Ч. 10. РІК V. ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА., ЖОВТЕНЬ, ЦІНА 20 ЦЕНТІВ PHILADELPHIA, PA., OCTOBER 1948 VOL. V. No. 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Ч. 10. РІК V. ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА., ЖОВТЕНЬ, ЦІНА 20 ЦЕНТІВ PHILADELPHIA, PA., OCTOBER 1948 VOL. V. No. 10"

Transcription

1 Ч. 10. РІК V. ФИЛАДЕЛФІЯ, ПА., ЖОВТЕНЬ, ЦІНА 20 ЦЕНТІВ PHILADELPHIA, PA., OCTOBER 1948 VOL. V. No. 10 /КРАЇНКА ВЧИТЬ В УНІВЕРСИТЕТІ Піанна Д арія Уляницька, дочка о*. Анто-нша й пані У- ляницьких з Ф ренкфорд, Па., одерж ала назіначеіння учити м едичної ф ізіо л о гії в Медичіній' Ш к о л університету Д ж ордж тавн у Ваш ингтоні, Д: К. (Панна Уляницька студію вала в Ніюйороьїкім і Пенсилвенійськім університеті. УКРАЇНЦІ В АВСТРАЛІЇ Д о недавна українців майже не бул о в Австралії. Аж тепер зачали туди прибувати українці зо скитальщини. О дин д о писувач відти пиш е щ о н еза баром таїм б у д е 1,000 українців. Українці й інші емігранти ідуть теп ер д о Австралії працювати на залізницях і цукрових плантаціях. Платня є д о 8 доляріїв деен о. Нові українські [мігранти дали вже два концерти які б у ли іпередані в,радіо й австралійцям дуж е подобалися. СПРАВА СТАЛОГО ПОБУТУ СКИТАЛЬЦІВ П. Єлизавета Кемпбелл, д и ректорка Інтернаціонального Інституту у Ф иладелф ії, заяви ла, на.підставі інформ ацій з Ваш ингтону, щ о скитальці, які -прибули до Америки п еред 1 квітня, 1948, могтимуть зо с т а тись тут на постійний п обут. В она пригадала ущо новий закон приписує щ о лише 16,000 скитальців які мають ти м ч асові віза, м ож уть одерж ати д о з віл на постійний побут, отж е то з них скоріш е п одбає, матиме перш енство. Атґлікації для зголош ення : М Сшна дістати. оф ісі Іміграційвої й Натураліза'ційної Служби, у Фиїдаделфії «при 42 Савт 15 вулиці* Інтернаціональний 'Інститут радо -послужить скитальцям у цій справі. ЛЕТЯТЬ ДО КАНАДИ Одна ткацька ф ірм а в Канад і набірае на скитальїщиніі ж і нок д о праці. Н едавно та ком панія перевезла 40 скиталок літаками. ВИВОЗЯТЬ УКРАЇНЦІВ з о ЛЬВОВА Українці в П івденній А м е риці одерж али листи з яких довідую ться щ о Москва дальше д еп о р тує українських культурних працівників зо Л ьвовд в Р осію або «а Сибір. х т а д а ш А Г А С У Ш А їн с ь - Ш СТУДЕНТАМ К омісія Д оп ом оги Українсьікому Студентству (КОїДУС) в Німеччині подала д о відома щ о войа несла головний тягар доп ом оги українським студентам на скитальщині. Т орік КОДУС признав сти пендії 569 українським:'студентам, а в 1948 роїці вже більш як 500 студентам, на загальну сум у 439,000 марок Антін Павлось Робітниця НОВА СЕНАТОРКА У стейті Мейн вибрана сен а торкою М аргарета Ч ейз Смит, яка була донедавна посолкою. Вона- републиканка як є здавна велика більш ість у стейті. П ерш а жінка сенаторка була Гетті Каравей, з Аркевсо. Н іс-: л;я смерті сенатора Карааея, її чоловіка говерн ор стсйту призначив її щ о б добула в сенаті реченець. Потім вона щ е два рази була вибрана сенаторкою. Одна^ М аргарета Ч ейз Смит перш а сенаторка щ о б у ла вибрана без початкового заступства пом ерш ого чоловіка. ЛІКАРІ СКИТАЛЬЦІ В а ме ри канськіщдрві: ^і,меч-. чини- є.тепер І^ в І' л іка^ш; МОСКВА ДОЗВОЛЯЄ БУДУВАТИ ХАТИ Большевицьїкий уряд видав ук аз яким д о зв о л я є б у д у вати. хати, найбільш е з 5 кімнат, як приватну власність. Ц ей указ є глум з ограблеіних лю дей. Бо перша річ лю ди не мають ані місця на хату, ані грош ей, ні матеріялу. А ще важніше, що уряд який пограбував людям хати й д о сі іне віддав, к ож н ої хвилини м о же тесаме зробити з новими хатами, колиб люди змогли їх тепер поставити. ТРАГІЧНИЙ КІНЕЦЬ ВТЕЧ! 4 УКРАЇНЦІВ ЧЕРЕЗ КОРДОН Із Словаччини постійно перекрадаю ться через австрійську границю на захід цілі групи втікачів з країн за залізною куртиною, в тому числі й у- країнці. Як повідом ляє Ройтер з В ід ня, австрійська поліція звела бор отьбу з 4 українцями, які п ереходи л и чесько-австрійський кордон під Ці ст ерд орф 0:М. У вис л ід і двох українців заа р еш т о в ан о, т р е ті й п о к ін ч и в с ам о губ спв о м, ^вбиваю чи себе останнім наьі)є.'мг а четвертий згинув теж, спричиняючи р о з рив гранати. ЧИСЛО СКИТАЛЬЦІВ МАЛІЄ В американській та англійській зоні Німеччини за інф ормафіями з 26 серпня бул о всього 493,160 скитальців. У табор ах приміщ ені 281,- 533 осіб, 16,223 працюють у р обітничих частинах, і 199,404 працюють у німецьких р обіт - ня;х і хл ібор обств і. ВЧЕНА УКРАЇНКА В ПАРИЖІ В Сорбонськоіму ун іверси теті в Парижі працю є вже три роки українська вчена Антоніма Таканець, ф ахівець з ф і зіол огії- рости». За ті 3 роки вона написала вже кілька своїх наукових праць які появилися друком. ХОТЯТЬ СКИТАЛЬЦІВ д о КАНАДИ Кілька ткацьких ф ірм у Канаді заявили що приймуть на працю більш е скитальців й о - платять їхню п р дор ож з Е вропи д о Америки.-;

2 НАШЕ ЖИТТЯ OUR LIFE Старосвітчина ще покутує Українські, політичні групи на скитанні в Европі, переборовши великі труднощі, досягли великого діла, об'єднавшися в Українській Національній Раді яку вважають перед па,рляментом. З цього радіють всі українські патріоти, бо цей факт є доказ що де йде лро ідею визволення України, там політичні різниці не ділять українців і не стоять на перепоні обеднаннню у- сіх свідомих національних сил. І треба сподіватися що створення УНР виведе українську політичну думку й акцію на правильний шлях здорового, логічного думання й порядку, згідно зо славним» традиціями української нації, яка є висловлена у свободі, демократизмі, пошані людської гідності і правопорядку. Це безперечно зворот до кращого, який може мати велике значення й важливий вплив на українську національну політику в майбутньому. Однак не зважаючи на ці добрі сторінки цеї замітної події, приводиться нам ствердити сумний факт щф все-ж ще у цій Українській Національній Раді покутує старосвітчина у найгірших своїх видах. Маємо на увазі виключення з УНР репрезентації половини українського народу українського жітшгоа. Українське жіноцтво на еміграції в Евро'пі може найкраще зорганізоване й працює щиро та жваво, часто із самовідреченням щоб рятувати-'нашу еміграцію, й щоб помогти вивести у- країнськйй народ з неволі. Правда, що його організація не є політична', а такої вивіски треба для вступу до У-HP, але українки працюють і в політичних групах, а навіть приймають участь в активній крівавій боротьбі, Значить, перепон нема» для визнання їхньої участі і співпраці у приготовнім сойдаі та владі. Д це дальр^ризданд&щ о.даключення українок з УНР не можна нічим виправдати перед загалом українського громадянства як в Евроиі так теж і на американськім континенті. Не XQ^eai'O. тут повторяти відомої істини що жінки це важ- І ливіша половина нації,' бо це вона виховує її, й тому яке жі: ноцтво, така нація. Але вкажемо на інші моменти теперішнього й завтрішнього. Українці пот рлілиі в минулій війні й після- війни від фадаи- зму який заперечував, право жінок, і від, большевизму який жінок ще гірше поневолює як чоловіків. У боротьбі проти нащо- І го ворога ми апелюємо до великих демократій, -які як -демократ : тії визнають і практикують рівноправність (хоча ще не досконалу), щоб вони помогли рятувати Україну з неволі, щоб вона змогла встановити у себе свободу й демократичні порядки а тут одночасно показуємо цим демократіям, як на ділах ми- у себе розуміємо і прикладаємо цю свободу й демократичні порядки. Коли наші вороги чи противники потребували яких доказів перед демократичними націями, щ о ми ділами суперечимо нашим словам, то склад УНР є доволі чітким для цього прикладом. Говоримо й пишемо щ о ми демократи, поступовці, ліберали, що у нашій державі як був так ] буде демократизм, справедливість, рівноправність для всіх а одночасно перекреслюємо такі заяви нашими незрілими вчинками у нашій політиці. Цим даємо собі зле свідоцтво перед світом і засуджуємо себе. Промах псує найкраще діло й його тяжко вже тепер направити, навіть при визнанні вини й помилки. В Америці законодатні зібрання ще не є як слід використані жінками. Однак великі політичні партії вже розум'іють і визнають що їх не можуть вести самі чоловіки, й тому поділяють працю і відповідальність із жінками. Інакше, праця самих чоло- ; вікі виглядала б не'відповідальна, отже й несеріозна. Таксамо повинні поступати й українці коли бажають щоб їхні почини виглядали і були відповідальні та серїозні.' Українці повинні піти якнайдальше назустріч модерний правам громадського ж штя, тому що ми втратили свою державність, і не STATEMENT OF Щ Е OWNERSHIP, MANAGEMENT. CIRCULATION, FTC., REQUIRED BY T H E ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912, AS AM ENDED BY TH E ACTS OF MARCH 3, 1933 AND JU L Y 2, 1946 OF OUR L IF E P U B L IS H E D M ONTHLY AT PH IL A D E L P H IA, PA., FOR OCT. 1, 1948 State of Pennsylvania : bo UUty Ої і ІШімІЄІpiiXfX Before me, a N otary Public in- - and for і lie State and county aforesaid, personally appeared Mrs. Helen Stogryn, who having been duly sworn according to law deposes^and'«ays th at she is the.business manager of * 1Our L ife and th at the following is,-to the best of her knowledge and belief, a tr ie statem ent of the ownership, jfl&aageinent ( a n d,if a daily, weekly, semi-we&kly, or triweekly newspaper, the circulation), etc.', of the aforesaid publication for the date shown in the above caption, required; ;by the Act of A ugust -24, 1912, as amended by the Act of March 3, 1933, and July 2, 1946, embodied in section 537, Postal Laws and Regulations, printed on the reverse side of this form, to w it: 1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing editor, and business manager are: Publisher, The Ukrainian National W omen s League of America, Inc., 866 North 7th Street, Philadelphia 23, Pa. Editor, Helen P. D. Lototsky, 866 N. 7th St., Philadelphia, Pa. 'Business Manager, Mrs* >Же1еп Stogryn, 866 N. 7th St., Philadelphia, Pa. Managing Editor none. 2. T hat the owner is: (I f owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately tljerunder the^names and addresses of stockholders owning or holding one per cent or more of tojfcl amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners must b? given. If owned by a firm, company, or other unincorporated concern, its name and address, as well as those of each individual member, must be given). The U krainian N ational W omen s League of America, Inc., 866 N. 7th St., Philadelphia, Pa. Helen F. D. Lotosky, President, 866 N. 7th St., Philadelphia, Pa., Catherine Yarosh, Bee. Seer., 866 N. 7th St., Anhela Banach, Fin. Seer., 866 N. 7th St., M aria Babiaky Treas., 866 N. 7th Street, Philadelphia, Pa. 3. T h a tth e known bondholders, mortgages, and other security nuxueia owning or bolding 1 per cent or more total anaount of bonds, mortgages securities are: ( I f there are none, so state.) None. 4. T hat the two paragraphs next above, giving the names of th e, owners, stockholders, and security holders, ~if any, contain not only the list of stockholders and security holders as they appear upon the books of the company but also, in case where the.stockholder' or security ; holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting/ is given; also th at the said two paragraphs contain statem ents em bracing affiant s full knowledge andj~belief as tp J b e circumstances and conditions, under which stockholders and security holders who do not appear цреп thve %ook;e of the company as trustees, hold stock and securities in a <c«apaeity other"ш ал jthat of a bona fide owner; and this affiant has no reatfm to believe th at any o.thgr person, association, or corporation bas -any interest direct от indirect m the said stock, bonds, or other securities than ms so stated by him. - b. JT hat the average number, o f copies of each issue of this publication sold or 4istribuied, throughvtfce malls or otherwise, to paid subsribers during the six months-preceding the ^a.te"shown ЩЬоте is 140Or (This inform ation is required from daily, weekly semi-weekly and triweekly newspapers only). Helen Stogryn, Manager. Sworn and subscribed before- me. this 4th jday of October, Emil Kulchycky My commission expires January 2, ve М І Й $ м» ш н т и ш с к у ж Спільна щіирщ і^р^да в Буе- ЙОС В' домівці Українського Комітету в Буенос Айрес, в неділю 5 вересня відбулась ширцга нарада українського жіноцтва? в АргеШ^ні. Були* пршівні делегатки Жіночих Секцій при!нро'євм,''до.-. імушакова, -Качані,вська, Медведева, Біурбанова, Вітошинська й з Відроджений; пп.: Босакова, Марцюкова, Фаснакова та Литікова, також з Українського Допомого вої-о Кс»^1іЄту;:пй..: Стещю-г кова, Михайлівська та І Гал а - шевська. Сходини вибрали предсідницею нарад п. Емілію Стернюкову,' довголітню членку й діячку Союзу Українок у старому краю, та секретаркою п. Любу Вітошинську. На порядку дня була справа -Світового Конгресу Українського Жіноцтва, що має відбулися 12 й 13 листопада у Фила де лф її...ориявні застановлялись над можливістю висилки делегатки на конгрес, одначе це питання мусіло відкласти з браку фонді та задля короткого часу для.переведення збірки на ту ціль...після довш ої дискусії рішили-жінки вислати звіти діяльності з усіх українських жіночих товариств на терені Аргентини та спільний привіт, підписаний президіями управ. Зокрема, приявне на нараді жіноцтво ухвалило ряд резолюцій, які вирішено теж вислати під обради конгресу. Пізно ввечорі закінчились наради, бони обіцяли собі на прощання робити такі ширші наради всіх секцій щомісяця. маємо своєї держави, і тепер до світу демократичного апелюємо щоб подав нам поміч у наших змаганнях обновити нашу правдиву, дійсну демократію на українських землях. Та з чим ми йдемо до світу? Із старосвітчиною що вже віджила овій вік. Кажуть що добрий початок то половина діла, але злий початок то завдаток невдачі. Сумне це явище у нашім національнім житті, і ми вважаємо що тепер вже запізно зло направляти, однак пишемо ці слова критики як осторогу на майбутнє. Можливо що в майбутньому така старосвітська практика в українській політиці вже не повториться. Л-ка. Видання Cоюзу Українок Aмерики - перевидано в електронному форматі в 2012 році. Aрхів CУA - Ню Йорк, Н.Й. CШA.

3 ПОСМЕРТНА ЗГАДКА ДІТРОЙТ, МИШИГЕН Дня 11 вересня померла в Д ітр ой ті голова 5 відділу СУА,- М агдалина Войтович, прож ивши 55 років. /Вона п оходила із села Ш а- лова, повіт П ідгайці, Західна Україна. Д о Америки приїхала в 1911 році. Сперш у жила в Балтимор, М ериленд, д е "одружилась, а потім з чоловіком приїхали д о Г'емтраімек, Ми-. шиген. М агдалина В ойтович п риймала ж иву участь у гром адськім житті, завж ди була активна у 5 відділі СУА, в якім три останні, роки була головою. Т акож належала д о інш их організацій. Була передплтницею Н аш ого Ж иття і все старалась піддерж увати часопис СУА. 'Працювала щ иро д о остан ньої хвилини свого життя, й хоч уж е була хвора, ще п ри готовляла ю вілей 5 відділу СУА. Д ня 13 вересня ввечері прийшлій сою зяндки помо датись коло покійної. Ісі злож или по о д н і# рож і 4--вклякли' т а -з м о вили Отченаш. Це був гарний пам'ятний момент. П охор он покій н ої 14 вересня був величавий. Усі відділи СУА і всі інші українські товариства взяли учисть у п о х о р о ні. Членки СУА були в синіх ш апочках і з відзнаками, так щ о ц е, в п о х о д і д у ж е д о б р е відбивало.. Памятаючи яка щира була Войтовичева союзника' і як дбала про наш часопис, членки СУА зібрали між собою $75 на пресовий ф он д Н аш ого Ж иття, щ об також і ділом вшанувати її д о б р у памйть між: ними, а $40.00 на Український К онгресовий Комітет. Усі членки СУА в Д ітрой ті і все тутеш нє українське громадянство. відчувають боляче велику втрату наслідком см ерті наш ої членки й патріотки М агдалини В ойтоеич. П ожертви на пресовий ф о н д Н аш ого Ж иття злож или (з а мість цвітів на м огилу п окій н ої) : В ідділ 26 СУА $5.00, В ідділ 61 СУА 2.00, Павлина Б удзол 5.00, М. Кузюк 4100, К. Сосновська Д А. Пиндик по $2.50; А. Галишин, К. Стельмах, А. Сак, Н. Б ойко і Н. Скочиліс по $2.00! А. БілйК, А. Біловус, К. Стасів, ГІ. Ф едюк, А. Хам як, А, Пашко, Н. ПунДа, А. Бисяда, Є. Хомик, К. Чорній; А. Стравняк, П. Ги- Відновлено відділ 27 СУА.в Питсбургу, Па. В минулому чиелі Н аш ого Ж иття був доп и с лро відновлення 27 відділу СУА в П итсбургу, який ч ерез війну був підупав. Тепер Централя одерж ала оф іційне повідомлення про це, вкладку д о кінця цього року й ог о л о ш енн я-пр ие іт д о Памятков ої Книжки СіКУЖ. Уряд, пані Марія К орпа, голова; Р о за л і» Макар, секретарка і Марія Л есько, касієрка, пишуть нам щ о вони дуж е раді з п ов ор оту д о сім ї сою'зя'нок та щ о будуть док ладати всіх з у силь щ об занедбане надолуж ити. В ітаєм о 27 відділ і баж аєм о якнайкращ их успіхів. Делегаток 8-ої Конвенції СУА п р охаєм о прислати д о Ц ен тралі замовлення готелю. П рограма Конвенції зостається незм і- н-ена, хоч дата перелож ена, з 3 ж овтня на 14 листопада. Відділові 5 Союзу Українок Америки в Д етр ой ті п ередаєм о щирі спочування з приводу смерті їх голови М агдалини В ойтович, д о б р о ї провідниці й щ ирої сою зянки. Н ехай Всевиш ній п о тішить Вас усіх і п ом ож е продовж ати патріотичну працю. Екзикутива СУА. М інхен, Німеччина 15 вересня, 1948 Д о С ою зу Українок Америки на руки Голови п. Олени Л отоцької у- Ф иладелф ії З доруч енн я III З їз д у Об'єднання Українських Ж інок на ем і грації, який відбувся в днях 4 і 5 вересня ц. р. у Ш тутгарт-ц уфф енгавзен, Головна Управа ОУЖ має за ш ану передати С о ю зо ві Українок Америки щ ирий сестриний привіт від зо р га н ізо в а ного ж іноцтва в Німеччині. З'їзд висловлю є своє признання і вдячність за ту. моральну й матеріяльну- піддерж к у, яку в тяж ких хвилинах дістаю ть українські жінки на скитальщ ині в ід Сес- * тер з а океаном. Зокрема, З їзд вітає ініціятиву С ою зу Українок Америки для скликання С вітового Ж іночого К онгресу й покладає надії, іцо цей К онгрес причиниться д о усп іш ніш ого розвязання всіх наболілих питань, української еміграції, посилить організовану ' працю українських ж інок у всіх країнах та принесе користь в и з вольній справі н аш ого скрівавленого Краю. За Головну Управу О беднання Українських Ж інок на ем і грації: Ірина: Павликовська, голова; Дарія Ребет, секретарка. ЦЕНТРАЛЯ ОДЕРЖАЛА У ВЕРЕСНІ, 1948 ігрічна.вкладка і організаційний фонд: В ідділ - 27 П итобург, Па : 33 К лиф тон Гайте, Па., ( ) ' Пресовий фонд Нашого Життя Відділ 5 Д етрой т, збірка на п охор он і бл. п. М агдалини івойтович $75.00 щук* А. Касі'й, А. М удра, М. П аш ко. Т. М орозовська, Т. Кузик, 3. Боднаїр, 3. Наконечна, П. Мукрак, А. Вітенько, 3. М и- мула, М. Сігда, А; Сірко, А. К о баса, М. Ґальонська, Т. С іділо, Т. Бугай, Т. Ґенек, М. Свікун, П. Стадкивіч, Г. Скікун, П. П о пик, П. Кузич, А. Гудий, М. Мачержак, Е. Мачержак, 3. Голуб, Е. К озаченко, А. Заїри - цька, М. Ролевко, П. Н еґреч, Т. С олодка по $1.00; П: А ндру інків і Ю, Андруш ко д о 50 ц. 46 Филаделфія* збірка на ювілею М арії Сенько 4.00 Іван Цкхпа, Бруклин, Н. Й. в річницю смерті д р у жини Михайілини Ева К обзар, Ню Й орк 5.60 М арія М арусевич, Ню ; й о р к, Н. й., 5.20 На делегаток з Европй В ідділ 46 Ф иладелфія, Па конвенційний фонд VВідділ- S3 Клифтон Гайте, Па Д етр ой т, Миш Передплати прислали ф Марія Малевич, Питсбург, Па., 5 М арія Ґурбул а, В и ндзор, Онт., Канада 2 Т еодоеія Стельмах, Д е т ройт, Миш. 2 По 1 п ередплаті: Олена Ж у рибіда, Наталія Било, Микола Федак, Д арія Кульчицька, Стефанія Ортинсьїка. Ю лія Летнавчин, фін. секр. І Марія Бабяк, дасїєр к а. УКРАЇНКИ В АНГЛІЇ ОРГАНІ. ЗУЮТЬСЯ П резидія Ради С ою зу Українок у Британії (СУБ) подала такий комунікат: П одається д о відом а Управ В ідділів СУБ-y, мужів довіря та загалу членства, щ о йдучи назустріч 'бажанням і, п отр е бам організаційно оф орм ити українське ж іноц тво на тутеш ньому терені та доп ом огти й о му провести підготовну працю для створення м айбутньої ж і ночої організації, П резидія ^Ради СУБ-у -рішенням з 21 серпня створила Секцію Українських Ж інок при П резидії Р а ди СУБ-у. У звязку з цим П рези дія д о ручає всім Управам В ідділів СУБ-y м уж ам довіря і загало* ві членства СУБ-у ^йти якнайдалі на руку та дати п.отрі'бну д о п о м о гу умандатованим д е легаткам -Секції} які ви їзди ти муть на терен в організаційних справзхсек-ц;зі\ Цю д о п о м о г у н еобхідн о їм давати навіть т о д і, к ол и б з якихнебудь причин громади не були п ов ідом лені про ттриїзд делегаток на місця. Управи В ідділів СУБ-y зо крема повинні доп ом огти д е легаткам в основуванні' ж ін о чих гуртків при Відділах, там де на це є умовини. Д одатк ові ін ф орм ац ії у іцій справі Управи В ідділів СУБ-у зна/йдуть в обіж нику ч. 5, яюїй на днях У- права Ц ентралі висилає В ід д і лам. Складайте жертви на видатки Світового Конгресу Українського Жіноцтва НА СПОМИН ПРО БЛ. П. М. ВОЙТОВЙЧЕВУ Щ е так недавно була між нами, 1 Ж урилась спільно і працювала 'j Хоч смерть у неї вже за плечима, Та вона то го не причувала. Три тижні том у ще на пікніку ь В она тикети нам продавала,!, Хоч її сили вж е опускали, І* Але про. т еє вона н едбала. Длія р ідн о ї оправи все працю вала, Щ об ф он дів придбати найбільш е, Щ об можна дати поміч ски- т а л ь ц я 'М, Та рятувати скоріш е. І ще й річницю пятнадцятьлітню Д ум ала відсвяткувати, Щ об то по старш их сліди з о стались, Щ об доімівку збудув ати. Щ об м олоденькі вже м али місце Д е разом ся сходити, І пригадали ще й своїм дітям Чиї' то вони є діти. М. Ясінська Дітройт, Мишиген.

4 Сумна відбитка в уяві американської українки Кажуть, що буря робить де-' ревину си льн окх/ ' Буремюже; зламати1хвору деревину, а м айже ніколи м олодої, здорової. Він виверне з,.корінням старе дерево.,., облам ає йому віття, а іні.коли ке.-..зламає.,.це мабуть право природи. 'Вітрюга нераз вигинає.'й мотає деревиною на всі бойку і здається от-от вона аахшгшг^ся,. злайаєхься' й' п р о паде!*. Ха^ іт р Ш у мить, дітер, про- 'тем щ ^хм ари-над головами н а - ^гіекше. 'ТЬШ'остал ася б хоч р.у-.. минк^ ф^,гіімїі;$' Л гзадш ^ги,. й щюго^ нараду, а в його м озку їна. Т и.: ^ п а д а є ш д о ц іє ї р у дишїоя,- а вона..стоїть собі пн- настирлива дум к а : Краще їн и, 3M j^a6inrc& 63aiM H,, зб ір а - ш іау^ш рда^ ;свїжа й.'на^е;..;щ;е смертн^ж; неволя! Краще вм ерти; : вщ..цеглину, ДО ЦЄГЛИНИ,. І В т е б й ї д і - в ^ Щ л ;Дірве.тьсд; ту-. на" волі- як ж ити неволі!; бе о ж и в а в нова надія.. Ти крі- ч б ж по ;ц ій :д0р еш ш, ;;Це провідна щм<т українсько-«< гі-йшея новим и силам и, б о віл агм ажггалу ззя,.bitpgm^ сгй:^іозкуг -рищ^^^-що--йш<баром таки зве-. ш Й їкош ^ий я^:, л;^тй#сжйхщг : Загляне сонце ; и вюіїа: радісно Д ЩЬШЄ і дальш е у - світ, Ь іу св^ бідн і народи! дащ^дах.над-г'олов^ д и н і. Й ж - н ї^ Т и -знаєш, щ о у зітхає, щ о переж ила страхіття. ВІЗЬМ И ЗО СОбОЮ ЛК)бОВ д о т воїй хаті т опче якийсь б ол ь - А в зимі, вітри з дощ ам и о- к у Н ютегті '"ледшй'мй тяжкймй ок овам и від конара аж д о "сам св оєї землі і не бійся, не п р о п а д е ш шепче людська доля. Ta'vi далеко, за кордонами, за ш евицький ч о б іт, а тй? П ер ед т о б о ю - п р о ж не ч аг т^ор м а г Х и бір, тяж кі р о б о т и, см ерть. ого вершка. З дається ' вона широкими морями, розкаж и От большей^ііькй'й райг Ч а гине, давлять її -л ед я н і ди би. світові, щ о сталось на Україні. сом мені здається що я прови- Вона не може рушитись, вона Розкаж и про цю потвору, яка нилась перед нашим народом, німа, стоїть наче заклята й важ ко страж дає. П овіє м орозний сонце, правду, справедливість! ж адібно задавити хоче світ, Я не голодна, маю дім ї в дом і, в тер, в'о'на застогне, ронить за д у б іл е віття й боляче виж идає кращ ого дня. Такі прикмети людства їй не до нутру. В она все знищ ити х о ч е! А кращий день прийде, зася. тепле сонце і спадуть тяжкі о- кови, минуться сніги. Д еревие а ож иве, ви п ростує рамена, ; зазел ен іє, зац віте новим ж ит- ; тлім, новою радістю і росте. р о сте здорова, гнучка, величи я...! Так буревій ш аліє над нашим : народом. Ш аліє він на у к р а їн -: сі.ікій землі, над тим теплим як лоно матеріо лчорнозем ом,: ЯКИЙ КОРМИВ: ^тодіттями свій народ,,своїх дітей. Н ад тим чорнозем ом, щ о його україн-1 ська рука -від віків управляла, д е блискучий ніколи не р ж а в і-' 40ЧИЙ плуг клав скибу за скиб о ю теплої зем лі під пишну з о - ; л оту пш еницю. На ш и р ок и х1 степах України, д е сумно т и р -; с а шумить про ж ах і горе, наді нніїмими курганами, які так. ба-" гато мають розказати. Ре*ве [ цей буревій над верхівяім К ав-; казусі -К арпат,-де,новітні Дов-І буш і і "Кармелю'кй кують ге-1 ройську сталь. Н ад бурливим ЧорНИМ jytop Є М j Н,аПО;ЄН им у - 1 щерг ь у кр а їнсь кою г ар я ч о ю їфовю й слізми. Буш ує він по селах пом іж се^ ^янськими хатками, і щирить, -С:тращнЄ' спустош ення, калі-г чить, вбиває ж иве серце.і,.с>во-! б ідн у українську дум ку, JvSl-i :зйтьея укр^їнськи'м.и містами,; брук; рваними вулицями, ^атує t*a український ум, на ту про- відну дум ку, яка щ ор аз силь-; ін іш е вростає «в м озок нашого^ н ароду. Гонить гонить, пін ш ' п о п а і деться йому в д о р о зі. Від того ш аленого реву сто>гне земля. України, торять> л ь си, чорніє зем ля, валяться мури! Втікає з переляку народ як листя гнане гострим осіннім" ві~ /jpom. А з народом несеться-йо-' ~*ре, ж ах і злидні.-в се щ о живе, св о б о д о л ю б н е/ жене в ід - ц ієї зловіщ ої бур і далеко у світ, в ' чужі країни,в незнані сторони, ; в непевність. 2, " бховалось'' с о н ц е. Н ависли В тихає шал, а.потвора п у скає блахман, брехню у світ, мовляв: верніться, у.нас д о б р е, у нас хліба повно, у нас св о б о да, у нас як у раю! Брехня! Н еправда! Н арод втікає, не оглядається. В його сильна постанова, а в--сер ці т у га за Україною... З цим вони йдуть у світ. Терплять злидні, падуть і встають, і знову падуть і встають, не спочиваю ть. Тяжко повірити. Як д о р о го платиться за свободу. Якою високою ціною ок уп л ю ється; народну волю! Яка болю ча глибока рана на тілі наш ого народу! Коли це все загоїться? Я кого ліку на цю р ан у'треба? Віри! Віри в д о б р о, в. т о г о 1 Бога, який кермує всесвітом!; Віри у справедливість, у правду!: Вона є,, вона існує у світі! Правді, не вільно пропасти, так як не. вільно марне п р оп асти : ційлгарячій здор овій крові, яку пролито за волю Україну! Н а р од український.{терехрдйть т е пер хрестний ш л я іх,\?але.він сильний, дуж и й. Ним метає ж иттєва буря* а він тартується й ку в собі незламний с^ обідний характер, закріплю є віру й vнадію :іса кращ е.. Він зн а є / що буревій.. -ГОНИТЬ у безгл узді й: заженеться у пропасть на за^и-, біль, Шн вірить, щ о:"ііо б у р і ви-. ходить сонце, і вірить, щ о по,.цій народній руїні він в ід б у дує. НОВИЙ л а д, Ж)'ВІ свобідні: родинні огнищ а, й заж иве госп о д а р е м н а своїй зеклг, бо д е право природи, це закон' б о жий. " Цю трагедію наш ого народу, я тут в Америці, в затиш ку, у своїй 'вигідній хаті, м ож у тільки уявляти. Ні, ані уявити не ;. можливо..-я не в силі збагнути * тгеї наіродної руїни. Мені тільки здається, щ о це так, але те,-все горе людське щ об його зрозум іти треба відчути на власній шкірі, на власній втраті,.своїми стражданнями, тоді я зрозум іла б, що таке народна трагедія.. Щ а це значить, коли тбе НіКВД.викине з т в оєї влас-..,нш.'хати,,, з т в о є ї зем л і і за п а кує, на С ибір. Б о к ол и б цю твою хату в огон ь "спалив або' г ар м а т а р.ь зн е с л а; тб б і б у л б б А там- в Европі наші лю ди.поневіряються у табор ах. Хіба я знаю, щ о таке табір? Х ібаж я розум ію, щ о таке таборове життя, щ о таке скитальщина?!' Часом здається, що нема ж а д ного виходу наш ому народові, щ о вже кінець нашій- історії, щ о вже не зостається ж адного слова відповіді на українське питання.' Я стою наче п еред м у ром і мені тривож но. Але десь глибоко в дум ці, чи в душ і я бачу, наглядно бачу, далекий ясний промінь. Він ж е вріє. Я відчуваю душ ею, щ о не все страчене. Наш н арод п о терпів страш ні втрати, але неправді больш евицькій мусить прийти, кінець. Таке зло як больш евйцький режим мусить пропасти.,так як пропадає б у ревій у безвістях. А том у ж евріє в моїй д у ш і цей далекий я- сний; промінь, який просвітить нашому,. народові новий цілях на Україну, б о це право п ри роди. Кожна людина, в житті м ає, нагоду здобути становищ е й кожний н арод має своє п ри зн а чення. Ц е закон Бож ий. Терпіння зр о д ж у є ініціативу д о оборони; д о їїо р я ^ н к у. П е реслідування вор ож і створю ють в народі завзяття, опір і сам ооборону. М абуть Так є, що. гпрсгігді:нія Бсже- вивело наш народ у світ і сказало: Іди, у- чися нового життя. Маєш р о зум, маєш провідну думіку, зл у чи свої сили в одйо ціле і муром стань в обор он і своїх прав. Ти не іййленький, ти міліоновий кольос, ти здоровий, охочий, покажи евбю зрілість. Ти не жив ще повйим життям, і т о б і належиться рівне право Видання Cоюзу Українок Aмерики - перевидано в електронному форматі в 2012 році. Aрхів CУA - Ню Йорк, Н.Й. CШA. Ж ОВТЕНЬ, ' '',г у світі, як другим народам. Ти не мусиш бути чиїмсь підніж ком. Й ди, гримай у браму свобідних народів, говори, кричи, тебе почують. А ось дивись, вони, наші вороги повкручувались скрізь і роблять ю дину р оботу і дум а ють таким чином здобути світ та ще й його перевернути на свій лад. Але справедливість починає барикадувати їм їхнє безп уття і їх нападає* ж ах. В о ни втікають, відпекуються від свого режиму, гонять самі від себе, від своєї совісті, від тієї брехні, яку вони стараю ться сіяти на вільній землі. А ти, гнаний український народе, несеш зо е о б т о ^прапор правди; йдеш тер н и сти м да чесним ш ляхом. В т еб е немає нечистих дум ок супроти світу, ' твой. справа ясна: Ти^ хочеш ж и ти, працювати д л я ійбв, творити свою власну "чисту, історію не забарвлену, ти хочеш працювати для своєї землі, свого дом у, свого м айбутнього. І д о того великого святого діда,, для здобуття волі наш ому народові обєднаймосб усі. І ви там в Европі, і ми тут у вільній Америці і по всьому світу. Ж і. нбчі гтовариства, станьмо під проводом' наш ої найбільш ої ж іночої організації С ою зу Українок Америки станьмо муром в обор он і своїх наррдних..українських прав Н айближ чою н а г о н ю д о піднесення голбсу ВА оборон і наш ого народу це Світовий У- країнський Ж іночий Конгрес, в якім повинно взяти участь наше ж іноцтво у перш ій мірі, як вільні громадянки цеї країни. Тут не повинні заваж увати ж а дні групові ^різниці. Ж іноцтво повинно заманіфестувати свою патріотичну організаційну з р і лість, виказати розум іння важ ливості м оменту в яком у Конгрес д іє, та причинитись д о величної оправи, яку підносить Конгрес перед світом. П ом ож ім Ц ентралі СУА в її такій бл а го родній праці, щ о спря'мовяна тільки на д о б р о й на поміч наш ому народові. Ю. ЩО КОШТУВАЛА Б НОВА ВІЙНА Минула війна кош тувала А- мерику 330,000,009,000 дол а рів. В однім 1944 роц і к ош тувала 90 біліоінів. Колиб прийш ло д о нової війни, то як рахую ть у В а шингтоні, та війна коштувала б щ е 540 біліонїів. (Минула війна оставила а- мерикансько'му народоїв-і 220 біліонів довгу, а нова війна ще додал а б 500 біліонів, або пів триліона долярів, так що плач ення самих лиш е процент тів від довгів було б великим обтяж енням громадян.

5 3-тій Зїзд Обєднання Українських Жінок на еміграції що відбувся 4 й 5 вересня ц. р. у Штутгарт-Цуффенгавзен, в Німеччині Вінчання заслуженої союзники Володимир і Стефанія Ґрицко Дня- 9 вересня відбулося в Иорку вінчання панни Стефи Абрагомовської з п. Володимиром Ґришком. З цеї нагоди Лані Стефа Ґрицко одержала дуже багато гратулацій і побажань, від українських товариств, а зокрема від СУА, й теж віїд багатьох приятело,к, спіівпра'ц'івниць І знайомих в Ню йо.рку й інших містах, де імя нашої заслуженої Союзян- ди було відоме та якнайкраще записане. Велика українська тройада в Ню- йорку добре знає паню ' Стефану Абрагамовську ґр и цко, бо вона завжди щиро працювала для неї у багатьох товариствах, брала активну живу участь у всяких національних іпідариествах і виступах,! також усе щедро жертвувала грошову доіпомогу на українські, народні цілі,. Для СУА пні Абрагамоївська Ґрицко має «особливі заслуги. Вона була, одна з кількох ініціаторок і основниць - нашої організації, а з того часу вона вже цілою, дуіиею трудилася для СУА. В була1 в Головній -Управі СУА скарбничкою. На конвенціях в 1935 і 1937 була вибрана заступницею голови СУА. Коли СУА зачав видавати Наше Життя, вона перша поспішила з більшою пожертвою на пресовий фонд, а потім безупинно дбала про збільшення цього фонду. В місті Ню Иорку вона має великі заслуги для Української Жіночої Громади яка є 1 відділом СУА. Не диво що СУА, всі товариства й громадянство що для нього п. Абрагамовсьіка Грицко' так щиро трудилась багато років, поспішили їй сердечно.погратулювати і побажати щастя, здоровля й мнбгих літ на новому шляху життя. Головна управа- СУА своїй заслуженій союзяїнці вислала спеціяльні гратуляції, побажання й весільний дарунок. Наш часопис і від себе вітає' паїнство Ґрицків та висловлює найкращі побажання. Хай Бог' благословить! ПОЧТОВИИ ЗНАЧОК НА ЧЕСТЬ ЖІНОК Американський почтовий д е партамент випустив 3-центовий значок для вшанування ліття поступу жінок у Злучених Державах. У липні минуло 100 років з дня 1-го жіночого зїзду в Сенека Фоллс, Н. И., старанням Є- лисавети Стантон, якої портрет є на. ершому іуіісці, По середині є портрет Керрі Чепмен Кетт, яка торік померла, а третя Лукреція Мотт» БІЛОРУСИїНКИ И УКРАЇНКИ (Кореспнонденція з Ню Йорку) Протягом ДО ВГИХ ро.кі'в «нашого взаємного змагання за здобуття кращої долі українському і білоруському народові, долія поставила українську жінку малощо не в однакове становище з білоруською жінкою. Ми були завжди борцями у перших рядах змагання. Українські і білоруські письменниці у своїх творах головним чином піддержували націоінальні.змагання. іваша Леся Українка й наша 'Наталя Арсеннєва обидві у своїх творах з любовю описують свою батьківщину й запалюють до любови й до боротьби за неї. Коли доля на короткий час дала волю в 1917 Вашому й.нашому народові, жінки одразу прийнялись за активну конструктивну працю щоб, помогти у відбудові українськод і білоруської держави. І знову однакова доля, сумна й важка, одіїбраітіа йам нашу волю, й знову ми опинились частково на еміграції у спільній боротьбі, а частково під Москвою й Польщею.які однаково як Вас' так і нас поневолили, і тоді Ви й ми виступили до боротьби за ш ш ї права. Прийшов, рік І 939 Польща була знищена й м и ' разом надіялися що прийдуть для нас кращі часи, але навпаки, прийшли іце гірші чаі-си: Ми знову зустрілися з Ваміи на до-, розі в заслання на Сибір Чи Казахстан. Ваша і наіііа люібов волі й незалежності була во-- ро»жа як полякам так ї б іл ь шевикам. ДЛЯ ДОБРОДІЙНИХ ОРГАНІ ЗАЦІЙ У ФИЛАДЕЛФІЇ Щ ороку загальна організація Комюниті Чест збірає значніші фонди у Филаделфії й о- колиці' на користь 170 МіІСЦЄТ вих організацій що займають,- ся допомогою установам -тг добродійним, санітарним і розваговим для молоді, а а також Інтернаіцюнальноміу Інститутові та обновленому ЮСО для американських вояків. Дня 5 листопада зачнеться у Филаделфії й околиці камг панія за збіркою $9,640,000. на потреби Комюниті Чест в 1949 році. Пані Е;>РА. Роберте, голова Комітету Національностей у, Комюниті Чест; а також прези ден та Ради Іінтернаціонаітіьного Інституту у Филаделфії, разом з Расселом Бавером, заступником голови цього комітету, запросили 20 0 членів комітету на обід, щоб зжувати потреби праці для націонала* них груп у Филаделфії й дати почин до успішної кампанії в листопаді. ЛОТИСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РАДА На еміграції в Еврояі сформовано Лотиську Національну Раду з 55 членів. До неї входять ч не лише представники політичних партій, але' таксуж 4нших: організацій. Це нас переконує що лишене тісній опівпаїрці україйських': і білоруських жінок ми зможемо дійтй До світлої мети Свободи и незалежності4 України Т Білорусі. Татяйа Єрмаченко*

6 О лсн з Кисілевська СКРЙПАЧКА-МЙСТЕЦЬ ОКСАНА БОЙКО СШОВИН Скрипка це такий струмент, для якого замало здобути хочб и найкращ у техніку гри, за м ало знати м етоду гри й вправи зд о б у т о ї літами праці. Скрипка* п отр ебує щ об мистець Ш отт у неї цілу свою чулу мистецьку душ у, а тоді й вона потрапить, як ж аден інший інструмент, заговорити до лю дської душ і, добути сь д о лю дського серця. Але на це скрипач мусить бути в іртуозом, не ремісником. Власне таким віртуозом, щ о потрадйть зачарувати слухачів своєму грою на скрипці, на чжитзлбщ ині скрипачка мистець Ш Ш та БойШ> Сімович. Слухаючи її, забувається сіру б удеш дй ву, про- салю п о ш у за* слухт Ш в м елодію слухачів; а здається що т є тільки самі й ця в ш н а гарна постать щ о своєю гр#к> веде вас у країну краси, гармонії;, м елодії. Скрипку/ полю била Оксана Сімович з дитячих літ. Вісім- літньою дитиною зачала науку на тім інструменті. П ерш у н ауку по-бірала в музичній школі, а продовж ала в музичній консерваторії. По 10 рок ах со л ід ної праці й осягненні диплом у виїхала на дальш і студії у Варшаву. Там училась у відом их скрипачів й зд обул а другий д и плом у знаного п роф есора Я- ж ем бського, а опісля продовжала студії у Відні в музичній ш колі Прайнера. В ід 1945 р. п е ребуває в українському таборі на скитальщині в Баварії, й там щ е старасться поглибити своє музичне знання у відом ого п роф есора Губера в Мінхені. Оксана Бойко Сімович В репертуарі її є найкращі твори світових мистців: Чаконна, Баха, Гендля Соната IV-та, Бетовена Концепт і Романс Г дур, Кореллі Ля-Ф олія і д р у гі славні речі. Крім цього кла- =сичного репертуару* знаний буковинський ком позитор Фірле-вич написав для н еї 4 к ом п о зи ц ії на українські тем и на м о тивах українських пісень: 1.К о ломийка, 2. К озачок, спів і танець, З. Веснянка, 4; К олискова. Також проф есор Повалячек, директор м узичної школи в Регенсбурзі, написав для неї їсом- : позицію, на тему знаної стрі- : лецької пісні Синя чічка. Концерти Оксани Сімович, щ о відбулись ііо різних: та б о - ' рах' на скитальщині, здобули їй симпатію слухачів і засл у ж ен у слабу. Критика в ідн еслась до- скрипачки д у ж е прихильно. Було б д уж е бажане,' а для нашогоч мистецтва корисне,, щ об ми п оетараш ся # Ш найкоротш ом у часі стягнути Оксану Сімович за море, й дали їй н агоду заблиснути на ш ирш о м у ф орум і. Велика ш кода іцо такі, і їй п одібні визначні ; мистецькі сили марнуються у скитальчих ж ахливих ум*овинах. ПОВІСТЬ ДОКИ ГУМЕНіНОЇ В Німеччині появилися д р у ком три книги (усіх є 4) великої повісті Д ок ії Гуменної п. з. Д іти Ч ум ацького Ш ляху. П овість зд о б у л а вже велику популярність, як один з найкращих творів українського письменства. В ідкладаю чи дату С вітового К онгресу Українського Жі- ноцтва з 1 і 2 жовтня на 12 і 13 і листопада, задля обставин від нас не залеж них, ми сперш у побою валися щ о це Конгресо- : ві може пош кодити. Однак д о відуєм ося з листів щ о ж іноц - : тво зр ад іл о з відкладення реченця, бо як пишуть ч ер ез л і то не було збор ів та не було змоги полагодити багато питань долучен и х з 'Конгресом.., Тепер вони пожвавили працю й більш е делегаток зголош у ється. Р адієм о й вітаємо це обн овлення -праці. П оспіш айте, українки, присилайте своїх д ел ега ток товариства, сестрицтва й клюби ж іночі. Прилучайтесь д о тих багатьох щ о вже раніше зголосилися. При'лучуйтеся щ о б додати й Ваш голос в обор он і прав д о сам остійного держ авн ого ж иття українського н ароду щ о сам.промовити не м ож е, бо в тяжкій невол'і. Ми твердо віримо ЩО не і станеться ні одна ж іноча укра- : їнська національна установа я- ; ка відмовилася б»від участі у Світовім Конгресі Українсько- ; го Ж іноцтва 1 2 і 13 листопада. Одні одних повинні за о х о -. чувати д о ц ієї спільної акції. Бо це справа не одн ієї ор га- ; н ізації чи одн ієї території. Це справа нас тсіх українок що бажаємо помогти нашому поневоленому народові, бо нас j однаково болять його кривди! й терпіни», А коли тапер є на- : года обедн ати сь у спільній праці длія ц ього, то зр обім це з сміливо* й щ иро, б е з викрутів, і б е з виправдування. Українки ' УЙРАЇНШ В АРГЕНТИНІ ЙРЙ їш Щ В тижевику Українське Сло-? гіо, в БуенОс А І )ес;-в А ргентині, В'В^ДенЬ ЖШО'ЧУ сторінку, я- ку ж иво й інтересно редагуе п.? Л ю ба Вітош инська, щ о недавні но прибула туди з П арижу. Пані Вітош инська відом а гро- ; мадярська діячка й ж урналістка, й вона недавно щ е п рисилала кореспонденції з Франції д о наш ого часопису. Ж іночий кутик в Українськім Слові, у виданні з 29 серп- : ня, 1948, займ ає майже дві сторінки. Н аходим о там інтересні. : статті про організаційне жит- ; тя й працю українок, інформа- : ції про українські ж іночі орган ізац ії на американському континенті і в Европі. М іж іншим, є там відом ості про СУА й про і заступлені на Світовім К онгресі У країнського ж іноцтва своїми делегатками з Америки, Канади й Европи матимуть о д накові права голосування у виборі прези дії СКУЖ, в ухваленні резолю цій, й табор і уряд у пропонованої нової світової української ж іноч ої ф ед е рації, б е з огляду на число д е легації. Д іловий Комітет СКУЖ має у пля-ні скликати ширші збори скоро тільки приїдуть д ел е гатки з Европи, а сп одів аємось їх в дуж е коротком у часі. На цих зб о р а х буде установлена точна програма СКУ Ж, яка після проголош ення в українській пресі буде предложена п ід наради К онгресові. П ідчас Конгресу буде вистава українського мистецтва, у п'ятницю "ввечері, 12 л и стопада, б у д е концерт злож ений із самих ж іночих сил, найкращ их талантів, а в суботу спільна вечеря-бенкет, а після б е н кету танці при д о б р ій орхестрі. Зап рош ені визначні американки вельми заін тер есовані цим Конгресом і запевнили свою участь. П одаєм о д о відом а всіх щ о баж аю ть бути на Конгресі як іі- гості, щ о їм треба теж прислаі> ти замовлення приміщ ення в ; готелі, та пр;ислати по $10,00 І; від особи за книжочку тике- I тів призначених на бенкет, f концерт і регістрацію, Д о 2S і ж овтня ці замовлення мусять І бути в руках Д іл о в о го Кояй- [; тету щ о б усе було* готове коли І вони зголосяться при регістраційнім столі, в готелі А делk фія, ІЗ-та -і Честнат вулиці, у Ф иладелфії.. Д у ж е радісним явищем є факт щ о молоді жіночі українські товариства згол ош ую ть- ; ся на Конгрес і радію ть щ о матимуть нагодцу долучити свій голос в оборон і українського народу. Антонія Кульчицька предс. преси й пропаганди І Світовий К онгрес Українського Ж іноцтва який відбудеться ; у Ф иладелф ії в листопаді. Таf к ож Ж іночий Куток Українсь- к ого Слова визначається гар- : ною літературною м овою. Ми гратулю ємо нашим сес-!" трам в Аргентині з приводу І цього досягнення й п оступ у. Леонід Полтава Д О МАТЕРІ І Р ости своє дитя, рости, І. Вслухаючись в розм ови про безсм ертя. Ти мати, і том у тебе нема.! Є лиш дитя, щ о виросте І І б у д е класти квіти на похилий хрест, Щ об замінить себе і Хрестом ; Д ля інш йх матерів Видання Cоюзу Українок Aмерики - перевидано в електронному форматі в 2012 році. Aрхів CУA - Ню Йорк, Н.Й. CШA.

7 Ж ОВТЕНЬ, НАШЕ ЖИТТЯ OUR LIFE 7 L,.,, 'Д'. jgssggsgsbsssgggssgsgjagsagsggggasssss^^ ;..., и Савеля Стечишин Наука домашньої економії Знову зачався шкільний рік. He-одні студентки, щ о успіш но покінчили середню школу, стають перед питанням, щ б їм дальш е робити. Чи п р и дотк а- ти науку в університеті, чи ш у кати за якоюсь по-платною р о ботою? Осінь настала й треба мати якесь певне ріш ення. О дин відділ науки, щ о в ідкриває широкі мож ливості для дівчат студенток, це вища о с віта в дом аш ній економії. А- мерика перша країна у світі, щ о розвинула науку дом аш ньої економії, ступнево аж д о вищ их університетських студій, включно з доктор атом. В деяких інших краях ще досі ця наука не дістала вступу в університетах.з різних країн зїздя т ь ся студентки д о ам ериканських університетів на сп е ціалізац ію в галузях науки д о маш ньої економ ії, а зокрем а на док торати. Канадійські студентки, щ о по своїх ун іверси тетах одерж ую ть диплом и «в дом аш ній економії, рік-річно- виїздять д о Америки на д о д а ткове заверш ення св ого знан- J ня або на окрему спеціялізаді-ю чи на докторати, В кана- д ій іс ь к и х університетах, пере- важ но п ослуговую тьоя й американськими підручниками у цій науці. Х оча Америка веде п еред в науці дом аш ньої економії, д о сі мало чути про американських абсольвенток ук р аїн сь к о-. го походж ення. П ереглядаю чи списи по ж урналах дом аш ніх економ істок різних діячок у тім відділі та нових абсольвенток, рідко- коли м ож на натрапити на прізвищ е п охож е на українське. Українські дівчата, щ о прагнуть вищ ої осв і ти, помилки не зроблять, к о ли виберуть собі домаш ню е- кономію. Ц е не тільки цікава й корисна наука, але до того д а є м ож ливості на різн ородну працю по здкінченні студій, j.українські, матері, яких дочки т.звертаються за п ор адою, щ о 1 їм дальш е робити, повинні за- і охочувати їх на студії д ом аш ньої економ ії. Щ о це за наука та домаш ня економ ія? Таке питання м ож е не одні собі ставлять. Д ехто гадає, щ о це собі звичайний господарський курс, я к и й : вчить куховарення, крою й щ иття та інш ої хатньої п р а ц і.; Так воно колись первісно будіо, щ е коли українці х іб а ті- : ^іьки думали їхати д о Америки. Та від того часу дом аш ня ек о номія постепенно розвинулась на науковім грунті, і дістала вступ навіть в університеті ш рівні з іншими відділам и т у -, ;КИ. В перш их роках університетських студій дом аш ньої «економії покривається загальні предмети 3 ф/іліос О Ф ІЧНІ о го відділу, щ о включає літературу, Ф'І Л.0 со ф ію, п си хол о гі ю, чужу мову й так зв&ні саенс, предмети як' хеімія, біохем ія, біологія, ф ізика і подібне. Усі ці предмети становлять грунт на якім основується дальш а студія аналізи пож иви, го т у вання д ієт на слабості і для здоровля, товарознавство в харчах. П оза відживу є студія про текстильне вирібниіцтво і йото практичний вж иток у д о мах та в одягах, естетика о д я гу і помешкання, соціяльна п сихологія, родинне сп івж и т тя і ПОДІбШ. П о одержанні титулу Бакалера Д ом аш ньої Е коном ії м о жна дальш е п родовж ати н ауку на магістра або док тора. Д ля заверш ення освіти д ів чини не м ож е бути кращ ої науки, як домаш ня економія. Ц е одна наука, яка охоп лю є різні галузі практичного ж иття з добрим науковим грунтом. В д о да тку а бс о лвент ц і д ом аш - ньої економ ії нема щ о ж уритись п осадою, бо є їх досить. Ось які є посади: учителька дом аш ньої економ ії в народній чи середній ш колі або м о ж е навіть і в університеті:; дистіриктоіва лекторка-дорадниця (коїмю ш ті ню триш ен и ст); д іє - тетіка у в іддавчім відділі по ш питалях або більш их го телях, чи ресторанах, для планування стравосписів і купна харчових товарів; аналістка у р о з слі дни х лаб ор атор і я х відживи, текстильних заводах; дорадниця декораторка в мебельних установах; урядедчка суспільної опіки (комю ниті в ел ф ер ); демонстратка харчових продуктів більш их ф а б рик ; журналістка?дая ^ д е ^ л ж іночих вшділііів у П р есі та"* у приготуванні різн и х наукових праць:'всіх п осад ГОДІ Ш ; М ило нам подати д о відома читачам Н аш ого Ж иття щ о у Злучених Д ерж авах є вже б і лоруські організації, а саме Д елегація Б ілоруської Ц ентральної Ради з Европи, й *єдаданя Білоруських Ж інок в Америці. О рганізації мають осідок в Ню й о р к у. Головодо Д елегації БЦР є др. Іван Єрміаченко, а О бєкнання БЖ в А. д. Ольга Кіт. О бі організації прислали привіт Світовому К онгресові Мщрашсьїкого Ж іноцтва, який відбудеться 12 й 13 листопада у Ф иладелф ії. У привіті читаємо : числити. Щ о їх багато, тю п евно. В часі війни Америка аж з Канади на й м.ал а абсолвенток д о шпитальної та суспільної праці, не згадую чи вже про розслідну працю по л а бор аторіях та різні п осади які раптом появилися при УНРіА ч е рез воєнні п отреби. З пош иренням тел евізії з о крема з а по в і д агт ьс я п Отр е б а, на виш колених спецгялісто.к для радіових чи телевізійних лекцій та дем онстрацій з р із них галузей дом аш ньої ек о номіки. А чому українкам не п о д у мати б про майбутнє, про м ож ливість створення української держ ави і потреби на своїх виш колених науковіців в д о м а шній економії. Чейже Україна не засудж ена на вічне рабство. М ож е прийти зміна. М ож е вийти потреба на свої наукові сили. Ось недавно сталось ц і каве в Польщ і. По закінченні д р у г о ї СВІТО'ВОЇ ВІЙНИ СіПЄІЦІіЯ-1 лістки дом аш ньої економ ії з Америки й Канади, які- працю вали при УНРА в П ольщ і, п е реконали польський ун іверси тет у Варшаві про п отр ебу о- творення вищ ого курсу д о м а ш ньої ек оном ії на рівні з іншими науками того університету. Для ц ього запірошено американку польку з вищ ою освітою в дом аш ній еш ц о м ії, провадити науку й вибрати свій персонал д о п ом оч і з надійних польських дівчат^ абсолівенток з Америки. З браку п ол ь ськи х п ідручник'ів уж и вано тим часово ам ериканських і англійська мова стада о- бовязковою для студенто'к, щ о записались *на курс. Ц е т і льки приклад щ о м ож е колись в м айбутньому і в нас вийти потреба на своїх спецїялісток в дом аш ній економ ії. Українські матері, коли ваші д о ч к и стоять п еред питанням, який відділ науки вибірати в університеті,.заохоч уй те їх д о щяукн д о м а їм ь о ї ек о номії. Вони певно &ам за це будуть вдячні. БІЛОРУСЬКІ ОРГАНШЩЇ 8 АМЕРИЦІ Білоруська Д елегація в А м е риці, ді зн авш ис я щ о у країнські жінки збіраю ться скликати Світовий К онгрес У країнського1 Ж іноцтва, з при єм н істю ствер дж ує щ о ми й Ви ведем о спільну бор отьбу проти наш ого спільного ворога б о л ьш евикі.в які загарбали наші землі й нищать наш их кращих лю дей. Ми повинні де лиш е м ож ем о, піднімати наші голоси щ об будити світову о- пінію щ об увесь світ знав, за щ о змагаються українські, л б ілоруські иартиз ани плече о б плече проти страш нош в о р о га червоного фаш изму, ПОМЕР О. КАНЦЛЕР ТАРНАВСЬКИй Д ня 24 вересня після довгої недуги помер у Ф иладелф ії канцлер Української Греко-католицької Д ієц езії, о. Филймон ТарнаВірький, у 86 р оц і життя. О. Тарнавський був відом ий як видатний церковний і на» родций діяч у старому краю, а відколи в 1911 році приїхав д о Злучених Д ерж ав, таксам и й тут був зав ж ди 1 вельми ді» яльний на церковном у й народном у полі. Працював як душ пастир в Оберн, Н. й., "у Клівленді, ЩщялОу Честер, Па., Ню Й о р к у Т^Риладелфії. У сю ди наше громадянство пізнало й ого як талановитого лгідера, проп овідн ик а й лромо/вця. В 1938 роц і Вкіоцеленіція Константан покликав його на відпоідальне. станювище канцлера д ієц езії, на якім служ ив Церкві д о смерті. Д ня.28 вересня відбувся п о хорон бл, п. о. Хдр.навського,.на який приїхала вся Р оди н а П окійного й коло.80 укіраїнських католицьких священиків з р ізних сторін, навіть з найдальш их міст де е українські громади. П арохіяни з Филаделф'ії, Ч естеру й Ню й о р к у дзяли чиселйну участь у п о х о роні. В. И. П! який від ЗО років опанував наші землі й зап еречує свобідн е життя. Ми гараче вітаємо Вас від імені білоруського народу, й молода організація білоруських жінок в Амеріщі теж щ и ро вітає Вас і просить Б ога щ о б доп ом іг Ваїм у Ваш ій важ кій праці на користь українського народу. Др. Іван Єрмаченко страшина Д елегац ії в Америці, Білорус ьк ої Цеінтір а л ь н о ї Ради. Ольга Кіт старшина Обєднання Білоруських Ж інок в Америці о П рохаєм о наш их читачів п о інформувати знайомих їм б і д о русинів і білорусйінок про їхні організації в Ню й о р к у, яких адреса.є: Ж W. 89th St., -New York 24, N. Y.

8 ДІТРОЙТ, МИШИГЕН Краеве весілля Дйя 18 липня відбувся в парохіздьнім городі ликмиїк старанням'26 відділу СУА в Геміра'мек. На тім іґикнику також старанням цього відділу удаджеію до:бре приготоване у- країнське старокра єве весілля. Увесь веоілбййй обряд зо співамй^прь ^ Ь 'в ду& - гйрно і всім дуже подобався, бо старілим нагадав давні часи, а молодим" красу й чар цього Стйро^авнього зьйчаю.' Порода дописала й на забаві., було багато громадянства нашого міста. Прибуток був значний,. чистої готівки зосталося $560,^ який розділено по падгрриці,,на будову української лгкфли й нд пачки для скитальців. ВІТАЄМО НОВОГО АМЕРИ КАНСЬКОГО ГОРОЖАНИНА В суботу,. 4 вересня ц р. прийшов на світ на землі Вашингтона перший американець з роду екитальців, Юрій Антін Дольницький,.син Тамари і Мстислава Дольницьких, в Дженкиптз», Па. Панство Дольницькі приїхали до Америки щойно кілька місяців тому. На мнотая літа молодому громадянинові та гратуляції батькам. ЕНЕЇДІ 150 ЛІТ В цім- році мішає 150 років з часу як. в Петербурзі появилися друком три перші часті Енеїди Івана Котляревського ( ). Видаїв їх Максим Парпура, з чого Котляревський був незадоволений, але це була історична подія, бо Енеїдою автор дав початок новій українській літературі, писаній народною мовою. Повне видання Енеїди появилось аж 1842 року в Харкові. МОСКОВСЬКІ ГАЗЕТИ В УКРАЇНІ Большевицька Москва продовжає царське московщення України через уряди, школи, церкву, театри, радіо й пресу. Московських газет було повно в містах України від самого зачатку московсько-большевицької окупації України, а в останніх роках окупації і в Західній Україні зачинає щорраз то більше появлятись газет московською мовою у Львові, Чернівцях та Ужгороді. Явне писати йне говорити З НАЛЕЖНОЮ ПОШАНОЮ Яких 50 років-таму один у- крайїевкий: Ш сш еш йк, Пишучи листа до М(іМйчаловсі>к ого, редактора ШШодаькогоь часопису- ;,С^ра#Ойуд ^у Львові, закінчив його так, з належнкмі повкжанєм ;Н. Цього листа автор-щ е й надрукував. Опісля ця форма декому подобалася, й зачали вживати такого закінчення, листа, йже не пишучи до. мосмшс})ілт, але й наріть коли у{уаїнщь писав до українця. ' Колиж хто пише з належний поважанням так ц значить що^ він вимірює йому пошани не більше якйом уналегіситься; а коли вже кбму жадна тю Щда^ліе >належиться, ну то й жадної. І так з тією,, п о ill аінь ю вй ходить'1 тар оти - вбрічні'сть, бо 'З нею змішана й зневага. Американець листа закінчує чемно, й навіть не п оду кав би закінчити його словами,,з належною пошаною, вид дю ресгіект. Отож якщо хто попав у манію належної пошани, нехай це покине й вистерігається таких недочеіних фіраз та не виставляється на сміх. СОВІТСЬКИЙ полковник ВТІК ДО АНГЛІЇ ҐТолко в ін и к То ка єв, визнач - ний совітський знавець ракетної зброї, втік із совітської смуги Німеччини й опинився в Англії, де йому признано право азилю. Він хоч був 16 ро<ків членом комуністичної партії і 15 років армійським старшиною, а при тому займав дуже високі стаіноівиїща в Совітськім Союзі (був головою совітської військової академії в хар акт ер і с п е ц і я лі ста р ак етн ої рішився на втечу. ВИЇЗД СКИТ А ЛЬЦІВ В липні покинули американську зону Німеччини 7,630 скитальщів. До Злучених Держав виїхали лише 271 осіб, до Канади 1,476, до Англії 1,161, до Австралії 1,027, до Венезуелі перелетіли літаками 655 овіб. До інших країн виїхало далеко менше нових емігрантів. СМЕРТНІСТЬ ДІТЕЙ СКИТ А ЛЬЦІВ Німецькі лікарі кажуть що серед дітей екитальців є велика смертність через недоживлювання матерей і дітей. СКИ Т А Л ЬЦІ В АВСТРІЇ ІРО подало- що скоро вивезе з Австрії 70,000 окитальціїв. Україімців там ще недавно було 15,000. УКРАЇНКИ ЗАБРАЛИ ПЕРШІ НАГОРОДИ ^Оідч.ас музичного- коїнтесту М Краієвій Виставі в Торонто, Онтеріо, в Канаді, змагалися діві групи: перша від 18 літ 'і нижче, друга група загальна, для всіх. У першій групі першу нагороду здобула мала Галина Білошицька, яка недавно прибула, зо с в ю їім и батьками 'р скитальщиіни й за короткий час вже "одержала стипендію йа безплатні студії в. Консерваторії Музики. * Д ругу нагороду здобув В&- Іюдимир Приставський, третю * країнськіий іписьм-інник Леонід!>ібів (Дідусь Кенир), аізтб;р jpyibra Скоропад. * ^ < і Ч-иследних віршованих байок, J- У друхія^гщпі:; першу наго- з поученніями. доду зд б б у л а'й 6"сйфйна Чуч-Х 13 жовтня, ,чпо'мер укра- А Д ^ороду - їдеький письменник. Петро, Гу- Здобули не українці. " Лак Артейовський, автор вір- І ШШДІвіМ' "протешв Ш' стй- шованйх байокг ^онй^^бшьленйх^ осіб- чй організацій Талййі Білошицькій нний український учений, фь 29 жовтня, 1794j помер славйідмфшзнш $500 першої на roll од% на^тщ підстав^ що вона Григорій Савич CKOpOBOAat лософ, мораліст і 'мандрівник не є^кадеддійка, it гроші ці передано для?йосифйіни Чучман. праць про авт ор кіль к о х фі л о с оф і чн и х самопізнання. Але *директор де п а ртам енту Музики на Виставі, сотник Аткинсон заявив, що віін постарається^ щоб Галина таки о- держала своїх $500, навіть кблиб він сам, особисто, мав їй це дати, відмовившись від курення. Ми потребуємо більше таких екитальців в Канад і, сказав Аткинсон. Місцева преса широко писала про цю музичну подію. У змагу в плаванні на 1 0 миль переміг знову таки укра- МИХАЙЛО Ф. НАСЕВИЧ Перший Український ПОГРЕБНИК на Филаделфію й околицю MICHAELF. NASEVICH N.E. Cor. Franklin & Brow n P H IL A D E L P H IA, PA. Tel. MARket 1320 Обслуга в день і ночі УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛІ^ НИЙ КАЛЕНДАР Жовтень 3 жовтня, 1930, померла 0- лена Пчілка (Ольга Косач), сестра Михайла Драгоманова, мати славйої української поетки Лесі Ураїінки (Яяриси Косач Квітки),письменниця,.журналістка, й заслужена громадянська діячка. 4 жовтня, 1930, померла славна артистка українських театрів Марія Заньковецька. 10 жовтня, 1898, помер у- Їнець, із Боффало, Н. й., Возняк, що торік був вийшов другим. Нагорода $5,000. 3>а 14 днів відвідали Краєву Виставу 2,612,000 осіб. ПЛЯН ПЕРЕСЕЛЕННЯ 15,000,000 Уряд Австралії пропонує щоб Англія переселила туди 15,000, своїх громадян. План каже щоб переносити цілі міста й їхні промисли. Phone: POPlar 5190 PfOTARY P U B L IC 'INSURANCE 2231 FairtnoUfit A ve. PHILADELPHIA 30, PA. Українська Виробничо Т!оі овеяьма''коол^іатива Б А ЗА Р 932 North Franldb Street, Pbiladeipbia 23, Pa- T elephone: MA приймає замовлення на: 4* Жіночі сукні Жіноче і муікеське Шяя V Народні строї Театральні костюми М ож на нарбути: Церковні Ризи Хоругви 1 прапори ПЕРЕИШИ І П НЙДіВ4<И Всі матеріяли до вишивання НИТКИ КАША В30І*И Видання Cоюзу Українок Aмерики - перевидано в електронному форматі в 2012 році. Aрхів CУA - Ню Йорк, Н.Й. CШA.

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А

Правління Національного банку України П О С Т А Н О В А Офіційно опубліковано 30.11.2015 Правління П О С Т А Н О В А 26 листопада 2015 року м. Київ 826 Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України Про

More information

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. Повідомлення про подання інформації про структуру власності ЗАТВЕРДЖЕНО ФОРМА 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, %

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Ставка іпотечного кредитування, % Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 28.03.2013 Банк- партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ

ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Стор. 1 ПОЗАЧЕРГОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 25 травня 2014 року ПРОТОКОЛ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ Примірник 1 ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Відповідно до частини дванадцятої статті 73,

More information

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на

Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на Умови кредитування позичальників за програмами співпраці з Державною іпотечною установою станом на 24.12.2012 Банк партнер Іпотечна програма співпраці з ДІУ (Програма підтримки будівництва/рефін ансування

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 9 місяців 2007 року 1. Протягом 9 місяців 2007 року кількість страхових компаній (СК) зросла на 31 СК та станом станом на 30.09.2007 р. cтановила

More information

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та

за двома бюджетними програмами по яким ф нансусться яко зд Йснюеться експлуатац я державного водогссподарського комплексу та рурми мт пя т ук увя вп рк кмпку ткж мт пя ктив упрв я вими вм жтими пррмми п яким утя упрв я ви у р пр ви ити у кшти у М З ти рив витки в ти пр ки ти р тт В ДО ЗПЛв Н прв ррук ви пр т в кик ржв ж п к

More information

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА 1. повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА 1 повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України Про телебачення і радіомовлення та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS)

ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ VLC MEDIA PLAYER (WINDOWS) - 1 - Зміст 1. Загальний опис... 3 2. Встановлення VLC програвача для Windows 95, 98,Me та Windows 2000/XP/Vista/7.. 4 3. Додавання списку відтворення

More information

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України

ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України НАЦІОНАЛЬНА РАДА РЕФОРМ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Міністерство фінансів України ВЕРЕСЕНЬ 2015 РОКУ ПОДАТКОВА РЕФОРМА Податкова реформа Відповідальний за реформу / Керівник Цільової команди реформи Наталія Яресько

More information

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін

ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Документ Несторівської групи ДОГОВІР ГІДНОСТІ ЗАРАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ стратегічне бачення змін Преамбула Україна прагне змін. І боїться їх. Україна сьогодні це величезний потенціал змін, який не знаходить

More information

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності

ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності ФОРМА N 1 Повідомлення про подання інформації про структуру власності На виконання вимог Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та Порядку подання телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної

More information

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб 1. Компанія Thomson Reuters розраховує індикативну ставку «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 2005 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 1 квартал 25 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній станом на 31.3.25 392 (станом на 31.3.24 36),

More information

OUR LIFE НАШЕ ЖИТТЯ. P. XXXII Ч. 10 ЖОВТЕНЬ OCTOBER No. 10

OUR LIFE НАШЕ ЖИТТЯ. P. XXXII Ч. 10 ЖОВТЕНЬ OCTOBER No. 10 НАШЕ ЖИТТЯ OUR LIFE P. XXXII Ч. 10 ЖОВТЕНЬ OCTOBER No. 10 ДІма: Казка про птаха з крилами перебитими Міжнародній рік жінки рік української жінки 200-ліття Америки 100-ліття українського поселення в Америці

More information

Збірник наукових праць

Збірник наукових праць Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник наукових праць Історичні науки Філософські науки Політичні науки Випуск 22 Київ 2009 Збірник засновано 2004

More information

Додаток 1 до Наказу 372-П від р.

Додаток 1 до Наказу 372-П від р. Додаток 1 до Наказу 372-П від 14.03.2016 р. Затверджую: Уповноважена особа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» в м. Тернопіль / А.П. Чуба/ І. ПАКЕТ «СОЦІАЛЬНИЙ» з використанням аналогової технології** 1. К1 00:00 24:00

More information

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ СУБ ЄКТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Товариства з обмеженою "112-ТВ" (код ЄДРПОУ 3890676) 99% станом на 31 грудня 201 року "112-ТВ" (Україна) 10% «МЕДІА ГРУПА 112»

More information

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України

1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України 1.8. Сьогодення і старі проблеми: трудова міграція з України Ключове запитання Яким чином сучасні трудові еміграції впливають на економічний розвиток та соціальні зміни в Україні? Основні поняття, ідеї:

More information

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3

Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 Об єднання бізнесу МЕТА 1 Мета цього МСФЗ полягає у визначенні фінансової звітності суб єкту господарювання, який набуває форми об єднання бізнесу. Зокрема,

More information

УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКО РЕФОРМОВАНА ЦЕРКВА

УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКО РЕФОРМОВАНА ЦЕРКВА ЄВАНГЕЛЬСЬКА ПРАВДА Травень - Червень 2009 33 EVANGELICAL TRUTH УКРАЇНСЬКА ЄВАНГЕЛЬСЬКО РЕФОРМОВАНА ЦЕРКВА проповідь Óçäîðîâ ìåíå, Ãîñïîäè, ³ áóäó âçäîðîâëåíèé ÿ». «Уздоров мене, Господи, і буду вздоровлений

More information

ФАЗА Позатілесні подорожі та усвідомлені сновидіння за 3 дні

ФАЗА Позатілесні подорожі та усвідомлені сновидіння за 3 дні 1 Дослідницький центр позатілесних переживань презентує: ФАЗА Позатілесні подорожі та усвідомлені сновидіння за 3 дні Михайло Радуга Текст переклав Олег Швець www.obe4u.com/ua/ Ефективність : 1-5 спроб

More information

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік

Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік Звіт про виконання Державного бюджету за 2015 рік 23 березня 2016 КЛЮЧОВІ ВИКЛИКИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ - 2015 Низька бюджетна дисципліна Рекордні потреби на оборону та безпеку, обслуговування держборгу

More information

Створення діаграм в Excel

Створення діаграм в Excel Лабораторна робота 10 РЕДАКТОР ЕЛЕКТРОННИХ ТАБЛИЦЬ MS EXCEL. ДІЛОВА ГРАФІКА Створення діаграм в Excel Діаграма служать для відображення рядів числових даних у графічному форматі, зручному для осягнення

More information

СВЯТО СВІТЛОГО 2 ВОСКРЕСІННЯ

СВЯТО СВІТЛОГО 2 ВОСКРЕСІННЯ 678901235678901212356789012356 Медаль Нельсона Мандели вручено МАУП за високі досягнення в розвитку освіти та внесок у міжнародну співпрацю Міжрегіональної Академії управління персоналом 6789012123567890123567890123567890121235678901235678901235678901212356

More information

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ФІНАНСОВИХ РОЗСЛІДУВАНЬ Розподіл функцій з профілактики та розслідування економічних економічних правопорушень між декількома органами державної державної влади влади

More information

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ.

1. РОЛЬ І МІСЦЕ ЦИВІЛЬНОЇ ОБОРОНИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ. Лекція 1. Тема. Цивільна оборона України на сучасному етапі Питання для розгляду: 1. Роль і місце цивільної оборони у сучасному світі. 2. Визначення цивільної оборони. Принципи і завдання ЦО. 3. Організаційна

More information

СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015

СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ. Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015 СКАНДИНАВСЬКИЙ ШЛЯХ Досвід реформ адміністративно-територіального устрою і місцевого самоврядування в Данії та Швеції КОПЕНГАГЕН СТОКГОЛЬМ КИЇВ 2015 Інститут Громадянського Суспільства СКАНДИНАВСЬКИЙ

More information

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards

Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Офіційні правила Бонусної Програми MasterCard Rewards Терміни та умови 1. Вступ Бонусну програму MasterCard Rewards (далі «Бонусна Програма») просуває та виконує в Україні компанія «МастерКард Юроп Спрл»

More information

і

і 1 3 0 4 0 9 0 9 і 0 7 0 4 0 4 0 7 б 0 2 0 6 0 2 0 7 0 6 0 9 0 6 0 2 0 1 0 5 0 7 7 0 5 є 0 9 0 9 є 0 6 Є 0 2 0 6 0 8 є 0 4 0 6 0 9 є 0 2 0 5 0 4 0 1 б 0 8 0 2 0 3 0 1 0 2 і 0 9 0 2 0 5 0 6 0 8 0 9 0 9 0

More information

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія)

Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) Зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року з математики (1 сесія) (наведено порядок тестових завдань зошита 1) Номер і зміст завдання, відповіді Відповідність завдання програмі зовнішнього незалежного оцінювання

More information

Концепція нової національної культурної політики України

Концепція нової національної культурної політики України Концепція нової національної культурної політики України Документ розроблено в рамках проекту Культурний код Східного партнерства у співавторстві Ігоря Савчака (ГО Центр культурного менеджменту ), Оксани

More information

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань.

4. Анонімне письмове тестування складається із 120 запитань. Таксономічна характеристика анонімного письмового тестування під час кваліфікаційного оцінювання суддів та кандидатів на посаду судді Касаційного цивільного суду 1. У цьому документі визначено вимоги до

More information

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ДержавнА архівна служба України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Архівні зібрання України Спеціальні довідники ЗВЕДЕНИЙ КАТАЛОГ МЕТРИЧНИХ КНИГ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

More information

Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML

Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML Електронний цифровий підпис та імпорт підписаних обмінних файлів XML Згідно Закону України про землеустрій (дивіться http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5394-17), для того, щоб ідентифікувати автора, підтвердити

More information

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік

Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Підсумки діяльності страхових компаній за 2013 рік Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків. Загальна кількість страхових компаній станом

More information

ПОДОРОЖУЄМО ВСІЄЮ СІМ ЄЮ

ПОДОРОЖУЄМО ВСІЄЮ СІМ ЄЮ Травень-червень 2013 Битва за сім ю У Києві відкрито перший український фронт у битві за сім ю. Роль агресора взяв на себе європейський десант, але справжня битва проходить крізь уми людей. На чиєму боці

More information

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ ПРОЕКТ КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА РІШЕННЯ Про здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому та третьому частини першої статті другої

More information

БЕЗЗАКОННЮ І ЗРАДІ НЕ МОЖЕ БУТИ ВИПРАВДАННЯ

БЕЗЗАКОННЮ І ЗРАДІ НЕ МОЖЕ БУТИ ВИПРАВДАННЯ ГРОМАДСЬКА БІБЛІОТЕКА Реалістична теорія і творча практика БЕЗЗАКОННЮ І ЗРАДІ НЕ МОЖЕ БУТИ ВИПРАВДАННЯ Мовою документів За відновлення історичної правди Київ ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф» 2012 2 УДК 94(477):329.15-027.583«1991»

More information

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН»

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ЮНІСОН» N з/п Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або

More information

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА Назва рекламної акції «Виклик Активіа» (далі «Правила» та «Акція» відповідно) від 01 грудня 2016 року Замовник рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДАНОН ДНІПРО»,

More information

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ

Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України. Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Комплексні платні послуги Державної автомобільної інспекції МВС України Код послуги Послуга Назва Сума в т.ч. ПДВ Видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами після закінчення навчального

More information

Видає Український Народний Союз

Видає Український Народний Союз SVOBODA Founded in 1893 in Jersey City, NJ Published by the Ukrainian National Association www.svoboda-news.com Пам'ятаймо про Україну! Видає Український Народний Союз Рік 121, ЧИСЛO 2, П ЯТНИЦЯ, 10 СІЧНЯ

More information

Зміст. Від редакції. Мова і література. Методика. Психологія. Публіцистика. Документи. Історія. Рідна мова

Зміст. Від редакції. Мова і література. Методика. Психологія. Публіцистика. Документи. Історія. Рідна мова Зміст Від редакції Марко Сирник 3 Мова і література Дмитро Дроздовський Перехрестя і бездоріжжя профанного і сакрального 5 Віктор Яручик Тема батьківщини у сучасній літературі (на прикладі україномовної

More information

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело

РИНОК МОЛОКА. 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело РИНОК МОЛОКА 1. Рынок молока и молочных продуктов Украины // Молочное дело. - 2005. - 8. - С. 5-13. 2. Топіха В. І. Ринок молока та молокопродуктів в Україні / В. І. Топіха // Вісник аграрної науки. -

More information

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н,

Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту. Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Законодавче майбутнє пенсійної реформи: очами нового Парламенту Нечай Анна Анатоліївна, д.ю.н, Anna_nechai@yahoo.com Партії, які формують позицію Верховної Ради України: Партія Народний Фронт" Партія "Блок

More information

УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ

УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ Центр досліджень визвольного руху УКРАЇНСЬКИЙ ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ 9 науковий збірник10 науковий збірник До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича ЛЬВІВ 2007 ІНСТИТУТ УКРАЇНОЗНАВСТВА ІМ. І. КРИП ЯКЕВИЧА

More information

Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ

Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ Секретаріат Кабінету Міністрів України Н А Ш І П Р А В А УЧАСТЬ ГРОМАДЯН В УПРАВЛІННІ ДЕРЖАВНИМИ СПРАВАМИ "Консоль" 2006 УДК 342.518:352(477) ББК 67.9(4 УКР)300.7 Н 37 Наші права: участь громадян в управлінні

More information

СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ

СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ: ПОТОЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ ЗВІТ, підготовлений Національною асоціацією адвокатів України, затверджений рішенням Ради адвокатів

More information

полоя Ення ПРО НЛГЛЯДОВУ РЛДУ ТДВР ИСЪКОГО ДЕРЖЛВНОГО ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Перший осв ти Обговорено та схвалено протокол ЛЬ на зас данн Наглядово

полоя Ення ПРО НЛГЛЯДОВУ РЛДУ ТДВР ИСЪКОГО ДЕРЖЛВНОГО ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО Перший осв ти Обговорено та схвалено протокол ЛЬ на зас данн Наглядово ПОГОДЖЕНО Перший осв ти ЗАТВЕРДЖЕНО полоя Ення ПРО НЛГЛЯДОВУ РЛДУ ТДВР ИСЪКОГО ДЕРЖЛВНОГО Л ГРО ТЕХН ОЛО Г Ч Н О ГО В Е РСИТ ЕТУ Обговорено та схвалено на зас данн Наглядово ради Т ЩАТУ березня протокол

More information

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року

Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Технічні характеристики тесту з БІОЛОГІЇ для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року Тест містить 60 завдань. На виконання тесту відведено 120 хвилин. Орієнтовний розподіл завдань тесту за розділами

More information

А ъ Р ъ. р у. у з. р з

А ъ Р ъ. р у. у з. р з ъ а з р ы у жъ ж ъу ы ь р у ьа А туя ьд р Р ъ ъ т А ъ Р ъ ь А ц уь ж я с зс гэ ьэ сз з тз ь т с э ё р о з э э я у с те нъ т з п р е с а г и у с т я н н у з с р г а н рз к зд й т э ш узх ъ сз э у с н ос

More information

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ПОСТІЙНО ДІЮЧА АДМІНІСТРАТИВНА КОЛЕГІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ ПРО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ вул. Урицького, 45, м. Київ-35, 03680, тел.: (044) 594-64-12,

More information

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!»

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «КІА, РІО, ГОЛ!» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАЛЬКОН-АВТО» м. Київ 2014 Сторінка 2 з 12 З М І С Т 1. ЗАГАЛЬНІ... 3 2. УМОВИ УЧАСТІ В РОЗІГРАШІ... 8 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗІГРАШУ..8 4. УМОВИ УЧАСТІ В ЗАХОДІ...

More information

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд

Посібник зі Скраму. Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри. Липень Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Посібник зі Скраму Авторитетний посібник зі Скраму: Правила Гри Липень 2011 Розробка та підтримка Кен Швабер та Джефф Сазерленд Зміст Мета Посібника... 3 Загальні відомості про Скрам... 3 Скрам Підхід

More information

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА:

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: КИЇВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МНЕДЖМЕНТУ (ЕКОМЕН) А.П. РУМЯНЦЕВ, Ю.О. КОВАЛЕНКО МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА: Практикум Киів 2007 УДК 339.9(075.8) ББК 65.5я73 М 58 Рецензенти: Вергун В. А. доктор економічних

More information

Тримання під вартою колишньої Прем єр-міністра України було свавільним

Тримання під вартою колишньої Прем єр-міністра України було свавільним issued by the Registrar of the Court ECHR 136 (2013) 30.04.2013 Тримання під вартою колишньої Прем єр-міністра України було свавільним У сьогоднішньому рішенні Палати у справі Тимошенко проти України (заява

More information

ЮРІЙ ШЕЛЯЖЕНКО МІЙ ЄВРО МАЙДАН

ЮРІЙ ШЕЛЯЖЕНКО МІЙ ЄВРО МАЙДАН ЮРІЙ ШЕЛЯЖЕНКО МІЙ ЄВРО МАЙДАН Юрій Шеляженко МІЙ ЄВРОМАЙДАН Київ Видавець Ю. В. Шеляженко 2013 УДК 821.161.2-92 ББК 84(4Укр)-4 Ш45 Шеляженко, Юрій Вадимович. Мій Євромайдан / Юрій Шеляженко 2-е вид.,

More information

НОВИЙ КУРС: РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

НОВИЙ КУРС: РЕФОРМИ В УКРАЇНІ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК НОВИЙ КУРС: РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 2010 2015 Національна доповідь Київ 2010 УДК 33 (477): 33.021.8 + 304 (477):316.422.8 ББК У9 (4Укр)

More information

Програма Політичної партії «Об єднання «Самопоміч»

Програма Політичної партії «Об єднання «Самопоміч» !..,. Програма Політичної партії «Об єднання «Самопоміч» Ми, українці, незалежно від нашого етнічного походження, є єдиним національним тілом, маємо живу душу та невмирущий дух. Усвідомлення цього скеровуватиме

More information

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ ВИТЯГ АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ РІШЕННЯ 22 січня 2016 р. Київ 18-р Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу Антимонопольний комітет України, розглянувши

More information

МОВНІ КОНФЛІКТИ І ГАРМОНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА

МОВНІ КОНФЛІКТИ І ГАРМОНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА Товариство української мови Київського національного університету імені Тараса Шевченка Громадський добродійний фонд імені Ігоря Білозора МОВНІ КОНФЛІКТИ І ГАРМОНІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА Матеріали наукової конференції

More information

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення. ЗАКОН УКРАЇНИ Про аудіовізуальні послуги. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Проект 17.01.2014 1 З А К О Н У К Р А Ї Н И Про внесення змін до Закону України Про телебачення і радіомовлення Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: I. Внести до Закону України Про телебачення

More information

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ. Грибов Михаил Леонидович ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «APRIORI. CЕРИЯ: ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» WWW.APRIORI-JOURNAL.RU 1 2014 УДК 351.745.7 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ Грибов Михаил Леонидович канд. юр. наук Национальная

More information

Український визвольний рух

Український визвольний рух Центр досліджень визвольного руху Український визвольний рух Збірник 1 Львів-2003 Видавництво Мс 1 Зміст Володимир В ятрович Центр досліджень визвольного руху: мета та завдання... 5 Джерела до історії

More information

20 (1905)

20 (1905) http://svitlytsia.crimea.ua 20 (1905) П ятниця, 13 травня 2016 р. Видається з 31 грудня 1992 р. Ціна договірна УКРАЇНА НИНІ БОРОНИТЬ СХІДНІ КОРДОНИ ЄВРОПИ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ ПЕТРО ПОРОШЕНКО ВЗЯВ УЧАСТЬ

More information

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки...

ЗМІСТ. Тема 2 Історія світової політичної думки. Тема 3 Історія української політичної думки... ЗМІСТ Вступ..................................................... Модуль 1 Політологія як система знань про політику. Тема 1 Сутність і роль політики та політології у житті суспільства. 1.1 Політика як

More information

Пенсійний фонд України ЗВІТ. Іь. ^

Пенсійний фонд України ЗВІТ. Іь. ^ Пенсійний фонд України ЗВІТ її» Іь. ^ їм Ш І І Інф орм аційно-аналітичні матеріали до звіту про виконання бю джету Пенсійного фонду України за 2 0 1 4 рік Нормативно-правове регулювання формування та виконання

More information

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року. I. Розміри страхового ринку. Ключові показники Інформація про стан і розвиток страхового ринку України за 12 місяців 2006 року I. Розміри страхового ринку. Ключові показники 1. Кількість страхових компаній (СК) на кінець 2006 року зросла на 13 СК та

More information

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА

Joint-Stock Company GIDROPRIVOD. Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Joint-Stock Company GIDROPRIVOD Axial-Piston pumps of variable displacement Type НА Purpose of the item. Axial-piston pumps (type НА) of variable displacement and constant direction of operational liquid

More information

ДОПОВІДЬ ТА ДОРОЖНЯ КАРТА ЩОДО ВНУТРІШНЬОЇ РЕФОРМИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

ДОПОВІДЬ ТА ДОРОЖНЯ КАРТА ЩОДО ВНУТРІШНЬОЇ РЕФОРМИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Європейський парламент ДОПОВІДЬ ТА ДОРОЖНЯ КАРТА ЩОДО ВНУТРІШНЬОЇ РЕФОРМИ ТА ПІДВИЩЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Підготовлена Місією Європейського парламенту з оцінки потреб під

More information

ПРавда. Астольф де Кюстін

ПРавда. Астольф де Кюстін 1 Астольф де Кюстін ПРавда НАДЗВИЧАЙНО ВЛУЧНО ПОМІТИВ КЮСТІН НЕВПИННУ, ВІЧНУ ПІДОЗРІЛІСТЬ МОСКАЛІВ, ЯКІ Й ДО ЦЬОГО ЧАСУ ВБАЧАЮТЬ У КОЖНОМУ ЧУЖИНЦІ ШПИГУНА: «ДИПЛО- МАТИЧНИЙ КОРПУС ТА ЄВРОПЕЙЦІВ ВЗАГАЛІ

More information

голодомор років геноцид українського народу

голодомор років геноцид українського народу голодомор 1932 1933 років геноцид українського народу 5 Міжвідомче засідання Внесок архівістів України у відродження історичної пам яті (до 75-х роковин Голодомору 1932 1933 років в Україні) Страшне лихо,

More information

ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ

ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ 242 ОГЛЯДИ В.Ф.ПАВЛУХІНА ФОРМИ ТА НАПРЯМКИ ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ НА ДОНЕЧЧИНІ В 90-ті РОКИ Історичне краєзнавство налічує понад 70 років свого організаційного оформлення та розвитку. Цей великий

More information

Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету)

Історія та історики у Львівському університеті: традиції та сучасність (до 75-ліття створення історичного факультету) Львівський національний університет імені Івана Франка Жешівський державний університет Міжнародна Дослідницька Група Спільна спадщина. Польська та українська історіографія у Львові в ХІХ і ХХ ст. Історія

More information

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ

1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД 2.1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 2.2. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІМ'Ї СУБ'ЄКТА ДЕКЛАРУВАННЯ 1. ТИП ДЕКЛАРАЦІЇ ТА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД Перед звільненням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (охоплює попередній рік) 01 січень 2016-29 грудень 2016 2.1. ІНФОРМАЦІЯ

More information

запитань І відповідей

запитань І відповідей 100 запитань І відповідей про підготовку і атестацію наукових і науковопедагогічних працівників ДОВІДНИК За редакцією першого заступника голови ВАК України Р.В. Бойка Київ 2003 УДК 331.108.43:001] (035)

More information

ББК 74.04(4УКР)я43 Ч24

ББК 74.04(4УКР)я43 Ч24 ББК 74.04(4УКР)я43 Ч24 У збірнику вміщено документи, інтерв ю та статті, що висвітлюють ситуацію в українській освіті, а також діяльність міністра Д. Табачника. Автори Сергій Квіт, В ячеслав Брюховецький,

More information

Менеджмент волонтерських груп від А до Я

Менеджмент волонтерських груп від А до Я Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» Менеджмент волонтерських груп від А до Я навчально-методичний посібник Київ 2012 УДК 364-322:005](075) ББК 65.278я7+65.050.2я7 М50 Менеджмент волонтерських груп

More information

НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ ПОЛІТИК ПРО ПОЛІТИКУ

НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ ПОЛІТИК ПРО ПОЛІТИКУ Петро СИМОНЕНКО НАРОДНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ УКРАЇНИ ПОЛІТИК ПРО ПОЛІТИКУ Книга присвячується 90-річчю Великої Жовтневої соціалістичної революції, 90-річчю проголошення України Радянською республікою, 85-річчю

More information

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН

ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН Н.О. Будна М.В. Беденко МАТЕМАТИКА 4 клас Підручник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА БОГДАН УДК 51(075.2) ББК 22.1я71 Б90 Рецензенти: кандидат педагогічних наук,

More information

( Key words: 379

( Key words: 379 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Антония Сурожского», QUO VADIS, 2010. 348 с.; 4. Бидерманн Г. Энциклопедия символов. М.: Республика, 1996. 336 с.; 5. Бобринский Б., протопресвитер Сострадание Отчее. Дух і Літера, 2010.

More information

Правильна відповідь: Правильна відповідь:

Правильна відповідь: Правильна відповідь: ТЕСТОВІ ПИТАННЯ: КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС (1487 ПИТАНЬ) Про застосування запобіжного заходу, ухвалення вироку щодо адвоката повідомляються: 1. Відповідні органи адвокатського самоврядування. 2.

More information

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р.

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. Український центр оцінювання якості освіти ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ВИПУСКНИКІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 2008 р. ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ Київ 2007 ББК 74.202.5 З-78

More information

Жінки, які змінили Київ

Жінки, які змінили Київ 1 (30) БЕРЕЗЕНЬ 2012 ОСОБИСТОСТІ Жінки-лідери: вони були першими Колись жіночою справою було лише ведення господарства... СТОР. 3 ПОЗА ПОЛІТИКОЮ КОРИСНІ ПОРАДИ Століттями прекрасна половина людства змінювала

More information

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р.

Редакція від: р р р р р р р р. Чинна з р. Редакція від: 06.12.2012 р. 01.01.2013 р. 03.01.2013 р. 05.01.2013 р. 24.04.2013 р. 16.05.2013 р. 04.07.2013 р. 11.08.2013 р. Чинна з 01.01.2014 р. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (зміни, передбачені підпунктами

More information

AD(2009)048-e.pdf. 1 Див. Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України, які стосуються

AD(2009)048-e.pdf. 1 Див. Висновок щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України, які стосуються Висновок 667/2012 щодо проекту Закону України «Про прокуратуру» (підготовлений українською Комісією зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права), схвалений Венеціанською Комісією на її 92-ому

More information

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія

Лекція 1. ВСТУП План. Бібліографія ВСТУП Лекція 1 1. Вступ. Предмет та завдання курсу Історія польської мови. 2. Методи і принципи вивчення історії мови. Джерела вивчення історії мови. 3. Зв язок історії польської мови з іншими науками

More information

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЗАТВЕРДЖЕНО Рішенням Комітету роздрібного бізнесу АТ Укрексімбанк протокол від 09.04.2014 27 ПРАВИЛА ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

More information

ЛЄСТВІЦА ПРЕЗЕНТУЄ. радість свята об єднує нас!

ЛЄСТВІЦА ПРЕЗЕНТУЄ. радість свята об єднує нас! ЛЄСТВІЦА ПРЕЗЕНТУЄ радість свята об єднує нас! «СВЯТКОВІ КОЛЯДКИ - В КОЖНУ РОДИНУ»! Соціальний проект депутата Дніпропетровської обласної ради Андрія Шипко з метою просвіти та духовно-морального виховання

More information

ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ: КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ ВИДАНЬ

ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ: КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ ВИДАНЬ Т.І. Березюк, О.С. Іщенко, Р.В. Пилипчук, О.В. Савченко, Н.М. Фещенко, А.І. Шушківський Інститут енциклопедичних досліджень НАН України ЗДОБУТКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕНЦИКЛОПЕДИСТИКИ: КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙВАЖЛИВІШИХ

More information

Системний звіт. «Проблеми адміністрування податків для бізнесу в Україні» Жовтень 2015

Системний звіт. «Проблеми адміністрування податків для бізнесу в Україні» Жовтень 2015 Системний звіт «Проблеми адміністрування податків для бізнесу в Україні» Жовтень 2015 ЗМІСТ Зміст 1 2 3 4 ВСТУП 4 ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПДВ 6 СУТЬ ПРОБЛЕМИ 6 Депонування ПДВ за рахунок оборотних коштів

More information

НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU)

НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU) ЗАТВЕРДЖЕНО Комісією Автомобільного Спорту Автомобільної Федерації України Рішення від 23.01.2014 року НАЦІОНАЛЬНИЙ СПОРТИВНИЙ КОДЕКС АВТОМОБІЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ УКРАЇНИ (НСК FAU) (в новій редакції) ЗМІСТ

More information

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право" (4)

Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право (4) 1 УДК 34-057.4 (092) "19/20" В. О. Попелюшко доктор юридичних наук, професор, директор Інституту права ім. І. Малиновського (Національний університет "Острозька академія") АКАДЕМІК ІОНІКІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ

More information

ПРОПОЗИЦІЇ, ЯКІ НЕ ВИКЛИКАЮТЬ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ТА/АБО НЕ ЗМІНЮЮТЬ НИНІШНЬОГО ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ СУДОЧИНСТВА

ПРОПОЗИЦІЇ, ЯКІ НЕ ВИКЛИКАЮТЬ ЗАПЕРЕЧЕНЬ ТА/АБО НЕ ЗМІНЮЮТЬ НИНІШНЬОГО ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ СУДОЧИНСТВА Центр Разумкова, 7 жовтня 2013р. 1 АНАЛІЗ проекту Закону України Про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів (законопроект внесено до Верховної Ради Президентом

More information

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl "TTB". И. 2

FAST 14 CF P АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО И А ъ Рapplefl Й fl Аfl - Р. - Й fl TTB. И. 2 FAST 11-14 CF P РО ВАГ АВ ВЗОРИЩАО Щ ЗГ ОККОИО Ж И З : FAST 11 CF P FAST 14 CF P И. 1 14 1 Й: Й 1. И...2 2. ъ...3 3. Н...4 4. А...5 5. Н...5 6. В...6 7. Ж 6 8. ъ...7 9. Р...7 10. Й...7 11. К...7 12. З...8

More information

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р.

Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ Офіційний звіт про проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 р. КИЇВ 2012 Зміст

More information

Бюджетний літопис: ІІІ квартал 2014 року

Бюджетний літопис: ІІІ квартал 2014 року Проект «Популярна економіка: ціна держави» ( 24) 1 грудня 214 року Бюджетний літопис: ІІІ квартал 214 року У ІІІ кварталі 214 року зростання надходжень до зведеного бюджету було ледь помітним. Зокрема

More information

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА МСБО 39 Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ: ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКА МЕТА 1. Метою цього Стандарту є визначення принципів визнання та оцінювання фінансових активів, фінансових

More information

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування

Базові засади соціального розвитку як сфери публічного адміністрування Національна академія державного управління при Президентові України Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Базові

More information