ย น ภ วรวรรณ

Size: px
Start display at page:

Download "ย น ภ วรวรรณ yuen@ku.ac.th"

Transcription

1 แนวโน มการจ ดเก บเอกสารอ เล กทรอน กส (E-Document TREND ) ย น ภ วรวรรณ รองอธ การบด ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ใช ส าหร บบรรยายท จ ฬาฯ All content licensed as Creative Commons 3.0 BY-NC-ND, some rights reserved.

2 ห วข อท จะบรรยาย ว ส ยท ศน จากการเปล ยนแปลงทางเทคโนโลย ท ม ต อการจ ดเก บ เอกสาร แนวโน มเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ท ม บทบาทส าค ญ ต อการท างานย คฐานความร โมเดลการท างานท ม ผลจากการพ ฒนามาจากเทคโนโลย อ นเทอร เน ต และเว บ Network Centric ก บระบบการท างานสม ยใหม ท ใช เอกสาร อ เล กทรอน กส ร ปแบบการท างานในอนาคตก บแนวโน มเทคโนโลย อนาคต

3 ว ส ยท ศน จากการเปล ยนแปลงอ น เน องมาจากไอซ ท ท กระทบก บการ จ ดการเอกสาร

4 ต วแปรท กระทบเส นทางการท างาน การลงท น ทางด าน เทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร Internet Backbone Speed/Capacity Speed/Capacity Robert s Projection = โอกาสทางการท างาน ท ใช ด จ ตอล Time

5 ใช นว ตกรรม: Technology, KM and Globalization การบร การ แบบเข าถ ง HAPPY การบร การแบบ เข าหา การบร การ แบบเข าถ ง ท าแบบด งเด ม ใช ก าล งคนมาก การบร การแบบ เข าหา Gross Margins SAD ก าวส ย คว ทยาการการบร การด จ ตอล

6 เพราะพ ฒนาการของคอมพ วเตอร ในรอบส ส บป ท ก าวส การบร การแบบด จ ตอลบนเคร อข าย Product as Service Mainframes PC & Client Server Web

7 ลองด ผลท เก ดข นอ นเน องจากไอซ ท เอกสารใหม 98% ได ร บการสร างจากจ ดเร มต น ด วยอ เล กทรอน กส,ม กว า 2/3 ท ไม ได พ มพ ออกมา เช น อ เมล ไฟล บนเว บ. เช อก นว า ขณะน ม อ เมล กว า 80 พ นล านส งใน แต ละว น ข อม ลท ส าค ญขององค กรกว า 60% เก บในร ป ด จ ตอล และม แนวโน มเพ มมากข น

8 ท าไมต องเป น E-Document Time costs เวลาในการสร าง การใช การเข าถ ง จ านวนท เพ มมากข น เทคโนโลย ท ด ข นท กว น ราคาลดลง ต องการลดค าใช จ าย Efficiency and Performance การประมวลผล การค นหา การท าส าเนาแจกจ าย

9 ม เคร องม อช วยจ ดการเอกสาร อ เล กทรอน กส Analysis Tools Electronic Data Processing tools Presentation Systems Scanning, OCR, Coding Supported tools Capture Prepare Present

10 หล กส าค ญท ต องก าวส E-Document ร ปแบบการใช กระดาษก าล งเปล ยนไปเป น ด จ ตอล. ปร มาณ ปร มาณ ปร มาณ. เคร องม อจ ดการเอกสารด ข น. ข อม ลส วนตนม มากข น และแต ละคนใช งานมาก ข น. การเช อมโยงเคร อข าย แบบ Network Centric

11 ขอบเขตของ E-Document anything in which information of any description is recorded and is not restricted to paper writings but extends to anything upon which evidence or information is recorded in a manner intelligible to the senses or capable of being made intelligible by the use of equipment. This covers electronic documents, including and other digital forms of communication, word-processed documents and databases. The definition also includes edocuments stored on backup systems and edocuments that have been deleted. It also includes that class of additional stored information associated with electronic documents and known as metadata. ท มา:

12 E-Documents ประกอบด วย efiles (Word, Excel PowerPoint), image, transaction data, database. s. Text Messages, PDF,Form. Data on PDA s, MP3 Players, Flash drives. Instant messaging (IM). Audio Files (and Mpegs). Metadata. Wikki s and Blogs

13 ม นใจ ม นคง เช อถ อได ถ กต อง ครบถ วน. คงอย. เร ยกใช ได ท นการ. ม นคง ปลอดภ ย.

14 ความส าค ญอย ท การค นหาเอกสาร Work out your search universe. Establish available filters/tools. De-duplication, key words, date ranges, data custodians. Agree parameters with the other side.

15 ค าน ยามน เวศด จ ตอล (Digital Ecosystem) A "digital ecosystem" has been developing around us, going far beyond the desktop and quickly spreading through every type of device available. "An ecosystem is a system whose members benefit from each other's participation via symbiotic relationships (positive sum relationships)." as for the digital ecosystem, it is a "digital environment" populated by "digital species" which can be software components, applications, online services, information, business models, etc. From:

16 วงศ ด จ ตอล(Digital Species) ท อาศ ยในน เวศ ด จ ตอล The "digital species", like living species, interact, express an independent behavior, and evolve - or become extinct - following the laws of market selection. New, more evolved, innovative digital species continuously appear often originated by the composition of simpler species and decree the obsolescence of the other less adapted digital species which are extinct or close to extinction because of little or no demand. From:

17 Digital Ecosystem เก ยวข องก บ ส งแวดล อมและว ถ ช ว ต: การแข งข น, ประส ทธ ภาพ การเร ยนร แบบ Innovative Learning encourage improve support make viable โครงสร างส งคมใหม & ร ปแบบโมเดล E lead to catalyse improve improve supports การเจร ญงอกงาม ICTs shape & foster พ ฒนาการโครงสร าง พ นฐานแบบเป ด supports นโยบาย provide resources โครงสร างของ Digital Ecosystem ความร เทคโนโลย enhances ด ดแปลงจาก P.Dini - London School of Economics

18 ท าไมต องให เคร อข ายเป นศ นย กลางแล ว ท กคนท างานอย ท ขอบ (Network Centric)

19 แนวโน มการด าเน นการบนเคร อข ายภายใต Network-Centric Operations เคร อข าย : เทคโนโลย ป จจ บ น และดาวร งม งส อนาคต เทคโนโลย ท ผ คนเร มเห น ประโยชน และม ความท าทายน ม การกล าวถ ง มองเห นแนวโน มท ช ดเจน

20 เคร อข ายในท กว นน โปรแกรมประย กต ท ใช งานผ กต ดก บ โอเอสของเคร อง เคร อข ายเป นส วน หน งของการ ให บร การ โปรแกรมประย กต เคร อข าย โปรแกรมประย กต ผ ใช โอเอส โอเอส ผ ใช ข อม ล เคร อข ายเป นกลไก การส อสารระหว าง ก น ข อม ล

21 เคร อข ายท ม ผลต อการท างานใน ย คใหม โปรแกรมและข อม ลการให บร การอย บนเคร อข ายไม ข นก บเคร องคอมพ วเตอร คล นล กท สาม โอเอส เคร อข าย คล นล กท สาม โอเอส คอมพ วเตอร เป นส วนหน ง ชองการ ให บร การ เคร อข าย โปรแกรมประย กต และข อม ล คล นล กท สาม คล นล กท สาม คล นล กท สาม คล นล กท สาม โอเอส โอเอส โอเอส โอเอส ข อม ล ข อม ล ข อม ล ข อม ล

22 ต วอย าง: Wikipedia เป นผลงานท คนท งโลกช วยก นสร าง

23 ต วอย าง: ไร สาระน กรม

24 น ยามค าว า ก ก ในไร สาระน กรม

25 ต องค าน งถ งส งเหล าน ในการใช ด จ ตอล ส ทธ ข อม ลส วนบ คคล (Information rights): เป นเร องเก ยวก บส ทธ บ คคลหร อ องค กรท ม ต อสารสนเทศท เก ยวข องก บ ตนเอง ทร พย ส นทางป ญญา (Property rights): เป นเร องส ทธ ปกป องทร พย ส นทาง ป ญญาในร ปของด จ ตอล ความร บผ ดชอบความเส ยหาย (Accountability): ความร บผ ดชอบต อกรณ ความเส ยหาย หร อส ญเส ยต อคนท เก ยวก บการการ เก บหร อใช สารสนเทศหร อทร พย ส น ทางป ญญา ค ณภาพระบบท น าเสนอ(System quality): มาตรฐานของข อม ล หร อระบบในด านการ ปกป องส ทธ ส วน บ คคลและความ ปลอดภ ยของส งคมท ผ ด าเน นการต อง กระท า ค ณภาพช ว ต (Quality of life) ค ณค าท ได ร บจาก ส งคมสารสนเทศและ ส งคมฐานความร

26 ด จ ตอลจ งม ผลต อ การท างานในย คใหม

27 การเปล ยนแปลงจากอนาล อกมาส ด จ ตอล ท าให จ ดเก บได มาก

28 พล งแห ง Google Search GoogleSearch เป นเคร องม อท ให บร การค นหา ข อม ลบนอ นเทอร เน ต( Search Engine) GoogleSearch ย งสามารถค นหาข อม ลท เป น ไฟล ร ปภาพ( Images), กล มข าว( News Groups) และ สารบบเว บ( Web Directory) ได อย างแม นย าอย างน าท ง

29 แม แต การค นหาร ป ความสามารถท ช นชอบมาก และสร างจ ดเด นในการหา ค อการค นหาร ปภาพด วย Google Search เช นต องการหาร ปหม แพนด า เล อก image แล วใช ค าค นว า panda

30 การแปลเอกสารจากภาษาหน งเป นอ ก ภาษาหน ง

31 การค นหาหน งส อและเน อหาในหน งส อ

32 สร ป ส บส งท โดดเด นในโลก Digital Image ค อผ ย งใหญ ในโลกด จ ตอล Technology สม ยใหม เป นส งท ช นชอบของ คนร นใหม การป ดบ งข าวสารท าได ยาก กลไกการค นหา ท าได ด มาก การท างานแบบ Wikis crowdsourcing works! คอมพ วเตอร เกม บอกได ท กอย าง From: World Economic Forum for thoughts about the Digital Ecosystem, in preparation for framing the 2007 agenda at Davos

33 สร ป ส บส งท โดดเด นในโลก Digital ส นค าถ กทดแทนด วยบร การ ท กส งท กอย างค อ media Outsourcing และ offshoring เป นเร องท ม บทบาทส าค ญมากข น คนร นใหม ม visualization ด กว าคนร นเก า การน าเสนอด จ ตอลเป นแบบรอบต วท ก ท ศทาง From: World Economic Forum for thoughts about the Digital Ecosystem, in preparation for framing the 2007 agenda at Davos

34 อนาคต The Digital Age และ E- Document. การก าวส การท างานแบบ paperless ก าล งม ความ เป นไปได มากข น. ค ณพร อมแล วหร อย ง? E-Document จะเป นนว ตกรรมท ส าค ญในการท า Distributed Business Processing เพ อการท างาน แบบอ ตโนม ต มากข น 34 การสร างธ รก จใหม ในอนาคตผ กพ นก บด จ ตอลมาก ความส าเร จของธ รก จข นก บการประย กต ใช งานด จ ตอล

35 จบแล วคร บ ค าถาม ข อเสนอแนะ ความค ดเห น ค าต ชม เส ยงบ น รอยย มเล กๆ และอ น ๆ

36 สว สด คร บ

การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การศ กษา

การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การศ กษา การใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อ การศ กษา ย น ภ วรวรรณ รองอธ การบด ฝ ายเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร yuen@ku.ac.th ใช ส าหร บบรรยายท มสธ เพ อ ผ บร หารการศ กษา All content licensed as Creative Commons

More information

การพ ฒนาโปรแกรมระบบฐานข อม ลการจ ดเก บเอกสารส าหร บ หน วยงานการศ กษา

การพ ฒนาโปรแกรมระบบฐานข อม ลการจ ดเก บเอกสารส าหร บ หน วยงานการศ กษา The Journal of Applied Science Vol. 11 Vol. No. 112:9-23 No. 2 [2012] ISSN 1513-7805 Printed in Thailand Research Article การพ ฒนาโปรแกรมระบบฐานข อม ลการจ ดเก บเอกสารส าหร บ หน วยงานการศ กษา Software Development

More information

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2

การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช นม ธยมศ กษาป ท 2 การพ ฒนาบทเร ยนออนไลน แบบประมวลสารสนเทศในอ เล ร นน ง รายว ชาเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ช น Development online learning of Information Processing in e-learning on Information and Communication Technology

More information

หล กส ตรอน ปร ญญาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ (Associate of Business Administration Program in Business Computer) ฉบ บปร บปร ง พ.ศ.

หล กส ตรอน ปร ญญาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ (Associate of Business Administration Program in Business Computer) ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. หล กส ตรอน ปร ญญาบร หารธ รก จ สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ (Associate of Business Administration Program in Business Computer) ฉบ บปร บปร ง พ.ศ. 2555 ว ทยาล ยช มชนแม ฮ องสอน ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา

More information

การใช เฟซบ คเป นช องทางการส อสารการเร ยนการสอนทางด าน น เทศศาสตร The Use of Facebook as a Media Channel for Studying the Communication Arts

การใช เฟซบ คเป นช องทางการส อสารการเร ยนการสอนทางด าน น เทศศาสตร The Use of Facebook as a Media Channel for Studying the Communication Arts การใช เฟซบ คเป นช องทางการส อสารการเร ยนการสอนทางด าน น เทศศาสตร The Use of Facebook as a Media Channel for Studying the Communication Arts แอนณา อ มจ ำลอง* ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ว ไลวรรณ จงว ไลเกษม** บทค

More information

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได

ข อม ลต วแทนจ าหน าย ข อม ลส นค า สามารถออก ใบส งซ อส นค า ใบเสร จร บเง น การขายส นค า และ สามารถออกรายงานต าง ๆ เพ อเสนอแก เจ าของ ก จการได ระบบสารสนเทศการจาหน ายอะไหล รถจ กรยานยนต กรณ ศ กษา ร านสนองมอเตอร Sale Information System For Motorcycle Spare Parst : A Case Study of Snong Motor ว ช ย เสกประโคนม, เจนจ รา ตองทอง, วราภรณ ชาว ช ย, ล ดดาวรรณ

More information

การศ กษาเร องการว เคราะห ความสามารถการใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการส าหร บงาน ว ชาการ โรงเร ยนว งเด กพ ฒนาและพ ฒน บร หารธ รก จ

การศ กษาเร องการว เคราะห ความสามารถการใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการส าหร บงาน ว ชาการ โรงเร ยนว งเด กพ ฒนาและพ ฒน บร หารธ รก จ การศ กษาเร องการว เคราะห ความสามารถการใช ระบบสารสนเทศเพ อการจ ดการส าหร บงาน ว ชาการ โรงเร ยนว งเด กพ ฒนาและพ ฒน บร หารธ รก จ Analysis of Management Information System Usage for Academic Section of Wangdek

More information

การบร หารจ ดการความร * Knowledge Management (KM)

การบร หารจ ดการความร * Knowledge Management (KM) การบร หารจ ดการความร * Knowledge Management (KM) ป จจ บ นเป นส งคมแห งการเร ยนร แหล งความร ม อย มากมาย และกระจ ดกระจายอย ในหลายร ปแบบ ความร เป นผลผล ตของสารสนเทศ ซ งประกอบด วย ข อเท จจร ง ความค ดเห น ทฤษฎ

More information

โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ

โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ โครงการพ ฒนาระบบสารสนเทศท ด น เพ อการบร หารจ ดการระบบท ด น ช วงขยายการด าเน นงานตามต นแบบ กรมท ด นได ร บอน ม ต จากคณะร ฐมนตร ให ด าเน นงานต นแบบโครงการพ ฒนาระบบ สารสนเทศท ด นเพ อการบร หารจ ดการระบบท ด

More information

การพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารหร อไอซ ท (Information and Communication Technology : ICT) เปนเร องท

การพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารหร อไอซ ท (Information and Communication Technology : ICT) เปนเร องท การพ ฒนาการใช เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา ระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารหร อไอซ ท (Information and Communication Technology : ICT) เปนเร องท อาจจะกล าวได ว าระบบเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารหร อไอซ

More information

การเพ มข ดความสามารถในการแข งข นด วยระบบจ ดการงานเอกสารธ รก จ Competitive Advantage with Enterprise Content Management

การเพ มข ดความสามารถในการแข งข นด วยระบบจ ดการงานเอกสารธ รก จ Competitive Advantage with Enterprise Content Management การเพ มข ดความสามารถในการแข งข นด วยระบบจ ดการงานเอกสารธ รก จ Competitive Advantage with Enterprise Content Management ผ ช วยศาสตราจารย อรวรรณ วงศ แก วโพธ ทอง มหาว ทยาล ยกร งเทพ ธ ญญร ตน ประสาทสก ลช ย

More information

1. เพ อสร างส อความร ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ด วยแผ นพ บ 2. เพ อการนาส อแผ นพ บใช ประโยชน ในสาน กงานและองค กร 3. เพ อศ กษาระบบสาน กงานอ ตโนม ต

1. เพ อสร างส อความร ระบบสาน กงานอ ตโนม ต ด วยแผ นพ บ 2. เพ อการนาส อแผ นพ บใช ประโยชน ในสาน กงานและองค กร 3. เพ อศ กษาระบบสาน กงานอ ตโนม ต 1 บทท 1 บทน า ความเป นมาของโครงการ ป จจ บ นเทคโนโลย ได เข ามาม บทบาทในช ว ตประจาว นของแต ละบ คคลเป นอย างมาก ซ งม ความจาเป นในการท จะนาส งเหล าน เข ามาเพราะเน องจากว าเทคโนโลย ค อการส อสารท เข าถ งก นได

More information

นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44

นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44 การใช เทคโนโลย สามารถขยายความร ในสาขาว ชาต างๆ ให กว างขวางได อย างไร นางสาว ชลลดา คาป อง ช นม. 4/4 เลขท 44 รายงานการเข ยนความเร ยงข นส งน เป นส วนหน งของการศ กษา ว ชาทฤษฎ ความร โครงการโรงเร ยนมาตรฐานสากล

More information

รอมะบอน โกบป เลา 1 และศ ภว ฒนากร วงศ ธนวส 2

รอมะบอน โกบป เลา 1 และศ ภว ฒนากร วงศ ธนวส 2 1584 แนวทางพ ฒนาปร บปร งระบบงานสารบรรณอ เล กทรอน กส องค การบร หารส วน ตาบลสาคร อาเภอท าแพ จ งหว ดสต ล Development Guiclelines for electronics correspondence system of Sakhon Sub-District Administrative

More information

แบบประมวลกล นกรององค ความร บทความทางว ชาการ ภายนอก เร อง แนวค ดการใช เทคโนโลย ช วยการเร ยนร

แบบประมวลกล นกรององค ความร บทความทางว ชาการ ภายนอก เร อง แนวค ดการใช เทคโนโลย ช วยการเร ยนร แบบประมวลกล นกรององค ความร บทความทางว ชาการ ภายนอก เร อง แนวค ดการใช เทคโนโลย ช วยการเร ยนร ------------------------------------- ๑. นายส ชาต เจร ญศร ประธานท มงานจ ดการความร...(ลงนาม) ๒. นายส รช ย สบายเม

More information

รายงานความก าวหน าทางเทคโนโลย ของสถาบ นการศ กษา ประจ าเด อนกรกฎาคม 2550 หน าท 1

รายงานความก าวหน าทางเทคโนโลย ของสถาบ นการศ กษา ประจ าเด อนกรกฎาคม 2550 หน าท 1 รายงานความก าวหน าทางเทคโนโลย ของสถาบ นการศ กษา ประจ าเด อนกรกฎาคม 2550 หน าท 1 1. มหาว ทยาล ยร งส ตเป ดต ว RSU MOS Testing Center ส บค นจาก : มหาว ทยาล ยร งส ต http://www.rsu.ac.th มหาว ทยาล ยร งส ต ร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ระบบควบค มภายใน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด ป การศ กษา 2553 แนวปฏ บ ต ท ด ระบบการควบค มภายใน : กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1. ช อหน วยงาน กองบร การการศ กษา ส าน กงานอธ การบด

More information

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development)

การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) การจ ดทาค ม อการปฏ บ ต งาน (Work Manual Development) ปร บปร งจากเอกสารของ ดร.ธนาว ชญ จ นดาประด ษฐ โดย สรรญ จ นตภว ต เน อหาการเร ยนร หล กการและเหต ผลในการจ ดทาค ม อปฏ บ ต งาน แนวค ด / เทคน คท เก ยวข องก

More information

Computer Network and Communication Internet E-commerce Information Technology Support Systems จร ยธรรม ความปลอดภ ย และกฎหมาย

Computer Network and Communication Internet E-commerce Information Technology Support Systems จร ยธรรม ความปลอดภ ย และกฎหมาย Computer Network and Communication Internet E-commerce Information Technology Support Systems จร ยธรรม ความปลอดภ ย และกฎหมาย การส อสารข อม ล (Data Communication) ค อ การ ร บ-ส ง โอน ย าย หร อแลกเปล ยนข

More information

ธนภ ทร เจ มขว ญ 1* Thanapat Jermkwun 1*

ธนภ ทร เจ มขว ญ 1* Thanapat Jermkwun 1* การพ ฒนาระบบสารสนเทศเพ อสน บสน นการประก นค ณภาพการศ กษา : กรณ ศ กษา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา Development of Information System to Support Quality Assurance: Case Study Institute of Research

More information

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน

การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน บทท 4 ผลการศ กษาและอภ ปรายผล การศ กษาความต องการในการพ ฒนาสมรรถนะด าน ICT ของข าราชการส งก ด สาน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ จะนาเสนอผลการว เคราะห ข อม ลด งน 4.1 ส ญล กษณ ท ใช ในการว เคราะห ข อม ล ในการว

More information

ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน

ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน ระบบสารสนเทศย คโลกาภ ว ฒน Cloud Computing เป น เทคโนโลย ท เช อมต อระบบทร พยากรคอมพ วเตอร เพ อบร การทร พยากร ให ก บผ ใช โดยใช เทคโนโลย Virtualization เข ามาจ ดการทร พยากร ทาให ผ ใช สามารถ ใช ทร พยากรตามต

More information

การบร หารงานว ชาการก บ เทคโนโลย สารสนเทศ

การบร หารงานว ชาการก บ เทคโนโลย สารสนเทศ การบร หารงานว ชาการก บ เทคโนโลย สารสนเทศ น.อ.ผศ.ว นทว ปาลโมกข ผ ช วยศาสตราจารย ฝ ายศ กษา โรงเร ยนนายเร อ บทน า ก อนท ผ เข ยนจะกล าวถ งประเด นตามท ได จ วห วไว น นม ความจ าเป นอย างย งท จะต องเข าใจค าว

More information

โดย นางสาวเรณ ภา พ จอมบ ตร สาขาว ชาการบร หารส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

โดย นางสาวเรณ ภา พ จอมบ ตร สาขาว ชาการบร หารส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร การบร หารเพ อการพ ฒนาค ณภาพรายการข าวบ นเท งทางสถาน โทรท ศน โมเด ร นไนน : กรณ ศ กษา รายการไนน เอ นเตอร เทน Management for Quality Development of the Entertainment News in Modern Nine TV: A Case Study of

More information

ส าหร บบ คลากรส าน กหอสม ด ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยมห ดล ประจ าป งบประมาณ 2552

ส าหร บบ คลากรส าน กหอสม ด ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยมห ดล ประจ าป งบประมาณ 2552 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เร อง การใช เทคโนโลย สารสนเทศ ส าหร บบ คลากรส าน กหอสม ด ส าน กหอสม ด มหาว ทยาล ยมห ดล ประจ าป งบประมาณ 2552 การปฏ บ ต งานป จจ บ นของบ คลากรส าน กหอสม ด ท กระด บ จ าเป นต องเร

More information

ระบบสน บสน นการต ดส นใจเก ยวก บการส งออก-น าเข า ของไทย

ระบบสน บสน นการต ดส นใจเก ยวก บการส งออก-น าเข า ของไทย ระบบสน บสน นการต ดส นใจเก ยวก บการส งออก-น าเข า ของไทย Decision support systems for the Export-Import of Thailand สมเจตน ศร นคร (Somjate Srinakorn) 1 และมาล ร ตน โสดาน ล(Maleerat Sodanil) 2 1,2 ภาคว ชาเทคโนโลย

More information

การผนวกความร และท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศของหล กส ตรปร ญญาตร ด านการบ ญช ในประเทศไทย

การผนวกความร และท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศของหล กส ตรปร ญญาตร ด านการบ ญช ในประเทศไทย ส ทธ ปร ท ศน ป ท 29 ฉบ บท 90 เมษายน - ม ถ นายน 2558 237 การผนวกความร และท กษะด านเทคโนโลย สารสนเทศของหล กส ตรปร ญญาตร ด านการบ ญช ในประเทศไทย Knowledge and Skills of Information Technology in Undergraduate

More information

โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส

โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส โครงการฝ กอบรมหล กส ตรการใช งานระบบสารบรรณอ เล กทรอน กส หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายสารสนเทศ ป 2545-2553 ก าหนดโครงการ E-Government ภายใต โครงการ หล ก E-Thailand ซ งก าหนดให หน วยงานภาคร ฐท กหน วยงานใช

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ บทสร ปผ บร หาร ป จจ บ นเทคโนโลย สารสนเทศได ม การพ ฒนาอย างรวดเร ว และม บทบาทท ส าค ญ ในการ ปฏ บ ต งาน ท งน เน องจากเทคโนโลย สารสนเทศเป นเคร องม อท ส าค ญในการท านว ตกรรมกระบวนการ ท างาน (Process Innovation)

More information

ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล (A Hospital Information System for Risk Management)

ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล (A Hospital Information System for Risk Management) ระบบสารสนเทศเพ อการบร หารความเส ยงโรงพยาบาล (A Hospital Information System for Risk Management) ภว ต โลกว ทย * ป ณณว ชญ วงศ ว ว ฒนานนท ** *สาขาว ชาสารสนเทศทางส ขภาพ สถาบ นว ทยาศาสตร ส ขภาพ มหาว ทยาล ยรามค

More information