ การใช งาน VoIP ร ปภาพ โปรแกรม MSN อ กทางเล อกในการต ดต อส อสารภายในองค กร 3.5 การเก บร กษา (Storage) การเก บร กษาท จะกล าวถ งน เป นการเก บร กษาข อม ล เน องจากข อม ลม ความส าค ญ ด งน นจะท าอย างไรให ข อม ลท เก บไว ไม ส ญหาย ข อม ลท เก บไว ไม เส ยหาย ด งน นอ ปกรณ ท ใช ใน การจ ดเก บควรม ความเสถ ยรภาพ ไม เส ยง าย เช น ฮาร ดด สก (Hard Disk) แผ นซ ด รอม (CD- ROM)

8 บทท 6 การบร หารส าน กงาน 150 ร ปภาพ ส อท ใช ในการจ ดเก บข อม ล 4 การบร หารส าน กงาน การบร หารส าน กงานเป นส งท ท าให องค กรประสบผลส าเร จ การบร หารส าน กงานจ ง ประกอบด วยงานส าค ญ 4 ประการ ค อ 4.1 การวางแผน (Planning) การวางแผน ค อการเตร ยมความพร อม เตร ยมงาน และเตร ยมการปฏ บ ต งานส าน กงาน ไว ล วงหน า ควรท ก าหนดว างานในส าน กงานม อะไรบ าง ต องปฏ บ ต อย างไร ซ งการท างานท ก อย างต องม การค ด ว เคราะห ออกแบบ และวางแผน ซ งควรประกอบด วยก จกรรมต าง ๆ ด งน 1. การวางแผนก จกรรมต าง ๆ ในระยะส น (Short Plan) เป นก จกรรมท ม ระยะเวลาไม เก น 1 ป 2. การวางแผนก จกรรมต าง ๆ ในระยะยาว (Long Plan) เป นก จกรรมท ม ระยะเวลา ต งแต 3 5 ป ข นไป 3. การวางแผนความต องการก าล งคน (Staffing) เป นการก าหนดว ธ การ จ ดหา การค ดเล อก การฝ กอบรมพน กงานของส าน กงาน 4. การวางแผนแบบฟอร มส าน กงาน (Office Form) 5. การวางแผนระบบ และกระบวนการปฏ บ ต งานส าน กงาน (Office System and Procedure) 6. การวางแผนว ธ การปฏ บ ต งาน (Office Method)

9 บทท 7 การบร หารส าน กงาน การวางแผนการใช อ ปกรณ เคร องใช ส าน กงาน (Office Equipment & Machine) 8. การวางแผนเก ยวก บเน อท ปฏ บ ต งานส าน กงาน (Office Space) 9. การจ ดระบบการร บส งข อม ล 10. การจ ดระบบการจ ดเก บเอกสาร 11. การวางแผนเก ยวก บสภาพแวดล อมและสภาพท ต งส าน กงาน (Office Environment & Location) 4.2 การจ ดองค การ (Organizing Management) การจ ดองค การ เป นการก าหนดก จกรรมต าง ๆ ในส าน กงาน เช น ก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบในการท างานให ก บบ คลากร การจ ดหาว สด และเคร องไม เคร องม อท จ าเป น อ กท งย ง ต องสร างความส มพ นธ ท เหมาะสมภายในหน วยงาน การจ ดองค การในส าน กงานประกอบด วย ก จกรรมต าง ๆ ด งน 1. การก าหนดหน าท และความร บผ ดชอบของบ คลากร 2. การก าหนดหน าท และโครงสร างการจ ดการองค การ 3. การก าหนดความส มพ นธ ระหว างบ คคลโดยใช ผ งการจ ด องค การ (Organization Chart) 4. หล กการจ ดร ปส าน กงานอย างเป นทางการ และไม เป นทางการ 5. การจ ดส งแวดล อมในส าน กงาน 6. การก าหนดหล กการจ ดองค การ 7. การจ ดพ นท และการจ ดแผนผ งส าน กงาน ร ปภาพ ต วอย างผ งการจ ดองค การ

10 บทท 6 การบร หารส าน กงาน การปฏ บ ต หร อการด าเน นการส าน กงาน (Actuating) เป นการปฏ บ ต งานซ งส วนใหญ เก ยวข องก บคน เป นการเก บร กษาความส มพ นธ อ นด ระหว างผ บ งค บบ ญชา และผ ใต บ งค บบ ญชา ซ งเก ยวก บเร องต าง ๆ ด งต อไปน 1. การสรรหาและการค ดเล อก 2. การจ งในบ คลากรส าน กงาน 3. การบ งค บบ ญชา 4. การพ ฒนาบ คลากรและการประเม นผลการปฏ บ ต งาน 5. การบร หารเง นเด อน การเล อนต าแหน ง และการโยกย าย 6. การใช บทบาทผ น า 7. การใช หล กมน ษย ส มพ นธ 8. การส งการ 4.4 การควบค ม (Controlling) การควบค มงานส าน กงานต องปฏ บ ต ให สอดคล องก บการวางแผน ด งน นการควบค ม งานส าน กงานจ งควรควบค มในเร องเก ยวก บ 1. แบบฟอร ม (Form Control) 2. ปร มาณ และค ณภาพของส าน กงาน (Office Quantity & Quality) 3. เวลาปฏ บ ต งานส าน กงาน (Office Time Use) ร ปภาพ ต วอย างตารางปฏ บ ต งาน

11 บทท 7 การบร หารส าน กงาน ค าใช จ าย และงบประมาณในส าน กงาน ร ปภาพ ประย กต ใช ซอฟต แวร ในการจ ดการค าใช จ าย และงบประมาณในส าน กงาน 5. ค ม องานส าน กงาน (Office Manual) ร ปภาพ ค ม อส าน กงานท พน กงานต องปฏ บ ต ตาม

12 บทท 6 การบร หารส าน กงาน ล กษณะงานของผ บร หารส าน กงาน ล กษณะของผ บร หารส าน กงานท ด ควรม ล กษณะท เป นผ น า กล าค ด กล าแสดงออก ม อ านาจในการควบค มงาน สามารถควบค มงานให บรรล ตามว ตถ ประสงค และท าให งานม ประส ทธ ภาพ เม อกล าวถ ง ประส ทธ ภาพ ย อมหมายถ งปร มาณ ค ณภาพ และการบร การ ถ งแม จะม ประส ทธ ภาพส งแต งานย งคงต องอย ภายใต เง อนไขท ได ก าหนดไว ค อ ทร พยากร และ เวลา จ งจะถ อว าม ประส ทธ ภาพส งส ด ล กษณะท ด ของผ บร หารควรท จะม อ ธยาศ ย และมน ษยส มพ นธ ท ด เพ อท จะได เข าก บ บ คคลอ น ๆ ได ง าย ผ ใต บ งค บบ ญชาจ งจะกล าปร กษา ส งผลให ได แนวทางในการแก ป ญหา ตามมา บางหน วยงานท ม ขนาดเล กผ บร หารส าน กงาน อาจเป นบ คคลเด ยวก บ ห วหน า ส าน กงาน ซ งห วหน าส าน กงานก ท าหน าท ควบค มด แลงานภายในส าน กงานท งหมด หร อส วนใด ส งหน งของส าน กงาน ด งน น ผ บร หารส าน กงาน หร อห วหน าส าน กงาน จ งควรเป นบ คคลท ม ความรอบร ม ความร ความสามารถในว ชาช พ ล กษณะงานของผ บร หารส าน กงานจ งแบ ง ออกเป น 4 ประเภทหล ก ด งน 1. งานหล ก 1) ให ค าปร กษาแนะน า 2) ช กจ ง ฝ กอบรมและควบค มบ คลากร 3) เสร มสร างให เก ดให มน ษยส มพ นธ อ นด ก บบ คลากร 2. งานท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งาน 1) วางแผนงานในหน วยงาน 2) การบร หารงานบ คคล 3) บร หารงานเอกสาร 4) ประสานงานก บหน วยงานอ น 5) กระจายภาระงานอย างย ต ธรรม 6) พ ฒนา และน าเอาว ธ การใหม มาใช เพ อปร บปร งประส ทธ ภาพของงาน 3. หน าท ต อผ ใต บ งค บบ ญชา 1) ให การฝ กอบรมบ คลากร 2) พ ฒนาต วแทนบ คลากร (เพ อทดแทนบ คลากรท ลาหย ดพ กผ อน ลาป วย และอ น ๆ) 3) มอบหมายความร บผ ดชอบงาน

13 บทท 7 การบร หารส าน กงาน 155 4) ประน ประนอมเพ อไม ให บ คลากรเก ดความข ดแย ง 5) ม ค ณธรรมในการบร หารงาน 6) ม ศ ลปะในการบร หารบ คคล 7) ควบค มการท างานโดยให ม ความย ดหย นพอควร 4. หน าท ท ม ต อผ บ งค บบ ญชา 1) ร บผ ดชอบต องานในหน วยงานของตนเองอย างเต มความสามารถ 2) ประสานงานก บห วหน างานอ น 3) ม ว ธ การหร อหล กการท จะปร บปร งงาน 4) ม ความสามารถในการจ ดระบบ และว ธ การปฏ บ ต งาน 6 ค ณสมบ ต ท ด ของผ บร หารส าน กงาน จากท กล าวมาข างต น ผ บร หารต องท างานในหน าท ต าง ๆ โดยแต ละหน าท อาจแตกต าง ก นออกไป เช น หน าท ในต ดส นใจ หน าท ในการให ค าปร กษา หน าท ในการควบค มงาน เป นต น จ งท าให ผ ท ต องการจะเป นผ บร หารส าน กงานควรท จะม ค ณสมบ ต ด งต อไปน 1. ม ความเป นผ น า (Leadership) 2. ม ไหวพร บ (Intelligence) 3. ม จ ตใจม นคง (Stability) 4. ม ส มพ นธไมตร 5. ม ความสามารถในการมอบหมายงานให ผ อ นท า (Ability to Delegate) 6. ม ว ส ยท ศน (Vision) 7. ม ความเข าใจในการจ ดองค การเป นอย างด (Understanding Organization) 8. ม ความสามารถในงานช วยบร หาร หร องานธ รการ (Administrative Ability) 9. ม การศ กษา (Education) 10. ม อารมณ ข น (Humor) 11. ม ความสามารถในการค ดว เคราะห (Analytical Ability) 12. ม ความสามารถทางด านการจ ดการ (Management Ability) 13. ม ความสามารถในการขายความค ด (Selling Ability) 14. ค ณสมบ ต อ น ๆ

14 บทท 6 การบร หารส าน กงาน การบร หารทร พยากรภายในส าน กงาน จากท กล าวมาข างต น ผ บร หารส าน กงาน หร อห วหน าส าน กงาน ต องม ค ณสมบ ต ต าง ๆ มากมายหลายประการ ด งน นผ บร หารส าน กงานจ งควรเป นผ ท ท าหน าท บร หารส าน กงาน โดย น าทร พยากรการบร หารต าง ๆ (Management Resource) มาใช ร วมก น เพ อให บรรล เป าหมาย อย างม ประส ทธ ผล โดยให เก ดประโยชน ส งส ด ด วยว ธ การต าง ๆ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพ โดย ใช ทร พยากรท ม อย ปย างประหย ด และเหมาะสม ซ งสามารถบร หารทร พยากรภายในส าน กงาน ได ด งต อไปน 7.1 ทร พยากรมน ษย (Human Resource) ทร พยากรมน ษย หมายถ งการใช ประโยชน จากทร พยากรมน ษย เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ขององค กร ซ งการบร หารทร พยากรมน ษย ในการท างานเป นส งส าค ญ และม ความ จ าเป นท ต องกระท า เพ อให ทร พยากรมน ษย ท ม อย ในองค กรสามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ตลอดจนเพ อความอย รอด และความเจร ญก าวหน าขององค กร ด งน นผ บร หารส าน กงานควรท ศ กษาประเด นในด านต าง ๆ เช น 1. การบร หารทร พยากรมน ษย ค ออะไร 2. ท าไมการบร หารทร พยากรมน ษย จ งม ความส าค ญต อผ บร หารท กคน 3. ล กษณะของสายงานหล ก และสายงานท ปร กษาของการบร หารทร พยากร มน ษย 4. อ านาจหน าท ของสายงานหล กเท ยบก บสายงานท ปร กษา 5. หน าท ความร บผ ดชอบของการบร หารทร พยากรมน ษย ของผ บร หารตามสาย งานหล ก 6. ความร บผ ดชอบของการบร หารทร พยากรมน ษย ของแผนกทร พยากรมน ษย 7. ความร วมม อของการบร หารทร พยากรมน ษย ของสายงานหล ก และสายงานท ปร กษา ซ งว ตถ ประสงค ของการบร หารทร พยากรมน ษย ม ด งต อไปน 1. เพ อจ ดหาคนท ม ค ฯสมบ ต ท เหมาะสมก บงาน 2. เพ อใช ทร พยากรมน ษย ให เก ดประโยชน ส งส ด 3. เพ อพ ฒนาท กษะ และความสามารถของก าล งแรงงานให ม ประส ทธ ภาพส งส ด 4. เพ อร กษาพน กงานท ม ความสามารถให คงอย ให นานท ส ด 5. เพ อส อสารนโยบายการบร หารทร พยากรมน ษย ให ก บพน กงานท กคนได ทราบ

15 บทท 7 การบร หารส าน กงาน ทร พยากรอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ต าง ๆ (Equipment Resource) เคร องม อเคร องใช ต าง ๆ หมายถ งอ ปกรณ ส าน กงาน อ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ท ใช ในการส อสาร ซ งอ ปกรณ ต าง ๆ ท ได กล าวมาน ม ราคาท ค อนข างแพง ด งน นผ บร หาร ส าน กงานควรท จะม การวางแผนให ด ว าจะให พน กงานใช อ ปกรณ ใดบ างตามหน าท ของงาน และ ความสามารถของพน กงาน ซ งจะช วยให ใช งานอ ปกรณ ต าง ๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ และ เหมาะสมต อความต องการของพน กงาน ซ งจะช วยพน กงานท างานได ด ข น ซ งจะส งผลโดยตรง ต อองค กรเป นอย างย ง 7.3 ว ธ การบร หาร (Management Method) และว ธ ปฏ บ ต การ (Operation Method) ว ธ การบร หารส าน กงานจะต องม มาตรฐาน และสามารถถ อปฏ บ ต ได ซ งท าให พน กงาน สามารถท จะเข าใจ และท าตามได อย างถ กต อง ยกต วอย างง าย ๆ เช นการเข าออกงานของ พน กงาน อาจม การก าหนดเวลาเข าออกท ช ดเจนของพน กงานท าให พน กงานร เวลา และร หน าท ของต วเองในการท างานให เสร จตามเวลาท ตนเองม อย แต ก อาจม ผ บร หารส าน กงานบาง ประเภทท ม ว ธ ปฏ บ ต การท แตกต างออกไปตามแต ความเหมาะสมของงาน เช นอาจให พน กงาน เข างาน และออกงานเวลาไหนก ได ซ งแต ละว นต องท างานครบ 8 ช วโมง ตามก าหนดก เป นได ซ งล กษณะว ธ การบร หาร และว ธ ปฏ บ ต อาจม ความย ดหย นตามความเหมาะสม 7.4 ส งแวดล อม (Environment) ส งแวดล อมม ผลกระทบต อการท างานเป นอย างมาก ได แก ส งแวดล อมทางภายภาพ ท ต งส าน กงาน เฟอร น เจอร แผนผ งการท างาน การตกแต งส าน กงาน หร ออาจเป น สภาพแวดล อมต าง ๆ รอบส าน กงาน ซ งส งเหล าน ส งผลโดยตรงต อการท างานของพน กงานเป น อย างมาก ถ าสภาพแวดล อมรอบ ๆ ส าน กงาน หร อภายในส าน กงานด ก อาจส งผลต อสภาพ จ ตใจของพน กงาน ท าให พน กงานท แรงจ งใจในการท างาน ม ความผ อนคลายในการท างาน ท า ให งานท ท าออกมาด ม ประส ทธ ภาพ 7.5 ทร พยากรข อม ล (Information Resource) ในการท างานส งท ส าค ญท ส ดก ค อข อม ล ซ งเป นส งท ช ว ดว าการท างานม ประส ทธ ภาพ มากน อยแค ไหน ด งน นส าน กงานท ด ควรท จะม ข อม ลไว สน บสน นการท างานของพน กงาน และ ช วยผ บร หารในการต ดส นใจในด านต าง ๆ 7.6 ทร พยากรการเง น (Financial Resource) ทร พยากรการเง นม ความจ าเป นต อการพ ฒนาส งต าง ๆ ซ งแต ละส าน กงานอาจม เง นท น ในการพ ฒนาท แตกต างก น เน องด วยท นทางการเง นท จ าก ดท าให ห วหน าส าน กงานว ธ การ จ ดการการก บเง นท นท แตกต างก น ห วหน าส าน กงานบางคนอาจจะน าไปลงท นก บการพ ฒนา

16 บทท 6 การบร หารส าน กงาน 158 ส งแวดล อม บางคนอาจน าไปลงท นก บอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ด งน นจ งควรท จะค ดว เคราะห ให ด ว าในส าน กงานของตกบกพร องด านไหน และควรพ ฒนาด านไหนมากกว าก น ซ งอย ในด ลย พ น จของผ บร หารส าน กงานแต เพ ยงผ เด ยว

17 บทท 7 การบร หารส าน กงาน 159 แบบฝ กห ดท ายบทท 7 1 ยกต วอย างค ณสมบ ต ท ด ของผ บร หารส าน กงาน พร อมยกต วอย างประกอบ 2 ต าแหน งใดในส าน กงานท ค ดว าม ความส าค ญท ส ด เพราะอะไรถ งค ดว าต าแหน งน ส าค ญ 3 เคร องม อ หร อซอฟต แวร ใดบ างท ช วยให ผ บร หารต ดส นใจได อย างม ประส ทธ ภาพ 4 ม ว ธ การใดบ างท ช วยลดต นท นในการต ดต อส อสารภายในองค กร 5 ผ งการจ ดองค การม ความส าค ญต อองค กรอย างไร

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ

สารบ ญ หน า บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บบ ญช เพ อการจ ดการ คำนำ หน งส อการบ ญช เพ อการจ ดการเล มน ผ เข ยนได ทำการเร ยบเร ยงและแต งข นเพ อ ใช ในการเร ยนว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ ตามหล กส ตรปร ญญาตร สาขาต างๆ โดยนำการวางร ปแบบการนำเสนอเน อหาในแต ละบทให อ านและเข

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง

ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง ต วอย างการใช งาน โปรแกรมกฎหมายส งแวดล อม ความปลอดภ ยและ การประเม นความสอดคล อง 1 ต วอย างการใช งานโปรแกรม 1. เม อผ ใช งานเป ดโปรแกรมข นมา ระบบจะให ท าการลงทะเบ ยนเพ อจะท าการบ นท กข อม ลลงระบบ ซ งท าให

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010

ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 ËÅÑ Êٵà Managing and Reporting Sales Data with Excel 2010 0 Course ID Course Name Time IT001 1 ว น หล กการและเหต ผล งานขายเป นห วใจของการด าเน นธ รก จ No Selling No Business ค ากล าวน คงไม ต องการค าอธ

More information

การวางแผน (Planning)

การวางแผน (Planning) การวางแผน (Planning) การวางแผน หมายถ งอะไร การพ จารณา และ ก าหนดแนวทางปฏ บ ต งาน ให บรรล เป าหมาย การคาดการณ หร อ คาดคะเนส งท ย งไม เก ดข น อย างใช ด ลยพ น จ สร ป...การวางแผน ค อ ความพยายามท เป นระบบ เพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน

BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน BMS INVENTORY ข อม ลพ นฐาน ว ตถ ประสงค เพ อพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรผ เก ยวข องให ม ความร ความเข าใจ ความส าค ญในการก าหนดข อม ลพ นฐาน (Master File) และข อม ล พ นฐานท พ ฒนาข นมาใหม ในโปรแกรม BMS INVENTORY เพ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล

รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1. ว ตถ ประสงค รายละเอ ยดการจ างเหมาบร การด านบ นท กข อม ล 1.1 ช วยงานธ รการตามคาส งผ บ งค บบ ญชา 1.2 บ นท กข อม ลในระบบฐานข อม ล และเว ปไซด 1.2 พ มพ เอกสารราชการและงานอ น ๆ ตามค าส งผ บ งค บบ ญชา 1.4

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป

เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป เอกสาร ค ม อการใช งาน โปรแกรม e-office ส าหร บผ ใช งานท วไป 1 สารบ ญ 1.จ ดการเอกสาร... 3 1.1 ส งเอกสาร.3 1.2 เอกสารร บเข า..10 1.3 เอกสารส งออก...17 2. บ นท กเอกสาร...22 2.1 บ นท กเอกสารเข า...22 2.2 บ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6

E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 E Office ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 6 ความเป นมา ส าน กงานอ ตโนม ต เก ดจากความพยายามขององค กร ท จะท าให งาน ขององค กรถ กต อง รวดเร ว ตรวจสอบได และเจ าหน าท ขององค กร ไม ม ข อจ าก ดด านสถานท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ

4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4. การใช งานโปรแกรมตารางค านวณ 4.1 ความหมายของโปรแกรมตารางค านวณ ภาพท 4.1 ต วอย างหน าจอภาพโปรแกรมตารางค านวณ Microsoft Excel โปรแกรมตารางค านวณ (Spreadsheet) เป นโปรแกรมท ม ความสามารถและ เหมาะส าหร บใช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท

ส วนเจ าหน าท ผ บทท 1 ส าน กบร หารงานกลาง น าเข าข อม ล ท วไป จ งเล อนเง นเด อนน ก ไขข อม ลผลการ ดรอบการประ ม น 2. เล อกป งบประมาณ 1-1 โดย บร ษ ท บทท 1 ส วนเจ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง 1-1 ประกอบด วยผ ใช งานท เก ยวข อง 3 ส วนค อ ส วนเจ จ าหน าท ผ น าเข าข อม ล ส าน กบร หารงานกลาง ส วนผ ใช งานน ท วไป ได แก ข าราชการท กคนของส าน กงานฯ

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน

ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน ค ม อการใช งาน (ส าหร บผ จ ดก จกรรม) โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร อข ายผ ม ส วนได เส ยในการประกอบก จการพล งงาน http://recc.erc.or.th/ercnetwork โครงการ พ ฒนาระบบบร หารจ ดการฐานข อม ล เคร

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖

เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ เค าโครงการจ ดการเร ยนร โรงเร ยนเขาสวนกวางว ทยาน ก ล ภาคเร ยนท ๑ ป การศ กษา ๒๕๕๖ กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ว ชา คอมพ วเตอร เพ มเต ม ๓ ช นม ธยมศ กษาป ท ๕ รห สว ชา ง๓๐๒๐๓ เวลาเร ยน ๔๐ ช วโมง/

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม

LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม LOGO ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ โรงพยาบาลท าต ม www.thatoomhsp.com เร อง พ ฒนาระบบรายงานโปรแกรม HOSxP สมาช ก ประกอบด วยเจ าหน าท ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ 2 คน นายธราท พย พรหมบ ตร ห วหน าศ นย เทคโนโลย สารสนเทศ

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน

กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน กรอบแนวค ดการประเม นผลการ ปฏ บ ต งาน 1. ประเด นการประเม น - เช งปร มาณ - เช งค ณภาพ 2. เกณฑ การประเม น/ต วช ว ด 3. การให น าหน ก/ แบบประเม นผลการปฎ บ ต งานเจ าหน าท สหกรณ... จ าก ด การประเม นเจ าหน าท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร

บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร บทท หล กการแก ป ญหาด วยคอมพ วเตอร ประกอบด วย 4 ข นตอน 1. การว เคราะห และกาหนดรายละเอ ยดของป ญหา 2. การวางแผนในการแก ป ญหา 3. การดาเน นการแก ป ญหา 4. การตรวจสอบและปร บปร ง ว เคราะห ป ญหาหร อความต องการ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549

การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของ บ คลากร วศ. ประจ าป งบประมาณ 2549 ความเป นมา การพ ฒนาศ กยภาพด าน IT ของบ คลากร วศ. เป นก จกรรมย อยภายใต โครงการพ ฒนาระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารของกรมว ทยาศาสตร บร การ

More information

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน

รายละเอ ยดเน อหาว ชาและการจ ดการเวลาเร ยน แผนบร หารการสอน รายว ชา การบ ญช เพ อการจ ดการ รห สว ชา 3524301 จ านวน 3 หน วยก ต 3 ช วโมง ว ชาท ต องเร ยนมาก อน : 3521101 (การเง นธ รก จ) และ 3521102 (การบ ญช 2) ค าอธ บายรายว ชา ศ กษาเก ยวก บการพ ฒนาและว

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login

ว ธ การเข าใช งาน. ภาพท 1 หน าจอ Login 1 ระบบงานบร หารงานเคร อข าย ระบบงานบร หารงานเคร อข าย เป นระบบงานท เก บรวบรวมข อม ล เก ยวก บเคร อข ายต างๆ ประกอบด วย องค กรสว สด การส งคมและอาสาสม คร รวมท งข อม ลในด านอ นๆ เป นต นว าก จกรรมการด าเน นงาน

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา *********************

ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* 1 ค ม อการใช โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ส าน กงานป องก นควบค มโรคท 5 จ งหว ดนครราชส มา ********************* บทน า โปรแกรมจ ดเก บเอกสาร PSO ค อ ฐานข อม ลท จ ดเก บข อม ล ภารก จ กล มงาน ฐานข อม ล แฟ ม และเอกสาร

More information

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน

ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน ค ม อการต ดต งโปรแกรม ระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต แบบ Offline (NRPM Offline) ส าหร บเจ าหน าท หน วยงาน - 74 - ค ม อต ดต งโปรแกรมระบบบร หารงานว จ ยแห งชาต (NRPM Offline) การต ดต งโปรแกรม NRMP Offline 1. ต

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง

โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง โครงการ/ก จกรรมในการพ ฒนา การกาหนดนโยบายให ผ บร หารท กระด บนาท ศทางและกลย ทธ ของกรมไปส อสารให บ คลากรในหน วยงานร บร และเข าใจอย างท วถ ง 1. ผ บร หารท กระด บม การส อสารท ศทางและกลย ทธ ก อน การประช มท กคร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม

Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม Training Form..เคร องม อเพ อการบร หารงานฝ กอบรม แบบฟอร มฉบ บน ผ เข ยนขอเอาใจแฟนคล บท ต องการต วอย างแบบประเม นผลการปฏ บ ต งานเพ อน ามาปร บปร ง แบบฟอร มประเม นผลฯ ในป จจ บ นขององค การ ซ งผ เข ยนได น าเสนอแบบประเม

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM

การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM Chapter 8 การจ ดก จกรรมต างๆ โดยใช ACTIVITY DIAGRAM 1 เน อหา ล กษณะของ Activity Diagram ร ปแบบการใช Activity Diagram การระบ ส วนของข อม ลให แก ก จกรรม การจ ดระเบ ยบข อม ล การสร างท พ ก/เก บข อม ล การแบ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท ส าน กงานปล ดกระทรวงย ต ธรรม กระบวนการจ ดสว สด การแก บ คลากร กรณ การจ ดสว สด การอาคารท พ กข าราชการกระทรวงย ต ธรรม กองการเจ าหน าท (ฉบ บปร บปร ง) ว นท บ งค บใช ๑ ส งหาคม ๒๕๕๔ หน า ๑ ของ ๙ สารบ ญ ห วข อ หน า ว ตถ ประสงค ๑ ขอบเขต ๒

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT

ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ CONTROL MENU INFORMATION PORT ค ม อการใช งาน การใช งานโปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ โปรแกรมท าเน ยบส วนราชการ (Provincial-directory: P-dir) เป นโปรแกรมส าหร บแสดง รายช อ/ส บค นข อม ลหน วยงาน และรายช อห วหน าส วนราชการภายในจ งหว ด การท

More information

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น

ด าเน นการโดยบร ษ ทผ ผล ตและต ดต งล ฟท แต การท าส ญญาบร การซ อมบ าร งระบบล ฟท ในอาคาร ส ง ม หลายร ปแบบท งแบบท รวมอะไหล และไม รวมอะไหล เป นต น บทท 1 บทน า การใช ประโยชน จากอาคารต าง ๆ จ าเป นต องม การจ ดการ การด และบ าร งร กษา ในการ บร หารจ ดการอาคารท ม ล กษณะเป นอาคารส ง ม ระบบงานท ต องด แลบร หารจ ดการค อนข างมาก ได แก งานระบบว ศวกรรม งานร กษาความปลอดภ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส

บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3-1 บทท 3 ระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส 3.1 ร จ กระบบการแจ งข าวสารประชาส มพ นธ อ เล กทรอน กส ระบบการแจ งข าวประชาส มพ นธ ค อ โปรแกรมระบบงานท

More information

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา

การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา การลดรอบระยะเวลาของข นตอนการปฏ บ ต ราชการกรมอ ต น ยมว ทยา ในป พ.ศ.2546 กรมอ ต น ยมว ทยาสามารถลดระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการเก นกว าร อยละ 50 ซ งมากกว ามต คณะร ฐมนตร ท ให ส วนราชการลดข นตอนลง 30-50% และได ร

More information