Chapter 7. การบร หารส าน กงาน (Office Management) แนวค ด ว ตถ ประสงค

Size: px
Start display at page:

Download "Chapter 7. การบร หารส าน กงาน (Office Management) แนวค ด ว ตถ ประสงค"

Transcription

1 การบร หารส าน กงาน (Office Management) Chapter 7 แนวค ด ก จกรรมต าง ๆ ท เก ดข นภายใน ส าน กงานส งผลต อการท างานของ บ คลากร ซ งค ณภาพในการบร หาร ส าน กงานจ งเป นป จจ ยท ท าให องค กร ประสบความส าเร จ หร อความ ล มเหลว ด งน นจ งควรท จะค าน งถ ง ป จจ ยต าง ๆ ท งภายใน และภายนอก องค กร เพ อหาทางให การบร หาร ส าน กงานม ประส ทธ ภาพส งส ด ว ตถ ประสงค 1 เพ อให เข าใจถ งว ตถ ประสงค ของ การบร หารงานส าน กงาน 2 เพ อให ทราบถ งต าแหน งงาน ภายในส าน กงาน 3 เพ อให เข าใจถ งระบบในการ จ ดการ และบร หารส าน กงาน 4 เพ อให เข าใจถ งหล กการบร หาร ส าน กงาน 5 เพ อให เข าใจถ งล กษณะงานของ ผ บร หารส าน กงาน 6 เพ อให ทราบถ งค ณสมบ ต ของ ผ บร หารส าน กงาน

2 บทท 6 การบร หารส าน กงาน 144 ก จกรรมต าง ๆ ท เก ดข นภายในส าน กงานส งผลต อการท างานของบ คลากร ไม ว าจะเป น งานด านเอกสาร งานด านการบร หารส าน กงาน และงานด านการเง น เป นต น ด งน น ส าน กงาน จ งเป นศ นย รวมของงานท กชน ด โดยเฉพาะงานด านธ รการ ซ งค ณภาพในการบร หารส าน กงาน จ งเป นป จจ ยท ท าให องค กรประสบความส าเร จ หร อความล มเหลว ด งน นจ งควรท จะค าน งถ ง ป จจ ยต าง ๆ ท งภายใน และภายนอกองค กร เพ อหาทางให การบร หารส าน กงานม ประส ทธ ภาพ ส งส ด 1 ว ตถ ประสงค ของการบร หารงานส าน กงาน จ ดประสงค พ นฐานของการบร หารงานส าน กงาน ก ค อการรวบรวมอ านาจการควบค ม งานส าน กงานตลอดจนงานด านบร การต าง ๆ ไว ในส วนกลาง โดยท วไปม ว ตถ ประสงค ด งต อไปน 1. ประสานก จกรรมอ นเป นงานส าน กงานซ งปฏ บ ต อย ในหน วยงานต าง ๆ 2. ร กษามาตรฐานด านปร มาณ และค ณภาพของการผล ต 3. จ ดระบบ และว ธ ปฏ บ ต งานให ม ประส ทธ ภาพซ งช วยให ผลก าไรส งข น 4. จ ดสภาพแวดล อมการท างานท งด านป จจ ยทางว ตถ และทางจ ตใจให เป นท พ งพอใจ ต อพน กงาน 5. จ ดให ม การควบค มพน กงานส าน กงานอย างม ประส ทธ ภาพ 6. จ ดให ม ข อม ลท จ าเป นอย างครบถ วนท นท วงท ท ต องการ 7. ก าหนดหน าท ความร บผ ดชอบให พน กงาน 8. ก าหนดตารางเวลาการท างานเพ อให พน กงานท างานให ส าเร จตามเป าหมาย

3 บทท 7 การบร หารส าน กงาน ช วยสน บสน นให พน กงานปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ 10. สน บสน นให ม เคร องม อในการท างานท เหมาะสม ป จจ บ นม เทคโนโลย และซอฟต แวร ท เข ามาช วยให ผ บร หารส าน กงานสามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ ด งน นจ งไม ใช เร องใหญ ท จะควบค มให พน กงานท างานได ตามว ตถ ประสงค ท ได ก าหนดไว 2 ต าแหน งงานภายในส าน กงาน บทท 1 ส าน กงาน ได กล าวไว ว า ผ ปฏ บ ต งาน หร อบ คลากร ประกอบด วย 4 ประเภท ค อ ผ บร หารระด บส ง, ผ บร หารระด บกลาง, ผ บร หารระด บล าง และระด บปฏ บ ต การ ด งน น บทท 7 การบร หารส าน กงาน จ งได กล างถ งต าแหน งงานภายในส าน กงาน ซ งแบ งออกเป น 5 ประเภท ซ งท าให การท างานของส าน กงานเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด 2.1 ผ บร หาร (Manager) ผ บร หาร หน าท ท ส าค ญของผ บร หารได แก การประสานงาน การควบค ม ด งน นผ บร หาร ควรม ว ส ยท ศน ท กว างไกล ยอมร บความค ดเห นของผ ใต บ งค บบ ญชา และควรได ร บความน บถ อ จากผ ใต บ งค บบ ญชาด วย 2.2 เจ าหน าท ในสายงาน (Line Professional) เจ าหน าท ในสายงาน ท าหน าท ตามสายงานบ งค บบ ญชา เช น เจ าหน าท ฝ ายการตลาด เจ าหน าท ฝ ายบ ญช เจ าหน าท ฝ ายการเง น และเจ าหน าท ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย เป นต น 2.3 ท ปร กษา (Staff Professional) หน าท หล กของท ปร กษาก ค อ ให ค าปร กษาต อผ บร หารขององค กร เช น การว เคราะห ข อม ล การวางแผน การลงท น เป นต น ด งน นท ปร กษาควรท จะม ความรอบร ม ว ส ยท ศน ท กว างไกล และท ส าค ญต องม ความร ในด านธ รก จเป นอย างด 2.4 เลขาน การ (Secretary) เลขาน การ ค อต าแหน งท สน บสน นงานของผ บร หาร เป นบ คลากรท ท างานประจ าต าง ๆ งานการจ ดการ หร อการช วยเหล อภารก จส วนต วของผ บร หาร ผ ท ท าหน าท เป นเลขาน การควรท จะ

4 บทท 6 การบร หารส าน กงาน 146 ท างานต าง ๆ ได อย างคล องแคล ว รวดเร ว เช น การพ มพ งาน การใช คอมพ วเตอร และการจ ด ตารางน ดหมาย เป นต น ร ปภาพ เลขาน การต าแหน งท สน บสน นงานของผ บร หาร 2.5 เสม ยน (Clerical personal) เสม ยน เป นบ คคลท ไม ได ก าหนดหน าท การท างานท แน นอน ปกต ท าหน าท ช วยเหล อ บ คลากรฝ ายต าง ๆ ในส าน กงาน 3 ระบบในการจ ดการ และบร หารส าน กงาน ป จจ บ นท เทคโนโลย ม ความก าวหน าเป นอย างย ง เม อน าเทคโนโลย มาผนวกเข าก บ ส าน กงาน จ งท าให การท างานของบ คลากรม ประส ทธ ภาพ การจ ดการ และบร หารส าน กงาน อ ตโนม ต จ งเข ามาช วยในการจ ดการเร องต าง ๆ ด งน 3.1 การต ดส นใจ (Decision Making) การต ดส นใจจ าเป นต องอาศ ยข อม ลท ถ กต อง เพ อให น ามาเปล ยนให เป นสารสนเทศท ด สามารถน าไปใช ในการต ดส นใจในด านต าง ๆ เช นต ดส นใจในการลงท น ระบบท เข ามาช วย ผ บร หารในการต ดส นใจได แก ระบบสน บสน นการต ดส นใจ (Decision Support System) ซ งม โปรแกรมอย หลายประเภท ได แก โปรแกรม MRP (Material Requirement Planning) ซ งเหมาะส าหร บก จการท ม โรงงาน (Manufacturing) ซ งม ระบบผล ต โดยภายใต ก าล งการผล ตท ม จ าก ดของโรงงาน ท งในแง ของ บ คลากร เคร องจ กรในการผล ต รวมถ งเวลาในการท างาน ซ งว เคราะห ได ว าท าอย างไร หน วยงานต าง ๆ ภายโรงงานจ งจะสามารถใช ข อม ลได ถ กต อง รวดเร ว เพ อให ก จการสามารถ ด าเน นงาน และต อส ก บค แข งได โดยเป าหมายท ส าค ญค นต นท น ท งต นท นมาตรฐาน (Standard

5 บทท 7 การบร หารส าน กงาน 147 Cost) และต นท นท แท จร ง (Actual Cost) เพราะท าให ก จการสามารถทราบว า การผล ตส นค าใด ก อให เก ดก าไรมากท ส ด หร อส นค าใดผล ตแล วไม ค มท น เพ อเป นข อม ลในการต ดส นใจต อการ ก าหนดแผนกลย ทธ ส าหร บผ บร หารต อไป 3.2 การเก บข อม ล (Data Manipulation) ข อม ลถ งเป นส งท ส าค ญท ส ดในธ รก จแต ละประเภท เน องจากถ าไม ม ข อม ล ก ไม สามารถ ไปแข งข นก บค แข งได ด งน นการเก บร กษาข อม ลจ งม ความส าค ญ การเก บข อม ลได อาศ ยระบบ จ ดการฐานข อม ล (Database Management System) ซ งเป นระบบท จ ดเก บ รวบรวม และ ค นค นข อม ลท ด ท ส ด ระบบจ ดการฐานข อม ลม หลายประเภท ได แก Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL และ Microsoft Access เป นต น ร ปภาพ ระบบจ ดการฐานข อม ล เม อได ระบบจ ดการฐานข อม ลท ด แล ว ส วนท ส าค ญไม แพ ก นก ค อเคร องให บร การแม ข าย (Server) เพ อรองร บการให บร การด านข อม ล เช น การจ ดเก บ การแก ไข การส บค น เป นต น ด งน น ควรเล อกเคร องเซ ร ฟเวอร ท ม ประส ทธ ภาพท ด เหมาะสมก บองค กร

6 บทท 6 การบร หารส าน กงาน 148 ร ปภาพ เคร องคอมพ วเตอร เซ ร ฟเวอร 3.3 การจ ดท าเอกสาร (Document Handling) ในการจ ดท าเอกสาร ม เคร องม อหลาย ๆ อย างท ช วยให สามารถจ ดการได อย างง ายดาย และม ประส ทธ ภาพ เช น Microsoft Word, Microsoft Excel ซ งโปรแกรมเหล าน สามารถพ มพ ค านวณ และแสดงรายงานได อย างรวดเร ว และสวยงาม เหมาะส าหร บการน าเสนอได เป นอย าง ด ร ปภาพ โปรแกรม Microsoft Word 3.4 การต ดต อส อสาร (Communication) การต ดต อส อสารเป นส งส าค ญท ท กหน วยงาน ท กองค กร จะขาดไม ได เน องจากเป น การท าให พน กงานได ต ดต อก บล กค า หร อต ดต อก บพน กงานด วยก น ได อย างสะดวก ในการ ต ดต อส อสารอาจท าการต ดต อผ านระบบโทรศ พท ระบบคอมพ วเตอร ก ได ท งน น หร ออาจ ประย กต ใช ระบบการประช มทางไกล หร อระบบ VoIP เข ามาช วยในการต ดต อส อสารท าให ช วย ลดค าใช จ ายในการต ดต อส อสารได เป นอย างมาก

7 บทท 7 การบร หารส าน กงาน 149 ร ปภาพ การใช งาน VoIP ร ปภาพ โปรแกรม MSN อ กทางเล อกในการต ดต อส อสารภายในองค กร 3.5 การเก บร กษา (Storage) การเก บร กษาท จะกล าวถ งน เป นการเก บร กษาข อม ล เน องจากข อม ลม ความส าค ญ ด งน นจะท าอย างไรให ข อม ลท เก บไว ไม ส ญหาย ข อม ลท เก บไว ไม เส ยหาย ด งน นอ ปกรณ ท ใช ใน การจ ดเก บควรม ความเสถ ยรภาพ ไม เส ยง าย เช น ฮาร ดด สก (Hard Disk) แผ นซ ด รอม (CD- ROM)

8 บทท 6 การบร หารส าน กงาน 150 ร ปภาพ ส อท ใช ในการจ ดเก บข อม ล 4 การบร หารส าน กงาน การบร หารส าน กงานเป นส งท ท าให องค กรประสบผลส าเร จ การบร หารส าน กงานจ ง ประกอบด วยงานส าค ญ 4 ประการ ค อ 4.1 การวางแผน (Planning) การวางแผน ค อการเตร ยมความพร อม เตร ยมงาน และเตร ยมการปฏ บ ต งานส าน กงาน ไว ล วงหน า ควรท ก าหนดว างานในส าน กงานม อะไรบ าง ต องปฏ บ ต อย างไร ซ งการท างานท ก อย างต องม การค ด ว เคราะห ออกแบบ และวางแผน ซ งควรประกอบด วยก จกรรมต าง ๆ ด งน 1. การวางแผนก จกรรมต าง ๆ ในระยะส น (Short Plan) เป นก จกรรมท ม ระยะเวลาไม เก น 1 ป 2. การวางแผนก จกรรมต าง ๆ ในระยะยาว (Long Plan) เป นก จกรรมท ม ระยะเวลา ต งแต 3 5 ป ข นไป 3. การวางแผนความต องการก าล งคน (Staffing) เป นการก าหนดว ธ การ จ ดหา การค ดเล อก การฝ กอบรมพน กงานของส าน กงาน 4. การวางแผนแบบฟอร มส าน กงาน (Office Form) 5. การวางแผนระบบ และกระบวนการปฏ บ ต งานส าน กงาน (Office System and Procedure) 6. การวางแผนว ธ การปฏ บ ต งาน (Office Method)

9 บทท 7 การบร หารส าน กงาน การวางแผนการใช อ ปกรณ เคร องใช ส าน กงาน (Office Equipment & Machine) 8. การวางแผนเก ยวก บเน อท ปฏ บ ต งานส าน กงาน (Office Space) 9. การจ ดระบบการร บส งข อม ล 10. การจ ดระบบการจ ดเก บเอกสาร 11. การวางแผนเก ยวก บสภาพแวดล อมและสภาพท ต งส าน กงาน (Office Environment & Location) 4.2 การจ ดองค การ (Organizing Management) การจ ดองค การ เป นการก าหนดก จกรรมต าง ๆ ในส าน กงาน เช น ก าหนดหน าท ความ ร บผ ดชอบในการท างานให ก บบ คลากร การจ ดหาว สด และเคร องไม เคร องม อท จ าเป น อ กท งย ง ต องสร างความส มพ นธ ท เหมาะสมภายในหน วยงาน การจ ดองค การในส าน กงานประกอบด วย ก จกรรมต าง ๆ ด งน 1. การก าหนดหน าท และความร บผ ดชอบของบ คลากร 2. การก าหนดหน าท และโครงสร างการจ ดการองค การ 3. การก าหนดความส มพ นธ ระหว างบ คคลโดยใช ผ งการจ ด องค การ (Organization Chart) 4. หล กการจ ดร ปส าน กงานอย างเป นทางการ และไม เป นทางการ 5. การจ ดส งแวดล อมในส าน กงาน 6. การก าหนดหล กการจ ดองค การ 7. การจ ดพ นท และการจ ดแผนผ งส าน กงาน ร ปภาพ ต วอย างผ งการจ ดองค การ

10 บทท 6 การบร หารส าน กงาน การปฏ บ ต หร อการด าเน นการส าน กงาน (Actuating) เป นการปฏ บ ต งานซ งส วนใหญ เก ยวข องก บคน เป นการเก บร กษาความส มพ นธ อ นด ระหว างผ บ งค บบ ญชา และผ ใต บ งค บบ ญชา ซ งเก ยวก บเร องต าง ๆ ด งต อไปน 1. การสรรหาและการค ดเล อก 2. การจ งในบ คลากรส าน กงาน 3. การบ งค บบ ญชา 4. การพ ฒนาบ คลากรและการประเม นผลการปฏ บ ต งาน 5. การบร หารเง นเด อน การเล อนต าแหน ง และการโยกย าย 6. การใช บทบาทผ น า 7. การใช หล กมน ษย ส มพ นธ 8. การส งการ 4.4 การควบค ม (Controlling) การควบค มงานส าน กงานต องปฏ บ ต ให สอดคล องก บการวางแผน ด งน นการควบค ม งานส าน กงานจ งควรควบค มในเร องเก ยวก บ 1. แบบฟอร ม (Form Control) 2. ปร มาณ และค ณภาพของส าน กงาน (Office Quantity & Quality) 3. เวลาปฏ บ ต งานส าน กงาน (Office Time Use) ร ปภาพ ต วอย างตารางปฏ บ ต งาน

11 บทท 7 การบร หารส าน กงาน ค าใช จ าย และงบประมาณในส าน กงาน ร ปภาพ ประย กต ใช ซอฟต แวร ในการจ ดการค าใช จ าย และงบประมาณในส าน กงาน 5. ค ม องานส าน กงาน (Office Manual) ร ปภาพ ค ม อส าน กงานท พน กงานต องปฏ บ ต ตาม

12 บทท 6 การบร หารส าน กงาน ล กษณะงานของผ บร หารส าน กงาน ล กษณะของผ บร หารส าน กงานท ด ควรม ล กษณะท เป นผ น า กล าค ด กล าแสดงออก ม อ านาจในการควบค มงาน สามารถควบค มงานให บรรล ตามว ตถ ประสงค และท าให งานม ประส ทธ ภาพ เม อกล าวถ ง ประส ทธ ภาพ ย อมหมายถ งปร มาณ ค ณภาพ และการบร การ ถ งแม จะม ประส ทธ ภาพส งแต งานย งคงต องอย ภายใต เง อนไขท ได ก าหนดไว ค อ ทร พยากร และ เวลา จ งจะถ อว าม ประส ทธ ภาพส งส ด ล กษณะท ด ของผ บร หารควรท จะม อ ธยาศ ย และมน ษยส มพ นธ ท ด เพ อท จะได เข าก บ บ คคลอ น ๆ ได ง าย ผ ใต บ งค บบ ญชาจ งจะกล าปร กษา ส งผลให ได แนวทางในการแก ป ญหา ตามมา บางหน วยงานท ม ขนาดเล กผ บร หารส าน กงาน อาจเป นบ คคลเด ยวก บ ห วหน า ส าน กงาน ซ งห วหน าส าน กงานก ท าหน าท ควบค มด แลงานภายในส าน กงานท งหมด หร อส วนใด ส งหน งของส าน กงาน ด งน น ผ บร หารส าน กงาน หร อห วหน าส าน กงาน จ งควรเป นบ คคลท ม ความรอบร ม ความร ความสามารถในว ชาช พ ล กษณะงานของผ บร หารส าน กงานจ งแบ ง ออกเป น 4 ประเภทหล ก ด งน 1. งานหล ก 1) ให ค าปร กษาแนะน า 2) ช กจ ง ฝ กอบรมและควบค มบ คลากร 3) เสร มสร างให เก ดให มน ษยส มพ นธ อ นด ก บบ คลากร 2. งานท เก ยวข องก บการปฏ บ ต งาน 1) วางแผนงานในหน วยงาน 2) การบร หารงานบ คคล 3) บร หารงานเอกสาร 4) ประสานงานก บหน วยงานอ น 5) กระจายภาระงานอย างย ต ธรรม 6) พ ฒนา และน าเอาว ธ การใหม มาใช เพ อปร บปร งประส ทธ ภาพของงาน 3. หน าท ต อผ ใต บ งค บบ ญชา 1) ให การฝ กอบรมบ คลากร 2) พ ฒนาต วแทนบ คลากร (เพ อทดแทนบ คลากรท ลาหย ดพ กผ อน ลาป วย และอ น ๆ) 3) มอบหมายความร บผ ดชอบงาน

13 บทท 7 การบร หารส าน กงาน 155 4) ประน ประนอมเพ อไม ให บ คลากรเก ดความข ดแย ง 5) ม ค ณธรรมในการบร หารงาน 6) ม ศ ลปะในการบร หารบ คคล 7) ควบค มการท างานโดยให ม ความย ดหย นพอควร 4. หน าท ท ม ต อผ บ งค บบ ญชา 1) ร บผ ดชอบต องานในหน วยงานของตนเองอย างเต มความสามารถ 2) ประสานงานก บห วหน างานอ น 3) ม ว ธ การหร อหล กการท จะปร บปร งงาน 4) ม ความสามารถในการจ ดระบบ และว ธ การปฏ บ ต งาน 6 ค ณสมบ ต ท ด ของผ บร หารส าน กงาน จากท กล าวมาข างต น ผ บร หารต องท างานในหน าท ต าง ๆ โดยแต ละหน าท อาจแตกต าง ก นออกไป เช น หน าท ในต ดส นใจ หน าท ในการให ค าปร กษา หน าท ในการควบค มงาน เป นต น จ งท าให ผ ท ต องการจะเป นผ บร หารส าน กงานควรท จะม ค ณสมบ ต ด งต อไปน 1. ม ความเป นผ น า (Leadership) 2. ม ไหวพร บ (Intelligence) 3. ม จ ตใจม นคง (Stability) 4. ม ส มพ นธไมตร 5. ม ความสามารถในการมอบหมายงานให ผ อ นท า (Ability to Delegate) 6. ม ว ส ยท ศน (Vision) 7. ม ความเข าใจในการจ ดองค การเป นอย างด (Understanding Organization) 8. ม ความสามารถในงานช วยบร หาร หร องานธ รการ (Administrative Ability) 9. ม การศ กษา (Education) 10. ม อารมณ ข น (Humor) 11. ม ความสามารถในการค ดว เคราะห (Analytical Ability) 12. ม ความสามารถทางด านการจ ดการ (Management Ability) 13. ม ความสามารถในการขายความค ด (Selling Ability) 14. ค ณสมบ ต อ น ๆ

14 บทท 6 การบร หารส าน กงาน การบร หารทร พยากรภายในส าน กงาน จากท กล าวมาข างต น ผ บร หารส าน กงาน หร อห วหน าส าน กงาน ต องม ค ณสมบ ต ต าง ๆ มากมายหลายประการ ด งน นผ บร หารส าน กงานจ งควรเป นผ ท ท าหน าท บร หารส าน กงาน โดย น าทร พยากรการบร หารต าง ๆ (Management Resource) มาใช ร วมก น เพ อให บรรล เป าหมาย อย างม ประส ทธ ผล โดยให เก ดประโยชน ส งส ด ด วยว ธ การต าง ๆ เพ อให เก ดประส ทธ ภาพ โดย ใช ทร พยากรท ม อย ปย างประหย ด และเหมาะสม ซ งสามารถบร หารทร พยากรภายในส าน กงาน ได ด งต อไปน 7.1 ทร พยากรมน ษย (Human Resource) ทร พยากรมน ษย หมายถ งการใช ประโยชน จากทร พยากรมน ษย เพ อให บรรล ว ตถ ประสงค ขององค กร ซ งการบร หารทร พยากรมน ษย ในการท างานเป นส งส าค ญ และม ความ จ าเป นท ต องกระท า เพ อให ทร พยากรมน ษย ท ม อย ในองค กรสามารถท างานได อย างม ประส ทธ ภาพ และประส ทธ ผล ตลอดจนเพ อความอย รอด และความเจร ญก าวหน าขององค กร ด งน นผ บร หารส าน กงานควรท ศ กษาประเด นในด านต าง ๆ เช น 1. การบร หารทร พยากรมน ษย ค ออะไร 2. ท าไมการบร หารทร พยากรมน ษย จ งม ความส าค ญต อผ บร หารท กคน 3. ล กษณะของสายงานหล ก และสายงานท ปร กษาของการบร หารทร พยากร มน ษย 4. อ านาจหน าท ของสายงานหล กเท ยบก บสายงานท ปร กษา 5. หน าท ความร บผ ดชอบของการบร หารทร พยากรมน ษย ของผ บร หารตามสาย งานหล ก 6. ความร บผ ดชอบของการบร หารทร พยากรมน ษย ของแผนกทร พยากรมน ษย 7. ความร วมม อของการบร หารทร พยากรมน ษย ของสายงานหล ก และสายงานท ปร กษา ซ งว ตถ ประสงค ของการบร หารทร พยากรมน ษย ม ด งต อไปน 1. เพ อจ ดหาคนท ม ค ฯสมบ ต ท เหมาะสมก บงาน 2. เพ อใช ทร พยากรมน ษย ให เก ดประโยชน ส งส ด 3. เพ อพ ฒนาท กษะ และความสามารถของก าล งแรงงานให ม ประส ทธ ภาพส งส ด 4. เพ อร กษาพน กงานท ม ความสามารถให คงอย ให นานท ส ด 5. เพ อส อสารนโยบายการบร หารทร พยากรมน ษย ให ก บพน กงานท กคนได ทราบ

15 บทท 7 การบร หารส าน กงาน ทร พยากรอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ต าง ๆ (Equipment Resource) เคร องม อเคร องใช ต าง ๆ หมายถ งอ ปกรณ ส าน กงาน อ ปกรณ คอมพ วเตอร และอ ปกรณ ท ใช ในการส อสาร ซ งอ ปกรณ ต าง ๆ ท ได กล าวมาน ม ราคาท ค อนข างแพง ด งน นผ บร หาร ส าน กงานควรท จะม การวางแผนให ด ว าจะให พน กงานใช อ ปกรณ ใดบ างตามหน าท ของงาน และ ความสามารถของพน กงาน ซ งจะช วยให ใช งานอ ปกรณ ต าง ๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ และ เหมาะสมต อความต องการของพน กงาน ซ งจะช วยพน กงานท างานได ด ข น ซ งจะส งผลโดยตรง ต อองค กรเป นอย างย ง 7.3 ว ธ การบร หาร (Management Method) และว ธ ปฏ บ ต การ (Operation Method) ว ธ การบร หารส าน กงานจะต องม มาตรฐาน และสามารถถ อปฏ บ ต ได ซ งท าให พน กงาน สามารถท จะเข าใจ และท าตามได อย างถ กต อง ยกต วอย างง าย ๆ เช นการเข าออกงานของ พน กงาน อาจม การก าหนดเวลาเข าออกท ช ดเจนของพน กงานท าให พน กงานร เวลา และร หน าท ของต วเองในการท างานให เสร จตามเวลาท ตนเองม อย แต ก อาจม ผ บร หารส าน กงานบาง ประเภทท ม ว ธ ปฏ บ ต การท แตกต างออกไปตามแต ความเหมาะสมของงาน เช นอาจให พน กงาน เข างาน และออกงานเวลาไหนก ได ซ งแต ละว นต องท างานครบ 8 ช วโมง ตามก าหนดก เป นได ซ งล กษณะว ธ การบร หาร และว ธ ปฏ บ ต อาจม ความย ดหย นตามความเหมาะสม 7.4 ส งแวดล อม (Environment) ส งแวดล อมม ผลกระทบต อการท างานเป นอย างมาก ได แก ส งแวดล อมทางภายภาพ ท ต งส าน กงาน เฟอร น เจอร แผนผ งการท างาน การตกแต งส าน กงาน หร ออาจเป น สภาพแวดล อมต าง ๆ รอบส าน กงาน ซ งส งเหล าน ส งผลโดยตรงต อการท างานของพน กงานเป น อย างมาก ถ าสภาพแวดล อมรอบ ๆ ส าน กงาน หร อภายในส าน กงานด ก อาจส งผลต อสภาพ จ ตใจของพน กงาน ท าให พน กงานท แรงจ งใจในการท างาน ม ความผ อนคลายในการท างาน ท า ให งานท ท าออกมาด ม ประส ทธ ภาพ 7.5 ทร พยากรข อม ล (Information Resource) ในการท างานส งท ส าค ญท ส ดก ค อข อม ล ซ งเป นส งท ช ว ดว าการท างานม ประส ทธ ภาพ มากน อยแค ไหน ด งน นส าน กงานท ด ควรท จะม ข อม ลไว สน บสน นการท างานของพน กงาน และ ช วยผ บร หารในการต ดส นใจในด านต าง ๆ 7.6 ทร พยากรการเง น (Financial Resource) ทร พยากรการเง นม ความจ าเป นต อการพ ฒนาส งต าง ๆ ซ งแต ละส าน กงานอาจม เง นท น ในการพ ฒนาท แตกต างก น เน องด วยท นทางการเง นท จ าก ดท าให ห วหน าส าน กงานว ธ การ จ ดการการก บเง นท นท แตกต างก น ห วหน าส าน กงานบางคนอาจจะน าไปลงท นก บการพ ฒนา

16 บทท 6 การบร หารส าน กงาน 158 ส งแวดล อม บางคนอาจน าไปลงท นก บอ ปกรณ เคร องม อเคร องใช ด งน นจ งควรท จะค ดว เคราะห ให ด ว าในส าน กงานของตกบกพร องด านไหน และควรพ ฒนาด านไหนมากกว าก น ซ งอย ในด ลย พ น จของผ บร หารส าน กงานแต เพ ยงผ เด ยว

17 บทท 7 การบร หารส าน กงาน 159 แบบฝ กห ดท ายบทท 7 1 ยกต วอย างค ณสมบ ต ท ด ของผ บร หารส าน กงาน พร อมยกต วอย างประกอบ 2 ต าแหน งใดในส าน กงานท ค ดว าม ความส าค ญท ส ด เพราะอะไรถ งค ดว าต าแหน งน ส าค ญ 3 เคร องม อ หร อซอฟต แวร ใดบ างท ช วยให ผ บร หารต ดส นใจได อย างม ประส ทธ ภาพ 4 ม ว ธ การใดบ างท ช วยลดต นท นในการต ดต อส อสารภายในองค กร 5 ผ งการจ ดองค การม ความส าค ญต อองค กรอย างไร

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค

Chapter 1. ส าน กงาน (Office) แนวค ด ว ตถ ประสงค ส าน กงาน (Office) Chapter 1 แนวค ด ส าน กงานเปร ยบเสม อนสถานท ท ใช เพ อท างานในด านต าง ๆ เช น งานด านบร หาร งานด านทร พยากร มน ษย งานด านข อม ลข าวสาร เป นต น ในบทเร ยนน จ งได น าเสนอถ ง ความส าค ญของส

More information

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ

บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ บทท 1 แนวความค ดเก ยวก บการบร หารโครงการ ป จจ บ นองค การโดยท วไปได เผช ญหน าก บความเปล ยนแปลงท เก ดข นก บการด าเน นงาน อย ตลอดเวลา เช น สภาวะเศรษฐก จท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ยอดจ าหน ายไม เป นไปตามเป าหมาย

More information

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน

เทคน คการบร หารโครงการ. ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน เทคน คการบร หารโครงการ ท มงานในการพ ฒนาระบบการจ ดการความร (KM Team) ส าน กงานสหกรณ จ งหว ดป ตตาน 2 ค าน า สหกรณ เป นองค กรระด บช มชนท เป นน ต บ คคล ม การบร หารงานในร ปคณะกรรมการ ด าเน นการสหกรณ และได ร

More information

บทท 9 การประเม นผลโครงการ

บทท 9 การประเม นผลโครงการ บทท 9 การประเม นผลโครงการ หล งจากได ด าเน นงานตามแผนของโครงการแล ว จากน นข นตอนส ดท ายจะเป นก จกรรม ในการประเม นผลโครงการ หากพ จารณาถ งความส มพ นธ ระหว างการวางแผนก บการประเม นผล โครงการ พบว า ก จกรรมท

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง

เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เอกสารประกอบการเร ยนร ด วยตนเอง เร อง การบร หารโครงการและการต ดตามประเม นผล โดย พ.ต.อ.หญ ง สมรร ตน น ร นดรเก ยรต อาจารย (สบ 5) กล มงานอาจารย (ทาหน าท อาจารย ว ชาบร หารงานตารวจ) กองบ ญชาการศ กษา เพ อใช

More information

การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย โดย นางสาวปร ญญาภรณ ก จบรรท ด

การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย โดย นางสาวปร ญญาภรณ ก จบรรท ด การด าเน นการประสานงานคณะผ แทนฮ จย โดย นางสาวปร ญญาภรณ ก จบรรท ด ขอประเม นเพ อแต งต ง ต าแหน งน กว ชาการศาสนาช านาญการ ต าแหน งเลขท ๕๒ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ก ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา ๑.

More information

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม รายงานควบค มภายใน กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๑ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม http://www.plan.cmru.ac.th/ ค าน า ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นว าด วยการก าหนดมาตรฐานการควบค

More information

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556

ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ค ม อ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ค าน า มหาว ทยาล ยมหาสารคามได ด าเน นนโยบายด านการบร

More information

โดย พ นต ารวจเอก โรจนช ย ส ขสมย ง เลขท 90 หล กส ตร การบร หารงานต ารวจช นส ง ร นท 38 กองบ ญชาการศ กษา พ.ศ.2557

โดย พ นต ารวจเอก โรจนช ย ส ขสมย ง เลขท 90 หล กส ตร การบร หารงานต ารวจช นส ง ร นท 38 กองบ ญชาการศ กษา พ.ศ.2557 ค ม อการบร หารงาน การด าเน นการร อถอนอาคารท ท าการพ ส จน หล กฐานในส งก ดศ นย พ ส จน หล กฐาน 2 ซ งได ร บความช วยเหล อจากสหร ฐอเมร กาตามโครงการ เอ ไอ ด หร อย ซ อม โดย พ นต ารวจเอก โรจนช ย ส ขสมย ง เลขท 90

More information

การวางแผนโครงการ Project Planning Phase. Problem Definition and Feasibility Study

การวางแผนโครงการ Project Planning Phase. Problem Definition and Feasibility Study การวางแผนโครงการ Project Planning Phase Problem Definition and Feasibility Study บทน า ป จจ ยหร อแรงผล กด นท ส งผลต อความต องการเพ อพ ฒนาระบบใหม น น อาจเก ด ได ท งป จจ ยภายในและภายนอก ประกอบด วย 1. ผ

More information

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ

เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เอกสารเผยแพร และแนะนา งานตรวจสอบภายในของส วนราชการ เร อง การตรวจสอบภายใน ให อะไรมากกว าท ท านค ด กรมบ ญช กลาง สารบ ญ หน า 1. ความเป นมาของการตรวจสอบภายในภาคราชการ 2 2. ผ ตรวจสอบภายในทาอะไรบ างอย างไร 4

More information

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม

รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม รายงานการศ กษาส วนบ คคล (Individual Study) โครงการการบร หารจ ดการข อม ลการพ ฒนาบ คลากร ของสาน กพ ฒนาส งคม จ ดท าโดย นางสาวช ณห พ มาน เก ดนาค ต าแหน งน กทร พยากรบ คคลชานาญการพ เศษ รายงานน เป นส วนหน งของการฝ

More information

ห วข อเค าโครงเร องของผลงาน

ห วข อเค าโครงเร องของผลงาน เอกสารหมายเลข ๒ ห วข อเค าโครงเร องของผลงาน ๑. ช อผลงาน การตรวจสอบว เคราะห กล นกรองหน งส อราชการเพ อเสนอผ บร หาร ๒. บทน า / ความส าค ญของป ญหา การปฏ บ ต งานหน าท เลขาน การช วยผ บร หารน น ม บทบาทและความส

More information

8. กลย ทธ การบร หารโครงการ

8. กลย ทธ การบร หารโครงการ 8. กลย ทธ การบร หารโครงการ ในบทน จะกล าวถ งแผนการบร หารจ ดการเพ อให โครงการและก จกรรมต างๆ ในแผนแม บทเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ของกรมพ น จและค มครองเด กและเยาวชน สามารถบรรล ว ตถ ประสงค ตาม เป าหมาย

More information

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation)

ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) 1 1. บทน า ส าน กงานอ ตโนม ต (Office Automation) เป นการน าเอาเทคโนโลย ใหม มาใช ช วยให การปฏ บ ต งานใน ส าน กงานม ประส ทธ ภาพม ความคล องต วสะดวกรวดเร วมากข น โดยการน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการตรวจสอบภายใน คานา ค ม อการปฏ บ ต งานกระบวนการตรวจสอบภายในของส าน กงานส งเสร มสว สด ภาพและ พ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย (สท.) จ ดทาข นโดยม เน อหาครอบคล ม 2 กระบวนการ

More information

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน

ผลงานท เป นผลการด าเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน ผลงานท เป นผลการดาเน นงานท ผ านมา 1. ช อผลงาน การพ ฒนาการบร หารเอกสารของโครงการชลประทานแพร ๒. ระยะเวลาท ดาเน นการ พ.ศ. 255๔ 255๕ ๓. ความร ทางว ชาการหร อแนวค ดท ใช ในการดาเน นการ 3.1 ศ กษาระเบ ยบส าน กนายกร

More information

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม Risk Management Handbook 2551 ค ม อการบร หารความเส ยง ป การศ กษา 2551 มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ค าน า มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ได จ ดวางระบบและจ ดท ารายงานควบค มภายในตามระเบ ยบ คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด

More information

ทฤษฎ และแนวค ดท เก ยวข อง

ทฤษฎ และแนวค ดท เก ยวข อง ทฤษฎ และแนวค ดท เก ยวข อง การจ ดการองค ความร (Knowledge Management: KM) การจ ดการองค ความร เป นกระบวนการในการล วงเอาความจร งภายในองค กรออกมา จากน นทาการ เปล ยนร ป และเผยแพร องค ความร น นผ านทางหน ายงานต

More information

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค

ส ยท ศน ว ส ยท ศ เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ นธก ตถ ประสงค ว น ว ส ยท ศ ส ยท ศน เป นองค กรม งเน นความเป นกลาง ม ความเป นอ สระ ด ารงธรรมาภ บาล ให ความเช อม นแก ผ บร หาร พ จ พ นธก นธก จ ((Mi ission)) 1. ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานตามมาตรฐานการตรวจสอบ ภายในของส

More information

บทท 5 การวางแผนโครงการ

บทท 5 การวางแผนโครงการ บทท 5 การวางแผนโครงการ ในข นตอนของการวางแผนโครงการจะเป นข นตอนแรกท ม ความเก ยวข องก บความเป นมาของ โครงการ โดยม แนวความค ดจากแหล งต างๆ ท ต องการให ม โครงการเก ดข นและเป นเร องเก ยวข องก บ การเปล ยนป จจ

More information

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน

แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน แนวทาง การจ ดท ารายงานการควบค มภายใน กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กล มพ ฒนาระบบงานคล ง กองคล ง กรมพ ฒนาท ด น กองคล ง กรกฎาคม กรกฎาคม 2555 2555 ค าน า คณะกรรมการตรวจเง นแผ นด นได ประกาศใช ระเบ ยบคณะกรรมการตรวจเง

More information

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ บทความ การจ ดเก บเอกสารท ควรร โดย นางศ กร พร ตน แสงว นลอย เจ าหน าท บร หารงาน ภาคว ชาการบร หารการศ กษา คณะศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ระบบการจ ดการเอกสารท ใช ในองค การและส าน กงาน ม ความส าค ญอย างย งสามารถ

More information

ค ม อ มาตรฐานการให บร การ โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา

ค ม อ มาตรฐานการให บร การ โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา ค ม อ มาตรฐานการให บร การ สาน กงานก จการน กศ กษา กล มงานก จการน กศ กษา มหาว ทยาล ยศร ปท ม โดย บ คลากรสาน กงานก จการน กศ กษา ส งหาคม 2554 คานา ค ม อมาตรฐานการให บร การ จ ดทาข นเพ อ ใช เป นแนวทางในการปฏ

More information

ระบบสารสนเทศในการบร หารทร พยากรมน ษย

ระบบสารสนเทศในการบร หารทร พยากรมน ษย ระบบสารสนเทศในการบร หารทร พยากรมน ษย ความส าค ญของเทคโนโลย สารสนเทศ เน องจากป จจ บ นโลกเราได กล าวส ย คแห งสารสนเทศ ผ บร หารองค กรเร มตระหน กและให ความส าค ญ ก บการ น าเทคโนโลย สารสนเทศมาปร บใช ในองค กรมากข

More information

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 ทฤษฎ และงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาเพ อปร บปร งกระบวนการให บร การด านระบบสารสนเทศ เป นการใช หล กการ ตามแนวค ด การศ กษาว ธ การท างาน (Method Study) มาเพ อลดกระบวนการและระยะเวลาในการ ให บร การโดยม

More information

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม

สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม สารบ ญ หน า ค าน า แผนผ งการท างานของกระบวนการบร หารโครงการฝ กอบรม ๑ กระบวนการฝ กอบรมและการบร หารโครงการฝ กอบรม ๓ ความหมายของกระบวนการฝ กอบรม ๔ หล กการและท มา ๕ ว ตถ ประสงค ๖ ขอบเขต ๖ ข นตอนท ๑ ข นตอนท

More information

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา

การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาการบร หารงานบ คคลขององค การบร หารส วนจ งหว ดนครราชส มา การศ กษาค นคว าอ สระ ของ เพ ญศร คลองโป งเกต เสนอต อมหาว ทยาล ยมหาสารคาม เพ อเป นส วนหน งของการศ กษาตามหล กส ตร ปร ญญาร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ

More information

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit)

การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) 1. ความหมาย การตรวจสอบการด าเน นงาน (Performance Audit) เป นการตรวจสอบท เน นผลของการ ด าเน นงานท เก ดข นจร งในระหว างด าเน นการและหร อท แล วเสร จ ว าเป นไปตามว

More information