Науково-технічний збірник 103

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Науково-технічний збірник 103"

Transcription

1 Науково-техічий збірик с. 7.Пателят Г.С., Никули С.Е. Исследоваие и разработка овых типов сооружеий для очистки сточых вод и итесификации стабилизациоой обработки воды // Методы удалеия твердых примесей из промышлеых сточых вод: Тез. докл. Челябиск: Уральский ДНТП, С ОРД Указаия по проектироваию объектов эергохозяйства металлургических предприятий. Очистые сооружеия и защита водоёмов. Т.14. М.: Мичермет СССР, Нікулі С.Ю., Прокопеко А.В. Обґрутувая загальої методики досліджеь, досліджувальих параметрів модерізоваого гідроциклоого апарату // Науковий вісик будівицтва: Зб. аук. праць. Вип.63. Харків: ХДТУБА, С Никули С.Е., Прокопеко А.В. Обосоваие общей методики исследоваий и параметров модеризироваого гидроциклоа // Комуалье господарство міст: Науктех. зб. Вип.99. Серія: Техічі ауки та архітектура. Харків: ХНАМГ, С Никули С.Е., Прокопеко А.В. Исследоваие влияия параметров а количество отложеий при итесивом перемешиваии сточых вод с гидратой и гидрокарбоатой щелочостью // Науковий вісик будівицтва: Зб. аук. праць. Вип.67. Харків: ХДТУБА, С Получео УДК О.С.НОВИЦЬКА, кад. тех. аук Націоальий уіверситет водого господарства та природокористувая, м. Ріве СПРОЩЕННЯ ГІДРАВЛІЧНИХ РОЗРАХУНКІВ ПРИ РІЗНИХ РЕЖИМАХ РОЗБОРУ ВОДИ Наведео залежості коефіцієтів регресії для різих режимів водоспоживая залежо від ічого розбору води для спрощея викоая гідравлічих розрахуків водопровідих мереж систем подачі та розподілея води. Показаы зависимости коэффициетов регрессии для разых режимов водопотреблеия в зависимости от очого разбора воды для упрощеия выполеия гидравлических расчетов водопроводых сетей систем подачи и распределеия воды. The relationships of regression coeficients for different regimes of water using as a function of night water using are shown for simplified fulfillment of water network hydraulic calculations of water transmission and distribution systems. Ключові слова: системи подачі та розподілея води, водопровіді мережі, гідравлічі розрахуки, вузлові відбори, вільі апори, еобхідий апір, режим водоспоживая. Втрати води в системах подачі та розподілея води (СПРВ) складають 40-50%. Більша частка втрат води припадає а житловий сектор. Одією з осових причи формувая втрат води є апори у водопровідих мережах [1, 2]. Від величи вільих апорів залежать: епродуктиві витрати, що формуються у процесі розбору води споживачем; витоки у споживача, які самовільо виливаються з саітаро-техічих 234

2 Комуалье господарство міст приладів; витоки із зовішіх трубопроводів водопровідих мереж. Кожа з цих величи впливає а формувая загалього розбору води із водопровідих мереж. Врахувая впливу вільих апорів а величии витрат води при гідравлічих розрахуках водопровідих мереж дозволяє провести комплексу оціку загальої картии розбору води в СПРВ та визачити ефективі еергозберігаючі заходи а осові реальих умов подачі, розподілу та розбору води споживачами [3]. Для врахувая втрат води при гідравлічих розрахуках СПРВ розроблео модель [4], а осові якої встаовлео залежості витрат води, що відбираються у вузлах водопровідих мереж, від величи вільих апорів q=f(h): H q = q = k q, (1) H де q витрата води при апорі рівому еобхідому Н=Н ; k коефіцієт, що визачає частку загалього відбору води, яка залежить від співвідошея вільих апорів Н до еобхідих Н (k=1 при Н=Н ; k >1 при Н > Н ; k <1 при Н <Н ); χ показик степея, який залежить від співвідошея загальих втрат води до сумарого водовідбору α та часток втрат води у споживачів γ до загальих. Якщо вузлові відбори е залежать від вільих апорів у вузлах, то приймають χ = 0. Зачея коефіцієтів α та γ заходяться в межах від 0 до 1. Для житлових будиків зачея його дорівює 1. У випадку аявості витоків тільки із зовішіх водопровідих мереж γ =0. Величии частки γ в умовах експлуатації СПРВ варіюються від 0,4 до 0,8. Зачея показика χ, які заходяться в діапазоі 0,5 2,5, і можуть визачатись експериметальо або за формулами [4]: при апорах меших за еобхідий Н < Н χ =,18 k ; (2) 1 м при апорах більших за еобхідий Н > Н χ =,95 К, (3) 0 м де k м та К м коефіцієти регресії відповідо для апорів меших та більших за ормативий, які залежать від режиму розбору води. В ісуючих методах розрахуків водопровідих мереж СПРВ (що е враховують залежості витрат води від величи вільих апорів) коефіцієти регресії k м та К м дорівюють улю. В реальих умовах розбо- χ 235

3 Науково-техічий збірик 103 ру води їхі зачея залежать від коефіцієтів α та γ і заходяться в межах k м = 0,55 1,65 та К м = 0,26 6,62 та визачаються за формулами [1]: k = 1,1 α ( γ 0,5) + 1,1, (4) м K = 6,36 α γ + 0,26. (5) м Зачея коефіцієтів К м [1]: для максималього водоспоживая від 0,26 до 1,53 (α =0 0,2), середього від 0,26 до 2,8 (α =0 0,4), міімалього від 0,26 до 4,08 (α =0 0,6) та ічого від 0,26 до 6,62 (α =0 1). В результаті експериметальих досліджеь у житлових будиках для різих годи доби [5], отримао залежості q=f(h) та зачея коефіцієтів регресії k м.і та К м.і (рисуок). Коефіцієти регресії К м.і зростають із змешеям розбору води, а k м.і авпаки змешуються за величиою. Рисуок демострує, що залежість ічого водоспоживая перетиає (при Н > Н ) залежості в іші годии розбору води: міімалього, середього та максималього. Експериметальі залежості витрат води q від величи вільих апорів H для різих режимів розбору води (n пов=9) при Н<Н та Н>Н : 1, 2, 3, 4 залежості відповідо для максималього, середього, міімалього та ічого водоспоживая. Для спрощея викоая розрахуків при різих режимах роботи СПРВ можа виразити коефіцієти регресії k м та К м через коефіцієти 236

4 Комуалье господарство міст регресії в ічі годии розбору води k м.іч та К м.іч. В точці перетиу ліій ічого водоспоживая та і-го режиму розбору води Н=H 1 =H 2 та q=q 1 =q 2. Тоді за формулою (1) χіч χі H i H і іч q H = H..і. (6) q Введемо додаткові коефіцієти: q.іч Ні k q. і = ; kн. і q =.і Н. (7) Тоді χі kh χі χіч kq. і = = k χ H, (8) іч kh прологарифмувавши, отримаємо lgk q. і = ( χі χіч ) lgkh. і. (9) Враховуючи формули (2), (3), (7) і (9), залежості коефіцієтів регресії і-го та ічого водоспоживая визачаються за формулами: при апорах меших за еобхідий Н і < Н.і k м.i = k м.іч lgk + 1,18lg k q. i H. i = k м.іч lgq.іч lgq.і ; (10) 1,18(lg H lg H ) при апорах більших за еобхідий Н і > Н.і lgk lg lg q. i q.іч q.і Kм.і = Kм.іч + = Kм.іч. (11) 0,95lg k 0,95(lg H lg H ) H. i Отже, коефіцієти регресії для іших режимів розбору води залежать від коефіцієтів регресії k м.іч та К м.іч, визачеих упродовж ічого розбору води, співвідошеь витрат води при еобхідому апорі k q.і та величи апорів до еобхідого k H.і. Зачея коефіцієтів k q.і можа визачити експериметальо для різих режимів водоспоживая. Проаалізувавши даі проведеих досліджеь у житлових будиках та асосих стаціях, величии коефіцієтів k q складають: для максималього водоспоживая k q.макс = q.іч /q.макс = 0,4 0,5; середього k q.сер = q.іч /q сер = 0,5 0,6; міімалього k q.мі = q.іч /q мі = 0,7 0,8. Коефіцієт k H.і залежить від величии апору Н і в точці перетиу залежостей q=f(h) при різих режимах водоспоживая. Припустивши, що всі ліії залежостей q=f(h) при апорах меших за еобхідий Н і < Н.і перетиаються в точці міімальо допусти- і і 237

5 Науково-техічий збірик 103 мого апору води Н min.доп =10м.вод.ст. та, зробивши певі спрощея, можа залежість (10) записати у вигляді: lgk 2 q.і k м.i = kм.іч. (12) 1,18(lg H 1) Ця залежість адеквато корелює зачея коефіцієтів k м.і, які для зачеь Н =34 м, k q.макс =0,5, k q.сер =0,58, k q.мі =0,74 та k м.іч =0,9 (рисуок) відповідо складають: k м.макс =1,13, k м.сер =1,09, k м.мі =0,98. Погрішості отримаих результатів за формулою (12) стаовлять до 5% (рисуок). При апорах більших за еобхідий Н і > Н.і для кожого режиму розбору води можа визачити міімалье зачея коефіцієта k H.min, виходячи з того, що К м.і К м.іч, відповідо χ м.і χ м.іч (формула (9)). Тоді lg k q. i іч =. (13) k. min 10 χ H За формулою (13) міімальий апір Н і.min, в точці якого можливий перети залежостей q=f(h) в різі режими водоспоживая: Н і H lg k q. i іч =. (14). min 10 χ Визачео міімальі зачея k H.min залежо від величи коефіцієтів k q.і та К м.іч за формулою (13) для житлових будиків (табл.1) та для розбору води із водопровідих мереж (табл.2). В умовах реалього розбору води враховао, що коефіцієт α (формула (5)) для режиму ічого водоспоживая заходиться в межах від 0,6 до 1, а коефіцієт γ для житлових будиків дорівює 1, для вузлів водопровідих мереж 0,4. Таблиця 1 Міімальі зачея коефіцієтів k H залежо від величи k q та α для житлових будиків (γ=1) Зачея коефіцієтів k H.min для різих величи α (γ=1) k q 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,1 2,64 2,42 2,26 2,13 2,03 0,2 1,97 1,86 1,77 1,70 1,64 0,3 1,66 1,59 1,53 1,49 1,45 0,4 1,47 1,42 1,38 1,35 1,33 0,5 1,34 1,31 1,28 1,26 1,24 0,6 1,24 1,22 1,20 1,18 1,17 0,7 1,16 1,15 1,13 1,12 1,12 0,8 1,10 1,09 1,08 1,08 1,07 0,9 1,05 1,04 1,04 1,04 1,03 238

6 Комуалье господарство міст Таблиця 2 Міімальі зачея коефіцієтів k H залежо від величи k q та α з урахуваям витоків води із зовішіх водопровідих мереж k q Зачея коефіцієтів k H.min для різих величи α (γ=0,4) 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,1 5,27 4,59 4,11 3,74 3,46 0,2 3,20 2,90 2,68 2,51 2,38 0,3 2,38 2,22 2,09 1,99 1,91 0,4 1,94 1,83 1,75 1,69 1,64 0,5 1,65 1,58 1,53 1,49 1,45 0,6 1,45 1,40 1,37 1,34 1,32 0,7 1,29 1,27 1,24 1,23 1,21 0,8 1,17 1,16 1,15 1,14 1,13 0,9 1,08 1,07 1,07 1,06 1,06 Зачея коефіцієтів k q.і зростають із змешеям розбору води, а k Н.і авпаки змешуються за величиою (рисуок, табл.1, 2). При розборі води з урахувая витоків із зовішіх водопровідих мереж зачея коефіцієтів k H.і є більшими (табл.2) порівяо з величиами для житлових будиків (табл.1). Для зачеь коефіцієтів k q.макс =0,5, k q.сер =0,58, k q.мі =0,74 та K м.іч =4,5 (α=0,67) (рисуок) k Н.і може заходитись в межах відповідо (табл.1): k H.макс 1,31, k H.сер =1,24 1,31, k H.мі =1,12 1,24. Визачеі за рисуком зачея k Н.і в точках перетиу залежостей ічого водоспоживая та іших режимів розбору води складають: k H.макс =1,35, k H.сер =1,26, k H.мі =1,19 (для апорів Н =34 м, Н макс =46 м, Н сер =43 м, Н мі =40,5 м). Зачея коефіцієтів k H.і, встаовлеих експериметальим шляхом для 9-поверхового будику заходяться в межах величи, визачеих за формулою (13). Відповідо зачея К м.і, визачеі за формулою (11) для діапазоів k H.і, заходяться в межах, встаовлеих експериметальим шляхом (рисуок). Таким чиом, визачивши коефіцієти регресії в годии ічого розбору води k м.іч та К м.іч, можа встаовити коефіцієти регресії k м.і та К м.і для іших режимів водоспоживая за формулами (11) і (12). Отримаі залежості корелюються з результатами експериметальих досліджеь, які було проведео в житлових будиках і а асосих стаціях. 1.Новицька О.С. Вплив вільих апорів і втрат води а величии відборів води із водопровідих мереж // Вісик НУВГП: Зб. аук. праць. Вип.1(37). Ріве, С Desan Obradovi. Modelling of demand and losses in real-life water distribution systems // Urban Water, June 2000, Volume 2, Issue 2 P Новицька О.С., Ткачук О.А. Удоскоалея методів розрахуків водопровідих мереж із урахуваям змі вільих апорів // Вісик НУВГП: Зб. аук. праць. Вип.4 (40). Ріве, Ч.2. С Ткачук О.А., Новицька О.С., Калача С.В., Шевчук А.Ю. Моделювая вузлових відборів води для викоая гідравлічих розрахуків водопровідих мереж // Науковий 239

7 Науково-техічий збірик 103 вісик будівицтва. Вип. 60. Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, С Новицька О.С., Ткачук О.А. Особливості розбору води із водопровідих мереж при різих режимах водоспоживая // Гідромеліорація та гідротехіче будівицтво: Зб. аук. праць. Вип.31. Ріве, С Отримао УДК Н.Ю.КОЛЕСНИК, кад. тех. аук, Н.М.ЯКОВЕНКО, В.М.БЕЛЯЕВА Харьковская ациоальая академия городского хозяйства МЕТОДЫ САНАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ Рассматриваются совремеые методы саации трубопроводов систем водосабжеия, аализируются их едостатки и преимущества. Предлагаются аиболее прогрессивые методы саации. Розглядаються сучасі методи саації трубопроводів систем водопостачая, аалізуються їх едоліки та переваги. Пропоуються айбільш прогресиві методи саації. Modern methods of sanitation of water supply pipelines systems has been considered, their disadvantages and advantages had been analyzed. The most progressive methods of sanitation are offered. Ключевые слова: саация, бестрашейая техология, методы «пакерого» ремота, «чулка», «труба в трубе». В астоящее время в системах водосабжеия Украиы еотложой задачей является ведреие разработок по восстаовлеию (саации) повреждеых участков трубопроводов, так как большая часть водопроводых сетей (их протяжеость свыше 70 тыс. км) проложеа с примееием стальых труб. Большим едостатком этих труб являются склоость к коррозии, а следовательо, ебольшой срок эксплуатации (10-15 лет). В результате коррозии появляются свищи в стеках труб, через которые происходят утечки воды. С течеием времеи количество свищей прогрессиво возрастает, а прочость стеок водоводов поижается. По оцекам специалистов [1, 2] из 70 с лишим тыс. км трубопроводов водопроводых сетей 55% требуют срочой замеы и ремота, а каждые 100 км трубопроводов за оди год в средем приходится 45 аварий, причём с каждым годом положеие всё ухудшается. При таком состояии водопроводых сетей, с учетом прогрессирующего коррозиоого разрушеия и при систематической подкачке, увеличивающей агрузку а ослаблеые стеки труб, в ближайшие 5-7 лет ачутся массовые разрушеия водоводов с катастрофическими последствиями для экоомики Украиы. Восстаовлеие (ремот) трубопроводов может производиться как бестрашейым, так и трашейым способом [4] и позволяет возобо- 240

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl "TTB". И. 2

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl TTB. И. 2 FAST 11-14 CF P РО ВАГ АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО Ж И З : FAST 11 CF P FAST 14 CF P И. 1 14 1 Й: Й 1. И...2 2. ъ...3 3. Н...4 4. А...5 5. Н...5 6. В...6 7. Ж 6 8. ъ...7 9. Р...7 10. Й...7 11. К...7 12. З...8

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та рурми мт пя т ук увя вп рк кмпку ткж мт пя ктив упрв я вими вм жтими пррмми п яким утя упрв я ви у р пр ви ити у кшти у М З ти рив витки в ти пр ки ти р тт В ДО ЗПЛв Н прв ррук ви пр т в кик ржв ж п к

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТУРБІНИ К /3000 ПРИ РОБОТІ ВЗИМКУ

МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ ТУРБІНИ К /3000 ПРИ РОБОТІ ВЗИМКУ 54 ISS 2076-2429 Праці Одеського політехнічного університету. 20. Вип. (35) УДК 62.65.5 В.П. Кравченко, д-р техн наук, доц., М.П. Галацан, магістр, Одес. нац. політехн. ун-т МОЖЛИВІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ ПОТУЖНОСТІ

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Joint-Stock Company GIDROPRIVOD Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Purpose of the item. Axial-piston pumps (type НА) of variable displacement and constant direction of operational liquid

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами

ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 Робота з мережевими ресурсами Всі дії з правами «АДМІНІСТРАТОРА» Налаштування брандмауера Windows. Брандмауер (мережевий екран) це захисний бар єр між комп ютером чи мережею і зовнішнім

More information

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ

ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ ОГЛЯД МІЖНАРОДНОЇ МЕТРОЛОГІЇ ВИПУСК 3 Київ 2007 ББК 30.10я5 0-37 0-37 Огляд міжнародної метрології / Держспоживстандарт України. Укрметртестстандарт. К.:

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВИДІВ ВАНТАЖІВ МІЖ АВТОМОБІЛЬНИМ І ЗАЛІЗНИЧНИМ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ВИДІВ ВАНТАЖІВ МІЖ АВТОМОБІЛЬНИМ І ЗАЛІЗНИЧНИМ ВИДАМИ ТРАНСПОРТУ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УДК 656.078.1 Ю.О. ДАВІДІЧ, докт. техн. наук, проф., ХНАМГ, м. Харків Д.П. ПОНКРАТОВ, канд. техн. наук, доц., ХНАМГ, м. Харків М.В. ОЛЬХОВА, асистент, ХНАМГ,

More information

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС З ДИСЦИПЛІНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ Механіко-технологічний факультет Кафедра транспортних технологій та засобів у АПК ЗАТВЕРДЖУЮ Декан факультету (Михайлович Я.М.) 2015 р.

More information

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки

Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки УДК 53383 Ю Ф Лазарєв Застосування кватерніонів в механіці матеріальної точки Вступ Сучасне подання механіки матеріальної точки з врахуванням релятивістського підходу базується на математичному апараті,

More information

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об єднання бізнесу МЕТА 1 Мета цього МСФЗ полягає у визначенні фінансової звітності суб єкту господарювання, який набуває форми об єднання бізнесу. Зокрема,

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

ISSN Вісник НТУ «ХПІ» (1128)

ISSN Вісник НТУ «ХПІ» (1128) УДК 621.331 Д. О. БОСИЙ, канд. техн. наук, доцент, докторант ДНУЗТ, Дніпропетровськ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В статті розглянуто питання виконання розрахунків систем

More information

АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ

АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ АВТОМАТИЧНА НАСОСНА СТАНЦІЯ Інструкція з експлуатації Будь ласка, уважно прочитайте цю інструкцію перед експлуатацією даного пристрою і звертайтесь до неї за інформацією щоразу при виникненні потреби JET-80A

More information

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» УДК 373.5.016:797.212 А.П. Андросова, ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ПЛАВАННЮ В ПРОФІЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна

ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ. Іванов Юрій Борисович. Назаренко Ганна Володимирівна УДК 336.225.6:332.822.1 ФАКТОРИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ Іванов Юрій Борисович доктор економічних наук, професор Назаренко Ганна Володимирівна аспірантка

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Сьогодні ми розглянемо такі питання:

Сьогодні ми розглянемо такі питання: Сьогодні ми розглянемо такі питання: Дамо визначення що називається табличним процесором Ехсеl Згадаємо основні функції табличного процесора Основні об єкти Ехсеl та їх властивості Основні елементи інтерфейсу

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B

Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B Побутові циркуляційні помпи CP 04-15B ІНСТРУКЦІЯ ПО МОНТАЖУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1. Вказівки з техніки безпеки Дана інструкція з монтажу та експлуатації містить основні вказівки, яких слід дотримуватися при

More information

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features

Norpeth. 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 9 weights 5 variations of numerals opentype features Norpeth 26 pt modern humanist sans serif typeface. The proportions of each character have a strong lateral dynamic that makes it ideal for on-screen

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

Олімпіадні задачі з математики з розв язками для учнів середньої школи ВСТУП

Олімпіадні задачі з математики з розв язками для учнів середньої школи ВСТУП ВСТУП Олімпіадна задача з математики це задача підвищеної складності, нестандартна як за формулюванням, так і за методами розв язання. Серед олімпіадних задач зустрічаються такі, для розв язання яких потрібні

More information

на певний в дгук яка ставиться у певну в дпов дн сть техн чному стану л н йно частини

на певний в дгук яка ставиться у певну в дпов дн сть техн чному стану л н йно частини й к Р РА сгаз дентиф каш йний код и м и в узв з р Р в дгук оф ц йного опонента Банахевича Б на дисертац йну ро оту ким ва Р иколи Р ирославовича досконалення метод в прогно ування г дравл чно ефективност

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

Магістерська дисертація зі спеціальності Комп ютеризовані та робототехнічні системи (код та назва напряму спеціальності)

Магістерська дисертація зі спеціальності Комп ютеризовані та робототехнічні системи (код та назва напряму спеціальності) НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» Факультет інформатики та обчислювальної техніки Кафедра технічної кібернетики «На правах рукопису» УДК 004.051 «До захисту

More information

Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML

Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML Згідно Закону України про землеустрій (дивіться http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5394-17), для того, щоб ідентифікувати автора, підтвердити

More information

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача

Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Naviextras Toolbox. Керівництво користувача Зміст Встановлення... 2 Початок роботи... 4 Реєстрація пристрою... 8 Перегляд та вибір оновлень... 8 Придбання оновлень та додаткових даних... 10 Завантаження

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

моделювання прогнозування

моделювання прогнозування МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ А. М. Єріна моделювання прогнозування Навчальний посібник Допущено Міністерством освіти і науки України Київ 2001 ББК

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року Замовник рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНОН ДНІПРО»,

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» м. Київ 2014 Сторінка 2 з 12 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ... 8 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ..8 4. УМОВИ УЧАСТІ В ЗАХОДІ...

More information

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА УДК 658.15.01:005.21 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Наталія Вікторівна ЗАМЯТІНА викладач кафедри менеджменту і туризму Чернівецького торговельно-економічного

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

є 2010

є 2010 1 3 0 1 0 3 0 6 0 4 0 3 0 9 0 6 0 1 0 6 0 6 0 0 0 4 0 1 0 3 0 6 0 5 0 6 0 6 0 1 0 4 XXI 0 9 0 2 0 17 0 5 0 6 0 1 0 2 0 8 0 3 є 0 2 0 5 0 8 є 0 9 0 2 0 5 0 6 0 2 0 4 б 0 2 0 2 0 7 є 0 8 є- 0 0 є............................

More information

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ

Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ УДК 354:656.078 Степанов В. Ю., д.держ.упр., проф., ХДАК ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНОЮ СФЕРОЮ У статті розглядається тема посилення ролі нових пріоритетів формування господарського механізму щодо забезпечення

More information

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ УДК 330.111.4 Б. Г. Чемісов, канд. геогр. наук, доц., ЧДІЕУ ІНТЕГРАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ: ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ АНОТАЦІЯ. Викладено авторське уявлення про геоекономічний простір. Розглянуто різні

More information

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «APRIORI. CЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» WWW.APRIORI-JOURNAL.RU 1 2014 УДК 351.745.7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ Грибов Михаил Леонидович канд. юр. наук Национальная

More information

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ Міністерство транспорту та зв язку України ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ ЗВ ЯЗКУ ім. О. С. ПОПОВА Кафедра інформаційних технологій ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРОГРАМУВАННЯ для практичних та лабораторних занять

More information

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation

Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation 988 Programming the Microchip Pic 16f84a Microcontroller As a Signal Generator Frequencies in Railway Automation High School of Transport "Todor Kableshkov" 1574 Sofia, 158 Geo Milev str. Ivan Velev Abstract

More information

Концепція реформування корпоративного права України

Концепція реформування корпоративного права України Затверджено на засіданні Ради Комітету ПРОЕКТ корпоративного права і фондового ринку Асоціації правників України 20 жовтня 2014 р. Концепція реформування корпоративного права України I. Виклики 1. Станом

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ ТА МЕТОДИКА ВСТАНОВЛЕННЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У ПРОЦЕДУРІ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ОЦІНЮВАННЯ Цей Порядок визначає порядок проведення іспиту та методику встановлення його результатів у процедурі

More information

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки

1. Зв'язок роботи з державними чи галузевими науковими програмами, планами, темами, пріоритетними напрямками розвитку науки й техніки 2 готельних мереж за контрактним управлінням приділено недостатньо уваги, переваги контрактного управління готельними мережами не висвітленні в повній мірі, оскільки є відносно новим явищем для національного

More information

Вказівки щодо відведення димових газів для

Вказівки щодо відведення димових газів для Вказівки щодо відведення димових газів для Газовий прилад з максимальним використанням теплоти згорання 6 720 615 740-00.1O Logamax plus GB042-22K GB042-22 Для спеціалізованого підприємства Уважно прочитайте

More information

4.2Бюджетна та комунальна інфраструктура Заходи БКІ1- Суть:

4.2Бюджетна та комунальна інфраструктура Заходи БКІ1- Суть: 4.2Бюджетна та комунальна інфраструктура Досягнення високого рівня ефективності споживання енергії в бюджетних установах є першочерговим завданням політики міста в сфері енергоефективного розвитку. Ця

More information

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Податкова реформа Відповідальний за реформу / Керівник Цільової команди реформи Наталія Яресько

More information

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація

Нестатеве розмноження організмів. Регенерація Нестатеве розмноження організмів. Регенерація ПЛАН Ознаки нестатевого розмноження Способи нестатевого розмноження одноклітинних і багатоклітинних Вегетативне розмноження Регенерація Ознаки нестатевого

More information

2007. Ж. А., А.. З, Ж. Е. Й, З. О. Л Йapple М. К.З. ъ ИОЗ

2007. Ж. А., А.. З, Ж. Е. Й, З. О. Л Йapple М. К.З. ъ ИОЗ ЩВИЩ ЕҐЩЙДЕЩ ВЙЗВА ЛЕЖЕҐЩЙДВГ ЩЛЗВВРЕЕ, 007, 41,,. 17618 Н Д 66.011:66.069.83 Рappleapple apple apple apple applefl appleapple apple apple, applefl fl 007. Ж. А., А.. З, Ж. Е. Й, З. О. Л Йapple М. К.З.

More information

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України 1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України Ключове запитання Яким чином сучасні трудові еміграції впливають на економічний розвиток та соціальні зміни в Україні? Основні поняття, ідеї:

More information

Combitek C 24 E Combitek F 24 E

Combitek C 24 E Combitek F 24 E Combitek C 24 E Combitek F 24 E Зміст 1 Загальні положення...2 2 Збереження документів...2 3 Безпека...2 Istruzioni per l uso 3.1. Що робити, коли відчувається запах газу?...2 3.2. Заходи безпеки...3 4

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ЗВІТ про результати дослідження ринку послуг з приймання готівкових платежів від фізичних осіб за житлово-комунальні послуги (ВИТЯГ) Схвалено Антимонопольним комітетом України

More information

Бюлетень 1-2. Термін проведення: березня 2015 року Місце проведення: Херсонська обл., Цюруписький р-н, м. Цюрупинськ

Бюлетень 1-2. Термін проведення: березня 2015 року Місце проведення: Херсонська обл., Цюруписький р-н, м. Цюрупинськ Особистий чемпіонат України, Кубок України (1-3 етапи, КУ спринт - 1 етап, ІІІ ранг), чемпіонат України серед ДЮСШ зі спортивного орієнтування (бігом, IV ранг) Відкритий чемпіонат Херсонської області серед

More information

є 0 7, є 0 7, є 0 8 є є і

є 0 7, є 0 7, є 0 8 є є і 1 3 0 6. 0 8. 0 0 0 3 0 9 є 0 7, 0 3. 0 0. 0 3 0 2 0 8 0 2 0 9 0 6 0 4 є 0 7, 0 5. 0 1. 0 8 є 0 8 є є і 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 5 0 5 є 0 9 0 9 є б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 6 Є

More information

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН Н.О. Будна М.В. Беденко МАТЕМАТИКА 4 клас Підручник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 51(075.2) ББК 22.1я71 Б90 Рецензенти: кандидат педагогічних наук,

More information

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА МСБО 39 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА МЕТА 1. Метою цього Стандарту є визначення принципів визнання та оцінювання фінансових активів, фінансових

More information

СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ

СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ УДК. 621.331 Т. І. КИРИЛЮК, аспірантка Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені. акад. В.А. Лазаряна, м. Дніпропетровськ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

More information

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск І

Міжнародний збірник наукових праць. Випуск І ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНСТИТУТ ОБЛІКУ І ФІНАНСІВ НААН ННЦ «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ» НААН ФЕДЕРАЦІЯ АУДИТОРІВ, БУХГАЛТЕРІВ І

More information

BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE

BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE BREAD, CROISSANTS AND PANCAKES: A TRIP AROUND EUROPE Students worksheets Masó October - December 2008 WORKSHEET 1. THE NAMES OF BREAD Colour the languages in each linguistic group you have created with

More information

Problem A. Nanoassembly

Problem A. Nanoassembly Problem A. Nanoassembly 2.5 seconds One of the problems of creating elements of nanostructures is the colossal time necessary for the construction of nano-parts from separate atoms. Transporting each of

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

» А И ВЫ А И И АССА И С И ИВ В И И А ИИ А ч С ИВ В С АСИ С И вх уко и и С И Ы ВЫ С А 052207 2016 2 АВ ВВ И И 1 С С ИСС И В СА И С А В А 5 А А И ВА И 13 13 11 12 Э 13 20 23 1 25 14 15 2 А И ИВ С И АСИ С

More information

ВЕРТОЛІТ, ГЕЛІКОПТЕР ЧИ ГВИНТОКРИЛ?

ВЕРТОЛІТ, ГЕЛІКОПТЕР ЧИ ГВИНТОКРИЛ? 811.161.2 343.46:276 6 Л. А. Халіновська (Київ, Україна) ВЕРТОЛІТ, ГЕЛІКОПТЕР ЧИ ГВИНТОКРИЛ? Ідеться про функціонування в авіаційній терміносистемі лексем із частковою синонімією, зокрема вертоліт, гелікоптер,

More information

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 01 січень 2016-29 грудень 2016 2.1. ІНФОРМАЦІЯ

More information

Table a3.1: Latin and Cyrillic Alphabets

Table a3.1: Latin and Cyrillic Alphabets 1.3. Alphabets Latin and Cyrillic scripts are used in contemporary Serbo-Croatian texts. Serbs use both scripts while Croats and Bosnian Muslims use only the Latin scripts. Although the Cyrillic script

More information

Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила)

Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила) Офіційні правила акції «MicraLand» (далі - Правила) 1. Загальні положення. 1.1. Акція захід «MicraLand» (надалі «Акція» або «Рекламна Акція»), який проводиться по всій території України з рекламною метою.

More information

КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ

КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ КАСЬЯНОВА НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА УДК 658:005.2 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ КУМУЛЯТИВНОГО ПІДХОДУ Спеціальність 08.00.04 Економіка

More information

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ТА СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ. Групи TÜV SÜD

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ТА СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ. Групи TÜV SÜD ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ТА СЕРТИФІКАЦІЇ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ Групи TÜV SÜD Сфера діяльності: Даний Порядок проведення перевірок та сертифікації стосується групи TÜV SÜD, особливо, наступних компаній:

More information

1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ 1 Національний Університет Харчових Технологій Факультет Економіки і Менеджменту Кафедра менеджменту Аспірант Гунько Н.О АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОТРЕБ ANALYSIS OF SOURCINGS OF INVESTMENT

More information

LEB Настінний електричний котел

LEB Настінний електричний котел LEB Настінний електричний котел Інструкція з експлуатації, монтажу та технічного обслуговування 1 Шановний користувачу! Дякуємо, що Ви обрали настінний електричний котел LEB, призначений для системи опалення,

More information

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011

1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 1 Бюлетень ВАК України, 9-10, 2011 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (розроблено на підставі ДСТУ 3008-95 «Документи. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення»)

More information

Інструкція з монтажу. Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100. Для професійних підприємств. Уважно прочитайте інструкцію з монтажу

Інструкція з монтажу. Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100. Для професійних підприємств. Уважно прочитайте інструкцію з монтажу Інструкція з монтажу Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100 Для професійних підприємств Уважно прочитайте інструкцію з монтажу 6 720 614 584 02/2007 UA Каскадний блок Logamax plus GB162-80/100 9 7 1

More information

О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ

О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ УДК 334.716:330.341.1 О.О. НАУМОВА, аспірант, КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ У статті розглянуто особливості матеріальної мотивації інноваційної

More information

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія ВСТУП Лекція 1 1. Вступ. Предмет та завдання курсу Історія польської мови. 2. Методи і принципи вивчення історії мови. Джерела вивчення історії мови. 3. Зв язок історії польської мови з іншими науками

More information

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Посібник зі Скраму Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри Липень 2011 Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Зміст Мета Посібника... 3 Загальні відомості про Скрам... 3 Скрам Підхід

More information

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ

ПОДАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ ЗАСОБАМИ РЕЛЯЦІЙНОГО ЧИСЛЕННЯ ДОМЕНІВ ДЛЯ НЕНОРМАЛІЗОВАНИХ ВІДНОШЕНЬ O. Clarisse, S. Chang // Visual Languages. 986. 52 p. 22. Fowler M. ProjectionalEditing [Electronic Resource] // Режим доступу: http://martinfowler.com/bliki/projectionalediting.html. Last access: 2008.

More information

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ Затверджую заступник директора з навчальної роботи Чирва А.І. 06_ 01 2009р. ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ Спеціальність

More information

INFO1 a File-Based Management Information System

INFO1 a File-Based Management Information System БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ. BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES КИБЕРНЕТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, 1 CYBERNETICS AND INFORMATION TECHNOLOGIES, 1 София. 2002. Sofia INFO1 a File-Based Management Information

More information

THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT

THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT M. M. Chepurnyi, Cand. Sc. (Eng)., Assist, Prof.; O. V. Kutasak THERMAL POWER STATIONS ON THE BASE OF HEATING BOILER HOUSES AND GAS TURBINE POWER PLANT There had been determined the main factors of heating

More information

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р.

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р. Редакція від: 06.12.2012 р. 01.01.2013 р. 03.01.2013 р. 05.01.2013 р. 24.04.2013 р. 16.05.2013 р. 04.07.2013 р. 11.08.2013 р. Чинна з 01.01.2014 р. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (зміни, передбачені підпунктами

More information

НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА

НЕТРАДИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИКА УДК 620.92 КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГІЇ З ТВЕРДОЇ БІОМАСИ В УКРАЇНІ. ЧАСТИНА 1. СОЛОМА Гелетуха Г.Г., канд. тех. наук, Желєзна Т.А., канд. тех. наук, Дроздова О.І. Інститут технічної

More information

SWAG ремкомплекти ланцюгового приводу ГРМ тепер подвійна вигода! 1)

SWAG ремкомплекти ланцюгового приводу ГРМ тепер подвійна вигода! 1) Чудова пропозиція! www.swag.de/remkomplekty-lanzjugovogo-pryvodu SWAG ремкомплекти ланцюгового приводу ГРМ тепер подвійна вигода! 1) Купіть ремкомплект ланцюгового приводу ГРМ 2) від SWAG та отримайте

More information

ЗМIСТ. Windows 7 (sierra 598) Встановлення драйверів Настройка модему Створення підключення

ЗМIСТ. Windows 7 (sierra 598) Встановлення драйверів Настройка модему Створення підключення ЗМIСТ 1. 2. 3. 4. Windows 7 (sierra 598) Встановлення драйверів Настройка модему Створення підключення Windows Vista (sierra 598) Встановлення драйверів Настройка модему Створення підключення Windows XP

More information

Національні Стандарти Оцінки

Національні Стандарти Оцінки Національні Стандарти Оцінки (проект) Проект Національних Стандартів Оцінки підготовлений Українським Товариством Оцінювачів на заміну діючим НСО. Склад Робочої Групи: МАРКУС Я.І., НАЗИРОВА В.П., РОМАСЕНКО

More information

ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ. «ОРІОН-4I.3. 2 mini» КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ААБВ КЕ

ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНО-КОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ. «ОРІОН-4I.3. 2 mini» КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ААБВ КЕ Дата редакції 08.12.14 Версії програм: or4i32m2 ПРИЛАДИ ПРИЙМАЛЬНОКОНТРОЛЬНІ ОХОРОННІ «ОРІОН4I.3. 2 mini» КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ААБВ.425513.00404.18 КЕ Вінниця Історія змін в тексті керівництва з

More information

Україна. Подолання бідності.

Україна. Подолання бідності. United Nations Development Programme Millennium Development Goals Project Ministry of Economy of Ukraine Україна. Подолання бідності. Актуальність цілі Початок нового Тисячоліття ознаменувався проголошенням

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013 р. КИЇВ 2013 Зміст

More information